Socialförsäkringsutskottets betänkande
2002/03:SFU5

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor
m.m. (delvis).

I dessa delar föreslås vissa anpassningar till det
reformerade pensionssystemet m.m. samt rättelser.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari
2003.
Inga motioner har väckts.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag i nu
aktuella delar med en ändring i förslag  till
övergångbestämmelse    till    lagen    om
arbetsskadeförsäkring. Ändringen innebär att för en
änka  som  är född 1937 eller tidigare  skall
änkelivränta fr.o.m. den 1 januari 2003 lägst utgå
med det belopp som, efter samordning med viss
pension, beräknats för änkan i december 2002 och att
detta belopp skall räknas om med förändringen i
prisbasbeloppet.  Utskottet  föreslår  även  ett
tillkännagivande beträffande kvinnor för vilka en
äldre  bestämmelse  om  rätt  till änkelivränta
aktualiseras efter 2002.
Utskottet lägger dessutom fram förslag till en
följdändring  i  förordningen  (1967:920)  om
värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av
statsmedel, m.m.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Samordning av änkelivräntor och
pension
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring   i   lagen   (1976:380)   om
arbetsskadeförsäkring med tillägg av ett andra
stycke i punkt 10 med följande lydelse: Vid
tillämpningen skall änkelivränta till en kvinna
som är född 1937 eller tidigare och som vid
utgången av år 2002 hade rätt till sådan livränta
betalas ut med lägst det belopp som hon hade rätt
till i december 2002. Detta belopp skall anknytas
till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om
vid förändring av detta.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad utskottet anfört beträffande kvinnor
för vilka en äldre bestämmelse om änkelivränta
aktualiseras efter 2002.

2. Ändring i förordning 1967:920

Riksdagen  antar  av utskottet i bilaga 3
framlagt  förslag  till lag  om  ändring  i
förordningen (1967:920)  om  värdesäkring  av
yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel,
m.m.

3. Lagförslagen i övrigt

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2001:489) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,
2. lag om ändring i lagen (2002:193) om ändring i
lagen (2000:799) om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
3. lag om ändring i lagen (2000:465) om ändring i
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
4.  lag  om  ändring i lagen (1977:268) om
uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. med den
ändringen i 5 § att ordet "nämnda" byts ut mot
"förstnämnda",
5. lag om ändring i lagen (2002:596) om ändring i
lagen (1991:586) om    särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta,
6. lag om  ändring  i  lagen (1993:737) om
bostadsbidrag,
7.  lag om ändring i lagen (1996:1030)  om
underhållsstöd,
8. lag om ändring i lagen (2001:492) om ändring i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
9. lag om ändring i lagen (2000:798) om ändring i
lagen (1998:702) om garantipension,
10. lag om ändring i lagen (2001:491) om ändring
i lagen (1998:703) om handikappersättning och
vårdbidrag,
11.  lag om ändring i socialförsäkringslagen
(1999:799),
12. lag  om  ändring i lagen (2000:461) om
efterlevandepension  och efterlevandestöd till
barn,
13. lag om ändring i lagen (2002:215) om ändring
i  lagen (2000:462) om införande  av  lagen
(2000:461)   om   efterlevandepension   och
efterlevandestöd till barn,
14.  lag  om  ändring  i  lagen (2001:761)     om bostadstillägg til

Stockholm den 28 november 2002

På socialförsäkringsutskottets vägnar


Tomas Eneroth

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas
Eneroth (s), Sven Brus (kd), Ronny Olander (s), Sten
Tolgfors (m), Bo Könberg (fp), Anita Jönsson (s),
Mona Berglund  Nilsson (s), Ulla Hoffmann (v),
Mariann Ytterberg (s), Anita Sidén (m), Linnéa
Darell (fp),  Birgitta  Carlsson  (c),  Kerstin
Kristiansson Karlstedt (s), Anna Lilliehöök (m),
Göte Wahlström (s), Mona Jönsson (mp) och Kurt
Kvarnström (s).
2002/03

SfU5

Utskottets överväganden


Propositionen

Regeringen föreslår justerade beräkningsregler för
beräkning av efterlevandepension som betalas ut
oavkortad.
Vidare föreslås att de som beviljats pension under
2001 eller 2002 och som vid utgången av 2002 uppbär
folkpension även fortsättningsvis skall ha rätt till
ersättning eller pension som träder i stället för
folkpension. Barnpension skall  dock  inte utan
särskild prövning ersättas av efterlevandestöd till
barn.
Beträffande  yrkesskadelivräntor  föreslås  att
hänsyn inte skall tas till höjning av livränta som
gjorts enligt lagen (1977:268) om uppräkning av
yrkes-
skadelivräntor m.m. vid samordning med pension.
Ändringar föreslås också i övergångsregler till
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring så att
änkelivränta för dem som uppnått 65 års ålder prövas
enligt äldre bestämmelser med viss anpassning till
det nya pensionssystemet.
Om endast en andel av frihetsberövads sjuk- eller
aktivitetsersättning utgår till en nära anhörig
föreslås  att  endast  motsvarande  andel  av
antagandeinkomsten  läggs   till  grund  för
pensionsgrundande belopp för den frihetsberövade.
Med anledning av att ett nytt rekryteringsbidrag
vid  vuxenstudier  införs,   föreslås  vissa
följdändringar  för bostadsbidrag, bostadstillägg
till pensionärer m.fl.  och underhållsstöd. För
underhållsstöd   föreslås   även   att   då
återbetalningsskyldighet  föreligger  skall  vid
beräkningen en anpassning av förmögenhetsgränsen
göras  till  den  gräns  som  gäller  inom
skattelagstiftningen.
Beträffande handikappersättning föreslås att en
ansökan om handikappersättning som har kommit in
till försäkringskassan före utgången av 2002 skall
prövas  med  beaktande  av  den  då  gällande
åldersgränsen 16 år för rätt till förmånen, även om
ärendet avgörs efter utgången av 2002. Härutöver
regleras att föräldrar inte har rätt till vårdbidrag
om barnet uppbär handikappersättning.
I  propositionen  föreslås  också vissa andra
anpassningar till det reformerade pensionssystemet
m.m. samt rättelser.

Utskottets ställningstagande

Vad avser regeringens lagförslag 2.5 och 2.6 vill
utskottet peka på att för de änkor som fyllt 65 år
och uppbär änkelivränta före den 1 januari 2003,
dvs. de som är födda 1937 eller tidigare, kan
samordning i enlighet med regeringens förslag ge en
för änkan lägre livränta eller ingen livränta alls,
jämfört med nu gällande regler. Det beror i första
hand på att garantipensionen utges med ett högre
bruttobelopp än den i 6 kap. 1 § LAF i dess äldre
lydelse  angivna  folkpensionen  i  form  av
ålderspension. Utskottet anser dock att livräntan
skall  utgå  lägst med det belopp som,  efter
samordning  med  nämnda   folkpension   samt
tilläggspension i form av änkepension, beräknats för
änkan  i december 2002 och att beloppet skall
prisindexeras,  dvs.  årligen  räknas  om  med
förändringen  i prisbasbeloppet.  Utskottet  har
inhämtat att en sådan ändring berör ett mycket
begränsat antal  änkor.  Kostnaden härför är i
budgetsammanhang att anse som obetydlig. Utskottet
föreslår därmed ett tillägg i lagförslag 2.5 i
enlighet med vad som anförts.

En liknande effekt kan uppkomma för kvinnor för
vilka den aktuella bestämmelsen om änkelivränta
aktualiseras efter 2002. Om så sker, förutsätter
utskottet att regeringen återkommer till riksdagen
med förslag till förändringar. Detta vill utskottet
ge regeringen tillkänna.
Utskottet, som konstaterar att propositionen i nu
aktuella delar inte har föranlett någon motion,
tillstyrker med det anförda regeringens förslag med
ovan angiven ändring.
Utskottet har erfarit att en följdändring behöver
göras i 5 § förordningen (1967:920) om värdesäkring
av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel,
m.m. Ändringen är en följd av att bestämmelser om
samordning av pension och yrkesskadelivränta fr.o.m.
2003 inte längre kommer att finnas i 17 kap.
2  §  lagen (1962:380) om  allmän  försäkring.
Motsvarande  bestämmelser  kommer i stället att
regleras  i 12 kap. 9 § lagen (1998:674)  om
inkomstgrundad ålderspension, 4 kap. 4 § lagen
(1998:702) om garantipension eller 7 kap. 10 § lagen
(2000:461)   om   efterlevandepension   och
efterlevandestöd till barn. Eftersom förordningen
måste ändras genom lag lägger utskottet fram ett
eget lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I     proposition    2002/03:2     Vissa
socialförsäkringsfrågor  m.m.  har  regeringen
(Socialdepartementet) föreslagit att riksdagen antar
regeringens förslag till

3. lag om ändring i lagen (2001:489) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. lag om ändring i lagen (2002:193) om ändring i
lagen (2000:799) om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,

5.  lag  om  ändring  i  lagen (1976:380)  om
arbetsskadeförsäkring,

6. lag om ändring i lagen (2000:465) om ändring i
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

7. lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning
av yrkesskadelivräntor m.m.,

8. lag om ändring i lagen (2002:596) om ändring i
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta,

9.  lag  om  ändring  i lagen  (1993:737)  om
bostadsbidrag,

11.  lag  om ändring i lagen  (1996:1030)  om
underhållsstöd,

12. lag om ändring i lagen (2001:492) om ändring i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

13. lag om ändring i lagen (2000:798) om ändring i
lagen (1998:702) om garantipension,

14. lag om ändring i lagen (2001:491) om ändring i
lagen  (1998:703)  om  handikappersättning och
vårdbidrag,

15.  lag  om  ändring  i socialförsäkringslagen
(1999:799),

16.  lag  om  ändring  i lagen (2000:461)  om
efterlevandepension  och efterlevandestöd  till
barn,

17. lag om ändring i lagen (2002:215) om ändring i
lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461)
om efterlevandepension och efterlevandestöd till
barn,

18. lag  om  ändring  i  lagen  (2001:761) om
bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Lagförslagen 1. lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring och 10. lag om fortsatt giltighet av
lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med
finansiell  samordning  mellan  socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst behandlas i
utskottets betänkande 2002/03:SfU1.

Lagförslagen i övrigt återfinns som bilaga 2 till
betänkandet.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag
Bilaga 3

Utskottets lagförslag


Av utskottet framlagt lagförslag

Förslag  till  lag om ändring  i  förordningen
(1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor,
som utgår av statsmedel, m.m.
Härigenom föreskrivs att 5 § förordningen (1967:920)
om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av
statsmedel, m.m. skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5 §
Föreskrift i lag eller annan författning om livränta
eller sjukpenning, som avses i denna förordning,
gäller  även  den  höjning av livräntan  eller
sjukpenningen som följer av 2-4 §§.
-----------------------------------------------------
Belopp  varmed livränta  Belopp   med  vilket
höjes enligt 2 § samt livräntan höjs enligt 2 §
sådan höjning av nämnda samt  sådan höjning av
belopp, som föranledes av nämnda   belopp,  som
3 §, får dock ej beaktas föranleds av
vid tillämpning av     3 §, får inte beaktas vid
17 kap. 2 § lagen om tillämpning av 17 kap. 2
allmän försäkring i fråga §  lagen (1962:381) om
om den som vid utgången allmän  försäkring,  12
av  år  1967  åtnjöt kap. 9 § lagen (1998:674)
pension, vilken  enligt om     inkomstgrundad
sistnämnda     lagrum ålderspension, 4 kap. 4 §
minskats med hänsyn till lagen  (1998:702)  om
livräntan.  Vad som nu garantipension  eller 7
sagts  äger motsvarande kap.   10  §  lagen
tillämpning i fråga om (2000:461)  om
den som vid utgången av efterlevandepension  och
år    1967   uppbar efterlevandestöd   till
sjukpenning i anledning barn i fråga om den som
av  skada  för  vilken vid utgången av år 1967
livränta tidigare utgått. uppbar  pension, vilken
enligt 17 kap. 2 § lagen
om  allmän  försäkring
minskats med hänsyn till
livräntan. Detta gäller
också för den som vid
utgången  av  år  1967
uppbar  sjukpenning  i
anledning av skada för
vilken livränta tidigare
utgetts.
-----------------------------------------------------
____________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.