Konstitutionsutskottets betänkande
2002/03:KU12

Riksrevisionen


Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlas  huvuddelen  av
proposition  2001/02:190  Riksrevisionen,  vari
föreslås två nya lagar och en rad lagändringar,
bl.a.  i  riksdagsordningen, med  anledning  av
riksdagens tidigare beslut om inrättande den 1 juli
2003 av en ny myndighet, Riksrevisionen, med uppgift
att granska den verksamhet som bedrivs av staten. En
motion (fp) som har väckts  med  anledning av
propositionen behandlas också i betänkandet. Lagarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2003. Utskottet
tar vidare på eget initiativ upp vissa andra frågor
som föranleds av inrättandet av den nya myndigheten
och lägger fram ett förslag till lag om lön till
riksrevisorerna.  Utskottet  föreslår  dessutom
ytterligare   ändringar  i  riksdagsordningen.
Utskottets lagförslag i fråga om en nämnd för lön
till riksrevisorerna föreslås träda i kraft den 1
januari 2003.

I detta betänkande behandlas inte regeringens
lagförslag nr 10 som gäller arvodet till styrelsen i
Riksrevisionen,  vilket  avses  behandlas i ett
betänkande våren 2003.
Utskottet tillstyrker i allt väsentligt de nu
aktuella lagförslagen från regeringen och avstyrker
motionen.
Regeringsförslagen och motionen finns förtecknade
i bilaga 1.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Riksdagsordningens huvudbestämmelser

Riksdagen, i den ordning som anges i 8 kap. 16 §
andra meningen regeringsformen, antar utskottets i
bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i
riksdagsordningen, såvitt avser huvudbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen delvis regeringens förslag
i denna del.

2. Riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 intagna
förslag till lag om ändring i riksdagsordningen,
såvitt avser tilläggsbestämmelserna. Därmed bifaller
riksdagen delvis regeringens förslag i denna del.

3. Lag med instruktion för Riksrevisionen

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna
förslag till lag med instruktion för Riksrevisionen
(3) med den ändringen att 12 och 19 §§ får den
lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4. Därmed
bifaller riksdagen delvis regeringens förslag i
denna del.

4. Lag om revision av statlig verksamhet m.m.

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna
förslag till lag om revision av statlig verksamhet
m.m. Därmed avslår riksdagen motion 2002/03:K2.

5. Regeringens övriga lagförslag

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna
förslag till

1     lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring (4),

2     lag  om  ändring  i  aktiebolagslagen
(1975:1385) (5),

3     lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
(6),

4     lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) (7),

5     lag om ändring i lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän (8),

6    lag om ändring i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank (9),

7    lag om ändring i lagen (1989:186) om
överklagande av administrativa beslut av
riksdagsförvaltningen  och  riksdagens
myndigheter, (11)

8    lag om ändring i lagen (1994:260) om
offentlig anställning (12),

9    lag  om  ändring  i  stiftelselagen
(1994:1220) (13),

10    lag om ändring i lagen (1996:1059) om
statsbudgeten (14),

11    lag om ändring i lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor (15),

12    lag om ändring i lagen (1998:710) med
vissa      bestämmelser      om
Premiepensionsmyndigheten (16),

13    lag om ändring i lagen (1998:1757) om
förvaltning  av  vissa  fonder  inom
socialförsäkringsområdet (17),

14    lag om ändring i lagen (2000:419) med
instruktion  för  riksdagsförvaltningen
(18),

15    lag  om  ändring  i  socialtjänstlagen
(2001:453) (19),

16    lag om upphävande av lagen (1988:46) om
revision av riksdagens förvaltning och
riksdagens myndigheter m.m. (20).

6. Riksrevisorernas anställningsvillkor

Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 intagna
förslag till lag om lön till riksrevisorer.

Stockholm den 14 november 2003

På konstitutionsutskottets vägnar


Per Unckel


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per
Unckel (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Helena Bargholtz (fp),  Pär Axel
Sahlberg (s), Kenth Högström (s), Ingvar Svensson
(kd), Mats Einarsson (v), Mats Berglind (s), Henrik
S Järrel (m), Anders Bengtsson (s), Tobias Krantz
(fp), Kerstin Lundgren (c), Helene Petersson (s),
Nils Fredrik Aurelius (m), Billy Gustafsson (s) och
Gustav Fridolin (mp).

2002/03

KU12


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

En enig riksdag beslutade i december 2000 att en
sammanhållen revisionsmyndighet, Riksrevisionen, med
ansvar  för  den  statliga  redovisnings-  och
effektivitetsrevisionen skall bildas under riksdagen
under det första halvåret 2003. Riksdagen beslutade
också riktlinjer för en förändrad revision under
riksdagen. I riktlinjerna angavs vad ändringarna i
riksdagsordningen, en ny revisionslag och en ny lag
med instruktion för Riksrevisionen i huvuddrag borde
innehålla (förs. 1999/2000:RS1, bet. 2000/01:KU8,
rskr. 2000/01:116-119).

En särskild utredare redovisade i november 2001 i
betänkandet Regler för Riksrevisionen (SOU 2001:97)
sitt  uppdrag  att  lämna   förslag   till
författningsregler  om  Riksrevisionen. Utredaren
informerade Riksdagskommittén om sina överväganden
och beaktade de synpunkter kommittén framförde.
Inom  Regeringskansliet  (Näringsdepartementet)
utarbetades  i  februari  2002 en promemoria -
Revisionen  av  arbetslöshetsförsäkringen  och
aktivitetsstödet - med  förslag  bl.a.  om att
Riksrevisionen    skall    få    granska
arbetslöshetskassornas    handläggning    av
arbetslöshetsersättningen (dnr N2002/ 1665/A).
Under arbetet med propositionen har samråd ägt rum
med  riksdagsstyrelsens  beredningsdelegation för
frågor om Riksrevisionen beträffande de förslag som
lämnas i propositionen.
Lagrådet har yttrat sig över förslag till lag om
revision av statlig verksamhet, lag om ändring i
aktiebolagslagen (1975:1385),  lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100) och lag om ändring i
stiftelselagen  (1994:1220). Regeringen  har  på
samtliga punkter följt Lagrådets förslag.

Medlemsstaternas myndigheter skall höra Europeiska
centralbanken  (ECB)  om  varje  förslag  till
rättsregler inom dess behörighetsområde enligt EG-
fördraget och särskilt i fråga om bl.a. Nationella
centralbanken (artikel 105 [4] EG-fördraget och
artikel 2.1 rådets beslut 98/415/EG av den 29 juni
1998  om  nationella  myndigheters  samråd  med
Europeiska  centralbanken rörande  förslag  till
rättsregler [EGT nr L189, 03/07/1998 s. 42-43, Celex
nr 31998D0415]). Mot denna bakgrund har regeringen
har berett ECB tillfälle  att  yttra sig över
förslagen. Ett yttrande den 6 september 2002 från
ECB har överlämnats till riksdagen (bilaga 5).

Riksdagen  har  den  13  november  2002  (bet.
2002/03:KU9, prot. 2002/03:16) slutligt antagit ett
vilande beslut om de ändringar i regeringsformen som
behövs med anledning av den nya Riksrevisionen.


Propositionens huvudsakliga innehåll


Riksdagen har beslutat att en ny myndighet under
riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som
bedrivs av staten, benämnd Riksrevisionen, skall
inrättas den 1 juli 2003. Den nya myndigheten skall
ledas av tre riksrevisorer som väljs av riksdagen.
Vid myndigheten skall också finnas en styrelse, som
utses av riksdagen. Mot bakgrund av detta föreslås i
propositionen en lag om ändring i riksdagsordningen,
en lag med instruktion för Riksrevisionen, en lag om
revision av statlig verksamhet m.m. och ett antal
följdändringar i andra lagar.  I ändringarna i
riksdagsordningen  behandlas frågor om  val  av
riksrevisorer, valbarhets- och behörighetskrav för
dessa, riksrevisorernas mandatperioder och hur den
riksrevisor som skall svara för den administrativa
ledningen av myndigheten  skall  utses.  Vidare
behandlas  frågor om val av styrelse och dess
sammansättning.  I förslaget till instruktion för
Riksrevisionen behandlas frågor om ansvarsfördelning
mellan  riksrevisorerna  samt den administrativa
ledningen av myndigheten. Vidare behandlas frågor om
styrelsens uppgifter och beslutförhet. I lagen om
revision av statlig verksamhet m.m. behandlas frågor
om granskningens omfattning och inriktning samt om
rapporteringen till regeringen och riksdagen. Lagen
innehåller även bestämmelser om samverkans- och
uppgiftsskyldighet, om vite samt om Riksrevisionens
förhållande till de granskade myndigheternas interna
revision. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2003.

Regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1989:185)  om  arvoden  m.m. för uppdrag inom
riksdagen,  dess  myndigheter och  organ  avses
behandlas under våren 2003.
Utskottets övervägandenLag om revision av statlig
verksamhet m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen tillstyrker  regeringens förslag
till lag om revision av statlig verksamhet
m.m. Ett motionsyrkande  (fp) som gäller
kontakterna  mellan  Riksrevisionen  och
utskotten anses tillgodosett.

Propositionen


De övergripande  bestämmelserna om den statliga
revisionen skall enligt propositionen samlas i en
särskild revisionslag: lag om revision av statlig
verksamhet m.m. Lagen skall innehålla bestämmelser
om granskningens omfattning och inriktning samt om
rapporteringen till riksdagen och regeringen. Lagen
skall   även   innehålla   bestämmelser   om
uppgiftsskyldighet  m.m.,  om  vite  samt  om
Riksrevisionens  förhållande till  de  granskade
myndigheternas interna revision.

Granskningens omfattning och inriktning

När   det   gäller  gränsdragningen   mellan
Riksrevisionens   och   konstitutionsutskottets
granskningsområden bedömer regeringen att det inte
finns skäl att genom en lagreglering förhindra att
Riksrevisionens granskningsområde i någon mån kommer
att vara detsamma som konstitutionsutskottets.

Riksrevisionen får enligt propositionen inom ramen
för effektivitetsrevisionen granska den verksamhet
som regeringen, Regeringskansliet, domstolarna och
de  förvaltningsmyndigheter  som  lyder  under
regeringen bedriver. Granskningen skall främst ta
sikte på förhållanden med anknytning till statens
budget, genomförandet och resultatet av statlig
verksamhet och åtaganden i övrigt, men får också
avse  de  statliga  insatserna  i  allmänhet.
Granskningen skall främja en sådan utveckling att
staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen
får ett effektivt utbyte av sina insatser.
Riksrevisionen skall inom ramen för den årliga
revisionen - med undantag för AP-fonderna - granska
årsredovisningen för staten, Regeringskansliet och
de  förvaltningsmyndigheter  som  lyder  under
regeringen.  Om delårsrapport lämnas skall  den
granskas med undantag för prognoser. Granskningen
skall ske i enlighet med god revisionssed och ha
till syfte att  bedöma om årsredovisningen och
underliggande redovisning  är tillförlitliga och
räkenskaperna  rättvisande.  Med  undantag  för
granskningen av årsredovisningen för staten och för
Regeringskansliet skall en bedömning också ske om
ledningens   förvaltning  följer   tillämpliga
föreskrifter och särskilda beslut.
I detta sammanhang kan nämnas att revisionen av
AP-fonderna regleras i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder samt i lagen (2000:193) om Sjätte AP-
fonden. Enligt bestämmelserna utser regeringen för
varje  AP-fond  två  revisorer  som  granskar
förvaltningen av fondmedlen, och det föreskrivs att
revisorerna skall vara auktoriserade. För Sjätte AP-
fonden gäller dock att minst en av revisorerna skall
vara auktoriserad. Revisorerna  utses efter ett
upphandlingsförfarande.
Regeringens förslag innebär att Riksrevisionen
inom ramen för effektivitetsrevisionen får granska
den  verksamhet  som riksdagens förvaltning och
myndigheter under riksdagen bedriver. Riksrevisionen
skall inom ramen för den årliga revisionen granska
årsredovisningen   för   riksdagsförvaltningen,
Riksdagens  ombudsmän  och   Riksbanken.  Om
delårsrapport lämnas skall den granskas med undantag
för prognoser.
Revisionsberättelsen  för  Riksbanken  skall
innehålla  ett  uttalande om balansräkning  och
resultaträkning bör fastställas och om fullmäktige
och  direktionen  i  Riksbanken  bör  beviljas
ansvarsfrihet.
Förslaget innebär också att Riksrevisionen inom
ramen för effektivitetsrevisionen får granska den
verksamhet som Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
bedriver. Riksrevisionen skall inom ramen för den
årliga  revisionen granska årsredovisningen  för
stiftelsen.
Riksrevisionen  skall  också  granska Kungliga
Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.
Granskningen skall, med de begränsningar som följer
av att någon resultatredovisning  inte  behöver
lämnas, kunna ske både som årlig revision och
effektivitetsrevision. I granskningen ingår inte att
bedöma om ledningens förvaltning följer tillämpliga
föreskrifter och särskilda beslut.
Riksrevisionen skall vidare enligt förslaget ha
rätt att inom ramen för effektivitetsrevisionen
granska sådan verksamhet som staten bedriver i form
av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag
eller någon annan författning eller om staten som
ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel
eller genom avtal eller på något annat sätt har ett
bestämmande   inflytande   över  verksamheten.
Riksrevisionen skall också ha rätt att inom ramen
för effektivitetsrevisionen granska sådan verksamhet
som  staten  bedriver i form av stiftelse, om
verksamheten är reglerad i lag eller någon annan
författning eller om stiftelsen är bildad av eller
tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig
myndighet. Riksrevisionen skall få förordna en eller
flera revisorer att delta i den årliga revisionen
tillsammans med övriga revisorer i nu nämnda bolag
och stiftelser.
Förslaget innebär också att Riksrevisionen inom
ramen för effektivitetsrevisionen får granska hur
statsmedel som tagits emot som stöd till en viss
verksamhet används, om redovisningsskyldighet för
medlen  gäller  mot  staten  eller  särskilda
föreskrifter eller villkor har meddelats om hur
medlen får användas. Riksrevisionen får vidare inom
ramen   för   effektivitetsrevisionen  granska
arbetslöshetskassornas    handläggning    av
arbetslöshetsersättningen.

Samverkans- och uppgiftsskyldighet samt
sekretess

Statliga myndigheter skall enligt propositionen på
begäran lämna Riksrevisionen  den hjälp och de
uppgifter  och  upplysningar  som Riksrevisionen
behöver för granskningen. För andra än statliga
myndigheter  gäller  en  motsvarande  skyldighet
beträffande den del av den egna verksamheten som
granskas. Revisorn i ett aktiebolag där staten äger
samtliga aktier skall på begäran lämna upplysningar
om bolagets angelägenheter  till Riksrevisionen.
Revisorn i en stiftelse som får  granskas  av
Riksrevisionen skall på begäran lämna upplysningar
om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

Förslaget innebär också att Riksrevisionen vid
vite får förelägga den som har tagit emot statsmedel
som stöd till viss verksamhet att fullgöra sin
skyldighet att på begäran lämna Riksrevisionen den
hjälp och de uppgifter  och  upplysningar  som
Riksrevisionen  behöver  för granskningen. Detta
gäller dock inte kommuner och landsting.
Ändringar i sekretesslagen  föreslås  för att
Riksrevisionen  skall  ha samma möjligheter som
Riksrevisionsverket har i dag att sekretessbelägga
uppgifter i vissa undersökningar av hänsyn till den
enskildes ekonomiska eller personliga förhållanden.

Rapportering

Den  föreslagna  lagen om revision av  statlig
verksamhet m.m. innehåller också regler om vart
granskningsrapporterna     skall     lämnas.
Granskningsrapporterna över effektivitetsrevisionen
skall,  utom i de fall då  rapporterna  avser
riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter,
lämnas till regeringen. Revisionsberättelser och
revisorsintyg över den årliga revisionen skall också
lämnas till regeringen. Om delårsrapporter  har
granskats skall även intyg över dessa lämnas till
regeringen.

Revisionsberättelser och revisorsintyg som gäller
riksdagens förvaltning och myndigheter m.m. skall
dock   inte   lämnas   till   regeringen.
Revisionsberättelser över den årliga revisionen av
Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
skall lämnas till riksdagen.
En revisionsberättelse skall lämnas senast en
månad efter det att årsredovisningen har lämnats.
Ett revisorsintyg skall lämnas senast tre veckor
efter det att delårsrapport har lämnats.
Revisionsberättelsen  över årsredovisningen för
staten skall lämnas till regeringen och riksdagen.
Berättelsen skall lämnas senast en månad efter den
dag regeringen lämnat årsredovisningen för staten
till riksdagen.
De principiellt viktigaste iakttagelserna  vid
effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen
skall  samlas i en årlig rapport. Den  årliga
rapporten  skall  lämnas  till  regeringen  och
riksdagen.

Motionen


Tobias Krantz och Liselott Hagberg (båda fp) begär i
motion 2002/03:K2 att det utvecklas smidiga former
för direktkontakter mellan revisorerna och ansvariga
fackutskott. Motionärerna framhåller att den nya
Riksrevisionen blir en viktig resurs i riksdagens
uppföljnings- och utvärderingsarbete. Riksrevisionen
bör ses som en viktig kunskapskälla i detta arbete,
och det är angeläget att Riksrevisionen så snabbt
som möjligt rapporterar sina iakttagelser till de
ansvariga  utskotten.  Täta  kontakter   med
Riksrevisionen bör underlätta för utskotten att
bedöma hur olika reformer har utfallit och vilka
problem  som  yppat  sig vid genomförandet  av
riksdagens beslut. Det är angeläget att riksdagen i
sitt arbete kan dra största  möjliga nytta av
Riksrevisionens insatser.


Utskottets ställningstagande


Utskottet delar regeringens bedömningar i fråga om
granskningsområden och inriktningen av granskningen.
Bortsett från uppgiften att granska handläggningen
av      arbetslöshetsersättningen      hos
arbetslöshetskassorna överensstämmer områdena och
inriktningen i allt väsentligt med vad som gäller i
dag.  Som regeringen pekar på finns ett antal
offentligrättsliga organ där det är oklart om de är
myndigheter eller inte. Regeringen framhåller att
det bör ske en kartläggning av vilka organ som kan
komma i fråga för en årlig revision innan det kan
bli aktuellt med en generell reglering i denna
fråga.  Utskottet  förutsätter  att  en  sådan
kartläggning kommer till stånd.

Användningen av statsmedel som tagits emot som
stöd för viss verksamhet kan granskas inom ramen för
Riksrevisionens   effektivitetsrevision   under
förutsättning  av att redovisningsskyldighet för
medlen  gäller  mot  staten  eller  särskilda
föreskrifter eller villkor har meddelats för hur
medlen får användas. Utskottet vill understryka
värdet av en sådan effektivitetsrevision.
Som regeringen funnit bör någon bedömning eller
prövning av ledningens förvaltning inte falla inom
ramen  för  den  årliga  revisionen  av  bl.a.
Regeringskansliet.  Regeringskansliet  leds  av
statsministern,  och  konstitutionsutskottet  har
enligt 12 kap. 1 § regeringsformen som uppgift att
granska bl.a.  statstrådens tjänsteutövning. Mot
denna bakgrund bör,  som regeringen framhåller,
ledningens förvaltning inte heller i fortsättningen
vara  föremål för bedömning eller  prövning  i
Riksrevisionens    årliga    revision    av
Regeringskansliet.
Inte  heller  när  det gäller Riksrevisionens
rapportering till regeringen  och riksdagen gör
utskottet  en  annan  bedömning  än regeringen.
Granskningsrapporterna skall enligt 9 och 10 §§
förslaget till lag om revision av statlig verksamhet
m.m. lämnas till regeringen utom när det gäller
effektivitetsgranskning  av  den  verksamhet som
bedrivs av riksdagens förvaltning och myndigheter
under  riksdagen.   Revisionsberättelser   och
revisorsintyg  över  den  årliga  revisionen av
Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna,
förvaltningsmyndigheterna  under regeringen  samt
Kungliga  Slottsstaten och Kungliga  Djurgårdens
förvaltning skall också lämnas till regeringen.
Revisionsberättelsen  över  årsredovisningen  för
staten skall lämnas till regeringen och riksdagen.
Till riksdagen skall lämnas revisionsberättelser
över  den årliga revisionen av Riksbanken  och
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Ytterligare
rapporteringsskyldighet föreligger inte. Det innebär
bl.a.   att   revisionsberättelserna   över
årsredovisningarna  för riksdagsförvaltningen och
Riksdagens ombudsmän inte  har någon mottagare.
Enligt  utskottets  mening  är det  självfallet
angeläget att de aktuella revisionsberättelserna
uppmärksammas av riksdagen även om de inte skall
avlämnas som ärenden till riksdagen. Utskottet vill
framhålla   att   revisionsberättelserna   och
revisorsintygen  över  riksdagsförvaltningen  och
Riksdagens ombudsmän självfallet kommer att ingå i
underlaget för konstitutionsutskottets bedömningar
vid  beredningen  av  årsredovisningarna  för
myndigheterna och budgetpropositionen, utgiftsområde
1 Rikets styrelse.
I motion K2 (fp) understryks behovet av att
riksdagsutskotten får kännedom om de rapporter som
gäller     utskottens     beredningsområden.
Konstitutionsutskottet   delar   motionärernas
uppfattning  om värdet av att riksdagsutskotten
tillställs rapporterna. Enligt utskottets mening kan
det emellertid förutsättas att Riksrevisionen kommer
att  se  till att  berört  utskott  tillställs
granskningsrapporterna  även  utan  att  detta
lagregleras.  Nämnas  kan att inte heller  det
självklara förhållandet att granskningsrapporterna
lämnas till de myndigheter som ansvarar för den
granskade verksamheten eller frågan eller som annars
berörs av granskningen föreslås lagreglerat. Till
detta kommer att riksdagen tidigare understrukit
vikten av att rapporterna offentliggörs när de är
färdigställda, och det framstår därför som naturligt
att de kommer att finnas tillgängliga utan onödig
tidsutdräkt, t.ex. via Internet. Motionen får mot
denna bakgrund anses tillgodosedd.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag
om revision om statens verksamhet m.m. och avstyrker
motion K2 (fp).

Lag med instruktion för
Riksrevisionen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  tillstyrker  i allt väsentligt
regeringens förslag till lag med instruktion
för Riksrevisionen. Utskottet föreslår dock
en  komplettering   som  innebär  att
Riksrevisionen skall avge delårsårsrapport.

Propositionen


Inledningsvis innehåller förslaget till lag med
instruktion för Riksrevisionen två bestämmelser som
delvis hänvisar till 12 kap. 7 § regeringsformen,
riksdagsordningen och andra lagar. I 2 § anges att
Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, att en av
riksrevisorerna  svarar  för  den administrativa
ledningen  och  att  det finns en styrelse  i
Riksrevisionen. I 3 § anges det vetenskapliga råd
som enligt riksdagens riktlinjer skall finnas vid
Riksrevisionen.

I 4-10 §§ instruktionslagen finns bestämmelser om
riksrevisorerna.  Riksrevisorerna  skall  besluta
gemensamt om fördelningen  av granskningsområden
mellan  sig,  om  verksamhetens inriktning  och
organisation samt om arbetsordning.  Inom  sina
respektive  granskningsområden  beslutar  dock
riksrevisorerna var för sig vad som skall granskas.
De skall dessförinnan samråda med varandra.
Riksrevisorerna  skall  besluta  gemensamt  i
administrativa frågor, men revisorerna får besluta
att  vissa ärenden skall avgöras  av  den  av
riksrevisorerna  som  skall  svara  för  den
administrativa ledningen av myndigheten eller av
någon annan tjänsteman vid Riksrevisionen.
Den årliga rapporten skall  dock beslutas av
riksrevisorerna gemensamt.
I 11-13 §§ instruktionslagen finns  i  princip
uttömmande bestämmelser om styrelsens uppgifter.
Styrelsens  uppgift  skall  vara  att  följa
granskningsverksamheten och besluta om förslag och
redogörelser  till  riksdagen med anledning  av
riksrevisorernas  beslut  i  granskningsärenden
avseende effektivitetsrevisionen och  den årliga
rapporten   samt  revisionsberättelserna  över
årsredovisningen  för  staten,  Riksbanken  och
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Vidare skall
styrelsen besluta om yttranden till riksrevisorerna
över granskningsplan,  om årsredovisning och om
förslag till anslag på statbudgeten för myndigheten.
Innan styrelsen beslutar om förslag till anslag på
statsbudgeten    skall    den    inhämta
riksdagsförvaltningens yttrande över förslaget.
Styrelsen skall vara beslutför när ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Ledamots rätt att få reservera sig mot styrelsens
beslut följer av förvaltningslagens bestämmelser.
Regeringen anser att någon särskild bestämmelse om
ledamots reservationsrätt därför inte behövs.
I 21-22 §§ finns bestämmelser om Riksrevisionens
internationella verksamhet. Riksrevisionen  skall
företräda   Sverige   som   det   nationella
revisionsorganet  i  internationella  sammanhang.
Riksrevisionen  får  inom sitt verksamhetsområde
utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster på det
internationella området. Riksrevisionen får enligt
regeringens förslag ta betalt för sådana uppdrag och
tjänster, bestämma avgifternas storlek och själv
disponera medlen.
Vidare anges i propositionen att granskning av
användningen av EU-bidrag ryms inom Riksrevisionens
ordinarie uppgifter. Riksrevisionen bör själv få
besluta  om  samarbetsformer  med  Europeiska
revisionsrätten. Regeringen saknar formell möjlighet
att lämna några uppdrag till Riksrevisionen inom
ramen  för EU-arbetet.  I  vilken  utsträckning
Riksrevisionen bör kunna lämna stöd till regeringen
i frågor som har anknytning till EU-arbetet beslutar
Riksrevisionen.

Utskottets ställningstagande


Utskottet delar i  allt  väsentligt regeringens
bedömning om vad instruktionen för Riksrevisionen
bör innehålla. Utskottet vill emellertid understryka
att frågan om betalning för internationella uppdrag
och tjänster och dispositionen av dessa medel inte
nu  får en slutlig lösning. Det finns  enligt
utskottets  mening  anledning för riksdagen att
återkomma i frågan. Enligt utskottets mening bör
Riksrevisionen inledningsvis kunna ta betalt för
dessa uppdrag och tjänster och själv disponera
medlen. Utskottet vill dock nu understryka vikten av
att de internationella uppdragen och tjänsterna inte
får sådan omfattning att det kan finnas en risk för
att Riksrevisionens huvuduppgift att granska den
verksamheten  som  bedrivs  av  staten påverkas
negativt.

Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
riksrevisorernas beslut om vad som skall granskas
skall redovisas i en sammanhållen granskningsplan
även om var och en av riksrevisorerna inom sina
granskningsområden, sedan han eller hon samrått med
de båda andra riksrevisorerna, beslutar om vad som
skall granskas. Det är enligt utskottets mening
angeläget  att  den  enskilde  riksrevisorns
självständighet respekteras samtidigt som det är
viktigt  att Riksrevisionen är en  sammanhållen
myndighet som inte riskerar att utvecklas i riktning
mot tre separata delar.
Instruktionens  bestämmelser  om  styrelsens
uppgifter (11 och 12 §§) kan enligt utskottets
mening ses som ett klarläggande. Att styrelsen som
ett led i att den följer granskningsverksamheten
skall yttra sig över granskningsplan framgår av
konstitutionsutskottets  betänkande  2001/02:KU23.
Styrelsen skall ha som uppgift att besluta om
förslag  och  redogörelser  till  riksdagen med
anledning   av   riksrevisorernas  beslut  i
granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen
och den årliga rapporten samt revisionsberättelser.
Det ankommer på styrelsen att fritt pröva om och i
så fall vilka politiska beslut som kan behöva fattas
med  anledning  av  revisionsberättelserna  och
granskningsrapporterna. Som regeringen framhåller
säger det sig självt att förslag av sådan innebörd
inte  kommer  att  vara  föranledd  av  varje
granskningsrapport eller revisionsberättelse utan
snarare  kommer  att  följa  av  revisionella
iakttagelser  av  större  vikt.  Utskottet vill
understryka  att  styrelsens  befattning  med
granskningsrapporterna  och revisionsberättelserna
inte får medföra risk för att förtroendet för
riksrevisorernas  kompetens  och  självständiga
ställning rubbas och att det således inte kan bli
fråga  om  överprövning  av  riksrevisorernas
granskning.
Som regeringen framhåller kommer förvaltningslagen
att vara tillämplig när styrelsen fattar beslut. De
som deltar i ärendet skall kunna reservera sig mot
beslutet genom att låta anteckna avvikande mening.
Också föredragande och andra tjänstemän som är med
om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet har rätt att få en avvikande mening
antecknad.  Det  kan  enligt utskottets  mening
förutsättas att också avvikande meningar redovisas i
det material som lämnas till riksdagen, vilket
underlättar riksdagens förutsättningar  att göra
allsidiga bedömningar av de lämnade förslagen.
På en punkt anser utskottet att det behövs en
komplettering. Utskottet  har  stannat  för att
Riksrevisionen i likhet med riksdagsförvaltningen
och flertalet statliga myndigheter under regeringen
bör upprätta delårsrapport. Detta föranleder en
något annan lydelse av 19 § lagen med instruktion
för Riksrevisionen än den regeringen föreslagit.
Enligt utskottets mening bör det liksom när det
gäller årsredovisningen vara styrelsen som beslutar
om delårsrapport. Denna uppgift för styrelsen bör
kunna   ses   som   ett  förtydligande  av
uppgiftsbeskrivningen i regeringsformen och föras in
i 12 § 3 instruktionen för Riksrevisionen.
Utskottet förordar att riksdagen antar regeringens
förslag till lag med instruktion för Riksrevisionen
med de ändringar som framgår av bilaga 4.

Rikdagsordningen m.m.


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  tillstyrker  i allt väsentligt
regeringens förslag till lag om ändring i
riksdagsordningen. Utskottet föreslår dock en
komplettering av krav de som uppställs på en
riksrevisor på så sätt att en riksrevisor
inte heller får utöva verksamhet som kan
påverka  hans  eller hennes självständiga
ställning.  Utskottet  föreslår  på  eget
initiativ bestämmelser i riksdagsordningen
och en särskild lag om en nämnd som skall
bestämma riksrevisorernas löner och andra
anställningsförmåner.

Propositionen


Val av riksrevisorer skall enligt propositionen
beredas av konstitutionsutskottet. Mandatperioden
för riksrevisorerna skall vara sju år utan möjlighet
till omval. Vid  det  första  valet  skall en
riksrevisor väljas för sju år, en för fem år och en
för  tre  år.  Riksdagen  bestämmer  vem  av
riksrevisorerna som skall ha uppgiften att svara för
myndighetens administrativa ledning.

En riksrevisor får inte inneha anställning eller
uppdrag som kan påverka riksrevisorns självständiga
ställning. En riksrevisor får inte heller vara i
konkurs, vara underkastad näringsförbud eller ha
förvaltare  enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Riksrevisorerna  skall,  på  eget  initiativ,
skriftligen anmäla förhållanden som  kan  antas
påverka uppdragets utförande till riksdagen. Lagen
om offentlig anställning  skall inte gälla för
riksrevisorerna.
Riksrevisorerna skall gemensamt eller var för sig
kunna väcka förslag hos riksdagen i frågor som rör
riksdagens kompetens, organisation, personal eller
verksamhetsformer. Innan en riksrevisor får väcka
ett  sådant  förslag skall  riksrevisorn enligt
förslaget till instruktion  samråda  med övriga
revisorer.
Konstitutionsutskottet skall bereda ärende  om
skiljande av en riksrevisor från uppdraget och
besluta om åtal mot riksrevisor för brott begånget i
utövningen av riksrevisorns uppdrag. Någon särskild
beslutsordning vid skiljande av en riksrevisor från
uppdraget i förtid  bör enligt regeringen inte
införas.

Riksrevisionens styrelse skall bestå av ett udda
antal  ledamöter,  lägst  elva, och lika många
suppleanter, som väljs av riksdagen. Varje parti som
vid valet till riksdagen har fått minst fyra procent
av rösterna i hela riket skall besätta minst en
plats  i  styrelsen.  Riksdagen  väljer  bland
ledamöterna en ordförande och en eller flera vice
ordförande.

Styrelsen bör få väcka förslag hos riksdagen i
frågor som rör styrelsens kompetens, organisation,
personal eller verksamhetsformer.
Föreslaget till lag om ändring i riksdagsordningen
innebär vidare att det i 9 kap. 4 §, som gäller
riksdagsförvaltningens  uppgifter,  förs  in  en
bestämmelse om yttrande i fråga om förslag till
anslag på statsbudgeten.

Utskottets ställningstagande


Utskottet delar  i  allt väsentligt regeringens
bedömningar när det gäller de ändringar som behövs i
riksdagsordningen. Utskottet anser dock att det i
ett avseende behövs en komplettering. Det gäller 8
kap. 11 § tredje stycket sista meningen, där det
föreskrivs att en riksrevisor  inte får inneha
anställning  eller  uppdrag  som  kan  påverka
riksrevisorns självständighet. Bestämmelsen ersätter
för riksrevisorernas del bisysslebestämmelsen i 7 §
lagen (1994:260) om offentlig  anställning  som
föreskriver att en arbetstagare inte får ha någon
anställning eller något uppdrag eller utöva någon
verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller
någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet
eller som kan skada myndighetens anseende. Enligt
utskottets mening bör också den nu aktuella regeln i
riksdagsordningen  omfatta  begreppet verksamhet.
Utskottet föreslår därför att det i sista meningen i
8 kap. 11 § tredje stycket riksdagsordningen skall
föreskrivas att en riksrevisor inte får inneha
anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som
kan påverka riksrevisorns självständiga ställning.

Utskottet lägger vidare på eget initiativ nu fram
ett lagförslag som föranleds av reformen. Enligt
utskottets  mening  är  det  angeläget  att
riksrevisorernas    löner    och    andra
anställningsförmåner bestäms på ett sätt som inte
kan anses inkräkta på riksrevisorernas oberoende.
Efter mönster  av arvodena till statsråden och
riksdagsledamöterna bör därför lönerna bestämmas av
en  särskild  nämnd,  Nämnden  för  lön  till
riksrevisorerna. En sådan nämnd bör förutom lön till
riksrevisorerna  också  besluta  i  fråga  om
avgångsersättning,  pensionsförmåner  och  andra
anställningsförmåner. Skälet för att det bör finnas
ett utrymme för avgångsersättning är det särskilda
förhållandet att riksrevisorerna inte skall kunna
omväljas. Det kan inte heller uteslutas att detta
särskilda förhållande gör sig gällande när det
gäller pensionsförmåner.  Övriga förmåner bör i
huvudsak utgå i enlighet med de regler som gäller
för  statstjänstemän,  men  med hänsyn till de
särskilda   förhållanden   som  gäller   för
riksrevisorerna.

Utskottet föreslår mot den angivna bakgrunden en
särskild lag om lön till riksrevisorerna. Lagen bör
förutom bestämmelser  om  nämndens uppdrag även
innehålla bestämmelser om nämndens organisation m.m.
Dessutom  bör  det i riksdagsordningen  införas
bestämmelser om nämnden och val av ledamöterna.
Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till
regeringens förslag i denna del antar utskottets i
bilaga 3 intagna förslag till lag om ändring i
riksdagsordningen  och  lag  om  lön  till
riksrevisorerna.

Övriga frågor


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  tillstyrker  regeringens övriga
lagförslag.

Propositionen


I propositionen föreslås en rad ändringar i skilda
lagar. Bland annat föreslås ändringar  i lagen
(2000:419) om instruktion för riksdagsförvaltningen
med  innebörd  att  till  riksdagsförvaltningens
uppgifter  kommer uppgiften att yttra sig över
Riksrevisionens   förslag   till  anslag  på
statsbudgeten.

Regeringen och myndigheter under regeringen, i
första hand Ekonomistyrningsverket,  bör  enligt
regeringen  även  i  fortsättningen  meddela
föreskrifter om årsredovisning m.m. såvitt avser de
myndigheter som lyder under regeringen.
Regeringen  framhåller att den för att kunna
fullgöra sitt konstitutionella  ansvar  för  de
myndigheter som lyder under regeringen har behov av
att i viss utsträckning  kunna  låta genomföra
granskningar  av  dessa  myndigheter.  Sådana
granskningar   sker  helt  fristående   från
Riksrevisionens  verksamhet  och  påverkar  inte
Riksrevisionens självständiga ställning.
Vidare framhålls att myndigheternas internrevision
skall  avse  en  självständig  granskning  av
myndigheternas interna styrning och kontroll och hur
myndigheterna   fullgör   sina   ekonomiska
redovisningsskyldigheter.  Innan  en  myndighet
beslutar om revisionsplan för sin internrevision
skall samråd ske med Riksrevisionen. Riksrevisionen
får vid granskningen, i den utsträckning det är
förenligt  med god revisionssed,  samverka  med
anställda vid den granskade myndigheten med uppgift
att uteslutande  eller  huvudsakligen sköta den
interna revisionen.
Regeringen skall årligen redovisa för riksdagen
vilka åtgärder  den  vidtagit med anledning av
Riksrevisionens iakttagelser. Redovisningen bör som
hittills kunna lämnas i årsredovisningen för staten,
i budgetpropositionen eller på annat sätt.
Riksdagens finansutskott skall  svara för att
revision sker av Riksrevisionen.
Regeringen anger att den avser att återkomma till
riksdagen med författningsförslag som möjliggör en
avgiftsfinansiering av den årliga revisionen fr.o.m.
den 1 juli 2003.

Yttrande från Europeiska centralbanken


Europeiska centralbanken (ECB) framhåller att om
Sverige antar euron och Riksbanken integreras i
eurosystemet  kommer artikel 27 i stadgan  för
Europeiska  centralbankssystemet  och  Europeiska
centralbanken vad avser revisionen av ECB och de
nationella centralbankerna att tillämpas. Vid ett
svenskt antagande av euron kommer sättet för hur
externa revisorer utnämns för Sveriges riksbank att
förändras i enlighet med artikel 27. ECB-rådet skall
för  godkännande  av  Europeiska  unionens  råd
rekommendera oavhängiga externa revisorer som skall
granska Sveriges riksbank.

De befintliga oavhängiga externa revisorer som
utnämnts i enlighet med artikel 27 har anlitats på
grundval av enskilda  avtal  med  den  berörda
centralbanken.  Medan den svenska Riksrevisionen
kommer att vara en offentlig oberoende myndighet
under  riksdagen  med  uppgift  att  granska
årsrapporterna  för  Sveriges  riksbank, är  de
nuvarande externa revisorer som utnämns  enligt
artikel 27 för de nationella centralbankerna och för
ECB enskilda revisorer eller revisionsfirmor, vilka
getts ett specifikt mandat för oavhängig revision
för viss tid enligt specifikation i avtalen. Det är
enligt yttrandet inte klart om det kommer att krävas
att  medlemmarna  i  Riksrevisionen skall  vara
auktoriserade, och registrerade som auktoriserade,
eller statligt auktoriserade revisorer. Det har
hittills varit ett krav att revisorer som ECB
föreslagit  till  rådet  skall  ha  sådana
kvalifikationer. I enlighet med tillämpningen av
artikel 27 när det gäller de nuvarande medlemmarna i
eurosystemet skulle en annan enhet än Riksrevisionen
i framtiden behöva utses som extern revisor för
Sveriges riksbank enligt artikel 27. Detta innebär
enligt yttrandet inte att Riksrevisionen utesluts
från  att  även  i  fortsättningen  utföra  en
kontrolluppgift för riksdagens räkning, förutsatt
att  Riksbankens oberoende  inte  äventyras.  I
yttrandet framhålls att liknande offentliga organ
finns i andra medlemstater som har antagit euron.
ECB och flera nationella centralbanker omfattas av
sådan  ytterligare  "extern  granskning" utanför
tillämpningsområdet för artikel 27.
ECB understryker behovet av klargörande när det
gäller åtskillnaden mellan internrevisionen under
riksbanksfullmäktige  och  internrevisionen under
Riksbankens  direktion.  För  att  säkerställa
Riksbankens  oberoende  måste  den  nuvarande
åtskillnaden upprätthållas och klargöras. Det torde
vara  nödvändigt  att  klargöra fördelningen av
ansvarsområden  och uppgifter  mellan  de  båda
befintliga  revisionsenheterna.  Det  bör  också
klargöras att samrådsförfarandet med Riksrevisionen
avseende revisionsplanerna inte är tillämpligt på
direktionens revisionsenhet eftersom denna enhet
deltar i revision som företas på ECB-nivå på uppdrag
av ECB-rådet. Dessutom bör ändringarna i lagen om
Sveriges  riksbank  vara av allmän art, varvid
Riksbanken även i fortsättningen  bör  tillåtas
fastställa   ytterliga  bestämmelser  i  sin
arbetsordning.

Utskottets ställningstagande


Utskottet kan konstatera att regeringens förslag
innebär att de lagrum som reglerar internrevisionen
för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond upphävs och
att bestämmelser om internrevisionen vid stiftelsen,
om fastställande av revisionsplan och om samråd med
Riksrevisionen, i stället kan tas in i stiftelsens
stadgar.

Utskottet vill understryka att den i förslaget
till lag om ändring  i  lagen  (2000:419) med
instruktion  för  riksdagsförvaltningen  intagna
uppgiften för riksdagsförvaltningen att yttra sig
över Riksrevisionens  förslag  till  anslag  på
statsbudgeten (2 § 6) är av sådan vikt att den
självfallet får anses falla under bestämmelsen i 15
§ 12 som föreskriver att frågor av större vikt eller
principiell   betydelse  skall  beslutas  av
riksdagsstyrelsen.
Ett par frågor som tas upp i propositionen är av
sådan karaktär att det finns anledning att behandla
dem först under våren 2003. Regeringens förslag nr
10 till lag om ändring i (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ innehåller inte förslag till procentsatser i
fråga om uppdragsarvoden för styrelsen i den nya
Riksrevisionen. Enligt utskottets mening bör det
ankomma på riksdagsstyrelsen att tidigt under våren
lägga fram ett förslag om arvodesnivåer, vilket kan
bli föremål för motionsbehandling och beredas av
konstitutionsutskottet.
Enligt utskottets mening kan det vidare finnas
anledning för riksdagsstyrelsen att i ett sådant
senare riksdagsärende ta upp frågor rörande de
ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter som
skall gälla för verksamheten. Utskottet förutsätter
att Riksrevisionen normalt skall tillämpa samma
ekonomi- och personaladministrativa bestämmelser som
gäller för myndigheter under regeringen. I detta
sammanhang bör vidare övervägas om instruktionen för
riksdagsförvaltningen  behöver  förtydligas  med
avseende   på   den   roll   som   central
arbetsgivarorganisation som förvaltningen kommer att
ha gentemot Riksrevisionen.
Också frågan om undantag från möjligheten att
överklaga  tillsättning  av  en  tjänst  på
kanslichefsnivå vid Riksrevisionen bör tas upp i
riksdagsärendet under våren 2003, då arbetet med
organisationen av den nya myndigheten kommit längre
än nu.
När  det  gäller  yttrandet  från  Europeiska
centralbanken saknar utskottet anledning att ta
ställning till frågan om konsekvenserna vid ett
eventuellt medlemskap i EMU. När det gäller frågan
om vilken internrevision i Riksbanken som berörs av
de nu aktuella förslagen anser  utskottet  att
förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank är tydligt på denna punkt. Den
aktuella regleringen, som bl.a. föreskriver att
revisionsplan skall fastställas efter samråd med
Riksrevisionen, avser endast den revisionsenhet som
leds av riksbanksfullmäktige.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100), lag om
ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens  ombudsmän, lag om ändring i  lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank, lag om ändring i
lagen (1989:186) om överklagande av administrativa
beslut  av  riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter, lag om ändring i lagen (1994:260) om
offentlig  anställning,  lag  om  ändring  i
stiftelselagen (1994:1220), lag om ändring i lagen
(1996:1059) om statsbudgeten, lag om ändring i lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor, lag om ändring i
lagen  (1998:710)  med  vissa  bestämmelser  om
Premiepensionsmyndigheten, lag om ändring i lagen
(1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom
socialförsäkringsområdet, lag om ändring i lagen
(2000:419) om instruktion för riksdagsförvaltningen,
lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) och
lag om upphävande av lagen (1988:46) om revision av
riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter
m.m.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I proposition 2001/02:190 föreslås, såvitt nu är i
fråga att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i riksdagsordningen,
2. lag om revision av statlig verksamhet m.m.,
3. lag med instruktion för Riksrevisionen,
4. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
5. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
6. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
7. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),
8. lag om ändring  i  lagen  (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän,
9. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank,
11.  lag  om  ändring i lagen (1989:186) om
överklagande  av  administrativa  beslut  av
riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,
12. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning,
13. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
14. lag om ändring i  lagen  (1996:1059) om
statsbudgeten,
15.  lag  om ändring i lagen (1997:239)  om
arbetslöshetskassor,
16. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten,
17.  lag om ändring i lagen (1998:1757)  om
förvaltning   av   vissa   fonder   inom
socialförsäkringsområdet,
18.  lag  om ändring i lagen (2000:419) med
instruktion för riksdagsförvaltningen,
19. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
20. lag om upphävande av lagen (1988:46) om
revision av riksdagens förvaltning och riksdagens
myndigheter m.m.

Följdmotionen


2002/03:K2 av Tobias Krantz och Liselott Hagberg
(båda fp) vari föreslås att riksdagen beslutar att
vidta de förändringar som är nödvändiga för att
bringa  förslaget  i  regeringens  proposition
2001/02:190 i överensstämmelse med riksdagens beslut
enligt bet. 2000/01:KU23 i enlighet med vad som
anförs i motionen.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


1 Förslag till lag om ändring i
riksdagsordningen

Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om
riksdagsordningen[1]
dels att nuvarande 8 kap. 12 och 13 §§ samt
tilläggsbestämmelserna 8.12.1, 8.12.2 och 8.13.1
skall betecknas 8 kap. 14 och 15 §§ respektive
8.14.1, 8.14.2 och 8.15.1,
dels att 3 kap. 8 §, 8 kap. 11 §, 9 kap. 4 § och 9
kap. 8 § samt tilläggsbestämmelserna 3.8.4, 4.6.1,
4.6.2 och 7.2.2 skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer, 8
kap. 12 och 13 §§, samt två tilläggsbestämmelser,
8.11.1 och 8.13.1, av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 kap.
8 §
-----------------------------------------------------
Annat organ som helt eller delvis utses av riksdagen
får väcka förslag hos riksdagen i fråga som rör
organets kompetens, organisation, personal eller
verksamhetsformer.
Riksdagen kan föreskriva att ett sådant organ även
i annat fall får väcka förslag hos riksdagen.
Om redogörelse till riksdagen från riksdagsorgan är
särskilt föreskrivet.
-----------------------------------------------------
Vad   som  sägs  i  Vad   som  sägs  i
första-tredje  styckena första-tredje  styckena
gäller även direktionen i gäller även direktionen i
Riksbanken.        Riksbanken. Vad som sägs
i första stycket gäller
också  var  och en av
riksrevisorerna     i
Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
3.8.3
-----------------------------------------------------
Om  förslagsrätt  för  Om  förslagsrätt  för
fullmäktige      och fullmäktige      och
direktionen i Riksbanken, direktionen i Riksbanken,
Riksdagens ombudsmän och Riksdagens ombudsmän och
Riksdagens  revisorer i styrelsen        i
annan fråga än som avses Riksrevisionen  i annan
i  8 § första stycket fråga än som avses i 8 §
föreskrives särskilt.   första stycket föreskrivs
särskilt.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[1]: Riksdagsordningen omtryckt 1998:1450.
Nuvarande lydelse        Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
4 kap.
4.6.1
-----------------------------------------------------
Konstitutionsutskottet   Konstitutionsutskottet
skall,   utöver  sina skall,   utöver  sina
uppgifter  enligt 4 §, uppgifter  enligt 4 §,
bereda   ärenden   om bereda   ärenden   om
lagstiftning      i lagstiftning      i
konstitutionella   och konstitutionella   och
allmänt          allmänt
förvaltningsrättsliga   förvaltningsrättsliga
ämnen, ärenden om press- ämnen, ärenden om press-
eller     partistöd, eller     partistöd,
lagstiftning  om radio, lagstiftning  om radio,
television  och  film television  och  film
liksom andra ärenden som liksom andra ärenden som
angår   yttrandefrihet, angår   yttrandefrihet,
opinionsbildning   och opinionsbildning   och
religionsfrihet,  övriga religionsfrihet, ärenden
ärenden  om  riksdagen, om Riksrevisionen såvitt
Riksdagens ombudsman och avser val av riksrevisor,
riksdagens  myndigheter skiljande av riksrevisor
utom  Riksbanken  och från uppdraget, åtal mot
Riksdagens   revisorer, riksrevisor och åtal mot
ärenden  om  medgivande ledamot av myndighetens
från riksdagen att väcka styrelse, övriga ärenden
talan mot riksdagsledamot om riksdagen, Riksdagens
eller att ingripa i hans ombudsman och riksdagens
personliga  frihet samt myndigheter i övrigt utom
ärenden   av   allmän Riksbanken      och
betydelse   för   den Riksrevisionen,  ärenden
kommunala självstyrelsen. om   medgivande  från
riksdagen att väcka talan
mot riksdagsledamot eller
att  ingripa  i  hans
personliga frihet  samt
ärenden   av   allmän
betydelse   för   den
kommunala självstyrelsen.
-----------------------------------------------------
Ärenden om anslag inom
utgiftsområde 1.  Rikets
styrelse      tillhör
konstitutionsutskottets
beredning.

4.6.2
-----------------------------------------------------
Finansutskottet  skall,  Finansutskottet  skall,
utöver  sina  uppgifter utöver  sina  uppgifter
enligt  5  §  första enligt  5  §  första
stycket, bereda ärenden stycket, bereda ärenden
om  penning-,  kredit-, om  penning-,  kredit-,
valuta-        och valuta-        och
statsskuldspolitiken,   statsskuldspolitiken,
kredit- och fondväsendet, kredit- och fondväsendet,
det     affärsmässiga det     affärsmässiga
försäkringsväsendet samt försäkringsväsendet samt
Riksdagens revisorer. Det ärenden om Riksrevisionen
skall  vidare  bereda som   inte   tillhör
ärenden   av   allmän konstitutionsutskottets
betydelse   för   den beredning.  Det  skall
kommunala ekonomin samt vidare bereda ärenden av
ärenden   om  statlig allmän betydelse för den
statistik,  redovisning, kommu-nala ekonomin samt
revision       och ärenden  om  stat-lig
rationalisering,    om statistik,  redovisning,
statens  egendom  och revision       och
upphandling i allmänhet rationalisering,    om
och            statens  egendom  och
förvaltningsekonomiska   upphandling i allmänhet
ärenden i övrigt som icke och         för-
rör   enbart   visst valtningsekonomiska
ämnesområde.  Utskottet ärenden i övrigt som icke
skall   även   bereda rör   enbart   visst
budgettekniska  ärenden, ämnesområde.  Utskottet
granska  beräkningen av skall   även   bereda
statens  inkomster samt budgettekniska  ärenden,
sammanställa        granska be-räkningen av
statsbudgeten.       statens  inkomster samt
sammanställa
statsbudgeten.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Ärenden  om  anslag  inom  utgiftsområdena  2.
Samhällsekonomi och finansförvaltning, 25. Allmänna
bidrag till kommuner, 26. Statsskuldräntor m.m. samt
27. Avgiften till Europeiska gemenskaperna tillhör
finansutskottets beredning.
-----------------------------------------------------
7 kap.
7.2.2
-----------------------------------------------------
Valberedningen  bereder  Valberedningen  bereder
alla val som förrättas av alla val som förrättas av
kammaren  utom  val av kammaren  utom  val av
riksföreståndare,  vice riksföreståndare,  vice
riksföreståndare, person riksföreståndare, person
som  skall inträda som som  skall inträda som
tillfällig         tillfällig
riksföreståndare, talman, riksföreståndare, talman,
vice       talmän, vice       talmän,
kammarsekreterare,     kammarsekreterare,
Riksdagens ombudsmän och Riksdagens ombudsmän och
ställföreträdande     ställföreträdande
ombudsmän samt val till ombudsmän, riksrevisorer
Statsrådsarvodesnämnden.  samt    val    till
Statsrådsarvodesnämnden.
Föreskrifter     om
beredning av val finns i  Föreskrifter     om
fråga om ombudsmän och beredning av val finns i
ställföreträdande     fråga om ombudsmän och
ombudsmän        i ställföreträdande
tilläggsbestämmelse    ombudsmän        i
8.10.2 och i fråga om tilläggsbestämmelse
ledamöter        i 8.10.2,  i  fråga  om
Statsrådsarvodesnämnden i riksrevisorer      i
tilläggsbestämmelse    tilläggsbestämmelse
8.4.1.           8.11.1 och i fråga om
ledamöter        i
Statsrådsarvodesnämnden i
tilläggsbestämmelse
8.4.1.
-----------------------------------------------------

8 kap.
11 §
-----------------------------------------------------
Riksdagens   revisorer  Riksrevisorerna  väljs
skall  vara  tolv.  De var för sig. Vid val med
väljes  för  riksdagens slutna sedlar tillämpas
valperiod.         förfarandet i 1 § andra
stycket.   Val   av
Riksdagen väljer bland riksrevisor gäller från
revisorerna en ordförande tiden för valet eller den
och en eller flera vice senare tidpunkt riksdagen
ordförande.  Ordföranden bestämmer till dess nytt
och varje vice ordförande val har genomförts under
väljes för sig.      sjunde året därefter. En
riksrevisor  kan  inte
väljas om.
En  av riksrevisorerna
skall   svara   för
myndighetens
administrativa  ledning.
Riksdagen bestämmer vem
av riksrevisorerna  som
skall ha denna uppgift.
En riksrevisor får inte
vara   i   konkurs,
underkastad näringsförbud
eller  ha  förvaltare
enligt  11 kap.  7  §
föräldrabalken.    En
riksrevisor  får  inte
heller inneha anställning
eller uppdrag som  kan
påverka   riksrevisorns
självständiga ställning.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse      Föreslagen lydelse
8.11.1
Val  av  riksrevisor
bereds         av
konstitutionsutskottet.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
12 §
-----------------------------------------------------
Riksdagen får skilja en
riksrevisor     från
uppdraget på begäran av
konstitutionsutskottet.
Om en riksrevisor avgår
i förtid, skall riksdagen
snarast       välja
efterträdare för en ny
sjuårsperiod.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
13 §
-----------------------------------------------------
Riksrevisionens styrelse
skall bestå av ett udda
antal ledamöter,  lägst
elva,  som  väljs  för
riksdagens valperiod.
Varje partigrupp, vilken
motsvarar parti som vid
valet till riksdagen har
minst  fyra procent av
rösterna i hela riket,
skall besätta en plats.
Därutöver    fördelas
platserna  i  styrelsen
proportionellt   mellan
samma partigrupper.
Riksdagen väljer bland
ledamöterna en ordförande
och en eller flera vice
ordförande.  Ordförande
och varje vice ordförande
väljs var för sig.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
8.13.1
Antalet ledamöter
i  Riksrevisionens
styrelse fastställs
av  riksdagen  på
förslag     av
valberedningen.
-----------------------------------------

9 kap.
4 §[2]
Riksdagsförvaltningen  skall,  såvitt
gäller  riksdagen  och  riksdagens
myndigheter, i den omfattning riksdagen
bestämmer
1.   handlägga  frågor   angående
förhandlingar  om  anställnings-  och
arbetsvillkor  för  arbetstagare samt
andra personalfrågor,
-----------------------------------------------------
2.  göra upp förslag  2. göra upp förslag till
till   anslag   på anslag på statsbudgeten,
statsbudgeten,      dock  inte  för  Riks-
revisionen,
-----------------------------------------------------
3.  i  övrigt  handlägga  frågor om
förvaltningen inom riksdagen och frågor
om förvaltning av ekonomisk natur inom
riksdagens myndigheter, utom Riksbanken,
4. meddela föreskrifter  och råd i
sådana frågor som avses i 1-3.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[2]: Senaste lydelse 2000:418.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
I fråga om förslag till
anslag på statsbudgeten
för Riksrevisionen skall
riksdagsförvaltningen
yttra   sig   innan
Riksrevisionen  beslutar
om förslaget
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
8 §[3]
-----------------------------------------------------
Åtal  mot  här angiven  Åtal  mot här angiven
befattningshavare   för befattningshavare   för
brott,   begånget   i brott,   begånget   i
utövningen   av  hans utövningen   av  hans
uppdrag eller tjänst får uppdrag eller tjänst får
beslutas,         beslutas,
1. åtal mot fullmäktig i  1. åtal mot fullmäktig i
Riksbanken,  ledamot av Riksbanken eller ledamot
Riksbankens   direktion av Riksbankens direktion
eller någon av Riksdagens endast         av
revisorer  endast  av finansutskottet,
finansutskottet,
2. åtal mot ledamot av
2. åtal mot ledamot av riksdagsstyrelsen,   av
riksdagsstyrelsen,   av riksdagens
riksdagens         valprövningsnämnd,   av
valprövningsnämnd  eller riksdagens  besvärsnämnd
av       riksdagens eller av Riksrevisionens
besvärsnämnd  eller mot styrelse   eller  mot
Riksdagens   ombudsman riksrevisor,  Riksdagens
eller kammarsekreteraren ombudsman      eller
endast         av kammarsekreteraren endast
konstitutionsutskottet.  av
konstitutionsutskottet.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första stycket om åtal
mot ledamot av Riksbankens direktion
skall inte tillämpas i fråga om brott
begånget i utövningen av Riksbankens
beslutanderätt enligt lagen (1992:1602)
om valuta- och kreditreglering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.  Om val av riksrevisorer  och
ledamöter  i Riksrevisionens styrelse
äger rum dessförinnan, skall dock de nya
bestämmelserna tillämpas redan i fråga
om de valen.
2. Första  gången  riksdagen  väljer
riksrevisorer skall, i stället för vad
som  sägs  i  8 kap. 11 §,  en  av
riksrevisorerna väljas för sju år, en
för fem år och en för tre år.

**FOOTNOTES**
[3]: Senaste lydelse 2000:418.
2  Förslag till lag om revision av
statlig verksamhet m.m.
Härigenom föreskrivs följande.
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om
Riksrevisionens  granskning enligt 12
kap. 7 § regeringsformen.
Bestämmelser   om   Riksrevisionens
granskning finns även i andra lagar.
I  10  kap.  8  §  aktiebolagslagen
(1975:1385)  och  4  kap.  1  §
stiftelselagen   (1994:1220)   finns
bestämmelser om att Riksrevisionen får
förordna revisorer i sådana aktiebolag
och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5.
Granskningens omfattning

2 § Riksrevisionen får i enlighet med
vad som närmare föreskrivs i 4 § granska

1.  den  verksamhet som bedrivs av
regeringen,      Regeringskansliet,
domstolarna      och      de
förvaltningsmyndigheter som lyder under
regeringen,
2.  den verksamhet som bedrivs  av
riksdagens förvaltning och myndigheter
under riksdagen,
3.  den verksamhet som bedrivs  av
Kungliga  Slottsstaten  och  Kungliga
Djurgårdens Förvaltning,
4. den verksamhet som bedrivs av staten
i form av aktiebolag, om verksamheten är
reglerad  i  lag  eller någon annan
författning eller om staten som ägare
eller  genom tillskott  av  statliga
anslagsmedel eller genom avtal eller på
något annat sätt har ett bestämmande
inflytande över verksamheten,
5. den verksamhet som bedrivs av staten
i form av stiftelse, om verksamheten är
reglerad i lag  eller  någon  annan
författning  eller  om stiftelsen är
bildad av eller tillsammans med staten
eller förvaltas av en statlig myndighet,
6. hur de statsmedel används som tagits
emot som stöd till en viss verksamhet,
om redovisningsskyldighet  för medlen
föreligger  gentemot  staten  eller
särskilda föreskrifter eller villkor har
meddelats om hur medlen får användas,
och
7.      handläggningen      av
arbetslöshetsersättningen      hos
arbetslöshetskassorna.
3 § Riksrevisionen skall i enlighet med
vad som närmare föreskrivs i 5 § granska
årsredovisningen för
1. staten,
2. Regeringskansliet och, med undantag
för      AP-fonderna,      de
förvaltningsmyndigheter som lyder under
regeringen,
3. riksdagsförvaltningen,  Riksdagens
ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen,
Riksbankens Jubileumsfond, och
4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga
Djurgårdens Förvaltning.
Om delårsrapport  lämnas  skall  den
granskas med undantag för prognoser.
Granskningens inriktning

4 § Den granskning som avses i 2 § skall
främst ta sikte på förhållanden med
anknytning  till  statens  budget,
genomförandet och resultatet av statlig
verksamhet och åtaganden i övrigt men
får också avse de statliga insatserna i
allmänhet. Granskningen skall främja en
sådan utveckling att staten med hänsyn
till allmänna samhällsintressen får ett
effektivt  utbyte  av  sina insatser
(effektivitetsrevision).

Resultatet av granskningen skall, om den
inte  avsett  endast  förberedande
åtgärder,    redovisas   i   en
granskningsrapport.
5 § Den granskning som avses i 3 § skall
ske i enlighet med god revisionssed och
ha  till  syfte  att  bedöma  om
redovisningen   och   underliggande
redovisning  är  tillförlitlig  och
räkenskaperna rättvisande samt - med
undantag   för   granskningen   av
redovisningen     för    staten,
Regeringskansliet   samt   Kungliga
Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens
Förvaltning - om ledningens förvaltning
följer tillämpliga  föreskrifter  och
särskilda beslut (årlig revision).
Granskningen  skall  efter  varje
räkenskapsår   avslutas   med   en
revisionsberättelse. Granskningen av en
delårsrapport skall avslutas med ett
revisorsintyg.
Revisionsberättelsen  för  Riksbanken
skall  innehålla  ett  uttalande  om
balansräkningen  och resultaträkningen
bör fastställas och om fullmäktige och
direktionen i Riksbanken bör beviljas
ansvarsfrihet.
Samverkans- och uppgiftsskyldighet
6 § Statliga myndigheter  skall  på
begäran lämna Riksrevisionen den hjälp
och de uppgifter och upplysningar som
Riksrevisionen behöver för granskningen.
Andra som får granskas enligt denna lag
har   en  motsvarande   skyldighet
beträffande  den  del  av  den egna
verksamheten som granskas.
Vite

7  §  Riksrevisionen  får  vid vite
förelägga den som avses i 2 § 6 att
fullgöra sin

skyldighet enligt 6 §. Detta gäller
dock inte kommuner och landsting.
Anlitande av biträde
8 § Riksrevisionen får vid granskning
inte anlita biträde av den som på grund
av ett sådant förhållande som anges i 11
§ förvaltningslagen (1986:223) skulle
vara   förhindrad   att  genomföra
granskningen. Riksrevisionen får dock, i
den utsträckning det är förenligt med
god revisionssed, samverka med anställda
vid en granskad myndighet med uppgift
att uteslutande  eller  huvudsakligen
sköta den interna revisionen.
Rapportering
9   §   Granskningsrapporter  över
effektivitetsrevisionen enligt 2 § 1 och
3-7 skall lämnas till regeringen.
10   §  Revisionsberättelser   och
revisorsintyg över den årliga revisionen
enligt
3 § första stycket 2 och 4 skall lämnas
till regeringen.
Revisionsberättelser över den årliga
revisionen av Riksbanken och Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond skall lämnas
till riksdagen.
En  revisionsberättelse  skall lämnas
senast en månad efter det att års-
redovisning   har   lämnats.   Ett
revisorsintyg skall lämnas senast tre
veckor efter det att delårsrapport har
lämnats.
11  §  Revisionsberättelsen   över
årsredovisningen för staten skall lämnas
till   regeringen  och  riksdagen.
Berättelsen skall lämnas senast en månad
efter den  dag  då  årsredovisningen
lämnats till riksdagen.
12 § De viktigaste iakttagelserna vid
effektivitetsrevisionen och den årliga
revisionen  skall samlas i en årlig
rapport. Den årliga  rapporten skall
lämnas till regeringen och riksdagen.
13  §  Bestämmelser om förslag  och
redogörelser till riksdagen finns i 12
kap. 7 § regeringsformen.

____________

Denna lag träder i kraft den 1juli
2003. Genom lagen upphävs
1. lagen (1974:585) om skyldighet att
tillhandahålla  Riksdagens  revisorer
vissa handlingar m.m.,
2.    lagen    (1987:519)   om
Riksrevisionsverkets  granskning  av
statliga aktiebolag och stiftelser, och
3. lagen (1997:560) om revision av
Regeringskansliet.
3 Förslag till lag med instruktion för
Riksrevisionen
Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser

1 § Riksrevisionen är enligt 12 kap. 7 §
regeringsformen  en  myndighet  under
riksdagen med uppgift att granska den
verksamhet som bedrivs av staten.

I lagen (0000:00) om revision av statlig
verksamhet m.m. finns bestämmelser om
Riksrevisionens granskning. Bestämmelser
om Riksrevisionens granskning finns även
i andra lagar.
2  §  Riksrevisionen  leds  av  tre
riksrevisorer.  En av riksrevisorerna
svarar för den administrativa ledningen
av myndigheten.
Vid  Riksrevisionen finns också  en
styrelse.
I 8 kap. 11 och 13 §§ riksdagsordningen
finns  bestämmelser  om  val  av
riksrevisorer och styrelse.
3  § Vid Riksrevisionen  finns  ett
vetenskapligt råd.

Riksrevisorerna

4 § Riksrevisorerna beslutar gemensamt
om fördelningen av granskningsområden
mellan sig. De beslutar vidare gemensamt
om  verksamhetens  inriktning  och
organisation samt om arbetsordning.

Riksrevisorerna beslutar  inom  sina
respektive  granskningsområden vad de
skall granska. De skall dessförinnan
samråda med varandra.
Riksrevisorernas beslut skall redovisas
i en granskningsplan.
5 § Riksrevisorerna beslutar var för sig
i   sina  granskningsärenden.   En
riksrevisor får uppdra åt en tjänsteman
vid Riksrevisionen att i riksrevisorns
ställe avgöra granskningsärenden.
Av 12 § lagen (0000:000) om revision av
statlig verksamhet m.m. framgår att de
viktigaste  granskningsärendena  skall
samlas i en årlig rapport. Den rapporten
beslutar riksrevisorerna gemensamt.
6 § Riksrevisorerna skall för styrelsen
redovisa  arbetet  i  de  viktigaste
granskningarna och hur granskningsplanen
följs.
7 § Genom arbetsordning eller särskilda
beslut får riksrevisorerna föreskriva
att administrativa ärenden som  inte
behöver beslutas av dem gemensamt får
avgöras av den riksrevisor som svarar
för den administrativa  ledningen av
myndigheten  eller  av  någon  annan
tjänsteman vid myndigheten.
8 § Ett ärende som riksrevisorerna skall
avgöra gemensamt får avgöras av endast
två  riksrevisorer,  om  det  finns
särskilda  skäl för det. Ett sådant
ärende  får avgöras  av  endast  en
riksrevisor, om det är så brådskande att
ett beslut inte utan väsentlig olägenhet
kan avvaktas.
9 § Vid sammanträde med riksrevisorerna
förs ordet av den riksrevisor som svarar
för den administrativa  ledningen av
Riksrevisionen. Om han eller hon inte är
närvarande vid sammanträdet, förs ordet
i första hand av den som har varit
riksrevisor längst tid och i andra hand
av den som är äldst.
Som riksrevisorernas mening gäller den
som två enar sig om eller, vid lika
röstetal, ordförandens mening.
Endast den som är riksrevisor har rätt
att få avvikande mening antecknad.
10 § Av 3 kap. 8 § första och tredje
styckena riksdagsordningen framgår att
riksrevisorerna gemensamt eller var för
sig får väcka förslag hos riksdagen i
frågor   som  rör  Riksrevisionens
kompetens, organisation, personal och
verksamhetsformer.
En riksrevisor får väcka förslag enligt
första stycket först efter samråd med
övriga riksrevisorer.

Styrelsen
11    §    Styrelsen    följer
granskningsverksamheten.
12 § Styrelsen beslutar om
1.  förslag  och  redogörelser till
riksdagen   med   anledning   av
riksrevisorernas     beslut    i
granskningsärenden       avseende
effektivitetsrevisionen och den årliga
rapporten  samt revisionsberättelserna
över  årsredovisningen  för  staten,
Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond,
2. yttranden till riksrevisorerna över
granskningsplan, och
3.  årsredovisning och förslag till
anslag   på   statsbudgeten   för
Riksrevisionen.
Innan styrelsen beslutar om förslag till
anslag  på statsbudgeten  skall  den
inhämta riksdagsförvaltningens yttrande
över förslaget.
13  §  Styrelsen  är  beslutför när
ordföranden och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande.

Anmälningsskyldighet

14 § En riksrevisor skall skriftligen
anmäla  följande  förhållanden  till
riksdagen

1. innehav av aktier i ett aktiebolag
som avses i 2 § 4 lagen (0000:000) om
revision av statlig verksamhet m.m.,
2. avtal av ekonomisk karaktär med
tidigare arbetsgivare, såsom avtal om
löne- eller pensionsförmån som utges
under tid som omfattas av uppdraget i
Riksrevisionen,
3. avlönad anställning som inte är av
endast tillfällig karaktär,
4.   inkomstbringande  självständig
verksamhet som bedrivs vid sidan av
uppdraget som riksrevisor,
5. uppdrag hos en kommun eller ett
landsting, om uppdraget inte är  av
endast tillfällig karaktär, och
6.  annan anställning, uppdrag eller
annat  ägande som kan antas påverka
uppdragets utförande.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid Riksrevisionen skall det finnas
en  personalansvarsnämnd  med  den
riksrevisor som har det administrativa
ledningsansvaret   som   ordförande.
Nämnden  skall därutöver  bestå  av,
förutom   personalföreträdarna,   de
ledamöter  som  myndigheten  utser.
Följande  frågor  skall  prövas  av
personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund
av personliga förhållanden, dock inte i
fråga om provanställning,
2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.
16 § Personalansvarsnämnden är beslutför
när ordföranden och minst hälften av
övriga ledamöter är närvarande.

Ersättningar

17  § Föreskrifter om arvoden  till
ledamöterna  och  suppleanterna  i
styrelsen finns i lagen (1989:185) om
arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen,
dess myndigheter och organ.

Under  resor  och förrättningar  som
ledamöterna och suppleanterna gör för
sitt uppdrag har de rätt till ersättning
enligt 4 och 5 kap. lagen (1994:1065) om
ekonomiska  villkor  för  riksdagens
ledamöter och tillämpningsföreskrifterna
till denna. Vid bedömningen av rätten
till ersättning skall ledamöternas och
suppleanternas bostad på hemorten anses
som tjänsteställe.

Övriga bestämmelser
18 § Riksrevisionen svarar  för att
intern revision sker av myndigheten.
19 § Varje år senast den 22 februari
skall Riksrevisionen till riksdagen avge
årsredovisning  för   det  senaste
budgetåret.
Riksdagens finansutskott svarar för att
revision sker av Riksrevisionen.
20 § Riksrevisionen skall planera för
sin  verksamhet  under  kris-  och
krigsförhållanden.
21 § Riksrevisionen företräder Sverige
som det nationella revisionsorganet i
internationella sammanhang.
22  §  Riksrevisionen får inom sitt
verksamhetsområde  utföra uppdrag och
tillhandahålla  tjänster   på  det
internationella området.
Riksrevisionen får ta betalt för sådana
uppdrag  och tjänster. Riksrevisionen
bestämmer avgifternas storlek och får
disponera avgiftsinkomsterna.
Överklagande

23 § Bestämmelser om överklagande av
Riksrevisionens beslut finns i lagen
(1989:186)   om  överklagande   av
administrativa  beslut  av  riksdags-
förvaltningen    och    riksdagens
myndigheter.

____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.  Genom  lagen  upphävs  lagen
(1987:518)   med  instruktion  för
Riksdagens revisorer.
4 Förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 18 kap. 24,
25, 27 och 28 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring[4]1 skall ha följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
18 kap.
24 §[5]2
-----------------------------------------------------
Riksrevisionsverket skall  Riksrevisionen   skall
granska  de  allmänna granska  de  allmänna
försäkringskassorna.    försäkringskassorna.
Riksrevisionsverket  får Riksrevisionen  får när
när som helst inventera som helst inventera den
den       allmänna allmänna
försäkringskassans medel försäkringskassans medel
och övriga tillgångar och och övriga tillgångar och
granska kassans böcker, granska kassans böcker,
räkenskaper  och  andra räkenskaper  och  andra
handlingar.        handlingar.
Styrelsen och direktören  Styrelsen och direktören
skall    lämna   de skall    lämna   de
upplysningar  och  den upplysningar  och  den
hjälp         som hjälp som Riksrevisionen
Riksrevisionsverket    begär.
begär.
-----------------------------------------------------
25 §[6]3
-----------------------------------------------------
Riksrevisionsverket skall Riksrevisionen  skall i
i  enlighet  med  god enlighet   med   god
revisionssed granska den revisionssed granska den
allmänna          allmänna
försäkringskassans     försäkringskassans
årsredovisning    och årsredovisning    och
räkenskaper     samt räkenskaper     samt
styrelsens  förvaltning. styrelsens  förvaltning.
Verkets granskning skall Granskningen skall göras
göras i syfte att bedöma i syfte att bedöma om
om  redovisningen  är redovisningen     är
tillförlitlig     och tillförlitlig     och
räkenskaperna       räkenskaperna
rättvisande. Verket skall rättvisande.
även   granska   om Riksrevisionen skall även
styrelsens      och granska om styrelsens och
direktörens  förvaltning direktörens  förvaltning
står i överensstämmelse står i överensstämmelse
med      tillämpliga med      tillämpliga
föreskrifter     och föreskrifter     och
särskilda beslut.     särskilda beslut.
Riksrevisionsverket    Riksrevisionen skall i
skall i överensstämmelse överensstämmelse med god
med  god  revisionssed revisionssed översiktligt
översiktligt   granska granska
försäkringskassans     försäkringskassans
delårsrapport.       delårsrapport.
-----------------------------------------------------
27 §[7]4
-----------------------------------------------------
Revisorerna     utför  Revisorerna    utför
gemensamt       med gemensamt       med
Riksrevisionsverket    Riksrevisionen
granskningen  av  den granskningen  av  den
allmänna          allmänna
försäkringskassan.  Det försäkringskassan.  Det
som sägs i 24 och 25 §§ som sägs i 24 och 25 §§
skall även tillämpas på skall även tillämpas på
revisorerna.        revisorerna.
.
-----------------------------------------------------

28 §[8]5
-----------------------------------------------------
Riksrevisionsverket  och  Riksrevisionen    och
revisorerna skall lämna revisorerna skall lämna
en        gemensam en        gemensam
revisionsberättelse över revisionsberättelse över
granskningen      av granskningen      av
årsredovisningen  senast årsredovisningen  senast
en månad efter det att en månad efter det att
den       allmänna den       allmänna
försäkringskassan   har försäkringskassan   har
lämnat årsredovisningen.  lämnat årsredovisningen.
Riksrevisionsverket och  Riksrevisionen    och
revisorerna skall lämna revisorerna skall lämna
ett       gemensamt ett       gemensamt
revisorsintyg    över revisorsintyg    över
granskningen      av granskningen      av
delårsrapporten  senast delårsrapporten  senast
tre veckor efter det att tre veckor efter det att
försäkringskassan   har försäkringskassan   har
lämnat rapporten.     lämnat rapporten.
-----------------------------------------------------
Revisionsberättelsen  respektive  revisorsintyget
skall undertecknas av dem som utfört granskningen.
Berättelsen respektive intyget skall lämnas till
Riksförsäkringsverket.  En  bestyrkt  kopia  av
revisionshandlingarna skall samtidigt sändas till
det landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige
som enligt 35 § har utsett revisorerna.
-----------------------------------------------------
Regeringen  får utfärda
närmare föreskrifter om
försäkringskassornas
revision.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.

**FOOTNOTES**
[4]:1 Lagen omtryckt 1982:120.
[5]:2 Senaste lydelse 1998:87.
[6]:3 Senaste lydelse 1998:87
[7]:4 Senaste lydelse 1998:87
[8]:5 Senaste lydelse 1998:87
5  Förslag  till lag om ändring  i
aktiebolagslagen (1975:1385)
Härigenom föreskrivs att 10 kap. 8 och
42 §§ aktiebolagslagen (1975:1385)[9]1
skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
10 kap.
8 §[10]2
-----------------------------------------------------
En revisor väljs av bolagsstämman.
Om bolaget skall ha flera revisorer, får det i
bolagsordningen föreskrivas att en eller flera av
dem, dock inte alla, skall utses på annat sätt än
genom val på bolagsstämma.
-----------------------------------------------------
I ett bolag som avses i
2 § 4 lagen (0000:000) om
revision  av  statlig
verksamhet  m.m.  får
Riksrevisionen  förordna
en eller flera revisorer
att delta i revisionen
tillsammans  med övriga
revisorer.
-----------------------------------------------------
I 9, 24 och 25 §§ finns bestämmelser om att
länsstyrelsen i vissa fall skall förordna revisor.
-----------------------------------------------------
42 §[11]3
-----------------------------------------------------
Revisorn  är  skyldig  att  lämna  medrevisor,
lekmannarevisor, särskild granskare som avses i 11
kap. 21 §, ny revisor och, om bolaget har försatts i
konkurs, konkursförvaltaren de  upplysningar som
behövs om bolagets angelägenheter.
Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna
upplysningar  om  bolagets  angelägenheter  till
undersökningsledaren  under  förundersökning  i
brottmål.
Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9
§ sekretesslagen (1980:100) är även skyldig att på
begäran   lämna   upplysningar  om  bolagets
angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i
kommunen eller landstinget.
-----------------------------------------------------
Revisorn   i   ett
aktiebolag  i  vilket
staten  äger  samtliga
aktier är skyldig att på
begäran       lämna
upplysningar om bolagets
angelägenheter    till
Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.
6 Förslag till lag om  ändring  i
sekretesslagen (1980:100)
Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om
sekretesslagen (1980:100)[12]1
dels att 9 kap. 4 § och 16 kap. 1 §
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en
ny paragraf, 8 kap. 28 §, av följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
8 kap.
-----------------------------------------------------
28 §
-----------------------------------------------------
Sekretess  gäller  i
Riksrevisionens
verksamhet    avseende
granskning av hur enskild
mottagare     använt
statsbidrag för uppgift
om
1.  enskilds  affärs-
eller driftförhållanden,
om det kan antas att den
enskilde lider skada om
uppgiften röjs,
2.  andra  ekonomiska
eller     personliga
förhållanden för den som
har    trätt    i
affärsförbindelse  eller
liknande förbindelse med
den som är föremål för
myndighetens granskning.
I fråga om uppgift i
allmän handling  gäller
sekretessen i högst tjugo
år.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
9 kap.
4 §[13]2
-----------------------------------------------------
Sekretess gäller i sådan  Sekretess gäller i sådan
särskild verksamhet hos särskild verksamhet hos
myndighet  som  avser myndighet  som  avser
framställning     av framställning     av
statistik  samt, i den statistik för uppgift som
utsträckning  regeringen avser enskilds personliga
föreskriver det, i annan eller     ekonomiska
därmed     jämförbar förhållanden och som kan
undersökning, som utförs hänföras   till   den
av myndighet, för uppgift enskilde. Detsamma gäller
som   avser  enskilds annan      jämförbar
personliga     eller undersökning som utförs
ekonomiska  förhållanden av Riksrevisionen eller,
och som kan hänföras till i   den  utsträckning
den enskilde. Uppgift som regeringen  föreskriver
behövs  för forsknings- det,  av  någon  annan
eller  statistikändamål myndighet.  Uppgift som
och  uppgift, som inte behövs  för forsknings-
genom   namn,   annan eller  statistikändamål
identitetsbeteckning    och  uppgift, som inte
eller därmed jämförbart genom   namn,   annan
förhållande  är  direkt identitetsbeteckning
hänförlig   till  den eller därmed jämförbart
enskilde, får dock lämnas förhållande  är  direkt
ut, om det står klart att hänförlig   till  den
uppgiften kan röjas utan enskilde, får dock lämnas
att den som uppgiften rör ut, om det står klart att
eller   någon   honom uppgiften kan röjas utan
närstående  lider skada att den som uppgiften rör
eller men.         eller   någon   honom
närstående  lider skada
eller men.
-----------------------------------------------------
I fråga om uppgift i allmän  handling  gäller
sekretessen i högst sjuttio år, såvitt angår uppgift
om enskilds personliga förhållanden, och annars i
högst tjugo år.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse
-----------------------------------------------------
16 kap.
1 §[14]3
-----------------------------------------------------
Att   friheten   enligt   1   kap.  1  §
tryckfrihetsförordningen  och  1  kap.  2  §
yttrandefrihetsgrundlagen   att   meddela  och
offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad
framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 §
1-8 samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av
5 kap. 1 § första stycket samt 3 § första stycket 1
och  2  yttrandefrihetsgrundlagen.  De fall av
uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka
nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och
5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 §
första  stycket  och  3  §  första  stycket 3
yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. denna lag enligt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 kap. 23 § första stycket 2
9 kap. 1-4 §§
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[9]:1 Lagen omtryckt 1993:150.
[10]:2 Senaste lydelse 1998:760.
[11]:3 Senaste lydelse 1999:622.
[12]:1 Lagen omtryckt 1992:1474.
[13]:2 Senaste lydelse 2001:101.
[14]:3 Senaste lydelse 2001:1134.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
16 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
Att  friheten   enligt   1   kap.   1  §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § yttran-
defrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra
uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7
kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1-8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 §
första stycket samt 3 § första stycket 1 och 2
yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt
åsidosättande av tystnadsplikt,  i vilka nämnda
frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2
tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första
stycket   och   3  §  första  stycket  3
yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. denna lag enligt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 kap. 23 § första stycket 2
8 kap. 28 § första stycket 2
9 kap. 1-4 §§
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
7 Förslag till lag om ändring i hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763)
Härigenom föreskrivs att 3 § hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)[15]1 skall ha
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 §[16]2
-----------------------------------------------------
Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget.
Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 §
folkbokföringslagen  (1991:481) och stadigvarande
vistas inom landstinget.  Även i övrigt skall
landstinget verka för en god hälsa  hos  hela
befolkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting
gäller  också  kommuner  som inte ingår i ett
landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad
här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva
hälso- och sjukvård.
Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso-
och sjukvård som en kommun inom landstinget har
ansvar för enligt 18 § första och tredje styckena.
Ett landsting får sluta avtal med någon annan om
att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för
enligt  denna  lag.  En uppgift som innefattar
myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna
bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening,
en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ.
Landstinget får även träffa överenskommelse med
kommun,  den  allmänna  försäkringskassan  och
länsarbetsnämnden om att inom ramen för landstingets
uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att
uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser.   Landstinget   skall  bidra  till
finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i
samverkan.
-----------------------------------------------------
Riksrevisionsverket  får  Riksrevisionen    får
granska sådan verksamhet granska sådan verksamhet
som bedrivits i samverkan som bedrivits i samverkan
med    och   delvis med    och   delvis
finansierats      av finansierats      av
försäkringskassan  eller försäkringskassan  eller
länsarbetsnämnden. Vid en länsarbetsnämnden. Vid en
sådan  granskning  har sådan  granskning  har
Riksrevisionsverket rätt Riksrevisionen rätt att
att  ta  del  av  de ta del av de uppgifter
uppgifter som behövs för som  behövs  för  att
att granska verksamheten. granska verksamheten.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------**FOOTNOTES**
[15]:1 Lagen omtryckt 1992:567.
[16]:2 Senaste lydelse 1997:1306.
8 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän
Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän skall ha följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
12 §[17]1
-----------------------------------------------------
Enligt  8  kap.  10  §  riksdagsordningen  är
chefsjustitieombudsmannen  administrativ chef och
bestämmer inriktningen i stort av verksamheten. Han
skall  i arbetsordning meddela bestämmelser  om
organisationen av verksamheten och fördelningen av
ärendena mellan ombudsmännen.
-----------------------------------------------------
Chefsjustitieombudsmannen  Chefsjustitieombudsmannen
svarar  för att intern svarar  för att intern
revision av myndigheten revision av myndigheten
sker.           sker.  Internrevisionen
skall avse självständig
granskning       av
myndighetens   interna
styrning och kontroll och
hur myndigheten fullgör
sina      ekonomiska
redovisningsskyldigheter.
Revisionen skall bedrivas
i enlighet med god sed
för internrevision.
Riksdagens   ombudsmän
fastställer revisionsplan
för sin verksamhet efter
samråd        med
Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[17]:1 Senaste lydelse 1999:204.
9 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank
Härigenom föreslås i fråga om lagen (1988:1385) om
Sveriges riksbank[18]
dels att 9 kap. 2 § samt 10 kap. 2 och 3 §§ skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9
kap. 2 a §, av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
9 kap.
2 §[19]2
-----------------------------------------------------
Vid huvudkontoret skall det finnas en revisionsenhet
samt de övriga enheter som Riksbanken beslutar.
-----------------------------------------------------
Verksamheten     vid  Verksamheten     vid
revisionsenheten leds av revisionsenheten leds av
fullmäktige,  om  inte fullmäktige.
annat  följer av lagen
(1988:46) om revision av
riksdagens  förvaltning
och      riksdagens
myndigheter m.m.
-----------------------------------------------------
Fördelningen  av ärenden mellan enheterna skall
framgå av den arbetsordning som avses i 4 §.
-----------------------------------------------------

2 a §
Verksamhet      vid
revisionsenheten  skall
avse     självständig
granskning av Riksbankens
interna  styrning  och
kontroll   och   hur
Riksbanken fullgör sina
ekonomiska
redovisningsskyldigheter.
Revisionen skall bedrivas
i enlighet med god sed
för internrevision.
Riksbanken  fastställer
revisionsplan  för  sin
verksamhet efter samråd
med Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
10 kap.
2 §
-----------------------------------------------------
Riksbankens räkenskapsår är kalenderår.
-----------------------------------------------------
Varje år före utgången av  Varje år före utgången
december  månad  skall av december månad skall
direktionen fastställa en direktionen fastställa en
budget  för Riksbankens budget  för Riksbankens
förvaltningsverksamhet   förvaltningsverksamhet
under   det  följande under   det  följande
räkenskapsåret.      räkenskapsåret.
Direktionen skall lämna Direktionen skall lämna
budgeten till riksdagens budgeten till riksdagens
finansutskott, Riksdagens finansutskott,
revisorer och fullmäktige Riksrevisionen    och
för kännedom.       fullmäktige för kännedom.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Riksbanken är bokföringsskyldig och det åligger
banken att fullgöra denna skyldighet på ett sätt som
ger erforderlig information för en bedömning av
bankens verksamhet.
-----------------------------------------------------
Varje  år före den 15  Varje år före den 15
februari      skall februari      skall
direktionen     till direktionen     till
riksdagen,   Riksdagens riksdagen, Riksrevisionen
revisorer och fullmäktige och  fullmäktige  avge
avge redovisning för det redovisning  för  det
föregående         föregående
räkenskapsåret.      räkenskapsåret.
Fullmäktige  skall till Fullmäktige  skall till
riksdagen och Riksdagens riksdagen       och
revisorer lämna förslag Riksrevisionen   lämna
till  disposition  av förslag till disposition
Riksbankens    vinst. av  Riksbankens  vinst.
Redovisningen    skall Redovisningen    skall
omfatta resultaträkning, omfatta resultaträkning,
balansräkning,       balansräkning,
förvaltningsberättelse   förvaltningsberättelse
och en redogörelse för och en redogörelse för
penning-       och penning-       och
valutapolitiken samt för valutapolitiken samt för
hur   Riksbanken  har hur   Riksbanken  har
främjat ett säkert och främjat ett säkert och
effektivt         effektivt
betalningsväsende.     betalningsväsende.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[18]: Lagen omtryckt 1999:19.
[19]:2 Senaste lydelse 1999:206.
11 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:186) om
överklagande av administrativa beslut av
riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter


Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1989:186) om överklagande a
administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter ska
ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1 §[20]1
-----------------------------------------------------
Denna lag gäller överklagande av beslut av
a) riksdagsförvaltningen
b) Riksbanken
c) Riksdagens ombudsmän
-----------------------------------------------------
d) Riksdagens revisorer   d) Riksrevisionen
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
3 §[21]2
-----------------------------------------------------
Ett  beslut  om  tjänstetillsättning  får  inte
överklagas om det avser någon av följande tjänster
hos  riksdagen  -  förvaltningschef, biträdande
kammarsekreterare, chef för utskottskansli, chef för
EU-nämndens  kansli  och  chef  för  riksdagens
internationella kansli,
hos Riksbanken - ledamöter av direktionen och chef
för revisionsenhet,
-----------------------------------------------------
hos Riksdagens ombudsmän  hos Riksdagens ombudsmän
- chef för ombudsmännens - chef för ombudsmännens
kansli,          kansli.
-----------------------------------------------------
hos Riksdagens revisorer
- chef för revisorernas
kansli.
-----------------------------------------------------
____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut som fattats av
Riksdagens revisorer före ikraftträdandet.

**FOOTNOTES**
[20]:1 Senaste lydelse 2000:428.
[21]:2 Senaste lydelse 2000:428.
12 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning skall h
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 §[22]1
-----------------------------------------------------
Lagen gäller inte
1. statsråden,
2. riksdagens ombudsmän,  3. riksrevisorerna,
3. arbetstagare som är  4. arbetstagare som är
lokalanställda av svenska lokalanställda av svenska
staten utomlands och som staten utomlands och som
inte   är   svenska inte   är   svenska
medborgare,        medborgare,
4. arbetstagare som har  5. arbetstagare som har
anvisats beredskapsarbete anvisats beredskapsarbete
eller skyddat arbete.   eller skyddat arbete.
-----------------------------------------------------
För   justitiekanslern,   justitieråden   och
regeringsråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder
vid anställning, 7-7d §§ om bisysslor, 23-29 §§ om
arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och
42 § andra stycket om vissa undantag från lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[22]:1 Senaste lydelse 2001:1016.
13 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 och 15 §§ stiftelselagen (1994:1220) skall h
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4 kap.
1 §[23]1
En stiftelse skall ha minst en revisor.
Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet,
utses och entledigas revisorn  i en stiftelse med
egen förvaltning av styrelsen.
Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet,
utses och entledigas revisorn i en stiftelse med
anknuten förvaltning av
1. förvaltarens högsta beslutande organ,
2. regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, om förvaltaren är en statlig myndighet,
eller
3. samtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är
ett handelsbolag.
-----------------------------------------------------
I en stiftelse som avses
i 2 § 5 lagen (0000:000)
om revision av statlig
verksamhet  m.m.  får
Riksrevisionen  förordna
en eller flera revisorer
att delta i revisionen
tillsammans  med övriga
revisorer.
-----------------------------------------------------

15 §[24]2
-----------------------------------------------------
Revisorerna  får  inte lämna upplysningar  till
utomstående om sådana stiftelsens angelägenheter som
de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt
uppdrag,  om  det  kan  vara till nackdel för
stiftelsen.
Revisorerna är skyldiga att
1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten
och,  om  stiftelsen  har  försatts i konkurs,
konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om
stiftelsens angelägenheter, samt
2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens
angelägenheter  till  undersökningsledaren  under
förundersökning i brottmål.
Bestämmelsen   i  andra  stycket   1   om
upplysningsskyldighet  till  tillsynsmyndigheten
gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som
avses i 9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller
upplysningar i sådana hänseenden där stiftelsen är
undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.
Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9
§ sekretesslagen (1980: 100) är även skyldiga att på
begäran  lämna  upplysningar  om  stiftelsens
angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i
kommunen eller landstinget.
-----------------------------------------------------Revisorerna   i   en
stiftelse som avses i 2 §
5  lagen (0000:000) om
revision  av  statlig
verksamhet   m.m.  är
skyldiga att på begäran
lämna  upplysningar  om
stiftelsens
angelägenheter    till
Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
________________________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[23]:1 Senaste lydelse 1996:1147.
[24]:2 Senaste lydelse 2001:305.
14 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1059) om statsbudgeten
dels att nuvarande 47 § skall betecknas 48 §,
dels att rubriken närmast före 47 § skall sättas närmast före 48 §,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 47 §, av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
47 §
-----------------------------------------------------
Regeringen skall årligen
redovisa  för riksdagen
vilka åtgärder regeringen
vidtagit med anledning av
Riksrevisionens
iakttagelser.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------
15 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Härigenom föreskrivs att det i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skal
införas en ny paragraf, 81 a §, av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
81 a §
Bestämmelser     om
Riksrevisionens
granskning       av
arbetslöshetskassornas
handläggning      av
arbetslöshetsersättningen
finns i lagen (0000:000)
om revision av statlig
verksamhet m.m.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
16 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser
Premiepensionsmyndigheten
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:710) med vissa bestämmelser o
Premiepensionsmyndigheten
dels att 9 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § skall utgå,
vid utgången av juni 2003.
17 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fond
inom socialförsäkringsområdet
Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonde
inom socialförsäkringsområdet skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
8 §
-----------------------------------------------------
För  varje räkenskapsår  För varje räkenskapsår
skall Kammarkollegiet i skall Kammarkollegiet i
samråd        med samråd        med
Riksförsäkringsverket   Riksförsäkringsverket
upprätta        en upprätta        en
årsredovisning    över årsredovisning    över
kapitalförvaltningen för kapitalförvaltningen för
de fonder som omfattas av de fonder som omfattas av
denna  lag.  Den skall denna  lag.  Den skall
innefatta         innefatta
förvaltningsberättelse,  förvaltningsberättelse,
resultaträkning    och resultaträkning    och
balansräkning.       balansräkning.
Riksrevisionsverket skall Riksrevisionen   skall
granska årsredovisningen granska årsredovisningen
för förvaltningen av de för förvaltningen av de
fonder som omfattas av fonder som omfattas av
denna lag.         denna lag.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------

18  Förslag till lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion f
riksdagsförvaltningen
Härigenom föreskrivs att 2, 8, 15 och 20 §§ lagen (2000:419) med instruktion fö
riksdagsförvaltningen skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
2 §
Riksdagsförvaltningen  skall  om annat inte är
särskilt föreskrivet
-----------------------------------------------------
1. upprätta förslag till  1. upprätta förslag till
anslag på statsbudgeten anslag på statsbudgeten
avseende  riksdagen och avseende  riksdagen och
dess myndigheter m.m.,   dess  myndigheter m.m.,
dock   inte    för
Riksrevisionen,
-----------------------------------------------------
2. meddela för riksdagen och dess myndigheter utom
Riksbanken    gemensamma    budget-    och
redovisningsföreskrifter  samt  föreskrifter  för
utnyttjande  av  medel  som har  anslagits för
riksdagen och dess organ,
3.  handlägga  frågor  dels  om  arvoden  och
ersättningar till riksdagens ledamöter och till
Sveriges företrädare i Europaparlamentet, dels om
pensioner och andra förmåner till ledamöterna och
deras efterlevande samt till företrädarna och deras
efterlevande,
4. svara för frågor om löner och ersättningar till
arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter utom
Riksbanken samt frågor angående pensioner och andra
förmåner  till  dessa  arbetstagare  och  deras
efterlevande,
-----------------------------------------------------
5. svara för frågor som  5. svara för frågor som
rör förhållandet mellan rör förhållandet mellan
arbetsgivare     och arbetsgivare     och
arbetstagare    såvitt arbetstagare    såvitt
gäller riksdagen och dess gäller riksdagen och dess
myndigheter     samt myndigheter     samt
företräda riksdagen och företräda riksdagen och
dess  myndigheter  som dess  myndigheter  som
arbetsgivare      i arbetsgivare      i
arbetstvister   rörande arbetstvister   rörande
kollektivavtal  som har kollektivavtal  som har
slutits        av slutits        av
riksdagsförvaltningen.   riksdagsförvaltningen,
6.  yttra  sig  över
Riksrevisionens  förslag
till    anslag   på
statsbudgeten.
-----------------------------------------------------
Riksdagsförvaltningen  skall  bereda  riksdagens
myndigheter tillfälle att framföra sina synpunkter
på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive
myndighet.
Riksdagsförvaltningen får till envar av riksdagens
myndigheter  överlämna  handläggningen  av  en
avtalsfråga som är av betydelse för myndigheten.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
8 §
-----------------------------------------------------
Riksdagsförvaltningen    Riksdagsförvaltningen
svarar  för att intern svarar  för att intern
revision   sker   av revision   sker   av
förvaltningen.       förvaltningen.
Internrevisionen  skall
avse     självständig
granskning av riksdags-
förvaltningens  interna
styrning och kontroll och
hur förvaltningen fullgör
sina      ekonomiska
redovisningsskyldigheter.
Revisionen skall bedrivas
i enlighet med god sed
för internrevision.
Riksdagsförvaltningen
fastställer revisionsplan
för sin verksamhet efter
samråd        med
Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
15 §
-----------------------------------------------------
Styrelsen skall pröva om förvaltningens verksamhet
bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet
för verksamheten. Styrelsen beslutar om
1. förslag och framställningar till riksdagen,
2. målen för förvaltningens verksamhet,
3. förvaltningens årsredovisning, delårsrapport och
förslag till budget för riksdagen,
-----------------------------------------------------
4. åtgärder med anledning  4.   åtgärder   med
av Riksdagens revisorers anledning       av
rapporter      över Riksrevisionens rapporter
förvaltningens verksamhet över    förvaltningens
och den redovisning som verksamhet   och  den
styrelsen  skall  lämna redovisning som styrelsen
till riksdagen enligt 7 skall   lämna   till
§,             riksdagen enligt 7 §,
-----------------------------------------------------
5.  åtgärder med anledning av internrevisionens
redovisning samt revisionsplan,
6. föreskrifter som enligt denna lag eller andra
författningar får meddelas av
riksdagsförvaltningen,
7. riksdagsförvaltningens arbetsordning,
8. slutande av kollektivavtal med arbetstagarnas
huvudorganisationer, avbrytande av annan förhandling
än förhandling i tvist om avtal, lockout eller annan
stridsåtgärd samt andra förhandlingsfrågor som är av
principiell natur eller  har  större ekonomisk
betydelse eller är gemensamma för riksdagen och dess
myndigheter,
9.  anställning  på  chefsnivå  direkt  under
riksdagsdirektören samt av kanslichef i utskott och
EU-nämnden,
10. frågor som avses i 4 §,
11. frågor som hänskjuts till styrelsen från rådet
för ledamotsnära frågor,
12. frågor som är av större vikt eller principiell
betydelse eller som riksdagsdirektören hänskjuter
till styrelsen.
-----------------------------------------------------
20 §
-----------------------------------------------------
Om Riksdagens revisorers  Om    Riksrevisionens
revisionsberättelse över revisionsberättelse över
förvaltningens       förvaltningens
årsredovisning innehåller årsredovisning innehåller
någon anmärkning, skall någon anmärkning, skall
förvaltningen,  inom en förvaltningen,  inom en
månad efter berättelsens månad efter berättelsens
överlämnande,    till överlämnande,    till
riksdagen  redovisa  de riksdagen  redovisa  de
åtgärder  förvaltningen åtgärder  förvaltningen
har vidtagit eller avser har vidtagit eller avser
att vidta med anledning att vidta med anledning
av anmärkningen.      av anmärkningen.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

19 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)


Härigenom föreskrivs att 2 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) skall h
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
2 kap.
6 §
-----------------------------------------------------
Kommunen  får  även  träffa överenskommelse med
landstinget, den allmänna  försäkringskassan och
länsarbetsnämnden  om  att,  inom  ramen  för
socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att
uppnå en effektivare användning av tillgängliga
resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen
av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.
-----------------------------------------------------
Riksrevisionsverket  får  Riksrevisionen    får
granska sådan verksamhet granska sådan verksamhet
som bedrivits i samverkan som bedrivits i samverkan
med    och   delvis med    och   delvis
finansierats      av finansierats      av
försäkringskassan  eller försäkringskassan  eller
länsarbetsnämnden. Vid en länsarbetsnämnden. Vid en
sådan  granskning  har sådan  granskning  har
Riksrevisionsverket rätt Riksrevisionen rätt att
att  ta  del  av  de ta del av de uppgifter
uppgifter som behövs för som  behövs  för  att
att granska verksamheten. granska verksamheten.
-----------------------------------------------------
____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
20 Förslag till lag om upphävande av lagen (1988:46) om revision av riksdage
förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.
Härigenom föreskrivs att lagen (1988:46) om revision av riksdagens förvaltnin
och riksdagens myndigheter m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av ju
2003.
Bilaga 3

Utskottets lagförslag


Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs i fråga om riksdagsordningen[25]1
dels att nuvarande 8 kap. 12 och 13 §§ samt tilläggsbestämmelserna 8.12.1
8.12.2 och 8.13.1 skall betecknas 8 kap. 14 och 15 §§ respektive 8.14.1, 8.14
och 8.15.1,
dels att 3 kap. 8 §, 8 kap. 11 §, 9 kap. 4 och 8 §§ samt tilläggsbestämmelsern
3.8.3, 4.6.1, 4.6.2 och 7.2.2 skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas tre nya paragrafer, 8 kap. 5, 12 och 13 §§, samt tr
tilläggsbestämmelser, 8.5.1, 8.11.1 och 8.13.1, av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 kap.
8 §
-----------------------------------------------------
Annat organ som helt eller delvis utses av riksdagen får väcka förslag hos rik
rör organets kompetens, organisation, personal eller verksamhetsformer.
Riksdagen kan föreskriva att ett sådant organ även i annat fall får väck
förslag hos riksdagen.
Om redogörelse till riksdagen från riksdagsorgan är särskilt föreskrivet.
-----------------------------------------------------
Vad   som  sägs  i  Vad   som  sägs  i
första-tredje  styckena första-tredje  styckena
gäller även direktionen i gäller även direktionen i
Riksbanken.        Riksbanken. Vad som sägs
i första stycket gäller
också  var  och en av
riksrevisorerna     i
Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
3.8.3
-----------------------------------------------------
Om  förslagsrätt  för  Om  förslagsrätt  för
fullmäktige      och fullmäktige      och
direktionen i Riksbanken, direktionen i Riksbanken,
Riksdagens ombudsmän och Riksdagens ombudsmän och
Riksdagens  revisorer i styrelsen        i
annan fråga än som avses Riksrevisionen  i annan
i  8 § första stycket fråga än som avses i 8 §
föreskrives särskilt.   första stycket föreskrivs
särskilt.
-----------------------------------------------------
4 kap.
4.6.1
-----------------------------------------------------
Konstitutionsutskottet   Konstitutionsutskottet
skall,   utöver  sina skall,   utöver  sina
uppgifter  enligt 4 §, uppgifter  enligt 4 §,
bereda   ärenden   om bereda   ärenden   om
lagstiftning      i lagstiftning      i
konstitutionella   och konstitutionella   och
allmänt          allmänt
förvaltningsrättsliga   förvaltningsrättsliga
ämnen, ärenden om press- ämnen, ärenden om press-
eller     partistöd, eller     partistöd,
lagstiftning  om radio, lagstiftning  om radio,
television  och  film television  och  film
liksom andra ärenden som liksom andra ärenden som
angår   yttrandefrihet, angår   yttrandefrihet,
opinionsbildning   och opinionsbildning   och
religionsfrihet,      religionsfrihet,
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
**FOOTNOTES**
[25]:1 Riksdagsordningen omtryckt 1998:1450.
-----------------------------------------------------
övriga ärenden om     ärenden om Riksrevisionen
riksdagen, Riksdagens   såvitt  avser  val  av
ombudsman och riksdagens  riksrevisor, skiljande av
myndigheter utom      riksrevisor     från
Riksbanken och Riksdagens uppdraget,  åtal  mot
revisorer, ärenden om   riksrevisor och åtal mot
medgivande från riksdagen ledamot av myndighetens
att väcka talan mot    styrelse, övriga ärenden
riksdagsledamot eller att om riksdagen, Riksdagens
ingripa i hans personliga ombudsman och riksdagens
frihet samt ärenden av   myndigheter i övrigt utom
allmän betydelse för den  Riksbanken      och
kommunala självstyrelsen. Riksrevisionen,  ärenden
om   medgivande  från
riksdagen att väcka talan
mot riksdagsledamot eller
att  ingripa  i  hans
personliga frihet  samt
ärenden   av   allmän
betydelse   för   den
kommunala självstyrelsen.
-----------------------------------------------------
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1. Rikets styrelse tillhör
konstitutionsutskottets beredning.
4.6.2
-----------------------------------------------------
Finansutskottet  skall,  Finansutskottet  skall,
utöver  sina  uppgifter utöver  sina  uppgifter
enligt  5  §  första enligt  5  §  första
stycket, bereda ärenden stycket, bereda ärenden
om  penning-,  kredit-, om  penning-,  kredit-,
valuta-        och valuta-        och
statsskuldspolitiken,   statsskuldspolitiken,
kredit- och fondväsendet, kredit- och fondväsendet,
det     affärsmässiga det     affärsmässiga
försäkringsväsendet samt försäkringsväsendet samt
Riksdagens revisorer. Det ärenden om Riksrevisionen
skall  vidare  bereda som   inte   tillhör
ärenden   av   allmän konstitutionsutskottets
betydelse   för   den beredning.  Det  skall
kommunala ekonomin samt vidare bereda ärenden av
ärenden   om  statlig allmän betydelse för den
statistik,  redovisning, kommunala ekonomin samt
revision       och ärenden   om  statlig
rationalisering,    om statistik,  redovisning,
statens  egendom  och revision       och
upphandling i allmänhet rationalisering,    om
och            statens  egendom  och
förvaltningsekonomiska   upphandling i allmänhet
ärenden i övrigt som icke och
rör   enbart   visst förvaltningsekonomiska
ämnesområde.  Utskottet ärenden i övrigt som icke
skall   även   bereda rör   enbart   visst
budgettekniska  ärenden, ämnesområde.  Utskottet
granska  beräkningen av skall   även   bereda
statens  inkomster samt budgettekniska  ärenden,
sammanställa        granska  beräkningen av
statsbudgeten.       statens  inkomster samt
sammanställa
statsbudgeten.
-----------------------------------------------------
Ärenden om anslag inom  Ärenden om anslag inom
utgiftsområdena    2. utgiftsområdena    2.
Samhällsekonomi    och Samhällsekonomi    och
finansförvaltning,  25. finansförvaltning,  25.
Allmänna  bidrag  till Allmänna  bidrag  till
kommuner,       26. kommuner,       26.
Statsskuldräntor   m.m. Statsskuldsräntor  m.m.
samt 27. Avgiften till samt 27. Avgiften till
Europeiska gemenskaperna Europeiska gemenskaperna
tillhör finansutskottets tillhör finansutskottets
beredning.         beredning.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
7 kap.
7.2.2
-----------------------------------------------------
Valberedningen  bereder  Valberedningen  bereder
alla val som förrättas av alla val som förrättas av
kammaren  utom  val av kammaren  utom  val av
riksföreståndare,  vice riksföreståndare,  vice
riksföreståndare, person riksföreståndare, person
som  skall inträda som som  skall inträda som
tillfällig         tillfällig
riksföreståndare, talman, riksföreståndare, talman,
vice       talmän, vice       talmän,
kammarsekreterare,     kammarsekreterare,
Riksdagens ombudsmän och Riksdagens ombudsmän och
ställföreträdande     ställföreträdande
ombudsmän samt val till ombudsmän, riksrevisorer
Statsrådsarvodesnämnden.  samt    val    till
Statsrådsarvodesnämnden
och Nämnden för lön till
riksrevisorerna.
Föreskrifter     om
beredning av val finns i  Föreskrifter     om
fråga om ombudsmän och beredning av val finns i
ställföreträdande     fråga om ombudsmän och
ombudsmän        i ställföreträdande
tilläggsbestämmelse    ombudsmän        i
8.10.2 och i fråga om tilläggsbestämmelse
ledamöter        i 8.10.2,  i  fråga  om
Statsrådsarvodesnämnden i riksrevisorer      i
tilläggsbestämmelse    tilläggsbestämmelse
8.4.1.           8.11.1,  i  fråga  om
ledamöter        i
Statsrådsarvodesnämnden i
tilläggsbestämmelse 8.4.1
och i fråga om ledamöter
i Nämnden för lön till
riksrevisorerna     i
tilläggsbestämmelse
8.5.1.
-----------------------------------------------------
8 kap.
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
Nämnden  för lön till
riksrevisorerna består av
ordförande och två andra
ledamöter. De väljs var
för  sig  av riksdagen
efter varje ordinarie val
till riksdagen för tiden
intill dess nytt val till
nämnden  har  ägt rum.
Suppleanter skall  inte
utses.
Blir  en  ledamot  av
sjukdom eller annan orsak
hindrad att utföra sitt
uppdrag, väljer riksdagen
en person i dennes ställe
så länge hindret varar.
-----------------------------------------------------
8.5.1
-----------------------------------------------------
Val  av  ledamöter  i
Nämnden  för  lön till
riksrevisorerna bereds av
konstitutionsutskottet.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
11 §
-----------------------------------------------------
Riksdagens   revisorer  Riksrevisorerna  väljs
skall  vara  tolv.  De var för sig. Vid val med
väljes  för  riksdagens slutna sedlar tillämpas
valperiod.         förfarandet i 1 § andra
stycket.   Val   av
Riksdagen väljer bland riksrevisor gäller från
revisorerna en ordförande tiden för valet eller den
och en eller flera vice senare tidpunkt riksdagen
ordförande.  Ordföranden bestämmer till dess nytt
och varje vice ordförande val har genomförts under
väljes för sig.      sjunde året därefter. En
riksrevisor  kan  inte
väljas om.
En  av riksrevisorerna
skall   svara   för
myndighetens
administrativa  ledning.
Riksdagen bestämmer vem
av riksrevisorerna  som
skall ha denna uppgift.
En riksrevisor får inte
vara   i   konkurs,
underkastad näringsförbud
eller  ha  förvaltare
enligt  11 kap.  7  §
föräldrabalken.    En
riksrevisor  får  inte
heller inneha anställning
eller uppdrag eller utöva
verksamhet   som  kan
påverka   riksrevisorns
självständiga ställning.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
8.11.1
Val  av  riksrevisor
bereds         av
konstitutionsutskottet.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
12 §
-----------------------------------------------------
Riksdagen får skilja en
riksrevisor     från
uppdraget på begäran av
konstitutionsutskottet.
Om en riksrevisor avgår
i förtid, skall riksdagen
snarast       välja
efterträdare för en ny
sjuårsperiod.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
13 §
-----------------------------------------------------
Riksrevisionens styrelse
skall bestå av ett udda
antal ledamöter,  lägst
elva,  som  väljs  för
riksdagens valperiod.
Varje partigrupp, vilken
motsvarar parti som vid
valet till riksdagen har
fått minst fyra procent
av rösterna i hela riket,
skall besätta en plats.
Nuvarande lydelse     Därutöver    fördelas
platserna  i  styrelsen
proportionellt   mellan
samma partigrupper.
Föreslagen lydelse

Riksdagen väljer bland
ledamöterna en ordförande
och en eller flera vice
ordförande.  Ordförande
och varje vice ordförande
väljs var för sig.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
8.13.1
Antalet ledamöter
i  Riksrevisionens
styrelse fastställs
av  riksdagen  på
förslag     av
valberedningen.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

9 kap.
4 §[26]2
-----------------------------------------------------
Riksdagsförvaltningen skall, såvitt gäller riksdagen
och riksdagens myndigheter,  i  den  omfattning
riksdagen bestämmer
1.  handlägga frågor angående förhandlingar om
anställnings- och arbetsvillkor för arbetstagare
samt andra personalfrågor,
-----------------------------------------------------
2. göra upp förslag till  2. göra upp förslag till
anslag på statsbudgeten,  anslag på statsbudgeten,
dock  inte  för  Riks-
revisionen,
-----------------------------------------------------
3. i övrigt handlägga frågor om förvaltningen inom
riksdagen och frågor om förvaltning av ekonomisk
natur inom riksdagens myndigheter, utom Riksbanken,
4. meddela föreskrifter och råd i sådana frågor som
avses i 1-3.
-----------------------------------------------------
I fråga om förslag till
anslag på statsbudgeten
för Riksrevisionen skall
riksdagsförvaltningen
yttra   sig   innan
Riksrevisionen  beslutar
om förslaget.
-----------------------------------------------------
8 §[27]3
-----------------------------------------------------
Åtal mot här angiven befattningshavare för brott,
begånget i utövningen av hans uppdrag eller tjänst
får beslutas,
-----------------------------------------------------
1. åtal mot fullmäktig i  1. åtal mot fullmäktig i
Riksbanken,  ledamot av Riksbanken eller ledamot
Riksbankens   direktion av Riksbankens direktion
eller någon av Riksdagens endast         av
revisorer  endast  av finansutskottet,
finansutskottet,
2. åtal mot ledamot av
2. åtal mot ledamot av riksdagsstyrelsen,   av
riksdagsstyrelsen,   av riksdagens
riksdagens         valprövningsnämnd,   av
valprövningsnämnd  eller riksdagens  besvärsnämnd
av       riksdagens eller av Riksrevisionens
besvärsnämnd  eller mot styrelse   eller  mot
Riksdagens   ombudsman riksrevisor,  Riksdagens
eller kammarsekreteraren ombudsman      eller
endast         av kammarsekreteraren endast
konstitutionsutskottet.  av
konstitutionsutskottet.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första stycket om åtal mot ledamot av
Riksbankens direktion skall inte tillämpas i fråga om brott
begånget i utövningen av Riksbankens beslutanderätt enligt
lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering.

1. Denna lag träder, såvitt gäller Nämnden för lön till
riksrevisorerna, i kraft den 1 januari 2003 och i övrigt den 1
juli  2003.  Om  val  av riksrevisorer och ledamöter i
Riksrevisionens styrelse äger rum dessförinnan, skall dock de
nya bestämmelserna tillämpas redan i fråga om de valen.
2. Första gången riksdagen väljer riksrevisorer skall, i
stället för vad som sägs i 8 kap. 11 §, en av riksrevisorerna
väljas för sju år, en för fem år och en för tre år.


**FOOTNOTES**
[26]:2 Senaste lydelse 2000:418.
[27]:3 Senaste lydelse 2000:418.
Förslag till lag om lön till riksrevisorerna


Härigenom föreskrivs följande.


Uppgifter, m.m.


1 §  Det belopp som månadsvis skall betalas i lön till
riksrevisorerna skall bestämmas av Nämnden för lön till
riksrevisorerna.  Nämnden  skall  också  besluta  om
avgångsersättning  och om övriga anställningsförmåner för
riksrevisor.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Sammansättning


2 § Enligt 8 kap. 5 § riksdagsordningen består nämnden av
ordförande och två andra ledamöter.


Organisation


3 § Nämnden har en sekreterare som nämnden utser.


Ärendenas handläggning


4 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

I ärende som avses i 1 § är nämnden beslutför när alla
ledamöter är närvarande.
Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller någon annan som tjänstgör hos
nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av nämnden.

Överklagande


5 § Nämndens beslut får inte överklagas.


Arvoden för uppdrag i nämnden

6 § Riksdagsförvaltningen bestämmer arvoden till nämndens
ledamöter och sekreterare.
------

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Bilaga 4

Utskottets förslag till lydelse av 12 och 19 §§ lagen med
instruktion för Riksrevisionen
-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
12 §
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Styrelsen beslutar om
1. förslag och redogörelser till riksdagen med
anledning   av   riksrevisorernas  beslut  i
granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen
och den årliga rapporten samt revisionsberättelserna
över årsredovisningen för staten, Riksbanken och
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond,
2.  yttranden  till  riksrevisorerna   över
granskningsplan, och
-----------------------------------------------------
3.  årsredovisning  och  3.    årsredovisning,
förslag till anslag på delårsrapport och förslag
statsbudgeten     för till    anslag   på
Riksrevisionen.      statsbudgeten     för
Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------
Innan styrelsen beslutar om förslag till anslag på
statsbudgeten skall den
inhämta  riksdagsförvaltningens  yttrande  över
förslaget.
-----------------------------------------------------
19 §
-----------------------------------------------------
Varje år senast den 22 februari skall Riksrevisionen
till riksdagen avge årsredovisning för det senaste
budgetåret.
-----------------------------------------------------
Varje år senast den 15
augusti       skall
Riksrevisionen    avge
delårsrapport    till
riksdagen  avseende  de
första sex månaderna av
räkenskapsåret.
-----------------------------------------------------
Riksdagens finansutskott svarar för att  revision
sker av Riksrevisionen.
-----------------------------------------------------

Bilaga 5

Europeiska Centralbankens yttrande