Trafikutskottets betänkande
2002/03:TU1

Utgiftsområde 22 Kommunikationer


Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens förslag i budgetpropositionen
för 2003 utgiftsområde 22 Kommunikationer
(prop. 2002/03:1).
Till  betänkandet  har  fogats  26
reservationer och 6 särskilda yttranden.
De frågor som reservationerna och de
särskilda  yttrandena avser  samt  de
partier som har avgett dem framgår av
innehållsförteckningen (s. 4 och 5).
Moderata  samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna,  Kristdemokraterna   och
Centerpartiet     har     avgivit
budgetalternativ som redovisas  i  de
särskilda yttrandena 1-4 (s. 138-147).

Anslag inom utgiftsområde 22

Finansutskottet beslutade den 21 november
2002 att ställa sig bakom regeringens
förslag till ram för utgiftsområde 22
Kommunikationer. Ramen  omfattar  25,9
miljarder kronor för budgetåret 2003. I
budgetpropositionen redovisar regeringen
hur  den anser att detta belopp bör
fördelas mellan olika anslag. Den största
delen av beloppet, 23,8 miljarder kronor,
föreslås gå till vägar och järnvägar och
då främst infrastrukturåtgärder i form av
investeringar och underhåll. Utskottet
ställer sig bakom regeringens samtliga
förslag till medelsanvisningar.

Vägar och järnvägar

Utskottet föreslår att riksdagen  för
nästa budgetår anvisar 14,9 miljarder
kronor till anslaget Väghållning  och
statsbidrag och 7,1 miljarder kronor till
anslaget  Banverket:  Banhållning  och
sektorsuppgifter. Dessa anslag samt de
föreslagna    möjligheterna    till
lånefinansiering gör det möjligt  att
genomföra en nödvändig ambitionshöjning
inom väghållning och banhållning.
Utskottet framhåller att betydelsen av
de  enskilda  vägarna i det  svenska
transportsystemet är stor och förutsätter
att   detta   vägnät   ges   en
tillfredsställande   resurstilldelning.
Utskottet ställer sig bakom regeringens
lagförslag  om ändring  i  lagen  om
upphävande av lagen om enskilda vägar.
Utskottet  förutsätter  vidare  att
åtgärder  vidtas  för  att  motverka
problemet med den oroande utvecklingen av
olyckor med s.k. EU-mopeder.

Sjöfart och luftfart

Utskottet  konstaterar  att  en  bred
politisk samsyn har utvecklats när det
gäller  näringspolitiskt  stöd  till
sjöfart. Det innebär att näringen skall
ges likvärdiga konkurrensvillkor och att
det långsiktiga målet är att särskilda
statsstöd skall avvecklas.
Riksdagen föreslås anvisa 94,9 miljoner
kronor  i  driftbidrag till kommunala
flygplatser. Motioner om handel med s.k.
slottider avstyrks med hänvisning bl.a.
till pågående arbete inom EU.

Kollektivtrafik

Utskottet  föreslår att 790  miljoner
kronor   anvisas   till   anslaget
Rikstrafiken: Trafikupphandling. Anslaget
bekostar bl.a. statens upphandling av
interregional persontrafik på järnväg och
transportstöd till Gotland. Motioner om
färdtjänst avstyrks men bör beaktas i
pågående utredningsarbete.

IT, tele och post

Utskottet  ställer  sig  bakom  ett
lagförslag  i budgetpropositionen  som
innebär att 400 miljoner kronor av de
medel som reserverats för stöd  till
lokalt bredbandsnät omfördelas för att
kunna användas som stöd till kommuner för
anläggande av stomnät.
Riksdagen föreslås anvisa 153 miljoner
kronor   i   syfte   att   trygga
funktionshindrades    behov    av
telekommunikationer och posttjänster.
För  att  upprätthålla  grundläggande
kassaservice  i hela landet  föreslås
riksdagen anvisa 400 miljoner kronor till
Posten AB.
Utskottet understryker vikten av att
det postpolitiska målet om en posttjänst
av god kvalitet uppfylls i hela landet
till  rimliga  priser  samt   att
postservicens utveckling noga utvärderas.
Utskottet     förutsätter     att
funktionshindrades  krav  på  en  god
postservice tillgodoses samt att Postens
förändringsarbete sker på ett socialt
ansvarsfullt sätt.
Utskottets förslag till riksdagsbeslutAnslagsfrågor

1.    Anslag inom utgiftsområde
22 Kommunikationer

Riksdagen  anvisar  anslag  för
budgetåret 2003 inom utgiftsområde 22
Kommunikationer  enligt  utskottets
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:1 utgiftsområde 22
Kommunikationer punkt 22 och avslår
motionerna 2002/03:T298 yrkande  26,
2002/03:T450, 2002/03:T462 yrkande 24,
2002/03:T478,  2002/03:  T480  och
2002/03:Fi232 yrkande 22.

Vägar

2.    Omprövning av andelstal

Riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1997:620)
om upphävande av lagen (1939:608) om
enskilda  vägar.  Därmed  bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:1 i denna del.

3.    Låneram för prioriterade
vägprojekt m.m.

Riksdagen godkänner att regeringen
för år 2003 får besluta om en låneram
i   Riksgäldskontoret  på   högst
1 295 000 000 kr för genomförande av
prioriterade  vägprojekt  år  2003.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag i proposition 2002/03 i denna
del  och avslår motion 2002/03:T462
yrkandena 1 och 4 i denna del.
Reservation 1 (kd)

4.    Låneram för vägprojektet
Hogdal-Nordby

Riksdagen godkänner att regeringen
får  besluta  om  en  låneram  för
vägprojektet   Hogdal-Nordby   på
115  000  000  kr  som  inkluderar
räntekostnaden  för  lånet.  Därmed
bifaller riksdagen regeringens förslag
i proposition 2002/03:1 i denna del.

5.    Ekonomiska förpliktelser
för långsiktiga avtal

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under år 2003 för ramanslaget 36:2
Väghållning  och  statsbidrag  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 33 900 000 000 kr
efter  år  2003.  Därmed  bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:1 i denna del.


6.    Enskilda vägar

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T226,       2002/03:T235,
2002/03:T251,       2002/03:T280,
2002/03:T283, 2002/03:T288 yrkandena 1
och  3,  2002/03:T289,  2002/03:T295
yrkande 2, 2002/03:T298 yrkande 17,
2002/03:T321  yrkandena  2  och  3,
2002/03:T332,       2002/03:T369,
2002/03:T384,       2002/03:T391,
2002/03:T407, 2002/03:T440,  2002/03:
T443,  2002/03:T462  yrkande   9,
2002/03:T466  yrkandena  5  och  6,
2002/03:T498,       2002/03:T502,
2002/03:N270 yrkande 3 och 2002/03:
N304 yrkande 7.
Reservation 2 (m, fp, kd, c)

Järnvägar och Öresundsförbindelsen

7.    Ekonomiska förpliktelser

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under år 2003
dels för ramanslaget 36:4 Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför utgifter på
högst 9 200 000 000 kr efter år 2003,
dels för Botniabanan ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter på
högst 25 000 000 000 kr efter år 2003.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag  i proposition 2002/03:1  i
denna del.

8.    Översyn av Botniabanans
finansiering m.m.

Riksdagen avslår motion 2002/03:T462
yrkande 6.
Reservation 3 (m, fp, kd)

9.    Låneram för vissa
järnvägsinvesteringar m.m.

Riksdagen godkänner att regeringen
för år 2003 får besluta om en låneram
i   Riksgäldskontoret  om   högst
8 795 000 000 kr för Banverket för
investeringar  i  eldrifts-   och
teleanläggningar,  telenätsutrustning,
projekteringslager,   rörelsekapital
samt  för  vissa  investeringar  i
Stockholmsområdet enligt avtal år 1983
mellan  staten och Stockholms  läns
landsting. Därmed bifaller riksdagen
regeringens  förslag  i  proposition
2002/03:1 i denna del.


10.   Låneram för prioriterade
järnvägsprojekt m.m.

Riksdagen godkänner att regeringen
för år 2003 får besluta om en låneram
i   Riksgäldskontoret  om   högst
1 713 000 000 kr för genomförande av
prioriterade järnvägsprojekt 2003 och
avslår motion 2002/03:T462 yrkandena 2
och 4 i denna del. Därmed bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:1 i denna del.
Reservation 4 (kd)

11.   Finansiella befogenheter
för affärsverket Statens järnvägar
m.m.

Riksdagen bemyndigar regeringen att
ge affärsverket Statens järnvägar samt
de nya verksamheter som numera bedrivs
i bolag finansiella befogenheter år
2003 i enlighet med vad regeringen
förordar.  Därmed bifaller riksdagen
regeringens  förslag  i  proposition
2002/03:1 i denna del.

12.   Banverkets
produktionsverksamhet

Riksdagen avslår motion 2002/03:T321
yrkande 9.
Reservation 5 (m, fp, kd)

13.   Låneram avseende
kapitaltillskott till Svedab

Riksdagen godkänner att regeringen
för år 2003 får besluta om en låneram
i Riksgäldskontoret på 295 000 000 kr
för   Vägverket   och   Banverket
tillsammans,  för  att  finansiera
kapitaltillskottet till Svedab  samt
räntan för detta lån. Därmed bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:1 i denna del.

14.   Avgifter på Öresundsbron

Riksdagen avslår motion 2002/03:T377
yrkande 3.

Sjöfart

15.   Ekonomiska mål och
investeringsplan m.m. för
Sjöfartsverket

Riksdagen
a)  godkänner  ekonomiska  mål  och
investeringsplan  för  Sjöfartsverket
för perioden 2003-2005 i enlighet med
vad regeringen förordar,
b)   bemyndigar  regeringen   att
fastställa    utdelning     och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket
i  enlighet  med  vad  regeringen
förordar,
c) bemyndigar regeringen att för år
2003  ge  Sjöfartsverket finansiella
befogenheter  i  enlighet  med  vad
regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag  i proposition 2002/03:1  i
dessa delar.


16.   Handelsflottans kultur- och
fritidsråd

Riksdagen godkänner vad regeringen
förordar om Handelsflottans  kultur-
och  fritidsråd.  Därmed  bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:1 i denna del.

17.   Sjöfartsstöd och
internationell sjöfartspolitik

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T298 yrkande 21, 2002/03:T321
yrkande 14 och 2002/03:T513.

18.   Handelssjöfartens
kostnadsansvar

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T249,       2002/03:T264,
2002/03:T321 yrkandena 17  och  18,
2002/03:T340 yrkande 4, 2002/03: T357,
2002/03:T400   och   2002/03:T464
yrkandena 3, 4 och 10.
Reservation 6 (m, fp, kd)

19.   Vänersjöfart samt övrig
insjö- och kustsjöfart

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T298 yrkande 10, 2002/03:T402,
2002/03:T464   yrkande   2   och
2002/03:T466 yrkande 21.
Reservation 7 (m, fp, kd, c)

20.   Konkurrenssituationen i
hamnar

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T231 yrkande 4, 2002/03:T298
yrkande 22 och 2002/03:T321 yrkandena
15 och 16.
Reservation 8 (m, fp)

21.   Samordning av
hamnverksamhet m.m.

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T477 och N340 yrkande 3.

22.   Fritidsbåtsregister

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T319 och 2002/03:T429
Reservation 9 (m, fp, kd) - motiv
Reservation 10 (v, mp)

23.   Forskning inom
sjöfartsområdet

Riksdagen avslår motion 2002/03:T464
yrkande 7.

24.   Sjösäkerhetsbyrån (EMSA)

Riksdagen    avslår    motion
2002/03:T212.

25.   Samlokalisering av
sjöräddning och kustradio

Riksdagen    avslår    motion
2002/03:T247.


26.   Bevarande av fyrar

Riksdagen    avslår    motion
2002/03:T365.

27.   Falsterbokanalen

Riksdagen    avslår    motion
2002/03:T245.

Luftfart

28.   Ekonomiska mål m.m. för
Luftfartsverket

Riksdagen
a)  godkänner  ekonomiska  mål  och
investeringsplan för  Luftfartsverket
för perioden 2003-2005 i enlighet med
vad regeringen förordar,
b)   bemyndigar  regeringen   att
fastställa    utdelning     och
skattemotsvarighet för Luftfartsverket
i  enlighet  med  vad  regeringen
förordar,
c) bemyndigar regeringen att för år
2003  ge Luftfartsverket finansiella
befogenheter  i  enlighet  med  vad
regeringen förordar.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag  i proposition 2002/03:1  i
denna del.

29.   Uppdelning av
Luftfartsverket

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T321 yrkande 23 i denna del,
2002/03:T462   yrkande   21   och
2002/03:T466 yrkande 15.
Reservation 11 (m, fp, kd, c)

30.   Bolagisering och
privatisering av Luftfartsverkets
produktionsdel

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T298   yrkande   3   och
2002/03:T321 yrkande 23 i denna del.
Reservation 12 (m, fp)

31.   Ägande av flygplatser

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T321   yrkande   21   och
2002/03:T466 yrkande 16.
Reservation 13 (m, fp, c)

32.   Avreglering och konkurrens
inom luftfarten

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T298   yrkande   18   och
2002/03:T321 yrkande 20.
Reservation 14 (m, fp, kd, c)


33.   Slottidssystemet

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T203, 2002/03:T298 yrkande 19
och 2002/03:T321 yrkande 19.
Reservation 15 (m, fp, kd)

34.   Statens ägande i SAS

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T298 yrkande 2, 2002/03:T462
yrkande 22 och 2002/03:T466 yrkande
17.
Reservation 16 (m, fp, kd, c)

35.   Flygplatskapaciteten i
Storstockholmsområdet

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T282, 2002/03:T321 yrkande 22,
2002/03:T326,       2002/03:T339,
2002/03:T344, 2002/03:T462 yrkande 23
och 2002/03:T466 yrkandena 18 och 19.
Reservation 17 (m, fp)
Reservation 18 (v, c, mp)
Reservation 19 (kd)

36.   Göteborg-Landvetter
flygplats

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T275 och 2002/03:T481 yrkande
13.

37.   Malmö-Sturup flygplats

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T377   yrkande   5   och
2002/03:N340 yrkande 10.

38.   Regionalt flyg m.m.

  Riksdagen  avslår  motionerna
2002/03:T287, 2002/03:T298 yrkande 20,
2002/03:T430 och 2002/03:T466 yrkande
14.
Reservation 20 (fp, c)

39.   Skydd mot brottsliga
handlingar

Riksdagen avslår motion 2002/03:T462
yrkande 20.
Reservation 21 (kd)

Kollektiv persontrafik m.m.

40.   Ekonomiska förpliktelser

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under år 2003 för ramanslaget 36:13
Rikstrafiken: Trafikupphandling  ingå
ekonomiska   förpliktelser   som,
inklusive tidigare gjorda åtaganden,
innebär   utgifter   på   högst
3 950 000 000 kr under åren 2004-2009.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag  i proposition 2002/03:1  i
denna del.


41.   Riktlinjer m.m. för
trafikupphandlingen

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T217, 2002/03:T274,  2002/03:
T366,   2002/03:T383,  2002/03:T466
yrkande 9 och 2002/03:T496 yrkandena
12-14.
Reservation 22 (v, c)

42.   Färjetrafiken över
Kvarken

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T256,   2002/03:T472   och
2002/03:T506.
Reservation 23 (c)

Gotlandstrafiken

43.   Långsiktig lösning för
Gotlandstrafiken

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T231 yrkandena 1-3, 2002/03:
T434,  2002/03:T466  yrkande  22,
2002/03:T489 och 2002/03:N266 yrkande
7.
Reservation 24 (m, fp, kd, c)

44.   Nya färjeförbindelser

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T205 och 2002/03:T309.

Färdtjänst

45.   Färdtjänst

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T272, 2002/03:T286,  2002/03:
T317,  2002/03:T341,  2002/03:T368,
2002/03:T396,       2002/03:T419,
2002/03:T453   och   2002/03:So457
yrkandena 13-15.

Statens haverikommission

46.   Statens haverikommission

Riksdagen godkänner vad regeringen
förordar om Statens haverikommission.
Därmed bifaller riksdagen regeringens
förslag  i proposition 2002/03:1  i
denna del.


IT, tele och post

47.   Kommunalt IT-stöd

Riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(2000:1335)  om  kreditering   på
skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av lokala telenät. Därmed
bifaller riksdagen regeringens förslag
i proposition 2002/03:1 i denna del.

48.   Samhällsupphandling

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under år 2003, i fråga om ramanslaget
37:2 Upphandling av samhällsåtaganden,
ingå  ekonomiska  förpliktelser  som
inklusive tidigare åtaganden innebär
utgifter på högst 200 000 000 kr under
åren  2004-2005.  Därmed  bifaller
riksdagen  regeringens  förslag  i
proposition 2002/03:1 i denna del.

49.   Uppdelning och försäljning
av Posten AB

Riksdagen avslår motion 2002/03:T337
yrkande 1.
Reservation 25 (m)

50.   Postservice

Riksdagen   avslår   motionerna
2002/03:T265, 2002/03:T281,  2002/03:
T294,   2002/03:T297,  2002/03:T298
yrkande 23, 2002/03:T337 yrkande 2,
2002/03:T387,       2002/03:T398,
2002/03:T463  yrkandena  1  och  2,
2002/03:T469 och 2002/03:T496 yrkande
11.
Reservation 26 (v)
Stockholm den 3 december 2002

På trafikutskottets vägnar

Claes Roxbergh

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Claes Roxbergh (mp), Carina
Moberg (s), Elizabeth Nyström1 (m), Jarl
Lander (s), Erling Bager1 (fp), Hans
Stenberg (s), Krister Örnfjäder  (s),
Johnny  Gylling1 (kd), Karin Svensson
Smith  (v), Claes-Göran Brandin  (s),
Catharina  Elmsäter-Svärd1 (m),  Runar
Patriksson1 (fp), Sven Bergström1 (c),
Kerstin Engle (s), Jan-Evert Rådhström1
(m), Mikael Johansson (mp) och Börje
Vestlund (s).
1Ledamoten har ej deltagit i beslutet
under punkt 1.
2002/03
TU1


Redogörelse för ärendet


I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens förslag i budgetpropositionen
för 2003 utgiftsområde 22 Kommunikationer
(prop. 2002/03:1).
Utskottet har i samband med beredningen
av  ärendet inhämtat upplysningar  av
företrädare för Vägverket, Post-  och
telestyrelsen  samt  Inlandsbanan  AB.
Utskottet  har  vidare uppvaktats  av
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande (NTF) och i samband därmed
utfrågat företrädare för Vägverket och
Moped-   och   motorcykelbranschens
riksförbund (McRF).
Betänkandet är disponerat på följande
sätt. I avsnitt 1 Anslagsfrågor inom
utgiftsområde   22   Kommunikationer
behandlas  regeringens och motionernas
förslag  till  medelsanvisningar  för
budgetåret  2003.  I  avsnitten  2-10
behandlar utskottet övriga frågor.
Under  varje  avsnitt  anges  de
propositions- och motionsyrkanden  som
behandlas i respektive avsnitt.
I bilaga 1 redovisas en förteckning över
regeringens förslag till riksdagsbeslut
och  de  motioner  som  behandlas  i
betänkandet.
I bilaga 2 finns två lagförslag.
Regeringen  föreslår  i  proposition
2001/02:1 utgiftsområde 22 att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
dndring i lagen (1997:620) om upphävande
av lagen (1939:608) om enskilda vägar.
Regeringen  föreslår  i  proposition
2001/02:1 utgiftsområde 22 att riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner  för  anläggande  av  lokala
telenät.
I bilaga 3 redovisas utskottets förslag
till beslut om anslag för budgetåret 2003
inom utgiftsområdet.
I bilaga 4 redovisas regeringens och
partiernas förslag till medelsanvisningar
för nästa budgetår inom utgiftsområdet.
Utskottets överväganden


1 Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer


Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen för
budgetåret 2003 inom utgiftsområde 22
Kommunikationer anvisar anslag enligt
regeringens förslag. Det innebär att
25,9  miljarder kronor fördelas till
olika  ändamål  inom  utgiftsområdet,
varav  merparten till  byggande  och
underhåll  av  vägar och  järnvägar.
Ställningstagandet innebär att samtliga
motionsförslag    om    alternativ
anslagsberäkning  (m,  fp,  kd,  c)
avstyrks.

Avsnittets innehåll

I  detta  avsnitt behandlar utskottet
regeringens och motionärernas  förslag
till  medelsanvisningar  m.m.   för
budgetåret 2003 inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.  De  yrkanden  som
behandlas är:
dels budgetpropositionen för 2003 (prop.
2002/03:1 utg.omr. 22, punkt 22) enligt
vilket  föreslås  att  riksdagen  för
budgetåret 2003 anvisar anslagen under
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt
propositionens uppställning (s. 13),
dels motionerna
-  2002/03:T298 yrkande 26  av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp),
- 2002/03:T450 av Roger Karlsson (c),
-  2002/03:T462 yrkande 24 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
- 2002/03:T478 av Sven Bergström m.fl.
(c),
- 2002/03:T480 av Elizabeth Nyström m.fl.
(m),
-  2002/03:Fi232 yrkande 22 av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp).

1.1 Utgiftsområdets omfattning

Utgiftsområde   22   Kommunikationer
omfattar    två    politikområden,
Transportpolitik   och   delar   av
politikområdet IT, tele och post. Det
förstnämnda politikområdet består i sin
tur av sex verksamhetsområden, nämligen
Väg,  Järnväg,  Sjöfart,  Luftfart,
Interregional kollektiv persontrafik samt
Forskning och analys.


* grafiskt element borttaget *

1.2 Ram för utgiftsområdet

I  budgetpropositionen  för  år  2003
föreslås att utgiftsområdet tillförs 25
858 miljoner kronor. Som framgår  av
nedanstående  sammanställning  innebär
förslaget ca 1,4 miljarder kronor mer än
vad som anvisats för innevarande budgetår
(inkl.  förslag  på  tilläggsbudget).
Medelsökningen förklaras av att anslagen
har pris- och löneomräknats samt att
ökade  statliga  resurser  förs  till
politikområdet     Transportpolitik,
verksamhetsområdet Väg.
Miljoner kronor
Utfall 2001 Anslag 2002  Förslag
2003
24 568  24 477    25 858
Riksdagen kommer den 4 december 2002 att
behandla  finansutskottets  betänkande
2002/03:FiU1    vari    behandlas
propositionens förslag till utgiftsram
för   bl.a.   utgiftsområde   22
Kommunikationer. Summan  av  de  till
utgiftsområdet hörande utgifterna  får
högst uppgå till det belopp som riksdagen
sålunda kommer att besluta.  I  sitt
betänkande  tillstyrker finansutskottet
propositionens förslag, enligt  vilket
utgifterna för utgiftsområde 22 skall
uppgå till sammanlagt 25 858 miljoner
kronor. Anslagen inom varje utgiftsområde
skall  därtill fastställas genom  ett
särskilt riksdagsbeslut. Trafikutskottet
lägger i detta betänkande fram förslag
beträffande  anslagsfördelningen  inom
utgiftsområde 22 under förutsättning att
riksdagen  bifaller  finansutskottets
förslag   till   utgiftsram   för
utgiftsområdet.


1.3 Mål och resultatutveckling för
verksamheten inom utgiftsområdet


Mål för politikområde Transportpolitik

Målet för transportpolitiken skall vara
att  säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv  och  långsiktigt  hållbar
transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet  i  hela  landet  (prop.
1997/98:56,  bet. 1997/98:TU10,  rskr.
1997/98:266 och prop. 2001/02:20, bet.
2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126). Delmålen
inom transportpolitiken är att inom ramen
för en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning
bidra till:
·        Ett     tillgängligt
transportsystem, där transportsystemet
utformas  så  att  medborgarna  och
näringslivets       grundläggande
transportbehov kan tillgodoses.
·
·     En hög transportkvalitet, där
transportsystemets  utformning  och
funktion medger en hög transportkvalitet
för medborgarna och näringslivet.
·
·     En  säker trafik, där  det
långsiktiga målet för trafiksäkerheten
skall  vara att ingen dödas  eller
allvarligt  skadas  till  följd  av
trafikolyckor inom transportsystemet.
Transportsystemets  utformning  och
funktion skall anpassas till de krav som
följer av detta.
·
·      En   god  miljö,   där
transportsystemets  utformning  och
funktion anpassas till krav på god och
hälsosam livsmiljö för alla, där natur-
och kulturmiljö skyddas mot skador och en
god hushållning med mark, vatten, energi
och andra naturresurser främjas.
·
·     En positiv regional utveckling,
där  transportsystemet dels utjämnar
skillnader i möjligheterna för olika
delar av landet att utvecklas, dels
motverka   nackdelar   av   långa
transportavstånd.
·
·     Ett jämställt transportsystem,
där transportsystemet är utformat så att
det svarar mot både kvinnors och mäns
transportbehov. Kvinnor och män skall ges
samma   möjligheter  att  påverka
transportsystemets tillkomst, utformning
och förvaltning och deras värderingar
skall tillmätas samma vikt.
·
Resultatuppföljning för politikområde
Transportpolitik

För  att  möjliggöra en  kontinuerlig
uppföljning  av utvecklingen  mot  de
långsiktiga målen för transportpolitiken
har ett antal etappmål angetts för några
av  delmålen.  Nedanstående  tabell
sammanfattar regeringens redovisning av
måluppfyllelsen och utvecklingen mot de
långsiktiga delmålen.
bell 4.1 Samlad
Delmål  Utvec Finns Uppf Kommentar
kling etapp ylls till
mot  mål?  etap utveckling
långs     pmål i
iktig     med  förhålland
t del-    dage e   till
mål      ns  delmålet
under     besl under 2001
2001     ut?
Tillgäng Osäke Ja,  -   Fler  har
lighet  rt   för     gångavstån
funkt    d till en
ionsh    järnvägsst
indra    ation, men
des     bilrestide
tillg    rna   är
ängli    längre och
ghet     tillgängli
gheten med
flyg  är
sämre.
Transpor Ja   Ja   Nej  Kvaliteten
tkvalite           på vägarna
t               är
oförändrat
hög,  men
det finns
stora
störningar
i
järnvägstr
afiken
Trafiksä Vägar Ja   Nej  Oförändrat
kerhet  : nej        antal döda
i trafiken
Övrig
a
trafi
kslag
:
osäke
rt
Miljö
Klimatpå Nej  Ja   Nej  Ökade
verkan            utsläpp
(CO2)             från
vägtrafike
n,
Minskade
utsläpp
från flyg.
Brister i
utsläppsst
atistik.
Luftföro Ja   Ja   Ja,  Brister i
reningar           utsläppsst
sann atistik
(S, NOx,        olik
VOC)          t
Buller  Ja   Ja   Nej  För
långsam
förbättrin
g    i
befintlig
bebyggelse
jämfört
med
riktvärden
.
Kretslop Osäke Nej  -   Långsam
psanpass rt         förbättrin
ning             g
Påverkan Osäke Nej  -   Svårbedömt
på natur- rt
och
kulturmi
ljö
Regional Osäke Nej  -   Se
utveckli rt         tillgängli
ng              ghet

När   det  gäller  delmålet   för
tillgänglighet  och  positiv  regional
utveckling framhålls att de investeringar
som gjorts i det statliga vägnätet har
förbättrat   tillgängligheten   till
vägtransportsystemet.  Detta  motverkas
dock av att hastighetsgränserna sänkts på
många  vägar av trafiksäkerhetshänsyn.
Totalt  sett har restiderna  på  det
statliga vägnätet minskat något, medan
restiderna i hela nätverket ökat något.
Tillgängligheten           till
järnvägstransportsystemet       har
förbättrats.  Antalet  avgångar  ökar
trendmässigt och fler bor inom gång- och
cykelavstånd  från en  järnvägsstation
eftersom antalet stationer där  tågen
stannar har blivit fler. För flyget har
tillgängligheten försämrats under året,
eftersom möjligheterna att ta sig till
olika destinationer har minskat. För att
förbättra  funktionshindrades  tillgång
till transportsystemet har terminaler och
stationer byggts om under året.

För   delmålet   Transportkvalitet
redovisas att etappmålen om ökad tillåten
axellast och lastprofil på järnväg bedöms
nås och kvaliteten på vägarna är alltjämt
hög,  även  om  eftersläpningen  i
underhållet av vägarna är fortsatt stor.
Ökad trafikvolym på järnvägarna och det
höga  utnyttjandet  av  fordon  och
infrastruktur  har  lett  till  ökade
störningar av järnvägstrafiken varje år
från  1998. Förseningarna har däremot
minskat för flyget, främst som en följd
av att trafikvolymerna minskat.
För delmålet om en säker trafik anges
att  antalet  döda  och  skadade  i
vägtrafiken inte har minskat under året.
Den positiva trend som kunde observeras i
början av 1990-talet är bruten,  och
antalet döda och skadade ligger något
över den nivå som etablerades i mitten av
1990-talet.  Även inom luftfarten  är
utvecklingen    oroande.     Inom
järnvägssektorn  är  utvecklingen  mer
positiv.
Beträffande målet om en god miljö anges
att etappmålet för koldioxidutsläpp är
att dessa år 2010 bör ha stabiliserats på
1990 års nivå. Ökad vägtrafik har dock
inneburit att utvecklingen inte går i
denna riktning. På övriga områden går
utvecklingen åt rätt håll. Etappmålen för
luftföroreningar har redan nåtts i några
fall och kommer troligtvis att nås i
andra.   Även  arbetet  med   att
kretsloppsanpassa transportsystemet går
åt rätt håll.

Mål för politikområde IT, tele och post

Det övergripande målet för politikområdet
IT, tele och post är att alla skall ha
tillgång  till  en  samhällsekonomiskt
effektiv  och  långsiktigt  hållbar
infrastruktur  och  därtill  hörande
samhällstjänster.   Riksdagen   har
preciserat detta övergripande mål i det
IT-politiska målet, i de telepolitiska
målen och i det postpolitiska målet.
Riksdagen har vidare lagt fast att det
skall   finnas   en   grundläggande
kassaservice i hela landet.
Målet  för IT-politiken innebär  att
Sverige som första land skall bli ett
informationssamhälle för  alla  (prop.
1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr.
1999/2000:256). Den nyligen  beslutade
handlingsplanen e-Europa 2005 ligger till
grund för EU:s mål inom IT-politiken för
de kommande tre åren. Inriktningen i
denna  handlingsplan är i linje  med
riksdagens mål för IT-politiken.
Enligt de telepolitiska målen  skall
enskilda och myndigheter i landets olika
delar  få  tillgång  till  effektiva
telekommunikationer. Var och en skall ha
möjlighet  att från sin stadigvarande
bostad eller sitt fasta verksamhetsställe
utnyttja telefonitjänst inom ett allmänt
tillgängligt telenät till ett rimligt
pris.  Alla  skall få tillgång  till
teletjänster  på  likvärdiga  villkor.
Telekommunikationerna   skall   vara
uthålliga samt tillgängliga under kriser
och  i krig (prop. 1996/97:61,  bet.
1996/97:TU5, rskr. 1996/97:201).
Det postpolitiska målet innebär att det
skall  finnas en posttjänst  av  god
kvalitet i hela landet som innebär att
alla  kan  ta emot brev  och  andra
adresserade försändelser som väger högst
20 kg. Det skall finnas en möjlighet för
alla  att  få  sådana  försändelser
befordrade  till rimliga priser  samt
försäkrade och kvitterade av mottagaren.
Dessutom  skall  enstaka  försändelser
befordras till enhetliga priser (prop.
1997/98:127, bet. 1997/98:TU13,  rskr.
1997/98:304).
Målet   för   den   grundläggande
kassaservicen är att alla i hela landet
skall ha möjlighet att verkställa och ta
emot betalningar till enhetliga priser
(prop.  2001/02:34, bet.  2001/02:TU1,
rskr. 2001/02:125).

Resultatuppföljning för politikområde IT,
tele och post

Sverige är enligt regeringen på god väg
att uppnå målet att Sverige som första
land skall bli ett informationssamhälle
för alla med avseende på möjligheten för
den enskilde att på ett relativt enkelt
sätt utnyttja Internet via telefonnätet.
Mer  kvalificerade  användningar  av
informationssamhällets tjänster är dock
ännu inte tillgängliga för den enskilde.
Vidare sätter konstaterade brister  i
säkerhet  och integritet gränser  för
användningen. Det är därför ännu för
tidigt att med visshet säga  om  de
åtgärder som vidtagits bidragit till att
målet Ett informationssamhälle för alla
är på väg att uppnås. Regeringen bedömer
dock att de åtgärder som vidtas inom
ramen  för  IT-politiken  och  IT-
infrastruktur-utbyggnaden  kommer  att
medverka till att informationsteknikens
möjligheter utnyttjas på ett aktivt sätt.
Problem finns dock sammanhängande med att
den tidigare uppgången på IT-marknaden
alltsedan 2000 har avlösts av en nedgång
när det gäller investeringstakten och en
dämpning av konsumtionsökningen. Detta
får  påtagliga  effekter,  eftersom
regeringens IT-politik i hög grad bygger
på en samverkan med marknadskrafterna.
Den, vid sidan om utbildningssektorns
insatser  och  personaldatorreformen,
ekonomiskt mest omfattande insatsen inom
IT-politiken  är  stödet  till  IT-
infrastruktur      med      hög
överföringskapacitet. Effekten av detta
stödprogram,   som  riktades   till
kommunerna, uppges det ännu vara för
tidigt att utvärdera.
Regeringen bedömer att den utveckling
som  skett under föregående  år,  de
lagändringar  som genomförts  och  de
åtgärder  som Post- och telestyrelsen
(PTS)  vidtagit  medverkat  till  att
uppfylla  de  telepolitiska  målen.
Sammantaget  bidrar  detta  till  att
uppfylla  målet om att enskilda  och
myndigheter i landets olika delar skall
få   tillgång   till   effektiva
telekommunikationer. Regeringen bedömer
att de åtgärder som vidtagits av PTS med
syfte  att  skapa tillgänglighet  för
personer  med  funktionshinder  till
teletjänster i allt väsentligt medverkat
till att underlätta för dessa personer
att utnyttja olika teletjänster.
Enligt propositionen har de åtgärder
som vidtagits på postområdet under året
bidragit till att upprätthålla en stabil
marknad  med  en  väl  fungerande
postdistribution som medfört att en god
postservice har funnits tillgänglig för
alla enligt de mål som uppställts i
postlagen. Vidare anser regeringen att de
åtgärder som vidtagits av PTS med syfte
att   skapa   tillgänglighet   till
posttjänster   för   personer   med
funktionshinder har bidragit till att
underlätta  för  dessa  personer  att
utnyttja  posttjänsterna  och   att
kommunicera med omvärlden.
Regeringen  bedömer att  Posten  har
upprätthållit    en   grundläggande
kassaservice i hela landet som motsvarar
samhällets behov. Ersättningen som har
lämnats  till Posten under året  har
bidragit till att trygga tillgången till
denna kassaservice. Regeringens bedömning
är också att de åtgärder som PTS vidtagit
i syfte att underlätta för personer med
funktionshinder att utnyttja kassaservice
har  bidragit  till att  upprätthålla
tillgängligheten för  dessa  personer.
Vidare  anges att SOS Alarm AB  har
uppfyllt åtagandena enligt avtalet med
staten.

1.4 Anslag inom politikområde
Transportpolitik


Politikområdets omfattning

Politikområdet omfattar
verksamhetsområdena Väg, Järnväg,
Sjöfart, Luftfart, Interregional
kollektiv persontrafik samt Forskning och
analys.

Anslag inom verksamhetsområde Väg

Vägverkets administrationsanslag

Tusental kronor
Anslag Regeringen  m  fp  kd  c
2002  s förslag
1 029 9 1 010 555 -60  -80 -20  -60
23        000  000 000  000
Anslaget 36:1 Vägverket: Administration
används  för finansiering av  verkets
kostnader för ledning, den tilltänkta
vägtrafikinspektionen,
ekonomiadministration,
personaladministration,  planering  och
uppföljning, internt expertstöd, intern
utveckling      samt      viss
utredningsverksamhet.

För nästa budgetår föreslår regeringen
en anslagsnivå på 1 011 miljoner kronor.
Regeringens förslag till medelsberäkning
förutsätter att Vägverket fortsätter att
reducera sina administrativa kostnader.
Samtliga  partier som motionerat  om
alternativ   anslagsfördelning   inom
utgiftsområde   22   anser   att
administrationsanslaget  kan  minskas
ytterligare   i  förhållande   till
regeringens  förslag.  Längst   går
Folkpartiet som föreslår en besparing med
80   miljoner  kronor.  Moderaterna
respektive  Centerpartiet vill  minska
anslaget med 60 miljoner kronor medan
Kristdemokraterna redovisar det  minst
långtgående  besparingsförslaget,  20
miljoner kronor. I motion 2002/03:T450 av
Roger Karlsson (c) förordas vidare att
100 miljoner kronor från anslaget omförs
till väghållninganslaget.

Väghållningsanslaget

Miljoner kronor
Anslag Regeringen  m  fp  kd  c
2002  s förslag
13 370  14 923   +2 +1 0 +1 5 +1 70
000  00  90  0
Av  budgetpropositionen  framgår  att
anslaget bekostar sektorsuppgifter, t.ex.
insatser inom trafiksäkerhet och miljö,
kollektivtrafik,     handikappfrågor,
forskning och utveckling samt bidrag till
ideella  organisationer. Vidare  skall
anslaget finansiera myndighetsutövning,
statlig  väghållning och bidrag  till
kollektivtrafik,   enskilda   vägar,
förbättring av miljö och trafiksäkerhet
på kommunala vägar samt kompensation till
kommunerna  för  lokal  och  regional
busstrafik.

För  innevarande budgetår har totalt
anvisats 13 370 miljoner kronor. För
nästa budgetår föreslås en ökning till 14
923 miljoner kronor. Som framgår  av
följande   sammanställning   beräknas
merparten av medlen komma att fördelas på
att vidmakthålla vägnätet genom drifts-
och underhållsinsatser.
Miljoner kronor
Ändamål            Ansl Förs
ag  lag
2002 2003
Sektorsuppgiften        516  534
Myndighetsutövningen      268  278
Investeringar i  nationell   1   2
plan              208  759
Investeringar i  regionala   2   2
planer             983  564
Investeringar  i  fysiska  414  428
trafiksäkerhetsåtgärder
Drift och underhåll       6   6
002  294
Räntor och återbetalning av  370  434
lån för vägar
Drift  och  byggande  av  584  604
enskilda vägar
Storstadsöverenskommelsen   485  405
Bidrag i regionala planer   521  604
Kostnader för kameror för  17  17
hastighetskontroll
Till   Regeringskansliets   2   2
disposition
Summa              13  14
370  923
Regeringens medelsförslag är i enlighet
med det beslut som riksdagen fattade angå
ende  infrastrukturpropositionen (prop.
2001/02:20).     Den     riktade
trafiksäkerhetssatsningen, det s.k. 11-
punktsprogrammet, skall fullföljas genom
prioritering  av  riktade  trafiksä
kerhetsåtgärder   på   stamvägnätet.
Samtidigt  anges att det  är  mycket
angeläget att övriga investeringsinsatser
inom gällande planer, eller som regering
eller riksdag beslutat om på annat sätt,
kan slutföras. För att möjliggöra sådana
investeringsinsatser  samt  en  ökad
satsning för bärighet, tjälsäkring och
rekonstruktion  ingår  i  regeringens
förslag att Vägverket får ta upp lån upp
till  1  295  miljoner  kronor  i
Riksgäldskontoret för år 2003.

För      investeringar     och
förbättringsåtgärder   på   stamvägar
framhålls att medel först och främst
måste ställas till förfogande för fysiska
trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder med
hög   samhällsekonomisk   lönsamhet.
Regeringen bedömer att en ökning  av
anslaget är nödvändigt för att fullfölja
pågående vägutbyggnadsprojekt. När det
gäller väginvesteringar i regional plan
anges att anslaget bör fortsätta att
ligga på en hög nivå. Regeringen vill
säkerställa  och  bevara  nuvarande
infrastruktur  och   därför   skapa
förutsättningar för en fortsatt satsning
för  ökad  bärighet, tjälsäkring  och
rekonstruktion av det regionala vägnätet.
Regeringens bedömning är att medel för
drift och underhåll bör ökas för att
tillgodogöra det ökade behov som uppstått
i och med trafikökningen.
Samtliga  motionärer  föreslår  högre
belopp till väghållningen än regeringen.
Moderata  samlingspartiet  vill  höja
anslaget mest, nämligen med 2 miljarder
kronor. Centerpartiet vill höja anslaget
med 1,7 miljarder kronor för att det
eftersläpande underhållet skall kunna tas
igen och för att angelägna investeringar
skall  bli möjliga. Kristdemokraternas
förslag  innebär en höjning med  1,6
miljarder kronor. Sistnämnda alternativ
bör  ses  mot  bakgrunden  av  att
Kristdemokraterna avstyrker regeringens
förslag om upptagande av nya lån  i
Riksgäldskontoret.      Folkpartiet
liberalerna föreslår slutligen 1 miljard
kronor mer än regeringens förslag.

Anslag inom verksamhetsområde Järnväg

Banverkets administrationsanslag

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp  kd  c
2002   förslag
740 490  754 161  -40 -75 -5 0 -30
000 000  00  000
Med   anslaget   36:3   Banverket:
Administration finansieras kostnader för
ledning,      ekonomiadministration,
personaladministration,  planering  och
uppföljning,  viss utredningsverksamhet
m.m. Medelsbehovet beräknas av regeringen
till  754,2  miljoner  kronor  vilket
motsvarar  i  princip  en  oförändrad
anslagsnivå.

Fyra partier anser att anslaget för
administrationskostnader  kan  minskas.
Föreslagna besparingar är 5  miljoner
kronor (kd), 30 miljoner kronor (c), 40
miljoner  kronor (m) och 75 miljoner
kronor (fp).

Banhållningsanslaget

Miljoner kronor
Anslag Regeringens  m  fp   kd  c
2002 förslag
7 047   7 064   -690 -1 7 +1 71  -
63   0
Från anslaget 36:4 Banverket: Banhållning
och   sektorsuppgifter   finansieras
investeringar i nationella och regionala
stomjärnvägar samt drift och underhåll av
det  statliga järnvägsnätet. Härutöver
finansieras     bl.a.      viss
myndighetsutövning,       nämligen
Järnvägsinspektionen         samt
tidtabellsläggning  och  banupplåtelse,
sektorsuppgifter samt bidrag till t.ex.
Inlandsbanan, Öresundsbro-konsortiet och
anläggningar i det kapillära bannätet.
För  år 2003 föreslår regeringen att
anslaget beräknas till 7 064 miljoner
kronor, dvs. ungefär samma belopp som för
innevarande budgetår.


Miljoner kronor
Ändamål            Ansl Förs
ag  lag
2002 2003
1. Myndighetsutövning      54  33
1.1 Järnvägsinspektionen    27  29
1.2 Fastställelse av tågplan  27   4
och järnvägsplan
2. Bidrag till Inlandsbanan  304  314
och Öresundsbrokonsortiet
3. Sektorsuppgifter      141  160
4. Banhållning        6 15 6 55
4   7
4.1   Investeringar   i 2 51 2 01
nationell plan          5   0
4.2   Investeringar   i  306  312
regionala planer
4.3  Drift, underhåll och 2 83 3 30
trafikledning          8   0
4.4 Räntor och återbetalning  889  835
av lån
4.5        Riskavgift   0  100
Öresundsbrokonsortiet
Summa             7 04 7 06
7   4
Folkpartiet  anser  att  Banverkets
investeringar kan bedrivas i långsammare
takt och föreslår en minskning med ca 1,7
miljarder kronor, jämfört med regeringens
förslag. Kristdemokraterna, som hävdar
att investeringsnivåerna inom såväl väg-
som järnvägssektorn måste höjas, vill för
perioden 2002-2004 satsa 200 miljoner
kronor mer än regeringen på banhållning.
Med hänvisning till att Kristdemokraterna
avstyrker regeringens förslag  om  en
låneram i Riksgäldskontoret föreslås en
höjning av medelanvisningen med ca 1,7
miljarder  kronor för nästa budgetår.
Enligt Moderata samlingspartiet bör de
banavgifter som trafikutövarna betalar
för att utnyttja statens spåranläggningar
höjas med 690 miljoner kronor. Banverkets
medelsbehov   har  följaktligen   i
ovanstående sammanställning räknats ned
med motsvarande summa.

Ersättning till Statens järnvägar

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp  kd  c
2002   förslag
25 000  45 000   -  -  -   -
Anslaget 36:10 Ersättning till Statens
järnvägar i samband med utdelning från AB
Swedcarrier har tidigare använts för att
kompensera  det dåvarande affärsverket
Statens järnvägar för att verket inte kan
åtnjuta  obeskattade  koncernbidrag  i
samband med försäljning av dotterbolag i
AB Swedcarrier. Vid årsskiftet 2000/01
överfördes större delen av verksamheten
vid Statens järnvägar till ett antal
aktiebolag. Mot den bakgrunden används
anslaget också för andra ändamål än det
ursprungliga, nämligen för att finansiera
engångskostnader för arkivering av visst
material,  kostnader  för  Sveriges
Järnvägsmuseum samt tillfälliga kostnader
för   ett   vagnregister.  Dessutom
finansieras från anslaget kostnader för
den  stämpelskatt som  uppkommer  när
fastighetstillgångar  förs  över  från
staten till aktiebolag.

Regeringen föreslår att ändamålet för
anslaget utvidgas till att även innefatta
kostnader på totalt högst 5 miljoner
kronor  för  att  åtgärda  historiska
miljöföroreningar på Statens järnvägars
fastigheter i de fall annan ansvarig
saknas. Regeringen bedömer mot  denna
bakgrund anslagsbehovet för år 2003 till
45 miljoner kronor.

EU-bidrag till Transeuropeiska nätverk

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp kd  c
2002   förslag
180 000  200 000   -   -  -  -
Med EU-medlemskapet följer möjligheter
att  ansöka om finansiellt stöd inom
området för Transeuropeiska nätverk -
Transporter  (TEN-T). Erhållna  bidrag
bruttoredovisas på statsbudgeten. Detta
innebär att bidragsinkomsterna redovisas
på  statsbudgetens  inkomstsida  medan
beviljade   bidrag  avräknas   från
statsbudgetens utgiftssida. I enlighet
med detta redovisningssystem har inom
utgiftsområde   22   Kommunikationer
inrättats ett anslag, 36:6 Från  EG-
budgeten  finansierade  stöd   till
Transeuropeiska  nätverk.  Regeringen
föreslår att anslaget för år 2003 tas upp
med 200 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande till
anslagsförslagen inom verksamhetsområdena
Väg och Järnväg

Utskottet bedömer att regeringens förslag
till anslag inom verksamhetsområdena Väg
och Järnväg totalt sett ligger på en
rimlig  nivå. Tillsammans med  övriga
finansiella dispositioner  skapar  den
föreslagna      resurstilldelningen
förutsättningar för ökade underhålls- och
investeringsverksamhet under nästa år.
Utskottet har heller ingen erinran mot
den  fördelning av resurser på  väg-
respektive   järnvägssektorn    som
regeringens förslag innebär.
Vad   gäller   väghållningsanslaget
instämmer  utskottet  i  regeringens
bedömning  att  säkerställande  och
bevarande av vägnätet är en angelägen
uppgift. Drift och underhåll av vägar
bidrar till en hög transportkvalitet och
god tillgänglighet. Av särskild vikt är
att satsningen på drift och underhåll
samt på tjälsäkring, ökad bärighet och
rekonstruktion i det regionala vägnätet
fortsätter. Utskottet vill betona vikten
av  att den särskilda satsningen  på
tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion
huvudsakligen går till de regioner som
har  störst  problem med  tjälskador.
Dessutom   noterar  utskottet   med
tillfredsställelse   att   regeringen
fullföljer det s.k. 11-punktsprogrammet
för ökad trafiksäkerhet genom riktade
trafiksäkerhetsåtgärder på stamvägnätet.
När   det   gäller  den   närmare
medelstilldelningen m.m. för det enskilda
vägnätet återkommer utskottet till detta
i avsnitt 2 Vägar.
Av det anförda följer att utskottet
inte kan biträda motionärernas förslag
till väg- och banhållningsanslag  för
nästa budgetår. Utskottet är heller inte
berett att tillstyrka motionärernas krav
på ytterligare administrativa besparingar
inom Vägverket och Banverket eller en
höjning     av     banavgifterna.
Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet
regeringens  samtliga  förslag  till
anslagsberäkningar          inom
verksamhetsområdena Väg  och  Järnväg.
Därav följer att motionerna i motsvarande
delar avstyrks.

Anslag inom verksamhetsområde Sjöfart

Ersättning för fritidsbåtsändamål

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m   fp kd c
2002   förslag
71 000  71 000  -30 00  -  - -
0
Anslaget   36:7   Ersättning   för
fritidsbåtsändamål  m.m.  finansierar
sådana  tjänster  inom Sjöfartsverkets
ansvarsområde,     bl.a.     för
fritidsbåtssektorn, som inte täcks genom
inkomster  från handelssjöfarten.  Det
gäller t.ex. Sjöfartsverkets kostnader
för    informationsinsatser    inom
sjösäkerhetsområdet, vissa kostnader för
sjöräddning,  farledsverksamhet   och
bemanning av fyrar. Anslaget får också
användas till utredningar med anknytning
till fritidsbåtsverksamheten.

Som   regeringen   redovisar   har
Sjöfartsverket under lång tid hävdat att
anslaget inte täcker de kostnader som
fritidsbåtssektorn åsamkar verket. Detta
har medfört att underskottet har fått
täckas   genom   intäkter   från
farledsavgifter. De verkliga kostnaderna
beräknas  uppgå till ca 128 miljoner
kronor. Enligt regeringens uppfattning är
det angeläget att den infrastruktur som
utnyttjas   av   skärgårdsbor   och
fritidsbåtsägare håller en god standard.
Därför har anslaget i ett första steg
fr.o.m. budgetåret 2000 räknats upp med
17 miljoner och år 2001 gjordes en andra
justering  med  10  miljoner  kronor.
Regeringen konstaterar att anslaget inte
täcker de kostnader som Sjöfartsverket
har för verksamheten men anser att det
inte  finns  någon  utrymme  för  en
ytterligare  uppräkning  och  förordar
därför ett oförändrat anslag  på  71
miljoner kronor.
I  den moderata motionen yrkas  att
anslaget skall minskas med 30 miljoner
kronor jämfört med regeringens förslag.
Anslaget  är,  menar  motionärerna,
egentligen en restpost i Sjöfartsverkets
verksamhet och har bara i ringa mån
koppling till fritidsbåtar. Vidare hävdas
att Sjöfartsverkets kostnader generellt
bör  kunna  minskas  genom  fortsatt
rationalisering  och  en  förändrad
organisation,   inte   minst   inom
sjöräddningsverksamheten.

Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp kd  c
2002   förslag
71 160  62 660   -   -  -  -
Ändamålet med anslaget 36:8 Ersättning
till viss kanaltrafik m.m. är att dels
täcka underskott i driften av Trollhätte
och  Säffle  kanaler, dels finansiera
ersättning     till     Vänerns
Seglationsstyrelse för  utmärkning  av
fritidsbåtsleder m.m. Efter en temporär
höjning under innevarande budgetår för
att täcka kostnader för sjöfartsregistret
föreslås att anslaget för år 2003 åter
beräknas till 62,7 miljoner kronor.

Sjöfartsregistret

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m   fp kd  c
2002   förslag
-    4 369   -   -  -  -
För driften av sjöfartsregistret, som
nyligen överförts till Sjöfartsverket,
föreslår regeringen att ett nytt anslag
inrättas, benämnt 36:9 Sjöfartsregistret.
Medelsbehovet för år 2003 beräknas till
4,4 miljoner kronor.

Rederinämndens administration

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m   fp kd c
2002   förslag
2 800   3 047   -3 047  -  - -
För  Rederinämndens  kostnader  för
administration, arvoden m.m.  beräknar
regeringen ett anslag för nästa budgetår
på drygt 3 miljoner kronor. I sin motion
föreslår Moderata samlingspartiet  att
statligt  företagsstöd  till  svenska
rederier inte skall lämnas. Nämnden är
följaktligen överflödig och något anslag
bör därför inte beräknas.

Utskottets ställningstagande till
förslagen om anslag inom
verksamhetsområde Sjöfart

Utskottet  anser  att  det  nuvarande
rederistödet fyller en viktig funktion
för att trygga och utveckla en svensk
sjöfartsnäring. Det moderata förslaget om
avskaffande av Rederinämndens anslag kan
därför  inte biträdas. Med hänvisning
härtill     avstyrks     Moderata
samlingspartiets  förslag  om  slopad
medelsanvisning  till  Rederinämnden.
Utskottet är heller inte berett  att
tillstyrka Moderaternas förslag om en
minskning   av  ersättningen   till
fritidsbåtssektorn.  Sammanfattningsvis
tillstyrker   utskottet   regeringens
samtliga förslag till anslagsberäkningar
inom  verksamhetsområde  Sjöfart  och
avstyrker därmed motionen i motsvarande
delar.

Anslag inom verksamhetsområde Luftfart

Driftbidrag till kommunala flygplatser

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m   fp  kd  c
2002   förslag
99 500  94 900   -  +5 0  -  -
00
Inom verksamhetsområdet finns endast ett
anslag, 36:11 Driftbidrag till kommunala
flygplatser. Anslaget infördes budgetåret
1999. Ursprungligen uppgick det totala
flygplatsbidraget  till  115  miljoner
kronor, varav 105 miljoner finansierades
från anslaget medan 10 miljoner kronor
betalades av Luftfartsverket. I beslutet
om bidraget förutskickades att stödet
skulle trappas ned i takt med en antagen
produktivitetsökning om 2 % per  år.
Bidragsnivån har för innevarande budgetår
beräknats  till totalt  109  miljoner
kronor, varav nära 100 miljoner kronor
täcks av anslag medan Luftfartsverket
svarar för återstoden. För nästa budgetår
anser regeringen att det totala bidraget
bör uppgå till 107 miljoner kronor. Av
detta  belopp bör 95 miljoner kronor
anslagsfinansieras.  I   sammanhanget
aviserar  regeringen sin  avsikt  att
utvärdera  driftstödet  så  att  ett
eventuellt  nytt system  skall  kunna
tillämpas budgetåret 2004.

Folkpartiet framhåller att de regionala
flygplatserna spelar en stor roll för
många  mindre orter och därför måste
tillförsäkras ett visst statligt stöd för
att  kunna  överleva.  Motionärerna
motsätter   sig   följakligen   att
driftsbidraget sänks innan  ett  nytt
bidragssystem utretts och förordar en
ökning av anslaget med 5 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser det angeläget att en
utvärdering  görs  av  det  nuvarande
stödsystemet.  I avvaktan  härpå  har
utskottet  ingen  erinran  mot  den
redovisade   anslagsberäkningen   och
avstyrker  följaktligen  motionen  i
motsvarande del.

Anslag inom verksamhetsområde
Interregional kollektiv persontrafik

Rikstrafikens administration och
trafikupphandling

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m   fp kd  c
2002   förslag
11 104  11 319   -   -  -5  -
00
Med  anslaget  36:12  Rikstrafiken:
Administration finansieras kostnader för
myndighetens           ledning,
ekonomiadministration,
personaladministration och andra interna
kostnader. Regeringen anser att anslaget
inte bör ändras med mer än vad som följer
av  pris-  och  löneomräkning  och
justeringar i syfte att begränsa statlig
konsumtion. För budgetåret 2003 föreslås
sålunda 11,3 miljoner kronor.

I Kristdemokraternas motion föreslås en
besparing om en halv miljon kronor på
anslaget. Utskottet förordar för sin del
regeringens   anslagsberäkning   och
avstyrker  följaktligen  motionen  i
motsvarande del.

Trafikupphandling

Tusental kronor
Anslag Regeringens mp  fp kd  c
2002   förslag
786 000  790 000  -100 -  - +100
000     000
Anslaget   36:13   Trafikupphandling
finansierar  statens  upphandling  av
transportpolitiskt       motiverad
interregional kollektiv persontrafik samt
andra kostnader som går att hänföra till
Rikstrafikens uppgifter. Anslaget  får
även  användas  för  utredningar  med
anknytning till kollektiv persontrafik.
Regeringen föreslår för nästa budgetår en
anslagsanvisning på 790 miljoner kronor.

Moderaterna     anser      att
upphandlingsanslaget bör minskas med 100
miljoner kronor, jämfört med regeringens
förslag.   En  effektivisering   av
upphandlingsorganisationen och ett ökat
samarbete med trafikhuvudmännen  torde
möjliggöra en rimlig trafikstandard till
lägre kostnad, menar motionärerna. Andra
trafiklösningar än tågtrafik bör också
kunna prövas.
Enligt Centerpartiet har staten  ett
ansvar   för  en  väl  fungerande
infrastruktur i alla delar av landet.
Detta ansvar gäller även att en rimlig
kollektivtrafik skall kunna upprätthållas
i  glesbygder  och  då  inte  bara
interregional trafik utan även trafik
inom länen. Centerpartiet förordar mot
denna  bakgrund att ett nytt  anslag
inrättas   för   upphandling   av
kollektivtrafik i glesbygd. För nästa
budgetår föreslås att 100 miljoner kronor
anvisas under anslaget.
Utskottet  konstaterar  att  en  väl
fungerande kollektivtrafik kan ses som en
del av den grundläggande samhällsservicen
och  att  trafiken därmed  har  stor
betydelse  för  uppfyllandet  av  de
transportpolitiska målen. Den bidrar till
vkad välfärd, regional utveckling och
jämlikhet  genom  att  ge  människor
möjlighet att nå arbetsplatser, skolor
och olika typer av service. En ökad andel
kollektivt resande är därför en viktig
komponent i arbetet med att utforma ett
långsiktigt hållbart transportsystem. Mot
bl.a.  denna bakgrund har en statlig
utredning tillsatts för att identifiera,
analysera och beskriva kollektivtrafikens
problem och möjligheter, formulera mål
och visioner samt föreslå förändringar av
organisation, regelverk och dylikt av
betydelse   för   kollektivtrafikens
utveckling  och  ett ökat  kollektivt
resande.  I  avvaktan på utredningens
förslag välkomnar för sin del utskottet
den   av   regeringen   föreslagna
medelsberäkningen   och   avstyrker
följaktligen samtliga motionsförlag.

Anslag inom verksamhetsområde Forskning
och analys

Viss internationell verksamhet

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp  kd  c
2002   förslag
7 500   7 500   -  -  -1 0 -
00
För  Regeringskansliets kostnader  för
bl.a. medlemsavgifter och resor i samband
med  Sveriges  deltagande  i  vissa
internationella  organisationer   har
inrättats ett särskilt anslag, 36:14 Viss
internationell  verksamhet.  Regeringen
beräknar medelsbehovet till 7,5 miljoner
kronor,  dvs. samma belopp  som  för
innevarande budgetår.

Kristdemokraterna föreslår i sin motion
en besparing på 1 miljon kronor, jämfört
med regeringens förslag.

Statens väg- och
transportforskningsinstitut

Tusental kronor
Anslag Regeringens mp  fp kd  c
2002   förslag
32 682  33 245   -  -  -  -
Verksamheten  vid  Statens  väg-  och
transportforskningsinstitut     (VTI)
finansieras huvudsakligen genom avgifter.
Institutets totala omslutning uppgår för
närvarande till nära 160 miljoner kronor.
För   myndighetens  kostnader   för
kompetensutveckling, lokaler,  särskild
utrustning, administration m.m.  utgår
statliga medel som anvisas över anslaget
36:15    Statens    väg-    och
transportforskningsinstitut.  Regeringen
föreslår för år 2003 en medelsanvisning
på 33,2 miljoner kronor till VTI.

Statens institut för kommunikationsanalys

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp kd  c
2002   förslag
45 625  48 742   -  -  -5  -
500
Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA) är huvudansvarig myndighet för
transportstatistik. Myndigheten har till
regeringen  anmält  behov  av  en
anslagsuppräkning med 3,5 miljoner kronor
för år 2003, sammanhängande med utökade
uppgifter i samband med ett nytt system
för järnvägsstatistik inom EU och en ny
och   förbättrad   statistik   över
kollektivtrafikresande.    Regeringen
föreslår efter en justering i syfte att
begränsa statlig konsumtion en ökning av
anslaget  till SIKA med 1,3 miljoner
kronor.

Enligt Kristdemokraterna bör anslaget i
jämförelse  med  regeringens  förslag
minskas med 5,5 miljoner kronor.

Utskottets ställningstagande till
anslagsförslagen inom verksamhetsområdet
Forskning och analys

Utskottet     motsätter     sig
Kristdemokraternas besparingsförslag vad
gäller såväl internationell verksamhet
som SIKA. Enligt utskottets mening bör
riksdagen  beräkna  anslagen   inom
verksamhetsområdet  i  enlighet  med
regeringens   förslag.   Följaktligen
avstyrks  Kristdemokraternas motion  i
motsvarande delar.

1.5 Anslag inom politikområde IT, tele
och post


Politikområdets omfattning

Politikområdet  omfattar  post-  och
telekommunikation,  informationsteknik,
grundläggande   kassaservice   samt
alarmeringsfunktionen   112.   Inom
politikområdet finns sex anslag varav fem
redovisas  under  utgiftsområde  22
Kommunikationer   och   ett   under
utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling. Politikområdet omfattar även
den  statliga  satsningen  på  IT-
infrastruktur      med      hög
överföringskapacitet och övriga åtgärder
som syftar till att Sverige som första
land skall bli ett informationssamhälle
för alla.

Anslag inom utgiftsområdet

Post- och telestyrelsen

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp  kd  c
2002   förslag
22 664  11 941   -  - -2 00  -
0
Post- och telestyrelsen (PTS) är en till
största   delen   avgiftsfinansierad
myndighet. Det innebär att PTS själv
förfogar över de avgifter som tas ut av
operatörerna. Avgiftsintäkterna för år
2003 beräknas uppgå till 208 miljoner
kronor.  För  finansiering  av  bl.a.
styrelsens  förvaltningskostnader  för
upphandling   av   samhällsåtaganden
(handikappåtgärder och uppgifter  inom
totalförsvaret) har inrättats ett anslag,
37:1   Post-   och   telestyrelsen:
Förvaltningskostnader   för   vissa
myndighetsuppgifter.  Under  anslaget
finansieras  även vissa  projekt  och
uppdrag i syfte att förverkliga delar av
den IT-politiska inriktningen avseende
tillit samt myndighetens verksamhet vad
gäller   kvalificerade   elektroniska
signaturer.

För nästa budgetår föreslår regeringen
att anslaget beräknas till 11,9 miljoner
kronor. Kristdemokraterna anser att som
en del i allmänt effektiviseringskrav bör
anslaget minskas med 2 miljoner kronor
jämfört med regeringens förslag.

Upphandling av samhällsåtaganden

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp  kd  c
2002   förslag
153 484  153 484   -   -  -   -
Från  anslaget  37:2  Upphandling  av
samhällsåtaganden finansieras upphandling
av verksamheter med syftet att trygga
funktionshindrades   tillgång   till
effektiva      telekommunikationer,
posttjänster   samt   grundläggande
kassaservice. Anslaget får också användas
för  att tillgodose funktionshindrades
tillgång  till  sådana produkter  och
tjänster inom telekommunikationsområdet
som  kräver  hög  överföringshastighet
(bredband). Regeringen bedömer att den
nuvarande inriktningen av upphandlingen
inom ramen för anslaget täcker behovet
för  personer med funktionshinder och
föreslår ett oförändrat anslag, dvs. 153
miljoner kronor.

Grundläggande kassaservice

Tusental kronor
Anslag Regeringens   m   fp kd  c
2002   förslag
400 000  400 000  -400 000 -  -  -
Staten ansvarar för att det skall finnas
en  grundläggande kassaservice i hela
landet,  innebärande  att  alla  kan
verkställa och ta emot betalningar till
enhetliga priser. Statens ansvar regleras
i  lagen (2001:1276) om grundläggande
kassaservice och säkerställs genom den
verksamhet  som  Posten   bedriver.
Regeringen föreslår att anslaget 37:3
Ersättning till Posten AB (publ) för
grundläggande  kassaservice  år  2003
bestäms till 400 miljoner kronor.

Moderata samlingspartiet framhåller att
riksdagens  krav  att  tillhandahålla
kassaservice är rimligt men att det är
långt ifrån givet att det är Posten AB
som skall tillhandahålla tjänsten eller
hur  kassatjänsten  skall  utformas.
Moderaterna  motsätter  sig  därför
förslaget och kräver att kraven på postal
kassaservice definieras till omfattning
och   innehåll,   att   korrekta
anbudshandlingar  upprättas  och  att
upphandling genomförs med iakttagande av
de  regler  som gäller för offentlig
upphandling. Anslaget till kassaservice
bör alltså upphöra i sin nuvarande form,
enligt motionärerna.

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp kd  c
2002   förslag
150 000  144 000   -   -  -  -
Anslaget 37:4 Ersättning till SOS Alarm
Sverige AB för alarmeringstjänst enligt
avtal  har i enlighet med riksdagens
beslut på tilläggsbudget med anledning av
2002 års ekonomiska vårproposition höjts
med 6 miljoner kronor till 150 miljoner
kronor. Det ökade medelsbehovet hänfördes
delvis till fortsatta övergångsproblem
med  112-numret, kostnadsökningar  för
felringningar,  löner  m.m.  I  årets
budgetproposition föreslås att anslaget
tas upp till 144 miljoner kronor för
nästa budgetår.

Viss informationsteknik

Tusental kronor
Anslag Regeringens  m  fp  kd   c
2002   förslag
18 500  25 000   -   - -5 0  -
00
Anslaget   37:5   Informationsteknik:
Telekommunikation m.m. används bl.a. för
att finansiera utredningar och projekt
som  bidrar  till  att  förverkliga
regeringens  IT-politik  liksom  olika
utvärderingar av IT-politiken. Dessutom
finansieras   från   anslaget   IT-
kommissionens   verksamhet.   Under
treårsperioden  1999-2001  förstärktes
anslaget med 25 miljoner kronor.

För nästa budgetår beräknar regeringen
medelsbehovet till ett oförändrat anslag,
dvs.    25    miljoner   kronor.
Kristdemokraterna föreslår i sin motion
en besparing om 5 miljoner kronor på
anslaget,  jämfört  med  regeringens
förslag.

Utskottets ställningstagande till
anslagsförslagen inom politikområde IT,
tele och post

I motsats till Moderata samlingspartiet
hävdar  utskottet  att  ansvaret  för
grundläggande postal kassaservice även
fortsättningsvis skall vara statligt och
fullgöras av Posten. Inte heller i övrigt
har  utskottet några invändningar mot
regeringens  anslagsberäkningar  inom
politikområde IT, tele och post.  Av
ställningstagandet följer att utskottet
avstyrker    Moderaternas     och
Kristdemokraternas motioner i motsvarande
delar.

1.6 Sammanfattning av utskottets
ställningstaganden till anslagsförslagen
m.m.

Budgetpropositionen  bygger  på  en
överenskommelse    mellan     den
socialdemokratiska   regeringen   och
Vänsterpartiet.   Efter   fortsatta
förhandlingar har Miljöpartiet ställt sig
bakom riktlinjerna för budgetpolitiken
inom   bl.a.   utgiftsområde   22
Kommunikationer.   Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet  och  Miljöpartiet  har
vidare den 4 oktober 2002 träffat en
överenskommelse om 121 punkter för att
åstadkomma ett tryggare, mer rättvist och
grönare Sverige.
Enligt överenskommelsens punkter  vad
gäller trafikutskottets beredningsområde
ingår - inom målet Ett grönare Sverige -
prövning av möjligheterna att  införa
trängselavgifter för kommuner som  så
önskar. Vidare skall medel avsättas till
underhåll och nyinvesteringar i järnvägar
samt  prövning  av möjligheterna  att
tidigarelägga  järnvägsutbyggnader.  En
arbetsgrupp skall bildas för att löpande
följa  arbetet  med  den  regionala
kollektivtrafiken.  En  översyn  skall
särskilt  ske av kollektivtrafiken  i
glesbygd så att kollektivtrafiken kan öka
i  hela  landet. För försäljning  av
förnybara   bränslen   ingår   i
överenskommelsen  att  bensinstationer
åläggs - med dispensmöjligheter - att
tillhandahålla  alternativa  bränslen.
Planeringen av Cityspåret i Stockholm
skall påskyndas. Inom målet Hela Sverige
skall  leva  ingår en väl fungerande
infrastruktur i hela landet med bl.a.
punkten "Norrbotniabanan skall byggas.
Planeringen  påskyndas.  Underlag  för
ställningstagande skall föreligga  den
1 mars 2003". Riktade satsningar skall
vidare göras för att främja en ökad IT-
användning.
Utskottet  förutsätter  att  angivna
punkter, inom ramen för ett fortsatt
ekonomiskt   ansvarstagande,   utgör
utgångspunkter   för   det   vidare
utvecklingsarbetet inom politikområdena
Transportpolitik samt IT, tele och post.
Utskottet anser att riksdagen mot denna
bakgrund för budgetåret 2003 bör anvisa
anslag   under   utgiftsområde   22
Kommunikationer  i   enlighet   med
regeringens förslag. Utskottets förslag
till medelsanvisningar redovisas i bilaga
3. Med de motiveringar som redovisats i
det  föregående  avstyrker  utskottet
motionerna 2002/03:T298 yrkande 26 (fp),
2002/03:T450 (c), 2002/03:T462 yrkande 24
(kd), 2002/03:T478 (c), 2002/03:T480 (m)
och 2002/03:Fi232 yrkande 22 (fp).
2 Vägar


Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  godkänna  regeringens
förslag
att anta förslaget till lag om
ändring i lagen (1997:620) om upphävande
av lagen (1939:608) om enskilda vägar,
att regeringen för år 2003 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
på högst 1 295 miljoner kronor för att
genomföra prioriterade vägprojekt år
2003,
att regeringen får besluta om en
låneram för vägprojektet Hogdal-Nordby på
115 miljoner kronor som inkluderar
räntekostnaden för lånet samt
att bemyndiga regeringen att
under år 2003 för ramanslaget 36:2
Väghållning  och statsbidrag  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 33 900 miljoner kronor efter år
2003.
Motionsyrkanden   om   avslag   på
regeringens förslag till en låneram i
Riksgäldskontoret  på  högst  1  295
miljoner kronor och om att finansiering
av infrastruktur genom lån skall vara
reserverat för sammanhållna och tydligt
avgränsade nyinvesteringar bör i linje
med detta avslås.
Utskottet framhåller att betydelsen av
de  enskilda vägarna i det  svenska
transportsystemet är  stor.  Det  är
därför viktigt att detta vägnät ges en
tillfredsställande  resurstilldelning.
Motionsspörsmålen om enskilda vägar bör
i   avvaktan   på   regeringens
ställningstagande till den s.k. BREV-
utredningens förslag avslås.
Utskottet  förutsätter  att  åtgärder
vidtas för att motverka problemet med
den oroande utvecklingen av olyckor med
s.k. EU-mopeder.
Jämför reservationerna 1 (kd) och 2 (m,
fp, kd, c).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet fyra
regeringsförslag från budgetpropositionen
år 2003 som gäller väghållningsområdet
(prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, punkterna
1, 3, 5 och 6). Regeringen föreslår att
riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag
om  ändring  i  lagen (1997:620)  om
upphävande  av  lagen  (1939:608)  om
enskilda vägar,
3. godkänner att regeringen för år 2003
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret på högst 1 295 000 000
kr  för  genomförande av prioriterade
vägprojekt år 2003,
5. godkänner att regeringen får besluta
om  en  låneram  för  vägprojektet
Hogdal-Nordby på 115 000 000 kr som
inkluderar räntekostnaden för lånet,
6. bemyndigar regeringen att under år
2003 för ramanslaget 36:2 Väghållning och
statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 33 900 000 000
kr efter år 2003.
Vidare behandlar utskottet yrkanden från
23 motioner:
- 2002/03:T226 av Gunilla Tjernberg (kd),
- 2002/03:T235 av Sofia Larsen och Eskil
Erlandsson (båda c),
- 2002/03:T251 av Annika Qarlsson (c),
- 2002/03:T280 av Agne Hansson (c),
- 2002/03:T283 av Camilla Sköld Jansson
(v),
- 2002/03:T288 yrkandena 1 och 3 av Ulla
Löfgren och Anders G Högmark (båda m),
- 2002/03:T289 av Cecilia Widegren (m)
och Holger Gustafsson (kd),
- 2002/03:T295 yrkande 2 av Birgitta
Carlsson (c),
-  2002/03:T298 yrkande 17  av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp),
- 2002/03:T321 yrkandena 2 och 3 av
Elizabeth Nyström m.fl. (m),
- 2002/03:T332 av Jörgen Johansson (c),
- 2002/03:T369 av Viviann Gerdin (c),
- 2002/03:T384 av Håkan Larsson (c),
- 2002/03:T391 av Cinnika Beiming m.fl.
(s),
- 2002/03:T407 av Birgitta Sellén och
Kenneth Johansson (båda c),
- 2002/03:T440 av Lennart Fremling m.fl.
(fp),
- 2002/03:T443 av Agneta Lundberg och
Susanne Eberstein (båda s),
- 2002/03:T462 yrkandena 1, 4 delvis och
9 av Johnny Gylling m.fl. (kd),
- 2002/03:T466 yrkandena 5 och 6 av Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2002/03:T498 av Göran Norlander och
Kerstin Kristiansson Karlstedt (båda s),
- 2002/03:T502 av Rune Berglund m.fl.
(s),
-  2002/03:N270 yrkande 3 av  Rosita
Runegrund och Sven Brus (båda kd),
-  2002/03:N304 yrkande 7 av  Mikael
Odenberg m.fl. (m).

2.1 Omprövning av andelstal

Lagen (1939:608) om enskilda vägar (EVL)
upphörde att gälla vid 1997 års utgång.
Sedan dess är enbart anläggningslagen
(1973:1149), AL, och lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter tillämpliga
vid  inrättande  och  förvaltning  av
samfälligheter för enskilda vägar. Genom
lagen (1997:620) om upphävande av lagen
(1939:608)   om   enskilda   vägar
(upphävandelagen) gäller dock EVL under
en övergångsperiod i vissa hänseenden.
EVL:s bestämmelser om andelstal, vilka
används vid fördelningen av kostnaderna
för  gemensamhetsanläggningen  mellan
berörda  fastigheter,  har   därför
fortfarande viss betydelse. I fråga om
andelstal skall enligt upphävandelagen
bestämmelserna om beräkning av andelstal
i EVL gälla tills en omprövning sker
enligt AL. I 2 § AL sägs att nya grunder
för  fördelningen av kostnaderna  för
gemensamhetsanläggningen      skall
fastställas i överensstämmelse med AL:s
regler med verkan senast fr.o.m. den 1
januari 2003.
Genom lagförslaget begränsas kravet på
omprövning av andelstal enligt AL till
samfälligheter som har taxeringsvärden
som grund för andelstalet samt förlängs
fristen  för  omprövning  för  dessa
samfälligheter från den 1 januari 2003
till den 1 januari 2005.
Utskottet  har inget att erinra  mot
lagförslaget  och  tillstyrker  därför
detta.

2.2 Låneram för prioriterade vägprojekt
m.m.


Regeringens förslag

Riksdagen  beslutade  år  2001  (bet.
2001/02:TU2)  att  en  närtidssatsning
skulle genomföras på infrastrukturen åren
2002-2004. Satsningen förutsattes  bli
finansierad  dels  genom  lån   i
Riksgäldskontoret,    dels    genom
anslagsmedel. I enlighet med detta beslut
framhåller regeringen att det är mycket
angeläget att investeringsinsatser inom
gällande planer, eller som regering eller
riksdag beslutat om på annat sätt, kan
slutföras. För att möjliggöra  sådana
investeringsinsatser  samt  en  ökad
satsning på bärighet, tjälsäkring och
rekonstruktion föreslår regeringen att
lån motsvarande 1 295 miljoner kronor tas
upp i Riksgäldskontoret år 2003.

Motionsförslag

Johnny Gylling m.fl. (kd) anser i motion
2002/03:T462  att  finansieringen  av
infrastrukturprojekt   bör    följa
budgetlagens  grundläggande  principer,
dvs. rymmas inom utgiftstaket, för att
transportpolitiken skall vara långsiktigt
trovärdig. De undantag som medges skall
vara   väl   motiverade   utifrån
transportpolitiska,  samhällsekonomiska,
tekniska  och  finansiella  hänsyn.
Motionärerna är av uppfattningen  att
investeringar och tidigarelagda planerade
projekt bör ske genom en väl underbyggd
alternativ  finansiering, i  synnerhet
genom partnerskap mellan det offentliga
och det privata (s.k. PPP). Därför avslår
motionärerna regeringens hemställan om en
låneram i Riksgäldskontoret (yrkande 1)
samt begär att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som anförts
om  att finansiering av infrastruktur
genom lån skall vara reserverat  för
nyinvesteringar i form av sammanhållna
och tydligt avgränsade projekt (yrkande 4
i denna del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning
att det är viktigt att planerade och
beslutade investeringar kan genomföras
samt  att  vägbeståndets  bärighet,
tjälsäkring    och   rekonstruktion
förbättras. Därför föreslår utskottet att
riksdagen godkänner att regeringen får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
på högst 1 295 miljoner kronor för att
genomföra sådana prioriterade vägprojekt
år 2003. I linje med detta föreslår
utskottet att riksdagen avslår motion
2002/03:T462 (kd) yrkandena 1 och 4 i
denna del.

2.3 Låneram för vägprojektet
Hogdal-Nordby

Som en del i byggandet av Svinesundsbron
har medel avsatts för att bygga ut väg
E  6,  delen Hogdal-Nordby. Riksdagen
bemyndigade regeringen våren 2001 att
låta  Vägverket ta upp  ett  lån  i
Riksgäldskontoret intill ett belopp om
100 miljoner kronor (prop. 2000/01:100,
bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01: 279)
för att inleda denna utbyggnad. Låneramen
föreslås  bli utökad med 15 miljoner
kronor till totalt 115 miljoner kronor
för att inkludera räntekostnaden för den
inledande utbyggnaden. Övrig  del  av
projektet förutsätts bli finansierad med
anslag.
Utskottet föreslår att riksdagen beslutar
enligt regeringens förslag.

2.4 Ekonomiska förpliktelser för
långsiktiga avtal

Vägverket ingår ofta långsiktiga avtal
med  externa  parter  om  ekonomiska
förpliktelser för flera år framåt  i
tiden.  Det  gäller såväl  avtal  om
investeringar som avtal om drift och
underhåll av vägnätet. Verket har även
regeringens uppdrag att ge ut bidrag för
olika  ändamål.  Många  gånger  måste
bidragsmottagaren veta i  förväg  att
bidraget kommer. Vägverket sluter även
fleråriga     forsknings-     och
utvecklingsavtal. Regeringen vill därför
få ett bemyndigande av riksdagen att ingå
sådana ekonomiska förpliktelser. Detta
bemyndigande bör enligt regeringen avse
all upphandlad verksamhet och bidrag där
fleråriga avtal sluts, som inte faller
under  13  §  lagen  (1996:1059)  om
statsbudgeten, oavsett om avtalen avser
Vägverkets interna resultatenhet eller
externa leverantörer. Regeringen föreslår
att bemyndigandet avser det totalbelopp
som regeringen får ha bundit upp i avtal
vid budgetårets utgång.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att under år 2003,
i fråga om ramanslaget 36:2 Väghållning
och  statsbidrag,  ingå  ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden medför utgifter på högst 33 900
miljoner kronor efter år 2003.
Närmare information om ingående, nya,
infriade och utestående åtaganden samt
den  föreslagna  totala  ramen  för
bemyndiganden redovisas av regeringen i
tabell   5.24   (s.    49)   i
budgetpropositionen  för  år  2003,
utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Utskottet   tillstyrker   regeringens
förslag.

2.5 Enskilda vägar


Bakgrund

Det svenska vägnätet består av allmänna
vägar för vilka staten eller kommunerna
är väghållare och enskilda vägar som de
fastigheter som har nytta av vägarna
ansvarar för. I tätorterna finns förutom
allmänna vägar också gator upplåtna för
allmänt nyttjande. Kommunerna ansvarar
för gatuhållningen. I de fall enskilda
fastighetsägare ombesörjer väghållningen
sker detta oftast i någon organiserad
form.
Statsbidrag  kan  lämnas  för  såväl
byggande som drift av enskilda vägar.
Vägnätet består i dag av:
9 800 mil statliga vägar
4 000 mil kommunala gator och
vägar
28  400 mil enskilda vägar
(inklusive 15 000 mil skogsbilvägar)
varav 7 500 mil får statsbidrag.
Den rättsliga regleringen av det enskilda
vägnätet finns i flera författningar,
bl.a. väglagen (1971:948), vägkungörelsen
(1971:954),  plan-  och   bygglagen
(1987:10), lagen (1997:620) om upphävande
av lagen (1939:608) om enskilda vägar,
anläggningslagen   (1973:1149)   och
förordningen (1989:891) om statsbidrag
till enskild väghållning. Dessutom finns
bestämmelser    i    myndigheternas
föreskrifter.
Delar  av de regelverk som reglerar
enskilda vägar har utretts under  de
senaste åren. För en närmare redogörelse
av  dessa  utredningar hänvisas  till
betänkande 2001/02:TU1 s. 38.
Både  det allmänna och det enskilda
vägnätets funktion förändras i takt med
samhället i övrigt. Regeringen beslutade
därför år 1999 att tillsätta en utredning
(dir. 1999:93) med uppdrag att analysera
och  överväga  ändringar  av  vissa
bestämmelser som berör enskilda vägar.
Utredningen antog namnet Utredningen om
bidrag och regler för enskilda vägar
(BREV). I juli 2001 överlämnade BREV-
utredningen sitt slutbetänkande Enskild
eller allmän väg? (SOU 2001:67) till
Näringsdepartementet. Syftet med BREV-
utredningens  förslag   är   enligt
utredningen att valet av väghållare på
det lågtrafikerade vägnätet skall ske med
samhällsekonomisk effektivitet som grund.
Dessutom skall valet av väghållare främja
en   rationell  väghållning.  BREV-
utredningen föreslår bl.a.:
Den samhällsekonomiska vinsten
av  att  överföra  delar  av  det
lågtrafikerade vägnätet till enskild
väghållning bör tas till vara  och
användas för bättre väghållning på detta
vägnät.
Vägverket bör utreda om en
överföring av en väg till  enskild
väghållning ger samhällsekonomisk vinst.
För allmänna vägar med mindre trafik än
125 fordon per årsmedeldygn (i glesbygd
50 fordon per årsmedeldygn) föreslås att
Vägverket gör en sådan utredning.
Överföring av kostnader på
enskilda fastighetsägare bör så långt
möjligt begränsas till vad som är
nödvändigt för att uppnå en rationell
väghållning.
Den ekonomiska ersättningen till
enskilda väghållare bör beräknas på ett
kostnadsunderlag som speglar de kostnader
som belastar de enskilda väghållarna och
som enkelt kan jämföras med motsvarande
kostnadsunderlag för de lågtrafikerade
allmänna vägarna.
Tekniskt   komplicerade
anläggningar  bör i allmänhet  inte
överföras till enskilda väghållare.
Särskilda regler bör gälla för
statsbidrag till vägar respektive färjor.
Statsbidraget till  enskilda
färjor skall avse vägfärjor.
För annan trafiklösning med
färjetrafik än vägfärja bör bidrag kunna
lämnas efter en förhandling.
Statsbidrag till en enskild väg
bör kunna lämnas även om det införs
begränsningar för viss trafik på denna
väg.
Beslut om förändrad väghållning
bör underlättas.
Samordningen av  beslut  om
indragning av allmän väg och prövning av
statsbidrag bör kunna förbättras.
Utredningen anger att förslagen innebär
en samhällsekonomisk vinst på mellan 120
och 180 miljoner kronor per år. Vidare
innebär de föreslagna kriterierna att ca
16 % av det statliga allmänna vägnätet,
totalt 1 600 mil väg, kan komma att
övergå till enskild väghållning och att
ca 500 mil enskild väg kan komma att bli
allmän väg.

Motionsförslag

Frågor om enskilda vägar har väckts i 32
motionsyrkanden som behandlas i detta
avsnitt.  Flera motioner  handlar  om
behovet av ökade medel till statsbidraget
och  till upprustning av de enskilda
vägarna,  t.ex.  för  bärighetshöjande
åtgärder. I ett par motioner kritiseras
BREV-utredningens förslag att överföra
allmänna vägar till enskilda vägar.

Motionsförslag om ökade medel, de
enskilda vägarnas behov av upprustning
m.m.

Lars Leijonborg m.fl. (fp) anför bl.a. i
motion 2002/03:T298 yrkande 17 (delvis)
att de enskilda vägarnas ställning är
hotad samt att det är orealistiskt att
Vägverket skulle sänka bidragsnivån.
I  motion  2002/03:T321 av Elizabeth
Nyström m.fl. (m) framhålls de enskilda
vägarnas betydelse för näringslivet och
för möjligheten att bo och leva  på
landsbygden. Motionärerna anser att det
behövs  ett  högre  anslag  för  att
återställa vägstandarden samt att detta
anslag bör höjas med 180 miljoner kronor
per år. Höjningen skall användas till
satsningar på höjd bärighet  och  en
höjning av de generella bidragen. Ett
tillkännagivande yrkas om vad som anförts
om anslagen till de enskilda vägarna
(yrkande 2) samt om en inventering av
standarden  på det enskilda  vägnätet
(yrkande 3).
Enligt Johnny Gylling m.fl. (kd)  i
motion  2002/03:T462  yrkande  9  har
eftersläpningen   i   vägunderhållet
accelererat. Motionärerna anser att det
finns effektiviseringsvinster att göra
genom en mera lokalt anpassad drift av
vägnätet och att det behöver utvecklas
former för detta. Detta kan ske utan att
staten släpper det ekonomiska ansvaret.
Anslaget "Drift och byggande av enskilda
vägar" bör därför öka med 10 % (60
miljoner kronor) och år 2003 uppgå till
664 miljoner kronor.
Även Sven Bergström m.fl. (c) i motion
2002/03:T466  yrkande  5  är   av
uppfattningen att större resurser behövs
för att ta igen eftersatt underhåll och
för att de enskilda vägarna framöver
skall hålla en god standard. Riksdagen
bör  därför besluta att avsätta  170
miljoner kronor mer per år  än  vad
regeringen har föreslagit till anslaget
"Drift och byggande av enskilda vägar".
Av samma uppfattning är Mikael Odenberg
m.fl. (m) i motion 2002/03:N304 yrkande
7. Motionärerna yrkar att riksdagen för
regeringen ger som sin mening ger till
känna  att anslagen till de enskilda
vägarna  höjs för att användas  till
satsningar på höjd bärighet  och  en
höjning av de generella bidragen till de
enskilda vägarna.
Lennart Fremling m.fl. (fp) anser i
motion 2002/03:T440 att bidragsprocenten
för år 2003 inte skall sänkas. Det är,
enligt motionärerna, viktigare att sköta
de vägar som finns än att bygga nya.
Regeringen bör därför i regleringsbrevet
inte fördela anslaget för väghållning och
statsbidrag så att Vägverket  tvingas
sänka bidragsandelen.
I  motion 2002/03:T443 anför  Agneta
Lundberg och Susanne Eberstein (båda s)
bl.a. att då vägnätets totala längd ökar
successivt   och   drifts-   och
underhållskostnader ökar blir kostnaderna
för kommuner och enskilda större. För
boende i glesbygd är det viktigt att det
dven i fortsättningen finns möjligheter
till  statsbidrag till  det  enskilda
vägnätet.   Staten   måste,   menar
motionärerna, ge ett bättre stöd till
dessa vägar och ta ett större ansvar för
de investeringar som är nödvändiga.
Göran   Norlander   och   Kerstin
Kristiansson Karlstedt (båda s) uppger i
motion  2002/03:T498  bl.a.  att  de
statsbidrag som utgår till drift och
underhåll av de enskilda vägarna endast
täcker en del av kostnaden. De boende
längs  dessa  vägar  får,  enligt
motionärerna, förutom insatser i form av
arbete utförda på vägen även betala en
vägavgift till vägföreningen. Det är inte
rimligt att en del av befolkningen skall
betala nyttan av vägen medan de allmänna
vägarna finansieras med skattemedel.
Också Ulla Löfgren och Anders G Högmark
(båda m) begär i motion 2002/03:T288
yrkande 1 ett tillkännagivande om ökade
anslag  till  enskilda vägar.  Enligt
motionärerna är de enskilda vägarna av
stor  betydelse  för  lokalbefolkning,
turism och näringsliv. Det är därför
viktigt att de regionala myndigheterna
tillsammans med Vägverket tar med dessa
vägar    i    drifts-     och
underhållsstrategierna. Förutom att de
årliga bidragen till vägarna måste höjas
till en nivå som säkerställer en god
väghållning,  måste  särskilda  medel
anvisas i de regionala planerna till
bärighet och rekonstruktion. Motionärerna
anser att den årliga ramen bör höjas med
180 miljoner kronor per år.
I  motion  2002/03:T289  framhåller
Cecilia  Widegren  (m)  och  Holger
Gustafsson (kd) att Vägverket måste kunna
betala ut de 70 % i ersättning till de
enskilda vägarna som riksdagen beslutat
om.
Birgitta Sellén och Kenneth Johansson
(båda c) anför i motion 2002/03:T407 att
statsbidraget urholkats alltmer  under
senare år så att det enskilda vägnätet
hotas av förfall. Motionärerna yrkar ett
tillkännagivande om ökat anslag  till
enskilda vägar.
Agne  Hansson  (c) begär  i  motion
2002/03:T280 yrkande 2 att den statliga
bidragsandelen till enskilda väghållare
skall behållas på minst 60 %.
I  motionerna 2002/03:T235 av  Sofia
Larsen och Eskil Erlandsson (båda c)
(yrkande  2), 2002/03:T251 av  Annika
Qarlsson (c) och 2002/03:T384 av Håkan
Larsson  (c)  framhåller  motionärerna
vikten av ett väl underhållet vägnät för
att upprätthålla en levande landsbygd och
möjligheter  till  företagande  och
tillväxt. Bidragen till det  enskilda
vägnätet bör därför öka.
Birgitta Carlsson (c) anser i motion
2002/03:T295 yrkande 2 att Vägverkets
utbetalningar till enskilda vägar skall
vara 70 % av kostnaderna.
Enligt Jörgen Johansson (c) i motion
2002/03:T332 bör anslaget till enskilda
vägar höjas till den nivå som gällde år
1992.  Motionären  uppger  bl.a.  att
bidragen till enskilda vägar successivt
har sänkts, vilket ofta har inneburit att
kommunen har kompenserat sänkningen. En
reduktion av anslagen får därmed enligt
motionärens uppfattning till följd att
lokala  och effektiva underhållssystem
sätts ur spel samtidigt som möjligheten
till en landsbygdsutveckling elimineras.
Behovet  av  större  resurser  till
underhållet av svenskt vägnät är starkt
eftersatt.
Rune  Berglund m.fl. (s) betonar  i
motion  2002/03:T502 att de  faktiska
underhållskostnaderna  har  ökat  i
betydligt snabbare takt än bidragsnivån.
Enligt motionärerna sker en övervältring
av driftskostnaderna för detta vägnät på
samfälligheterna. Ett  tillkännagivande
yrkas  om behovet av att drift  och
underhåll av dessa vägar i Jämtlands län
särskilt bör beaktas.
Ökade  resurser  till  det  enskilda
vägnätet i Kalmar län begär Agne Hansson
i motion 2002/03:T280 yrkande 3. Det är,
anser motionären, utomordentligt viktigt
att det enskilda vägnätet tillförsäkras
de resurser som behövs för att ta igen
eftersatt underhåll för att  framöver
hålla en god standard. De föreslagna
nivåerna för år 2003 och år 2004 är
otillräckliga.
I motion 2002/03:T369 uppger Viviann
Gerdin (c) yrkande 1 att det urholkade
statsbidraget har medfört stora bekymmer
för väghållarna. De enskilda vägarna i
Värmland har också drabbats av ovanligt
svåra  tjälskador, vilka  medfört  en
kraftigt   försämrad   vägstandard.
Vägverkets aviserade sänkning av bidragen
gör situationen än svårare. Motionären
anser därför att erforderliga medel måste
ställas till förfogande för att undvika
ytterligare eftersläpande vägunderhåll i
Värmland.
Samma motionär yrkar i samma motion
yrkande 2 att extra väganslag lämnas för
att täcka vägskador efter översvämningar.
Som skäl för detta uppges att vägnätet i
Värmland  har drabbats av  omfattande
översvämningar  med följd  att  flera
kilometer vägsträckor har spolats bort.
För att återställa vägarna måste extra
medel tilldelas länet.

Motionsförslag om ett förändrat
statsbidragssystem

Camilla Sköld Jansson (v) framhåller i
motion  2002/03:T283 att de  faktiska
underhållskostnaderna  har  ökat  i
betydligt snabbare takt än bidragsnivån.
Det sker med andra ord en successiv
övervältring  av driftskostnaderna  på
vägsamfälligheterna. Ett förändrat system
som   bättre   tar  hänsyn   till
kostnadsutvecklingen  för  drift  och
underhåll bör enligt motionären föreslås.

Motionsförslag om nationell fond för
oförutsedda händelser

I motion 2002/03:T466 av Sven Bergström
m.fl. (c) yrkande 6 vill motionärerna att
en  nationell  fond  för  oförutsedda
händelser  i  det  enskilda  vägnätet
inrättas.  När  oförutsedda  händelser
påverkar infrastrukturen är det viktigt
att  skadorna snabbt åtgärdas. Enligt
motionärerna är detta angeläget för att
förebygga negativa regionala och sociala
konsekvenser av brister i det enskilda
vägnätet. Fonden bör omfatta 70 miljoner
kronor per år och falla under posten
"Drift och byggande av enskilda vägar".
Regeringen bör ges detta till känna.

Motionsförslag om särskilt statsbidrag
för kulturmiljöåtgärder

Många  föreningar har inte  råd  att
underhålla och vårda sina kulturskatter
på  grund  av  regeringens  stora
neddragningar  av  bidragen  till  de
enskilda vägarna. Ulla Löfgren och Anders
G  Högmark (båda m) anser i  motion
2002/03:T288 yrkande 3 att det därför bör
utredas om inte ett särskilt statsbidrag
bör kunna utgå till kulturmiljöåtgärder
på dessa vägar.

Motionsförslag om förrättningskostnader

Sofia Larsen och Eskil Erlandsson (båda
c) uppger i motion 2002/03:T235 yrkande 1
att  flera  vägföreningar  har  dryga
förrättningskostnader på grund av rörliga
andelstal    som   kräver    nya
lantmäteriförrättningar. Det är enligt
motionärernas uppfattning inte rimligt
att  dessa kostnader skall bäras  av
vägföreningarna.

Motionsförslag om överföring av allmänna
vägar till enskilda vägar

Enligt Lars Leijonborg m.fl. (fp)  i
motion 2002/03:T298 yrkande 17 delvis
finns det lokala lösningar när det gäller
driften av statliga vägar. Det  vore
därför positivt om Vägverket kunde prova
att  lägga  ut driften på föreningar
bestående av boende och företagare längs
den aktuella vägen.
Agne Hansson (c) motsätter sig i motion
2002/03:T280 yrkande 1 den s.k. BREV-
utredningens  förslag  att  överföra
allmänna vägar till enskilda vägar. Detta
skulle  innebära  en övervältring  av
kostnader för väghållningen som drabbar
främst dem som bor på landsbygden.

Motionsförslag om ansvaret för
färjetrafiken

Riksdagen bör enligt Rosita Runegrund och
Sven Brus (båda kd) i motion 2002/03:N270
yrkande 3 tillkännage för regeringen som
sin mening vad som anförs om Vägverkets
och Glesbygdsverkets samlade ansvar för
att utarbeta förslag om enhetliga regler
för  färjetrafiken.  Om  kust-  och
skärgårdssamhällena  långsiktigt  skall
kunna överleva som rekreationsområden för
stadsbor krävs också en bofast befolkning
året  runt. Likaså förutsätter, anför
motionärerna, ett socialt och kulturellt
utvecklande fritidsboende att det finns
fastboende.  Skärgårdstrafiken  måste
värnas och utvecklas för att möjliggöra
kvarboende     och     stimulera
näringsverksamheten i området. Statens
ansvar måste därför klargöras.
I  motion  2002/03:T226  av  Gunilla
Tjernberg  (kd) begärs ett  skyndsamt
klarläggande av vem som  skall  vara
huvudman för trafikförbindelsen mellan
Holmön  och  fastlandet.  Vägverkets
formella skyldighet att driva trafiken
upphörde redan år 1951. Enligt motionären
har verket trots det fortsatt att driva
trafiken isfria årstider. Regeringen har
berett  frågan men ännu  inte  tagit
ställning i ärendet.

Motionsförslag om ansvaret för
broförbindelser

Cinnika Beiming m.fl. (s) uppger i motion
2002/03:T391 att ansvaret för att äga och
underhålla en rörlig bro medför kostnader
som  proportionellt sett belastar den
kommunala ekonomin mycket hårt och medför
behov av särskild teknisk kompetens. Att
inordna  Mälarbron  i  det  statliga
brobeståndet  skulle  innebära  bättre
möjligheter till ett planerat långsiktigt
underhållsarbete och tillgång till en
samlad teknisk kompetens som kommunen
inte på motsvarande sätt har möjlighet
att tillhandahålla för en enda rörlig
bro. Riksdagen bör därför tillkännage för
regeringen som sin mening vad som anförts
om ansvaret för Mälarbron i Södertälje
och andra centralt viktiga broar.

Utskottets ställningstagande

De  enskilda vägarna svarar  för  en
betydande andel av det svenska vägnätet.
Enligt  utskottet spelar de  enskilda
vägarna   en  viktig   roll   för
tillgängligheten  för  såväl  enskilda
medborgare  som för näringslivet.  De
enskilda vägarna har också stor betydelse
för glesbygdens utvecklingsmöjligheter.
Det är därför viktigt att dessa vägar ges
tillfredsställande förutsättningar så att
riksdagens transportpolitiska mål om ett
tillgängligt transportssystem, en  hög
transportkvalitet och en positiv regional
utveckling tillgodoses i hela landet.
Vidare bör samhällets engagemang präglas
av tydlighet och rättvisa samt främja
effektiva trafiklösningar.
Utskottet vill, liksom tidigare  (se
bet. 2001/02:TU1 s. 43), betona vikten av
att bidrag och regler för enskilda vägar
i  framtiden  blir klarare  och  mer
rättvisa.  Vidare  är  det  särskilt
angeläget att säkerställa och bevara det
befintliga vägnätet så att insatser på
bl.a.  drift  och  underhåll  kan
säkerställas. I sammanhanget konstaterar
utskottet att den s.k. BREV-utredningens
slutbetänkande har varit föremål  för
remissbehandling. Regeringen har vidare
givit Vägverket i uppdrag att utreda
konsekvenserna  av  BREV-utredningens
förslag att föra över drygt 1 000 mil
allmänna vägar till enskilda vägar samt
av att Vägverket tar över ansvaret för
broar och färjeförbindelser. Därutöver
erfar utskottet att Vägverket tillsammans
med Glesbygdsverket har fått i uppdrag
att   undersöka   hur   blivande
vägsamfälligheter skall klara att ta över
allmänna vägar i glesbygd. När det gäller
Vägverkets  aviserade  minskning  av
statsbidraget till vägsamfälligheterna,
så ses även den frågan över. Enligt
uppgift   från   företrädare   för
Näringsdepartementet planerar regeringen
att under våren 2003 ta ställning till
BREV-utredningens  förslag  och  de
utredningsuppdrag som ovan redovisats.
Motionerna  belyser en  rad  viktiga
frågor. Enligt utskottets mening bör dock
regeringens ställningstagande enligt ovan
avvaktas.  Utskottet  vill  emellertid
framhålla att det fortfarande (se bet.
2001/02:TU1  och  2001/02:TU2)   är
utskottets uppfattning att det inte kan
bli aktuellt att föra över allmänna vägar
till  enskilda vägar på  det  mycket
omfattande  sätt  som  föreslås  i
utredningen.
När det gäller synen på enskilda vägar
vill utskottet vidare hänvisa till att
statsrådet Ulrica Messing i ett frågesvar
den  20 november 2002 klargjort  att
standard och tillgänglighet till  det
enskilda  vägnätet  är  ett  viktigt
samhällsintresse. I svaret anges vidare
att regeringen i budgetpropositionen för
år 2003 aviserat om en utredning angående
kostnadsfördyringen   för   enskild
väghållning      på       det
statsbidragsberättigade     enskilda
vägnätet. Resultatet från utredningen,
som ännu inte har slutredovisats, kommer
enligt  statsrådet  att  ingå   i
beslutsunderlaget    inför    det
regleringsbrev  som  regeringen  skall
besluta för år 2003.
Utskottet vill vidare betona vikten av
att  de  enskilda  vägarna  ges  en
tillfredsställande resurstilldelning med
hänsyn till detta vägnäts betydelse för
att trygga en hög transportkvalitet och
god tillgänglighet i hela landet. Av
budgetpropositionen  framgår  att  i
avvaktan på den utredning som regeringen
initierat angående kostnadsfördyringar,
kan medelsposten till drift och byggande
av enskilda vägar komma att justeras.
Utskottet förutsätter att de enskilda
vägarnas transportpolitiska betydelse för
landet  beaktas inom ramen  för  den
slutliga beredningen av anslagsposten och
bidragsvillkoren. Utgångspunkten bör vara
att bidragsprocenten till de enskilda
väghållarna vidmakthålls i avvaktan på
att  ställning  tas  till  ett  nytt
regelsystem  med anledning  av  BREV-
utredningens  förslag.  Vidare  utgår
utskottet från att regeringen skyndsamt
återkommer till riksdagen när regeringens
ställningstaganden  om  det  enskilda
vägnätet är klara.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts
förordar utskottet inte någon åtgärd med
anledning   av  de  nu   aktuella
motionsyrkandena.  Därmed   avstyrker
utskottet  bifall  till  motionerna
2002/03:T226  (kd), 2002/03:T235  (c),
2002/03: T251 (c), 2002/03:T280  (c),
2002/03:T283  (v),  2002/03:T288  (m)
yrkandena 1 och 3, 2002/03:T289 (m, kd),
2002/03:T295 (c) yrkande 2, 2002/03:T298
(fp)  yrkande  17,  2002/03:T321  (m)
yrkandena 2 och 3, 2002/03:T332 (c),
2002/03:T369  (c),  2002/03:T384  (c),
2002/03:T391  (s),  2002/03:T407  (c),
2002/03:T440  (fp), 2002/03:T443  (s),
2002/03:T462 (kd) yrkande 9, 2002/03:
T466 (c) yrkandena 5 och 6, 2002/03:T498
(s), 2002/03:T502 (s), 2002/03: N270 (kd)
yrkande 3 och 2002/03:N304 (m) yrkande 7.

2.6 Trafiksäkerhet och EU-mopeder

Utskottets bedömning
Utskottet ser med stor oro på  att
utvecklingen av antalet  dödade  och
svårt  skadade  i  vägtrafiken  inte
minskar  och  att  något  tydligt
trendbrott ännu inte kan skönjas. Ett
problem är det snabbt växande antalet
olyckor med s.k. EU-mopeder. Utskottet
förutsätter att berörda parter vidtar
kraftfulla åtgärder för att  åtgärda
detta problem och att regeringen för
riksdagen redovisar sin bedömning av
hur den allvarliga situationen skall
lösas.

Utskottets ställningstagande

Frågan om säkerheten i trafiken, inte
minst inom vägtrafiken, är ett centralt
område inom transportpolitiken. Riksdagen
har tidigare ställt sig bakom regeringens
förslag om att nollvisionen skall gälla
som   ett  långsiktigt  mål   för
trafiksäkerheten. Likaså har riksdagen
godkänt etappmålet om att antalet dödade
till  följd av vägtrafikolyckor skall
minska med minst 50 % till år 2007, detta
innebär högst 270 personer.
Som redovisas i budgetpropositionen har
antalet  dödade och svårt skadade  i
vägtrafikolyckor inte minskat på det sätt
som har förutsatts. Inte heller kan något
trendbrott  i  utvecklingen  skönjas.
Antalet dödade i vägtrafiken år 2001 var
583 vilket är i stort sett oförändrat
jämfört med år 2000.
Enligt  utskottets  mening   krävs
kraftfulla  insatser  om  målen  för
trafiksäkerheten skall kunna uppnås. Det
är nödvändigt att alla berörda - såväl
trafikanter som systemutformare - tar sin
del av ansvaret för trafiksäkerheten. Ett
förverkligande  av trafiksäkerhetsmålen
förutsätter  att  alla  aktörer  inom
vägtrafiken tar till sig den grundsyn som
ligger bakom nollvisionen och som är en
förutsättning för framgång, nämligen att
varje  olycka som förorsakar dödsfall
eller svåra personskador är en tragedi.

Med   hänsyn  till  den  oroande
utvecklingen  med  ett  ökat  antal
mopedolyckor uppvaktades utskottet den 13
november 2002 av Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande (NTF) och i
samband därmed utfrågades företrädare för
Vägverket   samt   Moped-    och
motorcykelbranschens riksförbund (McRF).
Vid  mötet  redovisades  att  antalet
mopedolyckor med dödlig eller allvarlig
utgång har ökat efter riksdagsbeslutet år
1999 då en ny typ av moped infördes, den
s.k.  EU-mopeden.  Denna  moped  är
konstruerad för en hastighet av högst 45
km/tim och föraren måste ha körkort,
traktorkort eller förarbevis för moped
klass 1. Under utfrågningen redovisades
problem  med  rådande  trafiksäkerhet,
tillsyn,  regelsystem, försäljning  av
trimmade mopeder och fordonsutveckling
med bl.a. fyrhjuliga mopeder i blandad
trafik.  Vidare  informerades  om  de
åtgärder som berörda parter arbetar med
för  att  motverka  den  negativa
utvecklingen. Det gällde bl.a. krav på
registreringsskylt för alla mopedtyper i
syfte   att   underlätta   tillsyn,
eterkallelse av förarbevis, skärpta krav
på  återförsäljare  av  mopeder  och
hastighetsreglering.  Vissa  av  dessa
åtgärder kräver riksdagens agerande men
många åtgärder kan vidtas av regeringen,
Vägverket och av organ inom branschen.
Utskottet avser att under våren 2003
behandla ett stort antal motioner om
olika trafiksäkerhetsfrågor som väckts
under den allmänna motionstiden år 2002.
Utvecklingen  med  ett  ökat  antal
mopedolyckor är dock så oroande  att
utskottet  redan nu vill uppmärksamma
detta problem. Enligt utskottets mening
är det angeläget att ett aktivt arbete
genomförs för att åtgärda problemet med
det ökade antalet mopedolyckor. Utskottet
förutsätter  att  regeringen  snarast
återkommer  till  riksdagen  med  en
redovisning av vilka åtgärder som vidtas
för att komma till rätta med det angivna
trafiksäkerhetsproblemet.
3 Järnvägar och Öresundsförbindelsen


Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  bör  godkänna  regeringens
förslag om
ekonomiska förpliktelser för
Banverket avseende dels banhållning och
sektorsuppgifter, dels Botniabanan,
låneramar avseende dels vissa
investeringar m.m., dels prioriterade
järnvägsprojekt och dels Svedab,
finansiella befogenheter för
bl.a. affärsverket Statens järnvägar.
Utskottet    avstyrker    samtliga
motionsförslag.
Jämför reservationerna 3 (m, fp, kd), 4
(kd) och 5 (m, fp, kd).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet sex
regeringsförslag    som    gäller
järnvägsområdet   och   Svensk-Danska
Broförbindelsen AB, Svedab. Regeringen
föreslår att riksdagen
4. godkänner att regeringen för år 2003
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret på 295 000 000 kr för
Vägverket och Banverket tillsammans, för
att finansiera kapitaltillskottet till
Svedab samt räntan för detta lån,
7. bemyndigar regeringen att under år
2003  för ramanslaget 36:4 Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför utgifter på
högst 9 200 000 000 kr efter 2003,
8. bemyndigar regeringen att under år
2003  för Botniabanan ingå ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter  på
högst 25 000 000 000 kr efter år 2003,
9. godkänner att regeringen för år 2003
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 8 795 000 000
kr för Banverket för investeringar i
eldrifts-   och   teleanläggningar,
telenätsutrustning,  projekteringslager,
rörelsekapital   samt   för   vissa
investeringar i Stockholmsområdet enligt
avtal  år  1983  mellan  staten  och
Stockholms läns landsting,
10. godkänner att regeringen för år
2003  får  besluta om en låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 1 713 000 000
kr  för  genomförande av prioriterade
järnvägsprojekt år 2003,
11.  bemyndigar  regeringen  att  ge
affärsverket Statens järnvägar samt de
nya verksamheter som numera bedrivs i
bolag, finansiella befogenheter år 2003 i
enlighet med vad regeringen förordar.
Vidare behandlar utskottet följande tre
motioner:
- 2002/03:T321 yrkande 9 av Elizabeth
Nyström m.fl. (m),
- 2002/03:T377 yrkande 3 av Ulf Nilsson
m.fl. (fp),
- 2002/03:T462 yrkandena 2, 4 delvis och
6 av Johnny Gylling m.fl. (kd).

3.1 Ekonomiska förpliktelser


Regeringens förslag

I Banverkets verksamhet ingår att sluta
långsiktiga avtal, som innebär ekonomiska
förpliktelser för flera år framåt  i
tiden.  Detta gäller såväl avtal  om
investeringar som avtal om drift och
underhåll.  Vidare  har   Banverket
regeringens uppdrag att lämna bidrag för
olika ändamål. För att kunna planera sin
verksamhet måste bidragstagaren normalt
veta i förväg att bidraget kommer att
betalas  ut.  I  propositionen  begär
regeringen därför ett bemyndigande att
ingå ekonomiska förpliktelser om högst
9,2 miljarder kronor. Bemyndigandet bör
avse all upphandlad verksamhet och alla
bidrag där fleråriga avtal sluts och som
inte faller under 13 § lagen (1996:1059)
om  statsbudgeten, detta  oavsett  om
avtalen  avser  Banverkets  interna
resultatenheter    eller    externa
leverantörer.
Vidare begärs ett bemyndigande avseende
Botniabanan om högst 25 miljarder kronor,
beträffande dels produktionskostnaden om
ca 15 miljarder kronor, dels den totala
räntekostnaden under amorteringstiden om
ca 10 miljarder kronor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker att  regeringen
bemyndigas att under år 2003 i fråga om
ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning
och  sektorsuppgifter ingå  ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden medför utgifter på högst 9,2
miljarder kronor efter år 2003.
Riksdagen   bör  också   bemyndiga
regeringen  att under  år  2003  för
Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser
som, inklusive tidigare gjorda åtaganden,
innebär utgifter på högst 25 miljarder
kronor efter år 2003.

3.2 Översyn av Botniabanans finansiering
m.m.


Motionsförslag

Botniabanan bör genomföras, framhålls i
motion 2002/03:T462 av Johnny Gylling
m.fl.  (kd) (yrkande 6). Motionärerna
anser emellertid att finansierings- och
styrmodellen för Botniabanan omgående bör
ses över i syfte att säkerställa att
tidsplaner och kostnadsramar hålls.

Utskottets ställningstagande

Botniabanan är ett projekt omfattande 19
mil ny järnväg från Nyland norr  om
Kramfors via Örnsköldsvik till  Umeå.
Riksdagen biföll hösten 2001 regeringens
förslag om Botniabanan i samband med sin
behandling   av   budget-    och
infrastrukturpropositionerna    (prop.
2001/02:1,  prop.  2001/02:20,  bet.
2001/02:TU1,  bet. 2001/02:TU2,  rskr.
2001/02:125 och rskr. 2001/02:126).
Utskottet instämmer med motionärerna om
vikten av att Botniabanan genomförs i
enlighet med uppställda ekonomiska och
tidsmässiga planer. Det rör sig om mycket
omfattande belopp. Det får ankomma på
regeringen att noggrant följa projektet
och  -  i  synnerhet vid  eventuella
avvikelser  från fastlagda  planer  -
återkomma till riksdagen med fortlöpande
redovisning av framåtskridandet. Med vad
utskottet nu har uttalat saknas skäl för
riksdagen att vidta någon åtgärd med
anledning av motion 2002/03:T462 (kd) i
denna del; den avstyrks alltså.

3.3 Låneram för vissa
järnvägsinvesteringar m.m.


Regeringens förslag

Banverket har möjlighet att  låna  i
Riksgäldskontoret för  att  finansiera
investeringar   i   eldrifts-   och
teleanläggningar,   telenätsutrustning,
projekteringslager, rörelsekapital samt
för   vissa   investeringar    i
Stockholmsområdet enligt avtal från år
1983 mellan staten och Stockholms läns
landsting. Regeringen begär riksdagens
godkännande att regeringen för år 2003
får  besluta  om  en  låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 8 795 miljoner
kronor för Banverket för dessa ändamål.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens förslag.

3.4 Låneram för prioriterade
järnvägsprojekt m.m.


Regeringens förslag

I propositionen föreslås att riksdagen
godkänner att regeringen för år 2003 får
besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om  högst 1 713 miljoner kronor för
genomförande    av    prioriterade
järnvägsprojekt 2003.

Motionsförslag

I motion 2002/03:T462 av Johnny Gylling
m.fl. (kd) motsätter man sig förslaget om
en  låneram. Motionärerna  anser  att
regeringens förslag inte är tillräckligt
specificerat.  Vidare finner  de  att
förslaget avser både investeringar och
reinvesteringar.  Enligt  motionärernas
mening är finansiering genom lån för
dessa slags investeringar inte förenlig
med  budgetlagen. De möjligheter  som
budgetlagen medger för lånefinansiering
avser investeringar, inte åtgärder som i
huvudsak  har  som  syfte  att  höja
standarden  på  befintliga  väg-  och
järnvägssträckor, hävdar de. De berörda
projekten bör i stället finansieras inom
utgiftstaket (yrkande 2).
I samma motion (yrkande 4 i denna del)
begärs  ett  generellt  uttalande  av
riksdagen  om  att  finansiering  av
infrastruktur  genom lån  skall  vara
reserverad för nyinvesteringar i form av
sammanhållna  och  tydligt  avgränsade
projekt.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att det på många
håll råder brist på spårkapacitet trots
gjorda infrastruktursatsningar. Den av
regeringen föreslagna låneramen avser en
del av satsningen i närtid - för åren
2002-2004  -  inom  ramen  för  de
infrastrukturprojekt som riksdagen tog
beslut  om  hösten  2001.   Denna
närtidssatsning har påbörjats genom att
Banverket har utnyttjat möjligheten att
genom  upptagande  av  lån  påskynda
genomförandet  av  investeringsprojekt.
Enligt utskottet är det angeläget att det
nu inledda arbetet för en förbättrad
järnvägsinfrastruktur får fortsätta och
inte   fördröjs   genom   ändrade
finansieringsformer. Utskottet anser inte
att det finns något skäl för riksdagen
att  bifalla motion 2002/03:T462 (kd)
yrkande 2.
Utskottet anser inte heller att någon
åtgärd från riksdagens sida är påkallad
med anledning av motion 2002/03:T462 (kd)
yrkande  4  (i denna del).  Motionen
avstyrks således i här berörda avseenden.

3.5 Finansiella befogenheter för
affärsverket Statens järnvägar m.m.


Regeringens förslag

Statens järnvägar är ett affärsverk som
förvaltar den egendom och ansvarar för
den verksamhet som före utgången av år
2000  ingick  i  Statens  järnvägars
verksamhet men som inte överfördes till
aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001.
I  budgetpropositionen  föreslås  att
riksdagen bemyndigar regeringen att ge
affärsverket Statens järnvägar samt de
nya verksamheter som numera bedrivs i
bolag  vissa  finansiella befogenheter
under år 2003. De bemyndiganden som avses
är dels tecknande av underuthyrningsavtal
avseende leasingkontrakt, dels placering
av medel enligt gällande finanspolicy.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner regeringens förslag.

3.6 Banverkets produktionsverksamhet


Bakgrund

Banverket      är      central
förvaltningsmyndighet med  ett  samlat
ansvar,  sektorsansvar,  för   hela
järnvägstransportsystemet. Härutöver har
Banverket förvaltande uppgifter som avser
banhållning. Dessa innefattar planering
och upphandling av drift och underhåll
samt  om- och nybyggnader av statens
järnvägsanläggningar.   Beställningarna
görs  internt,  från de  producerande
enheterna,   eller  externt,   från
entreprenörer och konsulter. En tredje
roll består i produktionsverksamhet, dvs.
tillhandahållande  av  produktion  och
tjänster  inom  järnvägsområdet  efter
upphandling eller beställning.

Motionsförslag

För  att tydliggöra Banverkets  olika
roller  krävs  en  bolagisering  av
konkurrensutsatta verksamheter, anförs i
motion 2002/03:T321 av Elizabeth Nyström
m.fl. (m) (yrkande 9). En effektivisering
och  besparing kan uppnås genom  att
Banverkets hela produktion upphandlas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärernas uppfattning
om  vikten  av rationaliseringar  och
effektiviseringar för att vidmakthålla
och utveckla järnvägsnätet.
Genom ett beslut i Banverkets styrelse
är  delar  av  Banverket  produktion
konkurrensutsatta sedan den 1 juli 2001.
Banverkets verksamhet bygger på en tydlig
rollfördelning mellan förvaltande  och
producerande enheter. Verksamheten inom
Banverket produktion är inriktad på drift
och underhåll samt ny- och ombyggnad av
spåranläggningar.  Uppdragen   härrör
huvudsakligen    från    Banverkets
banregioner, kommuner, hamnar, industrier
och andra som äger järnvägsanläggningar.
Riksrevisionsverket (RRV) har genomfört
vissa  granskningar  av  Banverkets
verksamhet. I sin revisionsrapport med
anledning av Banverkets årsredovisning
för  år  2001  har  RRV  lämnat
rekommendationer  avseende  beställar-
respektive utförarorganisationen.
Enligt utskottets mening bör resultatet
av denna nya inriktning utvärderas. Mot
den bakgrunden bör konkurrensutsättning
av  återstående delar av verksamheten
avvaktas. En bolagisering av verksamheten
är inte aktuell, anser utskottet. Med det
nu sagda avstyrks motionen i berörda
delar.

3.7 Låneram avseende kapitaltillskott
till Svedab


Bakgrund

Den s.k. Öresundsförbindelsen består av
dels en kust-till-kust-förbindelse mellan
Danmark  och Sverige, dels väg-  och
järnvägsanslutningar på såväl den danska
som den svenska sidan.
Beslutet om en fast förbindelse över
Öresund fattades år 1991 på grundval av
ett avtal mellan Sveriges och Danmarks
regeringar.  Avtalet  godkändes  av
riksdagen i juni samma år. Samtidigt
beslutade  riksdagen om de ekonomiska
åtaganden som förutsattes enligt avtalet
(prop. 1990/91:158, bet. 1990/91:TU31,
rskr.  1990/91:379).  Enligt  beslutet
skulle Öresundsförbindelsen finansieras
med avgifter från trafikanterna så att
ingen belastning på statsbudgeten skulle
uppstå. Vidare skulle anslutningarna på
den svenska sidan finansieras med det
överskott   som  Öresundsförbindelsen
beräknades ge.
Med  anledning  av  regeringsavtalet
bildades två statligt ägda bolag. Det ena
är svenskt, Svensk-Danska Broförbindelsen
AB (Svedab), och det andra danskt, A/S
Øresundsförbindelsen. Tillsammans bildade
de Öresundsbrokonsortiet med uppgift att
svara  för  planering,  projektering,
byggande,   drift,  underhåll   och
finansiering   av   kust-till-kust-
förbindelsen.   Efter   det   att
Öresundsförbindelsen öppnades för trafik
den 1 juli 2000 har konsortiet ändrat
namn  till  Øresundsbro  Konsortiet.
Samtidigt  har  det koncentrerat  sin
verksamhet till drift, kundservice och
marknadsföring.
I och med att Öresundsförbindelsen togs
i  drift  påbörjades  avskrivningen
(värdeminskningen)  av  anläggningen,
vilket  har  lett till ett  negativt
resultat i Svedabs ekonomi som inte kan
täckas  med  bolagets  eget  kapital.
Förhållandet med ett negativt kapital
har, enligt vad som framgår av tidigare
riksdagsbehandling, beräknats bestå under
flera  år. Utdelning från Øresundsbro
Konsortiet  till  ägarbolaget  Svedab
beräknas  att kunna utbetalas  första
gången   år  2018.  Kust-till-kust-
förbindelsen  av  Öresundsförbindelsen
bedöms vara återbetald på 30 år.

Regeringens förslag

I propositionen begärs att regeringen för
år 2003 får besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret på 295 miljoner kronor
för Vägverket och Banverket tillsammans,
för  att finansiera kapitaltillskottet
till Svedab samt räntan för detta lån.

Tidigare behandling i riksdagen

När  utskottet behandlade  motsvarande
förslag förra hösten (prop. 2001/02:1,
bet.  2001/02:TU1, rskr.  2001/02:125)
tillstyrktes förslaget om låneram  om
högst  310  miljoner  kronor  för
kapitaltillskott till Svedab. Samtidigt
erinrades om riksdagens beslut tidigare
samma  år om att utvecklingen  kring
Öresundsförbindelsens ekonomi noga skulle
följas och redovisas för riksdagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet godtar regeringens förslag om
kapitaltillskott.  Samtidigt  erinrar
utskottet - återigen - om riksdagens
beslut  om  att  utvecklingen  kring
Öresundsförbindelsen noga skall följas
och redovisas för riksdagen.

3.8 Avgifter på Öresundsbron


Bakgrund

I det avtal med Danmark som riksdagen
beslutade om år 1991 (bet. 1990/91:TU31
bil.  3  art.  15) fastställdes  att
kostnaderna för Öresundsförbindelsen i
sin helhet skall täckas av konsortiet
genom särskilda trafikantavgifter. Som en
övergripande utgångspunkt  gäller  att
Öresundsbron  syftar till  att  skapa
förbättrade  trafikförbindelser  mellan
Sverige  och Danmark och att  därmed
åstadkomma  förutsättningar  för  ett
förstärkt och utbyggt kulturellt  och
ekonomiskt   samarbete   samt   för
utvecklingen av en gemensam arbets- och
bostadsmarknad i Öresundsregionen till
gagn för båda stater. Tillkomsten av
Öresundsbron syftar vidare  till  att
främja en rationell och ändamålsenlig
järnvägstrafik mellan länderna. Enligt
avtalet gäller att trafikantavgifterna
för  Öresundsbron  skall  bestämmas
självständigt av Øresundsbro Konsortiet.
I  det  ursprungliga avtalet  mellan
Sveriges och Danmarks regeringar om en
fast  förbindelse över Öresund  ingår
vidare  ett  tilläggsprotokoll  enligt
vilket  nivån  för  färjetaxorna  vid
Helsingborg-Helsingör   skall   vara
utgångspunkt för taxorna för vägtrafiken
på bron (punkt 3 i tilläggsprotokollet).

Motionsförslag

Avgifter på Öresundsbron tas upp i motion
2002/03:T377 av Ulf Nilsson m.fl. (fp).
Motionärerna anför att kostnaderna för
pendlare måste vara så rimliga att även
människor  med  lägre  inkomster  kan
arbetspendla.   Såväl   bro-   som
färjeavgifter måste sänkas, heter det.
Förhandlingar med danska staten måste
inledas  för  att  åstadkomma  sänkta
broavgifter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att broavgifterna
skall  utformas med beaktande av  de
riktlinjer som gemensamt lagts fast av
Danmark och Sverige. För en förändring av
dessa grundläggande förutsättningar för
prissättningen krävs ett nytt avtal med
Danmark.  Utskottet  utgår  från  att
Øresundsbro  Konsortiet  noga  följer
utvecklingen av trafiken och intäkterna
av broavgifterna. Skulle det finnas skäl
till förändringar är det konsortiet som
har att ta initiativ till sådana.
Utskottet delar den uppfattning  som
framförs i motionen, nämligen att det är
angeläget  att kollektivtrafiken  över
Öresundsbron  kan  utvecklas.  Enligt
gällande transportpolitiska principer är
det inte statens uppgift att bestämma
biljettpriserna. När utskottet behandlade
ett  motsvarande motionsförslag  förra
hösten sade sig utskottet inte  vara
berett att föreslå något initiativ från
riksdagens  sida. Utskottet  vidhåller
denna  ståndpunkt. Motion 2002/03:T377
(fp) avstyrks alltså i denna del.
4 SjöfartAvsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet fyra
regeringsförslag  i budgetpropositionen
för 2003 inom verksamhetsområdet Sjöfart.
Regeringen föreslår
12. att riksdagen godkänner ekonomiska
mål   och   investeringsplan   för
Sjöfartsverket för perioden 2003-2005 i
enlighet med vad regeringen förordar,
13. att riksdagen bemyndigar regeringen
att   fastställa   utdelning   och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i
enlighet med vad regeringen förordar,
14. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  för  2003  ge  Sjöfartsverket
finansiella befogenheter i enlighet med
vad regeringen förordar,
15.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om Handelsflottans
kultur- och fritidsråd.
Vidare behandlar utskottet följande 20
motioner:
- 2002/03:T212 av Annelie Enochson (kd),
- 2002/03:T231 yrkande 4 av Marietta de
Pourbaix-Lundin (m),
- 2002/03:T245 av Johan Linander (c),
-  2002/03:T247 av Lilian Virgin och
Christer Engelhardt (båda s),
- 2002/03:T249 av Jeppe Johnsson och Sten
Tolgfors (båda m),
- 2002/03:T264 av Cecilia Magnusson och
Anita Sidén (båda m),
- 2002/03:T298 yrkandena 10, 21 och 22 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp),
- 2002/03:T319 av Mona Jönsson (mp),
-  2002/03:T321  yrkandena  14-18  av
Elizabeth Nyström m.fl. (m),
-  2002/03:T340 yrkande 4  av  Peter
Danielsson m.fl. (m),
- 2002/03:T357 av Annelie Enochson (kd),
- 2002/03:T365 av Åsa Torstensson (c),
- 2002/03:T400 av Erling Bager (fp),
- 2002/03:T402 av Carina Ohlsson och
Urban Ahlin (båda s),
- 2002/03:T429 av Ronny Olander (s),
- 2002/03:T464 yrkandena 2-4, 7 och 10 av
Johnny Gylling m.fl. (kd)
-  2002/03:T466 yrkande 21  av  Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2002/03:T477 av Christin Nilsson m.fl.
(s),
- 2002/03:T513 av Sylvia Lindgren (s),
-  2002/03:N340 yrkande 3  av  Johan
Linander och Lars-Ivar Ericson (båda c).

4.1 Ekonomiska mål och investeringsplan
m.m. för Sjöfartsverket

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  till
ekonomiska mål och investeringsplan för
Sjöfartsverket för perioden 2003-2005.
Målet för Sjöfartsverkets räntabilitet
föreslås halveras från 7 % till 3,5 %.
Utskottet förordar att regeringen ges
begärda  bemyndiganden att fastställa
utdelning och skattemotsvarighet samt
finansiella    befogenheter    för
Sjöfartsverket.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår ekonomiska mål för
Sjöfartsverket under perioden 2003-2005
enligt följande. Målet för räntabilitet
är    att    resultatet    efter
skattemotsvarighet skall uppgå till 3,5 %
av eget kapital. Sänkningen av dagens mål
som uppgår till 7 % motiveras med att
Sjöfartsverket för närvarande genomför en
samhällsekonomiskt viktig investering i
farlederna  till/från Göteborg  vilket
innebär  högre  kostnader  och  sämre
resultatutveckling  för  verket.  Det
långsiktiga målet för soliditeten är att
den  skall uppgå till lägst  30  %.
Utdelningskravet bör enligt regeringen
omfatta en tredjedel av vinsten, räknat
som resultatet efter skattemotsvarighet.
Utdelning och skattemotsvarighet föreslås
även   fortsättningsvis   fastställas
slutligt av regeringen i samband med
bokslutet.
Enligt  budgetpropositionen  föreslås
vidare   att  riksdagen   godkänner
Sjöfartsverkets  investeringsplan  för
perioden  2003-2005.  Den   innebär
investeringar inom en ram som sammanlagt
omfattar 468,8 miljoner kronor, varav 197
miljoner kronor avser investeringar i
farleder till Göteborgs hamn under 2003.
Regeringen  förordar   också   att
Sjöfartsverket får bemyndigande att ta
upp lång- och kortfristiga lån inom en
total ram av 350 miljoner kronor. Verket
bör  också  få sätta in kassamässigt
överskott  på  räntebärande  konto  i
Riksgäldskontoret eller affärsbank.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har ingen erinran mot  vad
regeringen anför om ekonomiska mål och
investeringsplan m.m. för Sjöfartsverket.
Det innebär att riksdagen bör
-  godkänna  ekonomiska  mål  och
investeringsplan för Sjöfartsverket för
perioden 2003-2005 i enlighet med vad
regeringen förordar,
- bemyndiga regeringen att fastställa
utdelning  och skattemotsvarighet  för
Sjöfartsverket  i  enlighet  med  vad
regeringen förordar,
- bemyndiga regeringen att för år 2003 ge
Sjöfartsverket finansiella befogenheter i
enlighet med vad regeringen förordar.

4.2 Handelsflottans kultur- och
fritidsråd (HKF)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker vad regeringen
anför om Handelsflottans kultur- och
fritidsråd.  Det  innebär  att  18,5
miljoner kronor av rådets verksamhet
2003 finansieras från farledsavgifterna
och  att  långsiktiga  utgångspunkter
skall läggas fast för HKF:s verksamhet.

Regeringens förslag

Handelsflottans kultur- och fritidsråds
(HKF) verksamhet finansieras genom dels
en   avräkning  på  Sjöfartsverkets
farledsavgifter,    dels     egna
avgiftsintäkter. Regeringen beräknar att
för år 2003 skall 18,5 miljoner kronor av
rådets totala kostnader finansieras genom
avräkning av farledsavgifterna. Enligt
rådet beräknas de egna avgiftsintäkterna
uppgå till 4,9 miljoner kronor. Vidare
anges att regeringen under år 2003 avser
behandla en framställan från HKF med
begäran om klarläggande av långsiktiga
utgångspunkter för verksamheten.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det angeläget
att långsiktiga utgångspunkter för HKF:s
verksamhet läggs fast vad avser fortsatt
inriktning, omfattning och finansiering.
Utskottet  tillstyrker  förslaget  i
propositionen om att riksdagen godkänner
vad regeringen förordar om HKF.

4.3 Sjöfartsstöd och internationell
sjöfartspolitik

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  konstaterar att  en  bred
politisk samsyn har utvecklats när det
gäller  näringspolitiskt  stöd  till
sjöfart. Det innebär att näringen skall
ges  likvärdiga konkurrensvillkor och
att  det långsiktiga målet  är  att
särskilda  statsstöd skall avvecklas.
Med hänvisning till att regeringen inom
EU förutsätts verka för en ordning som
säkerställer    största    möjliga
konkurrensneutralitet  utan  statliga
subventioner   avstyrks    berörda
motionsförslag.

Utvecklingen av konkurrens och
sjöfartsstöd inom EU

Handelsflottorna inom EU har under de
senaste årtiondena varit utsatta för en
allt   hårdare   konkurrens   från
tredjelandsflottor          och
bekvämlighetsflaggat tonnage som opererat
till betydligt lägre kostnader. Denna
konkurrens har medfört att EU:s andel av
tonnaget från år 1970 till i mitten av
1990-talet har minskat från 32 % till 14
%. Mot den bakgrunden har EG-kommissionen
i maj 1997 fastställt nya riktlinjer för
statligt  stöd  till sjöfartsnäringen.
Dessa  innebär jämfört med  dem  som
tidigare  gällt  betydligt  utökade
möjligheter  till stöd. Dessutom  har
antalet stödformer ökat och blivit mer
flexibla.
Som huvudregel gäller att statligt stöd
endast  får ges till fartyg som  är
registrerat   i  ett   medlemslands
skeppsregister. Som tak för statligt stöd
gäller reduktion till noll av skatter och
sociala avgifter för sjöfolk och  av
bolagsskatt. Inom ramen för denna totala
begränsning kan kostnader för sjömäns
hemresor ersättas. Investeringsstöd  i
samband med fartygsanskaffning kan i viss
utsträckning godtas. Stöd till utbildning
och forskning kan godkännas under vissa
förutsättningar. För att täcka förluster
av statens uppställda servicekrav kan
s.k. Public Service Obligations (PSO)
medges. Företagsskatt kan ersättas med
s.k. tonnageskatt. Denna tas ut som en
fast  skatt  som  är relaterad  till
fartygets  storlek.  För  vinstgivande
rederier  innebär  tonnageskatten  att
skatten reduceras avsevärt. I  Europa
tillämpas olika metoder för att behandla
skatter  och  sociala  avgifter  för
ombordanställda.  Får  den  anställde
nettolön betalar rederiet inte in någon
skatt. Detta kan också vara fallet vid
bruttolönesystem om rederiets skatter och
avgifter    för    ombordanställda
budgetmässigt behandlas netto. Behandlas
de däremot brutto betalas de först in
till staten och återbetalas därefter till
rederiet.

Motionsförslag

Elizabeth Nyström m.fl. (m) konstaterar i
motion 2002/03:T321 att de gällande EU-
reglerna  tillkom för att  europeiska
redare    skulle   få    rimliga
konkurrensvillkor   gentemot   s.k.
bekvämlighetsflaggat tonnage. Tanken var
inte att unionens olika stater skulle
skattebefria hela yrkesgrupper för att
skapa konkurrensfördelar för den egna
nationens företag. Risken är nu uppenbar
att  modellen  för  subvention  av
färjesjöfart blir allmän i Nordeuropa.
Med  stor sannolikhet uppstår  därmed
kompensationskrav    från    andra
transportföretag  som  riskerar  att
transportbranschen i EU utvecklas till
ett  oöverskådligt  subventionssystem.
Regeringen bör därför verka för en ny
sjöfartspolitik inom EU, en politik som
utgår från Romfördragets portalparagraf,
artikel  92,  och som  avvecklar  de
nationella stödprogrammen.
Lars Leijonborg m.fl. (fp) framhåller i
motion  2002/03:T298 att den svenska
sjöfarten under en rad av år har varit
hotad av konkurrensen från andra länder.
Under senare år har dock situationen
förbättrats i och med att rederistödet
försvunnit och ersatts med  en  s.k.
nettolösning. Folkpartiet anser ändock
att EU långsiktigt måste arbeta på att få
bort alla särlösningar för branschen.
I motion 2002/03:T513 av Sylvia Lindgren
(s) anförs att åtgärder bör vidtas mot
fartyg    som    seglar    under
bekvämlighetsflagg i  syfte  att  öka
säkerheten för miljö och människoliv.
Intentionerna bakom lex Britannia bör
därför  bevaras. Åtgärder bör  vidare
vidtas för att minska möjligheterna för
fartyg  under  bekvämlighetsflagg  att
färdas över svenska farvatten och lägga
till i svenska hamnar. Sverige bör även i
alla relevanta internationella sammanhang
verka för att få stopp på fenomenet med
bekvämlighetsflagg.

Utskottets ställningstagande

Både regeringen och riksdagen har vid
flera tillfällen uttalat att det  är
angeläget  att  slå vakt  om  svensk
sjöfartsnäring och att denna näring måste
ges likvärdiga konkurrensvillkor med våra
närmaste konkurrentländer. I sammanhanget
har även erinrats om den vikt som ett
svenskt bibehållet sjöfartskunnande har
för  centrala  svenska  områden  som
sjösäkerhet och miljöfrågor samt Sveriges
möjligheter  att även fortsättningsvis
vara  en  pådrivande  kraft  i  det
internationella  arbetet  inom  dessa
områden. Sveriges geografiska belägenhet
och vårt starka sjöfartsberoende när det
gäller utrikeshandeln leder också till
slutsatsen  att  en  tillräcklig  sjö
fartskompetens har betydelse  för  en
positiv utveckling av hela den svenska
transportsektorn  och  strävan  mot
kombinerade  transportlösningar   med
sjöfart  som  en  viktig  länk  i
transportkedjan.
Riksdagen har mot denna bakgrund med
bred majoritet ställt sig bakom det nya
sjöfartsstödet som började tillämpas den
1  oktober 2001. Stödet innebär  ett
nettostöd  genom  att  arbetsgivaren
krediteras  ett belopp som  motsvarar
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter och
omfattar   både   lastfartyg   och
passagerarfartyg i internationell trafik.
Det huvudsakliga motivet till att den nya
stödformen infördes var att det skulle
skapa förutsättningar för den svenska
handelsflottan  att  konkurrera  på
likvärdiga villkor på sjöfartsmarknaden.
Som redovisas i budgetpropositionen har
därefter  den  svenska handelsflottans
konkurrenskraft  förbättrats,  vilket
resulterat i bl.a. en ökad inflaggning
till det svenska sjöfartsregistret.
När  det  gäller  de  nu  aktuella
motionsförslagen om en avveckling  av
sjöfartsstöden inom EU vill utskottet
erinra om att i propositionen som låg
till grund för det nya sjöfartsstödet
framhölls att diskussioner avsågs ta upp
med  i  första  hand  de  nordiska
grannländerna  och Tyskland  för  att
undersöka möjligheterna att komma fram
till en gemensam syn på behovet  av
näringspolitiskt stöd  till  europeisk
färjesjöfart   (prop.   2000/01:127).
Utskottet biträdde denna uppfattning och
framhöll i sitt av riksdagen godkända
betänkande att den svenska hållningen
borde vara att färjetrafik och övrig
passagerartrafik som i huvudsak bedrivs i
konkurrens med annan europeisk trafik
inom  EU/EES-området  inte  skall  få
statligt stöd (bet. 2001/02:TU3).
Utskottet  står  fast  vid  denna
uppfattning och anser det angeläget att
en gemensam syn utvecklas när det gäller
näringspolitiskt stöd till sjöfart inom
EU. I sammanhanget kan även nämnas att
Godstransportdelegationen   i   sitt
slutbetänkande har framhållit att det
långsiktiga målet bör vara att genom
internationellt arbete på många olika
nivåer  förändra  villkoren  för  den
internationella sjöfartsnäringen så att
motiven för särskilda statsstöd till de
nationella rederierna bortfaller och en
sund konkurrenssituation kan uppnås utan
sådana stöd (SOU 2001:61 s. 247).
Utskottet  förutsätter  mot  denna
bakgrund att regeringen inom EU aktivt
verkar för en ordning som säkerställer
största  möjliga konkurrensneutralitet.
Utgångspunkten bör vara att inom ramen
för ett samlat europeiskt kostnadsansvar
uppnå   ett  långsiktigt   hållbart
transportsystem utan behov av statliga
subventioner. Utskottet delar därmed den
uppfattning som kommer till uttryck i nu
aktuella motioner.
Såvitt  gäller åtgärder för motverka
bekvämlighetsflaggade fartyg och främja
att  fartyg återregistrerar sig  inom
gemenskapen  vill utskottet  därutöver
betona vikten av att regelsystemet -
syftande till bl.a. ökad sjösäkerhet och
motverkande av social dumpning -  är
enhetligt och gällande för all sjöfart
inom gemenskapen, oavsett i vilket land
som fartyget är registrerat. Utskottet
vill vidare när det gäller åtgärder för
att minska möjligheterna för fartyg under
bekvämlighetsflagg  att  färdas  över
svenska farvatten och lägga  till  i
svenska hamnar hänvisa till att miljö-
och jordbruksutskottet genom beslut den
28   november  2002  har   berett
trafikutskottet tillfälle att yttra sig
om  att  klassificera  Östersjön  som
särskilt skyddat havsområde. Med en sådan
klassificering  kan enligt  utskottets
mening ges ökade möjligheter att vidta
angelägna åtgärder för att öka säkerheten
för miljö och människor.
Med hänvisning till det anförda synes
syftet   med   samtliga   berörda
motionsförslag bli tillgodosett utan att
riksdagen tar något initiativ i ärendet.
Utskottet  avstyrker därmed motionerna
2002/03:T298   (fp)   yrkande   21,
2002/03:T321  (m)  yrkande  14  och
2002/03:T513 (s).

4.4 Handelssjöfartens kostnadsansvar

Utskottets förslag i korthet
Utskottet anser att kostnadsansvarets
utformning  har stor  betydelse  för
utvecklingen  av  ett  långsiktigt
hållbart transportsystem där sjöfartens
samhällsekonomiska fördelar  kan  tas
till vara. Med hänvisning till pågående
utredningsarbete   om   sjöfartens
avgiftssystem   avstyrks   samtliga
motionsförslag. Jämför reservation  6
(m, fp, kd).

Inledning

Tillsyn  över sjösäkerheten, lotsning,
utmärkning  av farleder,  sjöräddning,
isbrytning,  skydd  av  miljön  mot
förorening   från   fartyg   och
sjökartläggning är för handelssjöfarten
angelägna uppgifter som Sjöfartsverket
svarar för. Verksamheten omfattas  av
handelssjöfartens kostnadsansvar  genom
avgifter som läggs på denna sjöfart.
Sedan den 1 januari 1998 tillämpas ett
nytt system för sjöfartsavgifter  som
innebär   att   fyravgiften   och
farledsvaruavgiften har slagits samman
till en avgift benämnd farledsavgift.
Lotsavgiften  har  betraktats,  till
skillnad   från   fyravgiften   och
farledsvaruavgiften, som en betalning för
en individuellt utpekad tjänst i form av
lotsning. Lotsavgiften ingår därför inte
i den mer generella farledsavgiften, och
dess konstruktion kvarstår oförändrad i
det nya systemet. Farledsavgiften och
lotsavgiften  kallas  tillsammans  de
allmänna sjöfartsavgifterna.  Den  nya
ordningen  har  följande  huvudsakliga
innebörd.
·     Inrikes sjötransporter,  som
enligt den gamla ordningen var undantagna
från fyravgift och farledsvaruavgift, har
belagts med farledsavgift och härigenom
likställts med det stora  flertalet
utrikes sjötransporter.
·
·      Även   den   transoceana
linjetrafiken, som enligt den gamla
ordningen var undantagen från fyravgift
och farledsvaruavgift, har belagts med
farleds- avgift.
·
·        Farledsavgiften    har
miljödifferentierats.
·
Sjötransporter inom Vänerområdet - varmed
avses sträckan från Göteborgsområdet upp
till  Vänern och hela Vänern  -  är
emellertid befriade från farledsavgift
och undantas således från den nya regeln
om att den inrikes sjöfarten jämställs
med   den  utrikes  sjöfarten   i
avgiftshänseende. Utskottet återkommer i
det följande till Vänersjöfarten.

Motionsförslag

I  motion  2002/03:T321 av  Elizabeth
Nyström m.fl. (m) begärs en utredning om
kostnadsansvaret för och  behovet  av
isbrytarflottan.  Kostnadsansvaret  bör
enligt  motionärerna  inte  vila  på
handelssjöfarten utan ingå i  statens
generella  regionalpolitiska  åtagande.
Motionärerna framhåller vidare att en
fortsatt    rationalisering    inom
Sjöfartsverket är angelägen. Därigenom
minskar behovet av medel under ett anslag
för     fritidsbåtsändamål    som
handelssjöfarten  genom  onödigt  höga
sjöfartsavgifter  orättmätigt  tvingas
bidra  till.  Genom  Sjöfartsverkets
taxekonstruktion riskerar stora delar av
sjöfarten att slås ut. En anpassning av
Sjöfartsverkets   taxa   till   den
samhällsekonomiska   marginalkostnaden
skulle  innebära  väsentligt  lägre
kostnader för sjötransporter och därmed
också minskad belastning på väg- och
järnvägsnäten.
Jeppe Johnsson och Sten Tolgfors (båda m)
uppmärksammar i motion 2002/03:T249 att
gällande  system för finansiering  av
isbrytningen innebär att kostnaderna till
stor del bärs av väst- och sydkusthamnar.
Denna kostnadsbelastning i kombination
med   den   i   Sverige   höga
avgiftsbelastningen på sjöfarten leder
till  en försämrat konkurrenssituation
gentemot utländska hamnar. Motionärerna
anser därför att det är rimligt att
betydande  delar  av kostnaderna  för
isbrytningen  överförs  från  dagens
avgiftsfinansiering         till
skattefinansiering.
Enligt Cecilia Magnusson och Anita Sidén
(båda m) i motion 2002/03:T264 bör ett
nytt system för farledsavgifter utarbetas
som bygger på att
·    användaren skall betala för de
resurser som tas i anspråk samt att
samhällsekonomisk marginalkostnad används
som beräkningsgrund,
·
·     det skall vara enkelt och
transparent,
·
·       det   skall   vara
tillväxtbefrämjande för svensk handel och
industri,
·
·     det skall vara rättvist och
konkurrensneutralt,
·
·     det  skall  ge kraftfulla
incitament  till  miljö-   och
teknikbefrämjande  åtgärder  från
trafikanternas sida.
·
Erling Bager (fp) konstaterar i motion
2002/03:T400 att i dag betalar sjöfarten
på svenska hamnar höga avgifter jämfört
med  andra  EU-länder.  Motsvarande
kostnadsuttag är otänkbart i andra EU-
länder och inte heller i linje med EU:s
vitbok  om  effektiva  och  rättvisa
trafikavgifter. För att  behålla  den
internationella sjöfarten  på  svenska
hamnar bör därför sjöfartsavgifterna EU-
anpassas.
Peter Danielsson m.fl. (m) framhåller i
motion  2002/03:T340  att  sjöfartens
avgifter skall vara konkurrensneutrala
jämfört med andra transportslag. Enligt
motionärerna är det inte rimligt att
staten genom en snedvriden avgiftspolitik
ger sjöfarten i Öresund samt i södra
Östersjön sämre konkurrensförutsättningar
än andra transportslag, speciellt som
sjöfarten  får  anses  vara  minst
miljöstörande med hänsyn till fraktad
godsmängd.
I motion 2002/03:T464 av Johnny Gylling
m.fl. (kd) begärs en översyn av dagens
avgiftssystem i syfte att skapa ett mer
konkurrensneutralt  förhållande  mellan
båt, bil och järnväg. Det är viktigt att
de  olika  transportslagens  avgifter
upplevs som rättvisa och att de betalar
för  sina  miljökostnader  och  den
infrastruktur  som  krävs.   Enligt
motionärerna bör regeringen pröva att
finansiera isbrytningen med hjälp av EU-
medel. I kd-motionen framhålls vidare att
Sjöfartsverkets investeringar i farleder
finansieras genom höjda sjöfartsavgifter
och  att  det  ytterst  innebär  att
exportindustrin får betala högre frakter.
En sådan ordning är inte rimlig, hävdas
det, och regeringen bör därför återkomma
med  förslag  om  hur  sjöfartens
investeringsbehov kan  finansieras  på
samma sätt som övrig infrastruktur.
Motsvarande uppfattning redovisar Annelie
Enochson (kd) i motion 2002/03:T357 som
framhåller   att   det   svenska
avgiftssystemet för godstransporter inte
är  trafikslagsneutralt  genom  att
avgifterna inte står i relation till
respektive trafikslags kostnader. Det är
vidare inte rimligt att sjöfarten betalar
kostnader som inte är sjöfartsrelaterade.
Sjöfartens avgifter bör därför omgående
sänkas så att dels svenska hamnar får
möjlighet att konkurrera på lika villkor
med andra länders hamnar, dels sjöfarten
får konkurrensneutralitet gentemot andra
transportslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärernas uppfattning
om  kostnadsansvarets  betydelse  för
sjöfartens fortsatta utveckling. Enligt
gällande transportpolitiska principer har
också   rättvisa   konkurrensvillkor
tillmätts  en  stor  betydelse  för
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Europeiska kommissionen
har vidare presenterat en vitbok om den
gemensamma transportpolitiken fram till
2010:  Vägval  inför  framtiden.  Där
behandlas  bl.a.  principerna   för
avgiftssättning            av
transportinfrastrukturen samt vikten av
att  förbättra  förutsättningarna  för
sjöfarten i Europa och åstadkomma ett
hållbart transportsystem.
Mot denna bakgrund och med anledning av
motsvarande motionsförslag hösten 2001
har  riksdagen som sin  mening  gett
regeringen till känna att en översyn av
farledsavgifterna snarast bör genomföras
i syfte att skapa ett avgiftssystem som
ger ett konkurrensneutralt förhållande
mellan transportslagen och som motsvarar
de   marginalkostnadsprinciper   som
redovisas  i EU:s vitbok.  Av  årets
budgetproposition framgår att den begärda
översynen   har   inletts   inom
Regeringskansliet.   Översynen   av
sjöfartsavgifter   inbegriper   såväl
farledsavgifter  som lotsavgifter.  En
ambition  är  att  avgiftssystemets
miljöstyrande effekt skall förbättras. En
redovisning om sjöfartsavgifter planeras
under våren 2003. I sammanhanget kan
vidare  nämnas  att  enligt   den
överenskommelse som nyligen träffats om
Vänersjöfarten, som utskottet återkommer
till senare, ingår som en avtalspunkt
tillsättandet  av  en  parlamentarisk
utredning   om  prissättningen   på
utnyttjandet av infrastrukturen i syfte
att uppnå konkurrensneutralitet mellan
transportslagen.
Med hänvisning till det anförda  är
utskottet inte berett att nu förorda
någon riksdagens åtgärd. Resultatet av
regeringens översyn av sjöfartsavgifterna
bör enligt utskottets mening avvaktas.
Motionerna avstyrks följaktligen.

4.5 Vänersjöfart samt övrig insjö- och
kustsjöfart

Utskottets förslag i korthet
Utskottet anser att Vänersjöfarten är
värdefull   och   välkomnar   den
överenskommelse som nyligen träffats om
långtgående insatser i syfte att öka
effektiviteten och sänka  kostnaderna
för Vänersjöfarten. Enligt utskottets
mening bör överenskommelsen kunna tjäna
som en grund för fortsatta insatser för
att   främja  övrig  insjö-  och
kustsjöfart. Utskottet avstyrker  mot
denna  bakgrund  samtliga  aktuella
motionsförslag. Jämför reservation  7
(m, fp, kd, c).

Motionsförslag

Vänersjöfart och övrig inrikes sjöfart
behandlas  i följande fyra  motioner.
Genomgående  i  alla  dessa  motioner
framhålls att transporter på Vänern eller
Mälaren  eller längs kusterna innebär
fördelar från miljö-, trafiksäkerhets-
och   energieffektivitetssynpunkt   i
förhållande   till   väg-    och
järnvägstransporter  och  att  dessa
fördelar motiverar insatser från bl.a.
statens sida. I flera motioner betonas
också att det faktum att man inom EU
satsar på de inre vattenvägarna.
Lars Leijonborg m.fl. (fp) framhåller i
motion  2002/03:T298 att sjöfart  är,
speciellt  för  bulktransporter,  en
miljömässigt  och ekonomiskt  effektiv
transportform.  Detta gäller  särskilt
inlandshamnar framför allt i Vänern och
Mälaren där sjötransporter utgör  ett
attraktivt      och      säkert
transportalternativ. Som exempel nämns
att ett tankfartyg som går upp i Vänern
via Göta kanal kan motsvara ca 40-45
tankbilar på väg. Regeringen bör därför
hitta ett system så att insjö-  och
kustsjöfarten kan öka och därmed tryggas.
Sven Bergström m.fl. (c) understryker i
motion 2002/03:T466 vikten av att goda
villkor  erbjuds  för  Väner-  och
Mälarsjöfarten. Centerpartiet välkomnar
därför   den   nyligen   träffade
överenskommelsen mellan berörda kommuner
och staten beträffande Vänersjöfarten.
Enligt motionärerna bör en parlamentarisk
utredning  omedelbart  tillsättas  som
påbörjar  kartläggningen  av  rådande
förhållanden och utifrån den föreslår
åtgärder. Bättre sjöfartsvillkor är av
stor vikt för såväl näringslivet som
miljön.
Carina Ohlsson och Urban Ahlin (båda s)
betonar i motion 2002/03:T402 att arbetet
med  att  förbättra  Vänersjöfartens
förutsättningar  brådskar.  Det  finns
därför  ingen  tid  för  utdragna
diskussioner. Ju förr åtgärder kan sättas
in desto bättre.
Johnny Gylling m.fl. (kd) efterlyser i
motion 2002/03:T464 ett handlingsprogram
för kustsjöfarten. Enligt motionärerna
finns det stora förutsättningar för att
öka närsjöfarten. EU:s transportministrar
har   sagt   sig  vilja  utveckla
kustsjöfarten. Detta är positivt  för
transporterna och Sverige med sin långa
kust och sina långa vattendrag som skulle
tjäna  på att kustsjöfarten fick  en
renässans. Regeringen bör  mot  denna
bakgrund   snarast   redovisa   ett
handlingsprogram  för  att  förbättra
villkoren för kustsjöfarten.

Utskottets ställningstagande

I sitt av riksdagen godkända betänkande
2000/01:TU1  framhöll  utskottet  att
Vänersjöfarten kan bidra till att uppnå
de transportpolitiska målen enligt 1998
års riksdagsbeslut om ett tillgängligt
transportsystem,     en     hög
transportkvalitet, en säker trafik, en
god  miljö  och en positiv  regional
utveckling.  Utskottet  vidhåller  den
uppfattningen och är alltjämt övertygat
om att man bör söka utnyttja de goda
möjligheter som finns att frakta stora
lastkvantiteter direkt via  hamnar  i
Vänern, Mälaren och utmed våra kuster.
Därigenom kan en väsentlig avlastning av
väg- och järnvägsnäten uppnås. Nuvarande
utveckling kan på sikt innebära faror för
sjöfartens  fortbestånd i  de  nämnda
vattenområdena. I det nämnda betänkandet
betonade utskottet också vikten av att
frågan  om Vänersjöfarten -  och  om
sjötransporterna på Mälaren och utmed
våra kuster - får en skyndsam lösning.
Utskottet välkomnar mot denna bakgrund
att regeringen har tillsatt en särskild
förhandlingsman för Vänersjöfarten som i
september 2002 träffat en överenskommelse
om   åtgärder  för  Vänersjöfarten.
Överenskommelsen har  träffats  mellan
staten genom dess förhandlingsman och
Gullspångs,  Karlstads,  Kristinehamns,
Lidköpings, Mariestads, Vänersborgs och
Åmåls respektive kommun, Göteborgs Hamn
AB,  Vänerhamn AB, Regionstyrelsen  i
Värmland,  Regionstyrelsen  i  Västra
Götaland,  Vänerns  Seglationsstyrelse,
Sjöfartsverket, Erik Thun Rederi  AB,
Ahlmark Rederi AB och Sjöfartsverket.
Överenskommelsen innebär att  samtliga
berörda  parter  gjort  långtgående
åtaganden för att främja Vänersjöfartens
utveckling.  Det  innebär  bl.a.  att
hamnavgifterna  sänks,  att  Vänerns
seglationsstyrelse    inlemmas    i
Sjöfartsverket, att möjligheterna till
lotsdispens vidgas, att avgiften  för
passage genom Göteborgs hamn tas bort,
att konkurrensneutralitet skall uppnås
gentemot övriga transportslag samt att
ett   näringslivsråd  inrättas  för
Vänerregionen.
Utskottet anser att Vänersjöfarten är
värdefull för Vänerregionen och att den
träffade överenskommelsen ger möjligheter
att trygga och utveckla Vänersjöfarten.
Överenskommelsen visar att undertecknade
parter  är  beredda till  långtgående
insatser för Vänersjöfartens utveckling i
syfte att öka effektiviteten och att
sänka  kostnaderna för Vänersjöfarten.
Utskottet     förutsätter     att
överenskommelsen kommer att följas upp
och  att  regeringen  för  riksdagen
redovisar  vilka  effekter  som  har
uppnåtts.
Enligt  utskottets  mening  är  det
angeläget att motsvarande samsyn  och
kraftfulla insatser kan göras för övrig
insjö-  och  kustsjöfart.  Utskottet
förutsätter att berörda parter aktivt
verkar  för att, i enlighet med  de
transportpolitiska målen, utveckla  en
effektiv  och  hållbar  strategi  för
sjöfarten. I avvaktan på att så sker
anser  utskottet att de nu  aktuella
motionsyrkandena inte bör föranleda någon
riksdagens    åtgärd.    Motionerna
2002/03:T298  (fp)  2002/03:T402  (s),
2002/03:T464 (kd) och 2002/03:T466 (c)
avstyrks  följaktligen.  Syftet  med
motionsyrkandena förutsätts dock  till
väsentlig del komma att tillgodoses.

4.6 Hamnfrågor

Utskottets förslag i korthet
Utskottet anser att hamnarna har en
central funktion för utvecklingen av
ett   hållbart   och   effektivt
transportsystem. Med hänvisning  till
pågående  utredningsarbete  och  EU-
behandling   av   direktiv   om
hamnverksamhet  avstyrker  utskottet
yrkanden  i  m- och fp-motioner  om
avreglering  och  privatisering  av
hamnar. Jämför reservation 8 (m, fp).

Motionsförslag

Elizabeth Nyström m.fl. (m) framhåller i
motion 2002/03:T321 att hamnar och andra
godsterminaler skall finnas där behovet
finns och att marknaden bäst avgör detta
utan     statlig     inblandning.
Hamnverksamheten bör därför avregleras
och privatiseras. Vidare framhålls att
kommunala   hamnkostnader   drabbar
sjötrafiken ensidigt och att det gällande
stuverimonopolet har förhindrat, eller i
varje fall försvårat, införande av ny
teknik, t.ex. självlossande båtar.
Det s.k. stuverimonopolet uppmärksammas
även av Marietta de Pourbaix-Lundin i
motion 2002/03:T231. Motionären anför att
transportkostnaderna i Gotlandstrafiken
kan sänkas om åkeriföretagen själva kan
köra lastfordon ombord respektive i land
från färjorna.
Lars Leijonborg m.fl. (fp) understyrker i
motion  2002/03:T298  vikten  av  att
konkurrenssituationen   i   hamnarna
förbättras. EU har ställt sig bakom en
hel rad förslag som skulle förbättra
konkurrensen i hamnarna. Denna politik
måste  enligt motionärerna också  bli
verklighet i Sverige.
Johan  Linander och Lars-Ivar Ericson
(båda c) föreslår i motion 2002/03:N340
att Ystads hamn klassificeras som hamn av
riksintresse.
Christin Nilsson m.fl. (s) framhåller i
motion 2002/03:T477 att hamnarna  bör
samordna sin verksamhet. För att få en
bättre samordning mellan transportslagen
är det enligt motionärerna lämpligt att
Godstransportdelegationen finner  vägar
för  att  öka  den  godsmängd  som
transporteras till sjöss.

Utskottets ställningstagande

När det gäller konkurrenssituationen i
hamnar  vill  utskottet  inledningsvis
klargöra  att  den  transportpolitiska
utvecklingen alltmer går i riktning mot
att bygga upp transportkedjor där varje
trafikslags fördelar tas till vara för
att  utveckla effektiva och  hållbara
transportsystem. Enligt utskottets mening
innebär detta att hamnarna är av stor
betydelse för den framtida utvecklingen.
Eftersom ca 90 % av all export och import
räknat i godsvolym utförs av sjöfarten
har hamnarna en central funktion för
godstransportsystemet och  därmed  för
tillväxten i landet.
Denna  syn  på  hamnarnas  betydelse
avspeglas i regeringens direktiv (Dir.
2002:98)    till    den    nya
Godstransportdelegation  som  tillsatts
tidigare i år för att lägga fram ett
heltäckande förslag till hur staten kan
stimulera   mer   samhällsekonomiskt
effektiva  godstransporter  där  man
särskilt uppmärksammat terminaler  och
hamnar. Enligt direktiven skall särskilt
behovet av omlastningsmöjligheter  vid
strategiska knutpunkter kartläggas liksom
fördelningen av ansvaret för att sådana
anläggningar, i första hand terminaler,
finns varaktigt tillgängliga och  kan
utvecklas. Med terminaler avses såväl
landbaserade anordningar  som  hamnar.
Delegationen skall belysa hur ansvaret
för terminalerna bör fördelas och vilka
principer för avgiftssättning, konkurrens
osv.  som  bör råda för att  främja
samverkan  mellan  trafikslagen.  Vid
bedömningen av vad som är en miljömässigt
önskvärd utveckling skall delegationen
utgå från de miljömål som fastställts av
riksdagen  (prop.  2000/01:130,  bet.
2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36).
I  direktiven anges också  att  det
pågående arbetet i EU med förslagen till
regler om järnvägs- och hamnfrågor kan
komma att förändra förutsättningarna för
de  frågekomplex som rör  terminaler.
Sverige bör skaffa sig underlag  för
överväganden om hur resultatet av detta
EU-arbete bäst kan omsättas i svensk
lagstiftning. Delegationen skall därför
lämna förslag till hur kommande EU-regler
som avser terminaler bör genomföras i
svensk lagstiftning.
Det som här avses är bl.a. det förslag
till direktiv som kommissionen i februari
2001 presenterat om marknadstillträde för
hamntjänster.  Förslaget  innebär  att
procedurregler  införs  i  syfte  att
garantera att alla tjänsteleverantörer
får samma möjlighet att komma in på
marknaden   för  hamntjänster.   De
hamntjänster som omfattas av direktivet
är dels teknisk-nautiska tjänster såsom
lotsning, bogsering och förtöjning, dels
lasthanteringstjänster       såsom
stuveriarbete  och  andra  typer  av
transporter inom terminalen,  lagring,
lastkonsolidering  (samlastning)  samt
passagerartjänster såsom  ombord-  och
landstigning.
Direktivet  är tillämpligt  på  alla
kusthamnar och kusthamnssystem som är
belägna inom en medlemsstats territorium
och öppna för allmän kommersiell sjöfart,
förutsatt att hamnens årliga trafikvolym
under  de  senaste  tre  åren  inte
underskridit 3 miljoner ton eller 500 000
passagerare. Direktivet behandlas  för
närvarande av EU-parlamentet i sin andra
läsning. Resulterar behandlingen i rådet
och Europaparlamentet i att lagförslaget
antas kan direktivet komma att träda i
kraft år 2005. Med hänvisning till den
pågående behandlingen av EG-direktivet
och Godstransportdelegationens uppgifter
anser   utskottet  att   motionerna
2002/03:T231 (m) yrkande 4, 2002/03:T298
(fp)  och 2002/03:T321 (m) inte  bör
föranleda riksdagen någon åtgärd.
Utskottet övergår därmed till  motion
2002/03:T477 (s) och de spörsmål som där
tas upp om samordning av hamnverksamhet
m.m. Enligt utskottets mening är det
viktigt  att ta till vara eventuella
samordningsmöjligheter  för  att  öka
effektiviteten. En utgångspunkt för den
pågående  planeringen  av  trafikens
infrastruktur är också att söka beakta
möjligheterna att bygga upp ett  väl
samordnat   transportsystem.   Enligt
riksdagens  beslut med  anledning  av
infrastrukturpropositionen   är   det
angeläget att landanslutningarna  till
nationellt viktiga hamnar  beaktas  i
infrastrukturplaneringen. Med de direktiv
som   utfärdats   för   den   nya
Godstransportdelegationens  arbete  ges
även  goda  förutsättningar  för  att
motionärernas önskemål tillgodoses.
När  det  slutligen  gäller  motion
2002/03:N340 (c) om Ystads hamn vill
utskottet framhålla att EU har beslutat
att hamnar med en godsomsättning om minst
1,5 miljoner ton eller minst 200 000
resande skall ingå i TEN-T-nätet som
kategori A-hamnar (Transeuropean Network
- Transport). Sjöfartsverket  har med
utgångspunkt från hamnstatistiken  mot
denna bakgrund angett att 22 svenska
hamnar, varav 17 godshamnar, uppfyller
dessa villkor. Bland dessa ingår Ystads
hamn.  Enligt Sjöfartsverket  är  det
rimligt att dessa hamnar även skall vara
av nationellt svenskt transportpolitiskt
intresse och förklaras som riksintresse.
Med  hänvisning  till  det  anförda
avstyrker    utskottet    samtliga
motionsförslag.

4.7 Fritidsbåtsregister

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen avslår
två   motionsyrkanden   om   ett
återinförande  av  ett  obligatoriskt
fritidsbåtsregister. Utskottet hänvisar
till regeringens uttalanden om att ett
befintligt  frivilligt  register  bör
ligga  till  grund för ett  allmänt
register  samt om att  en  särskild
utredare bör belysa möjligheterna att
införa     en     obligatorisk
ansvarsförsäkring  för  ägare   av
fritidsbåtar  och  hur  ett  allmänt
fritidsbåtsregister bör vara utformat.
Jämför reservationerna 9 och 10 (m, fp,
kd) resp. (v, mp).

Motionsförslag

I motion 2002/03:T319 av Mona Jönsson
(mp)  föreslås  att ett obligatoriskt
register för fritidsbåtar över 7 meter
och/eller med motor på 14 hästkrafter kan
vara en vettig gräns för registreringen.
Det viktiga är att få en klar och tydlig
siffer- och bokstavsmarkering på skroven
så att sjöräddning, kustbevakning och
hamnansvariga  snabbt kan  identifiera
ägaren. Det kan handla om att rädda liv
men också om att få tag i miljömarodörer,
båttjuvar och andra olämpliga båtförare.
Behovet har sedan länge varit  akut.
Problemen med ett införande, om avgifter
o.dyl., är bagatellartade i jämförelse
med de fördelar systemet ger. Detta kan
givetvis  också  kombineras  med  en
ansvarsförsäkring,  obligatorisk  eller
frivillig.
Ronny Olander (s) framhåller i motion
2002/03:T429 att utvecklingen av båtlivet
i landet entydigt pekar på behovet av en
obligatorisk ansvarsförsäkring för båtar
som omfattar personskador och sakskador
som orsakas på annans egendom. Kravet på
obligatorisk ansvarsförsäkring för båtar
har väckts i riksdagen vid ett flertal
tillfällen under 1990-talet, men hittills
har det inte resulterat i lagstiftning.
Regeringen aviserade redan 1999 om en
särskild utredare som skulle få till
uppgift att utreda frågan om obligatorisk
ansvarsförsäkring. Drygt två år senare
återkommer att frågan måste utredas, men
hittills har enligt uppgift någon sådan
utredning  inte tillsatts  och  några
direktiv inte utfärdats.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill med anledning av de båda
motionsyrkandena erinra om att regeringen
i årets budgetproposition framhåller att

frågorna   om   registrering   av
fritidsbåtar  och  om  obligatorisk
ansvarsförsäkring  för  ägare  av
fritidsbåtar  behandlades  senast  i
budgetpropositionen   för   2002.
Regeringen  uttalade bl.a.  att  en
särskild utredare skulle ges i uppdrag
att    utreda    de    närmare
förutsättningarna för en obligatorisk
ansvarsförsäkring och hur ett allmänt
fritidsbåtsregister bör vara utformat.
Efter  kompletterande  beredning  i
Regeringskansliet avser regeringen nu
att  fullfölja  den sedan  tidigare
aviserade  utredningen. En  särskild
utredare kommer därför under hösten
2002 att ges i uppdrag att utreda hur
ett allmänt register för fritidsbåtar
bör vara utformat. Regeringen kvarstår
vid sin uppfattning att ett sådant
register bör bygga vidare  på  det
frivilliga  register  som  i  dag
administreras            av
Stöldskyddsföreningen. Utredaren skall
vidare ges i uppdrag att bl.a. utreda
de närmare förutsättningarna för en
obligatorisk  ansvarsförsäkring  för
ägare av fritidsbåtar. Utredningstiden
beräknas till 18 månader.

Utskottet anser att resultatet av det
aviserade utredningsarbetet bör avvaktas
och är inte berett att föreslå någon
riksdagens åtgärd med anledning av de
motionsyrkanden som nu är  i  fråga.
Motionerna  2002/03:T319  (mp)  och
2002/03:T429 (s) avstyrks följaktligen.

4.8 Forskning inom sjöfartsområdet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet anser att forskningen inom
sjöfartsområdet är betydelsefull  för
att främja en utveckling mot effektiva
och   hållbara  transporter.   Med
hänvisning     till     gällande
ansvarsförhållanden   och   pågående
beredningsarbete   avstyrks    ett
motionsförslag  om  riktlinjer  för
medelstilldelningen inom området.

Motionsförslag

I motion 2002/03:T464 av Johnny Gylling
m.fl. (kd) framhålls att behovet  av
forskning på det marina området är stort
vad gäller logistik, miljö och säkerhet.
Regeringen bör därför se till, betonar
motionärerna, att forskningen på dessa
områden får sin rättmätiga del av de
transportforskningsmedel som avsätts i
budgeten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärernas uppfattning
om att forskningen inom sjöfartsområdet
är viktig för att främja effektiva och
hållbara  transporter. Med  tanke  på
Sveriges läge med relativt långa avstånd
både från de stora marknaderna och inom
landet är forskning och utveckling inom
transportsektorn av stor betydelse. Ökad
kunskap om hinder och möjligheter är
enligt  utskottets mening  en  viktig
förutsättning  för  utveckling   av
konkurrenskraftiga transportsystem, inte
minst inom sjöfarten.
Bland      pågående     större
forskningsinsatser inom sjöfartsområdet
kan   nämnas   att   Verket   för
innovationssystem   (Vinnova)   för
närvarande genomför ett särskilt program
om sjösäkerhet som förväntas bidra till
-     en ökad sjösäkerhet genom att
främja utvecklingen av implementerbara
system  inom områdena "fartyget  som
livbåt", evakuering och räddningsbåtar,
-
-     en  aktiv samverkan  mellan
sjöfartsbranschens aktörer  som  ökar
förutsättningarna för att resultat och
kunskap implementeras och ger mätbara
effekter i form av ökad säkerhet och
hållbar tillväxt,
-
-     att etablera nya nätverk mellan
företag, forskare och andra offentliga
aktörer  i  syfte  att  stimulera
utvecklingen av innovationssystem,
-
-     att industrins och företagens
tvärdisciplinära frågeställningar i högre
grad bearbetas inom högskola/universitet.
-
Utskottet vill vidare uppmärksamma att
Godstransportdelegationen i sitt arbete
har funnit att behovet av forskning inom
områdena miljö/teknik, logistik/IT samt
marginalkostnadsprissättning      av
godstransporter är av särskild betydelse
för att skapa ett effektivt och hållbart
godstransportsystem  (SOU   2001:61).
Delegationen  har  även  uppmärksammat
behovet av forskning om bl.a. effektiva
transportlösningar  som  innebär  att
högvärdigt gods i ökad utsträckning kan
transporteras delvis på järnväg eller i
kustsjöfart. Utskottet vill även erinra
om  att  i direktiven till den  nya
delegation som regeringen tillkallat för
godstransporter ingår att lägga  fram
förslag till områden för forskningen som
är relevanta för godstransportsystemet.
I  sammanhanget kan även nämnas att
Vinnova på regeringens uppdrag i oktober
2002 har presenterat en analys av hur
ansvar och verksamhet för de tidigare
forskningsmyndigheterna,  såsom  bl.a.
Kommunikationsforskningsberedningen, har
förändrats. Enligt utskottets mening är
det  angeläget  att  regeringen  för
riksdagen redovisar sin bedömning av hur
transportforskningens förutsättningar har
utvecklats   och  sina   eventuella
ställningstaganden för att trygga att
transportforskningens  roll  som  ett
viktigt  transportpolitiskt medel  för
effektiva och hållbara transporter kan
tillgodoses.
Med det anförda finner utskottet goda
förutsättningar föreligga för att syftet
med   motionsyrkandet  skall  kunna
tillgodoses. Detta kan därför lämnas utan
åtgärd och avstyrks följaktligen.

4.9 Sjösäkerhetsbyrån (EMSA)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  förutsätter att regeringen
aktivt  verkar  för  att  tillvarata
svenska intressen och avstyrker därför
ett motionsförslag om lokalisering av
den europeiska sjösäkerhetsbyrån.

Motionsförslag

Annelie Enochson (kd) framhåller i motion
2002/03:T212  att  den   europeiska
sjösäkerhetsbyrån,  European  Maritime
Safety Agency (EMSA), har inrättats men
att det ännu inte är har bestämts var den
skall placeras. Det innebär att byrån
tills  vidare placerats i Bryssel  i
avvaktan på att Europeiska rådet avgör
slutlig lokalisering. Enligt motionären
vore det en stor styrka att få denna byrå
lokaliserad  till  Sverige  och  till
Göteborg. Lokaliseringen skulle  bl.a.
kraftfullt bidra till att förstärka den
internationella sjösäkerheten  och  en
långsiktigt  hållbar  utveckling  på
miljöområdet. Lokaliseringen av EMSA till
Göteborg kan därmed blir ytterligare ett
sätt för Sverige att understödja det
viktiga  arbete som  utförs  på  det
internationella sjösäkerhetsområdet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vitsordar gärna Göteborgs många
förtjänster som lokaliseringsort.  Som
framhålls i motionen utgör Göteborg ett
ledande transportcentrum, inte minst på
sjöfartsområdet. Samtidigt finns det även
andra orter i landet som kan erbjuda en
intressant miljö för en ny europeisk
sjöfartsmyndighet.
Enligt utskottets mening bör det inte
ankomma  på  riksdagen att  i  detta
sammanhang uttrycka någon uppfattning om
lämpliga lokaliseringsorter för olika EU-
institutioner. Utskottet förutsätter att
regeringen i aktuella sammanhang aktivt
verkar  för  att  tillvarata  svenska
intressen  och  därvid  samråder  med
riksdagen. Utskottet avstyrker  därför
motion 2002/03:T212 (kd).

4.10 Samlokalisering av sjöräddning och
kustradio

Utskottets förslag i korthet
Med   hänvisning   till   pågående
beredningsarbete    och    rådande
ansvarsförhållanden   avstyrks   ett
motionsförslag om samlokalisering  på
Gotland av sjöräddning och kustradio.

Motionsförslag

Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)
framhåller i motion 2002/03:T247  att
Östersjön utgör ett innanhav inom EU och
att Gotland ligger mitt i Östersjön.
Gotland utgör därför en lämplig plats för
en  samlokaliserad  sjöräddning  och
kustradio. En samlokaliserad central på
Gotland kan bli en sjösäkerhetscentral
för hela landet för både sjöräddning och
rapportering och övervakning.

Utskottets ställningstagande

Sjöfartsverket är den  myndighet  som
enligt räddningstjänstlagen är ansvarig
för  sjöräddningen. Målsättningen  för
sjöräddningen är att efterforskning och
räddning av människor i sjönöd  samt
sjuktransporter från fartyg skall kunna
utföras
dygnet runt,
inom  de vattenområden  som
räddningstjänstlagen och internationella
överenskommelser anger,
så att ett fartyg, efter det att
larmet nått sjöräddningscentral, når
olycksplatsen inom tre timmar på svenskt
territorialhav och inom sex timmar på
internationellt vatten som ingår  i
överenskommen svensk sjöräddningsregion.
Sjöräddningens organisation och metodik
är upplagd och utförs i enlighet med en
gemensamt   antagen   internationell
rekommendation   för   sjö-   och
flygräddningen.         Sveriges
sjöräddningscentral är belägen i Göteborg
och    är   samlokaliserad   med
flygräddningscentralen, Kustbevakningens
regionledning   samt  Försvarsmaktens
sjöbevakningscentral. Dessutom finns en
sjöräddningsundercentral i Stockholm.
Utskottet    delar   motionärernas
uppfattning om Gotlands unika förtjänster
med dess geografiska placering centralt i
Östersjön i en region som förväntas få en
ökad  betydelse i framtiden med  ett
utvidgat EU. Enligt utskottets mening är
det  också viktigt att ta till vara
samordningsmöjligheter   av   olika
samhällsresurser. Det gäller särskilt i
regioner där strukturförändringar  med
bl.a. försvarsneddragningar ställer krav
på insatser för att trygga sysselsättning
och  välfärd. Östersjön är också ett
miljömässigt  känsligt  sjöområde  där
särskild hänsyn måste tas. Mot bl.a.
denna bakgrund har på regeringens uppdrag
Länsstyrelsen     på     Gotland,
Rikspolisstyrelsen,    Försvarsmakten,
Tullverket och Sjöfartsverket under år
2001  redovisat  ett  uppdrag  om
samordningsmöjligheter av resurser  på
Gotland. Vidare kan nämnas möjligheten
till  en  utveckling  av  kustradions
verksamhet med delar för övervakning av
fartygsrörelser runt den svenska kusten
där transponderteknologin enligt det s.k.
AIS-systemet utnyttjas.
Utskottet förutsätter att ett aktivt
beredningsarbete görs i syfte att ta till
vara  eventuella  samordnings-  och
utvecklingsmöjligheter  på   Gotland.
Utskottet  utgår  vidare  från  att
Sjöfartsverket som ansvarig myndighet är
väl    skickad    att    bedöma
lokaliseringsfrågor och därvid  beakta
eventuella  samordningsvinster.   Med
hänvisning till det anförda  avstyrks
motion 2002/03:T247 (s).

4.11 Bevarande av fyrar

Utskottets förslag i korthet
Med   hänvisning   till   gällande
ansvarsförhållanden   och   pågående
beredningsarbete   avstyrks    ett
motionsförslag om åtgärder  för  att
bevara fyrar med kulturellt värde.

Motionsförslag

Enligt  motion  2002/03:T365  av  Åsa
Torstensson  (c) ser  för  närvarande
Sjöfartsverket över de fyrar man ansvarar
för i syfte att slippa underhålla fyrar
som  inte  har  en  säkerhetsmässig
betydelse. Av de 1 100 fyrar som verket
ansvarar för anges att ca 150 fyrar kan
bli aktuella att överföra till annan
huvudman.  Enligt motionären  är  det
viktigt att fyrar som representerar en
viktig och intressant skärgårdshistoria
hanteras med ett samlat ansvar där stor
öppenhet ges för lokala och regionala
lösningar. Sjöfartsverket bör därför ges
i uppdrag att lämna ett förslag om hur
fyrar med kulturellt värde men  utan
säkerhetsmässig betydelse bör underhållas
och ägas.

Utskottets ställningstagande

Fyrar har alltsedan antikens dagar spelat
en avgörande roll för sjöfart och handel.
Den  fyrtekniska  utvecklingen  och
förbättrade navigationshjälpmedel, till
exempel genom satellitnavigering, innebär
dock att fyrar inte längre behövs i samma
utsträckning. Riksantikvarieämbetet och
Sjöfartsverket har mot denna bakgrund
drivit det gemensamma projektet  "Det
svenska  fyrväsendet" under år  1999.
Projektet har haft som målsättning att
klarlägga dagens situation, uppmärksamma
fyrarnas bebyggelsehistoriska kvaliteter
samt att diskutera hot och möjligheter
kring dem. Projektet har finansierats
gemensamt av Riksantikvarieämbetet och
Sjöfartsverket. Arbetet finns publicerat
i en rap-port "Sveriges fyrplatser - En
bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d.
bemannade  fyrplatser  anlagda  under
Lotsverkets tid". Riksantikvarieämbetet
och Sjöfartsverket har därefter arbetat
med att ta fram ett handlingsprogram för
nationellt   bevarandevärda   svenska
fyrplatser. Sjöfartsverket och Statens
fastighetsverk  har  vidare  nyligen
inventerat alla svenska f.d. bemannade
fyrplatser.
Riksantikvarieämbetet   är   central
förvaltningsmyndighet  för  frågor  om
kulturarvet och kulturmiljön, inklusive
fyrarna. Regeringen fattar beslut  om
byggnadsminnen  efter  förslag   av
Riksantikvarieämbetet. I Sverige finns
för närvarande ett trettiotal fyrar som
är statliga byggnadsminnen. Utöver dessa
finns ett antal fyrar som är skyddade som
byggnadsminnen, men som är i enskild ägo.
Enligt vad utskottet erfarit bereder för
närvarande Riksantikvarieämbetet frågan
om  att  klassificera  ett  flertal
ytterligare   fyrar  som   statliga
byggnadsminnen. Ämbetet avser lämna en
framställning om detta till regeringen
under våren 2003.
Utskottet ser det som naturligt att den
tekniska utvecklingen med att ett större
antal  fyrar inte längre behövs  för
sjöfarten innebär att frågor om fyrar och
deras  framtida drift och vård måste
prövas. Utskottet förutsätter att denna
prövning sker i former som tillgodoser
motionärens önskemål om bl.a. öppenhet
för lokala och regionala lösningar. Med
hänvisning till pågående beredningsarbete
och gällande ansvarsförhållanden anser
utskottet att det inte finns anledning
för riksdagen att ta något initiativ i
ärendet. Med hänvisning till det anförda
avstyrks motion 2002/03:T365 (c).

4.12 Falsterbokanalen

Utskottets förslag i korthet
Utskottet anser att det bör ankomma på
Sjöfartsverket att avgöra olika service-
och  trafikfrågor  när  det  gäller
kanaldrift. Mot denna bakgrund avstyrks
ett motionsförslag om Falsterbokanalens
öppethållande.

Motionsförslag

Johan Linander (c) framhåller i motion
2002/03:T245   att   Sjöfartsverkets
planerade    förändringar     för
Falsterbokanalen kommer att leda till att
sjöfarten till stor del väljer den längre
vägen runt Falsterbonäset. Det innebär
ökad   bränsleförbrukning,   förlängd
transporttid och ökade risker. Anställda
vid kanalen och båtfolk som regelbundet
använder kanalen befarar att förändringen
innebär att mer och mer trafik kommer att
lämna Falsterbokanalen vilket i sin tur
kan  tas  som intäkt för ytterligare
trafikinskränkningar som leder till att
kanalen helt stängs. Enligt motionären är
det därför av stor vikt att regeringen
genom resurstillskott eller på annat sätt
förhindrar   att   trafiken   på
Falsterbokanalen inskränks.

Tidigare riksdagsbehandling och
trafikstatistik

En  första motion om en kanal  över
Falsterbonäset väcktes 1884 av Mårten
Dahn, men den ledde inte till något, och
år 1896 började befolkningen i Skanör att
själv gräva en kanal. Men inte heller
detta projekt fullföljdes. Under första
världskriget aktualiserades frågan  på
nytt, men det var först när tyskarna i
november 1939 utvidgade sina mineringar
utanför Falsterbonäset som den svenska
riksdagen beslutade att bygga en kanal.
Beslutet  togs i december 1939,  och
arbetet kom i gång så gott som direkt.
Den 21 juli 1941 genombröts näset av den
grävda kanalen, och redan den 1 augusti
samma år passerade den första båten.
Några månader senare passerade det första
handelsfartyget, och ett år senare var
kanalen helt färdigbyggd. Hela bygget
beräknas ha kostat 21 miljoner kronor att
genomföra. År 1941 passerade 323 fartyg
och år 1942 5 191 fartyg. Numera passeras
kanalen årligen av omkring 15 000 fartyg
varav flertalet är fritidsbåtar.

Utskottets ställningstagande

Enligt  vad  utskottet  erfarit  har
Sjöfartsverket nyligen beslutat att från
och  med den 1 januari 2003  stänga
Falsterbokanalen mellan klockan 22.00 och
06.00.  Sjöfartsverkets beslut innebär
vidare att leddjupgåendet begränsas till
4 meter och att fasta tider införs för
passage genom kanalen för att anpassa
kanaltrafiken  till trafiken  på  den
korsande riksvägen.
Utskottet anser att detaljerade beslut
i olika service- och trafikfrågor bör
fattas i så decentraliserade former som
möjligt. Det ankommer på Sjöfartsverket
att, inom ramen för de ekonomiska mål som
lagts fast av regering och riksdag och
med beaktande av bl.a. handelssjöfartens,
fritidsbåtstrafikens,   fiskets   och
marinens   intressen,  avgöra   när
Falsterbokanalen skall  hållas  öppen.
Utskottet är mot denna bakgrund inte
berett att ta något initiativ i ärendet.
Motionsyrkandet avstyrks följaktligen.


5 Luftfart


Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner regeringens förslag i fråga
om   ekonomiska  mål  m.m.   för
Luftfartsverket. Det förordas också att
regeringen ges begärda bemyndiganden.
Förslag i motioner om en uppdelning av
Luftfartsverket efter dess olika roller
avstyrks med hänvisning till pågående
beredningsarbete  i Regeringskansliet.
Även     motionsförslag     om
flygplatskapaciteten  i  Storstockholm
avstyrks;  frågorna övervägs  i  den
pågående Stockholmsutredningen. Jämför
reservationerna 11-21 (m, fp, kd, v, c,
mp).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet tre
förslag   i  proposition  2002/03:1
utgiftsområde   22   Kommunikationer.
Regeringen föreslår att riksdagen
16.  godkänner  ekonomiska  mål  och
investeringsplan för Luftfartsverket för
perioden 2003-2005 i enlighet med vad
regeringen förordar,
17. bemyndigar regeringen att fastställa
utdelning  och skattemotsvarighet  för
Luftfartsverket  i enlighet  med  vad
regeringen förordar,
18. bemyndigar regeringen att för år 2003
ge    Luftfartsverket   finansiella
befogenheter  i  enlighet  med  vad
regeringen förordar.
Vidare  behandlar  utskottet  följande
motioner:
- 2002/03:T203 av Carl-Axel Johansson
(m),
- 2002/03:T275 av Cecilia Magnusson och
Anita Sidén (båda m),
- 2002/03:T282 av Karin Svensson Smith
m.fl. (v),
- 2002/03:T287 av Håkan Juholt och Ann-
Marie Fagerström (båda s),
- 2002/03:T298 yrkandena 2, 3 och 18-20
av Lars Leijonborg m.fl. (fp),
-  2002/03:T321  yrkandena  19-23  av
Elizabeth Nyström m.fl. (m),
- 2002/03:T326 av Torsten Lindström (kd),
- 2002/03:T339 av Anna Lilliehöök (m),
- 2002/03:T344 av Kerstin Lundgren (c),
- 2002/03:T377 yrkande 5 av Ulf Nilsson
m.fl. (fp),
- 2002/03:T430 av Maria Öberg m.fl. (s),
- 2002/03:T462 yrkandena 20-23 av Johnny
Gylling m.fl. (kd),
- 2002/03:T466 yrkandena 14-19 av Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2002/03:T481 yrkande 13 av Lennart
Nilsson m.fl. (s),
-  2002/03:N340 yrkande 10 av  Johan
Linander och Lars-Ivar Ericson (båda c).

5.1 Ekonomiska mål m.m. för
Luftfartsverket


Regeringens förslag

I budgetpropositionen lägger regeringen
fram förslag som rör Luftfartsverkets
ekonomiska förhållanden.
Regeringen föreslår följande ekonomiska
mål för Luftfartsverket under perioden
2003-2005. Målet för soliditet bör ligga
på 20 % under den stora investeringsfasen
åren 2003 och 2004. Det långsiktiga målet
för soliditeten är att denna efter 2004
skall  återgå  till  lägst  25  %.
Räntabilitetsmålet bör ligga fast  på
nuvarande nivå, dvs. 8 % av eget kapital
efter skatt. Prisrestriktionen bör vara
oförändrad för år 2003. Prisrestriktionen
för  Luftfartsverkets  trafikavgifter
kommer  att ses över i samband  med
översynen    av    Luftfartsverkets
avgiftssystem.
I  propositionen  redovisas  också
Luftfartsverkets  investeringsplan  för
perioden 2003-2005 på sammanlagt 4 650
miljoner kronor. Regeringen konstaterar
att Luftfartsverkets investeringar kommer
att vara omfattande under perioden. Detta
är  en  bidragande faktor  till  att
soliditets- och räntabilitetsmålen inte
kommer   att   nås.   Det   stora
investeringsbehovet är huvudsakligen en
följd av den tidigare starka utvecklingen
inom flyget. På grund av flygmarknadens
för närvarande svaga utveckling har dock
Luftfartsverket skjutit på vissa större
projekt. En huvudsaklig fortsättning på
tidigare godkända investeringsplaner är
emellertid  nödvändig,   anförs   i
propositionen.   Riksdagen   föreslås
godkänna   ekonomiska   mål   och
investeringsplan.
Regeringen    begär    härutöver
bemyndiganden  att  dels  fastställa
utdelning och skattemotsvarighet, dels
för  år  2003  ge  Luftfartsverket
finansiella befogenheter i enlighet med
vad som förordas i propositionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens förslag. Därmed tillstyrks
propositionen i denna del.

5.2 Luftfartsverkets roller


Bakgrund

Luftfartsverket är ett  affärsdrivande
verk med sju huvuduppgifter, däribland
att främja utvecklingen av den civila
luftfarten,  ansvara  för  drift  och
utveckling av statens flygplatser för
civil luftfart och att utöva tillsyn över
flygsäkerheten för den civila luftfarten.
Luftfartsverket fullgör sina uppgifter
genom tre roller, vilka också återspeglas
i organisationsstrukturen:
·     Produktionsrollen innebär drift
och utveckling av statens flygplatser
samt ansvar för flygtrafiktjänst  i
Sverige.
·
·       Säkerhetsrollen   innebär
normgivning och tillsyn inom ramen för
Luftfartinspektionen.
·
·      Sektorsrollen  innebär  en
myndighetsutövande och trafikpolitisk
roll för luftfartssektorn i dess helhet.
·
Motionsförslag

I motion 2002/03:T298 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) (yrkande 3) förespråkas att en
delförsäljning   av   Luftfartsverket
genomförs  när  konjunkturläget  så
tillåter. Detta vore en konkret åtgärd
för att åstadkomma nödvändig konkurrens
inom  flygets  infrastruktur,  anför
motionärerna.
En uppdelning av Luftfartsverket krävs i
motion 2002/03:T321 av Elizabeth Nyström
m.fl.    (m)    (yrkande    23).
Produktionsuppgiften         och
myndighetsuppgiften bör  bli  åtskilda
menar motionärerna som också anser att
bolagisering och privatisering härefter
bör genomföras av den del som utgörs av
produktionsuppgiften. En sådan  åtgärd
skulle förbättra förutsättningarna för
svenskt flygs internationella utveckling.
I motion 2002/03:T462 av Johnny Gylling
m.fl.  (kd)  (yrkande  21)  föreslår
motionärerna  att Luftfartsinspektionen
skiljs från Luftfartsverket. Detta skulle
stärka konkurrensen samtidigt som statens
kontrollmöjligheter skulle förbättras.
På  motsvarande sätt sägs  i  motion
2002/03:T466 av Sven Bergström m.fl. (c)
(yrkande 15) att Luftfartsverket  bör
delas upp i en myndighetsdel och en
produktionsdel.

Utskottets ställningstagande

Uppdelning av Luftfartsverket

Utskottet har vid ett flertal tillfällen
behandlat frågan om en uppdelning av
Luftfartsverket, senast hösten 2001 (bet.
2001/02:TU1). Enligt vad utskottet har
erfarit pågår inom Regeringskansliet ett
långt framskridet beredningsarbete som
går  ut  på  en  uppdelning  av
Luftfartsverket i två delar, en del med
myndighetsinriktning och en  del  med
produktionsinriktning. Utskottet  utgår
från att regeringen inom en nära framtid
kommer att lägga fram ett förslag till
riksdagen i frågan. Genom en sådan åtgärd
blir förslagen i motionerna 2002/03:T321
(m) yrkande 23 i berörd del, 2002/03:T462
(kd) och 2002/03:T466 (c) tillgodosedda;
de bör alltså avslås av riksdagen såvitt
de   gäller   en  uppdelning   av
Luftfartsverket.

Bolagisering och privatisering av
Luftfartsverkets produktionsdel

Utskottet har i det föregående avstyrkt
motionsförslag  om en  uppdelning  av
Luftfartsverket  med  hänvisning  till
pågående  beredningsarbete.  Utskottet
finner  inte  att  förslagen  om  en
bolagisering  och  privatisering  av
Luftfartsverkets  produktionsdel   är
motiverat. Mot den bakgrunden avstyrks
motionerna 2002/03:T298 (fp) yrkande 18
och 2002/03:T321 (m) yrkande 23 även i
denna del.

5.3 Ägande av flygplatser


Motionsförslag

I  motion  2002/03:T321 av  Elizabeth
Nyström m.fl. (m) (yrkande 21) begärs att
ett uttalande riktas till regeringen som
går  ut på att de tre flygplatserna
Arlanda,  Landvetter och  Sturup  bör
privatiseras.
En   delprivatisering  av  Arlanda,
Landvetter  och Sturup förespråkas  i
motion 2002/03:T466 av Sven Bergström
m.fl. (c) (yrkande 16).

Utskottets ställningstagande

Vid åtskilliga tillfällen har utskottet
avvisat motionsförslag om privatisering
av statliga flygplatser, senast hösten
2001  (bet. 2001/02:TU1). Därvid  har
utskottet  framhållit att  luftfartens
infrastruktur måste betraktas som ett
sammanhållet system, där en flygplats
förutsätter en annan.
Enligt  utskottets  uppfattning  har
staten ett ansvar för att detta system
hålls samman även i framtiden; det medger
en  resultatutjämning  mellan  de  få
flygplatser som ger överskott och de
många som, betraktade var och en för sig,
går  med förlust. En förändring  som
innebär  att de lönsamma delarna  av
systemet bryts ut och privatiseras kan
därför inte förordas. Utskottet avstyrker
mot  den  nu  redovisade motiveringen
motionerna  2002/03:T321  (m)   och
2002/03:T466 (c) i här aktuellt avseende.

5.4 Avreglering och konkurrens inom
luftfarten


Bakgrund

Den 1 juli 1992 avreglerades det svenska
inrikesflyget. Tillsammans med Skyways
dominerar     fortfarande     SAS
inrikesmarknaden. Flygmarknadens beroende
av utvecklingen inom andra branscher blev
tydlig  under det gångna  året.  Det
minskade resandet har tvingat de sedan
länge etablerade flygbolagen till stora
nedskärningar. Däremot  har  de  s.k.
lågprisbolagen  visat  en   positiv
utveckling  på  mindre flygplatser  i
närheten av storstadsregionerna på den
internationella marknaden.

Utredningar

Mot  bakgrund  av  den  bristfälliga
konkurrensen på inrikesflygmarknaden gav
regeringen   den  31   maj   2001
Luftfartsverket i uppdrag att göra en
kartläggning av marknadssituationen för
inrikesflyget och hur den påverkar målen
för regional- och transportpolitiken samt
att  lämna  förslag  till  åtgärder.
Luftfartsverket har redovisat uppdraget
och konstaterar bl.a. att flygbolagens
bonusprogram  utgör  ett  påtagligt
inträdeshinder för nya aktörer och hämmar
en    effektiv   konkurrens   på
inrikesflygmarknaden.
Regeringen  gav den  13  juni  2002
Konkurrensverket i uppdrag att utreda de
konkurrens-   och   konsumentmässiga
effekterna av att begränsa flygbolagens
tillämpning  av bonusprogram  på  den
svenska inrikesmarknaden samt att lämna
förslag till åtgärder. Uppdraget skall
redovisas senast den 31 januari 2003.
De  europeiska konkurrensmyndigheterna
ser det som en prioriterad uppgift att
granska konkurrensen inom flyget. Ett
problem som hittills identifierats är
fördelningen av start- och landningstider
(s.k. slottider). Vidare gör den pågående
konsolideringen av flygtrafiken i Europa
- genom sammanslagningar, samarbetsavtal
och allianser - att tillämpningen av
konkurrenslagstiftningen - både EG:s och
de nationella - behöver samordnas. Rabatt-
och  bonussystem  är  ett  tredje
problemområde  som har  identifierats.
Hösten 2002 enades man om att ta fram
konkreta förslag som skall leda till en
bättre konkurrens inom flyget. Resultatet
beräknas  kunna presenteras under  år
2003.

Motionsförslag

Ökad konkurrens för bättre trafik är
innebörden i motion 2002/03:T298 av Lars
Leijonborg  m.fl. (fp) (yrkande  18).
Motionärerna anför att den avreglering
inom  luftfarten som genomfördes  med
Folkpartiet som drivande har ökat flygets
attraktionskraft.   Emellertid   har
konkurrensen  inte  blivit  bättre,
konstateras det; dominerande ställning
och kartellbildning kan ha bidragit till
de  många  gånger  orimligt  höga
biljettpriserna på icke konkurrensutsatta
linjer.
I  motion  2002/03:T321 av  Elizabeth
Nyström m.fl. (m) (yrkande 20) begärs ett
uttalande  av  riksdagen  om  att
liberaliseringen  av luftfarten  skall
påskyndas.    Avregleringen    och
globaliseringen av luftfarten har lett
till att flygbolagen har utvecklat olika
samarbetsformer  för   att   minska
driftskostnaderna och bättre kunna hävda
sig på den globala marknaden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis erinra om
att  ett syfte med avregleringen  av
inrikesflyget  år  1992  var  att
konkurrensen skulle öka och därmed leda
till sänkta priser och ett bättre utbud.
Utskottet  konstaterar  att  marknaden
emellertid alltjämt domineras av de sedan
länge etablerade flygbolagen.
Luftfartsverket genomförde under förra
året på uppdrag av regeringen en analys
av inrikesflygets marknadsförutsättningar
och  har också föreslagit ett  antal
åtgärder för att förbättra konkurrensen.
En  slutsats var att det bör finnas
utrymme för konkurrens på 4-10 linjer och
att   det   förefaller   som   om
lågkostnadsbolag har störst möjlighet att
långsiktigt överleva i konkurrens med
SAS. Luftfartsverket pekade också på ett
antal  etableringshinder  som   bör
undanröjas för att en ökad konkurrens
skall  kunna  främjas. Luftfartsverket
fortsätter utredningen härom.
Utskottet konstaterar att frågan  om
konkurrensförhållandena inom luftfarten
är  föremål  för  utredningar  och
överväganden inom flera instanser och
utgår från att den drivs vidare  av
regeringen  på lämpligt sätt.  Därmed
avstyrks motionerna 2002/03:T298 (fp) och
2002/03:T321 (m) i här berörda avseenden.

5.5 Slottidssystemet


Bakgrund

Rådets förordning (EEG) nr 95/93  om
gemensamma  regler för fördelning  av
ankomst-  och  avgångstider   (s.k.
slottider)  vid  flygplatser   inom
gemenskapen  har  till  syfte  att
säkerställa att befintlig kapacitet vid
överbelastade  flygplatser  utnyttjas
effektivt   och   fördelas   till
lufttrafikföretag på ett rättvist, icke-
diskriminerande och öppet sätt. I denna
den  s.k. slotsförordningen,  som  är
bindande för medlemsländerna, slås fast
att slottider vid en bristsituation skall
fördelas av en särskild samordnare på
flygplatsen, som skall agera på ett icke-
diskriminerande  och  opartiskt  sätt.
Tillgång till attraktiva slottider är en
konkurrensfördel   för   flygbolagen.
Förordningen  medger  möjlighet  att
tilldela  regionalpolitiskt  motiverad
flygtrafik    och    nytillträdande
lufttrafikföretag rimliga slottider.
Slotsförordningen   har   emellertid
kritiserats för att den - i strid med
sitt syfte - snarare hämmar flygbolagens
konkurrensförmåga   och   begränsar
tillträdet till flygplatserna för nya
flygbolag. Det råder t.ex. osäkerhet om
vem  som  ytterst  sett  disponerar
slottiderna. Formellt anses det  vara
flygplatserna, men i realiteten är det
flygbolagen som har kommit att styra
fördelningen.  På starkt överbelastade
flygplatser  bygger  fördelningen  på
principen  om  hävdvunna  rättigheter
(ibland kallad grandfather''''''''''''''''s rights).
Under år 2001 presenterade kommissionen
ett ändringsförslag (KOM (2001)335) med
ett tydliggörande och en skärpning av
reglerna i syfte att säkerställa att
begränsad  kapacitet vid överbelastade
flygplatser används fullt ut och  så
flexibelt som möjligt, bl.a. för att
främja konkurrensen. Förslaget innebär
huvudsakligen en teknisk anpassning av
regelverket i form av åtgärder avseende
bl.a. samordnarens roll, ankomst- och
avgångstidernas  rättsliga  ställning,
fördelningskriterier,  definition  av
nytillträdande  lufttrafikföretag  samt
kontroll av efterlevnad av regler.

Utredningar

Konkurrensverket  konstaterar  i  en
utredning, Start- och landningstider inom
flyget (Rapport 2001:7), att bristen på
start- och landningstider på Arlanda och
Bromma  skapar konkurrensproblem  inom
flyget.  Nya  flygbolag  får  inte
tillräckligt attraktiva flygtider, vilket
gör det svårt för dem att etablera sig på
marknaden, framhålls det i utredningen.
Konkurrensverket  anser  att  reglerna
enligt nu gällande slotsförordning kan
användas  mer  effektivt.  Följande
föreslås.  Samordnare,  som  fördelar
slottider måste ha en helt oberoende
ställning.  Den  som  klagar   på
tilldelningen av slottider bör  kunna
vända sig till en tredje, opartisk part
för medling. Dessutom bör kontrollen av
att flygbolagen verkligen utnyttjar sina
tilldelade slottider skärpas. Små och
medelstora  flygbolags  önskemål  om
slottider   bör  tillgodoses   före
dominerande aktörers. Andra möjligheter
till fördelning av slottider bör också
utredas, sägs det i rapporten.
Som har framgått i det föregående pågår
ett  arbete  inom  de  europeiska
konkurrensmyndigheterna,  som   skall
redovisas under år 2003.

Motionsförslag

I motion 2002/03:T298 av Lars Leijonborg
m.fl.  (fp) (yrkande 19) begärs  ett
tillkännagivande som går ut på att handel
med slottider bör införas. Det är viktigt
att Luftfartsverket som myndighet inte
agerar konkurrenshämmande genom att ge
bättre start- och landningstider, s.k.
slottider,  till SAS, framhålls  det.
Motionärerna påminner om att Folkpartiet
tidigare har föreslagit att handel med
slottider införs på Arlanda flygplats. De
framhåller samtidigt att pågående arbete
inom EU för ett gemensamt system inte bör
hindra att handel införs i enlighet med
kravet i motionen.
I  motion  2002/03:T321 av  Elizabeth
Nyström m.fl. (m) (yrkande 19) framställs
ett yrkande om slottider.
Även i motion 2002/03:T203 av Carl-Axel
Johansson  (m)  tas  fördelningen  av
slottider  för flyget upp. Motionären
anför att det nuvarande systemet innebär
att nya flygbolag får svårt att erhålla
attraktiva slottider. Visserligen är det
möjligt i dag för flygbolagen att byta
slottider med varandra, anför motionären,
men han säger samtidigt att det inte är
troligt att ett flygbolag byter bort
attraktiva slottider till konkurrerande
eller nystartade flygbolag. Som ett medel
att underlätta konkurrensen om slottider
förespråkar    motionären     ett
auktionsförfarande.

Utskottets ställningstagande

På många flygplatser uppstår problem med
att flygbolagens efterfrågan på start-
och  landningstider  är  större  än
tillgången under högtrafik. I Sverige och
flertalet  länder  tilldelas  sådana
slottider på grundval av administrativa
principer. I motionerna förs fram att
sådana slottider i stället skall fördelas
genom  handel,  t.ex.  genom  ett
auktionsförfarande, dvs. i grunden ett
slags trängselprissättning vid knapphet
på infrastrukturkapacitet.
Som har nämnts i det föregående pågår
ett arbete inom ramen för EU för att
utveckla slottidssystemet. Sverige har
ställt sig positivt till förslaget i
stora  delar, t.ex. när  det  gäller
stärkning  av samordnarens  roll  och
principen om dess oberoende ställning.
Enligt  vad  utskottet  inhämtat  har
beredningen inom EU ännu inte lett till
något beslut och det är ovisst när så kan
ske. Det kan också tänkas att detta
ändringsförslag samordnas med ytterligare
ett förslag i skärpande riktning som
kommissionen aviserat till  år  2003.
Utskottet utgår från att regeringen - i
samband   med   revideringen   av
slotsförordningen - söker säkerställa att
det enligt EG-rätten även i framtiden är
möjligt att tilldela regionalpolitiskt
motiverad flygtrafik och nytillträdande
lufttrafikföretag rimliga slottider på
för Sverige godtagbara villkor.
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
inriktningen   när   det   gäller
slottidssystemet vara att åstadkomma ett
effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen och utveckla  en  väl
fungerande flygtrafik, där den regionala
trafikförsörjningen   tillgodoses   i
tillräcklig utsträckning. Det är också
viktigt att nyetablerade flygbolag ges
rimliga möjligheter att konkurrera med de
sedan länge etablerade bolagen; här är
attraktiva  slottider  av  strategisk
betydelse.  Utskottet  ser  det  som
angeläget att frågan nu får en snar
lösning inom ramen för EG:s regelsystem.
I det fortsatta utredningsarbetet bör
trängselprissättning samt handel och ett
eventuellt auktionsförfarande prövas och
konsekvenserna  belysas.  Mot   den
bakgrunden förutsätter utskottet att de
förslag som är - eller kommer att bli -
resultatet av olika utredningsarbeten om
bl.a. slottider också genomförs på sätt
som här har förespråkats. Med hänvisning
till det anförda saknas anledning till
åtgärd  från  riksdagens  sida.  Nu
behandlade  motionsförslag   avstyrks
alltså.

5.6 Statens ägande i SAS


Motionsförslag

I motion 2002/03:T298 av Lars Leijonborg
m.fl.  (fp)  (yrkande  2)  bör  en
utförsäljning  av SAS genomföras  när
konjunkturläget så tillåter.
Staten bör se över sitt ägande i SAS,
heter det motion 2002/03:T462 av Johnny
Gylling  m.fl.  (kd)  (yrkande  22).
Företaget är verksamt på en marknad som
drivs på affärsmässiga grunder och det är
svårt att finna något skäl till statens
ägarengagemang. Det är olyckligt  att
staten både beslutar om spelreglerna och
samtidigt är ägare till en av aktörerna
på marknaden.
Även  i motion 2002/03:T466 av  Sven
Bergström m.fl. (c) (yrkande 17) sägs att
statens innehav i SAS bör avyttras. Det
hänvisas till att mycket har förändrats
efter det att bolaget bildades år 1946,
bl.a. bolagets aktiestruktur.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  erinrar om att frågan  om
statens ägande i SAS har behandlats av
riksdagen ett flertal gånger. Den senaste
gången, hösten 2001 (bet. 2001/02:TU1),
hänvisade  utskottet  till  riksdagens
beslut  år  1997. Detta innebar  att
regeringen bemyndigades att besluta om en
minskning av statens ägarandel i bolaget
inom ramarna för en gemensam skandinavisk
politik för ägarengagemang i SAS (prop.
1996/97:126,  bet. 1996/97:TU9,  rskr.
1996/97:232). Bemyndigandet begränsades
till  förändringar  som  innebar  en
minskning av statens röstetal till lägst
motsvarande  35  %.  Motivet  för
begränsningen var att denna andel krävdes
för att staten som ägare skulle kunna
förhindra beslut som krävde kvalificerad
majoritet,   bl.a.   ändringar   i
bolagsordningens bestämmelser om  s.k.
verksamhetsföremål.
Utskottet konstaterar ytterligare  en
gång  att  bemyndigandet  inte  har
utnyttjats. Utskottet vidhåller också att
det inte finns skäl för riksdagen att
ändra  sitt  beslut från  år  1997.
Motionerna    2002/03:T298    (fp),
2002/03:T462 (kd) och 2002/03:T466 (c)
avstyrks följaktligen.

5.7 Flygplatskapaciteten i
Storstockholmsområdet


Motionsförslag

I  motion  2002/03:T321 av  Elizabeth
Nyström m.fl. (m) (yrkande 22) anförs att
Bromma flygplats skall finnas kvar men
med  en  förändrad  trafikstruktur.
Motionärerna anser att affärsflyget är
ett viktigt inslag i Bromma, inte minst
genom att den utgör ett komplement till
Arlandas kapacitet och därmed möjliggör
att den tunga kommersiella luftfarten kan
utnyttjas maximalt på Arlanda. Det sägs
vidare i motionen att allmänflyget - i
vilket innefattas affärsflyg, skolflyg
och hobbyflyg - har många funktioner och
därför bör beredas tillräcklig kapacitet
i Stockholmsområdet.
I motion 2002/03:T339 av Anna Lilliehöök
(m) yrkas att Bromma flygplats skall
behållas efter år 2011.
I motion 2002/03:T462 av Johnny Gylling
m.fl.  (kd) (yrkande 23) begärs  att
riksdagen skall rikta ett uttalande till
regeringen om att flygplatskapaciteten i
Stockholmsområdet  bör  tryggas.  Mer
konkret  går  förslaget  ut  på  att
Luftfartsverket så snart som möjligt bör
få i uppdrag att planera och bygga en
fjärde  landningsbana  på  Arlanda.
Beträffande Bromma anser motionärerna att
inriktningen bör vara att denna flygplats
skall  avvecklas; det  är  emellertid
nödvändigt   att   behovet    av
flygplatskapacitet i Stockholmsregionen
tillgodoses genom ny kapacitet.
Motion 2002/03:T326 av Torsten Lindström
(kd) tar sikte på att Stockholm/Västerås
flygplats skall utvecklas.  Någon  ny
flygplats  i  Mälarregionen  är  inte
nödvändig, anser motionären.
Enligt vad som sägs i motion 2002/03:T466
av Sven Bergström m.fl. (c) (yrkande 18)
bör   Bromma  flygplats  avvecklas.
Motionärerna anser också (yrkande 19) att
det bör finnas en beredskap för ökad
flygplatskapacitet i  Stockholms-  och
Mälardalsområdet; regeringen bör uppmanas
att ombesörja detta.
En  avveckling  av  Bromma  flygplats
förespråkas i motion 2002/03:T344  av
Kerstin Lundgren (c).
Även  i motion 2002/03:T282 av Karin
Svensson  Smith  m.fl.  (v)  förordar
motionärerna en avveckling av  Bromma
flygfält. Motionärerna pekar på flera
nackdelar.  Miljön är en sådan;  det
hänvisas till en statlig utredning enligt
vilken Bromma tillhör de miljömässigt
sämst belägna flygplatserna i Sverige.
Säkerheten är en annan nackdel, anförs
det. Privatflyget, som är omfattande på
Bromma,  är  statistiskt  ett  större
säkerhetsproblem än reguljärflyget.

Utredningar

Den  i  det  föregående  redovisade
Stockholmsberedningen (dir. 2000:96) har
i  uppdrag att till regeringen lämna
förslag  på  insatser som  förbättrar
transportsystemet i Stockholm och övriga
Mälardalen,   övriga  landet   samt
internationellt.  Stockholmsberedningen
skall föreslå insatser för att uppnå sju
angivna krav, däribland en tillräcklig
flygplatskapacitet i  Mälardalen,  där
hänsyn också tas till ett väl fungerande
allmänflyg. I direktiven framhålls bl.a.
att  brist  på  flygplatskapacitet  i
Stockholmsregionen vid attraktiva tider
på  dygnet  bidrar till  den  mycket
begränsade konkurrens på flygmarknaden
som finns i Stockholm. Där sägs vidare
att en ny flygplats i de södra delarna av
Stockholms län skulle leda till betydande
ingrepp i natur- och kulturmiljön. En
sådan  flygplats skulle  dessutom  få
negativ inverkan på Arlandas roll som nav
för  inrikesflyget  och  för  övriga
flygplatsers utvecklingsmöjligheter. Av
dessa  skäl, anförs det, är  en  ny
flygplats i den södra delen av Stockholms
län  inte  möjlig.  Den  slutliga
redovisningen av arbetet skall  göras
senast den 31 december 2003.
Regeringen beslutade i mars 2001 att ge
kommittén tilläggsdirektiv (dir. 2001:17)
om  att bl.a. lämna förslag om  hur
flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen
kan   tillgodoses  vid   befintliga
flygplatser. Detta deluppdrag avses bli
redovisat senast den 31 december 2002.

Utskottets ställningstagande

Frågan   om  flygplatskapacitet   i
Storstockholmsområdet har behandlats vid
ett  flertal tillfällen av riksdagen,
senaste  gången hösten  2001.  Enligt
utskottets dåvarande bedömning finns det
på flertalet svenska flygplatser under
överskådlig tid förutsättningar för ökad
flygtrafik  utan större  problem  med
trängsel.     Flygplatserna     i
Storstockholmsområdet  har  emellertid
kapacitetsbrist, till stor del som en
följd av funktionen som nav för både den
inrikes och den utrikes flygtrafiken.
Först och främst måste Stockholm som
landets  huvudstad tillförsäkras  goda
flygförbindelser. Härutöver måste Arlanda
kunna fylla sin funktion som nav i det
svenska flygplatssystemet, var innebörden
i utskottets ställningstagande.
Utskottet  står  fast  vid  denna
bedömning. Såsom har redovisats i det
föregående har Stockholmsberedningen i
uppdrag  att  lämna förslag  på  hur
flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen
kan   tillgodoses  vid   befintliga
flygplatser och - i ett senare  och
slutligt skede - förslag om insatser för
att    uppnå    en   tillräcklig
flygplatskapacitet i  Mälardalen,  där
också hänsyn tas till ett väl fungerande
allmänflyg. Enligt utskottets mening bör
Stockholmsberedningens  arbete   inte
föregripas;  det  är  angeläget  att
resultatet av denna omfattande översyn
avvaktas. Med hänvisning härtill avstyrks
förslagen i motionerna 2002/03:T282 (v),
2002/03:T321  (m), 2002/03:T326  (kd),
2002/03:T339  (m),  2002/03:T344  (c),
2002/03:T462 (kd) och 2002/03:T466 (c).

5.8 Göteborg-Landvetter flygplats


Motionsförslag

I  motion  2002/03:T275  av  Cecilia
Magnusson och Anita Sidén (m) berörs
Landvetters flygplats. För att  denna
skall kunna fortsätta att vara en svensk
storflygplats med vissa internationella
flyglinjer  är  det  nödvändigt  att
flygplatsen  ges  förutsättningar  att
konkurrera med andra. Detta är emellertid
inte  möjligt med staten  som  ensam
huvudman och med Luftfartsverket som i
huvudsak koncentrerar sina investeringar
till Stockholmsområdet. Landvetter bör
kunna få behålla mer av sina inkomster.
Vidare  bör möjligheten till  breddat
dgande i flygplatsen utredas.
Landvetter som internationell flygplats
lyfts fram i motion 2002/03:T481  av
Lennart Nilsson m.fl. (s) (yrkande 13).
För att Västsverige även i fortsättningen
skall   kunna   rymma  storföretags
huvudkontor och ledningsfunktioner samt
upprätthålla  spjutspetskompetens  inom
forskning och utbildning är det viktigt
att  Landvetters flygplats  görs  mer
tillgänglig. Därför bör man  ta  ett
helhetsgrepp för kommunikationerna till
och från landets näst största flygplats.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  erinrar om vad  regeringen
redovisar   om   Landvetter    i
budgetpropositionen. Därav framgår bl.a.
att denna flygplats svarar för en stor
del     av     Luftfartsverkets
investeringsutgifter. Sålunda planeras en
kapacitetsutbyggnad med en större om- och
tillbyggnad som beräknas starta år 2005.
Utskottet utgår från att den utökade
kapaciteten  också försörjs  med  den
infrastruktur som bedöms nödvändig. I
sammanhanget  kan hänvisas  till  det
pågående  arbetet  med  långsiktiga
investeringsplaner   för   trafikens
infrastruktur,  där en  utbyggnad  av
Götalandsbanan har aktualiserats. Såvitt
gäller frågan i motion 2002/03:T282 (m)
med  önskemål om ett breddat  ägande
hänvisar utskottet till vad som anförs
under avsnittet ägande av flygplatser.
Med hänvisning härtill avstyrks förslagen
i motionerna.

5.9 Malmö-Sturup flygplats


Motionsförslag

Flygplatserna Sturup och Kastrup  bör
samplaneras, anförs i motion 2002/03:T377
av Ulf Nilsson m.fl. (fp) (yrkande 5).
Begränsning i kommunikationerna får inte
hejda  den  dynamiska utvecklingen  i
regionen Skåne-Själland, sägs det vidare.
I motion 2002/03:N340 av Johan Linander
och Lars-Ivar Ericson (båda c) (yrkande
10)  ligger tonvikten snarare på att
åstadkomma ett starkare samarbete mellan
Malmö-Sturup flygplats och Kastrup  i
Köpenhamn. Motionärerna menar att ett
starkare samarbete mellan flygplatserna
inom regionen - häri inbegripes även de i
Ängelholm/Helsingborg och Kristianstad -
skulle gynna Skåne.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ser positivt på ett samarbete
mellan flygplatserna Malmö-Sturup  och
Köpenhamn-Kastrup.  Enligt  utskottets
mening    har    Sturup    goda
utvecklingsmöjligheter och  kan  bidra
aktivt  till  att skapa en  effektiv
trafikförsörjning  i  den  aktuella
regionen.
När utskottet behandlade motionsförslag
med motsvarande innehåll förra gången
(bet. 2001/02:TU1) hänvisades till en
förstudie  av  en  järnvägsförbindelse
mellan Sturup och Kastrup. Förstudien var
finansierad   till   hälften   av
Luftfartsverket, Region Skåne och vissa
kommuner och till hälften av EU. Enligt
Luftfartsverkets  bedömning  är  en
järnvägssatsning som binder samman de
båda  flygplatserna  en  strategisk
investering av stor betydelse, genom att
den på ett avgörande sätt skulle kunna
stärka regionens utvecklingsbetingelser.
Utskottet har inhämtat att frågan nu är
föremål   för   miljöprövning   hos
länsstyrelsen. Projektet har anmälts till
Banverket, men det ingår inte i dess
planeringsunderlag. Utskottet finner inte
någon  riksdagens  åtgärd  behövlig.
Motionerna  2002/03:T377  (fp)  och
2002/03:N340 (c) avstyrks.

5.10 Regionalt flyg m.m.


Motionsförslag

I motion 2002/03:T298 av Lars Leijonborg
m.fl.  (fp) (yrkande 20) begärs  ett
tillkännagivande om att de  regionala
flygplatserna har en stor betydelse även
i framtiden och måste ges ett visst
statligt stöd för att kunna överleva.
Detta är viktigt inte minst i glesbygden,
anför motionärerna.
Motion 2002/03:T430 av Maria Öberg m.fl.
(s) går ut på att riksdagen bör göra ett
uttalande om flygtrafikens betydelse för
inlandet.
I motion 2002/03:T466 av Sven Bergström
m.fl. (c) (yrkande 14) sägs att staten
måste  ta  ansvar för  nätverket  av
flygplatser, framför allt i de regioner
som har litet befolkningsunderlag.
I motion 2002/03:T287 av Håkan Juholt och
Ann-Marie  Fagerström  (s)  lyfts  de
kommunala flygplatsernas betydelse fram.
Dessa har en central roll när det gäller
flygets utveckling och dess betydelse för
tillväxt och välfärd i hela  landet.
Därför  är  det viktigt att  statens
driftbidrag  till  kommunerna  inte
försämras.  Angeläget  är  också  ett
uttalande  av  riksdagen  om  stödets
betydelse för landets utveckling.

Utskottets ställningstagande

Flygtransportsystemet skall främja  en
positiv regional utveckling genom att
dels utjämna skillnader i möjligheterna
för olika delar av landet att utvecklas,
dels  motverka  nackdelar  av  stora
transportavstånd. Utskottet  vill  här
särskilt peka på de åtgärder som har
vidtagits i detta syfte.
Under år 2001 fick Luftfartsverket i
uppdrag att tillsammans med kommuner,
länsstyrelser och Glesbygdsverket ta fram
underlag  för  att  utifrån   ett
regionalpolitiskt  perspektiv   kunna
genomföra  upphandlingar  av  vissa
flyglinjer. Underlaget presenterades för
regeringen, som på grundval härav fattade
beslut om införande av allmän trafikplikt
på  tio linjer. Rikstrafiken  har  i
samverkan med Luftfartsverket ansvarat
för  upphandlingen, som  beslutats  i
augusti 2002.
Vidare har Rikstrafiken fått i uppdrag
att, i samråd med bl.a. Luftfartsverket,
ta fram ett analysverktyg för inrättande
av allmän trafikplikt.
Luftfartsverket    och    Svenska
Kommunförbundet har inlett en utvärdering
av   driftbidraget  till  kommunala
flygplatser, bl.a. för att belysa hur
stor  del  av driftsunderskottet  hos
respektive  flygplats  som  täcks  av
bidraget.
Vidare kan nämnas att regeringen  i
budgetpropositionen för år 2003 förklarar
sin avsikt att göra en utvärdering av
driftbidraget  till  de   kommunala
flygplatserna för att ett eventuellt nytt
system skall kunna vara på plats till
budgetåret 2004.
Utskottet hänvisar till pågående och
aviserade  arbeten  och  anser  att
motionsförslagen blir helt eller delvis
tillgodosedda.    Dessa    avstyrks
följaktligen.

5.11 Skydd mot brottsliga handlingar


Motionsförslag

Säkerhetsrutinerna inom flyget är inte
fullt tillfredsställande, är innebörden i
motion 2002/03:T462 av Johnny Gylling
m.fl. (kd) (yrkande 20). Regeringen bör
tillsätta en nationell säkerhetsutredning
där  militär,  polis, Luftfartsverket,
flygbolag  och  andra  intressenter
gemensamt tar steg mot ett ytterligare
förstärkt säkerhetsarbete. När det gäller
luftfartsskyddet,  dvs.  skyddet  mot
brottsliga handlingar bör ambitionsnivån
ökas så att den inte bara omfattar att
undvika sådana handlingar utan även att
förhindra  deras planering.  Det  som
åsyftas är att passagerarpassagen och
rutinerna  på  flygplatsen  bör  vara
likformiga oavsett om säkerhetskontroll
görs eller inte.

Regelverk

Enligt   sin   instruktion   skall
Luftfartsverket   i   samråd   med
Rikspolisstyrelsen  ansvara  för  ett
nationellt program för förebyggande av
brott  mot  den  civila  luftfartens
säkerhet. För utrikestrafik gäller att
alla  passagerare skall  kontrolleras,
inklusive  deras  handbagage.   För
inrikestrafik har gällt att minst 25 % av
passagerarna  och  handbagaget  skall
kontrolleras stickprovsvis. Genom beslut
av  Luftfartsverket  skall  svenska
flygplatser senast den 1 oktober 2002 ha
infört kontroll av allt bagage incheckat
för såväl inrikes- som utrikestrafik.
Luftfartsskyddet på kommunala och privata
flygplatser  finansieras  dels   av
huvudmännen, dels av polismyndigheterna;
på de statliga flygplatserna finansieras
luftfartsskyddet genom avgifter som tas
ut av passagerarna.
Med anledning av händelserna i USA den 11
september 2001 har kommissionen lagt fram
ett förslag till förordning (KOM (2001)
575)  om  ökade  skyddsåtgärder  mot
brottsliga handlingar inom den civila
luftfarten. Förslaget är ett  led  i
arbetet med uppföljning av anmaningen
från   Europeiska   rådet   till
transportministrarna att vidta åtgärder
som täcker frågor om bl.a. klassificering
av  vapen,  teknisk  träning  för
besättningar, kontroll av bagage samt
kvalitetskontroll av skyddsåtgärder som
tillämpas av medlemsstaterna. Ett syfte
är också att EU skall lägga en grund för
en   gemensam   tillämpning   av
Chicagokonventionen om  luftfartsskydd.
Varje medlemsstat skall dels anta ett
nationellt  säkerhetsprogram  för  att
tillämpa standarderna, dels  utse  en
myndighet med ansvar för samordning och
övervakning av att programmet genomförs.
Vidare skall en medlemsstat kunna anta
strängare regler än vad som anges i
förordningen.

Utredning

Regeringen  har den 10 oktober  2002
uppdragit åt Luftfartsverket att utreda
förutsättningarna     för     ett
avgiftsutjämningssystem för att täcka de
svenska  flygplatsernas kostnader  för
luftfartsskydd. En utgångspunkt är att
det bör vara de som reser som skall
betala för det förstärkta skydd  som
kommer  dem  till godo när  de  nya
åtgärderna börjar tillämpas. Det är då av
väsentligt  intresse att  de  resande
betalar en avgift som är lika hög oavsett
från vilken flygplats i Sverige de reser.
De avgifter som behöver tas ut av resande
från mindre flygplatser med ett litet
antal  resande blir mycket  höga  om
kostnadstäckning skall uppnås vid varje
enskild flygplats.
Utredningen  skall beakta  juridiska,
ekonomiska, organisatoriska och praktiska
frågor  samt  belysa  effekterna  för
luftfartssektorn.   Vidare    skall
Luftfartsverket föreslå  och  redovisa
möjliga  principer för ett  gemensamt
system   för   avgiftssättning   av
luftfartsskyddsverksamhet  på  svenska
flygplatser. Förslaget skall  utformas
efter  samråd  med  berörda  parter.
Uppdraget skall redovisas till regeringen
senast den 30 december 2002.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar motionärernas uppfattning
om att det är angeläget att ett starkt
luftfartsskydd  upprätthålls  med  hög
säkerhet.  Som  har framgått  i  det
föregående pågår ett omfattande arbete i
denna  riktning såväl nationellt  som
internationellt. Genom regeringsuppdraget
blir också många av de instanser som
räknas upp i motionen involverade  i
arbetet. Någon anledning för riksdagen
att göra ett uttalande finns inte, anser
utskottet som därmed avstyrker motion
2002/03:T462 (kd) i denna del.


6 Kollektiv persontrafik m.m.


Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  om
bemyndigande för regeringen att under
år  2003  för  ramanslaget  36:13
Rikstrafiken:  Trafikupphandling  ingå
ekonomiska förpliktelser som, inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden,  innebär
utgifter på högst 3 950 miljoner kronor
under åren 2004-2009.
I likhet med vad som anförs i flera
motioner anser utskottet att det finns
en  rad  problem  och  frågor  inom
kollektivtrafiken som  måste  belysas
och  åtgärdas.  Med hänvisning  till
pågående   arbete   inom   bl.a.
Kollektivtrafikkommittén    avstyrks
motionerna. Även motioner om statligt
stöd  till färjetrafik över  Kvarken
avstyrks. Jämför reservationerna 22 (v
och c) och 23 (c).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag  om  kollektivtrafik
(prop. 2002/03:1 utg.omr. 22 punkt 19).
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
bemyndigar regeringen att under år 2003
för  ramanslaget  36:13  Rikstrafiken:
Trafikupphandling   ingå   ekonomiska
förpliktelser som, inklusive  tidigare
gjorda åtaganden, innebär utgifter på
högst 3 950 miljoner kronor under åren
2004-2009.
Vidare  behandlar  utskottet  följande
motioner:
- 2002/03:T217 av Håkan Larsson (c),
- 2002/03:T256 av Yvonne Ångström (fp),
- 2002/03:T274 av Roger Karlsson (c),
- 2002/03:T366 av Åsa Torstensson (c),
- 2002/03:T383 av Lennart Fremling (fp),
-  2002/03:T466 yrkande  9  av  Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2002/03:T472 av Maud Olofsson (c),
-  2002/03:T496  yrkandena  12-14  av
Kristina Zakrisson m.fl. (s),
- 2002/03:T506 av Karl Gustav Abramsson
och Sören Wibe (båda s).

Bakgrund

För den lokala och regionala kollektiva
persontrafiken skall det enligt lagen
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik  i  varje  län  finnas
länstrafikansvariga.          De
länstrafikansvarigas  uppgifter  skall
handhas av en trafikhuvudman.
Huvudansvaret  för  den  lokala  och
regionala kollektivtrafiken ligger  på
länets kommuner och landsting gemensamt,
vilka via sina trafikhuvudmän finansierar
och planerar trafiken. I Stockholms län
är landstinget länstrafikansvarigt och i
Gotlands  län  är kommunen  ansvarig.
Landstinget och kommunerna i övriga län
kan dock komma överens om att antingen
landstinget eller kommunerna i  länet
skall  vara länstrafikansvariga.  Även
regionförbund    förekommer    som
länstrafikansvariga.
Operatörerna ansvarar vanligtvis bara
för att ett visst trafikutbud produceras.
Statens  ansvar för kollektivtrafiken
avser   primärt  lagstiftning   och
finansiering av infrastruktur. Till detta
kan  läggas  det  ansvar  som  olika
myndigheter har ålagts för delar  av
kollektivtrafiken. Detta gäller  t.ex.
Banverket, Vägverket och Luftfartsverket
inom sina respektive områden.
För  den  interregionala  kollektiva
persontrafiken inrättades år 1999 en ny
myndighet,  Rikstrafiken.  Enligt  sin
instruktion skall Rikstrafiken verka för
utveckling  och  samordning  av  den
interregionala kollektiva persontrafiken
samt för att de transportpolitiska målen
uppnås. Vidare skall Rikstrafiken följa
kollektivtrafikens   utveckling   och
särskilt  kartlägga  brister  i  den
interregionala kollektiva persontrafiken.
Rikstrafiken skall vidare svara  för
statens upphandling av transportpolitiskt
motiverad   interregional   kollektiv
persontrafik som inte upprätthålls  i
trafikhuvudmännens regi och  där  det
saknas förutsättningar för kommersiell
drift. Rikstrafiken skall också genom
överläggningar med övriga berörda parter
främja  frivilliga samverkanslösningar,
verka för att information, tidtabeller
och   biljettsystem  för  kollektiv
persontrafik samordnas, verka för att
handikappanpassningen  av  kollektiva
färdmedel  samordnas  mellan  samtliga
trafikslag,   verka   för    att
jämställdhetsaspekter  beaktas   inom
kollektivtrafikområdet,  ansvara  för
administrationen av transportstödet till
Gotland  samt  fastställa  taxor  och
turplaner  för sådan linjesjöfart  på
Gotland för vilken transportstöd lämnas.

Utredningar

Kollektivtrafikkommittén

I  maj 2001 tillsatte regeringen  en
kommitté (dir. 2001:1) med uppgift att
utifrån   ett   konsument-   och
helhetsperspektiv
identifiera, analysera  och
beskriva kollektivtrafikens problem och
möjligheter,
formulera mål och visioner,
föreslå  förändringar  av
organisation, regelverk och dylikt av
betydelse  för  kollektivtrafikens
utveckling och ett ökat kollektivt
resande.
Härutöver  skall  kommittén  enligt
direktiven utgöra ett forum för samarbete
mellan staten och övriga aktörer  på
kollektivtrafikområdet. Tyngdpunkten  i
kommitténs arbete skall ligga på den
lokala och regionala kollektivtrafikens
område,  och  tidsramen  för  dess
bedömningar skall omfatta tiden fram till
år 2020. I december 2001 överlämnades ett
delbetänkande,  Kollektivtrafik   med
människan i centrum (SOU 2001:106) i form
av en lägesrapport. Ett slutbetänkande
skall presenteras senast den 30 juni
2003.

Stockholmsberedningen

I  december 2000 tillsatte regeringen
(dir. 2000:96) en kommitté med uppdrag
att  lämna  förslag på insatser  som
förbättrar   transportsystemet   inom
Stockholms   län    men    också
transportmöjligheterna mellan Stockholm
och övriga Mälardalen, övriga landet samt
internationellt. Kommittén, som antagit
namnet  Stockholmsberedningen,  skall
arbeta  med  syftet  att  utveckla
transportsystemet på ett för regionen och
hela landet miljömässigt, socialt och
samhällsekonomiskt   hållbart   sätt.
Kommittén skall inledningsvis också göra
en problemanalys av transportsituationen
samt utarbeta en målbild som skall ligga
till   grund  för  en  långsiktig
utvecklingsstrategi. Med utgångspunkt i
utvecklingsstrategin  skall  kommittén
lämna  förslag  till  åtgärder  i
transportsystemet.  Enligt  direktiven
skall kommittén föreslå insatser för att
uppnå
ökad samordning mellan de olika
trafikslagen och ökad effektivitet i det
befintliga transportsystemet,
en tillräcklig spårkapacitet,
ökad   satsning   på
kollektivtrafiken,
en tillräcklig vägkapacitet
mellan   norra   och   södra
Stockholmsregionen,
minskning  av de  negativa
effekterna av biltrafiken,
förbättringar    av
transportsystemet som leder till att det
skapas fler platser attraktiva för
etableringar  av  bostäder  och
arbetsplatser,
en     tillräcklig
flygplatskapacitet.
Kommittén  har  lagt   fram   två
delbetänkanden. I juni 2001 presenterades
Transportsystemet  i Stockholmsregionen
(SOU  2001:51)  och i  januari  2002
presenterades         Långsiktig
utvecklingsstrategi för transportsystemet
i  Stockholm-Mälardalsregionen.  (SOU
2002:11). Den slutliga redovisningen av
uppdraget skall vara klar senast den 31
december 2003.

Järnvägsutredningen

En utredning har tillkallats  för att
göra en översyn av organisationen och
lagstiftningen inom järnvägssektorn. I
direktivet (dir. 2001:48) ingår att med
utgångspunkt   i   konsumentintresset
analysera möjliga utvecklingsvägar för
såväl  person-  som  godstrafiken  på
järnväg. Härutöver skall utredningen se
över    myndighetsstrukturen   inom
järnvägssektorn. Utredaren  skall  mot
bakgrund av denna översyn ange förslag
avseende   såväl  den  övergripande
organisationen  av  myndigheterna  som
ansvarsfördelningen dem emellan. Vidare
ingår att i svensk rätt genomföra nya
regler inom området som på senare tid
antagits inom Europeiska gemenskapen och
på internationell nivå. I uppdraget ingår
också att göra en generell översyn av
järnvägslagstiftningen   för    att
modernisera denna.
Ett delbetänkande, Rätt på spåret (SOU
2002:48), avlämnades i maj 2002. Bland
frågor som tas upp är en ny järnvägslag
med  villkor  för  utnyttjande  av
järnvägsinfrastrukturen, inrättandet av
en järnvägsstyrelse, marknadstillträde,
kapacitetstilldelning  och  avgifter.
Frågan om och i så fall hur bestämmelser
för  sådana  spårbundna  system  som
tunnelbana och spårväg skall inkluderas i
tillämpningsområdet  för  den   nya
järnvägslagen kommer att belysas i en fas
två  av  utredningen.  Den  slutliga
redovisningen  av  uppdraget  skall
redovisas senast den 15 mars 2003.

EG-regler för trafikupphandling

Kommissionen presenterade i juli 2000 ett
förslag (KOM(2000)7 slutlig) till en ny
förordning som reglerar upphandling av
kollektivtrafik på den inre marknaden.
Syftet är att främja effektiviteten inom
kollektivtrafiken    och    stärka
rättssäkerheten  när   det   gäller
regeltillämpningen. Förslaget utgår från
att   kollektivtrafiken  bör   vara
konkurrensutsatt och grundas på principen
om kontrollerad konkurrens.
Förordningen skall vara tillämplig på
nationellt    och   internationellt
tillhandahållande av kollektivtrafik på
järnväg, väg och inre vattenvägar. I
förordningen fastställs villkoren för när
en  behörig  myndighet  får  ersätta
trafikoperatörer för utgifter i samband
med uppfyllandet av krav på allmänna
tjänster.  Vidare  fastställs   när
myndigheter  får  bevilja  exklusiva
rättigheter   för   bedrivande   av
kollektivtrafik. Efter  behandling  av
förslaget  i  Europaparlamentet  har
kommissionen lagt fram ett ändrat förslag
(KOM(2002)107  slutlig); revideringarna
gäller främst längre avtalstider och en
längre övergångsperiod.

6.1 Ekonomiska förpliktelser


Regeringens förslag

Ramanslaget   36:13   Rikstrafiken:
Trafikupphandling  finansierar  statens
upphandling   av   transportpolitiskt
motiverad   interregional   kollektiv
persontrafik och andra kostnader som går
att hänföra till Rikstrafikens uppgifter.
Anslaget  får  även  användas  för
utredningar med anknytning till kollektiv
persontrafik.
Riktrafiken  bör  enligt  regeringens
mening få sluta upp till fem år långa
trafikeringsavtal. Därför föreslås att
riksdagen bemyndigar regeringen att under
2003 för ramanslaget 36:13 Rikstrafiken:
Trafikupphandling   ingå   ekonomiska
förpliktelser och som, inklusive tidigare
gjorda åtaganden, innebär utgifter på
högst 3 950 miljoner kronor under åren
2004-2009.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  har  ingen  erinran  mot
regeringens förslag om bemyndigande att
ingå ekonomiska förpliktelser. Utskottet
förutsätter    att     regeringen
fortsättningsvis kommer att ange vilka
beräkningsgrunder som ligger bakom det
begärda   bemyndigandet.   Förslaget
tillstyrks därmed.

6.2 Riktlinjer m.m. för
trafikupphandlingen


Motionsförslag

I motion 2002/03:T466 av Sven Bergström
m.fl. (c) (yrkande 9) anförs att statens
ansvar   för  en  väl  fungerande
infrastruktur i alla delar av landet
omfattar    upprätthållande    av
kollektivtrafik på rimlig nivå även i
glesbygder. Motionärerna avser inte bara
interregional trafik - trafik  mellan
länen - utan även trafik inom länen. I
glesbygder är det svårt att  bedriva
trafik  som är lönsam, påpekas  det.
Samtidigt  har kollektivtrafiken  stor
betydelse inte minst för arbetspendlare
samt för ungdomar och äldre runt om i
bygderna. Som exempel lyfter motionärerna
fram att avtalet mellan å ena sidan
Rikstrafiken  och  å  andra  sidan
Länstrafiken i de fyra nordligaste länen
om ekonomiskt bidrag kommer att upphöra
nästa år och att det finns risk att
bidraget kan bli halverat.
Ett likalydande förslag framställs  i
motion 2002/03:T217 av Håkan Larsson (c).
Motionären finner att det är dags för
staten att ekonomiskt medverka till att
en  fungerande  kollektivtrafik  kan
upprätthållas även i de  glesbebyggda
delarna av norra Sverige.
Ett  uppdrag  till  Rikstrafiken  att
upphandla  persontrafik på  TGOJ-banan
mellan  Nyköping/Oxelösund  och  Flen
föreslås i motion 2002/03:T274 av Roger
Karlsson  (c).  Samtidigt  som  stora
satsningar på järnvägen aviseras för den
kommande  tolvårsperioden  finns  det
järnvägssträckor  som  i  dag  inte
trafikeras med persontrafik, trots att de
är  väl  lämpade för sådan, föreslår
motionären som hänvisar till att  av
Rikstrafiken anlitat konsultföretag är
TGOJ-banan en sträcka som bör övervägas
för upphandling.
Statens och de lokala trafikhuvudmännens
samlade ansvar för Bohusbanan är ämnet i
motion 2002/03:T366 av Åsa Torstensson
(c). Motionären anser det förvånande att
vikten av tillväxt i hela landet hävdas
samtidigt   som  statens  fortsatta
medfinansiering av Bohusbanan är satt
under diskussion. Bohusbanan bör ses som
en länk i ett kollektivtrafiknät mellan
Strömstad  och  Varberg  och  mellan
Strömstad och Landvetter flygplats.
I motion 2002/03:T383 av Lennart Fremling
(fp)   hävdas  behovet   av   ett
samhällsekonomiskt    synsätt    i
trafikpolitiken för att  person-  och
godstrafiken  skall fördelas  på  ett
optimalt sätt mellan olika transportslag.
Enligt  motionärens  uppfattning  har
riksdagen genom sina transportpolitiska
beslut  lagt en bra grund  för  det
fortsatta agerandet i trafikfrågor. När
det  emellertid gäller  anslaget  för
trafikupphandling förefaller regeringens
förslag  snarare  vara  baserat  på
tradition, anför motionären och hänvisar
till att beloppet anges ha justerats
tillbaka  till  en ursprunglig  nivå.
Riksdagen bör begära ett beslutsunderlag
som  redovisar  den samhällsekonomiska
kalkylen, anser han.
Avregleringen har fungerat relativt väl
på  högtrafikerade linjer medan andra
linjer har drabbats av kraftigt höjda
priser och sämre utbud, anser man i
motion 2002/03:T496 av Kristina Zakrisson
m.fl. (s). Priset för flyg till mindre
orter är högre i Sverige än de är i
Finland,  trots  relativt  likartade
förhållanden, heter det vidare. Staten
bör ta ansvar för ett system så att
flygtrafiken på vissa olönsamma linjer
kan upprätthållas (yrkande 12). När det
gäller interregional kollektivtrafik med
buss och tåg bör ett förstärkt statligt
stöd lämnas i fortsättningen; den glesa
kollektivtrafiken på landsbygden är ett
hinder för utvecklingen i stora delar av
skogslänen (yrkande 13). Det är också
angeläget att de olika trafikföretagens
informationssystem kopplas ihop så att
konsumenterna lättare  kan  hitta  de
förbindelser som bäst motsvarar deras
behov,  betonas i motionen.  Särskilt
viktigt  är detta i skogslänen,  där
avstånden är stora och där ett enskilt
trafikslag sällan har tillräckligt hög
servicegrad  för  att  ensamt  kunna
tillgodose behovet. Rikstrafiken bör ges
ett tydligt uppdrag att verka för en
sådan samordning (yrkande 14).

Utskottets ställningstagande

Statens ansvar för olönsamma linjer m.m.

I flera motioner berörs kollektivtrafiken
i glesbygd; särskild tyngdpunkt läggs vid
förhållandena i de nordliga länen och
vissa delar av skogslänen.
Utskottet instämmer med motionärerna om
angelägenheten  av  tillfredsställande
transportmöjligheter över hela landet.
Kollektivtrafik  är  en  del   av
samhällsservicen, och människor  skall
inte tvingas flytta på grund av brister i
transportsystemet. Ett rimligt mått av
valfrihet är också viktigt. Som utskottet
nyss har redovisat vilar det övergripande
ansvaret på staten när det gäller resor
mellan olika regioner. Enligt utskottets
mening   bör   den   interregionala
kollektivtrafiken så långt som möjligt
drivas på kommersiella villkor. Ett sätt
att  åstadkomma  en tillfredsställande
transportförsörjning  är  att   den
interregionala kollektivtrafiken i ökad
utsträckning samordnas med lokal  och
regional kollektivtrafik. Utöver sådan
samordning förutsätts också ett statligt
stöd. Som nämnts i det föregående utgår
detta stöd i form av upphandling av
trafik som bedöms inte kunna bedrivas på
kommersiella grunder. Utskottet påminner
i sammanhanget att flera av Rikstrafikens
upphandlingar har genomförts i samverkan
med trafikhuvudmännen, bl.a. i syfte att
förbättra samordningen mellan regional
och interregional trafik. Detta gäller
t.ex.  Tåg i Bergslagen och Västtåg.
Vidare konstaterar utskottet att  den
upphandlade trafiken har utvidgats - från
att i princip bara ha omfattat tågtrafik
till att omfatta alla trafikslag. Som
exempel  kan  nämnas  upphandling  av
busstrafik längs Norrlandskusten och av
tio inrikes flyglinjer.
Som  framkommer  i motionerna  finns
emellertid vissa problem och frågor som
måste  belysas och åtgärdas för  att
kollektivtrafiken skall kunna utvecklas
på ett ändamålsenligt sätt. Trots de
satsningar som har gjorts av såväl staten
som     trafikhuvudmännen     har
resandeutvecklingen         inom
kollektivtrafiken    inte    varit
tillfredsställande. Här vill utskottet
erinra om att i Rikstrafikens uppgift
ingår  att  följa  kollektivtrafikens
utveckling och särskilt kartlägga brister
i  den  interregionala persontrafiken.
Vidare vill utskottet peka på att flera
av de frågor som tas upp av motionärerna
dr föremål för överväganden i pågående
utredningar.
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
resultatet  av dessa utredningsarbeten
avvaktas;  utskottet räknar  med  att
regeringen - efter sedvanligt beredning -
kommer  att lägga fram förslag  till
riksdagen.
Med det sagda avstyrker utskottet de nu
behandlade  förslagen  i  motionerna
2002/03:T217 (c), 2002/03:T466 (c) och
2002/03:T496 (s).

Samhällsekonomiska kalkyler som
beslutsunderlag vid upphandling

Utskottet delar den uppfattning om ett
samhällsekonomiskt    synsätt    i
transportpolitiken  som  kommer  till
uttryck i motion 2002/03:T383 (fp); detta
är en förutsättning för att person- och
godstrafiken skall kunna fördelas på ett
optimalt sätt mellan olika transportslag.
Detta är också en grundläggande del i
riksdagens transportpolitiska beslut år
1998. Enligt utskottets mening råder det
emellertid ingen motsättning mellan detta
synsätt och den anslagsberäkning som görs
för Rikstrafiken. Utskottet utgår från
att  Rikstrafiken med utgångspunkt  i
tilldelat   ramanslag   gör   en
samhällsekonomisk  bedömning  av  de
alternativa projekt som övervägs  och
väljer  det  som  bedöms  vara  det
samhällsekonomiskt mest angelägna. Med
det sagda avstyrks motionsförslaget.

Samordning av trafikföretagen

I likhet med vad som sägs i motion
2002/03:T496 (yrkande 14)  (s)  anser
utskottet att det är angeläget att de
olika trafikföretagens informationssystem
kopplas ihop så att konsumenterna lättare
kan  hitta de förbindelser som  bäst
motsvarar  deras behov. Ett effektivt
interregionalt   kollektivtrafiksystem
förutsätter  en  samverkan  så  att
biljettbokningsfunktionerna  underlättas
och att resenärerna kan boka biljett för
hela  resan oberoende av  hur  många
operatörer  som finns  på  marknaden.
Utskottet kan konstatera att Rikstrafiken
enligt sin instruktion skall verka för
samordning  av  den  interregionala
kollektiva   persontrafiken.   Genom
överläggningar med berörda parter kan
Rikstrafiken  bl.a. främja  frivilliga
samverkanslösningar samt verka för att
information,    tidtabeller    och
biljettsystem för kollektiv persontrafik
samordnas.
I  budgetpropositionen för  år  2003
redovisas vidare att Rikstrafiken har
drivit    och   utvecklat    ett
trafikslagsövergripande projekt, benämnt
Hela resan. Projektets syfte är att  öka
tillgängligheten till kollektivtrafiken.
Myndigheten  har  drivit  krav  på
bokningssamarbete genom  ett  särskilt
datagränssnitt, redovisat ett  förslag
till  ett  enda  telefonnummer  för
upplysning  om  kollektivtrafiken  och
lanserat   en  Internetportal   med
övergripande  information  om  hela
trafiksektorn.
I  detta  sammanhang vill  utskottet
erinra om den verksamhet som bedrivs av
Samtrafiken i Sverige AB. Samtrafiken
syftar till att lämna information  -
främst genom Internet - till de resenärer
som  behöver göra byten mellan olika
trafikföretag  för att  nå  resmålet.
Bolaget,  som bildades år 1993,  ägs
gemensamt av Arlanda Express, BK Tåg,
Destination Gotland, SJ, Tågkompaniet och
länstrafikföretagen i alla län.
Enligt  utskottets uppfattning  pågår
arbete i den riktning som motionärerna
syftar till. Någon åtgärd från riksdagens
sida är inte behövlig med anledning av
motionsförslaget; detta avstyrks.

Vissa bansträckningar

Motionsvägen har väckts  förslag  som
gäller trafiken på vissa bandelar. Ett
förslag går ut på att Rikstrafiken bör
ges i uppdrag att upphandla persontrafik
på banan mellan Nyköping/Oxelösund och
Flen.  Ett  annat  förslag  gäller
Bohusbanan, som enligt motionärens mening
bör  ses  som  en  länk  i  ett
kollektivtrafiknät mellan Strömstad och
Varberg  och  mellan  Strömstad  och
Landvetter flygplats.
Som har omtalats i det föregående har
Rikstrafiken  i  sin instruktion  ett
stående uppdrag att kartlägga brister i
den    interregionala    kollektiva
persontrafiken och svara för upphandling
av   transportpolitiskt   motiverad
interregional kollektiv persontrafik som
inte upprätthålls i trafikhuvudmännens
regi och där det saknas förutsättningar
för kommersiell drift. Enligt utskottets
uppfattning  finns således  nödvändiga
förutsättningar  för Rikstrafiken  att
vidta  de  åtgärder som den  bedömer
ändamålsenliga med avseende  på  sitt
uppdrag  och tillgängliga medel.  Med
hänvisning till det anförda  avstyrks
motionerna  2002/03:T274  (c)   och
2002/03:T366 (c).

6.3 Färjetrafik över Kvarken


Bakgrund

Två färjelinjer har tidigare trafikerat
Kvarken  mellan Sverige och  Finland.
Persontransporter har utförts mellan Umeå
i Västerbotten och Vasa i Österbotten
medan  godstransporter utförts  mellan
Härnösand  och Vasa. Tidigare  bidrog
taxfreeförsäljningen   ombord   till
kostnadstäckningen för  persontrafiken.
Sådan försäljning är emellertid  inte
längre  tillåten enligt EG:s  regler.
Sedermera  beslutades  om   statlig
upphandling som en tillfällig åtgärd.
Enligt vad utskottet erfarit har trafiken
med Botnia Link upphört den 20 november
2002.
Riksdagens transportpolitiska beslut år
1998 innebar att interregional trafik
skall bedrivas på kommersiella grunder.
Undantag bör dock göras för sådan trafik
som är transportpolitiskt motiverad men
som inte kan bedrivas på affärsmässiga
villkor. I april 2002 fattades ett beslut
av  regeringen av innebörden att ett
fortsatt statligt stöd till färjetrafiken
inte var transportpolitiskt motiverat.
Den finländska staten har dock beslutat
om   fortsatt   upphandling   av
persontrafiken. Det finländska rederiet
har  låtit  svenskflagga  fartyget;
innebörden härav är att rederiet inte
betalar vare sig skatter eller social
avgift för besättningen.

Motionsförslag

I motion 2002/03:T472 av Maud Olofsson
(c) framhålls att staten måste ta sin del
av  ansvaret  för färjetrafiken  över
Kvarken  mellan  Umeå  och  Vasa.
Motionärerna anser att denna trafik är
angelägen för utvecklingen - inte bara i
de direkt berörda regionerna utan för
EU:s  nordliga regioner och för  det
arktiska  samarbetet. Det hänvisas  i
motionen till att den finländska staten
ger stöd för att säkerställa trafiken,
och motionärerna riktar kritik mot att
den svenska staten i stället skjuter
ifrån sig ansvaret.
En utredning om förutsättningarna att ge
statligt stöd till färjetrafiken över
Kvarken begärs i motion 2002/03:T256 av
Yvonne   Ångström   (fp).   Efter
taxfreeförsäljningens upphävande brottas
färjetrafiken  med  lönsamhetsproblem,
anför motionären.
Även i motion 2002/03:T506 av Karl Gustav
Abramsson och Sören Wibe (båda s) hävdas
att det finns behov av insatser för att
trygga passagerartrafiken över Kvarken,
inte minst mot bakgrund av dess betydelse
för den regionala utvecklingen. Turismen,
med besökare bl.a. österifrån, är viktig
för inlandet i norra Sverige,  anför
motionärerna som också pekar på  att
färjelinjen  är  strategisk  i  de
internationella projekt som pågår för
trafikkorridoren  från  Norge  över
Västerbotten  och  vidare  mot  bl.a.
Finland.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det inte bör ankomma
på  riksdagen att lägga  fast  vilka
nationella   eller   internationella
förbindelser där staten bör upphandla
trafik. I stället bör detta ankomma på
Riktrafiken och regeringen att i enlighet
med det transportpolitiska målet - och
inom givna ekonomiska ramar - närmare
bedöma vilken trafik som staten  bör
upphandla. Såvitt gäller det aktuella
fallet har utskottet erfarit att rederiet
-  till  följd  av att  färjan  har
svenskregistrerats - inte betalar skatter
eller sociala avgifter, och detta torde
utgöra en besparing för rederiet som
motsvarar drygt hälften av den finska
statens upphandlingskostnad.
Mot bakgrund av det anförda avstyrks
förslagen i motionerna 2002/03:T256 (fp),
2002/03:T472 (c) och 2002/03:T506 (s).
7 Gotlandstrafiken


Utskottets förslag i korthet
Utskottet delar den uppfattning  som
förs fram motionsvägen om behovet av en
långsiktig     lösning     för
Gotlandstrafiken. Med hänvisning till
att resultaten av ett samarbetsprojekt
på Gotland bör avvaktas och till att
utvärdering behövs av den eventuella
påverkan på fraktkostnaderna som de nya
höghastighetsfärjorna kan få avstyrks
motionerna. Jämför reservation 24 (m,
fp, kd, c).

Avsnittets innehåll

I  detta  avsnitt behandlar utskottet
följande motioner:
- 2002/03:T205 av Nils Fredrik Aurelius
(m),
- 2002/03:T231 yrkandena 1-3 av Marietta
de Pourbaix-Lundin (m),
- 2002/03:T309 av Agne Hansson och Lena
Ek (båda c),
-  2002/03:T434 av Lena Ek och Agne
Hansson (c),
-  2002/03:T466 yrkande 22  av  Sven
Bergström m.fl. (c),
- 2002/03:T489 av Sylvia Lindgren m.fl.
(s),
-  2002/03:N266 yrkande 7 av  Helena
Bargholtz (fp).

7.1 Långsiktig lösning för
Gotlandstrafiken


Bakgrund

Antalet  resenärer i  Gotlandstrafiken
uppgick under år 2001 till omkring 1,3
miljoner passagerare, vilket i stort sett
är samma antal som året dessförinnan.
Godsvolymen, som har varierat något över
tiden, har under de senaste åren ökat.
Enligt vissa bedömningar kan man räkna
med en årlig tillväxt av trafikvolymen på
mellan 2 och 4 %. Trafiken bedrivs för
närvarande  med  dels  konventionella
färjor, dels en höghastighetsfärja. Under
högsäsong förstärks trafiken  med  en
godsfärja.
Linjesjöfarten    på     Gotland
subventioneras på två sätt.
Det ena är det statliga transportstödet
till färjetrafiken på Gotland, varigenom
både   person-   och   godstrafiken
subventioneras. För detta ändamål gör
staten en upphandling av färjetrafiken.
Det rederi som har upphandlats har - i
realiteten - getts en monopolställning
genom lagen (1996:19) om begränsning av
rätten  att  bedriva linjesjöfart  på
Gotland  med  tillhörande  förordning
(1997:748). Förordningen gäller den som
utför regelbundna sjötransporter mellan
Gotland och svensk hamn belägen utanför
Gotland (1 §). Den som utför regelbundna
sjötransporter mellan Gotland och svensk
fastlandshamn    måste     anlöpa
fastlandshamnen minst fem gånger  per
vecka året runt (2 §).
Det andra är ett system som ligger
utanför den statliga budgeten och genom
vilket det enbart är godstrafiken som
subventioneras. Systemet består av en
kombination  av  två  inslag,  en
högstprisreglering och en "uppbördsrätt",
det    s.k.    Gotlandstillägget.
Bestämmelserna  om högstprisregleringen
finns  i  lagen  (2000:1377)  med
bemyndigande om utjämning av taxor för
vissa         lastbilstransporter
(taxeutjämningslagen). Den innebär att
transportförmedlingsföretagens taxor för
godstransporter till och från Gotland
skall motsvara taxan för en transport av
motsvarande längd i övriga landet. Som
kompensation             till
transportförmedlingsföretagen för deras
merkostnader,  får  de  uppbära  ett
frakttillägg, Gotlandstillägget.  Detta
uppgår för närvarande till 0,4 % av
värdet på alla inrikes fjärrtransporter
med lastbil. En viss osäkerhet råder om
hur mycket Gotlandstillägget inbringar;
enligt en beräkning uppgår det till 35-40
miljoner kronor per år.

Utredning

Frågan om trafiken på Gotland har genom
åren varit föremål för ett stort antal
utredningar. Den senaste kom till stånd
genom regeringens beslut i december 2000
om  direktiv  för  en  förhandlad
helhetslösning  för  Gotlandstrafiken.
Uppdraget  gick  ut  på  att  genom
förhandlingar med berörda parter finna
och förankra en acceptabel lösning.
Utredningen  lämnade sitt  betänkande
(SOU     2001:66)     Garanterad
transportstandard  för  Gotland  till
regeringen i augusti 2001.  I  detta
föreslogs   sammanfattningsvis   att
riksdagen skulle besluta om en garanterad
transportstandard för Gotland enligt de
närmare förslagen i utredningen. Denna
garanterade  transportstandard  avsågs
gälla fullt ut senast den 1 januari 2003.
Bland  de  mer preciserade åtgärderna
ingick  avskaffandet  av  det  s.k.
Gotlandstillägget  kombinerat  med  en
sänkning av längdmetertaxan för gods.
Vidare  skulle  högstprisförordningen
slopas  senast  den 1 januari  2003.
Uppgiften att - senast från den 1 januari
2003  -  genomföra  sänkningen  av
längdmetertaxan   för   gods   i
Gotlandstrafiken till  40  kr  skulle
åläggas  Rikstrafiken,  som  skulle
tillföras 29 miljoner kronor för detta.
Ytterligare ett inslag i utredningens
förslag var att länsstyrelsen i Gotlands
län skulle tilldelas 1 miljon kronor år
2002 för att stimulera samverkan mellan
företag på Gotland i fråga om köp och
uppläggning av transporter.

Tidigare behandling i riksdagen

Riksdagen  beslutade  1996   (prop.
1995/96:44,  bet.  1995/96:TU7,  rskr.
1995/96:99) att Gotlandstillägget skulle
avvecklas med en tredjedel per år över en
treårsperiod samt att lagen (1979:1035)
med bemyndigande om utjämning av taxor
för vissa lastbilstransporter (taxeutjäm
ningslagen) skulle upphöra att gälla vid
utgången av 1998. I avvaktan på  en
långsiktig  lösning  av  frågan  om
transportstöd till och från Gotland har
dock upphävandet av taxeutjämningslagen
skjutits upp, genom riksdagsbeslut, år
från år. Det var dock inte lämpligt att
fortsätta att göra ändringar i lagen
eftersom  detta skapar en komplicerad
författningsstruktur.  En  ny   lag
(2000:1377) med bemyndigande om utjämning
av taxor för vissa lastbilstransporter
ersatte därför 1979 års lag i avvaktan på
att frågorna avseende formerna för ett
stöd till transporterna till och från
Gotland långsiktigt kan lösas.
Den senaste gången som Gotlandstrafiken
behandlades  var  hösten  2001.  Med
anledning av motioner i frågan anförde
trafikutskottet  i det  av  riksdagen
godkända betänkandet (prop. 2001/02:1,
bet.  2001/02:TU1) att utskottet  med
tillfredsställelse   noterade   att
utredarens förslag om avskaffande  av
systemet med Gotlandstillägget m.m. låg i
linje med vad utskottet tidigare hade
förordat. Vidare välkomnade utskottet att
utredaren tagit som en utgångspunkt för
sitt  förslag  ett uttalande  i  den
regionalpolitiska      utredningens
slutbetänkande (SOU 2000:87). Där sades
att utredningen såg det som rimligt att
bibehålla en strävan att kostnaderna för
transporter  till  fastlandet  skall
motsvara kostnaderna för vägtransporter.
Utredarens  ståndpunkt  var  att  den
föreslagna sänkningen av längdmetertaxan
skulle neutralisera de merkostnader som
Gotland har till följd av ö-läget.
Vidare framhöll utskottet att utredaren
hade lagt fram ett flertal intressanta
förslag, vilka också var under beredning
i Regeringskansliet. Utskottet sade sig
dela  utredningens  och  motionärernas
uppfattning att det var angeläget att det
framtida stödet till Gotlandstrafiken nu
fick en långsiktig lösning, som medger
förutsägbarhet för alla berörda. Frågan
om Gotlandstrafiken, betonade utskottet,
borde inte ytterligare fördröjas, och
utskottet  utgick från  att  den  av
utredaren  angivna  tidsramen  blev
riktningsgivande  för  regeringen.  I
avvaktan på regeringens förslag ansåg
utskottet  att  något  uttalande  av
riksdagen inte var erforderligt.

Regeringens bedömning

I   budgetpropositionen   redovisar
regeringen de åtgärder som har vidtagits
hittills med anledning av utredningens
förslag.  Rikstrafiken och Destination
Gotland  tecknade,  efter  regeringens
godkännande,  ett  tilläggsavtal  om
trafiken,  vilket  reglerar  fartygs
ersättningar och övriga justeringar som
föranleds   av   att   de   nya
höghastighetsfärjorna sätts i  trafik.
Trafikupplägget  som   regleras   i
tilläggsavtalet bygger till stor del på
vad  som  föreslogs  i  betänkandet
Garanterad transportstandard för Gotland.
Vidare  har  medel  avsatts  till
Länsstyrelsen i Gotlands län till ett
samverkansprojekt  för  att  pressa
transportkostnaderna i enlighet med vad
som föreslogs i betänkandet. Resultatet
härav  skall redovisas senast den  1
februari 2003.
Regeringen säger sig dela utredningens
bedömning   att   slopandet   av
Gotlandstillägget är angeläget. Samtidigt
anförs att ett slutligt ställningstagande
till att avskaffa Gotlandstillägget bör
anstå.  Det  hänvisas till  att  det
statsfinansiella läget  är  ansträngt.
Vidare   åberopas  att   de   nya
höghastighetsfärjorna som nyligen  har
satts in på linjen kan komma att påverka
transportkostnaderna. I sitt remissvar
varnade åkeribranschen för ökade trans
portkostnader om förslaget genomfördes
innan de nya höghastighetsfärjorna satts
i trafik. Slutligen hänvisas till det
samarbetsprojekt  som  initierades  på
Gotland som en följd av förslaget i
utredningen,  vars  resultatet  skall
redovisas den 1 februari 2003. Regeringen
menar att resultatet av såväl de nya
färjornas inverkan på fraktkostnaderna
som av samarbetsprojektet bör avvaktas.
Regeringen  förklarar sin avsikt  att
återkomma till riksdagen beträffande en
avveckling av Gotlandstillägget.

Motionsförslag

Gotland bör beaktas som en  del  av
fastlandet  i transporthänseende,  och
godstransporterna  bör  därför  ges
ordentliga ekonomiska möjligheter  och
persontransporterna måste säkerställas,
sägs  i motion 2002/03:T466 av  Sven
Bergström  m.fl. (c)  Ett  riksdagens
uttalande  begärs av  innebörden  att
trafiken till och från Gotland måste få
en långsiktig lösning och en lösning som
sker på Gotlands villkor.
I motion 2002/03:T434 av Lena Ek och Agne
Hansson (båda c) krävs att regeringen för
riksdagen skall lägga fram förslag om en
garanterad transportstandard för Gotland
i enlighet med förslagen i utredningen om
Gotlandstrafiken.
Enligt vad som sägs i motion 2002/03:T231
av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) behövs
det  två  hamnar  på  fastlandet  i
Gotlandstrafiken. Mycket tyder på att
godstrafiken vid den södra destinationen
(Oskarshamn) kommer att öka, bl.a. till
följd av EU-samarbete. För den norra
destinationen (Nynäshamn) behöver väg 73
byggas  ut  till  motorvägsstandard.
Härutöver  efterfrågar motionären  ett
beslut som säkerställer nytt tonnage i
Gotlandstrafiken. Utvecklingen -  inte
minst under sommaren 2002 - har visat att
ett modernt tonnage med större kapacitet
är  nödvändigt  för  Gotlandstrafiken.
Rikstrafiken  bör  ges  direktiv  som
möjliggör detta, anförs det. Enligt samma
motionär bör längdmetertaxan sänkas. Hon
beklagar att regeringen inte avser att
komma med förslag med denna inriktning
trots att en sådan åtgärd skulle kunna
skapa framtidstro och investeringsvilja
hos de gotländska företagen.
Vikten av att prioritera en lösning av
Gotlandstrafikens problem understryks i
motion 2002/03:N266 av Helena Bargholtz
(fp). Den oro som gotlänningarna känner
för   den   olösta   frågan   om
färjekommunikationerna med Gotland måste
respekteras.     Ansvaret     för
Gotlandstrafiken bör flyttas över till
Vägverket, som ju ansvarar för annan
färjetrafik, och kostnaden bör ingå i
verkets budget. Regeringen har i årets
budgetproposition   inte   fullföljt
förslaget  i  utredningen  Garanterad
transportstandard för Gotland om  ett
slopat Gotlandstillägg.
Färjetrafiken till och  från  Gotland
präglas  av  sårbarhet,  bl.a.  genom
väderleksförhållanden,  anför  Sylvia
Lindgren m.fl. (s) i motion 2002/03:T489.
Det  har  framkommit att  Destination
Gotland för de nya snabbfärjorna planerar
att minska minimibemanningen till 28 man.
Avkall   på   säkerheten   påverkar
besöksnäringen och tillväxtmöjligheten;
samtidigt   riskeras   ett   antal
arbetstillfällen för gotlänningarna.

Utskottets ställningstagande

Avskaffande av systemet med
Gotlandstillägget m.m.

Som framgått har frågan om transporterna
till och från Gotland under årens lopp
varit  föremål för ett  stort  antal
utredningar  och  överväganden  inom
regeringen och riksdagen. Nu redovisar
regeringen sin bedömning att ytterligare
frist behövs innan mer konkreta förslag
läggs fram för riksdagen. Det anges att
resultatet av såväl de nya färjornas
inverkan på fraktkostnaderna  som  av
samarbetsprojektet   bör   avvaktas.
Regeringen förklarar samtidigt sin avsikt
att återkomma till riksdagen beträffande
en  avveckling  av  Gotlandstillägget.
Utskottet noterar denna bedömning och
utgår från att regeringens förslag i
denna  fråga  kommer  att  föreläggas
riksdagen under år 2003.
Såvitt gäller motionsförslaget om en
sänkning  av  längdmetertaxan  vill
utskottet peka på att en sådan åtgärd
ingick  som en del i den föreslagna
"paketlösningen" om ett avskaffande av
Gotlandstillägget. Utskottet förutsätter
att nuvarande bidragssystem ligger fast i
avvaktan på ett samlat ställningstagande
om   en  långsiktig  lösning  för
Gotlandstrafiken.
Mot  den  nu angivna bakgrunden  är
utskottet inte berett att nu tillstyrka
de motionsförslag som gäller avskaffande
av systemet med Gotlandstillägget m.m.

Modernare tonnage

Vad  gäller  förslaget  i  motion
2002/03:T231, och som går ut på  en
modernisering  av kombifärjorna,  vill
utskottet hänvisa till det tilläggsavtal
som  nu har tecknats och för vilket
utskottet har redogjort i det föregående.
Mot  denna bakgrund saknas skäl till
åtgärd från riksdagens sida; motionen
avstyrks.

Säkerheten i Gotlandstrafiken

Utskottet har - beträffande säkerheten i
Gotlandstrafiken  -   ingen   annan
uppfattning är den som redovisas i motion
2002/03:T489.         Riksdagens
transportpolitiska  beslut  innefattade
även sjösäkerheten. Inom kategorin färje-
och passagerarsjöfart formulerades därvid
ett mål om att inga allvarliga olyckor
skall   inträffa.   Ansvaret   för
fartygssäkerheten åvilar  redare  och
befälhavare.    Bestämmelser    om
fartygssäkerhet  regleras  i   stor
utsträckning genom fartygssäkerhetslagen
(1988:49). Tillsynsansvaret ligger hos
Sjöfartsinspektionen; i  detta  ligger
också frågan om fartygsbemanning.
Det kan tilläggas att det finns ett
förslag till EG-direktiv om bl.a. säkrare
passagerarfartyg   i    gemenskapen
(KOM(2002)158  slutlig).  Syftet  med
direktivet är att åtgärda de brister som
har  visat  sig  i  den  gällande
lagstiftningen på området. Med vad nu har
redovisats anser utskottet att  något
uttalande av riksdagen inte är behövligt.
Motionen avstyrks därför.

7.2 Nya färjeförbindelser


Motionsförslag

I motion 2002/03:T309 av Agne Hansson och
Lena Ek (c) förs fram ett förslag om att
en  bilfärjelinje  skall  etableras
sommartid mellan Öland och Gotland. Näst
jordbruket är turistnäringen den största
näringsgrenen, både på Öland och Gotland.
En  bilfärjeförbindelse  mellan  öarna
skulle  bli  ett stort  tillskott  i
turismutbudet och dessutom bidra till ett
ökat  utbyte  mellan  länderna  kring
Östersjön.
I motion 2002/03:T205 av Nils Fredrik
Aurelius (m) hävdas att båda öarna Öland
och Gotland lider av att det finns trafik
i endast ett led, vilket gör dem till
"återvändsgator".   En   matartrafik
Oskarshamn-Öland-Gotland skulle lösa en
del av problemen, anför motionären. Under
de första åren skulle en sådan linje
behöva ett visst statligt stöd, inte
minst för att klara konkurrensen med
Destination  Gotland,  som  varje  år
erhåller sådant stöd. Riksdagen föreslås
göra ett tillkännagivande om färjetrafik
till och från Öland.

Utskottets ställningstagande

Såsom utskottet anförde då motsvarande
motionsförslag behandlades förra hösten
(bet.  2000/01:TU1)  delar  utskottet
uppfattningen om turismens betydelse för
Gotland. Det kan finnas fördelar med att
öppna nya färjelinjer, menade utskottet
som  emellertid även redovisade vissa
svårigheter med att förverkliga denna
tanke.
Utskottet konstaterar sålunda åter att
det här finns två motstående intressen,
nämligen intresset av att få rimliga
förutsättningar för upprätthållande av
bastrafiken året runt - som är statligt
subventionerad - och intresset av att öka
turismen  genom  etablering  av  nya
färjeförbindelser under högsäsong. I det
föregående har utskottet redovisat den
lagstiftning som ligger till grund för
inskränkningarna i rätten att bedriva
linjesjöfart  på  Gotland.   Själva
förordningen omfattar all  färjetrafik
mellan Gotland och varje annan svensk
hamn, men regeln om begränsningen avser
enbart trafiken mellan Gotland och en
svensk fastlandshamn. Det innebär att det
inte  finns några legala hinder  för
linjesjöfart mellan Öland och Gotland. En
annan sak är att en ny färjeförbindelse
under  högsäsong  kan  medföra  ett
inkomstbortfall  för  den  statligt
subventionerade trafiken.
I  det  föregående  har  utskottet
redovisat  utredningen  om  Garanterad
transportstandard för  Gotland.  Såsom
framgår  föreslogs att  staten  skall
garantera  ett minimiutbud.  Utredaren
anförde  (s.  13)  att  detta  kan
kompletteras kvalitativt och volymmässigt
med trafik på rent kommersiella villkor.
Utskottet     upprepar     sitt
ställningstagande från förra hösten; med
hänsyn till vad som har anförts och i
avvaktan på regeringens ställningstagande
till   utredningens   förslag   bör
motionsförslagen om färjetrafik mellan
Gotland och Öland avslås av riksdagen.
8 Färdtjänst


Utskottets förslag i korthet
Utskottet,  som konstaterar  att  de
problem avseende färdtjänst som  har
aktualiserats    vid    tidigare
riksdagsbehandling  genom  en  rad
motioner   fortfarande   kvarstår,
understryker ytterligare en gång vikten
av att dessa frågor skyndsamt bereds.
Utskottet utgår från att regeringen tar
i beaktande vad som har anförts av
utskottet. Med hänvisning till pågående
utredningsarbete avstyrks motionerna i
berörda delar.

Avsnittets innehåll

I  detta  avsnitt behandlar utskottet
följande motioner:
- 2002/03:T272 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp),
- 2002/03:T286 av Håkan Juholt (s),
- 2002/03:T317 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m),
- 2002/03:T341 av Britt-Marie Lindkvist
(s),
- 2002/03:T368 av Viviann Gerdin och
Birgitta Sellén (båda c),
- 2002/03:T396 av Carina Ohlsson (s),
- 2002/03:T419 av Gustav Fridolin och
Kerstin-Maria Stalin (båda mp),
- 2002/03:T453 av Marina Pettersson (s),
-  2002/03:So457 yrkandena  13-15  av
Chatrine Pålsson m.fl. (kd).

Bakgrund

Riksdagen beslutade i oktober 1997 om nya
lagar   avseende   färdtjänst   och
riksfärdtjänst. Den nya lagstiftningen
innebär ett nytt synsätt; från att ha
varit  en fråga om bistånd betraktas
färdtjänst  numera som  en  form  av
kollektivtrafik för att bidra till en
tillfredsställande trafikförsörjning även
för funktionshindrade. Enligt lagen om
färdtjänst  (1997:736) och  lagen  om
riksfärdtjänst (1997:735) är det kommunen
som  svarar  för att färdtjänst  och
riksfärdtjänst anordnas. Kommunen  har
emellertid  möjlighet  att  överlåta
ansvaret   för  färdtjänsten   till
huvudmannen  för  kollektivtrafiken  i
länet. Lagbestämmelserna i övrigt gäller
tillstånd  till  färdtjänst,  avgift,
återkallelse av tillstånd, handläggning
av   ärenden   och   överklaganden.
Lagstiftningen trädde i kraft den  1
januari 1998.
I  samband  med  sin behandling  av
lagförslaget  föreslog  trafikutskottet
riksdagen att hos regeringen begära en
allsidig och noggrann utvärdering  av
bl.a. färdtjänsten. Bland annat borde man
undersöka om reglerna för ledsagare hade
fått en tillfredsställande utformning och
hur väl statsbidraget hade fungerat när
det gäller att anpassa kollektivtrafiken
och  den  fysiska  miljön  till  de
funktionshindrades  behov.  Riksdagen
anslöt sig till utskottets förslag.
I  enlighet  härmed  gav  regeringen
uppdrag till en rad myndigheter. Dessa
har sedermera sammanställts av Vägverket,
som också har presenterat rap-porter i
ämnet.

Utredning

Regeringen har hösten 2002 beslutat om
direktiv  för en utredning om  Vissa
färdtjänstfrågor   (dir.   2002:108).
Följande tre områden skall utredas.

Färdtjänstens tillstånd och utveckling

Utredaren  skall överväga behovet  av
ändringar i regelverket om färdtjänst.
Utgångspunkten  skall vara  Vägverkets
redovisning av färdtjänstens utveckling
och  tillstånd under perioden januari
1998-september   2000   (Vägverkets
publikation 2001:95). Enligt vad  som
framkommer   i   rapporten   behövs
förtydliganden av hur lagen (1997:736) om
färdtjänst skall tillämpas. Kommunerna
har   efterfrågat  bl.a.  tydligare
definitioner och stöd för tillämpning och
tolkning av lagen. Framför  allt  de
färdtjänstberättigade har redovisat sin
uppfattning att tillämpningen av lagen
har tenderat att bli alltmer restriktiv,
vilket leder till att de får försämrade
transportmöjligheter. Under denna  del
skall   vidare  behovet   av   en
tillsynsmyndighet övervägas.

Samordning av beställningscentraler för
sjukresor och för färdtjänst

Utredaren skall överväga om  det  är
lämpligt att undanta samordningen  av
beställning av sjuk- och färdtjänstresor
i   en   beställningscentral   från
upphandlingskravet i lagen (1998:1528) om
offentlig upphandling.
För färdtjänst gäller enligt 4 § lagen
(1997:736) om färdtjänst att en kommun
får överlåta sina uppgifter enligt lagen
till trafikhuvudmannen i länet. Detta får
ske även om trafikhuvudmannen är ett
aktiebolag. Syftet är att möjliggöra dels
en bättre samordning av färdtjänsten och
den ordinarie kollektivtrafiken, dels en
bättre    handikappanpassning    av
kollektivtrafiken. En kommun kan överlåta
ansvaret   för  färdtjänsten   till
trafikhuvudmannen även om denna är ett
aktiebolag,  utan att  genomföra  ett
upphandlingsförfarande,
För s.k. sjukresor gäller enligt lagen
(1991:419) om sjukresor att landstingen
och vissa kommuner kan anordna sådana och
att de i så fall också skall betala
ersättning för sådana resor. Om någon del
av sjukreseverksamheten skall överlåtas
på  en  trafikhuvudman  som  är  ett
aktiebolag, måste detta emellertid göras
efter  upphandling  enlig  lagen  om
offentlig upphandling. Vissa kommuner och
landsting har uttalat att en möjlighet
att samordna beställningarna av sjukresor
och färdtjänstresor i trafikhuvudmannens
beställningscentral  avsevärt  skulle
effektivisera verksamheten.
Om utredaren kommer fram till att en
sådan samordning är lämplig skall han
också överväga hur ett sådant undantag
bör författningsregleras.

Behandling av personuppgifter m.m. i
register över färdtjänstberättigade

Utredaren skall lämna förslag till hur
behandlingen  av  personuppgifter  i
kommunernas   och  trafikhuvudmännens
register över färdtjänstberättigade bör
regleras.
För  att  kunna  tillhandahålla  en
ändamålsenlig färdtjänst behöver kommuner
och trafikhuvudmän föra automatiserade
register över de färdtjänstberättigade. I
registret måste det ingå vissa uppgifter
som rör den färdtjänstberättigades hälsa,
t.ex.  om  personen  i  fråga  är
rullstolsburen och därför måste åka i ett
specialfordon.
Enligt     bestämmelserna     i
personuppgiftslagen (1998:204) är  det
förbjudet  att behandla bl.a.  sådana
personuppgifter som rör hälsa.  Vissa
undantag  medges dock. Det är  t.ex.
tillåtet att behandla uppgifter som rör
hälsa om den registrerade har gett sitt
uttryckliga   samtycke.   Ytterligare
undantag från förbudet mot att behandla
känsliga uppgifter kan - under vissa
villkor - föreskrivas i en annan lag
eller förordning.
Kommunernas  och  trafikhuvudmännens
behandling av uppgifter omfattas inte av
de   undantag   som   anges   i
personuppgiftslagen. Eftersom det  för
närvarande inte finns någon författning i
vilken  kommuner  och  trafikhuvudmän
undantas från förbudet mot att behandla
känsliga  uppgifter är dessa  således
hänvisade till att begära samtycke från
de färdtjänstberättigade. Med hänsyn till
det stora antalet färdtjänstberättigade
personer har detta dock visat sig kräva
en stor arbetsinsats.
Utredningen skall senast den 1 februari
2003 lämna förslag till hur behandlingen
av  personuppgifter i  register  över
färdtjänstberättigade         bör
författningsregleras. I  övrigt  skall
uppdraget redovisas senast den 1 november
2003.

Motionsförslag

I  motion  2002/03:T272  av  Kerstin
Heinemann  m.fl.  (fp)  begärs  ett
tillkännagivande av riksdagen om den nu
tillkallade utredningen om ändringar i
lagar    som    gäller    för
färdtjänstverksamhet.       Enligt
motionärernas uppfattning skiljer  sig
utredningsdirektiven från vad riksdagen
uttalade när frågan behandlades senast. I
utskottsbetänkandet låg tonvikten på de
problem som drabbar enskilda människor,
vilka till följd av hög ålder, svår
sjukdom eller funktionshinder är beroende
av färdtjänst. Regeringen däremot, heter
det i motionen, betonar kommunernas och
trafikhuvudmännens krav  i  fråga  om
behandlingen  av  personuppgifter  och
möjligheten att utan upphandling samordna
beställningar. Motionärerna anser  att
utredningen skall vara parlamentarisk och
den bör ges direktiv som gör att de
lagstiftningsfrågor som utskottet tog upp
också blir så väl beredda att riksdagen
får underlag för beslut om ändringar i
berörd lagstiftning.
I motion 2002/03:T317 av Marietta de
Pourbaix-Lundin (m) påtalas ett behov av
en  översyn  av lagen (1997:736)  om
färdtjänst i enlighet med vad som anförs
i  motionen. Frågan är om  det  var
riksdagens  mening att färdtjänstlagen
skulle  kunna  tolkas  så  olika  i
kommunerna.      För      många
färdtjänstberättigade upplevs byråkratin
som ett bekymmer.
I  motion  2002/03:So457 av  Chatrine
Pålsson m.fl. (kd) (yrkande 13) begärs
ett  uttalande  av  riksdagen  att
färdtjänsten skall vara ett likvärdigt
alternativ till kollektivtrafiken. För
detta  krävs att kostnaden bör  vara
densamma, att utsatta restider hålls och
att man måste kunna ta med ledsagare
eller barn. Vidare bör riksdagen uttala
sig om en instans för överklaganden av
färdtjänstärenden (yrkande 14). Slutligen
begärs en ändring i 1 § färdtjänstlagen
(1997:736).   Funktionshindrade   med
orienteringshinder - t.ex. synskadade -
behöver mycket färdtjänst. För att även
deras rättigheter skall stärkas bör lagen
kompletteras med en definition av målet
med  lagen. Denna bör gå ut på att
människor med funktionshinder skall ges
lika förutsättningar att förflytta sig
(yrkande 15).
Enligt vad som sägs i motion 2002/03:T419
av  Gustav Fridolin och Kerstin-Maria
Stalin (båda mp) bör regeringen ges till
känna  behovet  av  en  översyn  av
färdtjänsten och färdtjänstlagen. Den nya
lagen innehåller så många kryphål att det
i många kommuner inneburit ett bakslag
för färdtjänsten (yrkande 1). En ändring
i färdtjänstlagen behövs vidare för att
säkerställa synskadades rätt att medta
assistent i färdtjänsten. Tillämpningen
av lagen i vissa kommuner kan innebära
att  en  synskadad visserligen  genom
färdtjänsten  kan ta  sig  till  ett
köpcentrum, men däremot inte kan ta sig
runt i centrumet, eftersom assistenten
inte  tillåts följa med  i  fordonet
(yrkande 2).
I motion 2002/03:T368 av Viviann Gerdin
och Birgitta Sellén (båda c) begärs ett
uttalande   om  att  person   med
funktionshinder som beviljats färdtjänst
skall kunna resa på fastställda tider.
Den som är beroende av färdtjänst för att
kunna delta i förvärvsarbete måste kunna
lita på att transporten utförs på utsatt
tid, betonas det (yrkande 1). Det är
vidare angeläget att ensamstående med
funktionshinder som förvärvsarbetar och
beviljats arbetsresor skall ha laglig
rätt att lämna och hämta barn under tolv
år   i   direkt  anslutning  till
arbetsresorna.  Det  borde  vara  i
samhällets intresse att se till helheten
och att även barnets situation beaktas
heter det och motionärerna anser att
rikdagen bör göra ett uttalande i denna
riktning (yrkande 2).
Enligt  vad  som  anförs  i  motion
2002/03:T341 av Britt-Marie Lindkvist (s)
bör  riksdagen begära att  regeringen
lägger fram förslag till ändring av lagen
om färdtjänst i enlighet med vad som
anförs i motionen. Starka skäl talar för
att synpunkterna i Vägverkets rapport och
från Handikappförbunden bör beaktas av
regeringen  i arbetet på  att  ändra
färdtjänstlagstiftningen.
Motion 2002/03:T286 av Håkan Juholt (s)
innehåller krav på ett riksdagsuttalande
om behovet av en tillsynsmyndighet för
färdtjänst. Kvaliteten på färdtjänsten
varierar  över  landet,  anförs  det.
Färdtjänsten fungerar väl på flertalet
platser, medger motionären, men han anser
att det är rimligt att det finns en
fristående tillsynsmyndighet att vända
sig till eftersom verksamheten är så
viktig för den enskilde.
I motion 2002/03:T396 av Carina Ohlsson
(s) understryker motionären att en person
med funktionshinder inte får betraktas
som "föremål för särskilda åtgärder" utan
skall  ses  som  en  medborgare  med
rättigheter och skyldigheter. Lagen om
färdtjänst bör vidare ha en övergripande
målformulering, anser hon och föreslår
att riksdagen gör ett uttalande om detta.
Motion 2002/03:T453 av Marina Pettersson
(s) innehåller krav på en utvärdering av
färdtjänstlagen snarast möjligt. Lagen
ger rätt till ledsagare under själva
resan; däremot tycks lagstiftaren inte
bekymra  sig  över  om  det  saknas
förutsättning att klara sig vid resans
mål.  Detta  drabbar  i  hög  grad
demenssjuka. Denna fråga bör ses över
liksom frågan om olikheterna i taxorna i
skilda  delar av landet, anförs  det
vidare.

Utskottets ställningstagande

I nio motioner framförs förslag som i
olika avseenden gäller frågan om hur
färdtjänsten fungerar. I flertalet av dem
kritiseras gällande regelverk för att det
ger utrymme för en alltför olikartad
tillämpning i kommunerna - i någon motion
talas  om kryphål - och därmed  för
inskränkningar av skilda slag i rätten
till färdtjänst. Frågor som uppmärksammas
är bl.a.
Den administrativa hanteringen
av färdtjänstresande bör förenklas.
En övergripande målformulering
bör  införas  i  lagstiftningen  om
färdtjänst.
Möjligheten att kunna ta med
ledsagare, medresenär eller eget barn
måste medges; detta för att färdtjänsten
skall leva upp till syftet att vara ett
likvärdigt alternativ till ordinarie
kollektivtrafik.
Bättre möjligheter bör finnas
när det gäller att kunna överklaga.
En fristående tillsynsmyndighet
bör inrättas för att kvaliteten på
färdtjänsten skall vara så enhetlig som
möjligt i hela landet.
Personer   med   s.k.
orienteringshinder bör uppmärksammas mer
liksom personer med synskada.
Krav  på samtransport,  som
innebär försämrade resemöjligheter och
bristande kundanpassning, bör prövas.
Skillnaderna mellan kommunerna
när det gäller taxor och resevillkor bör
ses över.
Färdtjänsten är ett prioriterat område
för utskottet, som följer frågan noga.
Som   anfördes  vid  den  senaste
riksdagsbehandlingen hösten 2001 (bet.
2001/02:TU1) är utskottet medvetet om de
problem    som    finns    inom
färdtjänstsystemet. I de då  aktuella
motionerna, som i stor utsträckning tog
upp samma problem som årets motioner, ges
exempel på att man i tillämpningen av
regelsystemet tenderar att bli okänslig
för  de speciella förutsättningar som
färdtjänstbehövande har. Färdtjänsten är
visserligen en transportform bland andra,
men  man  måste  också  beakta  att
verksamheten skall vara uttryck för en
social omsorg, framhöll utskottet vidare.
Utskottet ser mot denna bakgrund det som
positivt att regeringen tillkallat en
särskild  utredare för att  se  över
regelverket för färdtjänst. Färdtjänstens
utformning  är,  enligt  utskottets
uppfattning, av stor betydelse för att
riksdagens transportpolitiska mål om ett
tillgängligt transportsystem för  alla
skall  kunna uppnås. De  frågor  som
motionärerna aktualiserat har därför en
viktig   transportpolitisk  innebörd.
Utskottet förutsätter mot denna bakgrund
att regeringen kommer att tillse att de
motionsledes  uppmärksammade  frågorna
kommer att beaktas inom ramen för det nu
pågående   utredningsarbetet.   Med
hänvisning till frågans stora betydelse
för  viktiga  grupper  i  samhället
förutsätts att regeringen skyndsamt för
riksdagen lägger fram de förslag som är
föranledda av pågående utredningsarbete
och av här behandlade motioner.
9 Statens haverikommission


Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  om
Statens        haverikommissions
förvaltningskostnader.

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet ett
regeringsförslag  (prop.   2002/03:1,
utg.omr.  22,  punkt 20).  Regeringen
föreslår att riksdagen godkänner  vad
regeringen   förordar  om   Statens
haverikommission.

Regeringens förslag

Statens  haverikommission (SHK)  skall
enligt   sin   instruktion   göra
undersökningar enligt lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor. I varje under
sökning   skall   SHK   fastställa
olycksorsaken och om möjligt ge sådana
synpunkter  och  rekommendationer  att
framtida   olyckor  förebyggs.   Av
budgetpropositionen framgår att SHK i
samtliga slutrapporter som lämnades under
2001  har  fastställt  den  sannolika
olycksorsaken. Dessutom har i de flesta
fall  rekommendationer kunnat  lämnas.
Därmed  har  SHK bidragit  till  att
förbättra möjligheterna till att uppnå
det långsiktiga transportpolitiska målet
om en säker trafik.
SHK disponerar inget eget anslag. I
stället beslutar regeringen om en ram för
myndighetens förvaltningskostnader.  För
budgetåret 2003 får dessa kostnader uppgå
till högst 13 530 000 kronor.
Förvaltningskostnaderna fördelas på fem
betalande myndigheter. Av propositionen
framgår att regeringen avser att i 2003
års regleringsbrev för SHK fastställa
andelarna enligt följande:
Luftfartsverket
60 %
Försvarsmakten
10 %
Statens   räddningsverk
15 %
Sjöfartsverket
10 %
Banverket
5 %
Riksdagen  föreslås  godkänna   vad
regeringen   förordar  om   Statens
haverikommission.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har ingenting att erinra mot
regeringens förslag om Statens
haverikommissions förvaltningskostnader;
förslaget tillstyrks alltså.


10 IT, tele och post


Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring
i lagen om kreditering på skattekonto
av stöd till kommuner för anläggande av
lokala telenät. Förslaget innebär att
400 miljoner kronor av de medel som
finns avsatta som stöd till kommunerna
för lokal bredbandsutbyggnad omfördelas
för att kunna användas som stöd till
kommuner  för anläggande av stomnät.
Utskottet  tillstyrker  vidare  att
regeringen för bl.a. upphandling  av
verksamheter  i  syfte  att  trygga
funktionshindrades behov av effektiva
telekommunikationer, posttjänster samt
grundläggande kassaservice  får  ingå
ekonomiska förpliktelser som  innebär
utgifter på högst 200 miljoner kronor
under åren 2004-2005.
Utskottet  förutsätter  att  Postens
förändringsarbete sker på ett socialt
ansvarsfullt sätt och att regeringen
noga följer utvecklingen och utvärderar
förändringarna. Funktionshindrades krav
på en god postservice är grundläggande
och   måste   beaktas.   Samtliga
motionsyrkanden  om privatisering  av
Posten  och  om  olika servicefrågor
avstyrks. Jämför reservationerna 25 (m)
och 26 (v).

Avsnittets innehåll

I detta avsnitt behandlar utskottet två
regeringsförslag  i budgetpropositionen
för år 2003 inom politikområdet IT, tele
och post (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22,
punkterna 2 och 21). Regeringen föreslår
att riksdagen
2. antar regeringens förslag till lag
om  ändring  i lagen (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner  för  anläggande  av  lokala
telenät,
21. bemyndigar regeringen att under år
2003 för ramanslaget 37:2 Upphandling av
samhällsåtaganden   ingå   ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden innebär utgifter  på  högst
200 000 000 kronor under åren 2004-2005.
Vidare behandlar utskottet följande 11
motioner:
- 2002/03:T265 av Christina Axelsson och
Sonia Karlsson (båda s),
- 2002/03:T281 av Karin Thorborg m.fl.
(v),
- 2002/03:T294 av Johan Linander (c),
- 2002/03:T297 av Helena Bargholtz (fp),
-  2002/03:T298 yrkande 23  av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp),
- 2002/03:T337 av Per Bill och Gunnar
Axén (båda m),
- 2002/03:T387 av Håkan Juholt (s),
- 2002/03:T398 av Claes Västerteg och
Sofia Larsen (båda c),
- 2002/03:T463 yrkandena 1 och 2 av
Johnny Gylling m.fl. (kd),
- 2002/03:T469 av Annika Qarlsson och
Birgitta Sellén (båda c) samt
- 2002/03:T496 yrkande 11 av Kristina
Zakrisson m.fl. (s).

10.1 Kommunalt IT-stöd

Regeringen  uppdrog  år  2000  åt
Affärsverket svenska kraftnät att  på
marknadsmässiga villkor bygga ett öppet
nationellt optofibernät mellan landets
samtliga kommuner där nätkapacitet i form
av  svart fiber sedan upplåts. Sedan
beslutet fattades har förutsättningarna
att på marknadsmässiga villkor nå alla
kommunhuvudorter med ett sådant stomnät
markant  förändrats. Svenska  kraftnät
anser sig därför inte kunna fullfölja
sitt uppdrag.
I syfte att nu stimulera en fortsatt
stomnätsutbyggnad föreslår regeringen att
400 miljoner kronor av de medel som finns
avsatta som stöd till kommunerna för
lokal  bredbandsutbyggnad men som  är
destinerade  till lägre  nivåer  inom
näthierarkin omfördelas för att kunna
användas som stöd till utbyggnad  av
stomnät.  Detta skall ske genom  att
landets kommuner själva ges möjlighet att
erhålla  stöd  för  upphandling  och
anläggning av stomnät. För att möjliggöra
den vidgade medelsanvändningen föreslås
en  ändring  i lagen (2000:1335)  om
kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner  för  anläggande  av  lokala
telenät.
Utskottet   tillstyrker   regeringens
förslag.

10.2 Samhällsupphandling

I  budgetpropositionen  föreslås  att
regeringen bemyndigas att under år 2003,
i fråga om ramanslaget 37:2 Upphandling
av  samhällsåtaganden, ingå ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden innebär utgifter på högst 200
miljoner kronor under åren 2004-2005.
Bemyndigandet  avser  att  finansiera
upphandling av verksamheter i syfte att
trygga  funktionshindrades  behov  av
effektiva      telekommunikationer,
posttjänster   samt   grundläggande
kassaservice.  Vidare  skall  olika
satsningar   för   att   tillgodose
funktionshindrades   tillgång   till
produkter   och   tjänster   inom
telekommunikationsområdet  som  kräver
bredband  finansieras.  Även   viss
utrednings-  och uppföljningsverksamhet
avses att täckas av bemyndigandet.
Utskottet   tillstyrker   regeringens
förslag.

10.3 Uppdelning och försäljning av Posten
AB


Motionsförslag

Per  Bill och Gunnar Axén (båda  m)
framhåller i motion 2002/03:T337 yrkande
1  att  posten  är  ett  statligt
monopolföretag som försöker strypa all
form av konkurrens och numera riskerar
att bryta mot postlagen eftersom  en
omorganisation gör att Posten inte klarar
av att dela ut brev fem dagar i veckan.
Motionärerna begär därför att Posten AB
bör delas upp och privatiseras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar inte uppfattningen om en
uppdelning och försäljning av Posten AB.
Riksdagen  bör  därför  avslå  detta
motionsyrkande.

10.4 Postservice


Motionsförslag

Frågor om postservice i olika hänseenden
har  väckts i 18 motionsyrkanden som
behandlas i detta avsnitt. Flera motioner
handlar om vikten av att utvärdera och
följa upp Posten AB:s omorganisation.
Vidare  behandlar  motionerna  bl.a.
tillgängligheten till och omfattningen av
postservicen samt lantbrevbärarnas roll.

Motionsförslag om en utvärdering av
Posten AB

I motion 2002/03:T298 av Lars Leijonborg
m.fl. yrkande 23 anförs att Postens nya
organisation  med  ett  ökat  antal
serviceställen    samtidigt    som
kassaservicen avskiljts i ett särskilt
bolag    har    medfört    flera
gränsdragningsproblem         och
frågeställningar. Det är bl.a. viktigt
att Posten inte utnyttjar sin dominerande
ställning på postmarknaden genom att via
prissättning m.m. konkurrera ut andra
bolag.  Regeringen bör därför  enligt
motionärerna  uppdra  åt  Posten  att
utvärdera reformen och vidta åtgärder som
undanröjer eventuella brister som kan
finnas.
Även Karin Thorborg m.fl. (v) vill i
motion 2002/03:T281 få en utvärdering
till stånd. Motionärerna uppger bl.a. att
Posten skall agera på en konkurrensutsatt
marknad samtidigt som den ansvarar för en
fullgod service, vilket är svårt att få
ihop   ekonomiskt.   Den   statliga
ersättningen för kassaservice är inte
tillräcklig. Privata företag kan åta sig
vinstgivande delar medan Posten får ta
hand om dem som är kostnadskrävande anser
motionärerna. En utvärdering  av  den
samhällsekonomiska lönsamheten av Postens
avreglering och omorganisation  begärs
därför (yrkande 1).
Vidare framhålls i samma motion att
antalet postkontor och serviceställen har
minskat kraftigt och därmed har antalet
anställda minskat, vilket i  huvudsak
drabbat kvinnor. Kassaservicen är  en
starkt kvinnodominerad verksamhet  och
därför är det flest kvinnor som har
påverkats   av   omstruktureringen.
Motionärerna menar också att monotona
arbetsuppgifter har skiljts från  mer
kvalificerade  uppgifter.  Jobben  har
utarmats på kvalitet och omväxling. Ett
tillkännagivande yrkas om vad som anförts
om  att låta utvärdera följderna  på
arbetsmarknaden och arbetsmässiga följder
av Postens avreglering och omorganisation
(yrkande 2).
I yrkande 3 i samma motion begärs en
utvärdering  av  konsekvenserna  för
allmänheten av Postens avreglering och
omorganisation när det gäller service.
Som skäl till detta anför motionärerna
bl.a. att servicen har försämrats, att
informationen till allmänheten i vissa
fall har upplevts som otillräcklig och
att postärenden måste uträttas på olika
ställen. Vidare har personal i t.ex.
matbutiker saknat tillräcklig utbildning.
Antalet postserviceställen har minskat i
stor utsträckning.
Motionärerna i samma motion vill även
utvärdera konsekvenserna när det gäller
tillgängligheten    (yrkande    4).
Tillgängligheten  för funktionshindrade
och   rullstolsburna   har   enligt
motionärerna försämrats när de hänvisats
till matbutiker och bensinmackar som inte
alltid är handikappanpassade. Enligt De
handikappades riksförbund (DHR)  visar
ungefär vart tredje serviceställe brister
från tillgänglighetssynpunkt.

Motionsförslag om statens ansvar m.m.

Staten måste även i fortsättningen ta
ansvar  för att upprätthålla en  god
postservice  med  en  väl  fungerande
betalnings- och kassaservice  i  hela
landet anser Kristina Zakrisson m.fl. (s)
i  motion  2002/03:T496  yrkande  11.
Särskilt småföretagare är beroende av att
kassaservicen fungerar på ett bra sätt.
Enligt Claes Västerteg och Sofia Larsen
(båda c) i motion 2002/03:T398 yrkande 1
bör Posten AB:s målkrav förändras till
att  vara  ett företag med  särskilt
samhällsintresse. Post- och kassaservice
är en grundläggande service som alla i
Sverige har rätt till. Posten AB har
därför ett annat uppdrag än många andra
statliga bolag. Uppdraget bör förändras
till  ett  företag  med  särskilt
samhällsintresse.  Motionärerna  vill
därför att det skall ställas högre krav
på att Posten finns tillgänglig för hela
Sveriges befolkning och över hela landet
än på avkastning och ökad lönsamhet.

Motionsförslag om postservice

I motion 2002/03:T463 av Johnny Gylling
m.fl.  (kd)  yrkande  1  konstaterar
Kristdemokraterna  att  partiet  inte
motsätter sig en förändring av systemet.
På flera håll har det varit riktigt att
överlåta postservicen till en butik eller
liknande. Detta har enligt motionärernas
uppfattning i många fall lett till en
ökad tillgänglighet och en förbättrad
service.  Men  i  vissa  fall  har
tillgängligheten minskat, särskilt för
funktionshindrade och äldre. Detta måste
uppmärksammas anser motionärerna.
Christina Axelsson och Sonia Karlsson
(båda s) framhåller i motion 2002/03:T265
att det är viktigt att Posten använder
partner med serviceställen som kan nås
via  kollektivtrafik.  Tillgänglighet
handlar också om kommunikationer.
Alla måste garanteras möjligheter till
en  god post- och kassaservice  till
enhetliga   priser   och   rimliga
distributionstider. Det framför  Claes
Västerteg och Sofia Larsen (båda c) i
motion 2002/03:T398 yrkande 2. I de fall
där Posten inte anser sig kunna ha kvar
ett separat postkontor måste post- och
kassaservicen  behållas  genom  andra
lösningar, t.ex. Post i butik. Samhällets
infrastruktur får enligt  motionärerna
inte organiseras så att vissa grupper
måste ha bil.
I motion 2002/03:T469 yrkande 1 anför
Annika Qarlsson och Birgitta Selén (båda
c) att utvecklingen leder till många
lokala postombud som ger ökad närhet för
privatpersoner. För företagen som ska
sköta sin posthantering via postcenter
riskerar däremot avstånden att öka och
försvåra kontakten och möjligheten till
en nära och bra postservice. Därför måste
Posten   tillsammans  med  företag,
serviceställen och lantbrevbärare lokalt
hitta den optimala lösningen för varje
postkund.  Motionärerna  begär  ett
tillkännagivande om vad som anförts om
tydliga krav på produktutveckling och
kvalitetssäkring för att garantera att en
bra och säker postservice tillhandahålls
i hela landet.
Lika  villkor för postservice  skall
gälla  i  hela Sverige enligt  Johan
Linanders  (c) uppfattning  i  motion
2002/03:T294. Det viktiga är att alla
garanteras tillgång till service, inte
att detta görs på samma sätt över hela
landet. Till en nödvändig basservice hör,
enligt motionären, att varje vardag utan
extra kostnad få posten avlämnad i nära
anslutning till bostaden.

Motionsförslag om lantbrevbärarnas roll

I motion 2002/03:T463 av Johnny Gylling
m.fl. (kd) yrkande 2 konstateras att
förutsättningarna  för  ett  levande
samhälle är att hela landet har tillgång
till  en  god grundservicenivå.  Hela
Sverige skall leva och varje kommun skall
vara  ett  fungerande  samhälle  där
människor kan få sina grundläggande behov
av  arbete och service tillgodosedda.
Lantbrevbärarna utgör enligt motionärerna
i linje med detta en viktig institution i
samhället.
Annika  Qarlsson och Birgitta  Selén
(båda c) anser i motion 2002/03:T469
yrkande 2 att lantbrevbärarnas uppgifter
skall  utvecklas att även gälla  mot
företag som mobila postcenter. I många
fall är det lantbrevbärarna som  har
kunskapen, närheten och flexibiliteten.
Detta innebär att de är mest lämpade att
ha den nära kontakten med företagen.
Motionärerna yrkar även i samma motion
(yrkande 3) att riksdagen för regeringen
som  sin mening ger till känna  att
lantbrevbärarnas uppgifter utvecklas till
att  tillhandahålla kassaservice under
viss tid i veckan på orter som har långa
avstånd till närmaste postcenter. Det
kommer att stärka den lokala servicen
samt dessutom utveckla lantbrevbärarnas
arbetsuppgifter.

Motionsspörsmål om gemensamt nordiskt
porto m.m.

Håkan  Juholt  (s) uppger  i  motion
2002/03:T387 att det är regionerna som är
Europas   framtid.   Det   är   i
gränsöverskridande   samverkan   som
växtkraften frodas. Regeringen bör därför
i samtal med övriga nordiska länder agera
för att återupprätta det nordiska portot.
Av  samma  uppfattning  är  Helena
Bargholtz (fp) i motion 2002/03:T297 och
noterar att idag är portot från Finland
och  andra  grannländer till  Sverige
billigare än i motsatt riktning.
Slutligen vill Per Bill och Gunnar Axén
(båda m) i motion 2002/03:T337 att Posten
AB inte skall tillåtas att höja portot
(yrkande 2). Posten är ett monopolföretag
med över 95 procent av marknaden och
levererar,  anför motionärerna,  dålig
service.

Utskottets ställningstagande

Utskottet finner i likhet med  flera
motionärer att det är nödvändigt att hela
landet har en väl fungerande och effektiv
postservice. Posttjänsterna skall vara
tillgängliga för alla till en servicenivå
som motsvarar användarnas behov.
Enligt postlagen (1993:1684) har staten
ett  ansvar för att upprätthålla  en
samhällsomfattande  posttjänst.   Det
innebär bl.a. att det skall finnas en
posttjänst i hela landet som gör det
möjligt för alla att ta emot brev och
andra adresserade försändelser som väger
högst 20 kg. Vidare skall alla erbjudas
att få sådana försändelser befordrade
till rimliga priser samt försäkrade och
kvitterade av mottagaren. Dessutom skall
enstaka  försändelser  befordras  till
enhetliga priser. Genom tillståndsvillkor
åligger det Posten AB att tillhandahålla
postservice i hela landet fem dagar i
veckan. Post- och telestyrelsen kan under
vissa  omständigheter och  geografiska
förhållanden meddela undantag från detta.
För att säkerställa en väl fungerande
postservice i landets mer glest bebyggda
områden  utgör lantbrevbärarna  enligt
utskottets mening en viktigt tillgång.
Lantbrevbäringen  är  en  tjänst  som
fungerar bra, är flexibel och uppskattad
av många kunder. Enligt vad regeringen
anfört i budgetpropositionen 2002/03:1
har  Post-  och  telestyrelsen  genom
upphandling under året säkrat äldre och
funktionshindrades  tillgång  till  en
grundläggande   kassaservice    via
lantbrevbärare.
För Posten gäller bl.a. följande enligt
Post-     och     telestyrelsens
tillståndsvillkor:
- Som servicenorm för lantbrevbäringen
skall det finnas minst två fasta hushåll
per  kilometer enkel färdväg för att
lantbrevbäraren skall göra en avvikelse
från sin ordinarie färdväg.
-   Tillståndshavaren   skall   på
beställning från Post- och telestyrelsen
och  mot  kostnadsbaserad  ersättning
tillhandahålla   posttjänster   till
funktionshindrade som t.ex. befordran av
blindskriftsförsändelser samt utsträckt
lantbrevbäring.  Det  innebär   att
lantbrevbäraren gör en avvikelse från
ordinarie färdväg för att betjäna hushåll
med äldre och handikappade i glesbygd,
även om det gällande kravet i fråga om
avvikelse från färdvägen inte uppfylls.
-  Indragningar  av inlämnings-  och
utdelningsställen som berör fler än en
användare  och  för vilka  inte  ett
godtagbart  alternativ  anvisas  skall
godkännas av Post- och telestyrelsen.
Utöver detta regelverk vill utskottet
erinra om att funktionshindrades behov av
bl.a.  posttjänster och  grundläggande
kassaservice  finansieras  över  det
särskilda anslaget 37:2 Upphandling av
samhällsåtaganden som har behandlats i
avsnitt 1.5 i detta betänkande.
Utskottet delar motionärernas uppfattning
att utvecklingen på postområdet måste
utvärderas   och   följas   upp.
Förändringsarbetet måste ske  på  ett
socialt ansvarsfullt sätt. Regeringen bör
noga följa utvecklingen och utvärdera
förändringarna.
Den tekniska utvecklingen och ändrade
marknadsförhållanden       påverkar
förutsättningarna för en väl fungerande
postservice i hela landet. Post- och
telestyrelsen  verkar  för  att  det
postpolitiska målet om en posttjänst och
kassaservice av god kvalitet i  hela
landet uppfylls och har inom ramen för
sitt sektorsansvar till uppgift att följa
postmarknadens utveckling. Vidare gäller
att    Konkurrensverket    enligt
konkurrenslagen har som  uppgift  att
förhindra verksamhet som inte främjar en
väl fungerande postmarknad.
Med   anledning   av   motionerna
2002/03:T298 yrkande 23 och 2002/03:T281
vill utskottet understryka vikten av att
Postens förändringsarbete sker på ett
ansvarsfullt sätt. Enligt vad utskottet
inhämtat har Posten bildat en särskild
enhet - Posten Futurum - som har till
uppgift att hjälpa dem som har blivit
övertaliga. Organisationens huvuduppgift
är att under högst 18 månader stödja
övertalig personal och skapa möjligheter
till ny sysselsättning utanför Posten,
egen verksamhet eller utbildning. Under
denna  tid  behåller de antagna  sin
tidigare lön. Posten Futurum har  en
viktig   roll   i   samband   med
omstruktureringen av kontorsnätet, men
övertalig personal kommer från alla delar
av Posten. Av Postens årsredovisning för
år 2001 framgår att sedan starten år 1999
har ca 730 personer av ca 1 150 antagna
funnit  en lösning på sin situation.
Vidare kan nämnas att enligt en nyligen
utförd  utvärdering  av  verksamheten
(Posten Futurum, GRI-rapport 2002:8) har
Posten Futurum inneburit fördelar för
såväl de postanställda som för samhället
samtidigt  som  uppsägningar  kunnat
undvikas. Av rapporten framgår också att
den tidigare tillämpade hanteringen av
övertalighet   genom   uppsägningar,
avtalspensioneringar och avgångsvederlag
skulle  ha inneburit 80-100 %  högre
kostnader      jämfört      med
utvecklingslösningar i Posten Futurum.
När  det gäller tillgängligheten till
postservicen lämnar Posten kassaservice
respektive  brev- och paketservice  i
skilda   nät.   Näten   innehåller
serviceställen dels i egen regi (egna
lokaler och egen personal),  dels  i
samarbete  med  partner  samt  genom
lantbrevbärare.  I  vissa  fall  är
kassaservicen   och    postservicen
samlokaliserade,  men  inte  alltid.
Samtliga  lokaler där Posten bedriver
verksamhet i egen regi uppfyller, enligt
företrädare för Posten, väl de krav som
föreskrivs i gällande lagstiftning. I
övriga lokaler hos partner är Postens
målsättning att lokalerna skall  vara
enkla att ta sig till, in i och fram i.
Under  utbyggnaden  av  det  nya
servicenätet har Posten  samrått  med
handikapporganisationer och anser sig i
största möjliga utsträckning ha försökt
tillmötesgå de önskemål som dessa har.
När  postverksamheten  förläggs  till
befintliga lokaler, t.ex. i en butik i en
tätort, kan det enligt företrädare för
Posten vara problem med anpassningen av
lokalerna. I vissa kommuner har t.ex.
gatu-  och  fastighetskontoret  inte
tillåtit att det byggs ramper in  i
butiken. I de fall det inte har varit
möjligt att uppnå den tillgänglighet som
behövs,  har  Posten  enligt  uppgift
beslutat  att  tillhandahålla  gratis
hemleverans.
Företrädare för Posten har uppgett att
det i avtalen med Postens partner i det
nya servicenätet intagits bestämmelser
som  syftar till att säkerställa att
lokalerna  uppfyller  de  krav  på
postservicen som kan ställas. Utskottet
vill för sin del understryka vikten av
att utvecklingen av postservicen sker i
former   som   tillgodoser    de
funktionshindrades berättigade krav på en
god postservice. Det är av yttersta vikt
att Posten verkar för att detta uppnås.
Postservicen  är en  viktig  del  av
infrastrukturen  och   skall   vara
tillgänglig för alla.
Utskottet vill vidare beträffande motion
2002/03:T337 yrkande 2 om Posten AB:s
prissättning  hänvisa till  postlagens
bestämmelser om att posttjänster skall
tillhandahållas  till rimliga  priser.
Postens   prissättning  på  enstaka
postförsändelser får höjas årsvis med
högst den genomsnittliga förändringen av
nettoprisindex under en  treårsperiod.
Enligt  vad  regeringen  anfört  i
budgetpropositionen  2002/03:1  kommer
gällande pristaksbestämmelser med största
sannolikhet medge att Posten någon gång
under år 2002 kan höja portot med 50 öre
för  ett 20-gramsbrev. Utskottet  har
inhämtat att Posten har beslutat om en
sådan höjning från och med den 1 januari
2003.
När det gäller motionerna 2002/03:T387
och  2002/03:T297  om  ett  gemensamt
nordiskt porto finner utskottet inte skäl
att föreslå någon åtgärd från riksdagens
sida.
Utskottet utgår ifrån att regeringen
noga följer utvecklingen av postservicen
i landet och utvärderar de förändringar
som nyligen skett och sker inom Posten
AB.  Inom  ramen  för  den  årliga
resultatredovisningen  för  riksdagen
förutsätts en avrapportering av hur det
postpolitiska målet om en posttjänst av
god kvalitet i hela landet uppfylls. Mot
bakgrund av vad som ovan anförts finner
utskottet att det inte är nödvändigt med
något särskilt initiativ från riksdagens
sida. Det föreslås därför att riksdagen
avslår  motionerna  2002/03:T265  (s),
2002/03:T281  (v),  2002/03:T294  (c),
2002/03:T297  (fp), 2002/03:T298  (fp)
yrkande 23, 2002/03:T337 (m) yrkande 2,
2002/03:T387  (s),  2002/03:T398  (c),
2002/03:T463 (kd) yrkandena 1 och 2,
2002/03:T469 (c) och 2002/03:T496 (s)
yrkande  11.  Syftet  med  flertalet
motionsförslag förutsätts dock helt eller
delvis bli tillgodosett.
Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.Låneram för prioriterade vägprojekt
m.m. (punkt 3)

av Johnny Gylling (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  1.  Därmed  bifaller
riksdagen   motion   2002/03:T462
yrkandena 1 och 4 i denna del och
avslår   regeringens  förslag   i
proposition 2002/03:1 i denna del.

Ställningstagande

Enligt vår uppfattning avser regeringens
förslag om låneram för prioriterade
vägprojekt - i likhet med vad som sägs
i Kristdemokraternas motion - icke
specificerade väg- och
järnvägsprojekt. Därutöver avser
förslaget inte bara investeringar utan
även reinvesteringar. Utskottet anser
att de nu aktuella projekten i stället
skall finansieras inom utgiftstaket.
De möjligheter som budgetlagen medger
för lånefinansiering avser
investeringar, inte åtgärder som i
huvudsak har som syfte att höja
standarden på befintliga väg- och
järnvägssträckor. Principen för
finansiering av investeringar genom
lån skall vara att sådana skall vara
reserverade för nyinvesteringar i form
av sammanhållna och tydligt avgränsade
projekt. När det gäller
reinvesteringar skall inte
lånefinansiering användas. Med det
anförda tillstyrks motion 2002/03:T462
(kd) i här behandlade avseenden.

2.Enskilda vägar (punkt 6)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  2.  Därmed  bifaller
riksdagen delvis motionerna 2002/03:
T226,  2002/03:T235,  2002/03:T251,
2002/03:T280,       2002/03:T283,
2002/03:T288  yrkandena  1  och  3,
2002/03:T289, 2002/03:T295 yrkande 2,
2002/03:T298 yrkande 17, 2002/03:T321
yrkandena  2  och 3,  2002/03:T332,
2002/03:T369,       2002/03:T384,
2002/03:T391,   2002/03:    T407,
2002/03:T440, 2002/03:T443,  2002/03:
T462  yrkande  9,  2002/03:  T466
yrkandena  5  och 6,  2002/03:T498,
2002/03:T502, 2002/03:N270 yrkande 3
samt 2002/03:N304 yrkande 7.

Ställningstagande

Vi anser att de enskilda vägarna har stor
betydelse för bl.a. landsbygdens
befolkning, näringslivet och det
rörliga friluftslivet. Det är
utomordentligt viktigt att detta
vägnät tillförsäkras de resurser som
behövs för att ta igen eftersatt
underhåll och för att framöver hålla
en god standard. Staten måste därför
ta ett större ekonomiskt ansvar för
underhållet av de enskilda vägar som
är öppna för allmän trafik. Detta
kräver radikalt ökade statliga medel
och höjda statsbidrag för att klara
såväl det mycket omfattande
underhållsbehovet som
investeringsbehovet. Enligt vår mening
är det vidare angeläget att i samband
med utvecklandet av ett nytt och
rättvist bidragssystem beakta de
motionsförslag som väckts om bl.a. en
nationell fond för oförutsedda
kostnader, statsbidrag för
kulturmiljöåtgärder och ansvar för
färjeförbindelser.

3.Översyn av Botniabanans finansiering
m.m. (punkt 8)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp) och Jan-Evert Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 8 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  3.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2002/03:T462 yrkande
6.

Ställningstagande

Vi instämmer med motionärerna om vikten
av att Botniabanan genomförs i enlighet
med uppställda ekonomiska och tidsmässiga
planer.  Såsom  framhålls  i  den
kristdemokratiska motionen 2002/03:T462
bör  dock  en  översyn  av  samtliga
satsningar när det gäller Botniabanan
genomföras snarast. Det är angeläget att
stora  järnvägsprojekt drivs  så  att
fastlagda planer kan hållas för kostnader
och tidsplaner. Erfarenheterna av en rad
tidigare stora projekt visar på behovet
av en sådan kontroll. Med det anförda
tillstyrks motionen i berörd del.

4.Låneram för prioriterade
järnvägsprojekt m.m. (punkt 10)

av Johnny Gylling (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 10 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  4.  Därmed  bifaller
riksdagen   motion   2002/03:T462
yrkandena 2 och 4 i denna del och
avslår   regeringens  förslag   i
proposition 2002/03:1 i denna del.

Ställningstagande

Enligt vår uppfattning avser regeringens
förslag om låneram för prioriterade
järnvägsprojekt - i likhet med vad som
sägs i Kristdemokraternas motion -
icke specificerade väg- och
järnvägsprojekt. Därutöver avser
förslaget inte bara investeringar utan
även reinvesteringar. Utskottet anser
att de nu aktuella projekten i stället
skall finansieras inom utgiftstaket.
De möjligheter som budgetlagen medger
för lånefinansiering avser
investeringar, inte åtgärder som i
huvudsak har som syfte att höja
standarden på befintliga väg- och
järnvägssträckor. Principen för
finansiering av investeringar genom
lån skall vara att sådana skall vara
reserverade för nyinvesteringar i form
av sammanhållna och tydligt avgränsade
projekt. När det gäller
reinvesteringar skall inte
lånefinansiering användas. Med det
anförda tillstyrks motion 2002/03:T462
(kd) i här behandlade avseenden.


5.Banverkets produktionsverksamhet
(punkt 12)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp) och Jan-Evert Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 12 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  5.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2002/03:T321 yrkande
9.

Ställningstagande

Banverket  har  i dag olika  roller,
nämligen    sektorsrollen,    den
förvaltande/banhållande  rollen   och
produktionsrollen.  Visserligen   har
åtskillnad gjorts mellan beställarsidan
och utförarsidan, men enligt utskottets
uppfattning har denna uppdelning inte
förts tillräckligt långt och otydligheter
kvarstår. Beslutet om uppdelningen är
inte  verkställt fullt ut.  Mot  den
bakgrunden krävs att de konkurrensutsatta
verksamheterna   bolagiseras.   Alla
anläggnings- och underhållsarbeten skall
upphandlas i konkurrens, och projektering
och  byggande skall ske i konkurrens
mellan  marknadens aktörer.  Härigenom
skulle  en effektivisering och därmed
besparing uppnås.

6.Handelssjöfartens kostnadsansvar
(punkt 18)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp) och Jan-Evert Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 18 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  6.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T249,
2002/03:T264, 2002/03:T321  yrkandena
17 och 18, 2002/03:T340 yrkande 4,
2002/03:T357,   2002/03:T400   och
2002/03:T464 yrkandena 3, 4 och 10.

Ställningstagande

Handelssjöfarten bör enligt vår mening
inte  belastas  med  kostnaderna  för
isbrytningen.  Denna  bör  i  stället
bekostas över statsbudgeten. Möjligheter
till finansiering med hjälp av EU-medel
bör  prövas under åberopande  av  de
transportnackdelar  som  framför  allt
Sverige och Finland drabbas av på grund
av  de besvärliga vinterförhållandena.
Regeringen bör vidare förelägga riksdagen
förslag om hur sjöfartens infrastruktur
kan finansieras i enlighet med vad som
gäller för övrig infrastruktur.
Av   propositionen   framgår   att
handelssjöfarten sedan flera år tillbaka
belastas med kostnader för en verksamhet
som  inte kommer den till godo. Den
verksamhet  det  är fråga  om  avser
fritidsbåttrafiken,   för    vilken
handelssjöfarten med sina farledsavgifter
måste  täcka  de  belopp  som  inte
finansieras   via   anslaget   för
verksamheten. Vi finner det angeläget att
Sjöfartsverket genom att rationalisera
sin  verksamhet minskar  medelsbehovet
under  anslaget  och  därmed  också
omfattningen   av   handelssjöfartens
betalningsansvar.

7.Vänersjöfart samt övrig insjö- och
kustsjöfart (punkt 19)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 19 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  7.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T298
yrkande 10, 2002/03:T402, 2002/03:T464
yrkande 2 och 2002/03:T466 yrkande 21.

Ställningstagande

EU:s transportministrar har sagt  sig
vilja utveckla kustsjöfarten, vilket är
positivt för transporterna. Sverige med
sin långa kust och sina långa vattendrag
skulle tjäna på att kustsjöfarten fick en
renässans.  Regeringen  bör  snarast
redovisa  ett  handlingsprogram  för
kustsjöfarten.
Sjöfarten lämpar sig särskilt väl för
bulktransporter som tillhör  de  mest
energieffektiva transportformerna.  Den
har också begränsad negativ påverkan på
omgivningen i fråga om t.ex. buller och
trängsel. En del transporter kan lockas
över till sjöfart under förutsättning att
hamnar  och  lastsystem  fortlöpande
moderniseras.  Detta  gäller  särskilt
inlandshamnar, framför allt i Vänern och
Mälaren där sjötransporter utgör  ett
attraktivt och säkert alternativ jämfört
med  järnvägs-  och lastbilstransport.
Regeringen bör i det fortsatta arbetet
med farledsavgifterna försöka hitta ett
system som gör att insjöfarten i Sverige
kan tryggas.
En stor del av den trafik som skeppats
via Vänern har nu - efter de omfattande
investeringarna i bannätet och de sänkta
banavgifterna - överförts till järnväg.
Om utvecklingen fortsätter på samma sätt
kommer sjöfartens framtid på Mälaren och
Vänern att vara ytterst osäker. Därmed
förändras också förutsättningarna  för
industriell  verksamhet. Sjöfarten  på
Vänern  och  Mälaren bör  ges  samma
förutsättningar som gäller  för  inre
sjöfart på kontinenten. Där utgör de inre
vattenvägarna    en    del    av
landtransportsystemet och finansieras på
samma sätt som vägar och järnvägar.
Det  är  nödvändigt  att  rättvisa
trafikavgifter tas ut med utgångspunkt i
samhällsekonomisk marginalkostnad.  Det
skulle omgående göra Vänersjöfarten till
det  billigaste alternativet för  att
flytta gods mellan Karlstad och Göteborg.
I dag verkar trafikavgifterna i motsatt
riktning.

8.Konkurrenssituationen i hamnar
(punkt 20)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Catharina Elmsäter-Svärd  (m),
Runar Patriksson (fp) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 20 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  8.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T231
yrkande 4, 2002/03:T298 yrkande 22 och
2002/03:T321 yrkandena 15 och 16.

Ställningstagande

I Sverige finns i dag ett 50-tal hamnar.
Med jämna mellanrum framförs krav på
olika former av statlig reglering av
hamnverksamheten i syfte  att  minska
antalet  hamnar  och  därmed  också
konkurrensen.  Vi  anser  att  detta
resonemang är felaktigt. Hamnar - och
andra godsterminaler - skall finnas där
behovet finns, och marknaden avgör detta
bäst, utan statlig inblandning.
De flesta svenska hamnarna drivs i dag
i form av kommunala monopol, i bolags-
eller förvaltningsform. Kommunala monopol
har inte i något fall visat sig vara en
effektiv verksamhetsform. Även i detta
fall innebär monopolen ofta låga eller
inga krav på lönsamhet och rationell
drift.    Som   annan   kommunal
näringsverksamhet    bör     även
hamnverksamheten   avregleras   och
privatiseras.

9.Fritidsbåtsregister (punkt 22 - motiv)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp) och Jan-Evert Rådhström (m).

Ställningstagande

Enligt vår mening behövs inte  något
allmänt fritidsbåtsregister. Regeringen
har inte kunnat redovisa några problem
som skulle lösas med hjälp av ett sådant
register.  Det  nuvarande   privata
båtregistret fyller väl sin funktion och
har inte de nackdelar - bl.a. i form av
olaga förvärvsmöjligheter och ytterligare
statliga avgifter - som det tidigare
statliga registret hade.

10.    Fritidsbåtsregister
(punkt 22)

av Claes Roxbergh (mp), Karin Svensson
Smith (v) och Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 22 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  10.  Därmed  bifaller
riksdagen motionerna 2002/03:T319 och
motion 2002/03:T429.

Ställningstagande

Frågan  om  återinförande  av  ett
obligatoriskt fritidsbåtsregister dras i
en seg och märklig långbänk, enligt vår
mening. Det är förvånansvärt att det
skall vara så svårt att inrätta ett
enkelt register, som en gång fanns och
fungerade bra under några år, men som
sedan  revs  upp  av den  borgerliga
regeringen i början av 1990-talet.
Ett   obligatoriskt  register  för
fritidsbåtar över 7 meter och/eller med
motorer på 14 hästkrafter kan vara en
rimlig gräns för registreringen.  Det
viktiga är att få en klar och tydlig
siffer- och bokstavsmarkering på skroven
så att sjöräddning, kustbevakning och
hamnansvariga  snabbt kan  identifiera
ägaren. Det kan handla om att rädda liv,
men också om att få tag i miljömarodörer,
båttjuvar och andra olämpliga båtförare.
Behovet har sedan länge varit  akut.
Problemen med att införa ett register är
bagatellartade  i jämförelse  med  de
fördelar systemet ger. Detta kan givetvis
också    kombineras    med    en
ansvarsförsäkring,  obligatorisk  eller
frivillig.

11.    Uppdelning av Luftfartsverket
(punkt 29)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 29 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  11.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T321
yrkande 23 i denna del, 2002/03:T462
yrkande 21 och 2002/03:T466 yrkande
15.

Ställningstagande

Den  sammanblandning av uppgifter som
finns inom Luftfartsverket - med både
myndighetsuppgifter          och
produktionsuppgifter - medför en risk för
att de privata aktörer som konkurrerar
med Luftfartsverkets produktionsuppgift
kan missgynnas. Vi anser att statens roll
bör begränsas till myndighetsrollen, dvs.
ha i uppgift att främja ett säkert,
konkurrenskraftigt  och  miljöanpassat
flyg.  Regeringen bör därför  snarast
överväga och lämna förslag  till  en
uppdelning  av Luftfartsverket  i  en
myndighetsdel och en produktionsdel. I
det sammanhanget kan också övervägas att
skilja   Luftfartsinspektionen   från
Luftfartsverket, så att inspektionen kan
granska alla aktörer på marknaden utifrån
samma  förutsättningar.  Genom   en
uppdelning av Luftfartsverket skulle man
bidra till en stärkt konkurrens inom
luftfarten.  Samtidigt skulle  statens
kontrollmöjligheter  förbättras;   en
positiv  utveckling  av  luftfarten
förutsätter  en  effektiv  och  väl
fungerande myndighetsutövning. Genom ett
uttalande av riksdagen av denna innebörd
tillgodoses här behandlade motioner.

12.    Bolagisering och
privatisering av Luftfartsverkets
produktionsdel (punkt 30)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Catharina Elmsäter-Svärd  (m),
Runar Patriksson (fp) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 30 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  12.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T298
yrkande 3 och 2002/03:T321 yrkande 23
i denna del.

Ställningstagande

En  uppdelning  av Luftfartsverket  i
myndighetsuppgifter     och     i
produktionsuppgifter  är  ett  första
viktigt steg för att få en effektivare
organisation inom luftfarten. Enligt vår
uppfattning bör ett andra steg vara att
bolagisera  den  del  som  tilldelas
produktionsuppgifter. En sådan  åtgärd
skulle förbättra förutsättningarna för
svenskt flygs internationella utveckling.
Riksdagen bör uttala sig till förmån för
en sådan inriktning.

13.    Ägande av flygplatser
(punkt 31)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Catharina Elmsäter-Svärd  (m),
Runar Patriksson (fp), Sven Bergström
(c) och Jan-Evert Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 31 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  13.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T321
yrkande 21 och 2002/03:T466 yrkande
16.

Ställningstagande

Enligt  vår  uppfattning  saknas  det
bärkraftiga  skäl för att flygplatser
skall vara i statlig ägo. Tvärtom kan
privatägda  flygplatser  agera   på
marknadsmässiga villkor och därmed få
förbättrade möjligheter att hävda sig.
Ett annat - och angeläget - skäl för
privatisering av statliga flygplatser är
att man härigenom skulle kunna få in
kapital  som  kan  användas   för
infrastrukturinvesteringar.  Även  en
delprivatisering  kan  vara  tänkbar,
åtminstone  i ett första  skede.  De
flygplatser som i första hand bör komma i
fråga är Arlanda, Landvetter och Sturup,
som alla tre genom sin storlek och sina
lägen  har  goda  möjligheter  till
lönsamhet.  Regeringen  bör  snarast
förelägga riksdagen ett förslag med detta
innehåll.

14.    Avreglering och konkurrens
inom luftfarten (punkt 32)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 32 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  14.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T298
yrkande 18 och 2002/03:T321 yrkande
20.

Ställningstagande

Konkurrensen   inom   det   svenska
inrikesflyget är fortfarande bristfällig
genom en rad olika etableringshinder. Den
avreglering som genomfördes i branschen
år  1992  har inte gett tillräckligt
resultat. Det är angeläget att åtgärder
av olika slag vidtas för att konkurrensen
inom flyget skall komma till stånd, inte
minst  genom  att  möjligheten  för
lågprisföretag  att etablera  sig  på
marknaden underlättas. Det bör ankomma på
regeringen att vidta åtgärder i detta
syfte.

15.    Slottidssystemet (punkt 33)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp) och Jan-Evert Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 33 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  15.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T203,
2002/03:T298   yrkande   19   och
2002/03:T321 yrkande 19.

Ställningstagande

Vi anser att frågan om slottidssystem
måste få en snar lösning. Det är inte
tillfredsställande att  någon  konkret
åtgärd ännu inte har vidtagits, och detta
trots att frågan har utretts i olika
sammanhang och att förslag till lösningar
redan  finns.  Det  är  viktigt  att
Luftfartsverket som myndighet inte agerar
konkurrenshämmande, t.ex. genom att ge
bättre start- och landningstider till SAS
och  andra  flygbolag  som  dominerar
marknaden. Nyetablerade flygbolag  får
svårt att erhålla attraktiva slottider.
Visserligen är det möjligt i dag för
flygbolagen  att byta  slottider  med
varandra, men det är inte troligt att ett
flygbolag byter bort attraktiva slottider
till  konkurrerande  eller  nystartade
flygbolag. Ett effektivt sätt att komma
till  rätta  med  problemen   med
etableringshinder    och    andra
konkurrensbegränsningar som är en följd
av hittillsvarande system är att införa
någon  form av handel med slottider.
Enligt  vår uppfattning bör  pågående
arbete inom EU för ett gemensamt system
inte hindra att handel med slottider
införs i enlighet med krav i de motioner
som här behandlas. Genom en sådan åtgärd
blir motionerna tillgodosedda i berörd
del.

16.    Statens ägande i SAS
(punkt 34)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 34 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  16.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T298
yrkande 2, 2002/03:T462 yrkande 22 och
2002/03:T466 yrkande 17.

Ställningstagande

Statens ägarandel i SAS bör säljas ut så
snart     de     marknadsmässiga
förutsättningarna föreligger. Enligt vår
uppfattning finns inget skäl för staten
att  ägarmässigt  vara  engagerad  i
flygbolag. Det kan konstateras att ett
SAS  med  statligt  ägande  -  trots
avregleringen av branschen - har haft och
därtill kunnat behålla en monopolliknande
marknadsställning. Det är olyckligt att
staten  både  beslutar om  branschens
villkor genom regleringar och samtidigt
är  ägare  till en av  aktörerna  i
branschen. Även av principiella skäl bör
ägandet av SAS spridas. Vidare kommer en
utförsäljning att generera medel  för
användning antingen till amortering av
statsskulden  eller  investeringar  i
infrastrukturen.

17.    Flygplatskapaciteten i
Storstockholmsområdet (punkt 35)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Catharina Elmsäter-Svärd  (m),
Runar Patriksson (fp) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  17.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T321
yrkande  22  och 2002/03:T339  samt
avslår   motionerna   2002/03:T282,
2002/03:T326,       2002/03:T344,
2002/03:T462   yrkande   23   och
2002/03:T466 yrkandena 18 och 19.

Ställningstagande

Det är viktigt att Storstockholmsområdet
som  tillväxtregion  ges  tillräckliga
förutsättningar för att växtkraften skall
kunna  tillgodoses.  Samtidigt  kan
konstateras  att  regionen  har  ett
geografiskt perifert läge. Detta innebär
att tillgängligheten med flyg måste vara
god om regionen skall kunna klara sig i
den internationella konkurrensen. Det bör
också  betonas  att  en  tillräcklig
flygkapacitet   i   Stockholmsområdet
samtidigt är en nationell angelägenhet.
Emellertid råder det en stor brist på
flygplatskapacitet  i  denna  del  av
Sverige,   vilket   skapar   stora
trängselproblem. Mot den bakgrunden måste
de  hinder som finns för en  utökad
flygplatskapacitet undanröjas och frågan
nu få en lösning. Regeringen har i sina
direktiv  till  Stockholmsberedningen
uttalat att det inte längre är aktuellt
med en ny flygplats i Stockholms södra
delar. Den enda möjligheten som återstår
är Bromma. Denna flygplats bör alltså
finnas  kvar.  Det bör  påpekas  att
cityflygplatser finns i de flesta av
världens  ledande städer. Allmänflyget
fyller också en viktig funktion, bl.a.
för utbildning av nya piloter och för att
piloter  med  certifikat skall  kunna
upprätthålla sin kompetens när det gäller
antalet  flygtimmar.  Regeringen  har
beslutat, utan att ha angivit  något
alternativ, att de båda allmänflygfälten
Tullinge och Barkarby skall läggas ned.
Dessutom är allmänflyget på Bromma hotat.
Det är heller inte möjligt av flera skäl
att allmänflyget får plats på Arlanda.
Det  är  därför  angeläget  att  det
fastställs vem som skall ha ansvaret för
att huvudstadsregionen inte blir helt
utan möjlighet till allmänflyg inom en
rimlig närhet.
Vi anser att Stockholmsberedningen, som
har att behandla hithörande frågor, bör
ta fasta på de synpunkter som nu har
framförts. Regeringen bör ombesörja att
så sker.

18.    Flygplatskapaciteten i
Storstockholmsområdet (punkt 35)

av Claes Roxbergh (mp), Karin Svensson
Smith (v), Sven Bergström (c)  och
Mikael Johansson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  18.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T282,
2002/03:T344, 2002/03:T466  yrkandena
18  och  19  och avslår motionerna
2002/03:T321 yrkande 22, 2002/03:T326,
2002/03:T339 och 2002/03:T462 yrkande
23.

Ställningstagande

Vi vill peka på de allvarliga nackdelar
som är förknippade med Bromma flygplats.
Denna flygplats, med sitt centrala läge i
Stockholm,   medför   en   kraftig
miljöstörning  genom   buller   och
luftföroreningar för alla de 100 000-tals
människor  som  bor  i  närheten  av
flygplatsen. Ytterligare en nackdel är av
säkerhetsmässig  art:  det  omfattande
privatflyget  medför statistiskt  sett
större risk för haverier - jämfört med
linjeflyget - och det är olyckligt att
sådant  flyg tillåts i en  storstad.
Samtidigt innebär flygverksamheten att
det inte - vare sig av miljö- eller
säkerhetsskäl  - går att  bygga  nya
bostadsområden på en i övrigt mycket
attraktiv mark. Slutsatsen är att Bromma
bör avvecklas och avtalet mellan staten
och Stockholms stad bör sägas upp. Fram
till avvecklingen bör ingen ökning av
antalet flygrörelser tillåtas.

19.    Flygplatskapaciteten i
Storstockholmsområdet (punkt 35)

av Johnny Gylling (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 35 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  19.  Därmed  bifaller
riksdagen motionerna 2002/03:T326 och
2002/03:T462 yrkande 23 samt avslår
motionerna 2002/03:T282, 2002/03:T321
yrkande 22, 2002/03:T339, 2002/03:T344
och 2002/03: T466 yrkandena 18 och 19.

Ställningstagande

Frågan    om    en   tillräcklig
flygplatskapacitet i Stockholmsregionen
är viktig inte bara för den regionen utan
för hela Sverige. Kristdemokraterna anser
dels att Arlanda skall byggas ut, dels
att en ny flygplats nära Stockholm skall
skapas som ersättning för den avveckling
av Bromma efter år 2011 som är nödvändig.
När det för det första gäller Arlanda
kan vi konstatera att dess tredje bana
håller på att färdigställas. När denna
väl tas i bruk kommer den sannolikt att
vara  fullt utnyttjad. Det är därför
väsentligt att Luftfartsverket ges goda
möjligheter att - inför förväntad ökad
efterfrågan på kapacitet - ta fram planer-
ingsunderlag för en fjärde bana.
När det för det andra gäller ersättning
för  Bromma flygplats vill vi betona
vikten  av att Stockholm, som rikets
huvudstad, måste ha goda förbindelser
genom bl.a. en "lokal" flygplats. Detta
är angeläget av flera skäl. Ett är att
affärsflyget till och från  Stockholm
måste ha en sådan lokal placering. Ett
annat  är  att det bör  finnas  ett
alternativ  till Arlanda i framtiden.
Härigenom  skapas förutsättningar  för
konkurrens  mellan  flygplatser  och
underlättar  för  t.ex.  det  viktiga
regionalflyget  och  för  nyetablerade
flygbolag att få tillgång till start- och
landningstider. Bromma fungerar som en
sådan lokal flygplats, men flygplatsen
har en rad nackdelar i form av buller,
utsläpp  av  skadliga  ämnen  och
olycksrisker för dem som bor eller vistas
i  berörda  områden.  Det  som  är
problematiskt är att avtalet för Bromma
löper ut år 2011 utan att regeringen har
presenterat något realistiskt alternativ
till  Bromma. Tvärtom har  regeringen
slagit fast att en ny flygplats i den
södra delen av Stockholms län "inte är
möjlig". Det kan därför befaras  att
regeringen bäddar för att avtalet med
Bromma skall komma att förlängas. För att
Bromma skall kunna avvecklas i samband
med att avtalet löper ut så krävs en ny
flygplats med motsvarande fördelar utan
de  nackdelar som har pekats  på  i
motionen.  Vi  utgår   från   att
Stockholmsberedningen ges i uppdrag att
utreda frågan om flygplatskapacitet i
Storstockholmsområdet i enlighet med vad
Kristdemokraterna nu har förordat. Genom
ett  uttalande av riksdagen i  denna
riktning  tillgodoses  förslaget  i
motionerna  2002/03:T326  (kd)  och
2002/03:T462 (kd).

20.    Regionalt flyg m.m.
(punkt 38)

av Erling Bager (fp), Runar Patriksson
(fp) och Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 38 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  20.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T287,
2002/03:T298 yrkande 20, 2002/03:T430
och 2002/03:T466 yrkande 14.

Ställningstagande

De regionala flygplatserna har en stor
betydelse för utveckling och tillväxt i
landet och kommer - enligt vår bedömning
- att så ha även i framtiden. Inte minst
i glesbygden - oftast i de regioner i
inlandet    som    har    litet
befolkningsunderlag - är det regionala
flyget viktigt. Samtidigt är det svårt
att driva en sådan verksamhet på rent
kommersiella grunder, och för att detta
slags flyg skall kunna överleva måste
flygplatserna ges ett visst  statligt
stöd.
Vi är också av den uppfattningen att
driftbidraget till flygplatserna inte kan
sänkas   -   såsom   föreslås   i
budgetpropositionen - innan ett  nytt
bidragssystem har utretts. Genom  ett
uttalande av riksdagen av den nu angivna
innebörden blir här behandlade motioner
tillgodosedda.

21.    Skydd mot brottsliga
handlingar (punkt 39)

av Johnny Gylling (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 39 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  21.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2002/03:T462 yrkande
20.

Ställningstagande

Vi  anser  att  den  hittillsvarande
ordningen för s.k. särskild passagerar-
och bagagekontroll på flygplats inte har
varit  tillfredsställande.  Den  har
nämligen  inneburit att en  presumtiv
brottsling  i förväg kan avgöra  när
kontroll bedrivs och därmed, utan risk
för upptäckt, ändra sin planering och
invänta ett bättre tillfälle. Nu har
skärpta  bestämmelser införts,  vilket
också visar på det behov av en hög
ambitionsnivå som Kristdemokraterna har
motionerat om under flera år. Innebörden
i motion 2002/03:T462 (kd) är att nivån
på luftfartsskyddet måste vara fortsatt
hög och att ambitionen måste vara att
stärka skyddet ytterligare.

22.    Riktlinjer m.m. för
trafikupphandlingen (punkt 41)

av Karin Svensson Smith (v) och Sven
Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 41 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  22.  Därmed  bifaller
riksdagen motionerna 2002/03:T217, och
2002/03:T466 yrkande 9 samt bifaller
delvis  motionerna  2002/03:  T274,
2002/03:T366,   2002/03:T383   och
2002/03:T496 yrkandena 12-14.

Ställningstagande

Vi  anser  att  statens  ansvar  för
kollektivtrafik  i  glesbygd  kräver
insatser för att upprätthålla en väl
fungerande   trafikförsörjning.   Som
motivering vill vi framhålla att staten
har ett ansvar för en väl fungerande
infrastruktur i alla delar av landet.
Detta ansvar omfattar upprätthållande av
kollektivtrafik på rimlig nivå även i
glesbygder. Vidare gäller ansvaret inte
bara  interregional trafik utan också
trafik inom länen. I glesbygder är det
svårt att bedriva trafik som är lönsam.
Samtidigt  har kollektivtrafiken  stor
betydelse för många grupper, inte minst
arbetspendlare samt ungdomar och äldre
runt om i bygderna. Ett tydligt exempel
på att man nu riskerar en avveckling i
stället för en utveckling när det gäller
kollektivtrafiken är att när det avtal om
ekonomiskt  bidrag som  finns  mellan
Rikstrafiken och Länstrafiken i de fyra
nordligaste länen nu kommer att upphöra
nästa år finns en stor risk att bidraget
kan komma att sänkas kraftigt.
Med  hänvisning till de problem som
kollektivtrafiken för närvarande har i
glesbygden och då särskilt i de nordliga
länen bör därför riksdagen tillkännage
för  regeringen som sin  mening  att
åtgärder snarast bör genomföras i syfte
att trygga behovet av tillfredsställande
resmöjligheter. Med det sagda tillstyrks
de  centerpartistiska  motionerna  om
kollektivtrafik   i   glesbygd.   I
sammanhanget kan även hänvisas till de
vänsterpartistiska  motionerna  om  en
utveckling av kollektivtrafiken i landet
som  väckts  under  den  allmänna
motionstiden hösten 2002.

23.    Färjetrafiken över Kvarken
(punkt 42)

av Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 42 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  23.  Därmed  bifaller
riksdagen  motion  2002/03:T472  och
bifaller    delvis    motionerna
2002/03:T256 och 2002/03:T506.

Ställningstagande

Vi anser att färjetrafiken över Kvarken -
mellan Umeå i Västerbotten och Vasa i
Österbotten - är mycket angelägen för
utvecklingen i de berörda regionerna.
Denna  trafik  är  emellertid  också
angelägen för EU:s nordliga regioner och
för det arktiska samarbetet. Den svensk-
finska integrationen mellan människor,
mellan offentlig verksamhet och mellan
företag  är starkt beroende av  goda
kommunikationer.   Så   är   t.ex.
turistnäringen i fjällen beroende av en
bra färjeförbindelse över Kvarken.
Den finska statens starka engagemang
för att säkerställa färjetrafiken kommer
till uttryck genom att verksamheten stöds
med statliga medel. Den svenska staten
tar emellertid inte sitt ansvar genom ett
motsvarande  stöd.  Detta  försämrar
möjligheterna till en positiv utveckling
för såväl Västerbotten som andra delar av
landet, inte minst mot bakgrund av den
strategiska betydelsen av pågående och
planerade projekt för trafikkorridoren
från  Norge  över  Västerbotten  till
Finland,  Ryssland  och  de  baltiska
länderna.

24.    Långsiktig lösning för
Gotlandstrafiken (punkt 43)

av Elizabeth Nyström (m), Erling Bager
(fp), Johnny Gylling (kd), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Runar Patriksson
(fp), Sven Bergström (c) och Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 43 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  24.  Därmed  bifaller
riksdagen  motionerna  2002/03:T231
yrkandena    1-3,   2002/03:T434,
2002/03:T466 yrkande 22, 2002/03:T489
och 2002/03:N266 yrkande 7.

Ställningstagande

Vi anser att det är angeläget att en
långsiktig lösning för Gotlandstrafiken
nu kommer till stånd. Frågan har utretts
gång på gång utan att regeringen har
presenterat något förslag för riksdagen.
Den senaste utredningen - med ett förslag
om en garanterad transportstandard för
Gotland - innehåller många intressanta
förslag, särskilt det som gäller det
tidigare  riksdagsbeslutet  om  ett
avskaffande av Gotlandstillägget samt en
sänkning av längdmetertaxa. Ett par av
förslagen har visserligen genomförts, men
detta har samtidigt bidragit till att
frågan   förhalas   ytterligare   i
Regeringskansliet. Detta status quo kan
inte längre accepteras. Företagandet på
Gotland blir lidande, eftersom  fasta
spelregler   är   en   oundgänglig
förutsättning för att näringslivet skall
kunna verka och utvecklas. Riksdagen bör
ge regeringen detta till känna. Genom en
sådan  åtgärd  blir  de  nu  berörda
motionerna tillgodosedda.

25.    Uppdelning och försäljning av
Posten AB (punkt 49)

av Elizabeth Nyström (m), Catharina
Elmsäter-Svärd  (m)  och  Jan-Evert
Rådhström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 49 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  25.  Därmed  bifaller
riksdagen motion 2002/03:T337 yrkande
1.

Ställningstagande

Posten är ett monopolföretag som enligt
vår mening försöker strypa all form av
konkurrens. Omorganisationen av Posten
har medfört att Posten inte klarar av att
dela ut brev fem dagar i veckan och
därmed riskerar bryta mot bestämmelserna
i postlagen. Vi anser därför att Posten
AB bör delas upp och privatiseras.

26.    Postservice (punkt 50)

av Karin Svensson Smith (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 50 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som framförs i
reservation  26.  Därmed  bifaller
riksdagen   motion   2002/03:T281,
bifaller  delvis motion 2002/03:T298
yrkande  23  och avslår  motionerna
2002/03:T265,       2002/03:T294,
2002/03:T297, 2002/03:337 yrkande 2,
2002/03:T387,       2002/03:T398,
2002/03:T463  yrkandena  1  och  2,
2002/03:T469 och 2002/03:T496 yrkande
11.

Ställningstagande

Postens  uppgift  att  agera  på  en
konkurrensutsatt marknad samtidigt som
den skall ansvara för en fullgod service
är enligt vår uppfattning en uppgift som
är svår att få ihop ekonomiskt. Privata
företag  kan  åta sig de  delar  av
verksamheten som är vinstgivande, medan
Posten kan ta hand om de delar som är
kostnadskrävande. Regeringen bör därför
låta  utvärdera den samhällsekonomiska
lönsamheten av Postens avreglering och
omorganisation.
Även följderna på arbetsmarknaden och
arbetsmässiga följder måste utvärderas.
Antalet postkontor och serviceställen har
minskat  kraftigt och därmed  antalet
anställda, vilket i huvudsak har drabbat
kvinnor.  Kassaservicen är en  starkt
kvinnodominerad verksamhet, och därför är
det  flest kvinnor som påverkats  av
omstruktureringen.        Monotona
arbetsuppgifter har skiljts från  mer
kvalificerade uppgifter.  Arbetet  har
utarmats på kvalitet och omväxling.
Vi  anser  även  att  servicen  har
försämrats.   Informationen    till
allmänheten   har   upplevts   som
otillräcklig. Postärenden måste uträttas
på  olika ställen. Personal i  t.ex.
matbutiker  har  saknat  tillräcklig
utbildning.  Antalet postserviceställen
har minskat i stor utsträckning. Därför
menar vi att regeringen även bör låta
utvärdera konsekvenserna för allmänheten
av Postens avreglering och omorganisation
när det gäller service.
Slutligen   finner    vi    att
tillgängligheten  för funktionshindrade
och rullstolsburna har försämrats när de
hänvisats   till   matbutiker   och
bensinmackar  som  inte  alltid  är
handikappanpassade. Enligt uppgift från
De handikappades riksförbund (DHR) visar
ungefär var tredje serviceställe brister
ur tillgänglighetssynpunkt. Därför vill
vi   att   regeringen   utvärderar
konsekvenserna av Postens avreglering och
omorganisation  även när  det  gäller
tillgänglighet.
Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

1. Anslag inom utgiftsområde 22 (punkt 1)

av Elizabeth Nyström (m), Catharina
Elmsäter-Svärd  (m)  och  Jan-Evert
Rådhström (m).

Bakgrund

Trafikutskottet har under beredningen av
detta   betänkande  arbetat   under
förutsättningen att en riksdagsmajoritet
bestående    av   socialdemokrater,
vänsterpartister och miljöpartister den 4
december  2002 kommer att  fastställa
ekonomiska  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten
för år 2003, som för utgiftsområde 22
Kommunikationer uppgår  till  25  858
miljoner  kronor.  Den  av  Moderata
samlingspartiet föreslagna  ramen  var
större, 26 535 miljoner kronor.
Moderata samlingspartiet har i parti-
och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken. Ett övergripande mål
för den ekonomiska politiken bör vara att
möjliggöra  ökad tillväxt.  Då  måste
utgiftskvoten sänkas. För detta krävs
bl.a.  en  moderniserad arbetsmarknad,
avregleringar, sänkta skatter och lägre
offentliga utgifter. Antalet sjukskrivna
och  förtidspensionerade måste minskas
genom att sjukvård och rehabilitering
förbättras.
Våra förslag syftar också till  att
skapa förutsättningar för ett ekonomiskt,
kulturellt och socialt växande Sverige.
Vi vill satsa på en utbildning som ger
alla större möjligheter till ett rikare
liv. Genom en större enskild sektor och
ett starkare civilt samhälle kan både
företag och människor växa. Ännu fler kan
komma   in   på   den   ordinarie
arbetsmarknaden. Den sociala tryggheten
ökar också i andra bemärkelser genom att
hushållen  får  en  större  ekonomisk
självständighet.  Friheten  att  välja
bidrar både till mångfald, en bättre
kvalitet och en större trygghet.  De
enskilda  människorna får ett  större
inflytande över sina liv.
Vi  har  föreslagit  en  långtgående
växling från subventioner och bidrag till
omfattande skattesänkningar för  alla,
främst  låg-  och  medelinkomsttagare.
Samtidigt värnar vi de människor som är i
störst behov av gemensamma insatser och
som har små eller inga möjligheter att
påverka sin egen situation. Vi slår också
fast att det allmänna skall tillföras
resurser   för   att   på   ett
tillfredsställande sätt kunna genomföra
de uppgifter som måste vara gemensamma.
Avsevärda resurser tillförs t.ex. för att
bryta den ökade sjukfrånvaron och de
ökande förtidspensioneringarna.
Vårt  budgetalternativ  -  med  våra
förslag     till     utgiftstak,
anslagsfördelning och skatteförändringar
- bör ses som en helhet där inte någon
eller några delar kan brytas ut och
behandlas isolerat från de andra. Om
riksdagens  majoritet den 4  december
beslutar  om  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena  i   enlighet   med
finansutskottets  förslag  och  därmed
väljer en annan inriktning av politiken,
deltar vi inte i det nu aktuella beslutet
om anslagsfördelning inom utgiftsområde
22.
I  det  följande  redovisar  vi  i
sammanfattning det moderata alternativet
till  politik  inom utgiftsområde  22
Kommunikationer, främst i de delar som
rör anslagsberäkningen för år 2003. Vår
politik  har  närmare  utvecklats  i
partimotion  2002/03:Fi231  och   i
kommittémotionerna  2002/03:T321  och
2002/03: T480.

Utgångspunkter

En  väl  utbyggd  och  fungerande
infrastruktur är en förutsättning för att
vardagsliv och arbetsliv skall fungera,
för att företag skall kunna växa och för
att en god utveckling av vårt land och
dess  invånares välfärd  skall  kunna
tryggas. Alla prognoser tyder på att
trafiken  på våra vägar  kommer  att
fortsätta att öka kraftigt. Regeringen
väljer dock att i samarbetet med sina
tillväxtfientliga stödpartier blunda för
de konsekvenser som den ökade trafiken
kommer att få genom ökad belastning,
hårdare slitage och sämre trafiksäkerhet.
De svenska vägarna är i ett mycket dåligt
skick på grund av nedskuret och uteblivet
underhåll de senaste åren. Det är enligt
vår mening angeläget att så fort som
möjligt  få  i  gång  de  nödvändiga
investeringarna.

Väginfrastruktur

För nästa budgetår föreslår vi en höjning
av  anslaget med 2 miljarder kronor,
jämfört med regeringens förslag.  Med
denna anslagsnivå skapas ökade resurser
till vägutbyggnad och möjliggörs åtgärder
i syfte att minska antalet dödade i
trafiken. Dessutom kan statsbidraget till
enskilda  vägar  ökas,  vilket  ger
landsbygdsboende       förbättrade
kommunikationer och ökad vardagstrygghet.
Vad gäller det statliga vägnätet ser vi
en  fortsatt  utbyggnad  av  landets
motorvägsnät,  med inriktning  på  en
komplett motorvägsförbindelse mellan de
tre största städerna, samt den nordiska
triangeln, som särskilt angelägen. Inom
storstadsregionerna finns många viktiga
projekt som snarast måste komma till
utförande. För vissa av dessa bör en
alternativ finansieringslösning i form av
PPP väljas.
Vägverkets  administrationsanslag  kan
enligt vår mening minskas med   60
miljoner  kronor för nästa  budgetår.
Förslaget innebär en markering av att
arbetet     med    administrativa
rationaliseringar inom myndigheten bör
fullföljas med kraft.

Järnvägsinfrastruktur

Behovet av investeringar på det svenska
järnvägsnätet är stort. I konkurrensen om
investeringsmedel är det dock viktigt att
utvärdera vilka projekt som kommer att
vara     ekonomiskt     lönsamma.
Investeringsbesluten måste baseras  på
gedigna såväl tekniska som miljömässiga
och   samhällsekonomiska   analyser.
Underhållet  av spåranläggningarna  är
eftersatt, och tendensen är att  det
avhjälpande underhållet ökar på bekostnad
av det förebyggande.
För närvarande täcker staten en stor
del  av  underhållskostnaderna  med
budgetmedel.  Trafikslagens  kostnader
skall så långt det är möjligt bäras av
den egna verksamheten. Därför bör enligt
vår   uppfattning   drift-   och
underhållskostnaderna på järnvägsområdet
huvudsakligen täckas av trafikavgifter.
Regeringen  bör därför återkomma  med
förslag om höjda banavgifter. För nästa
budgetår  har vi mot denna  bakgrund
inräknat  en avgiftshöjning  med  690
miljoner kronor.
På  samma  sätt som genomförs  inom
Vägverket   bör   även   Banverket
effektivisera   sin   administration.
Motsvarande anslag bör räknas ned med 40
miljoner kronor, jämfört med regeringens
förslag.
Vi vill i sammanhanget rikta kritik mot
att utskottsmajoriteten anger att  en
utgångspunkt för det fortsatta arbetet
inom   politikområdet   är   att
Norrbotniabanan skall byggas. Att utan
någon ingående prövning peka ut  ett
enskilt  investeringsprojekt föregriper
pågående   planeringsprocess    och
undergräver      planeringssystemets
trovärdighet och legitimitet. Med hänsyn
dessutom till att projektet preliminärt
har  kostnadsberäknats till minst  12
miljarder kronor samtidigt  som  dess
samhällsekonomiska nytta är oklar finns
betydande  risk  för  misshushållning.
Enligt  vår  mening bör investeringar
planeras med stor omsorg för att trygga
en effektiv medelsanvändning. Det innebär
att Norrbotniabanan, i likhet med alla
andra  investeringsprojekt, bör prövas
efter dess samhällsekonomiska nytta och
inte  efter dess eventuella politiska
värde framsprunget i sena förhandlingar
om regeringsmakten.

Övriga områden

Vi  är  motståndare  till  statliga
näringsstöd och därmed också till det
statliga  sjöfartsstödet, som  nyligen
byggts  ut  till att  också  omfatta
passagerarfärjor i internationell trafik.
Stödet  bör  enligt  vår  uppfattning
upphöra.  Med  vårt  förslag  blir
Rederinämnden överflödig, varför  dess
administrationsanslag på drygt 3 miljoner
kronor kan avvecklas.
Anslaget   för   ersättning   för
fritidsbåtsändamål  är,  menar  vi,
egentligen en restpost i Sjöfartsverkets
verksamhet  med  en endast  begränsad
koppling till fritidsbåtar.  Det  bör
därför för nästa budgetår minskas med 30
miljoner kronor, jämfört med regeringens
förslag. Sjöfartsverkets kostnader bör
generellt kunna minskas genom fortsatt
rationalisering  och  en  förändrad
organisation,   inte   minst   inom
sjöräddningsverksamheten.
Regeringen föreslår att 790 miljoner
kronor anvisas till trafikupphandling.
Vårt  budgetalternativ  innebär  en
besparing om 100 miljoner kronor, jämfört
med  regeringens  förslag.  Genom  en
effektiviserad  upphandlingsorganisation
och   ett   ökat  samarbete   med
trafikhuvudmännen  bör  en   rimlig
trafikstandard kunna upprätthållas även
med  den  lägre anslagsnivå  som  vi
förordar.  Andra  trafiklösningar  än
tågtrafik bör också kunna prövas.
Staten  har under många  år  lämnat
ersättning   till   Posten   för
upprätthållande   av   grundläggande
kassaservice i hela landet. För nästa år
föreslår regeringen 400 miljoner kronor.
Vi motsätter oss inte att staten bidrar
till   kassaservice  i  de   fall
förutsättningar   för   kommersiell
verksamhet  saknas,  men  då  skall
verksamheten handlas upp.  Kraven  på
service bör definieras till omfång och
innehåll, korrekta anbudshandlingar bör
upprättas och upphandlingen bör även i
övrigt genomföras med iakttagande av de
regler  som  gäller  för  offentlig
upphandling  enligt  svensk  lag  och
gemenskapsrätten. Med hänvisning härtill
avstyrker vi regeringens förslag till
ersättning till Posten AB.

2. Anslag inom utgiftsområde 22 (punkt 1)

av  Erling  Bager (fp)  och  Runar
Patriksson (fp).

Bakgrund

Trafikutskottet har under beredningen av
detta   betänkande  arbetat   under
förutsättningen att en riksdagsmajoritet
bestående    av   socialdemokrater,
vänsterpartister och miljöpartister den 4
december  2002 kommer att  fastställa
ekonomiska  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten
för år 2003, som för utgiftsområde 22
Kommunikationer uppgår  till  25  858
miljoner  kronor. Den av  Folkpartiet
liberalerna föreslagna ramen var mindre,
24  940  miljoner  kronor.  Under
förutsättning att riksdagen beslutar i
enlighet med finansutskottets  förslag
deltar vi inte i det nu aktuella beslutet
om anslagsfördelning inom utgiftsområde
22.
I  det  följande  redovisar  vi  i
sammanfattning        Folkpartiets
transportpolitiska      alternativ,
huvudsakligen  i de  delar  som  rör
beräkningen av anslag inom utgiftsområde
22 Kommunikationer. Partiets politik har
utvecklats  närmare  i  partimotion
2002/03:Fi232  samt  i  kommittémotion
2002/03:T298.

Utgångspunkter

Fungerande  kommunikationer  är  en
förutsättning för att tillväxt  skall
kunna skapas. För enskilda människors
välfärd är också goda kommunikationer
avgörande.    Bra   kommunikationer
underlättar arbetspendling och  därmed
möjligheterna att bo och arbeta på olika
platser. En väl utformad trafikpolitik är
av allra största betydelse även sett ur
ett  företags- eller regionalpolitiskt
perspektiv.  Tyvärr finns  det  stora
brister i dagens infrastruktur,  inte
minst i form av undermåliga och trasiga
vägar  som  effektivt  hindrar  t.ex.
råvarutransporter   till   industrin.
Folkpartiet anser att det främst måste
satsas på vägarna den närmaste tiden, och
vi har därför för detta ändamål avsatt
mer medel än regeringen. Det är vidare
enligt vår mening viktigt med alternativa
finansieringsformer         inom
infrastrukturområdet.  Vi  är  därför
beredda att positivt pröva s.k. PPP-
finansiering av vägar och järnvägar.

Väg och järnväg

Det behövs ökade medel för att förbättra
vägnätet.  Därför  föreslår  vi  för
budgetåret 2003 att 1 miljard kronor
anslås  utöver  vad som  föreslås  i
budgetpropositionen.
Folkpartiet anser att det är angeläget
att  det befintliga järnvägsnätet får
pengar som skall användas till att få
nätet att fungera och hålla en  hög
kvalitet. Vad gäller nyinvesteringar i
järnvägsnätet anser Folkparitet att man i
första hand skall satsa på sådana projekt
som  har  en  stor  samhällsekonomisk
betydelse. I dagens ansträngda budgetläge
har vi därför avsatt 1,7 miljarder kronor
mindre än regeringen till järnvägarna.
Härutöver innebär vårt budgetalternativ
besparingar på Vägverkets och Banverkets
administrationsanslag med sammanlagt 155
miljoner kronor.
Vi vill i sammanhanget rikta kritik mot
att utskottsmajoriteten anger att  en
utgångspunkt för det fortsatta arbetet
inom   politikområdet   är   att
Norrbotniabanan skall byggas. Att utan
någon ingående prövning peka ut  ett
enskilt  investeringsprojekt föregriper
pågående   planeringsprocess    och
undergräver      planeringssystemets
trovärdighet och legitimitet. Med hänsyn
dessutom till att projektet preliminärt
har  kostnadsberäknats till minst  12
miljarder kronor samtidigt  som  dess
samhällsekonomiska nytta är oklar finns
betydande  risk  för  misshushållning.
Enligt  vår  mening bör investeringar
planeras med stor omsorg för att trygga
en effektiv medelsanvändning. Det innebär
att Norrbotniabanan, i likhet med alla
andra  investeringsprojekt, bör prövas
efter dess samhällsekonomiska nytta och
inte  efter dess eventuella politiska
värde framsprunget i sena förhandlingar
om regeringsmakten.

Luftfart

På  många  håll  har  de  regionala
flygplatserna spelat en stor roll för
mindre orter i deras kontakt med övriga
Sverige. Folkpartiet anser att  dessa
regionala flygplatser också i framtiden
har stor betydelse och måste ges ett
visst  statligt stöd för  att  kunna
överleva. Detta är inte minst viktigt i
våra   glesbygdsområden.   Regeringen
föreslår i budgeten en viss nedtrappning
av  driftbidraget till  de  regionala
flygplatserna och aviserar samtidigt ett
nytt bidragssystem från 2004. Folkpartiet
anser att driftbidraget inte kan sänkas
innan ett nytt bidragssystem utretts. Mot
denna bakgrund förordar vi att anslaget
för   driftbidrag  till   kommunala
flygplatser återställs och räknas upp med
5 miljoner kronor.

3. Anslag inom utgiftsområde 22 (punkt 1)

av Johnny Gylling (kd).

Bakgrund

Trafikutskottet har under beredningen av
detta   betänkande  arbetat   under
förutsättningen att en riksdagsmajoritet
bestående    av   socialdemokrater,
vänsterpartister och miljöpartister den 4
december  2002 kommer att  fastställa
ekonomiska  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten
för år 2003, som för utgiftsområde 22
Kommunikationer uppgår  till  25  858
miljoner kronor. Under förutsättning att
riksdagen  beslutar  i  enlighet  med
finansutskottets förslag deltar vi inte i
det   nu  aktuella  beslutet   om
anslagsfördelning inom utgiftsområde 22.
Den av Kristdemokraterna föreslagna ramen
var större, 29 119 miljoner kronor.
I  det  följande  redovisar  vi  i
sammanfattning våra uppfattningar  och
förslag rörande kommunikationspolitiken,
främst  i  de  delar  som   rör
anslagsberäkningen för år  2003.  Vår
politik  har  närmare  utvecklats  i
partimotion  2001/02:Fi233  samt  i
kommittémotion 2002/03:T462.

Utgångspunkter

Kristdemokraternas syn på kommunikationer
har  två utgångspunkter: välstånd och
miljöhänsyn. Bra kommunikationer är en
förutsättning för att vårt land skall
kunna öka sysselsättning, tillväxt och
välstånd. För ett glesbefolkat land som
Sverige  med  långa  avstånd  har
transporterna särskilt stor betydelse.
Men transporterna innebär otvetydigt en
miljöbelastning. Därför krävs ytterligare
insatser  för att minska de skadliga
utsläppen.  För långsiktig  hållbarhet
måste de mest miljövänliga alternativen
utvecklas.  I  enlighet härmed  måste
järnvägens  och  sjöfartens  ställning
stärkas samtidigt som fossila bränslen
fasas    ut    ur   vägtrafiken.
Kristdemokraterna anser vidare att det
finns en rad angelägna investeringar som
bör  tidigareläggas och effektiviseras
genom att projekt genomförs i partnerskap
med den privata sektorn (PPP). Mot denna
bakgrund bör ramen för utgiftsområdet
utökas med 3 261 miljoner kronor år 2003
jämfört med regeringens beräkning

Väg och järnväg

Regeringens   transportpolitik   har
inneburit att eftersläpningarna i  de
uppställda      investeringsplanerna
accelererat  ytterligare.  Likaså  är
vägunderhållet  eftersatt  på   ett
oacceptabelt  sätt.  Utvecklingen  för
Sverige  allt  längre  ifrån   de
transportpolitiska målen.
För  underhåll  och investeringar  i
vägar,  järnvägar och farleder  under
perioden    2003-2004    avsätter
Kristdemokraterna 4,3 miljarder kronor
mer  i  anslag  än  vad  regeringen
föreslagit. Av detta reserveras 1 miljard
kronor till ett förbättrat vägunderhåll,
varav 300 miljoner kronor för år 2003.
Anslagsposten drift och underhåll  av
enskilda vägar föreslås öka med 10 %;
detta innebär en årlig ökning med 60
miljoner  kronor  i förhållande  till
regeringens förslag. För  att  stärka
järnvägen  som  transportsätt  satsar
Kristdemokraterna under  perioden  200
miljoner kronor mer än regeringen på
banhållning.
Kristdemokraterna avvisar liksom förra
året regeringens förslag om en låneram i
Riksgäldskontoret om 3 miljarder kronor
för år 2003 till ett antal ospecificerade
väg- och järnvägsprojekt, inkluderande
åtgärder för bärighet och tjälsäkring.
Dessa investeringar och reinvesteringar
förmår regeringen inte inrymma  under
utgiftstaket. Åtgärder för  att  höja
standarden  på  befintliga  väg-  och
järnvägssträckor bör i  enlighet  med
budgetlagens huvudregel finansieras med
anslag     över    statsbudgeten.
Kristdemokraterna inrymmer därför denna
infrastruktursatsning inom utgiftstaket.
Finansiering av infrastruktur genom lån
skall vara reserverat för nyinvesteringar
i  form  av sammanhållna och tydligt
avgränsade projekt. Som ett långsiktigt
alternativ till regeringens kortsiktiga
lånepolitik efterlyser Kristdemokraterna
ett omfattande program för investeringar
i partnerskap med den privata sektorn
(PPP, public-private partnership).
Vi vill i sammanhanget rikta kritik mot
att utskottsmajoriteten anger att  en
utgångspunkt för det fortsatta arbetet
inom   politikområdet   är   att
Norrbotniabanan skall byggas. Att utan
någon ingående prövning peka ut  ett
enskilt  investeringsprojekt föregriper
pågående   planeringsprocess    och
undergräver      planeringssystemets
trovärdighet och legitimitet. Med hänsyn
dessutom till att projektet preliminärt
har  kostnadsberäknats till minst  12
miljarder kronor samtidigt  som  dess
samhällsekonomiska nytta är oklar finns
betydande  risk  för  misshushållning.
Enligt  vår  mening bör investeringar
planeras med stor omsorg för att trygga
en effektiv medelsanvändning. Det innebär
att Norrbotniabanan, i likhet med alla
andra  investeringsprojekt, bör prövas
efter dess samhällsekonomiska nytta och
inte  efter dess eventuella politiska
värde framsprunget i sena förhandlingar
om regeringsmakten.

Effektivisering av myndigheter m.m.

Det ansträngda ekonomiska läget i Sverige
i dag innebär att vissa nedprioriteringar
behöver  göras  i  förhållande  till
regeringens budget, vilken står på en
osäker     finansiell     grund.
Kristdemokraterna har noggrant  prövat
möjligheterna   att   genom   en
effektivisering av verksamheten spara på
administrationsanslagen.  Enligt  vår
bedömning är det för budgetåret 2003
möjligt  att uppnå en besparing  med
sammanlagt   39  miljoner   kronor.
Minskningen bör föredelas på anslagen
till Vägverket, Banverket, Rikstrafiken,
SIKA, Post- och telestyrelsen samt på
anslagen  för  viss  internationell
verksamhet och informationsteknik.

4. Anslag inom utgiftsområde 22 (punkt 1)

av Sven Bergström (c).

Bakgrund

Trafikutskottet har under beredningen av
detta   betänkande  arbetat   under
förutsättningen att en riksdagsmajoritet
bestående    av   socialdemokrater,
vänsterpartister och miljöpartister den 4
december  2002 kommer att  fastställa
ekonomiska  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten
för år 2003, som för utgiftsområde 22
Kommunikationer uppgår  till  25  858
miljoner kronor. Den av Centerpartiet
föreslagna ramen var större, 27  568
miljoner kronor. Under förutsättning att
riksdagen  beslutar  i  enlighet  med
finansutskottets förslag deltar vi inte i
det   nu  aktuella  beslutet   om
anslagsfördelning inom utgiftsområde 22.
Centerpartiet  har  i  partimotion
2002/03:Fi234 och i kommittémotionerna
2002/03:T466 och 2002/03:T478 redovisat
sin syn på de kommunikationspolitiska
frågorna. I våra motioner lägger vi fram
ett antal förslag som, om de genomfördes,
skulle  ge  hela  Sverige  bättre
kommunikationer.  I  det   följande
sammanfattar jag vårt alternativ till
kommunikationspolitik, främst i de delar
som  rör beräkningen av anslag  inom
utgiftsområdet.  Våra  anslagsyrkanden
återfinns i motion 2002/03:T478.

Utgångspunkter

Väl fungerande kommunikationer och en väl
underhållen   infrastruktur   utgör
grundförutsättningar för att åstadkomma
livskraft i hela landet och för att hejda
den sociala och regionala klyvningen.
Utan  en  god infrastruktur  förlamas
möjligheterna till utveckling i landets
regioner. För att människor och företag
skall våga investera i alla delar av
landet måste de veta att infrastrukturen
garanteras på såväl kort som lång sikt.
En  nödvändig utgångspunkt  för  ett
hållbart transportsystem är vidare att
skapa  ett  grönt  och  sammanhållet
transportsystem. För att uppnå  detta
måste mer trafik, både för människor och
för gods, flyttas från väg till järnväg
och andra mer miljövänliga transportslag.
Kollektivtrafiken måste ges utrymme för
utveckling. Även teknik och drivmedel
måste utvecklas. Användningen av fossila
bränslen måste minska och på sikt helt
fasas ut till förmån för mer miljövänliga
drivmedel.   En   anpassning   av
transportsystemet i  hållbar  riktning
kräver åtgärder på både kort och lång
sikt. Omställningen måste ske på ett
sådant sätt att det är möjligt att bo och
verka på landsbygden, i små orter och
större städer. Detta ställer extra stora
krav på att vi har ett sammanhållet
transportsystem - ett system som har
möjligheter  att  samordna  de  olika
transportslagen.

Väg och järnväg

Dåliga vägar kostar årligen människor och
företag stora summor. Fordon körs sönder,
gods kommer inte fram i tid, vägar stängs
av och trafiksäkerheten försämras. Det
behövs  mer  medel  till  drift  och
underhåll,  bärighet, tjälsäkring  och
rekonstruktion men också resurser till
byggande av vägar och järnvägar för att
få bort flaskhalsar och skapa en säkrare
och  mer  funktionell  infrastruktur.
Centerpartiet     anser     att
väghållningsanslaget för år 2003  bör
räknas upp med 1,7 miljarder kronor för
att Vägverket skall kunna börja ta igen
det eftersläpande underhållet och för att
angelägna investeringar skall komma till
stånd.    I    den    fortsatta
investeringsplaneringen är det  vidare
enligt vår mening viktigt att ta vara på
möjligheten  att  genom  s.k.  PPP-
finansiering påskynda och effektivisera
väg- och järnvägsbyggande.
Centerpartiet vill vidare klargöra att
mer resurser behövs för att vidmakthålla
standarden  på  det viktiga  enskilda
vägnätet.  För att ta igen eftersatt
underhåll och för att de enskilda vägarna
skall kunna rustas och fylla sin funktion
har Centerpartiet avsatt 170 miljoner
kronor mer än regeringen för år 2003.
Enligt  vår  uppfattning  bör  såväl
Vägverket   som   Banverket   kunna
effektivisera   sin   administration
ytterligare.  Mot den bakgrunden  bör
verkens administrationsanslag räknas ned
för  nästa budgetår, med 60 miljoner
kronor respektive 30 miljoner kronor.

Norrbotniabanan

Jag vill i detta sammanhang rikta kritik
mot att utskottsmajoriteten i fråga om
Norrbotniabanan på ett anmärkningsvärt
sätt går ifrån det normala sättet att
bereda   ett  ärende.  Att   utan
beslutsunderlag och utan någon ingående
prövning bestämma att "Norrbotniabanan
skall  byggas"  föregriper  pågående
planeringsprocess   och   undergräver
planeringssystemets  trovärdighet  och
legitimitet. Med hänsyn dessutom till att
projektet     preliminärt     har
kostnadsberäknats till minst 12 miljarder
kronor    samtidigt   som    den
samhällsekonomiska  nyttan  inte  är
klarlagd, är utskottsmajoritetens sätt
att hantera frågan mycket märklig.
Centerpartiet   har   en   positiv
grundinställning    till    projekt
Norrbotniabanan,  men  vi  är  mycket
angelägna om att ett bra beslutsunderlag
skall tas fram innan det är dags att göra
en slutlig värdering och gå till beslut
om projektet. Nu riskerar Norrbotniabanan
att bli ännu ett äventyrligt ekonomiskt
projekt  enligt principen: först  ett
rejält beslut, därefter framtagning av
beslutsunderlag,  miljöprövning  etc.
Enligt  min  mening bör investeringar
planeras med stor omsorg för att trygga
en  effektiv  medelsanvändning  och
långsiktiga  behov. Det  innebär  att
Norrbotniabanan, i likhet med alla andra
investeringsprojekt, bör prövas  efter
dess samhällsekonomiska nytta och inte
efter dess eventuella politiska värde
framsprunget i sena förhandlingar  om
regeringsmakten.

Kollektivtrafik

Minskade statsbidrag i kombination med
att staten samtidigt kraftigt har höjt
diesel- och fordonsskatterna samt att
kostnaderna för upphandling av trafiken
ökar dramatiskt, är på väg att leda till
en   drastisk   neddragning   av
kollektivtrafiken.   De   ekonomiskt
ansträngda kommunerna och landstingen har
inga möjligheter att satsa de nödvändiga
resurser som krävs när staten drar sig
tillbaka. I många län har Länstrafiken
redan tvingats dra ned på sin verksamhet;
turtätheten minskar och en del linjer
läggs ned helt. Denna utveckling måste
förhindras. Centerpartiet avsätter därför
100  miljoner kronor till  stöd  för
kollektivtrafiken i glesbygd.

5. Sjösäkerhetsbyrån (EMSA) (punkt 24)

av Erling Bager (fp), Johnny Gylling
(kd) och Runar Patriksson (fp).
Vi delar Annelie Enochsons bedömning att
Göteborg på goda grunder har särskilda
förtjänster som lokaliseringsort för den
nya  europeiska  sjöfartsmyndigheten.
Syftet med denna myndighet är att verka
för förbättrad miljö och säkerhet inom
sjöfarten. Det är frågor där Sverige som
en framträdande sjöfartsnation har ett
stort förtroendekapital och där Göteborg
utmärker  sig  med en särskild  unik
kompetens. Göteborg är exempelvis ett
viktigt transportcentrum och har Nordens
största hamn, vilken dessutom är den enda
hamnen  i  Norden  med  transocean
linjetrafik. Cirka 60 %  av  landets
containertrafik passerar Göteborg, och så
gott som all oljetransport till Sverige
sker via Göteborgs hamn. Hamnen  har
vidare  en  omfattande  persontrafik.
Göteborg erbjuder även högre utbildning
och forskning inom området genom  de
nautiska  institutionerna på  Chalmers
tekniska    högskola,    Sjöfartens
analysinstitut och Transporträtten  på
Handelshögskolan. I regionen finns vidare
en lång rad specialiserade transport- och
distributionsföretag som gör  Göteborg
till    ett    transport-    och
kommunikationscentrum   för    hela
Skandinavien. Vi anser mot denna bakgrund
att Sverige aktivt bör verka för att den
nya   europeiska  sjöfartsmyndigheten
lokaliseras till Göteborg.

6. Flygplatskapaciteten i
Storstockholmsområdet (punkt 35)

av Börje Vestlund (s).
Miljöhänsyn,   säkerhetsfrågor   och
markanvändningsperspektiv  utgör  tre
viktiga skäl för att så snart som möjligt
fastställa  ett  datum  för  Brommas
nedläggning som reguljär flygplats.
Redan i dag överstiger bullernivån för
de ca 25 000 stockholmare som bor i
området maxnivån utomhus, som är satt
till 70 dBA. I dag lider många Brommabor
fysiskt  av  dålig luft, buller  och
föroreningar, med flyget som en viktig
orsak. Det är ur ett säkerhetsperspektiv
olämpligt med flygplatsens placering i
ett  tättbefolkat  område  i  absolut
anslutning  till  Stockholms  centrala
delar. Eftersom marken ligger så centralt
och mitt i redan bebyggt område vore det
idealiskt för bostadsbebyggelse, vilket
verkligen behövs.
Att  Bromma  som  flygplats   är
förhållandevis liten innebär inte att den
verksamhet som där sker  i  dag  är
betydelselös. Stockholm behöver flyget,
men en flygplats på Bromma är olämplig,
vilket  konstaterats redan i tidigare
skeden  av  flygplatsens  historia.
Uppgifter i medierna gör därtill gällande
att  Arlanda  flygplats  uppvisar  en
avmattning i flygaktivitet orsakad av
bl.a.  nedgången  inom  IT-   och
telekombranschen  samt  följder  av
terrordåden i USA den 11 september 2001.
Arlandas kapacitet borde därför beaktas
när  frågan  om  Brommas  nedläggning
diskuteras och utreds. Luftfartsverket
och Stockholms stad har undertecknat ett
avtal beträffande Bromma flygplats som
går ut år 2011, vilket måste innebära det
definitiva slutdatumet för Bromma som
flygplats.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 22
Kommunikationer
Regeringen     (Näringsdepartementet)
föreslår i budgetpropositionen för 2003
(prop. 2002/03:1 utg.omr. 22)
1.  att  riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1997:620)  om  upphävande  av  lagen
(1939:608) om enskilda vägar,
2.  att  riksdagen antar regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto
av stöd till kommuner för anläggande av
lokala telenät,
3.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen för 2003 får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret på  högst
1 295 000 000 kr för genomförande av
prioriterade vägprojekt 2003,
4.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen för 2003 får besluta om en
låneram   i  Riksgäldskontoret   på
295  000  000 kr för Vägverket  och
Banverket tillsammans, för att finansiera
kapitaltillskottet  till  Svedab  samt
räntan för detta lån,
5.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen får besluta om en låneram för
vägprojektet Hogdal-Nordby på 115 000 000
kr  som inkluderar räntekostnaden för
lånet,
6. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  under 2003 för ramanslaget 36:2
Väghållning  och  statsbidrag  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter
på högst 33 900 000 000 kr efter 2003,
7. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  under 2003 för ramanslaget 36:4
Banverket:    Banhållning     och
sektorsuppgifter   ingå   ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
åtaganden  medför utgifter  på  högst
9 200 000 000 kr efter 2003,
8. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  under 2003 för Botniabanan ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  innebär
utgifter på högst 25 000 000 000 kr efter
år 2003,
9.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen för 2003 får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om  högst
8 795 000 000 kr för Banverket för
investeringar   i   eldrifts-   och
teleanläggningar,   telenätsutrustning,
projekteringslager, rörelsekapital samt
för   vissa   investeringar    i
Stockholmsområdet  1983  enligt  avtal
mellan  staten  och  Stockholms  läns
landsting,
10.  att  riksdagen  godkänner  att
regeringen för 2003 får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om  högst
1 713 000 000 kr för genomförande av
prioriterade järnvägsprojekt 2003,
11. att riksdagen bemyndigar regeringen
att ge Affärsverket Statens järnvägar
samt  de nya verksamheter som numera
bedrivs i bolag finansiella befogenheter
2003  i  enlighet med vad regeringen
förordar,
12. att riksdagen godkänner ekonomiska
mål   och   investeringsplan   för
Sjöfartsverket för perioden 2003-2005 i
enlighet med vad regeringen förordar,
13. att riksdagen bemyndigar regeringen
att   fastställa   utdelning   och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i
enlighet med vad regeringen förordar,
14. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  för  2003  ge  Sjöfartsverket
finansiella befogenheter i enlighet med
vad regeringen förordar,
15.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen förordar om Handelsflottans
kultur- och fritidsråd,
16. att riksdagen godkänner ekonomiska
mål   och   investeringsplan   för
Luftfartsverket för perioden 2003-2005 i
enlighet med vad regeringen förordar,
17. att riksdagen bemyndigar regeringen
att   fastställa   utdelning   och
skattemotsvarighet för Luftfartsverket i
enlighet med vad regeringen förordar,
18. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  för  2003  ge  Luftfartsverket
finansiella befogenheter i enlighet med
vad regeringen förordar,
19. att riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2003 för ramanslaget 36:13
Rikstrafiken:  Trafikupphandling  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  innebär
utgifter på högst 3 950 000 000 kr under
åren 2004-2009,
20.  att  riksdagen  godkänner  vad
regeringen   förordar  om   Statens
haverikommission,
21. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  under 2003 för ramanslaget 37:2
Upphandling av samhällsåtaganden  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden innebär utgifter på
högst  200  000 000 kr  under  åren
2004-2005,
22. att riksdagen för budgetåret 2003
anvisar anslagen under utgiftsområde 22
Kommunikationer   enligt   följande
uppställning: (i tkr):
36:1 Vägverket: Administration, ramanslag
1 010 555
36:2  Väghållning  och  statsbidrag,
ramanslag           14 923 449
36:3 Banverket: Administration, ramanslag
754 161
36:4  Banverket:  Banhållning   och
sektorsuppgifter, ramanslag  7 063 972
36:5 Ersättning till Statens järnvägar
för kostnader i samband
med utdelning från AB Swedcarrier m.m.,
ramanslag             45 000
36:6 Från EG-budgeten finansierade stöd
till transeuropeiska
nätverk, ramanslag        200 000
36:7 Ersättning för fritidsbåtsändamål
m.m., obetecknat anslag      71 000
36:8 Ersättning till viss kanaltrafik
m.m., obetecknat anslag      62 660
36:9 Sjöfartsregistret, ramanslag 4 369
36:10  Rederinämnden:  Administration,
ramanslag             3 047
36:11  Driftbidrag  till  kommunala
flygplatser, obetecknat anslag  94 900
36:12  Rikstrafiken:  Administration,
ramanslag             11 319
36:13  Rikstrafiken: Trafikupphandling,
ramanslag            790 000
36:14  Viss internationell verksamhet,
ramanslag             7 500
36:15    Statens    väg-    och
transportforskningsinstitut, ramanslag33
245
36:16   Statens   institut   för
kommunikationsanalys, ramanslag  48 742
37:1   Post-   och   telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter, ramanslag  11 941
37:2 Upphandling av samhällsåtaganden,
ramanslag            153 484
37:3 Ersättning till Posten AB (publ.)
för grundläggande
kassaservice, ramanslag     400 000
37:4 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB
för alarmeringstjänst
enligt avtal, ramanslag     144 000
37:5         Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.,
ramanslag             25 000
Summa             25 858 344
Propositionens lagförslag är fogade som
bilaga 2 till betänkandet.

Motioner från allmänna motionstiden
hösten 2002

2002/03:T203 av Carl-Axel Johansson (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
fördelning av slottider för flyget.
2002/03:T205 av Nils Fredrik Aurelius
(m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om färjetrafik till och från Öland.
2002/03:T212 av Annelie Enochson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
lokalisering   av  den   europeiska
sjösäkerhetsbyrån till Göteborg.
2002/03:T217 av Håkan Larsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
statens ansvar för kollektivtrafik  i
glesbygd.
2002/03:T226 av Gunilla Tjernberg (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
nödvändigheten  av  ett   skyndsamt
klarläggande av vem som  skall  vara
huvudman för trafikförbindelsen mellan
Holmön och fastlandet.
2002/03:T231 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   hamnalternativen   i
Gotlandstrafiken.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om beslut som säkerställer nytt
tonnage i Gotlandstrafiken.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om sänkning av längdmetertaxan.
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  ett  avskaffande   av
stuverimonopolet  för  att  möjliggöra
sänkta fraktkostnader.
2002/03:T235 av Sofia Larsen och Eskil
Erlandsson (båda c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  förrättningskostnader  för
vägföreningar.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om höjda statsbidrag till  de
enskilda vägarna.
2002/03:T245 av Johan Linander (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
öppethållandet i Falsterbokanalen.
2002/03:T247  av  Lilian  Virgin  och
Christer Engelhardt (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att utreda möjligheten att förlägga en
samlokaliserad sjöräddning och kustradio
till Gotland.
2002/03:T249 av Jeppe Johnsson och Sten
Tolgfors (båda m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
finansieringen av isbrytningen.
2002/03:T251 av Annika Qarlsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att bidragen till det enskilda vägnätet
bör öka.
2002/03:T256 av Yvonne Ångström (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  utreda förutsättningarna att  ge
statligt stöd till färjetrafiken över
Kvarken mellan Umeå och Vasa.
2002/03:T264 av Cecilia Magnusson och
Anita Sidén (båda m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
farledsavgifter.
2002/03:T265 av Christina Axelsson och
Sonia Karlsson (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
tillgänglighet hos posten.
2002/03:T272 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om utredning angående ändringar i lagar
som gäller för färdtjänstverksamhet.
2002/03:T274 av Roger Karlsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  ge  Rikstrafiken i uppdrag  att
upphandla  persontrafik på  TGOJ-banan
mellan Nyköping/Oxelösund och Flen.
2002/03:T275 av Cecilia Magnusson och
Anita Sidén (båda m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Landvetters flygplats.
2002/03:T280 av Agne Hansson (c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inte genomföra den s.k.
BREV-utredningens förslag om att överföra
allmänna vägar till enskilda.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att behålla den  statliga
bidragsandelen till enskilda väghållare
på minst 60 %.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om ökade resurser  till  det
enskilda vägnätet i Kalmar län.
2002/03:T281 av Karin Thorborg m.fl. (v):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  låta utvärdera  den
samhällsekonomiska lönsamheten av Postens
avreglering och omorganisation.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att låta utvärdera följderna på
arbetsmarknaden och arbetsmässiga följder
av   Postens   avreglering   och
omorganisation.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om  att  låta  utvärdera
konsekvenserna för allmänheten av Postens
avreglering och omorganisation när det
gäller service.
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om  att  låta  utvärdera
konsekvenserna av Postens avreglering och
omorganisation   när   det   gäller
tillgänglighet.
2002/03:T282 av Karin Svensson  Smith
m.fl. (v):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att avveckla Bromma flygfält.
2002/03:T283 av Camilla Sköld Jansson
(v):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  regeringen skall  återkomma  med
förslag    på   ett    förändrat
statsbidragssystem för enskilda vägar.
2002/03:T286 av Håkan Juholt (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av en tillsynsmyndighet  för
färdtjänst.
2002/03:T287 av Håkan Juholt och Ann-
Marie Fagerström (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
de kommunala flygplatsernas betydelse.
2002/03:T288 av Ulla Löfgren och Anders G
Högmark (båda m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökade anslag till enskilda
vägar.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kulturmiljövård.
2002/03:T289 av Cecilia Widegren (m) och
Holger Gustafsson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att ta det finansiella ansvaret så att
beslut om enskilda vägar kan uppfyllas.
2002/03:T294 av Johan Linander (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening att lika villkor för
postservice skall gälla i hela Sverige.
2002/03:T295 av Birgitta Carlsson (c):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Vägverkets utbetalningar
till enskilda vägar skall vara 70 % av
kostnaderna.
2002/03:T297 av Helena Bargholtz (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att återinföra den tidigare modellen för
nordiskt porto.
2002/03:T298 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en utförsäljning av SAS.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en  delförsäljning  av
Luftfartsverket.
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om insjö- och kustfarten.
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de enskilda vägarna.
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om luftfarten.
19.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om handel med s.k. slottider.
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de regionala flygplatserna.
21.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om sjöfarten.
22.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  konkurrenssituationen  i
hamnarna.
23.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en utvärdering av
Posten AB:s omorganisation.
26.  Riksdagen anvisar med  följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag anslagen under utgiftsområde 22
Kommunikationer enligt uppställning:
Anslag,  tkr   Regeringens  förslag
Anslagsförändring
36:1 Vägverket: Administration1 010 555
-80 000
36:2 Väghållning och statsbidrag14 923
449            +1 000 000
36:3 Banverket: Administration 754 161
-80 000
36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter 7 063 972  -1 763 000
36:11 Driftbidrag till
kommunala    flygplatser94    900
+5 000
Summa  för utgiftsområdet25  858  344
V918
2002/03:T309 av Agne Hansson och Lena Ek
(båda c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
etablering av en bilfärjelinje sommartid
mellan Öland och Gotland.
2002/03:T317 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av en översyn av lagen (1997:736)
om färdtjänst.
2002/03:T319 av Mona Jönsson (mp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ett obligatoriskt fritidsbåtsregister.
2002/03:T321 av Elizabeth Nyström m.fl.
(m):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om anslagen till enskilda vägar.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om inventering av standarden på
det enskilda vägnätet.
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en upphandling av Banverkets
produktion.
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om sjöfartsstöd.
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om avreglering och privatisering
av hamnverksamheten.
16.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om stuveriverksamheten.
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utreda kostnadsansvaret för
och behovet av isbrytarflottan.
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om angelägenheten av en fortsatt
rationalisering inom Sjöfartsverket.
19.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om slottider.
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   påskyndandet    av
liberaliseringen av luftfarten.
21.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om privatisering av  Arlanda,
Landvetter och Sturup.
22.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Bromma och allmänflyget  i
Stockholmsområdet.
23.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   en  förändring   av
Luftfartsverket.
2002/03:T326 av Torsten Lindström (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att   utveckla   Stockholm/Västerås
flygplats.
2002/03:T332 av Jörgen Johansson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att höja anslaget till enskilda vägar
till den nivå som gällde 1992.
2002/03:T337 av Per Bill och Gunnar Axén
(båda m):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en uppdelning och försäljning
av Posten AB.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inte tillåta Posten AB att
höja portot.
2002/03:T339 av Anna Lilliehöök (m):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Bromma flygplats skall behållas efter
år 2011.
2002/03:T340 av Peter Danielsson m.fl.
(m):
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att sjöfartens avgifter skall
vara konkurrensneutrala jämfört med andra
transportslag.
2002/03:T341 av Britt-Marie  Lindkvist
(s):
Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till ändring av lagen om
färdtjänst i enlighet med vad som anförs
i motionen.
2002/03:T344 av Kerstin Lundgren (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en avveckling av Bromma flygplats.
2002/03:T357 av Annelie Enochson (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  förändra  avgiftssystemet  för
sjöfarten.
2002/03:T365 av Åsa Torstensson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Sjöfartsverkets ansvar att ge ett samlat
förslag på hur underhåll och ägande av
fyrar med kulturellt värde, men utan
säkerhetsmässig betydelse, kan överföras
till annan huvudman eller annat ägande.
2002/03:T366 av Åsa Torstensson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om   statens   och   de   lokala
trafikhuvudmännens samlade ansvar  för
Bohusbanan.
2002/03:T368  av Viviann  Gerdin  och
Birgitta Sellén (båda c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att person med funktionshinder
som beviljats färdtjänst skall kunna resa
på fastställda tider.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  ensamstående  med
funktionshinder som förvärvsarbetar och
beviljats arbetsresor skall ha laglig
rätt att lämna och hämta barn under tolv
år   i   direkt  anslutning  till
arbetsresorna.
2002/03:T369 av Viviann Gerdin (c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökade statsbidrag till enskilda
vägar.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att extra väganslag utges för
att täcka vägskador efter översvämningar.
2002/03:T377 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om lägre pendlingsavgifter.
5.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om samplanering av flygplatserna
Kastrup och Sturup.
2002/03:T383 av Lennart Fremling (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet   av   att   införa   ett
samhällsekonomiskt    synsätt    i
trafikpolitiken för att  person-  och
godstrafiken  skall fördelas  på  ett
optimalt sätt mellan olika transportslag.
2002/03:T384 av Håkan Larsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
statsbidrag till enskild väghållning.
2002/03:T387 av Håkan Juholt (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ett gemensamt nordiskt porto.
2002/03:T391 av Cinnika Beiming m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ansvaret för Mälarbron i Södertälje och
andra centralt viktiga broar.
2002/03:T396 av Carina Ohlsson (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
lagen om färdtjänst.
2002/03:T398 av Claes Västerteg och Sofia
Larsen (båda c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om att förändra Posten  AB:s
målkrav till att vara ett företag med
särskilt samhällsintresse.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  garantera  en  god
postservice i hela landet.
2002/03:T400 av Erling Bager (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om de svenska sjöfartsavgifterna.
2002/03:T402 av Carina Ohlsson och Urban
Ahlin (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
Vänersjöfartens utveckling.
2002/03:T407 av Birgitta  Sellén  och
Kenneth Johansson (båda c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ett ökat anslag till enskilda vägar.
2002/03:T419  av Gustav Fridolin  och
Kerstin-Maria Stalin (båda mp):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en översyn  av
färdtjänsten och färdtjänstlagen.
2.  Riksdagen  begär att  regeringen
lägger  fram förslag till ändring  i
färdtjänstlagen  för  att  säkerställa
synskadades rätt att medta assistent i
färdtjänsten.
2002/03:T429 av Ronny Olander (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
obligatorisk  ansvarsförsäkring   för
fritidsbåtar.
2002/03:T430 av Maria Öberg m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
flygtrafikens betydelse för inlandet.
2002/03:T434 av Lena Ek och Agne Hansson
(båda c):
Riksdagen beslutar att hos regeringen
begära  förslag  om  en  garanterad
transportstandard för Gotland i enlighet
med  förslagen  i  utredningen  om
Gotlandstrafiken (SOU 2001:66).
2002/03:T440 av Lennart Fremling m.fl.
(fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att bidragsdelen till enskilda vägar inte
bör minska.
2002/03:T443  av Agneta Lundberg  och
Susanne Eberstein (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
enskilda vägar.
2002/03:T450 av Roger Karlsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ett ökat anslag till enskilda vägar.
2002/03:T453 av Marina Pettersson (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening att en utvärdering av
färdtjänstlagen sker så snart det är
möjligt.
2002/03:T462 av Johnny Gylling  m.fl.
(kd):
1.  Riksdagen  avslår  regeringens
hemställan om att få besluta om  en
låneram i Riksgäldskontoret på  högst
1 295 000 000 kr för genomförande av
prioriterade vägprojekt år 2003.
2.  Riksdagen  avslår  regeringens
hemställan om att få besluta om  en
låneram i Riksgäldskontoret på  högst
1 713 000 000 kr för genomförande av
prioriterade järnvägsprojekt år 2003.
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  finansiering  av
infrastruktur  genom lån  skall  vara
reserverat för nyinvesteringar i form av
sammanhållna  och  tydligt  avgränsade
projekt.
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av Botniabanans
finansierings- och styrmodell.
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en ökning av anslaget till
drift och byggande av enskilda vägar.
20.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om säkerhetsrutinerna inom flyget.
21.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs    om    att    skilja
Luftfartsinspektionen        från
Luftfartsverket.
22.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att staten bör se över sitt
ägande i SAS.
23.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att trygga flygplatskapaciteten
i Stockholmsområdet.
24.  Riksdagen anvisar med  följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag anslagen under utgiftsområde 22
Kommunikationer enligt uppställning:
Anslag,  tkr   Regeringens  förslag
Anslagsförändring
36:1 Vägverket: Administration1 010 555
-20 000
36:2 Väghållning och statsbidrag14 923
449            +1 590 000
36:3 Banverket: Administration 754 161
-5 000
36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter 7 063 972  +1 710 000
36:12 Rikstrafiken: Administration11 319
-500
36:14 Viss internationell verksamhet7 500
-1 000
36:16 Statens institut för
kommunikationsanalys48 742    -5 500
37:1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter 11 941    -2 000
37:5 Informationsteknik:
Telekommunikation    m.m.25    000
-5 000
Summa  för utgiftsområdet25  858  344
+3 261 000
2002/03:T463 av Johnny Gylling  m.fl.
(kd):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om tillgång till posttjänster för
äldre och funktionshindrade.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om lantbrevbärarna.
2002/03:T464 av Johnny Gylling  m.fl.
(kd):
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  ett handlingsprogram  för
kustsjöfarten.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att avgiftssystemet ses över
för att skapa ett mer konkurrensneutralt
förhållande mellan transportslagen.
4.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att i EU-sammanhang aktualisera
frågan om finansiering av isbrytning med
EU-medel.
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om medel till marin forskning.
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om sjöfartens investeringsbehov.
2002/03:T466 av Sven Bergström m.fl. (c):
5. Riksdagen beslutar att avsätta 170
miljoner mer per år än vad regeringen har
föreslagit  till anslaget  Drift  och
byggande av enskilda vägar.
6.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inrätta en nationell fond
för oförutsedda händelser i det enskilda
vägnätet.
9.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  statens  ansvar  för  en
fungerande kollektivtrafik i glesbygd.
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att staten måste ta ansvar för
nätverket av flygplatser, framför allt i
de   regioner   som   har   litet
befolkningsunderlag.
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att dela Luftfartsverket i en
myndighetsdel och en produktionsdel.
16.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att delprivatisera Arlanda,
Landvetter och Sturup.
17.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att staten, när konjunkturen så
tillåter, bör sälja ut sina ägarandelar i
SAS.
18.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att avveckla Bromma flygplats.
19.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  beredskap  för   ökad
flygplatskapacitet i  Stockholms-  och
Mälardalsområdet.
21.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av goda villkor för
Väner- och Mälarsjöfarten.
22.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att trafiken till och från
Gotland måste få en långsiktig lösning
och en lösning som sker på Gotlands
villkor.
2002/03:T469  av Annika Qarlsson  och
Birgitta Sellén (båda c):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   tydliga   krav   på
produktionsutveckling         och
kvalitetssäkring för att garantera att en
bra och säker postservice tillhandahålls
i hela landet.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att lantbrevbärarnas uppgifter
utvecklas att även gälla mot företag som
mobila postcenter.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att lantbrevbärarnas uppgifter
utvecklas att tillhandahålla kassaservice
på orter som har långa avstånd till
närmaste postcenter.
2002/03:T472 av Maud Olofsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att staten måste ta sin del av ansvaret
för färjetrafiken över Kvarken mellan
Umeå och Vasa.
2002/03:T477 av Christin Nilsson m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
hamnverksamhet och godstransporter.
2002/03:T478 av Sven Bergström m.fl. (c):
Riksdagen  anvisar  med   följande
ändringar i förhållande till regeringens
förslag anslagen under utgiftsområde 22
Kommunikationer   enligt   följande
uppställning:
Anslag,  tkr   Regeringens  förslag
Anslagsförändring
36:1 Vägverket: Administration1 010 555
-60 000
36:2 Väghållning och statsbidrag14 923
449            +1 700 000
36:3 Banverket: Administration 754 161
-30 000
Nytt anslag: Rikstrafiken,
trafikupphandling av kollektivtrafik
i glesbygd           +100 000
Summa  för utgiftsområdet16  688  165
+1 710 000
2002/03:T480 av Elizabeth Nyström m.fl.
(m):
1. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22 Kommunikationer för budgetåret 2003
26 535 297 000 kr.
2. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22  politikområde  36:1  Vägverket:
Administration  för  budgetåret  2003
950 555 000 kr.
3. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22 politikområde 36:2 Väghållning och
statsbidrag  för  budgetåret   2003
2 000 000 000 kr utöver vad regeringen
föreslår eller således 16 923 449 000 kr.
4. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22  politikområde  36:3  Banverket:
Administration  för  budgetåret  2003
714 161 000 kr.
5. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22 politikområde 36:7 Ersättning till
fritidsbåtsändamål för budgetåret 2003
41 000 000 kr.
6. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22  politikområde 36:10 Rederinämnden:
Administration för budgetåret 2003 0 kr.
7. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22  politikområde 36:13  Rikstrafiken:
Trafikupphandling för budgetåret  2003
690 000 000 kr.
8. Riksdagen anvisar till utgiftsområde
22 politikområde 37:3 Ersättning till
Posten AB för grundläggande kassaservice
för budgetåret 2003 0 kr.
2002/03:T481 av Lennart Nilsson m.fl.
(s):
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen  anförs  om  Landvetter  som
internationell flygplats.
2002/03:T489 av Sylvia Lindgren m.fl.
(s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
säkerheten i Gotlandstrafiken.
2002/03:T496 av Kristina Zakrisson m.fl.
(s):
11.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs   om   att   staten   även
fortsättningsvis måste ta ansvar för att
upprätthålla en god postservice med en
väl   fungerande  betalnings-   och
kassaservice i hela landet.
12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om statligt ansvar  för  att
upprätthålla trafiken på vissa olönsamma
linjer.
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fortsatt statligt stöd till
interregional kollektivtrafik med buss
och tåg.
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  samordning av  de  olika
trafikslagen.
2002/03:T498  av Göran Norlander  och
Kerstin Kristiansson Karlstedt (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
enskilda vägar.
2002/03:T502 av Rune Berglund m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
enskild väghållning i Jämtlands län.
2002/03:T506 av Karl Gustav Abramsson och
Sören Wibe (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av insatser för att  trygga
färjetrafiken mellan Umeå och Vasa i
Finland.
2002/03:T513 av Sylvia Lindgren (s):
1.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  säkerställa  att
intentionerna  bakom  lex  Britannia
bevaras.
2.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att vidta åtgärder för att
minska möjligheterna för fartyg under FOC
att färdas över svenska farvatten och
lägga till i svenska hamnar, i syfte att
öka säkerheten för miljö och människoliv.
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  att  i  alla  relevanta
internationella sammanhang arbeta för att
få stopp på FOC-fenomenet.
2002/03:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):
22. Riksdagen anvisar för budgetåret
2003 anslagen under utgiftsområde  22
Kommunikationer enligt uppställning:
Anslag, mkr         Anslagsförän
dring
36:1    Vägverket:   Administration
-80
36:2  Väghållning  och  statsbidrag
1 000
36:3    Banverket:   Administration
-75
36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter         -1 763
36:11 Driftbidrag till
kommunala flygplatser         5
Summa för utgiftsområdet      -913
2002/03:So457 av Chatrine Pålsson m.fl.
(kd):
13.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att färdtjänsten skall vara ett
likvärdigt    alternativ     till
kollektivtrafiken.
14.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en instans för överklaganden av
färdtjänstärenden.
15.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs  om  en  ändring  i  1  §
färdtjänstlagen (1997:736).
2002/03:N266 av Helena Bargholtz (fp):
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av att prioritera en
lösning av Gotlandstrafikens problem.
2002/03:N270 av Rosita Runegrund och Sven
Brus (båda kd):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Vägverkets och Glesbygdsverkets
samlade ansvar för att utarbeta förslag
om enhetliga regler för färjetrafiken.
2002/03:N304 av Mikael Odenberg m.fl.
(m):
7.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de enskilda vägarna.
2002/03:N340 av Johan Linander och Lars-
Ivar Ericson (båda c):
3.   Riksdagen  tillkännager   för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om att Ystads hamn bör
klassificeras som hamn av riksintresse.
10.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad som i
motionen anförs om ett starkare samarbete
mellan Malmö-Sturup flygplats och Kastrup
i Köpenhamn.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag


2.1 Förslag till lag om ändring i lagen
(1997:620)  om  upphävande  av  lagen
(1939:608) om enskilda vägar
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto
av stöd till kommuner för anläggande av
lokala telenät
Bilaga 3
Utskottets förslag till beslut om anslag
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer


Utskottets förslag överensstämmer  med
regeringens förslag till anslagsfördel
ning.   Moderata   samlingspartiet,
Folkpartiet         liberalerna,
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
redovisar  sina  ställningstaganden  i
särskilda  yttranden som fogats  till
betänkandet.
1 000-tal kronor
Politikområde        Utskottets
Anslag             förslag

3 Transportpolitik
6
1 Vägverket: Administration   1 010 555
(ram)
2 Väghållning och statsbidrag   14 923
(ram)                449
3 Banverket: Administration    754 161
(ram)
4 Banverket: Banhållning och  7 063 972
sektorsuppgifter (ram)
5 Ersättning till Statens     45 000
järnvägar för kostnader i
samband med utdelning från
AB Swedcarrier m.m. (ram)
6 Från EG-budgeten        200 000
finansierade stöd till
transeuropeiska nätverk
(ram)
7 Ersättning för          71 000
fritidsbåtsändamål m.m.
(obet.)
8 Ersättning till viss       62 660
kanaltrafik m.m. (obet.)
9 Sjöfartsregistret (ram)      4 369
1 Rederinämnden:          3 047
0 Administration (ram)
1 Driftbidrag till kommunala    94 900
1 flygplatser (obet.)
1 Rikstrafiken: Administration   11 319
2 (ram)
1 Rikstrafiken:          790 000
3 Trafikupphandling (ram)
1 Viss internationell        7 500
4 verksamhet (ram)
1 Statens väg- och         33 245
5 transportforskningsinstitut
(ram)
1 Statens institut för       48 742
6 kommunikationsanalys (ram)
3 IT, tele och post
7
1 Post- och telestyrelsen:     11 941
Förvaltningskostnader för
vissa myndighetsuppgifter
(ram)
2 Upphandling av         153 484
samhällsåtaganden (ram)
3 Ersättning till Posten AB    400 000
(publ) för grundläggande
kassaservice (ram)
4 Ersättning till SOS Alarm    144 000
Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt
avtal (ram)
5 Informationsteknik:       25 000
Telekommunikation m.m. (ram)
Summa för utgiftsområdet     25 858
344

Bilaga 4
Regeringens och oppositionspartiernas
förslag till beslut om anslag för år 2003
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag           Ansla Regerin
gs-    gens
typ  förslag
(m)  (fp)  (kd)   (c)
36:1 Vägverket:     (ram)  1 010 -60 000 -80 000 -20 000 -60 000
Administration            555
36:2 Väghållning och  (ram)  14 923 +2 000 +1 000 +1 590 +1 700
statsbidrag            449  000   000   000   000
36:3 Banverket:     (ram) 754 161 -40 000 -75 000 -5 000 -30 000
Administration
36:4 Banverket:     (ram)  7 063  -690 -1 763 +1 710
Banhållning och          972  0001   000   000
sektorsuppgifter
36:5 Ersättning till  (ram)  45 000
Statens järnvägar för
kostnader i    samband
med utdelning från AB
Swedcarrier m.m.
36:6 Från EG-budgeten  (ram)   200
finansierade stöd till       000
transeuropeiska nätverk
36:7 Ersättning för   (obet  71 000 -30 000
fritidsbåtsändamål m.m. .)
36:8 Ersättning till viss (obet  62 660
kanaltrafik m.m.     .)
36:9 Sjöfartsregistret (ram)  4 369
36:10 Rederinämnden:  (ram)  3 047 -3 047
Administration
36:11 Driftbidrag till (obet  94 900     +5 000
kommunala flygplatser    .)
36:12 Rikstrafiken:   (ram)  11 319          -500
Administration
36:13 Rikstrafiken:   (ram)   790  -100
Trafikupphandling         000  000
36:14 Viss internationell (ram)  7 500         -1 000
verksamhet
36:15 Statens väg- och (ram)  33 245
transportforskningsinstitut
36:16 Statens institut för (ram)48 742         -5 500
kommunikationsanalys
36:17 Rikstrafiken,    (ram)                   +100
trafikupphandling av                         000
kollektivtrafik i
glesbygd
37:1 Post- och       (ram)  11 941         -2 000
telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för
vissa myndighetsuppgifter
37:2 Upphandling av    (ram)   153
samhällsåtaganden           484
Elanders Gotab, Stockholm 2002
37:3 Ersättning till (ram) 400 -400
Posten AB (publ) för    000 000
grundläggande
kassaservice
37:4 Ersättning till SOS  (ram)   144
Alarm Sverige AB för         000
alarmeringstjänst enligt
avtal
37:5 Informationsteknik:  (ram)  25 000         -5 000
Telekommunikation m.m.
Summa  25 858  +676  -913 +3 261 +1 710
344  953   000   000   000
1Besparingen sker genom
ökade banavgifter