Socialutskottets betänkande
2002/03:SOU12

Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård-och omsorgsområdet


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlas proposition 2002/03:20
Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård-
och omsorgsområdet samt 15 motionsyrkanden  som
väckts  med  anledning av propositionen. Vidare
behandlas 5 motionsyrkanden  från  den allmänna
motionstiden 2002.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag
till  lag om gemensam nämnd  inom  vård-  och
omsorgsområdet. Lagförslaget innebär att kommuner
och landsting ges möjlighet att samverka i en
gemensam nämnd för att gemensamt fullgöra uppgifter
inom vård- och omsorgsområdet. Utskottet tillstyrker
vidare regeringens förslag till ändring i lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård som bl.a. innebär att uttrycket
"medicinskt   färdigbehandlad"   ersätts   med
"utskrivningsklar"  samt  att  kommunen  blir
betalningsansvarig  först  när  patienten  är
utskrivningsklar och en vårdplan är upprättad.
Utskottet anser att det är angeläget att den
pågående försöksverksamheten med kommunal primärvård
kan avslutas på ett tillfredsställande sätt och att
vård-  och  omsorgsverksamheten  ges  rimliga
möjligheter  att  utformas  efter  de  nya
förutsättningar som förslaget till lag om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet innebär. För att
möjliggöra detta föreslår således utskottet med
delvis bifall till en motion att lagen (1991:1136)
om  försöksverksamhet  med  kommunal  primärvård
förlängs att gälla t.o.m. utgången av 2004.
Utskottet tillstyrker i huvudsak övriga lagförslag
och avstyrker övriga motioner. Lagarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2003.

I betänkandet finns 14 reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Förslaget till lag om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet

Riksdagen antar förslaget till lag om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Riksdagen
avslår därmed motionerna 2002/03:So14 yrkande 1
och 2002/03:Sf290 yrkande 8.
Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

2. Formerna för proportionella val av
ledamöter i gemensamma nämnder m.m.

 Riksdagen avslår motion 2002/03:So16 yrkande
1.
Reservation 3 (fp)

3. Tilläggsdirektiv till offentlighets- och
sekretesskommittén

 Riksdagen avslår motion 2002/03:So15 yrkande
2.
Reservation 4 (m, fp, kd, c)

4. Ansvarsfördelningen mellan kommuner och
landsting

 Riksdagen avslår motion 2002/03:So17 yrkande
2.
Reservation 5 (c)

5. Lagen (1991:1136) om försöksverksamhet
med kommunal primärvård, m.m.

Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3
framlagda  förslaget  till lag  om  fortsatt
giltighet   av   lagen   (1991:1136)   om
försöksverksamhet  med  kommunal  primärvård.
Riksdagen bifaller därmed delvis motion 2002/03:
So13 och avslår motion 2002/03:So17 yrkande 3.
Reservation 6 (m, fp, c)

6. Stöd till den enskilde genom
vårdkedjan

 Riksdagen avslår motion 2002/03:So14 yrkande
2.
Reservation 7 (m)

7. Förslaget till lag om ändring i lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar
för viss hälso- och sjukvård

 Riksdagen antar förslaget till lag om ändring
i   lagen  (1990:1404)   om   kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Riksdagen avslår därmed motion  2002/03:So460
yrkande 8.
Reservation 8 (kd)

8. Ersättning enligt lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso-
och sjukvård

  Riksdagen  avslår motionerna 2002/03:So16
yrkande  5,  2002/03:So316  yrkande  2  och
2002/03:So358 yrkande 9.
Reservation 9 (fp)

9. Särskilt läkaransvar

 Riksdagen avslår motion 2002/03:So15 yrkande
1.
Reservation 10 (kd)

10. Läkarmedverkan i den kommunala hälso-
och sjukvården

 Riksdagen  avslår  motionerna 2002/03:So14
yrkande 3, 2002/03:So17 yrkandena 1 och 4 samt
2002/03:So509 yrkande 15.
Reservation 11 (m)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

11. Avgränsningar

 Riksdagen avslår motion 2002/03:So16 yrkandena
2-4.
Reservation 14 (fp)

12. 26 § förslaget till lag om ändring i
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Riksdagen antar 26 § förslaget till lag om
ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
med den ändringen att "2 §" införs i andra
stycket efter ordet "enligt" samt att "2 §"
införs i tredje stycket mellan orden "enligt" och
"lagen".

13. Lagförslagen i övrigt

 Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),
b) lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
c) lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
d) lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade,
e)  lag om ändring i lagen (1998:1656)  om
patientnämndsverksamhet m.m.,
f) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad
utskottet föreslagit ovan.

Stockholm den 8 april 2003

På socialutskottets vägnar


Ingrid Burman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ingrid
Burman  (v),  Kristina Zakrisson (s), Margareta
Israelsson (s), Conny Öhman (s), Catherine Persson
(s), Carl-Axel Johansson (m), Marina Pettersson (s),
Gabriel  Romanus  (fp), Kenneth Johansson  (c),
Christer Engelhardt (s), Anne Marie Brodén (m),
Elina Linna (v), Kerstin-Maria Stalin (mp), Martin
Nilsson (s), Magdalena Andersson (m), Ulrik Lindgren
(kd) och Marita Aronson (fp).
2002/03

SoU12


Redogörelse för ärendetPropositionens huvudsakliga innehåll


Behovet av samverkan mellan kommuner och landsting
har  blivit  allt tydligare. Ur den  enskildes
perspektiv är det viktigt att metoder för samordnad
planering utvecklas  samt  att en god kvalitet
säkerställs. Verksamheter har också utvecklats med
utgångspunkt från brukarnas samlade behov.

Med  propositionen vill regeringen stödja och
stimulera  en  fortsatt  kvalitetsutveckling  av
samverkan på vård- och omsorgsområdet. Inriktningen
är  att  utöka  landstingens  och  kommunernas
befogenheter att utforma arbetet utifrån de lokala
förutsättningarna. Kommuner och landsting  skall
därför genom en ny lag ges möjlighet att samverka i
en  gemensam  nämnd för att gemensamt fullgöra
uppgifter inom vård- och omsorgsområdet.
Regeringen avser vidare att skapa incitament för
gemensam vårdplanering genom  ändringar i lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso-  och  sjukvård.  Uttrycket  "medicinskt
färdigbehandlad" ersätts med "utskrivningsklar" och
kommunen blir betalningsansvarig först när patienten
är utskrivningsklar samt när  en  vårdplan  är
upprättad.  Den gemensamma vårdplaneringen skall
bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde
och klargöra det samlade behovet av insatser samt
vilken enhet som är ansvarig för respektive insats.
Regeringen  anser  också  att  den  offentligt
finansierade vården och omsorgen i möjligaste mån
skall utformas med stöd av entydiga och enhetliga
regler och föreslår därför ändringar i reglerna för
betalningsansvar  för  patienter  inom  sluten
psykiatrisk vård.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2003.
Utskottets överväganden
Gemensamma nämnder inom vård- och
omsorgsområdet


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta förslaget till lag om
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
Utskottet framhåller att en bättre samordning
förbättrar kvaliteten och servicen till de
enskilda samtidigt som samhällets resurser
används effektivare. Utskottet anser att det
är   angeläget   att   den   pågående
försöksverksamheten med kommunal primärvård
kan avslutas på ett tillfredsställande sätt
och att vård- och omsorgsverksamheten ges
rimliga möjligheter att utformas efter de nya
förutsättningar som förslaget till lag om
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
innebär. För att möjliggöra detta föreslår
således utskottet att lagen (1991:1136) om
försöksverksamhet med  kommunal primärvård
förlängs att gälla t.o.m. utgången av 2004.
Riksdagen bör vidare avslå motions-yrkanden
om bl.a. formerna för proportionella val av
ledamöter i gemensamma nämnder inom vård- och
omsorgsområdet,  tilläggs-direktiv   till
Offentlighets- och sekretesskommittén samt om
över-syn  av  ansvarsfördelningen  mellan
kommuner och landsting.

Jämför reservationerna 1 (m), 2 (fp), 3 (fp), 4 (m, fp,
kd, c), 5 (c), 6 (m, fp, c).

Propositionen


Regeringen föreslår att en ny lag om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet beslutas enligt vilken
ett landsting och en eller flera kommuner som ingår
i landstinget gemensamt får fullgöra uppgifter inom
vård- och omsorgsområdet genom samverkan  i en
gemensam nämnd.

Regeringen anför att ansvaret för hälso- och
sjukvårdsinsatser   är   enligt  hälso-  och
sjukvårdslagen  (1982:763),  HSL,  delat  mellan
landstingen  och  kommunerna.  Landstingen  samt
landstingsfria kommuner, dvs. numera endast Gotlands
kommun, skall erbjuda hälso- och sjukvård till dem
som är bosatta inom deras områden. Kommunerna har
genom ädel- och psykiatrireformerna under 1990-talet
fått ett tydligt ansvar för hälso- och sjukvården
för dem som bor i särskilda boendeformer. Kommunerna
ansvarar även för hälso- och sjukvård för dem som
vistas i dagverksamhet. Landstingen ansvarar för
hemsjukvården. Kommunerna har dock befogenhet att
erbjuda  hemsjukvård  efter överenskommelse  med
landstinget. Kommunerna och landstingen har ett
gemensamt ansvar för habilitering, rehabilitering
och hjälpmedel. En skiljelinje mellan huvudmännens
ansvarsområden  är  att kommunernas ansvar  och
befogenheter inte omfattar läkarvård.
Såvitt gäller frågor om sekretess anför regeringen
att i sådan verksamhet  där det ligger i den
enskildes intresse att medverka i vården och där man
kan förvänta sig att den enskilde lämnar samtycke
till   att   information   lämnas,   utgör
sekretessbestämmelserna  inte  något hinder  mot
samverkan. I många fall kan också uppgifter som inte
bedömts omfattas av sekretess lämnas mellan olika
vårdinrättningar,  t.ex.  mellan  landstingets
primärvård och den kommunala hälso- och sjukvården,
om det sker i rent vårdsyfte. I vissa fall kan dock
problem uppstå, t.ex. då samtycke krävs och den
enskilde på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta
ställning i sekretessfrågan. Att i sådana fall lätta
på  sekretessen för att den enskilde skall få
nödvändig vård, behandling eller annat stöd måste
dock  vägas  mot  den  enskildes  krav  på
integritetsskydd.  Vid en  sådan  avvägning  är
regeringen,  med  hänsyn  till  den  enskildes
integritet, inte beredd att fristående från andra
förslag på sekretessområdet föreslå en reglering som
innebär lättnader i sekretessen. Sekretessfrågorna
är inte specifika för den föreslagna gemensamma
nämnden på vård- och omsorgsområdet. Regeringen
avser  därför  att  avvakta Offentlighets-  och
sekretesskommitténs  (dir. 1998:32)  översyn  av
sekretesslagen  och  möjligheterna  att  lämna
sekretessbelagda  uppgifter  mellan  och  inom
myndigheterna för vidare ställningstaganden.
Utgångspunkten för regeringens förslag om utökade
möjligheter till samverkan i gemensam nämnd är att
de principer för ansvarsfördelning mellan kommuner
och landsting som lagts fast genom reformerna under
1990-talet skall fortsätta att gälla. Med stöd av
lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal
primärvård (försökslagen) har vissa kommuner på
försök övertagit huvudmannaskapet för primärvården.
Försökens  syfte  var att ge underlag för ett
ställningstagande om att ansvaret för primärvården
skulle överföras till kommunerna.  Försökslagens
giltighetstid har förlängts vid flera tillfällen och
gäller nu fram till utgången av år 2003.
Regeringen konstaterar att det numera  endast
återstår  ett  område, Katrineholms kommun, där
primärvården drivs av kommunen enligt försökslagen.
Katrineholms kommun och Landstinget Sörmland har
förklarat att de är överens om att fortsätta driva
primärvården lokalt, lämpligen i form av en gemensam
nämnd. Mot denna bakgrund anser regeringen att
försökslagen inte bör förlängas ytterligare.
Av 3 § förslaget till lag om gemensam nämnd inom
vård- och omsorgsområdet framgår vidare att för en
gemensam nämnd gäller, utöver lagförslagets 1 och 2
§§, bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om
gemensam   nämnd.   Regeringen   anför   i
författningskommentaren (s. 41) att det t.ex. gäller
6  kap.  9  § tredje stycket kommunallagen om
representationen i en gemensam nämnd.

Motioner


I motion So14 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)
begärs ett tillkännagivande om vad i motionen anförs
om vård och omsorg med individen i centrum (yrkande
1). Motionärerna anför att de anser det riktigt att
huvudmännen ges möjlighet  att fatta beslut om
gemensamma nämnder inom ramen för det kommunala
självstyret. Motionärerna uttrycker dock oro för att
gemensamma nämnder kan innebära en ökad överbyggnad
med fler politiker, vilket enligt motionärerna inte
kommer att lösa de stora brister som finns inom
vården och omsorgen. Det är inte mer politisk
styrning som behövs i svensk sjukvård och omsorg
utan i stället möjligheter och rättigheter, heter
det i motionen.

I motion So16 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
begärs ett tillkännagivande om en utredning av
formerna för proportionella val av ledamöter i
gemensamma nämnder, kommunalförbund m.m. inom vård-
och omsorgsområdet (yrkande 1). Motionärerna anför
att gemensamma nämnder kan medföra samma nackdelar
som kommunalförbund när det gäller tydligheten i det
politiska ansvaret samt representation  för  de
partier  som  väljarna  valt in i fullmäktige.
Riksdagen bör ge regeringen till känna att en
utredning bör göras av regler i kommunallagen som
gör att principen om proportionella val tryggas,
även där det  gäller  gemensamma  nämnder  och
kommunalförbund samt bolag och stiftelser med flera
huvudmän.
I motion So15 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
begärs ett tillkännagivande om att Offentlighets-
och  sekretesskommittén  (Ju  1999:6)  får  ett
tilläggsdirektiv    att   särskilt   utreda
sekretessbestämmelser vid samverkan mellan huvudmän,
även i de fall alternativa driftsformer förekommer
(yrkande  2). Motionärerna anför att kommitténs
direktiv inte behandlar sekretessfrågorna mellan
privata vårdgivare och offentliga huvudmän. Den
aspekten på sekretesslagen behöver utredas, särskilt
som antalet privata vårdgivare kan förväntas öka
under de närmaste åren.
I motion So17 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
begärs ett tillkännagivande om ansvarsfördelningen
mellan  kommuner  och  landsting  beträffande
hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel
(yrkande  2).  Enligt  motionärerna  kvarstår
fortfarande en  oklar  ansvarsfördelning  mellan
kommuner och landsting i dessa avseenden. Regeringen
behöver  göra en översyn av dessa områden och
återkomma  med   förslag  till  hur  denna
ansvarsfördelning bör  göras. Vidare begärs ett
tillkännagivande  om  möjligheten  till  lokala
överenskommelser mellan kommuner och landsting om
huvudmannaskapet för primärvården  (yrkande  3).
Motionärerna anför att det även fortsättningsvis bör
finnas   möjligheter   att   träffa   sådana
överenskommelser.
I motion So13 av Fredrik Olovsson m.fl. (s) begärs
att  riksdagen  beslutar  att  förlänga  lagen
(1991:1136)  om  försöksverksamhet  med kommunal
primärvård. Motionärerna anför att regeringen i
regeringsförklaringen från oktober 2002 aviserat en
översyn av uppgiftsfördelningen mellan kommunal,
regional  och statlig nivå. Eftersom regeringen
planerar att göra en översyn med fokus på det
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret bör det vara
rimligt att det enda kvarvarande primärvårdsförsöket
i Sverige får fortsätta i avvaktan på slutförandet
och  resultatet av denna utredning.  Lagen  om
försöksverksamhet bör därför förlängas.
I motion Sf290 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
begärs  ett tillkännagivande om psykiatrins och
missbrukarvårdens betydelse för att undvika onödigt
långa sjukskrivningar  (yrkande 8). Motionärerna
anför   att   samverkan  mellan   exempelvis
stadsdelsnämnder i  kommunerna  och landstingets
sjukvårdsområden måste förbättras.

Pågående arbete


Regeringen  har  i januari 2003 tillkallat  en
parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över
strukturen   och   uppgiftsfördelningen   inom
samhällsorganisationen (dir. 2003:10). Arbetet skall
bedrivas i två etapper. I den första etappen skall
kommittén bl.a. identifiera, belysa och övergripande
analysera de samhällsförändringar som inverkar på
och skulle kunna föranleda förändringar i strukturen
och uppgiftsfördelningen i relationen mellan staten,
landstingen och kommunerna. För den första etappen
skall kommittén redovisa ett delbetänkande senast
den 15 december 2003.


Utskottets ställningstagande


Utskottet har tidigare påtalat vikten av samverkan
mellan olika huvudmän inom vård- och omsorgsområdet
(se  bl.a.  betänkandena 2000/01:SoU5  Nationell
handlingsplan  för  utveckling  av  hälso-  och
sjukvården  samt  2001/02:  SoU13  Hälso-  och
sjukvårdsfrågor  m.m.).  En  bättre  samordning
förbättrar kvaliteten och servicen till de enskilda
samtidigt  som  samhällets  resurser  används
effektivare. Utskottet kan inte instämma  i de
farhågor som framförs i motion So14 (m) yrkande 1.
Enligt utskottets mening innebär möjligheten att
bilda   en   gemensam  nämnd  tvärtom  att
samarbetsformerna kan anpassas efter lokala behov
och förutsättningar. Vidare anser utskottet att
motion  Sf290  (fp)  yrkande  8 till stor del
tillgodoses   genom   lagförslaget.  Utskottet
tillstyrker med det anförda förslaget till lag om
gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet och
avstyrker motionsyrkandena.

I motion So16 (fp) behandlas frågan om formerna
för proportionella val av ledamöter i gemensamma
nämnder m.m. inom vård- och omsorgsområdet. Enligt
lagförslagets  3  §  skall  bestämmelserna  i
kommunallagen (1991:900) om gemensam nämnd gälla
även  för  en  gemensam  nämnd  på  vård- och
omsorgsområdet. Detta innebär att 6 kap. 9 § tredje
stycket  kommunallagen om representationen i en
gemensam nämnd avses bli tillämplig. I samband med
den sistnämnda bestämmelsens  införande  anförde
regeringen att varje form av interkommunal samverkan
kan  ge  upphov  till  problem när det gäller
representativiteten, men att denna fråga fick bli
föremål  för  diskussioner  i  samband  med
förhandlingarna om att bilda en gemensam nämnd
(proposition 1996/97:105 s. 45). Vidare erinrade
regeringen om möjligheterna att  ställa frågor,
interpellera och inhämta upplysningar för att ge de
politiska minoriteterna insyn och inflytande samt
påpekade att det dessutom är möjligt och i många
fall önskvärt att mer informellt överlägga med
representanter  för  minoritetspartierna  före
sammanträden med den gemensamma nämnden. Regeringen
nämnde även möjligheten att låta partier som inte
finns  representerade  i nämnden få delta  vid
behandlingen av vissa frågor eller ge dem en mer
generell   närvarorätt.   Konstitutionsutskottet
föreslog att riksdagen skulle anta  regeringens
förslag (se bet. 1996/97:KU20). Riksdagen följde
utskottet (rskr. 1996/97:242). Med hänvisning till
det anförda anser socialutskottet inte att riksdagen
bör ta något initiativ med anledning av motion So16
(fp) yrkande 1.
Utskottet är inte berett att ställa sig bakom
begäran om tilläggsdirektiv till Offentlighets- och
sekretesskommittén. Motion So15 (kd)  yrkande 2
avstyrks.
Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser  är
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) delat
mellan landstingen och kommunerna. Utskottet anser
inte att en sådan översyn som föreslås i motion So17
(c) yrkande 2 erfordras.
Lagen  (1991:1136)  om  försöksverksamhet  med
kommunal primärvård (försökslagen) upphör att gälla
den 1 januari 2004. Genom förslaget om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet anser utskottet
att goda förutsättningar har skapats för huvudmännen
att  själva  välja den form av politiskt  och
administrativt ansvar som de anser bäst gagnar
samordning och samverkan. Utskottet anser dock att
det   är   angeläget   att   den  pågående
försöksverksamheten med kommunal primärvård  kan
avslutas på ett tillfredsställande sätt och att
vård-  och  omsorgsverksamheten  ges  rimliga
möjligheter  att  utformas  efter  de  nya
förutsättningar som förslaget till lag om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet innebär. För att
möjliggöra detta föreslår således utskottet att
försökslagen förlängs att gälla t.o.m. utgången av
2004. Utskottet bifaller med det anförda delvis
motion So13 (s). Motion So17 (c) yrkande 3 avstyrks
i den mån den inte är tillgodosedd med det anförda.

Stöd till den enskilde genom
vårdkedjan


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande om en
vårdkedja som håller. Utskottet anför att det
inom ramen för dagens system och lagstiftning
går  att finna former för ett praktiskt
vårdkedjetänkande och ett gränsöverskridande
synsätt där den enskildes behov sätts i
centrum. Jämför reservation 7 (m)

Propositionen


Regeringen anser att  det  är ett viktigt och
självklart krav att en samordnad planering genomförs
och dokumenteras och att den enskilde får det
personliga och individuellt utformade stöd som han
eller hon behöver. Planen skall utgöra ett konkret
och strukturerat hjälpmedel för samordning och bidra
till att den enskilde ges ökat inflytande över
stödet och den egna tillvaron. Av planen skall det
tydligt framgå vem som är ansvarig för de olika
insatser  som  ingår och vem som ansvarar för
samordningen av dessa. Den företrädare som ges
ansvar för samordningen skall utgöra ett stöd till
den enskilde med fokus på att överbrygga passagen
mellan huvudmän, vårdnivåer och vårdgivare. Ansvarig
företrädare måste också vara lätt att komma i
kontakt med för såväl den enskilde som dennes
anhöriga och närstående. Det är vidare viktigt att
betona att den samordnade planeringen skall präglas
av lyhördhet inför den enskilde och de behov denne
uttrycker.


Motioner


I motion So14 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)
begärs ett tillkännagivande om vad i motionen anförs
om en vårdkedja som håller (yrkande 2). Motionärerna
anför  att  kompetensen inom primärvården måste
breddas. Om patientens valfrihet stärks, pengarna
följer  patienten  och etableringsfrihet införs,
säkras mångfald liksom tillgänglighet. Remisstvång
bör inte tillåtas. Personalen bör få ta ett större
ansvar för verksamheten, t.ex. genom alternativa
driftsformer och kooperativ. Härigenom blir det
lättare att rekrytera och behålla vårdpersonal.


Utskottets ställningstagande


Utskottet delar regeringens uppfattning att det är
ett viktigt och självklart krav att en samordnad
planering genomförs och dokumenteras och att den
enskilde får  det  personliga  och individuellt
utformade stöd som han eller hon behöver. Utskottet
anser att det inom ramen för dagens system och
lagstiftning går att finna former för ett praktiskt
vårdkedjetänkande och ett gränsöverskridande synsätt
där den enskildes behov sätts i centrum. I motion
So14 (m) yrkande 2 behandlas vidare allmänna frågor
om  hälso-  och  sjukvårdens  organisation  och
finansiering. Utskottet hänvisar till att dessa
frågor  helt nyligen  behandlats  i  betänkande
2002/03:SoU3. Motionsyrkandet avstyrks.


Förändrat kommunalt betalningsansvar


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta förslaget till ändring i
lagen   (1990:1404)   om   kommunernas
betalningsansvar  för  viss  hälso-  och
sjukvård. Utskottet framhåller att genom de
förslag som nu lämnas i propositionen får
huvudmännen  ytterligare  incitament  att
utveckla former för en gemensam och samordnad
vårdplanering.   Riksdagen   bör  avslå
motionsyrkanden  om  bl.a. nivån på  den
ersättning som en kommun skall betala till
ett landsting. Jämför reservationerna 8 (kd),
9 (fp), 10 (kd).

Propositionen


Uttrycket  "medicinskt  färdigbehandlad" i lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård ersätts med "utskrivningsklar".
Kommunens betalningsansvar för  utskrivningsklara
patienter knyts till att en gemensam  vårdplan
upprättas. När en patient skrivs in i landstingets
slutna  hälso-  och   sjukvård  skall  ett
inskrivningsmeddelande  skickas  till  kommunen
och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård, om
behov av vård eller omsorg efter utskrivningen
bedöms föreligga. Den behandlande läkaren kallar
till en vårdplanering. Planeringen skall påbörjas
senast dagen efter det att kallelsen mottagits.
Senast dagen före beräknad utskrivning skall de
enheter som svarar för efterföljande vård eller
omsorg få ett meddelande om utskrivningen. Medverkar
inte en kommun vid upprättandet av en vårdplan kan
betalningsansvar ändå inträda. Kan de insatser som
landstinget ansvarar för enligt vårdplanen inte
utföras inträder inte något betalningsansvar för
kommunen.

Förutsättningarna för betalningsansvar för sluten
psykiatrisk vård skall i huvudsak motsvara vad som
gäller för somatisk akutsjukvård och geriatrisk
vård.  Inriktningen  är  att  den  offentligt
finansierade vården och omsorgen skall utformas med
stöd  av  entydiga  och  enhetliga  regler.
Förutsättningarna för att tillhandahålla särskilda
boenden och andra insatser  för patienter inom
psykiatrin och inom den somatiska vården är dock
olika. Det kan också vara svårare att genomföra en
realistisk och genomförbar planering för psykiatrins
patienter än för patienter  i  somatisk  vård.
Tidpunkten för när betalningsansvaret skall inträda
bör därför enligt regeringens mening än så länge
vara olika.

Motioner


I motion So316 av Anna Lilliehöök (m) begärs ett
tillkännagivande  om  en  översyn  av  statliga
regleringar för sjukhem för att få bort köer till
sjukhemsboenden (yrkande 2). Motionärerna anför att
det är ont om sjukhemplatser i många delar av landet
och att patienter ligger kvar på sjukhusen längre än
nödvändigt. Den statliga reglering av kommunernas
ersättning till sjukhusen när sjukhusplatser används
som sjukhemsplatser bör tas bort så att sjukhusen
kan få ersättning för den verkliga kostnaden. Då
skulle  det  bli  lönsamt  att  ordna  fler
sjukhemsplatser  eftersom  sjukhusplatserna  är
betydligt kostsammare.

I motion So16 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)
begärs ett tillkännagivande om översyn av nivån på
den kommunala ersättningen till sjukvården (yrkande
5).   Motionärerna   anför  att  kommunernas
betalningsansvar  gentemot  landstingen  är  av
avgörande betydelse för att inte kommunala åtaganden
kortsiktigt skall skjutas upp. Den ersättning som
kommunerna betalar  har  gjort samverkan mellan
kommuner och landsting mycket bättre än förut. Den
kommunala ersättningen till landstingen bör dock ses
över, och de lokala och regionala förhållandena bör
då  tas  med  i  bilden.  Mycket talar enligt
motionärerna för att ersättningen bör höjas, så att
den ännu bättre medverkar till att servicen fungerar
som den skall och till att resurserna används på
rätt sätt. Ett liknande yrkande framförs i motion
So358 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (yrkande 9).
I motion So15 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
begärs ett tillkännagivande om att det medicinska
ansvaret skall ligga kvar hos slutenvårdens läkare
till dess att vederbörande förvissat sig om att
mottagandet fungerar (yrkande 1). Motionären anför
att detta krav bör föras in i lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård eftersom  det förekommer att patienter
skrivs ut utan att ansvarig läkare är förvissad om
att den öppna hälso- och sjukvården har övertagit
sin del av ansvaret.
I motion So460 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
begärs ett tillkännagivande om behovet av utökad
samverkan  mellan kommuner och landsting  kring
vårdkedjorna (yrkande 8). Motionären anför att det
finns  anledning  att  se  över  lagen  om
betalningsansvar. Det finns  en  risk  för att
vårdplaneringen börjar så sent som när kommunen via
telefax får meddelande om att en patient är färdig
att lämna sjukhuset. En personlig vårdplan bör
läggas fast redan vid inskrivningen på sjukhuset.

Utskottets ställningstagande


Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar
för    viss    hälso-    och    sjukvård
(betalningsansvarslagen) infördes som en del av
ädelreformen.  Betalningsansvarslagens  syfte var
bl.a. att kommunerna skulle få ett samlat ekonomiskt
ansvar för långvarig vård, oavsett var den bedrevs.
I  samband  med  psykiatrireformen  utvidgades
kommunernas betalningsansvar till att även omfatta
medicinskt  färdigbehandlade patienter  som  har
vårdats sammanhängande i mer än tre månader i sluten
psykiatrisk vård. Kommunerna och landstingen skulle
förmås att genom ökad samverkan använda tillgängliga
resurser på ett bättre sätt och att främja en
utveckling av anpassade  boendeformer för dessa
grupper.

Viss kritik har under årens lopp framförts mot
betalningsansvarslagen. Kritiken har i allmänhet
riktats mot samordningen i samband med att personer
skrivs ut från slutenvården. Genom de förslag som nu
lämnas  i  propositionen  anser  utskottet  att
huvudmännen får ytterligare incitament att utveckla
former för en gemensam och samordnad vårdplanering.
Utskottet ställer sig därför bakom de föreslagna
regeländringarna i betalningsansvarslagen. Motion
So460 (kd) yrkande 8 avstyrks i den mån den inte
anses tillgodosedd.
I ett par motioner behandlas frågan om nivån på
den ersättning som en kommun skall betala till ett
landsting    enligt    betalningsansvarslagen.
Ersättningens storlek bestäms av regeringen enligt
vissa  principer  i betalningsansvarslagen  samt
förordning   (1991:1278)   om   kommunernas
betalningsansvar  för viss hälso- och sjukvård.
Utskottet ser inget skäl att ändra på denna ordning.
Motionerna So16 (fp) yrkande 5, So316 (m) yrkande 2
och So358 (fp) yrkande 9 avstyrks.
Utskottet ställer sig inte bakom det som tas upp i
motion  So15  (kd) yrkande  1.  Motionsyrkandet
avstyrks.

Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och
sjukvården


Utskottets förslag i korthet

Utskottet ser positivt på att regeringen
förutskickar att en nationell utvärdering av
vården och omsorgen av äldre skall göras.
Motionsyrkanden  om tillgång till läkare,
kommuners befogenhet att anställa läkare och
utvärdering av ädelreformen avstyrks i den
mån de inte är tillgodosedda med det anförda.
Jämför reservationerna 11 (m), 12 (kd), 13
(c).

Propositionen


Regeringen anför att det i nuläget inte bör införas
en befogenhet för kommunerna att tillhandahålla
läkarinsatser inom ramen för den hälso- och sjukvård
som de ansvarar för. Den samlade bild som framkommit
visar dock på ett behov av ökade läkarinsatser för
att tillgodose enskilda patienters behov. Det finns
således skäl att utreda frågan vidare så att en
långsiktig  strategi kan utformas. En nationell
utvärdering av vården och omsorgen om äldre bör
genomföras för att ge en tydligare bild av vad som
fungerar väl och vilka brister som föreligger.
Utvärderingen  bör  också  beakta  de krav den
demografiska utvecklingen ställer på framtidens vård
och omsorg. Med en högre andel äldre i befolkningen
kommer efterfrågan på vård och omsorg att öka,
vilket  ställer  krav på noggranna överväganden
utifrån ett helhetsperspektiv.  I  samband  med
utvärderingen av vården och omsorgen om de äldre bör
man fortsätta att utreda möjligheten för kommuner
att anställa läkare.


Motioner


I motion So14 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)
begärs ett tillkännagivande  om  att  utvärdera
ädelreformen (yrkande 3). Motionärerna anför att
flera företrädare för den kommunala hälso- och
sjukvården beskriver frågan om läkarmedverkan som
ett allvarligt  problem.  Vidare anförs att en
grundläggande förnyelse av vården och omsorgen bör
genomföras och att begränsningar som i dag hindrar
äldre från att välja omsorgsgivare och att flytta
över kommungränserna måste tas bort.

I motion So509 av Alf Svensson m.fl. (kd) begärs
ett tillkännagivande om läkarmedverkan på varje
äldreboende och sjukhem (yrkande 15). Motionärerna
anför att bättre samverkan mellan kommuner och
landsting kan undanröja  en del svagheter inom
äldreomsorgen. Det finns ett särskilt behov av ökat
samarbete mellan landsting och kommuner när det
gäller läkarinsatser inom särskilda boenden. Varje
äldreboende skall ha kontinuerlig läkarmedverkan i
vården,  helst en specialist på ålderssjukdomar
(geriatriker).
I motion So17 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
begärs  ett  tillkännagivande om uppföljning av
tillgången på utbildad läkarpersonal i primärvården
(yrkande 1). Motionärerna anför att utarbetandet av
vårdplan  för  utskrivningsklara  patienter  kan
försvåras av brist på läkarresurser i primärvården.
Det är därför nödvändigt att regeringen följer
utvecklingen och vid  behov  vidtar ytterligare
åtgärder för att säkerställa tillgången på utbildad
läkarpersonal  i primärvården. Vidare begärs  i
yrkande  4  ett tillkännagivande  om  kommuners
befogenhet att anställa läkare. Motionärerna anför
att intresset från kommunernas sida sannolikt i
allmänhet är svalt, särskilt med tanke på att
regeringsförslaget   minskar   problemen   med
läkarmedverkan  i  den  kommunala  hälso-  och
sjukvården. En flexibilitet i detta avseende skulle
dock ha sitt värde såväl med utgångspunkt från det
lokala   självstyret   som   utifrån   att
verksamhetsutvecklingen i kommunerna gagnas av en
allmän flexibilitet.

Utskottets ställningstagande


Utskottet uttalade i samband med behandlingen av den
nationella handlingsplanen för utveckling av hälso-
och sjukvården (se bet. 2000/01:SoU5, s. 27) att en
central fråga inom vården och omsorgen av äldre och
funktionshindrade i särskilda boendeformer och i
hemsjukvården är läkarens roll samt att personer i
särskilda boenden och inom hemsjukvården självfallet
skall  vara  tillförsäkrade  läkarinsatser  på
motsvarande sätt som den som själv kan uppsöka
vården. Utskottet vidhåller denna uppfattning och
konstaterar  att  enligt   det   avtal  om
utvecklingsinsatser  som  slöts  i  samband med
handlingsplanen skall landstingen svara för att de
som bor i särskilt boende eller får hemsjukvård utan
dröjsmål skall kunna erbjudas medicinsk bedömning
eller hembesök av läkare. Enligt utskottet bör det
pågående  utvecklingsarbetet  stödjas  utifrån
nuvarande inriktning. Utskottet vill också framhålla
att med förslagen om gemensamma nämnder på vård- och
omsorgsområdet samt om gemensam vårdplanering enligt
betalningsansvarslagen skapas också förutsättningar
för en tätare och bättre kontakt mellan läkare,
patienter och personal  bl.a.  i  de särskilda
boendena.

Utskottet delar regeringens uppfattning att det
finns ett behov av ökade läkarinsatser för att
tillgodose enskilda patienters behov och att det
finns skäl att utreda frågan vidare så att en
långsiktig strategi kan utformas. Utskottet ser
därför positivt på att regeringen förutskickar att
en nationell utvärdering av vården och omsorgen av
äldre skall göras. Det är som regeringen anfört
lämpligt att frågan om kommuner skall ha möjlighet
att anställa läkare behandlas i samband med denna
utvärdering.
Motionerna So14 (m) yrkande 3, So17 (c) yrkandena
1 och 4 och So509 (kd) yrkande 15 får anses delvis
tillgodosedda med det anförda och avstyrks.

Avgränsningar


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå motionsyrkanden  om
finansiell      samverkan      på
rehabiliteringsområdet.  Utskottet hänvisar
till att regeringen avser att inom kort
överlämna en proposition till riksdagen i
frågan. Jämför reservation 14 (fp).

Propositionen


Regeringen anför att i propositionen  behandlas
förutsättningarna för samverkan mellan kommun och
landsting på vård- och omsorgsområdet. Behov av
myndighetssamverkan  mellan   försäkringskassan,
arbetsmarknadsmyndigheten, hälso- och sjukvården och
kommunen   har   också  uppmärksammats  inom
ohälsoområdet.  Socialstyrelsen  har  utvärderat
frivillig    samverkan    (Frisam)    och
Riksförsäkringsverket  och  Socialstyrelsen  har
utvärderat  försöksverksamheten  med  finansiell
samordning mellan  socialförsäkring,  hälso- och
sjukvård och socialtjänst (Socsam). I december 2001
gav riksdagen (bet. 2001/02:SfU1) regeringen till
känna att regeringen bör återkomma till riksdagen
med  ett förslag om finansiell samordning, som
omfattar socialförsäkringen, hälso- och sjukvården,
socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten, inom
rehabiliteringsområdet. Med anledning av riksdagens
tillkännagivande bereds för närvarande frågan om
finansiell samordning inom Regeringskansliet. Detta
arbete ställer krav på ställningstagande till hur en
möjlig finansiell samordning relaterar till formerna
för den frivilliga samverkan. Med hänsyn till detta
pågående arbete avvaktar regeringen att ta ställning
till de förslag angående Frisamregleringen  som
presenteras  i Samverkansutredningens betänkande,
(SOU 2000:114).


Motioner


I motion So16 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) begärs
att riksdagen antar motionärernas förslag till lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
(yrkande 2). Motionärerna föreslår att ordet "och" i
18 kap. 2 § andra stycket i lagen ersätts med
"eller". Vidare begärs i yrkande 3 att riksdagen
antar motionärernas förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (2001:453). Motionärerna föreslår
att ordet "och" i 2 kap. 6 § första stycket i lagen
ersätts med "eller" Slutligen begärs i yrkande 4 att
riksdagen antar motionärernas förslag till lag om
ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Motionärerna föreslår att ordet "och" i 3 § ersätts
med "eller".


Pågående arbete


Departementspromemorian Finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet, (Ds  2003:2), bereds för
närvarande i Regeringskansliet.

Av  Statsrådsberedningens  propositionsförteckning  avseende
riksmötet 2002/03 framgår att regeringen avser att i
maj 2003 överlämna en proposition om finansiell
samverkan på rehabiliteringsområdet.


Utskottets ställningstagande


Regeringen avser att inom  kort  överlämna  en
proposition till riksdagen om finansiell samverkan
på rehabiliteringsområdet.  Riksdagen  bör  inte
förekomma regeringens kommande förslag på området.
Motion So16 (fp) yrkandena 2-4 avstyrks därför.


Övriga lagförslag


Utskottet tillstyrker övriga lagförslag, förutom
att förtydligande hänvisningar föreslås i 26 § andra
och  tredje  styckena hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763).
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Förslaget till lag om gemensam nämnd inom
vård- och omsorgsområdet (punkt 1)

av Carl-Axel Johansson (m), Anne Marie Brodén (m)
och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen antar förslaget till lag om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet samt tillkännager som
sin mening vad som anförs i reservation 1. Riksdagen
bifaller därmed motion 2002/03:So14 yrkande 1 och
avslår motion 2002/03:Sf290 yrkande 8.

Ställningstagande

Vi avvisar inte regeringens förslag men anser att
den reform som nu föreslås visar att den kritik som
vi tidigare framfört alltjämt är välgrundad. Inom
ramen för det kommunala självstyret anser vi det
riktigt att huvudmännen ges möjlighet att fatta
beslut om gemensamma nämnder. Däremot delar vi inte
utskottets   motiv  att  dessa  nämnder  är
förutsättningen för att förbättra kvaliteten och
servicen till den enskilde. Vi anser i stället att
det   viktigaste   är  att  individ-   och
brukarperspektiven stärks,  vilket  kräver  ökad
finansiell     samordning    och    ökad
verksamhetssamordning,   men  också  tydligare
rättigheter för den enskilde. Men vi är oroade över
att gemensamma nämnder även kan innebära en ökad
överbyggnad med fler politiker, vilket inte kommer
att lösa de stora brister som finns inom vården och
omsorgen.

Vi menar att det inte är mer politisk styrning som
behövs i svensk sjukvård och omsorg utan i stället
möjligheter och rättigheter. Det saknas möjligheter
för personalen att utveckla vården och det saknas
rättigheter för patienterna/medborgarna att ställa
krav på den.
Svensk  sjukvård  har stora problem. Även om
sjukvården fortfarande vanligen är av god kvalitet
rent tekniskt, finns stora problem inte minst vad
gäller  kötider,  tillgänglighet,  arbetsmiljö,
administration och bemötande. Vi noterar också att
det erfarenhetsmässigt visat sig att politiker har
svårt att styra sjukvården, både vad det gäller
ekonomi och tillgänglighet.
Vi anser att i stället för att lappa och laga i
ett dåligt fungerande system bör på sikt övervägas
om inte dagens  organisatoriska  utformning för
medborgarnas välfärdsbehov skall överges för en mer
patientnära lösning. Propositionen som nu föreligger
kommer inte att lösa dagens missförhållanden. Barn,
äldre och sjuka riskerar fortsatt att "hamna mellan
stolarna" om inte regeringen inser att något mycket
mer övergripande måste göras för att garantera en
god och trygg vård. För att stärka patientens
ställning samt öka tillgängligheten bör pengarna
alltid följa patienten/medborgaren till den vård och
omsorg hon eller hennes anhöriga väljer. Vad vi nu
anfört bör ges regeringen till känna.

2. Förslaget till lag om gemensam nämnd inom
vård- och omsorgsområdet (punkt 1)

av Gabriel Romanus (fp) och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen antar förslaget till lag om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet samt tillkännager som
sin mening vad som anförs i reservation 2. Riksdagen
bifaller därmed motion 2002/03:Sf290 yrkande 8 och
avslår motion 2002/03:So14 yrkande 1.

Ställningstagande

Inom sjukvården finns områden som är eftersatta -
och som riskerar att förbli eftersatta, eftersom
deras status inom vårdsektorn är låg och deras
patienter inte är resursstarka och inte heller
företräds av inflytelserika  organisationer. Vid
sidan om delar av äldrevården samt missbrukarvården
gäller det också psykiatrin. De sistnämnda områdena
har ibland stor betydelse för att behandling skall
kunna ges i tid och på rätt sätt när det gäller
långstidssjukskrivna  med  bl.a.  psykosociala
diagnoser.

Vi vill framhålla att unga människor som drabbas
av psykoser behöver snabb hjälp för att bromsa
psykosförloppet. En förutsättning för att detta
skall kunna ske är att vården är lättillgänglig för
såväl patienter som anhöriga. Det är viktigt att
kommuner i samarbete med landstingen  utvecklar
metoder för att snabbt diagnostisera och tillgodose
denna  patientgrupps  behov.  "Mellan  stolarna-
problemet" som finns i dag måste avskaffas genom att
samverkan  mellan  exempelvis stadsdelsnämnder i
kommunerna  och  landstingets  sjukvårdsområden
förbättras. Vad vi nu anfört bör ges regeringen till
känna.

3. Formerna för proportionella val av ledamöter
i gemensamma nämnder m.m. (punkt 2)

av Gabriel Romanus (fp) och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i reservation 3. Riksdagen bifaller därmed motion
2002/03:So16 yrkande 1.

Ställningstagande

Enligt vår uppfattning är förslaget om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet väl motiverat
och vi ställer oss därför bakom det. Gemensamma
nämnder kan emellertid medföra samma nackdelar som
kommunalförbund när det gäller tydligheten i det
politiska ansvaret  samt  representation för de
partier  som  valts in i fullmäktige.  I  ett
kommunalförbund med en rad huvudmän och ett litet
antal ombud eller ledamöter från varje deltagande
kommun  eller   landsting   blir  partiernas
representation ofta mycket snedvriden jämfört med
valresultaten och partiställningen i fullmäktige hos
huvudmännen.

Vi anser därför att en utredning om regler i
kommunallagen bör göras (1991:900) så att principen
om proportionella val tryggas, även när det gäller
gemensamma nämnder och kommunalförbund samt bolag
och stiftelser med flera huvudmän. Förslag bör
läggas fram så att riksdagen kan fatta beslut under
innevarande valperiod och de nya reglerna vara i
kraft  när  ledamöter skall utses efter  nästa
kommunalval. Vad vi nu anfört bör ges regeringen
till känna.

4. Tilläggsdirektiv till offentlighets- och
sekretesskommittén (punkt 3)

av Carl-Axel Johansson (m), Gabriel Romanus (fp),
Kenneth Johansson (c), Anne Marie Brodén (m),
Magdalena Andersson (m), Ulrik Lindgren (kd) och
Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i reservation 4. Riksdagen bifaller därmed motion
2002/03:So15 yrkande 2.

Ställningstagande

Problem i samverkan mellan olika huvudmän kan uppstå
på grund av sekretessbestämmelserna. Vi anser att
sekretessproblematiken snarast möjligt måste få en
lösning. Regeringen säger sig avvakta den sittande
Offentlighets- och sekretesskommitténs översyn av
sekretesslagen innan förslag läggs fram. Kommittén
uppmärksammar bl.a. frågor som rör sekretess och
myndigheternas möjligheter att samverka. Direktiven
(dir.  1998:32)  säger  dock  ingenting  om
sekretessfrågorna mellan privata  vårdgivare och
offentliga  vårdhuvudmän.  Den  aspekten  på
sekretesslagen behöver utredas, särskilt som antalet
privata vårdgivare kan förväntas öka under  de
närmaste åren. Den sittande utredningen behöver ett
tilläggsdirektiv  för  att  särskilt  se  över
svårigheter i samverkan mellan privata vårdgivare
och huvudmän. Vad vi nu anfört bör ges regeringen
till känna.


5. Ansvarsfördelningen mellan kommuner och
landsting (punkt 4)

av Kenneth Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets beslut under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i reservation 5. Riksdagen bifaller därmed motion
2002/03:So17 yrkande 2.

Ställningstagande

Fortfarande  kvarstår en oklar ansvarsfördelning
mellan  kommuner  och  landsting  beträffande
hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel.
En översyn av dessa områden bör därför göras.
Regeringen bör därefter återkomma med förslag till
hur denna ansvarsfördelning bör göras. Vad jag nu
anfört bör ges regeringen till känna.


6. Lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med
kommunal primärvård, m.m. (punkt 5)

av Carl-Axel Johansson (m), Gabriel Romanus (fp),
Kenneth Johansson (c), Anne Marie Brodén (m),
Magdalena Andersson (m) och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen  antar det av utskottet i bilaga  3
framlagda förslaget till lag om fortsatt giltighet
av  lagen (1991:1136) om försöksverksamhet  med
kommunal primärvård samt tillkännager som sin mening
vad som anförs i reservation 6. Riksdagen bifaller
därmed motion So17 yrkande 3 och bifaller delvis
motion So13.

Ställningstagande

Vi ställer oss bakom förslaget att lagen (1991:1136)
om  försöksverksamhet  med  kommunal  primärvård
förlängs att gälla till och med utgången av 2004. Vi
anser vidare att det även efter det att möjligheten
till gemensamma nämnder för kommun och landsting
instiftats  bör  finnas möjligheter till lokala
överenskommelser beträffande huvudmannaskapet för
primärvården. Vad vi nu anfört bör ges regeringen
till känna.


7. Stöd till den enskilde genom vårdkedjan
(punkt 6)

av Carl-Axel Johansson (m), Anne Marie Brodén (m)
och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i reservation 7. Riksdagen bifaller därmed motion
2002/03:So14 yrkande 2.

Ställningstagande

Primärvården är i stor utsträckning vårdens ansikte
utåt mot medborgarna. Det är därför nödvändigt att
primärvården fungerar bra. I dag finns dock flera
problem vad gäller tillgänglighet, möjlighet att
rekrytera personal samt mottagande och behandling av
de  patienter  som  överförs  från sjukhus och
specialistmottagningar.  Problemen blir  särskilt
uppenbara för människor som har ett stort och
mångfacetterat vårdbehov, ofta äldre. För att komma
till rätta med dessa uppenbara brister föreslår vi
att  kompetensen  inom  primärvården  breddas.
Specialistkompetens inom framför allt psykiatri,
geriatrik, pediatrik och gynekologi måste tillföras
primärvården.  Om patientens  valfrihet  stärks,
pengarna följer patienten  och etableringsfrihet
införs säkras mångfald liksom tillgängligheten för
patienterna. Vi anser att landstingen inte skall ha
rätt att införa remisstvång till specialistläkare.
Remissförfarandet kan enligt vår uppfattning totalt
sett föra med sig ett ökat antal läkarbesök samt
förlänga  väntetider  till  undersökning  och
behandling. Personalen bör tillåtas att ta ett
större  ansvar  för  verksamheten.  Genom t.ex.
alternativa driftsformer och kooperativ blir det
lättare att rekrytera och behålla vårdpersonal. Vad
vi nu anfört bör ges regeringen till känna.


8. Förslaget till lag om ändring i lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar
för viss hälso- och sjukvård (punkt 7)

av Ulrik Lindgren (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets beslut under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i
lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar
för viss hälso- och sjukvård samt tillkännager som
sin mening vad som anförs i reservation 8. Riksdagen
bifaller därmed motion 2002/03:So460 yrkande 8.

Ställningstagande

Jag ställer mig bakom de föreslagna ändringarna i
lagen (1990:1404)  om betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård. Jag anser dock att det finns
anledning  att se över lagen. Situationen  har
förändrats påtagligt sedan lagens tillkomst, bl.a.
på grund av den kraftiga minskningen av vårdplatser
på  sjukhusen.  Det  finns  en  risk  för att
vårdplaneringen börjar så sent som när kommunen via
telefax får meddelande om att en patient är färdig
att lämna sjukhuset. Förhållandet bör vara att en
personlig  vårdplan  läggs  fast  redan  vid
inskrivningen på sjukhuset. Vad jag nu anfört bör
ges regeringen till känna.


9. Ersättning enligt lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso-
och sjukvård (punkt 8)

av Gabriel Romanus (fp) och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i  reservation  9.  Riksdagen  bifaller  därmed
motionerna 2002/03:So16 yrkande 5 och 2002/03: So358
yrkande 9 samt avslår motion 2002/03:So316 yrkande
2.

Ställningstagande

Att kommunerna har betalningsansvar till landstingen
är av avgörande  betydelse  för  att kommunala
åtaganden inte kortsiktigt skall skjutas upp. Den
ersättning kommunen betalar har gjort att samverkan
mellan kommuner och landsting blivit mycket bättre
än förut. Men ersättningen är att döma av en hel del
tecken ändå något för låg i dag, i vart fall inom
vissa landstingsområden. En orsak till att en del
patienter även i dag får ligga kvar på sjukhus för
länge är att kommunerna inte är snabba med att få
fram lämpligt nytt  boende. Detta främjar inte
patientens tillfrisknande, och det är dessutom dyrt
och  låser den slutna vårdens  kapacitet.  Den
kommunala ersättningen till landstingen bör därför
ses över, och de lokala och regionala förhållandena
bör då tas med i bilden. Mycket talar för att
ersättningen bör höjas så att den ännu bättre
medverkar till att servicen fungerar som den ska och
till att resurserna används rätt. Vad vi nu anfört
bör ges regeringen till känna.


10. Särskilt läkaransvar (punkt 9)

av Ulrik Lindgren (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets beslut under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i reservation 10. Riksdagen bifaller därmed motion
2002/03:So15 yrkande 1.

Ställningstagande

Det förekommer att patienter skrivs ut utan att
ansvarig läkare är förvissad om att den öppna hälso-
och sjukvården har övertagit sin del av ansvaret. I
den utredningsrapport av Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet som bl.a. legat till grund för
propositionen  föreslogs att  intill  dess  att
slutenvårdsläkare förvissat sig om att läkare i
öppen vård har övertagit det medicinska ansvaret
skall ansvaret ligga kvar på den enhet som patienten
skrivs ut ifrån. Jag anser att detta krav bör föras
in  i  lagen  (1990:1404)  om  kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Vad
jag nu anfört bör ges regeringen till känna.


11. Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och
sjukvården (punkt 10)

av Carl-Axel Johansson (m), Anne Marie Brodén (m)
och Magdalena Andersson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i  reservation  11. Riksdagen  bifaller  därmed
motionerna 2002/03:So14 yrkande 3 och 2002/03: So17
yrkande 4  samt avslår motionerna  2002/03:So17
yrkande 1 och 2002/03:So509 yrkande 15.

Ställningstagande

Vi  anser  att det är positivt att regeringen
slutligen  tagit  till  sig  av  kritiken  mot
ädelreformen och förutskickar att en översyn skall
göras.  Dagens  äldreomsorg  är,  trots  stora
påfrestningar, bättre än för 20 år sedan. Men det
finns också många kvarvarande brister. Dessa bottnar
både i att äldres behov och önskemål ännu bestäms av
ett  förlegat  kollektivt synsätt på äldre och
åldrandet och att de medicinska kunskaperna om
åldrandets sjukdomar fortfarande är dåliga. Många
äldre får inte den vård och omsorg de har rätt att
kräva och far därför illa i dagens hälso- och
sjukvårdssystem. Vi vill genomföra en grundläggande
förnyelse av vården  och  omsorgen  av  äldre.
Begränsningar som i dag hindrar äldre från att välja
omsorgsgivare och att flytta över kommungränserna
måste tas bort. De nya möjligheter som en äldrepeng
innebär för de äldre sätter naturligtvis också en
press på kommunens egen verksamhet att förbättra
kvalitet och öka individanpassningen. Vi föreslår
att staten övertar det finansiella ansvaret för
äldreomsorgen och att pengarna följer individen.
Äldrepengens  storlek  avgörs  av den enskildes
omsorgsbehov och tillfaller den omsorgsgivare den
enskilde väljer. För att ingen skall lämnas utanför
skall kommunen ha det fortsatta ansvaret för att
också de som inte orkar, kan eller vill välja får
den allra bästa vården.

Vi vill vidare påtala  att regeringsförslaget
innebär att kommunerna inte heller i fortsättningen
ges  befogenhet att anställa läkare. Vi  delar
uppfattningen   att   tillhandahållandet   av
läkarkompetens skall vara ett landstingsansvar. Det
är dock föga sannolikt att en kommunal befogenhet
att anställa läkare skulle medföra en glidning i
detta ansvar. Intresset från kommunernas sida är
sannolikt i allmänhet svalt, särskilt med tanke på
att  regeringsförslaget  minskar  problemen  med
läkarmedverkan  i  den  kommunala  hälso-  och
sjukvården. En flexibilitet i detta avseende skulle
emellertid vara av värde såväl med utgångspunkt från
det  lokala  självstyret  som  utifrån  att
verksamhetsutvecklingen i kommunerna gagnas av en
allmän flexibilitet. Därför bör de kommuner som så
önskar ges befogenhet att anställa läkare. Vad vi nu
anfört bör ges regeringen till känna.

12. Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och
sjukvården (punkt 10)

av Ulrik Lindgren (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets beslut under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i  reservation  12. Riksdagen  bifaller  därmed
motionerna 2002/03:So14 yrkande 3 och 2002/03: So509
yrkande 15 samt avslår motion 2002/03:So17 yrkande 1
och 4.

Ställningstagande

Jag anser att det är  positivt att regeringen
slutligen  tagit  till  sig  av  kritiken  mot
ädelreformen och förutskickar att en översyn skall
göras.  Dagens  äldreomsorg  är,  trots  stora
påfrestningar, bättre än för 20 år sedan. Men det
finns också många kvarvarande brister. Dessa bottnar
både i att äldres behov och önskemål ännu bestäms av
ett förlegat kollektivt synsätt  på  äldre och
åldrandet och att de medicinska kunskaperna om
åldrandets sjukdomar fortfarande är dåliga. Många
äldre får inte den vård och omsorg de har rätt att
kräva och far därför illa i dagens hälso- och
sjukvårdssystem. Vi kristdemokrater vill genomföra
en grundläggande förnyelse av vården och omsorgen av
äldre. Begränsningar som i dag hindrar äldre från
att välja omsorgsgivare  och  att  flytta över
kommungränserna måste tas bort. De nya möjligheter
som en äldrepeng innebär  för de äldre sätter
naturligtvis också en press på  kommunens egen
verksamhet  att  förbättra  kvalitet  och  öka
individanpassningen. Jag föreslår att staten övertar
det finansiella ansvaret för äldreomsorgen och att
pengarna följer individen.  Äldrepengens storlek
avgörs av den enskildes omsorgsbehov och tillfaller
den omsorgsgivare den enskilde väljer. För att ingen
skall lämnas utanför skall kommunen ha det fortsatta
ansvaret för att också de som inte orkar, kan eller
vill välja får den allra bästa vården.

Jag anser att det i alla landsting och kommuner
bör  skapas  gemensamma   målsättningar  och
överenskommelser som reglerar hur samarbetet dem
emellan skall gå till. Det finns ett särskilt behov
av ökat samarbete mellan landsting och kommuner när
det gäller läkarinsatser inom det särskilda boendet.
Varje äldreboende och sjukhem skall enligt min
uppfattning ha kontinuerlig läkarmedverkan i vården,
helst en specialist på äldresjukdomar (geriatriker).

13. Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och
sjukvården (punkt 10)

av Kenneth Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets beslut under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i reservation 13. Riksdagen bifaller därmed motion
2002/03:So17  yrkande  4  och avslår motionerna
2002/03:So14 yrkande 3, 2002/03:So509 yrkande 15 och
2002/03:So17 yrkande 1.

Ställningstagande


Jag vill påtala att regeringsförslaget innebär
att kommunerna inte heller i fortsättningen
ges befogenhet att anställa läkare. Jag
delar uppfattningen att tillhandahållandet
av läkarkompetens skall vara ett
landstingsansvar. Det är dock föga sannolikt
att en kommunal befogenhet att anställa
läkare skulle medföra en glidning i detta
ansvar. Intresset från kommunernas sida är
sannolikt i allmänhet svalt, särskilt med
tanke på att regeringsförslaget minskar
problemen med läkarmedverkan i den kommunala
hälso- och sjukvården. En flexibilitet i
detta avseende skulle emellertid vara av
värde såväl med utgångspunkt från det lokala
självstyret som utifrån att
verksamhetsutvecklingen i kommunerna gagnas
av en allmän flexibilitet. Därför bör de
kommuner som så önskar ha befogenhet att
anställa läkare. Vad jag nu anfört bör ges
regeringen till känna.


14. Avgränsningar (punkt 11)

av Gabriel Romanus (fp) och Marita Aronson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets beslut under punkt 11 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager som sin mening vad som anförs
i reservation 14. Riksdagen bifaller därmed motion
2002/03:So16 yrkande 2-4.

Ställningstagande

Samverkansutredningen föreslog lagändringar som
skulle  göra  att annan samverkan mellan olika
huvudmän, i syfte  att  uppnå  en  effektivare
användning av tillgängliga resurser, skulle vara
möjlig utan att ett visst antal samarbetsparter
deltar och utan att exempelvis försäkringskassan
eller länsarbetsnämnden ingår i samarbetet. Detta
var väl motiverade förslag till ändring av 18 kap. 2
§ lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2 kap. 6 §
socialtjänstlagen (2001:453) och 3 § hälso- och
sjukvårdslagen  (1982:763). Vi anser att  dessa
förslag till lagändringar  bör  genomföras. Det
ankommer på regeringen att utarbeta ett förslag och
snarast återkomma till riksdagen. Vad vi nu anfört
bör ges regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

2002/03:20:

1.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet.

2.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för
viss hälso- och sjukvård.

3.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763).

4.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag  om  ändring  i
tandvårdslagen (1985:125).

5.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens  förslag  till  lag om ändring i
kommunallagen (1991:900).

6.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1993:387) om  stöd  och  service till vissa
funktionshindrade.

7.  Regeringen  föreslår  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

8. Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till lag
om ändring i socialtjänstlagen
(2201:453).

Följdmotioner

2002/03:So13 av Fredrik Olovsson m.fl. (s):

Riksdagen beslutar att förlänga lagen (1991:1136) om
försöksverksamhet med kommunal primärvård.

2002/03:So14 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vård och omsorg
med individen i centrum.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en vårdkedja som
håller.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att utvärdera
ädelreformen.

2002/03:So15 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att det medicinska
ansvaret skall ligga kvar hos slutenvårdens läkare
till dess att vederbörande förvissat sig om att
mottagandet fungerar.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Offentlighets-
och sekretesskommittén (Ju 1999:06)  får  ett
tilläggsdirektiv   att   särskilt   utreda
sekretessbestämmelser  vid  samverkan  mellan
huvudmän, även i de fall alternativa driftsformer
förekommer.

2002/03:So16 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utredning av
formerna för proportionella val av ledamöter i
gemensamma  nämnder, kommunalförbund m.m. inom
vård- och omsorgsområdet.

2. Riksdagen antar lag om ändring i lagen om allmän
försäkring enligt bilaga.

3.  Riksdagen  antar  lag  om  ändring  i
socialtjänstlagen enligt bilaga.

4. Riksdagen antar lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen enligt bilaga.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en översyn av
nivån  på  den  kommunala  ersättningen  till
sjukvården.

2002/03:So17 av Kenneth Johansson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om uppföljning av
tillgången  på  utbildad  läkarpersonal  i
primärvården.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting
beträffande hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser
och hjälpmedel.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjligheter till
lokala överenskommelser  mellan  kommuner  och
landsting om huvudmannaskapet för primärvården.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om kommunernas
befogenhet att anställa läkare.


Motioner från allmänna motionstiden


2002/03:Sf290 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om psykiatrins
och missbrukarvårdens betydelse för att undvika
onödigt långa sjukskrivningar.2002/03:So316 av Anna Lilliehöök (m):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en översyn av
statliga regleringar för sjukhem för att få bort
köer till sjukhemsboende.

2002/03:So358 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om kommunernas
betalningsansvar till landstingen i de fall där
äldrevården inte klarar att ta emot personer som
är färdigbehandlade på sjukhus.

2002/03:So460 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av utökad
samverkan mellan kommuner och landsting kring
vårdkedjorna.

2002/03:So509 av Alf Svensson m.fl. (kd):

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om läkarmedverkan på
varje äldreboende och sjukhem.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om gemensam nämnd
inom vård- och omsorgsområdet

Härigenom föreskrivs följande.
1 § Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår
i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd
gemensamt fullgöra
1. landstingets uppgifter
- enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
- enligt tandvårdslagen (1985:125),
- enligt smittskyddslagen (1988:1472),
- enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
- enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
- enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade,
- enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet
m.m., eller
- som i annat fall enligt lag skall handhas av en
sådan nämnd som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen,
och
2. kommunens uppgifter
- enligt socialtjänstlagen (2001:453),
- enligt hälso- och sjukvårdslagen,
- enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall,
- enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga,
- enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade,
- enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m., eller
- som i annat fall enligt lag skall handhas av
socialnämnd.
2 § Landstinget och kommunen eller kommunerna får
samverka enligt denna lag endast om uppgifter från
såväl landstinget som kommunen eller kommunerna ingår i
den gemensamma nämndens ansvarsområde.
3  §  För  en  gemensam  nämnd  gäller i övrigt
bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om gemensam
nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård


Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:1404)
om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård[1]
dels att 6-9 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6, 11 och 14 §§
skall utgå,
dels att 10, 11, 12, 13 och 15 §§ skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sex nya
paragrafer, 10 a-10 e och
11 a §§, av följande lydelse,
dels att det i lagen närmast före 10 § skall
införas en ny rubrik av följande lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

Somatisk akutsjukvård,
geriatrisk vård och
psykiatrisk vård
----------------------------------------------------
10 §[2]
---------------------------------------
En  kommun  har  En  kommun  har
betalningsansvar  betalningsansvar
för  medicinskt för patienter vid
färdigbehandlade  enheter     för
patienter   vid somatisk
enheter för so- akutsjukvård,
matisk       geriatrisk   vård
akutsjukvård    eller  psykiatrisk
eller geriatrisk vård      inom
vård     inom landstingets slutna
landstingets    hälso- och sjukvård
hälso-    och som       är
sjukvård.     utskrivningsklara
och för vilka en
Medicinskt    vårdplan är upprät-
färdigbehandlad  tad.
är en patient som
är intagen på en  En  patient  är
sådan enhet men utskrivningsklar om
inte längre behö- han eller hon av
ver      den den   behandlande
medicinska  vård läkaren inte längre
som  ges  vid bedöms behöva vård
enheten eller vid vid en enhet inom
annan enhet inom landstingets slutna
landstingets    hälso-     och
hälso- och sjuk- sjukvård.
vård  där  det
bedrivs vård som
kommunen inte har
betalningsansvar
för.
Frågan  om en
patient är medi-
cinskt
färdigbehandlad
avgörs     av
ansvarig läkare.
---------------------------------------
----------------------------------------------------
10 a §
När en patient skrivs in
i  landstingets  slutna
hälso- och sjukvård eller
så  snart det därefter
bedöms finnas ett behov
av  det,  skall  den
behandlande läkaren vid
den enhet där patienten
vistas   genom   ett
inskrivningsmeddelande
underrätta    berörda
enheter  i  den  öppna
vården eller omsorgen om
att patienten efter att
ha skrivits ut kan komma
att behöva
-       kommunens
socialtjänst eller hälso-
och sjukvård, eller
-   landstingets
primärvård,     öppna
psykiatriska vård eller
annan öppenvård.
----------------------------------------------------

10 b §
En  vårdplan  skall
upprättas för en patient
som efter att ha skrivits
ut från en enhet inom
landstingets    slutna
hälso- och sjukvård av
den behandlande läkaren
bedöms behöva
-       kommunens
socialtjänst eller hälso-
och sjukvård, eller
-     landstingets
primärvård,     öppna
psykiatriska vård eller
annan öppenvård.
----------------------------------------------------

10 c §
Skall  en  vårdplan
upprättas enligt 10 b §
skall  den  behandlande
läkaren kalla till  en
vårdplanering.
Vårdplaneringen skall på-
börjas senast dagen efter
det   att   kallelsen
mottagits.
En  vårdplan  skall
utformas  i  samarbete
mellan företrädare  för
berörda enheter vid
-       kommunens
socialtjänst eller hälso-
och sjukvård, eller
-     landstingets
primärvård,     öppna
psykiatriska vård eller
annan öppenvård.
Patienten  eller hans
eller hennes närstående
bör  delta  i  vård-
planeringen.
----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse av
6 § 1994:1099
7 § 1994:1099
8 § 1994:1099
9 § 1994:1099.
[2]: Senaste lydelse 1994:89.

----------------------------------------------------
10 d §
En  vårdplan  skall
innehålla  uppgifter om
det bedömda behovet av
insatser enligt 10 b §
samt uppgifter om vilken
enhet som är ansvarig för
respektive insats.
En   vårdplan   är
upprättad  när den har
justerats av företrädare
för de ansvariga enhe-
terna.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
10 e §
Senast dagen före det
att en patient beräknas
skrivas  ut  från  den
slutna   hälso-   och
sjukvården  skall  den
behandlande läkaren vid
den enhet där patienten
vistas   genom   ett
utskrivningsmeddelande
underrätta   ansvariga
enheter enligt 10 d §.
----------------------------------------------------

11 §[3]
----------------------------------------------------
Kommer   inte   ett  Kommer   inte   ett
landsting och en kommun landsting och en kommun
överens   om   annat överens  om  en  annan
inträder         tidpunkt     inträder
betalningsansvar som av- kommunens       be-
ses i 10 § dagen efter talningsansvar   dagen
det  att  landstinget efter det att en patient
anmält hos kommunen att är utskrivningsklar och
patienten är medicinskt en vårdplan är upprättad.
färdigbehandlad.
För en patient i den
Betalningsansvar    somatiska akutsjukvården
enligt  första stycket eller  den  geriatriska
inträder dock tidigast vården      inträder
fem  vardagar, lördag, betalningsansvaret
midsommarafton, julafton tidigast  fem vardagar,
och nyårsafton oräknade, lördag,  midsommarafton,
efter    det   att julafton och nyårsafton
landstinget och kommunen oräknade, efter det att
inlett  planeringen av kommunen     mottagit
patientens   fortsatta kallelsen      till
vård.           vårdplaneringen.
För   det   fall  För en patient i den
betalningsansvar  inte psykiatriska    vården
inträder enligt första inträder betalningsansva-
och  andra  styckena ret  tidigast  trettio
inträder     betal- vardagar,     lördag,
ningsansvaret    fem midsommarafton, julafton
vardagar,    lördag, och nyårsafton oräknade,
midsommarafton, julafton efter det att kommunen
och nyårsafton oräknade, mottagit kallelsen till
efter    det   att vårdplaneringen.
landstinget hos kommunen
anmält att patienten är
medicinskt
färdigbehandlad.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
11 a §
Medverkar  inte  en
kommun vid upprättandet
av en vårdplan inträder
kommunens  betalningsan-
svar ändå enligt 11 § om
den   utskrivningsklara
patienten  stannar kvar
inom landstingets slutna
hälso- och sjukvård.
Kan  de insatser som
landstinget ansvarar för
enligt 10 d § inte ut-
föras inträder inte något
betalningsansvar   för
kommunen.
----------------------------------------------------

12 §[4]
----------------------------------------------------
Ersättning för vård av  Ersättning för vård av
medicinskt        utskrivningsklara
färdigbehandlade     patienter  skall lämnas
patienter skall lämnas med belopp som motsvarar
med belopp som motsvarar den   omvårdnad   som
den omvårdnad som pati- patienten får på enheten.
enten   erhåller  på Beloppen skall motsvara
enheten. Beloppen skall genomsnittet i riket och
motsvara genomsnittet i räknas  om årligen med
riket  och  omräknas hänsyn  till  skatteun-
årligen med hänsyn till derlagets  utveckling i
skatteunderlagets  ut- riket.
veckling i riket.
Första stycket gäller
Första stycket gäller inte om ett landsting och
inte om ett landsting en kommun kommer överens
och  en kommun kommer om annan ersättning för
överens   om   annan utskrivningsklara
ersättning      för patienter. Sådan särskilt
medicinskt        överenskommen ersättning
färdigbehandlade  pati- får dock inte understiga
enter.  Sådan särskilt den    genomsnittliga
överenskommen ersättning kostnaden för omvårdnaden
får dock inte understiga om patienter vid en enhet
den genomsnittliga kost- för geriatrisk vård.
naden för omvårdnaden om
patienter vid en enhet
för geriatrisk vård.
----------------------------------------------------
Regeringen fastställer årligen de belopp som avses i
första och andra styckena.
13
§[5]
----------------------------------------------------
Ett landsting och en  Ett landsting och en
kommun  kan  gemensamt kommun  kan  gemensamt
bestämma  att kommunen bestämma  att  kommunen
skall ha betalningsan- skall ha betalningsansvar
svar  även för  andra även    för   andra
medicinskt        utskrivningsklara
färdigbehandlade     patienter än som avses i
patienter än som avses i 10 § första stycket och
10 § första stycket och för    sjukhusanknuten
för   sjukhusanknuten hemsjukvård. Landstinget
hemsjukvård. Landstinget och  kommunen bestämmer
och kommunen bestämmer gemensamt       de
gemensamt de förutsätt- förutsättningar som skall
ningar som skall gälla gälla  för  ett sådant
för   ett   sådant betalningsansvar.
betalningsansvar.
----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[3]: Senaste lydelse 1994:1099.
[4]: Senaste lydelse 1994:89.
[5]: Senaste lydelse 1994:1099.
15 §[6]
----------------------------------------------------
Sekretess hindrar inte  Sekretess hindrar inte
att ett landsting till att ett landsting till en
en kommun lämnar uppgift kommun lämnar uppgift om
om namn och folkbokfö- namn,  personnummer och
ringsadress beträffande folkbokföringsadress för
patienter  för  vilka patienter som avses i 10
kommunen  har  betal- a § och patienter för
ningsansvar.       vilka kommunen har be-
talningsansvar.
----------------------------------------------------Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.**FOOTNOTES**
[6]: Senaste lydelse 1994:1099.
Förslag till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763)


Härigenom föreskrivs att 10, 22 och 26 §§ hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763)[7]1 skall ha följande
lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

10 §
----------------------------------------------------
Ledningen  av hälso-  Ledningen av hälso- och
och  sjukvården  skall sjukvården skall utövas
utövas av en eller flera av  en  eller  flera
nämnder. För en sådan nämnder.  För en sådan
nämnd gäller vad som är nämnd gäller vad som är
föreskrivet om nämnder i föreskrivet om nämnder i
kommunallagen       kommunallagen (1991:900).
(1991:900).        Särskilda bestämmelser om
gemensam nämnd finns i
lagen  (2003:000)  om
gemensam nämnd inom vård-
och omsorgsområdet.
----------------------------------------------------

22 §[8]2
----------------------------------------------------
Ledningen av kommunens  Ledningen av kommunens
hälso-  och  sjukvård hälso-  och  sjukvård
utövas av den eller de utövas av den eller de
nämnder  som  kommun- nämnder  som  kommun-
fullmäktige    enligt fullmäktige enligt 2 kap.
2 kap.   4 §   soci- 4 §   socialtjänstlagen
altjänstlagen (2001:453) (2001:453)   bestämmer.
bestämmer.        Särskilda bestämmelser om
gemensam nämnd finns i
lagen  (2003:000)  om
gemensam nämnd inom vård-
och omsorgsområdet.
----------------------------------------------------
I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas
ledningen av den hälso- och sjukvård som avses i 18
§ första eller andra stycket i enlighet med 10 §.
26 §[9]3
Av patienter får vårdavgifter tas ut enligt
grunder som landstinget eller kommunen bestämmer, i
den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Pati-
enter som är bosatta inom landstinget respektive
kommunen, liksom patienter som avses i 3 c §, skall
därvid behandlas lika. Landstinget får dock för
sluten  vård  fastställa avgiftsnivåer i olika
inkomstintervall och besluta om vilka regler om
nedsättning av avgiften som skall gälla. Högsta
avgiftsbelopp för sluten vård är 80 kronor för
varje vårddag.
----------------------------------------------------
Endast kommunen får ta  Endast kommunen får ta
ut  vårdavgifter  för ut vårdavgifter för sådan
sådan vård som den har långtidssjukvård som den
betalningsansvar   för har betalningsansvar för
enligt   2 §   lagen enligt lagen (1990:1404)
(1990:1404)  om  kom- om      kommunernas
munernas         betalningsansvar för viss
betalningsansvar   för hälso- och sjukvård.
viss   hälso-   och
sjukvård.    Detsamma
gäller i fråga om sådan
psykiatrisk
långtidssjukvård med hu-
vudsaklig          Avgifter  för  vård
omvårdnadsinriktning för enligt   18 §,   för
vilken kommunen enligt förbrukningsartiklar
9 § samma lag har åtagit enligt 18 c § eller för
sig betalningsansvar.   sådan  långtidssjukvård
som  en  kommun  har
Avgifter  för  vård betalningsansvar   för
enligt   18 §,   för enligt lagen om kommu-
förbrukningsartiklar   nernas  betalningsansvar
enligt 18 c § eller för för  viss  hälso-  och
sådan  långtidssjukvård sjukvård får, tillsammans
som  en  kommun  har med   avgifter   för
betalningsansvar   för hemtjänst       och
enligt 2 eller 9 § lagen dagverksamhet   enligt
om      kommunernas 8 kap.        5 §
betalningsansvar   för socialtjänstlagen (2001:
viss hälso- och sjukvård 453),  per månad uppgå
får,  tillsammans  med till högst en tolftedel
avgifter för hemtjänst av 0,48 gånger prisbas-
och dagverksamhet enligt beloppet. Avgifterna får
8   kap.   5   § dock inte uppgå till så
socialtjänstlagen (2001: stort  belopp  att den
453), per månad uppgå enskilde inte förbehålls
till högst en tolftedel tillräckliga  medel  av
av   0,48   gånger sitt avgiftsunderlag för
prisbasbeloppet.     sina personliga behov och
Avgifterna får dock inte andra       normala
uppgå  till  så stort levnadskostnader (förbe-
belopp att den enskilde hållsbelopp).     När
inte     förbehålls avgifterna   fastställs
tillräckliga  medel av skall kommunen dessutom
sitt avgiftsunderlag för försäkra  sig  om  att
sina  personliga behov vårdtagarens make eller
och   andra  normala sambo inte drabbas av en
levnadskostnader     oskäligt    försämrad
(förbehållsbelopp). När ekonomisk situation.
avgifterna  fastställs
skall kommunen dessutom
försäkra  sig  om att
vårdtagarens make eller
sambo inte drabbas av en
oskäligt    försämrad
ekonomisk situation.
----------------------------------------------------
Avgiftsunderlaget  och  förbehållsbeloppet skall
beräknas med tillämpning av  8  kap.  3-8 §§
socialtjänstlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.


**FOOTNOTES**
[7]:1 Lagen omtryckt 1992:567.
[8]:2 Senaste lydelse 2001:461.
[9]:3 Senaste lydelse 2001:848.
Förslag till lag om ändring i
tandvårdslagen (1985:125)


Härigenom föreskrivs att 11 § tandvårdslagen
(1985:125) skall ha följande lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

11
§[10]1
----------------------------------------------------
Ledningen      av  Ledningen      av
folktandvården   skall folktandvården   skall
utövas av en eller flera utövas av en eller flera
nämnder. För en sådan nämnder.  För en sådan
nämnd gäller vad som är nämnd gäller vad som är
föreskrivet om nämnder i föreskrivet om nämnder i
kommunallagen       kommunallagen (1991:900).
(1991:900).        Särskilda bestämmelser om
gemensam nämnd finns i
lagen  (2003:000)  om
gemensam nämnd inom vård-
och omsorgsområdet.
----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.**FOOTNOTES**
[10]:1 Senaste lydelse 1991:905.
Förslag till lag om ändring i
kommunallagen (1991:900)


Härigenom  föreskrivs att 3  kap.  3  a  §
kommunallagen (1991:900)[11]1 skall ha följande
lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

3 kap.
3 a §
Kommuner och landsting får genom en gemensam
nämnd fullgöra uppgifter enligt 3 §.
----------------------------------------------------
En gemensam nämnd får  En gemensam nämnd får
fullgöra uppgifter för fullgöra  uppgifter för
vilka   det   enligt vilka   det   enligt
särskilda författningar särskilda  författningar
skall finnas en eller skall  finnas en eller
flera nämnder i varje flera  nämnder i varje
kommun eller landsting. kommun eller landsting.
Sådana  uppgifter  som Sådana  uppgifter  som
kommun       eller kommun       eller
landstingsstyrelsen har landstingsstyrelsen  har
enligt lagen (1994:1720) enligt lagen (1994:1720)
om civilt försvar får om  civilt försvar får
dock inte fullgöras av dock inte fullgöras av en
en gemensam nämnd.    gemensam nämnd. Särskilda
bestämmelser om gemensam
nämnd  finns  i  lagen
(2003:000)  om gemensam
nämnd  inom vård-  och
omsorgsområdet.
----------------------------------------------------
En gemensam nämnd tillsätts i någon av de
samverkande kommunerna
eller landstingen och ingår i denna kommuns eller
detta landstings orga-nisation.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.


**FOOTNOTES**
[11]:1 Lagen omtryckt 2000:277.
Förslag till lag om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade


Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade skall
ha följande lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

22 §
----------------------------------------------------
Ledningen      av  Ledningen      av
landstingets    eller landstingets    eller
kommunens   verksamhet kommunens   verksamhet
enligt denna lag skall enligt denna lag skall
utövas av en eller flera utövas av en eller flera
nämnder som fullmäktige nämnder som fullmäktige
utser.          utser.     Särskilda
bestämmelser om gemensam
nämnd  finns  i  lagen
(2003:000)  om gemensam
nämnd  inom vård-  och
omsorgsområdet.
----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.


Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m. skall ha  följande
lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

1 §[12]1
I varje landsting och kommun skall det finnas en
eller flera nämnder med uppgift att stödja och
hjälpa patienter inom
1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen  (1982:763)  som  bedrivs  av
landsting eller enligt avtal med landsting,
----------------------------------------------------
2.  den  hälso- och  2.  den  hälso-  och
sjukvård enligt hälso- sjukvård  enligt hälso-
och    sjukvårdslagen och  sjukvårdslagen som
(1982:763) som bedrivs bedrivs av kommuner eller
av kommuner eller enligt enligt avtal med kommuner
avtal med kommuner och och   den   allmänna
den allmänna omvårdnad omvårdnad enligt social-
enligt socialtjänstlagen tjänstlagen  (2001:453)
(2001:453)  som ges i som ges i samband med
samband med sådan hälso- sådan   hälso-   och
och sjukvård, samt    sjukvård, samt
----------------------------------------------------
den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125)
som bedrivs av landsting.
----------------------------------------------------
För  sådana  nämnder  För  sådana  nämnder
gäller  vad  som  är gäller  vad  som  är
föreskrivet      i föreskrivet i kommunalla-
kommunallagen       gen (1991:900). Särskilda
(1991:900).        bestämmelser om gemensam
nämnd  finns  i  lagen
(2003:000)  om gemensam
nämnd  inom vård-  och
omsorgsområdet.
----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.


**FOOTNOTES**
[12]:1 Senaste lydelse 2001:481.
Förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (2001:453)


Härigenom  föreskrivs  att  2  kap.  4  §
socialtjänstlagen  (2001:453) skall ha följande
lydelse.

----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
----------------------------------------------------

2 kap.
4 §
----------------------------------------------------
Kommunens  uppgifter  Kommunens   uppgifter
inom   socialtjänsten inom    socialtjänsten
fullgörs av den eller de fullgörs av den eller de
nämnder       som nämnder        som
kommunfullmäktige     kommunfullmäktige
bestämmer.        bestämmer.   Särskilda
bestämmelser om gemensam
nämnd  finns  i  lagen
(2003:000)  om gemensam
nämnd  inom vård-  och
omsorgsområdet.
----------------------------------------------------
Vad som i denna lag eller annan författning sägs om
socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de
nämnder som utses enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
Bilaga 3

Utskottets lagförslagFörslag  till  lag  om  fortsatt
giltighet av lagen (1991:1136) om
försöksverksamhet  med  kommunal
primärvård

Härigenom föreskrivs att lagen (1991:1136) om
försöksverksamhet med kommunal  primärvård,  som
gäller till utgången av 2003[13]1, skall fortsätta
att gälla till och med utgången av 2004.**FOOTNOTES**
[13]:1  Lagens giltighetstid  senast  förlängd
2001:1195.