Skatteutskottets betänkande
2002/03:SKU3

Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser avEG:s punktskatteregler för alkohol, tobak ochmineraloljor


Sammanfattning

I betänkandet  tillstyrker utskottet regeringens
proposition 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner
mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för
alkohol, tobak och mineraloljor. Förslaget innebär
skärpta  sanktioner   mot   förflyttning  av
punktskattepliktiga varor i strid med bestämmelserna
om    ledsagardokument,    säkerhet    och
anmälningsskyldighet.

Förslaget     innebär    vidare    att
deklarationstidpunkten i vissa fall tidigareläggs
för distansförsäljare respektive den  som  till
Sverige för in eller tar emot varor från ett annat
EG-land som släppts för konsumtion i det andra
landet. Förslaget innebär slutligen vissa ändringar
i   bestämmelserna   om   transportkontroll,
omhändertagande, förverkande m.m.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2003.
Utskottets förslag till riksdagsbeslutStraffrättsliga sanktioner mot överträdelser
av EG:s punktskatteregler för alkhol, tobak
och mineraloljor

Riksdagen  antar  de i bilaga 2 till detta
betänkande återgivna förslagen till
1.  lag om ändring i lagen  (1998:506)  om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m. av
alkoholvaror,      tobaksvaror      och
mineraloljeprodukter,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
3.  lag  om  ändring i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot
ett annat land inom Europeiska unionen,
4. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff
för smuggling,
5. lag om ändring i lagen (2002:400) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483),
6. lag om ändring i lagen (2002:419) om ändring i
lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
7. lag om ändring i lagen (2002:420) om ändring i
lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
8. lag om ändring i lagen (2002:422) om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:10.


Stockholm den 12 november 2002På skatteutskottets vägnar


Arne Kjörnsberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Anna Grönlund  (fp),  Per Erik
Granström (s), Ulla Wester (s), Per Landgren (kd),
Marie Engström (v), Anne-Marie Pålsson (m), Lennart
Axelsson (s), Gunnar Andrén (fp), Roger Karlsson
(c),  Inger  Nordlander  (s), Ulf Sjösten (m),
Catharina Bråkenhielm (s), Barbro Feltzing (mp) och
Fredrik Olovsson (s).
2002/03

SkU3

(prop. 2002/03:10)


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I proposition 2002/03:10 föreslår regeringen att
riksdagen antar regeringens förslag till ändring i
lagen  (1998:506)  om  punktskattekontroll  av
transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
mineraloljeprodukter m.fl. lagar som lagts fram i
propositionen.   Regeringens   förslag   till
riksdagsbeslut återges i bilaga 1 och regeringens
lagförslag i bilaga 2. Inga motioner har väckts i
ärendet.


Propositionens huvudsakliga innehåll


I  propositionen  föreslås att det i lagen om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter
skall föreskrivas att varor som omfattas av EG:s
punktskatteregler skall få förflyttas endast om
bestämmelserna om ledsagardokument, ställande av
säkerhet och anmälnings-skyldighet följs. Den som
uppsåtligen förflyttar varor i strid med dessa
bestämmelser skall dömas för olovlig förflyttning av
punktskattepliktiga varor. Som förutsättning för
ansvar skall gälla att överträdelsen ger upphov till
fara  för  att  myndighets  kontrollverksamhet
allvarligt försvåras.  Straff-skalan för brottet
skall vara fängelse i högst två år eller, om brottet
är att anse som grovt, fängelse i lägst sex månader
och högst fyra år. I ringa fall skall böter vara
tillräckligt. Den som till Tullverket frivilligt
anmäler varor för kontroll skall inte dömas till
ansvar. Bestämmelserna  i  lagen om straff för
smuggling om förverkande, förundersökningsrätt för
Tullverket,  tvångsmedel,  åtal  och  talan  om
förverkande skall tillämpas i fråga om olovlig
förflyttning av punktskattepliktiga varor.

Vidare föreslås att den som är skattskyldig som
distansförsäljare enligt lagarna om skatt på tobak,
alkohol eller energi skall lämna deklaration för
varje skattepliktig händelse och att deklarationen
skall  lämnas in senast vid den skattepliktiga
händelsen.  Detta  skall  dock  endast  gälla
distansförsäljare som inte företräds av en godkänd
representant. Deklarationstiden tidigare-läggs också
för den som är skattskyldig enligt lagarna om skatt
på tobak, alkohol eller energi på grund av att han
från ett annat EG-land till Sverige för in varor som
släppts för konsumtion i det andra landet. Om en
sådan skattskyldig inte ställt säkerhet för skattens
betalning skall han också lämna in deklaration
senast vid den skattepliktiga händelsen. Syftet med
ändringarna är att öka möjligheterna att tillämpa
skattebrottslagen.
Slutligen  föreslås  vissa   ändringar   i
bestämmelserna     om     transportkontroll,
omhändertagande,  förverkande m.m. i  lagen  om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.
Utskottets överväganden


Utskottet  har  inte  något att  erinra  mot
regeringens förslag utan tillstyrker propositionen.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 2002/03:10 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till

1.  lag  om  ändring  i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
3. lag  om  ändring  i  lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett
annat land inom Europeiska unionen,
4. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff
för smuggling,
5. lag om ändring i lagen (2002:400) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483),
6. lag om ändring i lagen (2002:419) om ändring i
lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
7. lag om ändring i lagen (2002:420) om ändring i
lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

8. lag om ändring i lagen (2002:422) om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi.


Bilaga 2

Regeringens lagförslag