Lagutskottets betänkande
2002/03:LU1

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av
sjukfrånvaro jämte tre motioner som väckts med
anledning av propositionen vari yrkas att riksdagen
skall  avslå  regeringens lagförslag.  Därutöver
behandlas en motion som väckts under den allmänna
motionstiden år 2002.

I  propositionen  föreslår  regeringen  vissa
ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) m.fl.
lagar som innebär  en  skyldighet  för privata
arbetsgivare, kommuner och landsting att  lämna
uppgifter   om   anställdas  sjukfrånvaro  i
årsredovisningen. Syftet med en sådan redovisning är
att öka medvetenheten om sjukfrånvarons fördelning
på olika verksamheter. Ökade kunskaper på området
kan, enligt regeringen, påverka arbetsgivare att
vidta  åtgärder  för  att minska sjukfrånvaron.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2003.  Regeringen redovisar i propositionen sin
avsikt att  införa  motsvarande  skyldighet för
statliga myndigheter.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
lagförslag och avslår motionerna.
I betänkandet finns en reservation.
Utskottets förslag till riksdagsbeslutObligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Riksdagen antar regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring  i  årsredovisningslagen
(1995:1554),
2.  lag om ändring  i  lagen  (1995:1559)  om
årsredovisning    i    kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
3.  lag  om  ändring  i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag,
4. lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2002/03:L1,
2002/03:L2, 2002/03:L3 samt 2002/03:L335.
Reservation (m, fp, kd, c)


Stockholm den 19 november 2002


På lagutskottets vägnar


Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger
René (m), Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen
(s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), Hillevi
Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis
(v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene
Tesfazion  (s), Martin Andreasson (fp), Viviann
Gerdin (c), Anneli Särnblad Stoors (s), Henrik von
Sydow (m), Niclas Lindberg (s) och Johan Löfstrand
(s).
2002/03

LU1


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

Regeringen beslutade i december 2000 att ge en
särskild  utredare  i uppdrag att ta fram  en
handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (den s.k.
HpH-utredningen). På grundval av bl.a. en delrapport
från utredningen som redovisades  i  juni 2001
presenterade regeringen i budgetpropositionen för år
2002 ett åtgärdsprogram i elva punkter för ökad
hälsa i arbetslivet. Som en punkt i programmet
angavs att det inom den offentliga sektorn kunde bli
aktuellt  att genomföra en redovisning  av  de
anställdas hälsoläge. I januari 2002 presenterade
HpH-utredningen sitt slutbetänkande (SOU 2002:5)
Handlingsplan för ökad hälsa  i arbetslivet. I
betänkandet  föreslogs  bl.a.  att  det  i
årsredovisningslagen (1995:1554) skulle införas en
bestämmelse om att uppgift  skulle  lämnas  om
genomsnittlig  sjukfrånvaro  i  årsredovisningen.
Betänkandet  innehöll  också  förslag  om  att
motsvarande  bestämmelse  skulle  införas  för
myndigheter och andra organisationer  som  inte
omfattas av årsredovisningslagen.

Under våren 2002 tillsattes en arbetsgrupp inom
Regeringskansliet med uppgift att utarbeta förslag
till  obligatorisk  redovisning av sjukfrånvaro.
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag i maj 2002 i
departementspromemorian  (Ds 2002:22) Obligatorisk
redovisning  av sjukfrånvaron.  Promemorian  har
remissbehandlats och ligger till grund för förslagen
i förevarande proposition.
I propositionen  föreslår  regeringen - efter
hörande av Lagrådet - att riksdagen  antar  i
propositionen framlagda förslag till ändringar i
årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559)
om   årsredovisning  i  kreditinstitut   och
värdepappersbolag  samt  lagen  (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag. I propositionen
föreslår regeringen vidare att riksdagen antar i
propositionen framlagt förslag till ändring i lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
Regeringens förslag återfinns i bilaga 1 och
lagförslagen i bilaga 2.
Med anledning av propositionen har tre motioner
väckts. I ärendet behandlar utskottet också en
motion från den allmänna motionstiden år 2002.
Förslagen i motionerna återfinns i bilaga 1.

Utskottets övervägandenObligatorisk redovisning av
sjukfrånvaro

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag till
ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554)
m.fl. lagar samt avslå motionerna. Jämför
reservation (m, fp, kd, c).

Allmän bakgrund

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat kraftigt i
Sverige,  vilket  medför  att  välfärdsförluster
uppkommer för såväl enskilda människor som för
samhället. Den tilltagande sjukfrånvaron har fått
till följd att utgifterna för sjukpenningen har ökat
väsentligt. Under år 1998 utbetalades 19 miljarder
kronor.  För år 2002 beräknas  utgifterna  för
sjukpenningen uppgå till 46 miljarder kronor, vilket
innebär en ökning med drygt 5,5 miljarder kronor
jämfört med år 2001.

För att möta den kraftiga ökningen av antalet
sjukskrivna och förtidspensionerade  presenterade
regeringen hösten 2001 i budgetpropositionen för år
2002 ett åtgärdsprogram i elva punkter för ökad
hälsa i arbetslivet. Programmet tog bl.a.  upp
punkter som berör mål för ökad hälsa i arbetslivet,
ekonomiska  drivkrafter  för  arbetsgivare  att
förebygga ohälsa samt s.k. hälsobokslut.
I budgetpropositionen  för  år  2003  redogör
regeringen för den fortsatta strategin för hälsa i
arbetslivet. Regeringen föreslår att ett mål sätts
upp som innebär att frånvaron från arbetslivet på
grund   av   sjukskrivningar   -   exklusive
sjuklöneperioden - skall halveras fram till år 2008.
Att minska sjukfrånvaron är, enligt regeringen, en
av de största utmaningarna under mandatperioden.
De förslag  som  lämnas  i  den nu aktuella
propositionen  om  obligatorisk  redovisning  av
sjukfrånvaro är en del av detta arbete.

Gällande regler om redovisning

Grundläggande bestämmelser om hur bokföring och
redovisning skall vara ordnad i privat verksamhet
finns  i  bokföringslagen  (1999:1078)  och  i
årsredovisningslagen (1995:1554). Bestämmelser om
årsredovisning    i   kreditinstitut    och
värdepappersbolag samt försäkringsföretag finns i
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag respektive lagen (1995:1560)
om årsredovisning i försäkringsföretag. För statlig
verksamhet finns bestämmelser om årsredovisning i
förordningen (2000:605)  om  årsredovisning  och
budgetunderlag och för kommunal verksamhet i lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.

De privata arbetsgivarnas skyldighet att upprätta
årsredovisning  regleras  i  6 kap.   1  §
bokföringslagen. Av bestämmelsen följer att bl.a.
samtliga  aktiebolag, ekonomiska föreningar  och
handelsbolag i vilka en eller flera delägare är
juridiska personer är skyldiga att avsluta sin
redovisning med en årsredovisning. Undantagna är
vissa mindre företag, bl.a. sådana som drivs i annan
associationsform eller som enskild firma.
De närmare bestämmelserna om årsredovisningens
innehåll och form regleras i årsredovisningslagen,
lagen  om  årsredovisning i kreditinstitut  och
värdepappersbolag samt lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag. En årsredovisning består av en
balansräkning,  en  resultaträkning,  noter,  en
förvaltningsberättelse  och  i  vissa  fall  en
finansieringsanalys.        Balansräkningen,
resultaträkningen och noterna skall upprättas som en
helhet.  De  skall ge en rättvisande bild  av
företagets ställning och resultat. Det skall lämnas
tilläggsupplysningar om  det behövs för att en
rättvisande bild skall ges.
I dag saknas uttryckliga lagregler som tar sikte
på uppgifter om personalens sjukfrånvaro. Det finns
dock  bestämmelser  i  de  tidigare  nämnda
årsredovisningslagarna  som  innebär  att  en
årsredovisning skall innehålla andra uppgifter som
är relaterade till personalen. Av räkenskapsårets
personalkostnader skall särskilt anges kostnaden för
löner och andra ersättningar och sociala kostnader.
Årsredovisningslagarna  föreskriver  också  att
upplysningar skall lämnas om medelantalet under
räkenskapsåret anställda personer, med uppgift om
fördelningen mellan kvinnor och män. Uppgifter om
antal  anställda  och  löner   lämnas  som
tilläggsupplysning i not eller i resultat- och
balansräkningarna. Motsvarande uppgifter  för en
koncern skall lämnas i koncernredovisningen. Kravet
på att redovisningen skall ge en rättvisande bild
kan innebära att det blir nödvändigt  för den
redovisningsskyldige att lämna också andra uppgifter
om  personalen  som har betydelse för bolagets
ställning och resultat.
Även  primärkommuner,  landstingskommuner  och
kommunalförbund (fortsättningsvis benämnda kommuner)
är skyldiga att upprätta årsredovisning.  Denna
skyldighet följer av 8 kap. 16 § kommunallagen
(1991:900). Regler för årsredovisningen finns som
tidigare nämnts i lagen om kommunal redovisning.
Årsredovisningens delar är i kommunal verksamhet
desamma som i privat. Däremot finns det inte någon
motsvarighet  till årsredovisningslagens relativt
omfattande bestämmelser om tilläggsupplysningar. I
kommunernas redovisning är förvaltningsberättelsen i
stället en mer central del i redovisningen. Enligt
lagens 4 kap. 1 § skall i förvaltningsberättelsen
lämnas uppgifter om väsentliga personalförhållanden.
Av  förordningen  om  årsredovisning   och
budgetunderlag  följer  att årsredovisningen för
statliga  myndigheter  skall  bestå  av  en
resultatredovisning,  en  resultaträkning,  en
balansräkning,   en   anslagsredovisning,   en
finansieringsanalys samt noter. Myndigheterna skall
i årsredovisningen lämna information om förhållanden
av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning
och prövning av verksamheten. I förordningen finns
inte någon författningsreglerad skyldighet att lämna
uppgifter om personalförhållanden.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar
i  årsredovisningslagen  m.fl.  lagar. Förslagen
innebär att det införs en skyldighet för privata
arbetsgivare, kommuner  och landsting att lämna
uppgifter   om  anställdas  sjukfrånvaro   i
årsredovisningen.  I propositionen redovisas att
regeringen även har för avsikt att i förordningen om
årsredovisning   och   budgetunderlag   införa
bestämmelser  som  ålägger statliga  myndigheter
motsvarande uppgiftsskyldighet.  Arbetsgivare med
högst tio anställda omfattas inte av den föreslagna
uppgiftsskyldigheten.

Uppgift skall lämnas om den totala sjukfrånvaron,
sjukfrånvaron hos kvinnor respektive män samt hos
anställda i åldersintervallerna 29 år eller yngre,
30-49 år och 50 år eller äldre. Därutöver föreslås
att även den andel av sjukfrånvaron som avser
sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer skall
anges. Det skall inte med utgångspunkt  i den
information som lämnas i årsredovisningen gå att
hänföra uppgifter om sjukfrånvaro till en enskild
individ. De som är anställda utomlands omfattas inte
av uppgiftsskyldigheten. Den närmare tillämpningen
av bestämmelsen får avgöras inom ramen för vad som
är god redovisningssed.
I propositionen anför regeringen att de anställdas
frånvaro på grund av sjukdom många gånger medför
betydande kostnader för  arbetsgivarna  avseende
sjuklöner,  produktionsbortfall,  vikarier  och
utbildningsinsatser. Sjukfrånvaron bland anställda
kan alltså enligt regeringens  mening sägas ha
inverkan    på    produktiviteten    och
verksamhetsresultatet i en organisation. Regeringen
anser därför att man kan ha ett redovisningsmässigt
perspektiv på sjukfrånvaron.
Enligt   regeringens   mening   tillgodoser
årsredovisningen bäst det informationsintresse som
ägare till företag, borgenärer, leverantörer m.fl.
intressenter kan ha av uppgifter om sjukfrånvaro. Om
dessa uppgifter får en extern spridning är det
lättare  för myndigheter, anställda  och  andra
intressenter att ta del av dem. För det fall
reglerna  görs lika för olika verksamhetsformer
underlättas  också  jämförelser  mellan  olika
arbetsgivare. I och med att årsredovisningen i regel
revideras ökar förutsättningen för att de lämnade
uppgifterna är riktiga. Regeringen anser således att
uppgifter  om  sjukfrånvaro har en plats i en
årsredovisning.
I  propositionen  redovisas  att  en  allmän
utgångspunkt för förslaget är att uppgifter om
sjukfrånvaro skall vara så enkla som möjligt att ta
fram för arbetsgivarna. Regeringen  gör  därför
bedömningen att den föreslagna uppgiftsskyldigheten
inte bör bli alltför betungande för arbetsgivarna.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1
juli 2003.

Motionerna

I motion L1 av Jan Ertsborn m.fl. (fp), motion L2 av
Inger René m.fl. (m) och motion L3 av Yvonne
Andersson m.fl. (kd) yrkas avslag på propositionen.
Motionärerna anser att regeringens förslag inte
bidrar till att hejda de snabbt ökande sjuktalen.
För konkreta förslag på hur sjukfrånvaron skall
minskas hänvisar motionärerna till sina respektive
partiers förslag på området. Enligt motionärerna
riktar  sig  en  årsredovisning  till  externa
intressenter, och det kan därför ifrågasättas om
uppgifter om sjukfrånvaro över huvud taget har någon
plats i en årsredovisning. Motionärerna anser vidare
att den ökade precision i statistiken som skulle
kunna uppnås genom regeringens förslag inte står i
proportion till den ökade byråkrati som förslaget
innebär.  Genom  de  i propositionen  framlagda
lagförslagen läggs ytterligare en börda på företagen
i form av administration och kostnader, vilket
drabbar mindre företag hårdast. Motionärerna anser
vidare att det finns en stor risk för att de
uppgifter som skall lämnas om sjukfrånvaron för
kvinnor respektive  män  samt sjukfrånvaron för
anställda i olika åldersintervall kan få negativa
konsekvenser  för  enskilda  individer  från
integritetssynpunkt. Risken är, enligt motionärernas
mening, särskilt stor i små företag.

Siw Wittgren-Ahl och Gunilla Carlsson i Hisings
Backa (s) anser i motion L335 att det bör införas en
obligatorisk skyldighet att redovisa sjukfrånvaro i
företags, kommuners, landstings, organisationers och
myndigheters verksamhetsberättelser.  Motionärerna
anser  att  uppgift  bl.a.  skall  lämnas  om
sjukfrånvaron hos kvinnor respektive män.

Utskottets ställningstagande

Förslagen i propositionen är en del av regeringens
åtgärdsprogram  för  ökad  hälsa i arbetslivet.
Utskottet anser att regeringens arbete för att öka
hälsan  i  arbetslivet  är  mycket viktigt. En
förutsättning för att arbetsgivare skall kunna vidta
åtgärder för att minska sjukfrånvaron är att de är
medvetna om dess storlek. Enligt utskottet måste
därför medvetenheten om sjukfrånvarons fördelning på
olika verksamheter samt dess orsaker och kostnader
öka. Utskottet delar regeringens bedömning att ökade
kunskaper på området kan påverka arbetsgivare att
vidta åtgärder för  att  minska  sjukfrånvaron.
Utskottet anser således att det bör införas en
skyldighet  att  lämna  uppgifter om anställdas
sjukfrånvaro.

Anställdas frånvaro på grund av sjukdom medför
många gånger betydande kostnader för arbetsgivarna,
vilket innebär att sjukfrånvaron bland anställda har
inverkan på en organisations  produktivitet och
verksamhetsresultat.  Utskottet anser  därför  i
motsats till vad som anförts i de med anledning av
propositionen väckta motionerna att man mycket väl
kan  ha  ett  redovisningsmässigt perspektiv på
sjukfrånvaron. Liksom regeringen anser utskottet att
det informationsintresse som olika intressenter har
av uppgifter om sjukfrånvaro bäst tillgodoses genom
att  uppgifterna  lämnas i årsredovisningen.  I
sammanhanget bör påpekas att Lagrådet inte heller
funnit skäl att från principiella utgångspunkter
motsätta sig förslaget.
Mot denna bakgrund anser utskottet - i motsats
till motionärerna i motionerna L1-3 - att uppgifter
om sjukfrånvaro har sin plats i årsredovisningen.
Vad sedan  gäller den i motionerna framförda
kritiken mot att förslagen medför onödig byråkrati
vill utskottet peka på att regeringens förslag
innebär att endast ett fåtal indikatorer skall
redovisas.  För att underlätta framtagandet  av
uppgifterna har förslagen utformats med utgångspunkt
i de rutiner som redan används i Svenskt Näringslivs
och     Arbetsgivarverkets      frivilliga
tidsanvändningsstatistik. Den ökade tidsåtgången på
grund av förslaget måste enligt utskottets mening
bli marginell i förhållande  till  den  totala
tidsåtgång  som årsredovisningslagarnas nuvarande
bestämmelser medför, och investeringskostnaderna bli
relativt försumbara. Utskottet delar regeringens
bedömning att den föreslagna uppgiftsskyldigheten
mot denna bakgrund inte bör bli alltför betungande
för arbetsgivarna.
Andra motionsledes framställda invändningar mot
regeringens förslag gäller risken för att uppgifter
som  skall lämnas om sjukfrånvaron för kvinnor
respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i
olika åldersintervall kan få negativa konsekvenser
för enskilda individer från integritetssynpunkt.
Motionärerna bedömer att risken är störst i små
företag.  Med  anledning härav  vill  utskottet
understryka att uppgift om sjukfrånvaron för kvinnor
respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i de
olika åldersintervallen  inte  skall  lämnas om
uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Undantaget tar sikte på verksamheter med relativt få
anställda eller där antalet anställda i en grupp är
litet. Det får avgöras från fall till fall om
omständigheterna är sådana att en uppgift  kan
hänföras till någon enskild individ. Risken för
motsatstolkningar bör vägas in vid bedömningen av om
uppgiften skall lämnas eller inte. Utskottet delar
således inte  motionärernas  farhågor  för  att
förslaget kan få negativa konsekvenser för enskilda
individer från integritetssynpunkt.
Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen
antar de i propositionen framlagda lagförslagen och
avslår motionerna L1-3. Motion L335 får härigenom i
huvudsak  anses  tillgodosedd  varför också den
motionen bör avslås.


ReservationObligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

av Inger René (m), Jan Ertsborn (fp), Yvonne
Andersson (kd), Bertil Kjellberg (m), Martin
Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c) och Henrik
von Sydow (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag till riksdagsbeslut
borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens lagförslag.  Därmed
bifaller riksdagen motionerna 2002/03:L1, 2002/03:L2
och 2002/03:L3 samt avslår motion 2002/03:L335.

Ställningstagande

I likhet med regeringen anser vi att det är mycket
angeläget att åtgärder vidtas för att hejda den
snabbt  ökande  sjukfrånvaron.  De  förslag som
regeringen lägger fram i förevarande proposition är
emellertid, enligt vår mening, inte ändamålsenliga.
För bättre konkreta åtgärder hänvisar vi till våra
respektive partiers motionsförslag på området.

Regeringens förslag innebär att uppgifterna om
sjukfrånvaron skall lämnas i årsredovisningen. En
årsredovisning riktar sig till externa intressenter,
och vi anser att det kan ifrågasättas om uppgifter
om sjukfrånvaro över huvud taget har någon plats i
en årsredovisning. Vi anser vidare att den ökade
precision i statistiken som skulle kunna uppnås
genom regeringens förslag inte står i proportion
till den ökade byråkrati som förslaget innebär.
Genom förslaget läggs ytterligare  en börda på
företagen i form av administration och kostnader,
vilket drabbar mindre företag hårdast. Därutöver
anser vi att det finns en stor risk för att de
uppgifter som skall lämnas om sjukfrånvaron för
kvinnor  respektive män samt sjukfrånvaron  för
anställda i olika åldersintervall kan få negativa
konsekvenser  för  enskilda  individer  från
integritetssynpunkt. Risken är särskilt stor på små
arbetsplatser  där  det torde  vara  lätt  att
identifiera enskilda personer genom den föreslagna
statistiken.
Sammanfattningsvis anser vi att det finns fler
nackdelar än fördelar med regeringens förslag till
lagändringar och att de därför inte bör genomföras.


Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


I  proposition  2002/03:6  föreslår  regeringen
(Justitiedepartementet) - efter hörande av Lagrådet
beträffande lagförslagen 1-3 - att riksdagen antar
de i propositionen framlagda förslagen till

1.  lag  om  ändring  i  årsredovisningslagen
(1995:1554),
2.  lag  om ändring i lagen (1995:1559)  om
årsredovisning    i    kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
3.  lag  om ändring i lagen (1995:1560)  om
årsredovisning i försäkringsföretag,
4. lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
Lagförslagen finns i bilaga 2 till betänkandet.

Följdmotioner


2002/03:L1 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:

Riksdagen  avslår  regeringens  lagförslag  i
proposition 2002/03:6.

2002/03:L2 av Inger René m.fl. (m) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:

Riksdagen beslutar avslå proposition 2002/03:6 i
dess helhet.

2002/03:L3 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

Riksdagen avslår proposition 2002/03:6.


Motion från allmänna motionstiden


2002/03:L335  av  Siw  Wittgren-Ahl och Gunilla
Carlsson i Hisings Backa (s) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om obligatorisk
redovisning    av    sjukfrånvaro    i
verksamhetsberättelser.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att bestämmelser
bör  utarbetas  vad  gäller  redovisning  av
sjukfrånvaro även för  myndigheter  och andra
organisationer.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
Bokföringsnämnden bör få i uppgift att utfärda
riktlinjer för beräkningen av sjukfrånvaron.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag1 Förslag till lag om ändring i
årsredovisningslagen (1995:1554)

2 Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och
värdepappersbolag

3 Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag


4 Förslag till lag om ändring i
lagen (1997:614) om kommunal
redovisning