Utbildningsutskottets betänkande
2002/03:UBU18

Etikprövning av forskning


Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
2002/03:50 Etikprövning av forskning, fem motioner
väckta med anledning av propositionen och några
motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2002 i
frågor som anknyter till propositionens ämne.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
lagförslag och avslår samtliga motionsyrkanden.
Regeringen föreslår en lag om etikprövning av
forskning  som  avser  människor och biologiskt
material från människor. Syftet med lagen är bl.a.
att skydda den enskilda människan och respekten för
människovärdet vid forskning. Lagen föreslås bli
tillämplig på forskning som innebär ett fysiskt
ingrepp eller bedrivs enligt en metod som syftar
till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt.
Lagen föreslås även gälla forskning som innebär ett
fysiskt ingrepp på en avliden människa eller avser
studier på biologiskt material som tagits från en
levande eller avliden människa och kan härledas till
denna person. Vidare skall lagen enligt förslaget
gälla  forskning  som  bedrivs  med  känsliga
personuppgifter enligt personuppgiftslagen eller med
personuppgifter  om  lagöverträdelser  m.m.,  om
forskningen sker utan att den enskilde har lämnat
sitt uttryckliga samtycke.
Forskning av de slag som lagen avser skall inte få
bedrivas  utan  att  ha  blivit  godkänd  vid
etikprövning.   Lagförslaget   anger  allmänna
utgångspunkter för etikprövningen. Det innehåller
också regler om information och samtycke bl.a. vid
forskning som avser fysiskt ingrepp på en levande
människa och forskning som bedrivs enligt en metod
som syftar till fysisk eller psykisk påverkan.
Etikprövningen  föreslås  bli  organiserad  i
regionala nämnder för forskningsetik. Dessa skall
vara indelade i avdelningar. Varje avdelning skall
bestå av en ordförande, som skall vara eller ha
varit  ordinarie  domare,  tio  ledamöter  med
vetenskaplig  kompetens  och  fem ledamöter som
företräder allmänna intressen. Beslut av en regional
nämnd skall kunna överklagas hos en central nämnd.
Även denna skall ha en ordförande, som är eller har
varit ordinarie domare, samt fyra ledamöter med
vetenskaplig  kompetens  och två som företräder
allmänna intressen. Regeringen skall utse samtliga
ledamöter i både de regionala nämnderna och den
centrala nämnden. Den centrala nämnden skall också
ha  tillsyn  över  efterlevnaden  av lagen  om
etikprövning av forskning.
Följdändringar görs i ett antal andra lagar.
Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2004.
Reservationer finns från Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet   liberalerna,   Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Regeringens beredning av ärendet

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub4 yrkandena 3 och 10 samt
2002/03:Ub7 yrkande 1.
Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)

2. Utvidgning av tillämpningsområdet för
lagen om etikprövning av forskning till
andra undersökningar än forskning

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub6 yrkande 1.
Reservation 3 (fp, kd, c)

3. Utvidgning i övrigt av
tillämpningsområdet för lagen om
etikprövning av forskning

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub5 yrkande 6,
2002/03:Ub6 yrkandena 2 och 3,
2002/03:Ub7 yrkandena 2, 4 och 5 samt
2002/03:Ub8 yrkande 3.
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (c, mp)
Reservation 6 (kd)

4. Utgångspunkter för etikprövningen

Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2002/03:Ub4 yrkande 1 och
2002/03:Ub7 yrkande 3 i denna del.
Reservation 7 (m)
Reservation 8 (kd)

5. Information och samtycke

Riksdagen  godkänner vad utskottet  anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2002/03:Ub6 yrkande 9 och
2002/03:Ub7 yrkande 6.
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

6. Organisationen av etikprövningen

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub6 yrkandena 5 och 8.
Reservation 11 (fp)

7. Juridisk kompetens i de regionala
nämnderna och den centrala nämnden

Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2002/03:Ub5 yrkandena 3 i denna del och 4 samt
2002/03:Ub6 yrkande 10 i denna del.

8. Sammansättningen av nämnderna i övrigt

Riksdagen  godkänner vad utskottet  anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2002/03:Ub5 yrkande 3 i denna del,
2002/03:Ub6 yrkande 11 och
2002/03:Ub8 yrkande 1 i denna del.
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (c)
Reservation 14 (mp)

9. Tillvaratagande av kompetensen i de
nuvarande forskningsetiska kommittéerna

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub4 yrkande 6 och
2002/03:Ub5 yrkande 2.
Reservation 15 (m)
Reservation 16 (kd, c)

10. Hur ledamöterna i de regionala
nämnderna och den centrala nämnden utses

Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2002/03:Ub4 yrkande 7,
2002/03:Ub5 yrkande 1,
2002/03:Ub6 yrkande 10 i denna del samt
2002/03:Ub7 yrkande 7.
Reservation 17 (m, fp, kd, c)

11. Tillsyn över efterlevnaden av lagen om
etikprövning av forskning som avser
människor

Riksdagen  godkänner vad utskottet  anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2002/03:Ub4 yrkande 8 och
2002/03:Ub7 yrkande 8.
Reservation 18 (m)

Reservation 19 (kd)

12. Överklagande av beslut om
etikprövning

Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2002/03:Ub6 yrkande 6 och
2002/03:Ub8 yrkande 2.
Reservation 20 (m, fp)
Reservation 21 (mp)

13. Straffansvar

Riksdagen  godkänner vad utskottet  anfört.
Därmed avslår riksdagen motion
2002/03:Ub7 yrkande 9.
Reservation 22 (kd)

14. Finansiering av etikprövningen

Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motion
2002/03:Ub4 yrkande 9.
Reservation 23 (m)

15. Termen forskningsperson

Riksdagen  godkänner vad utskottet  anfört.
Därmed avslår riksdagen motion
2002/03:Ub6 yrkande 13.
Reservation 24 (fp)

16. Lag om etikprövning av forskning som
avser människor

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
etikprövning av forskning som avser människor.
Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:50 i denna del
och avslår motionerna
2002/03:Ub7 yrkande 3 i denna del och
2002/03:Ub8 yrkande 1 i denna del.
Reservation 25 (kd) – villk. res. 8
Reservation 26 (mp) – villk. res. 15

17. Utvärdering av lagen om etikprövning av
forskning som avser människor

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub5 yrkande 5,
2002/03:Ub6 yrkande 7,
2002/03:Ub7 yrkande 10 och
2002/03:Ub8 yrkande 4.
Reservation 27 (fp, kd, c, mp)

18. Lag om ändring i lagen (2002:297) om
biobanker i hälso- och sjukvården

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso-
och  sjukvården.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2002/03:50 i denna del
och avslår motion
2002/03:Ub4 yrkande 4.
Reservation 28 (m)

19. Lag om ändring i sekretesslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring  i sekretesslagen (1980:100) med den
ändringen att  den nya paragrafen i 9 kap.
betecknas 29 §. Därmed bifaller riksdagen delvis
proposition 2002/03:50 i denna del.

20. Övriga lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
ägg från människa,
lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),
lag  om  ändring  i  lagen  (1995:831)  om
transplantation m.m.,
lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion
m.m.,
lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204)
samt
lag  om  ändring  i  lagen  (1999:353)  om
rättspsykiatriskt forskningsregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:50
i dessa delar.

21. Stamcellsforskning

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub4 yrkande 2,
2002/03:Ub368,
2002/03:Ub486 yrkande 23 och
2002/03:So450 yrkande 3.
Reservation 29 (m)

22. Gränsöverskridande
forskningssamarbete

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub4 yrkande 5.

23. Övriga frågor om etik i forskningen

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub6 yrkandena 4 och 12 samt
2002/03:Ub449 yrkande 1.
Reservation 30 (fp)Stockholm den 15 maj 2003

På utbildningsutskottets vägnar


Jan Björkman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Björkman (s), Ulf Nilsson (fp), Inger Lundberg (s),
Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Majléne Westerlund
Panke (s), Agneta Lundberg (s), Inger Davidson (kd),
Nils-Erik Söderqvist (s), Per Bill (m), Louise
Malmström (s), Ana Maria Narti (fp), Anna Ibrisagic
(m), Mikael Damberg (s), Mikaela Valtersson (mp),
Christer Adelsbo (s), Lennart Gustavsson (v) och
Håkan Larsson (c).
2002/03

UbU18


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

I proposition 2002/03:50 Etikprövning av forskning
lägger  regeringen  fram  förslag  till lag om
etikprövning av forskning som avser människor. Detta
betänkande gäller propositionen och motionsyrkanden
som anknyter till den.

Propositionen  har  föregåtts  av utredning i
Kommittén för forskningsetik, som i februari 1999
överlämnade betänkandet God sed i forskningen (SOU
1999:4). Efter remissbehandling av detta utarbetades
inom  Regeringskansliet  departementspromemorian
Etikprövning av forskning som avser människor (Ds
2001:62), som också remissbehandlades. Lagförslaget
i departementspromemorian återges i bilaga 1 i
propositionen.
Den 28 februari 2002 beslutade regeringen att
inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till lag
om etikprövning av forskning som avser människor.
Det remitterade förslaget och Lagrådets yttrande
över detta  återges  i  bilagorna  3 och 4 i
propositionen.

Utbildningsutskottet      har      berett
konstitutionsutskottet och socialutskottet tillfälle
att yttra sig över propositionen och motionerna i de
delar   som   berör   respektive   utskotts
beredningsområde.

Konstitutionsutskottet har i yttrande 2002/03:KU4y
inte haft något att invända mot vad som föreslås i
propositionen. Yttrandet bifogas detta betänkande
som bilaga 5.
Socialutskottet  har  i yttrande 2002/03:SoU3y
välkomnat   en   lagreglering  av   området.
Socialutskottet har inte funnit skäl att yttra sig
över motionerna. Yttrandet bifogas detta betänkande
som bilaga 6.

Bakgrund


Etikprövning av medicinsk forskning bedrivs sedan
flera  decennier av  regionala  forskningsetiska
kommittéer knutna till de medicinska fakulteterna. I
dessa ingår vetenskapliga ledamöter samt lekmän.
Lekmännen utses av landstingen och är alltid i
minoritet.

De  forskningsetiska  kommittéerna är formellt
frivilliga organ och deras  beslut  rådgivande.
Statliga  och  vissa andra forskningsfinansiärer
ställer krav på godkännande från forskningsetisk
kommitté för att ge bidrag till forskningsprojekt.
Även för humanistisk  och samhällsvetenskaplig
forskning har det funnits och finns en frivillig
etikgranskning innan vissa finansiärer ger bidrag.
Den genomförs numera av en etikarbetsgrupp som har
inrättats av det humanistisk-samhällsvetenskapliga
ämnesrådet inom Vetenskapsrådet respektive av en
etikkommitté inom Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap (FAS).

Propositionens huvudsakliga innehåll


Regeringen föreslår en ny lag om etikprövning av
forskning  som  avser  människor och biologiskt
material från människor. Syftet med lagen är att
skydda den enskilda människan och respekten för
människovärdet vid forskning.

Lagen föreslås bli tillämplig på forskning som
innebär ett fysiskt ingrepp eller bedrivs enligt en
metod som syftar till att påverka en människa
fysiskt eller psykiskt. Lagen föreslås även gälla
forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en
avliden människa eller avser studier på biologiskt
material som tagits från en levande eller avliden
människa och kan härledas till denna person. Vidare
skall lagen enligt förslaget gälla forskning som
bedrivs  med  känsliga  personuppgifter  enligt
personuppgiftslagen eller med personuppgifter om
lagöverträdelser m.m., om forskningen sker utan att
den enskilde har lämnat sitt uttryckliga samtycke.
Forskning av de slag som lagen avser skall inte få
bedrivas  utan  att  ha  blivit  godkänd  vid
etikprövning.   Lagförslaget   anger  allmänna
utgångspunkter för etikprövningen. Det innehåller
också regler om information och samtycke bl.a. vid
forskning som avser fysiskt ingrepp på en levande
människa och forskning som bedrivs enligt en metod
som syftar till fysisk eller psykisk påverkan.
Etikprövningen  föreslås  bli  organiserad  i
regionala nämnder för forskningsetik. De skall vara
självständiga i sitt beslutsfattande. De regionala
nämnderna skall vara indelade i avdelningar som
prövar ärenden inom olika forskningsområden. Varje
avdelning skall bestå av en ordförande, som är eller
har varit  ordinarie domare, tio ledamöter med
vetenskaplig kompetens  och  fem  ledamöter som
företräder allmänna intressen. Regeringen  skall
enligt förslaget utse alla ledamöterna.
Om  en  regional  nämnd  finner  att  ett
forskningsprojekt som skall etikprövas ger upphov
till nya och principiella frågeställningar, bör
nämnden hämta in yttrande från Vetenskapsrådet och
andra berörda myndigheter innan ärendet avgörs.
Beslut av en regional nämnd skall kunna överklagas
av forskningshuvudmannen. Överklaganden prövas av en
central nämnd. Denna skall bestå av en ordförande,
som är eller har varit ordinarie domare, samt fyra
ledamöter  med  vetenskaplig  kompetens och två
ledamöter  som  företräder  allmänna  intressen.
Regeringen skall utse alla ledamöterna.
Om en regional nämnd inte når enighet om utgången
av en etikprövning, kan en minoritet inom nämnden
kräva att ärendet överlämnas till den centrala
nämnden  för avgörande, utan att den regionala
nämnden har fattat beslut i sak.
Den centrala  nämndens  beslut  i ärenden om
etikprövning skall inte kunna överklagas.
Den centrala nämnden skall också ha tillsyn över
efterlevnaden av lagen om etikprövning i den mån
tillsynen inte faller inom någon annan myndighets
ansvarsområde.
Lagförslaget innehåller en bestämmelse om straff
för den som uppsåtligen bryter  mot kravet på
etikgodkännande eller mot villkor som ställts upp
för godkännandet.
Regeringen föreslår också ändringar i ett antal
andra lagar.
Den nya lagen och lagändringarna skall enligt
propositionen träda i kraft den 1 januari 2004.
Lagförslagen bifogas detta betänkande som bilaga
2.
Utskottets övervägandenInledning

Till de grundläggande fri- och rättigheterna i det
svenska  samhället  hör  enligt 2  kap.  1  §
regeringsformen     yttrandefrihet     och
informationsfrihet. Varje medborgare är gentemot det
allmänna tillförsäkrad dessa friheter. Begränsningar
får göras endast under vissa i regeringsformen
angivna förutsättningar. Vid bedömandet av vilka
begränsningar som får ske av yttrandefriheten och
informationsfriheten skall särskilt beaktas vikten
av vidast möjliga sådan frihet i bl.a. vetenskapliga
angelägenheter (2 kap. 13 §).

I högskolelagen (1992:1434) anges som allmänna
principer för forskningen att forskningsproblem får
fritt väljas, forskningsmetoder får fritt utvecklas
och  forskningsresultat  får  fritt  publiceras.
Riksdagen  ställde  sig  hösten 1999 bakom vad
regeringen hade föreslagit om statens uppgifter i
fråga om forskning och utvecklingsarbete (prop.
1998/99:94, bet. 1999/2000:UbU3, rskr. 1999/2000:9).
Det innebär att Sverige skall utveckla sin ställning
som kunskapsnation. Staten har ett övergripande
ansvar för att det svenska samhället utvecklar och
tar till vara ny kunskap. Staten har ett särskilt
ansvar för att garantera forskningens frihet och för
grundforskning och forskarutbildning.
Vid forskning, liksom  vid  de  flesta andra
mänskliga aktiviteter, kan det uppstå situationer
där etiska frågor blir relevanta. Intresset av att
vinna  ny  kunskap  kan  komma i konflikt med
forskningspersonernas  behov  av  säkerhet  och
personlig  integritet. Forskningens metoder  kan
innebära påverkan på människor. Även forskarens
förhållningssätt  till  andra  forskare,  till
allmänheten och till dem som finansierar forskningen
kan ha etisk relevans.
Trots principerna om att forskningsproblem får
fritt väljas och forskningsmetoder fritt utvecklas
har det i Sverige, på initiativ från medicinskt
håll, växt fram en frivillig organisation för etisk
granskning av forskningsprojekt.  De amerikanska
National Institutes of Health (NIH) fattade år 1966
beslut om att alla humanforskningsprojekt som skulle
stödjas ekonomiskt måste genomgå etisk granskning.
En hel del forskning också i Sverige finansierades
genom anslag från NIH. År 1966 inrättades vid
Karolinska institutet den första forskningsetiska
kommittén. Under slutet av 1960-talet och fram till
1972  inrättades sådana kommittéer vid samtliga
medicinska fakulteter i landet. Några år senare
inrättades  en  forskningsetisk  kommitté  vid
Humanistisk-samhälls-vetenskapliga  forskningsrådet
(HSFR) och vid Delegationen för social forskning
(DSF).  En  förutsättning   för   att  ett
forskningsprojekt skall få finansiering från de
statliga organen har varit att det godkänts vid
forskningsetisk prövning i en sådan kommitté.

Forskningsetiska frågor


De etiska problem som brukar aktualiseras i samband
med forskning kan grupperas i tre kategorier:

– frågor som rör forskningspersoners integritet; med
forskningsperson menas här en levande människa som
forskningen avser

– frågor som rör forskarens etik, såsom fabricering
av data, plagiat, erkännande av andras insatser
eller jäv (oredlighet i forskning)

– frågor som rör försöksdjursetik.

Proposition 2002/03:50 handlar enbart om den första
kategorin av forskningsetiska problem.

Frågor om oredlighet i forskning behandlas i
Vetenskapsrådets etikkommitté.
Etiska  frågor i samband med  användning  av
försöksdjur  i  forskning behandlas i särskilda
försöksdjursetiska  kommittéer,  som lyder under
Jordbruksdepartementet.

Organ som fortlöpande sysslar med
forskningsetiska frågor


I Sverige finns i dag ett stort antal organ som
sysslar med forskningsetiska frågor.

Statens medicinsk-etiska  råd (SMER) är ett av
regeringen tillsatt organ som har till uppgift att
belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande
samhällsperspektiv. I rådet ingår ordförande, åtta
företrädare för de politiska partierna och tolv
sakkunniga. SMER har  enligt sina direktiv tre
uppgifter:

– att fungera som ”överremissinstans”,

– att hålla utkik mot forskningsområdet och

–  att  vara  brobyggare mellan  forskare  och
beslutsfattare.

SMER skall göra sina  bedömningar  utifrån ett
samhällsperspektiv. Rådet tar därför inte ställning
till enskilda forskningsprojekt eller patientfall.

Vetenskapsrådet (VR) är ett av regeringen – med stöd
av lag – inrättat forskningsråd som skall ge stöd
till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga
kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Rådet har
ett nationellt ansvar  för att utveckla svensk
grundforskning så att den uppnår en stark ställning
internationellt.

Inom Vetenskapsrådet finns tre ämnesråd: ett för
humaniora och samhällsvetenskap, ett för medicin
samt ett för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Såväl  Vetenskapsrådet  som  vart och ett av
ämnesråden har en styrelse, som består av dels
personer utsedda av regeringen, dels ledamöter valda
av vetenskapligt kompetenta lärare vid universitet
och högskolor. Den sistnämnda gruppen är alltid i
majoritet.
I  Vetenskapsrådets  uppgifter  ingår  enligt
instruktionen (2000:1199) bl.a. att ta initiativ
till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning
och att förmedla information om forskningsetiska
frågor.
Vetenskapsrådet har inrättat en etikkommitté, för
vilken  rådets  styrelse  har  fastställt  en
instruktion.  Etikkommittén består av högst  15
personer. I kommittén ingår en ledamot som utses
efter förslag från Regeringsrätten, en ledamot från
Vetenskapsrådets  styrelse  och en moralfilosof.
Vidare utses ledamöter efter förslag från de tre
ämnesråden   samt   från   Vetenskapsrådets
utbildningsvetenskapliga kommitté. Fyra ledamöter är
lekmannarepresentanter.
Vetenskapsrådets etikkommitté har ett övergripande
ansvar för etikfrågor vid Vetenskapsrådet, framför
allt  frågor  av  forskaretisk  karaktär  och
övergripande forskningsetiska frågor. Det innebär
att frågor om oredlighet i forskning behandlas där.
Kommittén skall bl.a. utreda fall av misstänkt sådan
oredlighet.
Det humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnesrådet
har  en etikarbetsgrupp, som bl.a. sysslar med
etikprövning  av  sådan  forskning  inom  det
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
som  kommer  i  fråga  för  finansiering  från
Vetenskapsrådet.
Det  medicinska  ämnesrådet  har  också  en
etikarbetsgrupp.   Ansökningar  om  medicinska
forskningsprojekt som anses svårbedömda, av mer
principiell natur eller  etiskt  kontroversiella
remitteras   till   arbetsgruppen   för   en
policydiskussion och för utarbetande av riktlinjer
och rekommendationer som riktar sig till forskare
och forskningsetikkommittéer.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
(FAS), som likaså är ett av regeringen inrättat
forskningsråd, har till uppgift att främja och
stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom
arbetslivsområdet,    socialvetenskap    och
folkhälsovetenskap.

FAS styrelse har inrättat en etikkommitté som
består av sex ledamöter av styrelsen. Ordförande är
en av lekmännen i styrelsen. Etikkommittén prövar
ansökningar som av respektive prioriteringskommitté
inom FAS har bedömts vara förknippade med etiska
problem som prioriteringskommittén inte själv enkelt
klarar av. Endast ansökningar som kommer i fråga för
finansiering från FAS prövas. Det förekommer att
etikkommittén  begär intyg om att ansökan  har
godkänts av en medicinsk forskningsetisk kommitté.

De forskningsetiska kommittéerna vid de medicinska
fakulteterna är organ som har inrättats av de
medicinska fakulteterna. Det finns i dag tio sådana
kommittéer.  Deras  uppgift  är att etikgranska
forskningsprojekt inom medicinsk  humanforskning.
Grundläggande  för  verksamheten  är  den  s.k.
Helsingforsdeklarationen,  som  antogs  av World
Medical Association 1964 och senare har reviderats
ett antal gånger. Kommittéerna har 10–15 ledamöter
av vilka flertalet är sakkunniga representerande
olika discipliner inom medicin  och  eventuellt
odontologi. Ett mindre antal ledamöter i varje
kommitté är lekmän. Lekmännen utses av landstingen,
som också finansierar deras medverkan.

Djurförsöksetiska nämnder finns enligt bestämmelser
i djurskyddslagen (1988:534). Innan användning av
djur i forskning får påbörjas, måste användningen
prövas och godkännas av en sådan nämnd. Det finns
sju djurförsöksetiska nämnder, var och en ansvarig
för ett visst geografiskt område. Utöver ordförande
och vice ordförande består nämnderna dels av lekmän,
dels av forskare och personal som har hand om
försöksdjur, till lika antal för de två grupperna.

Gentekniknämnden är en statlig myndighet med uppgift
att  följa  den  nationella och internationella
utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska
frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en
etiskt  försvarbar  och  säker  användning  av
gentekniken så att människors och djurs hälsa och
miljön skyddas. Nämnden har en ordförande och en
vice ordförande, som båda skall ha domarerfarenhet,
och fjorton andra ledamöter. Sju av  dessa är
riksdagsledamöter, medan de övriga sju utses efter
förslag  från  de tre statliga  forskningsråden
(Vetenskapsrådet, FAS och Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande). Regeringen
utser samtliga ledamöter.

EU-kommissionen  har  ett rådgivande organ, The
European Group on Ethics, som är ett oberoende,
pluralistiskt  och  mångvetenskapligt  organ som
sysslar  med  frågor  om  etiska  aspekter  på
naturvetenskap och ny teknologi. De tolv medlemmarna
i gruppen är utsedda av kommissionen för en period
av fyra år. De är experter hämtade från områden som
biologi, genetik,  medicin, informatik, juridik,
filosofi och teologi. Gruppen anordnade i oktober
2002 en konferens om etiska aspekter på biomedicinsk
forskning i utvecklingsländer.


Pågående arbete inom områden med
anknytning till etikprövning av
forskning


Sverige


Regeringen gav den 6 mars 2003 ett uppdrag till
Vetenskapsrådet att kartlägga forskningsområden där
Vetenskapsrådet   bedömer   att   en   etisk
problemställning   kan   uppkomma.   Endast
forskningsområden som inte omfattas av 3 eller 4 §§
i den föreslagna lagen om etikprövning av forskning
som avser människor skall redovisas. Verksamhet med
försöksdjur  skall  inte  heller  inkluderas.
Vetenskapsrådet skall bedöma om något eller några av
de identifierade forskningsområdena bör omfattas av
krav på etikprövning, och i så fall föreslå hur
dessa områden skall avgränsas.  Uppdraget skall
redovisas senast den 1 oktober 2003.

En särskild utredare arbetar med översyn  av
förutsättningarna  för  den  djurförsöksetiska
prövningen. I uppdraget ingår även att särskilt
belysa de etiska frågor som kan uppkomma i samband
med användningen av genetiskt modifierade djur och
andra metoder inom bioteknologin som är av betydelse
i  sammanhanget,  t.ex.  kloning  av  djur.  I
delbetänkandet Etisk prövning av djurförsök (SOU
2002:86) har utredningen lämnat förslag när det
gäller  själva  förutsättningarna   för  den
djurförsöksetiska prövningen. Utredningens arbete
fortsätter och skall vara avslutat den 1 december
2003.
Kommittén om genetisk integritet har i uppgift att
se över ett antal frågeställningar rörande genetisk
diagnostik,  genterapi  och  kloning.  Kommittén
överlämnade i december 2002 delbetänkandet Rättslig
reglering av stamcellsforskning  (SOU 2002:119).
Utredningens  arbete fortsätter och skall  vara
avslutat den 1 december 2003.

Europeiska unionen


Inom Europeiska unionen (EU) antogs 2002 ett sjätte
ramprogram för forskning och utveckling. Inför det
sjätte  ramprogrammet  antog  kommissionen  en
handlingsplan kallad Forskning och samhälle. Den tar
upp tre huvudåtgärder:

– främja en vetenskaplig utbildning och miljö i
Europa

– utforma en forskningspolitik som ligger närmare
medborgarna och

– sätta en ansvarsfull forskning i centrum för
politiken.

Om den sistnämnda huvudåtgärden skriver kommissionen
i handlingsplanen bl.a. följande: ”Politiken på de
flesta områden har en vetenskaplig och teknisk
dimension, och beslut bör fattas på grundval av
välgrundade yttranden som är öppna för insyn och som
bygger på forskning där hänsyn tas till etiska
frågor. Man  bör  stärka den etiska basen för
vetenskap och teknik,  identifiera  och  bedöma
riskerna med framsteg och hantera dessa på ett
ansvarigt sätt på grundval av tidigare erfarenhet.”

Arbetet med att stärka den etiska basen för
forskning sker genom nära samarbete med nationella
och internationella organ och andra som aktivt
främjar etik i forskningen. Kommissionen avser att
stödja  nätverk mellan  lokala  och  nationella
etikkommittéer, stödja etikutbildning av forskare
och följa och analysera uppkomsten och utvecklingen
av etiska frågor på nationell och internationell
nivå. Man vill också stödja en internationell dialog
om etiska principer. Detta konkretiseras i en rad
delåtgärder i handlingsplanen: göra information om
forskningsetiska frågor mer tillgänglig, stödja en
dialog   om  etik  i  forskningen   mellan
frivilligorganisationer  (s.k.  NGO),  industrin,
forskarsamhället, religioner, kulturella grupper,
filosofiska skolor m.fl., ta fram modeller för
kurser och utbildningsmoduler för att förbättra
forskarnas medvetenhet i etikfrågor, stödja nätverk
av lokala och nationella etikkommittéer, stödja en
dialog mellan olika regioner i världen om etiska
principer genom en serie konferenser och seminarier,
stödja  kapacitetsuppbyggnad för etikprövning  i
utvecklingsländer samt stödja nätverk och utbildning
avseende försöksdjursetik.

Etikgranskning av forskningsansökningar har skett
även i de tidigare ramprogrammen, men frågan har
fått ökad betoning i det sjätte ramprogrammet.
Ansvaret för etikgranskningen har förts över från de
”operationella”  enheterna  till  en enhet inom
direktoratet Forskning och samhälle. Enligt artikel
3 i ramprogramstexten måste all forskning som utförs
inom ramprogrammet 2002–2006 följa grundläggande
etiska principer. Etikgranskningen ger möjlighet att
utesluta forskningsprojekt från finansiering om de
inte uppfyller detta krav.

Etikgranskning utförs systematiskt som en del av
utvärderingsprocessen inför beslut om finansiering
från  ramprogrammet.  Den  görs dock bara  för
ansökningar som innehåller etiskt känsliga frågor
och som kan tänkas bli finansierade. I särskilda
fall  kan  uppföljande etikgranskning ske under
pågående projektperiod. Etikgranskningen genomförs
av en särskild kommitté bestående av oberoende
experter från olika vetenskapsområden och lika stort
antal icke-vetenskapliga ledamöter.
Med etiskt känslig forskning avses

– forskning på människor, särskilt barn och andra
personer som inte kan avge giltigt samtycke,

–  forskning  på  mänsklig  vävnad,  särskilt
fostervävnad och embryonal vävnad,

– forskning på djur, särskilt forskning på primater
och transgena djur vars välbefinnande allvarligt
påverkas, och

– forskning avseende personliga uppgifter, särskilt
genetiska data.

Den etiska granskningen skall bevaka att artikel 3
i ramprogrammet uppfylls och att ansökan på ett
vederhäftigt sätt behandlar de  etikfrågor  som
uppstår i forskningen. Den syftar också till att
kontrollera att forskningen uppfyller alla etiska
och legala krav som finns på nationell, europeisk
och internationell nivå. Etikgranskningen resulterar
i en rapport där det kan förekomma förslag att det
skall ställas krav på kompletterande information
eller en ändring av projektets uppläggning eller
metoder.
Efter  den  vetenskapliga  granskningen  och
etikgranskningen är det Europeiska kommissionen som
avgör om ett projekt skall få finansiering från
ramprogrammet. Kommissionen kan också besluta om att
en kompletterande etikgranskning skall göras under
projektperioden. Krav på godkännande från en lokal
etikkommitté   kvarstår   efter  kommissionens
granskning.

Frågan huruvida embryonal stamcellsforskning skall
kunna finansieras  inom  ramen  för det sjätte
ramprogrammet för forskning är ännu öppen. I väntan
på detaljerade genomförandebestämmelser, som skall
vara klara i slutet av 2003, beslöt kommissionen att
under  perioden  intill  dess  inte  finansiera
forskningsprojekt  där  mänskliga  embryon eller
stamceller  från  mänskliga  embryon  används.
Kommissionen åtog sig att låta utarbeta en rapport i
frågan som skulle användas som diskussionsunderlag
vid ett interinstitutionellt seminarium om bioetik.
Rapporten  har  publicerats  i  april 2003 och
seminariet ägde rum den 24 april. Mot bakgrund av
resultaten från seminariet kommer kommissionen att
lägga fram ett förslag med ytterligare riktlinjer om
de    principer    som    skall    styra
gemenskapsfinansieringen av forskningsprojekt som
omfattar  användning  av  mänskliga embryon och
stamceller från mänskliga embryon. Meningen är att
EU skall fatta beslut före utgången av 2003.

Kommissionen planerar inte införande av lagstiftning
på EU-nivå om etiska frågor. Sådan anses tillhöra de
olika medlemsstaternas ansvar. I den nyss nämnda
rapporten konstateras att lagstiftningen på området
mänsklig embryonal stamcellsforskning skiljer sig
mycket kraftigt mellan EU:s medlemsstater, vilket
återspeglar att åsikterna inom unionen om vad som är
etiskt försvarbart går starkt isär.


Yttranden från
konstitutionsutskottet och
socialutskottet


Utbildningsutskottet      har      berett
konstitutionsutskottet och socialutskottet tillfälle
att yttra sig över propositionen och motionerna.
Yttrandena (2002/03: KU4y respektive 2002/03:SoU3y)
bifogas detta betänkande som bilagorna 5 och 6.


Regeringens beredning av ärendet


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör inte kritisera regeringen för
beredningen av lagförslaget om etikprövning
av viss forskning.
Jämför reservationerna 1 (m) och 2 (kd).

Motioner

Moderata  samlingspartiet  skriver  i  motion
2002/03:Ub4 att det hade varit bättre om samtliga
frågeställningar inom området hade behandlats i ett
sammanhang och fått en gemensam rättslig reglering.
Det finns risk att möjligheten till insyn och känsla
av  rättssäkerhet förminskas på grund  av  det
lapptäcke av regleringar och lagstiftningsprocesser
som förekommer, heter det i motionen (yrkande 3). I
samma motion kritiserar Moderaterna regeringen för
bristfällig prövning av om den begränsning  av
informationsfriheten som den nya lagen innebär är
förenlig med regeringsformen (yrkande  10).  Av
regeringsformens  2  kap.  12 § följer att en
begränsning av informationsfriheten får göras endast
för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett
demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett den, och den får inte
heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot
mot  den  fria  åsiktsbildningen.  Motionärerna
konstaterar att regeringen inte har redovisat hur
man  prövat lagförslaget  mot  de  två  senare
kriterierna utan endast hur man prövat det mot
kriteriet att begränsningens ändamål är godtagbart i
ett demokratiskt samhälle.

Kristdemokraterna föreslår i motion 2002/03:Ub7
yrkande 1 att riksdagen i ett tillkännagivande skall
uttala kritik mot regeringen för att den dröjt med
att lägga fram förslag om rättslig reglering av
etikprövning av forskning som avser människor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

En lagreglering av etikprövningen av forskning som
avser människor är angelägen av flera skäl. Skydd
för forskningspersonerna från att skadas är ett
centralt motiv. Ett annat är att det finns ett
allmänintresse av att människovärdet skyddas, att
människors integritet värnas och att forskningen är
godtagbar ur etisk synvinkel. Det är vidare viktigt
att värna såväl forskarnas som forskningspersonernas
rättssäkerhet. Med en lagreglering skapas bl.a. en
överklagningsmöjlighet som inte funnits hittills. En
rättslig  reglering  av  den  forskningsetiska
granskningen är nödvändig för att Sverige skall
kunna  ratificera  Europarådets  konvention  om
mänskliga rättigheter och biomedicin, en konvention
som Sverige undertecknat.
Inte minst rättssäkerhetsskälen talar för att
avgränsningen av vad som skall vara underkastat krav
på godkännande vid forskningsetisk prövning måste
vara tydlig och väl grundad. Regeringen har funnit
det nödvändigt att uppdra åt Vetenskapsrådet att
kartlägga forskningsområden som faller utanför den
nu föreslagna lagens tillämpningsområde och där
Vetenskapsrådet   bedömer   att   en   etisk
problemställning kan uppkomma. Forskning som är
integritetskänslig eller på annat sätt aktualiserar
skyddsaspekter  skall  särskilt  uppmärksammas.
Vetenskapsrådet skall bedöma om något eller några av
de identifierade forskningsområdena bör omfattas av
krav på etikprövning och föreslå hur dessa områden
skall avgränsas. Uppdraget skall redovisas till
regeringen senast den 1 oktober 2003.
Utskottet anser att det är angeläget att en
lagreglering av forskningsetisk prövning när det
gäller viss forskning som avser människor nu kommer
till stånd. Lagstiftningen skulle försenas, om alla
integritetsfrågor i sammanhanget först skulle vara
genomlysta.
Konstitutionsutskottet  har  yttrat  sig  över
propositionen och motionerna när det gäller de
aspekter   som  berör  konstitutionsutskottets
ansvarsområde,  bl.a.  frågan om begränsning av
informationsfriheten. I sitt  enhälliga yttrande
(2002/03:KU4y)  har  konstitutionsutskottet  inte
framfört några invändningar mot vad som föreslås i
propositionen.
Det  är  angeläget att de propositioner  som
regeringen lägger  fram  är  väl genomarbetade.
Utskottet har förståelse för att det har tagit
längre tid att utforma förslaget än regeringen först
räknat med. Någon kritik mot fördröjningen är enligt
utskottets mening inte befogad.

Tillämpningsområdet för lagen om
etikprövning av forskning som avser
människor


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  ställer  sig bakom regeringens
förslag    till    avgränsning    av
tillämpningsområdet för etikprövningslagen.
Riksdagen  bör avslå motionsyrkandena  om
utvidgning av tillämpningsområdet.
Jämför reservationerna 3 (fp, kd, c), 4 (fp),
5 (c, mp) och 6 (kd).

Propositionen

Syftet med den föreslagna lagen om etikprövning av
forskning som avser människor är att skydda den
enskilda människan och respekten för människovärdet
vid forskning (1 §).

Med forskning menas  i  den föreslagna lagen
vetenskaplig forskning samt utvecklingsarbete på
vetenskaplig grund (2 §).
Lagen skall tillämpas på forskning som innefattar
behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) eller personuppgifter
om lagöverträdelser som innefattar brott m.m. enligt
21 § samma lag, om forskningspersonen inte har
lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen
(3 § lagen om etikprövning). Den nya lagen skall
vidare  tillämpas på forskning som innebär ett
fysiskt ingrepp, utförs enligt en metod som syftar
till att påverka forskningspersonen fysiskt eller
psykiskt, avser studier på biologiskt material som
har tagits från levande eller avlidna människor och
som  kan härledas till dessa  människor,  samt
forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en
avliden människa (4 § lagen om etikprövning).
Lagen skall tillämpas på forskning som skall
utföras i Sverige (5 § lagen om etikprövning).

Motioner

Folkpartiet framför i motion 2002/03:Ub6 yrkande 1
uppfattningen att etikprövning skall göras inte bara
av forskning utan också av andra undersökningar i de
fall de kan komma att inbegripa enskilda individer.
Som exempel nämns i motionen kvalitetssäkring och
resultatuppföljning. För den enskilde saknar det
betydelse om uppgifterna används till forskning
eller   till   kvalitetssäkring,   framhåller
motionärerna.

Fyra partier anser att tillämpningsområdet för lagen
om etikprövning av forskning bör utvidgas.

Folkpartiet föreslår i motion 2002/03:Ub6 ett
tillkännagivande att även myndigheters och privata
institutioners forskning och undersökningar skall
etikprövas. Regeringen bör återkomma med förslag på
detta område (yrkande 2). Vidare bör även forskning
som ligger utanför de vetenskapliga områden som
regeringen  räknar  upp etikprövas om de berör
enskilda   människor   (yrkande   3).   Även
forskningsfälten teknik och  ekonomi kan beröra
enskilda, skriver motionärerna, som  hävdar att
Helsingforsdeklarationen kräver att all forskning
som rör människan skall etikprövas.
Enligt Kristdemokraterna i motion 2002/03:Ub7 är
det viktigt  att  den utredning som regeringen
aviserat – dvs. den som regeringen numera har
uppdragit åt Vetenskapsrådet – skyndsamt kommer till
stånd, så att den föreslagna lagstiftningen kan
kompletteras. Att inte all samhällsvetenskaplig och
humanistisk forskning skall etikprövas står i strid
med Helsingforsdeklarationen, heter det i motionen
(yrkande 2). Kristdemokraterna tolkar lagförslaget
så att forskning på celler från en stamcellslinje,
dvs. material som separerats från ett embryo, inte
kommer att behöva etikprövas. De vill att det klart
skall framgå av lagen att etikprövning måste ske för
de fall då man ämnar forska på embryonala stamceller
(yrkande 4). Motionärerna anser det också förvånande
att regeringen i lagtexten inte på ett tydligt sätt
särskiljer foster från övrigt biologiskt material,
vilket görs i den danska ”Lov om et videnskabsetisk
komitésystem” som i övrigt har stora likheter med
den svenska regeringens förslag (yrkande 5).
Centerpartiet  föreslår  i  motion 2002/03:Ub5
yrkande 6 ett tillkännagivande om att en utredning
bör  tillsättas  för att se över de delar av
forskningen som faller utanför tillämpningsområdet
för den föreslagna nya lagen, för att se hur
etikprövning skall ske på andra områden.
Även  Miljöpartiet begär i motion 2002/03:Ub8
yrkande 3 att regeringen snarast skall ta initiativ
till en sådan översyn.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Det skulle föra mycket långt om man skulle
utvidga  kravet  på  etikprövning  till  andra
undersökningar än forskning och utvecklingsarbete på
vetenskaplig grund. Utskottet är inte berett att
förorda en sådan utvidgning. I personuppgiftslagen
(1998:204) finns allmänna regler om när behandling
av personuppgifter är tillåten. Dessa regler har
till syfte att värna den registrerades intresse av
skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
Personuppgiftslagens  regler  gäller  såväl  för
kvalitetssäkring som för resultatuppföljning.
Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas
och  säkras  (31 § hälso- och  sjukvårdslagen,
1982:763). Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter
om kvalitetssystemen inom hälso- och sjukvården
(SOSFS  1996:24).  Där  föreskrivs  i 2 § att
kvalitetssystemen skall säkerställa att kvalitet och
säkerhet  i patientens vård och omhändertagande
tillgodoses, att patienten och dennes närstående
visas omtanke och respekt, att patientens värdighet
och integritet tillgodoses, att patienten och dennes
närstående informeras och görs delaktiga och att
förslag och klagomål från patienter och närstående
tas om hand och beaktas.

Inte heller de övriga yrkandena om utvidgning av
tillämpningsområdet för etikprövningslagen bör leda
till något uttalande av riksdagen.

Etikprövningslagen  skall  enligt  regeringens
förslag  gälla  för  forskning,  oavsett  om
forskningshuvudmannen  är en myndighet eller en
privat institution.
Den utredning som aviseras i propositionen (s.
110) har, som framgått tidigare i detta betänkande,
numera tillsatts genom det uppdrag som regeringen
har gett åt Vetenskapsrådet. Uppdraget går ut just
på att undersöka om forskning på andra områden än de
som täcks av den nu föreslagna etikprövningslagen
bör omfattas av krav på sådan prövning.
Helsingforsdeklarationen  har  rubriken Ethical
Principles for Medical Research Involving Human
Subjects.  I  så  gott  som  varje artikel  i
deklarationen talas om medicinsk forskning eller om
läkarens skyldigheter.
När det gäller embryonala stamceller har Kommittén
om genetisk integritet lagt fram ett delbetänkande
(Rättslig reglering  av  stamcellsforskning, SOU
2002:119) som nyligen remissbehandlats. Kommittén
har  fäst  stor  vikt  vid  förslaget  till
etikprövningslag,  som  enligt  dess uppfattning
innebär en betydande uppstramning i förhållande till
den ordning som nu gäller. Utskottet noterar att
etikprövningslagen,  när  det gäller studier på
biologiskt  material från en levande  människa,
föreslås vara tillämplig endast på sådant material
som kan hänföras till denna människa.

Utgångspunkter för etikprövningen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  ställer sig bakom  regeringens
förslag   till   utgångspunkter   för
etikprövningen.
Jämför reservationerna 7 (m) och 8 (kd).

Propositionen

Utgångspunkterna för etikprövningen anges i 7–11 §§
i regeringens lagförslag.

Forskning som omfattas av etikprövningslagen skall
få godkännas bara om den kan utföras med respekt för
människovärdet (7 §). Mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter skall alltid beaktas vid
etikprövningen, samtidigt som hänsyn skall tas till
intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom
forskning. Människors välfärd skall ges företräde
framför samhällets och vetenskapens behov (8 §).
Forskning får godkännas bara om de risker som den
kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet
och  personliga  integritet  uppvägs  av  dess
vetenskapliga värde (9 §). Forskning skall inte få
godkännas, om det förväntade resultatet kan uppnås
på ett annat sätt som innebär mindre risker för
forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga
integritet (10 § första stycket). Behandling av
känsliga personuppgifter eller personuppgifter om
lagöverträdelser m.m. skall få godkännas bara om
behandlingen är nödvändig för att forskningen skall
kunna utföras (10 § andra stycket). Forskningen
skall få godkännas bara om den utförs av eller under
överinseende  av  en  forskare  som  har  den
vetenskapliga kompetens som behövs (11 §).

Motioner

Moderata  samlingspartiet  understryker i motion
2002/03:Ub4 yrkande 1 att forskningens frihet måste
få öka. Det är dock samtidigt viktigt att skydda
försökspersoners hälsa, säkerhet och integritet. Det
är därför viktigt att kunna göra professionella
avvägningar  mellan  eventuella  risker  och
kunskapsvinster, heter det i motionen.

Kristdemokraterna föreslår i motion 2002/03:Ub7
yrkande 3 att den nya lagens värdegrund skall
formuleras på ett annat sätt än regeringen gjort.
Enligt motionärerna ligger lagförslagets skrivningar
ibland nära nyttoetiken,  som  Kristdemokraterna
avvisar. De föreslår en utvidgad lydelse av 7, 8 och
9 §§ i den nya lagen. I 7 § vill de att respekt för
människovärdets okränkbarhet skall nämnas som ett
villkor för att forskning skall få godkännas. I
samma paragraf vill de skriva att etikprövning skall
utgå från och harmoniera med den etiska tradition
och de grundläggande värden som kommer till uttryck
i internationella deklarationer om mänskliga fri-
och rättigheter. Mänskliga fri- och rättigheter och
grundläggande  värden skall enligt motionärernas
förslag (8 §) alltid respekteras – inte bara beaktas
– vid etikprövningen. Vidare får forskningen inte
motverka de mänskliga rättigheterna. I 9 § vill
Kristdemokraterna ta bort omnämnandet av risker för
försökspersoners hälsa,  säkerhet och personliga
integritet och kravet att riskerna skall uppvägas av
forskningens vetenskapliga värde. I stället föreslår
de att 9 § skall ange att forskningen bara får
godkännas om den  är  i  linje  med mänskliga
rättigheter och grundläggande värden och därmed
också  i  linje  med forskningspersonens hälsa,
säkerhet och personliga integritet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att   riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Enligt utskottets uppfattning finns det ingen
motsättning  mellan  regeringens  förslag  till
utgångspunkter för etikprövningen och det som anförs
i  Moderaternas  motionsyrkande.  Det föreslagna
tillkännagivandet är således obehövligt.
Syftet med den föreslagna nya lagen är enligt
propositionen att skydda den enskilda människan och
respekten för människovärdet vid forskning. Detta
sägs redan i lagförslagets första paragraf. Om man i
lagen inte skulle nämna risker för försökspersonerna
och kravet att eventuella sådana risker uppvägs av
forskningens vetenskapliga värde, skulle man enligt
utskottets mening  gå förbi en av de centrala
frågorna för etikprövningen. Utskottet anser således
inte att 7–9 §§ i lagförslaget bör förändras på det
sätt som Kristdemokraterna förordar.

Information och samtycke


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  ställer  sig bakom regeringens
förslag    till    bestämmelser    i
etikprövningslagen  om  information  och
samtycke.
Jämför reservationerna 9 (fp) och 10 (kd).

Propositionen

Bestämmelser om information och samtycke finns i
13–22  §§  i  regeringens förslag till lag om
etikprövning av forskning som avser människor.

Enligt 13 § skall dessa bestämmelser gälla för
forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en
forskningsperson och för forskning som utförs enligt
en  metod  som  syftar  till  att  påverka
forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, alltså
sådan forskning som avses i 4 § 1 och 2. Sådana
bestämmelser skall också gälla för forskning som
avser studier på biologiskt material som tagits från
en levande människa, om materialet kan härledas till
denna, alltså sådan forskning som avses i 4 § 3. Om
det finns särskilda föreskrifter om information och
samtycke i någon annan författning,  skall  de
föreskrifterna gälla i stället för föreskrifterna i
etikprövningslagen.
Bestämmelser om information och samtycke skall
också  tillämpas för forskning som innebär ett
fysiskt ingrepp på en avliden människa eller avser
studier på biologiskt material som har tagits från
och kan härledas till en avliden människa, alltså
sådan forskning som avses i 4 § 4 och 5. De
särskilda  bestämmelserna i lagen (1995:831) om
transplantation m.m. respektive lagen (1995:832) om
obduktion m.m. skall då gälla.
Enligt 14 § första stycket får forskning godkännas
bara om det kan förutsättas att bestämmelserna om
information och samtycke i etikprövningslagen eller
i andra särskilda författningar kommer att följas
vid forskningen, eller om förutsättningarna för
forskning utan samtycke – som anges i 20–22 §§ – är
uppfyllda. I andra stycket av 14 § sägs att om en
forskningsperson står i ett beroendeförhållande till
forskningshuvudmannen eller en forskare eller om
forskningspersonen  kan  antas  ha  särskilda
svårigheter att ta till vara sin rätt, skall frågor
om  information  och  samtycke  ägnas  särskild
uppmärksamhet vid etikprövningen.
I 15 § föreskrivs att om forskning avser studier
på biologiskt material som tidigare har tagits från
en levande människa, skall det vid etikprövning av
forskningen bestämmas vilka krav som skall gälla i
fråga om information och samtycke för användning av
materialet.
Den som tillfrågas om att delta i forskning skall
enligt 16 § informeras om den övergripande planen
för forskningen, syftet med forskningen, de metoder
som kommer att användas, de följder och risker som
forskningen   kan   medföra,  vem  som  är
forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är
frivilligt och att forskningspersonen har rätt att
när  som  helst  avbryta  sin  medverkan.  Om
forskningspersonen inte har fyllt 18 år gäller
bestämmelserna i 18 §.
I 17 § föreskrivs att forskning skall få utföras
bara om forskningspersonen har samtyckt till den
forskning som rör honom eller henne. Ett samtycke
skall gälla bara om forskningspersonen dessförinnan
har fått föreskriven information. Samtycket skall
vara frivilligt, uttryckligt och preciserat. Ett
samtycke skall alltid dokumenteras.
Enligt 18 § skall en forskningsperson som har
fyllt 15 år, och som inser vad forskningen innebär
för honom eller henne, själv informeras om och lämna
samtycke   till  forskningen.  I  de  fall
forskningspersonen är under 15 år eller är mellan 15
och 18 år men inte själv inser vad forskningen
innebär, är det vårdnadshavarna som skall informeras
om och lämna samtycke till forskningen. I dessa fall
skall forskningspersonen, i den utsträckning det är
möjligt,  informeras  om  forskningen.  Trots
vårdnadshavarnas  samtycke får forskningen  inte
utföras, om en forskningsperson som är under 15 år
inser vad den innebär för hans eller hennes del och
motsätter sig att den utförs.
I 19 § föreskrivs att ett samtycke får tas
tillbaka när som helst med omedelbar verkan. De data
som har hämtats in dessförinnan får dock användas i
forskningen.
Forskning får utföras utan samtycke, om sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
något   annat   liknande   förhållande   hos
forskningspersonen hindrar att hans eller hennes
mening inhämtas (20 §). Förutsättningar för detta
anges i 21 och 22 §§.

Motioner

Folkpartiet föreslår i motion 2002/03:Ub6 yrkande 9
ett tillkännagivande om att minderårigas vilja när
så är möjligt skall respekteras. Även minderåriga
vars vårdnadshavare har godkänt försöksverksamhet å
deras vägnar skall ges tillfälle att, när så är
möjligt, ge uttryck för sin vilja, och denna skall
respekteras, heter det i motionen.

Kristdemokraterna vill enligt motion 2002/03:Ub7
yrkande 6 att vårdnadshavare för forskningspersoner
som är under 18 år alltid skall samtycka till
forskning. Om barnet fyllt 15 men inte 18 år skall
det  krävas  samtycke  av  både  barnet  och
vårdnadshavarna  för  att  forskningen skall få
utföras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens
förslag när det gäller 13–22 §§ etikprövningslagen
och anser att riksdagen bör avslå motionsyrkandena.

Regeringens förslag innebär att den unga personens
egen vilja respekteras. Detta ligger väl i linje med
FN:s barnkonvention. Även i de fall då det är
vårdnadshavarna som skall lämna samtycke, skall den
unga forskningspersonen informeras om forskningen.
Om han eller hon inser vad forskningen innebär och
motsätter sig den, får den inte utföras.
Utskottet  är  inte  berett  att  tillstyrka
Kristdemokraternas  förslag  att vårdnadshavarens
samtycke skall krävas även när forskningspersonen
har fyllt 15 men inte 18 år  och  inser vad
forskningen innebär för hans eller hennes del. När
det gäller så pass mogna ungdomar är det enligt
utskottets mening inte befogat att vårdnadshavarna
skall ha möjlighet att förhindra något som den unga
personen själv vill.

Organisationen av etikprövningen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  ställer sig bakom  regeringens
förslag om organisationen av etikprövningen,
sammansättningen  av  nämnderna  och  hur
ledamöterna i dessa skall utses.
Jämför reservationerna 11 och 12 (fp), 13
(c), 14 (mp), 15 (m), 16 (kd, c) och 17 (m,
fp, kd, c).

Propositionen

Organisationen av etikprövningen regleras i 24–33 §§
förslaget till etikprövningslag.

Regeringen  föreslår  att  det skall inrättas
regionala nämnder för etikprövning av forskning som
avser människor. De regionala nämnderna skall delas
in i två eller flera avdelningar. Enligt regeringens
bedömning bör det finnas minst en avdelning som
prövar ärenden inom främst medicinsk, farmaceutisk,
odontologisk och klinisk psykologisk forskning samt
vårdvetenskap, och en avdelning som prövar ärenden
som  rör  övrig,  främst  samhällsvetenskaplig,
forskning.
Varje avdelning skall enligt lagförslaget bestå av
ordförande och femton övriga ledamöter. Ordföranden
skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de
övriga ledamöterna  skall  tio  ha vetenskaplig
kompetens och fem företräda allmänna intressen.
Ledamöterna med vetenskaplig kompetens måste alltid
vara i flertal när en avdelning avgör ett ärende.
Regeringen skall utse samtliga ledamöter.
En central nämnd skall inrättas för att pröva
överklaganden av de regionala nämndernas beslut och
för att pröva sådana ärenden som en regional nämnd
har överlämnat  utan eget beslut. Den centrala
nämnden skall bestå av ordförande, som skall vara
eller ha varit ordinarie domare, och fyra ledamöter
som har vetenskaplig kompetens samt två ledamöter
som företräder allmänna intressen. Ledamöterna med
vetenskaplig kompetens måste alltid vara i flertal
när  den  centrala nämnden avgör  ett  ärende.
Regeringen skall utse samtliga ledamöter.

Motioner

Folkpartiet framför i motion 2002/03:Ub6 yrkande 5
tveksamhet till om den föreslagna organisationen är
hållbar. Det finns enligt motionärerna stor risk för
att ärendena blir liggande länge innan de hinner
behandlas. Man bör  därför  också  använda  de
frivilliga  etikkommittéer som redan finns, och
universitet, högskolor och myndigheter kan gärna
upprätta etikprövningskommittéer på egen hand eller
i   samarbete    med   varandra.   Dessa
etikprövningskommittéer  bör  enligt motionärerna
sträva efter enhällighet i sina beslut (yrkande 8).

Frågan om det behövs juridisk kompetens  i de
regionala nämnderna och den centrala nämnden tas upp
i två motioner.

Folkpartiet  skriver i motion 2002/03:Ub6 att
ordföranden inte nödvändigt måste vara domare, utan
det räcker att minst en ledamot besitter juridisk
kompetens (yrkande 10 i denna del).
Centerpartiet anser enligt motion  2002/03:Ub5
också att ordföranden inte behöver ha erfarenhet som
domare  (yrkande 4), men att det skall finnas
ledamöter med juridisk kompetens i de regionala
nämndernas avdelningar (yrkande 3 i denna del).

Tre partier tar upp frågor om sammansättningen av
nämnderna i övrigt.

Enligt Folkpartiet  i motion 2002/03:Ub6 yrkande
11 skall representanter för olika vetenskapsområden
vara delaktiga i beslut i etikprövningskommittéerna.
Därigenom främjas en mer heltäckande bedömning,
anser motionärerna.
Centerpartiet vill i motion 2002/03:Ub5 gå längre
än regeringen när det gäller att  öka antalet
företrädare för allmänheten. Motionärerna föreslår
att de regionala nämndernas avdelningar skall bestå
av hälften ledamöter med vetenskaplig kompetens och
hälften ledamöter som företräder allmänna intressen
(yrkande 3 i denna del).
Miljöpartiet föreslår i motion 2002/03:Ub8 yrkande
1 att riksdagen skall besluta om sådan ändring av 25
och 32 §§ förslaget till etikprövningslag, att de
regionala nämnderna och den centrala nämnden skall
bestå enbart av företrädare för allmänheten.

Moderaterna föreslår i motion 2002/03:Ub4 yrkande 6
och Centerpartiet i motion 2002/03:Ub5 yrkande 2 att
man vid inrättandet av de regionala nämnderna skall
ta till vara den kompetens som byggts upp i de
nuvarande forskningsetiska kommittéerna. Moderaterna
uttrycker farhågor för att det kan komma att bli en
förskjutning mot den juridiska prövningen snarare än
en prövning av de etiska frågeställningarna.

Fyra partier har invändningar  mot  regeringens
förslag  till  hur  ledamöterna i de regionala
nämnderna och den centrala nämnden skall utses.

Enligt Moderaterna i motion 2002/03:Ub4 yrkande 7
skall  regeringen varken utse de  vetenskapliga
företrädarna  eller  företrädarna  för  allmänna
intressen.  I  stället  bör  de  vetenskapliga
företrädarna utses av universiteten och högskolorna
och allmänföreträdarna  utses  av  de politiska
partierna.
Folkpartiet anser inte heller att regeringen skall
utse ledamöterna, utan initiativet skall komma från
forskarmiljöerna och högskolorna (motion 2002/03:Ub6
yrkande 10 i denna del).
Enligt  Kristdemokraterna i motion 2002/03:Ub7
yrkande 7 bör regeringen inte på egen hand utse
allmänföreträdarna. Det är rimligare att partierna
får göra det, i analogi med hur nämndemän tillsätts,
heter det i motionen.
Centerpartiet skriver i motion 2002/03:Ub5 yrkande
1 att regeringen inte bör utse alla ledamöter, utan
universitet och högskolor samt politiska partier bör
även kunna få utse ledamöter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga här
återgivna motionsyrkanden.

Enligt utskottets mening bör riksdagen ställa sig
bakom regeringens förslag om organisationen av den
lagreglerade etikprövningen i regionala nämnder med
avdelningar samt en central nämnd. Det finns inte
anledning  för  riksdagen  att uttala  sig  om
organisationen av frivillig etikprövning av sådan
forskning som faller utanför etikprövningslagens
tillämpningsområde.
Det är enligt utskottets  mening inte heller
lämpligt att riksdagen uttalar sig för att de nya
nämnderna skall sträva efter enhällighet vid sitt
beslutsfattande. Varje ledamot av en sådan nämnd
skall ta ställning utifrån sitt eget bästa förstånd
och samvete. Detta skall gälla alla ledamöter, såväl
ordförande som vetenskapligt kompetenta ledamöter
och företrädare för allmänna intressen.

Den  föreslagna etikprövningslagen  innebär  att
forskning som faller inom lagens tillämpningsområde
inte får utföras, om den inte dessförinnan har
blivit godkänd vid etikprövning enligt lagen. Detta
innebär en  begränsning av forskningens frihet.
Utskottet anser det väl motiverat att de nämnder som
skall  pröva ansökningar  om  etikprövning  har
ordförande    med    juridisk    kompetens.
Konstitutionsutskottet har i sitt enhälliga yttrande
(2002/03:KU4y) uppmärksammat motionsyrkandena om att
ordföranden inte skulle behöva ha domarerfarenhet,
men utskottet har inte haft något att invända mot
regeringens  förslag. Utbildningsutskottet  delar
regeringens  uppfattning  att  en  person  med
domarbakgrund kan bli en garant  för  nämndens
oberoende ställning och för kraven på rättssäkerhet,
som  är  viktiga  både  för  forskarna  och
forskningspersonerna. Ordföranden skall leda arbetet
i nämnden, men föreslås inte få någon särställning i
beslutsfattandet. Enligt regeringens förslag skall
ledamöterna med vetenskaplig kompetens alltid vara i
flertal när nämnden fattar beslut.

Utbildningsutskottet noterar också att vissa andra
statliga nämnder som avgör eller yttrar sig över
ansökningar om tillstånd  av  olika  slag  har
ordförande  med  domarbakgrund. Exempelvis skall
ordförandena  i  de djurförsöksetiska  nämnderna
företrädesvis vara lagfarna och ha erfarenhet som
domare. I Gentekniknämnden skall ordföranden vara
jurist och ha domarerfarenhet.

När det gäller nämndernas sammansättning i övrigt
anser utskottet att regeringens förslag är väl
avvägt.  Företrädarna  för allmänna intressen –
lekmännen – får en stärkt ställning jämfört med vad
som är fallet i dagens forskningsetiska nämnder,
vilket utskottet välkomnar. Utskottet anser det
riktigt att företrädarna med vetenskaplig kompetens
skall utgöra majoriteten i nämnderna.

De forskningsetiska kommittéer som i dag finns vid
de medicinska fakulteterna har under flera decennier
byggt  upp  en  ansenlig kompetens att bedriva
forskningsetisk prövning.  Utskottet  finner det
naturligt att regeringen kommer att ta till vara
denna kompetens när den utser  ledamöter i de
regionala nämnderna och i den centrala nämnden.
Riksdagen bör dock enligt utskottets mening inte
binda regeringen  genom något uttalande om hur
regeringen skall förfara när den utser ledamöterna.

Utskottet delar regeringens  uppfattning om hur
ledamöterna i de regionala nämnderna  och  den
centrala  nämnden  skall  utses,  nämligen  av
regeringen. Det är viktigt att de nya nämnderna får
legitimitet såväl  bland  allmänheten som bland
forskarna. Utskottet utgår från att förslag till
ledamöter med vetenskaplig kompetens kommer att
inhämtas   från   organ   som   företräder
vetenskapssamhället. Regeringen har nyligen tillsatt
en särskild utredare för att förbereda och genomföra
bildandet av den nya organisationen för etikprövning
av forskning (dir. 2003:43). Utredaren skall föreslå
ordförande, ledamöter och ersättare i såväl de
regionala nämnderna som den centrala nämnden. I
fråga om ledamöter med vetenskaplig kompetens i de
regionala nämnderna skriver regeringen i direktiven
att det är önskvärt att forskningsetiskt skolade
personer finns bland dessa ledamöter, och att det
bör vara personer som utöver sin vetenskapliga
kompetens  har  intresse  och  erfarenhet  av
forskningsetiska   avvägningar   inom   sina
verksamhetsfält. Utredaren skall när det gäller den
centrala nämnden inhämta förslag på ledamöter med
vetenskaplig kompetens från Vetenskapsrådet.

Nämndemän i tingsrätter, hovrätter, länsrätter och
kammarrätter   utses   för   närvarande   av
kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige
efter förslag från de politiska partiernas lokala
och regionala organ. Det är vanligt att regeringen
inhämtar förslag  till företrädare för allmänna
intressen från de politiska partierna när det gäller
organ där regeringen tillsätter ledamöterna. Även på
denna punkt anser utskottet att riksdagen inte bör
göra något uttalande som binder regeringen att gå
till väga på ett visst sätt vid beredningen av dess
beslut om ledamöter.

Tillsyn


Utskottets förslag i korthet

Utskottet ställer  sig  bakom regeringens
förslag.
Jämför reservationerna 18 (m) och 19 (kd).

Propositionen

Bestämmelser om tillsyn finns i 34 och 35 §§
förslaget till etikprövningslag.

Regeringen föreslår att den centrala nämnden skall
ha tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen
samt av de föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen. Tillsynen skall avse de områden som inte
omfattas av någon annan myndighets ansvarsområde.
Den centrala nämnden skall få meddela föreskrifter
och förbud, och sådana skall få förenas med vite.

Motioner

Moderata  samlingspartiet  föreslår  i  motion
2002/03:Ub4 yrkande 8 ett tillkännagivande om att
det är olyckligt att samma instans föreslås bli
såväl prövnings- som tillsynsmyndighet. Det finns
enligt motionärerna risk för att dessa dubbla roller
försvårar  såväl  arbetet  med  prövningen  som
tillsynsarbetet och även risk för ökad politisering.

Kristdemokraterna påpekar i motion 2002/03:Ub7
yrkande 8 att lagförslaget inte innehåller några
direkta förslag till hur tillsynen skall organiseras
för att vara effektiv. Det är därför svårt att se
hur de i lagen uppställda kraven skall  kunna
upprätthållas effektivt.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Den centrala nämnden skall enligt regeringens
förslag själv genomföra etikprövning endast i de
fall då en forskningshuvudman har överklagat en
regional nämnds beslut (36 §) eller då en regional
nämnd, som är oenig om utgången av ett ärende, har
överlämnat ärendet till den centrala nämnden för
avgörande (29 §). Utskottet anser inte att den
centrala nämnden med regeringens förslag skulle få
dubbla roller som försvårar verksamheten och skapar
risk för politisering.
Om  det  behövs närmare föreskrifter för hur
tillsynen  skall  organiseras,  är  det  enligt
utskottets mening naturligast att sådana meddelas av
regeringen i förordning.

Överklagande


Utskottets förslag i korthet

Utskottet ställer  sig  bakom regeringens
förslag att forskningshuvudmannen skall kunna
överklaga  beslut  som  går honom  emot.
Riksdagen bör avslå förslag om inrättande av
ett ombudsmannainstitut med funktionen att på
allmänhetens  vägnar  överklaga  regionala
etikprövningsnämnders beslut om att godkänna
forskning.
Jämför reservationerna 20 (m, fp) och 21
(mp).

Propositionen

Bestämmelser om överklagande finns i 36 och 37 §§
förslaget till etikprövningslag.

Enligt förslaget skall en forskningshuvudman kunna
överklaga en regional nämnds beslut i ett ärende om
etikprövning,   om   beslutet   har   gått
forskningshuvudmannen emot.  Överklagandet  skall
göras  hos  den centrala nämnden. Den centrala
nämndens beslut skall inte få överklagas.
När en regional nämnd är oenig om utgången av
etikprövningen  skall  nämnden  under  vissa
förutsättningar lämna över ärendet till den centrala
nämnden  för avgörande. Detta regleras i 29 §
förslaget till etikprövningslag.

Motioner

Folkpartiet anser enligt motion 2002/03:Ub6 yrkande
6 att även ärenden för vilka den centrala nämnden är
första instans skall kunna överklagas. Motionärerna
syftar därvid på den situationen att en regional
nämnd har överlämnat ärendet till den centrala
nämnden för avgörande.

Miljöpartiet anser att även allmänheten skall ha
rätt att få sina intressen prövade. Det måste vara
möjligt att överklaga ett beslut om att godkänna
forskning, heter det i motion 2002/03:Ub8 yrkande 2.
Motionärerna vill att riksdagen skall begära att
regeringen återkommer med förslag om  ett nytt
ombudsmannainstitut,  där  en  funktion  för
ombudsmannen skall vara att företräda allmänheten
vid sådant överklagande.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att regeringens  lagförslag ger
tillräckliga garantier för att etikprövningen inte
blir godtycklig.  I de fall en regional nämnd
överlämnar ett ärende till den centrala nämnden
skall den regionala  nämnden  bifoga  ett eget
yttrande. Den regionala nämnden måste alltså ha satt
sig in väl i ärendet. Dess yttrande bör enligt
regeringen innehålla en redogörelse för de olika
uppfattningar  och  skälen  för  dessa som har
förekommit vid nämndens överläggning.  Utskottet
delar regeringens uppfattning att detta uppväger
frånvaron av formell prövning i två instanser.

Genom möjligheten att överlämna ärendet till den
centrala nämnden kan man också få till stånd en
prövning i högsta instans även av godkännandebeslut
i fall då den  regionala nämnden varit oenig.
Överlämnande skall ske om minst tre av nämndens
sexton ledamöter begär det. Det räcker alltså att
drygt hälften av de  ledamöter  som företräder
allmänna intressen begär överlämnande. Utskottet är
inte berett att ställa sig bakom Miljöpartiets
förslag om ett särskilt ombudsmannainstitut och en
överklagningsrätt för allmänheten även av beslut om
att godkänna forskning vid etikprövning.

Straff


Utskottets förslag i korthet

Utskottet ställer sig  bakom  regeringens
förslag att uppsåtligt brott mot kravet på
etikgodkännande  skall  föranleda  straff.
Utskottet anser inte att straffansvaret skall
utvidgas till grovt oaktsamt handlande eller
underlåtenhet.
Jämför reservation 22 (kd).

Propositionen

Bestämmelser om straffansvar finns i 38 § förslaget
till etikprövningslag.

Regeringen föreslår att den som uppsåtligen bryter
mot kravet på godkännande vid etikprövning eller mot
villkor som har ställts upp vid etikprövningen,
skall dömas till böter eller fängelse i högst sex
månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Motion

Kristdemokraterna anser enligt motion 2002/03:Ub7
yrkande 9 att även grovt oaktsamt handlande eller
underlåtenhet  är  straffvärt  i detta känsliga
sammanhang. De vill att även sådant straffansvar
skall införas i lagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet är inte berett att utvidga straffansvaret
på det sätt som motionärerna föreslår. Lagrådet har
inte haft några synpunkter på regeringens förslag om
straffansvar. Även utskottet ställer  sig bakom
detta.


Finansiering av etikprövningen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag att etikprövningen i de regionala
nämndern skall få finansieras med avgifter.
Jämför reservation 23 (m).

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer skall få meddela
föreskrifter om avgift för etikprövningen. Detta
regleras i 39 § förslaget till etikprövningslag.

Enligt regeringens bedömning bör de regionala
nämnderna finansieras genom enhetliga avgifter som
nämnderna  tar  ut  av  alla  som  ansöker om
etikprövning. Den centrala myndigheten bör enligt
regeringen helt finansieras genom anslag.

Motion

Moderata  samlingspartiet  anser  enligt  motion
2002/03:Ub4 yrkande 9 att det inte finns någon
rimlig anledning att ha olika finansieringssätt för
de regionala nämnderna och den centrala nämnden.
Även de regionala nämnderna bör enligt motionärerna
finansieras  genom  anslag.  Genom att  avkräva
universitet   och  högskolor  avgifter   för
etikprövningen skapar staten rundgång i sitt eget
system  och ökade kostnader för de redan hårt
ansträngda  universiteten och högskolorna, anser
motionärerna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom
regeringens förslag och avslår motionsyrkandet.

Ansökan  om  etikprövning  skall  göras  av
forskningshuvudmannen,  som  när  det  gäller
universitet och högskolor är lärosätet, alltså inte
den  forskare  som  leder  eller  genomför
forskningsprojektet. Det blir enligt regeringen upp
till  varje  forskningshuvudman  att  avgöra om
kostnaderna  för  prövningen  i efterhand skall
debiteras de enskilda projekten eller hanteras som
en  gemensam  kostnad.  Genom  ett  enhetligt
finansieringssystem som det nu föreslagna fördelas
kostnaderna så att varje huvudman, oberoende av om
denne  är  enskild eller offentlig, finansierar
prövningen av den forskning huvudmannen själv utför.
Detta är enligt utskottets uppfattning en fördel.

Förslaget till lag om etikprövning
av forskning som avser människor


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag.
Jämför reservationerna 24 (fp), 25 (kd) och
26 (mp).

Propositionen

I det föregående har utskottet redovisat större
delen  av  regeringens  förslag  till  lag  om
etikprövning.

Definitioner   av   termerna   forskning,
forskningshuvudman och forskningsperson ges i 2 §. I
12 § sägs att personuppgifter får lämnas ut för att
användas i forskning, om inte något annat följer av
regler om sekretess och tystnadsplikt.
Regler för när en regional nämnd är beslutsför
finns i 26 och 27 §§. Motsvarande regler för den
centrala nämnden finns i 33 §.
Bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
undantag från kravet på godkännande vid etikprövning
finns i 40 §.
I 41 § finns en upplysning om att regeringen
meddelar närmare föreskrifter  om  de regionala
nämnderna  och  den centrala nämnden, och  att
regeringen eller den  myndighet  som regeringen
bestämmer  meddelar  närmare  föreskrifter  om
etikprövning.

Motioner

Folkpartiet anser enligt motion 2002/03:Ub6 yrkande
13 att termen forskningsperson i lagtexten bör bytas
ut mot den mer etablerade termen försöksperson.

I det föregående har  redovisats  förslag från
Kristdemokraterna  till  annan  lydelse  av  de
paragrafer  som  anger  utgångspunkterna  för
etikprövningen (7–9 §§ i lagförslaget)  och från
Miljöpartiet till annan lydelse av de paragrafer som
anger sammansättningen av de regionala nämnderna och
den centrala nämnden (25 och 32 §§ i lagförslaget).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att   riksdagen  avslår
motionsyrkandet   om   utbyte   av   termen
forskningsperson.

Ordet försöksperson, som motionärerna förespråkar,
leder tankarna främst till forskning där människan
deltar   aktivt,   t.ex.   ett   experiment.
Etikprövningslagen skall omfatta även forskning med
känsliga  personuppgifter som behandlas utan de
berörda personernas samtycke.

I det föregående har utskottet tagit ställning i sak
till  flertalet  av  lagförslagets  paragrafer.
Regeringen har i propositionen i huvudsak följt de
förslag som Lagrådet lämnat vid sin granskning.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om etikprövning av forskning som
avser människor.


Utvärdering av lagen om etikprövning
av forskning som avser människor


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör inte  begära att lagen om
etikprövning av forskning skall utvärderas
efter två år.
Jämför reservation 27 (fp, kd, c, mp).

Motioner

Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår
i sina motioner (2002/03: Ub6 yrkande 7, 2002/03:Ub5
yrkande 5 respektive 2002/03:Ub8 yrkande 4) att
organisationen av etikprövningen skall utvärderas
efter två år.

Kristdemokraterna skriver i motion 2002/03:Ub7
yrkande 10 att de har pekat på ett antal områden som
måste synas mera ingående. De anser därför att lagen
måste utvärderas efter två år.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Det är inte meningsfullt att utvärdera en helt ny
lagstiftning efter så kort tid som två år. När det
gäller  forskning  som  kan  innebära  etiska
komplikationer men som faller  utanför  den nu
föreslagna   lagens  tillämpningsområde  pågår
utredningsarbete genom Vetenskapsrådet. Det framgår
av propositionen att  regeringen  är öppen för
möjligheten att ytterligare discipliners forskning
kan avgränsas  så  att  de  kan  omfattas  av
etikprövningslagen.
Om det inom EU fattas beslut om direktiv som rör
detta område, kan det komma att behövas en översyn
av den svenska etikprövningslagen.
Utskottet utgår från att regeringen vid lämplig
tidpunkt låter göra en utvärdering av etikprövningen
av forskning.

Lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till
ändring i lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården. Ett motionsyrkande som rör denna
lag avstyrks därför att det är tillgodosett.
Jämför reservation 28 (m).

Propositionen

I lagen (2002:297)  om biobanker i hälso- och
sjukvården är föreskrivet att beslut om inrättande
av en biobank samt om ändamål för dess användning
och var ansvaret för biobanken skall ligga får
fattas först efter prövning och godkännande av en
forskningsetisk  kommitté,  om  biobanken  skall
användas för ändamål som avser forskning eller
klinisk prövning. Det krävs också godkännande från
sådan kommitté för att en biobank skall få användas
för ett nytt ändamål.

Regeringen föreslår nu att det i dessa fall skall
krävas  godkännande  enligt  etikprövningslagen.
Uttrycket nämnd för forskningsetik förs in i lagen
om biobanker i stället för uttrycket forskningsetisk
kommitté.
Vidare föreslår regeringen att det i 2 kap. 3 §
skall införas ett nytt stycke som klargör att vid
sådan prövning och godkännande som avses i 2 kap. 1
och 3 §§ lagen om biobanker skall utgångspunkterna i
etikprövningslagen   tillämpas.  Likaså  skall
handläggningsordningen för prövning och godkännande
och   föreskrifterna   om   överklagande   i
etikprövningslagen tillämpas i dessa ärenden.

Motion

Moderata samlingspartiet tar i motion 2002/03:Ub4
yrkande  4  upp  frågan  om  samtycke  från
forskningspersonen  i samband med användning av
biobank för ett nytt syfte. Motionärerna anser att
för att använda en biobank för ett nytt syfte som
anses näraliggande det ursprungligen avsedda syftet
med biobanken bör det inte alltid krävas ett nytt
samtycke  från  forskningspersonen. De regionala
nämnderna kan avgöra från fall till fall om nytt
samtycke skall inhämtas, heter det i motionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om
biobanker  i  hälso- och sjukvården och avslår
motionsyrkandet.

Enligt 3 kap. 5  § tredje stycket lagen om
biobanker i hälso- och sjukvården skall den nämnd
för forskningsetik som godkänner det nya ändamålet i
samband därmed också besluta om vilka krav som skall
gälla i fråga om information och samtycke för att
vävnadsproverna i biobanken skall få användas för
det  nya  ändamålet. Utskottet konstaterar  att
nämnderna för forskningsetik således har utrymme för
att bedöma om  nytt  samtycke  måste inhämtas.
Utgångspunkterna för etikprövning enligt 7–11 §§
etikprövningslagen gäller givetvis också i dessa
fall.  Enligt  utskottets  mening  är  alltså
motionsyrkandet   tillgodosett   och   något
tillkännagivande därför inte behövligt.

Sekretesslagen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till
ny bestämmelse i  sekretesslagen för att
skydda uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska  förhållanden  i  ärenden  hos
nämnderna för forskningsetik.

Propositionen

Regeringen föreslår att det i 9 kap. sekretesslagen
(1980:100) skall föras in en ny paragraf, som skall
skydda uppgifter om enskilds personliga förhållanden
i ärenden hos nämnderna för forskningsetik. Den nya
paragrafen avser också att skydda t.ex. innehållet i
en projektbeskrivning som rör prövning av läkemedel.
Där kan finnas uppgifter om enskilds ekonomiska
förhållanden.

Samtidigt föreslås att andra stycket i 8 kap. 12 §
sekretesslagen skall  upphävas.  Det handlar om
sekretess  hos  de  nuvarande  forskningsetiska
kommittéerna vid de medicinska fakulteterna för
uppgifter   om   enskilds   affärs-   eller
driftförhållanden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen bör anta regeringens
förslag till lag om ändring i sekretesslagen. Dock
bör den nya paragrafen i 9 kap. betecknas 29 § och
inte som i propositionen 28 §. Det beror på att
riksdagen  i  december  2002,  på  förslag  av
Riksdagsstyrelsen, beslutade om en ny paragraf i 9
kap. sekretesslagen, vilken fick beteckningen 28 §
(förs.  2001/02:RS3,  bet. 2002/03: KU14, rskr.
2002/03:91).


Övriga lagförslag


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen  antar
regeringens förslag till ändringar i sex
andra lagar som konsekvens av införandet av
etikprövningslagen.

Propositionen

I  ett  antal  andra lagar föreslås  ändringar
föranledda av förslaget till etikprövningslag.

I lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- och
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
föreslås en ändring som innebär att det införs en
upplysning om att forskning med befruktade ägg från
människa skall etikprövas enligt etikprövningslagen.
Vidare föreslås en  ändring i läkemedelslagen
(1992:859). Ändringen innebär att det införs en
upplysning om att det för klinisk prövning på
människor   finns   bestämmelser   även   i
etikprövningslagen.
I  lagen  (1995:831) om transplantation  m.m.
föreslår regeringen att det skall föras in en
upplysning om att forskning med biologiskt material
som tagits från levande och avlidna människor och
som  kan  härledas till dessa människor  skall
etikprövas enligt etikprövningslagen.
Motsvarande  upplysning  om att forskning med
avlidna  människor  skall  etikprövas  enligt
etikprövningslagen föreslås  bli införd i lagen
(1985:832) om obduktion m.m.
I personuppgiftslagen (1998:204) föreslås ett nytt
stycke  i  19  § med innebörden att  känsliga
personuppgifter får behandlas för forskningsändamål
om   behandlingen   har   godkänts   enligt
etikprövningslagen.
I  lagen  (1999:353)  om  rättspsykiatriskt
forskningsregister byts kravet att behandling av
personuppgifter för forskning skall ha godkänts av
forskningsetisk kommitté ut mot att behandlingen
skall ha godkänts enligt etikprövningslagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag till ändringar i de här nämnda lagarna.


Stamcellsforskning


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör  avslå  motionsyrkanden  om
stamcellsforskning  med  hänvisning  till
pågående beredning av ett utredningsförslag i
denna fråga.
Jämför reservation 29 (m).

Gällande bestämmelser

Någon lagstiftning med  speciell  inriktning på
forskning på eller annan hantering av stamceller
finns ännu inte i Sverige.

Vid insamling av adulta stamceller liksom av
stamceller från aborterade foster tillämpas lagen
(1995:831) om transplantation m.m. För forskning på
vävnad från aborterade foster krävs enligt 11 §
transplantationslagen  Socialstyrelsens tillstånd,
vilket i sin tur förutsätter att det föreligger
synnerliga skäl.  Sådana kräver att det saknas
godtagbara alternativ för att uppnå motsvarande
resultat.
Forskning på stamceller från navelsträngsblod,
således från redan avskilt biologiskt material,
följer  hälso-  och  sjukvårdslagens  (1982:763)
allmänna bestämmelser.
Forskning och försök på embryon för att odla
stamceller har skett under åberopande av lagen
(1991:115)  om  åtgärder  i  forsknings-  och
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa.
De restriktioner som uppställs i denna lag anses
enligt Vetenskapsrådet gälla för att använda embryon
i forskning. Hantering  av  embryon som led i
stamcellsforskning förutsätter därmed  informerat
samtycke av donatorerna av ägg och sperma, kan inte
tillåtas längre tid än t.o.m. fjortonde dagen efter
befruktningen  och får inte ha till syfte att
utveckla metoder  för  att åstadkomma genetiska
effekter som kan gå i arv.

Motioner

Moderata  samlingspartiet  framhåller  i  motion
2002/03:Ub486 yrkande 23 att regeringen omedelbart
måste prioritera att Sverige får ett liberalt,
genomtänkt  regelverk för medicinsk forskning i
allmänhet och stamcellsforskning och terapeutisk
kloning  i synnerhet.  Motionärerna  anser  att
politiska beslut att förbjuda viss typ av forskning
har visat sig ha förödande konsekvenser för det
enskilda landets högteknologiska kunskapskluster. I
dag tillhör Sverige enligt motionärerna de länder
som kommit längst med att utvinna läkemedel med
hjälp av klonade celler.

Med samma motivering begär Moderaterna i motion
2002/03:Ub4 yrkande 2 ett tillkännagivande om vikten
av ett öppet forskningsklimat.
I motion 2002/03:Ub368 (m) föreslås att nuvarande
lagstiftning skall anpassas och moderniseras så att
forskning  kring  somatisk  kärnöverföring  blir
tillåten. Motionären skriver att för att den svenska
forskningen inom detta område skall kunna utvecklas
optimalt måste denna fråga ges högsta prioritet och
behandlas snarast.
Också Vänsterpartiet tar i motion 2002/03:So450
yrkande  3 upp stamcellsforskningen.  En  sådan
väsentlig forskning  som stamcellsforskningen är
viktig  att  behålla  inom  den  offentliga
finansieringen och insynen, heter det i motionen.
Därför  bör  en  reglering  av  sponsring  och
bolagsbildning övervägas när det gäller avancerad
medicinsk forskning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  riksdagen   avslår
motionsyrkandena.

Betänkandet    Rättslig    reglering   av
stamcellsforskning   (SOU   2002:119)   har
remissbehandlats och kommer att bli föremål för
beredning i Regeringskansliet. Utskottet utgår från
att regeringen återkommer till riksdagen i denna
fråga.
Inom  EU  pågår också arbete med frågor  om
stamcellsforskning,  vilket  utskottet  redovisat
tidigare i detta betänkande.
En överenskommelse om internationellt samarbete
kring stamcellsforskning har för några månader sedan
slutits mellan åtta länder, nämligen Australien,
Finland, Israel, Kanada, Singapore, Sverige och USA.
Inom ramen för samarbetet skall det bl.a. tillsättas
en arbetsgrupp som skall bevaka de etiska aspekterna
av embryonal human stamcellsforskning.

Gränsöverskridande forskningssamarbete


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör inte göra något uttalande om
att provtagning som utförts i annat land
enligt där gällande lagar skall accepteras
för forskning i Sverige.

Motion

Moderata  samlingspartiet  föreslår  i  motion
2002/03:Ub4  yrkande 5 ett tillkännagivande  om
gränsöverskridande  forskningssamarbete.  Enligt
motionärerna är det angeläget att provtagning som
utförts i främmande land enligt där gällande lag
accepteras  i Sverige för forskning. I nuläget
förekommer situationer där samtliga länders lagar
följts, men summeringen av forskningen ändå inte
tillåts ske på svensk mark, något som motionärerna
betraktar som ett missförhållande som bör justeras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandet.

I den föreslagna etikprövningslagen, som utskottet
i det föregående har tillstyrkt, anges att lagen är
tillämplig på forskning som skall utföras i Sverige
(5 §). Forskning som skall etikprövas får inte
påbörjas förrän den har godkänts vid etikprövning.
Motionsyrkandet utgår  från  det  faktum  att
regleringen av vad som är tillåtet att göra med
människor vid forskning skiljer sig åt mellan olika
länder. Eftersom forskning i dag i stor utsträckning
bedrivs internationellt finns det en risk för att
forskare som vill göra experiment som inte tillåts
av svenska etikprövningsnämnder väljer att i stället
förlägga sin forskning till något land som tillåter
dem. Detta är från etisk synpunkt mycket olyckligt.
Det  visar  på  behovet  av  internationella
överenskommelser  om  uppföranderegler  i  detta
sammanhang.
The European Group on Ethics,  som  är  ett
rådgivande  organ  till  EU-kommissionen,  har
uppmärksammat dessa problem vid en konferens i
Bryssel i oktober 2002.

Övriga frågor om etik i forskningen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå motionsyrkanden  om
underrättelse till försökspersoner om hur
undersökningen fortlöper, om etikprövning av
studenters uppsatsarbeten och om vikten av
att  lyfta  fram  de  forskningsetiska
övervägandena.
Jämför reservation 30 (fp).

Motioner

Folkpartiet vill enligt motion  2002/03:Ub6 att
forskaren, när det av praktiska skäl är möjligt,
skall  underrätta  försökspersonerna  om  hur
undersökningen fortlöper (yrkande 4). Partiet anser
också att studenters uppsatsarbeten skall etikprövas
av respektive handledare (yrkande 12). Det bör slås
fast att rektorn har ansvaret för att så sker och
för att handledarna får den kompetensutveckling som
krävs för uppgiften, skriver motionärerna.

Kristdemokraterna föreslår i motion 2002/03:Ub449
yrkande 1 ett tillkännagivande om vikten av att
lyfta fram de forskningsetiska övervägandena. Utöver
lagstiftning som grund för vad som skall gälla för
embryonal   stamcellsforskning   och   andra
konfliktladdade forskningsområden finns det behov av
ett  system för samordning och överprövning av
forskningsetiska beslut, exempelvis vid enskilda
universitetssjukhus.   Det  är  möjligt  att
Vetenskapsrådets etikkommitté skulle kunna utgöra en
sådan instans, heter det i motionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena om
tillkännagivanden.

I högskolornas verksamhet  skall  vetenskapens
trovärdighet och god forskningssed värnas. Detta är
föreskrivet i 3 a § högskolelagen (1992:1434).
I sak har utskottet ingenting emot att forskare
handlar på det sätt som föreslås i Folkpartiets
yrkande 4. Motionen ger dock ingen antydan om vilken
åtgärd som  regeringen  borde  vidta  för  att
förverkliga motionärernas krav.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
studentarbeten under grundutbildning i normalfallet
inte skall omfattas av etikprövningslagen, eftersom
de inte har karaktären av forskning. Handledarna bör
dock ha ett ansvar att tillse att studentarbeten i
grundutbildningen etikprövas i de fall då så krävs,
dvs. då de har karaktär av forskning och innefattar
sådant som etikprövningslagen är tillämplig på. Att
studentarbeten  under  grundutbildning  i övrigt
bedrivs under etiskt godtagbara former är ett ansvar
för institutionen i fråga. Utskottet anser det inte
befogat att riksdagen särskilt pekar ut rektorns
ansvar för att handledarna får kompetensutveckling.
Kristdemokraternas motion 2002/03:Ub449 väcktes
innan propositionen om etikprövning av forskning
hade lagts fram. Regeringens förslag innebär att det
upprättas  ett  system  för  etikprövning  och
överprövning  av sådana beslut när det  gäller
forskning som avser  människor  och  biologiskt
material från människor. Som framgått i ett tidigare
avsnitt i detta betänkande finns också ett antal
organ  på nationell nivå  som  ägnar  sig  åt
forskningsetiska frågor av olika slag. Utskottet
anser  inte  att  riksdagen  bör  göra  något
tillkännagivande i enlighet med motionsyrkandet.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i reservationen.


1. Regeringens beredning av ärendet (punkt 1) –
m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Per Bill (m)
och Anna Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen  tillkännager  för regeringen vad som
framförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen
motion

2002/03:Ub4 yrkande 3 och avslår motionerna
2002/03:Ub4 yrkande 10 och
2002/03:Ub7 yrkande 1.

Ställningstagande

Vid en sammanvägning av argument för och emot
införandet av en begränsad, reglerad etikprövning av
forskning finner vi att skälen för en rättslig
reglering överväger. Det hade dock varit bättre om
samtliga  frågeställningar  inom  området  hade
behandlats i ett sammanhang och getts en gemensam
rättslig reglering. Det finns risk att möjligheten
till insyn och känsla av rättssäkerhet förminskas på
grund  av  det lapptäcke  av  regleringar  och
lagstiftningsprocesser som förekommer.


2. Regeringens beredning av ärendet (punkt 1) –
kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub7 yrkande 1 och avslår motion
2002/03:Ub4 yrkandena 3 och 10.

Ställningstagande

I motsats till vad som gäller i andra jämförbara
länder är etikprövning  av forskning som avser
människor och biologiskt material från människor
inte rättsligt reglerad i vårt land. Vetenskapsrådet
påtalade denna brist redan i december 2001. Vi
kristdemokrater  ställer  oss kritiska till att
regeringen har dröjt med detta lagförslag tills nu.


3. Utvidgning av tillämpningsområdet för lagen
om etikprövning av forskning till andra
undersökningar än forskning (punkt 2) – fp,
kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Inger Davidson (kd), Ana
Maria Narti (fp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkande 1.

Ställningstagande

För att nå målet, att skydda försökspersoners hälsa,
säkerhet  och  integritet,  måste etikprövningen
utvidgas till att gälla även annat än forskning. Vi
anser  att  etikprövning skall göras också  av
kvalitetssäkring och resultatuppföljning, i de fall
den kan komma att inbegripa enskilda individer. För
den enskilde saknar det nämligen  betydelse om
uppgifterna  används  till  forskning  eller
kvalitetssäkring.


4. Utvidgning i övrigt av tillämpningsområdet
för lagen om etikprövning av forskning
(punkt 3) – fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkandena 2 och 3
bifaller delvis motionerna
2002/03:Ub5 yrkande 6,
2002/03:Ub7 yrkande 2 och
2002/03:Ub8 yrkande 3
samt avslår motion
2002/03:Ub7 yrkandena 4 och 5.

Ställningstagande

Regeringen  har undandragit  observationsstudier,
enkäter och intervjuer från etikprövning. Genom
dessa forskningsmetoder kan man ta fram upplysningar
som kan kränka den personliga integriteten, och
därför måste även de etikprövas. Forskning som
utförs av privata institutioner bör också omfattas
av kravet på etikprövning. Regeringen bör återkomma
med förslag på detta område.

Regeringen tar inte upp forskningsfälten teknik
och ekonomi, trots att även dessa  kan beröra
enskilda människor. Hela forskarvärlden skall enligt
vår mening omfattas av etikprövning.

5. Utvidgning i övrigt av tillämpningsområdet
för lagen om etikprövning av forskning
(punkt 3) – c, mp

av Mikaela Valtersson (mp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna

2002/03:Ub5 yrkande 6 och
2002/03:Ub8 yrkande 3,
bifaller delvis motionerna
2002/03:Ub6 yrkande 3 och
2002/03:Ub7 yrkande 2
och avslår motionerna
2002/03:Ub6 yrkande 2 samt
2002/03:Ub7 yrkandena 4 och 5.

Ställningstagande

De stora delar av forskningen som lämnas utanför i
denna proposition är många. Det är nu viktigt att
regeringen snarast går vidare och tillsätter en
utredning  för  att  se  över övriga delar av
forskningen och föreslå hur den etiska prövningen
skall ske inom andra områden än de som regleras i
denna proposition.


6. Utvidgning i övrigt av tillämpningsområdet
för lagen om etikprövning av forskning
(punkt 3) – kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub7 yrkandena 2, 4 och 5,
bifaller delvis motionerna
2002/03:Ub5 yrkande 6,
2002/03:Ub6 yrkande 3 och
2002/03:Ub8 yrkande 3
samt avslår motion
2002/03:Ub6 yrkande 2.

Ställningstagande

Enligt den av regeringen föreslagna lagen skall inte
all samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning
etikprövas, utan endast den som behandlar känsliga
uppgifter eller sker utan försökspersonernas vetskap
och samtycke. Detta är inte i överensstämmelse med
Helsingforsdeklarationens    riktlinjer    för
forskningsetik  och  biomedicin. Det framgår av
propositionen att regeringen är medveten om att det
även inom annan humanistisk och samhällsvetenskaplig
forskning än den som omfattas av förslaget till
etikprövningslag kan finnas etiska komplikationer.
Det är viktigt att den utredning som regeringen har
aviserat skyndsamt kommer till stånd så att den
föreslagna lagstiftningen kan kompletteras.

Lagförslaget är så formulerat att det inte skall
krävas etikprövning av forskning på celler från en
stamcellslinje som tidigare odlats fram från ett
embryo. Vi anser att det av lagen klart måste framgå
att etikprövning måste ske för de fall då man ämnar
forska på embryonala stamceller. Det är förvånande
att regeringens lagförslag inte särskiljer foster
från övrigt ”biologiskt material”,  vilket sker i
den danska ”Lov om et videnskabsetisk komitésystem”.
I övriga avseenden finns stora likheter mellan
regeringens förslag och den danska lagen.

7. Utgångspunkter för etikprövningen (punkt 4)
– m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Per Bill (m)
och Anna Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub4 yrkande1
och avslår motion
2002/03:Ub7 yrkande 3 i denna del.

Ställningstagande

Det är viktigt att den nya lagen om etikprövning av
forskning inte hindrar den allmänna principen om
forskningens frihet som lagts fast i högskolelagen.
Tvärtom  måste  vi låta forskningens frihet  –
högteknologisk i allmänhet  och  bioteknisk och
medicinsk i synnerhet – öka. Samtidigt är det
viktigt  att  skydda  försökspersonernas  hälsa,
säkerhet och integritet.  Det är därför viktigt att
kunna  göra  professionella  avvägningar  mellan
eventuella risker och kunskapsvinster.


8. Utgångspunkter för etikprövningen (punkt 4)
– kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub7 yrkande 3 i denna del
och avslår motion
2002/03:Ub4 yrkande 1.

Ställningstagande

Traditionell   medicinsk   etik  utgår  från
människovärdesprincipen. Den har sina rötter i den
kristna traditionen och i den grekiska läkekonsten
från Hippokrates och framåt. Människan är enligt
detta synsätt ett mål i sig. Den sjuka människan får
t.ex. inte behandlas på ett kränkande sätt eller som
ett medel för någonting annat. Alla människors
absoluta, unika och okränkbara värde skall därför
prägla ramar, regler och praktik på det medicinsk-
etiska området.

Ett annat synsätt på människan går tillbaka till
nyttoetiken eller utilitarismen. För denna etik
finns inget specifikt människovärde. Det enda värdet
är  den  kalkylerbara  nyttan och i medicinska
sammanhang njutning eller frånvaro  av lidande.
Följden av ett sådant sätt att se på liv och lidande
blir att människolivet i sig är underordnat att
minimera   lidande.   Detta   strider   mot
människovärdesprincipen.
Vi menar att skrivningarna i lagförslaget och i
propositionen  i  övrigt  ibland  ligger  nära
nyttoetiken, medan internationella konventioner om
mänskliga  rättigheter i högre grad utgår från
naturrättsliga principer. Därmed finns en risk för
tolkningsproblem  och  godtycke.  Respekten  för
människovärdets okränkbarhet  måste  komma  till
tydligare uttryck. Lagtexten i 7–9 §§ bör därför
förtydligas  på  det  sätt  som  föreslås  i
Kristdemokraternas motion 2002/03:Ub7.

9. Information och samtycke (punkt 5) – fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkande 9
och avslår motion
2002/03:Ub7 yrkande 6.

Ställningstagande

Även minderåriga vars vårdnadshavare har godkänt
försöksverksamhet å deras vägnar skall ges tillfälle
att, när så är möjligt, ge uttryck för sin vilja och
denna  skall respekteras, oavsett om den vuxna
omgivningen anser att den minderårige förstår vad
forskningen innebär för hans eller hennes del.


10. Information och samtycke (punkt 5) – kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub7 yrkande 6
och avslår motion
2002/03:Ub6 yrkande 9.

Ställningstagande

Syftet med regeringens förslag att barn som fyllt 15
år själva skall informeras om och samtycka till
forskningen är gott. Det ligger i linje med att barn
successivt  skall ges ökat ansvar i takt  med
tilltagande mognad. Det finns dock risk för att
barnet och/eller omgivningen kan missbedöma graden
av  mognad och insikt  hos  den  mycket  unga
försökspersonen.  Situationen kan bli sådan att
barnet kan tvinga sig själv till att ”tiga och lida”
i en forskningssituation snarare än att återkalla
sitt samtycke. Därför bör det föreskrivas att både
barnet och vårdnadshavarna skall lämna samtycke för
att barn som har fyllt 15 men inte 18 år skall kunna
delta i forskning.


11. Organisationen av etikprövningen (punkt 6)
– fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkandena 5 och 8.

Ställningstagande

Det  är  mycket  tveksamt  om  den  föreslagna
organisationen av etikprövningen är hållbar. Risken
är stor att ärendena blir liggande länge innan de
hinner behandlas. Det är därför rimligt att använda
de frivilliga etikkommittéer som redan finns i
systemet och dra nytta av deras erfarenheter. Det
skulle vara positivt om universitet, högskolor och
myndigheter upprättade etikkommittéer, på egen hand
eller i samarbete med varandra. För att i en sådan
organisation undvika jäv kan det bli nödvändigt att
använda en annan etikprövningskommitté än den som är
knuten till den aktuella högskolan.

Etikkommittéerna bör vidare sträva efter att nå
enhällighet i sina beslut. Konsensusbeslut ställer
högre  krav på de  etiska  diskussionerna  och
bedömningarna, vilket är angeläget inte minst när
det gäller minderåriga eller personer som inte kan
uttrycka sin vilja.

12. Sammansättningen av nämnderna i övrigt
(punkt 8) – fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkande 11
och avslår motionerna
2002/03:Ub5 yrkande 3 i denna del samt
2002/03:Ub8 yrkande 1 i denna del.

Ställningstagande

För att kunna göra en mer heltäckande bedömning bör
personer från olika vetenskapsområden  delta  i
besluten i etikprövningskommittéerna. Även om dessa
består av olika avdelningar skall de ha kontakt med
varandra.


13. Sammansättningen av nämnderna i övrigt
(punkt 8) – c

av Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub5 yrkande 3 i denna del
och avslår motionerna
2002/03:Ub6 yrkande 11 samt
2002/03:Ub8 yrkande 1 i denna del.

Ställningstagande

Regeringen föreslår att antalet företrädare för
allmänheten   skall   öka   i   de   nya
etikprövningsnämnderna, vilket är positivt. Dessa
personer har mycket att tillföra, då de har ett helt
annat perspektiv än vad forskarna med vetenskaplig
kompetens har. Förslaget går dock inte tillräckligt
långt. Antalet företrädare för allmänna intressen
bör  ökas  till hälften av det totala antalet
ledamöter i nämnderna.


14. Sammansättningen av nämnderna i övrigt
(punkt 8) – mp

av Mikaela Valtersson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub8 yrkande 1 i denna del
och avslår motionerna
2002/03:Ub5 yrkande 3 i denna del samt
2002/03:Ub6 yrkande 11.

Ställningstagande

Regeringens   lagförslag   ökar   visserligen
representationen av företrädare för allmänheten i de
regionala nämnderna där prövningen skall ske, men
fortfarande  är  ledamöterna  med  vetenskaplig
kompetens i klar majoritet. I stället bör prövningen
göras av nämnder, som förutom en ordförande med
juridisk kompetens helt består av allmänföreträdare.
Forskarna skall naturligtvis bistå med sin kompetens
om nyttan och eventuella risker med forskningen, men
den etiska bedömningen skall göras av företrädare
för de allmänna intressena. I den etiska bedömningen
krävs en sammanvägd bedömning av det underlag man
får från den vetenskapliga kompetensen, ställt mot
skyddet  för  den  enskilda  individen  och
rättssäkerheten  samt  eventuella  samhälleliga
aspekter. Då bör den etiska prövningen göras av en
lekmannanämnd. Kompetens inom t.ex. det medicinska
området innebär inte samtidigt särskild kompetens
att göra en etisk bedömning.


15. Tillvaratagande av kompetensen i de
nuvarande forskningsetiska kommittéerna
(punkt 9) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Per Bill (m)
och Anna Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub4 yrkande 6
och bifaller delvis motion
2002/03:Ub5 yrkande 2.

Ställningstagande

Det är av yttersta vikt att den nya lagstiftningen
tar det redan existerande systemet för etikprövning
till utgångspunkt och att den kompetens som byggts
upp tas till vara. Det finns risk att det blir en
tyngdpunktsförskjutning mot den juridiska prövningen
snarare  än  en  prövning  av  de  etiska
frågeställningarna, vilket är oroväckande.


16. Tillvaratagande av kompetensen i de
nuvarande forskningsetiska kommittéerna
(punkt 9) – kd, c

av Inger Davidson (kd) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub5 yrkande 2
och bifaller delvis motion
2002/03:Ub4 yrkande 6.

Ställningstagande

Vid inrättande av de nya etiknämnderna bör den
kompetens  som  byggts  upp  av  de  nuvarande
forskningsetiska kommittéerna tas till vara.


17. Hur ledamöterna i de regionala nämnderna
och den centrala nämnden utses (punkt 10) –
m, fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Inger Davidson (kd), Per Bill (m), Ana Maria
Narti (fp), Anna Ibrisagic (m) och Håkan Larsson
(c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna

2002/03:Ub4 yrkande 7,
2002/03:Ub5 yrkande 1,
2002/03:Ub6 yrkande 10 i denna del och
2002/03:Ub7 yrkande 7.

Ställningstagande

I likhet med alla andra oberoende instanser bör
såväl de regionala nämnderna  som den centrala
nämnden  stå  fria  från  regeringens påverkan.
Regeringen  skall varken utse de  vetenskapliga
företrädarna eller  de ledamöter som företräder
allmänna intressen. De vetenskapliga företrädarna
bör  utses av  universiteten  och  högskolorna.
Allmänföreträdarna bör spegla bredd och djup i
bakgrund och kompetens. Det är viktigt att olika
erfarenheter finns representerade i beslut som är av
så stor betydelse för samhället. Allmänföreträdarna
bör utses av de politiska partierna, analogt med hur
nämndemän tillsätts.


18. Tillsyn över efterlevnaden av lagen om
etikprövning av forskning som avser
människor (punkt 11) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Per Bill (m)
och Anna Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 11 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub4 yrkande 8
och avslår motion
2002/03:Ub7 yrkande 8.

Ställningstagande

Samma instans bör inte vara både prövnings- och
tillsynsmyndighet. Det finns risk att dessa dubbla
roller försvårar både arbetet med prövningen och
tillsynsarbetet. Det finns många exempel på att
sammanblandning  av uppdrag har inneburit sämre
effektivitet men också ökad politisering. Ingetdera
är önskvärt. Det är vidare tveksamt huruvida den
centrala nämnden, vars huvuduppgift skall vara att
resonera kring etiska frågeställningar, verkligen är
bäst lämpad att genomföra tillsynsverksamhet.

Det är tveksamt om det är lämpligt att införa
bestämmelser  som  innebär  att  staten  kan
vitesförelägga sig själv. Om man inte gör det, går
det inte heller att behålla en vitesmodell mot andra
huvudmän.

19. Tillsyn över efterlevnaden av lagen om
etikprövning av forskning som avser
människor (punkt 11) – kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 11
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub7 yrkande 8
och avslår motion
2002/03:Ub4 yrkande 8.

Ställningstagande

I lagförslaget finns inga direkta förslag till hur
tillsynen skall organiseras för att kunna vara
effektiv. Detta är  en  svår uppgift, eftersom
forskningstillsyn innebär att man måste ha möjlighet
att sätta sig in i hela forskningsarbetet. Utan
några anvisningar om hur tillsynen skall utföras är
det svårt att se hur de i lagen uppställda kraven
skall kunna upprätthållas effektivt.


20. Överklagande av beslut om etikprövning
(punkt 12) – m, fp

av Ulf Nilsson (fp), Gunilla Carlsson i Tyresö
(m), Per Bill (m), Ana Maria Narti (fp) och Anna
Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 12 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkande 6
och avslår motion
2002/03:Ub8 yrkande 2.

Ställningstagande

En svaghet i propositionen är att systemet för
överklagande  brister.  Om  en  regional  nämnd
överlämnar ett ärende till den centrala nämnden utan
eget ställningstagande, vilket föreslås vara möjligt
(29 §), finns det med regeringens förslag ingen
möjlighet att överklaga den  centrala  nämndens
beslut. Regeringen måste återkomma med förslag på
hur alla etikprövningsbeslut kan överklagas i en
annan instans.


21. Överklagande av beslut om etikprövning
(punkt 12) – mp

av Mikaela Valtersson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 12
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub8 yrkande 2
och avslår motion
2002/03:Ub6 yrkande 6.

Ställningstagande

Att ge möjlighet att överklaga besluten endast till
forskaren som ansöker är helt otillräckligt. Det
blir då bara beslut som går forskaren emot som kan
överklagas. Om den etiska prövningsprocessen skall
vara demokratiskt försvarbar måste allmänheten ges
rätt att få sina intressen prövade. Det måste därför
vara möjligt att överklaga ett beslut  om att
godkänna forskning.

Det är som regeringen påpekar svårt att i denna
typ av prövningar anse någon direkt berörd, som
därmed  kunde  ges möjlighet att överklaga ett
godkännandebeslut. Den bästa lösningen på detta
problem är att inrätta ett ombudsmannainstitut. En
ombudsman skulle då kunna företräda allmänheten och
ha som uppgift  att ta till vara allmänhetens
intressen  i frågor som  rör  etikprövning  av
forskning. Givetvis skulle en ombudsman kunna ha
fler viktiga uppgifter, men det behöver ses över
ytterligare.

22. Straffansvar (punkt 13) – kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 13
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub7 yrkande 9.

Ställningstagande

Regeringen  föreslår  straffansvar  endast  vid
uppsåtligt brott mot lagen. Även ett grovt oaktsamt
handlande eller underlåtenhet är straffvärt i detta
känsliga sammanhang. Ett sådant straffansvar bör
också införas i etikprövningslagen.


23. Finansiering av etikprövningen (punkt 14) –
m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Per Bill (m)
och Anna Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 14 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub4 yrkande 9.

Ställningstagande

Regeringens förslag att de regionala nämndernas
verksamhet skall få finansieras med avgifter innebär
att  staten, genom att avkräva universitet och
högskolor ansökningsavgifter, får en rundgång i sitt
eget system. Detta skulle dessutom skapa ökade
kostnader för de redan hårt ansträngda universiteten
och högskolorna.  Eftersom det är önskvärt att
kretsen  av  forskningsprojekt  som  genomgår
etikprövning inte skall vara alltför begränsat bör
man inte låta kostnaden utgöra ett hinder för att
underställa ett tilltänkt projekt etikprövning. Det
är lämpligare att finansiera de regionala nämnderna
via anslag i likhet med vad regeringen föreslår för
den centrala nämnden.


24. Termen forskningsperson (punkt 15) – fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkande 13.

Ställningstagande

Det  finns ingen anledning att byta från  det
etablerade begreppet försöksperson till ett nytt,
forskningsperson, som riskerar att skapa förvirring.


25. Lag om etikprövning av forskning som avser
människor (punkt 16) – kd

av Inger Davidson (kd).
(under  förutsättning  av  bifall  till
reservation 8)

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 16
borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
etikprövning av forskning som avser människor med
den ändringen att 7–9 §§ ges den lydelse som i
bilaga 3 betecknas som Reservantens förslag. Därmed
bifaller riksdagen

motion 2002/03:Ub7 yrkande 3 i denna del,
bifaller delvis
proposition 2002/03:50 i denna del
och avslår motion
2002/03:Ub8 yrkande 1 i denna del.

Ställningstagande

Skälen  till  vårt förslag  har  redovisats  i
reservation 8.


26. Lag om etikprövning av forskning som avser
människor (punkt 16) – mp

av Mikaela Valtersson (mp).
(under  förutsättning  av  bifall  till
reservation 15)

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 16
borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
etikprövning av forskning som avser människor med
den ändringen att 25, 26, 32 och 33 §§ ges den
lydelse som i bilaga 4 betecknas som Reservantens
förslag. Därmed bifaller riksdagen motion

2002/03:Ub8 yrkande 1 i denna del,
bifaller delvis
proposition 2002/03:50 i denna del
och avslår motion
2002/03:Ub7 yrkande 3 i denna del.

Ställningstagande

Skälen  till  vårt  förslag  har redovisats  i
reservation 15. Utöver 25 och 32 §§, som tagits upp
i vår motion, behövs ändringar även i 26 och 33 §§
för att tillgodose vårt förslag att nämnderna enbart
skall bestå av företrädare för allmänna intressen.


27. Utvärdering av lagen om etikprövning av
forskning som avser människor (punkt 17) –
fp, kd, c, mp

av Ulf Nilsson (fp), Inger Davidson (kd), Ana
Maria Narti (fp), Mikaela Valtersson (mp) och
Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 17 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna

2002/03:Ub5 yrkande 5,
2002/03:Ub6 yrkande 7,
2002/03:Ub7 yrkande 10 och
2002/03:Ub8 yrkande 4.

Ställningstagande

Den föreslagna lagen om etikprövning handlar om
viktiga  etiska  frågor,  dess  avgränsning  är
omdiskuterad liksom organisationen. Det finns därför
all anledning att redan efter två års tid utvärdera
organisationen.


28. Lag om ändring i lagen (2002:297) om
biobanker i hälso- och sjukvården (punkt 18)
– m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Per Bill (m)
och Anna Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 18 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och
sjukvården samt tillkännager för regeringen vad som
framförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen

proposition 2002/03:50 i denna del och motion
2002/03:Ub4 yrkande 4.

Ställningstagande

Informerat skriftligt samtycke skall alltid krävas
för att man skall få samla in material till en
biobank. Det kan vara en rimlig utgångspunkt att
forskningspersonens samtycke på nytt krävs i de fall
materialet skall användas till annan forskning än
den som till en början uppgivits. Det går emellertid
inte att förutse forskningen i detalj och inte
heller alltid att få tag på rätt person för samtycke
i en ny situation. Ett nytt syfte, som anses
närliggande det syfte som ursprungligen avsetts, bör
inte  alltid  kräva  ett  nytt  samtycke  från
forskningspersonen. Om materialet skall användas för
ett nytt syfte som ligger nära det som ursprungligen
avsågs, kan de regionala nämnderna avgöra från fall
till fall om nytt samtycke skall inhämtas. En god
grundregel är att donatorn  redan  vid  första
förfrågan  ges  möjlighet  att  godkänna  att
provmaterialet används för närliggande forskning.


29. Stamcellsforskning (punkt 21) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Per Bill (m)
och Anna Ibrisagic (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 21 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna

2002/03:Ub4 yrkande 2,
2002/03:Ub368 och
2002/03:Ub486 yrkande 23
och avslår motion
2002/03:So450 yrkande 3.

Ställningstagande

Det öppna forskningsklimatet  måste  värnas och
utvecklas. Politiska beslut om att förbjuda viss typ
av forskning har visat sig ha förödande konsekvenser
för  det  enskilda  landets  högteknologiska
kunskapskluster, då forskare såväl som företag med
kort varsel styrt över framtida investeringar och
även befintlig verksamhet till länder med klokare,
mer förutseende forskningspolitik.  Den  svenska
inställningen har hittills i många avseenden varit
framsynt. Sverige har kommit att tillhöra de länder
som snabbast dragit nytta av den nya tekniken. Det
är viktigt att Sverige även i fortsättningen har ett
forskningsklimat i världsklass och tillhör de mest
framsynta  länderna  när  det  gäller medicinsk
forskning.  I dag är forskning kring  somatisk
kärnöverföring tillåten i England. Vi bör så snart
som möjligt ge forskare i Sverige  lika  goda
möjligheter att utveckla den moderna biovetenskapen.
Sverige måste få ett liberalt, genomtänkt regelverk
för  medicinsk  forskning  i  allmänhet  och
stamcellsforskning  och  terapeutisk  kloning  i
synnerhet.


30. Övriga frågor om etik i forskningen (punkt
23) – fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 23 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion

2002/03:Ub6 yrkandena 4 och 12
och avslår motion
2002/03:Ub449 yrkande 1.

Ställningstagande

Vid forskning som avser människor bör forskaren,
när det av praktiska skäl är möjligt, underrätta
försökspersonerna om hur undersökningen fortskrider.
Studenters  uppsatsarbeten  bör  etikprövas  av
respektive handledare, eftersom risken att något
blir fel är större när det gäller studenter än när
det gäller erfarna forskare. Det bör slås fast att
rektorn har ansvaret för att så sker och för att
handledarna får den kompetensutveckling som krävs
för uppgiften.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


Regeringen har i proposition 2002/03:50 Etikprövning
av forskning föreslagit

1. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om etikprövning av forskning som avser människor,

2. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
ägg från människa,

4. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859),

5. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
m.m.,

6. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.,

7. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i personuppgiftslagen (1998:204),

8. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt
forskningsregister,

9. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.

Lagförslagen återfinns som bilaga 2 till detta
betänkande.

Följdmotioner


2002/03:Ub4 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om skyddet för
försökspersoners hälsa, säkerhet och integritet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om ett öppet
forskningsklimat.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en sammanhållen
översyn av integritetslagstiftningen.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om informerat
samtycke.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om gränsöverskridande
forskningssamarbete.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om organisationen av
etikprövningen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om att de
vetenskapliga  företrädarna  bör  utses  av
universiteten  och  högskolorna  samt  att
allmänföreträdarna  bör utses av de politiska
partierna.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om tillsynen av
etikprövningen.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om finansieringen av
etikprövningen.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om grundlagsprövning.

2002/03:Ub5 av Sofia Larsen m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att regeringen
inte bör utse alla ledamöter i de forskningsetiska
nämnderna  –  universitet och högskolor  samt
politiska partier  bör  även  kunna  få utse
ledamöter.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att vid
inrättandet av de nya  etiknämnderna bör den
kompetens  som  byggts upp av  de  nuvarande
forskningsetiska kommittéerna tas till vara.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen anförs om att
representationen  i  de  regionala  nämndernas
avdelningar skall bestå av 50 % ledamöter med
vetenskaplig kompetens och 50 % ledamöter som
företräder allmänna intressen samt att det skall
finnas ledamöter med juridisk kompetens.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att ordförande
ej behöver ha erfarenhet som domare.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som i motionen anförs  om  att
organisationen för etikprövning av forskning skall
utvärderas efter två år.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att en
utredning bör tillsättas för att se över de delar
av   forskningen   som   faller   utanför
tillämpningsområdet i denna lag för att se hur
etikprövning skall ske på andra områden.

2002/03:Ub6 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som i motionen anförs  om  att
etikprövning skall göras inte bara av forskning
utan också av andra undersökningar i de fall de
kan komma att inbegripa enskilda individer.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att även
myndigheters och privata institutioners forskning
och undersökningar skall etikprövas.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att även
forskning som ligger utanför de vetenskapliga
områden som regeringen räknar upp skall etikprövas
om de berör enskilda människor.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att forskaren,
när det av praktiska skäl är möjligt, skall
underrätta försökspersonen om hur undersökningen
fortlöper.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om organiseringen
av etikprövningen.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att även
ärenden för vilka den centrala nämnden är första
instans måste kunna överklagas.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen anförs om att
organisationen av etikprövningen skall utvärderas
efter två år.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som  i  motionen  anförs  om att
etikprövningskommittéerna  bör  sträva  efter
enhällighet i sina beslut.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som  i  motionen  anförs  om att
minderårigas vilja skall respekteras.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att regeringen
inte  skall  utse   ledamöterna   i   en
etikprövningskommitté och att det räcker att minst
en ledamot besitter juridisk kompetens.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som i motionen anförs  om  att
representanter för olika vetenskapsområden skall
vara    delaktiga    i    beslut    i
etikprövningskommittéerna.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att rektorn
för en högskola ansvarar för att handledarna
etikprövar studentarbeten.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att ordet
”forskningsperson” i förslaget till ny lagtext bör
bytas ut mot det mer etablerade ”försöksperson”.

2002/03:Ub7 av Inger Davidson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om fördröjning av
lagstiftningen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om den nya lagens
omfattning.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om den nya lagens
värdegrund och ny ordalydelse av 7–9 §§.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att det av lagen
klart skall framgå att etikprövning måste ske för
de fall då man ämnar  forska  på embryonala
stamceller.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om den nya lagens
utformning.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att vårdnadshavare
för forskningspersoner upp till 18 år alltid skall
samtycka till forskning.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  hur
allmänföreträdarna i de regionala forskningsetiska
nämnderna skall utses.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om tillsyn av lagen
om etikprövning av forskning som avser människor.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om straffansvar.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att lagen om etikprövning av forskning
skall utvärderas efter två års tid.

2002/03:Ub8 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp):

1. Riksdagen beslutar, med ändring av regeringens
förslag, att 25 och 32 §§ lagen om etikprövning av
forskning som avser människor ges en sådan lydelse
att  de regionala nämnderna och den centrala
nämnden skall bestå enbart av företrädare för
allmänheten.

2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med
förslag  på  inrättande   av   ett  nytt
ombudsmannainstitut där en funktion för den nya
ombudsmannen skall vara att ge möjlighet för
allmänheten att överklaga nämndernas beslut om
etikprövning.

3. Riksdagen begär  att regeringen snarast tar
initiativ till en utredning för att se över de
delar  av  forskningen  som  faller  utanför
tillämpningsområdet i lagen om etikprövning och
föreslå hur etikprövning skall ske på de områdena.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen anförs om att
organisationen för etikprövning av forskning skall
utvärderas efter två års tid för att regeringen
sedan skall kunna komma med eventuella förslag
till förändringar.


Motioner från allmänna motionstiden
2002


2002/03:Ub368 av Ewa Björling (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om en lag  avseende
stamcellsforskning.

2002/03:Ub449 av Inger Davidson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av att
lyfta fram de forskningsetiska övervägandena.

2002/03:Ub486 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl.
(m):

23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om etik och god sed i
forskningen.

2002/03:So450 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om sponsring och
bolagsbildning när det gäller avancerad medicinsk
forskning.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


1. Förslag till lag om etikprövning
av forskning som avser människor2. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)3. Förslag till lag om ändring i
lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte
med befruktade ägg från människa

4. Förslag till lag om ändring i
läkemedelslagen (1992:859)

5. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:831) om transplantation
m.m.

6. Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:832) om obduktion m.m.

7. Förslag till lag om ändring i
personuppgiftslagen (1998:204)

8. Förslag till lag om ändring i
lagen (1999:353) om
rättspsykiatriskt forskningsregister

9. Förslag till lag om ändring i
lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.


Bilaga 3

Reservantens (kd) lagförslagAv reservanten (kd) föreslagna
ändringar i regeringens förslag till
lag om etikprövning av forskning som
avser människor (res. 26, punkt 16)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservantens förslag
-----------------------------------------------------
7 §
-----------------------------------------------------
Forskning får godkännas  Forskning får godkännas
bara om den kan utföras bara om människovärdets
med   respekt   för okränkbarhet     och
människovärdet.      forskningspersonens
människovärde
respekteras. Etikprövning
skall  utgå  från  och
harmoniera med den etiska
tradition   och   de
grundläggande värden som
kommer  till uttryck i
internationella
deklarationer     om
mänskliga   fri-  och
rättigheter      och
forskning.
-----------------------------------------------------
8 §
-----------------------------------------------------
Mänskliga rättigheter och  Mänskliga  fri-  och
grundläggande  friheter rättigheter      och
skall alltid beaktas vid grundläggande   värden
etikprövningen samtidigt skall alltid respekteras
som hänsyn skall tas till vid etikprövningen. Sam-
intresset  av  att  ny tidigt som hänsyn skall
kunskap  kan  utvecklas tas till intresset av att
genom     forskning. ny kunskap kan utvecklas
Människors välfärd skall genom forskning får inte
ges  företräde  framför forskningen  i  fråga
samhällets      och motverka  de  mänskliga
vetenskapens behov.    rättigheterna.
Människovärdet    och
människors välfärd skall
ges  företräde  framför
samhällets      och
vetenskapens behov.
-----------------------------------------------------
9 §
-----------------------------------------------------
Forskning får godkännas  Forskningen  får  bara
bara om de risker som den godkännas om den är i
kan   medföra   för linje  med  mänskliga
forskningspersoners    rättigheter      och
hälsa,  säkerhet  och grundläggande värden och
personliga   integritet därmed också i linje med
uppvägs   av   dess forskningspersonens
vetenskapliga värde.    hälsa,  säkerhet  och
personliga integritet.
-----------------------------------------------------

Bilaga 4

Reservantens (mp) lagförslagAv reservanten (mp) föreslagna
ändringar i regeringens förslag till
lag om etikprövning av forskning som
avser människor (res. 27, punkt 16)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservantens förslag

-----------------------------------------------------
Avdelningar
25 §
-----------------------------------------------------
En regional nämnd skall  En regional nämnd skall
vara indelad i två eller vara indelad i två eller
flera  avdelningar.  En flera  avdelningar.  En
avdelning  skall  pröva avdelning  skall  pröva
ärenden   inom  vissa ärenden   inom  vissa
forskningsområden.     forskningsområden.
En avdelning skall bestå  En avdelning skall bestå
av ordförande och femton av ordförande och femton
övriga ledamöter. Av de övriga ledamöter. Det får
övriga ledamöterna skall utses  ersättare  för
tio  ha  vetenskaplig ledamöterna. Ordföranden
kompetens   och   fem och   ersättare   för
företräda    allmänna ordföranden  skall vara
intressen. Det får utses eller ha varit ordinarie
ersättare       för domare.
ledamöterna. Ordföranden
och   ersättare   för  Alla  ledamöter  och
ordföranden  skall vara ersättare skall utses av
eller ha varit ordinarie regeringen för en bestämd
domare.          tid.
Alla  ledamöter  och
ersättare skall utses av
regeringen för en bestämd
tid.
-----------------------------------------------------

Beslutförhet
26§
-----------------------------------------------------
En  avdelning  inom en  En  avdelning inom en
regional   nämnd   är regional   nämnd   är
beslutför,      när beslutför,      när
ordföranden  och  minst ordföranden  och  minst
åtta övriga ledamöter är åtta övriga ledamöter är
närvarande. Av de övriga närvarande.
ledamöterna skall minst
fem  ha  vetenskaplig
kompetens och minst två
företräda    allmänna
intressen. Ledamöter med
vetenskaplig  kompetens
skall  alltid  vara  i
flertal, när ett ärende
avgörs.

-----------------------------------------------------

Sammansättning
32 §
-----------------------------------------------------
Den  centrala  nämnden  Den  centrala  nämnden
skall bestå av ordförande skall bestå av ordförande
och sex övriga ledamöter. och sex övriga ledamöter.
Av de övriga ledamöterna Det får utses ersättare
skall    fyra    ha för     ledamöterna.
vetenskaplig  kompetens Ordföranden och ersättare
och   två   företräda för  ordföranden  skall
allmänna intressen. Det vara  eller  ha  varit
får utses ersättare för ordinarie domare.
ledamöterna. Ordföranden
och   ersättare   för  Alla  ledamöter  och
ordföranden  skall vara ersättare skall utses av
eller ha varit ordinarie regeringen för en bestämd
domare.          tid.
Alla  ledamöter  och
ersättare skall utses av
regeringen för en bestämd
tid.
-----------------------------------------------------
Beslutförhet
33 §
-----------------------------------------------------
Den centrala nämnden är  Den centrala nämnden är
beslutför,      när beslutför,      när
ordföranden och minst tre ordföranden  och  minst
ledamöter       med fyra   ledamöter   är
vetenskaplig  kompetens närvarande.
och minst en företrädare
för allmänna intressen är  Nämnden är beslutför med
närvarande.  Ledamöterna ordföranden ensam vid
med     vetenskaplig
kompetens skall  alltid  – förberedande åtgärd,
vara i flertal, när ett
ärende avgörs.       – rättelse av skrivfel
och liknande,
Nämnden är beslutför med
ordföranden ensam vid    – annat beslut som inte
innebär  något slutligt
– förberedande åtgärd,  avgörande av ett ärende,
och
– rättelse av skrivfel
och liknande,        – prövning av fråga om
avvisning      eller
– annat beslut som inte avskrivning   av  ett
innebär  något slutligt ärende.
avgörande av ett ärende,
och             Ordföranden  får lämna
över sådana uppgifter som
– prövning av fråga om avses  i andra stycket
avvisning      eller till en föredragande vid
avskrivning   av  ett nämnden.
ärende.
Ordföranden  får lämna
över sådana uppgifter som
avses  i andra stycket
till en föredragande vid
nämnden.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


Bilaga 5

Konstitutionsutskottets yttrande
2002/03:KU4y


Etikprövning av forskning


Till utbildningsutskottetUtbildningsutskottet  har  den 13 februari 2003
beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att
yttra sig över proposition 2002/03:50 Etikprövning
av forskning jämte motioner i de delar som berör
konstitutionsutskottets   beredningsområde.  Fem
motioner har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslås en lag om etikprövning av
forskning som avser människor. Därtill föreslås
ändringar i bl.a. sekretesslagen (1980:100) och
personuppgiftslagen (1998:204).

Konstitutionsutskottet begränsar
sitt yttrande till sådana aspekter
på lagförslagen som berör utskottets
ansvarsområde.


Utskottet


Propositionen

I propositionen föreslås en ny lag om etikprövning
av forskning som avser människor och biologiskt
material  från  människor  (etikprövningslagen).
Förslaget syftar bl.a. till att skydda den enskilda
människan och respekten för människovärdet  vid
forskning. I den föreslagna lagen ställs upp ett
krav på etikgodkännande av den forskning som lagen
omfattar. Lagen skall gälla också forskning som sker
utan  att den enskilde lämnat sitt uttryckliga
samtycke och som avser känsliga personuppgifter
enligt personuppgiftslagen eller personuppgifter om
lagöverträdelser m.m.

Etikprövningen skall enligt propositionen göras av
regionala nämnder för forskningsetik, som skall vara
självständiga i sitt beslutsfattande. Varje regional
nämnd skall vara indelad i avdelningar. En avdelning
skall vid avgörande av ett ärende bestå av en
ordförande, som är eller har varit ordinarie domare,
tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem
ledamöter som företräder allmänna intressen.
En regional nämnds beslut skall kunna överklagas
av forskningshuvudmannen hos en central nämnd för
forskningsetik. Den centrala nämnden skall bestå av
ordförande och sex övriga ledamöter. Ordföranden och
ersättaren för ordföranden skall vara eller ha varit
ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna skall
fyra ha vetenskaplig kompetens och två företräda
allmänna intressen. Den centrala nämnden skall också
ha tillsyn över efterlevnaden av den nya lagen och
föreskrifter som meddelats med stöd av den.
Regeringen skall  enligt  förslaget utse alla
ledamöterna i de olika nämnderna.
Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen
innebär att sekretess skall gälla i myndighets
verksamhet som består i etikprövning och tillsyn
enligt etikprövningslagen för enskildas personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan  röjas  utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men och för
enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
Sekretessen  skall inte gälla beslut i ärenden. I
fråga om uppgifter i allmänna handlingar skall
sekretessen till skydd för enskildas personliga
förhållanden gälla i sjuttio år och sekretessen till
skydd för enskildas ekonomiska förhållanden i tjugo
år.
Förslaget   till   lag   om   ändring  i
personuppgiftslagen består i huvudsak av att det i
19 § förs in ett nytt första stycke enligt vilket
känsliga  personuppgifter  får  behandlas  för
forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt
etikprövningslagen. Ändringen  innebär  att  den
hittillsvarande möjligheten för en forskare att
själv  efter  anmälan till Datainspektionen med
ledning av avvägningsregeln  i 19 § bedöma om
behandling  av  personuppgifter  får  äga  rum
försvinner.  I stället träder den obligatoriska
etikprövningen    enligt   etikprövningslagen.
Avvägningsnormen, som innebär att behandlingen skall
vara  nödvändig  för  forskningen  och  att
samhällsintresset av forskningen skall klart väga
över risken för intrång i enskildas personliga
integritet,  försvinner  enligt  förslaget  ur
personuppgiftslagen såvitt avser  behandling  av
känsliga  personuppgifter  för forskningsändamål.
Grunderna  för  avvägningsnormen  skall  enligt
propositionen i stället tas in i etikprövningslagen.

Motionerna

I motion 2002/03:Ub4 av Gunilla Carlsson m.fl. (m)
föreslås  bl.a.  att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
grundlagsprövning. Motionärerna vänder sig mot det
sätt   på   vilket  regeringen  prövat  om
förutsättningarna enligt regeringsformen för att
begränsa informationsfriheten är för handen i fråga
om  etikprövningslagen.  Enligt  motionen  har
regeringen inte prövat om alla de i 2 kap. 12 §
regeringsformen föreskrivna  förutsättningarna är
uppfyllda.

I motion 2002/03:Ub5 av Sofia Larsen m.fl. (c)
föreslås  bl.a.  att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som i motionen anförs
om att ordförande ej behöver ha erfarenhet som
domare. Förslag i samma riktning framförs i motion
2002/03:Ub6  av  Ulf  Nilsson  (fp).  I motion
2002/03:Ub8  av  Mikaela  Valtersson m.fl. (mp)
föreslås bl.a. att de regionala nämnderna och den
centrala nämnden skall bestå enbart av företrädare
för allmänheten.

Vissa grundlagsbestämmelser


Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är varje
medborgare gentemot  det  allmänna tillförsäkrad
informationsfrihet, dvs. frihet att inhämta och
motta upplysningar samt att i övrigt ta del av
andras yttranden. Informationsfriheten får begränsas
genom lag i den utsträckning som medges i 2 kap. 12
och 13 §§ RF.

Begränsning får enligt 12 § andra stycket göras
endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart
i ett demokratiskt samhälle. En begränsning får
aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn
till det ändamål som har föranlett den och ej heller
sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den
fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens
grundvalar. Begränsningar får ej göras enbart på
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan
sådan åskådning.

Enligt 13 § får informationsfriheten begränsas
med hänsyn till rikets säkerhet,
folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet,
enskilds anseende, privatlivets helgd eller
förebyggandet och beivrandet av brott. I övrigt
får begränsning av informationsfriheten ske
endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får
ske skall särskilt beaktas vikten av vidaste
möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i
politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga
och kulturella angelägenheter.


Utskottets ställningstagande


Utskottet har inte något att invända mot vad som
föreslås i propositionen.Stockholm den 13 mars 2003

På konstitutionsutskottets vägnar


Gunnar Hökmark


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar
Hökmark (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Helena Bargholtz (fp), Kenth Högström
(s), Mats Einarsson (v), Mats Berglind (s), Henrik S
Järrel (m), Anders Bengtsson (s), Tobias Krantz
(fp), Kerstin Lundgren (c), Helene Petersson (s),
Gustav Fridolin (mp), Inger Jarl Beck (s), Tuve
Skånberg (kd), Elisebeht Markström (s) och Bertil
Kjellberg (m).

Särskilt yttrandeKerstin Lundgren (c) och Gustav Fridolin (mp) anför:

Genom de förslag som propositionen lägger skapas en
bättre   ordning  för  den  forskningsetiska
granskningen. Den blir genom lag rättsligt reglerad,
vilket vi välkomnar. Frågan om antalet ledamöter som
företräder allmänhetens intresse och hur dessa ska
utses prövas i annat utskott.

Med den nu föreslagna lagregleringen följer att
nämnderna  får  ett  ansvar för rättssäkerheten
gentemot den enskilde. Det kan finnas klara fördelar
med att ordföranden i nämnderna t.ex. kunde vara
lekman. Men med hänvisning till Europakonventionen
om mänskliga rättigheter och vad som där sägs om
oberoende domstolsprövning finner vi dock, vid en
avvägning mellan olika intressen, starka skäl tala
för att ordföranden i nämnderna skall vara eller ha
varit domare.
Bilaga 6

Socialutskottets yttrande
2002/03:SoU3y


Etikprövning av forskning

Till utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har den 30 januari 2003 berett
socialutskottet  tillfälle  att  yttra sig över
proposition 2002/03:50 Etikprövning av forskning
jämte motioner i de delar som berör socialutskottets
beredningsområde.

Socialutskottet finner inte skäl att behandla
motionerna.

Socialutskottet


Propositionen

I propositionen föreslås en ny lag om etikprövning
av forskning som avser människor och biologiskt
material från människor. Syftet med lagen är bl.a.
att skydda den enskilda människan och respekten för
människovärdet vid forskning.

Lagen föreslås bli tillämplig på forskning som
innebär ett fysiskt ingrepp eller bedrivs enligt en
metod som syftar till att påverka en människa
fysiskt eller psykiskt. Lagen föreslås gälla även
för forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en
avliden människa eller avser studier på biologiskt
material som tagits från en levande eller avliden
människa och som kan härledas till denna människa.
Enligt förslaget skall lagen gälla också forskning
som  sker utan att den enskilde  lämnat  sitt
uttryckliga  samtycke  och  som  avser känsliga
personuppgifter enligt personuppgiftslagen  eller
personuppgifter om lagöverträdelser m.m.
I den föreslagna lagen ställs det upp ett krav på
etikgodkännande av den forskning som lagen omfattar.
Lagförslaget  anger  allmänna utgångspunkter för
etikprövningen. Det innehåller  också regler om
information och samtycke bl.a. vid forskning som
avser fysiskt ingrepp på en levande människa och
forskning som bedrivs enligt en metod som syftar
till fysisk eller psykisk påverkan.
Förslaget innebär också
följdändringar i bl.a. lagen
(1991:115) om åtgärder i forsknings-
eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa,
läkemedelslagen (1992:859), lagen
(1995:831) om transplantation m.m.,
lagen (1995:832) om obduktion m.m.
och lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. av
innebörd att forskning enligt bl.a.
dessa lagar skall etikprövas enligt
etikprövningslagen.

Motionerna

I anledning av propositionen har väckts följande
motioner, nämligen 2002/03:Ub4 av Gunilla Carlsson i
Tyresö m.fl. (m), 2002/03:Ub5 av Sofia Larsen m.fl.
(c),  2002/03:Ub6  av  Ulf Nilsson m.fl. (fp),
2002/03:Ub7 av Inger Davidson  m.fl.  (kd) och
2002/03:Ub8 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp).


Socialutskottets ställningstagande


Formerna för det nuvarande svenska systemet med
forskningsetisk  granskning  är  inte  rättsligt
reglerade genom lag eller förordning. I dag finns
dels den medicinska forskningsetikgranskning som
utförs av tio forskningsetikkommittéer ursprungligen
inrättade  av  medicinska  fakulteter, dels den
etikgranskning som utförs av Vetenskapsrådet och
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
(FAS) inför deras ställningstagande till om viss
forskning  skall  finansieras.  Denna granskning
gjordes    tidigare    av    Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet  (HSFR) och
Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR).

Under slutet av 1960-talet och framåt inrättades
successivt forskningsetikkommittéer  vid samtliga
medicinska fakulteter i Sverige. Inrättandet av
kommittéerna var en följd av samarbete  mellan
Medicinska  forskningsrådet  (MFR)  och  Svenska
Läkaresällskapets etiska delegation. En arbetsgrupp
inom MFR tog fram etiska principer för den kliniska
forskningen och utarbetade riktlinjer för de etiska
kommittéernas  arbetssätt,  sammansättning  och
befogenheter. Det finns ingen rättslig reglering av
kommittéers verksamhet avseende bl.a. organisation,
sammansättning och arbetsformer. Formellt är således
granskningen frivillig och besluten av rådgivande
karaktär. Viss rättslig granskning sker av forskning
i de situationer där tillståndskrav uppställs för
forskningen   i   viss  lagstiftning,  t.ex.
läkemedelslagen och lagen om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. Verksamheten står i dessa fall under
tillsyn av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Socialutskottet har många gånger haft anledning att
framhålla att utvecklingen inom den medicinska och
biologiska forskningen är snabb och att detta skapar
nya förutsättningar för den medicinska verksamheten,
men  också  nya  och  svåra  etiska  problem.
Socialutskottet har vid dessa tillfällen betonat
nödvändigheten  av  en sammanhållen och  etiskt
förankrad politik på området. Socialutskottet har
därvid uttalat (t.ex. i bet. 1994/95:SoU18) att
gränser måste kunna sättas för att förhindra en
utveckling inom forskningens tillämpning och den
medicinska verksamheten som kan leda till negativa
etiska konsekvenser. Socialutskottet har framhållit
att utgångspunkten måste vara alla människors lika
värde.

Socialutskottet vill i sammanhanget erinra om
Statens  medicinsk-etiska råd vilket inrättades,
genom ett regeringsbeslut, i mitten av 1980-talet.
Beslutet hade föregåtts av ett antal motioner i
riksdagen med krav på att skapa ett organ som kunde
ge  en  allsidig belysning av de grundläggande
existentiella frågor som den medicinska utvecklingen
gav  upphov  till.  Framstegen  inom  bl.a.
fosterdiagnostiken,     gentekniken     och
transplantationskirurgin hade  aktualiserat många
svåra etiska frågor både för enskilda människor och
för samhället. Statens medicinsk-etiska råd har till
uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor i ett
övergripande samhällsperspektiv. Rådet skall bevaka
och diskutera sådan medicinsk forskning, diagnostik
och behandling som är särskilt känslig för den
mänskliga integriteten och som på sikt kan utgöra
ett hot mot respekten för människovärdet. Rådet
skall i dessa frågor också fungera som en länk
mellan vetenskap, folkopinion och politik. Rådet
består av ordförande, åtta företrädare  för de
politiska partierna samt tolv sakkunniga.
Det finns vidare skäl att erinra om direktiven
(dir. 2001:20) för den parlamentariska kommitté (S
2001:01) som tillkallats med uppgift att se över ett
antal frågeställningar rörande genetisk diagnostik,
genterapi och kloning samt att lämna förslag. I
direktiven åberopas som en bakgrundsfaktor att den
snabba  utvecklingen  inom  den  biomedicinska
forskningen öppnar nya möjligheter att diagnostisera
och behandla sjukdomar. Kommittén har nyligen, till
fullgörande  av  det uppdrag som innefattas  i
tilläggsdirektiven (dir.  2002:58),  lämnat  ett
förslag   till   rättslig   reglering   av
stamcellsforskning, SOU  2002:119.  I  förslaget
behandlas  bl.a.  frågor  om  framställning  av
befruktade ägg för forskningsändamål, forskning på
befruktade   ägg   och   äggdonation   för
forskningsändamål.

Socialutskottet välkomnar således en lagreglering av
området. Förslaget innebär en betydande uppstramning
i förhållande till den ordning som nu gäller.
Förslaget gäller nu en lag om etikprövning av
forskning  som  avser  människor och biologiskt
material från människor. Syftet med lagen är att
skydda den enskilda människan och respekten för
människovärdet  vid  forskning.  Socialutskottet
utesluter därmed inte att det kan finnas andra
näraliggande områden där en lagreglering i framtiden
kan bli aktuell.

Socialutskottet ställer sig bakom de allmänna
utgångspunkter för etikprövning som ställs upp i
propositionen (s. 95 f.) och som återfinns i 7–11 §§
i den föreslagna lagen om etikprövning av forskning
som avser människor.
Socialutskottet  ser  positivt på att antalet
allmänföreträdare föreslås utökat i flertalet fall.
Deltagandet  av allmänrepresentanter  med  annan
erfarenhet än forskning  är  värdefullt för en
allsidig belysning av etikfrågorna. Socialutskottet
delar bedömningen att en allmän bredd när det gäller
människokännedom och livserfarenhet kan berika och
fördjupa den etiska bedömningen alldeles oavsett att
också ledamöter med vetenskaplig kompetens besitter
dessa egenskaper.
Socialutskottet vill slutligen framhålla att det
med den definition av forskningsbegreppet som valts
och  som  är  en  utgångspunkt  för  lagens
tillämpningsområde, blir  naturligt att betrakta
forskning som bedrivs av forskarstuderande under
forskarutbildning som sådan forskning som normalt
skall etikprövas. Som regeringen anfört bör dock
studentarbeten under grundutbildning i normalfallet
inte omfattas av lagen. Handledarna bör ha ett
ansvar  för  att  tillse  att studentarbeten i
grundutbildningen etikprövas i de fall då så krävs.
Att studentarbeten under grundutbildning i övrigt
bedrivs under etiskt godtagbara former är ett ansvar
för institutionen i fråga.

Stockholm den 11 mars 2003


På socialutskottets vägnar


Ingrid Burman


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ingrid
Burman  (v),  Chatrine Pålsson  (kd),  Kristina
Zakrisson (s), Margareta Israelsson (s), Cristina
Husmark Pehrsson (m), Kerstin Heinemann (fp), Lars U
Granberg  (s),  Marina  Pettersson (s), Kenneth
Johansson (c), Christer Engelhardt (s), Anne Marie
Brodén (m), Elina Linna (v), Kerstin-Maria Stalin
(mp), Martin Nilsson (s), Jan Emanuel Johansson (s),
Magdalena Andersson (m) och Marita Aronson (fp).

Särskilda yttrandenCristina Husmark Pehrsson, Anne Marie Brodén och
Magdalena Andersson (alla m).

Vi står bakom yttrandet, men vill erinra om de
synpunkter  som  vi  framfört  dels  i  motion
2002/03:Ub4,   dels   i  reservationer  till
socialutskottets betänkande 2001/02:SoU9 Biobanker
inom hälso- och sjukvården m.m. Vi kommer att
närmare utveckla dessa synpunkter i samband med att
propositionen behandlas i utbildningsutskottet.


Kerstin Heinemann och Marita Aronson (båda fp).


Vi står bakom yttrandet. Vi vill dock hänvisa till
de synpunkter vi framfört i motion 2002/03:Ub6 och
kommer att närmare utveckla dessa synpunkter i
samband   med  propositionens  behandling  i
utbildningsutskottet.


Chatrine Pålsson (kd).


Jag står bakom yttrandet. Jag vill dock hänvisa till
de synpunkter som framförts i motion 2002/03:Ub7 och
kommer att närmare utveckla dessa synpunkter i
samband  med  propositionens   behandling  i
utbildningsutskottet.

Kenneth Johansson (c).

Jag står bakom yttrandet. Jag vill dock hänvisa till
de synpunkter som framförts i motion 2002/03:Ub5 och
kommer att närmare utveckla dessa synpunkter i
samband   med  propositionens  behandling  i
utbildningsutskottet.

Kerstin-Maria Stalin (mp).

Jag står bakom yttrandet. Jag vill dock hänvisa till
de synpunkter som framförts i motion 2002/03:Ub8 och
kommer att närmare utveckla dessa synpunkter i
samband  med  propositionens   behandling  i
utbildningsutskottet.