Konstitutionsutskottets betänkande
2002/03:KU2

Vissa tobaksfrågor (vilande grundlagsförslag ochföljdlagstiftning)


Sammanfattning

I betänkandet anmäls för slutligt beslut det vilande
förslaget   till   lag   om   ändring   i
tryckfrihetsförordningen. Förslaget innebär att en
möjlighet öppnas att i lag förbjuda kommersiell
annons som används vid marknadsföring av andra varor
än tobaksvaror samt tjänster om det i annonsen
förekommer ett varukännetecken som är i bruk för en
tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om
varumärken är registrerat eller inarbetat för en
sådan vara.

Vidare behandlas regeringens förslag till lag om
ändring i tobakslagen (1993:581) såvitt avser 1, 14
a och 15 §§ och regeringens förslag till lag om
ändring i marknadsföringslagen (1995:450) samt två
motioner.
Utskottet föreslår att riksdagen slutligt antar
regeringens  förslag  till lag  om  ändring  i
tryckfrihetsförordningen samt regeringens förslag
till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) såvitt
avser 1, 14 a och 15 §§ och förslaget till lag om
ändring i marknadsföringslagen (1995:450). Utskottet
avstyrker motionerna.
Till betänkandet har fogats två
reservationer (m).


Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Tryckfrihetsförordningen

Riksdagen antar slutligt regeringens förslag
till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
Reservation 1 (m)

2. Ändringar i tobakslagen (1993:581),
m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i tobakslagen (1993:581) såvitt avser 1,
14 a och 15 §§ samt regeringens förslag till lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450).
Därmed avslår riksdagen motionerna 2001/02:K42
yrkande 2 och 2001/02:K38 yrkande 1.
Reservation 2 (m)

Stockholm den 17 oktober 2002

På konstitutionsutskottets vägnar


Göran Magnusson

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Göran Magnusson (s), Barbro
Hietala Nordlund (s), Helena Bargholtz
(fp), Kenth Högström (s), Ingvar Svensson
(kd), Mats Einarsson (v), Mats Berglind
(s), Henrik S Järrel (m), Anders
Bengtsson (s), Kerstin Lundgren (c),
Helene Petersson (s), Billy Gustafsson
(s), Gustav Fridolin (mp), Mariam Osman
Sherifay (s), Liselott Hagberg (fp),
Cecilia Magnusson (m) och Bertil
Kjellberg (m).


2002/03

KU2


Redogörelse för ärendet


Vilande grundlagsförslag

Riksdagen  beslutade  den  15 maj  2002  (bet.
2001/02:KU28, prot. 2001/02:
106)  att som vilande anta det i  proposition
2001/02:64 framlagda förslaget till lag om ändring i
tryckfrihetsförordningen (se bilaga 1).

Förslag till följdlagstiftning


Propositionen


I proposition 2001/02:64 föreslås att riksdagen
antar de i propositionen framlagda förslagen till

2. lag om ändring i tobakslagen (1993:581) och
3.  lag  om  ändring  i  marknadsföringslagen
(1995:450).

Lagförslagen återfinns i bilaga 1.


Motionerna


2001/02:K38 av Anders Sjölund och Tomas Högström (m)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

1. Riksdagen avslår regeringens förslag rörande
indirekt tobaksreklam.

2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. (m) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:

2. Riksdagen avslår regeringens förslag till 14 a
i tobakslagen i enlighet med vad som anförs i
motionen.
Utskottets överväganden


Det vilande grundlagsförslaget samt
följdlagstiftning

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen slutligt
antar  förslaget  till lag om ändring i
tryckfrihetsförordningen.
Utskottet  föreslår att  riksdagen  antar
regeringens förslag till lag om ändring i
tobakslagen (1993:581) såvitt avser 1, 14 a
och 15 §§ samt regeringens förslag till lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450).
Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
motionerna  2001/02:K42  yrkande  2  och
2001/02:K38 yrkande 1.

Det vilande grundlagsförslaget.
Utskottets anmälan och yttrande


Det  vilande förslaget till lag om ändring  i
tryckfrihetsförordningen innebär att en möjlighet
öppnas att i lag förbjuda kommersiell annons som
används vid marknadsföring  av  andra varor än
tobaksvaror  samt  tjänster  om det i annonsen
förekommer ett varukännetecken som är i bruk för en
tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om
varumärken är registrerat eller inarbetat för en
sådan vara. Ändringen föreslås träda i kraft den 1
januari 2003.

Genom detta betänkande anmäler utskottet  det
vilande  förslaget  till  lag  om  ändring  i
tryckfrihetsförordningen till kammaren för slutligt
beslut.
Med hänvisning till vad utskottet anförde vid
ärendets första behandling tillstyrker utskottet att
riksdagen slutligt antar förslaget.

Följdlagstiftningen


Propositionen


Proposition 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor hänvisades
till konstitutionsutskottet. Utskottet beslutade den
12 december 2001 att till socialutskottet överlämna
propositionens lagförslag 2.2 Förslag till lag om
ändring i tobakslagen (1993:581) såvitt avsåg 4, 12
a, 19 och 19 a §§. Socialutskottet har behandlat
lagförslaget  i  dessa  delar  i  betänkande
2001/02:SoU8, riksdagen följde utskottets förslag
(rskr. 2001/02:235, SFS 2002:281).

Konstitutionsutskottet  behandlar   i  detta
betänkande  propositionens förslag till lag  om
ändring i tobakslagen (1993:581) såvitt avser 1, 14
a  och  15 §§ samt till lag  om  ändring  i
marknadsföringslagen (1995:450).

Enligt regeringens  förslag  skall,  i 14 a §
tobakslagen (1993:581), ett förbud införas  för
näringsidkare  att,  vid  marknadsföring  till
konsumenter av andra varor än tobaksvaror eller en
tjänst, använda ett varukännetecken som i sin helhet
eller till någon del är i bruk för en tobaksvara
eller som enligt gällande bestämmelser om varumärken
är registrerat eller inarbetat för en sådan vara, om
marknadsföring  sker  i kommersiella annonser i
periodiska skrifter eller  i  andra  jämförbara
skrifter  på  vilka tryckfrihetsförordningen  är
tillämplig eller i sådana annonser i ljudradio-
eller televisionsprogram eller i TV-sändningar över
satellit  som  omfattas av radio- och TV-lagen
(1996:844).

Vid marknadsföring till konsumenter av en sådan
vara  eller  tjänst på något annat sätt än i
kommersiella annonser  i  sådana  medier  skall
näringsidkaren, enligt regeringens förslag, iaktta
den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet
också kan förknippas med tobaksvaran.  Förbudet
tillämpas inte i fråga om ett varukännetecken som i
endast  begränsad  omfattning  förekommer  vid
marknadsföring av tobaksvaror eller i fråga om
varukännetecken som framträder i en form som tydligt
skiljer  sig  från  utseendet  på  tobaksvarans
kännetecken eller i andra fall om det är oskäligt.
Enligt regeringen påverkas tobakskonsumtion av
flera olika omständig-heter  och  faktorer  som
samverkar med varandra och sålunda i varierande grad
bidrar till eller motverkar tobaksdebuter eller
fortsatt konsumtion. Det är fråga om påverkan i form
av trender, marknadsföring i vid mening, pris,
tillgänglighet, riskupplysning, socialt tryck m.m.
Det  är enligt regeringens mening förenat  med
svårigheter  att genom t.ex. undersökningar hos
allmänheten försöka isolera och slå fast just den
indirekta  reklamens  roll  eller  påverkan  på
tobakskonsumtionen. Det kan ifrågasättas om det ens
vore möjligt att nå fram till ett i vetenskaplig
mening godtagbart resultat härvidlag. I sammanhanget
pekar regeringen på det faktum att flera länder
uppenbarligen varit av den uppfattningen att vissa
typer  av  indirekt reklam har  betydelse  för
tobakskonsumtionen och därmed begränsat möjligheten
till   olika   marknadsföringsåtgärder   genom
tobaksrelaterade varunamn.
Regeringen anser att ett förbud mot s.k. indirekt
tobaksreklam bör omfatta dels användningen av ett
tobaksrelaterat varukännetecken vid marknadsföring
av andra varor än tobaksvaror samt tjänster, dels
förekomsten av en tobaksvara i annonser för andra
varor än tobaksvaror eller  för  tjänster.  De
marknadsförings- och reklamformer som avses här kan
vara ägnade att fungera som tobaksreklam, och det
finns därför i fråga om dem skäl till restriktioner
motsvarande dem som gäller i fråga om den öppna
tobaksreklamen.  Det  nuvarande  förbudet  mot
tobaksreklam är begränsat till kommersiella annonser
i vissa medier. Enligt  regeringens mening bör
restriktioner mot de reklamåtgärder som nu är i
fråga inte sträcka sig längre. Det är nämligen inte
konsekvent att införa restriktioner mot alla former
av reklam som kan sägas rikta sig indirekt till
konsumenter av tobaksvaror medan de restriktioner
som riktar sig direkt till dem är begränsade till
vissa medier. Den föreslagna 14 a § tobakslagen
(1993:581) skall enligt regeringens förslag träda i
kraft den 1 januari 2003.

Regeringen föreslår också ändringar i 1 och 15
§§ tobakslagen (1993:581) och i 22 §
marknadsföringslagen (1995:450). Även dessa
ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari
2003.


Motionerna


I  motion 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. (m)
föreslås att riksdagen avslår regeringens förslag
till 14 a § tobakslagen i enlighet med vad som
anförs i motionen (yrkande 2). Regeringen medger att
sambandet  mellan  indirekt  tobaksreklam  och
tobakskonsumtion  inte  kan  prövas  på  någon
vetenskaplig grund i den meningen att det skulle gå
att slå fast just den indirekta reklamens påverkan
för individens val att börja konsumera eller att
fortsätta konsumera tobak. Eftersom den indirekta
reklamen är en faktor bland flera som kan påverka
tobakskonsumtionen  anser  regeringen  att  en
inskränkning  i  tryck- och yttrandefriheten är
motiverad.

I sitt yttrande anför Lagrådet att man noterat att
regeringen har formulerat sig mycket försiktigt när
det gäller sambandet mellan indirekt tobaksreklam
och tobakskonsumtion. Lagrådet menar att det faktum
att olika organ har utgått från att ett sådant
samband finns inte är tillräckligt för att en
begränsning skall kunna anses nödvändig till skydd
för liv och hälsa.
Ett nytt EG-direktiv om tobaksreklam är under
utarbetning.  Direktivet  skall ta sikte på en
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om reklam för och sponsring till
förmån för tobaksvaror. I utkastet till direktiv
behandlas  inte  sådana  frågor  som  indirekt
tobaksreklam, övervakning av tobaksbolagens utgifter
för reklam eller försäljningsautomater. Dessa frågor
kommer att behandlas  i  ett  förslag till en
rådsrekommendation grundad på artiklarna 152 och 153
i Romfördraget. Kommissionen håller för närvarande
på att utarbeta rekommendationen. Med beaktande av
detta vore det, enligt motionärerna, lämpligt om
regeringen avvaktade med lagstiftning tills det nya
EG-direktivet om tobaksreklam m.m. eventuellt är
antaget. Enligt motionärerna bör regeringens förslag
förkastas på de grunder de här har angivit. För
fullständighetens skull bör det emellertid påpekas
att  förslaget  också  kan  ifrågasättas  från
varumärkesrättslig utgångspunkt.

I motion 2001/02:K38 av Anders Sjölund och
Tomas Högström (m) föreslås att riksdagen
avslår regeringens förslag rörande indirekt
tobaksreklam (yrkande 1). Sambandet mellan
indirekt tobaksreklam och tobakskonsumtion har
inte kunnat påvisas i någon vetenskaplig
mätning. Regeringens förslag läggs fram utan
någon föregående utredning. Lagförslaget
baseras, enligt motionärerna, således på en
uppfattning som tar sin näring i en tro,
snarare än vetande. Oavsett om det kan
föreligga ett samband mellan direkt reklam och
tobaksbruk, handlar tobaksbruk enligt
motionärerna ytterst om fria människors fria
val att konsumera en laglig produkt. Fria
upplysta människor har förmåga att värdera
informationen och syftet med reklam.
Marknadsföring av en annan vara än en
tobaksvara får enligt förslaget inte bära spår
av varumärken som kan knytas samman med
tobaksvaror. Tanken att en konsument skall
förledas att köpa en vara just på grund av
anknytningen till ett varumärke med
tobaksanknytning är, enligt motionärerna,
mycket långsökt och misstror grovt konsumentens
förmåga att välja en vara för varans design
eller egenskaper. Lagförslaget bör enligt
motionärerna avvisas i denna del.


Utskottet


Utskottet gjorde i betänkande 2001/02:KU28 följande
ställningstagande.

Enligt regeringen påverkas tobakskonsumtionen av
flera olika omständigheter  och faktorer som
samverkar med varandra och i varierande grad
bidrar till eller motverkar tobaksdebuter eller
fortsatt konsumtion. Enligt regeringen utgör den
indirekta reklamen en faktor bland flera som kan
påverka tobakskonsumtionen och därmed folkhälsan.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  och
tillstyrker regeringens förslag till 14 a §
tobakslagen.  Den  föreslagna  ändringen  i
tryckfrihetsförordningen skall enligt regeringen
träda  i  kraft  den  1 januari 2003. Även
ändringarna i tobakslagen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2003. Utskottet föreslår därför att
riksdagen skjuter upp behandlingen av regeringens
förslag till
14 a § tobakslagen och motionerna K42 yrkande 2
och K38 yrkande 1 till 2002/03 års riksmöte.

Utskottet tillstyrkte också förslagen till ändringar
i 1 och 15 §§ tobakslagen (1993:581) och i 22 §
marknadsföringslagen (1995:450) samt föreslog att
riksdagens skulle skjuta upp behandlingen av dessa
till 2002/03 års riksmöte.

Utskottet vidhåller sin bedömning och
tillstyrker regeringens förslag till lag
om ändring i tobakslagen (1993:581)
såvitt avser 1, 14 a och 15 §§ samt
regeringens förslag till lag om ändring i
marknadsföringslagen (1995:450).
Utskottet avstyrker bifall till
motionerna K42 yrkande 2 och K38 yrkande
1.


ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Tryckfrihetsförordningen (punkt 1)

av Henrik S Järrel (m), Cecilia Magnusson (m) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen förkastar regeringens förslag till lag om
ändring i tryckfrihetsförordningen.

Ställningstagande

Regeringen medger att sambandet mellan indirekt
tobaksreklam och tobakskonsumtion inte kan prövas på
någon vetenskaplig grund i den meningen att det
skulle gå att slå fast just den indirekta reklamens
påverkan för individens val att börja konsumera
eller att fortsätta konsumera tobak. I sitt yttrande
anför Lagrådet att man noterat att regeringen har
formulerat sig mycket försiktigt när det gäller
sambandet  mellan  indirekt  tobaksreklam  och
tobakskonsumtion. Lagrådet menar att det faktum att
olika organ har utgått från att ett sådant samband
finns inte är tillräckligt för att en begränsning
skall kunna anses nödvändig till skydd för liv och
hälsa. Ett nytt EG-direktiv om tobaksreklam är under
utarbetande.  Direktivet skall ta sikte på  en
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om reklam för och sponsring till
förmån för tobaksvaror. Med beaktande av detta anser
vi att det vore lämpligt om regeringen avvaktade med
lagstiftning  tills  det  nya  EG-direktivet om
tobaksreklam m.m. eventuellt är antaget.

Tryck- och yttrandefriheten är i princip absolut
och får endast  inskränkas  om  det finns ett
uttryckligt stadgande härom i grundlagen. I TF och
YGL anges av vilka skäl avsteg från denna princip
kan medges i vanlig lag. Restriktivitet måste gälla
för  att inte urholka huvudprincipen  med  nya
undantag. Vi motsätter oss den ändring i TF som
regeringen föreslagit. Regeringen har inte kunnat
förebringa så  starka motiv att en ändring av
grundlagen kan anses  vara  motiverad.  Det är
anmärkningsvärt att regeringen utan hållbar grund
motiverar en inskränkning i en grundlagsstadgad fri-
och rättighet med att indirekt tobaksreklam skulle
kunna vara en orsak bland flera som bidrar till
tobakskonsumtion.  Vi  föreslår  att  riksdagen
förkastar förslaget till ändring i 1 kap. 9 § TF.

2. Ändringar i tobakslagen (1993:581), m.m.
(punkt 2)

av Henrik S Järrel (m), Cecilia Magnusson (m) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
ändring i tobakslagen (1993:581) såvitt avser 1, 14
a och 15 §§ och regeringens förslag till lag om
ändring i marknadsföringslagen (1995:450). Därmed
bifaller riksdagen motionerna 2001/02:K42 yrkande 2
och 2001/02:K38 yrkande 1.

Ställningstagande

Regeringen medger att sambandet mellan indirekt
tobaksreklam och tobakskonsumtion inte kan prövas på
någon vetenskaplig grund i den meningen att det
skulle gå att slå fast just den indirekta reklamens
påverkan för individens val att börja konsumera
eller att fortsätta konsumera tobak. Ett nytt EG-
direktiv  om tobaksreklam är under utarbetande.
Direktivet skall ta sikte på en tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om
reklam  för  och  sponsring  till  förmån  för
tobaksvaror. Med beaktande av detta anser vi att det
vore  lämpligt  om  regeringen  avvaktade  med
lagstiftning  tills  det  nya  EG-direktivet om
tobaksreklam m.m. eventuellt är antaget.

Tryck- och yttrandefriheten är i princip absolut
och får endast  inskränkas  om  det finns ett
uttryckligt stadgande härom i grundlagen. I TF och
YGL anges av vilka skäl avsteg från denna princip
kan medges i vanlig lag. Restriktivitet måste gälla
för  att inte urholka huvudprincipen  med  nya
undantag. Enligt 2 kap. 13 § första stycket andra
meningen regeringsformen (RF) får friheten att yttra
sig i näringsverksamhet begränsas genom lag. Av 2
kap.  12 § tredje stycket RF följer dock att
begränsningen bl.a. aldrig får gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett
den.
Lagrådet anför att den i 14 a § första stycket
föreslagna ändringen i tobakslagen om förbud mot
indirekt tobaksreklam endast får genomföras under
förutsättning  att  den  är  förenlig  med  de
förutsättningar för begränsningar av tryck- och
yttrandefriheten som anges i 2 kap. 12 och 13 §§
regeringsformen (RF). Enligt Lagrådet framstår det
mot denna bakgrund som en brist att frågan om
förslagets förenlighet med RF:s bestämmelser om
yttrandefrihet inte berörts i lagrådsremissen. Vi
delar Lagrådets invändning. Vidare menar Lagrådet
att det kan ifrågasättas om det som regeringen i
övrigt anfört gör  förslagen förenliga med den
särskilda restriktivitet som lagstiftaren enligt 2
kap.
12 § RF har att iaktta när det gäller bedömningen av
ändamålsenligheten av föreslagna inskränkningar av
yttrandefriheten. Vi delar Lagrådets kritik mot
förslaget  även  i  detta  avseende.  Det  är
anmärkningsvärt att regeringen utan hållbar grund
motiverar en inskränkning i en grundlagsstadgad fri-
och rättighet med att indirekt tobaksreklam skulle
kunna vara en orsak bland flera som bidrar till
tobakskonsumtion.   Detta   är   inte   en
inskränkningsgrund  som  är  godtagbar  enligt
bestämmelserna i 2 kap. 12 och 13 §§ RF. För
fullständighetens skull vill vi påpeka att förslaget
också  kan  ifrågasättas från varumärkesrättslig
utgångspunkt.
Bilaga

Regeringens lagförslag


1. Förslag till lag om ändring i
tryckfrihetsförordningen
2.

3.  Förslag till lag om ändring i tobakslagen
(1993:581)

4. Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen
(1995:450)