Justitieutskottets betänkande
2002/03:JUU16

En ny lag om konsulärt ekonomisktbistånd


Utskottets förslag till riksdagsbeslut


Konsulärt ekonomiskt bistånd
Riksdagen antar regeringens  förslag
till  lag  om konsulärt  ekonomiskt
bistånd.  Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2002/03:69.

Stockholm den 22 maj 2003
På justitieutskottets vägnar

Johan Pehrson

Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Johan Pehrson (fp), Susanne
Eberstein (s), Margareta Sandgren (s),
Beatrice Ask (m), Helena Zakariasén (s),
Ragnwi  Marcelind  (kd),  Elisebeht
Markström (s), Jeppe Johnsson (m), Yilmaz
Kerimo (s), Torkild Strandberg  (fp),
Johan Linander (c), Göran Norlander (s),
Cecilia Magnusson (m), Joe Frans (s),
Leif Björnlod (mp), Kerstin Andersson (s)
och Rolf Olsson (v).
2002/03
JuU16
3

En ny lag om konsulärt ekonomiskt
bistånd

Sammanfattning
I  detta  ärende behandlar  utskottet
proposition 2002/03:69 En ny lag  om
konsulärt ekonomiskt bistånd. Förslaget
innebär  att  den nu gällande  lagen
(1973:137) om ekonomiskt bistånd till
svenska  medborgare i  utlandet  m.m.
upphävs och ersätts av en ny lag med
samma tillämpningsområde och i huvudsak
samma sakliga reglering som den nuvarande
lagen.  Den nya lagen tillförs  viss
reglering som i dag finns i författningar
på lägre nivå eller som i dag gäller
enligt praxis. Möjligheten för utomlands
bosatta  svenska  medborgare  att  få
varaktigt ekonomiskt bistånd för  sin
försörjning föreslås avskaffad.
Utskottet föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag.
Den nya lagen föreslås träda i kraft
den 1 september 2003.
Utskottets överväganden

Efter beslut av regeringen tillkallade
chefen för Utrikesdepartementet i augusti
2000 en kommitté med uppdrag att se över
lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd
till svenska medborgare i utlandet m.m.
Kommittén, som antog namnet Kommittén om
konsulärt bistånd, överlämnade i augusti
2001 betänkandet Konsulärt bistånd till
svenskar  utomlands  (SOU  2001:70).
Betänkandet  har remissbehandlats.  En
sammanställning av remissyttrandena finns
tillgänglig i Utrikesdepartementet (dnr
UD2001/1396/KC).
Regeringens lagförslag har granskats av
Lagrådet.  Lagrådets  synpunkter  har
föranlett  regeringen att göra  vissa
tillägg och ändringar i lagförslaget.
Regeringens  lagförslag  återfinns  i
bilaga 2.
I propositionen lägger regeringen fram
förslag till en ny, moderniserad lag om
konsulärt ekonomiskt bistånd, som skall
ersätta lagen (1973:137) om ekonomiskt
bistånd  till  svenska  medborgare  i
utlandet m.m. Den nya lagen har samma
tillämpningsområde och i huvudsak samma
sakliga  reglering som den  nuvarande
lagen.  Den nya lagen tillförs  viss
reglering som i dag finns i författningar
på lägre nivå eller gäller enligt praxis.
Konsulärt  ekonomiskt  bistånd  skall
enligt  förslaget kunna  lämnas  till
svenska medborgare som är bosatta  i
Sverige  samt  till  flyktingar  och
statslösa personer som är bosatta  i
Sverige. Om det finns särskilda skäl
skall sådant bistånd också kunna lämnas
till svenska medborgare som inte  är
bosatta  i  Sverige samt till  andra
utlänningar än flyktingar och statslösa
personer som är bosatta i Sverige.
De  generella  förutsättningarna  för
rätten till konsulärt ekonomiskt bistånd
är   enligt  förslaget  att   den
biståndssökande har råkat i nöd eller
annan svårighet i utlandet och därför
behöver ekonomisk hjälp samt att behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt. Det
skall vidare vara skäligt att bistånd
lämnas. Bistånd skall lämnas med skäligt
belopp för nödvändiga kostnader. Bistånd
kan också lämnas för avliden person.
Den som har frihetsberövats i utlandet
genom myndighetsbeslut skall ha rätt att
under förundersökning, rättegång eller
annat rättsligt förfarande få konsulärt
ekonomiskt  bistånd  för  utredning,
bevisning, juridiskt biträde och tolk, i
den utsträckning den frihetsberövade av
särskild anledning har behov av sådant
bistånd. Prövningen av rätten till sådant
bistånd  skall göras utifrån samtliga
omständigheter i det särskilda fallet,
men med utgångspunkten att den enskilde i
första  hand  har  att  utnyttja  de
möjligheter   som   vistelselandets
rättsordning erbjuder, i förening med det
icke-ekonomiska    bistånd    som
utlandsmyndigheten kan lämna. Prövningen
skall omfatta även sökandens ekonomiska
förhållanden. Också den som inte  är
frihetsberövad, men som står under hot om
frihetsberövande,  skall  under  samma
förutsättningar  kunna  få  ekonomiskt
bistånd, om det finns särskilda skäl för
det.
Rätten  till  konsulärt  ekonomiskt
bistånd för brottsoffer föreslås vara
oförändrad.   Även   reglerna   om
återbetalningsskyldighet  för  erhållet
bistånd   och  om  eftergift   av
återbetalningsskyldigheten    föreslås
behållas oförändrade.
Möjligheten  för  utomlands  bosatta
svenska  medborgare att få  varaktigt
konsulärt ekonomiskt bistånd för  sin
försörjning  föreslås  avskaffad.  Det
föreslås vissa övergångsbestämmelser i
den delen.
Den nya lagen föreslås träda i kraft
den 1 september 2003.
Utskottet  anser att  riksdagen  bör
bifalla propositionen.

BILAGA 1
Förteckning över behandlade förslag


Propositionen
I proposition 2002/03:69 har regeringen
(Utrikesdepartementet)  föreslagit  att
riksdagen antar regeringens förslag till
lag om konsulärt ekonomiskt bistånd.


BILAGA 2
Regeringens lagförslag