Kulturutskottets betänkande
2002/03:KRU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid(prop. 2002/03:1)


Sammanfattning

I betänkandet behandlas  budgetpropositionen vad
avser fördelningen på anslag inom utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2003.
Regeringens förslag till fördelning på anslag och
partiernas olika budgetförslag redovisas i bilaga 3
i  betänkandet.  Förutom  motionsyrkanden  med
anknytning till budgeten för år 2003 behandlar
utskottet vissa motionsyrkanden som inte har en
direkt  anknytning  till  medelsanvisningen  för
budgetåret 2003, men som rör sådana frågor som tas
upp i budgetpropositionen eller i budgetmotionerna.

Utskottet  har genom protokollsutdrag meddelat
finansutskottet  att  kulturutskottet tillstyrker
regeringens förslag till  ram för år 2003 för
utgiftsområde 17. I sitt betänkande 2002/03:FiU1 har
finansutskottet den 21 november  2001 behandlat
regeringens förslag till utgiftsramar för år 2003,
bl.a. ram för utgiftsområde 17, vilken föreslås
uppgå till drygt 8,3 miljarder kronor. Riksdagen
väntas fatta beslut om utgiftsramar den 4 december
2002.
Utskottets majoritet, bestående av representanter
för  Socialdemokraterna   och  Vänsterpartiet,
tillstyrker i betänkandet regeringens förslag till
medelsfördelning  på  anslag  inom  ramen  för
utgiftsområde 17 med  undantag för två anslag.
Fördelningen på anslag, anslagens storlek och de två
avvikelserna från regeringens förslag redovisas i
bilaga 4 i betänkandet. Avvikelserna innebär att
anslag 29:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet minskas med 2,5 miljoner kronor
avseende medel till ungdomspolitisk utveckling och
att   anslag  30:2  Bidrag  till  allmänna
samlingslokaler ökas med 2,5 miljoner kronor.
Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen skall
tillkännage för regeringen att av anslag 30:2 skall
4 miljoner kronor avsättas för Ungdomsstyrelsens
fördelning      av     medel     till
samlingslokalorganisationers information och utred-
ningar om ungdomars utnyttjande av samlingslokaler.
Representanterna i kulturutskottet för Moderata
samlingspartiet, Kristdemokraterna,  Centerpartiet
och Folkpartiet liberalerna har efter det  att
finansutskottet  den  21  november  behandlat
regeringens förslag till ram för utgiftsområde 17
avstått från att delta i utskottets beslut om
medelsanvisning för budgetåret 2003 (punkt 55) och
erinrar  i särskilda yttranden  (nr  8-11)  om
huvuddragen i partiernas respektive budgetförslag.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om vissa
bemyndiganden för regeringen att fatta beslut som
medför utgifter efter år 2003.
Bland de satsningar som görs i den av utskottet
tillstyrkta budgeten kan nämnas insatser för att
förstärka resurserna för museisektorn, dansområdet
och svensk film.
Inom museiområdet kan t.ex. nämnas att anslaget
till  Statens  museer  för världskultur  enligt
regeringens förslag ökas med 29,1 miljoner kronor
för att täcka kostnaderna för verksamheten vid det
ännu inte färdigbyggda Världskulturmuseet i Göteborg
samt att 5 miljoner kronor från kulturbudgeten och
lika mycket från utbildningsbudgeten anvisas för
Nobelmuseet i Stockholm, som skall permanentas.
Regeringens förslag om att permanenta Kulturarvs-
IT och därmed överföra 13 miljoner kronor till
kulturbudgeten från utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
tillstyrks av utskottet. Medlen skall i huvudsak
användas för löner till arbetsledare.
I enlighet med riksdagens tidigare beslut införs
fr.o.m. budgetåret 2003 ett särskilt anslag för den
nya  myndigheten Forum  för  levande  historia.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att
anslaget skall uppgå till 40 miljoner kronor för år
2003.
Satsningen på svensk film innebär att anslaget
förstärks med 25 miljoner kronor för år 2003. Vidare
kan nämnas att anslaget ökas engångsvis med 30
miljoner kronor på tilläggsbudget för år 2002 (bet.
2002/03:FiU11). Utskottet har inte något att erinra
mot regeringens avsikt att låta Filminstitutet även
fortsättningsvis    vara    huvudman    för
filmvårdscentralen i Grängesberg. Utskottet utgår
från att Filminstitutet samarbetar med de regionala
museerna och hembygdsrörelsen, då dessa besitter
viktig   kunskap   för   verksamheten   vid
filmvårdscentralen.
Regeringens  förslag  om  att  höja  den
kyrkoantikvariska ersättningen till Svenska kyrkan
från 50 till 100 miljoner kronor under år 2003
tillstyrks av utskottet.
Utskottet tillstyrker vidare att extra resurser
tillförs  dansområdet. Bl.a. inrättas ett  nytt
nationellt uppdrag inom samtida dans för att stärka
det  fria danslivets möjligheter  att  turnera.
Konstnärsstöden till fria koreografer och dansare
ökas fr.o.m. år 2003 med 3 miljoner kronor årligen.
Ett nytt arrangörsstöd och ett nytt turnéstöd inom
dansens område om sammanlagt 2 miljoner kronor
fr.o.m. år 2003 införs under en försöksperiod om tre
år.  Ett nytt nationellt uppdrag inrättas inom
området samtida dans. Dansens Hus får en höjning av
anslaget med 500 000 kronor fr.o.m. år 2003. Statens
kulturråd får regeringens uppdrag att ta fram ett
handlingsprogram för den professionella dansen i
Sverige.
Inom museiområdet tillstyrker  utskottet bl.a.
regeringens förslag om att medel skall anvisas för
tillfälligt stöd med 1 miljon kronor vardera till
Drottningholms slottsteater och Strindbergsteatern
samt att Dalhalla festspelsscen i Rättvik skall
beviljas ett permanent årligt verksamhetsstöd för år
2003 med 1 miljon kronor.
Utskottet föreslår också att riksdagen  skall
tillkännage för regeringen att medelsökningen om 5,1
miljoner kronor under anslaget 28:6 Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner inte skall
vara förbehållen teater- och dansinstitutioner som
regeringen har föreslagit utan i stället skall få
användas för samtliga bidragsändamål under anslaget.
Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag
om att 1,5 miljoner kronor skall överföras från
anslag 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete till anslag 28:6 för permanentning av
bidraget till länsteater i Jämtlands län.
Regeringens förslag om att myndigheten Språk- och
folkminnesinstitutet (SOFI) skall anvisas 2 miljoner
kronor engångsvis  för  år  2003 tillstyrks av
utskottet.
Utskottet tillstyrker förslaget att ett årligt
internationellt litteraturpris om 5 miljoner kronor
skall instiftas till Astrid Lindgrens minne.
Likaså tillstyrks  regeringens  förslag att 2
miljoner kronor skall anvisas för juryns verksamhet,
administration  m.m.  kring  det  nyinrättade
litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag
om att 4 miljoner kronor skall avsättas för ett
utvidgat inköpsstöd till folk- och skolbiblioteken.
Utskottet föreslår att riksdagen skall göra ett
tillkännagivande för regeringen om en utvärdering av
samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd.
Enligt budgetpropositionen upphör anslaget Stöd
till bokhandeln fr.o.m. år 2003. Utskottet anser
dock att sortimentsstödet - vilket ingått i anslaget
Stöd till bokhandeln - skall finnas  kvar och
föreslår därför en förändring av medelsanvändningen
under anslaget Litteraturstöd. Sortimentsstödet till
servicebokhandlar    skall    fortsättningsvis
administreras och fördelas av Kulturrådet. Stödet
finansieras  genom  att   distributionen  av
litteraturstödda titlar till 100 bokhandlar upphör.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till
ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift, med en
redaktionell ändring. TV-avgiften höjs därmed med 72
kronor till 1 812 kronor för ett år.
Utskottet föreslår att riksdagen skall godkänna
medelsberäkningen  för  den  avgiftsfinansierade
verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB
(inklusive Dövas TV), Sveriges Radio AB (inklusive
Radio Sweden) och Sveriges Utbildningsradio AB för
år 2003. Sammanlagt tilldelas de tre företagen nära
5,9 miljarder kronor.
Vidare föreslår utskottet att riksdagen skall
godkänna regeringens förslag om överföring av medel
till distributionskontot från rundradiokontot och
förslag om överföring av medel, sammanlagt 523,2
miljoner  kronor, från distributionskontot  till
Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio
AB.
Utskottet tillstyrker också att riksdagen skall
godkänna medelstilldelningen för år  2003  från
rundradiokontot  till  statsbudgetens inkomstsida
avseende Granskningsnämnden för radio och TV.

Utskottet föreslår även att riksdagen skall godkänna
att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma år
2003 verkar för att bolagsstämman beslutar om stöd
till idrotten i form av ett bidrag på högst 160
miljoner kronor.

Regeringens   förslag   till   ändring   i
kulturminneslagen (1988:950) tillstyrks av utskottet
med en redaktionell ändring.
I betänkandet behandlas även regeringens skrivelse
2001/02:176 Kultur och delaktighet samt motioner
väckta  med anledning av skrivelsen.  Utskottet
diskuterar i betänkandet skrivelsens innehåll och
föreslår att riksdagen, med utskottets synpunkter,
lägger skrivelsen till handlingarna utan erinran.
I betänkandet  finns 29 reservationer och 11
särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslutFinansutskottet har i sitt betänkande 2002/03:FiU1
daterat den 21 november 2002  godtagit den av
regeringen föreslagna ramen för utgiftsområde 17 om
8 357 903 000 kronor. Riksdagen planeras besluta om
utgiftsramar den 4 december 2002. Kulturutskottets
förslag till riksdagsbeslut under punkt 55 be-
träffande anvisande av medel under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid samt vissa
till budgeten för 2003 hörande frågor görs under
förutsättning  av  riksdagens   bifall  till
finansutskottets betänkande 2002/03:FiU1 i den del
som avser utgiftsområde 17.

Med hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

Vissa övergripande kulturpolitiska frågor

1. Nya kulturpolitiska mål

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr372 yrkande
1.
Reservation 1 (fp)

2. Efterlevnaden av de kulturpolitiska
målen och frågan om strukturer för
kulturpolitiken

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr373 yrkandena
1 och 2.
Reservation 2 (v)

3. Nya metoder och verksamhetsformer för
att nå de kulturpolitiska målen

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Kr17
yrkande 1 och 2002/03:
Kr336 yrkandena 1 och 2.
Reservation 3 (c)

4. Utgångspunkten för kulturpolitiken

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr236 yrkande
1.
Reservation 4 (m)

5. Skolans roll i kulturlivet

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr12 yrkande 1.
Reservation 5 (m)

6. Ungdomars delaktighet i kultur

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Kr17
yrkandena 3-5 och 2002/03:Kr336 yrkandena 3-5.
Reservation 6 (c)

7. Funktionshindrade konstnärers behov

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Kr15
yrkande  2,  2002/03:Kr296  yrkande  6  och
2002/03:So513 yrkande 11.
Reservation 7 (v)

8. Långsiktighet i anslagsgivningen, m.m.

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr371 yrkande
2.
Reservation 8 (kd)

9. Principer för anslagsuppräkning

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:Kr370
yrkande 1 och 2002/03:Kr373 yrkande 4.
Reservation 9 (fp, kd)

Resultatredovisningen om kultur och delaktighet

10. Redovisning av funktionshindrades
delaktighet i kulturen

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Kr12
yrkande 2, 2001/02:Kr15 yrkande 3, 2001/02:Kr16
yrkande  2,  2002/03:Kr236  yrkande  15  och
2002/03:Kr371 yrkande 3.
Reservation 10 (m, fp, kd, c)

11. Redovisning av barns och ungas
delaktighet i kulturen

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr16 yrkande 1.
Reservation 11 (kd, c)

12. Statistisk redovisning av fria teater-
och dansgrupper

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Kr15
yrkande 1 och 2002/03:
Kr373 yrkande 6.
Reservation 12 (v)

13. Redovisning av besöksutvecklingen på
icke statsstödda teatrar, m.m., olika
nationalitetsgruppers kulturvanor m.m.

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr14.

14. Redovisning av delaktighet i kulturen i
större städer och mindre orter, m.m.

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr16 yrkande 3.
Reservation 13 (kd)

15. Resultatredovisningen om kultur och
delaktighet

Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:176 till
handlingarna.

Allmän kulturverksamhet

16. Bidraget till amatörkulturen m.m.

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr300 yrkandena
1 och 2.

17. Stödet till de nationella
minoriteterna

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr301.

18. Dans för barn och ungdomar som nytt
ämnesområde för nationella uppdrag

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr373 yrkande
19.

19. Ett nationellt uppdrag till Bildens Hus
i Sundsvall

Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr315 och
2002/03:Kr355.

20. Ett nationellt uppdrag till
Textilmuseet i Borås

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr317.

21. Ett nationellt uppdrag till Museum Anna
Nordlander

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr224.

Teater, dans och musik

22. Garanti för ekonomiskt stöd till
Göteborgsmusiken

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr344 yrkande
1.

Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

23. Litteraturpris till Astrid Lindgrens
minne

Riksdagen  godkänner   att  ett  årligt
internationellt  litteraturpris  på  5 000 000
kronor instiftas till Astrid Lindgrens minne.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:1
utgiftsområde 17 punkt 4.

24. Platsen för utdelning av
litteraturpriset till Astrid Lindgrens
minne

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr243.

25. Bemyndigande för regeringen att
beställa talböcker, punktskriftsböcker och
informationsmaterial

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003,
i fråga om ramanslaget 28:11  Talboks-  och
punktskriftsbiblioteket,  beställa  talböcker,
punktskriftsböcker och informationsmaterial som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2004.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:1
utgiftsområde 17 punkt 5.

26. Utvärdering av samtliga stödformer inom
anslaget Litteraturstöd

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad utskottet framför om utvärdering av
samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis  motion
2002/03:Kr305 yrkande 2.

Bild och form samt konsthantverk

27. Statens konstråds upphandlingsrutiner

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:Kr336
yrkande 11 och 2002/03:
Kr372 yrkande 27.
Reservation 14 (fp)

28. Bemyndigande för regeringen att
beställa konstverk

Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2003, i fråga om ramanslaget 28:15 Konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön, beställa
konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under
åren  2004-2006.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2002/03:1 utgiftsområde 17 punkt 6.

Ersättningar och bidrag till konstnärer

29. Utvärdering av den individuella
visningsersättningen

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr336 yrkande
9.

Kulturmiljö

30. Ändring i lagen om kulturminnen

Riksdagen antar i bilaga 2 till betänkandet
intagna förslag till lag om ändring i lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. med den ändringen
att beteckningen "A3-8" ändras till "A3-A8" samt
ordet "femtio" ändras till "50". Därmed bifaller
riksdagen proposition 2002/03:1 utgiftsområde 17
punkt 1.

31. Bemyndigande för regeringen att besluta
om bidrag till kulturmiljövård

Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2003, i fråga om ramanslaget 28:26 Bidrag till
kulturmiljövård, besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på
högst 100 000 000 kronor under åren 2004-2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:1
utgiftsområde 17 punkt 7.

32. En översyn av den kyrkoantikvariska
ersättningen

Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr282 och
2002/03:Kr369 yrkande 2.
Reservation 15 (fp, kd)
Reservation 16 (c)

Museer och utställningar

33. Fri entré på de centrala museerna

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:Kr338
yrkande 13 och 2002/03:
Kr369 yrkande 9.
Reservation 17 (fp, kd, c)
Reservation 18 (m)

34. Säkerhet i museer och kulturbyggnader

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr267.

35. Utredning om de ekonomiska
förutsättningarna för Kulturarvs-IT

Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr271 och
2002/03:Kr336 yrkande 19.

36. Marionettmuseets organisatoriska
tillhörighet

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr372 yrkande
14.
Reservation 19 (fp)

37. Utvidgning av uppdraget för Forum för
levande historia, m.m.

Riksdagen  avslår motionerna  2002/03:Kr201,
2002/03:Kr202, 2002/03:
Kr216,    2002/03:Kr219,    2002/03:Kr242,
2002/03:Kr255, 2002/03:Kr319, 2002/03:Kr350 och
2002/03:U261 yrkande 5.
Reservation 20 (m)
Reservation 21 (fp)

Film

38. Utvärdering av 2000 års filmavtal

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr236 yrkande
12.
Reservation 22 (m)

39. Filminstitutets huvudmannaskap för
filmvårdscentralen i Grängesberg

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr370 yrkande
15.

40. Teknisk kompetens vid
filmvårdscentralen i Grängesberg

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:Kr320
yrkande 1 och 2002/03:
Kr336 yrkande 28.
Reservation 23 (v, c)

41. Utredning om ett framtida svenskt
nationalarkiv för den rörliga bilden

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:Kr320
yrkande 2 och 2002/03:
Kr336 yrkande 27.
Reservation 24 (v, kd, c)

42. Interimistisk huvudman för
filmvårdscentralen i Grängesberg

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr336 yrkande
30.
Reservation 25 (c) villk. 24

43. Ett framtida nationalarkivs samverkan
med bibliotek och museer

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:Kr320
yrkande 3 och 2002/03:
Kr336 yrkande 29.
Reservation 26 (v, c) villk. 24

Mediefrågor

44. Redogörelse för mål- och
resultatdialogerna med Statens biografbyrå

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr367 yrkande
4.

Radio- och TV-frågor

45. Ändring i lagen om TV-avgift

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift med den
ändringen att ordet "jämt" skall ändras till
"jämnt". Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:1 utgiftsområde 17 punkt 2 och avslår
motionerna  2002/03:Kr338  yrkande  18  och
2002/03:Kr372 yrkande 30.
Reservation 27 (m, fp)

46. Medelsberäkning för 2003 för den
avgiftsfinansierade verk-samhet som bedrivs
av Sveriges Television AB (inkl. Dövas TV),
Sveriges Radio AB (inkl. Radio Sweden) och
Sveriges Utbildningsradio AB

Riksdagen godkänner regeringens förslag. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2002/03:1
utgiftsområde 17 punkt 8.

47. Medelstilldelning för 2003 från
rundradiokontot till statsbudgetens
inkomstsida avseende Granskningsnämnden för
radio och TV

Riksdagen godkänner regeringens förslag. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2002/03:1
utgiftsområde 17 punkt 9.

48. Bemyndigande för regeringen att besluta
om lån i Riksgälds-kontoret för att täcka
underskott på distributionskontot för
finansiering av kostnader för TV-
distribution

Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2003
besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka
underskott på distributionskontot för finansie-
ring av kostnader för TV-distribution intill ett
belopp av 724 000 000 kronor. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2002/03:1 utgiftsområde 17
punkt 10.

49. Överföring av medel till
distributionskontot från rundradio-kontot
och överföring av medel från
distributionskontot till Sveriges Television
AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Riksdagen  godkänner regeringens förslag om
överföring av medel till distributionskontot från
rundradiokontot och förslag om överföring av
medel  från distributionskontot till Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:1
utgiftsområde 17 punkt 11.

Folkrörelsepolitiken

50. Svenska Spels stöd till idrotten

Riksdagen  godkänner  att regeringen på AB
Svenska Spels bolagsstämma år 2003 verkar för att
bolagsstämman beslutar om stöd till idrotten i
form av ett bidrag på högst 160 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:1
utgiftsområde 17 punkt 12.

51. Tilläggsdirektiv till
Samlingslokalutredningen

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr262 yrkande
2.
Reservation 28 (c)

52. Samlingslokalernas betydelse för
jämlikheten i kulturlivet

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr16 yrkande 4.
Reservation 29 (kd, c)

53. Nya organisationer som bedriver
friluftsverksamhet

Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr368 yrkande
11.

Utbildningspolitik

54. Bemyndigande för regeringen att besluta
om stöd till funk-tionshindrade vid
folkhögskolor

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003,
i fråga om det obetecknade anslaget 25:2 Bidrag
till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen,
besluta  om  stöd  för funktionshindrade vid
folkhögskolor som inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000
kronor efter 2003. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:1 utgiftsområde 17 punkt 13.

Medelsanvisning

55. Medelsanvisningen för år 2003, m.m.

a) Anvisande av medel under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid år 2003
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid enligt utskottets
förslag i bilaga 4. Därmed bifaller riksdagen
motion 2002/03:Fi230  yrkande 6 och bifaller
delvis proposition 2002/03:1 utgiftsområde 17
punkt 14 och motionerna 2002/03:
Kr262 yrkande 1, 2002/03:Kr330, 2002/03:Kr337 i
denna del, 2002/03:
Kr338 yrkande 20, 2002/03:Kr363, 2002/03:Kr366
yrkande 7, 2002/03:
Kr371 yrkande 8 i denna del och 2002/03:N307
yrkande 9.

b) Användningen av ökningen om 5,1 miljoner
kronor under anslaget  Bidrag  till regional
musikverksamhet samt regionala och lokala teater-
, dans- och musikinstitutioner

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
utskottet framför om användningen av ökningen om
5,1 miljoner kronor under anslaget Bidrag till
regional musikverksamhet  samt  regionala och
lokala teater-, dans- och musikinstitutioner.

c) Sortimentsstöd m.m. till bokhandeln

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
utskottet  framför  om  sortimentsstödet  och
distributionsstödet  till  bokhandeln.  Därmed
bifaller riksdagen delvis motion 2002/03:Fi230
yrkande 8.

d)  Bidrag  till  informationsinsatser  och
utredningsarbete avseende ungdomars nyttjande av
allmänna samlingslokaler

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
utskottet   framför   om   bidrag   till
informationsinsatser och utredningsarbete  av-
seende  ungdomars  nyttjande  av  allmänna
samlingslokaler. Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi230 yrkande 7.

e) Riksdagen avslår de i bilaga 5 upptagna
motionsyrkandena.

Stockholm den 21 och 28 november 2002

På kulturutskottets vägnar


Lennart Kollmats


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart
Kollmats (fp)3, Annika Nilsson (s), Lars Wegendal
(s), Kent Olsson (m)3, Eva Arvidsson (s), Paavo
Vallius (s), Gunilla  Tjernberg  (kd) 3, Peter
Pedersen (v), Nikos Papadopoulos (s), Lena Adelsohn
Liljeroth  (m)  3, Tommy Ternemar (s), Cecilia
Wikström (fp) 3, Birgitta Sellén (c) 3, Göran
Persson i Simrishamn  (s), Anna Lindgren (m)1,
Gunilla Carlsson i Hisings  Backa (s), Rossana
Dinamarca (v) och Matilda Ernkrans (s)2.

1  Endast  den  21  november  2002  under
förslagspunkterna 1-54.

2 Endast den 28 november 2002 under förslagspunkt
55.
3 Ledamoten har avstått från att delta i beslutet
den 28 november 2002 under förslagspunkt 55.
2002/03

KrU1
Utskottets överväganden


1 Inledning

1.1 Behandlade ärenden

Kulturutskottet  behandlar  i  detta  betänkande
regeringens förslag i budgetpropositionen för år
2003 under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam-
fund och fritid när det gäller medelsanvisningen
under anslagen inom politikområdena 2 och 25-30,
vissa bemyndiganden m.m. för regeringen samt förslag
till lag  om  ändring  i  lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m. och förslag till lag om ändring i
lagen (1989:41) om TV-avgift.
Ett förslag till lag om ändring i radio- och TV-
lagen   (1996:844)   har   överlämnats  till
konstitutionsutskottet  för  behandling  (prot.
2002/03:2.2).
Kulturutskottet  behandlar  vidare  i  detta
betänkande regeringens förslag i budgetpropositionen
för år 2003 (utg.omr.17) om medelsberäkningen för
den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av
Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR)
och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) samt medels-
tilldelningen för år 2003 från rundradiokontot till
statsbudgetens     inkomstsida     avseende
Granskningsnämnden för radio och TV. Utskottet be-
handlar  också regeringens  förslag  beträffande
distributionskontot för finansiering av kostnader
för TV-distribution.
Vidare  behandlar  kulturutskottet  i  detta
betänkande regeringens skrivelse 2001/02:176 Kultur
och delaktighet, i vilken regeringen lämnar en redo-
visning av resultaten av den förda kulturpolitiken i
förhållande  till  ett  av  de  sju nationella
kulturpolitiska målen, det s.k. jämlikhetsmålet om
delaktighet och eget skapande.
I  anslutning  till  regeringens  förslag  i
budgetpropositionen och i skrivelse  2001/02:176
behandlar utskottet motioner väckta under allmänna
motionstiden hösten 2002 och motioner väckta våren
2002 med anledning av skrivelse 2001/02:176.

1.2 Beslutsdagar


Utskottet har fattat beslut i de behandlade ärendena
vid två skilda tillfällen. Torsdagen den 21 november
2002 beslutade utskottet beträffande de ärenden som
tas upp i förslagspunkterna 1-54 och torsdagen den
28 november 2002 beträffande förslagspunkten 55 (se
s. 10-18 i det föregående)


1.3 Inhämtande av information m.m.


Under ärendets beredning har på kulturutskottets
begäran information om budgetpropositionen och om
aktuella kulturfrågor  inom  Europeiska  unionen
lämnats av kulturminister Marita Ulvskog.

Ett  antal  skrivelser  med  anledning  av
budgetpropositionen har inkommit  och anmälts i
utskottet.

1.4 Betänkandets disposition


Utskottet följer i detta betänkande i huvudsak den
ordning  som  används  i  budgetpropositionens
utgiftsområde 17 (volym 9).

I  betänkandets  avsnitt  2-8  behandlas  de
politikområden  i  vilka  statsbudgeten  under
utgiftsområde 17 är indelad, nämligen
Kulturpolitik (politikområde 28)
Mediepolitik (politikområde 27)
Ungdomspolitik (politikområde 29)
Folkrörelsepolitik (politikområde 30)
Utbildningspolitik  under  utgiftsområde  17
(politikområde 25)
Forskningspolitik   under  utgiftsområde  17
(politikområde 26)
Finansiella system och tillsyn under utgiftsområde
17 (politikområde 2).

Under politikområde 28 Kulturpolitik behandlas först
sådana övergripande frågor som tagits upp i motioner
och i regeringens skrivelse 2001/02:176 Kultur och
delaktighet  jämte  motioner. Därefter behandlas
anslagen inom politikområde 28. För att det skall
bli lättare att få en överblick över de 39 anslagen
inom kulturpolitikområdet har de inordnats inom
mindre ämnesområden genom underrubriker.

Förslag i motioner om nya anslag har inordnats
under egna rubriker inom respektive politikområde.

2 Kulturpolitik


2.1 Vissa övergripande frågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslag om
- nya kulturpolitiska mål, jämför reservation
1 (fp),
- efterlevnaden av de kulturpolitiska målen
och frågan om strukturer för
kulturpolitiken, jämför reservation 2 (v),
- nya metoder och verksamhetsformer för att
nå  de  kulturpolitiska  målen,  jämför
reservation 3 (c),
- utgångspunkten för kulturpolitiken, jämför
reservation 4 (m),
-  skolans  roll  i kulturlivet,  jämför
reservation 5 (m),
- ungdomars delaktighet i kultur, jämför
reservation 6 (c),
- funktionshindrade konstnärers behov, jämför
reservation 7 (v),
- långsiktighet  i anslagsgivningen, m.m.
jämför reservation 8 (kd) och
- principer för anslagsuppräkning, jämför
reservation 9 (fp, kd).

2.1.1 Målen för kulturpolitiken m.m.

Bakgrund

Riksdagen fastställde hösten 1996 sju nationella
kulturpolitiska  mål  (prop.  1996/97:3,  bet.
1996/97:KrU1 s. 39-42, rskr. 1996/97:129). Dessa mål
ersatte 1974 års kulturpolitiska mål.

Målen för kulturpolitiken skall vara

. att värna yttrandefriheten  och skapa reella
förutsättningar för att använda den,
..
... att verka för att alla får möjlighet till
delaktighet   i   kulturlivet   och  till
kulturupplevelser samt till eget skapande,
....
..... att främja kulturell mångfald, konstnärlig
förnyelse och kvalitet och därigenom motverka
kommersialismens negativa verkningar,
......
....... att ge kulturen förutsättningar att vara en
dynamisk,  utmanande  och  obunden  kraft  i
samhället,
........
......... att bevara och bruka kulturarvet,
..........
........... att främja bildningssträvandena,
............
.............   att   främja   internationellt
kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom
landet.
..............
Vid  samma tillfälle beslöt riksdagen även  om
övergripande mål på anslagsnivå för myndigheter och
institutioner och om övergripande mål för vissa
statsbidrag.

Mål för vissa områden har också beslutats. Sådana
finns t.ex. intagna i arkivlagen (1990:782) och i
lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. Sektors-
övergripande mål har godkänts för statens arbete med
arkitektur,  formgivning  och  design  (prop.
1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:
225). Vidare har mål för arbetet för kulturmiljön
godkänts  av riksdagen (prop. 1998/99:114, bet.
1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196).

Motionerna


I motion 2002/03:Kr372 (fp) hemställs att riksdagen
skall begära att regeringen lägger fram förslag till
en sådan ändring av kulturpolitiken som förordas i
motionen (yrkande 1). Motionärerna föreslår att de
nuvarande sju kulturpolitiska målen skall ersättas
med nya kulturpolitiska  mål  avseende  frihet,
kvalitet och mångfald, vilket även skall innebära
att en kursomläggning görs inom kulturpolitiken.
Kulturen skall erbjuda visioner, reflexion, för-
djupning och livsglädje och utgöra en grogrund för
tolerans och skapande möten.

Kulturpolitiken får och kan inte sträva efter att
styra kulturlivets utveckling. Den skall däremot ge
starka impulser, bestämt försvara de demokratiska
principerna  om  tanke- och yttrandefrihet samt
garantera  förutsättningarna  -  ekonomiska  och
organisatoriska - för en sund vardag när det gäller
produktion, distribution och mottagning av kultur,
anförs det i motionen.
Kulturpolitiken måste struktureras genom konkreta
och mätbara mål. Det måste gå att avgöra  om
kulturpolitiken uppnått sitt syfte eller inte. De
kulturpolitiska mål som fastställdes under 1990-
talet erbjuder enligt motionen liten vägledning,
varför de måste förändras för att uppnå större
klarhet.
Frihet, mångfald och kvalitet är grundprinciperna
i den liberala kulturpolitiken och skall enligt
motionen läggas till grund för en framåtsyftande
kulturpolitik som skapar goda förutsättningar för
ett  fritt, utmanande  och  ständigt  förnyande
kulturliv,  tillgängligt  för  alla.  En  sådan
kulturpolitik är nödvändig för ett gott samhälle. I
motionen utvecklas denna syn på kulturpolitiken
vidare.

De nationella kulturpolitiska målen tas även upp i
motion  2002/03:Kr373  (v). Enligt motionen ser
Vänsterpartiet de sju antagna målen som en självklar
utgångspunkt för kulturpolitiken och föreslår inte
några ändringar av dessa. Däremot anser motionärerna
att  målen  inte  efterlevs.  Det borde enligt
motionärernas mening inte vara möjligt att fatta
politiska eller administrativa beslut som strider
mot de kulturpolitiska målen. Kulturen skall vara
obunden, men samtidigt ställs det krav på ökade
sponsorsintäkter och krav på att verksamheten skall
genomföras fullt ut utan att de som skall göra det
får full kostnadstäckning. Regeringen bör mot denna
bakgrund göra en översyn av de kulturpolitiska målen
med syfte att stärka efterlevnaden av dem (yrkande
1).

I samma motion tas också upp frågor om vad som
benämns   strukturer   för   den  nationella
kulturpolitiken. Likaväl som det finns en utbyggd
struktur för institutioner, fria grupper m.m. på
central, regional och lokal nivå är det enligt
motionen  viktigt  att  den  politiska  och
administrativa organisationen har en väl fungerande
och genomtänkt struktur. De politiska besluten bör
tas så nära de berörda som möjligt.
Staten bör ha ett mera övergripande ansvar för att
offentligt  stöd  ges  i  enlighet  med  de
kulturpolitiska målen. Kulturrådet skall fungera som
ett nav för utvärdering och uppföljning och vara en
kunskapsbank. Rådet skall också ansvara för att det
offentliga stödet, således inte enbart det statliga
stödet, leder i den riktning som de kulturpolitiska
målen utpekar.
Avtal bör träffas  mellan  staten, landsting,
kommuner och kulturproducenter om  kvalitetskrav
knutna till offentligt stöd. Därigenom skall med-
vetenhet och ansvarstagande skapas. De hittills
genomförda försöken  med regional fördelning av
kulturpolitiska medel har  enligt  motionärernas
mening aktualiserat behovet av en decentraliserad
politisk  organisation  som tar ett  nationellt
helhetsansvar för kulturen.  Vad som anförts i
motionen  om s.k. strukturer för en  nationell
kulturpolitik bör ges regeringen till känna (yrkande
2).

I motionerna  2001/02:Kr17  (c)  yrkande 1 och
2002/03:Kr336 (c) yrkande 1 tas frågor upp som rör
förnyelsen av kulturlivet genom nya metoder och
verksamhetsformer för att nå de kulturpolitiska
målen.   Motionärerna   framhåller   att  de
kulturpolitiska målen från år 1996 är bra men anser
att metoderna och formerna för hur målen skall
uppnås tillhör gårdagens kulturpolitik.

En långsiktig kulturpolitik är viktig, men den
måste ge utrymme för nya lösningar, nya idéer och
nya organisationsformer. Den befintliga infrastruk-
turen med myndigheter och institutioner behövs, men
den bör kompletteras med sådana mer tillfälliga,
oreglerade och kortsiktiga projekt som står för för-
nyelse och utveckling.
Det är viktigt att börja diskutera  hur den
nationella kulturpolitiken kan anpassas till en
föränderlig värld. En stor del av det statliga
kulturstödet går till det etablerade kultursystemet.
Nya kulturella rörelser faller utanför. Det behövs
enligt  motionerna en utredning om utbudet och
efterfrågan  på  kulturområdet. Har de statliga
bidragen givit en ökning och breddning av publiken?
Motsvarar det statligt stödda kulturutbudet vad
publiken efterfrågar i dag?  Regeringen bör få
riksdagens uppdrag att genomföra en sådan utredning.

I anslutning till frågan om en förnyelse av den
statliga  kulturpolitiken  anförs  i  motion
2002/03:Kr336 (c) yrkande 2 att Kulturrådet bör få
ett utökat uppdrag att utveckla långsiktiga insatser
när det gäller samverkansformer, förändringsarbete,
erfarenhetsutbyte samt information om kulturprojekt
och om olika möjligheter att få stöd och vägledning
i kulturarbete.


Utskottets ställningstagande


Utskottet påminner om att riksdagen på utskottets
förslag vid varje riksmöte efter det att de nu
gällande nationella kulturpolitiska målen antogs
hösten 1996  avslagit  olika motionsyrkanden om
ändrade eller nya kulturpolitiska mål (se senast i
bet. 2001/02:KrU1 s. 23).

Utskottet  anser  nu  -  liksom vid tidigare
tillfällen - att det är angeläget att 1996 års
nationella kulturpolitiska mål får gälla under en
längre tid så att de på samma sätt som 1974 års mål
får  genomslagskraft  inte  endast  inom  det
kulturpolitiska området utan  även  inom  andra
sektorer både inom och utanför det statliga området.
Det är dessutom först efter en längre period som
effekterna av målen kan iakttas. I det följande i
detta betänkande behandlar utskottet regeringens
första   särskilda  resultatredovisning  (skr.
2001/02:176)  till  riksdagen  för  ett  av de
kulturpolitiska  mål  som riksdagen antog 1996,
nämligen jämlikhetsmålet. Redovisningen kommer även
in på utvecklingen under perioden dessförinnan då
motsvarande mål från år 1974 gällde.
Utskottet  avstyrker  med hänvisning till det
anförda motion 2002/03:Kr372 (fp) yrkande 1 om nya
kulturpolitiska mål.

Då det gäller yrkandena i motion 2002/03:Kr373 (v)
om efterlevnaden av de kulturpolitiska målen och
s.k. strukturer för kulturpolitiken vill utskottet
anföra följande.

Utskottet anser i likhet med motionärerna bakom
motion 2002/03:Kr373 (v) att det är viktigt att de
kulturpolitiska  mål  som antagits av riksdagen
efterlevs i den statliga verksamheten både inom och
utom kulturområdet och att  de  således  skall
tillämpas som de sektorsövergripande mål de är.
Statens kulturpolitiska mål bör också kunna vara
vägledande för regionala och  lokala  politiska
instanser i deras kulturpolitiska verksamhet. När
statliga bidrag lämnas till regional, lokal och
enskild verksamhet har staten möjlighet att ange
bidragsvillkor som syftar till att de statligt
fastställda  kulturpolitiska  målen skall  kunna
uppnås. Det är då att märka att de kommunala och
landstingskommunala medlen till kulturen sammantaget
är större än de statliga medlen och att riksdagen
inte styr användningen av den del av de offentliga
medlen som är kommunernas och landstingskommunernas
egna tillgängliga medel annat än genom lag, inom
kulturområdet  exempelvis  lagen  (1988:950)  om
kulturminnen  m.m.,  arkivlagen  (1990:782)  och
bibliotekslagen (1996:1596).
I hur stor omfattning kulturområdet och olika
delar därav kan erhålla förstärkta statliga bidrag
för att kunna leva upp till de kulturpolitiska målen
är en fråga som måste avgöras vid den årliga behand-
lingen av budgetpropositionen i en samlad bedömning
grundad  bl.a.  på  det statsfinansiella läget.
Utskottet kan inte se att  en  översyn av de
nationella  kulturpolitiska målen för närvarande
skulle vara nödvändig för att kulturområdet skall
kunna få förstärkningar. Däremot är det av stor
betydelse att utvärdera och följa upp resultaten av
den förda kulturpolitiken för att kunna avgöra i vad
mån  förstärkningar   av  kulturområdet  och
omprioriteringar av olika delområden bör göras.
Kulturrådet, som har det övergripande ansvaret för
detta arbete, har under våren 2002 avlämnat en
rapport till regeringen om resultaten av den förda
kulturpolitiken  när det gäller jämlikhetsmålet.
Regeringen har i sin tur i skrivelse 2001/02:176
Kultur och delaktighet lämnat sin bedömning till
riksdagen grundad på denna  rapport.  Utskottet
behandlar  denna skrivelse samt motioner i det
följande i betänkandet.
Till   Kulturrådets   utvärderings-   och
uppföljningsuppgifter  hör  att  genomföra  en
kontinuerlig genomgång område för område för att ge
riksdag och regering underlag för sina beslut inom
kulturpolitiken.  På  regeringens  uppdrag  gör
Kulturrådet även särskilda  översyner  av olika
delområden.  Resultaten  av  detta kontinuerliga
utvärderings-  och  uppföljningsarbete  och  av
särskilda översyner är självfallet tillgängliga även
för de regionala och lokala politiska nivåerna. Till
Kulturrådets verksamhet hör också att - inom ramen
för sina resurser - genom konferenser, seminarier
m.m.  förmedla  kunskap  och  stimulera  till
informationsutbyte mellan de centrala, regionala och
lokala nivåerna inom kulturområdet, både när det
gäller de politiska instanserna och de institutioner
m.m. som är verksamma inom kulturområdet.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att  riksdagen  avslår motion 2002/03:Kr373 (v)
yrkandena 1 och 2.

Utskottet behandlar  i  det följande motionerna
2001/02:Kr17 (c) yrkande 1 och 2002/03:Kr336 (c)
yrkandena 1 och 2 om nya metoder och verksamhetsfor-
mer för att nå de kulturpolitiska målen.

Som tidigare nämnts hör det till Kulturrådets
huvuduppgifter  att  följa  utvecklingen  inom
kulturområdet i stort, ge regeringen ett samlat
underlag för den statliga  kulturpolitiken  och
biträda vid genomförandet av denna. Rådet skall
också utveckla metoder för mål- och resultatstyrning
inom kulturområdet. Som utskottet redovisat i det
föregående genomför Kulturrådet en kontinuerlig och
systematisk uppföljning och utvärdering område för
område. Detta arbete syftar till att måluppfyllelse
och effekter av bidragsfördelningen skall kunna
bedömas.  I  arbetet  ingår  undersökningar  av
spridningen av det statligt stödda kulturutbudet
samt publikundersökningar. Sådana görs också inom
institutionerna.  På  riksdagens  begäran lämnar
regeringen varje år en redovisning och analys av
utvecklingen av den  regionala  fördelningen av
statens stöd till kultur (se prop. s. 59-65).
Kulturrådet diskuterar i sin omvärldsanalys år
2001 de utvecklingstendenser som på olika sätt
påverkar  konsten, kulturen och kulturpolitiken.
Rådet konstaterar  t.ex.  att  nya arenor, nya
arrangörer,  informella  spelplatser  och  nya
konstformer uppstår, oftast utan offentligt stöd.
Kulturrådet sammanfattar med att kulturpolitiken i
dag står inför flera viktiga vägval. Avsikten med
att  presentera  dessa  frågeställningar   i
omvärldsanalysen är att stimulera till debatt om
kulturens betydelse som dynamisk, utmanande och
obunden kraft i samhället.
Utskottet förutsätter självfallet att Kulturrådet
i sina fortsatta utvärderingar belyser bl.a. sådana
frågeställningar  om  förnyelse, delaktighet och
spridning  av  kulturen  som  lyfts  fram  i
omvärldsanalysen och i motionen.
Efter förslag från kulturutskottet har Riksdagens
revisorer  undersökt  frågan om ökningar av de
statliga bidragen till kulturinstitutioner - sett
under ett antal år - givit en ökning och breddning
av publiken och om det statligt stödda kulturutbudet
motsvarar det publiken  efterfrågar. Revisorerna
avslutade en förstudie under våren 2002. Revisorerna
anför i förstudierapporten att frågor om publikens
sociala sammansättning, kulturbidragens regionala
spridning och vad publiken efterfrågar delvis är av
forskningsmässig karaktär. De framhåller vidare att
Statens  kulturråd  och  Kulturdepartementet för
närvarande  arbetar  för  att  bl.a.  utveckla
uppföljningen och utvärderingen av statens kultur-
politik. Mot den bakgrunden har revisorerna beslutat
att inte gå vidare med någon granskning i de här
aktuella frågeställningarna.
Någon sådan särskild utredning om det statligt
stödda kulturutbudet som begärs i motionen är enligt
utskottets mening för närvarande inte nödvändig.
Motionerna  2001/02:Kr17  (c)  yrkande  1  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande 1 avstyrks därför.
I  dag  finns  utöver  Kulturrådets  egna
statistikrapporter, utvärderingar, uppföljningar och
analyser även den redovisning som legat till grund
för regeringens skrivelse 2001/02:176 Kultur och
delaktighet. Allt sådant material kan självfallet
också användas i kommunernas och landstingskom-
munernas eget förnyelsearbete utöver deras egna och
Kommunförbundets motsvarande rapporter, utredningar
och statistik. Som redovisats i det föregående hör
det också till Kulturrådets verksamhet att genom
konferenser, seminarier m.m. förmedla kunskap och
stimulera  till  informationsutbyte  mellan  de
centrala,  regionala  och  lokala nivåerna inom
kulturområdet.
Motionärernas önskemål om ett utökat uppdrag till
rådet på detta område torde kräva nya resurser.
Någon beräkning av ett sådant ökat medelsbehov har
inte lämnats i motionen. I årets budgetproposition
har ökade medel beräknats för kompetensutveckling
inom Kulturrådet.
Utskottet kan mot bakgrund av det anförda inte
förorda en sådan utökning av Kulturrådets uppdrag
som yrkas i motion 2002/03:Kr336 (c) yrkande 2,
varför yrkandet avstyrks.

2.1.2 Utgångspunkten för kulturpolitiken m.m.

Motionerna

I motion 2002/03:Kr236 (m) framhålls att en ny tid
kräver en ny kulturpolitik. I motionen sammanfattas
utgångspunkten för denna nya kulturpolitik, vilken
enligt motionärernas mening bör ges regeringen till
känna (yrkande 1).

Motionärerna anför att  mycket har hänt inom
kulturen  sedan  riksdagen  1996  fattade  ett
principbeslut om inriktningen av kulturpolitiken.
Internet är snart allas dagliga redskap, MPEG har
förändrat vårt sätt att lyssna på musik, ICQ har
över  100  miljoner användare jorden runt  som
kommunicerar med varandra i realtid och byter free
ware, bilder och mycket annat med varandra. Digital
TV kommer snart att finnas i de flesta hushåll och
dvd-spelare börjar ta över videons roll.
Motionärerna framhåller att kulturen har blivit
alltmer gränslös. Gästspel av teatergrupper från
andra världsdelar, konstutställningar med konstnärer
från hela världen och  författare  från  andra
språkområden är tillgängliga för alltfler.
Motionärerna föreslår en strategi för en mer
dynamisk   kulturpolitik.   Funktionshindrades
självklara rätt till tillgång på ett rikt och
varierat kulturliv betonas också.
Levande kultur förmår existera utan garantier från
samhället, men kulturen behöver också det allmännas
stöd, såsom bibliotek, opera, teater, dans och
musikskola.  Staten  har  ett  extra ansvar på
kulturarvsområdet. Utbudet bör spridas till så många
som möjligt, bl.a. genom teknikens hjälp.  Ett
kultursamhälle bör hålla sig med bibliotek, arkiv
och andra dokumentsamlingar och föremålssamlingar,
t.ex. museer.
Förvaltandet av kulturarvet bör betalas gemensamt,
medan bruket av kulturutbudet måste vara vars och
ens beslut och ekonomiska prioritering.
Staten skall enligt motionen koncentrera sina
kulturpolitiska insatser till i princip tre områden:
- Främja barn- och ungdomskultur.
-
- Värna vårt gemensamma kulturarv.
-
-   Ge   landets  kulturskapare   ordentliga
förutsättningar för sitt konstnärsarbete.
-
I motion 2002/03:Kr236 (m) anförs vidare att det är
viktigt att människor skall få möjlighet att både ta
del av och att ta del i kulturverksamhet och att
professionella  utövare  behövs  för båda dessa
ändamål, bl.a. för att utgöra goda förebilder för
eget skapande och personlig utveckling. Detta är
inte minst viktigt för barn och ungdomar. I motion
2001/02:Kr12 (m) - väckt med anledning av skrivelse
2001/02:176 Kultur och delaktighet -  begärs att
riksdagen skall tillkännage som sin mening för
regeringen skolans roll för att på ett tidigt
stadium  väcka  ett  intresse  för  kultur och
kulturupplevelser (yrkande 1). För att uppnå målet
om jämlikhet inom kulturlivet bör enligt motionen en
tyngdpunkt på kultursatsningar riktas till barn och
ungdomar  i  grundskolan  och  gymnasieskolan.
Motionärerna påpekar också att försämrad läsförmåga
begränsar tillgången till litteraturen.


Utskottets ställningstagande


Utskottet har vid tidigare  riksmöten  avstyrkt
yrkanden motsvarande det som nu är aktuellt i motion
2002/03:Kr236 (m) yrkande 1 med hänvisning till att
motionärerna dels utvecklat sin allmänna syn på
kulturpolitiken, dels framfört synpunkter av mera
programmatisk karaktär som utskottet inte funnit
skäl  att  närmare diskutera  (senast  i  bet.
2000/01:KrU1 s.  25-26).  Utskottet  har vidare
hänvisat till den diskussion om statens ansvar som
fördes i Kulturutredningens  slutbetänkande (SOU
1995:84 s. 93-129). Utredningen markerade bl.a. att
det  är viktigt att många tar ett direkt och
personligt  ansvar  för  kulturen  och att det
offentliga inte bör ta ansvar för det som idéburna
rörelser eller andra kan göra lika bra eller bättre.
Utredningen anförde  även  att andra kulturella
intressen kan tillgodoses genom en väl fungerande
marknad.  Utredningen  uttryckte det offentligas
ansvar genom förslagen till kulturpolitiska mål och
diskuterade rollfördelningen med  tyngdpunkt  på
frågan om motiven för offentliga åtaganden och
frågan om hur ändamålsenligt och nödvändigt det
statliga kulturstödet är. Utskottet har senast vid
2001/02 års riksmöte uttryckt att det i varje fall
inte vid denna tidpunkt skulle vara en meningsfull
resursinsats  att  söka  åstadkomma  en  sådan
precisering av statens ansvar på kulturområdet som
motionärerna  efterlyser.  Utskottet  har  i
sammanhanget framhållit att det inte heller skulle
vara möjligt att få en mera långtgående uppslutning
kring  ett sådant preciseringsförslag. Utskottet
anser att prövning av statens ansvar får - för olika
kultursektorer  -  göras  med  utgångspunkt  i
fastställda nationella kulturpolitiska mål.

Utskottet vill framhålla  att  samhällets och
kulturens  förutsättningar,  liksom  människors
möjligheter  att  vara  delaktiga  och  aktivt
medverkande i kulturens yttringar, snabbt förändras
bl.a.  mot bakgrund  av  den  snabba  tekniska
utvecklingen inom medie- och IT-områdena och att
detta synsätt kommer till uttryck inte endast i den
nu aktuella motionen utan på olika sätt och utifrån
skilda  politiska  bedömningar  även  i  den
kulturpolitik som förordas av övriga partier i
riksdagen.
Utskottet   hänvisar  till  sina  tidigare
ställningstaganden   och   avstyrker   motion
2002/03:Kr236 (m) yrkande 1.

Utskottet delar den uppfattning som uttrycks i
motion 2001/02:Kr12 (m) om skolans roll när det
gäller att väcka och utveckla barns och ungdomars
intresse för kultur. Utskottet har tidigare anfört
att kulturen inte enbart bör vara ett särskilt
inslag i skolarbetet utan också vara en integrerad
del i olika ämnen.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet
framhålls att utbildning och fostran i djupare
mening är en fråga om att överföra och utveckla ett
kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper -
från en generation till nästa.
Det sägs vidare att skapande arbete och lek är
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Språk,
lärande  och  identitetsutveckling  är  nära
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala,
läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro
till sin språkliga förmåga. I skolarbetet skall de
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och
estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall
få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva
känslor  och  stämningar.  Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form skall
vara inslag i skolans verksamhet.
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga
till eget skapande hör till det som eleverna enligt
läroplanen skall tillägna sig. Skolan ansvarar för
att  varje  elev  efter  genomgången grundskola
behärskar det svenska språket och kan lyssna och
läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och
skrift samt har utvecklat sin förmåga till kreativt
skapande och fått ett ökat intresse för att ta del
av samhällets kulturutbud. Skolan ansvarar också för
att varje elev har en förtrogenhet med centrala
delar  av vårt svenska och nordiska kulturarv,
inklusive  det  samiska, samt det västerländska
kulturarvet. Eleverna  skall också utveckla och
använda kunskaper och erfarenheter i så många olika
uttrycksformer som möjligt såsom språk, bild, musik,
drama och dans. De skall också utveckla förståelse
för andra kulturer.
Föreskrifter av motsvarande innebörd finns också i
läroplanen  för de frivilliga skolformerna. Där
uttrycks bl.a. att förtrogenhet med Sveriges kultur
och historia samt det svenska språket skall befästas
genom undervisningen i många av skolans ämnen.
Vid behandlingen av motioner om kultur i skolan
redovisade  utbildningsutskottet  vid  föregående
riksmöte  att  olika  kulturaspekter  enligt
kursplanerna  för grundskolan och gymnasieskolan
skall behandlas inom i princip samtliga ämnen. Det
närmare tillvägagångssättet för att uppnå de angivna
målen och ansvaret för utformningen av skolmiljön i
dess helhet är en kommunal angelägenhet  (bet.
2000/01:UbU13).
Mot bakgrund av det redovisade anser utskottet att
riksdagen inte behöver göra ett sådant särskilt
uttalande  till  regeringen om skolans roll  i
kulturlivet som begärs i motion 2001/02:Kr12 (m),
varför riksdagen bör avslå dess yrkande 1.

2.1.3 Ungdomars delaktighet i kultur

Motionen

I motion 2001/02:Kr17 (c) behandlas frågor som rör
ungdomars möjligheter att ta del av och att delta i
kulturverksamhet samt deras möjligheter att kunna få
ett större utrymme för sin egen kultur. Motionärerna
framhåller  att  dagens  ungdomskultur ser helt
annorlunda ut än gårdagens. Varje generation måste
ges utrymme att skapa sin vision, sitt innehåll och
sina  former  för  kulturen.  Den traditionella
kulturpolitiken är mera anpassad efter de äldre
generationernas   ideologi,   livsvärden   och
preferenser. Det är inte endast en  fråga  om
ekonomiska resurser utan även om attityder från de
vuxnas sida. Mot denna bakgrund begär motionärerna
att riksdagen skall tillkännage för regeringen att
Ungdomsstyrelsen  bör få i uppdrag att påverka
kommunerna att utarbeta konkreta planer för en högre
prioritering av ungdomars kultur (yrkande 3). Vidare
föreslår motionärerna  att Kulturrådet skall få
regeringens    uppdrag    att    stimulera
kulturinstitutionerna att vidga möjligheterna för
ungdomar att både ta del av och delta i verksamheten
(yrkande  4). Slutligen anser motionärerna  att
riksdagen skall tillkännage för regeringen att den
bör   överlägga   med  studieförbunden   och
folkhögskolorna om ett större utrymme för ungdomars
kulturaktivitet inom folkbildningen (yrkande 5).
Motsvarande  yrkanden  framställs  i  motion
2002/03:Kr336 (c) yrkandena 3-5.


Utskottets ställningstagande


När riksdagen hösten 1996 fattade beslut om en
långsiktig  nationell  kulturpolitik  var  ett
genomgående tema barns och ungas rätt till både eget
skapande  och  deltagande  i kulturlivet (prop.
1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Det betonades då - liksom i ungdomsproposition
1998/99:115 - att barn och unga inte är någon
enhetlig grupp. De  har  olika  uppväxtvillkor,
föräldrar med olika intressen och olika ekonomiska
förutsättningar. Barn och unga skapar också sin egen
kultur som vuxenvärlden måste respektera och kom-
municera med.

I  den kulturpolitiska propositionen framhölls
bl.a. följande (prop. 1996/97:3 s. 22).
Barn och ungdomar har olika behov. Barn måste
tidigt få ta del av ett brett kulturutbud och
stifta bekantskap med litteratur, konst, musik
och  historia med stöd av engagerade vuxna.
Kulturen blir på det sättet ett viktigt redskap i
barnets utveckling. Ungdomar däremot har redan
skaffat sig kulturella preferenser där de ofta
inte bara vill vara kulturkonsumenter utan också
kulturproducenter. En kulturpolitik för unga män-
niskor måste därför också ta sin utgångspunkt i
deras eget skapande och kreativa förmåga.
Språket är av stor betydelse för barn och unga.
Satsningar på litteratur och läsande för dessa
grupper är också ett av de prioriterade områdena
i denna proposition.

Delaktighetsmålet för den nationella kulturpolitiken
gäller  självfallet   barn   och   ungdomar.
Motionsyrkanden om bristen på redovisning av barns
och ungas delaktighet i kulturen har väckts med
anledning  av  skrivelse 2001/02:176 Kultur och
delaktighet. De behandlas i det följande i detta
betänkande.

Kulturrådet diskuterade i sin omvärldsanalys år
2001 (Om världen 2001) barnens rätt till konst och
kulturliv och framhöll därvid bl.a. skolans stora
betydelse för att eleverna skall få möta kulturen i
alla dess bemärkelser under sin skoltid och att
skapande verksamhet inte får ses som en marginell
företeelse i skolan utan skall integreras i skolans
dagliga arbete. Alla lärare i skolan har ansvar för
kulturen som en del i lärandet. Kulturrådet anförde
att skolorna bör öka sitt samarbete med viktiga
institutioner utanför skolan. Konstnärer bör få nya
roller i skolan.
Kulturrådet och Skolverket har under våren 2002
träffat en överenskommelse  om  ett långsiktigt
samarbete i frågor som rör bibliotek och utbildning.
Samarbetet kan t.ex. gälla de fristående skolornas
biblioteksservice, informationsteknik som redskap
för lärande, källkritik, nationella licenser och
webbresurser samt läsfrämjande insatser riktade till
barn och ungdomar.
Det  bör  i  sammanhanget  också  nämnas att
folkbildningen har ett särskilt uppdrag när det
gäller kultur och att detta uppdrag hör till de
frågor som skall utvärderas av den nu arbetande
Folkbildningsutredningen (dir. 2001:74).
Ett av  de tre mål för ungdomspolitiken som
fastställts av riksdagen innebär att ungdomar skall
ha  verklig  möjlighet  till  inflytande  och
delaktighet. Bland de 41 delmål för ungdomspolitiken
som regeringen fastställt finns några  som rör
ungdomars delaktighet i kulturlivet och möjligheter
till  kulturupplevelser  och  eget  skapande.
Ungdomsstyrelsen har, i samarbete med en lång rad
myndigheter, däribland Kulturrådet,  sammanställt
rapporter om de två första åren efter det att de
övergripande målen  för ungdomspolitiken antogs.
Ungdomsstyrelsen  skall  lämna  en  fördjupad
uppföljnings-   och  utvärderingsrapport  till
regeringen vart fjärde år. Den första avlämnas våren
2004.
Utskottet anser att det mot bakgrund av det
anförda inte är påkallat att riksdagen gör några
sådana tillkännagivanden för regeringen om ungdomars
kultur som begärs i motionerna 2001/02:Kr17 (c)
yrkandena 3-5 och 2002/03:Kr336 (c) yrkandena 3-5
varför motionsyrkandena avstyrks.

2.1.4 Funktionshindrade konstnärers behov

Motionerna

I motionerna 2001/02:Kr15 (v) yrkande 2 - väckt med
anledning av skrivelse 2001/02:176  Kultur  och
delaktighet  - 2002/03:Kr296 (v) yrkande 6 och
2002/03:So513 (v)  yrkande  11  begärs  att en
handlingsplan  för  stöd  till funktionshindrade
konstnärer skall utarbetas. Motionärerna framhåller
att  det  finns  utomordentligt  begåvade  och
talangfulla funktionshindrade konstnärer som inte
kan utöva sin konst utan stöd från samhället och
därmed inte heller får en möjlighet att visa sin
konst på museer, gallerier, teaterscener, film m.m.
Detta  begränsar  även  konstens  mångfald  och
utveckling. En analys behöver göras av vilka behov
dessa konstnärer har för att kunna fungera som
konstnärer och av vilka hinder som finns samt vilka
krav som bör ställas på samhället. Staten bör leva
upp  till  de  bestämmelser  som  förbjuder
diskriminering av funktionshindrade.


Utskottets ställningstagande


Utskottet anser i likhet med motionärerna att det är
angeläget att funktionshindrade konstnärers behov i
olika avseenden beaktas, bl.a. när  det gäller
möjligheter till etablering, anställning, utbildning
osv. De yrkanden som framförs i motionen faller inom
ramen för de nationella mål och den handlingsplan
för handikappolitiken som riksdagen antagit (prop.
1999/2000:
79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240).

En av grundprinciperna för handikappolitiken är
att handikapperspektivet  skall  genomsyra  alla
samhällssektorer. Således måste arbetsmarknadspoli-
tiken bedrivas så att funktionshindrade personer ges
tillträde  till  arbetslivet.  Människor  med
funktionshinder skall på arbetslivets område ha
samma tillgång till generella åtgärder som andra. De
skall  dessutom omfattas av särskilda stöd och
insatser  riktade direkt till funktionshindrade.
Utbildningspolitiken skall bedrivas så att elever
med  funktionshinder  kan  delta  i  reguljär
undervisning.  Inom  varje  samhällssektor  har
sektorsmyndigheter  i  uppdrag  att  utarbeta
uppföljningsbara etappmål för respektive sektor,
vilka fastställs av regeringen. På kulturområdet har
Statens kulturråd ett sådant sektorsansvar.
Redan som en följd av 1996 års kulturpolitiska
proposition (prop. 1996/97:3)  fick  Kulturrådet
regeringens uppdrag att kartlägga situationen på
kulturområdet för funktionshindrade personer samt
att utarbeta ett handlingsprogram för att främja
funktionshindrades  deltagande  i  kulturlivet.
Uppdraget redovisades i rapporten Funktionshindrades
tillgång   till   kultur.  Kartläggning  och
handlingsprogram (Rapport från Statens kulturråd
1998:3).
Handlingsprogrammet  omfattar olika delområden,
varav ett handlar om folkbildning och eget skapande.
Ett mål för delområdet är  att  människor med
funktionsnedsättning skall få möjlighet att använda
sin  kreativitet  och  sina  konstnärliga  och
intellektuella färdigheter. Som förslag till åtgärd
anger  Kulturrådet  att  högre  konst-  och
medieutbildningar bör vara öppna för funktions-
hindrade studerande på samma villkor som för andra
samt att praktiska hinder måste undanröjas.
Vidare har Kulturrådet fått regeringens uppdrag
att definiera sin roll som sektorsansvarig myndighet
för handikappolitiken och att ta fram etappmål för
hur myndigheten skall kunna uppfylla sin del av de
handikappolitiska  målen.  Etappmålen  bör  vara
uppfyllda senast år 2010.  Detta  arbete skall
genomföras   i   samverkan  med  de  andra
sektorsmyndigheterna och i samråd med handikapp-
organisationerna. Handikappombudsmannen har fått i
uppdrag att stödja sektorsmyndigheterna i arbetet
med att ta fram etappmål.
Här bör även Konstnärsnämndens s.k. sociala mål
nämnas. Det återfinns i regleringsbrevet för år 2002
och lyder på följande sätt.
Målet är att främja en samhällsutveckling som
kännetecknas  av social jämlikhet,  jämställdhet
mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där
etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald
tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till
minskad diskriminering, främlingsfientlighet  och
rasism.
Enligt   utskottets   uppfattning   innebär
handikappolitikens inriktning med sektorsansvar och
etappmål att en tydlig struktur byggts upp på detta
område.   Uppföljning  och  utvärdering   av
handikappolitikens mål och resultat bör inväntas
innan en analys görs av vilka krav som bör ställas
på samhället  när  det gäller funktionshindrade
konstnärers verksamhet.
Med hänvisning till det anförda, och även till vad
som anfördes i frågan i betänkande 2001/02:KrU17,
avstyrker utskottet motionerna 2001/02:Kr15 (v) yrk-
ande  2,  2002/03:Kr296  (v)  yrkande  6  och
2002/03:So513 (v) yrkande 11.

2.1.5 Budgetprocessen och principer för
anslagsuppräkning

Motionerna

Budgetprocessen skapar enligt motion 2002/03:Kr371
(kd) yrkande 2 problem för kulturinstitutionerna.
Motionärerna pekar särskilt på behovet av lång-
siktighet i bidragsgivningen. Engångssatsningar och
annan ryckighet i anslagstilldelningen kan också
skapa problem. De offentliga medlen bör stå för
långsiktigheten  i  den kulturella verksamheten.
Vidare bör hänsyn tas till att kulturinstitutioner
kan  ha ett annat budgetår än staten,  vilket
försvårar deras planering.

I två andra  motioner,  2002/03:Kr370 (kd) och
2002/03:Kr373 (v), påpekas att den årliga pris- och
löneuppräkningen inom kultursektorn inte motsvarar
ökade lönekostnader och andra kostnader. Detta leder
enligt motionerna till urholkade anslag. De hänvisar
till att Kulturrådet redovisat urholkningens storlek
för  regionala  och  nationella  institutioner.
Regeringen bör därför enligt motion 2002/03:Kr370
(kd) yrkande 1 redovisa för riksdagen på vilka
grunder pris- och löneomräkningen  görs. Enligt
motion 2002/03:Kr373 (v) yrkande 4 bör riksdagen
tillkännage  för  regeringen att anslagen  till
scenkonsten  bör  räknas  upp  enligt  ett
lönekostnadsindex  så  att  kostnadsutvecklingen
kompenseras. Medel bör tillskjutas i så snabb takt
som detta är möjligt.


Utskottets ställningstagande


Utskottet anser att det inte bör tillämpas en annan
pris- och löneomräkning för vissa kulturanslag än
vad som tillämpas för övriga anslag (betr. pris- och
löneomräkning för år 2003, se prop. volym 1 s. 150).
I  den  mån det  bedöms  nödvändigt  att  öka
kulturanslagen bör detta ske genom omprioriteringar
inom givna ramar  eller genom tillskjutande av
reformmedel. I budgetpropositionen  för år 2003
föreslås t.ex. förstärkningar av resurserna  på
dansens område. Utskottet påminner vidare om att
riksdagen för budgetåret 2002 anvisade ett med 20
miljoner kronor  förhöjt  anslag till regionala
teatrar och ett med samma belopp förhöjt anslag till
fria  teater-,  dans-  och musikgrupper  (prop.
2001/02:1, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72).

Under senare år har Statens kulturråd arbetat med
att utveckla former för en bidragsgivning för tre
år, vilket  kan  underlätta en mera långsiktig
planering hos bidragsmottagarna.
Med  hänvisning till  det  anförda  avstyrker
utskottet motionerna 2002/03:Kr370 (kd) yrkande 1,
2002/03:Kr371 (kd) yrkande 2 och 2002/03:
Kr373 (v) yrkande 4.

2.2 Resultatredovisningen om kultur och
delaktighet


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör lägga skrivelse 2001/02:176
Kultur och delaktighet till handlingarna.

Vidare bör riksdagen avslå motionsförslagen
om

- redovisning av funktionshindrades
delaktighet i kulturen, jämför reservation
10 (m, fp, kd, c),
- redovisning av barns och ungas delaktighet
i kulturen, jämför reservation 11 (kd, c),
- statistisk redovisning av fria teater- och
dansgrupper, jämför reservation 12 (v),
- redovisning av besöksutvecklingen på icke
statsstödda teatrar m.m., olika
nationalitetsgruppers kulturvanor m.m. och
- redovisning av delaktighet i kulturen i
större städer och mindre orter, m.m., jämför
reservation 13 (kd).

Inledning

Riksdagen beslöt hösten 1996 om nya nationella mål
för  kulturpolitiken  (prop.  1996/97:3,  bet.
1996/97:KrU1 s. 39-42, 1996/97:129). Som redovisats
under föregående avsnitt i detta betänkande är dessa
sju mål

  att värna yttrandefriheten och skapa  reella
förutsättningar för att använda den,
  att  verka för att alla får möjlighet till
delaktighet   i   kulturlivet   och  till
kulturupplevelser samt till eget skapande,
  att  främja  kulturell  mångfald, konstnärlig
förnyelse och kvalitet och därigenom motverka
kommersialismens negativa verkningar,
  att ge kulturen förutsättningar att vara en
dynamisk,  utmanande  och  obunden  kraft  i
samhället,
  att bevara och bruka kulturarvet,
  att främja bildningssträvandena,
  att främja internationellt kulturutbyte och möten
mellan olika kulturer inom landet.

Dessa nya mål ersätter de fem mål som antogs i
samband med att riksdagen år 1974 beslöt om en
statlig  kulturpolitik  för  hela landet (prop.
1974:28, bet. KrU 1974:15, rskr. 1974:248).

Målen från år 1996 skall vara sektorsövergripande
och gälla för statlig verksamhet både inom och utom
kulturområdet. Syftet är också att de skall kunna
vara vägledande för kommunal och landstingskommunal
kulturpolitik.
Det andra målet - att alla skall få möjlighet till
delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser
samt  till  eget skapande - kallas  ofta  för
jämlikhetsmålet.
De nationella kulturpolitiska målen bryts ned i
delmål i regeringens regleringsbrev för anslagen
inom kulturpolitikområdet (politikområde 28). Med
dessa mål följer återrapporteringskrav beträffande
resultaten  av  verksamheten  under  anslagen.
Regeringen för också en mål- och resultatdialog i
sina kontakter med verks- och institutionschefer
m.fl.
Från  och  med  år  1996  (prop.  1996/97:1
Budgetpropositionen  för år 1997) utvecklas ett
system  med  årliga  resultatredovisningar  till
riksdagen  i budgetpropositionerna  åtföljda  av
regeringens bedömningar av uppnådda resultat.
Riksdagen beslutade våren 2001 att komplettera
riksdagsordningen med en bestämmelse om att det i
utskottens beredning  av  ärendena  skall  ingå
uppgiften att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut
inom  resp. utskotts ämnesområde. Vidare beslöt
riksdagen tillkännage för regeringen att regeringen
senast  den  14  maj  varje  år  bör  lämna
resultatredovisningar till riksdagen för utvalda
utgiftsområden   (försl.   2000/01:RS1,   bet.
2000/01:KU23 s. 23-24, rskr. 2000/01:273). Denna
resultatinformation avses kunna utgöra ett viktigt
beslutsunderlag i utskottens beredning av förslagen
i budgetpropositionen.

Regeringens skrivelse

Regeringen har valt att i maj 2002 avge sina två
första särskilda resultatskrivelser till riksdagen.
En har remitterats till arbetsmarknadsutskottet för
beredning och den andra, nämligen skr. 2001/02:176
Kultur och delaktighet,  har  remitterats  till
kulturutskottet.

Regeringen har valt att som grund för skrivelsen
lägga statistiskt underlag hämtat från Statistiska
centralbyråns löpande undersökningar av levnads-
förhållanden (ULF) och Kulturrådets analys av dessa
uppgifter i rapporten Den kulturella välfärden.
Elitens privilegium eller möjlighet för alla? I
rapporten  gör Kulturrådet en jämförelse mellan
resultaten av  ULF-undersökningen  och den egna
Kulturbarometern. Trots skillnader i metod och urval
visar båda dessa undersökningar enligt Kulturrådet
på samma långsiktiga utveckling av kulturvanorna i
Sverige.  Kulturrådet  anför  dock  att  ULF-
undersökningen är en något mera tillförlitlig källa
genom större urval och längre tidsserier. Regeringen
betonar  i  skrivelsen  att  materialet  har
begränsningar, t.ex. omfattas endast  den vuxna
befolkningen (16-84 år). En betydande fördel med det
material som regeringens resultatredovisning vilar
på är enligt vad regeringen anger att det i stor
utsträckning sammanfaller med den period då den
moderna kulturpolitiken utvecklat  sina mål och
medel.
Regeringen redovisar de medel som finns inom
kulturpolitikområdet och andra politikområden för
att förverkliga kulturpolitiken (skr. s. 7-10). Det
konstateras att ett viktigt inslag i 1974 års
kulturpolitik var att precisera ansvarsfördelningen
mellan  staten,  landstingen  och  kommunerna.
Grundvalen för samhällets kulturpolitiska insatser
skulle   vara   kommunernas   stöd.   Sådana
kulturverksamheter som var för stora för en enskild
kommun skulle landstingen  svara  för.  Statens
insatser skulle inriktas på att stimulera kulturen i
landet och inte att reglera den. I skrivelsen
redovisas kort de medel som står till förfogande,
såsom   den  uppbyggda  infrastrukturen   av
kulturinstitutioner, public service-företagen som
förmedlare av kulturupplevelser och folkbildning,
insatserna  på  litteraturområdet,  bild-  och
formområdet, musei-  och utställningsområdet och
filmområdet, uppbyggnaden av Kulturnät Sverige och
av ett system med länskonstnärer, insatserna för
funktionshindrade   och  för  de  nationella
minoriteterna, bidragen till folkbildningen samt
insatserna inom storstadspolitiken och den regionala
politiken samt inom skolsektorn.
Utvecklingen för vissa centrala kulturaktiviteter
redovisas, såsom teater- och konsertbesök, besök på
bibliotek, läsning av böcker,  tidskrifter  och
veckotidningar,  besök  på  konstmuseum  eller
konstutställning, besök på annat museum, biobesök
samt egna kulturaktiviteter (skr. s. 11-20). För
varje  aktivitet  redovisas  uppgifter från tre
mättillfällen under perioden 1982-83 till 1998-99.
Regeringen anser att det är svårt att beskriva och
bedöma resultatet av de statliga kulturpolitiska
insatserna. Kulturområdet är ett område som till sin
karaktär inte så lätt låter sig uttryckas i mätbara
termer, utan snarare lämpar sig för mer kvalitativt
formulerade  beskrivningar.  Regeringen  betonar
samtidigt  att mål- och resultatstyrningen inom
kulturområdet inte handlar om att styra innehållet i
den konstnärliga utövningen. Jämlikhetsmålet är ett
kulturpolitiskt mål som lämpar sig relativt väl för
statistiska analyser. Även om resultaten inte kan ge
några enkla och direkta  svar  på  frågor  om
måluppfyllelse och framgångar för kulturpolitiken
går det enligt regeringen ändå att  dra några
slutsatser.
Utvecklingen under de senaste decennierna visar
enligt regeringen att kulturvanorna i Sverige har
utvecklats i jämlikhetsmålets riktning. Människor
deltar i stor utsträckning i olika kulturaktiviteter
och deltagandet har ökat inom flera områden. Besök
på  teatrar,  konserter,  bibliotek,  bio  och
konstutställningar ökar mest. Läsning av böcker
ligger kvar på en hög nivå. Traditionella sociala
mönster för kulturaktiviteterna består dock, men
skillnaderna mellan olika grupper har förändrats och
minskat i flera avseenden.
Enligt regeringen  finns  det sannolikt flera
rimliga förklaringar till varför kulturaktiviteterna
utvecklats på det sätt de gjort under de senaste två
decennierna.  Bland  annat  har  den  allmänna
samhällsutvecklingen påverkat kulturaktiviteterna på
olika  sätt.  Till  de  faktorer  som påverkar
kulturaktiviteterna hör givetvis även de insatser
som kommuner och landsting gör.
Regeringen påpekar vidare att vissa åtgärder har
vidtagits nyligen, varför effekterna av dem inte har
kunnat belysas i den statistik som ligger till grund
för  skrivelsen.  Här  nämns  de nya regionala
konsulenterna för mångkultur, storstadspolitiken,
sänkningen av bokmomsen, ökade läsfrämjande insatser
för  barn  och  ungdom  samt Kulturrådets  och
Skolverkets  samarbete kring kultur  i  skolan.
Regeringen påminner också om att en utvärdering av
stödet till folkbildningen pågår.
Den statliga kulturpolitikens insatser har ökat
betydligt under den period då det ökande deltagandet
i  kulturaktiviteter  kunnat mätas. De statliga
insatserna på kulturområdet har enligt regeringen på
ett verksamt sätt bidragit  till  den positiva
utvecklingen  för  kulturaktiviteterna. För  att
upprätthålla den höga aktivitetsnivån och för att
öka den kulturella jämlikheten ytterligare, bör de
statliga insatserna fortsätta att förbättras med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen.
Regeringen ger exempel på några frågor att arbeta
vidare med, såsom
· det minskade läsandet bland yngre kvinnor och
bland män i alla åldrar,
· det   minskade   deltagandet   i   egna
kulturaktiviteter,
· skillnaden i kulturvanor mellan infödda svenskar
och personer med utländsk härkomst,
· de regionala skillnaderna och segregationen i
storstadsregionerna.

Motionerna

Under den motionstid som avslutades den 13 juni 2002
väcktes sex motioner med anledning av skrivelse
2001/02:176  Kultur  och  delaktighet,  nämligen
2001/02:Kr12 (m), 2001/02:Kr13 (m), 2001/02:Kr14
(m),  2001/02:Kr15  (v), 2001/02:Kr16 (kd)  och
2001/02:Kr17 (c).

I  dessa  motioner finns  yrkanden  som  rör
resultatredovisningen i skrivelsen och som innebär
att  riksdagen  skall  begära  kompletterande
redovisningar. I motionerna finns också yrkanden som
med utgångspunkt i resultatredovisningen innebär att
riksdagen skall besluta om olika åtgärder inom det
kulturpolitiska  området.  Utskottet  behandlar
motionsyrkanden    med    synpunkter    på
resultatredovisningen  under  detta  avsnitt  av
betänkandet. De motionsyrkanden i vilka åtgärder av
olika slag föreslås behandlas i andra avsnitt av
betänkandet, såsom  det  inledande avsnittet om
övergripande frågor och olika avsnitt beträffande
anslag inom utgiftsområdet. Delar av yrkandet i
motion 2001/02:Kr14 (m) kommer att behandlas i
kommande  betänkanden  om  motioner  inom olika
ämnesområden.
Under allmänna motionstiden hösten 2002 har nya
motionsyrkanden  väckts  som  överensstämmer med
yrkanden  i  de  tidigare följdmotionerna  till
skrivelsen. Dessa motioner behandlas på samma sätt
som följdmotionsyrkandena.

De  funktionshindrade  uppmärksammas  i  motion
2001/02:Kr15 (v). Under många år har man, i enlighet
med de kulturpolitiska målen, ställt krav på att
kulturen skall vara tillgänglig för alla.  Det
handlar bl.a. om att handikappanpassa lokaler och
sätta in hörselslingor.  Det  handlar också om
syntolkade och teckentolkade föreställningar.  I
regeringens skrivelse finns ingen redogörelse för
hur långt detta arbete har kommit. Riksdagen bör ge
regeringen till känna vad som anförs i motionen om
en redogörelse för hur långt man har kommit vad
gäller tillgänglighet för funktionshindrade till
kulturlokaler och kulturprogram (yrkande 3).

Även i motionerna 2001/02:Kr12 (m) yrkande 2 och
2002/03:Kr236 (m) yrkande 15 uppmärksammas att de
funktionshindrade inte nämns i den statistik som
redovisas eller i den genomgång som regeringen gör.
Detta   är   enligt   motionärerna   klart
otillfredsställande. Riksdagen bör ge regeringen
till  känna  vad  som  anförs i motionerna om
redovisning av de funktionshindrades delaktighet i
kulturlivet.

I  motionerna  2001/02:Kr16 (kd) yrkande 2 och
2002/03:Kr371 (kd)  yrkande 3 uppmärksammas att
skrivelsen  endast  innehåller  fyra  rader  om
funktionshindrades delaktighet i kulturlivet. Det
finns inga kommentarer om resultaten av Kulturrådets
arbete för att främja funktionshindrades delaktighet
i  kulturlivet eller om regeringens ambitioner.
Riksdagen bör ge regeringen till känna vad som
anförs  i  motionerna  om  redovisning  av
funktionshindrades delaktighet i kulturlivet.

I motion 2001/02:Kr16 (kd) betonas att ett barn- och
ungdomsperspektiv borde ingå i en redogörelse för
jämlikhetsmålet. Barn måste få utrymme såväl för
eget  skapande  som  för  att  ta  del  av
kulturaktiviteter. I regeringens skrivelse finns
inga uppgifter om barn under 16 år eftersom de inte
omfattas av den statistik som regeringen har utgått
från.   Tillgänglig   statistik   om   barns
kulturaktiviteter visar på en utveckling som går i
motsatt riktning mot jämlikhetsmålets ambitioner,
vilket är fakta som enligt motionärerna borde ha
ingått i regeringens lägesbeskrivning. Riksdagen bör
ge regeringen till känna vad som anförs i motionen
om avsaknaden av ett barnperspektiv (yrkande 1).

I motionerna 2001/02:Kr15  (v)  yrkande  1 och
2002/03:Kr373 (v) yrkande 6 lyfts den professionella
teater och dans som produceras ute i landet fram.
Eftersom dessa verksamheter  inte alltid uppbär
statliga  kulturanslag  synliggörs  de  inte  i
statistiken. Motionärerna menar att varje verksam
fri grupp bör synas i statistik, utredningar m.m.
och att varje grupps publiksiffror bör ingå i den
samlade  kulturstatistiken.  Riksdagen  bör  ge
regeringen till känna vad som anförs i motionerna om
att synliggöra den kulturella mångfald som finns i
landet.

I motion 2001/02:Kr14 (m) ifrågasätter motionären på
vissa punkter regeringens slutsatser att delaktighet
och eget skapande har påverkats i positiv riktning
genom de statliga insatserna på kulturområdet. I
motionen pekas på att det saknas uppgifter om hur
besökstalen ser ut och hur de har förändrats över
tiden i olika åldersgrupper för de teatrar som inte
uppbär statsunderstöd, för musikfestivaler, klubbar
m.m. Motionären efterlyser också någon form av
longitudinell studie av kulturvanornas utveckling
och en definition av vad som är att anse som
kulturprogram inom studieförbunden. Slutligen pekar
motionären på frågetecken när det gäller redovisning
av  kulturvanor  uppdelade  efter  nationalitet.
Riksdagen bör ge regeringen till känna vad som
anförs i motionen.

I motionen 2001/02:Kr16 (kd) pekar motionärerna på
att  kultur  fortfarande  på många sätt är en
storstadsföreteelse. Det är i städerna som teatrar
och  museer  finns  och det är där de flesta
kulturpolitiska satsningar  görs.  Skillnader  i
kulturaktiviteterna   mellan   storstaden  och
landsbygden påverkar jämlikhetsmålet  och  borde
därför behandlas i en skrivelse av det slag som
regeringen presenterat (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Kulturutskottets tidigare uttalanden

Utskottet kommenterade hösten 1999 utvecklingen av
regeringens     resultatredovisningar     i
budgetpropositionerna  (bet.  1999/2000:KrU1  s.
21-22). Utskottet framhöll att redovisningarna inte
endast  var  till  nytta  vid behandlingen  av
budgetfrågorna utan även vid beredningen av förslag
som förts fram i motioner som inte är direkt
budgetanknutna och som därför behandlas i andra
betänkanden under riksmötet eller mandatperioden.
Det som redovisas borde också enligt utskottets
mening kunna utgöra en av utgångspunkterna för
arbetet  inom  utskottet  med  uppföljning  och
utvärdering.    Utskottet    önskade    att
resultatbedömningar, prioriteringar och medelsbehov
skulle sättas i än tydligare relation till uppsatta
mål och bidragssyften.

Utskottet redovisade att det var medvetet om att
det är svårt att redovisa resultat i relation till
sådana mera övergripande mål som inte är direkt
kvantifierbara. Inom vissa områden är det lätt att
kvantifiera mål och resultat, medan det inom andra
områden i större utsträckning också måste röra sig
om en kvalitetsbedömning som inte så lätt låter sig
uttryckas i siffror. Kulturområdet kan i flera
avseenden sägas tillhöra den senare kategorin. Detta
faktum   gör  att  det  krävs  möda  och
uppfinningsrikedom,  både  inom  institutioner,
myndigheter och departement, när det gäller att
utveckla metoder för att spegla utvecklingen inom
olika områden och för att få fram material som kan
utgöra  grund  för bedömningar, uppföljning och
utvärdering.
Utöver de resultatredovisningar och bedömningar,
som  regeringen  gör  i varje budgetproposition
beträffande de olika bidragsändamålen, redovisar och
bedömer  regeringen  också,  i  enlighet  med
kulturutskottets och riksdagens önskan, varje år den
regionala fördelningen av de statliga bidragen till
kulturen. Likaså redovisas varje år hyrornas andel
av anslagen till ett antal kulturinstitutioner.
Hösten 2000 kommenterade  utskottet  den  nya
indelningen  av  budgeten  i politikområden och
regeringens förslag till mål för  dessa  (bet.
2000/01:KrU12 s. 19-20). Tankar fanns på att även
införa mål på den lägre verksamhetsområdesnivån. Mål
fanns redan på anslags- och bidragsnivå. Detta
skulle innebära en hierarki med mål på tre nivåer
under  de nationella målen för kulturpolitiken.
Utskottet underströk att mål måste utformas och få
ett sådant innehåll att de är uppföljningsbara.
Alltför övergripande och allmänt hållna mål är inte
till någon större nytta  i  uppföljnings-  och
utvärderingssammanhang, särskilt inte för en sådan
verksamhet som den inom kulturområdet som till sin
karaktär i många stycken redan kan vara svår att
uttrycka i mätbara termer. Utskottet framhöll ändå
att allmänna och övergripande mål för större områden
dock har sitt värde som uttryck för riksdagens och
regeringens vilja när det gäller inriktningen av
t.ex. kulturpolitiken och som bas för utarbetande av
mål inom delområden. De kan också bidra till att den
önskade  inriktningen  av  kulturpolitiken  får
genomslagskraft även inom andra samhällssektorer och
utanför det statliga ansvarsområdet.

Allmänna synpunkter på skrivelse 2001/02:176


Regeringen  betonar  i  sin skrivelse - liksom
utskottet tidigare gjort - att det är svårt att
beskriva och  bedöma resultatet av de statliga
kulturpolitiska insatserna, men att jämlikhetsmålet
lämpar sig relativt väl för statistiska analyser.

Utskottet uppskattar att regeringen valt att börja
inom  kulturområdet  med  den  nya  formen  av
resultatskrivelser, där regeringen i enlighet med
riksdagsbeslutet har valt ämnesområde, innehåll och
avgränsningar. Utskottet får på detta sätt möjlighet
att från början delta i arbetet med att utveckla
regeringens  resultatredovisningar. Utskottet har
uppmärksammat att regeringen i budgetpropositionen
(volym 2, utg.omr. 2 s. 31) skriver att den nu
aktuella skrivelsen och några andra skrivelser under
riksmötet   2001/02   har   karaktären   av
resultatskrivelser och att dessa kan ligga till
grund för diskussion om utformning och omfattning av
kommande skrivelser. Våren 2003 avser regeringen att
för riksdagen mera utförligt och samlat redovisa de
reformer som kommer att bli aktuella inom den
ekonomiska styrningen.
Utskottet anser att det är både rimligt och
önskvärt  att  det  får  ta  tid att utveckla
resultatskrivelserna  och  finna  former  som
tillgodoser behoven inom de olika utgifts- och
politikområdena. Utskottet anser  i  likhet med
regeringen att denna utveckling bör ske i dialog
mellan riksdagen och regeringen. Detta kan ske i
samband med budgetbehandlingen och andra ärenden som
behandlas av riksdagen. Denna dialog kan också föras
vid  direkta kontakter mellan departementen och
utskotten,  t.ex.  vid  informationsmöten mellan
departementsföreträdare  och  utskottet.  Sådana
informationsmöten anordnas redan regelmässigt  i
anslutning till behandlingen av budgetpropositionen
och inför ministerrådsmöten i EU.
Resultatskrivelsen utgår från Kulturrådets rapport
Den kulturella välfärden och den information som
ligger till grund för denna. Utskottet vill peka på
att det hade varit värdefullt om underlaget hade
kunnat kompletteras med annan resultatinformation
för att ge en mera komplett bild av måluppfyllelsen.
Regeringen har i skrivelsen inte motiverat denna
avgränsning. Valet av kunskapsunderlag har bidragit
till att det har varit svårt för regeringen att
kunna redovisa måluppfyllelsen vad gäller t.ex. barn
och ungdomar under 16 år och funktionshindrade,
vilket har uppmärksammats i motionerna.
Regeringen har valt att redovisa resultatet för
ett viktigt mål  inom kulturpolitiken, nämligen
jämlikhetsmålet. Detta mål omfattar två aspekter på
deltagande, dels möjligheten att vara delaktig som
publik till och konsument av kulturupplevelser, dels
möjligheten till eget skapande. I skrivelsen redo-
visas framför allt deltagande i kulturlivet genom
kulturupplevelser, medan resultaten när det gäller
eget skapande ges ett mer begränsat utrymme. Efter-
som  regeringen  framhåller  att  det minskande
deltagandet i egna kulturaktiviteter är en fråga som
man bör arbeta vidare med förutsätter utskottet att
regeringen också har för avsikt att på olika sätt
fördjupa kunskaperna om människors egna skapande och
att senare redovisa en fördjupad analys på detta
område.
Regeringen har valt att använda följande variabler
för   att   redovisa   resultatet   utifrån
delaktighetsmålet: åldersgrupp, kön, hushållstyp,
nationalitet, utbildningsnivå, socioekonomisk grupp
och region. I årets skrivelse fokuseras köns- och
åldersskillnader,  medan socioekonomiska, utbild-
ningsmässiga och regionala skillnader inte lyfts
fram lika tydligt. Inte heller den mångkulturella
aspekten lyfts fram i skrivelsen. Även sådana frågor
har uppmärksammats i motionerna. Utskottet anser att
även dessa frågor bör kunna belysas mera ingående i
kommande resultatskrivelser och även i kommande års
budgetpropositioner.
Riksdagen   har   tidigare   uttalat   att
resultatredovisningars  värde  blir  större  om
regeringen redovisar effekter av statens insatser.
Den nu aktuella skrivelsens redovisning är inriktad
på effekter, vilket gör att kopplingen till mål för
politikområdet blir tydlig.
Om resultatskrivelser också skall kunna utgöra ett
kompletterande beslutsunderlag i budgetprocessen bör
effekterna i viss mån också kunna kopplas till
statliga prestationer och därmed till de statliga
insatserna och anslagen. I skrivelsen är det oklart
hur relationen mellan de statliga insatserna inom
området kulturpolitik, myndigheternas prestationer
och redovisade effekter ser ut. Detta gäller t.ex.
redovisningen av egna kulturaktiviteter som omfattar
verksamheter som inte i någon större utsträckning
finansieras genom statliga medel. Kopplingen till
statliga insatser inom utgiftsområdet bör kunna
göras tydligare i framtida resultatredovisningar.
Utskottet är medvetet om att det är mycket svårt att
särskilja effekter av  olika finansiärer (stat,
kommuner, landsting, hushåll  och  övriga), men
efterlyser ändå inför kommande resultatskrivelser en
mer utvecklad diskussion i dessa frågor. Det skulle
t.ex.  vara  intressant att få ta del av ett
resonemang om hur stor betydelse och vilka effekter
statens läsfrämjande insatser har, när det gäller
att  motverka  ett minskande läsande. Utskottet
återkommer till denna fråga i det följande i detta
betänkande.
I skrivelsen redovisas anslagsutvecklingen inom
det kulturpolitiska området för en lång tidsperiod.
Redovisningen avser en tjugoårsperiod och ges i
löpande priser. Det är enligt utskottets bedömning
inte klart hur den information  som  lämnas i
skrivelsen  angående  anslagsutvecklingen  skall
relateras   till   jämlikhetsmålet.   Kommande
resultatskrivelser skulle kunna utvecklas på detta
område. Exempelvis skulle anslagsutvecklingen kunna
anges  i  fasta  priser  eller  relateras till
statsbudgetens utveckling i stort. Vidare skulle
eventuella förändringar av de statliga respektive de
kommunala insatserna över en längre  tid kunna
redovisas. Detta skulle underlätta bedömningen av
måluppfyllelsen.
Då det gäller redovisad tidsperiod vill utskottet
uppmärksamma att resultatredovisningen avser en 20-
årsperiod. De årliga resultatredovisningarna och
bedömningarna i budgetpropositionerna avser oftast
det gångna året. Utskottet anser att det skulle vara
intressant att, åtminstone för vissa delområden,
kunna få en bedömning som gäller utvecklingen under
förslagsvis tre år. På så sätt skulle det vara
lättare  att  mera  kontinuerligt  kunna bedöma
utvecklingstendenser.

Krav på kompletterande redovisningar

Utskottet delar motionärernas uppfattning om att de
funktionshindrades förutsättningar till delaktighet
och eget skapande samt att resultatet av de statliga
insatserna på detta område borde ha beskrivits,
fokuserats   och   kommenterats   mera   i
resultatskrivelsen. Utskottet utgår från att så
också   kommer   att   ske   i   kommande
resultatredovisningar. Utskottet har viss förståelse
för att denna första resultatskrivelse har fått lov
att begränsas till det valda underlaget för att
kunna spegla en utveckling som sträcker sig över den
förhållandevis långa perioden av 20 år. Detta gäller
inte endast de funktionshindrades förhållanden. När
det gäller  deras  situation  är tillgången på
statistik tyvärr inte så god, men statistik från
både Kulturrådet och Statistiska centralbyrån bör
kunna användas  i kommande resultatredovisningar
tillsammans med andra typer av kunskap som kan
finnas   hos   t.ex.   Handikappombudsmannen,
Socialstyrelsen, Statens institut  för  särskilt
utbildningsstöd (SISUS), Folkbildningsrådet m.fl.
Med tanke på att arbetet med resultatredovisning
inom kulturområdet avses att utvecklas framöver,
anser utskottet att något särskilt uttalande från
riksdagens sida inte är nödvändigt för att upp-
märksamma regeringen på den hittillsvarande bristen
på fördjupad redovisning av de funktionshindrades
tillgång till och delaktighet i kultur. Utskottet
avstyrker med hänvisning till det anförda motionerna
2001/02:Kr12 (m) yrkande 2, 2001/02:Kr15 (v) yrkande
3, 2001/02:Kr16 (kd) yrkande 2, 2002/03:Kr236 (m)
yrkande 15 och 2002/03:Kr371 (kd) yrkande 3.

Som  motionärerna  framhåller saknas barn-  och
ungdomsperspektivet i redogörelsen. Regeringen har i
skrivelsen också framhållit att ULF-materialet, som
valts som grund för redovisningen i skrivelsen, är
begränsat till att endast avse vuxna. Det skulle
därför vara av stort värde om regeringen i kommande
resultatredovisningar lyfter fram barn- och ungdoms-
perspektivet. Barn och ungdomar  är en uttalat
prioriterad grupp i den kulturpolitik som riksdagen
ställde sig bakom år 1996. De kulturpolitiska målen
omfattar självfallet även barn och unga. Utskottet
anser att regeringen i kommande analysarbete bör
kunna utnyttja den officiella kulturstatistik som
Statens kulturråd ansvarar för när det gäller barn-
och ungdomsperspektivet. Vidare bör kompletterande
statistik från t.ex. Nordicom, Barnombudsmannen,
Ungdomsstyrelsen och Skolverket  kunna användas.
Något uttalande i frågan från riksdagens sida för
att uppmärksamma regeringen på den påtalade bristen
i skrivelse 2001/02:176 torde inte vara nödvändigt.
Utskottet utgår från att kommande mera utvecklade
redovisningar skall inkludera förhållanden som rör
barn och unga. Med hänvisning till det anförda
avstyrker utskottet motion 2001/02:Kr16 (kd) yrkande
1.

Statens kulturråd har enligt förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken  det övergripande
ansvaret för landets kulturstatistik. Rådets senaste
statistikredovisning för området teater och dans
(Kulturen i siffror 2001:7) omfattar uppgifter om
verksamhet,  personal  och  ekonomi  för  39
institutioner och 84 fria grupper på teater- och
dansområdet  som  erhållit  statligt  bidrag.
Statistiken har begränsats så att fria teatergrupper
som erhållit ett statsbidrag som är mindre än 100
000 kronor inte tagits med i statistikunderlaget. Om
en utvidgad statistikredovisning skulle genomföras
är en av de centrala frågeställningarna hur urvalet
skall göras, dvs. vilka grupper som då skulle ingå i
redovisningen.  Utskottet  anser  emellertid att
riksdagen inte bör ta ställning till detaljer i
Kulturrådets uppdrag att producera kulturstatistik.
Det bör få ankomma på rådet att ta ställning till
vilka möjligheter  som  finns  att, inom givna
ekonomiska  ramar,  utveckla  redovisningen  av
kulturstatistik,  t.ex. när det gäller de fria
grupperna. Med hänvisning till det anförda avstyrker
utskottet motionerna 2001/02:Kr15 (v) yrkande 1 och
2002/03:Kr373 (v) yrkande 6.

Utskottet hänvisar till Kulturrådets uppdrag att
producera officiell kulturstatistik även när det
gäller yrkandet i motion 2001/02:Kr14 (m) om redo-
visning av besökstalen för de teatrar som inte
uppbär statsunderstöd, liksom för musikfestivaler,
klubbar m.m. Utskottet anser således att rådet inom
sina av riksdagen givna ekonomiska ramar bör avgöra
i vad mån kulturstatistiken kan utvidgas. Detsamma
gäller motionärens önskan att någon form av longitu-
dinell studie  av kulturvanornas utveckling bör
göras. Frågan om vad som kan utgöra kulturprogram
inom studieförbunden torde höra till de frågor som
den pågående folkbildningsutvärderingen kommer in
på. Något uttalande  i  definitionsfrågan  från
riksdagens sida bör därför inte vara nödvändig. Ut-
skottet utgår  vidare från att utvecklingen av
resultatredovisningen också kommer att innebära att
överväganden görs om hur kulturvanor uppdelade efter
nationalitet kan och bör redovisas. Riksdagen bör
således  enligt  utskottets mening avslå motion
2001/02:Kr14 (m).

När det gäller de regionala skillnaderna mellan
t.ex. större städers och mindre orters tillgång på
kultur, vill utskottet framföra följande. Sedan
flera år redovisar regeringen på riksdagens uppdrag
det regionala utfallet av statens insatser för
kultur. Denna redovisning görs i budgetpropositionen
och har successivt förbättrats. Samtidigt är det
viktigt att lyfta fram den regionala aspekten i
framtida resultatskrivelser. Utskottet anser att det
därvid också kunde vara av intresse att sätta de
statliga insatserna på kulturområdet i relation till
sådana insatser med betydelse för kulturområdet som
görs inom den statliga regionalpolitiken och med EU-
medel, så att en analys kunde göras av effekterna på
människors delaktighet i kulturen av dessa olika
bidrag.  En  sådan  analys  skulle  kunna avse
förhållandena i de olika regionerna och om möjligt
även kunna avse  förhållandena i större städer
jämfört med mindre orter och landsbygd. Utskottet
anser att riksdagen dock inte bör göra ett uttalande
i frågan utan att regeringen bör få välja i vilken
utsträckning underlag kan tas fram för en sådan
analys och i vilket sammanhang en sådan skall
redovisas för riksdagen. Utskottet avstyrker därmed
motion 2001/02:
Kr16 (kd) yrkande 3.

Sammanfattande bedömning

Den nu behandlade skrivelse 2001/02:176 Kultur och
delaktighet är den första resultatredovisning av
detta slag som regeringen lämnat till riksdagen inom
kulturområdet. Det är regeringen  som har valt
område,  inriktning  och  avgränsningar  för
resultatskrivelsen. Denna första skrivelse bör inte
betraktas som en mall för kommande skrivelser inom
utgiftsområdet utan ses som ett första steg i en
utveckling  där  utskottet  och  de  berörda
departementen för en dialog. Ansatsen i denna första
skrivelse har varit bred, samtidigt  som några
aspekter berörts mycket kortfattat eller inte alls.
Inför kommande resultatskrivelser bör inriktningen
vara att ge successivt förbättrade beslutsunderlag
inom område efter område. Genom resultatskrivelsen
har utskottet som  ett  första  steg fått ett
beslutsunderlag att relatera till och diskutera
vidare  kring inför kommande resultatskrivelser.
Resultatskrivelser bör utformas så att de kan utgöra
underlag för utskottets diskussioner och ge ett
vidgat beslutsunderlag vid beredningen av budgeten.
Det är viktigt att resultatredovisningarna görs på
ett sådant sätt att resultatbedömning och anslags-
konsekvenser   kan   kopplas   samman   vid
budgetbehandlingen.  De  kan  också  komma till
användning  vid  en  mera samlad behandling av
fristående motioner inom olika ämnesområden som inte
hinner tas upp i samband med budgeten. De kan vidare
utgöra en utgångspunkt i diskussioner i uppfölj-
nings- och utvärderingsfrågor. Skrivelserna bör även
kunna skapa  förutsättningar  för riksdagen att
identifiera områden och frågor som kan lyftas fram i
följande resultatskrivelser.

Utskottet föreslår att riksdagen med utskottets
synpunkter  lägger  skrivelse  2001/02:176  till
handlingarna.

2.3 Anslagen till allmän kulturverksamhet
(28:1-28:4)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör med avslag på motionsyrkanden
bifalla   regeringens   förslag   till
medelsanvisning under anslagen
28:1 Statens kulturråd
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling   samt   internationellt
kulturutbyte och samarbete
28:3 Nationella uppdrag
28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional
fördelning av kulturpolitiska medel

Vidare bör riksdagen avslå motionsyrkanden om

- bidraget till amatörkulturen,
- stödet till de nationella minoriteterna,
- dans för barn och ungdomar  som nytt
ämnesområde för nationella uppdrag,
- ett nationellt uppdrag till Bildens Hus i
Sundsvall,
- ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i
Borås och
- ett nationellt uppdrag till Museum Anna
Nordlander.

2.3.1 Statens kulturråd (28.1)

Inledning

Statens   kulturråd   skall   som   central
förvaltningsmyndighet  inom  kulturområdet  följa
utvecklingen och ge ett samlat underlag för den
statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen med
genomförandet av denna. I den uppgiften ligger en
skyldighet  att  verka för samordning  av  och
effektivitet i de statliga åtgärderna.


Propositionen


Kulturrådet  föreslås  få  en  förstärkning  av
förvaltningsanslaget med 3 miljoner kronor, varav 1
miljon  kronor  till  kompetensutveckling  inom
myndighetens ansvarsområde och 2 miljoner kronor
till   administration   av  det  nyinrättade
litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (prop.
s. 30).

Regeringen föreslår att anslaget för 2003 skall
uppgå till 42 994 000 kronor.

Motionerna


I motionerna 2002/03:Fi232 (fp) yrkande 18 i denna
del och 2002/03:Kr372 (fp) yrkandena 4, 24 och 33 i
denna del föreslås en minskning av anslaget med
sammanlagt 7 miljoner kronor, varav 2 miljoner
kronor avser  Kulturnät  Sverige  som  föreslås
finansieras  utan  statliga  medel.  I  motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande 1 föreslås en minskning av
anslaget  med 20  miljoner  kronor.  I  motion
2002/03:Kr371 (kd) yrkande 8 i denna del föreslås
att anslaget skall minskas med 1 miljon kronor.

I motion 2002/03:Kr273 (m) anförs att det inte bör
beräknas särskilda medel under anslaget 28:1 Statens
kulturråd för administrationen av det nya priset
till Astrid Lindgrens minne. Kulturrådet bör enligt
motionärernas mening kunna rymma administrationen
inom sin nuvarande budget.

Utskottets ställningstagande


Utskottet  har  vid  flera tidigare  tillfällen
behandlat frågan om Kulturrådets ställning, uppdrag
och  anslag,  senast  hösten 2001 i betänkande
2001/02:KrU1 (s. 36). Utskottet anser att det behövs
en central myndighet på kulturområdet av nuvarande
omfattning    som    vid    sidan    av
bidragsfördelningsuppgiften även har ett omfattande
ansvar  för bl.a. uppföljning och  utvärdering.
Utskottet  gör  -  liksom föregående år - den
bedömningen att Kulturnät Sverige bör drivas med
hjälp av offentliga medel. Utskottet avstyrker med
hänvisning till det anförda motionerna 2002/03:Kr338
(m) yrkande 1, 2002/03:Kr372 (fp) yrkandena 4, 24
och 33 i denna del, 2002/03:Fi232 (fp) yrkande 18 i
denna del samt 2002/03:Kr371 (kd) yrkande 8 i denna
del. Riksdagen bör anvisa medel i enlighet med
regeringens förslag.

Under  anslaget  28:9 Litteraturstöd behandlar
utskottet medelsanvisningen med 5 miljoner kronor
till  det internationella litteraturpriset  till
Astrid Lindgrens minne (se prop. s. 30, 66-67 och
77-78).  Urvalsprocessen  skall  bygga  på  ett
förfarande som består av nominering, granskning,
inläsning och diskussion, tillkännagivande samt en
utdelningsceremoni.  En  jury tillsätts för att
tillgodogöra  sig  och  bedöma  litteratur  och
läsfrämjande åtgärder. Ett kansli får till uppgift
att vara juryns administrativa stöd, t.ex. genom att
hantera frågor om prisutdelningsceremoni, planering
och information, uppföljning av ekonomi, regler och
rutiner för juryns arbete m.m. Juryn med tillhörande
kansli organiseras inom ramen för Statens kulturråds
verksamhet och tillförs 2 miljoner kronor.
Utskottet anser att det är en mycket ansvarsfull
och viktig uppgift som kommer att åvila juryn och
dess kansli. Det är därför befogat att tillräckliga
medel anvisas under anslaget till Kulturrådet för
ändamålet. Utskottet anser därför att inte någon del
av dessa medel skall överföras till prissumman under
anslaget 28:9 Litteraturstöd såsom föreslås i motion
2002/03:Kr273 (m). Motionen bör avslås av riksdagen.

2.3.2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte
och samarbete (28:2)

Inledning

Under detta anslag beräknas medel till en rad skilda
ändamål på kulturområdet. Medel beräknas bl.a. till
Statens kulturråds disposition för tillfälliga in-
satser av utvecklingskaraktär eller insatser som på
annat  sätt  är kulturpolitiskt angelägna. Inom
anslaget beräknas också medel för kulturinsatser i
arbetslivet, bidrag till länsbildningsförbund m.fl.
för kultur- och föreläsningsverksamhet, bidrag till
länskonstnärer, bidrag till samisk kultur, bidrag
för att främja funktionshindrades  deltagande i
kulturlivet samt bidrag till Svenska institutet.
Vidare beräknas inom anslaget bidrag till centrala
amatörorganisationer,       centrumbildningar,
lokalhållande organisationer för kulturverksamhet,
organisationer med mångkulturell inriktning, bidrag
till nationella minoriteters språk och kultur samt
bidrag  till  internationellt  kulturutbyte  och
samarbete.


Propositionen


Liksom tidigare år föreslår regeringen att medel
skall anvisas för tillfälligt stöd  till vissa
institutioner, 1 miljon kronor vardera beräknas för
Drottningholms slottsteater och Strindbergsteatern.

Anslaget  minskas  med  4,5  miljoner  kronor
motsvarande   engångsanvisningar   till  vissa
institutioner  som gjordes för år 2002. Vidare
minskas  anslaget  med  600 000  kronor  för
omprioriteringar inom kulturområdet.
Medel  om  1,5 miljoner kronor överförs till
anslaget 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans- och musik-
institutioner för permanentning av bidraget till
länsteater i Jämtlands län.
Anslaget minskas med 8 miljoner kronor, varav 1,5
miljoner kronor för Stiftelsen Vandalorum överförs
till anslaget 28:31 Bidrag till vissa museer och 6,5
miljoner kronor används för engångssatsningar.
Regeringen föreslår att riksdagen skall anvisa 154
935 000 kronor under anslaget för budgetåret 2002.

Motionerna


I  två  motioner  föreslås   ändringar  av
anslagsbeloppet.

En minskning av anslaget med 79 miljoner kronor
föreslås i motion 2002/03:Kr338 (m) yrkande 2.
Enligt motionärernas  mening  bör  flera av de
verksamheter som ryms inom anslaget inte  vara
statliga uppgifter. Det som inte efterfrågas eller
får lokalt stöd skall inte alltid kunna räkna med
att överleva genom statliga bidrag.
Enligt motion 2002/03:Kr371 (kd) bör anslaget
räknas upp med 1 miljon kronor för att göra det
möjligt att förstärka bidraget till amatörkulturens
centralorganisationer. Vidare bör anslaget minskas
med  5  miljoner  kronor  avseende  medel till
regeringens disposition. Den sammanlagda effekten
blir en minskning av anslaget med 4 miljoner kronor
(yrkande 8 i denna del).

I motion 2002/03:Kr300 (mp) hemställs  om  ett
uttalande  från  riksdagen  om  betydelsen  av
amatörkulturen  som  nyckeln till eget skapande
(yrkande 1) och om stöd  via Kulturrådet till
amatörkulturens samrådsgrupp (yrkande 2).

Slutligen hemställs i motion 2002/03:Kr301 (s) att
riksdagen  skall  göra ett tillkännagivande för
regeringen om att bidragen  till de nationella
minoriteterna i högre grad skall anpassas till de
åtaganden som Sverige gjort gentemot Europarådet när
det gäller att garantera rimliga möjligheter för
minoritetsgrupperna att bevara och utveckla sina
kulturer. I enlighet med Europarådets minoritets-
och ramkonvention  skall  statsmakten stärka de
nationella minoriteterna och ge deras språk det stöd
som behövs för att de skall hållas levande.


Utskottets ställningstagande


Utskottet har vid flera tidigare tillfällen uttalat
att  medlen  under  anslaget  till  allmän
kulturverksamhet m.m. går till verksamheter inom
många av kulturpolitikens områden och att dessa
områden skulle drabbas på ett mycket kännbart sätt
om en sådan minskning av anslaget skulle göras som
föreslagits  i  tidigare motioner från Moderata
samlingspartiet. Utskottet  hänvisar  till  sina
tidigare uttalanden (senast i bet. 2001/02:KrU1 s.
39) och avstyrker motion 2002/03:Kr338 (m) yrkande 2
i vilket föreslås en minskning med 79 miljoner
kronor för budgetåret 2003.

Utskottet anser att det är viktigt att vissa medel
finns till regeringens disposition att använda för
t.ex. oförutsedda medelsbehov som inte kan tillgodo-
ses på annat sätt. Under år 2002 står 6 311 000
kronor till regeringens disposition. Utskottet anser
att riksdagen inte skall minska medlen för ändamålet
år 2003 med 5 miljoner kronor. Därför bör riksdagen
avslå motion 2002/03:Kr371 (kd) yrkande 8 i denna
del.
Utskottet delar motionärernas uppfattning  att
amatörkulturen är viktig. Detta är också motivet
till att statligt bidrag lämnas till  centrala
amatörkulturorganisationer för riksorganisationernas
verksamhet. För år 2002 har 7 243 000 kronor avsatts
för ändamålet under det nu aktuella anslaget, en ök-
ning med 800 000 kronor jämfört med år 2001. Av
dessa medel skall 500 000 kronor användas för bidrag
till Sverigefinska Riksförbundet för verksamhet med
Sverigefinsk  amatörteater.  Det  ankommer  på
regeringen att fördela medlen under anslaget på de
olika  ändamålen.  Utskottet anser  därför  att
riksdagen  inte  bör  göra  ett  uttalande  om
medelsfördelningen. Utskottet kan inte heller till-
styrka  att  en ökning av anslaget  görs  för
amatörkulturen år 2003. Med hänvisning till det
anförda avstyrker utskottet motionerna 2002/03:Kr371
(kd)  yrkande  8  i  denna  del  avseende
medelsberäkningen och 2002/03:Kr300 (mp) yrkandena 1
och 2.
Utskottet har ovan redovisat att Sverige skrivit
på Europarådets minoritets- och ramkonvention och
därmed åtagit sig att stärka de nationella minori-
teterna och ge deras språk det stöd som behövs för
att de skall hållas levande.
Utskottet påminner om att regeringen i föregående
års budgetproposition (utg.omr. 17 s. 35) bedömde
att det behövs ökade resurser för att främja de
nationella minoriteternas språk och kultur. Under
anslaget 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete beräknades  för  ändamålet 7 miljoner
kronor, som avsågs inrymma allmänt kulturstöd, bl.a.
med inriktning på barn och unga, projektstöd till
Tornedalsteatern   i   Pajala,   finskspråkig
kulturverksamhet, stöd  till  romsk kultur samt
förstärkt bidrag till samisk kultur. Regeringen
uttalade att det kommer att behövas ytterligare
insatser på olika områden för att vidareutveckla
kulturpolitiken för minoriteterna. Förslagen under
anslaget skulle ses som ett första steg.
Utskottet  utgår  från  att  regeringen  även
fortsättningsvis vidtar  åtgärder för att följa
kraven i Europarådskonventionen utan att riksdagen
gör ett särskilt uttalande i frågan. Mot denna
bakgrund avstyrker utskottet motion 2002/03:Kr301
(s). Utskottet kan i sammanhanget nämna att en
rapport på området från Europarådet väntas vid
kommande årsskifte.

2.3.3 Nationella uppdrag (28:3)

Inledning

Nationella uppdrag ges till institutioner eller
verksamheter som står för utveckling och förnyelse
inom en konstriktning eller verksamhetsform. Syftet
är att ta till vara kunnande och idéer från hela
landet för att bidra  till  en utveckling och
förnyelse inom olika delar av kulturområdet. Under
anslaget  beräknas  medel  för  tidsbegränsade
(treåriga) nationella uppdrag inom områdena barn-
och  ungdomsteater,  regional  filmverksamhet,
ungdomskultur, musik, samtidskonst, museiverksamhet,
formgivning och design samt barnkulturforskning.
Riksdagen  beslutar  om  ämnesområdena,  medan
regeringen  utser  innehavarna.  Innehavarna  av
uppdragen disponerar  årligen  vardera 1 miljon
kronor.

Innehavarna av de åtta ämnesområdena för nationella uppdrag är för
närvarande:

--------------------------------------------------------------
Ämnesområde      Innehavare         Treårsperiod
(beslutas av      (utses av regeringen)
riksdagen)
--------------------------------------------------------------
Barn- och       Gottsunda Teater i     2000-2002
ungdomsteater     Uppsala
--------------------------------------------------------------
Regional        Filmpool Nord i Luleå   2000-2002
filmverksamhet
--------------------------------------------------------------
Ungdomskultur     Cirkus Cirkör i Botkyrka  2000-2002
--------------------------------------------------------------
Musik         Sveriges Musik- och    2000-2002
Kulturskoleråd (SMOK)
--------------------------------------------------------------
Samtidskonst      Bildmuseet i Umeå     2000-2002
--------------------------------------------------------------
Museiverksamhet    Kalmar läns museum     2000-2002
--------------------------------------------------------------
Formgivning och    Föreningen Svensk Form   2002-2004*
design
--------------------------------------------------------------
Barnkulturforskning  Regionteatern Blekinge-  2001-2003
Kronoberg
--------------------------------------------------------------
*Föreningen Svensk Form har haft uppdraget även under
perioden 1999-2001.

Propositionen


Regeringen föreslår inte någon ändrad
inriktning på de tidigare utdelade
åtta  nationella  uppdragen  och
informerar om sin avsikt att för de
sex nationella uppdrag som löper ut
2002 utse nya innehavare för perioden
2003-2005. Regeringen föreslår att ett
nytt tidsbegränsat nationellt uppdrag
inom  området samtida  dans  skall
inrättas och att 1 miljon kronor skall
avsättas för detta ändamål.

Innehavarna av de nio ämnesområdena för nationella
uppdrag från år 2003:

--------------------------------------------------------------
Ämnesområde      Innehavare         Treårsperiod
(beslutas av      (utses av regeringen)
riksdagen)
--------------------------------------------------------------
Barn- och       Dalateatern        2003-2005
ungdomsteater
--------------------------------------------------------------
Regional        Film i Värmland      2003-2005
filmverksamhet
--------------------------------------------------------------
Ungdomskultur     Drömmarnas Hus i Malmö   2003-2005
--------------------------------------------------------------
Musik         Erik Ericsons Kammarkör  2003-2005
--------------------------------------------------------------
Samtidskonst      Baltic Art Center, Visby  2003-2005
--------------------------------------------------------------
Museiverksamhet    Jämtlands läns museum   2003-2005
--------------------------------------------------------------
Formgivning och    Föreningen Svensk Form   2002-2004
design
--------------------------------------------------------------
Barnkulturforskning  Regionteatern Blekinge-  2001-2003
Kronoberg
--------------------------------------------------------------
Samtida dans      Dansnät Sverige      2003-2005
--------------------------------------------------------------
Regeringen föreslår att 9 miljoner kronor skall anslås
för de nio nationella uppdragen under år
2003.


Motionerna


I några motionsyrkanden framställs förslag på
nya innehavare av nationella uppdrag och
ytterligare   medel.   Förslagen   har
sammanställts i nedanstående tabell.

-------------------------------------------------------------
Motionsnr, Ämnesområde    Innehavare     Utgift, kr
parti och  (beslutas av   (utses av
yrkandenr  riksdagen)*    regeringen)
-------------------------------------------------------------
Kr336 (c)
yrk. 16   (kvinnokonst)   Museum Anna
yrk. 17   Graffiti     Nordlander
Fryshuset i
Stockholm
-------------------------------------------------------------
Kr337 (c)  "...bör av rege- Museum Anna    1 000 000
i denna   ringen ges ett  Nordlander
del     nationellt upp-           1 000 000
drag inom sina  Fryshuset i
respektive    Stockholm
områden"
-------------------------------------------------------------
*Ämnesområde inom parentes har endast angivits i
motionstexter och ej i motionsyrkanden.

I   ytterligare   ett  antal
motionsyrkanden  föreslås  nya
inriktningar   och/eller   nya
innehavare utan att medel till
detta yrkas för år 2003. Förslagen
har sammanställts i nedanstående
tabell:

--------------------------------------------------------------
Motionsnr,    Ämnesområde       Innehavare
parti och    (beslutas av       (utses av
yrkandenr    riksdagen)*       regeringen)
--------------------------------------------------------------
Kr373 (v) yrk.  Dans för barn och
19        ungdomar
--------------------------------------------------------------
Kr315 (c)    (bildkonst)       Bildens Hus i
Sundsvall
--------------------------------------------------------------
Kr355 (s)    Kunskapscentrum för   Bildens Hus i
fotografi        Sundsvall
--------------------------------------------------------------
Kr224 (fp)    (kvinnokonst)      Museum Anna
Nordlander
--------------------------------------------------------------
Kr317 (s)    (museiverksamhet)    Textilmuseet i
Borås
--------------------------------------------------------------
*Ämnesområde inom parentes har endast
angivits  i motionstexter och ej  i
motionsyrkanden.

Utskottets
ställningstagande


Då utskottet under flera
år    har   framfört
angelägenheten  av  att
inrätta  ett  nationellt
uppdrag inom danskonstens
område (senaste  i bet.
2001/02:KrU1 s. 43) är det
glädjande   att   nu
tillstyrka   regeringens
förslag om att inrätta ett
nationellt uppdrag  inom
området  samtida  dans
fr.o.m. år 2003. Utskottet
tillstyrker  regeringens
förslag        till
medelsanvisning  för nio
nationella uppdrag och är
således inte berett att nu
utöka antalet nationella
uppdrag ytterligare. Ut-
skottet   föreslår   i
enlighet  härmed   att
riksdagen       vid
medelsanvisningen  avslår
motion 2002/03:Kr336 (c)
yrkandena 16 och 17 samt
motion 2002/03:
Kr337 (c) i denna del.

Riksdagen      kan
visserligen  ändra  ett
ämnesområde  för   ett
nationellt uppdrag inför
en ny treårsperiod, men
finner inte skäl att nu
fatta  beslut om detta.
Motion 2002/03:Kr373 (v)
yrkande 19 avslås således.
När  det  gäller  nya
innehavare av nationella
uppdrag  vill  utskottet
erinra  om att det  är
regeringen  som  utser
innehavarna av uppdragen.
Utskottet  finner  ingen
anledning att  ändra på
denna  ordning,  varför
motionerna 2002/03:
Kr224 (fp), 2002/03:Kr315
(c), 2002/03:Kr317 (s) och
2002/03:Kr355     (s)
avstyrks.

2.3.4 Försöksverksamhet
med ändrad regional
fördelning av
kulturpolitiska medel
(28:4)

Inledning

En försöksverksamhet med
ändrad      regional
ansvarsfördelning
genomförs   i  Kalmar,
Gotlands och Skåne  län
under tiden den 1 juli
1997-den 31 december 2002.
I  dessa  tre  län har
regionala
självstyrelseorgan fr.o.m.
den 1 juli 1998 övertagit
befogenheten att besluta
om   fördelningen   av
statsbidrag till regional
kulturverksamhet   från
Statens kulturråd.


Propositionen


I propositionen redovisas
att försöksverksamheten i
enlighet  med riksdagens
ställningstagande  under
föregående riksmöte kommer
att upphöra i Kalmar och
Gotlands  län  den  31
december 2002, medan den
förlängs  i  Skåne  län
t.o.m.  den 31 december
2006.  De  medel  som
fördelats till Kalmar och
Gotlands län bör därför,
inklusive   pris-  och
löneomräkning,  beräknas
för  år  2003  under
respektive sakanslag, dvs.
anslagen 28:6 Bidrag till
regional  musikverksamhet
samt regionala och lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner,  28:8
Bidrag        till
biblioteksverksamhet  och
28:30   Bidrag   till
regionala museer.  Detta
innebär  att  anslaget
föreslås minskas med 29
694 000 kronor.

Regeringen föreslår att
136 845 000 kronor anvisas
under  anslaget  för år
2003.

Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning för år
2003.


2.4 Anslagen till
teater, dans och musik
(28:5-28:7)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:5 Bidrag till
Operan, Dramaten,
Riksteatern,
Svenska rikskon-
serter och
Dansens Hus,
28:6 Bidrag till
regional
musikverksamhet
samt regionala
och lokala
teater-, dans-
och
musikinstitutioner
och
28:7 Bidrag till
vissa teater-,
dans- och
musikändamål.

Riksdagen     bör
tillkännage    för
regeringen    vad
utskottet framför om
fördelningen    av
medelsökningen om 5,1
miljoner kronor under
anslaget 28:6. Detta
stöd  skall  inte
endast gå till lokala
och regionala teater-
och dansinstitutioner
utan  även   till
regionala och lokala
musikinstitutioner
samt
länsmusikverksamhet.

Riksdagen bör avslå
ett motionsförslag om
garanti      för
ekonomiskt stöd till
Göteborgsmusiken.

2.4.1 Bidrag till
Operan, Dramaten,
Riksteatern, Svenska
rikskonserter och
Dansens Hus (28:5)

Inledning

Från  anslaget  lämnas
bidrag   till    fem
riksinstitutioner    på
teater-,   dans-   och
musikområdet,   nämligen
till     de    två
nationalscenerna  Operan
och  Dramaten samt till
Riksteatern,    Svenska
rikskonserter och Dansens
Hus.


Propositionen


Under anslaget redovisas
att Operans produktioner
av musikdramatiska verk,
baletter  och  konserter
ökade under år 2001 samt
att publiktillströmningen
var god. Operan redovisar
ett underskott  på 12,7
miljoner kronor för  år
2001,  vilket  kraftigt
reducerat   det   egna
kapitalet.  Åtgärder för
att förbättra resultatet
med ca 15 miljoner kronor
vidtas  därför   under
innevarande år.

Publiktillströmningen
till Dramaten har varit
synnerligen god under år
2001.  Genom en  strikt
utgiftskontroll  och den
gynnsamma
publikutvecklingen   har
Dramatens ekonomiska läge
förbättrats avsevärt.
Även Riksteaterns publik
fortsätter att öka i hela
landet. För år 2001 har
Riksteatern redovisat ett
underskott på 5,3 miljoner
kronor, vilket minskar det
egna  kapitalet till 22
miljoner kronor.
Svenska  rikskonserter
fortsätter   att   öka
insatserna ute i landet,
vilket har resulterat i en
publikökning på 20 % under
år 2001. Nya former av
samverkan med länsmusiken
och  lokala  arrangörer
prövas.      Svenska
rikskonserters bokslut för
år  2001  visar  ett
underskott på 1,8 miljoner
kronor. Det egna kapitalet
uppgår  därmed till 2,5
miljoner kronor.
Dansens Hus hade år 2001
en publikbeläggning på 81
%. Verksamhetens resultat
för året  blev 254 000
kronor.     Regeringen
föreslår en höjning  av
anslaget till Dansens Hus
med 500 000 kronor för att
säkerställa  en fortsatt
hög nivå på verksamheten.
För år 2004 aviseras en
uppräkning av anslaget med
ytterligare  1  miljon
kronor.

Sammanlagt  föreslås att
anslaget skall föras upp
med 822 534 000 kronor för
år 2003.


Motionerna


I motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande  3  anförs  att
Sverige i dag har ett i
princip heltäckande nät av
länsteatrar  som  även
turnerar.   Motionärerna
anser   därför   att
vuxenteaterverksamheten
vid   Riksteatern  bör
upphöra med undantag av
specialensembler   såsom
Cullbergbaletten och Tyst
teater. Vidare föreslås i
motionen        att
Rikskonserters produktion,
fonogramutgivning   m.m.
skall      omprövas.
Sammantaget  föreslås  i
motionen  att  anslaget
skall minskas  med  200
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag
avseende Riksteaterns och
Rikskonserters verksamhet.

I  motion  2002/03:Kr372
(fp)   föreslås   en
förändring av Riksteaterns
uppdrag  (yrkande  15).
Enligt motionen skulle de
resurser och det uppdrag
som Riksteatern har vad
avser         egen
teaterproduktion    med
fördel kunna föras över
till regionteatrarna och
de större stadsteatrarna.
Riksteatern skulle ha kvar
rollen som samordnare av
teatrarnas turnéverksamhet
och  andra uppdrag  som
staten  givit  den samt
svara         för
Cullbergbaletten,   Tyst
Teater  och  Unga Riks.
Därmed bör anslaget till
Riksteatern kunna minskas
med 27 miljoner kr för år
2003. Vidare föreslås i
samma motion en minskning
av   bidraget   till
Rikskonserter  med  10
miljoner      kronor.
Verksamheten vid Operan,
Dramaten och Dansens Hus
behöver enligt  motionen
utvecklas.    Bidragen
föreslås  ökas  med  3
miljoner kronor till var
och  en  av  de  två
förstnämnda
institutionerna.  Vidare
föreslås en ökning med 1,5
miljoner  kronor  till
Dansens Hus. Sammantaget
innebär dessa förslag en
minskning av anslaget med
29,5 miljoner  kronor i
förhållande      till
regeringens    förslag
(yrkandena 18 i denna del
och 33 i denna del). Samma
förslag framförs i motion
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet har vid flera
tillfällen under senare år
haft att ta ställning till
motionsförslag     om
genomgripande förändringar
i    uppdragen   för
Riksteatern      och
Rikskonserter  och  till
förslag   om   därmed
sammanhängande
neddragningar   av  de
statliga     bidragen.
Utskottet  anser  nu  -
liksom tidigare (senast i
bet. 2001/02:KrU1 s. 48) -
att sådana förändringar av
de uppdrag som gavs de
båda    institutionerna
hösten 1996 inte bör ske.
Utskottet avstyrker därmed
de    nu    aktuella
motionsyrkandena
2002/03:Kr338 (m) yrkande
3,  2002/03:Kr372  (fp)
yrkandena 15, 18 i denna
del och 33 i denna del
samt 2002/03:Fi232  (fp)
yrkande 18 i denna del, om
minskade bidrag till de
båda institutionerna och
omfördelning  av  dessa
medel   till   annan
verksamhet.   Utskottet
tillstyrker  regeringens
förslag        till
medelstilldelning  under
anslaget för år 2003.

2.4.2 Bidrag till
regional
musikverksamhet samt
regionala och lokala
teater-, dans- och
musikinstitutioner
(28:6)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel för statsbidrag till
länsmusikverksamhet  samt
regionala  och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner.


Propositionen


I   inledningen   till
politikområdet anförs att
regeringen under senare år
har      prioriterat
utbyggnaden       av
länsteaternätet    och
medverkat   till   att
regionala  institutioner
kunnat   etableras   i
Jämtlands       och
Södermanlands  län,  de
sista  länen  utan fast
regional teaterverksamhet.
I    Jämtland    har
försöksverksamheten  med
länsteater pågått sedan år
1999. Under den tiden har
- framhålls det - teatern
lyckats  förankra  sin
verksamhet i regionen väl.
Teatern bör därför fr.o.m.
år 2003 införlivas i det
permanenta    statliga
stödsystemet för regionala
kulturinstitutioner (prop.
s. 29). För ändamålet har
regeringen  beräknat 1,5
miljon kronor, medel som
tidigare beräknats under
anslaget 28:2 Bidrag till
allmän  kulturverksamhet,
utveckling      samt
internationellt
kulturutbyte och samarbete
(prop. s. 74).

Försöksverksamheten med
ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska medel i
Kalmar och Gotlands län
upphör  fr.o.m. år 2003
varför 24 568 000 kronor
bör beräknas under detta
anslag i stället för under
anslaget       28:4
Försöksverksamhet   med
ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska medel.
Med syfte att minska den
statliga konsumtionen görs
en generell besparing om
0,7 %. För att pågående
verksamhet   vid   de
regionala institutionerna
så långt det är möjligt
inte  skall  beröras av
denna besparing föreslår
regeringen att stödet till
de regionala och lokala
teater-        och
dansinstitutionerna  ökar
med 5,1 miljoner kronor
som kompensation.
Sammantaget   föreslår
regeringen att det under
anslaget skall anvisas
629 079 000 kronor för år
2003.

Motionerna


I  flera  här  aktuella
motionsyrkanden  föreslås
en uppräkning av anslaget
utöver     regeringens
förslag.

En ökning om 30 miljoner
kronor   föreslås   i
motionerna  2002/03:Kr372
(fp) yrkande 33 i denna
del och 2002/03:Fi232 (fp)
yrkande 18 i denna del. Av
den föreslagna  ökningen
bör enligt yrkande 19 i
motion 2002/03:Kr372 (fp)
5 miljoner kronor gå till
Göteborgsoperan. Resten av
ökningen, dvs. 25 miljoner
kronor, bör användas för
att förstärka de regionala
teatrarnas   respektive
länsmusikinstitutionernas
anslag  (yrkandena  16
respektive  21  i samma
motion).
I motion 2002/03:Kr371
(kd) föreslås att anslaget
skall ökas med 5 miljoner
kronor utöver regeringens
förslag (yrkande 8 i denna
del).   Av    motion
2002/03:Kr370 (kd) framgår
att  ökningen är avsedd
bl.a. för Göteborgsoperan
(yrkande 3).

I  fem  motionsyrkanden
behandlas   frågor  om
medelsanvändningen  under
anslaget utan att några
förslag  om  ökning  av
anslaget begärs.

Förslaget   i   två
motioner,  2002/03:Kr213
(m) och 2002/03:Kr303 (s),
syftar    till   att
statsbidraget     till
Göteborgsoperan   skall
förstärkas.
I motion 2002/03:Kr239
(s)    hävdas    att
länsmusikverksamheten  i
Kalmar  län  missgynnats
alltsedan  det  statliga
stödet infördes. Yrkandet
syftar till att stödet nu
skall ökas.
Motionärerna    bakom
motion 2002/03:Kr343 (s)
anser att Länsteatern i
Jämtlands län har orimligt
knappa      resurser.
Verksamheten vid teatern
skall nu permanentas, dock
utan  att  statsbidraget
föreslås bli höjt.  Med
hänvisning   till  det
kulturpolitiska
jämlikhetsmålet   anser
motionärerna  att staten
skall ta ett ökat ansvar
för teatern.
I motion 2002/03:Kr344
(fp, m, kd, c) anförs att
det  finns  risk  att
försvarsmakten    genom
Försvarsmusikcentrum  med
kort varsel drar in sitt
spelningsuppdrag    hos
Göteborgsmusiken.    I
motionen begärs att staten
skall   garantera  ett
fortsatt ekonomiskt stöd
för Göteborgsmusiken, om
försvarets   engagemang
skulle   minska  eller
försvinna helt  (yrkande
1). Vidare begärs att det
nuvarande  stödet  från
Kulturrådet skall räknas
upp till 7 miljoner kronor
(yrkande 2).

Utskottets
ställningstagande


Enligt     utskottets
uppfattning   är   det
tillfredsställande   att
nivån  på  anslaget kan
bibehållas och höjas något
trots den besparing som
samtidigt  görs.   Med
hänvisning   till  det
statsfinansiella läget och
den medelsfördelning som
görs i budgetpropositionen
är utskottet inte berett
att  -  som föreslås i
motionerna  2002/03:Kr371
(kd), 2002/03:Kr372 (fp)
och 2002/03:Fi232 (fp) -
tillstyrka uppräkningar av
anslaget      utöver
regeringens förslag.

Med   anledning   av
regeringens förslag till
hur ökningen av anslaget,
5,1 miljoner kronor, skall
användas  vill utskottet
anföra följande.

Av  budgetpropositionen
framgår  att  regeringen
under anslaget föreslår en
besparing om 0,7 % eller 4
877 000 kronor. Samtidigt
föreslår  regeringen  en
ökning av stödet med 5,1
miljoner kronor. Ökningen
är  enligt propositionen
avsedd för regionala och
lokala   teater-   och
dansinstitutioner  såsom
kompensation  för  den
gjorda besparingen.
Utskottet erinrar om att
det under anslaget anvisas
medel         till
länsmusikverksamhet
(anslagsposten     1),
regionala  och  lokala
orkesterinstitutioner
(anslagsposten  2)  samt
regionala  och  lokala
teater-        och
dansinstitutioner
(anslagsposten 3). Vidare
anvisas   medel   för
utvecklingsbidrag
(anslagsposten  4)  och
medel  för  stöd  till
samarbete med tonsättare
(anslagsposten     5).
Statsbidragen fördelas av
Kulturrådet.      En
förutsättning för att en
teater-,  dans-  eller
orkesterinstitution skall
erhålla stöd under detta
anslag    är    att
institutionen i fråga av
regeringen har förklarats
vara  berättigad  till
sådant stöd.
Ett riksdagens beslut i
enlighet med regeringens
förslag  skulle  bl.a.
innebära        att
länsmusikinstitutioner och
regionala  och  lokala
orkesterinstitutioner över
huvud taget inte skulle
kunna komma i åtnjutande
av   den   föreslagna
nivåhöjningen av anslaget.
Inte        heller
bidragsändamålen   under
anslagsposterna 4 och 5
skulle kunna komma i fråga
för någon uppräkning.
Utskottet har för sin
del kommit fram till att
den  nivåhöjning   som
föreslås         i
budgetpropositionen  inte
bör  vara  förbehållen
teater-        och
dansinstitutioner   utan
även  bör  kunna  komma
länsmusikverksamheten samt
regionala  och  lokala
orkesterinstitutioner till
del.   Vidare   anser
utskottet att  det  kan
finnas  skäl  för  att
nivåhöjningen även skall
kunna användas för övriga
bidragsändamål    under
anslaget,  nämligen  de
ändamål som finns under
anslagsposterna 4 och 5,
dvs.  utvecklingsbidraget
och det bidrag som går
till   samarbete   med
tonsättare.   Utskottet
anser  emellertid  att
ökningen inte bör låsas av
riksdagen till någon eller
några  av  här aktuella
bidragsändamål. Det får i
stället   ankomma   på
regeringen att besluta om
fördelningen av beloppet,
5,1 miljoner kronor, på de
under anslaget  ingående
anslagsposterna.
Utskottet anser således
att riksdagen  som  sin
mening bör ge regeringen
till känna vad utskottet
anfört om användningen av
medelsökningen  om  5,1
miljoner  kronor  under
anslaget.

Med  anledning  av  de
motioner  som  tar  upp
frågan         om
medelsanvändningen    i
övrigt under anslaget vill
utskottet anföra följande.

Då det gäller förslagen
i motionerna 2002/03:Kr213
(m) och 2002/03:
Kr303  (s)  som  rör
Göteborgsoperan    vill
utskottet understryka att
utskottet är väl medvetet
om  den  betydelse  som
operan    har    för
Västsverige.    Liksom
tidigare anser utskottet
att operan har blivit en
viktig  institution både
för  regionen  och  för
musikteaterns utveckling i
hela landet. Kulturrådet
har också efter riksdagens
tillkännagivande    vid
föregående riksmöte kunnat
höja statsbidraget för år
2002 till Göteborgsoperan
med ca 9 miljoner kronor
till 61,9 miljoner kronor.
(Jfr bet. 2001/02:KrU1 s.
51, rskr. 2001/02:72.) Ut-
skottet konstaterar  att
det    ankommer   på
Kulturrådet att besluta om
ytterligare  nivåhöjning
skall göras av bidraget
inom ramen för anslaget.
Utskottet  kan  inte
heller ansluta sig till
förslaget   i   motion
2002/03:Kr239 (s) om en
ökning  av  stödet till
länsmusikverksamheten  i
Kalmar  län.  Det  är
Kulturrådets uppgift att
väga tillgängliga resurser
mot de behov som finns och
den verksamhet som utövas
vid    de    olika
länsmusikinstitutionerna.
Samma ställningstagande
gör utskottet beträffande
förslaget   i   motion
2002/03:Kr343 (s) om en
ökning av bidraget till
länsteatern  i Jämtlands
län. Som redovisats i det
föregående  medger  den
realökning av anslaget som
regeringen föreslår vissa
möjligheter      för
Kulturrådet   att  öka
bidragen  till regionala
teater-        och
dansinstitutioner.
Förslag om att säkra en
fortsatt verksamhet  för
Göteborgsmusiken  behand-
lades av utskottet under
föregående  riksmöte.  I
betänkande  2001/02:KrU16
(s. 22) lämnas en utförlig
redovisning       av
verksamhetens
organisation,
finansieringskällor  m.m.
Utskottet konstaterar att
statsbidraget     till
Göteborgsmusiken  för år
2002 uppgår till 4 450 000
kronor,  medan Göteborgs
kommun bidrar med 4 643
000 kronor. Utskottet har
inhämtat  att  avtalet
mellan  Göteborgsmusiken
och  Försvarsmusikcentrum
har förlängts och gäller
även för år 2003. Avtalet
innebär        att
Försvarsmusikcentrum skall
upphandla spelningar för
totalt 5,3 miljoner kronor
under  nästa år, vilket
utgör  en  ökning  med
300 000   kronor   i
förhållande till vad som
gäller för innevarande år.
Av  avtalet framgår att
parterna   har   som
inriktning  att förlänga
avtalet  årligen  t.o.m.
utgången av år 2004.

Utskottet,      som
konstaterar att det inte
synes föreligga något akut
hot mot Göteborgsmusiken,
är inte berett att föreslå
att riksdagen skall lämna
en garanti för ekonomiskt
stöd av verksamheten om
försvarets   engagemang
skulle   minska  eller
upphöra som  föreslås i
motion 2002/03:Kr344 (fp,
m,  kd,  c) yrkande 1,
varför yrkandet bör avslås
av riksdagen.
Utskottet är inte heller
berett att föreslå  att
riksdagen skall göra ett
uttalande om storleken på
det statliga stödet för
verksamheten,    vilket
föreslås i yrkande 2 i
samma motion.
Sammanfattningsvis
föreslår  utskottet  med
hänvisning   till  det
anförda att riksdagen i
enlighet med regeringens
förslag skall anvisa 692
079 000 kronor under detta
anslag för år 2003 och
avslå      motionerna
2002/03:Kr213     (m),
2002/03:Kr239     (s),
2002/03:Kr303     (s),
2002/03:Kr343     (s),
2002/03:Kr344 (fp, m, kd,
c)    yrkande    2,
2002/03:Kr370 (kd) yrkande
3,  2002/03:Kr371  (kd)
yrkande 8 i denna del,
2002/03:Kr372     (fp)
yrkandena 16, 19, 21 och
33  i  denna  del samt
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del.

2.4.3 Bidrag till vissa
teater-, dans- och
musikändamål (28:7)

Inledning

Under   detta   anslag
beräknas medel för bidrag
till fria teater-, dans-
och  musikgrupper  samt
arrangerande
musikföreningar, stöd till
produktion  och  distri-
bution av fonogram, bidrag
till viss teaterverksamhet
av  nationellt  intresse
såsom    Drottningholms
slottsteater,  Ulriksdals
slottsteater  (Confiden-
cen),   Internationella
Vadstena-Akademien,
Marionetteatern    och
Orionteatern, bidrag till
Musikaliska akademien för
lokalhyra   och   viss
administration,   bidrag
till  skådebaneverksamhet
samt bidrag  till  Eric
Sahlström-institutet   i
Tobo. Från anslaget lämnas
även särskilda bidrag till
Musikaliska akademien och
Svenska    tonsättares
internationella musikbyrå
(STIM - Svensk Musik) för
notutgivning, information
m.m.

Propositionen

Regeringen genomförde  i
september 2002 en hearing
om  den  professionella
dansen  i  hela landet.
Under   denna  hearing
förtydligades ett flertal
problemställningar   som
varit  vägledande  för
regeringen i det samlade
förslag till nya insatser
på  dansområdet som  nu
presenteras. Som en del i
denna satsning  föreslår
regeringen att ett nytt
arrangörsstöd och ett nytt
turnéstöd införs fr.o.m.
år   2003  under  en
försöksperiod om tre år.
Satsningen motiveras  av
att förutsättningarna att
ta emot och att turnera
med dansföreställningar i
hela  landet  därigenom
förbättras.  För de nya
arrangörs- och turnéstöden
beräknas 2 miljoner kronor
per år fr.o.m. år 2003,
och  därefter   kommer
ytterligare   2 miljoner
kronor   att  föreslås
fr.o.m. år 2004.

Vidare föreslås att det
tillfälliga  stöd  som
regeringen  lämnat  till
Dalhalla festspelsscen i
Rättvik under tre år nu
permanentas.  För  att
säkerställa den framtida
verksamheten   föreslår
regeringen  att Dalhalla
beviljas ett årligt stat-
ligt verksamhetsstöd om 1
miljon kronor.
Regeringen  har  för
avsikt att återkomma med
förslag om att öka stödet
till     arrangerande
musikföreningar  med  2
miljoner kronor för  år
2004, som en uppföljning
av att stödet till fria
teater-,   dans-   och
musikgrupper   tillförts
20 miljoner kronor för år
2002.
Regeringen föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå till 138 215 000
kronor.

Motionerna

I  motion  2002/03:Fi232
(fp) yrkande 18 i denna
del och motion 2002/03:
Kr372 (fp) yrkandena 17,
20 och 33 i denna del
föreslås  en  ökning av
anslaget  med sammanlagt
10 miljoner kronor, varav
7 miljoner kronor avser de
fria grupperna, 2 miljoner
kronor   Drottningholms
slottsteater och 1 miljon
avser       Sveriges
Teatermuseum  (som  får
bidrag  under  anslaget
28:32 Bidrag till vissa
museer).

I motion 2002/03:Kr337
(c) i denna del föreslås
en ökning av anslaget med
24   miljoner  kronor.
Motionärerna  framhåller
den  fria  scenkonstens
betydelse  för  svenskt
kulturliv och framför att
anslaget skall höjas  i
syfte att stödja de fria
teatergruppernas
verksamhet.
I motion 2002/03:Kr338
(m) yrkande 4 föreslås en
ökning av anslaget med 20
miljoner   kronor.   I
motionen framförs att de
fria teatergrupperna lever
under knappa förhållanden
samtidigt som deras arbete
och insats för att sprida
teaterkultur  är oerhört
viktig. För att ge stöd åt
de  fria teatergrupperna
vill motionärerna därför
för  de  två  kommande
budgetåren öka  anslaget
till    de    fria
teatergrupperna med totalt
40   miljoner  kronor,
fördelade med 20 miljoner
kronor per år.
Även motionärerna bakom
motionerna  2002/03:Kr370
(kd)  yrkande  7  och
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8 i denna del föreslår en
ökning av anslaget, här
med sammanlagt 4 miljoner
kronor. Detta görs till
förmån  för  de  fria
teatergruppernas
verksamhet,  3  miljoner
kronor,  samt  till  en
förstärkning      av
fonogramstödet, 1 miljon
kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet vill erinra om
att bidragen  till fria
teater-,   dans-   och
musikgrupper ökade med 20
miljoner  kronor   för
budgetåret 2002, något som
utskottet  uttryckte sin
tillfredsställelse  över
(bet.  2001/02:KrU1,  s.
53). Utskottet anser att
det i nuläget inte finns
utrymme   för   några
ytterligare förstärkningar
härvidlag  och  föreslår
därför    att    de
motionsyrkanden    som
handlar  om  ytterligare
förstärkning av anslaget
till förmån för de fria
grupperna    avstyrks,
nämligen    motionerna
2002/03:Kr337 (c) i denna
del,  2002/03:Kr338  (m)
yrkande    4    och
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8   i   denna   del,
2002/03:Kr372     (fp)
yrkandena  17 och 33 i
denna    del    och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del.

Vidare  kan  utskottet
notera         att
Drottningholmsteatern
också i år får, utöver det
årliga verksamhetsstöd som
Statens kulturråd fördelar
från  detta anslag, ett
extra bidrag på 1 miljon
kronor för år 2003 under
anslaget 28:2. Utskottet
noterar även att Sveriges
Teatermuseum för år 2003
får ett extra bidrag med
500 000 kronor (bidraget
fördelas  under anslaget
28:32). En förstärkning av
anslaget till förmån för
dessa  båda verksamheter
anser  utskottet  därför
inte vara  aktuell  och
avstyrker  därmed motion
2002/03:Kr372     (fp)
yrkandena  20 och 33 i
denna del.
Vad det gäller yrkande 7
i  motion  2002/03:Kr370
(kd) om att höja anslaget
i syfte att ge ett ökat
fonogramstöd,     vill
utskottet - i likhet med
vad som tidigare anförts
(i bet. 2001/02:KrU1, s.
53-54)   -   avvakta
Kulturrådets  utvärdering
av försöksverksamheten med
nya modeller för bidrag
till fonogram under åren
2001-2003 innan frågan om
ökade medel till fonogram
övervägs.      Motion
2002/03:Kr370 (kd) yrkande
7 bör därför avslås av
riksdagen.
Utskottet  tillstyrker
med hänvisning till det
anförda    regeringens
förslag        till
medelsanvisning, nämligen
att 138 215 000 kronor
skall anvisas under an-
slaget.

2.5 Anslagen till
bibliotek, litteratur
och kulturtidskrifter
(28:8-28:13)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:8  Bidrag till
biblioteksverksamhet,
28:9
Litteraturstöd,
28:10 Stöd till
kulturtidskrifter,
28:11 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket,
28:12 Bidrag till
Stiftelsen för
lättläst
nyhetsinformation
och litteratur
och
28:13 Bidrag till
Svenska
språknämnden och
Sverigefinska
språknämnden.

Riksdagen  bör  med
delvis bifall till en
motion  tillkännage
för regeringen  vad
utskottet framför om
sortimentsstöd  till
bokhandeln.

Riksdagen  bör  med
delvis bifall till en
motion  tillkännage
för regeringen  vad
utskottet framför om
utvärdering    av
samtliga  stödformer
inom     anslaget
Litteraturstöd.

Riksdagen     bör
godkänna  att  ett
årligt litteraturpris
på 5 000 000 kronor
instiftas till Astrid
Lindgrens minne.

Riksdagen bör avslå
ett motionsyrkande om
platsen för utdelning
av  litteraturpriset
till Astrid Lindgrens
minne.

Riksdagen bör besluta
om bemyndigande för
regeringen att under
år   2003   för
ramanslaget   28:11
Talboks-     och
punktskriftsbiblioteket
beställa  talböcker,
punktskriftsböcker
och
informationsmaterial
som     inklusive
tidigare    gjorda
åtaganden   medför
utgifter  på  högst
4 000 000   kronor
under år 2004.

2.5.1 Bidrag till
biblioteksverksamhet
(28:8)

Inledning

Från   anslaget  utgår
statsbidrag      till
länsbibliotek,     tre
lånecentraler,     en
invandrarlånecentral samt
ett  depåbibliotek.  Den
statliga  invandrarlåne-
centralen utgör även bas
för    Internationella
biblioteket som bildades i
Stockholm under år 2000
och som inrymmer böcker på
mer än 100 språk. Syftet
med  bidraget  är  att
fjärrlån  skall  kunna
förmedlas och att utveck-
lingsverksamhet   skall
kunna stödjas. Stöd till
folkbibliotek    utgår
fr.o.m.  år  2002  för
biblioteksservice   för
vuxenstuderande.


Propositionen


I   inledningen   till
politikområdet informerar
regeringen om de insatser
som gjorts för folk- och
skolbibliotek  (prop. s.
26). I sammanhanget nämns
bl.a. riktade satsningar
till  skolsektorn  för
personalförstärkningar
inom  utgiftsområde  16
Utbildning       och
universitetsforskning.
Vidare nämns det inköps-
stöd  till  folk-  och
skolbibliotek som infördes
från  år  1997  under
anslaget  Litteraturstöd
och  som  för år  2003
föreslås bli förstärkt med
4 miljoner kronor.

I     propositionen
redovisas       att
försöksverksamheten  med
ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska medel i
Kalmar och Gotlands län
upphör  fr.o.m. år 2003
varför 1 845 000 kronor
beräknats  under  detta
anslag i stället för under
anslaget       28:4
Försöksverksamhet   med
ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska medel.
Vidare framgår det att en
besparing  på  304  000
kronor  har  gjorts  på
anslaget.
Regeringen föreslår att
det under anslaget för år
2003   skall   anvisas
43 139 000 kronor.

Motionen


I motion 2002/03:Kr338 (m)
föreslås en minskning av
anslaget med 11 miljoner
kronor i förhållande till
regeringens    förslag
(yrkande 5). I motionen
anförs  bl.a.  att  den
datatekniska utvecklingen
kommer att innebära  en
förenkling       och
rationalisering     av
fjärrlåneverksamheten,
vilket borde medföra lägre
kostnader   för   den
regionala
biblioteksverksamheten.


Utskottets
ställningstagande


I likhet med motionärerna
anser utskottet att den
datatekniska utvecklingen
har stor betydelse för att
rationalisera
fjärrlåneverksamheten.
Utskottet behandlade under
föregående  riksmöte ett
yrkande med samma innehåll
som  det  nu  aktuella.
Utskottet anförde då bl.a.
att det förekommer  att
tidskriftsartiklar  m.m.
efter  optisk  läsning
(skanning) bifogas ett e-
brev  och kan levereras
till låntagaren snabbt och
till  låg  kostnad  för
biblioteket. Vanligare är
dock   att   artiklar
distribueras med telefax
eller  med vanlig post.
Vidare     underströk
utskottet att fjärrlånen
till övervägande del avser
hantering och distribution
av böcker med åtföljande
kostnader.    Utskottet
menade också att det i en
framtid  -  då  boken
möjligen kommer att vara
elektroniskt publicerad -
givetvis är fullt tänkbart
att  även  fjärrlån  av
böcker    kan    ske
elektroniskt.  Utskottet
har   alltjämt   samma
uppfattning i frågan.

Utskottet  vill vidare
framhålla att även andra
uppgifter  åvilar   de
regionala biblioteken. De
skall  -  utöver  den
kompletterande
medieförsörjningen - ägna
sig   åt   rådgivning,
information, fortbildning
och    specialtjänster.
Enligt     utskottets
uppfattning  skulle  en
minskning av anslaget i
enlighet med förslaget i
motionen drabba låntagarna
hårt.
Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning  för  år
2003 och avstyrker motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
5.

2.5.2 Litteraturstöd
(28:9)

Bakgrund

Under  anslaget  anvisas
medel bl.a. för stöd till
utgivning och distribution
av litteratur, stöd till
läsfrämjande   insatser,
utgivning    av   en
barnbokskatalog    och
marknadsföring     av
utgivningsstödd
litteratur. Inom ramen för
utgivningsstödet   utgår
även medel för utgivning
av klassisk litteratur för
skolans behov, utgivning
av  August  Strindbergs
samlade verk, till Svenska
Vitterhetssamfundet, till
Samfundet De Nio och till
stöd          för
författarverkstäder.
Vidare utgår från anslaget
stöd  för  inköp  av
litteratur till folk- och
skolbibliotek, stöd till
En bok för alla AB för
utgivning och spridning av
kvalitetslitteratur  till
lågpris  samt stöd till
Expertkommittén    för
översättning  av  finsk
facklitteratur    till
svenska.

Propositionen

Regeringen  föreslår att
ett årligt internationellt
litteraturpris   på  5
miljoner  kronor  skall
instiftas  till  Astrid
Lindgrens minne. Som skäl
för   förslaget  anför
regeringen  bl.a.  att
läsandet och språket har
hög    prioritet   i
regeringens  politik. En
målsättning   är   att
tillgången till litteratur
av hög kvalitet för barn
och unga skall förbättras
och  att läsning  skall
främjas.  Författarinnan
Astrid Lindgren hade en
utomordentlig  betydelse
för  barns  och  ungas
litteratur och läsning, i
Sverige och hela världen
(prop. s. 67).

Det   ankommer   på
regeringen - framhålls det
- att utforma de närmare
föreskrifterna     för
litteraturpriset.   För
riksdagens   information
anges att priset  skall
tilldelas  en  enskild
författare som med sitt
författarskap  gett  oss
litteratur för barn och
unga  av  allra  högsta
konstnärliga värde och i
den  djupt  humanistiska
anda som Astrid Lindgren
förknippas  med.  Priset
skall även kunna tilldelas
enskilda  personer eller
andra  som  utför  ett
synnerligen   värdefullt
arbete  för  att främja
barns och ungas läsande.
Det  skall  vara  ett
internationellt pris som
är inriktat på att finna
den värdigaste mottagaren
oavsett   nationalitet.
Priset   skall   kunna
tilldelas  en  mottagare
eller  delas  av flera.
Eftersom delar av världens
befolkning   har  rika
berättartraditioner skall
priset   även   kunna
inkludera   berättande.
Illustratörer har särskilt
stor   betydelse   för
barnlitteraturens
kvalitet, varför de också
kan komma i  fråga för
priset.  Litteraturpriset
skall  endast  tilldelas
levande prismottagare.
En jury skall tillsättas
för att tillgodogöra sig
och bedöma litteratur och
läsfrämjande projekt. Ett
kansli får till uppgift
att    vara   juryns
administrativa stöd, t.ex.
genom att hantera frågor
om prisutdelningsceremoni,
planering och information,
uppföljning  av ekonomi,
regler och rutiner  för
juryns arbete m.m. Statens
kulturråd  skall få ett
samordningsansvar.  Juryn
med  tillhörande  kansli
skall  organiseras  inom
ramen   för   rådets
verksamhet.
Under    Kulturrådets
förvaltningsanslag,  28:1
Statens     kulturråd,
föreslås att 2 miljoner
kronor skall anvisas för
administration av priset.
Regeringen   föreslår
vidare att anslaget 28:9
Litteraturstöd skall ökas
med ytterligare 4 miljoner
kronor för att förstärka
stödet  för  inköp  av
litteratur till folk- och
skolbibliotek.
Sammantaget   föreslår
regeringen att det under
anslaget för år 2003 skall
anvisas  100  917  000
kronor.

Vidare   framgår   av
budgetpropositionen  att
det statliga bidraget till
Bokbranschens
Finansieringsinstitut  AB
(BFI), dvs. anslaget Stöd
till  bokhandeln,  skall
avvecklas fr.o.m. år 2003
i samband med  att det
nuvarande avtalet mellan
staten och bolaget löper
ut den 31 december 2002.
Enligt     regeringens
bedömning bör bokbranschen
på egen hand ha möjlighet
att hålla ett brett urval
av titlar i bokhandelns
nyhetsabonnemang och själv
ta  ansvar  för  t.ex.
bokhandelns tillgång till
modern  teknik  (prop.
2002/03:1 utg. omr. 17 s.
23 och s. 48). Regeringen
hänvisar  i sammanhanget
till   den   positiva
utvecklingen       i
bokbranschen  samt  till
bokmomssänkningen   och
införandet år 1999 under
anslaget       28:9
Litteraturstöd  av  ett
särskilt distributionsstöd
till bokhandlar i form av
utgivningsstödda böcker.


Motionerna


I  fem  motioner lämnas
förslag som rör anslagets
nivå.

I  två av motionerna,
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
33  i  denna  del  och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del, föreslås
att anslaget skall ökas
med 10 miljoner  kronor
utöver     regeringens
förslag. Förslaget innebär
att stödet till folk- och
skolbibliotekens bokinköp
skall ökas med 13 miljoner
kronor medan stödet för En
bok för allas utgivning
skall  minskas  med  3
miljoner      kronor.
Minskningen  avser gälla
utgivningen       av
vuxenlitteratur.
I  tre  av motionerna
föreslås  att  anslaget
skall minskas.
I motion 2002/03:Kr337
(c) föreslås en minskning
av  anslaget  med  36,5
miljoner   kronor.   I
motionen   anförs  att
statligt ekonomiskt stöd
till vuxenböcker inte bör
prioriteras (motionen  i
denna del).
Motionärerna    bakom
motion 2002/03:Kr338 (m)
föreslår  att  anslaget
skall  minskas  med  30
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag.
Enligt motionärerna  bör
utgivningsstödet  minskas
samt utgivningen av En bok
för alla upphöra (yrkande
6).
I motion 2002/03:Kr371
(kd) föreslås att bidraget
för En bok för alla skall
minskas med  5 miljoner
kronor. Minskningen avser
utgivningen  av  vuxen-
litteratur (yrkande 8 i
denna del).

I en motion, 2002/03:Fi230
(s, v, mp), lämnas förslag
om   medelsanvändningen
under      anslaget.
Motionärerna föreslår att
den     del     av
litteraturstödsanslaget
som         avser
distributionsstöd   till
bokhandlar  skall riktas
till små och medelstora
bokhandlar så att stödet
till dessa kan bibehållas
på   nuvarande   nivå.
Förslaget syftar till att
kompensera avvecklingen av
anslaget   Stöd   till
bokhandeln (yrkande 8).

I  motion 2002/03:Kr305  (kd)
yrkas att en utvärdering
skall göras av de statliga
läsfrämjande  insatserna
samt av En bok för alla
(yrkande 2).

En  av de nu  aktuella
motionerna, 2002/03:Kr243
(s),  rör  platsen  för
utdelningen       av
litteraturpriset   till
Astrid  Lindgrens minne.
Motionärerna     bakom
motionen  föreslår  att
priset  alltid   skall
utdelas i Vimmerby.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet       vill
inledningsvis understyrka
vikten av att läsfrämjande
insatser görs. Det är -
som  utskottet  tidigare
framfört   -   ytterst
angeläget att barn lär sig
att umgås med böcker och
litteratur och att goda
läsvanor    grundläggs
tidigt.  Det  är  också
viktigt att barn inser att
läsning   är   något
lustbetonat   och  att
förmågan att läsa öppnar
vägen till  kunskap och
självkännedom och bidrar
till  att utveckla  den
språkliga förmågan. (Jfr
bet. 1997/98:KrU15 s. 8.)
Bland annat  mot  denna
bakgrund     välkomnar
utskottet satsningen  på
litteraturpriset   till
Astrid  Lindgrens minne.
Detta pris kan - i allra
bästa fall - komma att
rikta   hela  världens
blickar mot barns läsning.
Därmed    kan    det
förhoppningsvis  på sikt
fungera    som    en
betydelsefull läsfrämjande
insats.     Likaledes
välkomnar utskottet  den
satsning som föreslås i
budgetpropositionen  för
att  öka  folk-  och
skolbibliotekens
möjligheter att köpa in
litteratur.

Då det gäller nivån på
anslaget  vill utskottet
anföra följande.

Utskottet har vid ett
flertal     tillfällen
avstyrkt  yrkanden  som
syftar till en minskning
av stödet till En bok för
alla  (senast  i  bet.
2001/02:KrU1  s.  57).
Liksom tidigare år anser
utskottet   att   den
verksamhet som bedrivs av
En  bok  för  alla med
spridning        av
kvalitetslitteratur  till
lågpris  och  med  läs-
stimulerande   insatser,
utgör en betydelsefull del
av   satsningarna   på
litteratur,  språk  och
läsande.  Utskottet  kan
inte finna att det finns
godtagbara skäl att dra in
det statliga stödet till
verksamheten,    vilket
föreslås   i   motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
6.  Utskottet  är  inte
heller berett att minska
medelstilldelningen  till
En  bok  för  alla som
föreslås  i  motionerna
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8  i  denna  del  och
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
33 i denna del.
Vidare anser utskottet
att  en  minskning  av
anslaget, som föreslås i
motionerna  2002/03:Kr337
(c)  i  denna del  och
2002/03:Kr338 (m) yrkande
6, skulle drabba  olika
stödformer  som  avser
vuxenlitteratur respektive
utgivningsstödet.  Enligt
utskottets synsätt skulle
sådana    neddragningar
motverka  de intentioner
som    finns    med
litteraturstödet och som
bl.a. syftar till att öka
tillgängligheten   till
litteraturen  och främja
läsandet.
Utskottet     anser
slutligen  att det inte
finns skäl att öka nivån
på   anslaget   utöver
regeringens    förslag,
vilket   föreslås   i
motionerna  2002/03:Kr372
(fp) yrkande 33 i denna
del och 2002/03:Fi232 (fp)
yrkande 18 i denna del.
Sammanfattningsvis
finner utskottet att den
nivå  på  anslaget  som
regeringen föreslagit är
väl  avvägd.  Utskottet
föreslår därmed i enlighet
med regeringens  förslag
att 100 917 000 kronor
skall   anvisas  under
anslaget. Riksdagen  bör
således avslå motionerna
2002/03:Kr337 (c) i denna
del,  2002/03:Kr338  (m)
yrkande 6, 2002/03:Kr371
(kd) yrkande 8 i denna
del, 2002/03:Kr372  (fp)
yrkande 33 i denna del och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del.

Det anförda innebär också
att utskottet tillstyrker
regeringens förslag  att
ett årligt litteraturpris
på 5 miljoner kronor skall
instiftas  till  Astrid
Lindgrens minne.

Utskottet    avstyrker
emellertid     motion
2002/03:Kr243  (s), vari
föreslås  att  Vimmerby
skall vara platsen  för
utdelningen       av
litteraturpriset   till
Astrid  Lindgrens minne.
Som  nämnts   i  det
föregående ankommer det på
regeringen  att  utforma
föreskrifter för priset. I
detta   arbete   kan
regeringen - om den så
finner lämpligt - överväga
huruvida   bestämmelser
skall utformas  om  var
priset skall utdelas.

Då det gäller förslaget i
motion 2002/03:Fi230 (s,
v, mp) om medelsanvänd-
ningen under anslaget vill
utskottet anföra följande.
Bakgrunden till förslaget
i motionen är att det av
budgetpropositionen
framgår att anslaget Stöd
till  bokhandeln  skall
upphöra fr.o.m. år 2003
(prop.  s. 23 och 48).
Därmed upphör kreditstöd,
katalogdatorstöd    och
sortimentsstöd  att utgå
till         olika
bokhandelskategorier.

Utskottet  har  efter
ingående   överväganden
funnit  att  de  små
bokhandlarna,     s.k.
servicebokhandlar,   av
såväl kulturpolitiska som
regionalpolitiska   skäl
även i fortsättningen bör
ha möjlighet att erhålla
någon  form av statligt
stöd. Utskottet har därvid
kommit  fram  till  att
sortimentsstödet    bör
finnas  kvar  även  i
fortsättningen.  Däremot
anser utskottet i likhet
med   regeringen   att
kreditstödet      och
katalogdatorstödet   bör
upphöra.
Sortimentsstödet
infördes  år  1985  och
syftar till att den mindre
bokhandeln  skall  kunna
hålla   ett   bredare
sortiment  än  vad  som
annars   skulle   vara
möjligt. För att erhålla
stöd skall bokhandeln vara
ansluten till bokdistribu-
tionsföretaget   Seeligs
nyhetsabonnemang    för
servicebokhandeln. Stödet
är avsett att underlätta
för servicebokhandeln att
lagerhålla   ett   i
förhållande      till
bokhandelns  storlek bra
urval   av  god  och
efterfrågad  litteratur.
För  att bli berättigad
till sortimentsstöd skall
bokhandeln under en period
av tolv månader ha köpt in
allmänlitteratur för lägst
100 000 kr och högst 800
000 kronor. En urvalsgrupp
väljer vilka titlar som
skall ingå i nyhetsabonne-
manget.
Servicebokhandlarna utser
representanter    till
gruppen.  Det  statliga
stödet lämnas i form av
ett bidrag i efterskott
till  icke fullsorterade
bokhandlar,      dvs.
servicebokhandlarna.
Bokhandeln är indelad i
storleksklasser och skall
ta emot lägst 400  och
högst  1 000 titlar av
sådan litteratur som ingår
i       bokhandelns
nyhetsabonnemang   från
Seelig.  (Uppgifterna  i
detta stycke har hämtats
från  prop.  1997/98:86
Litteraturen och läsandet
s. 15.)
Under budgetåret  2001
beviljades 86 bokhandlar
sortimentsstöd.   Stöd-
bidragen  uppgår  till
mellan 26 000 och 65 000
kronor/år och bokhandel.
Stödet lämnas i form av
ett bidrag i efterskott.
För år 2001 uppgick det
totala stödet till 4 141
000  kronor. I beloppet
ingår arvodesersättning om
62 000  kronor till de
bokhandlar som medverkat i
den  i  det  föregående
omnämnda  urvalsgruppen.
Enligt utskottets mening
bör en motsvarande summa
för år 2003 beräknas för
sortimentsstödet   under
anslaget Litteraturstöd.
Som framgått av vad som
anförts i det föregående
är utskottet inte berett
att          öka
litteraturstödsanslaget
utöver     regeringens
förslag.   För   att
sortimentsstödet   ändå
skall  kunna finansieras
under   detta   anslag
föreslår utskottet därför
att  en  förändring  av
medelsanvändningen  görs
under       anslaget
Litteraturstöd.
Konsekvenserna    av
utskottets
ställningstagande   blir
därför  att den del av
utgivnings-      och
distributionsstödet som nu
riktas  till  högst 100
relativt      stora,
fullsorterade  bokhandlar
utanför
servicebokhandlargruppen
upphör.  I  realiteten
innebär detta att de ca
800 exemplar av titlar som
erhållit utgivningsstöd i
fortsättningen inte kommer
att  distribueras gratis
till  denna   kategori
bokhandlar.  Något exakt
belopp som avser kostnaden
för  distributionsstödet
för de ca 100 bokhandlar
som    nu   erhåller
bokförsändelser är svårt
att räkna fram. Det torde
emellertid  röra sig om
mellan 4 och 5 miljoner
kronor.
Det anförda innebär inte
någon ändring av den del
av distributionsstödet som
riktas till kommunerna och
folkbiblioteken.   Inte
heller den del som skall
avse Nordens hus på Island
och Färöarna och Nordens
institut på Grönland och
Åland berörs.
Bokbranschens
Finansieringsinstitut
(BFI)   har   hittills
hanterat  de  statliga
stöden  till  bokhandeln
under anslaget Stöd till
bokhandeln. Utskottet har
noterat att statens avtal
med BFI upphör i och med
utgången av detta år. Av
den  anledningen  anser
utskottet  att  det  är
lämpligt att Kulturrådet
fr.o.m. år 2003  får i
uppdrag att administrera
sortimentsstödet     i
fortsättningen. Utskottet
vill  understryka  att
sortimentsstödet i övrigt
bör hanteras på samma sätt
som hittills.
En av BFI:s uppgifter
har varit att analysera
utvecklingen i bokhandels-
branschen,     liksom
effekterna av de statliga
insatserna. I och med att
avtalet mellan staten och
BFI  inte  kommer  att
förlängas  bör  det  i
stället   ankomma   på
regeringen  att  följa
utvecklingen inom området,
främst i fråga om små och
medelstora   bokhandlar.
Vidare erinrar utskottet
om att regeringen år 1998
i proposition 1997/98:86
Litteraturen och läsandet
uttalade att de nya stöd
som då föreslogs skulle
utvärderas efter tre år
(prop. s. 6). Några av
stöden   har  därefter
genomlysts. Till exempel
har Kulturrådet tidigare i
år   överlämnat   till
regeringen en rapport om
inköpsstödet till  folk-
och skolbibliotek. Enligt
utskottets uppfattning bör
samtliga stödformer inom
anslaget  Litteraturstöd
utvärderas så  att  det
tydligt   framgår   om
målsättningen med stöden
har  uppfyllts.  Sådana
utvärderingar skall göras
vid   tillfälle   som
regeringen     finner
lämpligt.
Riksdagen  bör således
med delvis bifall  till
motion 2002/03:Fi230 (s,
v, mp) yrkande 8 som sin
mening ge regeringen till
känna vad utskottet anfört
om   medelsanvändningen
under anslaget.

Riksdagen bör också med
delvis bifall till motion
2002/03:Kr305 (kd) yrkande
2  som sin  mening  ge
regeringen till känna vad
utskottet  anfört   om
utvärdering  av samtliga
stödformer inom anslaget
Litteraturstöd.

2.5.3 Stöd till
kulturtidskrifter
(28:10)

Inledning

Från  anslaget   utgår
produktionsstöd    och
utvecklingsstöd    till
kulturtidskrifter.  Inom
utvecklingsstödet  utgår
även   verksamhetsbidrag
till tidskriftsverkstäder.
Vidare utgår ett särskilt
prenumerationsstöd  till
biblioteken.


Propositionen


Av propositionen framgår
att  prenumerationsstödet
som riktats till bibliotek
och som syftar till att
främja
kulturtidskrifternas
möjlighet att marknadsföra
sig  och  nå  ut  till
biblioteken bör göras mer
flexibelt för att bättre
komma  biblioteken  till
del.  Regeringen  avser
därför   att   ändra
förordningen  (1996:1608)
om   statsbidrag  till
folkbibliotek  så  att
prenumerationsstödet
medges    över    en
treårsperiod  och  att
stödet  även delvis får
användas för bidrag till
folkbibliotek     för
utvecklingsinsatser  med
inriktning       på
kulturtidskrifter.

Regeringen föreslår att 20
650  000  kronor  skall
anvisas under anslaget för
år 2003.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning  för  år
2003.

2.5.4 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket
(28:11)

Inledning

Talboks-        och
punktskriftsbiblioteket
(TPB)  är  en  statlig
myndighet som i samverkan
med andra bibliotek skall
tillgodose synskadades och
andra   läshandikappades
behov  av  litteratur.
Biblioteket     skall
framställa  och låna ut
talböcker       och
punktskriftsböcker, sälja
punktskriftsböcker samt ge
upplysningar och råd till
främst folkbibliotek.


Propositionen


Av propositionen framgår
att TPB fr.o.m. år 2001
producerar    samtliga
talbokstitlar  i  s.k.
DAISY-format   (digitala
talböcker)   samt  att
utlåningen av DAISY-böcker
utgjorde ca 10 % av den
totala talboksutlåningen.

Regeringen föreslår att
65 462 000 kronor skall
anvisas under anslaget för
år 2003.
Vidare  föreslås  att
riksdagen skall bemyndiga
regeringen att under år
2003 göra beställningar av
talböcker,
punktskriftsböcker   och
informationsmaterial som,
inklusive     tidigare
åtaganden, medför utgifter
på högst 4 miljoner kronor
under år 2004.

Motionen

Förslaget   i   motion
2002/03:Kr338 (m) syftar
till  att  en  del  av
anslaget till TPB skall
användas för att göra de
digitala      DAISY-
talboksspelarna    mer
tillgängliga (yrkande 8).
Av motionen framgår att
landets syncentraler ännu
inte   godkänt  DAISY-
talboksspelaren    som
hjälpmedel.


Utskottets
ställningstagande


Vid  föregående riksmöte
lämnade  utskottet  en
utförlig redovisning för
det s.k. DAISY-projektet
med  anledning  av  ett
yrkande snarlikt det nu
aktuella       (bet.
2001/02:KrU1  s. 62-63).
Utskottet vill här erinra
om följande.

DAISY-projektet (Digital
Audiobased   Information
System),  som i Sverige
drivs av TPB, syftar till
att    det   samlade
talboksbeståndet under en
period fram till år 2010
skall överföras till en ny
teknisk standard. DAISY-
talböckerna är inspelade
på cd-rom-skivor. Den som
vill lyssna på en DAISY-
talbok måste ha tillgång
antingen till en särskild
talboksspelare eller till
en dator som är utrustad
med   ett   särskilt
läsprogram, Playback 2000.
För  närvarande  finns
talboksspelarna  i  två
fabrikat,     nämligen
Plextalk och Victor. TPB
verkar  för  att  såväl
enskilda som  landsting,
bibliotek,     skolor,
organisationer och sjukhem
skall införskaffa spelare.
Utskottet har inhämtat att
TPB äger närmare 1 500
DAISY-talboksspelare,
vilka till större delen
inom  kort  kommer  att
deponeras       hos
länsbiblioteken för utlån.
Utskottet  konstaterar
att teknikskiften i regel
innebär fördyrade - ibland
fördubblade       -
produktionskostnader  med
dubblerade    tekniska
system. Mycket tyder på
att  DAISY-tekniken  har
stora   fördelar   för
enskilda låntagare. Det är
därför angeläget att den
pågående teknikövergången
kan fullföljas så snabbt
som  möjligt.  Det  bör
emellertid        i
fortsättningen ankomma på
enskilda talbokslåntagare
samt   på  biblioteken
regionalt och lokalt att
bedöma vilket behov som
finns av att köpa in och
äga  talboksspelare samt
att avväga behovet av nya
apparater mot befintliga
resurser.
Vidare bör tilläggas att
möjligheten   för  den
enskilde  att  erhålla
talboksspelare     som
hjälpmedel enligt hälso-
och     sjukvårdslagen
(1982:763)  avgörs  av
landstingen.     Varje
sjukvårdshuvudman avgör om
en   produkt   skall
klassificeras     som
hjälpmedel  och  kunna
förskrivas som sådant till
den enskilde. Enligt vad
utskottet har inhämtat har
nu  en  majoritet  av
landstingen     DAISY-
talboksspelare  på  sina
hjälpmedelslistor. I den
mån resurserna så medger
kan därmed denna typ av
hjälpmedel förskrivas till
enskilda funktionshindrade
på många ställen i landet.
Slutligen bör nämnas att
en särskild utredare på
regeringens uppdrag  för
närvarande   analyserar
vissa    frågor   på
hjälpmedelsområdet   och
skall lämna förslag till
åtgärder.  I  direktiven
till  utredningen  nämns
bl.a. det  nya digitala
talbokssystemet   (dir.
2001:81  och  2002:20).
Utredningen skall avsluta
sitt arbete hösten 2003.
Med hänvisning till det
anförda  anser utskottet
att det inte finns skäl
att  tillstyrka  motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
8. Den avstyrks således.
Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning  för  år
2003 under anslaget.

Utskottet tillstyrker även
regeringens  förslag  om
bemyndigande      för
regeringen att under år
2003 beställa talböcker,
punktskriftsböcker och in-
formationsmaterial   som
inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter
på högst 4 000 000 kronor
under år 2004.

2.5.5 Bidrag till
Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och
litteratur (28:12)

Inledning

Stiftelsen  för lättläst
nyhetsinformation   och
litteratur      (LL-
stiftelsen/Centrum   för
lättläst) har till ändamål
att  äga och ge ut en
nyhetstidning     för
begåvningshandikappade
samt att ge ut lättlästa
böcker    (LL-böcker).
Verksamheten bedrivs utan
vinstsyfte och inom ramen
för ett avtal som träffats
mellan   staten   och
stiftelsen. Gällande avtal
avser perioden 1 januari
2000-31 december 2002.


Propositionen


Regeringen föreslår  att
det under anslaget skall
anvisas 14 937 000 kronor
för år 2003.

Motionerna

I motion 2002/03:Kr338 (m)
framhålls att en central
och viktig del i en lyckad
integration  är att det
finns möjligheter att läsa
och därmed få kunskap om
förhållandena i Sverige.
Mot   denna   bakgrund
föreslår motionärerna att
anslaget skall räknas upp
med  2 miljoner  kronor
utöver regeringens förslag
(yrkande 7).

I   två   motioner,
2002/03:Kr305 (kd) yrkande
3 och 2002/03:Kr371 (kd)
yrkande 8 i denna del,
föreslås  att  anslaget
skall tillföras 1 miljon
kronor   utöver   vad
regeringen föreslagit. I
den förstnämnda motionen
yrkas att ökningen skall
användas till  en brett
upplagd
informationskampanj  som
skall      presentera
utgivningen från Centrum
för lättläst som idé och
göra  det  möjligt  för
stiftelsen att nå ut till
fler målgrupper och till
allmänheten.

Utskottets
ställningstagande


LL-stiftelsens  utgivning
vänder sig till människor
som har svårt att läsa
eller är otränade i det
svenska språket. I likhet
med  motionärerna  bakom
motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande 7 anser utskottet
att denna utgivning kan
visa sig bidra till ökad
kunskap om Sverige  och
svenska språket och därmed
bidra i arbetet med att
integrera nya svenskar i
vårt land. Utskottet är
emellertid inte berett att
tillstyrka en sådan ökning
av anslaget som föreslås i
motionen.

Utskottet är inte heller
berett  att förorda  en
ökning av anslaget i syfte
att  utforma  en  brett
upplagd
informationskampanj  som
skall      presentera
utgivningen  från  LL-
stiftelsen   och   som
föreslås  i  motionerna
2002/03:Kr305 (kd) yrkande
3 och 2002/03:Kr371 (kd)
yrkande 8 i denna del.
Utskottet   vill   i
sammanhanget erinra om att
regeringen i sin resultat-
bedömning  av  anslaget
redovisat att produktionen
av lättlästa böcker ligger
på en jämn nivå och att
utgivningen       är
variationsrik både i fråga
om    genrer    och
svårighetsgrader.   Den
lättlästa nyhetstidningen
8 SIDOR utkommer en gång i
veckan och har en stor och
bred      läsekrets.
Genomsnittsupplagan  har
ökat stadigt under senare
år, och även tidningens
Internetversion har fått
ett större gensvar. Även
verksamheten med läsombud
har fortsatt att växa och
har inneburit att alltfler
personer        med
utvecklingsstörning  har
fått   möjlighet   att
upptäcka   litteraturen
(prop. s. 47 avsnittet 4.6
Resultatbedömning).
Med hänvisning till det
anförda  anser utskottet
att regeringens  förslag
till medelsanvisning under
anslaget  har  en  väl
avpassad nivå som gör det
möjligt för stiftelsen att
klara  sina  åligganden.
Utskottet   tillstyrker
därmed regeringens förslag
till medelsanvisning för
år 2003  och  avstyrker
motionerna  2002/03:Kr305
(kd)    yrkande   3,
2002/03:Kr338 (m) yrkande
7 och 2002/03:
Kr371 (kd) yrkande 8 i
denna del.

2.5.6 Bidrag till
Svenska språknämnden
och Sverigefinska
språknämnden (28:13)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel för  bidrag  till
Svenska språknämndens och
Sverigefinska
språknämndens
verksamheter.

Syftet  med  statens
bidrag   till  Svenska
språknämnden   är  att
nämnden   skall  följa
utvecklingen   av  det
svenska språket i tal och
skrift  och  med  denna
kunskap som utgångspunkt
ge     råd    till
språkanvändarna  för att
främja  gott  språkbruk.
Sverigefinska språknämnden
skall vårda och utveckla
finska språket i Sverige.

Propositionen


Med hänvisning till att
behoven av språkverksamhet
ökar och förändras bedömer
regeringen   att   det
statliga  stödet  till
Svenska språknämnden måste
förstärkas  med 200 000
kronor för att möjliggöra
visst utvecklingsarbete i
form av fortbildning av
personal m.m.

Regeringen föreslår att
5 152 000 kronor skall
anvisas under anslaget för
år 2003.

Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning för år
2003.


2.6 Anslagen till bild
och form samt
konsthantverk
(28:14-28:18)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:14     Statens
konstråd,
28:15   Konstnärlig
gestaltning  av den
gemensamma miljön,
28:16  Nämnden  för
hemslöjdsfrågor,
28:17  Främjande av
hemslöjden och
28:18  Bidrag  till
bild-       och
formområdet.

Riksdagen bör besluta
om bemyndigande för
regeringen att under
år 2003, i fråga om
anslaget    28:15
Konstnärlig
gestaltning  av den
gemensamma  miljön,
beställa  konstverk
som     inklusive
tidigare    gjorda
åtaganden   medför
utgifter på högst 10
000 000 kronor under
åren 2004-2006.

Vidare bör riksdagen
avslå motionsyrkanden
om

- Statens konstråds
upphandlingsrutiner,
jämför reservation 14
(fp).

2.6.1 Statens konstråd
(28:14)

Inledning

Statens konstråd har till
uppgift att verka för att
konsten blir ett naturligt
och framträdande inslag i
samhällsmiljön genom att
förvärva god samtidskonst
till statens byggnader och
andra lokaler för statlig
verksamhet.   Konstrådet
skall också medverka till
att konst tillförs andra
gemensamma  miljöer  än
sådana  som  brukas  av
staten.  Vidare  skall
Konstrådet sprida kunskap
om konstens betydelse för
en god samhällsmiljö.

Riksdagen  har  i ett
tillkännagivande   våren
2002  uttalat  att  en
förutsättningslös översyn
av Statens konstråd bör
genomföras. Översynen bör
enligt  riksdagen  bl.a.
omfatta rådets former för
upphandling     (bet.
2001/02:KrU18,    rskr.
2001/02:211).  Regeringen
har mot denna bakgrund i
budgetpropositionen
angivit att man har för
avsikt att under år 2003
lämna ett  uppdrag till
Statskontoret     att
utvärdera rådets nuvarande
organisation      och
verksamhet.

Propositionen


Regeringen  föreslår att
anslaget skall uppgå till
6 504 000 kronor för år
2003.


Motionerna


I motion 2002/03:Kr338 (m)
föreslås  att  Statens
konstråd skall minska sin
verksamhet och därmed sina
kostnader samt genomföra
sådana   åtgärder  att
avgiftsintäkterna ökar med
1 miljon kronor. Anslaget
bör  enligt motionärerna
minska  med  totalt  2
miljoner kronor (yrkande
9).

Motionärerna bakom motion
2002/03:Kr336 (c)  anför
att en utredning bör göras
av  Statens  konstråds
upphandlingsrutiner
(yrkande 11).

Även    i    motion
2002/03:Kr372  (fp)  tas
frågan   om   Statens
konstråds upphandling av
offentlig  konst  upp.
Motionärerna betonar bl.a.
vikten av att konkurrensen
ökar och fungerar samt att
alla  konstnärer   får
möjlighet att lämna anbud,
oberoende av om man är
medlem eller inte i någon
fackorganisation (yrkande
27).


Utskottets
ställningstagande


Utskottet  bedömer  att
regeringens förslag till
medelsanvisning  är  väl
avvägt,  varför  motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
9 avstyrks och regeringens
förslag tillstyrks.

Beträffade
motionsyrkandena  rörande
Statens     konstråds
upphandlingsrutiner
hänvisar  utskottet till
den översyn som är på gång
och  som  bl.a.  skall
omfatta rådets former för
upphandling.   Utskottet
avstyrker      därmed
motionerna  2002/03:Kr336
(c)  yrkande  11  och
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
27.

2.6.2 Konstnärlig
gestaltning av den
gemensamma miljön
(28:15)

Inledning

Under anslaget  beräknas
medel  för  konstförvärv
beslutade  av  Statens
konstråd samt medel som
fördelas   av  Statens
kulturråd till samlings-
lokalhållande
organisationer     för
konstinköp.


Propositionen


Regeringen  föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå till 40  438 000
kronor.

Regeringen   föreslår
vidare att riksdagen skall
bemyndiga regeringen att
under år 2003  beställa
konstverk  som inklusive
tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst
10 miljoner kronor under
åren 2004-2006.

Motionerna


I motion 2002/03:Kr338 (m)
föreslås en minskning av
anslaget med  15 000 000
kronor. Motionärerna anser
att  staten bör renodla
sitt ansvar  för  olika
kulturverksamheter   och
inte  ta  ansvar  för
konstnärlig utsmyckning av
andra gemensamma miljöer
än statliga (yrkande 10).

Motionärerna     bakom
motionerna  2002/03:Kr372
(fp) yrkandena 23 och 33 i
denna    del    samt
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del vill minska
anslaget med 10 miljoner
kronor. Motionärerna anser
att kommuner och landsting
bör    öka    sitt
kostnadsansvar  och  att
staten därmed kan minska
sitt.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet anser att staten
-  utöver ansvaret  för
utsmyckning  av statligt
ägda och nyttjande miljöer
- även bör ta ett visst
ansvar för den gemensamma
miljön  och  förutsätter
samtidigt  att landsting
och kommuner  fortsätter
att ta en betydande del av
kostnadsansvaret    för
konstnärlig  utsmyckning
och utformning av denna
miljö.  Med det anförda
tillstyrker   utskottet
regeringens förslag till
medelsanvisning.
Motionerna  2002/03:Kr338
(m)    yrkande   10,
2002/03:Kr372     (fp)
yrkandena  23 och 33 i
denna    del    samt
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del avstyrks.

Utskottet   tillstyrker
vidare regeringens förslag
om  bemyndigande   för
regeringen  att beställa
konstverk.

2.6.3 Nämnden för
hemslöjdsfrågor (28:16)

Inledning

Nämnden        för
hemslöjdsfrågor skall ta
initiativ till, planera,
samordna och göra insatser
för att främja hemslöjd i
den mån sådana uppgifter
inte ankommer  på annan
statlig myndighet. Nämnden
skall    inom   sitt
verksamhetsområde fördela
statligt   stöd   till
hemslöjdsfrämjande
verksamhet. Nämnden står
vidare som samordnare för
hemslöjdskonsulentverksamheten
och har bemyndigande att
pröva    frågan   om
huvudmannaskap     för
konsulenterna. Verket för
näringslivsutveckling
Nutek svarar för nämndens
medelsförvaltning   och
personaladministration.

Regeringen påpekar att
nämnden under de senaste
åren har uppmärksammat ett
ökat   intresse   för
hemslöjden i hela landet,
särskilt bland barn och
ungdomar.

Propositionen


Nämnden        för
hemslöjdsfrågor  fick  i
december   2001   en
engångsvis  förstärkning
med 150 000 kronor för att
kunna uppfylla de krav som
ställs  på verksamheten.
Regeringen  bedömer  att
nämnden   behöver   en
permanent
anslagsförstärkning  för
att  verksamheten  skall
kunna  upprätthållas  på
nuvarande nivå. Regeringen
föreslår att anslaget höjs
med 200 000 kronor fr.o.m.
år 2003 och att 1 782 000
kronor skall anvisas för
år 2003.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning.

2.6.4 Främjande av
hemslöjden (28:17)

Inledning

Anslaget  disponeras  av
Nämnden        för
hemslöjdsfrågor för bidrag
till
hemslöjdskonsulenternas
verksamhet,    Svenska
Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund  och projekt
inom hemslöjdsområdet.


Propositionen


Regeringen föreslår  att
anslaget för år 2003 skall
uppgå  till 19 122 000
kronor.


Motionerna


För  att  kunna  driva
verksamhet   på   ett
framåtsyftande sätt  och
uppfylla de förpliktelser
som hemslöjdsrörelsen har
gentemot  medlemmar  och
allmänhet,   för   att
upprätthålla intresset för
slöjd ute i landet och för
att   kunna   uppfylla
regeringens och riksdagens
intentioner när det gäller
slöjdens betydelse  både
som kulturyttring och som
näring  är  det  enligt
motionärerna     bakom
motionerna  2002/03:Kr337
(c)  i  denna del  och
2002/03:Kr307     (c)
yrkandena  1  och  2
nödvändigt   med   ett
resurstillskott.
Motionärerna   föreslår
därför   att  anslaget
tillförs 1 miljon kronor
utöver     regeringens
förslag.

I motion 2002/03:Kr306 (s)
framhålls       att
hemslöjdsintresset    i
samhället ökar och därmed
också   behoven   av
förstärkta resurser till
Svenska
Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbunds kansli.


Utskottets
ställningstagande


I likhet med motionärerna
vill utskottet framhålla
att det är positivt att
intresset för hemslöjden
ökar  och  vill  också
understryka  hemslöjdens
betydelse  i  samhället.
Utskottet  vill  också
påminna om att riksdagen i
samband        med
budgetbehandlingen för år
2002 biföll en motion som
innebar en förstärkning av
anslaget  med  500  000
kronor i förhållande till
regeringens    förslag.
Medlen skulle användas för
att  stärka  hemslöjdens
roll som kulturspridare.
Utskottet  är  inte  nu
berett  att inom  givna
budgetramar  ytterligare
höja   anslaget   utan
tillstyrker  regeringens
förslag till medelsanvis-
ning.      Motionerna
2002/03:Kr306     (s),
2002/03:Kr307     (c)
yrkandena 1 och 2 samt
2002/03:
Kr337  (c) i denna del
avstyrks.

2.6.5 Bidrag till bild-
och formområdet (28:18)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel för  bidrag  till
organisationer  m.m.  på
bild-  och  formområdet,
bl.a. verksamhetsstöd till
Sveriges Konstföreningars
Riksförbund,
Folkrörelsernas
Konstfrämjande     och
Föreningen  Svensk Form.
Under  anslaget  anvisas
också medel  för bidrag
till Akademien för de fria
konsterna. Vidare lämnas
ett        särskilt
verksamhetsstöd till vissa
utställare,      ett
utrustningsbidrag   till
konstnärliga
kollektivverkstäder  samt
utställningsersättning
till konstnärer i samband
med utställningar.


Propositionen


Regeringen  föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå till 29  708 000
kronor.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning.


2.7 Anslagen till
ersättningar och bidrag
till konstnärer
(28:19-28:20)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:19
Konstnärsnämnden och
28:20  Ersättningar
och  bidrag  till
konstnärer.

Riksdagen bör avslå
ett motionsyrkande om
utvärdering  av den
individuella
visningsersättningen.

2.7.1 Konstnärsnämnden
(28:19)

Inledning

Konstnärsnämnden har till
uppgift att besluta  om
statliga ersättningar till
bild-, form-, ton-, scen-
och    filmkonstnärer.
Nämnden skall hålla sig
underrättad       om
konstnärernas  ekonomiska
och sociala förhållanden.
Syftet med verksamheten är
att genom fördelning av
ersättningar  och bidrag
verka för att förbättra
konstnärernas villkor.


Propositionen


Under   avsnittet  4.6
Resultatbedömning  (prop.
s.   50)   redovisar
regeringen       att
Konstnärsnämndens
undersökningar visar att
de          olika
konstnärspolitiska
bidragen        och
ersättningarna  är  av
avgörande  betydelse för
många     konstnärers
försörjnings-     och
arbetsmöjligheter.   De
olika stödformerna leder
till  att  mottagarnas
möjligheter att arbeta med
sitt konstnärliga skapande
ökar   samtidigt   som
beroendet av annat arbete
vid  sidan  om   den
konstnärliga verksamheten
minskar. Utan dessa stöd
skulle        många
professionella konstnärers
arbetsmöjligheter
försämras  betydligt och
t.o.m.    omöjliggöras.
Stipendierna,   särskilt
arbetsstipendierna,  ger
möjlighet till konstnärlig
utveckling       och
koncentration, något som i
sin tur leder till ökade
arbetsmöjligheter    i
framtiden. När det gäller
exempelvis  de  tvååriga
arbetsstipendier    som
Bildkonstnärsfonden
fördelat bedömer närmare
90 % av stipendiaterna att
de under de närmaste åren
kommer  att  ha  bättre
möjligheter att försörja
sig på det konstnärliga
arbetet.

Regeringen föreslår att
11 256 000 kronor skall
anvisas under anslaget för
år 2003.

Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning  under
anslaget för år 2003.

2.7.2 Ersättningar och
bidrag till konstnärer
(28:20)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
bl.a. medel för ersättning
till    bild-    och
formkonstnärer  för  att
deras verk i offentliga
institutioners ägo visas
för  allmänheten  eller
används   på   annat
allmännyttigt     sätt
(visningsersättning).
Anvisade  medel fördelas
efter beslut av styrelsen
för        Sveriges
bildkonstnärsfond. Vidare
fördelas  en  del  av
visningsersättningen
individuellt.     Den
individuella
visningsersättningen
fördelas på basis av det
offentliga innehavet  av
konstnärens   verk   i
enlighet  med  kriterier
vilka  fastställts  av
upphovsrättsorganisationen
Bildkonst  Upphovsrätt i
Sverige (BUS).  Dessutom
beräknas medel för bidrag
till   konstnärer  som
fördelas        av
Konstnärsnämnden
respektive    Sveriges
författarfond.


Propositionen


Regeringen godkände den 9
augusti    2001   en
överenskommelse    med
Sveriges Författarförbund
m.fl.          om
biblioteksersättningen för
åren  2002  och  2003.
Detaljer         i
överenskommelsen redovisas
i propositionen (volym 9
s. 29).

Regeringen föreslår att
275 036 000 kronor skall
anvisas under anslaget för
år 2003. Inom ramen för
anslaget avser regeringen
att som en  del i den
danspolitiska  satsningen
förstärka    insatserna
riktade  mot koreografer
och dansare med 3 miljoner
kronor.

Motionerna

Motionärerna bakom motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
11  anser  att anslaget
skall  minska  med  50
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag.
Minskningen föreslås mot
bakgrund av en lång rad
förslag   i   motion
2002/03:Kr264 (m) på andra
områden,   bl.a.   på
skatteområdet.    Dessa
förslag syftar till att
göra   den  ekonomiska
situationen  enklare och
stabilare       för
konstnärerna.

I motion 2002/03:Kr336 (c)
begärs         ett
tillkännagivande  om  en
utvärdering   av   den
individuella
visningsersättningen
(yrkande 9).


Utskottets
ställningstagande


Utskottet  finner  inte
anledning  till  annan
medelsberäkning än den som
gjorts  i propositionen.
Utskottet   tillstyrker
således    regeringens
förslag        till
medelsanvisning  för  år
2003 och avstyrker därmed
motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande 11 om en minskning
av anslaget.

Då det gäller förslaget om
en  utvärdering  av den
individuella
visningsersättningen vill
utskottet anföra följande.

Under     föregående
riksmöte     beslutade
riksdagen på förslag av
kulturutskottet  att  ge
regeringen till känna att
en översyn borde göras av
den      individuella
visningsersättningen (bet.
2001/02:KrU17). Översynen
borde bl.a. innefatta en
redogörelse  för  vilka
återverkningar     som
nuvarande system har på
olika   konstkategorier,
liksom vilka kategorier av
bidragsmottagare    som
omfattas av ersättningen
och  vilka  som  faller
utanför den och orsakerna
till  detta.  Regeringen
borde även överväga vilket
organ som är lämpligast
för uppdraget att ansvara
för  fördelningen   av
ersättningen     till
konstnärerna.
Regeringen redovisar i
budgetpropositionen  sin
fördjupade
resultatbedömning av den
individuella
visningsersättningen  och
av  fördelningsorganets,
Bildkonst  Upphovsrätt i
Sverige (BUS), legitimitet
(s.    51-52).    I
propositionen anförs bl.a.
följande.

Regeringen     gör
bedömningen     att
fördelningssystemet
uppfyller
målsättningarna med den
individuella
visningsersättningen.
De olika parametrarna i
poängsystemet tar fasta
på relevanta faktorer
för   att   fördela
ersättningen
individuellt.    Den
statistiska översikten
ger inget belägg för
att  vissa verkstyper
diskrimineras.   Inte
heller finns det belägg
för   att   vissa
konstnärskategorier
skulle  vara särskilt
missgynnade. Däremot är
vissa  verkskategorier
mindre representerade i
det     offentliga
innehavet än andra.

Om fördelningsorganet BUS
m.m.   anförs   bl.a.
följande.

Regeringens beslut att
låta   BUS  fördela
individuell
visningsersättning
vilar  på  följande
överväganden.
Konstnärsnämndens  och
Bildkonstnärsfondens
uppdrag  innebär  ett
individuellt prövnings-
förfarande.  Enskilda
konstnärskap   bedöms
bl.a.  ur  kvalitets-
synpunkt  innan  ett
stipendium   utdelas.
Fördelningen     av
individuell ersättning
grundas endast på de
faktiska inköpen  och
innehaven av verk hos
offentliga
institutioner. På grund
av      uppdragets
administrativa karaktär
bedömde regeringen det
som mindre lämpligt att
införliva uppdraget i
Konstnärsnämndens
verksamhet.

- - -

Regeringen     kan
konstatera     att
fördelningssystemets
konstruktion    har
förankrats     med
stämmobeslut,  att en
särskild  nämnd  för
individuell
visningsersättning
inrättats samt att en
majoritet   av  BUS
styrelse  består  av
representanter   för
olika
konstnärskategorier.
Regeringens  bedömning
är  sammanfattningsvis
att BUS har både de
representativa   och
verksamhetsmässiga
förutsättningarna  att
bygga upp och hantera
ett   administrativt
fördelningssystem.

Utvidgad
ersättningsrätt

Det finns i dagsläget
inte  anledning  att
ompröva den nuvarande
avgränsningen   till
konst   i  statlig,
landstingskommunal och
kommunal      ägo.
Bedömningen görs bl.a.
mot  bakgrund av  de
avgränsningsproblem som
uppstår       om
privaträttsliga
organisationer  skulle
komma att innefattas i
systemet.

Sammanfattande
bedömning

Sammantaget     gör
regeringen bedömningen
att     individuell
visningsersättning  på
relativt  kort  tid
etablerats  som  ett
viktigt komplement till
bidragsordningarna för
många  bildkonstnärer.
Samtidigt   är  det
viktigt att understryka
att ersättningssystemen
inte är behovsprövade.
Avgörande är i stället
det faktiska  antalet
verk som finns inköpta.
Ersättningsformer  kan
följaktligen slå olika
mellan      olika
konstnärsgrupper.

Enligt     utskottets
uppfattning   är   det
välkommet att regeringen
så  kort  tid  efter
riksdagens  beslut  om
tillkännagivande i denna
fråga  kunnat  redovisa
resultatet av översynen av
den      individuella
visningsersättningen m.m.
Utskottet har inte något
att erinra mot regeringens
bedömningar.

Det kan tilläggas att de
tre
konstnärsorganisationerna
Konstnärernas
Riksorganisation  (KRO),
Sveriges Konsthantverkare
och   Industriformgivare
(KIF)   samt   Svenska
Konstnärsförbundet ser BUS
som sin upphovsrättsliga
organisation  och  att
samtliga        tre
organisationer     är
representerade  i  BUS
styrelse.
Utskottet  konstaterar
att den utvärdering av den
individuella
visningsersättningen  som
begärs    i   motion
2002/03:Kr336 (c) yrkande
9 redan är gjord och att
motionsyrkandet därmed är
tillgodosett, varför det
bör avslås av riksdagen.

2.8 Anslagen till arkiv
(28:21-28:24)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:21 Riksarkivet och
landsarkiven,
28:22  Bidrag  till
regional
arkivverksamhet,
28:23  Språk-  och
folkminnesinstitutet
och
28:24     Svenskt
biografiskt lexikon.

2.8.1 Riksarkivet och
landsarkiven (28:21)

Inledning

Riksarkivet      och
landsarkiven är statliga
arkivmyndigheter    med
särskilt ansvar för den
statliga arkivverksamheten
och  för  arkivvården i
landet.  I  Riksarkivet
ingår bl.a. Krigsarkivet
och         Svensk
arkivinformation  (SVAR).
Krigsarkivet    fullgör
uppgiften       som
arkivmyndighet  för  de
myndigheter  som  lyder
under
Försvarsdepartementet.
SVAR  är  en  delvis
avgiftsfinansierad
verksamhet som arbetar med
att bearbeta och sprida
arkivinformation.   SVAR
riktar sig framför allt
till allmänheten, i första
hand släktforskarna.

Arkivutredningen  Arkiv
för  alla överlämnade i
september 2002 betänkandet
Arkiv för alla - nu och i
framtiden (SOU 2002:78).
En övergripande  uppgift
för utredningen har varit
att föreslå åtgärder som
underlättar  för   nya
grupper   att  använda
arkiven och som förbättrar
arkivens  tillgänglighet.
Utredningen  har  även
behandlat  frågor om de
nationella
minoritetsspråkens arkiv.
Regeringen   har   i
budgetpropositionen
meddelat sin avsikt att
efter   remissbehandling
återkomma till riksdagen i
de aktuella frågorna.

Propositionen

För en permanentning av
den   verksamhet   som
Stiftelsen
Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek  bedriver  i
Grängesberg  beräknas en
ökning av anslaget med 700
000 kronor.

Vidare  beräknas  en
ökning av anslaget med 2
miljoner kronor för mot-
tagande,  bevarande  och
tillhandahållande    av
folkbokföringsmaterial.
Medlen  förs  över från
utgiftsområde 3.
För  leveranser   av
arkivmaterial   tillförs
anslaget ca 3,9 miljoner
kronor   från  berörda
myndigheter.
Regeringen föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå till 278 454 000
kronor.

Motionen

Motionären bakom  motion
2002/03:Kr204 (fp) anför
att det är nödvändigt att
riksdagen   redan   nu
beslutar om en ökning av
statsbidraget     till
Sverigefinländarnas
riksarkiv innan regeringen
kommer med den aviserade
propositionen   rörande
arkivfrågor.

Utskottets
ställningstagande

Riksdagen  anslår  medel
till Riksarkivet. En viss
del av medlen får användas
för bidrag till enskilda
arkiv. Riksarkivets nämnd
för enskilda arkiv fattar
beslut om fördelning av
dessa       bidrag.
Sverigefinländarnas arkiv
är ett av de arkiv som får
bidrag  efter beslut av
Riksarkivets  nämnd  för
enskilda  arkiv. För år
2002       erhåller
Sverigefinländarnas arkiv
200 000 kronor. Utskottet
finner inte skäl att ändra
på den rådande ordningen
för bidragsfördelning till
enskilda arkiv. Utskottet
anser vidare att man bör
avvakta med beslut i fråga
om  det framtida stödet
till enskilda arkiv till
dess att regeringen tagit
ställning till betänkandet
Arkiv för alla - nu och i
framtiden (SOU:78).  Mot
denna bakgrund avstyrker
utskottet      motion
2002/03:Kr204  (fp)  och
tillstyrker  regeringens
förslag        till
medelstilldelning.

2.8.2 Bidrag till
regional
arkivverksamhet (28:22)

Inledning

Syftet med bidraget är att
främja  den  regionala
arkivverksamheten, att få
ett nät av väl fungerande
regionala
arkivinstitutioner runtom
i landet och att bättre
integrera
folkrörelsearkiven i den
regionala kulturpolitiken.
Medlen   fördelas   av
Riksarkivet genom Nämnden
för enskilda arkiv.

Propositionen

Regeringen föreslår  att
anslaget för år 2003 skall
uppgå  till  4 937 000
kronor.

Motionerna

För  att  utveckla  den
viktiga     regionala
arkivverksamheten och för
att       förstärka
folkrörelsearkivens arbete
med   industrisamhällets
kulturarv     föreslår
motionärerna     bakom
motionerna  2002/03:Kr371
(kd) yrkande 8 i denna del
och  2002/03:Kr369  (kd)
yrkande  4 att anslaget
skall ökas med 1 miljon
kronor i förhållande till
regeringens förslag.

Utskottets
ställningstagande

De  regionala  arkiven
fyller en viktig funktion
och  har  en  viktig
kulturpolitisk  uppgift,
inte minst avseende den
släkt-         och
hembygdsforskning   som
vuxit  till  en  bred
folkrörelse. Utskottet är
dock inte berett att inom
ramen för utgiftsområdet
förorda en omprioritering
av medel till förmån för
en  ökning av anslaget.
Utskottet avstyrker därför
motionerna  2002/03:Kr369
(kd)  yrkande  4  och
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8  i  denna  del  samt
tillstyrker  regeringens
förslag        till
medelsanvisning.

2.8.3 Språk- och
folkminnesinstitutet
(28:23)

Inledning

Språk-         och
folkminnesinstitutet
(SOFI) har till uppgift
att  samla  in, bevara,
vetenskapligt bearbeta och
ge  ut  material  om
dialekter,   folkminnen,
folkmusik,  ortnamn  och
personnamn. Vidare skall
institutet avge yttranden
i ärenden om fastställande
av  ortnamn och granska
förslag till namn på all-
männa kartor samt yttra
sig i fråga om personnamn.

Propositionen

För  att  vidmakthålla
kompetensen      vid
bearbetning och bevarande
av   den   värdefulla
dokumentationen i arkivens
omfattande samlingar samt
att möjliggöra  tolkning
och   förmedling   av
innehållet    föreslår
regeringen att myndigheten
engångsvis  anvisar  2
miljoner kronor.

Regeringen föreslår att
anslaget skall uppgå till
29 414 000 kronor för år
2003.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning   under
anslaget.


2.8.4 Svenskt
biografiskt lexikon
(28:24)


Inledning

Svenskt    biografiskt
lexikon har till uppgift
att fortsätta och slutföra
utgivandet  av  verket
Svenskt    biografiskt
lexikon.  Med  gällande
vetenskaplig   kvalitet
skall minst ett band ges
ut vartannat år, dvs. 2,5
häften per år. Slutmålet
är att lexikonet  skall
vara färdigt år 2015.

Propositionen

Regeringen  föreslår att
anslaget skall uppgå till
4 048 000 kronor för år
2003.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning   under
anslaget.


2.9 Anslagen till
kulturmiljö
(28:25-28:27)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:25
Riksantikvarieämbetet,
28:26  Bidrag  till
kulturmiljövård och
28:27
Kyrkoantikvarisk
ersättning.

Riksdagen  bör anta
regeringens  förslag
till ändring i lagen
(1988:950)     om
kulturminnen m.m. med
viss   redaktionell
ändring som framgår
av utskottets förslag
till  riksdagsbeslut
(förslagspunkt 30).

Riksdagen     bör
tillstyrka    att
regeringen bemyndigas
att under år 2003, i
fråga  om  anslaget
28:26  Bidrag  till
kulturmiljövård,
besluta om bidrag som
inklusive  tidigare
åtaganden   medför
utgifter på högst 100
miljoner kronor under
åren 2004-2006.

Vidare bör riksdagen
avslå
motionsförslagen  om
en  översyn av den
kyrkoantikvariska
ersättningen, jämför
reservationerna  15
(fp, kd) och 16 (c).

2.9.1
Riksantikvarieämbetet
(28:25)

Inledning

Riksantikvarieämbetet
(RAÄ)   är   central
förvaltningsmyndighet för
frågor om kulturmiljön och
kulturarvet.  RAÄ  skall
bl.a.    värna    om
kulturvärdena i bebyggel-
sen  och  i landskapet,
bevaka
kulturmiljöintresset  vid
samhällsplanering   och
byggande samt verka för
att hoten mot kulturmiljön
möts. Till RAÄ:s uppgifter
hör vidare att leda och
delta i arbetet med att
bygga upp kunskapen och
bedriva informations- och
rådgivningsverksamhet  om
kulturmiljöer,
kulturminnen      och
kulturföremål. RAÄ skall
också  medverka  i  det
internationella  arbetet
samt följa det regionala
kulturmiljöarbetet   och
biträda  länsstyrelserna
och de regionala museerna
i  dessa  frågor. Andra
uppgifter är att utföra
arkeologiska
undersökningar och svara
för konservering samt vård
av   kulturminnen  och
kulturföremål.  Dessutom
skall RAÄ ha ett special-
bibliotek  för forskning
och  utveckling   inom
området.


Propositionen


Anslaget

Regeringen  föreslår  en
permanentning      av
försöksverksamheten
Kulturarvs-IT fr.o.m. år
2003. I samband med detta
överförs  sammanlagt  13
miljoner  kronor  från
utgiftsområde 13 anslaget
22:4  Särskilda insatser
för   arbetshandikappade
till utgiftsområde 17. Av
dessa  medel  föreslår
regeringen   att   8,8
miljoner kronor förs till
anslaget       28:25
Riksantikvarieämbetet och
att 4,2 miljoner kronor
förs till anslaget 28:31
Bidrag till vissa museer.
Medlen skall i huvudsak
användas till löner för de
arbetsledare   som  är
anställda inom satsningen.
Utskottet    behandlar
motioner      rörande
Kulturavs-IT     under
anslaget 28:30 Bidrag till
regionala museer.

Regeringen föreslår att
179 245 000 kronor skall
anvisas under anslaget.

Ändringar        i
kulturminneslagen

I 6 kap. lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m. (KML)
finns  bestämmelser  om
återlämnande av olovligt
bortförda kulturföremål. I
en bilaga till lagen anges
de kategorier av föremål
som,   under   vissa
förutsättningar, kan komma
att återlämnas.

Bestämmelserna bygger på
ett EG-direktiv, 93/7/EEG,
av den 15 mars 1993 om
återlämnande      av
kulturföremål     som
olagligen förts bort från
en      medlemsstats
territorium. De kategorier
av föremål som direktivet
omfattar anges i en bilaga
till direktivet. För vissa
kategorier  av  föremål
anges i en fotnot  att
endast  föremål  som är
äldre än femtio år och
inte tillhör upphovsmannen
omfattas.
När      direktivet
genomfördes i svensk rätt
(prop.  1994/95:74) fick
bilagan till  KML en i
detta  avseende  likadan
utformning som bilagan i
direktivet, dvs. en bilaga
med en fotnot. Innehållet
i fotnoten är klart och
entydigt.  I  materiellt
hänseende finns det inga
valmöjligheter  när  det
gäller genomförandet. Det
är enligt regeringen inte
lämpligt att  en  sådan
materiell  förutsättning
som det är fråga om anges
i en fotnot. Innehållet i
fotnoten  bör i stället
enligt regeringen framgå
direkt av  lagtexten  i
bilagan till KML.
Regeringen   föreslår
därför att bilagan till 6
kap. lagen (1988:950) om
kulturminnen ändras så att
förutsättningen att vissa
föremål inte skall vara
äldre än femtio år och
inte       tillhöra
upphovsmannen   framgår
direkt  av lagtexten  i
bilagan till KML.

Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning.

Utskottet   tillstyrker
vidare regeringens förslag
till ändringar i KML med
viss redaktionell ändring.
Utskottets ändringsförslag
är av formell natur och
framgår  av  utskottets
förslag        till
riksdagsbeslut
(förslagspunkt    30).
Regeringens   lagförslag
finns i bilaga 2.

2.9.2 Bidrag till
kulturmiljövård (28:26)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel för att bevara och
tillgängliggöra
kulturmiljön.  Medel får
utgå även för bl.a. vissa
arkeologiska
undersökningskostnader
samt  till  vård  och
underhåll   av   vissa
kyrkliga   inventarier.
Medlen får användas även
när det finns särskilda
skäl  för  att  täcka
kostnader för att ta till
vara  fornfynd.  Vidare
utgår   bidrag   till
ombyggnad, renovering och
underhåll        av
kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse.

Propositionen

Regeringen   har   i
budgetpropositionen (volym
1 avsnitt 6.2.1) redovisat
vissa generella åtgärder
för  att  minska  den
statliga konsumtionen  i
syfte    att   klara
utgiftstaket för åren 2003
och    2004.    Inom
politikområde
Kulturpolitik     har
omprioriteringar gjorts så
att pågående verksamhet så
långt som det är möjligt
inte  skall beröras  av
besparingskraven.   Den
sammanlagda  minskningen
som   föreslås   inom
politikområdet uppgår till
33,2  miljoner  kronor,
varav 11 493 000 kronor
dras in på anslaget Bidrag
till kulturmiljövård.

Anslaget föreslås vidare
enligt  regeringen  att
minskas med 22,7 miljoner
kronor         för
omprioriteringar   inom
kulturmiljöområdet.
Regeringen   föreslår
dessutom att 7 miljoner
kronor skall anvisas till
regeringens  disposition
under   anslaget   för
särskilda  insatser inom
utgiftsområde     17.
Förslaget   finansieras
genom en överföring från
utgiftsområde 25 anslaget
48:2 Bidrag till särskilda
insatser i vissa kommuner
och landsting.
I   syfte  att  ge
förutsättningar    för
fortsatta  insatser  för
bevarande, gestaltande och
brukande        av
industrisamhällets
kulturarv    aviserade
regeringen  i budgetpro-
positionen för år 2002 (UO
17 s. 30 och 98) att den
avsåg att avsätta totalt
7 miljoner  kronor  för
perioden 2002-2004, varav
3,5 miljoner  kronor år
2002. I budgetproposition
för år 2003 (UO 17 s. 25)
anges att 1,8  miljoner
kronor beräknas för  år
2003  och  1,7 miljoner
kronor för år 2004.
Regeringen föreslår att
4 miljoner kronor anslås
för       permanent
bidragsgivning    till
arbetslivsmuseer.  Medlen
finansieras  genom  en
omfördelning     inom
anslaget.
Sammanfattningsvis
föreslår  regeringen att
251 745 000 kronor skall
anvisas under anslaget för
budgetåret 2003.
Vidare     föreslår
regeringen att riksdagen
bemyndigar regeringen att
under år 2003, i fråga om
ramanslaget 28:26 Bidrag
till   kulturmiljövård,
besluta om  bidrag  som
inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter
på  högst  100 miljoner
kronor   under   åren
2004-2006.

Motionerna

I  motion  2002/03:Kr371
(kd) föreslår motionärerna
en ökning av anslaget med
4  miljoner  kronor  i
förhållande      till
regeringens förslag, mot
bakgrund av det ständigt
ökade   behovet   av
kulturmiljösatsningar
(yrkande 8 i denna del).

Motionärerna bakom motion
2002/03:Kr369     (kd)
föreslår en omfördelning
inom  anslaget  så  att
ytterligare  1  miljon
kronor kommer de ideella
organisationerna,  t.ex.
hembygds-       och
fornminnesföreningar, till
del (yrkande 3).

Utskottets
ställningstagande

Riksdagen tillstyrker de
förslag  som  regeringen
lägger    fram    om
neddragningar     och
omfördelningar    inom
anslaget och tillstyrker
därmed  förslaget  till
medelsanvisning   under
anslaget. Därmed läggs en
del av besparingen inom
utgiftsområdet  på detta
anslag för att värna om
pågående verksamhet  vid
institutioner     m.m.
Utskottet avstyrker därmed
ökningsförslaget i motion
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8 i denna del.

När    det    gäller
motionsförslaget att inom
anslaget  Bidrag  till
kulturmiljövård    öka
bidraget  till  ideella
organisationer    inom
kulturmiljövårdens område
vill utskottet påminna om
att riksdagen hösten 2001
beslutade att fr.o.m. år
2002 öka anslaget 28:25
Riksantikvarieämbetet med
1  miljon  kronor  att
fördelas till de ideella
organisationerna   inom
kulturmiljövårdens område.
Dessa    organisationer
erhöll  efter  ökningen
sammanlagt  3,5 miljoner
kronor.
Riksantikvarieämbetet
fördelar medlen i enlighet
med      regeringens
regleringsbrev. Utskottet
är inte berett att under
anslaget  Bidrag  till
kulturmiljövård göra ett
uttalande om att medel bör
avsättas för de ändamål
som framförts i motionen
eller att överföra medel
till  anslaget   28:25
Riksantikvarieämbetet för
dessa ändamål. Utskottet
avstyrker  därmed motion
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
3.

Utskottet tillstyrker att
riksdagen    bemyndigar
regeringen att under år
2003,   i  fråga  om
ramanslaget 28:26 Bidrag
till   kulturmiljövård,
besluta om  bidrag  som
inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter
på  högst  100 miljoner
kronor   under   åren
2004-2006.

2.9.3 Kyrkoantikvarisk
ersättning (28:27)

Inledning

Från och med år 2002 skall
Svenska kyrkan få en viss
ersättning av staten för
kulturhistoriskt
motiverade  kostnader  i
samband  med  vård  och
underhåll av de kyrkliga
kulturminnena
(kyrkoantikvarisk
ersättning).  Bakgrunden
till ersättningen är att
bevarandet av de kyrkliga
kulturvärdena   är  en
angelägenhet  för  hela
samhället  och  svenska
folket samt att det inte
är rimligt att den totala
kostnaden   för  detta
allmänintresse bärs endast
av   Svenska   kyrkans
medlemmar.

Riksdagen har tidigare
slagit fast storleken på
den   kyrkoantikvariska
ersättningen  för  åren
2002-2009.  Ersättningen,
som avser kyrkobyggnader,
kyrkotomter,   kyrkliga
inventarier      och
begravningsplatser, skall
fördelas av Svenska kyrkan
efter   samråd   med
myndigheter      inom
kulturmiljöområdet.
När det gäller frågan om
den   kyrkoantikvariska
ersättningen efter år 2009
har riksdagen uttalat att
ambitionsnivån bör läggas
fast   först   efter
uppföljning  och  analys
samt att en utgångspunkt
därvid måste  vara  att
staten  i  enlighet med
principbeslutet
långsiktigt  skall  ge
ersättning för vård och
underhåll av de kyrkliga
kulturvärdena.     Ett
underlag  för beslut om
vilken  ersättning  som
skall utgå efter år 2009
bör  enligt  riksdagens
tidigare beslut tas fram i
god tid och senast vid
slutet av år 2008.

År    2003    skall
ersättningen, i enlighet
med riksdagens beslut år
1999,  uppgå  till  100
miljoner  kronor  (prop.
1998/99:38,     yttr.
1998/99:KrU3y,    bet.
1998/99:KU18,    rskr.
1998/99:176).


Propositionen


Regeringen  föreslår att
riksdagen till  anslaget
anvisar  100  miljoner
kronor för år 2003.

Motionerna

Motionären  bakom motion
2002/03:Kr282     (c)
framhåller  att eftersom
kyrkans     ekonomiska
situation väsentligt har
försämrats sedan beslutet
om    kyrkoantikvarisk
ersättning  togs är det
angeläget att nu se över
möjligheterna     att
tillskjuta   ytterligare
medel  och  att  även
överväga vad som kommer
att hända efter år 2009.
På så sätt får kyrkan,
dess   anställda   och
förtroendevalda en bättre
beredskap att planera för
framtida  underhåll  av
kyrkobyggnader.

I  motion  2002/03:Kr369
(kd) betonar motionärerna
att det är positivt att
regeringen  för år 2003
ökar den kyrkoantikvariska
ersättningen  men  anser
samtidigt  att  det  är
viktigt att vi får  en
helhetsbild av hur stora
behov   som   finns.
Motionärerna anser därför
att   regeringen   bör
återkomma till riksdagen
med en redogörelse  för
vilka behov som finns för
att bevara vårt kyrkliga
kulturarv (yrkande 2).


Utskottets
ställningstagande


Utskottet   delar  den
uppfattning som framförs i
motionerna att det är av
stor vikt att staten tar
sitt ansvar för att bevara
det värdefulla kulturarv
som våra kyrkor utgör. Ett
led i detta ansvarstagande
är riksdagens beslut år
1999   angående   den
kyrkoantikvariska
ersättningen  för  åren
2002-2009.    Beslutet
innebär en stegvis höjning
av den kyrkoantikvariska
ersättningen  från  50
miljoner kronor år 2002
till 460 miljoner kronor
år 2009. Utskottet finner
inte anledning att nu riva
upp    beslutet   om
ersättningsnivåerna  och
tillstyrker     därmed
regeringens förslag till
medelsanvisning.

Utskottet  finner  inte
heller  skäl  att  i
dagsläget göra en översyn
av  storleken  på  den
kyrkoantikvariska
ersättningen eller att nu
se över behoven efter år
2009. Utskottet avstyrker
därmed     motionerna
2002/03:Kr282  (c)  och
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
2.


2.10 Anslagen till
museer och
utställningar
(28:28-28:35)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:28    Centrala
museer: Myndigheter,
28:29    Centrala
museer: Stiftelser,
28:30  Bidrag  till
regionala museer,
28:31  Bidrag  till
vissa museer,
28:32 Stöd till icke-
statliga
kulturlokaler,
28:33
Riksutställningar,
28:34  Forum  för
levande historia och
28:35 Statliga
utställningsgarantier
och inköp av
vissa kultur-
föremål.

Riksdagen bör avslå
motionsförslag om

- fri entré på de
centrala  museerna,
jämför
reservationerna  17
(fp, kd, c) och 18
(m),
- säkerhet i museer
och kulturbyggnader,
- utredning  om de
ekonomiska
förutsättningarna
för Kulturarvs-IT,
-  Marionettmuseets
organisatoriska
tillhörighet, jämför
reservation 19 (fp)
och
-  utvidgning  av
uppdraget för Forum
för     levande
historia,   m.m.,
jämför
reservationerna  20
(m) och 21 (fp).

2.10.1 Centrala museer:
Myndigheter (28:28)

Inledning

Under  anslaget beräknas
medel för följande museer,
vilka samtliga är statliga
myndigheter:    Statens
historiska     museer,
Nationalmuseum med Prins
Eugens   Waldemarsudde,
Naturhistoriska
riksmuseet, Statens museer
för världskultur, Statens
sjöhistoriska   museer,
Arkitekturmuseet, Statens
musiksamlingar,  Statens
försvarshistoriska museer,
Moderna   museet  samt
myndigheten
Livrustkammaren,
Skoklosters  slott  och
Hallwylska museet.


Propositionen


Regeringen föreslår  att
det   under   anslaget
Centrala      museer:
Myndigheter för år 2003
skall anvisas 744 627 000
kronor.

Flera  av de centrala
museimyndigheterna
föreslås        få
anslagsförstärkningar,
vilka  här  återges  i
korthet.
Statens  museer  för
världskultur föreslås få
en     anslagshöjning
inklusive  pris-   och
löneomräkning  på  29,1
miljoner kronor för att
täcka  kostnaderna  för
verksamheten      vid
Världskulturmuseet    i
Göteborg.
Naturhistoriska
riksmuseet föreslås få en
anslagshöjning  om  3,4
miljoner kronor för att
förstärka  och genomföra
ytterligare satsningar på
att föra ut kunskap om
komplexa
naturvetenskapliga   och
naturhistoriska  samband.
Vidare föreslås en ökning
av anslaget med 2 miljoner
kronor för projektet Fish
Base. Detta projekt har
till uppgift att upprätta
en  globalt  tillgänglig
databas med uppgifter om
världens  fiskarter  och
fiskresurser.   Eftersom
Naturhistoriska riksmuseet
har  en  internationellt
erkänd  kunskap   inom
området och kan erbjuda en
kvalificerad
forskningsmiljö    för
projektet  föreslås  en
lokalisering av ledningen
för Fish Base till museet.
Förslaget   finansieras
genom en överföring från
utgiftsområde  20 Allmän
miljö-  och  naturvård.
Därutöver  föreslås  att
myndighetens anslag skall
höjas engångsvis med 1,6
miljoner kronor för 2003
för    att    säkra
bevarandeförhållandena för
samlingarna.
Anslaget  för  Statens
historiska museer föreslås
bli förstärkt med 900 000
kronor för att myndigheten
skall komma till rätta med
ackumulerade
eftersläpningar  när det
gäller bl.a. konservering
och  dokumentation  av
arkeologiska föremål samt
handläggning      av
fyndfördelningsärenden.
Statens  sjöhistoriska
museer   har   genom
Marinmuseum i Karlskrona
initierat  ett samarbete
med   kommunala   och
regionala aktörer för att
utveckla Marinmuseum till
ett nav för det nationella
marina  kulturarv  som
representeras      av
örlogsbasen  och  övriga
befästningsverk    runt
Karlskrona.   Regeringen
föreslår att anslaget för
Statens   sjöhistoriska
museer skall höjas med 1
miljon kronor engångsvis
för  år  2003  så  att
förutsättningar skapas för
en fortsatt utveckling av
samarbetet.

I  propositionen  anför
regeringen att den avser
att för år 2004 föreslå
att fri entré införs på de
centrala museer  som är
myndigheter  samt  att
Stiftelsen Nordiska museet
skall   erbjudas   att
medverka  i  reformen.
Stiftelsen Tekniska museet
kommer också, under vissa
förutsättningar,    att
erbjudas att delta. Den
exakta  omfattningen  av
denna reform kommer att
bli    föremål   för
ytterligare överväganden.
Reformen        har
kostnadsberäknats till 91
miljoner kronor.


Motionerna


I  tre  motionsyrkanden
föreslås  en höjning av
anslagsnivån.

I       motionerna
2002/03:Kr372    (fp),
yrkande 33 i denna del och
2002/03:
Fi232 (fp) yrkande 18 i
denna  del föreslås  en
ökning av anslaget med 14
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens  förslag. Av
ökningen  skall  enligt
motion 2002/03:Kr372 (fp)
3   miljoner   kronor
tillföras Moderna museets
anslag (yrkandena  18 i
denna del och 33 i denna
del).

Frågan om fri entré på de
centrala     museerna
behandlas i två motioner.

I motion 2002/03:Kr338
(m) avvisas tankarna på
fri entré vid de statliga
museerna fr.o.m. år 2004.
Motionärerna  säger  sig
instämma i den kritik som
framförts mot  förslaget
från  flera  håll  inom
museivärlden.    Vidare
framhåller  de att även
erfarenheterna  på detta
område från Storbritannien
avskräcker (yrkande 13).
Motionärerna    bakom
motion 2002/03:Kr369 (kd)
föreslår   en   annan
inriktning av satsningen
på fri entré än den som
skisseras i propositionen.
De anser att  barn och
ungdomar bör höra till de
mest     prioriterade
grupperna       när
kultursatsningar görs och
vill  därför  begränsa
satsningen   till  att
omfatta barn och ungdomar
upp till 18 år. Samtidigt
bör reformen utökas till
att  även  gälla  de
regionala     museerna
(yrkande 9).

I en motion, 2002/03:Kr267
(s), behandlas frågan om
säkerheten i museer och
kulturbyggnader.
Motionärerna anser att det
föreligger  ett hot mot
vårt kulturarv i form av
brand, brott och skadlig
miljöpåverkan.   Därför
finner  de  att det är
angeläget att ett samlat
grepp    tas    på
säkerhetsfrågorna vid våra
museer         och
kulturbyggnader. Bl.a. bör
den strategi som tagits
fram för ökad säkerhet på
museiområdet  komma till
användning   och  dess
effekter    utvärderas.
Vidare  bör den nyligen
beslutade utredningen om
skydd för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse (dir.
2002:96) ges i uppdrag att
analysera   och  lämna
förslag   till   hur
kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse  kan  få ett
bättre skydd mot brand.
Fastighetsverkets  arbete
med att systematiskt höja
brandsäkerheten  vid  de
fastigheter  som  verket
förvaltar bör genomföras
och utvärderas. Slutligen
bör   regeringen   ta
initiativ   till   att
förbättra    museernas
magasinskapacitet,  t.ex.
genom fungerande samverkan
mellan museerna.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet välkomnar de av
regeringen   föreslagna
förstärkningarna    av
bidragen till flera av de
statliga
museimyndigheterna.
Utskottet är inte berett
att  föreslå ytterligare
förstärkning av anslaget i
enlighet  med  vad  som
yrkats    motionsvägen.
Utskottet   tillstyrker
därmed regeringens förslag
till medelstilldelning för
budgetåret  2003   och
avstyrker    motionerna
2002/03:Kr372     (fp)
yrkandena 18 i denna del
och 33 i denna del samt
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del.

Frågan  om   den   i
budgetpropositionen
aviserade  reformen  att
införa fri entré på de
centrala museerna under år
2004  behandlas  i  två
motioner. Utskottet finner
att en sådan reform ligger
väl i linje med några av
de av riksdagen antagna
kulturpolitiska   målen,
främst    det   s.k.
jämlikhetsmålet    och
bildningsmålet. Utskottet
är väl medvetet om att
många frågor måste lösas
innan   reformen   kan
genomföras. Det är bl.a.
angeläget att museerna har
beredskap för att på bästa
sätt  möta  ett  ökande
publiktryck.  Denna  och
andra   frågor,  såsom
omfattningen av reformen,
vilken      ekonomisk
kompensation  som  skall
utgå  till museerna som
ersättning för uteblivna
entréavgifter  etcetera,
torde ingå i den dialog
som  regeringen  skall
inleda  med  museerna.
Vidare bör de erfarenheter
som  har  vunnits  vid
Statens historiska museer
där en försöksverksamhet
med fri entré pågått under
våren  2002  komma  att
beaktas vid utformandet av
det förslag som riksdagen
skall ta ställning till
vid 2003/04 års riksmöte.

Sammantaget    anser
utskottet att regeringens
avsikt att föreslå gratis
entré på statliga museer
bör kunna få  en  stor
positiv   kulturpolitisk
effekt.  Utskottet  kan
således inte instämma i
förslaget   i   motion
2002/03:Kr338  (m)  att
avvisa   planerna   på
avgiftsfrihet.  Utskottet
är inte heller berett att
förorda   en   annan
inriktning av reformen som
föreslås   i   motion
2002/03:Kr369    (kd).
Motionerna  2002/03:Kr338
(m)  yrkande  13  och
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
9 avstyrks således.

Frågor  om  säkerhet  i
museer och kulturbyggnader
aktualiseras  i  motion
2002/03:Kr267 (s) och har
enligt     utskottets
uppfattning      stor
kulturpolitisk betydelse.
De  risker  som  hotar
museernas  samlingar och
kulturhistoriskt
värdefulla byggnader är av
skiftande slag. Det kan
handla om stöld, brand,
brister  i  förvaringen,
dåliga klimatförhållanden
etcetera.    Utskottet
konstaterar  att  såväl
regeringen som ansvariga
myndigheter under senare
år har tagit ett flertal
initiativ i syfte att höja
säkerheten.  Vidare vill
utskottet slå fast att det
ankommer  på  museerna
själva att ansvara  för
sina samlingar liksom det
ankommer        på
fastighetsägare    att
ansvara   för   sina
byggnader.

Magasinsförhållandena
vid museerna är en viktig
komponent  i  museernas
bevarandearbete  och har
nära  samband med vilka
lokaler  som  står till
museernas förfogande. Som
konstateras i en förstudie
av Riksdagens revisorer om
säkerheten i museer och
kulturbyggnader är bristen
på bra magasin en orsak
till säkerhetsproblem vid
museerna    (förstudie
2002/03:3). Denna  brist
kan även ge upphov till
andra  negativa effekter
som   t.ex.    dålig
arbetsmiljö      och
svårigheter att utnyttja
samlingarna      för
utställningsverksamhet och
forskning.
Utskottet  har noterat
att     det     av
budgetpropositionen
framgår att riksdagen har
bemyndigat regeringen att
sälja statens aktier i det
statligt helägda bolaget
Svenska Lagerhus AB. Inom
bolaget  ingick  Svensk
museitjänst som erbjuder
förvaring,  föremålsvård
och  andra  närliggande
tjänster  till bl.a. de
statliga     museerna.
Regeringen anser att det
är  angeläget  att  det
statliga    kulturarvet
erbjuds ändamålsenlig vård
och förvaring. Av detta
skäl beslutade regeringen
i juli 2002 att Svensk
museitjänst     skall
fortsätta att bedrivas i
statlig regi  genom att
Riksarkivet    övertar
verksamheten  (prop.  s.
38).
Av  budgetpropositionen
framgår   också   att
regeringen under år 2001
gav Kulturrådet i uppdrag
att tillsammans  med de
centrala museerna utarbeta
en  strategi  för  att
förbättra säkerheten vid
museerna. Efter ett antal
uppmärksammade  stölder,
både i Sverige och i våra
grannländer,      har
säkerhetsmedvetandet på de
svenska museerna höjts. Av
Kulturrådets rapport från
november 2001 framgår dock
att museernas kunskaper om
säkerhetsarbete  i vissa
fall    kan   behöva
förbättras.       Av
propositionen framgår att
regeringen avser att följa
utvecklingen inom området
(prop. s. 39).
Motionärerna  föreslår
slutligen   att   den
utredning   som  skall
tillsättas om skyddet av
kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse m.m. skall få i
uppgift att analysera och
lämna  förslag till hur
kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse  kan  få ett
bättre skydd mot brand.
Utskottet  vill  därför
erinra om att Riksdagens
revisorer nyligen i ovan
nämnda   förstudie  om
säkerheten i museer och
kulturbyggnader har kommit
fram   till   följande
slutsats.

Byggnader  med  ett  stort
kulturhistoriskt värde
skyddas        i
kulturminneslagen,
plan-  och  bygglagen
samt förordningen  om
statliga
byggnadsminnen.  Detta
regelverk innehåller i
första hand ett skydd
mot         att
kulturhistoriska värden
går förlorade i samband
med  ombyggnation och
renovering. Revisorerna
kan dock konstatera att
regelverket  är svagt
när  det gäller  att
ställa krav på skydd
mot  att kulturvärden
förstörs genom brand,
förfall eller skadlig
miljöpåverkan.

- - -

Generellt  sett  är
risken för stora skador
vid  brand  större i
äldre byggnader än i
nybyggda byggnader. Att
återställa
kulturhistoriskt
värdefulla  byggnader
efter en brand är svårt
och  mycket kostsamt.
Kunskapen  om  vilket
skydd  mot brand som
kulturellt  värdefulla
byggnader och samlingar
har  saknas  i  stor
utsträckning.  Enligt
revisorernas bedömning
är det mycket som tyder
på att brandskyddet på
många   håll   är
otillfredsställande
samt att det i stor
utsträckning   saknas
insatsplaner  för hur
räddningstjänsten  ska
gå till väga för att
förhindra      att
kulturellt  värdefulla
byggnader totalförstörs
vid händelse av brand.
I juni 2002 beslutade
regeringen     att
tillsätta en utredning
som ska lämna förslag
på hur kulturhistoriskt
värdefull  bebyggelse
kan  få  ett  bättre
skydd. Vilken typ av
skydd  som avses har
inte  preciserats  i
direktiven.   Enligt
revisorernas mening är
det   rimligt   att
förutsätta     att
utredaren gör en analys
av de olika risker som
kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse är
utsatt  för  och  de
skyddsåtgärder som är
motiverade.

Utskottet    instämmer   i
revisorernas slutsats.

Utskottet anser sig mot
bakgrund av vad som här
redovisats kunna utgå från
att de frågor som tas upp
i  motionen  även  i
fortsättningen kommer att
ha  hög  prioritet  i
regeringens arbete.
Med hänvisning till det
anförda  anser utskottet
att motion 2002/03:Kr267
(s) inte  bör föranleda
någon riksdagens åtgärd.
Motionen avstyrks.

2.10.2 Centrala museer:
Stiftelser (28:29)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel   för   följande
centrala museer, vilka är
stiftelser:    Nordiska
museet, Skansen, Tekniska
museet  och   Arbetets
museum.

Propositionen

Regeringen föreslår  att
bidraget  till  Arbetets
museum skall höjas  med
1 miljon kronor fr.o.m. år
2003. Skälet till denna
uppräkning av anslaget är
att Arbetets museum under
de  senaste  åren  har
utvecklat samarbetet med
och stödet till landets
arbetslivsmuseer i linje
med regeringens satsning
på   industrisamhällets
kulturarv.  Stödet  från
Arbetets  museum handlar
bl.a. om att de oftast
mycket         små
arbetslivsmuseerna   kan
vända sig dit med frågor
och problem som behöver
lösas.   När  nu  en
permanentning      av
satsningen       på
arbetslivsmuseerna
föreslås  under anslaget
28:26   Bidrag   till
kulturmiljövård,   anser
regeringen  att bidraget
till Arbetets museum skall
höjas med 1 miljon kronor
för vidareutveckling  av
stödet        till
arbetslivsmuseerna.

Regeringen föreslår att
det under anslaget skall
anvisas 202 357 000 kronor
för år 2003, varav 12 804
000 kronor beräknas för
Arbetets museum.

Motionen


I motion 2002/03:Kr338 (m)
föreslås en minskning av
anslaget  i  förhållande
till regeringens förslag
med 11  miljoner kronor
avseende Arbetets museum.
I  motionen  anförs att
museet   bedriver   en
verksamhet liknande  den
som  återfinns  hos ett
stort        antal
kulturhistoriska  museer
samt  vid  ca  1  000
arbetslivsmuseer.  Vidare
framhålls  att  Arbetets
museum  har skapats  på
initiativ   av   olika
intressegrupper som inte
sett till att verksamheten
har de medel som behövs
för att fortleva av egen
kraft (yrkande 14).


Utskottets
ställningstagande


Utskottet  har  vid ett
flertal tillfällen uttalat
att  verksamheten  vid
Arbetets museum har stort
intresse både nationellt
och    internationellt
(senast    i    bet.
2001/02:KrU1  s.  87).
Utskottet  har  alltjämt
samma   uppfattning  i
frågan.

Det kan tilläggas att
Arbetets museum  har en
aktiv roll i flera nätverk
rörande        den
industrihistoriska
verksamheten i landet och
riktar    sig   till
arbetslivsmuseerna  bl.a.
genom seminarieserier och
genom   att   anordna
utbildningar.    Museet
ansvarar  också  för en
databas där i dag ca 100
arbetslivsmuseer   finns
representerade. Vidare har
museet nyligen givit ut en
idébok som riktar sig till
alla   arbetslivsmuseer.
Utskottet finner mot den
angivna bakgrunden att den
av regeringen föreslagna
ökningen av stödet till
Arbetets museum  är väl
motiverad.
Enligt    utskottets
uppfattning är den nivå på
anslaget  som regeringen
föreslår väl avvägt.
Sammantaget    anser
utskottet att riksdagen i
enlighet med regeringens
förslag bör anvisa 202 357
000 kronor under  detta
anslag  för  år  2003.
Riksdagen bör därmed avslå
motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande 14.

2.10.3 Bidrag till
regionala museer
(28:30)

Inledning

Bidraget syftar till att
stödja   de  regionala
museerna i deras uppgift
att samla in, bearbeta och
förmedla  kunskaper  om
regionens kulturarv, dess
konstutveckling  samt om
samhället och miljön  i
övrigt.   Statsbidraget
skall   ge   museerna
möjlighet att ta ansvar
för  sin  del  av  det
regionala     kultur-
miljöarbetet.     För
närvarande är 29 museer
berättigade      till
statsbidrag.    Bidrag
fördelas   av  Statens
kulturråd efter samråd med
Riksantikvarieämbetet
(RAÄ). För kulturmiljövård
i Skåne län - liksom för
Kalmar och Gotlands län
fram t.o.m.  år 2002 -
fördelas dock bidrag av
RAÄ  efter  samråd  med
Statens  kulturråd  och
Skåne  läns  regionala
självstyrelseorgan.

Under anslaget anvisas
sedan budgetåret 1993/94
även  medel  till löne-
bidragsanställda  vid de
regionala museerna.

Propositionen


Av propositionen framgår
att  försöksverksamheten
med  ändrad   regional
fördelning       av
kulturpolitiska  medel i
Kalmar och Gotlands län
upphör fr.o.m.  år 2003
varför 3 281 000 kronor
bör beräknas under detta
anslag i stället för under
anslaget       28:4
Försöksverksamhet   med
ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska medel.

Vidare    informerar
regeringen  om  att  en
besparing  på  drygt  1
miljon   kronor   har
beräknats under anslaget.
Regeringen föreslår  att
det under anslaget skall
anvisas  143  581  000
kronor.
Regeringen föreslår en
permanentning fr.o.m. år
2003   av  det  s.k.
Kulturarvs-IT-projektet,
vilket i hög grad berör de
regionala museerna (prop.
utgiftsområde 13, volym 7,
s. 48 ). Projektet har
pågått som försöksverksam-
het sedan år  1999 vid
olika
kulturarvsinstitutioner.
För  satsningen föreslås
att 13  miljoner kronor
skall  överföras  från
utgiftsområde      13
Arbetsmarknadspolitik till
utgiftsområde 17. Medlen
skall i huvudsak användas
för    löner    till
arbetsledare.     Som
redovisats   i   det
föregående  föreslås 8,8
miljoner   kronor   av
beloppet  anvisas  under
anslaget       28:25
Riksantikvarieämbetet.
Vidare föreslås att 4,2
miljoner  kronor anvisas
under  anslaget  28:31
Bidrag till vissa museer
(prop. utgiftsområde 17,
volym 9, s. 24).

Motionerna


I motionerna 2002/03:Kr372
(fp) yrkande 33 i denna
del och 2002/03:Fi232 (fp)
yrkande 18 i denna del
föreslås  att  anslaget
skall  ökas  med  16,5
miljoner  kronor  utöver
regeringens förslag.  Av
motion 2002/03:Kr372 (fp)
framgår att  2 miljoner
kronor av den föreslagna
ökningen  bör  gå  till
driften   av  Nordiska
akvarellmuseet  i Tjörns
kommun. Akvarellmuseet har
på kort tid etablerat sig
som  en  betydelsefull
konstinstitution. Det är,
menar    motionärerna,
viktigt   att  Sverige
markerar  sin  positiva
inställning  till museet
och medverkar till dess
drift  via statsbudgeten
(yrkandena 13 och 33 i
denna del).

Vidare bör enligt samma
motion,   2002/03:Kr372
(fp), 0,5 miljoner kronor
gå till Marionettmuseet.
Av motionen framgår att
museet,  vars  samlingar
sägs ha exceptionellt hög
kvalitet,        är
nedläggningshotat (yrkande
33 i denna del).
I motion 2002/03:Kr371
(kd) föreslås att anslaget
skall ökas med 5 miljoner
kronor utöver regeringens
förslag (yrkande 8 i denna
del).   Av    motion
2002/03:Kr369 (kd) framgår
att ökningen är avsedd för
det  långsiktiga arbetet
vid de regionala museerna
(yrkande 10).
Fyra motioner  om det
s.k.    Kulturarvs-IT-
projektet har väckts under
allmänna motionstiden. Två
av dessa motioner rör 2003
års statsbudget. I motion
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
5 och 2002/03:Kr248 (c)
föreslås  att  museerna
skall   erhålla   full
kostnadstäckning   från
staten för verksamheten.
Förslaget   i   motion
2002/03:Kr248 (c) syftar
till          att
kostnadstäckningen  skall
omfatta  dels  100  %
lönebidrag,      dels
avtalsenliga löneökningar,
vilket sammantaget enligt
motionären uppgår till 8,5
miljoner kronor.

Övriga två  nu aktuella
motioner syftar till en
utredning av de ekonomiska
förutsättningarna   för
Kulturarvs-IT.
Motionärerna bakom motion
2002/03:
Kr271  (v)  anser  att
regeringen  skall utreda
förutsättningarna för att
permanenta projektet och
återkomma till riksdagen
med förslag till åtgärder
för  att  göra  detta
möjligt.  Av  motionen
framgår att motionärerna
anser  att  utredningen
skall  syfta  till  att
länsmuseerna  skall  få
kompensation dels upp till
fullt lönebidrag, dels för
avtalsenliga löneökningar,
totalt till en kostnad av
ca 8,5 miljoner kronor. I
motion 2002/03:Kr336 (c)
föreslås  att regeringen
skall    se    över
resurstilldelningen  för
att täcka kostnaderna för
de   arbetshandikappades
löner (yrkande 19).

I  motion  2002/03:Kr372
(fp)   föreslås   att
regeringen  skall utreda
frågan om Marionettmuseets
organisatoriska
tillhörighet. Motionärerna
föreslår att museet skall
inlemmas  i  myndigheten
Statens   museer   för
världskultur (yrkande 14).

Utskottets
ställningstagande

Utskottet erinrar om den
nivåhöjning av anslaget om
17  miljoner kronor som
riksdagen  beslutade  om
under  föregående  års
riksmöte (prop. 2001/02:1
utgiftsområde  17,  bet.
2001/02:KrU1 s. 88, rskr.
2001/02:72). Utskottet är
inte berett att föreslå en
ytterligare  höjning  av
anslaget i enlighet med
här        aktuella
motionsyrkanden.

Förslag       att
Akvarellmuseet  på Tjörn
skall erhålla medel under
detta anslag har avstyrkts
av utskottet vid tidigare
tillfällen, senast hösten
2001 (bet. 2001/02:KrU1 s.
89). Utskottet hänvisade
då bl.a. till att - när
initiativ  tas till nya
museer   -  det   är
initiativtagarnas  ansvar
att  investeringar  och
drift  kan  finansieras.
Utskottet  har  alltjämt
samma uppfattning i denna
fråga.
Utskottet  konstaterar
att     två     av
motionsförslagen    om
permanentning      av
Kulturarvs-IT-projektet
rör 2003 års budget och
föranleder    följande
överväganden.
I  budgetpropositionen
lämnas       fylliga
redovisningar      av
försöksverksamheten  med
Kulturarvs-IT dels i volym
7 (utgiftsområde 13), dels
i volym 9 (utgiftsområde
17). Nedan återges valda
delar av redogörelserna.
Av   budgetpropositionen
volym 9 framgår följande
(s. 24).

Kulturarvs-IT
påbörjades år 1999 som
en försöksverksamhet i
syfte   att   öka
tillgängligheten  till
kulturarvet  samtidigt
som personer med svåra
arbetshandikapp  kunde
erbjudas  arbete.  En
utvärdering som gjordes
år  2001, visade att
satsningen  har varit
lyckad      såväl
sysselsättningspolitiskt
som  kulturpolitiskt.
Riksdagen   beslutade
därefter     (prop.
2001/02:1,     bet.
2001/02:AU1)    att
försöksverksamheten
skulle    förlängas
ytterligare ett år. Det
arbete  som  hittills
utförts inom ramen för
Kulturarvs-IT har till
största  delen  rört
digitalisering    av
fotografier, kartor och
andra     dokument.
Uppdragsgivare   har
främst varit centrala
och      regionala
institutioner   inom
musei-       och
arkivsektorerna, vilka
genom satsningen fått
arbete  utfört  som
tidigare  inte alltid
har   kunnat   ges
tillräcklig prioritet.
Cirka 200 personer har
genom satsningen fått
möjlighet  till  en
meningsfull     och
utvecklande
sysselsättning.

Av   budgetpropositionen
volym 7 framgår följande
(s. 48).

Verksamhetens syfte är
att   dels   göra
kulturarvet
tillgängligt,   dels
erbjuda  meningsfullt
arbete till  personer
med mycket omfattande
arbetshandikapp    i
enlighet med 29 § 2:a
stycket  förordningen
(2000:630) om särskilda
insatser för personer
med arbetshandikapp.

Arbetsförmedlingen
förfogar över platserna
vid Kulturarvs-IT på så
vis  att  anställning
sker i samråd mellan
förmedlingen    och
respektive arbetsplats
men anvisningen görs av
arbetsförmedlingen.
Under
försöksverksamheten har
särskilda villkor gällt
när   det   gäller
lönebidragen.   Inga
omprövningar     av
bidragsstorleken  har
gjorts. När Kulturarvs-
IT övergår i ordinarie
verksamhet skall dock
regelverket     för
lönebidrag följas och
därmed skall det ske
regelbundna
omprövningar     av
bidragsstorleken.
Anställningar   inom
Kulturarvs-IT    är
avtalsenliga med löner
och  andra  förmåner
motsvarande   de  i
branschen förekommande.
Totalt arbetar cirka
200  personer  inom
projektet  Kulturarvs-
IT,  varav  ca  fem
personer på vart och
ett av länsmuseerna och
ca 45 personer totalt
inom     Stiftelsen
Föremålsvård i Kiruna,
som bedriver verksamhet
på  orterna  Kiruna,
Grängesberg     och
Ulrikfors.   Därtill
kommer   ett  antal
arbetsledare på varje
arbetsplats.
Verksamheten skall så
långt det är möjligt
finnas i alla län. Om
det i något län visar
sig   omöjligt  att
anordna  Kulturarvs-IT
vid ett museum får inte
verksamheten ökas i ett
annat län.

Utskottet konstaterar att
Kulturarvs-IT    under
projekttiden  varit  en
satsning som riktar sig
till   personer   med
omfattande funktionshinder
och med 100 % lönebidrag
till arbetsgivaren  utan
att krav ställts på någon
omprövning  av bidraget.
Det innebär att museerna i
dag    för    varje
registreringsassistent
erhåller   den  högsta
bidragsgrundande
lönekostnaden,  13  700
kronor,  plus ersättning
för lönebikostnader, dvs.
totalt  cirka  19  000
kronor. Regeringens avsikt
är att Kulturarvs-IT även
i  fortsättningen  skall
vända sig till denna grupp
av          svårt
arbetshandikappade
personer. Dock skall som
framgår         av
budgetpropositionen
regelbundna  omprövningar
göras av bidragsstorleken.
Under förutsättning  att
registreringsassistenterna
har       omfattande
funktionshinder skall 100
% lönebidrag kunna lämnas
även i fortsättningen. Den
bestämmelse  som  ligger
till grund härför skall -
i motsats till vad som
felaktigt  angivits  i
budgetpropositionen volym
7 s. 48 - rätteligen vara
29  §  tredje  stycket
förordningen (2000:630) om
särskilda  insatser  för
personer        med
arbetshandikapp.
Bestämmelsens    tredje
stycke återges här i sin
helhet.

Lönebidrag får lämnas
med  högst  hela den
bidragsgrundande
lönekostnaden    om
arbetstagaren

-     är  berättigad
till  insatser  enligt
lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa
funktionshindrade,
-
-     på  grund  av
långvarig   och  svår
psykisk  sjukdom  inte
tidigare haft kontakt med
arbetslivet eller varit
borta  från arbetslivet
under längre tid, eller
-
-     har mer än ett
svårare funktionshinder.
-
Ett  villkor  för  att
lönebidrag  över  huvud
taget skall kunna lämnas
är att den anställde har
avtalsenlig lön.

I  den mån motionerna
2002/03:Kr248  (c)  och
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
5  syftar till att  de
regionala museerna skall
tillföras särskilda medel
för    att    täcka
lönekostnader utöver den
högsta  bidragsgrundande
lönekostnaden,
13  700  kronor,  plus
lönebikostnader  (totalt
cirka  19  000  kronor)
ankommer det på museerna
att  själva  finansiera
sådana     ytterligare
kostnader. Utskottet vill
slutligen understryka att
frågor som rör storleken
på lönebidraget bereds i
riksdagen       inom
arbetsmarknadsutskottet.
Med hänvisning till det
anförda    tillstyrker
utskottet   regeringens
förslag        till
medelsanvisning  för  år
2002 under detta anslag.
Motionerna  2002/03:Kr248
(c), 2002/03:Kr369  (kd)
yrkandena  5  och  10,
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8   i   denna   del,
2002/03:Kr372     (fp)
yrkandena  13 och 33 i
denna    del    och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del avstyrks.

Förslagen  i  motionerna
2002/03:Kr271  (v)  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
19, som syftar till en
utredning av de ekonomiska
förutsättningarna   för
verksamheten      med
Kulturarvs-IT, avstyrks av
utskottet.  Av  vad som
framkommit   i   det
föregående     utgörs
målgruppen  för  denna
verksamhet av personer som
har       omfattande
funktionshinder och  för
vilka  100  %  av  den
bidragsgrundande
lönekostnaden kan lämnas.
Det kan tilläggas att en
särskild utredare har i
uppdrag att pröva bl.a. om
målen  för  de flexibla
lönebidragen uppfylls och
analysera
finansieringsmodellen för
dem (dir. 2002:22). Därmed
är motionerna redan delvis
tillgodosedda.  Utskottet
är inte berett att förorda
att  regeringen  skall
utreda hur en ersättning
utöver lönebidraget (inkl.
lönebikostnader)   skall
finansieras.

I  motion  2002/03:Kr372
(fp) föreslås att frågan
om    Marionettmuseets
organisatoriska
tillhörighet skall utredas
(yrkande 14).

Utskottet behandlade ett
motionsyrkande med samma
innehåll under våren 2002
och uttalade  då  bl.a.
följande       (bet.
2001/02:Kr14 s. 30).

Utskottet har inhämtat
att det hos  Statens
museer för världskultur
inte finns några planer
på   att   inlemma
Marionettmuseet    i
myndigheten eller att
ha  något  ekonomiskt
samarbete  med  detta
museum. Däremot kan det
bli aktuellt med olika
gemensamma projekt, men
då i samarbete med ett
av  de fyra museerna
inom myndigheten  och
inom ramen för detta
museums budget.

Utskottet    avstyrkte
yrkandet  med hänvisning
till att någon form av
fast ekonomisk samverkan
mellan Marionettmuseet och
Statens   museer   för
världskultur inte syntes
vara aktuell.

Någon förändring i denna
fråga  har  enligt  vad
utskottet  har  inhämtat
från Statens museer för
världskultur inte ägt rum.
Utskottet föreslår att
riksdagen  skall  avslå
motion 2002/03:Kr372 (fp)
yrkande 14.

2.10.4 Bidrag till
vissa museer (28:31)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel för bidrag till ett
antal museer  och andra
institutioner,  nämligen
Dansmuseifonden
(Dansmuseet),   Sveriges
teatermuseum,
Millesgården,   Thielska
galleriet, Föremålsvård i
Kiruna, Strindbergsmuseet,
Rooseum, Judiska museet,
Röhsska      museet,
Bildmuseet,
Zornsamlingarna    och
Föreningen Svensk Form.

Etablerandet  av  en
mötesplats för form och
design inleddes år 2002
och Föreningen Svensk Form
gavs i uppdrag att vara
den institution som tar
ansvar för verksamheten.
För det ändamålet anvisade
riksdagen för år 2002 en
förstärkning   med   5
miljoner   kronor   av
anslaget Bidrag till vissa
museer.

Propositionen

Regeringen,
Nobelstiftelsen    och
Stockholms stad har enats
om att verksamheten vid
Nobelmuseet     skall
permanentas.  För  det
ändamålet     föreslår
regeringen att 10 miljoner
anvisas för år 2003, varav
5 miljoner kronor finansi-
eras inom utgiftsområde 17
och  5  miljoner kronor
finansieras      inom
utgiftsområde 16.

Regeringen  avser även
att permanenta Kulturarvs-
IT fr.o.m. år 2003 och
föreslår i samband  med
detta att  bidraget till
Stiftelsen Föremålsvård i
Kiruna  höjs  med  4,2
miljoner kronor fr.o.m. år
2003.  Medlen  skall  i
huvudsak  användas  till
löner  för  arbetsledare
inom    ramen    för
verksamheten     inom
Kulturarvs-IT.  Ökningen
finansieras     genom
överföring      från
utgiftsområde 13.
Vidare     föreslår
regeringen   att   1,5
miljoner  kronor  ställs
till      regeringens
disposition i syfte att
fördelas  till  Museum
Vandalorums  verksamhet,
vilken nu befinner sig i
en  uppbyggnadsfas,  då
verksamheten  startar år
2003.
Regeringen föreslår även
att bidraget till Sveriges
teatermuseum,   tidigare
benämnt   Drottningholms
teatermuseum, höjs med 500
000  kronor fr.o.m.  år
2003. Det höjda anslaget
skall      kompensera
kostnadsökningen   till
följd  av  att  museet
flyttat till nya lokaler
våren    2002   samt
säkerställa en  fortsatt
uppbyggnad       av
verksamheten.
Sammanlagt   föreslår
regeringen att det under
anslaget Bidrag till vissa
museer för år 2003 skall
anvisas 48 176 000 kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning  för  år
2003.

2.10.5 Stöd till icke-
statliga kulturlokaler
(28:32)

Inledning

Stöd  till icke-statliga
kulturlokaler ges i form
av bidrag till ny- eller
ombyggnad    inklusive
handikappanpassning   av
musei-,   teater-  och
konsertlokaler som tillhör
någon annan än  staten.
Beslut om bidrag fattas av
Boverkets
samlingslokaldelegation
efter samråd med Statens
kulturråd.

Utskottet har inhämtat
att det under  år 2001
inkommit ansökningar  om
stöd     för    40
kulturlokalsprojekt.
Ansökningarna  har  lett
till att 10 projekt erhål-
lit bidrag på sammanlagt
10   miljoner  kronor.
Bidragsramen  motsvarade
drygt 11 % av det sökta
bidragsbeloppet.

Propositionen

Regeringen har tidigare år
föreslagit att riksdagen
bemyndigar regeringen att,
i  fråga om ramanslaget
Stöd  till icke-statliga
kulturlokaler, besluta om
bidrag   som   medför
ekonomiska  förpliktelser
för kommande år. Boverket
har även disponerat ett
anslagssparande  för att
täcka  gjorda åtaganden.
Med hänsyn till anslagets
storlek anser regeringen
det   lämpligare   att
tidigare  års  åtaganden
finansieras      med
myndighetens
anslagssparande.    Mot
bakgrund av detta anför
regeringen   att   ett
särskilt   bemyndigande
därför inte kommer  att
begäras för detta anslag.

Regeringen föreslår att
anslaget  för  år  2003
anvisas   10  miljoner
kronor.

Motionerna

I motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande   15,  framför
motionärerna att regering-
ens förslag om bidrag till
icke-statliga
kulturlokaler bör avslås
eftersom det enligt dem
inte är logiskt att kräva
att huvudmannen skall stå
för    lokalkostnaderna
samtidigt som det finns
ett statligt anslag till
investeringar i lokaler.
Anslaget  skall  därför,
enligt    motionärernas
förslag, inte  tillföras
några medel. Motionärerna
framhåller att möjligheten
till  handikappanpassning
är viktig men anser att
kostnaderna för detta bör
täckas av anslag inom ut-
giftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård   och  social
omsorg.

I motion 2002/03:Kr366
(kd) yrkande 5 och motion
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8 i denna del, föreslås en
höjning av anslaget med 2
miljoner      kronor.
Motionärerna  anför  som
skäl    för    sådan
anslagsförstärkning  att
det finns anledning att
göra  en  översyn  av
storleken på anslaget med
tanke på de stora behov
som finns, men att man i
avvaktan  på  en  sådan
översyn redan nu vill ge
ett ökat stöd i syfte att
möjliggöra   nödvändiga
handikappanpassningar  av
berörda lokaler.

Utskottets
ställningstagande

Behovet av stöd till icke-
statliga kulturlokaler är
stort, vilket  utskottet
också   tidigare   har
konstaterat (senast i bet.
2001/02:KrU1,  s.  94).
Detta framgår inte minst
av  det  stora  antalet
ansökningar om bidrag. Den
stora  efterfrågan  som
finns  gör  att det är
angeläget  att fortsätta
anvisa   medel   under
anslaget.  Utskottet  är
emellertid inte berett att
inom  givna  budgetramar
förorda en medelsanvisning
som överstiger den  som
regeringen har föreslagit.
Utskottet   tillstyrker
således    regeringens
förslag        till
medelsanvisning    och
avstyrker    motionerna
2002/03:Kr338 (m) yrkande
15,  2002/03:Kr366  (kd)
yrkande    5    och
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8 i denna del. Utskottet
har också  noterat  att
något       särskilt
bemyndigande  nu  inte
begärs för detta anslag.

2.10.6
Riksutställningar
(28:33)

Inledning

Myndigheten
Riksutställningar har till
uppgift   att   främja
utställnings-     och
konstbildningsverksamheten
genom  att förmedla och
anordna   utställningar,
biträda med rådgivning och
annan  service  samt  i
övrigt utveckla och förnya
utställningen som medium
för  kunskapsförmedling,
debatt och upplevelse.

Propositionen

I   avsnittet    4.6
Resultatbedömning (s. 60)
redovisar regeringen att
Riksutställningar för år
2001  uppnådde  högsta
antalet  bokningar  och
visningsdagar      i
Stockholms,  Skåne  och
Västra Götalands län. Med
turnerande  utställningar
nåddes 25 % av landets
kommuner, vilket  är en
liten  minskning jämfört
med förra året. Genom att
uppsöka        nya
arrangörsgrupper och hitta
alternativa
utställningslokaler  blir
Riksutställningars  utbud
tillgängligt på orter som
tidigare inte har besökts
av myndigheten.

Regeringen  föreslår att
det under detta  anslag
skall anvisas 42 896 000
kronor för år 2003.

Motionerna

Förslag om minskning av
anslaget       till
Riksutställningar   har
framförts i tre motioner.
I motion 2002/03:Kr338 (m)
föreslås  att  anslaget
skall   minskas   med
26 miljoner     kronor
(yrkande 16). I motionerna
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18  i  denna  del  och
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
11 och yrkande 33 i denna
del föreslås en minskning
med 5 miljoner  kronor.
Förslagen  i  motionerna
2002/03:Kr338  (m)  och
2002/03:Kr372 (fp) syftar
främst    till   att
Riksutställningar  skall
minska   antalet  egna
produktioner och i stället
koncentrera  sig på att
bistå  övriga delar  av
museiväsendet.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet,  som avstyrkt
liknande motioner tidigare
år  om  minskning  av
anslaget       till
Riksutställningar,  anser
alltjämt        att
Riksutställningars
verksamhet   har  stor
regional-       och
kulturpolitisk betydelse.
Inriktningen      av
verksamheten  bör därför
enligt utskottets mening
ligga  fast.  Utskottet
avstyrker      därmed
motionerna  2002/03:Kr338
(m)    yrkande   16,
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
11 och yrkande 33 i denna
del  samt  2002/03:Fi232
(fp) yrkande 18 i denna
del  och   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning.

2.10.7 Forum för
levande historia
(28:34)

Inledning

Riksdagen beslutade hösten
2001  i  enlighet  med
regeringens förslag att en
ny myndighet, Forum för
levande historia, skulle
inrättas i Stockholm år
2003 för frågor som rör
demokrati,  tolerans och
mänskliga rättigheter med
utgångspunkt       i
Förintelsen. Verksamheten
vid  myndigheten  skall
syfta  till  att stärka
människors  vilja  att
aktivt  verka för  alla
människors lika värde.

Propositionen

Regeringen föreslår att 40
miljoner  kronor  skall
anvisas under anslaget för
år 2003.

Motionerna

I en motion, 2002/03:Kr337
(c)  uttalas  att  det
visserligen är angeläget
att   kunskapen   om
Förintelsen sprids och att
diskussion  om demokrati
och mänskliga rättigheter
främjas.   Motionärerna
anser emellertid att det
inte behövs någon särskild
myndighet   för  detta
ändamål,      varför
medelsanvisningen  under
anslaget     avstyrks
(motionen i denna del).

I  en rad motioner har
förslag väckts som bl.a.
syftar till en utvidgning
av uppdraget för Forum för
levande historia, för att
myndigheten  även  skall
kunna ägna sig åt andra
brott mot mänskligheten än
Förintelsen.

I motion 2002/03:Kr242
(m)   föreslås   att
myndigheten  även  skall
uppmärksamma de illdåd mot
mänskligheten som begåtts
i kommunismens namn.
Ett  liknande  förslag
framförs   i   motion
2002/03:Kr255 (m),  vari
föreslås att myndigheten
skall få ansvar för att
under     innevarande
mandatperiod,
2002/03-2005/06, leda ett
rikstäckande projekt med
upplysningsinsatser   om
kommunismens historia och
folkmord.
I motion 2002/03:Kr202
(m)  uttalas  att  det
uppdrag som skall utföras
av myndigheten bör vara
brett  formulerat  och
förutom    Förintelsen
inbegripa även andra brott
mot  mänskligheten.  I
motionen       nämns
kommunismens  illdåd och
religiös intolerans  som
många   gånger   har
resulterat i massmord och
etnisk rensning. Yrkandet
syftar till att regeringen
skall inrätta ett centrum
för   forskning   och
information om folkmord,
etnisk rensning och brott
mot mänskligheten.
Förslaget  i  motion
2002/03:U261 (fp) syftar
till  en  breddning och
fördjupning       av
myndighetens uppdrag. Alla
varianter  av hatpolitik
bör  inbegripas  i  de
program och projekt som
skall  påbörjas (yrkande
5).
Motionären bakom motion
2002/03:Kr201 (s) föreslår
att myndigheten Forum för
levande historia skall få
i uppdrag att genomföra en
upplysningskampanj riktad
till Sveriges skolor för
att motverka de fördomar
som  finns  mot svenska
muslimer och mot islam.
I motion 2002/03:Kr319
(fp)  krävs  att  nya
initiativ tas utöver t.ex.
projektet Levande historia
för   att   motarbeta
antisemitism.
I några motioner begärs
särskilda  informations-
och   forskningsinsatser
rörande       några
specificerade folkgrupper,
dock utan att Forum för
levande historia omnämns i
sammanhanget.
I motion 2002/03:Kr216
(s)  erinras  om  att
romernas  förintelse har
uppmärksammats  endast i
ringa omfattning. Behovet
av  ett  internationellt
romskt forskningsinstitut
är därför stort. Yrkandet
syftar till att ett sådant
institut skall inrättas.
Motionären     bakom
2002/03:Kr350     (kd)
föreslår  att  resurser
skall avsättas  för att
dokumentera och forska i
det
assyriska/syrianska/kaldeiska
folkets historia (yrkande
1)   och   att   ett
dokumentations-    och
forskningscentrum i detta
syfte skall inrättas  i
Sverige (yrkande 2).
Förslag   om   att
Kirunasvenskarnas   öden
skyndsamt      skall
dokumenteras läggs fram i
motion 2002/03:Kr219 (s).

Utskottets
ställningstagande

Under föregående riksmöte
tillstyrkte   utskottet
regeringens förslag att en
ny myndighet, Forum för
levande historia, skulle
inrättas. Utskottet anser
nu  liksom  vid  det
tillfället att det är av
stort  värde  att  en
särskild mötesplats skapas
för att aktivt verka för
alla människors lika värde
och  för  att  behandla
frågor  om  demokrati,
tolerans  och  mänskliga
rättigheter      med
utgångspunkt       i
Förintelsen.  (Jfr  bet.
2001/02:KrU1  s.  33.)
Regeringens förslag till
medelsanvisning  för  år
2003 för Forum för levande
historia synes vara väl
motiverat och tillstyrks
av  utskottet.  Därmed
avstyrker utskottet motion
2002/03:Kr337 (c) i denna
del.

En rad motionsförslag har
väckts om utvidgning av
uppdraget för Forum för
levande historia m.m. Med
anledning  därav erinrar
utskottet   om   sitt
uttalande vid föregående
riksmöte att en utvidgning
av uppdraget synes vara i
överensstämmelse    med
regeringens planer för det
permanenta uppdraget såsom
det   redovisades   i
budgetpropositionen för år
2002.

En organisationskommitté
benämnd Levande historia
(dir. 2001:6) förbereder
på  regeringens  uppdrag
arbetsformer m.m. för den
nya  myndigheten.   Av
tilläggsdirektiv  framgår
att  verksamheten  vid
myndigheten   skall  -
beroende på sammanhang -
kunna knyta an till andra
brott mot mänskligheten än
Förintelsen     (dir.
2001:118).
Utskottet har inhämtat
att kommittén genomför en
seminarieserie hösten 2002
på  olika  platser  i
Sverige. Här kan några av
rubrikerna på seminarierna
nämnas:
1.0Terrorn      under
Sovjetregimen
2.0
3.0Hur kan man undervisa
kring Förintelsen?
4.0
5.0Att jämföra folkmord
6.0
7.0Folkmordskonventionen
och  övergreppet  på
assyrier/syrianer 1915
8.0
9.0Förintelsen     och
samhällets värdegrund
10.0
11.0Förföljelser    av
romerna - då och nu
12.0
13.0Kvinnan   i   det
fascistiska systemet.
14.0
Vidare bör nämnas att det
av regeringens skrivelse
2001/02:83  En nationell
handlingsplan  för  de
mänskliga  rättigheterna
framgår  att Forum  för
levande historia  kommer
att spela en stor roll när
det gäller utbildning om
mänskliga   rättigheter,
vilket torde innebära en
vidgning av myndighetens
mandat i förhållande till
det      ursprungliga
uppdraget.

Enligt    utskottets
uppfattning är det uppdrag
som myndigheten skall få
redan så vidsträckt att
den mycket väl - om den så
finner lämpligt och inom
ramen för sina resurser -
kan ägna sig åt de frågor
som tagits upp i samtliga
nu  aktuella  motioner.
Utskottet anser inte att
det  är  motiverat  att
föreslå  riksdagen  att
vidta någon  åtgärd med
anledning av motionerna.
Därmed avstyrker utskottet
motionerna  2002/03:Kr201
(s), 2002/03:Kr202  (m),
2002/03:Kr216     (s),
2002/03:Kr219     (s),
2002/03:Kr242     (m),
2002/03:Kr255     (m),
2002/03:Kr319    (fp),
2002/03:Kr350  (kd)  och
2002/03:U261 (fp) yrkande
5.

2.10.8 Statliga
utställningsgarantier
och inköp av vissa
kulturföremål (28:35)

Inledning

Anslaget får användas för
inköp av kulturföremål som
har sådant konstnärligt,
historiskt      eller
vetenskapligt  värde att
det är av synnerlig vikt
att de  införlivas  med
offentliga samlingar. Den
som anordnar en tillfällig
utställning  som  skall
visas  i  Sverige under
vissa förutsättningar kan
få    en    statlig
utställningsgaranti.
Utställningsgaranti  får
också lämnas för svenska
kulturmanifestationer
utomlands.

Propositionen

Av propositionen framgår
att anslaget utnyttjades
år 2001 för ett bidrag
till  Statens historiska
museer för  kostnader i
samband        med
införskaffandet  av  en
sigillstamp tillverkad vid
1100-talets  slut  för
jarlen Karl Döve. Stampen
ropades in på offentlig
auktion i december 2001
och  är  nu  permanent
utställd   i   Statens
historiska     museums
lokaler.

Regeringen föreslår att 80
000 kronor anvisas under
anslaget för år 2003.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning.


2.11 Anslaget till film
(28:36)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen bör bifalla
regeringens  förslag
till medelsanvisning
under anslaget
28:36 Filmstöd.

Riksdagen bör avslå
motionsyrkanden om

- utvärdering av 2000
års filmavtal,
jämför reservation
22 (m),
- Filminstitutets
huvudmannaskap för
filmvårdscentralen i
Grängesberg,
- teknisk kompetens
vid
filmvårdscentralen i
Grängesberg, jämför
reservation 23 (v,
c),
- utredning om ett
framtida svenskt
nationalarkiv för
den rörliga bilden,
jämför reservation
24 (v, kd, c),
- interimistisk
huvudman för
filmvårdscentralen i
Grängesberg, jämför
reservation 25 (c),
och
- ett framtida
nationalarkivs
samverkan med
bibliotek och
museer, jämför
reservation 26 (v,
c).

2.11.1 Filmstöd (28:36)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel  för statens stöd
till svensk filmproduktion
m.m.    samt    för
Konstnärsnämndens
filmstöd.  Syftet  med
stödet  är  att  främja
produktion och visning av
värdefull svensk film, att
främja  bevarandet  av
filmer  och material av
kulturhistoriskt intresse
liksom  att  verka  för
internationellt samarbete
i dessa avseenden samt att
förbättra    kvinnliga
filmskapares villkor.


Propositionen


I  propositionen uttalas
att svensk  film  under
senare år har varit mycket
framgångsrik. Från såväl
kulturpolitiska    som
näringspolitiska
utgångspunkter  är  det
viktigt  att  det  kan
produceras mellan 20 och
25  svenska  långfilmer
årligen. Regeringen anser
det   angeläget   att
upprätthålla  den  höga
kompetens och de resurser
som  i  dag finns inom
filmområdet och har därför
föreslagit       på
tilläggsbudget för år 2002
att filmstödet skall öka
med 30 miljoner kronor för
innevarande år för  att
upprätthålla      den
kulturpolitiska
målsättningen att ha en
inhemsk  kvalitativ  och
kvantitativt     stark
filmproduktion   (prop.
volym 1 s. 212 och volym 9
s. 23). (Frågan om anslag
på     tilläggsbudget
behandlas        av
finansutskottet     i
betänkande 2002/03:FiU11).

För  år 2003 föreslår
regeringen  en permanent
ökning av filmstödet med
25 miljoner kronor.
Sammanlagt  föreslås i
propositionen  att  det
under anslaget för år 2003
skall anvisas 234 738 000
kronor.

Vidare   redovisas   i
propositionen planerna för
en  Filmvårdscentral  i
Grängesberg.

Regeringen  föreslog i
budgetpropositionen för år
2002     att    en
filmvårdscentral för icke-
fiktiv   film   skulle
inrättas i Grängesberg och
att  Stiftelsen  Svenska
Filminstitutet skulle vara
huvudman  för centralen.
Riksdagen biföll  delvis
förslaget men tillkännagav
för   regeringen   att
Filminstitutet  borde få
ett tidsbegränsat uppdrag
för   år  2002,  att
filmvårdscentralens
framtida  huvudmannaskap
skulle     analyseras
ytterligare   och  att
regeringen     skulle
återkomma        i
budgetpropositionen för år
2003 till frågan (prop.
2001/02:1 utgiftsområde 17
s. 67, bet. 2001/02:KrU1,
rskr. 2001/02:72).
Regeringen redovisar i
årets  budgetproposition
att den har  analyserat
huvudmannaskapsfrågan
ytterligare   och  gör
bedömningen      att
Filminstitutet    även
fortsättningsvis  är den
lämpligaste  huvudmannen
för  filmvårdscentralen.
Skälet  härför  är  att
Filminstitutet är den enda
institution      inom
kulturområdet som innehar
den   baskunskap   om
filmmediet  som  är  av
avsevärd betydelse för att
verksamheten      vid
filmvårdscentralen  skall
kunna  bedrivas  på ett
adekvat       sätt.
Filminstitutet   arbetar
vidare helt i linje med
den rapport som lämnades
av, och de kontakter som
skapades inom ramen för,
den organisationskommitté
som under våren 2002 hade
i uppdrag att ta fram de
närmare arbetsformerna för
filmvårdscentralen.   I
organisationskommittén
ingick        bl.a.
representanter för Svenska
Filminstitutet,
hembygdsrörelsen,
museiområdet      och
arkivsektorn.  Regeringen
avser    att    låta
Filminstitutet    även
fortsättningsvis   vara
huvudman        för
filmvårdscentralen    i
Grängesberg     (prop.
2002/03:1 utgiftsområde 17
s. 31).

Motionerna


I en av de nu aktuella
motionerna, 2002/03:Kr236
(m) begärs en utvärdering
av  2000 års filmavtal.
Motionärerna  anser  att
detta bör göras för att se
om det har varit möjligt
att leva upp till de mål
som regering och riksdag
fastställde  genom  sina
beslut   hösten   1999
(yrkande 12).

I  åtta  motionsyrkanden
behandlas frågor som rör
filmvårdscentralen    i
Grängesberg.

Motionärerna bakom motion
2002/03:Kr370  (kd)  har
noterat  att  det  i
budgetpropositionen  sägs
att regeringen avser att
ge  Filminstitutet   i
uppdrag   att   även
fortsättningsvis   vara
huvudman        för
filmvårdscentralen    i
Grängesberg, dvs. fr.o.m.
år 2003. Det klargörs dock
inte     om    den
organisationskommitté som
har haft i uppdrag att
utreda   de   närmare
arbetsformerna     för
filmvårdscentralen  står
bakom regeringens avsikt,
framhåller  motionärerna.
Vidare anser de att det
finns  anledning   att
ifrågasätta       om
Filminstitutet  är  den
lämpligaste  huvudmannen
för  verksamheten  vid
Filmvårdscentralen    i
Grängesberg och begär att
regeringen skall återkomma
till   riksdagen   och
redogöra för skälen till
sitt ställningstagande i
denna fråga (yrkande 15).

I motionerna 2002/03:Kr320 (c)
yrkande    1    och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
28 framhålls behovet av
att   filmvårdscentralen
knyter till sig teknisk
kompetens, något som är
extra viktigt i denna tid
av hastiga teknikskiften.
Filmvårdscentralen    i
Grängesberg bör få ansvar
för  att  den  tekniska
kompetensen      och
laboratoriekompetensen
byggs upp och hålls vid
liv.

Två  av de nu aktuella
motionsyrkandena,
2002/03:Kr320 (c) yrkande
2 och 2002/03:Kr336 (c)
yrkande 27, syftar till
att ett nationalarkiv för
all  film skall bildas.
Enligt       motion
2002/03:Kr336 (c) yrkande
27 skulle Statens ljud-
och bildarkiv kunna utökas
för att på sikt  kunna
utgöra ett nationalarkiv
för rörliga bilder. Enligt
motion 2002/03:Kr320 (c)
yrkande 2 bör regeringen
utreda  förutsättningarna
för att filmvårdscentralen
i Grängesberg skall byggas
ut  till  ett  svenskt
nationalarkiv för rörliga
bilder för alla genrer och
former         av
upptagningsteknik.   Av
denna motion framgår inte
om detta nationalarkiv i
Grängesberg     avses
inkludera verksamheten vid
Statens   ljud-   och
bildarkiv.

I  motion  2002/03:Kr336  (c)
föreslås att - i avvaktan
på  resultatet  av  en
utredning   om   ett
nationellt filmarkiv - en
interimistisk huvudman för
filmvårdscentralen  skall
tillsättas,     varvid
Sveriges  Hembygdsförbund
och  länsmuseerna  nämns
(yrkande 30).

Vidare   föreslås   i
motionerna  2002/03:Kr320
(c)  yrkande  3  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
29 att regeringen skall
utarbeta förslag till hur
det nationella filmarkivet
gemensamt med andra arkiv
skall kunna samverka även
med bibliotek och museer.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet       vill
inledningsvis understryka
att det är glädjande att
svensk   film   varit
framgångsrik under senare
år.   Samtidigt   har
framgången bl.a. lett till
att det publikrelaterade
stödet till filmproduktion
intecknats för resten av
innevarande avtalsperiod,
något som skapat oro inom
filmbranschen.     Det
tillskott  av medel, 30
miljoner kronor  för år
2002, som föreslagits på
tilläggsbudgeten  för år
2002 och den permanenta
nivåhöjning som föreslås
för  år 2003 bör kunna
bidra till att lösa de
uppkomna problemen.

Utskottet  tillstyrker
därmed regeringens förslag
till medelsanvisning för
år 2003.

I  en  av  motionerna,
2002/03:Kr236 (m) yrkande
12, begärs en utvärdering
av 2000  års filmavtal.
Utskottet erinrar om att
avtalet är femårigt och
gäller från den 1 januari
2000  t.o.m.  den  31
december   2004.   I
filmavtalet     finns
inskrivet att parterna får
påkalla överläggningar om
villkoren  i avtalet då
detta varit i kraft i två
år.    Sådana   s.k.
kontrollstationsförhandlingar
har ägt rum tidigare i år.

Utskottet  förutsätter
att en större utvärdering
av filmavtalet kommer att
göras  i  god tid före
utgången        av
avtalsperioden.   Motion
2002/03:Kr236 (m) yrkande
12 avstyrks därmed.

Förslaget   i   motion
2002/03:Kr370 (kd) syftar
till att regeringen skall
återkomma   med   en
redogörelse  för  sitt
ställningstagande i frågan
om  huvudmannaskapet för
filmvårdscentralen    i
Grängesberg.  I motionen
ifrågasätts       om
Filminstitutet  är  den
lämpligaste  huvudmannen
för denna verksamhet.

Utskottet  konstaterar
att  vissa  kompetenser
krävs som i dag inte finns
inom Filminstitutet  för
att    uppdraget   i
Grängesberg  skall kunna
fullföljas.       Av
budgetpropositionen
framgår  att  det  i
Filminstitutets    nya
uppdrag    beträffande
filmvårdscentralen  ingår
att  institutet  skall
komplettera sin sakkunskap
på   filmområdet   med
ämneskunskap i exempelvis
kulturhistoria     och
etnologi.  Filminstitutet
skall också samverka med
organisationer     och
institutioner som besitter
dessa viktiga kunskaper.
Utskottet utgår från att
Filminstitutet samarbetar
med de regionala museerna
och    hembygdsrörelsen
eftersom dessa  besitter
kunskap som är viktig för
verksamheten      vid
filmvårdscentralen.  Men
det är också angeläget att
samverkan  etableras med
institutioner som Statens
ljud-  och  bildarkiv,
Sveriges Television  och
delar          av
utbildningsväsendet.
Utskottet har inte något
att erinra mot regeringens
avsiktsförklaring att låta
Filminstitutet    även
fortsättningsvis,   dvs.
fr.o.m.  år  2003, vara
huvudman        för
filmvårdscentralen.
Utskottet kan inte finna
att tillräckligt  starka
skäl  talar  för  att
regeringen skall återkomma
till   riksdagen   med
ytterligare en redovisning
av  skälen  till  att
Filminstitutet avses bli
huvudman för verksamheten.
Motion 2002/03:Kr370 (kd)
yrkande 15 avstyrks.
Utskottet   vill   i
sammanhanget   framhålla
vikten   av  att  en
uppföljning      och
utvärdering av denna nya
verksamhet påbörjas redan
från    början   och
förutsätter att regeringen
senast år 2006 redovisar
resultaten för riksdagen.

Utskottet anser i likhet
med  motionärerna  bakom
motionerna  2002/03:Kr320
(c)  yrkande  1  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
28 att det är angeläget
att teknisk kompetens av
olika slag byggs upp och
hålls  vid  liv  vid
filmvårdscentralen. Frågan
har även uppmärksammats av
den  i  det  föregående
omnämnda
organisationskommittén.
Kommittén har kommit fram
till att det inte finns
någon
utbildningsinstitution  i
Sverige  som  erbjuder
utbildning   i  allmän
filmteknik med sikte på
verksamhet som handlar om
att  vårda,  bevara och
levandegöra      det
filmhistoriska arvet. Det
finns inte heller någon
särskild utbildning  med
inriktning  på filmarkiv
och   filmrestaurering.
Filminstitutet och Statens
ljud-  och   bildarkiv
skickar  personal  till
utbildningar      som
organiseras       på
internationell nivå inom
ramen för internationella
organisationer för film-
resp. ljud- och bildarkiv.
Vidare ges viss begränsad
filmteknisk utbildning vid
några    folkhögskolor.
Kommittén  anser   att
utbildningen   av  den
personal vid centralen som
skall   arbeta   som
filmtekniker      bör
organiseras på ett sätt
som innebär att kompetens
som i  dag  finns  hos
enskilda  personer  kan
överföras på ett kreativt
sätt  till  den  nya
personalen       vid
filmvårdscentralen. En del
av utbildningen kan t.ex.
organiseras  i  form av
praktikarbete     vid
filmarkiven       på
Filminstitutet,  Sveriges
Television  och  Statens
ljud- och bildarkiv.

Med hänvisning till det
anförda  anser utskottet
att motionsyrkandena inte
bör föranleda någon åtgärd
från  riksdagens  sida.
Motionerna  2002/03:Kr320
(c)  yrkande  1  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
28  avstyrks.  Utskottet
förutsätter      att
utvecklingen  på  detta
område  redovisas  för
riksdagen i samband med
att    den    första
uppföljnings-     och
utvärderingsrapporten  om
verksamheten      vid
filmvårdscentralen
redovisas för riksdagen.

Två  av de nu aktuella
yrkandena syftar till en
utredning om ett svenskt
nationalarkiv  för  den
rörliga bilden.

I  budgetpropositionen
för  år  2002  gjorde
regeringen bedömningen att
en filmvårdscentral skulle
etableras  i Grängesberg
och  föreslog  att  5
miljoner  kronor  skulle
anvisas för år 2002 för
ändamålet.    Centralen
skulle ta hand om, bevara
och tillgängliggöra film,
särskilt icke-fiktiv film,
samt   erbjuda   olika
vårdtekniska tjänster m.m.
samt arkivering av film
och       videoband.
Verksamheten  borde  -
menade regeringen - byggas
upp etappvis. De moment
som inledningsvis  borde
prioriteras var insamling,
identifiering,
registrering  och  olika
bevarandeåtgärder.  Vissa
moment kunde utföras av
exempelvis  de regionala
museerna,      menade
regeringen,   men   en
samordning skulle även i
sådana  fall  ske  från
filmvårdscentralen (prop.
2001/02:1  utg.omr.  17
s. 67).
Utskottet   är   väl
medvetet om att det runt
om i landet  finns ett
mycket omfattande bestånd
av    kulturhistoriskt
värdefull  film.  Under
föregående    riksmöte
avstyrkte utskottet  ett
motionsyrkande liknande de
nu  aktuella.  Utskottet
anförde då bl.a. följande
(bet. 2001/02:KrU1 s. 99).

Beståndet  av  icke-
fiktiv film i Sverige
är mycket omfattande.
Beräkningar som gjorts
visar att det i landet
torde finnas mellan 600
000 och
1 700 000 "titlar", på
olika filmbredder och
baser, eller mellan 40
och 60 miljoner meter
film av olika slag, mer
eller mindre i behov av
åtgärder   för  att
bevaras   och   bli
tillgängliga    (SOU
1999:41 s. 6, 37-38). I
dessa  siffror  ingår
inte den äldre film som
finns  hos  SVT  och
Filminstitutet.   Det
arbetsfält     som
filmvårdscentralen  i
Grängesberg skall röra
sig  över är således
mycket stort. Utskottet
konstaterar     att
verksamheten   enligt
propositionen är avsedd
att  byggas  ut  i
etapper.  Därmed  bör
många av de krav som
kan  ställas  då det
gäller    insamling,
registrering, bevarande
m.m. inom området icke-
fiktiv film efter hand
kunna tillgodoses. Det
får tid  efter annan
bedömas i vilken mån
det finns resurser för
denna  utbyggnad  och
därmed även i vilken
takt den kan ske.

Utskottet anser att
avgränsningen    av
uppdraget - som således
inriktas på den icke-
fiktiva filmen - är väl
motiverad. Vidare bör
en  sådan  etappvis
uppbyggnad som förordas
kunna        ge
filmvårdscentralen goda
möjligheter     att
vidareutveckla
verksamheten i lämplig
takt.  Således  har
utskottet  inte låtit
sig övertygas om att
det är lämpligt att -
som föreslås i motion
2001/02:Kr365 (v, c) -
låta       utreda
förutsättningarna  för
att    bygga   ut
filmvårdscentralen till
ett nationalarkiv för
rörliga     bilder.
Utskottet  kan  inte
tillstyrka     att
riksdagen  gör  något
uttalande   av  den
innebörd som avses i
motionen.

Utskottet  har  alltjämt
samma     uppfattning.
Utskottet kan därför inte
tillstyrka  förslagen  i
motionerna  2002/03:Kr320
(c)  yrkande  2  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
27 om att en utredning bör
tillsättas om bildandet av
ett nationellt arkiv för
rörliga bilder inom alla
genrer   med   dagens
verksamhet  vid  Statens
ljud- och bildarkiv som
bas  och  uppbyggt  vid
filmvårdscentralen    i
Grängesberg.   Yrkandena
avstyrks således.

Utskottet kan följaktligen
inte  heller  tillstyrka
förslaget   i   motion
2002/03:
Kr336 (c) yrkande 30 om
att - i avvaktan på en
utredning om ett framtida
nationalarkiv - tillsätta
en interimistisk huvudman
för filmvårdscentralen i
Grängesberg.   Yrkandet
avstyrks därmed.

Slutligen    avstyrker
utskottet  förslag   i
motionerna  2002/03:Kr320
(c)  yrkande  3  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
29 om att ett framtida
nationalarkiv för rörliga
bilder skall samverka med
bibliotek och museer. I
den  mån  yrkandet även
skulle        avse
filmvårdscentralens
samverkan med museer och
bibliotek vill utskottet
erinra om att utskottet i
det   föregående   har
framhållit vikten av att
filmvårdscentralen    i
Grängesberg samverkar med
länsmuseerna. Givetvis bör
även biblioteken ingå i
det nätverk  som  skall
skapas    för    att
tillgängligöra     det
material som kommer att
samlas i Grängesberg.


2.12  Anslaget  till
forsknings-     och
utvecklingsinsatser
inom   kulturområdet
(28:37)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen bör bifalla
regeringens  förslag
till medelsanvisning
under anslaget
28:37 Forsknings- och
utvecklingsinsatser
inom kulturområdet.

2.12.1 Forsknings- och
utvecklingsinsatser
inom kulturområdet
(28:37)

Inledning

Anslaget  används  för
projekt  inom  Statens
kulturråds,
ansvarsmuseernas,
Riksarkivets,
Riksantikvarieämbetets
samt    Språk-   och
folkminnesinstitutets
ansvarsområden.   Vidare
belastas anslaget med del
av kostnaderna för grund-
forskning       inom
naturvetenskap     vid
Naturhistoriska
riksmuseet.

Propositionen

Regeringen  föreslår  en
besparing på 5 miljoner
kronor inom anslaget, som
en del av de generella
åtgärder    regeringen
redovisat för att minska
den statliga konsumtionen
i  syfte  att  klara
utgiftstaket för åren 2003
och  2004  (redovisas i
volym 1, avsnitt 6.2.1).

Regeringen föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå  till 33 173 000
kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning   under
anslaget.

Under   rubriken   7
Forskning      under
utgiftsområde      17
(politikområde     26)
behandlar    utskottet
anslaget  26:1  Statens
ljud- och bildarkiv.

2.13 Anslagen till
trossamfund
(28:38-28:39)


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
28:38
Samarbetsnämnden för
statsbidrag   till
trossamfund och
28:39  Stöd  till
trossamfund.

2.13.1 Samarbetsnämnden
för statsbidrag till
trossamfund (28:38)

Inledning

Samarbetsnämnden    för
statsbidrag      till
trossamfund  har  till
uppgift att pröva frågor
om  statsbidrag   till
trossamfund.

Propositionen

För   att   kompensera
kostnadsökningar,  bl.a.
för          den
ekonomiadministrativa
förvaltningen,     som
uppkommit i samband med
att Samarbetsnämnden för
statsbidrag      till
trossamfund blev statlig
myndighet år 2000 föreslår
regeringen  att anslaget
för år 2003 skall höjas
med 700 000 kronor.

Regeringen föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå  till 3 312  000
kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning   under
anslaget.

2.13. 2 Stöd till
trossamfund (28:39)

Inledning

Målet  för det statliga
stödet till trossamfund är
att bidra till att skapa
förutsättningar    för
trossamfunden att bedriva
en aktiv och långsiktigt
inriktad     religiös
verksamhet  i  form  av
gudstjänst,   själavård,
undervisning och omsorg.
Statligt   stöd   till
trossamfund kan lämnas i
form av statsbidrag och
avgiftshjälp     till
registrerade trossamfund.


Propositionen


Regeringen  föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå till 50  750 000
kronor.


Motionerna


I motionerna 2002/03:Fi232
(fp) yrkande 18 i denna
del och 2002/03:Kr372 (fp)
yrkande 33 i denna del
föreslås  en  ökning av
anslaget med 10 miljoner
kronor. Motionärerna anför
som  motiv  att  stödet
behöver ökas med tanke på
trossamfundens    stora
ansvarsområde.

Motionärerna    bakom
motionerna  2002/03:Kr366
(kd)  yrkande  6  och
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8 i denna del föreslår att
anslaget skall tillföras
ytterligare  3  miljoner
kronor  för  att  öka
lokalbidraget.

Utskottets
ställningstagande


Utskottet   anser  att
regeringens förslag till
medelsanvisning    bör
bifallas  av  riksdagen,
varför     motionerna
2002/03:Kr366 (kd) yrkande
6,  2002/03:Kr371  (kd)
yrkande 8 i denna del,
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
33  i  denna  del  och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del avstyrks
och regeringens  förslag
till    medelsanvisning
tillstyrks av utskottet.


2.14 Övrigt inom
kulturpolitiken


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen bör avslå
motionsförslagen om
- ett nytt anslag
benämnt Kulturfond
och
- ett nytt anslag
benämnt Möte mellan
kulturer.

2.14.1 Kulturfond

Motionerna

I motion 2002/03:Kr338 (m)
återkommer    Moderata
samlingspartiet med  ett
förslag  om  att  100
miljoner  kronor  skall
anvisas under  ett nytt
anslag benämnt Kulturfond
(yrkande 17). Fonden skall
ha till uppgift att stödja
nyskapande verksamhet som
inte på annat sätt får
stöd med offentliga medel.
Medel skall anvisas från
fonden  motsvarande  de
resurser som mobiliserats
genom       bidrag,
sponsorsinsatser eller på
annat sätt.

I motion 2001/02:Kr13 (m)
i denna del yrkas att den
kulturella infrastrukturen
och   samverkansformerna
inom kultursektorn skall
förstärkas  genom  in-
rättande av en nationell
och   flera  regionala
kulturfonder.  Därigenom
skulle inflytandet  över
kultursatsningarna liksom
kulturutövandet   kunna
spridas  och  mångfalden
kunna breddas.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet  har vid  sin
behandling av motsvarande
motionsyrkanden alltsedan
riksmötet 1996/97 hänvisat
till förekomsten av vissa
kulturfonder  och ansett
att det inte är motiverat
med ett riksdagsinitiativ
beträffande en sådan typ
av  fonder som nu åter
föreslås. Utskottet anser
-  liksom vid  tidigare
tillfällen   -   att
användningen av medel som
utgår över statsbudgeten
inte  bör  styras  av
prioriteringar som görs på
det sätt som förordas i
motion 2002/03:Kr338 (m).
Utskottet  föreslår  att
riksdagen      avslår
motionerna  2001/02:Kr13
(m)  i  denna del  och
2002/03:Kr338 (m) yrkande
17.

2.14.2 Möte mellan
kulturer

Motionerna

I två motioner, nämligen
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
33  i  denna  del  och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del, hemställs
att riksdagen skall anvisa
4 miljoner kronor under
ett nytt anslag benämnt
Möte mellan kulturer. Av
den förstnämnda motionen
framgår  att  1  miljon
kronor  av  dessa medel
avses    gå    till
minoritetsgruppers arkiv.
Sådana arkiv kan enligt
motionen  vara avgörande
för  en minoritetsgrupps
vardag    och    för
utvecklingen av den egna
kulturen. Återstående  3
miljoner  kronor  avses
användas för utveckling av
kulturpolitiken    för
invandrare       och
minoriteter. De behöver få
ett  större  utrymme  i
svenskt kulturliv och ökat
stöd för att värna sina
språkliga och kulturella
identiteter, vilket i sin
tur  bör  kunna  öka
möjligheterna till dialog
och kommunikation mellan
olika grupper i samhället.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet  vill  först
framhålla   att   de
nationella kulturpolitiska
målen  omfattar  alla i
samhället,  således även
minoriteter      och
invandrare. Det ankommer
på ansvariga instanser att
beakta detta vid beslut om
inriktningen      av
medelsanvändningen  inom
kulturområdet.  För  att
därutöver särskilt stödja
minoriteters      och
invandrares     kultur
beräknas  medel  under
anslaget 28:2 Bidrag till
allmän  kulturverksamhet,
utveckling      samt
internationellt
kulturutbyte      och
samarbete.  Dessa  medel
förstärktes vid föregående
riksmöte (prop. 2001/02:1
utgiftsområde 17 s. 35-36
och 73). För främjande av
de       nationella
minoriteternas språk och
kultur  beräknades   7
miljoner   kronor  för
budgetåret  2002.  Detta
angavs vara ett  första
steg.  Vidare beräknades
dessutom 3 miljoner kronor
för   verksamhet   med
regionala konsulenter för
mångkultur.

Utskottet anser att det
inom    ramen    för
utgiftsområdet inte finns
utrymme    för   den
ytterligare satsning  på
minoriteters      och
invandrares kultur nästa
år  som  föreslås  i
motionerna  2002/03:Kr372
(fp) yrkande 33 i denna
del och 2002/03:Fi232 (fp)
yrkande 18 i denna del,
varför de avstyrks.

3 Mediepolitik
(politikområde 27)


3.1  Anslagen  inom
mediepolitiken
(27:1-27:4)

Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
27:1     Statens
biografbyrå,
27:2 Utbyte av TV-
sändningar   mellan
Sverige och Finland,
27:3  Bidrag  till
dokumentation om
den
mediepolitiska
utvecklingen och
till  europeiskt
mediesamarbete
samt
27:4  Forskning och
dokumentation   om
medieutvecklingen.

Vidare bör riksdagen
avslå       ett
motionsyrkande   om
redogörelse för mål-
och
resultatdialogerna
med Statens biograf-
byrå.

3.1.1 Statens
biografbyrå (27:1)

Inledning

Vid 1996/97 års riksmöte
godkände riksdagen att det
övergripande  målet  för
Statens biografbyrå skall
vara   att   förhindra
förekomsten av filmer som
innehåller framställningar
som  kan verka skadliga
(prop.  1996/97:1,  bet.
1996/97:KrU1,    rskr.
1996/97:129).   Statens
biografbyrå skall, enligt
lagen  (1990:886)   om
granskning och kontroll av
filmer och videogram och
enligt  sin  instruktion
(1999:94), granska filmer
och  videogram  som  är
avsedda  att  visas vid
allmän sammankomst eller
offentlig  tillställning.
På         begäran
förhandsgranskas   även
filmer och videogram för
enskilt bruk. Biografbyrån
fastställer      även
åldersgränser  för  de
filmer  som  granskats.
Vidare kan byrån besluta
om att klipp görs i filmer
samt  om visningsförbud.
Biografbyrån    utövar
tillsyn        över
videogrammarknaden   och
efterlevnaden      av
bestämmelserna      i
brottsbalken  om  olaga
våldsskildring     och
otillåten  utlämning  av
teknisk upptagning när det
gäller  rörliga  bilder.
Biografbyrån skall enligt
brottsbalken  yttra  sig
till Justitiekanslern (JK)
i åtalsärenden som  rör
olaga våldsskildring samt
ge medgivande till åtal
som   rör   otillåten
utlämning  av  teknisk
upptagning.


Propositionen


I propositionen (s. 105)
hänvisar regeringen till
kulturutskottets uttalande
(senast    i    bet.
2001/02:KrU1),     där
utskottet förutsatte att
regeringen skulle redovisa
dialogen med Biografbyrån
om målformuleringarna för
myndigheten  och  deras
tillämpning. Med anledning
av   detta   redovisar
regeringen att i de mål-
och resultatdialoger som
genomförts       med
Biografbyrån på senare år
har målformuleringarna i
myndigheternas
regleringsbrev och deras
tillämpning  diskuterats.
Ett  resultat av  dessa
dialoger  är  att vissa
återrapporteringskrav
ändrats eller tagits bort.
Därtill  framförs  att
målformuleringarna är en
återkommande fråga i mål-
och resultatdialogen.

Regeringen föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå  till  9 603 000
kronor.

Motionerna

I motionerna 2002/03:Kr372
(fp) yrkande 33 i denna
del och 2002/03:Fi232 (fp)
yrkande 18 i denna del
föreslås  att  anslaget
skall  minskas  med  3
miljoner  kronor.  Den
minskning  som  föreslås
föranleds av att man vill
avskaffa  filmcensur för
vuxna.

I motion 2002/03:Kr367
(kd) yrkande 4 kommenteras
regeringens redovisning i
budgetpropositionen,
angående  de  mål-  och
resultatdialoger    som
genomförts       med
Biografbyrån. Motionärerna
anmärker på att det inte
finns någon beskrivning av
vad    mål-    och
resultatdialogerna   har
innehållit  eller  vilka
resultat de utmynnat i.
Motionärerna  menar  att
regeringen inte nöjaktigt
hörsammat vad  utskottet
tidigare   anfört  och
framför  att de  därför
förväntar sig  en  mera
grundlig redogörelse inom
kort.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet anser,  vilket
även  tidigare  anförts
(bet.    2001/02:KrU1,
s.106), att det inte är
möjligt   att   minska
Biografbyråns
tillsynsverksamhet  innan
filmcensuren      har
avskaffats.   Utskottet
finner inga skäl för att
avskaffa  filmcensur för
vuxna och avstyrker därmed
motionerna  2002/03:Kr372
(fp) yrkande 33 i denna
del och 2002/03:Fi232 (fp)
yrkande 18 i denna del.

Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning för år
2003.

I likhet med motionärerna
bakom motion 2002/03:Kr367
(kd)  yrkande  4  vill
utskottet    kommentera
regeringens redovisning i
budgetpropositionen,  an-
gående  de  mål-  och
resultatdialoger    som
genomförts       med
Biografbyrån.

Utskottet har tidigare
framhållit (senast i bet.
2001/02:KrU1. s. 106) att
en meningsfull mål- och
resultatdialog måste kunna
ha sin utgångspunkt i mål
som på olika sätt går att
följa upp. Utskottet har
tidigare  anmält  sitt
intresse    för   en
redovisning av regeringens
dialog med Biografbyrån om
målformuleringarna   och
deras     tillämpning.
Utskottet hade  nämligen
uppmärksammat     att
Biografbyrån   i   sin
årsredovisning anfört att
det är omöjligt att finna
belägg    för    att
tillsynsorganisationen
motverkar      olaga
våldsskildringar på video-
marknaden.
Utskottet anser att den
redovisning som nu givits
är  fåordig och  skulle
inför       kommande
redovisningar välkomna en
bedömning av möjligheterna
att   följa  upp  de
fastställda målen och en
mera utförlig angivelse av
vilka  konkreta resultat
mål-          och
resultatdialogerna
utmynnat  i,  då sådana
resultat   finns   att
redovisa.
Utskottet   har   nu
inhämtat    information
angående förändrade åter-
rapporteringskrav  mellan
åren  2000  och  2001,
angivna i regleringsbrev,
för     Biografbyråns
vidkommande. Härav framgår
att    mål-    och
resultatdialogerna mellan
regeringen       och
Biografbyrån resulterat i,
vad gäller återrapporte-
ringskraven, att två av
fyra återrapporteringskrav
strukits inom verksamhets-
grenen   yttranden   i
åtalsärenden,   nämligen
styckkostnaden     för
verksamheten      och
handläggningstiden   för
dessa ärenden. Vidare har
det tillkommit ett åter-
rapporteringskrav   inom
verksamhetsgrenen
granskning av filmer och
videogram, nämligen  att
handläggningstiden för de
film- och videogramärenden
som genomgått granskning
skall redovisas. Slutligen
har  det  inom verksam-
hetsgrenen tillsyn gjorts
en  justering i ett av
återrapporteringskraven. I
stället för att redovisa
antalet   kontrollerade
biografvisningar    och
antalet filmer som inte
genomgått   föreskriven
granskning,     skall
Biografbyrån   redovisa
antalet   kontrollerade
biografvisningar    och
resultatet av detta.
Någon ytterligare åtgärd
från  utskottets sida i
denna fråga  anses inte
aktuell i nuläget, varför
motion 2002/03:Kr367 (kd)
yrkande 4 avstyrks.

3.1.2 Utbyte av TV-
sändningar mellan
Sverige och Finland
(27:2)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel  för de kostnader
Teracom  AB  har  för
rundradiosändningar   i
Storstockholmsområdet  av
finländska TV-program, de
kostnader     Sveriges
Television  AB  har för
tillhandahållande   och
överföring av en svensk
programkanal till Finland,
de kostnader Comhem AB har
för tillhandahållande av
den       finländska
programkanalen    till
kabelnät  på  ett antal
orter  i  Sverige  samt
Sverigefinska
Riksförbundets kostnader i
samband med utsändning av
den       finländska
programkanalen i Sverige.
De sistnämnda kostnaderna
baserar    sig    på
överenskommelser  mellan
riksförbundet     och
förhandlingsorganisationen
Copyswede som företräder
vissa     rättighets-
havarorganisationer.  Det
svenskfinska
televisionsutbytet bedrivs
enligt  en  princip  om
ömsesidighet.   Finland
ansvarar för kostnaderna
för utsändningen  av en
svensk  programkanal  i
Finland   och    för
överföringen av en finsk
programkanal till Sverige.
På   motsvarande  sätt
ansvarar  Sverige  för
kostnaderna      för
utsändningen av en finsk
programkanal i Sverige och
för överföringen av  en
svensk programkanal till
Finland.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget
för år 2003 skall uppgå
till 19 816 000 kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning.

3.1.3 Bidrag till
dokumentation om den
mediepolitiska
utvecklingen och till
europeiskt
mediesamarbete (27:3)

Inledning

Under anslaget anvisas medel för
svensk   medverkan   i
samarbetsorganet
Audiovisuella Eureka och
Europeiska  Audiovisuella
Observatoriet.   Audio-
visuella  Eureka är ett
europeiskt samarbetsorgan
som  initierar   olika
projekt m.m. i syfte att
stärka  den  europeiska
audiovisuella  industrins
konkurrenskraft och  att
underlätta    samarbete
mellan EU-länder och de
deltagande länder som inte
är  medlemmar  i  EU.
Europeiska  Audiovisuella
Observatoriet  är  ett
forsknings-      och
statistikinstitut   som
samlar in och distribuerar
information   om   den
europeiska film-, TV- och
videoindustrin.
Observatoriet    driver
dessutom        ett
utvecklingsarbete i syfte
att   skapa  jämförbar
europeisk statistik på det
audiovisuella området.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget
för 2003 anvisas 821 000
kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet      tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning.

3.1.4 Forskning och
dokumentation om
medieutvecklingen
(27:4)

Inledning

Under anslaget anvisas medel för
stöd   till   Nordiskt
informationscenter   för
medie-         och
kommunikationsforskning
(Nordicom) vid Göteborgs
universitet      för
information       om
forskningsresultat   och
utarbetande  av  medie-
statistik m.m.

Propositionen

Regeringen föreslår  att
anslaget för 2003 skall
uppgå  till  1 662 000
kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning.


3.3 Radio- och TV-
frågor


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen     bör
godkänna regeringens
förslag om
- medelsberäkning för
år 2003 för Sveriges
Television    AB,
Sveriges  Radio AB
och     Sveriges
Utbildningsradio AB,
-  medelstilldelning
för år 2003 avseende
Granskningsnämnden
för radio och TV,
- bemyndigande för
regeringen att
besluta om lån i
Riksgäldskontoret
för att täcka
underskott på
distributionskontot
för finansiering av
kostnader för TV-
distribution och
- överföring av medel
till
distributionskontot
från rundradiokontot
och  överföring av
medel      från
distributionskontot
till    Sveriges
Television AB  och
Sveriges
Utbildningsradio AB.

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden anta
regeringens  förslag
till ändring i lagen
om TV-avgift med viss
redaktionell ändring
som   framgår  av
utskottets  förslag
till  riksdagsbeslut
(förslagspunkt  45),
jämför reservation 27
(m, fp).

Bakgrund

Våren  2001  beslutade
riksdagen  att  godkänna
regeringens förslag till
villkor och riktlinjer för
en           ny
sändningstillståndsperiod
för  Sveriges  Radio AB
(SR), Sveriges Television
AB (SVT)  och  Sveriges
Utbildningsradio AB (UR).
Tillståndsperioden  avser
tiden den 1 januari 2002
t.o.m. den 31  december
2005  (prop. 2000/01:94,
bet. 2000/01:KrU8, rskr.
2000/01:268).

Efter   beslut   av
riksdagen  våren  1997
(prop. 1996/97:67, yttr.
1996/97:
KrU4y, bet. 1996/97:KU17,
rskr.     1996/97:178)
meddelade regeringen  de
första  tillstånden till
TV-sändningar med digital
teknik  i  juni  1998.
Sändningarna kom i gång
successivt under år 1999
och början av år 2000.
Övergången  till digital
marksänd television medför
särskilda   krav   på
televisionen       i
allmänhetens tjänst. För
att  utjämna kostnaderna
över tiden för SVT och UR
under en övergångsperiod
har   ett   särskilt
distributionskonto
inrättats  för kostnader
för TV-distribution.

3.3.1 Medelsberäkning
för år 2003

Propositionen

För år 2003 föreslås att
de tre  public service-
företagen skall tilldelas
5 885,4 miljoner kronor
från rundradiokontot.  I
enlighet  med riksdagens
beslut våren  2001  har
medlen        från
rundradiokontot    till
programföretagen  räknats
upp med 2 % i förhållande
till år 2002. Den s.k.
fördelningsnyckeln  bör,
menar     regeringen,
bibehållas   oförändrad,
vilket innebär att av de
samlade medlen för år 2003
fördelas 3 397,6 miljoner
kronor (57,73 %) till SVT,
2 208,2 miljoner kronor
(37,52 %) till  SR och
279,6  miljoner  kronor
(4,75 %) till UR.

Av   den   samlade
medelstilldelningen  till
SR, SVT och UR för år 2003
utgör 300 miljoner kronor
reformmedel.
Regeringens   förslag
rörande  de  medel  som
föreslås utgå till SVT och
UR          från
distributionskontot  för
att finansiera kostnaderna
för    TV-distribution
redovisas  nedan  under
avsnitt       3.3.2
Distributionskonto   för
finansiering av kostnader
för TV-distribution.
En förutsättning för att
den         årliga
prisuppräkningen   skall
betalas fullt ut är enligt
riksdagens  beslut våren
2001 att TV-avgiftsskolket
minskas med 25 miljoner
kronor per år. Om skolket
minskar  med  ett lägre
belopp        skall
prisuppräkningen reduceras
med skillnaden mellan 25
miljoner kronor och detta
belopp.  En  eventuell
justering   görs   när
avgiftsintäkterna för år
2003 är kända.
Vidare anför regeringen
att Granskningsnämnden för
radio  och  TV  enligt
riksdagens beslut delvis
skall  finansieras  över
statsbudgeten och delvis
med medel som anvisas från
rundradiokontot    till
statsbudgetens
inkomstsida.  Regeringens
förslag        till
medelstilldelning   till
Granskningsnämnden lämnas
under  utgiftsområde  1
anslaget       27:5
Granskningsnämnden   för
radio och TV.
Regeringen föreslår att
6 215 000 kronor skall
anvisas        från
rundradiokontot    till
statsbudgetens
inkomstsida.      (I
propositionen    anges
felaktigt  6  215  000
miljoner kronor.) Nämndens
totala anslag för år 2003
föreslås   uppgå  till
9 139 000 kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet  har  då  det
gäller  medelsberäkningen
inte något att erinra mot
förslagen i propositionen.
Utskottet  föreslår  att
riksdagen skall godkänna
vad regeringen föreslår om
medelsberäkning  för  år
2003 för SR (inkl. Radio
Sweden), SVT (inkl. Dövas
TV) och UR.

Utskottet  tillstyrker
också regeringens förslag
att   riksdagen  skall
godkänna
medelstilldelningen för år
2003 från rundradiokontot
till    statsbudgetens
inkomstsida    avseende
Granskningsnämnden   för
radio och TV.

3.3.2
Distributionskonto för
finansiering av
kostnader för TV-
distribution

Inledning

Riksdagen har beslutat att
ett        särskilt
distributionskonto   för
finansiering av kostnader
för TV-distribution skall
inrättas      (prop.
2000/01:94, bet. 2000/01:
KrU8, rskr. 2000/01:268).
Bakgrunden   är   att
distributionskostnaderna
för   televisionen   i
allmänhetens tjänst under
kommande tillståndsperiod
kommer att vara höga på
grund    av    att
distributionen    sker
parallellt med både äldre
analog  och ny  digital
sändningsteknik.   Till
distributionskontot  förs
medel från rundradiokontot
som  på  sikt motsvarar
kostnaderna för SVT:s och
UR:s analoga distribution.
Från  distributionskontot
förs   medel    till
programföretagen    som
motsvarar kostnaderna för
TV-distribution via både
analoga  och  digitala
marksändningar för SVT och
UR. Det successivt ökande
underskott       på
distributionskontot  som
uppkommer      under
uppbyggnadsskedet  täcks
genom     lån    i
Riksgäldskontoret. När TV-
sändningarna i det analoga
marknätet  upphör  skall
betalningarna     från
rundradiokontot    till
distributionskontot
fortsätta till dess att
underskottet      är
återbetalt.

Propositionen

Regeringen  föreslår att
riksdagen skall bemyndiga
regeringen   att   för
budgetåret 2003 besluta om
lån  i Riksgäldskontoret
för   att   finansiera
underskottet      på
distributionskontot intill
ett belopp av 724 miljoner
kronor. Regeringen bedömer
nämligen   att   det
ackumulerade underskottet
för år 2003 kommer att
uppgå till högst  detta
belopp.

Regeringen   föreslår
vidare att 163,2 miljoner
kronor skall föras från
rundradiokontot    till
distributionskontot för år
2003. Slutligen föreslås
för år 2003 att SVT skall
anvisas  502,3  miljoner
kronor  och  UR  20,9
miljoner  kronor  från
distributionskontot  för
distributionskostnader.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag  att
riksdagen skall bemyndiga
regeringen att för år 2003
besluta  om  lån   i
Riksgäldskontoret för att
täcka   underskott  på
distributionskontot  för
finansiering av kostnader
för TV-distribution intill
ett belopp av 724 miljoner
kronor.

Vidare    tillstyrker
utskottet att för år 2003
163,2  miljoner  kronor
skall   föras   från
rundradiokontot    till
distributionskontot  samt
att  SVT  skall anvisas
502,3 miljoner kronor och
UR 20,9 miljoner kronor
från  distributionskontot
för
distributionskostnader.

3.3.3 TV-avgiften och
rundradiokontot

Propositionen

I proposition 2000/01:94
Radio   och   TV   i
allmänhetens    tjänst
2002-2005 angav regeringen
att den räknar med att TV-
avgiften kommer att behöva
höjas  även  under  de
kommande åren  för  att
rundradiokontot   skall
komma  i  balans  under
tillståndsperioden.   I
budgetpropositionen
föreslår  regeringen att
TV-avgiften  skall höjas
med 72 kronor till 1 812
kronor per helår fr.o.m.
den 1 januari 2003.

Motionerna

I    två   motioner,
2002/03:Kr338 (m) yrkande
18 och 2002/03:Kr372 (fp)
yrkande   30   avvisas
förslaget om höjning av
TV-avgiften.

Utskottets
ställningstagande

Enligt     utskottets
bedömning är det angeläget
att rundradiokontot är i
balans        under
tillståndsperioden.  För
att uppnå denna balans är
det   nödvändigt   att
förstärka rundradiokontot
genom  den  föreslagna
avgiftshöjningen.
Utskottet   tillstyrker
därför att en höjning i
enlighet med regeringens
förslag träder i kraft den
1 januari 2003. Utskottet
tillstyrker  regeringens
förslag till ändringar i
lagen (1989:41)  om TV-
avgift    med   viss
redaktionell ändring. Ut-
skottets  ändringsförslag
är av formell natur och
framgår  av  utskottets
förslag   till   riks-
dagsbeslut (förslagspunkt
45).      Regeringens
lagförslag finns i bilaga
2.       Motionerna
2002/03:Kr338 (m) yrkande
18 och 2002/03:Kr372 (fp)
yrkande 30 avstyrks.


4 Ungdomspolitik
(politikområde 29)


4.1 Anslagen inom
ungdomspolitiken
(29:1-29:2)

Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslaget
29:1
Ungdomsstyrelsen.

Riksdagen     bör
dessutom med bifall
till       ett
motionsförslag  och
med  delvis  bifall
till   ett  annat
motionsförslag  och
till   regeringens
förslag     under
anslaget 29:2 Bidrag
till nationell  och
internationell
ungdomsverksamhet
anvisa   87 889 000
kronor, en minskning
i förhållande  till
regeringens  förslag
med 2 500 000 kronor.

4.1.1 Ungdomsstyrelsen
(29:1)

Inledning

Hösten  1999  behandlade
riksdagen   proposition
1998/99:115 På ungdomars
villkor - ungdomspolitik
för demokrati,  rättvisa
och  framtidstro  (bet.
1999/2000:KrU4,   rskr.
199/2000:53).

Riksdagen godkände tre nya
mål för en generell och
sektorsövergripande
ungdomspolitik:

1. Ungdomar skall ha goda
förutsättningar   att
leva ett självständigt
liv.
2.
3. Ungdomar  skall  ha
verklig möjlighet till
inflytande     och
delaktighet.
4.
5. Ungdomars  engagemang,
skapande förmåga  och
kritiska tänkande skall
tas till vara som en
resurs.
6.
Ungdomsstyrelsen   skall
verka för att målen för
den  nationella ungdoms-
politiken    uppfylls.
Regeringen  utformar  de
övergripande  målen  för
Ungdomsstyrelsens
verksamhet. Regeringen har
med utgångspunkt i de tre
målen  beslutat  om  41
delmål         för
ungdomspolitiken,  vilka
fungerar som en utgångs-
punkt för uppföljning och
analys  av  den samlade
ungdomspolitiken. En rap-
port avlämnas varje  år
till   regeringen   av
Ungdomsstyrelsen,   som
skall göra en mera för-
djupad analys vart fjärde
år, första gången våren
2004.   Riksdagen  får
således tillfälle att i
samband        med
budgetpropositionen för år
2005 ta del av regeringens
bedömning av utvecklingen
och av eventuella behov av
ändringar i  den  förda
politiken.
Ungdomsstyrelsen    har
vidare till uppdrag att ta
fram goda exempel för att
illustrera olika former av
konkret  verksamhet  som
bidrar    till   att
ungdomspolitikens   mål
uppnås.


Propositionen


Regeringen  bedömer  att
Ungdomsstyrelsen  lyckats
förankra och genomföra en
samlad  uppföljning  av
ungdomspolitiken.  Vidare
har myndigheten påbörjat
en  uppföljning  av den
sektorsövergripande
kommunala
ungdomspolitiken.
Regeringen  anser  att
Ungdomsstyrelsen har god
förmåga att genomföra de
uppdrag  som givits  av
regeringen.

Regeringen   redovisar
vidare sin bedömning av
resultaten av den förda
nationella
ungdomspolitiken (prop. s.
116-120).
Resursförstärkningar har
tillförts under tidigare
år, vilka har använts för
att bygga upp ett system
för uppföljningen av den
nationella   och   den
kommunala
ungdomspolitiken.
Regeringen  föreslår att
ett  oförändrat  anslag
skall anvisas för år 2003.
Dock har en besparing om
128 000 kronor gjorts som
ett led i de generella
åtgärderna   för   att
begränsa      statlig
konsumtion.    Anslaget
föreslås uppgå till 18 171
000 kronor.

Motion

I motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande 19 hemställs att
anslaget skall minskas med
16 miljoner kronor som en
följd  av  att  det  i
motionen också föreslås en
neddragning   av   de
statsbidrag      till
ungdomsorganisationerna
som Ungdomsstyrelsen har
att hantera.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   har   även
tidigare år haft att ta
ställning   till   ett
motionsyrkande     om
minskning  av  anslaget
motsvarande   det   nu
aktuella. Utskottet anser
liksom   vid  tidigare
tillfällen att  det  är
viktigt        att
Ungdomsstyrelsen    har
möjligheter att genomföra
sina  ökade  uppgifter,
bl.a. att verka för att
målen för ungdomspolitiken
uppnås samt att följa upp
och analysera den förda
ungdomspolitiken på både
det  statliga  och  det
kommunala området. Det är
också   viktigt   att
Ungdomsstyrelsen    kan
stödja kommunerna i deras
arbete  inom  ungdoms-
området. Utskottet anser
att riksdagen bör avslå
motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande 19.

Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning   under
anslaget.

4.1.2 Bidrag till
nationell och
internationell
ungdomsverksamhet
(29:2)

Inledning

Anslaget  disponeras  av
Ungdomsstyrelsen    för
statsbidrag till ungdoms-
organisationer   enligt
förordningen (1994:641) om
statsbidrag till ungdoms-
organisationer  samt för
stöd till nationell och
internationell  ungdoms-
verksamhet.

I   enlighet   med
riksdagens tidigare beslut
skall 20 % av överskottet
från AB  Svenska  Spels
värdeautomatspel tillföras
Ungdomsstyrelsen    för
fördelning      till
ungdomsorganisationer.
Regeringen    redovisar
(prop.  s.  116)  att
Ungdomsstyrelsen på detta
sätt kommer att få omkring
86 miljoner kronor under
år 2002.
Vid föregående riksmöte
godkände riksdagen att det
nuvarande  grundbidraget
skall ersättas  med ett
nytt  (prop.  2001/02:1,
bet. 2001/02:KrU1, rskr.
2001/02:74). Det nuvarande
särskilda     bidraget
behålls. Regeringen  har
därefter beslutat om en ny
bidragsförordning
(2001:1060).   De  nya
bidragsreglerna   skall
ligga  till  grund  för
Ungdomsstyrelsens  beslut
under   år  2003  om
statsbidrag      för
bidragsåret 2004.
EU:s   samarbete  på
ungdomsområdet regleras i
Amsterdamfördraget
(artikel   149).   Av
fördragsartikeln  framgår
att målen för gemenskapens
insatser bl.a. skall vara
att främja rörligheten för
studerande och lärare samt
att främja utvecklingen av
ungdoms-        och
ungdomsledarutbyte.
Ett   nytt  sjuårigt
ungdomsprogram,  Ungdom,
påbörjades under år 2000
och sträcker  sig  fram
t.o.m.  december  2006.
Programmet    omfattar
delprogrammen Ungdom för
Europa  (ungdomsutbyte),
Europeisk volontärtjänst,
Ungdomsinitiativ,
Programsamverkan    och
Stödaktiviteter.
En    vitbok    om
ungdomspolitik
överlämnades till rådet i
november 2001.  I boken
föreslås  att inflytande
och      delaktighet,
information,
volontärarbete och bättre
kunskap  om  unga skall
prioriteras.   Speciella
hänsyn till ungas behov
bör   tas   och  ett
sektorsövergripande
arbetssätt       bör
introduceras inom områdena
utbildning,   livslångt
lärande,    rörlighet,
arbetsmarknad och social
integration, rasism  och
främlingsfientlighet samt
självständighetsfrågor.

Propositionen

Regeringen påminner om att
anslaget 29:2 Bidrag till
nationell       och
internationell
ungdomsverksamhet   m.m.
tidigare har minskats med
4 miljoner  kronor  som
förts över till anslaget
30:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler.   Dessa
medel har disponerats av
Ungdomsstyrelsen,   som
fördelat   dem  mellan
samlingslokalorganisationer
för utredningsarbete och
informationsinsatser
avseende     ungdomars
utnyttjande       av
samlingslokaler för olika
verksamheter.

Regeringen föreslår nu
att anslaget 29:2 Bidrag
till   nationell   och
internationell
ungdomsverksamhet   m.m.
skall förstärkas med 1,5
miljoner kronor som förs
över från anslaget 30:2
Bidrag  till  allmänna
samlingslokaler.  Medlen
skall kunna användas för
insatser som rör ungdomars
behov  av  mötesplatser,
liksom för förstärkningar
av   utvecklingsinsatser
gentemot kommunerna m.m.
(Samtidigt föreslås under
anslaget 30:2 att några
särskilda  medel  inte
längre skall avsättas för
fördelning       av
Ungdomsstyrelsen   till
samlingslokalorganisationer.)
Regeringen föreslår att
anslaget skall föras upp
med 90 389 000 kronor för
år 2003.
Regeringen  anför  i
budgetpropositionen  att
Sverige  i EU-samarbetet
prioriterar de områden som
tas upp i kommissionens
ovan nämnda vitbok. Vidare
anser regeringen att det
är av särskilt intresse
att    främja    det
sektorsövergripande
arbetssättet     inom
ungdomspolitiken    och
betonar även vikten av att
jämställdhetsaspekten
särskilt  beaktas  inom
europeisk ungdomspolitik.

Motioner


I motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande 20 föreslås att
riksdagen skall anvisa ett
med 74 miljoner  kronor
minskat      anslag.
Motionärerna anser att en
omprövning av bidraget är
nödvändig då  de flesta
ungdomsorganisationer har
fått minskat medlemsantal,
medan  ungdomsaktiviteter
som inte får bidrag drar
till sig nya grupper av
ungdomar.

Enligt      motion
2002/03:Fi230 (s, v, mp)
yrkande 6 i denna del bör
regeringens  förslag  om
överföring av 1,5 miljoner
kronor från anslaget 30:2
Bidrag  till  allmänna
samlingslokaler    till
anslaget 29:2 Bidrag till
nationell       och
internationell
ungdomsverksamhet   m.m.
inte genomföras. Dessutom
föreslår motionärerna att
anslaget skall minskas med
ytterligare  1  miljon
kronor i förhållande till
regeringens förslag, dvs.
minskas med sammanlagt 2,5
miljoner      kronor.
Motionärerna  anser  att
ökade    medel   för
ungdomspolitisk utveckling
m.m. i stället bör kunna
skapas genom omfördelning
mellan anslagsposter inom
anslaget 29:2. Riksdagen
bör således anvisa 87 889
000 kronor under det nu
aktuella anslaget 29:2.

Utskottets
ställningstagande


Utskottet  anser   att
bidraget       till
ungdomsorganisationerna är
en   viktig  del  av
ungdomspolitiken, då det
är ett stöd till ungdomars
eget   engagemang  och
möjligheter      till
inflytande.   Utskottet
anser därför att anslaget
inte bör minskas med 74
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag,
vilket föreslås i motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
20.   Yrkandet   därom
avstyrks.

Utskottet anser vidare,
i likhet med motionärerna
bakom motion 2002/03:Fi230
(s),  att  2,5 miljoner
kronor bör föras över till
anslaget 30:2 och att det
nu aktuella anslaget 29:2
Bidrag till nationell och
internationell  ungdoms-
verksamhet  m.m.  skall
minskas med samma belopp
och uppgå till 87 389 000
kronor.  Riksdagen  bör
således        vid
medelsanvisningen bifalla
motion 2002/03:Fi230 (s,
v, mp) yrkande 6 i denna
del. (Frågan om särskilt
avsatta   medel   till
Ungdomsstyrelsens
disposition      för
samlingslokalernas
utredningsverksamhet  och
information om ungdomars
samlingslokalutnyttjande
behandlar utskottet i det
följande under  anslaget
30:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler.)

4.2 Övrigt inom
ungdomspolitiken


Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen bör avslå
motionsförslagen  om
ett  nytt  anslag
benämnt KUL-miljoner.

4.1.3 KUL-miljoner

Motionerna

I motionerna 2001/02:Kr17
(c)    yrkande    2,
2002/03:Kr336 (c) yrkande
7 och 2002/03:Kr337 (c) i
denna  del  återkommer
Centerpartiet  med  ett
förslag  om  att  ett
särskilt  anslag  skall
inrättas för  stöd till
ungdomars     kultur.
Motionärerna föreslår att
anslaget  skall benämnas
KUL-miljoner och föras upp
med 100 miljoner kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet behandlade ett
motsvarande  yrkande  om
införande  av  ett nytt
anslag  vid  föregående
riksmöte       (bet.
2001/02:KrU1  s.  117).
Utskottet  anförde  där
bl.a.  att  barn  och
ungdomar    självfallet
omfattas    av   det
kulturpolitiska målet om
allas   delaktighet  i
kulturen och att de allt
sedan   år  1996  är
prioriterade     inom
kulturpolitiken och bör få
del  av  de bidrag som
lämnas  under  kultur-
anslagen. Med hänvisning
till det anförda avstyrker
utskottet    motionerna
2001/02:Kr17 (c) yrkande
2,  2002/03:Kr336  (c)
yrkande    7    och
2002/03:Kr337 (c) i denna
del.


5
Folkrörelsepolitik
(politikområde 30)


5.1 Anslagen till
folkrörelsepolitiken
(30:1-30:4)

Utskottets förslag i
korthet

Utskottet  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
30:1   Stöd  till
idrotten,
30:3  Bidrag  till
kvinnoorganisationernas
centrala  verksamhet
samt
30:4   Stöd  till
friluftsorganisationer.

Riksdagen  bör  med
bifall  till  ett
motionsförslag  och
med  delvis  bifall
till      andra
motionsförslag under
anslaget 30:2 Bidrag
till     allmänna
samlingslokaler
anvisa  29 miljoner
kronor     under
anslaget, en ökning i
förhållande   till
regeringens  förslag
med  2,5  miljoner
kronor.
Motionsförslag   om
minskat  anslag bör
därmed avslås.

Vidare bör riksdagen
med bifall till ett
motionsyrkande
tillkännage    för
regeringen  att  4
miljoner kronor  av
anslaget 30:2 skall
disponeras     av
Ungdomsstyrelsen för
viss information m.m.
om     ungdomars
nyttjande     av
samlingslokaler.

Riksdagen bör vidare
godkänna     att
regeringen  på  AB
Svenska     Spels
bolagsstämma år 2003
verkar   för  att
bolagsstämman
beslutar om ett stöd
till idrotten i form
av  ett  bidrag på
högst  160 miljoner
kronor.

Riksdagen bör avslå
motionsförslagen om

-  tilläggsdirektiv
till
Samlingslokalutredningen,
jämför  reservation
28 (c),
- samlingslokalernas
betydelse    för
jämlikheten    i
kulturlivet, jämför
reservation 29 (kd,
c) och
- nya organisationer
som     bedriver
friluftsverksamhet.

5.1.1 Stöd till
idrotten (30:1)

Inledning

Från anslaget utgår bidrag
till       Sveriges
Riksidrottsförbund  (RF)
för  den verksamhet som
bedrivs av förbundet och
till förbundet  anslutna
organisationer.

De  övergripande syftena
med statsbidraget är att
stödja verksamhet som

· bidrar   till   att
utveckla  barns  och
ungdomars intresse och
benägenhet för motion
och idrott samt deras
möjligheter att utöva
inflytande över och ta
ansvar   för   sitt
idrottande,
·
· gör  det möjligt för
alla  människor  att
utöva   idrott  och
motion,
·
· syftar till  att  ge
kvinnor och män lika
förutsättningar   att
delta         i
idrottsverksamhet,
·
· främjar integration och
god etik,
·
· bidrar till att väcka
ett livslångt intresse
för motion och därmed
främja en god hälsa hos
alla människor (prop.
1998/99:107,    bet.
1999/2000:KrU3,  rskr.
1999/2000:52).
·
Vid  AB  Svenska  Spels
bolagsstämma  år  2002
fattades  beslut om ett
bidrag till idrotten på 60
miljoner kronor. Vid samma
tillfälle     fattades
dessutom beslut om att ca
363  miljoner kronor av
överskottet  från  det
värdeautomatspel  som AB
Svenska   Spel   har
koncession på att driva
skall  betalas  ut  för
idrottsrörelsens  lokala
barn-         och
ungdomsverksamhet   via
Riksidrottsförbundet.
Sistnämnda     siffra
baserades på överskottet
från värdeautomatspelen år
2001.


Propositionen


Anslaget  för  år  2003
föreslås  av  regeringen
anvisas  455  240  000
kronor.

Regeringen  anser  att
överskottet  från   AB
Svenska       Spels
värdeautomater har givit
föreningarna  förbättrade
möjligheter att utveckla
barn-   och   ungdoms-
verksamheten,  genomföra
ökade   satsningar  på
ledarutbildning samt öka
stödet   till   lokala
föreningsägda anläggningar
för    barn-    och
ungdomsidrott. Regeringens
avser  att  ytterligare
stärka idrottens barn- och
ungdomsverksamhet  genom
att låta en större del av
AB Svenska Spels överskott
komma   idrottsrörelsen
tillgodo.

Regeringen   föreslår
således  att  riksdagen
godkänner att regeringen
på  AB  Svenska  Spels
bolagsstämma  år  2003
verkar    för    att
bolagsstämman beslutar om
stöd till idrotten i form
av ett bidrag på högst 160
miljoner kronor.
I propositionen uttalas
att en förutsättning för
de  extra  100 miljoner
kronorna  i  förhållande
till år 2002, som föreslås
gå till idrottens barn-
och ungdomsverksamhet, är
att idrottsrörelsen tar på
sig att öppna dörrarna för
fler,  hålla  tillbaka
avgifterna, satsa mer på
flickidrotten,  delta  i
kampen  mot  droger och
intensifiera  samarbetet
med skolorna.

Motionerna


Motionärerna     bakom
motionerna  2002/03:Kr266
(fp)   yrkande   17,
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
33  i  denna  del  och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18 i denna del föreslår en
ökning av anslaget med 10
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag.
Ökningen  skall  enligt
motionärerna  möjliggöra
föreslagna satsningar vad
gäller dopningsbekämpning,
idrottsforskning m.m.


Utskottets
ställningstagande


Utskottet är inte berett
att    förorda    en
medelsanvisning    som
överstiger   den   som
regeringen har föreslagit.
Utskottet föreslår därför
att  riksdagen  avslår
motionerna  2002/03:Kr266
(fp)   yrkande   17,
2002/03:Kr372 fp) yrkande
33  i  denna  del  och
2002/03:Fi232 (fp) yrkande
18  i  denna  del samt
beslutar att anvisa medel
under anslaget i enlighet
med regeringens förslag.
Utskottet   vill   i
sammanhanget  påminna om
det betydande belopp av
överskottet      från
värdeautomatspel  som AB
Svenska  Spel  tillför
idrottsrörelsen  utanför
anslaget   Stöd   till
idrotten  och  som ökat
väsentligt  de  senaste
åren.

Utskottet anser i likhet
med regeringen att en del
av  överskottet från AB
Svenska Spels verksamhet
skall  lämnas  som  ett
samlat   bidrag   till
idrotten   även   för
budgetåret 2003. Riksdagen
bör   därför   enligt
utskottets mening godkänna
att  regeringen  på  AB
Svenska Spels bolagsstämma
år 2003 verkar för att
bolagsstämman beslutar om
ett stöd till idrotten i
form av ett bidrag på 160
miljoner kronor.

5.1.2 Bidrag till
allmänna
samlingslokaler (30:2)

Inledning

Bidrag  till  allmänna
samlingslokaler lämnas för
köp, ny- eller ombyggnad,
standardhöjande
reparationer  eller  för
handikappanpassning  som
utförs utan samband med
andra bidragsberättigande
åtgärder.

Inom anslaget  avsätts
dessutom   medel  till
samlingslokalorganisationerna
Folkets Hus och Parker,
Våra    Gårdar   och
Bygdegårdarnas
Riksförbund.
I propositionen uppges
att   regeringen   har
tillkallat  en  särskild
utredare för att undersöka
och  analysera  frågor
rörande      allmänna
samlingslokaler.     I
utredarens uppdrag ingår
bl.a.   att  undersöka
effekterna       av
statsbidraget och i vilken
utsträckning  målen  för
bidraget uppnås.

Propositionen


För  år  2002  har, av
anslagets  29  miljoner
kronor, 4 miljoner kronor
gått         till
samlingslokalorganisationerna
Folkets Hus och Parker,
Våra    Gårdar   och
Bygdegårdarnas Riksförbund
för  informationsinsatser
och utredningsarbete som
avser ungdomars nyttjande
av    samlingslokaler.
Regeringen föreslår nu att
särskilda ungdomsinsatser
inte  skall  finansieras
från detta anslag och att
anslaget  därför  skall
minskas med 2,5 miljoner
kronor. Stöd kommer dock
enligt  regeringen  även
fortsättningsvis att utgå
till  samlingslokalorga-
nisationerna     från
anslaget.

Av indragningen på 2,5
miljoner  kronor  skall
enligt regeringens förslag
1 miljon kronor föras över
till  utgiftsområde  1,
anslaget  46:1  Allmänna
val,  och  1,5 miljoner
kronor föras över  till
anslaget 29:2 Bidrag till
nationell       och
internationell
ungdomsverksamhet,  inom
utgiftsområde  17,  för
insatser       inom
ungdomspolitiken,  bl.a.
insatser  som  kan röra
ungdomars   behov   av
mötesplatser.

Regeringen  föreslår att
riksdagen under anslaget
anvisar 26 500 000 kronor.

Motionerna

Motionärerna     bakom
motionerna  2002/03:Kr262
(c)  yrkande  1  och
2002/03:Kr337 (c) i denna
del föreslår att samhället
bör stödja upprustning och
standardhöjningar    av
allmänna  samlingslokaler
med   ytterligare   40
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens förslag.

Under  anslaget  bör
enligt motionärerna bakom
motion 2002/03:Kr210 (c)
medel avsättas för att de
hörselskadades   problem
skall uppmärksammas  och
åtgärdas (yrkande 2).

I motionerna 2002/03:Kr366
(kd)    yrkande   7,
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
8  i  denna  del  och
2002/03:N307 (kd) yrkande
9 föreslår motionärerna en
ökning av anslaget med 5
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag.
Motionärerna  framhåller
att  lokalerna  har  en
avgörande betydelse  för
ett levande kulturliv och
att bidragen är väsentliga
inte minst ur ett lokalt
och       regionalt
utvecklingsperspektiv och
för  att  göra  lokaler
tillgängliga      för
funktionshindrade. Vidare
framhålls       att
samlingslokalerna ofta är
den enda samlingspunkten
för    barn-    och
ungdomsarbete.

Motionärerna bakom motion
2002/03:Fi230 (s, v, mp)
påtalar  att regeringens
förslag innebär att medel
skall   flyttas   från
anslaget  Bidrag  till
allmänna  samlingslokaler
till anslaget 29:2 Bidrag
till   nationell   och
internationell
ungdomsverksamhet.
Regeringens motiv är att
stödja  ungas  behov av
mötesplatser. Motionärerna
anser  att  medel  för
ungdomspolitisk utveckling
bör kunna gå att skapa
utan en sådan omfördelning
mellan anslagen. Den bör i
stället kunna åstadkommas
genom  en  omfördelning
mellan   anslagsposterna
inom    ungdomsanslaget
(29:2).    Motionärerna
föreslår   mot   denna
bakgrund att stödet till
samlingslokalerna  skall
ökas  med  2,5 miljoner
kronor utöver regeringens
förslag och att, i likhet
med    år    2002,
Ungdomsstyrelsen   skall
disponera  4  miljoner
kronor av anslaget Bidrag
till       allmänna
samlingslokaler för stöd
till
samlingslokalorganisationerna
för  informationsinsatser
och utredningsarbete som
avser ungdomars nyttjande
av     samlingslokaler
(yrkandena 6 i denna del
och 7).

Motionärerna     bakom
motionerna  2002/03:Kr330
(s) och 2002/03:Kr363 (s)
anför att bidraget till de
allmänna samlingslokalerna
är  alltför  lågt  i
förhållande till de behov
som finns. Tillgången till
samlingslokal  är enligt
motionärerna      en
förutsättning  för  det
livslånga lärandet,  för
ett brett och mångsidigt
kulturliv   samt   för
sammanhållningen    och
utvecklingen av den egna
bygdens
framtidsmöjligeter.

Enligt motionärerna bakom
motion 2002/03:Kr338 (m)
bör anslaget  avskaffas.
Motionärerna  anser  det
vara  en  regional  och
kommunal  uppgift  att
tillgodose  behovet  av
samlingslokaler. Bidraget
till  handikappanpassning
av lokalerna bör enligt
motionärerna anslås från
ett  annat utgiftsområde
(yrkande 21).

I motion 2002/03:Kr262 (c)
hemställer  motionärerna
att  Samlingslokalutred-
ningen  skall  erhålla
tilläggsdirektiv  om att
också        belysa
samlingslokalernas
betydelse  för kulturen.
Motionärerna påtalar att
stor konst kan presenteras
också i litet format och
att det är nyckeln till
att alla människor i sin
egen närmiljö skall kunna
möta kulturens  mångfald
(yrkande 2).

I motion 2001/02:Kr16 (kd)
- väckt med anledning av
regeringens   resultat-
redovisning  i skrivelse
2001/02:176  Kultur  och
delaktighet  -  föreslår
motionärerna      att
regeringen skall återkomma
med en redovisning av sin
syn på samlingslokalernas
betydelse för jämlikheten
i kulturlivet (yrkande 4).

Utskottets
ställningstagande

Utskottet anser i likhet
med flertalet motionärer
att    de   allmänna
samlingslokalerna  är av
stor betydelse för en rad
olika organisationer och
är en viktig grundpelare
för  det  demokratiska
samhället. Samlingslokaler
i hela landet bidrar till
att  stärka  den lokala
identiteten,  gemenskapen
och demokratin. För att
vidmakthålla dessa viktiga
värden   bör   enligt
utskottets   uppfattning
anslaget inte minskas som
regeringen föreslagit utan
stanna på den nivå som
gäller  för  år  2002,
nämligen  29  miljoner
kronor.  Riksdagen  bör
därför  bifalla  motion
2002/03:Fi230  (s, v, mp)
yrkande 6 i denna del,
delvis bifalla motionerna
2002/03:Kr262 (c) yrkande
1,  2002/03:Kr330  (s),
2002/03:Kr337 (c) i denna
del, 2002/03:Kr363  (s),
2002/03:Kr366 (kd) yrkande
7,  2002/03:Kr371  (kd)
yrkande 8 i denna del, och
2002/03:N307 (kd) yrkande
9,  samt  avslå  motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
21 och regeringens förslag
att minska anslaget.

Utskottet anser vidare
att riksdagen i samband
med medelsanvisningen som
sin mening bör tillkännage
för   regeringen   att
Ungdomsstyrelsen   skall
disponera  4  miljoner
kronor  under  anslaget.
Dessa medel skall på samma
sätt som under år 2002
användas för bidrag till
samlingslokalorganisationerna
för  informationsinsatser
och utredningsarbete som
avser ungdomars nyttjande
av  samlingslokaler  för
olika    verksamheter.
Riksdagen  bör  således
bifalla       motion
2002/03:Fi230 (s, v, mp)
yrkande 7.
Beträffande yrkandet i
motion 2002/03:Kr210 (c)
om bl.a.  avsättande av
medel till åtgärder för de
hörselskadade i allmänna
samlingslokaler   anser
utskottet  att  det får
ankomma på Boverket att
pröva och mot  varandra
väga ansökningar om bidrag
till de olika ändamål som
kan  finansieras  inom
anslaget,    däribland
handikappanpassning.
Utskottet avstyrker därmed
motion 2002/03:Kr210 (c)
yrkande 2.

Som  angetts  ovan  har
regeringen tillkallat en
särskild utredare för att
undersöka och  analysera
frågor  rörande allmänna
samlingslokaler. Utskottet
finner inte skäl att ge
utredaren tilläggsdirektiv
i    enlighet    med
motionärernas hemställan i
motion 2002/03:Kr262 (c).
Utskottet förutsätter att
frågan         om
samlingslokalernas
betydelse för kulturen på
något  sätt kommer  att
belysas         i
utredningsarbetet.   Med
hänvisning   till  det
anförda     avstyrker
utskottet      motion
2002/03:Kr262 (c) yrkande
2.

Utskottet finner inte skäl
att        bifalla
motionsyrkandet  om  en
redovisning av regeringens
syn på samlingslokalernas
betydelse för jämlikheten
i kulturlivet. Utskottet
förutsätter  att arbetet
med   att   utveckla
resultatredovisningen till
riksdagen även kommer att
avse folkrörelsepolitiken
och att det då också blir
en fördjupad analys av de
allmänna
samlingslokalernas
betydelse.    Utskottet
avstyrker således motion
2001/02:Kr16 (kd) yrkande
4.

5.1.3 Bidrag till
kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet
(30:3)

Inledning

Bidraget skall  användas
till   kostnader   för
kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet.

Statsbidraget   syftar
till att stärka kvinnornas
ställning i samhället i
syfte    att   uppnå
jämställdhet    mellan
kvinnor och män.
En särskild utredare som
har    sett    över
statsbidraget till kvinno-
organisationer överlämnade
år   2000  betänkandet
Statligt stöd till kvinno-
organisationer     och
jämställdhet     (SOU
2000:18).   Betänkandet
bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
År  2002  tillfördes
anslaget ett engångsbelopp
om 1,5 miljoner kronor.
Beloppet har använts för
bidrag   till   s.k.
paraplyorganisationer för
kvinnoorganisationer.

Propositionen


Regeringen  föreslår att
riksdagen under anslaget
anvisar 3 432 000 kronor.


Motionen


Motionärerna bakom motion
2002/03:Kr338 (m)  anser
att den största delen av
stödet        till
kvinnoorganisationerna bör
flyttas till utgiftsområde
14. Anslaget bör därmed
minska med 2,5 miljoner
kronor i förhållande till
regeringens    förslag
(yrkande 22).

Utskottets
ställningstagande

Utskottet anser att stödet
till
kvinnoorganisationerna
fyller en viktig funktion
för att upprätthålla och
vidareutveckla  kvinnors
position  i det svenska
samhället.    Utskottet
finner inte skäl att ändra
regeringens förslag till
medelsanvisning    och
avstyrker  därmed motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
22.

5.1.4 Stöd till
friluftsorganisationer
(30:4)

Inledning

Under  anslaget  anvisas
medel för att ge bidrag
till
friluftsorganisationer.

Regeringen  har i sin
skrivelse   En  samlad
naturvårdspolitik  (skr.
2001/02:173)  angett att
Naturvårdsverket har ett
generellt ansvar för att
se     till    att
förutsättningar    för
friluftsliv  bevaras och
utvecklas.  Detta  står
sedan årsskiftet 2001/02
också inskrivet i verkets
instruktion.  Friluftsliv
berör   dock   många
myndigheter      och
organisationer vid sidan
av    Naturvårdsverket.
Regeringen avser att vid
Naturvårdsverket  inrätta
ett   Friluftsråd  som
fr.o.m. 2003 kan fungera
som   forum  för  de
myndigheter,
organisationer,  forskare
m.fl. som på olika sätt
har   beröring   med
friluftslivet  och  dess
förutsättningar,   t.ex.
inom   områden   som
folkhälsa, utbildning och
skola,  forskning  och
kulturmiljö.
Regeringen avser att ge
Naturvårdsverket i uppdrag
att fr.o.m. år 2003 bereda
frågor om fördelning av
medel från anslaget 30:4
Stöd  till   Frilufts-
organisationer. Regeringen
avser att ge Friluftsrådet
mandat att fatta beslut om
denna medelsfördelning.

Propositionen

Regeringen föreslår  att
anslaget  för  år  2003
anvisas   15  miljoner
kronor.

Motionen

Motionärerna bakom motion
2002/03:Kr368 (kd) anför
att det måste finnas en
öppenhet  för  att  i
anslaget  innefatta  nya
organisationer     som
bedriver
friluftsverksamhet, t.ex.
scoutrörelserna ( yrkande
11).

Utskottets
ställningstagande

Utskottet      delar
regeringens   bedömning
beträffande    stödets
storlek och tillstyrker i
enlighet      härmed
regeringens förslag till
medelsanvisning.

Beträffande motionsyrkandet om
en  öppenhet  för  nya
organisationer     som
bedriver
friluftsverksamhet  anser
utskottet  att  det får
ankomma på Friluftsrådet
att pröva och mot varandra
väga  ansökningar  från
friluftsorganisationer som
kan  finansieras  inom
anslaget.    Utskottet
avstyrker  därmed motion
2002/03:Kr368 (kd) yrkande
11.

Utskottet kan tillägga
att Svenska Scoutförbundet
erhåller  medel   över
anslaget 29:2 Bidrag till
nationell       och
internationell
ungdomsverksamhet. Medlen
fördelas   dels   till
riksorganisationen,  dels
till enskilda föreningar i
kommunerna. För år 2002
erhöll förbundet drygt 4,5
miljoner  kronor. Scout-
förbundet   var   den
organisation som år 2002
erhöll   det   högsta
grundbidraget, vilket är
baserat   på   antalet
medlemmar,
lokalavdelningar    och
sammankomster.

6
Utbildningspolitik
under
utgiftsområde 17
(politikområde 25)


6.1  Anslagen  inom
folkbildningspolitiken
(25:1-25:3)

Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen  bör  med
avslag       på
motionsyrkanden
bifalla  regeringens
förslag     till
medelsanvisning under
anslagen
25:1  Bidrag  till
folkbildningen,
25:2  Bidrag  till
vissa
handikappåtgärder
inom  folkbildningen
och
25:3  Bidrag  till
kontakttolkutbildning.

Riksdagen bör besluta
om bemyndigande för
regeringen  att,  i
fråga  om  anslaget
25:2  Bidrag  till
vissa
handikappåtgärder
inom folkbildningen,
besluta om stöd för
funktionshindrade vid
folkhögskolor.

6.1.1 Bidrag till
folkbildningen (25:1)

Inledning

Regeringen redovisar under
utgiftsområde      16
Utbildning och universi-
tetsforskning sin syn på
vuxenutbildningens   och
folkbildningens verksamhet
och  utveckling  (prop.
2002/03:1,  volym  8).
Förslaget        om
medelsanvisning   under
anslaget återfinns under
utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund  och
fritid.

En statlig utvärdering
av  folkbildningen  har
tillsatts  av regeringen
(dir. 2001:74). Uppdraget
skall redovisas senast den
15 mars 2004.

Propositionen

I  syfte  att  bredda
regeringens
beslutsunderlag inför en
kommande     folkbild-
ningsproposition    har
regeringen  ställt  2,5
miljoner  kronor  till
Folkbildningsrådets
disposition  för  åren
2002-2004. Syftet är att
aktörer  inom  folkbild-
ningen   skall   kunna
utarbeta   ett  samlat
dokument        om
folkbildningens  framtida
roll och uppgifter.

Kunskapslyftet  upphör
som projekt vid årsskiftet
2002/03 och ersätts av en
permanent  satsning  på
vuxenutbildning    och
folkhögskolan. Regeringen
beräknar medel motsvarande
drygt        7 000
årsstudieplatser     i
folkhögskolan för år 2003
inom  ramen  för  den
särskilda satsningen  på
vuxenutbildning. De 7 000
särskilda
årsstudieplatserna  avses
bibehållas åren 2003-2005.
Därefter       avses
statsbidraget  för dessa
inordnas  i det samlade
bidraget till  folkbild-
ningen fr.o.m. år 2006.
Beslutet om det riktade
statsbidraget fattades av
riksdagen i enlighet med
förslag  i propositionen
Vuxnas   lärande   och
utvecklingen      av
vuxenutbildningen  (prop.
2000/01:72,      bet.
2000/01:UbU15,    rskr.
2000/01:
229)     samt    i
budgetpropositionen för år
2002  (prop.  2001/02:1,
bet. 2001/02:UbU1, rskr.
2001/02:97).
I  syfte  att  värna
folkbildningen     har
regeringen undantagit den
från de besparingsåtgärder
som  föreslås  för  att
minska   den  statliga
konsumtionen år 2003.
Regeringen föreslår att
riksdagen  anvisar  ett
obetecknat anslag för år
2003 om 2 519 631 000
kronor.

Motionerna

I motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande  23 föreslås en
överföring om 900 miljoner
kronor, avseende bidraget
till folkhögskolorna, från
utgiftsområde  17  till
utgiftsområde     16.
Samtidigt  föreslås  en
besparing på 350 miljoner
kronor på den återstående
delen av anslaget, vilken
avser  bidraget   till
studieförbunden. I yrkande
24 föreslår motionärerna
därför  en  sammantagen
minskning av anslaget 25:1
Bidrag till folkbildningen
med 1 250 miljoner kronor.

Utskottets
ställningstagande

Enligt utskottets mening
är  regeringens  förslag
till anslagsnivå för år
2003 väl avvägd. Utskottet
vidhåller den uppfattning
som redovisats i tidigare
års betänkanden (senast i
2001/02:KrU1  s.  127),
nämligen  att  en sådan
besparing på anslaget som
föreslås   i   motion
2002/03:Kr338 (m) yrkande
24  allvarligt  skulle
motverka   syftet  med
statsbidraget.  Utskottet
vidhåller också sin tidi-
gare      redovisade
uppfattning   om   att
medelsanvisningen   till
folkbildningen  inte bör
delas  upp  mellan  två
utgiftsområden på det sätt
som föreslås i motionens
yrkande  23.  Yrkandena
avstyrks av utskottet, som
tillstyrker  regeringens
förslag        till
medelsanvisning.

6.1.2 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom
folkbildningen (25:2)

Inledning

Under  anslaget  anslås
medel   till   Statens
institut  för  särskilt
utbildningsstöd  (SISUS)
för         vissa
handikappåtgärder   inom
folkbildningen.     De
övergripande  målen  för
SISUS verksamhet är att
förbättra
förutsättningarna   för
utbildning och studier för
i första hand unga och
vuxna   personer   med
funktionshinder samt att
administrera och utveckla
olika stöd som behövs i
och        omkring
studiesituationen. Vidare
anslås medel till Tolk-
och  översättarinstitutet
(TÖI)  vid  Stockholms
universitet, som ansvarar
för fördelningen av stats-
bidrag        till
folkhögskoleförlagd
teckenspråksutbildning,
tolkutbildning för döva,
dövblinda  och vuxendöva
samt
teckenspråkslärarutbildning.
Dessa utbildningar skall
planeras i samverkan med
berörda handikapporganisa-
tioner.

Propositionen

Regeringen föreslår  att
riksdagen    bemyndigar
regeringen att under 2003,
i fråga om det obetecknade
anslaget 25:2 Bidrag till
vissa  handikappåtgärder
inom    folkbildningen,
besluta  om  stöd  för
funktionshindrade   vid
folkhögskolor som innebär
utgifter  på  högst  10
miljoner kronor efter år
2003.

Regeringen föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå till 76 933  000
kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet tillstyrker att
regeringen bemyndigas att
besluta  om  stöd  till
funktionshindrade   vid
folkhögskolor som innebär
utgifter på högst 10 mil-
joner  kronor  efter år
2003.

Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning.

6.1.3 Bidrag till
kontakttolkutbildning
(25:3)

Inledning

Anslaget  disponeras  av
Kammarkollegiet    som
utbetalar  medlen  till
studieförbund     och
folkhögskolor    enligt
särskilt beslut av Tolk-
och  översättarinstitutet
vid Stockholms universitet
(TÖI).

Propositionen

Regeringen  föreslår att
anslaget för år 2003 skall
uppgå  till 9 544  000
kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelstilldelning.


7 Forskning under
utgiftsområde 17
(politikområde 26)


7.1 Anslaget till
Statens ljud- och
bildarkiv (26:1)

Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen bör bifalla
regeringens  förslag
till medelsanvisning
under anslaget 26:1
Statens  ljud-  och
bildarkiv.

Inledning

Statens   ljud-   och
bildarkiv skall genom att
samla  in,  bevara  och
tillhandahålla
offentliggjorda
ljudupptagningar    och
rörliga bilder möjliggöra
forskning om svensk kultur
och samhälle samt bidra
till   att    bevara
kulturarvet.

Arkivet har bedrivit sin
verksamhet  i  nuvarande
form  i  närmare  två
decennier.     Enligt
propositionen     har
regeringen  därför  för
avsikt  att  utvärdera
verksamheten      vid
myndigheten.  Regeringen
avser   att   påbörja
utvärderingen under hösten
år 2002 (utg.omr. 16 s.
241).

Propositionen

Regeringen    föreslår
(utg.omr. 17) att anslaget
för år 2003 skall uppgå
till
40 112 000 kronor.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet   tillstyrker
regeringens förslag till
medelsanvisning.

Under       rubriken
Kulturpolitik
(politikområde     28)
behandlar    utskottet
anslaget 28:37 Forsknings-
och  utvecklingsinsatser
inom kulturområdet.


8 Finansiella
system och tillsyn
under
utgiftsområde 2
(politikområde 2)


8.1 Anslaget till
Lotteriinspektionen
(2:1)

Utskottets förslag i
korthet

Riksdagen bör bifalla
regeringens  förslag
till medelsanvisning
under anslaget
2:1
Lotteriinspektionen.

Inledning

Lotteriinspektionen   är
central
förvaltningsmyndighet för
frågor som rör spel och
lotterier som anordnas för
allmänheten.

Lotteriinspektionen fick
regeringens  uppdrag  i
regleringsbrevet  för år
2001   att  se  över
möjligheterna     att
effektivisera och utveckla
verksamheten. Inom ramen
för detta uppdrag skulle
Lotteriinspektionen också
efter   samråd   med
Ekonomistyrningsverket se
över avgifterna. Uppdragen
redovisades      till
regeringen den 18 februari
2002. Regeringen bereder
för närvarande de förslag
Lotteriinspektionen
lämnat.

Propositionen

Spelmarknaden  är  under
ständig  förändring  och
expansion, vilket ställer
allt  högre  krav  på
Lotteriinspektionen.  För
att möjliggöra en effektiv
kontroll  och tillsyn i
framtiden anser regeringen
att det är nödvändigt att
Lotteriinspektionens
anslag tillförs mer medel
för budgetåret 2003.

Regeringen anser att en
anslagsökning motiveras av
att  Lotteriinspektionen
behöver ökade resurser för
att klara  de  mål som
statsmakterna i dag satt
upp  för  myndighetens
verksamhet.  Inspektionen
måste ha resurser för en
effektiv  kontroll  och
tillsyn av spelmarknaden.
Regeringen bedömer att de
utökade     resurserna
budgetåret  2003  främst
skall   användas  till
kontrollen  av  spel på
Internet samt kontroll av
den        illegala
spelmarknaden.

Regeringen föreslår  att
riksdagen skall anvisa 38
811  000  kronor  under
anslaget.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet  tillstyrker
den       föreslagna
medelsanvisningen.
ReservationerUtskottets förslag  till
riksdagsbeslut     och
ställningstaganden   har
föranlett     följande
reservationer. I rubriken
anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag
till riksdagsbeslut  som
behandlas i avsnittet.


1. Nya kulturpolitiska
mål (punkt 1)

av Lennart Kollmats och
Cecilia Wikström (båda
fp).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under  punkt  1
borde ha följande lydelse:

1. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  1.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr372 yrkande 1.

Ställningstagande

Vi  anser att kulturens
villkor kan förbättras med
utgångspunkt i en liberal
kultursyn.

Kulturpolitiken får och
kan inte sträva efter att
styra     kulturlivets
utveckling.  Den  skall
däremot   ge   starka
impulser, bestämt försvara
de      demokratiska
principerna om tanke- och
yttrandefrihet    samt
garantera
förutsättningarna    -
ekonomiska       och
organisatoriska - för en
sund vardag när det gäller
produktion,  distribution
och mottagande av kultur.
Därför        måste
kulturpolitiken
struktureras av konkreta
och mätbara mål. Det måste
kunna gå att avgöra om
kulturpolitiken  uppnått
sitt syfte eller inte. I
dag  finns  det  stora
brister inom detta område,
vilket     Folkpartiet
liberalerna    tidigare
påpekat.        De
kulturpolitiska  mål som
fastställdes  under  90-
talet måste förändras för
att större klarhet skall
kunna nås.

Frihet,  mångfald  och
kvalitet        är
grundprinciperna  i  den
liberala  kulturpolitiken
och bör vara de mål som
kulturpolitiken skall utgå
från.  En framåtsyftande
kulturpolitik som skapar
goda förutsättningar för
ett fritt, utmanande och
ständigt     förnyande
kulturliv,  tillgängligt
för alla, är nödvändig för
ett gott samhälle och bör
därför    ha   dessa
grundprinciper  som mål.
Innebörden av dessa mål
utvecklas vidare i motion
2002/03:Kr273  (fp)  och
återges  även  i  vårt
särskilda yttrande 9 till
detta betänkande, där vi
påminner  om  vad  som
föreslagits   i   våra
budgetmotioner  när  det
gäller att tillämpa dessa
nya mål på den konkreta
kulturpolitiken.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr372 (fp)
yrkande    1   skall
tillkännage för regeringen
som sin mening vad vi här
har anfört om en förändrad
kulturpolitik     med
utgångspunkt i de tre nya
kulturpolitiska  mål som
föreslås i motionen.

2. Efterlevnaden av de
kulturpolitiska
målen och frågan om
strukturer för
kulturpolitiken
(punkt 2)

av Peter Pedersen och
Rossana Dinamarca (båda
v).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag  under  punkt 2
borde ha följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  2.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr373 yrkandena 1
och 2.

Ställningstagande

Som  anförs  i  motion
2002/03:Kr373 (v) är de
sju av riksdagen antagna
målen en självklar  ut-
gångspunkt       för
kulturpolitiken.  Det är
därför viktigt att målen
verkligen efterlevs. Det
borde inte vara möjligt
att fatta politiska eller
administrativa beslut som
strider    mot    de
kulturpolitiska målen.

Kulturen  skall  vara
obunden,  men  samtidigt
ställs det krav på ökade
sponsorsintäkter och krav
på att verksamheten skall
genomföras fullt ut utan
att de som skall göra det
får full kostnadstäckning.
Vi anser mot denna bak-
grund att regeringen bör
göra en  översyn av de
kulturpolitiska målen med
syfte   att   stärka
efterlevnaden  av  dem.
Detta bör riksdagen med
bifall   till   motion
2002/03:Kr373 (v) yrkande
1   som  sin  mening
tillkännage      för
regeringen.
Likaväl som det finns en
utbyggd  struktur  för
institutioner,    fria
grupper m.m. på central,
regional och lokal nivå är
det  viktigt  att  den
politiska       och
administrativa
organisationen har en väl
fungerande och genomtänkt
struktur        för
kulturpolitiken.    De
politiska  besluten  bör
enligt vår mening tas så
nära  de  berörda  som
möjligt.
Staten bör ha ett mera
övergripande ansvar  för
att offentligt stöd ges i
enlighet    med   de
kulturpolitiska   målen.
Kulturrådet skall fungera
som   ett   nav  för
utvärdering      och
uppföljning och vara en
kunskapsbank. Rådet skall
också ansvara för att det
offentliga stödet, således
inte enbart det statliga
stödet,  leder  i  den
riktning    som   de
kulturpolitiska   målen
utpekar.
Avtal bör träffas mellan
staten,     landsting,
kommuner och kulturprodu-
center  om kvalitetskrav
knutna  till  offentligt
stöd. Därigenom skall med-
vetenhet        och
ansvarstagande skapas.
Vi anser att de hittills
genomförda  försöken med
regional  fördelning  av
kulturpolitiska medel har
aktualiserat behovet av en
decentraliserad  politisk
organisation som tar ett
nationellt  helhetsansvar
för kulturen.  Vad  som
anförts  i  motionen om
strukturer   för   en
nationell  kulturpolitik
bör med bifall till motion
2002/03:Kr373 (v) yrkande
2  ges regeringen  till
känna.

3.   Nya metoder
och
verksamhetsformer
för att nå de
kulturpolitiska
målen (punkt 3)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till
riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets
förslag  under punkt  3
borde ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  3.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2001/02:Kr17
yrkande    1    och
2002/03:Kr336 yrkandena 1
och 2.

Ställningstagande

Kulturlivet  bör förnyas
genom  nya metoder  och
verksamhetsformer för att
nå  de  kulturpolitiska
målen. De kulturpolitiska
målen från  år 1996 är
visserligen  bra,  men
metoderna och formerna för
hur målen skall  uppnås
tillhör enligt min mening
gårdagens kulturpolitik.

Som   framhålls   i
motionerna  2001/02:Kr17
(c) och 2002/03:Kr336 (c)
är   en   långsiktig
kulturpolitik viktig, men
den måste också ge utrymme
för  nya lösningar, nya
idéer    och    nya
organisationsformer.  Den
befintliga infrastrukturen
med   myndigheter  och
institutioner   behöver
kompletteras  med sådana
mer      tillfälliga,
oreglerade och kortsiktiga
projekt som står för för-
nyelse och utveckling.
Det är viktigt att börja
diskutera   hur   den
nationella kulturpolitiken
kan  anpassas  till  en
föränderlig värld. En stor
del  av  det  statliga
kulturstödet går till det
etablerade kultursystemet,
medan  nya  kulturella
rörelser faller utanför.
Riksdagens revisorer har
gjort en förstudie  som
visar att det i stort sett
är          samma
befolkningsgrupper   som
tagit  del  av kulturen
under de senaste  20-30
åren. Social bakgrund och
utbildning har visat sig
vara  avgörande faktorer
för  vilka  kulturvanor
människor har.
Mot  denna  bakgrund
behövs det en utredning om
utbudet och efterfrågan på
kulturområdet.  Har  de
statliga bidragen givit en
ökning och breddning av
publiken?  Motsvarar det
statligt      stödda
kulturutbudet vad publiken
efterfrågar   i   dag?
Regeringen   bör  låta
genomföra en sådan utred-
ning.
Vidare bör Kulturrådet
få ett utökat uppdrag för
att utveckla långsiktiga
insatser när det gäller
samverkansformer,
förändringsarbete,   er-
farenhetsutbyte    samt
information       om
kulturprojekt och om olika
möjligheter att få stöd
och   vägledning   i
kulturarbete.
Vad jag här framfört bör
riksdagen med bifall till
motionerna  2001/02:Kr17
(c)  yrkande  1  och
2002/03:Kr336     (c)
yrkandena 1 och 2 som sin
mening  tillkännage  för
regeringen.

4.
Utgångspunkten för
kulturpolitiken
(punkt 4)

av Kent Olsson, Lena
Adelsohn Liljeroth och
Anna Lindgren (alla m).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag  under punkt  4
borde ha följande lydelse:

4. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  4.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr236 yrkande 1.

Ställningstagande

Kultur   handlar   om
kreativitet,      om
upplevelser,      om
tankeutbyte,      om
engagemang. Kultur handlar
alltid om människor och
deras liv. Det handlar om
att uppleva, om att värna
och om att skapa.

Det är bland människorna
som kulturen måste få leva
om  den skall bli  den
viktiga   komponent  i
människors  livskvalitet
som den bevisat sig vara
genom  sekler.  Det  är
enskilda    människors
engagemang och kreativitet
som  är  avgörande  för
kulturen.
Det finns goda exempel
runt omkring oss på hur
levande  kultur  förmår
existera utan  garantier
från samhället: körsång i
kyrkor  och  i  profana
sammanhang,   bildkonst,
hembygdsföreningar   med
mera. Men kulturen behöver
också  självklart  det
allmännas stöd. Bibliotek,
opera, teater, dans och
musikskola är exempel på
kulturverksamheter   där
samhället kan behöva ge
stöd.
Kulturens   betydelse
kräver att vi bevakar att
kulturen  får  gynnsamma
betingelser och att det
allmänna  ser  till att
detta  sker  om  inte
kulturen görs tillgänglig
på annat sätt. Teater m.m.
skall kunna upplevas både
i Stockholm och i Sveg.
Kulturen betonar andra
värden än vad vi vanligen
betraktar som materiella
och verkar för ett humant
samhälle.
Ett rikt kulturliv har
också  en  vitaliserande
effekt på samhället som
helhet, i  synnerhet på
vetenskap och  forskning
och därmed på näringsliv
och        ekonomi.
Kulturpolitiken bör utgå
från  att kulturen  har
blivit alltmer gränslös.
Gästspel av teatergrupper
från andra  världsdelar,
konstutställningar   med
konstnärer  från  hela
världen  och  författare
från andra språkområden är
tillgängliga för alltfler.
Vi föreslår bl.a. mot
denna bakgrund en strategi
för  en  mer  dynamisk
kulturpolitik. Det är en
strategi som tar hänsyn
till att kulturlandskapet
- i Sverige och världen -
förändras  i  en  allt
snabbare  takt.  Staten
måste   renodla   sitt
kulturansvar. Staten skall
göra mindre, men det som
den skall göra skall göras
mycket  bättre  än  vad
fallet är i dag och med
inriktningen på sådant som
ingen  annan kan  göra.
Funktionshindrades
självklara  rätt  till
tillgång på ett rikt och
varierat  kulturliv  bör
också betonas.
Vår utgångspunkt är att
staten skall koncentrera
sina    kulturpolitiska
insatser till i princip
tre områden:
- Befrämja barn- och
ungdomskultur.
-
- Värna      vårt
gemensamma
kulturarv.
-
- Ge      landets
kulturskapare
ordentliga
förutsättningar för
sitt
konstnärsarbete.
-
Riksdagen bör med bifall
till motion 2002/03:Kr236
(m) yrkande 1 tillkännage
för regeringen  som sin
mening att utgångspunkten
för kulturpolitiken  bör
vara  det som anförs i
motionen och som vi här
lämnat    en    kort
sammanfattning av.


5. Skolans roll i
kulturlivet
(punkt 5)

av Kent Olsson, Lena
Adelsohn Liljeroth och
Anna Lindgren (alla m).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag  under punkt  5
borde ha följande lydelse:

5. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  5.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2001/02:Kr12 yrkande 1.

Ställningstagande

Vi instämmer i vad som
anförs    i   motion
2001/02:Kr12 (m) om att
riksdagen   bör   göra
regeringen uppmärksam på
skolans betydelse för att
på  ett tidigt  stadium
väcka  ett intresse för
kultur         och
kulturupplevelser hos barn
och unga. Inte minst för
att  uppnå  målet  om
jämlikhet inom kulturlivet
är det väsentligt att en
tyngdpunkt       på
kultursatsningar  riktar
sig till barn och ungdomar
i såväl grundskolan som
gymnasieskolan.

I sammanhanget vill vi
också   påpeka   det
allvarliga  i  att  det
kommer      alltfler
larmrapporter om svenska
skolelevers  allt större
brister  i  läs-  och
skrivkunskap. En försämrad
läsförmåga  innebär  att
litteraturen  blir  en
alltmer     begränsad
kulturyttring     för
alltfler.
Vad vi här framför bör
riksdagen med bifall till
motion 2001/02:Kr12  (m)
yrkande 1 som sin mening
tillkännage      för
regeringen.

6. Ungdomars
delaktighet i kultur
(punkt 6)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till
riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets
förslag under  punkt  6
borde ha följande lydelse:

6. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  6.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2001/02:Kr17
yrkandena   3-5   samt
2002/03:Kr336  yrkandena
3-5.

Ställningstagande

Dagens ungdomskultur ser
helt annorlunda  ut  än
gårdagens.      Varje
generation  måste  ges
utrymme till att skapa sin
vision, sitt innehåll och
sina former för kulturen.
Den     traditionella
kulturpolitiken  är mera
anpassad efter de äldre
generationernas ideologi,
livsvärden       och
preferenser. Det är inte
endast  en  fråga  om
ekonomiska resurser utan
även om attityder från de
vuxnas sida.

Mot denna bakgrund bör
riksdagen tillkännage för
regeringen       att
Ungdomsstyrelsen bör få i
uppdrag   att  påverka
kommunerna att  utarbeta
konkreta planer för  en
högre  prioritering  av
ungdomars     kultur.
Verksamheter  som riktas
till  ungdomar skall  i
mycket   högre   grad
förvaltas och utformas av
de  berörda.  Om  inte
ungdomarna  är  med  är
risken stor att det endast
är en viss typ av kultur
och idrott som premieras.
Medel skall fördelas till
ungdomskulturer    och
fritidsverksamheter på ett
sätt som tar hänsyn till
att ungdomar inte är en
homogen massa. Det är av
största vikt att kommuner
undanröjer de eventuella
hinder som finns för unga
som  vill  skapa  egna
mötesplatser på sina egna
villkor.
Vidare bör Kulturrådet
få regeringens uppdrag att
stimulera
kulturinstitutionerna att
vidga  möjligheterna för
ungdomar att både ta del
av   och   delta   i
verksamheten.
Slutligen bör regeringen
överlägga       med
studieförbunden    och
folkhögskolorna  om  ett
större   utrymme   för
ungdomars kulturaktivitet
inom folkbildningen.
Riksdagen bör med bifall
till      motionerna
2001/02:Kr17 (c) yrkandena
3-5 samt 2002/03:Kr336 (c)
yrkandena  3-5 som  sin
mening  tillkännage  för
regeringen  vad jag här
framfört.

7. Funktionshindrade
konstnärers behov
(punkt 7)

av Peter Pedersen och
Rossana Dinamarca (båda
v).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag  under  punkt 7
borde ha följande lydelse:

7. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  7.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2001/02:Kr15
yrkande 2, 2002/03:Kr296
yrkande    6    och
2002/03:So513 yrkande 11.

Ställningstagande

Det  finns  en  grupp
utomordentligt  begåvade
och talangfulla konstnärer
som  osynliggörs av  de
allmänt      rådande
konventionerna.    Det
handlar om konstnärer med
olika handikapp, men där
handikappet enbart utgör
ett  funktionshinder och
inte är  relaterat till
konstnärens   begåvning
eller   förmåga   till
konstnärligt   skapande.
Dessa konstnärer ges sämre
förutsättningar  att  få
visa sin konst på museer
och gallerier,  att  få
anställning på en teater
eller i en filmproduktion
m.m. Enligt  vår mening
handlar det inte enbart om
att   funktionshindrade
konstnärer  diskrimineras
och  inte  ges  samma
möjligheter      till
professionell  verksamhet
utan också att konstens
mångfald  och utveckling
begränsas.  En  analys
behöver göras av  vilka
behov dessa konstnärer har
för  att  kunna  verka
professionellt och vilka
hinder som finns för detta
samt vilka konkreta krav
som  bör  ställas  på
samhället och i synnerhet
den       offentligt
finansierade   kulturen.
Staten bör leva upp till
de  bestämmelser   som
förbjuder  diskriminering
av funktionshindrade. Med
denna bakgrund och vad som
anförs i Vänsterpartiets
motioner föreslår vi att
en handlingsplan för stöd
till konstnärer med funk-
tionshinder utarbetas.

Vad vi här har anfört bör
riksdagen med bifall till
motionerna 2001/02:
Kr15 (v)  yrkande   2,
2002/03:Kr296 (v) yrkande
6 och 2002/03:So513 (v)
yrkande 11 som sin mening
tillkännage      för
regeringen.


8. Långsiktighet i
anslagsgivningen,
m.m. (punkt 8)

av  Gunilla Tjernberg
(kd).

Förslag till
riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets
förslag  under punkt  8
borde ha följande lydelse:

8. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  8.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr371 yrkande 2.

Ställningstagande

En  viktig uppgift inom
kulturpolitiken  är  att
verka med förståelse för
de       kulturella
verksamheternas natur. Som
anförs    i   motion
2002/03:Kr371  (kd)  bör
nyckelord i detta arbete
vara      lyhördhet,
långsiktighet     och
helhetssyn.
Engångssatsningar  kan i
vissa    fall   vara
välbehövliga injektioner,
men erfarenheter måste tas
till vara och användas i
det långsiktiga arbetet.
Tillfälliga prioriteringar
får inte styra.

De  offentliga  medlen
skall    stå    för
långsiktigheten  i  den
kulturella  verksamheten.
För att på bästa  sätt
utnyttja  de  offentliga
medlen   krävs   även
samordning     mellan
kulturella  institutioner
och   grupper.   Som
budgetprocessen nu ser ut
orsakar den problem för
vissa institutioner vars
verksamhetsår delas av två
budgetperioder,   vilket
innebär stora svårigheter
vid planeringen.  Större
hänsyn        till
institutionernas  villkor
bör     tas    vid
bidragsgivningen.
Jag   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr371 (kd)
yrkande 2 som sin mening
tillkännager      för
regeringen  vad jag här
anfört.

9. Principer för
anslagsuppräkning
(punkt 9)

av  Lennart  Kollmats
(fp), Gunilla Tjernberg
(kd)  och   Cecilia
Wikström (fp).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag  under punkt  9
borde ha följande lydelse:

9. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  9.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr370 yrkande  1
och   avslår   motion
2002/03:Kr373 yrkande 4.

Ställningstagande

År   efter  år   har
Kulturrådet,   teatrar,
orkestrar,  fria grupper
och andra kritiserat den
bristande
anslagsuppräkningen  inom
kultursektorn.     Som
framhålls   i   motion
2002/03:Kr370 (kd) tvingas
orkestrar,  teatergrupper
och andra minska antalet
anställda för att klara
ekonomin.  Dessutom  har
Kulturrådet  konstaterat
att färre grupper kan få
ekonomiskt stöd om inte en
uppräkning      görs.
Kulturrådet har beräknat
att de regionala teater-,
dans-         och
musikinstitutionernas
anslag har urholkats med
70  miljoner kronor  de
senaste fem åren. För de
nationella
kulturinstitutionerna  är
motsvarande  summa  50
miljoner  kronor.  För
institutioner  med många
gästarbetare från  andra
länder  har  den  svaga
kronan      förvärrat
situationen eftersom deras
löner normalt betalas i
dollar. Enligt vår mening
bör  regeringen  ta ett
helhetsgrepp  på  detta
problem och återkomma till
riksdagen med information
om  på  vilka  grunder
uppräkningar av anslagen
för kultursektorn görs.

Vi   föreslår   att
riksdagen som sin mening
tillkännager      för
regeringen  vad  vi här
framför.   Därmed  bör
riksdagen bifalla motion
2002/03:Kr370 (kd) yrkande
1. Riksdagen  bör avslå
motion 2002/03:Kr373 (v)
yrkande 4, i vilken yrkas
att ett lönekostnadsindex
bör införas.

10.Redovisning av
funktionshindrades
delaktighet i
kulturen (punkt 10)

av  Lennart  Kollmats
(fp), Kent Olsson (m),
Gunilla Tjernberg (kd),
Lena Adelsohn Liljeroth
(m), Cecilia Wikström
(fp), Birgitta Sellén
(c) och Anna Lindgren
(m).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  10
borde ha följande lydelse:

10. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  10.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2001/02:Kr12
yrkande  2, 2001/02:Kr16
yrkande 2, 2002/03:Kr236
yrkande    15    och
2002/03:Kr371 yrkande  3
samt  bifaller  delvis
motion    2001/02:Kr15
yrkande 3.

Ställningstagande

Vi  delar  motionärernas
uppfattning   att   de
funktionshindrades förut-
sättningar      till
delaktighet  och  eget
skapande samt resultatet
av de statliga insatserna
på detta område borde ha
beskrivits, fokuserats och
kommenterats       i
resultatskrivelsen.   Vi
anser   att  det  är
anmärkningsvärt att en så
stor grupp människor  i
vårt   land  som  de
funktionshindrade inte tas
upp och lyfts fram i den
statistik   och   den
genomgång som regeringen
gör    i   skrivelse
2001/02:Kr176.  Detta är
klart otillfredsställande.
Vi anser att de funktions-
hindrades delaktighet är
en självskriven fråga vid
behandlingen  av jämlik-
hetsmålet       för
kulturpolitiken.

Kulturrådet  har  ett
handlingsprogram för att
främja funktionshindrades
delaktighet i kulturlivet.
Någon kommentar som rör
resultaten av Kulturrådets
arbete eller regeringens
ambitioner  finns  inte
heller i skrivelsen.
Alla människor har behov
som sträcker sig över det
rent materiella. För en
person    som    är
funktionshindrad blir ofta
de materiella och fysiska
problemen överskuggande i
vardagen. Därför är det
extra viktigt att personer
med  funktionshinder får
sina behov av andliga och
kulturella   upplevelser
uppfyllda. För att riksdag
och regering skall kunna
ta ställning till vilka
åtgärder som bör vidtas,
behövs    ett   gott
statistiskt underlag.
Tillgången på statistik
är tyvärr inte god när det
gäller         de
funktionshindrades
tillgång  till  kultur,
vilket gör det  än mer
angeläget att regeringen
inför       kommande
resultatredovisningar till
riksdagen ser till att den
statistik som ändå finns
hos  Kulturrådet   och
Statistiska  centralbyrån
förbättras,  kompletteras
och kombineras med andra
typer av kunskap som bör
kunna finnas  t.ex. hos
Handikappombudsmannen,
Socialstyrelsen,  Statens
institut  för  särskilt
utbildningsstöd  (SISUS),
Folkbildningsrådet m.fl.
Vi   föreslår   att
riksdagen som sin mening
tillkännager      för
regeringen  att den bör
återkomma till riksdagen
med   en   fördjupad
resultatredovisning  och
bedömning    av   de
funktionshindrades
tillgång   till   och
delaktighet  i kulturen.
Därmed  bör  riksdagen
bifalla     motionerna
2001/02:Kr12 (m) yrkande
2,  2001/02:Kr16  (kd)
yrkande 2, 2002/03:Kr236
(m)  yrkande  15  och
2002/03:Kr371 (kd) yrkande
3  samt delvis  bifalla
motion  2001/02:Kr15 (v)
yrkande 3.

11.Redovisning av barns
och ungas
delaktighet i
kulturen (punkt 11)

av Gunilla  Tjernberg
(kd)  och  Birgitta
Sellén (c).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  11
borde ha följande lydelse:

11. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  11.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2001/02:Kr16 yrkande 1.

Ställningstagande

Jämlikhetsmålet    för
kulturpolitiken  innebär
att kulturen skall finnas
tillgänglig  för  alla
människor i hela landet
oavsett deras bakgrund och
förutsättningar. Vi anser
att    barn-    och
ungdomsperspektivet   är
självskrivet   i   en
redogörelse      för
jämlikhetsmålet. Kulturen
måste finnas tillgänglig
för barn och unga likaväl
som för oss vuxna. Barn
måste få utrymme såväl för
eget  skapande som  för
deltagande        i
kulturaktiviteter.

Regeringen har valt att
använda   ULF-materialet
trots att det är begränsat
till  att  endast  avse
vuxna.  Det finns  dock
utmärkt statistik om barns
kulturaktiviteter   från
Kulturrådet, bland annat
den    så    kallade
barnbarometern,   vilken
regeringen   borde  ha
använt.  Vidare  borde
kompletterande  statistik
från  t.ex.  Nordicom,
Barnombudsmannen, Ungdoms-
styrelsen och Skolverket
ha kunnat användas.
Vi vill framhålla att
flera brister har påtalats
under senare år när det
gäller barns och ungdomars
tillgång  till  kultur.
Barn-  och ungdomsteater
ger    ofta    lägre
marginalintäkter än teater
för vuxna,  vilket  har
gjort att den blivit allt
lägre  prioriterad,  och
kvaliteten har sjunkit på
många håll. Neddragningar
i skolan har inneburit att
estetiska   verksamheter
prioriterats mycket lågt.
Andelen   barn   som
nöjesläser  böcker  har
minskat kontinuerligt de
senaste tio  åren. Allt
detta tyder enligt  vår
mening på en utveckling
som går i motsatt riktning
mot  vad jämlikhetsmålet
borde  innebära.  Sådana
fakta och bedömningen av
dem  borde ha ingått i
regeringens
lägesbeskrivning.
Riksdagen bör mot denna
bakgrund som sin mening ge
regeringen till känna att
regeringen bör göra  en
kompletterande
resultatbedömning    av
jämlikhetsmålet  där ett
barnperspektiv   ingår.
Riksdagen  bör  därmed
bifalla       motion
2001/02:Kr16 (kd) yrkande
1.

12.Statistisk
redovisning av fria
teater- och
dansgrupper
(punkt 12)

av Peter Pedersen och
Rossana Dinamarca (båda
v).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag  under punkt 12
borde ha följande lydelse:

12. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  12.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2001/02:Kr15
yrkande    1    och
2002/03:Kr373 yrkande 6.

Ställningstagande

Vi   anser  att  den
professionella teater och
dans som produceras ute i
landet måste lyftas fram
och göras synlig. Eftersom
dessa verksamheter  inte
alltid  uppbär  statliga
kulturanslag tas de inte
med i statistiken. Varje
verksam  fri  grupp bör
synas   i   statistik,
utredningar m.m. och varje
grupps publiksiffror bör
ingå  i  den  samlade
kulturstatistiken, vilken
bör spegla den kulturella
mångfalden  i  landet.
Riksdagen bör med bifall
till      motionerna
2001/02:Kr15 (v) yrkande 1
och  2002/03:Kr373  (v)
yrkande 6 som sin mening
ge regeringen till känna
vad vi här anför.


13.Redovisning av
delaktighet i
kulturen i större
städer och mindre
orter, m.m.
(punkt 14)

av  Gunilla Tjernberg
(kd).

Förslag till
riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets
förslag under punkt  14
borde ha följande lydelse:

14. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  13.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2001/02:Kr16 yrkande 3.

Ställningstagande

Kultur är fortfarande på
många    sätt    en
storstadsföreteelse.  Det
är i städerna som teatrar
och museer finns och det
är   där  de  flesta
kulturpolitiska satsningar
görs. Det är skillnader
mellan kulturaktiviteterna
i  storstaden  och  på
landsbygden som påverkar
jämlikhetsmålet och  som
därför borde behandlas i
en resultatredovisning av
jämlikhetsmålet    inom
kulturpolitiken.    Det
skulle till exempel vara
intressant att  få veta
skillnaderna  i  antalet
museibesök      eller
deltagande i studiecirklar
mellan människor bosatta i
större städer respektive i
mindre  samhällen.  Ett
sådant  perspektiv  bör
anläggas  i  regeringens
resultatredovisningar för
att kunna ge ytterligare
förståelse för de komplexa
problem som den nationella
kulturpolitiken   ställs
inför  när  det  gäller
jämlikhetsmålet.

Vad jag här framfört om
redovisning av jämlikheten
inom kulturområdet vid en
jämförelse mellan större
och  mindre  orter  och
mellan   storstad  och
landsbygd bör  riksdagen
med  bifall till motion
2001/02:Kr16 (kd) yrkande
3   som  sin  mening
tillkännage      för
regeringen.

14.Statens konstråds
upphandlingsrutiner
(punkt 27)

av Lennart Kollmats och
Cecilia Wikström (båda
fp).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under  punkt 27
borde ha följande lydelse:

27. Riksdagen tillkännager
för regeringen som  sin
mening vad som framförs i
reservation  14.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr372 yrkande 27
och bifaller delvis motion
2002/03:Kr336 yrkande 11.

Ställningstagande

Inköp av offentlig konst
är en grannlaga uppgift
som vållat  en hel del
huvudbry och motsättningar
inom konst-Sverige. Det är
enligt   vår   uppgift
angeläget  att begreppen
reds ut och att man tar
till    vara    de
rekommendationer    om
åtgärder        som
Konkurrensverket    och
Nämnden  för  offentlig
upphandling givit. Det är
vidare  angeläget  att
konkurrensen  ökar  och
fungerar  och att  alla
konstnärer får möjlighet
att lämna anbud, oberoende
av om man är medlem i
någon   fackorganisation
eller inte.

Med hänvisning till det
anförda föreslår vi att
riksdagen      skall
tillkännage för regeringen
som sin mening vad vi här
framför.   Därmed  bör
riksdagen således bifalla
motion 2002/03:Kr372 (fp)
yrkande  27  och delvis
bifalla       motion
2002/03:Kr336 (c) yrkande
11.

15.En översyn av den
kyrkoantikvariska
ersättningen
(punkt 32)

av  Lennart  Kollmats
(fp), Gunilla Tjernberg
(kd)   och  Cecilia
Wikström (fp).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under  punkt 32
borde ha följande lydelse:

32. Riksdagen tillkännager
för regeringen som  sin
mening vad som framförs i
reservation  15.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr369  yrkande 2
och bifaller delvis motion
2002/03:Kr282.

Ställningstagande

Staten har i dag, sedan
kyrkan  fått en  friare
ställning,  ett särskilt
ansvar för att bevara det
värdefulla kulturarv som
våra  kyrkor utgör.  Vi
anser att det är positivt
att regeringen i år ökar
den   kyrkoantikvariska
ersättningen men det är
samtidigt viktigt att vi
får en helhetsbild av hur
stora  behov som finns.
Regeringen  bör  därför
återkomma till riksdagen
med en redogörelse  för
vilka behov som finns för
att bevara vårt kyrkliga
kulturarv.

Med hänvisning till det
anförda föreslår vi att
riksdagen      skall
tillkännage för regeringen
som sin mening vad vi här
framför.   Därmed  bör
riksdagen bifalla motion
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
2  och  delvis  bifalla
motion 2002/03:Kr282 (c).

16.En översyn av den
kyrkoantikvariska
ersättningen
(punkt 32)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till
riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets
förslag  under punkt 32
borde ha följande lydelse:

32. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  16.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr282 och bifaller
delvis       motion
2002/03:Kr369 yrkande 2.

Ställningstagande

Eftersom      kyrkans
ekonomiska    situation
väsentligt har försämrats
sedan   beslutet   om
kyrkoantikvarisk
ersättning  togs är det
enligt  min  uppfattning
angeläget att nu se över
möjligheterna     att
tillskjuta   ytterligare
medel och att överväga vad
som kommer att hända efter
år 2009. Genom en översyn
skulle de anställda och
förtroendevalda  få  en
bättre  beredskap  att
planera  för  framtida
underhåll        av
kyrkobyggnaderna.

Med hänvisning till det
anförda föreslår jag att
riksdagen      skall
tillkännage för regeringen
som sin mening vad jag här
framför.   Därmed  bör
riksdagen bifalla motion
2002/03:Kr282  (c)  och
delvis  bifalla  motion
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
2.

17.Fri entré på de
centrala museerna
(punkt 33)

av  Lennart  Kollmats
(fp), Gunilla Tjernberg
(kd), Cecilia Wikström
(fp)  och  Birgitta
Sellén (c).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under  punkt 33
borde ha följande lydelse:

33. Riksdagen tillkännager
för regeringen som  sin
mening vad som framförs i
reservation  17.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr369  yrkande 9
och   avslår   motion
2002/03:Kr338 yrkande 13.

Ställningstagande

I   budgetpropositionen
aviserar  regeringen att
den avser att  i nästa
budgetproposition föreslå
riksdagen att införa fri
entré  på  de  statliga
museerna år 2004.

Vi anser att det är bra
att så många människor som
möjligt får tillgång till
museerna och att det är
särskilt viktigt att det
är barn och unga som på
detta sätt får tillgång
till vårt kulturarv.
Vi ser emellertid flera
risker med denna satsning.
Vi bedömer att det belopp
som regeringen  beräknat
för reformen, 91 miljoner
kronor, är i underkant.
Det  finns  också  en
överhängande risk att en
sådan   satsning  från
statens sida kommer att
slå hårt mot  de icke-
statliga museerna som får
en    mycket    svår
konkurrenssituation.
Dessutom  anser  vi att
denna  satsning  framför
allt kommer att gynna dem
som bor i eller i närheten
av  Stockholm,  eftersom
majoriteten av de statliga
museerna är samlade där.
Vi  vill därför -  i
enlighet  med  vad  som
uttalas   i   motion
2002/03:Kr369 (kd) yrkande
9  - föreslå en ändrad
inriktning av reformen så
att den begränsas till att
enbart omfatta barn och
ungdomar upp till 18 år.
Samtidigt föreslår vi att
reformen utökas till att
även gälla de regionala
museerna.    Satsningen
sprids då i hela landet,
vilket gör att fler kan få
del av denna mycket stora
kulturpolitiska satsning.
Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr369 (kd)
yrkande 9 och med avslag
på  motion 2002/03:Kr338
(m)  yrkande  13  skall
tillkännage för regeringen
vad vi här har anfört om
fri entré på de centrala
museerna.

18.Fri entré på de
centrala museerna
(punkt 33)

av Kent Olsson, Lena
Adelsohn Liljeroth och
Anna Lindgren (alla m).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  33
borde ha följande lydelse:

33. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  18.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr338 yrkande 13
och   avslår   motion
2002/03:Kr369 yrkande 9.

Ställningstagande

Vi  avvisar  regeringens
planer på att de statliga
museerna skall ha fritt
inträde fr.o.m. år 2004.
Vi anser att den kritik
som har framförts  inom
museivärlden mot förslaget
är befogad och instämmer i
den.  Vi  vill  också
framhålla       att
erfarenheterna    från
Storbritannien  i  detta
avseende avskräcker.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr338 (m)
yrkande 13 och med avslag
på  motion 2002/03:Kr369
yrkande    9   skall
tillkännage för regeringen
vad vi här har anfört om
fri entré på de centrala
museerna.

19.Marionettmuseets
organisatoriska
tillhörighet
(punkt 36)

av Lennart Kollmats och
Cecilia Wikström (båda
fp).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  36
borde ha följande lydelse:

36. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  19.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr372 yrkande 14.

Ställningstagande

Vi har uppmärksammat de
stora   problem   som
Marionettmuseet i dag står
inför och som innebär att
museet    nu    är
nedläggningshotat.  Bland
annat måste teaterfigurer
från Marionetteaterns egna
produktioner avyttras och
splittras.       Den
exceptionellt     höga
kvaliteten  på samlingen
och  integrationen   i
Marionetteaterns
verksamhet  har  gjort
Marionettmuseet
internationellt känt. Det
är nu under utredning om
museet  kan  härbärgeras
under      Stockholm
stadsteater. Vi föreslår i
stället        att
Marionettmuseet
organisatoriskt   skall
inordnas         i
museimyndigheten  Statens
museer för världskultur,
dvs.   i   praktiken
förstatligas.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr372 (fp)
yrkande   14   skall
tillkännage för regeringen
vad vi här har anfört om
Marionettmuseets
organisatoriska
tillhörighet.

20.Utvidgning av
uppdraget för Forum
för levande
historia, m.m.
(punkt 37)

av Kent Olsson, Lena
Adelsohn Liljeroth och
Anna Lindgren (alla m).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  37
borde ha följande lydelse:

37. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  20.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2002/03:Kr242
och     2002/03:Kr255,
bifaller  delvis  motion
2002/03:Kr202 samt avslår
motionerna 2002/03:Kr201,
2002/03:Kr216,
2002/03:Kr219,
2002/03:Kr319, 2002/03:
Kr350  och  2002/03:U261
yrkande 5.

Ställningstagande

Vi  anser att uppdraget
till den nya myndigheten
Forum för levande historia
skall  vidgas till  att
omfatta även andra brott
mot  mänskligheten  än
Förintelsen. Som anförs i
motionerna  2002/03:Kr242
(m) och 2002/03:Kr255 (m)
bör      myndigheten
uppmärksamma illdåd  som
begåtts  i  kommunismens
namn.     Kommunismens
illgärningar ligger nära i
tiden och pågår dessutom
fortfarande  i delar av
världen. Därför bör - i
enlighet  med  vad  som
föreslås   i   motion
2002/03:Kr255  (m)   -
myndigheten få ansvar för
att  under  innevarande
mandatperiod,
2002/03-2005/06, leda ett
rikstäckande projekt med
upplysningsinsatser   om
kommunismens historia och
folkmord.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motionerna  2002/03:Kr242
(m) och 2002/03:Kr255 (m),
med delvis bifall  till
motion 2002/03:Kr202 (m)
och  med  avslag  på
motionerna  2002/03:Kr201
(s), 2002/03:Kr216  (s),
2002/03:Kr219     (s),
2002/03:Kr319    (fp),
2002/03:Kr350  (kd)  och
2002/03:U261 (fp) yrkande
5 skall tillkännage för
regeringen vad vi här har
anfört om utvidgning av
uppdraget för Forum för
levande historia.

21.Utvidgning av
uppdraget för Forum
för levande
historia, m.m.
(punkt 37)

av Lennart Kollmats och
Cecilia Wikström (båda
fp).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  37
borde ha följande lydelse:

37. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  21.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2002/03:Kr319
och 2002/03:U261 yrkande 5
och  avslår  motionerna
2002/03:Kr201, 2002/03:
Kr202,   2002/03:Kr216,
2002/03:Kr219,
2002/03:Kr242,
2002/03:Kr255     och
2002/03:Kr350.

Ställningstagande

Vi  anser att uppdraget
till den nya myndigheten
Forum för levande historia
skall   breddas   och
fördjupas. I enlighet med
förslaget   i   motion
2002/03:U261 (fp) yrkande
5 bör alla varianter av
hatpolitik inbegripas i de
program och projekt som
myndigheten skall påbörja.

Vi anser också i likhet
med  motionärerna  bakom
motion 2002/03:Kr319 (fp)
att nya initiativ - utöver
projekten Levande historia
och Stockholmskonferensen
- skall tas. Exempelvis
måste svenska myndigheter
vara på  sin  vakt mot
grupper och nätverk som
hemfaller åt antisemitisk
propaganda.      Inom
utbildningsväsendet måste
lärarkåren ha kunskap och
mod  att våga diskutera
frågor som rör hat, rasism
och antisemitism.
Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motionerna  2002/03:Kr319
(fp) och 2002/03:U261 (fp)
yrkande 5 och med avslag
på       motionerna
2002/03:Kr201     (s),
2002/03:Kr202     (m),
2002/03:Kr216     (s),
2002/03:Kr219     (s),
2002/03:Kr242     (m),
2002/03:Kr255  (m),  och
2002/03:Kr350 (kd) skall
tillkännage för regeringen
vad vi här har anfört om
utvidgning  av uppdraget
för  Forum för  levande
historia.

22.Utvärdering av 2000
års filmavtal
(punkt 38)

av Kent Olsson, Lena
Adelsohn Liljeroth och
Anna Lindgren (alla m).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  38
borde ha följande lydelse:

38. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  22.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr236 yrkande 12.

Ställningstagande

Vi har ställt oss bakom
det filmavtal som gäller
fr.o.m. år 2000 t.o.m. år
2004  och som  träffats
mellan regeringen - för
statens räkning  -  och
filmbranschen     samt
Sveriges Television och TV
4.  Vi  anser  att  en
utvärdering av avtalet nu
bör göras. Syftet med en
utvärdering är att se om
de mål som regering och
riksdag fastställde hösten
1999 har uppnåtts.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr236 (m)
yrkande   12   skall
tillkännage för regeringen
vad vi här har anfört om
utvärdering av 2000 års
filmavtal.

23.Teknisk kompetens
vid
filmvårdscentralen i
Grängesberg
(punkt 40)

av Peter Pedersen (v),
Birgitta Sellén (c) och
Rossana Dinamarca (v).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag  under punkt 40
borde ha följande lydelse:

40. Riksdagen tillkännager
för regeringen  som sin
mening vad som framförs i
reservation  23.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2002/03:Kr320
yrkande    1    och
2002/03:Kr336 yrkande 28.

Ställningstagande

Som anförs i motionerna
2002/03:Kr320  (c)  och
2002/03:Kr336 (c) är det
inte        enbart
filmvårdscentralens behov
av en rationell hantering
av befintliga personella
och maskinella  resurser
som är stort. Centralen
har också behov av att
knyta  till sig teknisk
kompetens, något som är
extra viktigt i denna tid
av hastiga teknikskiften.
Det råder i dag stor brist
på tekniskt kunnande inom
detta område. Vi anser att
filmvårdscentralen    i
Grängesberg  skall  få
ansvaret för att teknisk
och   laboratorieteknisk
kompetens byggs upp och
bibehålls vid centralen.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motionerna  2002/03:Kr320
(c)  yrkande  1  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
28 skall tillkännage för
regeringen vad vi här har
anfört   om   teknisk
kompetens       vid
filmvårdscentralen    i
Grängesberg.

24.Utredning om ett
framtida svenskt
nationalarkiv för
den rörliga bilden
(punkt 41)

av  Gunilla Tjernberg
(kd),  Peter Pedersen
(v), Birgitta  Sellén
(c)   och   Rossana
Dinamarca (v).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  41
borde ha följande lydelse:

41. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  24.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr336 yrkande 27
och bifaller delvis motion
2002/03:Kr320 yrkande 2.

Ställningstagande

Som  anförs  i  motion
2002/03:Kr336  (c)  är
ansvaret  i Sverige för
rörlig film i dag spritt
på    flera    olika
institutioner  med olika
organisationsform. För att
få en helhetssyn då det
gäller den rörliga bilden
bör regeringen utreda hur
ett  nationalarkiv  för
rörlig film skulle kunna
se ut. Statens ljud- och
bildarkiv  skulle  t.ex.
kunna utökas för att på
sikt  kunna  utgöra ett
verkligt nationalarkiv för
rörliga bilder.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr336 (c)
yrkande 27 och med delvis
bifall   till   motion
2002/03:Kr320 (c) yrkande
2 skall tillkännage för
regeringen vad vi här har
anfört om en utredning om
ett framtida nationalarkiv
för den rörliga bilden.

25.Interimistisk
huvudman för
filmvårdscentralen i
Grängesberg
(punkt 42)

av Birgitta Sellén (c).

Under förutsättning av
bifall till reservation
24

Förslag till
riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets
förslag under  punkt 42
borde ha följande lydelse:

42. Riksdagen tillkännager
för regeringen som  sin
mening vad som framförs i
reservation  25.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr336 yrkande 30.

Ställningstagande

Jag anser - i likhet med
vad som anförs i motion
2002/03:Kr336 (c) - att
regeringen skall undersöka
möjligheten att tillsätta
en interimistisk huvudman
för filmvårdscentralen i
Grängesberg i avvaktan på
resultatet   av   den
utredning   om   ett
nationellt  arkiv  för
rörliga   bilder   som
föreslagits i reservation
24.        Sveriges
Hembygdsförbund    och
länsmuseerna  nämns  i
motionen  som  tänkbara
interimistiska huvudmän.

Jag   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motion 2002/03:Kr336 (c)
yrkande   30   skall
tillkännage för regeringen
vad vi här har anfört om
en  utredning  om  en
interimistisk huvudman för
filmvårdscentralen.

26.Ett framtida
nationalarkivs
samverkan med
bibliotek och museer
(punkt 43)

av Peter Pedersen (v),
Birgitta Sellén (c) och
Rossana Dinamarca (v).

Under förutsättning av
bifall till reservation
24

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under punkt  43
borde ha följande lydelse:

43. Riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin
mening vad som framförs i
reservation  26.  Därmed
bifaller     riksdagen
motionerna  2002/03:Kr320
yrkande    3    och
2002/03:Kr336 yrkande 29.

Ställningstagande

Vi anser i enlighet med
vad  som  anförs   i
motionerna  2002/03:Kr320
(c) och 2002/03:Kr336 (c)
att regeringen bör lämna
förslag till riksdagen om
hur   det   framtida
nationella   filmarkivet
gemensamt med andra arkiv
skall kunna samverka även
med bibliotek och museer.

Genom samverkan mellan
arkiv,  bibliotek  och
museer,   s.k.   ABM-
samverkan,     skapas
förutsättningar    för
användaren  att hitta i
samlingarna,  vilket  -
menar  vi  -  är  en
förutsättning  för  att
grundläggande demokratiska
värden   skall   kunna
garanteras.   Den  nya
tekniken  innebär  goda
möjligheter   att  öka
tillgängligheten till och
överblicken över arkiv och
samlingar. Som anförs i
motion 2002/03:Kr336 (c)
kan fler och nya grupper
av  brukare få tillgång
till vårt kulturarv genom
att arkiv, bibliotek och
museer blir tillgängliga
via Internet.
Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motionerna  2002/03:Kr320
(c)  yrkande  3  och
2002/03:Kr336 (c) yrkande
29 skall tillkännage för
regeringen vad vi här har
anfört om en utredning om
det        framtida
nationalarkivets samverkan
med bibliotek och museer.

27.Ändring i lagen om
TV-avgift (punkt 45)

av  Lennart  Kollmats
(fp), Kent Olsson (m),
Lena Adelsohn Liljeroth
(m), Cecilia Wikström
(fp) och Anna Lindgren
(m).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under  punkt 45
borde ha följande lydelse:

45.  Riksdagen  avslår
regeringens förslag till
lag om ändring av lagen
(1989:41)  om TV-avgift.
Därmed bifaller riksdagen
motionerna 2002/03:
Kr338  yrkande  18  och
2002/03:Kr372 yrkande 30
och  avslår  proposition
2002/03:1 utgiftsområde 17
punkt 2.

Ställningstagande

I   budgetpropositionen
föreslår  regeringen att
TV-avgiften  skall höjas
fr.o.m. den 1 januari 2003
med 72 kronor per helår
till 1 812  kronor.  I
enlighet  med  vad  som
framförts i våra motioner
avvisar vi den föreslagna
höjningen.

Vi   föreslår   att
riksdagen med bifall till
motionerna  2002/03:Kr338
(m)  yrkande  18  och
2002/03:Kr372 (fp) yrkande
30  avslår  proposition
2002/03:1 utgiftsområde 17
punkt 2 om ändring i lagen
om TV-avgift.

28.Tilläggsdirektiv
till
Samlingslokalutredningen
(punkt 51)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till
riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets
förslag under  punkt 51
borde ha följande lydelse:

51. Riksdagen tillkännager
för regeringen som  sin
mening vad som framförs i
reservation  28.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Kr262 yrkande 2.

Ställningstagande

Människors kulturvanor är
mycket olika. Många har
inte frihet  att själva
välja        vilken
kulturaktivitet de skall
ta   del  av.  Långa
geografiska  avstånd och
ovana att ta del av vissa
kulturformer lägger hinder
i vägen. Stor konst kan
presenteras också i litet
format. Det är  nyckeln
till att alla människor i
sin egen närmiljö skall
kunna  möta  kulturens
mångfald. I målet för den
statliga  kulturpolitiken
står att kulturen skall nå
ut över hela landet. Skall
detta vara möjligt krävs
en  god  tillgång  på
välutrustade      och
ändamålsenliga  allmänna
samlingslokaler.

Jag   föreslår   att
samlingslokalutredningen
skall       erhålla
tilläggsdirektiv att också
belysa samlingslokalernas
betydelse för kulturen.
Med hänvisning till det
anförda föreslår jag att
riksdagen      skall
tillkännage för regeringen
som sin mening vad jag här
framför.   Därmed  bör
riksdagen bifalla motion
2002/03:Kr262 (c) yrkande
2.

29.Samlingslokalernas
betydelse för
jämlikheten i
kulturlivet
(punkt 52)

av  Gunilla Tjernberg
(kd)  och  Birgitta
Sellén (c).

Förslag till
riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets
förslag under  punkt 52
borde ha följande lydelse:

52. Riksdagen tillkännager
för regeringen som  sin
mening vad som framförs i
reservation  29.  Därmed
bifaller riksdagen motion
2001/02:Kr16 yrkande 4.

Ställningstagande

Regeringen   har   i
skrivelsen   2001/02:176
Kultur  och  delaktighet
gjort          en
resultatredovisning av ett
av   de   nationella
kulturpolitiska målen, det
s.k. jämlikhetsmålet  om
delaktighet  och  eget
skapande. Enligt detta mål
skall   kulturpolitiken
verka för att alla får
möjlighet och delaktighet
i kulturlivet och  till
kulturupplevelser   samt
till eget skapande.

Ute i landet är ofta de
allmänna samlingslokalerna
centrum för kulturlivet.
Där       repeterar
amatörteatergruppen  och
skolans  rockband,  där
uppträder     gästande
dansgrupper och där håller
pensionärsföreningen
studiecirklar.
Vi anser att det vore
intressant att få veta hur
regeringen   ser   på
samlingslokalernas
betydelse för jämlikheten
i  kulturlivet,  varför
regeringen bör lämna en
redovisning i frågan till
riksdagen.
Med hänvisning till det
anförda föreslår vi att
riksdagen      skall
tillkännage för regeringen
som sin mening vad vi här
framför.   Därmed  bör
riksdagen bifalla motion
2001/02:Kr16 (kd) yrkande
4.
Särskilda yttrandenUtskottets beredning  av
ärendet  har  föranlett
följande     särskilda
yttranden.  I  rubriken
anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag
till riksdagsbeslut  som
behandlas i avsnittet.


1. Principer för
anslagsuppräkning
(punkt 9)

Peter  Pedersen  och
Rossana Dinamarca (båda
v) anför:

I motion 2002/03:Kr373 (v)
yrkande 4 påpekas att det
nuvarande anslagssystemet
urholkar ekonomin på ett
sätt som medför att den
scenkonstnärliga
verksamheten  hotas. Den
fria scenkonsten som i dag
helt  saknar  en  årlig
uppräkning, har under lång
tid tvingats leva under
ekonomiska  förhållanden
som inte är acceptabla. Vi
anser, i likhet med vad
som anförs i motionen, att
scenkonsten  som  helhet
måste kompenseras för den
urholkning   och   den
underfinansiering som det
offentliga anslagssystemet
orsakat. Detta kräver att
anslagen   räknas  upp
årligen   för   såväl
institutioner som den fria
scenkonsten så  att det
motsvarar
kostnadsutvecklingen.
Regeringen måste se över
möjligheten  att  medel
tillskjuts      till
scenkonstområdet  i  så
snabb takt som detta är
möjligt.

Vi  anser också,  som
anförs i motionen, att den
anslagsökning     som
genomfördes       i
budgetpropositionen  2002
var en bra början för att
komma  till  rätta  med
underfinansieringen av i
synnerhet   den   fria
scenkonsten,  men  att
staten  fortsättningsvis
måste ta det övergripande
ansvaret   för   att
scenkonstområdet
kompenseras   för  den
ekonomiska urholkning som
skett. Vi har dock avstått
från att yrka bifall till
motionsyrkandet  eftersom
det  i  nuläget  inte
föreligger något  sådant
utrymme inom budgetramen
för utgiftsområdet under
budgetåret 2003. Vi avser
att återkomma i frågan så
att anslagen i enlighet
med riksdagsbeslutet 1996
kan fördelas så att den
institutionella och även
den fria scenkonsten får
anslagen  uppräknade med
ett    löne-    och
kostnadsindex.

2. Redovisning av
funktionshindrades
delaktighet i
kulturen (punkt 10)

Peter  Pedersen  och
Rossana Dinamarca (båda
v) anför:

De    funktionshindrade
uppmärksammas  i  motion
2001/02:Kr15 (v) yrkande
3. Som anförs i motionen
har man under många år, i
enlighet    med   de
kulturpolitiska   målen,
ställt  krav  på  att
kulturen   skall  vara
tillgänglig för alla. Det
handlar  bl.a.  om  att
handikappanpassa  lokaler
och    sätta    in
hörselslingor. Det handlar
också om syntolkade och
teckentolkade
föreställningar.     I
regeringens   skrivelse
2001/02:176 finns  ingen
redogörelse för hur långt
detta arbete har kommit.
Vi   förutsätter   att
regeringen i en kommande
resultatredovisning  tar
upp och lyfter fram de
funktionshindrades
situation med utgångspunkt
i  jämlikhetsmålet  för
kulturpolitiken. Vi utgår
från att regeringen i en
sådan  redogörelse också
redovisar hur långt man
har  kommit  vad gäller
tillgänglighet     för
funktionshindrade   till
kulturlokaler     och
kulturprogram.


3. Dans för barn och
ungdomar som nytt
ämnesområde för
nationella uppdrag
(punkt 18)

Peter  Pedersen  och
Rossana Dinamarca (båda
v) anför:

Vi konstaterar att det är
riksdagen  som  beslutar
inom  vilka ämnesområden
nationella uppdrag skall
inrättas. Vi har valt att
inte reservera oss till
förmån  för  vår motion
2002/03:Kr373 (v) yrkande
19,  då  vi  är  av
uppfattningen  att  den
utnämning  av  specifika
innehavare av sju av de
nio nationella uppdragen
som regeringen nu avser
göra bör fullföljas och
att ämnesområdena inte bör
ändras.  Vi  vill  ändå
särskilt framhålla vad vi
anfört  i  vår  motion
angående behovet av att
även   inrätta   ett
nationellt  uppdrag inom
ämnesområdet dans för barn
och ungdomar.


4. Ett nationellt
uppdrag till Bildens
Hus i Sundsvall
(punkt 19)

Birgitta  Sellén  (c)
anför:

Jag har valt att  inte
reservera mig till förmån
för Centerpartiets motion
2002/03:Kr315  (c).  Jag
vill i stället särskilt
framhålla vad vi anfört i
vår   motion  angående
angelägenheten  av  att
regeringen    tilldelar
Bildens Hus i Sundsvall
ett nationellt uppdrag när
nästa fördelning sker.


5. Utredning om de
ekonomiska
förutsättningarna
för Kulturarvs-IT
(punkt 35)

Peter  Pedersen  och
Rosanna Dinamarca (båda
v) anför:

I motion 2002/03:Kr271 (v)
framhålls att de regionala
museerna  över  lag har
pressade ekonomiska ramar.
Om inte medel anvisas för
att  ge  museerna  full
kostnadstäckning    för
Kulturarvs-IT    kommer
därför inte verksamheten
att  kunna  permanentas,
framhålls  det.  Därmed
skulle  ett stort antal
personer,
arbetshandikappade  såväl
som arbetsledare, bli utan
arbete         och
digitaliseringsarbetet vid
landets     länsmuseer
avstanna, eftersom muserna
saknar     ekonomiska
förutsättningar för  att
finansiera kostnader som
ligger   utanför   den
bidragsgrundande
lönekostnaden.

Vi anser i likhet med
motionärerna bakom den här
aktuella  motionen  att
Kultuarvs-IT:s  fortsatta
existens  nu  ter  sig
osäker. Vi har emellertid
avstått  från att  yrka
bifall   till   motion
2002/03:Kr271     (v),
eftersom vi utgår från att
regeringen   på   eget
initiativ  kommer  att
utreda  de  ekonomiska
förutsättningarna   för
Kulturarvs-IT och därefter
återkomma till riksdagen.

6.   Utredning om
de ekonomiska
förutsättningarna
för Kulturarvs-IT
(punkt 35)

Birgitta  Sellén  (c)
anför:

Av  motion 2002/03:Kr336
(c) yrkande 19 framgår att
vi   i   Centerpartiet
välkomnar att Kulturarvs-
IT nu skall permanentas
efter  att  ha  varit
försöksverksamhet sedan år
1999. Cirka 200 personer
med       omfattande
funktionsnedsättning  har
under  försökstiden fått
sysselsättning bl.a. med
digitalisering     av
fotografier,  kartor och
andra dokument. I den nu
aktuella motionen föreslås
att regeringen skall se
över   den   framtida
resurstilldelningen  till
Kulturarvs-IT,  så  att
museerna får full täckning
för de arbetshandikappade
registreringsassistenternas
lönekostnader.

Jag har avstått från att
yrka   bifall   till
motionsyrkandet, eftersom
jag  utgår  från  att
regeringen i samband med
kommande   budgetarbete
beaktar  det resursbehov
som finns hos de regionala
museerna.

7. Filminstitutets
huvudmannaskap för
filmvårdscentralen i
Grängesberg (punkt
39)

Gunilla Tjernberg (kd)
anför:

Frågan om huvudmannaskapet
för filmvårdscentralen i
Grängesberg  diskuterades
ingående        av
kulturutskottet   under
föregående riksmöte (bet.
2001/02:
KrU1 s. 99).  Utskottet
ansåg att de resonemang
som    fördes    i
budgetpropositionen för år
2002 i denna fråga var
alltför knapphändiga och
därför behövde fördjupas
och förtydligas. Utskottet
ansåg att regeringen borde
ytterligare pröva  olika
alternativ,     varav
Filminstitutet borde vara
ett,   till   framtida
huvudman        för
filmvårdscentralen.
Regeringen borde därefter
senast          i
budgetpropositionen för år
2003   återkomma  till
riksdagen   beträffande
filmvårdscentralens
framtida
organisationsmodell.

När   regeringen  nu
återkommer i frågan säger
den att den beslutat att
Filminstitutet    även
fortsättningsvis   skall
vara   huvudman.   Det
klargörs dock inte om den
kommitté som arbetat med
organisations-     och
arbetsformer      för
filmvårdscentralen  står
bakom förslaget eller om
det är regeringens eget
ställningstagande.
Vi kristdemokrater har i
motion 2002/03:Kr370 (kd)
framfört att vi anser att
regeringen bör återkomma
med en redogörelse  för
sitt ställningstagande i
frågan om huvudmannaskapet
för filmvårdscentralen i
Grängesberg.  I  samma
motion har vi framhållit
att det material som skall
förvaras hos centralen är
mycket omfattande och av
stort   kulturhistoriskt
värde. Jag  vill därför
understryka betydelsen av
att tillräcklig kompetens
knyts         till
filmvårdscentralen  samt
att   materialet  görs
tillgängligt för forskare
och intresserad allmänhet.
Slutligen   vill   jag
framhålla vikten av att
filmvårdscentralen i sin
verksamhet    tillämpar
största möjliga öppenhet
gentemot allmänheten.

8.
Medelsanvisningen
för år 2003, m.m.
(punkt 55)

Kent Olsson och  Lena
Adelsohn   Liljeroth
(båda m) anför:

Inledning

Kulturutskottet har under
beredningen  av  detta
betänkande arbetat under
förutsättningen  att  en
riksdagsmajoritet
bestående        av
socialdemokrater,
vänsterpartister    och
miljöpartister  den  4
december 2002 kommer att
fastställa   ekonomiska
ramar  för  de  olika
utgiftsområdena  i  den
statliga budgeten och en
beräkning  av  statens
inkomster avseende år 2003
samt    besluta   om
preliminära utgiftstak för
år 2004.

Moderata samlingspartiet
har  i  parti-   och
kommittémotioner förordat
en annan inriktning av den
ekonomiska politiken och
budgetpolitiken.    Ett
övergripande mål för den
ekonomiska politiken bör
vara att möjliggöra ökad
tillväxt.   Då   måste
utgiftskvoten sänkas. För
detta  krävs  bl.a.  en
moderniserad
arbetsmarknad,
avregleringar,   sänkta
skatter   och   lägre
offentliga    utgifter.
Antalet sjukskrivna  och
förtidspensionerade måste
minskas genom att sjukvård
och     rehabilitering
förbättras.
Våra  förslag  syftar
också  till  att  skapa
förutsättningar  för ett
ekonomiskt, kulturellt och
socialt växande Sverige.
Vi  vill  satsa  på en
utbildning som ger alla
större  möjligheter till
ett rikare liv. Genom en
större enskild sektor och
ett   starkare  civilt
samhälle kan både företag
och människor växa. Ännu
fler kan komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden.
Den  sociala  tryggheten
ökar  också  i  andra
bemärkelser  genom  att
hushållen får en större
ekonomisk självständighet.
Friheten att välja bidrar
både  till mångfald, en
bättre kvalitet  och en
större trygghet.
De enskilda människorna
får ett större inflytande
över sina liv.
Vi har föreslagit  en
långtgående växling från
subventioner  och bidrag
till      omfattande
skattesänkningar för alla,
främst    låg-   och
medelinkomsttagare.
Samtidigt  värnar vi de
människor som är i störst
behov   av  gemensamma
insatser och som har små
eller inga möjligheter att
påverka   sin   egen
situation. Vi slår också
fast  att  det allmänna
skall tillföras resurser
för   att   på   ett
tillfredsställande  sätt
kunna   genomföra   de
uppgifter som måste vara
gemensamma.   Avsevärda
resurser  tillförs  till
exempel för att bryta den
ökade sjukfrånvaron och de
ökande
förtidspensioneringarna.
Vårt budgetalternativ -
med våra  förslag  till
utgiftstak,
anslagsfördelning   och
skatteförändringar  - bör
ses som en helhet där inte
någon eller några delar
kan  brytas  ut  och
behandlas isolerat från de
andra. Eftersom riksdagens
majoritet den 4 december
förutsätts  besluta  om
ramar  för  de  olika
utgiftsområdena i enlighet
med    finansutskottets
förslag och därmed kommer
att  välja  en  annan
inriktning  av poltiken,
deltar vi inte i det nu
aktuella  beslutet  om
anslagsfördelning   inom
utgiftsområde 17.

För   budgetåret  2003
förordar  vi  i  vår
partimotion  och i våra
kommittémotioner,
2002/03:Kr338  (m)  och
2002/03:Kr236  (m),  en
annan politik.

Allmän kulturverksamhet
(28:1-28:4)

I   vår  budgetmotion,
2002/03:Kr338     (m),
vidhåller vi vår mångåriga
kritik  mot Kulturrådets
dominerande  roll  och
föreslår en minskning av
kulturbyråkratin.   Mot
denna  bakgrund  har vi
föreslagit  att anslaget
till  Kulturrådet  bör
minska med  20 miljoner
kronor.

Vi delar helt den åsikt
som förs fram i motion
2002/03:Kr273 (m) att det
är av största vikt att
manifestera   barnbokens
mästarinna Astrid Lindgren
genom att ett pris till
hennes minne inrättas. Vi
anser  i  likhet  med
motionärerna      att
administrationen   runt
priset bör kunna minskas.
En del av  dessa medel
borde  i  stället,  som
anförs   i   motionen,
tillföras de medel  som
avsätts för priset under
anslaget       28:9
Litteraturstöd.
Vi har under att antal
år framfört vår åsikt att
flera av de verksamheter
som ryms inom  anslaget
28:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet,
utveckling      samt
internationellt
kulturutbyte och samarbete
inte  bör vara statliga
uppgifter. Det som inte
efterfrågas  eller  får
lokalt stöd skall  inte
alltid kunna räkna med att
överleva  genom statliga
bidrag. Vi vill också helt
avveckla  bidraget  till
Teateralliansen. Vi vill
påminna om att vi av dessa
orsaker i vår budgetmotion
i  år  föreslagit  en
minskning av anslaget med
79 000 000 kronor till 75
935 000 kronor.

Teater, dans och musik
(28:5-28:7)

Vi vill påminna om att vi
i   vår   budgetmotion
framfört att det inte är
rimligt   att  behålla
Riksteaterns verksamhet på
oförändrad nivå, när det
nu  finns ett regionalt
teaterutbud.  Förenings-
och  arrangörsdelen  av
Riksteatern känner sig på
många  orter bunden  av
utbudet   från   den
producerande  delen  av
Riksteatern.   Moderata
samlingspartiet har i sin
budgetmotion  föreslagit
att
vuxenteaterverksamheten
vid   Riksteatern  bör
upphöra och att teatern
genom   sina    s.k.
specialensembler, som Tyst
teater         och
Cullbergbaletten,  skall
kunna  erbjuda  lokala
arrangörer det som inte
regionteatrarna    har
kapacitet till. Vidare har
vi   i  budgetmotionen
framfört        att
Rikskonserters produktion
och fonogramutgivning bör
omprövas.  I  motionen
föreslås att bidragen till
dessa båda institutioner
skall   minskas   med
sammantaget 200 miljoner
kronor.

Även om vi inte deltar i
beslutet        om
medelsanvisning  vill vi
understryka att vi anser
det   värdefullt   att
utskottet  beslutat  att
ökningen av anslaget 28:6
Bidrag  till  regional
musikverksamhet    samt
regionala  och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner med 5,1
miljoner kronor skall avse
inte endast regionala och
lokala teater- och dans-
institutioner utan  även
regionala  och  lokala
musikinstitutioner  samt
länsmusikverksamheten.
Av motion 2002/03:Kr213
(m)   framgår    att
Göteborgsoperans  framtid
ter  sig  osäker.  Vi
påminner    om   att
motionärerna     bakom
motionen  anser att det
krävs en nivåhöjning av
statsbidraget till operan
i  storleksordningen  20
miljoner kronor för att
operan inte skall tvingas
att radikalt ompröva sin
verksamhet.  En  sådan
höjning   av  anslaget
förefaller rimlig, menar
motionärerna.
Vi   har   i   vår
budgetmotion  föreslagit
att     de    fria
teatergrupperna skall få
ett  tillskott,  utöver
regeringens förslag, med
20 miljoner kronor per år
för  de  två  kommande
budgetåren 2003 och 2004.
Vi  anser  att de fria
teatergrupperna idag lever
under knappa förhållanden
och vill  framhålla att
deras arbete och insats
för    att    sprida
teaterkultur  är oerhört
viktig. Genom en ökning av
anslaget 28:7 Bidrag till
vissa teater-, dans- och
musikändamål, i enlighet
med vårt förslag, skulle
förutsättningarna för de
fria   teatergruppernas
arbete      avsevärt
förbättras.

Bibliotek, litteratur
och kulturtidskrifter
(28:8-28:13)

I vår budgetmotion har vi
föreslagit en minskning av
anslaget 28:8 Bidrag till
biblioteksverksamhet  med
11  miljoner  kronor  i
förhållande      till
regeringens förslag. Den
datatekniska utvecklingen
bör innebära en förenkling
och  rationalisering  av
fjärrlåneverksamheten,
vilket bör kunna medföra
lägre kostnader för den
regionala verksamheten.

I samma motion har vi
också   föreslagit  en
minskning av anslaget 28:9
Litteraturstöd  med  30
miljoner  kronor, varvid
stödet till En bok för
alla skall  upphöra och
utgivningsstödet   skall
minska.
Vi understryker i samma
motion  vikten  av  att
staten stöder utvecklingen
av den tekniskt överlägsna
digitala teknik som finns
att tillgå då det gäller
talboksbandspelare.   I
motionen föreslår vi att
en del av anslaget 28:11
Talboks-        och
punktskriftsbiblioteket
skall  användas för att
göra denna  teknik, som
benämns   DAISY,   mer
tillgänglig.
I motionen framhåller vi
att en central del i en
lyckad integration är att
nya   medborgare   ges
möjlighet  att läsa och
därmed  få  kunskap  om
förhållandena i Sverige,
nyheter  och  aktuella
frågor. Mot den bakgrunden
föreslår vi en ökning med
2  miljoner  kronor  av
anslaget 28:12 Bidrag till
Stiftelsen  för lättläst
nyhetsinformation   och
litteratur.

Bild och form samt
konsthantverk
(28:14-28:18)

Vi   anser   i   vår
budgetmotion att anslaget
till  Statens  konstråd
(28:14) borde dras ned med
2 miljoner  kronor.  Vi
anser  att  verksamheten
utanför  det  statliga
området bör minskas och
därmed  rådets kostnader
för den. Vidare menar vi
att konstrådet bör få i
uppdrag  att  genomföra
sådana  åtgärder   att
avgiftsintäkterna ökar med
en miljon kronor.

I samma motion har vi
föreslagit  att anslaget
28:15     Konstnärlig
gestaltning   av   den
gemensamma  miljön  bör
minskas med 15 miljoner
kronor.   Staten   bör
nämligen  renodla  sitt
ansvar   för   olika
kulturverksamheter   och
inte  ta  ansvar  för
konstnärlig utsmyckning av
andra gemensamma miljöer
än de statliga.

Ersättningar och bidrag
till konstnärer
(28:19-28:20)

I motion 2002/03:Kr264 (m)
har vi presenterat en lång
rad förslag för att göra
den ekonomiska situationen
enklare, stabilare och mer
förutsägbar      för
konstnärer.  Konstnärerna
måste ges villkor som gör
det möjligt för dem att
leva på sitt arbete. För
det krävs en politik som
undanröjer    skatter,
byråkrati och regler som i
dag   missgynnar  våra
konstnärer.   Motionens
olika yrkanden behandlas
inom flera av riksdagens
utskott. De förslag till
nödvändiga  förändringar
som vi har presenterat i
vår budgetmotion innebär
att   anslaget   28:20
Ersättningar  och bidrag
till  konstnärer  skulle
kunna  minskas  med  50
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens förslag.

Museer och
utställningar
(28:28-28:35)

Vi har i vår budgetmotion
föreslagit  att anslaget
28:30  Centrala  museer:
Stiftelser skall minskas
med 11 miljoner kronor.
Minskningen avser bidraget
till  Arbetets  museum.
Syftet  med  en  sådan
minskning   är   att
statsbidraget till museet
skall upphöra. Som framgår
av motionen har Arbetets
museum   skapats   på
initiativ   av   olika
intressegrupper som inte
sett till att verksamheten
har de medel som behövs
för att fortleva av egen
kraft. Av politiska skäl
har sedan det ekonomiska
ansvaret för verksamheten
övertagits  av  staten,
vilket vi av principiella
skäl har vänt oss mot i
motionen.

I vår budgetmotion har
vi föreslagit att anslaget
28:32 Stöd  till  icke-
statliga   kulturlokaler
skall upphöra och att inga
medel därmed skall betalas
ut  under anslaget.  Vi
anser  nämligen att det
inte är logiskt att kräva
att huvudmannen skall stå
för    lokalkostnaderna
samtidigt som det finns
ett statligt anslag till
investeringar i lokaler.
Kostnaderna      för
handikappanpassning  bör
enligt motionen i stället
bestridas från anslag inom
utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård   och  social
omsorg.
Vidare har vi i samma
motion  föreslagit  en
minskning  av  anslaget
28:33  Riksutställningar
med 26 miljoner kronor.
Riksutställningars  egna
produktioner borde enligt
motionen  minska   och
myndigheten borde i större
utsträckning fungera som
en   serviceorganisation
till         andra
utställningsarrangörer.

Övrigt inom
kulturpolitiken

Vi vill påminna om att
Moderata  samlingspartiet
under en följd  av  år
föreslagit  att statliga
medel skall anvisas till
en särskild kulturfond för
att  stödja  nyskapande
verksamhet som inte får
stöd med offentliga medel
på annat sätt. Avsikten är
att  medel  från fonden
skall anvisas motsvarande
de   resurser    som
mobiliserats genom t.ex.
bidrag         och
sponsorsinsatser. För år
2003 har vi föreslagit att
ett anslag på 100 miljoner
kronor skall anvisas för
ändamålet.

Ungdomspolitik
(29:1-29:2)

Moderata  samlingspartiet
anser att bidraget till
den   nationella   och
internationella
ungdomsverksamheten (29:2)
bör minskas. I första hand
bör  den internationella
verksamheten klara sig med
snävare ekonomiska ramar.
Även grundbidragen  till
rikstäckande  barn-  och
ungdomsorganisationer bör
kunna  minskas,  då  de
flesta
ungdomsorganisationer
visar   ett   minskat
medlemsantal och då det
finns klara tecken på att
ungdomsaktiviteter   som
inte erhåller bidrag drar
till sig nya grupper. I
motionen  föreslås  en
minskning av anslaget med
74 miljoner kronor till 16
389 000 kronor. Med mindre
anslag att hantera borde
även   anslaget   till
Ungdomsstyrelsen  (29:1)
kunna minskas. I motionen
har föreslagits ett med 16
miljoner  kronor minskat
anslag  om 2  171  000
kronor.

Folkrörelsepolitik
(30:1-30:4)

Vad  gäller  idrottens
finansiering  vill  vi
påminna om att vi i vår
motion 2002/03:Kr297 (m),
som kommer att behandlas
senare        under
mandatperioden,  föreslår
att idrottsrörelsen skall
få  en betydligt större
andel av spelmarknaden för
att därmed kunna öka sin
självfinansieringsgrad.

Vi   har   i   vår
budgetmotion  föreslagit
att anslaget 30:2 Bidrag
till       allmänna
samlingslokaler   skall
avskaffas. Det är enligt
vår mening en regional och
kommunal uppgift att  i
förekommande  fall bistå
med bidrag för allmänna
samlingslokaler.
Vi anser att stödet till
kvinnoorganisationerna
inte bör hamna under detta
utgiftsområde. I stället
menar vi att den största
delen  av anslaget  bör
flyttas till utgiftsområde
14   Arbetsliv.    I
Moderaternas budgetmotion
föreslås  därför   att
anslaget 30:3 Bidrag till
kvinnoorganisationernas
verksamhet  skall minska
med 2,5 miljoner kronor i
förhållande      till
regeringens förslag.

Folkbildning
(25:1-25:3)

Vi vill påminna om att vi
i  vår budgetmotion har
föreslagit att den del av
anslaget   som   avser
bidraget       till
folkhögskolor    skall
överföras       till
utgiftsområde      16
Utbildning       och
universitetsforskning.
Vidare har vi föreslagit
en  besparing  med  350
miljoner kronor på den del
av  folkbildningsanslaget
som  blir  kvar  inom
utgiftsområde 17, eftersom
vi  anser  att  andelen
uppdragsutbildning   och
annan icke-bidragsberoende
utbildning       hos
studieförbunden   borde
kunna ökas. Vi menar även
att medel ur den av oss
föreslagna  kulturfonden
skulle kunna utnyttjas av
folkbildningen.


9. Medelsanvisningen
för år 2003 m.m.
(punkt 55)

Lennart  Kollmats och
Cecilia Wikström (båda
fp) anför:

Inledning

Folkpartiet  liberalernas
budgetförslag för år 2003
innebär i sina huvuddrag
sänkta skatter på arbete
och företagande som syftar
till  att  uppnå  en
långsiktig  och uthållig
tillväxt. Det syftar också
till  en  mera  rättvis
skattepolitik  för bl.a.
barnfamiljer.     Våra
utgiftsökningar   avser
främst      bistånd,
utbildning,  vård  och
omsorg, förbättringar för
handikappade, åtgärder mot
ohälsan samt satsningar på
miljö och rättssäkerhet.

Vårt  förslag   till
utgiftsram       för
utgiftsområde  17  har
emellertid  avslagits  i
budgetprocessens  första
steg.  Då  Folkpartiets
budgetförslag är en helhet
är det inte meningsfullt
att delta i fördelningen
på    anslag    inom
utgiftsområde 17. I det
följande  redovisas  i
sammanfattning innehållet
i vårt budgetförslag för
utgiftsområde 17.

Vår liberala kulturpolitik
utgår  från  tre mål -
frihet,  mångfald  och
kvalitet. (Se reservation
1 till detta betänkande.)

Frihet betyder bl.a. en
konkret frihet att vända
sig till flera och olika
finansieringskällor.
Mångfalden
finansieringsmodeller kan
ge rum för en mångfald av
olikartade  produktioner
och       olikartade
distributionsmodeller.
Kvalitet  föds  just  i
kraftfält   på   vilka
mångfaldens skeenden fritt
samspelar.
Att skapa utrymme för
kvalitetskultur  i  hela
landet  är  en  viktig
kulturpolitisk  uppgift.
Det offentliga stödet till
kulturen måste komma från
både  stat,  regioner,
landsting  och kommuner.
Risken  är  annars  ett
alltför starkt beroende av
få  finansiärer,  vilket
riskerar  att leda till
likformighet.     Alla
offentliga  aktörer  har
ansvar för att tillskapa
goda möjligheter för ett
rikt kulturliv med både
bredd    och   djup.
Kulturpolitiken  bör  i
princip  vara  generell.
Selektiva urvalsprinciper
måste      tillämpas
restriktivt.      Det
offentliga   ekonomiska
kulturstödet, framför allt
det nationella, bör främst
riktas    mot    det
professionella
kulturlivet.     Detta
kulturstöd  måste  också
präglas av långsiktighet.
Frihetens      och
mångfaldens krav när det
gäller  finansiering  av
kultur berör två viktiga
element   i  kulturens
arbetsprocess:
finansiering      av
verksamhet,      dvs.
investeringar och täckning
av löpande kostnader, och
finansiering som ger fria
kultur-        och
konstproducenter  rimliga
förutsättningar att leva
på sitt yrke.
Det behövs en ny syn på
lönsamhet inom kultur och
kommunikation  för  att
landet inte skall stänga
sig ute från morgondagens
världsomfattande
arbetsmarknad inom det som
ibland       kallas
"upplevelseindustri".
Andra  länder satsar på
både traditionell och ny
kultur,   på   museer,
festivaler  och  andra
arrangemang som blir en
motor  i turistnäringens
utveckling.
I      Folkpartiet
liberalernas
budgetmotioner
2002/03:Kr272  (fp)  och
2002/03:
Fi230 (fp) har föreslagits
en satsning på kulturen
med 50 miljoner kronor ut-
över regeringens förslag
med syfte att förbättra
kulturskaparnas
förhållanden      och
institutionernas ekonomi.
Finansutskottet har den
21   november   2002
tillstyrkt   regeringens
förslag  om  ram  för
utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund  och
fritid        (bet.
2002/03:FiU1).  Riksdagen
förväntas den 4 december
2002 besluta i enlighet
med    finansutskottets
förslag. Då denna ram till
omfattning och inriktning
inte stämmer överens med
Folkpartiet  liberalernas
budgetmotioner    inom
utgiftsområdet deltar vi
inte  i kulturutskottets
anslagsbeslut (punkt 55 i
utskottets förslag  till
riksdagsbeslut).

Allmän kulturverksamhet
(28:1-28:4)

I Folkpartiet liberalernas
budgetmotioner    finns
förslag  om  att minska
anslaget till Kulturrådet
med 7 miljoner  kronor.
Förslaget har motiverats
med att Kulturnät Sverige
inte skall finansieras med
allmänna  medel och att
behovet   av   statlig
styrning        av
kulturverksamheten   har
minskat  i och med att
regionernas  kulturansvar
har utvecklats.

Teater, dans och musik
(28:5-28:7)

Vi  påminner  om  att
Folkpartiet liberalerna i
budgetmotionerna
framhållit att de resurser
och  det  uppdrag  som
Riksteatern har för egen
teaterproduktion   borde
kunna  föras  över till
regionteatrarna  och  de
större   stadsteatrarna.
Riksteatern skulle då ha
kvar rollen som samordnare
av       teatrarnas
turnéverksamhet och andra
uppdrag som staten givit
teatern samt svara  för
Cullbergbaletten,   Tyst
Teater och Unga Riks. Som
en följd  härav  skulle
bidraget till Riksteatern
kunna  minskas  med  27
miljoner   kronor.  En
motsvarande överföring av
medel, 10 miljoner kronor,
från  Rikskonserter till
den       regionala
musikverksamheten   har
också föreslagits av oss.
Vidare har vi föreslagit
att Dramaten och Operan
skall få förstärkt bidrag
med  3  miljoner kronor
vardera och att bidraget
till Dansens Hus skall öka
med 1,5 miljoner kronor.

Vi påminner också om att
Folkpartiet har föreslagit
att anslaget 28:6 Bidrag
till       regional
musikverksamhet    samt
regionala  och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner  skall
ökas  med  30  miljoner
kronor. Av beloppet bör
5 miljoner kronor riktas
till   Göteborgsoperan.
Resten av ökningen  bör
användas för att förstärka
de  regionala teatrarnas
respektive
länsmusikorganisationernas
bidrag.
Även om vi inte deltar i
beslutet        om
medelsanvisning  vill vi
understryka att vi anser
det   värdefullt   att
utskottet  beslutat  att
ökningen av anslaget 28:6
Bidrag  till  regional
musikverksamhet    samt
regionala  och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner med 5,1
miljoner kronor skall avse
inte endast regionala och
lokala teater- och dans-
institutioner utan  även
regionala  och  lokala
musikinstitutioner  samt
länsmusikverksamheten.
Vi vill också påminna om
att Folkpartiet har yrkat
att  de  fria  teater-
grupperna, som är en stor
tillgång  för  svenskt
teaterliv och som har levt
under  stark  ekonomisk
press, borde ha fått ett
med 7 miljoner kronor ökat
bidrag. I motionerna har
också  föreslagits  att
ytterligare  2  miljoner
kronor skall anslås till
Drottningholms
Slottsteater.  Vi  vill
framhålla   att  ingen
uppräkning av anslaget har
ägt rum sedan år 1992 och
vi  anser inte att det
extra bidrag om 1 miljon
kronor  som  tilldelas
Drottningholms
Slottsteater     under
anslaget  28:2 utgör en
tillräcklig
anslagsförstärkning.
Drottningholm blev år 1991
erkänt  som  världsarv
vilket  har  ökat  det
internationella intresset
för     Drottningholms
Slottsteater påtagligt. Vi
anser att för att teatern
också   fortsättningsvis
skall kunna  bedriva en
föreställningsverksamhet
på högsta internationella
nivå   måste  teaterns
permanenta  anslag höjas
fr.o.m. år 2003.

Bibliotek, litteratur
och kulturtidskrifter
(28:8-28:13)

I våra budgetmotioner har
vi föreslagit en satsning
på 13  miljoner  kronor
utöver regeringens förslag
för    folk-    och
skolbibliotekens bokinköp.
Satsningen föreslås  bli
finansierad delvis genom
att vi samtidigt föreslår
att En bok för alla skall
koncentrera      sin
bokutgivning på barn- och
ungdomslitteratur   och
upphöra med utgivning av
vuxenlitteratur.  Därmed
skulle bidraget till En
bok för alla kunna dras
ner med 3 miljoner kronor.
Av    vår    motion
2002/03:Kr372 (fp) framgår
att det inte finns samma
behov av en subventionerad
vuxenutgivning efter det
att bokmomsen sänkts.

Bild och form samt
konsthantverk
(28:14-28:18)

Folkpartiet  liberalerna
har   föreslagit   en
minskning av anslaget till
Konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön med
10 miljoner kronor  med
motiveringen att kommuner
och landsting bör öka sitt
kostnadsansvar  och  att
staten därmed kan minska
sitt.

Arkiv (28:21-28:24)

I  motion  2002/03:Kr204
(fp)   påtalas   att
Sverigefinländarnas
riksarkiv   har  akuta
svårigheter  med   sin
budget. Vi är medvetna om
att betänkandet Arkiv för
alla - nu och i framtiden
(SOU 2002:78), som bl.a.
behandlar  frågor om de
nationella
minoritetsspråkens arkiv,
är ute på remiss och att
regeringen har för avsikt
att   återkomma   till
riksdagen i de aktuella
frågorna. Som påtalas i
motionen borde regeringen
se till att statsbidraget
till  Sverigefinländarnas
riksarkiv höjs redan nu,
innan en proposition läggs
fram.

Museer och
utställningar
(28:28-28:35)

Folkpartiet  liberalerna
har  i  budgetmotionerna
föreslagit en ökning med
14  miljoner kronor  av
anslaget  28:28 Centrala
museer: Myndigheter.  Av
ökningen avser 3 miljoner
kronor Moderna museet. Den
totala
resursförstärkningen
skulle enligt vårt förslag
ha  använts  för  att
anställa  personal  för
digitalisering     av
museernas samlingar samt
för   att   garantera
säkerheten på museerna.

Vidare har vi föreslagit
att anslaget 28:30 Bidrag
till  regionala  museer
skall  ökas  med  16,5
miljoner kronor, varav 2
miljoner  kronor  avser
Nordiska akvarellmuseet på
Tjörn. Akvarellmuseet, som
på kort tid har etablerat
sig som en betydelsefull
konstinstitution, bedriver
ett       kraftfullt
utvecklingsarbete inom det
konstpedagogiska området.
Vidare  skulle  500 000
kronor av anslagsökningen
ha       tillfallit
Marionetteatern, som i dag
har  stora  ekonomiska
problem  och  hotas  av
nedläggning.
Vi påminner också  om
vårt förslag att anslaget
28:33  Riksutställningar
skall  minskas  med  5
miljoner kronor. Vi anser
att   Riksutställningars
uppdrag  att  producera
utställningar borde kunna
överföras  på de större
kommunala och  regionala
museerna   och   att
myndigheten  i  stället
skulle kunna koncentrera
sig på att bistå övriga
delar  av  museiväsendet
genom att aktivt medverka
till att produktioner från
olika museer distribueras
i landet. Övriga medel i
vårt  förslag,  skulle
enligt  vår principiella
inställning,   fördelas
enligt   de  regionala
museernas  egna  beslut,
varvid bl.a. Kulturarvs-IT
sannolikt      skulle
prioriterats.

Trossamfund
(28:38-28:39)

I Folkpartiet liberalernas
budgetmotioner     har
föreslagits en ökning av
anslaget       till
trossamfunden  med  10
miljoner kronor med tanke
på trossamfundens  stora
ansvarsområde.

Övrigt inom
kulturpolitiken

Vi vill påminna om att
Folkpartiet  liberalerna
framhållit  behovet  av
resurser för utveckling av
kulturpolitiken    för
invandrare       och
minoriteter. De behöver få
ett  större  utrymme  i
svenskt kulturliv och ökat
stöd för att kunna värna
sina   språkliga   och
kulturella identiteter. I
motionerna har föreslagits
ett nytt anslag, benämnt
Möte mellan kulturer, om 4
miljoner kronor, varav 1
miljon   kronor  avser
minoriteters arkiv.

Mediepolitik
(27:1-27:3)

Folkpartiet  liberalerna
har   föreslagit   att
förhandsgranskningen  av
vuxenfilmer     skall
avskaffas. En sådan åtgärd
skulle minska arbetet vid
Statens  biografbyrå och
därmed byråns kostnader.
Mot denna  bakgrund har
föreslagits att anslaget
skall  minskas  med  3
miljoner kronor.

Ungdomspolitiken
(29:1-29:2)

Utskottets majoritet har
föreslagit en överföring
av 2,5 miljoner  kronor
från anslaget 29:2 Bidrag
till   nationell   och
internationell
ungdomsverksamhet   till
anslaget 30:3 Bidrag till
allmänna samlingslokaler.
Vi vill påminna om att
Folkpartiet liberalerna i
sina budgetmotioner inte
haft   något    emot
regeringens förslag till
medelsanvisning     om
90 389 000  kronor  till
ungdomsverksamheten.

Folkrörelsepolitik
(30:1-30:4)

Folkpartiet  liberalerna
har i sina budgetmotioner
föreslagit  att anslaget
30:1 Stöd till idrotten
skall ökas med 10 miljoner
kronor, avsett för bl.a.
dopningsbekämpning   och
idrottsforskning.

Beträffande   bidraget
till       allmänna
samlingslokaler vill  vi
påminna om att Folkpartiet
liberalerna inte har haft
något  att  erinra  mot
regeringens förslag  att
26,5 miljoner kronor skall
anvisas  under  anslaget
30:2, vilket innebär 2,5
miljoner kronor mindre än
vad   utskottet   nu
föreslagit.
Vi vill i sammanhanget
också påpeka att vi under
utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg
avsatt 5 miljarder kronor
under  fem   år  för
handikappanpassning   av
offentliga  lokaler (jfr
motionerna  2002/03:Fi232
yrkande 15 i denna del och
2002/03:So362 yrkandena 1
och   2).   Allmänna
samlingslokaler   ingår
givetvis   bland   de
offentliga lokaler som vi
föreslår  skall  erhålla
medel,       liksom
idrottsanläggningar.

10.
Medelsanvisningen
för år 2003, m.m.
(punkt 55)

Gunilla Tjernberg (kd)
anför:

Inledning

Kristdemokraterna  har i
sina motioner föreslagit
en annan inriktning  av
statens budget och andra
utgiftsramar   än  vad
regeringen   föreslagit.
Kristdemokraternas
budgetalternativ tar sikte
på   att   långsiktigt
förbättra     Sveriges
tillväxtförutsättningar
genom     strukturella
reformer  för  minskad
ohälsa,     förbättrad
lönebildning      och
strategiska
skattesänkningar på arbete
och  sparande. Därigenom
skapas förutsättningar för
att sysselsättningen skall
kunna öka  i  en sådan
utsträckning att välfärden
tryggas för alla.  Våra
reformer  och ekonomiska
satsningar syftar framför
allt  till  att  sänka
skatterna på arbete och
företagande,      öka
valfriheten      inom
familjepolitiken,
återupprätta
rättsväsendet,   stärka
pensionärernas ekonomiska
situation,    förbättra
infrastrukturen och stärka
kulturpolitiken.   Vårt
alternativ  framgår  av
reservation   10   i
finansutskottets
betänkande 2002/03:FiU1.

Kulturen   har   en
självklar  plats i  den
kristdemokratiska
ideologin och där hämtar
vår  kulturpolitik  sin
näring. Här finns de tre
grundprinciper som utgör
basen  för  vår syn på
kulturen        och
kulturpolitikens ansvar.
För det första grundas
vår kulturpolitik i den
kristdemokratiska synen på
människan   -   hennes
förutsättningar, behov och
uppgift. Kristdemokraterna
menar att människan kräver
tillfredsställelse av mer
än sina materiella behov
för att överleva. För att
växa och bli hel krävs en
immateriell,  andlig och
kulturell dimension liksom
relationer och gemenskap
med andra. Den politik vi
formar utgår ifrån hela
människan  och ser till
alla hennes behov.  Att
värna   om  människans
immateriella inre liv är
därför lika självklart för
oss  som  att garantera
hennes materiella behov.
Kulturen   utgör   en
avgörande del i människors
tillvaro och kan vara en
väg att uppfylla hennes
immateriella behov. Genom
kulturen  kan  människor
finna mening i tillvaron
och utvecklas både  som
individer  och  i  sina
relationer med andra. Att
värna kulturen är därför
en grundläggande uppgift
för politiken.
Den  kristdemokratiska
ideologin handlar också om
ansvar och förvaltarskap.
Vi menar att vi som lever
i dag har en skyldighet
att efter bästa förmåga
förvalta det som lämnats
till  oss.  Det handlar
naturligtvis om att värna
jordens     materiella
tillgångar men också om
att    bevara    det
immateriella   arv  av
tankar, värderingar  och
idéer som lämnats till oss
från       tidigare
generationer.  Bevarandet
av kulturarvet, såväl det
andliga    som   det
materiella,  är  därför
självklart för oss. Det
handlar  både  om  de
kulturvärden som lämnats
till  oss från tidigare
generationer och om de som
tillkommer i vår egen tid.
Den tredje principen i
den   kristdemokratiska
ideologin som ligger till
grund    för    vår
kulturpolitik handlar om
samhällets maktfördelning.
Vi menar att all politik
måste    bygga    på
subsidiaritet. Alla beslut
skall fattas så nära den
enskilda  människan  som
möjligt. Endast i de fall
man kan motivera att det
är mest  effektivt  att
besluten  fattas  på en
högre nivå skall besluten
flyttas        dit.
Grundprincipen  är  att
högre nivåer skall vara
ett stöd för de lägre.
Kulturpolitiken   skall
utifrån detta synsätt utgå
ifrån   den   enskilda
människan  och  hennes
behov. Kulturen skall inte
styras av beslut uppifrån
utan  frodas  bland  de
människor som utgör hennes
kärna.
Med människan i centrum
och  med  aktning  för
kulturens oersättliga roll
för hennes välbefinnande
bygger    vi    den
kristdemokratiska
kulturpolitiken.
Finansutskottet har den
21   november   2002
tillstyrkt   regeringens
förslag  om  ram  för
utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund  och
fritid   (2002/03:FiU1).
Riksdagen förväntas den 4
december 2002 besluta i
enlighet        med
finansutskottets förslag.
Då  denna  ram  till
omfattning och inriktning
inte stämmer överens med
Kristdemokraternas
budgetmotioner    inom
utgiftsområdet deltar jag
inte  i kulturutskottets
anslagsbeslut (punkt 55 i
utskottets förslag  till
riksdagsbeslut).
Kristdemokraternas
budgetförslag   rörande
utgiftsområde 17 finns i
motionerna  2002/03:Kr305
(kd), 2002/03:Kr366 (kd),
2002/03:Kr368    (kd),
2002/03:Kr369    (kd),
2002/03:Kr370    (kd),
2002/03:Kr371  (kd)  och
2002/03:N307 (kd) yrkande
9.

Allmän kulturverksamhet
(28:1-28:4)

För  att  skapa utrymme  för
satsningar bl.a. på att
sprida  kulturutbudet  i
landet      föreslår
Kristdemokraterna i motion
2002/03:Kr371  (kd)  att
anslaget  28:1  Statens
kulturråd skall  minskas
med 1 miljon kronor och
att den del av anslaget
28:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet,
utveckling      samt
internationellt
kulturutbyte och samarbete
som  avser  medel  till
regeringens  disposition
skall  minskas  med  5
miljoner kronor. Samtidigt
föreslås i motionen att
anslaget   28:2  skall
tillföras 1 miljon kronor
för  en  satsning  på
amatörkulturen,   vilket
innebär att detta anslag
totalt borde minskas med 4
miljoner kronor.

Teater, dans och musik
(28:5-28:7)

Jag vill påminna om att
Kristdemokraterna i motion
2002/03:Kr371     (kd)
föreslagit  att anslaget
28:6 Bidrag till regional
musikverksamhet    samt
regionala  och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner  skall
tillföras  5  miljoner
kronor   utöver   vad
regeringen föreslagit. Av
motionen framgår att en
sådan ökning delvis borde
tillfalla Göteborgsoperan.

Även om vi inte deltar i
beslutet        om
medelsanvisning  vill vi
understryka att vi anser
det   värdefullt   att
utskottet  beslutat  att
ökningen av anslaget 28:6
Bidrag  till  regional
musikverksamhet    samt
regionala  och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner med 5,1
miljoner kronor skall avse
inte endast regionala och
lokala teater- och dans-
institutioner utan  även
regionala  och  lokala
musikinstitutioner  samt
länsmusikverksamheten.
Jag vill också påminna
om   att   det   i
Kristdemokraternas
budgetmotion föreslås att
anslaget 28:7 Bidrag till
vissa teater-, dans- och
musikändamål,    skall
tillföras  4  miljoner
kronor för år 2003. Av
dessa medel skall 1 miljon
kronor   utgöra   ett
förstärkt  bidrag  till
fonogramutgivningen då vi
anser att den neddragning
av  fonogramstödet  som
gjordes  år  2001  var
ogenomtänkt.

Bibliotek, litteratur
och kulturtidskrifter
(28:8-28:13)

I  motion  2002/03:Kr371
(kd) har vi föreslagit att
anslaget  Litteraturstöd
skall  minskas  med  5
miljoner      kronor.
Minskningen avser En bok
för allas utgivning  av
vuxenlitteratur.

Vidare har vi i samma
motion  föreslagit  en
ökning med 1 miljon kronor
utöver  vad  regeringen
föreslagit  av  anslaget
28:12   Bidrag   till
Stiftelsen för  lättläst
nyhetsinformation   och
litteratur.  Syftet  med
ökningen är - som framgår
av  motion 2002/03:Kr305
(kd) - att LL-stiftelsen
skall kunna marknadsföra
sitt utbud och genomföra
en   brett   upplagd
informationskampanj  för
att   presentera   sin
utgivning för att nå ut
till fler målgrupper.

Arkiv (28:21-28:24)

För  att  utveckla  den
viktiga     regionala
arkivverksamheten och för
att         stärka
folkrörelsearkivens arbete
med   industrisamhällets
kulturarv     föreslår
Kristdemokraterna   att
anslaget 28:22 Bidrag till
regional  arkivverksamhet
skall ökas med 1 miljoner
kronor utöver regeringens
förslag.

Kulturmiljö
(28:25-28:27)

Kristdemokraterna   har
föreslagit en ökning av
anslaget 28:26 Bidrag till
kulturmiljövård  med  4
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag.
Bakgrunden är det ständigt
ökade   behovet   av
kulturmiljösatsningar.

Vidare        har
Kristdemokraterna särskilt
nämnt  det  arbete  som
bedrivs   av   landets
hembygds-       och
fornminnesföreningar  och
framhållit   att   en
omfördelning inom anslaget
Bidrag        till
kulturmiljövård bör göras
så   att   ytterligare
1 miljon kronor kommer de
ideella  organisationerna
inom  kulturmiljövårdens
område till del.

Museer och
utställningar
(28:28-28:35)

Av   Kristdemokraternas
motion 2002/03:Kr369 (kd)
framgår det att vi anser
att de ekonomiska behoven
hos de regionala museerna
är mycket  stora. Bland
annat   behövs   stora
satsningar   för   det
långsiktiga  arbetet och
för säkerheten i museerna.
Vi har därför i vår motion
2002/03:Kr371     (kd)
föreslagit en ökning med 5
miljoner   kronor   av
anslaget 28:30 Bidrag till
regionala museer.

Jag vill påminna om att
vi  föreslagit  i  vår
budgetmotion   att   2
miljoner  kronor  skall
tillföras anslaget  Stöd
till     icke-statliga
kulturlokaler  år  2003
utöver     regeringens
förslag, för att behovet
av att göra  nödvändiga
handikappanpassningar  av
lokaler bättre skall kunna
tillgodoses.   Som  vi
framhållit  i  motionen
anser vi att det finns
anledning att se över hur
storleken  på  anslaget
skall anpassas  till de
behov som finns.

Trossamfund
(28:38-28:39)

Jag vill påminna om att
Kristdemokraterna  i sin
budgetmotion      har
föreslagit  att bidragen
till    trossamfundens
samlingslokaler borde få
ett   tillskott   på
3 miljoner kronor för år
2003.

Ungdomspolitik
(29:1-29:2)

I budgetmotionerna för år
2003    har    inte
Kristdemokraterna   haft
något  att  erinra  mot
regeringens  förslag  i
budgetpropositionen  att
riksdagen under anslaget
29:2 Bidrag till nationell
och     internationell
ungdomsverksamhet   m.m.
skulle anvisa 90 389 000
kronor.

Folkrörelsepolitik
(30:1-30:4)

I ett flertal motioner har
Kristdemokraterna påpekat
att bidraget till allmänna
samlingslokaler     är
väsentligt  och att det
fyller en viktig funktion
och därför bör öka med 5
miljoner  kronor  utöver
regeringens förslag.  Vi
finner det glädjande att
utskottets majoritet är av
samma  uppfattning  att
bidraget  bör  öka  i
förhållande      till
regeringens    förslag.
Utskottets    majoritet
föreslår dock inte en lika
stor    ökning   som
Kristdemokraterna,  utan
stannar på 2,5 miljoner
kronor utöver regeringens
förlag.


11.
Medelsanvisningen
för år 2003, m.m.
(punkt 55)

Birgitta  Sellén  (c)
anför:

Inledning

Kulturen stärker inte bara
vår   framtidstro  och
samhörighet, den är också
en källa för att skapa
sysselsättning  och  en
drivkraft för människors
kreativitet och vilja att
utveckla   det   egna
samhället. Olika regioner
har  skapat  sig  olika
kulturella  identiteter.
Det handlar dels om det
historiska arvet att ta
till vara traditioner och
livsmönster   och  att
formulera vad det är vi
vill  föra vidare  till
omvärlden,  dels om ett
nytänkande att ta till sig
samtida     kulturella
aktiviteter.

Människor  skall  ha
tillgång till ett  rikt
kulturliv oavsett social
och ekonomisk status eller
bostadsort. Centerpartiet
vill ge möjlighet för alla
att ta del av och delta i
kulturell verksamhet. Vi
vill därför gå vidare med
en  satsning  på  en
kulturell allemansrätt i
hela landet.
De politiska  besluten
skall  inriktas  på att
skapa goda förutsättningar
för ett levande regionalt
och lokalt  kulturliv i
hela  landet  -  ett
kulturliv  med mångfald,
hög kvalitet och plats för
både amatörers  skapande
och     professionella
konstnärers medverkan.
Regeringen  bör  få i
uppdrag  att  från  ett
underifrånperspektiv
utveckla  kulturpolitiska
strategier som en del i
den regionala och lokala
utvecklingen.
I  vår  kommittémotion
2002/03:Kr336 (c) har vi
anfört att kulturpolitiken
skall ge utrymme för nya
kulturrörelser,    nya
lösningar   och   nya
organisationsformer.
Centerpartiet  anser att
det är viktigt att få i
gång en diskussion kring
hur   den   nationella
kulturpolitiken    kan
anpassas   till   vår
föränderliga  värld  (se
vidare reservation 3 Nya
metoder        och
verksamhetsformer för att
nå  de  kulturpolitiska
målen).
Vi vill t.ex. få i gång
en  diskussion  och  en
utredning  om utbud och
efterfrågan, då det gäller
statligt  stödd  kultur,
stämmer  överens  eller
inte.  Vi  anser  att
ungdomar  skall  kunna
starta kulturprojekt för
att det är roligt. Vi vill
ge  förutsättningar  för
detta genom vårt förslag
att inrätta ett anslag som
skulle riktas till kultur
för unga i hela landet,
våra s.k. KUL-miljoner.
Vi  frågar  oss  om
graffiti är klotter eller
konst.  Vi  tror  att
graffitin är här för att
stanna.  Det märks inte
minst  genom  att  den
tillåts att ställa ut i
"de fina" salongerna. Vi
vill inte lagstifta bort
en ungdomskultur utan i
stället öka kunskapen om
den    och    skapa
förutsättningar    för
graffitin som konstart. Av
den anledningen vill vi ge
Fryshuset i Stockholm ett
nationellt  uppdrag  att
arbeta med graffiti.
För   den   sociala
kontakten      behövs
mötesplatser.
Samlingslokalerna är ett
exempel på sådana platser,
där man kan träffas för
att exempelvis diskutera
bygdens   och   ortens
framtid,   delta   i
studiecirkel eller se på
teater.
Finansutskottet har den
21   november   2002
tillstyrkt   regeringens
förslag  om  ram  för
utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund  och
fritid        (bet.
2002/03:FiU1).  Riksdagen
förväntas den 4 december
2002 besluta i enlighet
med    finansutskottets
förslag. Då denna ram till
omfattning och inriktning
inte stämmer överens med
Centerpartiets
budgetmotioner    inom
utgiftsområdet deltar vi
inte  i kulturutskottets
anslagsbeslut (punkt 55 i
utskottets förslag  till
riksdagsbeslut).
Centerpartiets
budgetförslag   rörande
utgiftsområde 17 finns i
motionerna  2002/03:Kr336
(c) och 2002/03:Kr337 (c),
och  i  det  följande
påminner jag om innehållet
i dessa.

Allmän kulturverksamhet
(28:1-28:4)

I vår budgetmotion har vi
föreslagit en ökning av
anslaget 28:3 Nationella
uppdrag utöver regeringens
förslag  med 2 miljoner
kronor. Ökningen  skulle
göra  det  möjligt  för
regeringen   att  utse
Fryshuset i Stockholm och
Museum  Anna  Nordlander
till   innehavare   av
nationella  uppdrag inom
sina respektive områden,
grafitti och kvinnokonst.

Teater, dans och musik
(28:5-28:7)

Den fria scenkonsten har
en utomordentlig betydelse
för kulturlivet. De fria
teatergrupperna står för
närmare en tredjedel av
antalet
teaterföreställningar
totalt sett och för cirka
hälften         av
föreställningarna för barn
och  ungdom.  Jag  vill
påminna    om    att
Centerpartiet   i  sin
budgetmotion föreslagit en
ökning  med 24 miljoner
kronor av anslaget 28:7
Bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål.

Även om vi inte deltar i
beslutet        om
medelsanvisning  vill vi
understryka att vi anser
det   värdefullt   att
utskottet  beslutat  att
ökningen av anslaget 28:6
Bidrag  till  regional
musikverksamhet    samt
regionala  och  lokala
teater-,   dans-   och
musikinstitutioner med 5,1
miljoner kronor skall avse
inte endast regionala och
lokala teater- och dans-
institutioner utan  även
regionala  och  lokala
musikinstitutioner  samt
länsmusikverksamheten.

Bibliotek, litteratur
och kulturtidskrifter
(28:8-28:13)

I  vår  kommittémotion
anförs att staten inte bör
prioritera   vuxenböcker
inom   litteraturstödet,
varför  anslaget  28:9
Litteraturstöd bör minskas
med 36,5 miljoner kronor
till 64 417 000 kronor.

Bild och form samt
konsthantverk
(28:14-28:18)

Centerpartiet har i sina
motioner 2002/03:Kr307 (c)
och  2002/03:Kr337  (c)
föreslagit  att anslaget
Främjande  av hemslöjden
skall öka med 1 miljon
kronor.  En höjning  är
nödvändig för att kunna
driva verksamheten på ett
framåtsyftande sätt, för
att    uppfylla   de
förpliktelser     som
hemslöjdsrörelsen   har
gentemot  sina medlemmar
och allmänheten, för att
upprätthålla intresset för
slöjd ute i landet och för
att   kunna   uppfylla
regeringens och riksdagens
intentioner när det gäller
slöjdens betydelse  både
som kulturyttring och som
näring.

Museer och
utställningar
(28:28-28:35)

Centerpartiet  anser att
det  är  angeläget  att
kunskapen om Förintelsen
sprids    och    att
diskussionen om demokrati
och mänskliga rättigheter
främjas.  Vi anser dock
inte  att  det  behöver
inrättas  en  särskild
myndighet   för  detta
ändamål.  I vår  motion
2002/03:Kr337 (c) har vi
därför  avstyrkt att 40
miljoner  kronor  skall
anvisas  för myndigheten
Forum   för   levande
historia.

Ungdomspolitik
(29:1-29:2)

Jag vill påminna om att
Centerpartiet  i  sina
budgetmotioner  inte har
haft något att erinra mot
regeringens  förslag  i
budgetpropositionen  att
riksdagen under anslaget
29:2 Bidrag till nationell
och     internationell
ungdomsverksamhet  skulle
anvisa 90 389 000 kronor.

Centerpartiet har under
flera år framhållit att
det behövs särskilda medel
för  att  utveckla  det
kulturella  utbudet  för
ungdomar, med ungdomar och
av ungdomar i hela landet.
I vår motion 2002/03:Kr336
(c) har vi framhållit att
det har visat sig att de
kommunala  kultur-  och
fritidsbudgetarna  många
gångar till stor del är
uppbundna   i   fasta
anläggningar,
institutioner    eller
projekt. Förutsättningarna
för kommunerna att utan
längre  fördröjningar ta
till vara ungdomars idéer
är därmed dåliga.
Jag vill påminna om att
Centerpartiet  i år har
återkommit i den nämnda
motionen med förslag om
att ett särskilt anslag om
100   miljoner   skall
inrättas för ändamålet, i
år benämnt KUL-miljoner.
Medlen   skall  enligt
motionen  fördelas  av
Ungdomsstyrelsen till de
kommunala   ungdomsråden
eller motsvarande.
Jag vill också redovisa
att  det  i  motionen
understryks att  det är
mycket   viktigt   att
ungdomarna på orten själva
får   bestämma   hur
resurserna skall fördelas.
Även de ungdomar som inte
tillhör  någon  förening
avses kunna ta del  av
medlen.

Folkrörelsepolitik
(30:1-30:4)

Runt om i landet - i
glesbygd  likaväl som i
storstädernas förorter -
finns det ett stort antal
allmänna samlingslokaler,
som var och  en är en
betydelsefull  mötesplats
för   människorna   i
omgivningen. Centerpartiet
har i två motionsyrkanden
framhållit att samhället
än  mer  bör  stödja
upprustning,
standardhöjning    och
nybyggnad  av  allmänna
samlingslokaler  och att
anslaget 30:2 Bidrag till
allmänna  samlingslokaler
därmed borde ökas med 40
miljoner   kronor   i
förhållande      till
regeringens    förslag.
Motionsförslaget  innebär
en  ökning  med  37,5
miljoner   kronor   i
förhållande      till
utskottets förslag.
Bilaga 1

Förteckning över
behandlade förslag


Regeringens
skrivelse
2001/02:176

I   skrivelsen   gör
regeringen       en
resultatredovisning av ett
av  de  nationella kul-
turpolitiska målen, det.
s.k.  jämlikhetsmålet om
delaktighet  och  eget
skapande.

Propositionen


Regeringen
(Finansdepartementet) har
i  proposition 2002/03:1
Förslag till statsbudget
för          2003
(budgetpropositionen)
utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund  och
fritid föreslagit

1.  att riksdagen antar
regeringens förslag till
lag om ändring i lagen
(1988:950)      om
kulturminnen    m.m.
(avsnitt 4.9),

2.  att riksdagen antar
regeringens förslag till
lag om ändring i lagen
(1989:41) om TV-avgift
(avsnitt 5.9.5),

4. att riksdagen godkänner
att   ett   årligt
internationellt
litteraturpris    på
5 000 000     kronor
instiftas  till Astrid
Lindgrens minne (avsnitt
4.8),

5.   att   riksdagen
bemyndigar  regeringen
att  under  2003  för
ramanslaget
28:11 Talboks-    och
punktskriftsbiblioteket
beställa   talböcker,
punktskriftsböcker  och
informationsmaterial som
inklusive    tidigare
gjorda åtaganden medför
utgifter på högst 4 000
000 kronor under 2004
(avsnitt 4.10.11),

6.   att   riksdagen
bemyndigar  regeringen
att  under  2003  för
ramanslaget
28:15 Konstnärlig
gestaltning  av  den
gemensamma    miljön
beställa konstverk som
inklusive    tidigare
gjorda åtaganden medför
utgifter   på  högst
10 000 000 kronor under
2004-2006    (avsnitt
4.10.15),

7.   att   riksdagen
bemyndigar  regeringen
att  under  2003  för
ramanslaget 28:26 Bidrag
till   kulturmiljövård
besluta om bidrag som
inklusive    tidigare
gjorda åtaganden medför
utgifter på högst 100
000  000 kronor under
2004-2006    (avsnitt
4.10.26),

8. att riksdagen godkänner
regeringens förslag till
medelsberäkning för 2003
för         den
avgiftsfinansierade
verksamhet som bedrivs
av Sveriges Television
AB (inkl. Dövas  TV),
Sveriges Radio AB (inkl.
Radio   Sweden)  och
Sveriges
Utbildningsradio   AB
(avsnitt 5.9.5),

9. att riksdagen godkänner
regeringens förslag till
medelstilldelning  för
2003        från
rundradiokontot   till
statsbudgetens
inkomstsida   avseende
Granskningsnämnden  för
radio och TV (avsnitt
5.9.5),

10.   att  riksdagen
bemyndigar  regeringen
att för 2003 besluta om
lån i Riksgäldskontoret
för att täcka underskott
på  distributionskontot
för  finansiering  av
kostnader   för  TV-
distribution intill ett
belopp  av 724 000 000
kronor (avsnitt 5.9.5),

11.   att   riksdagen
godkänner  regeringens
förslag om överföring av
medel        till
distributionskontot från
rundradiokontot   och
förslag om överföring av
medel        från
distributionskontot till
Sveriges Television AB
och       Sveriges
Utbildningsradio   AB
(avsnitt 5.9.5),

12.   att   riksdagen
godkänner att regeringen
på  AB Svenska  Spels
bolagsstämma 2003 verkar
för att  bolagsstämman
beslutar om stöd till
idrotten  i  form  av
bidrag på högst 160 000
000  kronor  (avsnitt
7.7),

13.   att   riksdagen
bemyndigar  regeringen
att under 2003 för det
obetecknade   anslaget
25:2 Bidrag till vissa
handikappåtgärder  inom
folkbildningen  besluta
om    stöd    för
funktionshindrade  vid
folkhögskolor    som
inklusive    tidigare
gjorda åtaganden medför
utgifter på högst 10 000
000 kronor efter 2003
(avsnitt 8.1.2),

14. att riksdagen för 2003
anvisar anslagen under
utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och
fritid enligt följande
uppställning:


-------------------------------------------------------------
|Anslag                |Anslagstyp|Anslagsbe-
|
|                   |    |lopp    |
-------------------------------------------------------------
|2:1  |Lotteriinspektionen      |ramanslag|38 811 000|
-------------------------------------------------------------
|25:1 |Bidrag till folkbildningen   |obetecknat|     |
|   |                |anslag | 2 519 631|
|   |                |    |    000|
-------------------------------------------------------------
|25:2 |Bidrag till vissa       |obetecknat|     |
|   |handikappåtgärder inom folk-  |anslag | 76 933 000|
|   |bildningen           |    |      |
-------------------------------------------------------------
|25:3 |Bidrag till          |obetecknat|     |
|   |kontakttolkutbildning     |anslag | 9 544 000|
-------------------------------------------------------------
|26:1 |Statens ljud- och bildarkiv  |ramanslag|40 112 000|
-------------------------------------------------------------
|27:1 |Statens biografbyrå      |ramanslag| 9 603 000|
-------------------------------------------------------------
|27:2 |Utbyte av TV-sändningar mellan |obetecknat|     |
|   |Sverige och Finland      |anslag | 19 816 000|
-------------------------------------------------------------
|27:3 |Bidrag till dokumentation om  |    |      |
|   |den mediepolitiska       |    |      |
|   |utvecklingen och till     |ramanslag|  821 000|
|   |europeiskt mediesamarbete   |    |      |
-------------------------------------------------------------
|27:4 |Forskning och dokumentation om |obetecknat|     |
|   |medieutvecklingen       |anslag | 1 662 000|
-------------------------------------------------------------
|28:1 |Statens kulturråd       |    |      |
|   |                |ramanslag|42 994 000|
-------------------------------------------------------------
|28:2 |Bidrag till allmän       |    |      |
|   |kulturverksamhet, utveckling  |    |      |
|   |samt internationellt      |ramanslag|154 935 000
|
|   |kulturutbyte och samarbete   |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:3 |Nationella uppdrag       |ramanslag| 9 000 000|
-------------------------------------------------------------
|28:4 |Försöksverksamhet med ändrad  |obetecknat|     |
|   |regional fördelning av     |anslag |136 845 000|
|   |kulturpolitiska medel     |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:5 |Bidrag till Operan, Dramaten, |obetecknat|822 534
000                             |
|   |Riksteatern, Svenska      |anslag |      |
|   |rikskonserter och Dansens Hus |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:6 |Bidrag till regional      |    |      |
|   |musikverksamhet samt regionala |obetecknat|     |
|   |och lokala teater-, dans- och |anslag |692 079 000|
|   |musikinstitutioner       |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:7 |Bidrag till vissa teater-,   |    |      |
|   |dans- och musikändamål     |ramanslag|138 215 000
|
-------------------------------------------------------------
|28:8 |Bidrag till          |obetecknat|     |
|   |biblioteksverksamhet      |anslag | 43 139 000|
-------------------------------------------------------------
|28:9 |Litteraturstöd         |ramanslag|100 917 000
|
-------------------------------------------------------------
|28:10 |Stöd till kulturtidskrifter  |ramanslag|20 650 000|
-------------------------------------------------------------
|28:11 |Talboks- och          |ramanslag|65 462 000|
|   |punktskriftsbiblioteket    |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:12 |Bidrag till Stiftelsen för   |obetecknat|     |
|   |lättläst nyhetsinformation och |anslag | 14 937 000|
|   |litteratur           |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:13 |Bidrag till Svenska      |obetecknat|     |
|   |språknämnden och Sverigefinska |anslag | 5 152 000|
|   |språknämnden          |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:14 |Statens konstråd        |ramanslag| 6 504 000|
-------------------------------------------------------------
|28:15 |Konstnärlig gestaltning av den |    |      |
|   |gemensamma miljön       |ramanslag|40 438 000|
-------------------------------------------------------------
|28:16 |Nämnden för hemslöjdsfrågor  |ramanslag| 1 782 000|
-------------------------------------------------------------
|28:17 |Främjande av hemslöjden    |ramanslag|19 122 000|
-------------------------------------------------------------
|28:18 |Bidrag till bild- och     |ramanslag|29 708 000|
|   |formområdet          |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:19 |Konstnärsnämnden        |ramanslag|11 256 000|
-------------------------------------------------------------
|28:20 |Ersättningar och bidrag till  |ramanslag|275 036 000
|
|   |konstnärer           |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:21 |Riksarkivet och landsarkiven  |ramanslag|278 454 000
|
-------------------------------------------------------------
|28:22 |Bidrag till regional      |obetecknat|     |
|   |arkivverksamhet        |anslag | 4 937 000|
-------------------------------------------------------------
|28:23 |Språk- och           |ramanslag|29 414 000|
|   |folkminnesinstitutet      |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:24 |Svenskt biografiskt lexikon  |ramanslag| 4 048 000|
-------------------------------------------------------------
|28:25 |Riksantikvarieämbetet     |ramanslag|179 245 000
|
-------------------------------------------------------------
|28:26 |Bidrag till kulturmiljövård  |ramanslag|251 745 000
|
-------------------------------------------------------------
|28:27 |Kyrkoantikvarisk ersättning  |reserva-|      |
|   |                |tionsanslag|100 000
000                             |
-------------------------------------------------------------
|28:28 |Centrala museer: Myndigheter  |ramanslag|744 627 000
|
-------------------------------------------------------------
|28:29 |Centrala museer: Stiftelser  |obetecknat|202 357
000                             |
|   |                |anslag |      |
-------------------------------------------------------------
|28:30 |Bidrag till regionala museer  |obetecknat|     |
|   |                |anslag |143 581 000|
-------------------------------------------------------------
|28:31 |Bidrag till vissa museer    |obetecknat|     |
|   |                |anslag | 48 176 000|
-------------------------------------------------------------
|28:32 |Stöd till icke-statliga    |ramanslag|10 000 000|
|   |kulturlokaler         |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:33 |Riksutställningar       |ramanslag|42 896 000|
-------------------------------------------------------------
|28:34 |Forum för levande historia   |ramanslag|40 000 000|
-------------------------------------------------------------
|28:35 |Statliga utställningsgarantier |    |      |
|   |och inköp av vissa       |ramanslag|  80 000|
|   |kulturföremål         |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:36 |Filmstöd            |ramanslag|234 738 000
|
-------------------------------------------------------------
|28:37 |Forsknings- och        |ramanslag|33 173 000|
|   |utvecklingsinsatser inom    |    |      |
|   |kulturområdet         |    |      |
-------------------------------------------------------------
|28:38 |Samarbetsnämnden för      |    |      |
|   |statsbidrag till trossamfund  |ramanslag| 3 312 000|
-------------------------------------------------------------
|28:39 |Stöd till trossamfund     |ramanslag|50 750 000|
-------------------------------------------------------------
|29:1 |Ungdomsstyrelsen        |ramanslag|18 171 000|
-------------------------------------------------------------
|29:2 |Bidrag till nationell och   |    |      |
|   |internationell ung-      |ramanslag|90 389 000|
|   |domsverksamhet         |    |      |
-------------------------------------------------------------
|30:1 |Stöd till idrotten       |ramanslag|455 240 000
|
-------------------------------------------------------------
|30:2 |Bidrag till allmänna      |ramanslag|26 500 000|
|   |samlingslokaler        |    |      |
-------------------------------------------------------------
|30:3 |Bidrag till          |obetecknat|     |
|   |kvinnoorganisationernas    |anslag | 3 432 000|
|   |centrala verksamhet      |    |      |
-------------------------------------------------------------
|30:4 |Stöd till           |obetecknat|     |
|   |friluftsorganisationer     |anslag | 15 000 000|
--------------------------------------------------------------
|Summa                 |    8 357 903 000|
--------------------------------------------------------------
Motioner väckta med anledning
av skrivelse 2001/02:176


2001/02:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl.
(m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
skolans roll i kulturlivet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
funktionshindrades   delaktighet   i
kulturlivet.

2001/02:Kr13 av Lennart Fridén (m):

(delvis)  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om översyn och förändringar i den
kulturella   infrastrukturen  och  av
samverkansformerna inom kultursektorn för
att  bättre  kunna  uppfylla det  s.k.
jämlikhetsmålet.

2001/02:Kr14 av Jan Backman (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om vissa
slutsatser i regeringens skrivelse.

2001/02:Kr15 av Charlotta L Bjälkebring
m.fl. (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i motionen
om att synliggöra den kulturella mångfald
som finns i landet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i motionen
om  att  analysera  funktionshindrade
konstnärers behov och vilka krav som bör
ställas på samhället för att tillgodose
dessa.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som anförs i motionen
om en redogörelse för hur långt man har
kommit vad gäller tillgänglighet  för
funktionshindrade till kulturlokaler och
kulturprogram.

2001/02:Kr16 av Inger Davidson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
avsaknaden av ett barnperspektiv.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
funktionshindrades   delaktighet   i
kulturlivet.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
kultur i hela landet.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stödet till samlingslokaler.

2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. (c):

1. Riksdagen  begär  hos regeringen en
utredning för att belysa det statligt
stödda kulturstödet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att införa ett KUL-bidrag för utveckling
av ung kultur i hela landet.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Ungdomsstyrelsen bör få i uppdrag att
påverka kommunerna att utarbeta konkreta
planer för en högre prioritering  av
ungdomars kultur.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Kulturrådet bör få i uppdrag att
stimulera kulturinstitutionerna att vidga
möjligheterna för ungdomar att både ta
del av och delta i verksamheten.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Folkbildningsrådet bör överlägga med
studieförbunden och folkhögskolorna om
ett  större  utrymme  för  ungdomars
kulturaktivitet inom folkbildningen.


Motioner från allmänna
motionstiden 2002


2002/03:Kr201 av Luciano Astudillo (s):

Riksdagen begär att regeringen ett  av
kommande  år ger myndigheten Forum för
levande historia i uppdrag att genomföra en
upplysningskampanj  riktad till Sveriges
skolor för att motverka de fördomar som
finns mot svenska muslimer och islam som
världsreligion.

2002/03:Kr202 av Sten Tolgfors (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad  i  motionen anförs om
inrättande av ett centrum för information
och  forskning  kring  folkmord, etnisk
rensning och brott mot mänskligheten.

2002/03:Kr204 av Ana Maria Narti (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad i motionen anförs om
statsbidraget  till  Sverigefinländarnas
riksarkiv.

2002/03:Kr210 av Rigmor Stenmark (c):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
hjälpmedel för hörselskadade i allmänna
lokaler.

2002/03:Kr213 av Anita Sidén m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening vad i motionen anförs  om
statsbidraget till Göteborgsoperan.

2002/03:Kr216 av Carina Hägg (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om behovet
av   ett   internationellt   romskt
forskningsinstitut.

2002/03:Kr219 av Carina Hägg och Birgitta
Ahlqvist (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om behovet
av att skyndsamt genomföra en dokumentation
av Kirunasvenskarnas öden.

2002/03:Kr224 av Yvonne Ångström (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad  i  motionen anförs om
nationellt stöd för Museum Anna Nordlander
och om att tilldela museet ett nationellt
uppdrag.

2002/03:Kr236 av Kent Olsson m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
utgångspunkten för kulturpolitiken.

12. Riksdagen begär att regeringen gör en
utvärdering av 2000 års  filmavtal i
enlighet med vad som anförs i motionen.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
funktionshindrade och kulturen.

2002/03:Kr239 av Agneta Ringman m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad i motionen anförs om
statligt stöd till länsmusiken i Kalmar
län.

2002/03:Kr242 av Marietta de Pourbaix-
Lundin (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
uppdraget för den nya myndigheten Forum för
levande historia vidgas så att även illdåd
i kommunismens namn uppmärksammas.

2002/03:Kr243 av Agneta Ringman m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
litteraturpriset  till  Astrid Lindgrens
minne alltid skall utdelas i Vimmerby.

2002/03:Kr248 av Birgitta Carlsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
länsmuseerna   bör   erhålla   full
kostnadstäckning   för   Kulturarvs-IT-
satsningen.

2002/03:Kr255 av Henrik S Järrel (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
rikstäckande upplysningsinsatser  rörande
kommunismens historia och folkmord skall
organiseras under innevarande mandatperiod.

2002/03:Kr262 av Kenneth Johansson och
Margareta Andersson (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
bidraget till allmänna samlingslokaler.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
tilläggsdirektiv           till
Samlingslokalutredningen  för att även
belysa samlingslokalernas betydelse för
kulturen.

2002/03:Kr266 av Lennart Kollmats m.fl.
(fp):

17. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att anslaget till idrotten skall höjas
med 10 miljoner kronor för att möjliggöra
föreslagna  satsningar  vad  gäller
dopningsbekämpning, idrottsforskning m.m.

2002/03:Kr267 av Bo Bernhardsson och Ronny
Olander (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening vad i motionen anförs  om
säkerheten i museer och kulturbyggnader.

2002/03:Kr271 av Camilla Sköld Jansson
m.fl. (v):

Riksdagen  begär att regeringen närmare
skall utreda  förutsättningarna för att
permanenta verksamheten med Kulturarvs-IT
och, om så krävs, återkomma till riksdagen
med förslag till åtgärder för att göra
detta möjligt.

2002/03:Kr273 av Anita Sidén och Jeppe
Johnsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad  i  motionen anförs om
kostnaderna för administrationen av det
föreslagna priset.

2002/03:Kr282 av Lars-Ivar Ericson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om den
kyrkoantikvariska ersättningen.

2002/03:Kr296 av Camilla Sköld Jansson
m.fl. (v):

6. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till handlingsplan för att
integrera funktionshindrade konstnärer i
den offentligt stödda kulturen.

2002/03:Kr300 av Leif Björnlod och Ulf Holm
(mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om betydelsen av amatörkultur som nyckeln
till eget skapande.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin  mening  att amatörkulturens
samrådsgrupp  bör  ges  stöd  via
Kulturrådet.

2002/03:Kr301 av Raimo Pärssinen och
Sinikka Bohlin (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om stödet
till minoritetskulturer.

2002/03:Kr303 av Claes-Göran Brandin m.fl.
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening vad i motionen anförs  om
Göteborgsoperan.

2002/03:Kr305 av Helena Höij m.fl. (kd):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en  utvärdering  av  de  statliga
läsfrämjande insatserna och En bok för
alla.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
LL-stiftelsen.

2002/03:Kr306 av Anne Ludvigsson m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen  anförs  om
förutsättningar för hemslöjdsrörelsen som
folkrörelse.

2002/03:Kr307 av Birgitta Sellén och Sven
Bergström (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
slöjdens betydelse i samhället.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  anslaget  28:17  Främjande  av
hemslöjden höjs.

2002/03:Kr315 av Birgitta Sellén (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
Bildens Hus i Sundsvall bör tilldelas ett
nationellt ansvar när nästa fördelning av
detta anslag sker.

2002/03:Kr317 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening vad i motionen anförs  om
Textilmuseet i Borås.

2002/03:Kr319 av Erik Ullenhag och Johan
Pehrson (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
ständigt arbeta mot antisemitism.

2002/03:Kr320 av Birgitta Sellén (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att filmvårdscentralen i Grängesberg bör
få ansvar för att den tekniska och den
laboratorietekniska kompetensen byggs upp
och hålls vid liv.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att utreda  förutsättningarna för att
filmvårdscentralen i Grängesberg byggs ut
till ett svenskt nationalarkiv för den
rörliga bilden.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att komma med förslag på hur filmarkivet
gemensamt med andra arkiv skall kunna
samverka även med bibliotek och museer.

2002/03:Kr330 av Ann-Kristine Johansson
m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om det
statliga   stödet   för   allmänna
samlingslokaler.

2002/03:Kr336 av Birgitta Sellén m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om  en utredning för att belysa det
statligt stödda kulturstödet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om ett utökat uppdrag till Kulturrådet
att även arbeta med utvecklingsarbete.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att  Ungdomsstyrelsen  bör få ett
uppdrag  att  påverka kommunerna  att
utarbeta konkreta planer för en högre
prioritering av ungdomars kultur.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att Kulturrådet bör få i uppdrag att
stimulera kulturinstitutionerna att vidga
möjligheterna för ungdomar att både ta
del av och delta i verksamheten.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att Folkbildningsrådet bör överlägga
med studieförbunden och folkhögskolorna
om  ett större utrymme för ungdomars
kulturaktivitet inom folkbildningen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att införa ett nytt bidrag, KUL-
miljoner, för utveckling av ung kultur i
hela landet.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om  en  utvärdering  av  individuell
visningsersättning.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om en utredning av Statens konstråds
upphandlingsrutiner.

16. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att Museum Anna Nordlander ges ett
nationellt uppdrag under de kommande tre
åren.

17. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att Fryshuset i Stockholm bör få ett
treårigt nationellt uppdrag att arbeta
med graffiti.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att se över resurstilldelningen till
kulturarvs-IT.

27. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att utreda hur ett nationalarkiv för
rörliga bilder bör kunna se ut.

28. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att Filmvårdscentralen i Grängesberg
bör få ansvar för att den tekniska och
den laboratorietekniska kompetensen byggs
upp och hålls vid liv.

29. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om att filmarkivet gemensamt med andra
arkiv  skall kunna samverka även med
bibliotek och museer.

30. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad som i motionen anförs
om  en  interimistisk  huvudman  för
filmvårdscentralen i Grängesberg.

2002/03:Kr337 av Birgitta Sellén m.fl. (c)
vari yrkas

Riksdagen anvisar med följande ändringar i
förhållande  till  regeringens  förslag
anslagen under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund  och  fritid enligt
följande uppställning:

----------------------------------------------------------------
|Anslag              |Regeringens  | Anslags-  |
|                 | förslag   |förändring |
----------------------------------------------------------------
|28:3 |Nationella uppdrag     |  9 000 000 | +2 000 000|
----------------------------------------------------------------
|28:7 |Bidrag till vissa teater-, | 138 215 000 | +24 000 000|
|   |dans- och musikändamål   |       |      |
----------------------------------------------------------------
|28:9 |Litteraturstöd       | 100 917 000 | -36 500 000|
----------------------------------------------------------------
|28:17 |Främjande av hemslöjden  | 19 122 000 | + 1 000 000|
----------------------------------------------------------------
|28:34 |Forum för levande historia | 40 000 000 | -40 000 000|
----------------------------------------------------------------
|30:2 |Bidrag till allmänna    | 26 500 000 | +40 000 000|
|   |samlingslokaler      |       |      |
----------------------------------------------------------------
|Nytt |Kul-miljoner        |      0 |  + 100 000|
|anslag|              |       |    000.|
----------------------------------------------------------------
|Summa               |8 357 903 000 | +91 000 000|
----------------------------------------------------------------


2002/03:Kr338 av Kent Olsson m.fl. (m):

1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:1 Statens kulturråd för år 2003 22 994 000
kr.

2. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet m.m.
för år 2003 75 935 000 kr.

3. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:5 Bidrag till Svenska riksteatern m.fl. för
år 2003 622 534 000 kr.

4. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:7 Bidrag till vissa teaterändamål m.m. för år
2003 20 000 000 kr mer än regeringen eller
således 158 215 000 kr.

5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet för år
2003 32 139 000 kr.

6. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:9 Litteraturstöd för år 2003 70 917 000 kr.

7. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:12  Bidrag  till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur för år 2003 2
000 000 kr utöver vad regeringen föreslår eller
således 16 937 000 kr.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen angående den
digitala talboken.

9. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs
i motionen till utgiftsområde 17 politikområde
28:14 Statens konstråd för år 2003
4 504 000 kr.

10. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till utgiftsområde  17
politikområde 28:15 Konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön för år 2003 25 438 000 kr.

11. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till  utgiftsområde 17
politikområde 28:20 Ersättningar och bidrag till
konstnärer för år 2003 225 036 000 kr.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om avgiftsfrihet på
de statliga museerna.

14. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till  utgiftsområde 17
politikområde 28:29 Centrala museer - stiftelser
för år 2003 191 357 000 kr.

15. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till utgiftsområde  17
politikområde 28:32 Stöd  till icke-statliga
kulturlokaler för 2003 0 kr.

16. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till utgiftsområde  17
politikområde 28:33 Riksutställningar för år
2003
16 896 000 kr.

17. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till utgiftsområde  17
politikområde 28:40 Kulturfond för år 2003 100
000 000 kr.

18. Riksdagen avslår regeringens förslag om höjd
TV-avgift i enlighet med vad som anförs i
motionen.

19. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till  utgiftsområde 17
politikområde 29:1 Ungdomsstyrelsen för år 2003
2 171 000 kr.

20. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till utgiftsområde  17
politikområde 29:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet för år 2003 16
389 000 kr.

21. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  för  utgiftsområde  17
politikområde  30:2  Bidrag  till  allmänna
samlingslokaler för år 2003 0 kr.

22. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  för  utgiftsområde  17
politikområde    30:3    Bidrag    till
kvinnoorganisationer för år 2003 932 000 kr.

23. Riksdagen beslutar att överföra bidrag till
folkhögskolorna från utgiftsområde  17  till
utgiftsområde 16 i enlighet med vad som anförs i
motionen.

24. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  till  utgiftsområde 17
politikområde 25:1 Bidrag till folkbildningen
för år 2003 1 269 631 000 kr.

2002/03:Kr343 av Marie Nordén m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om Länsteatern i
Jämtlands län.

2002/03:Kr344 av Erling Bager m.fl. (fp, m, kd,
c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att staten måste
lämna en garanti för fortsatt ekonomiskt stöd av
verksamheten hos Göteborgsmusiken om försvarets
engagemang drastiskt minskar eller försvinner.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att staten ökar
det nuvarande kulturstödet.

2002/03:Kr350 av Per Landgren (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att avsätta
resurser för dokumentation och forskning i det
assyriska/syrianska/kaldeiska folkets historia.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ta initiativ
till ett dokumentations- och forskningscentrum i
Sverige för det assyriska/syrianska/kaldeiska
folkets identitet och historia.

2002/03:Kr355 av Hans Stenberg och Susanne
Eberstein (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  ett
kunskapscentrum för fotografi i Bildens Hus i
Sundsvall.

2002/03:Kr363 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om det statliga
stödet för om- och tillbyggnad  av  allmänna
samlingslokaler.

2002/03:Kr366 av Helena Höij m.fl. (kd):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en höjning av
stödet till icke-statliga kulturlokaler.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ökade resurser
till trossamfundens lokaler.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ökade resurser
till allmänna samlingslokaler.

2002/03:Kr367 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om målen för
Statens biografbyrå.

2002/03:Kr368 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i  motionen  anförs  om
friluftsorganisationer.

2002/03:Kr369 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med
en  redogörelse  för  de  behov  som måste
tillgodoses för att vi skall kunna bevara det
kyrkliga kulturarvet.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i  motionen  anförs  om
resursfördelningen inom anslaget 28:26 Bidrag
till kulturmiljövård.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i  motionen  anförs  om
folkrörelsearkiven.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om  projektet
kulturarvs-IT.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om gratis inträde
för barn och ungdomar på statliga och regionala
museer.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om museernas
säkerhet.

2002/03:Kr370 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med
information om grunderna för beräkningen av
pris- och löneuppräkningen inom kultursektorn.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av
resurser till länsmusiken samt annan regional
musik-, teater- och dansverksamhet.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i  motionen  anförs  om
fonogrammarknaden.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om huvudmannaskap
för filmvårdscentralen i Grängesberg.

2002/03:Kr371 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om de problem
budgetprocessen      skapar      för
kulturinstitutionerna.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en utredning om
de funktionshindrades delaktighet i kulturlivet.

8. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 med
följande  ändringar  i  förhållande  till
regeringens förslag anslagen under utgiftsområde
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt
följande uppställning:


----------------------------------------------------------------
|Anslag              |Regeringens  |
Anslagsförändring                       |
|                 | förslag   |      |
-----------------------------------------------------------------
|28:1 |Statens kulturråd     | 42 994 000 |  -1 000 000|
-----------------------------------------------------------------
|28:2 |Bidrag till allmän     |       |       |
|   |kulturverksamhet      |       |       |
|   |(Amatörkulturens      | 154 935 000 |  +1 000 000|
|   |centralorganisationer)   |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:2 |Bidrag till allmän     |       |       |
|   |kulturverksamhet (Medel  | 154 935 000 |  -5 000 000|
|   |för regeringens      |       |       |
|   |disposition)        |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:6 |Bidrag till regional    |       |       |
|   |musikverksamhet samt    |       |       |
|   |regionala och lokala    | 692 079 000 |  +5 000 000|
|   |teater-, dans- och     |       |       |
|   |musikinstitutioner     |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:7 |Bidrag till vissa teater-, |       |       |
|   |dans- och musikändamål   | 138 215 000 |  +1 000 000|
|   |(fonogramstöd)       |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:7 |Bidrag till vissa teater-, |       |       |
|   |dans- och musikändamål   | 138 215 000 |  +3 000 000|
|   |(fria grupper)       |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:9 |Litteraturstöd (En bok för | 100 917 000 |  -5 000 000|
|   |alla)           |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:12 |Bidrag till Stiftelsen för |       |       |
|   |lättläst nyhetsinformation | 14 937 000 |  +1 000 000|
|   |och litteratur       |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:22 |Bidrag till regional    |  4 937 000 |  +1 000 000|
|   |arkivverksamhet      |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:26 |Bidrag till        | 251 745 000 |  +4 000 000|
|   |kulturmiljövård      |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:30 |Bidrag till regionala   | 143 581 000 |  +5 000 000|
|   |museer           |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:32 |Stöd till icke-statliga  | 10 000 000 |  +2 000 000|
|   |kulturlokaler       |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|28:39 |Stöd till trossamfund   | 50 750 000 |  +3 000 000|
|   |(lokalbidrag)       |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|30:2 |Bidrag till allmänna    | 26 500 000 |  +5 000 000|
|   |samlingslokaler      |       |       |
-----------------------------------------------------------------
|Summa för utgiftsområdet     |8 357 903 000 | +20 000 000|
-----------------------------------------------------------------
2002/03:Kr372 av Lennart Kollmats m.fl. (fp):

1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till
ändring av kulturpolitiken i enlighet med vad i motionen
anförs.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om alternativ finansiering av Kulturnät
Sverige.

11. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till
ändring  för hur Riksutställningar kan förändras  i
enlighet med vad som anförs i motionen.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om anslag till  Nordiska
Akvarellmuseet.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att utreda ett inlemmande av
Marionettmuseet under myndigheten Världskulturmuseet.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om förändring av Riksteatern.

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om anslagen till de regionala
teatrarna.

17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om bidrag till de fria grupperna.

18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om anslag till Moderna museet,
Dramaten, Dansens Hus och Kungliga Operan.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om anslag till Göteborgsoperan.

20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om anslag till Drottningholms
Slottsteater.

21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om anslag till länsmusiken.

23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen  anförs  om anslag till konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön.

24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om anslag till Statens kulturråd.

27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om upphandling m.m. av offentlig
konst.

30. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att TV-avgiften ej skall höjas.

33. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande
till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17
Kultur,  medier,  trossamfund  och  fritid  enligt
uppställning:


---------------------------------------------------------------------------
|Anslag         | Prop.   | Fp:s   |Motiv          |
|            |      |anslags-  |             |
|            |      |förändr.  |             |
----------------------------------------------------------------------------
|27:1 |Statens     |9 603 000 |-3 000 000 |Filmcensur för vuxna skall
|
|   |biografbyrå   |      |      |avskaffas.        |
----------------------------------------------------------------------------
|28:1 |Statens     |42 994 000 |-7 000 000 |5 miljoner kronor förs  |
|   |kulturråd    |      |      |över  till  regionerna.|
|   |         |      |      |Dessutom  kan  Sveriges|
|   |         |      |      |kulturnät ej finansieras|
|   |         |      |      |genom staten.      |
----------------------------------------------------------------------------
|28:5 |Bidrag till   | 822 534 | -29 500 |Rikskonserters (-10 miljo-
|
|   |Riksteatern,   |   000 |   000 |ner) och Riksteaterns (-27
|
|   |Operan,     |      |      |miljoner)  uppdrag  kan|
|   |Dramaten,    |      |      |minskas till förmån för|
|   |Dansens Hus och |      |      |regionerna. Samtidigt an-|
|   |Svenska     |      |      |slås  3 miljoner extra|
|   |rikskonserter  |      |      |vartdera till Dramaten och
|
|   |         |      |      |Operan, medan Dansens Hus|
|   |         |      |      |skall få 1,5 miljoner kro-
|
|   |         |      |      |nor utöver vad regeringen|
|   |         |      |      |föreslagit.       |
----------------------------------------------------------------------------
|28:6 |Bidrag till   | 692 079 | +30 000 |För att avhjälpa länsmusi-
|
|   |regional musik- |   000 |   000 |kens och de regionala tea-
|
|   |verksamhet samt |      |      |trarnas ekonomiska pro-|
|   |regionala och  |      |      |blem. 5 miljoner kronor är
|
|   |lokala teater-, |      |      |avsatta  för Göteborgs-|
|   |dans- och    |      |      |operan.         |
|   |musikinstitutioner|     |      |   |
----------------------------------------------------------------------------
|28:7 |Bidrag till   | 138 215 | +10 000 |Stödja de fria grupperna.|
|   |vissa teater-,  |   000 |   000 |1 miljon kronor avsätts|
|   |dans- och musik- |      |      |till Sveriges Teatermuseum
|
|   |ändamål     |      |      |och 2 miljoner  kronor|
|   |         |      |      |extra till Drottningholms|
|   |         |      |      |Slottsteater.      |
----------------------------------------------------------------------------
|28:9 |Litteraturstöd  | 100 917 | +10 000 |13 miljoner kronor extra |
|   |         |   000 |   000 |skall satsas på bokinköp i
|
|   |         |      |      |folk- och skolbiblioteken.
|
|   |         |      |      |En bok för alla får 3 mil-
|
|   |         |      |      |joner kronor mindre i stöd
|
|   |         |      |      |för att koncentrera sig på
|
|   |         |      |      |barn-   och  ungdoms-|
|   |         |      |      |litteratur och upphöra med
|
|   |         |      |      |sin vuxenutgivning. Genom|
|   |         |      |      |bokmomssänkningen   har|
|   |         |      |      |litteraturen  för vuxna|
|   |         |      |      |blivit prissänkt.    |
----------------------------------------------------------------------------
|28:15 |Konstnärlig   |40 438 000 | -10 000 |Överföra en del av    |
|   |gestaltning av  |      |   000 |ansvaret till landsting|
|   |den gemensamma  |      |      |och kommuner.      |
|   |miljön      |      |      |   |
----------------------------------------------------------------------------
|28:28 |Centrala museer | 774 627 | +14 000 |Stödja de centrala    |
|   |         |   000 |   000 |museerna. Moderna museet|
|   |         |      |      |tillförs 3 miljoner kronor
|
|   |         |      |      |utöver    regeringens|
|   |         |      |      |förslag.         |
----------------------------------------------------------------------------
|28:30 |Bidrag till   | 143 581 | +16 500 |Främja den regionala kul-|
|   |regionala museer |   000 |   000 |turutvecklingen. 2 mil-|
|   |         |      |      |joner kronor avsätts till|
|   |         |      |      |Nordiska  Akvarellmuseet|
|   |         |      |      |och 0,5 miljon kronor till
|
|   |         |      |      |Marionettmuseet.     |
----------------------------------------------------------------------------
|28:33 |Riksutställningar|42 896 000 |-5 000 000 |Uppdraget kan minskas till
|
|   |         |      |      |förmån för regionerna.  |
----------------------------------------------------------------------------
|28:39 |Stöd till    |50 750 000 | +10 000 |Stödet behöver ökas med |
|   |trossamfund   |      |   000 |tanke på trossamfundens|
|   |         |      |      |stora ansvarsområde.   |
----------------------------------------------------------------------------
|30:1 |Stöd till    | 455 240 | +10 000 |Framför allt till    |
|   |idrotten     |   000 |   000 |dopningsbekämpning    |
----------------------------------------------------------------------------
|Nytt |Möte mellan   |    0 |+4 000 000 |För att stödja invandrares
|
|anslag:|kulturer    |      |      |kulturer och  språk. 1|
|   |         |      |      |miljon kronor avsätts till
|
|   |         |      |      |minoriteters arkiv.   |
---------------------------------------------------------------------------
|Summa för       |8 357 903 | +50 000 |   |
|utgiftsområdet     |   000 |   000 |   |
---------------------------------------------------------------------------


2002/03:Kr373 av Tasso Stafilidis m.fl. (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av de nationella kulturpolitiska målen i syfte
att de skall stärkas.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om strukturer för en nationell kulturpolitik.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om urholkningen i anslagssystemet och om tilldelningen i
enlighet med SFS 1996:1598.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om synliggörande av professionell kultur som inte uppbär
statliga anslag.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ett nationellt uppdrag för dans för barn och
ungdomar.

2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. (s, v, mp):

6. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid enligt uppställning:

------------------------------------------------------------
Regeringens
Anslag              förslag
Anslagsförändring
------------------------------------------------------------
29:2 Bidrag till nationell och
internationell       90 389 000   -2 500 000
ungdomsverksamhet
------------------------------------------------------------
30:2 Bidrag till allmänna    26 500 000   +2 500 000
samlingslokaler
------------------------------------------------------------
Summa för utgiftsområdet     8 357 903        0
000
------------------------------------------------------------
7. Riksdagen tillkännager för regeringen att under anslaget 30:2 Bidrag till
 allmänna samlingslok
aler
(utg.omr. 17) för 2003 bör 4 000 000 kr disponeras av Ungdomsstyrelsen för
bidrag
till samlingslokalorganisationerna för informationsinsatser och
utredningsarbete
som avser ungdomars nyttjande av samlingslokaler.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att under anslaget
28:9
Litteraturstöd (utg.omr. 17) bör den del av anslaget som avser
distributionsstöd
till bokhandlar riktas till små och medelstora bokhandlar.

2002/03:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

18. Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 anslagen under utgiftsområde 17
Kultur,
medier, trossamfund och fritid enligt uppställningen i tabell 9:
------------------------------------------------------------
|Anslag                | 2003   | 2004 |
------------------------------------------------------------
|27:1 |Statens biografbyrå      |-3 000 000 | -3 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:1 |Statens kulturråd       |-7 000 000 | -7 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:5 |Bidrag till Riksteatern,    |      |    |
|   |Operan, Dramaten, Svenska   |-29 500 000 |-29 500|
|   |rikskonserter och Dansens Hus |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:6 |Bidrag till regional      |+30 000 000 |+30 000|
|   |musikverksamhet m.m.      |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:7 |Bidrag till vissa teater-,   |+10 000 000 |+10 000|
|   |dans- och musikändamål     |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:9 |Litteraturstöd         |+10 000 000 |+10 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:15|Konstnärlig gestaltning av den |      |    |
|   |gemensamma miljön       |-10 000 000 |-10 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:28|Centrala museer: Myndigheter  |+14 000 000 |+14 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:30|Bidrag till regionala museer  |+16 500 000 |+16 500|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:33|Riksutställningar       |-5 000 000 | -5 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|28:39|Stöd till trossamfund     |+10 000 000 |+10 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|30:1 |Stöd till idrotten       |+10 000 000 |+10 000|
|   |                |      |  000|
------------------------------------------------------------
|Nytt |Möte mellan kulturer      |+4 000 000 | +4 000|
|anslag|               |      |  000|
------------------------------------------------------------
|Summa                |+50 000 000 |+50 000|
|                   |      |  000|
------------------------------------------------------------
2002/03:U261 av Ana Maria Narti (fp):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om forum mot
intolerans.

2002/03:So513 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
 om utarbetande av
en handlingsplan för stöd till funktionshindrade konstnärer.

2002/03:N307 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd):

9. Riksdagen anvisar till anslaget 30:2 till allmänna samlingslokaler
(utgiftsområde 17) för
budgetåret år 2003 5 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit eller
således 31, 5 miljoner
kronor.

Bilaga 2

Propositionens lagförslag


Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Härigenom föreskrivs1 att bilagan till 6 kap. lagen (1988:950) om kulturminn
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Kategorier som avses i 6 kap. 2 § första stycket 2
-----------------------------------------------------
A. 1.Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och
som härrör från
- utgrävningar och fynd på land eller under
vatten,
- arkeologiska fyndplatser,
- arkeologiska samlingar.
-----------------------------------------------------
2.  Föremål  som  utgör  en integrerad del av
söndertagna konstnärliga,
historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre
än 100 år.
-----------------------------------------------------
3.  Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori
3 a eller 4, som utförts
helt för hand, på vilket underlag och i vilket
material som helst.
-----------------------------------------------------
3 a. Akvareller, gouacher och pasteller som utförts
helt för hand, på vilket
underlag som helst.
-----------------------------------------------------
4.  Mosaiker, som inte tillhör kategorierna 1 och
2, som utförts helt för
hand i vilket material som helst och teckningar som
utförts helt för hand på
vilket underlag och i vilket material som helst.
-----------------------------------------------------
5.  Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och
litografier med deras
respektive matriser och originalaffischer.
-----------------------------------------------------
6.  Originalskulpturer eller originalstatyer och
kopior, framställda enligt
samma process som originalet och som inte tillhör
kategori 1.
-----------------------------------------------------
7.  Fotografier, film och negativ av dessa.
-----------------------------------------------------
___________________
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv av den 5 juni 2001 om ändring av
olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (EGT nr L 187, 10.7.2001,

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
8.  Inkunabler och manuskript, inklusive kartor och
partitur, enstaka eller i samlingar.
-----------------------------------------------------
9.  Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i
samlingar.
-----------------------------------------------------
10. Tryckta kartor äldre än 200 år.
-----------------------------------------------------
11. Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än
50 år, på vilket underlag och i vilket medium som
helst.
-----------------------------------------------------
12  a.Samlingar  och  föremål  från zoologiska,
botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar.
-----------------------------------------------------
b.Samlingar  av  historiskt,  paleontologiskt,
etnografiskt eller numismatiskt intresse.
-----------------------------------------------------
13. Transportmedel som är äldre än 75 år.
-----------------------------------------------------
14. Andra  antikviteter  som  inte  tillhör
kategorierna A1-A13 och som är äldre än 50 år.
Kulturföremålen i kategorierna A1-A14 omfattas av
denna lag bara om deras värde motsvarar eller
överstiger de ekonomiska gränsvärdena under B.
-----------------------------------------------------
Beträffande kategorierna
A3-8 avses endast föremål
som är äldre än femtio år
och inte tillhör upphovs-
mannen.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
B. Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under A
VÄRDE
oavsett värde
- 1 (arkeologiska föremål)
- 2 (delar av minnesmärken)
- 8 (inkunabler och manuskript)
- 11 (arkiv)
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
15 000 euro
- 4 (mosaiker och teckningar)
- 5 (gravyrer)
- 7 (fotografier)
- 10 (tryckta kartor)
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
30 000 euro
- 3 a (akvareller)
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
50 000 euro
- 6 (statyer)
- 9 (böcker)
- 12 (samlingar)
- 13 (transportmedel)
- 14 (alla andra föremål)
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
150 000 euro
- 3 (tavlor)
------------------------------------------------------------------------------
Bedömningen av om villkoren för det ekonomiska gränsvärdet är uppfyllda måste
göras när återlämnande begärs. Det ekonomiska värdet är det som föremålet har
i den återkrävande medlemsstaten.
------------------------------------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift


Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1989:41) om TV-avgift skall ha följande lyd

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
7 §2
-----------------------------------------------------
TV-avgiften  är  1 740  TV-avgiften  är 1 812
kronor för         kronor för
ett år. Den skall betalas ett år. Den skall betalas
i  fyra poster om 435 i  fyra poster om 453
kronor. kronor.
-----------------------------------------------------
Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och
skall  betalas  senast  sista  vardagen  före
avgiftsperiodens början.
-----------------------------------------------------
För innehav av TV-mottagare under tiden före den
första avgiftsperioden skall avgiften betalas med så
stort belopp i förhållande till årsavgiften som
motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt
till jämt antal kronor.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.____________

2 Senaste lydelse 2001:610.
Bilaga 3

Regeringens och partiernas förslag till anslag för år 2003

inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid


Belopp i 1000-tal kronor
-------------------------------------------------------------------------------
Fi232
Anslags-RegeringensFi230 Kr338  Kr372 Kr371  Kr337
Anslag                typ   förslag (s,v,mp) (m)   (fp)
-------------------------------------------------------------------------------
2 1 Lotteriinspektionen       (ram)   38 811
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
25 1 Bidrag till folkbildningen   (obet.) 2 519 631      -1 250
000*
-------------------------------------------------------------------------------
25 2 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom     (obet.)  76 933
folkbildningen
-------------------------------------------------------------------------------
25 3 Bidrag till           (obet.)   9 544
kontakttolkutbildning
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
26 1 Statens ljud- och bildarkiv   (ram)   40 112
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
27 1 Statens biografbyrå       (ram)    9 603         -3 000
-------------------------------------------------------------------------------
27 2 Utbyte av TV-sändningar mellan (obet.)  19 816
Sverige och Finland
-------------------------------------------------------------------------------
27 3 Bidrag till dokumentation om
den mediepolitiska utvecklingen
och till europeiskt       (ram)     821
mediesamarbete
-------------------------------------------------------------------------------
27 4 Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen        (obet.)   1 662
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
28 1 Statens kulturråd        (ram)   42 994     -20 000 -7 000
-------------------------------------------------------------------------------
28 2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt      (ram)   154 935     -79 000     -4 0
kulturutbyte och samarbete
-------------------------------------------------------------------------------
28 3 Nationella uppdrag       (ram)    9 000
-------------------------------------------------------------------------------
28 4 Försöksverksamhet med ändrad
regional fördelning av     (obet.)  136 845
kulturpolitiska medel
-------------------------------------------------------------------------------
28 5 Bidrag till Operan, Dramaten,
Riksteatern, Svenska      (obet.)  822 534     -200 000  -29
rikskonserter och Dansens hus                     500
-------------------------------------------------------------------------------
28 6 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala
och lokala teater-, dans- och  (obet.)  692 079           +30 +5 0
musikinstitutioner    000
-------------------------------------------------------------------------------
28 7 Bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål     (ram)   138 215     +20 000  +10 +4 0
000      000
-------------------------------------------------------------------------------
28 8 Bidrag till           (obet.)  43 139     -11 000
biblioteksverksamhet
-------------------------------------------------------------------------------
28 9 Litteraturstöd         (ram)   100 917     -30 000  +10
000      500
-------------------------------------------------------------------------------
28  Stöd till kulturtidskrifter   (ram)   20 650
10
-------------------------------------------------------------------------------
28  Talboks- och          (ram)   65 462
11  punktskriftsbiblioteket
-------------------------------------------------------------------------------
28  Bidrag till Stiftelsen för
12  lättläst nyhetsinformation och
litteratur           (obet.)  14 937      +2 000     +1 0
-------------------------------------------------------------------------------
28  Bidrag till Svenska
13  språknämnden och Sverigefinska (obet.)   5 152
språknämnden
-------------------------------------------------------------------------------
28  Statens konstråd        (ram)    6 504      -2 000
14
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
28  Konstnärlig gestaltning av den
15  gemensamma miljön        (ram)   40 438     -15 000  -10
000
-------------------------------------------------------------------------------
28  Nämnden för hemslöjdsfrågor   (ram)    1 782
16
-------------------------------------------------------------------------------
28  Främjande av hemslöjden     (ram)   19 122
17
-------------------------------------------------------------------------------
28  Bidrag till bild- och      (ram)   29 708
18  formområdet
-------------------------------------------------------------------------------
28  Konstnärsnämnden        (ram)   11 256
19
-------------------------------------------------------------------------------
28  Ersättningar och bidrag till  (ram)   275 036     -50 000
20  konstnärer
-------------------------------------------------------------------------------
28  Riksarkivet och landsarkiven  (ram)   278 454
21
-------------------------------------------------------------------------------
28  Bidrag till regional      (obet.)   4 937
22  arkivverksamhet
-------------------------------------------------------------------------------
28  Språk- och folkminnesinstitutet (ram)   29 414
23
-------------------------------------------------------------------------------
28  Svenskt biografiskt lexikon   (ram)    4 048
24
-------------------------------------------------------------------------------
28  Riksantikvarieämbetet      (ram)   179 245
25
-------------------------------------------------------------------------------
28  Bidrag till kulturmiljövård   (ram)   251 745
26
-------------------------------------------------------------------------------
28  Kyrkoantikvarisk ersättning   (res.)  100 000
27
-------------------------------------------------------------------------------
28  Centrala museer: Myndigheter  (ram)   744 627           +14
28               000
-------------------------------------------------------------------------------
28  Centrala museer: Stiftelser   (obet.)  202 357     -11 000
29
-------------------------------------------------------------------------------
28  Bidrag till regionala museer  (obet.)  143 581           +16
30               500
-------------------------------------------------------------------------------
28  Bidrag till vissa museer    (obet.)  48 176
31
-------------------------------------------------------------------------------
28  Stöd till icke-statliga     (ram)   10 000     -10 000
32  kulturlokaler
-------------------------------------------------------------------------------
28  Riksutställningar        (ram)   42 896     -26 000 -5 000
33
-------------------------------------------------------------------------------
28  Forum för levande historia   (ram)   40 000
34                      000
-------------------------------------------------------------------------------
28  Statliga utställningsgarantier
35  och inköp av vissa       (ram)     80
kulturföremål
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
28  Filmstöd            (ram)   234 738
36
-------------------------------------------------------------------------------
28  Forsknings- och         (ram)   33 173
37  utvecklingsinsatser inom
kulturområdet
-------------------------------------------------------------------------------
28  Samarbetsnämnden för      (ram)    3 312
38  statsbidrag till trossamfund
-------------------------------------------------------------------------------
28  Stöd till trossamfund      (ram)   50 750           +10
39               000
-------------------------------------------------------------------------------
28  Kulturfond           (ram)           +100 000
40
-------------------------------------------------------------------------------
28  Möte mellan kulturer      (ram)               +4 000
41
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
29 1 Ungdomsstyrelsen        (ram)   18 171     -16 000
-------------------------------------------------------------------------------
29 2 Bidrag till nationell och
internationell ungdoms-     (ram)   90 389 -2 500  -74 000
verksamhet
-------------------------------------------------------------------------------
29 3 Kul-miljoner          (ram)  +100
000
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
30 1 Stöd till idrotten       (ram)   455 240           +10
000
-------------------------------------------------------------------------------
30 2 Bidrag till allmänna      (ram)   26 500 +2 500  -26 500
samlingslokaler
-------------------------------------------------------------------------------
30 3 Bidrag till
kvinnoorganisationernas     (obet.)   3 432      -2 500
centrala verksamhet
-------------------------------------------------------------------------------
30 4 Stöd till            (obet.)  15 000
friluftsorganisationer
-------------------------------------------------------------------------------
Summa                    8 357 903   ±0  -1 701  +50
000*  000      500
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
* Överföring till UO16 av 900 000 tkr avseende bidraget till folkhögskolorna
-------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 4

Avvikelse mellan regeringens och utskottets förslag
till medelsanvisning på anslag inom
utgiftsområde

17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid

Belopp i 1000-tals kronor
-------------------------------------------------------------
Politikområde, anslag och   RegeringensUtskottetsAvvikelse
(anslagstyp)          förslag  förslag
----------------------------------------------------
2 Finansiella system och tillsyn
-------------------------------------------------------------
1 Lotteriinspektionen (ram)    38 811  38 811
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
25 Utbildningspolitik
-------------------------------------------------------------
1 Bidrag till folkbildningen  2 519 631 2 519 631
(obet.)
-------------------------------------------------------------
2 Bidrag till vissa        76 933  76 933
handikappåtgärder inom
folkbildningen (obet.)
-------------------------------------------------------------
3 Bidrag till           9 544   9 544
kontakttolkutbildning
(obet.)
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
26 Forskningspolitik
-------------------------------------------------------------
1 Statens ljud- och bildarkiv   40 112  40 112
(ram)
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
27 Mediepolitik
-------------------------------------------------------------
1 Statens biografbyrå (ram)    9 603   9 603
-------------------------------------------------------------
2 Utbyte av TV-sändningar     19 816  19 816
mellan Sverige och Finland
(obet.)
-------------------------------------------------------------
3 Bidrag till dokumentation om    821    821
den mediepolitiska
utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete
(ram)
-------------------------------------------------------------
4 Forskning och dokumentation   1 662   1 662
om medieutvecklingen (obet.)
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
28 Kulturpolitik
-------------------------------------------------------------
1 Statens kulturråd (ram)     42 994  42 994
-------------------------------------------------------------
2 Bidrag till allmän       154 935  154 935
kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt
kulturutbyte och samarbete
(ram)
-------------------------------------------------------------
3 Nationella uppdrag (ram)     9 000   9 000
-------------------------------------------------------------
4 Försöksverksamhet med ändrad  136 845  136 845
regional fördelning av
kulturpolitiska medel
(obet.)
-------------------------------------------------------------
5 Bidrag till Operan,      822 534  822 534
Dramaten, Riksteatern,
Svenska rikskonserter och
Dansens Hus (obet.)
-------------------------------------------------------------
6 Bidrag till regional      692 079  692 079
musikverksamhet samt
regionala och lokala teater-
, dans- och
musikinstitutioner (obet.)
-------------------------------------------------------------
7 Bidrag till vissa teater-,   138 215  138 215
dans- och musikändamål (ram)
-------------------------------------------------------------
8 Bidrag till           43 139  43 139
biblioteksverksamhet (obet.)
-------------------------------------------------------------
9 Litteraturstöd (ram)      100 917  100 917
-------------------------------------------------------------
10 Stöd till kulturtidskrifter   20 650  20 650
(ram)
-------------------------------------------------------------
11 Talboks- och          65 462  65 462
punktskriftsbiblioteket
(ram)
-------------------------------------------------------------
12 Bidrag till Stiftelsen för   14 937  14 937
lättläst nyhetsinformation
och litteratur (obet.)
-------------------------------------------------------------
13 Bidrag till Svenska       5 152   5 152
språknämnden och
Sverigefinska språknämnden
(obet.)
-------------------------------------------------------------
14 Statens konstråd (ram)      6 504   6 504
-------------------------------------------------------------
15 Konstnärlig gestaltning av   40 438  40 438
den gemensamma miljön (ram)
-------------------------------------------------------------
16 Nämnden för hemslöjdsfrågor   1 782   1 782
(ram)
-------------------------------------------------------------
17 Främjande av hemslöjden     19 122  19 122
(ram)
-------------------------------------------------------------
18 Bidrag till bild- och      29 708  29 708
formområdet (ram)
-------------------------------------------------------------
19 Konstnärsnämnden (ram)     11 256  11 256
-------------------------------------------------------------
20 Ersättningar och bidrag till  275 036  275 036
konstnärer (ram)
-------------------------------------------------------------
21 Riksarkivet och landsarkiven  278 454  278 454
(ram)
-------------------------------------------------------------
22 Bidrag till regional       4 937   4 937
arkivverksamhet (obet.)
-------------------------------------------------------------
23 Språk- och           29 414  29 414
folkminnesinstitutet (ram)
-------------------------------------------------------------
24 Svenskt biografiskt lexikon   4 048   4 048
(ram)
-------------------------------------------------------------
25 Riksantikvarieämbetet (ram)  179 245  179 245
-------------------------------------------------------------
26 Bidrag till kulturmiljövård  251 745  251 745
(ram)
-------------------------------------------------------------
27 Kyrkoantikvarisk ersättning  100 000  100 000
(res.)
-------------------------------------------------------------
28 Centrala museer: Myndigheter  744 627  744 627
(ram)
-------------------------------------------------------------
29 Centrala museer: Stiftelser  202 357  202 357
(obet.)
-------------------------------------------------------------
30 Bidrag till regionala museer  143 581  143 581
(obet.)
-------------------------------------------------------------
31 Bidrag till vissa museer    48 176  48 176
(obet.)
-------------------------------------------------------------
32 Stöd till icke-statliga     10 000  10 000
kulturlokaler (ram)
-------------------------------------------------------------
33 Riksutställningar (ram)     42 896  42 896
-------------------------------------------------------------
34 Forum för levande historia   40 000  40 000
(ram)
-------------------------------------------------------------
35 Statliga              80    80
utställningsgarantier och
inköp av vissa kulturföremål
(ram)
-------------------------------------------------------------
36 Filmstöd (ram)         234 738  234 738
-------------------------------------------------------------
37 Forsknings- och         33 173  33 173
utvecklingsinsatser inom
kulturområdet (ram)
-------------------------------------------------------------
38 Samarbetsnämnden för       3 312   3 312
statsbidrag till trossamfund
(ram)
-------------------------------------------------------------
39 Stöd till trossamfund (ram)   50 750  50 750
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
29 Ungdomspolitik
-------------------------------------------------------------
1 Ungdomsstyrelsen (ram)     18 171  18 171
-------------------------------------------------------------
2 Bidrag till nationell och    90 389  87 889  -2 500
internationell
ungdomsverksamhet (ram)
-------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
30 Folkrörelsepolitik
-------------------------------------------------------------
1 Stöd till idrotten (ram)    455 240  455 240
-------------------------------------------------------------
2 Bidrag till allmänna      26 500  29 000  +2 500
samlingslokaler (ram)
-------------------------------------------------------------
3 Bidrag till           3 432   3 432
kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet (obet.)
-------------------------------------------------------------
4 Stöd till            15 000  15 000
friluftsorganisationer
(obet.)
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
SUMMA              8 357 903 8 357 903    0
-------------------------------------------------------------


Bilaga 5

Förteckning över avstyrkta motionsyrkanden i Utskottets
förslag till riksdagsbeslut, punkt 55,
--------------------------------------------------------------
Motion Parti  Yrkande
--------------------------------------------------------------
2001/02:
--------------------------------------------------------------
Kr13  (m)   delvis
--------------------------------------------------------------
Kr17  (c)   2
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
2002/03:
--------------------------------------------------------------
Kr204  (fp)
--------------------------------------------------------------
Kr210  (c)   2
--------------------------------------------------------------
Kr213  (m)
--------------------------------------------------------------
Kr239  (s)
--------------------------------------------------------------
Kr248  (c)
--------------------------------------------------------------
Kr266  (fp)   17
--------------------------------------------------------------
Kr273  (m)
--------------------------------------------------------------
Kr303  (s)
--------------------------------------------------------------
Kr305  (kd)   3
--------------------------------------------------------------
Kr306  (s)
--------------------------------------------------------------
Kr307  (c)
--------------------------------------------------------------
Kr336  (c)   7, 16, 17
--------------------------------------------------------------
Kr338  (m)   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 22, 23, 24
--------------------------------------------------------------
Kr343  (s)
--------------------------------------------------------------
Kr344  (fp, m, 2
kd, c)
--------------------------------------------------------------
Kr366  (kd)   5, 6
--------------------------------------------------------------
Kr369  (kd)   3, 4, 5, 10
--------------------------------------------------------------
Kr370  (kd)   3, 7
--------------------------------------------------------------
Kr372  (fp)   4, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 33
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Fi232  (fp)   18
--------------------------------------------------------------

Elanders Gotab, Stockholm 2002
Elanders Gotab, Stockholm 2002