Justitieutskottets betänkande
2002/03:JUU2

Administrativ samverkan mellan tingsrätt ochlänsrätt


Sammanfattning


Regeringen har i proposition 2002/03:4 lagt fram ett
förslag  som  syftar  till att underlätta  för
tingsrätter och länsrätter på samma ort att samverka
i administrativa frågor.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag.
Lagändringarna föreslås  träda i kraft den 1
januari 2003.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Administrativ samverkan

Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i rättegångsbalken och
b) lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar.

Stockholm den 19 november 2002

På justitieutskottets vägnar


Johan Pehrson


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Johan
Pehrson (fp), Susanne Eberstein (s), Alice Åström
(v), Margareta Sandgren (s), Beatrice Ask (m),
Lennart Nilsson (s), Helena Zakariasén (s), Ragnwi
Marcelind (kd), Elisebeht  Markström (s), Jeppe
Johnsson (m), Yilmaz Kerimo (s), Torkild Strandberg
(fp), Johan Linander (c), Göran Norlander (s),
Cecilia Magnusson (m), Joe Frans (s) och Leif
Björnlod (mp).

2002/03

JuU2
Utskottets övervägandenSedan   några   år  pågår  ett  omfattande
förändringsarbete inom  domstolsväsendet. Arbetet
bedrivs  med  utgångspunkt från  de  krav  som
medborgarna har rätt  att  ställa på snabbhet,
kvalitet  och  service  och  med beaktande  av
domstolarnas särskilda roll. För att förverkliga
dessa mål har reformarbetet inriktats  på  att
verksamheten skall vara mer flexibel och mindre
sårbar samt på att säkerställa och ytterligare höja
kompetensen i domstolarna. Domstolarna skall också
vara judiciellt och  administrativt  bärkraftiga
enheter.  De  skall  dessutom vara moderna och
attraktiva arbetsplatser. Ett sätt att uppnå dessa
mål är att skapa goda förutsättningar för samverkan
mellan domstolar.

Med detta som utgångspunkt tog regeringen år 1998
initiativ till en försöksverksamhet vid dåvarande
Karlskrona tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län
för  att  pröva om en utökad samverkan mellan
tingsrätten och länsrätten innebar att man kunde
främja  verksamheten  vid  båda  domstolarna.
Försöksverksamheten innebär bl.a. att domstolarna
har  en gemensam chef och  samverkar  avseende
administrativa     funktioner.     Liknande
försöksverksamheter pågår vid Växjö tingsrätt och
Länsrätten i Kronobergs län samt vid Mariestads
tingsrätt och Länsrätten i Mariestad.
Den 30 oktober 2000 fick lagmannen i Länsrätten i
Östergötlands  län  i  uppdrag  att  biträda
Justitiedepartementet med att  utreda  samverkan
mellan vissa länsrätter och tingsrätter. Uppdraget
redovisades i promemorian Fördjupad samverkan mellan
tingsrätt och länsrätt.
Regeringens förslag i propositionen bygger på
förslagen i promemorian och remissbehandlingen av
den.
Lagrådet har inte funnit anledning till erinran
mot lagförslagens utformning.
I  propositionen  föreslår  regeringen  vissa
ändringar i rättegångsbalken och lagen (1971:289) om
allmänna förvaltningsdomstolar som syftar till att
underlätta för tingsrätter och länsrätter på samma
ort att samverka i administrativa frågor. Genom
förslaget klargörs att en tingsrätt och en länsrätt
på samma ort kan ha en gemensam chef som en del i en
administrativ samverkan. Vidare innehåller förslaget
vissa ändringar i bestämmelserna om delegering av
arbetsuppgifter till domstolssekreterare m.fl.
Utskottet anser i likhet med regeringen att en
lagreglering av möjligheten att ha en gemensam chef
för en tingsrätt och en länsrätt undanröjer de
oklarheter som kan vara förknippade med en reglering
av frågan på förordningsnivå. Utskottet föreslår att
riksdagen antar regeringens lagförslag.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I   proposition  2002/03:4  har   regeringen
(Justitiedepartementet)  föreslagit att riksdagen
antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag