Finansutskottets betänkande
2002/03:FIU3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner


Sammanfattning

Finansutskottet  behandlar  i  detta  betänkande
förslagen i budgetpropositionen till anslag för
budgetåret  2003 inom utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner samt de motioner som väckts med
anledning av propositionens förslag.
Anslagen under utgiftsområde 25, som sammanlagt
uppgår till 101 737 miljoner kronor 2002, omfattar
huvuddelen av statens bidrag till kommuner och
landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett
allmänt  finansiellt  stöd  till  kommuner  och
landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma
likvärdiga  ekonomiska  förutsättningar  mellan
kommuner  respektive landsting. Bidrag kan även
lämnas till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting. Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till fördelning av anslagen inom utgiftsområdet med
den ändringen att anslag 48:1 Generellt statsbidrag
till kommuner och landsting tillförs ytterligare 456
miljoner kronor. Utskottets förslag ryms inom den
ram för utgiftsområde 25 som riksdagen beslutade den
4 december.
Utskottet behandlar i betänkandet också ett antal
andra kommunalekonomiska frågor som förts fram i
motioner under den allmänna motionstiden. Yrkandena
rör hivpreventiv verksamhet i storstadsregionerna,
balanskravet  och  utjämningssystemet.  Samtliga
motionsyrkanden  som  behandlas  i  betänkandet
avstyrks.
I betänkandet finns  9  reservationer  och 4
särskilda yttranden.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Anslagen för 2003

Riksdagen anvisar för budgetåret 2003 anslagen
under utgiftsområde  25 Allmänna bidrag till
kommuner  enligt efterföljande  specifikation.
Därmed bifaller  riksdagen delvis proposition
2002/03:1 utgiftsområde 25 punkt 3 och avslår
motionerna
2002/03:Fi232  av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
yrkande 9 i denna del, 2002/03:Fi262 av Fredrik
Reinfeldt m.fl. (m),
2002/03:Fi264 av Lena Ek m.fl. (c),
2002/03:Fi278 av Karin Pilsäter  m.fl.  (fp)
yrkande 1 samt

2002/03:Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd)
yrkandena 1 och 10.

2. Bemyndigande under anslag 48:2 Bidrag
till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2003
för reservationsanslag 48:2 Bidrag till särskilda
insatser i vissa kommuner och landsting besluta
om bidrag för främjande av samverkan mellan
kommuner   och   mellan   landsting   med
befolkningsminskning  som  inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter om högst 50 000
000 kr under 2004. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:1 utgiftsområde 25 punkt 1.

3. Hivpreventivt arbete i
storstadsregionerna

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fi219 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s,
fp, c, mp),
2002/03:Fi220 av Tasso Stafilidis (v),
2002/03:Fi260 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp,
c, mp) samt
2002/03:L249 av Lars  Leijonborg  m.fl. (fp)
yrkande 15.
Reservation 1 (fp)

4. Tillfälligt sysselsättningsstöd

Riksdagen  godkänner  att  det  tillfälliga
sysselsättningsstödet till kommuner och landsting
förlängs. Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:1 utgiftsområde 25 punkt 2 och avslår
motion
2002/03:Fi287 av Lennart Hedquist m.fl.  (m)
yrkande 40.
Reservation 2 (m)

5. Kommunal ekonomi och balanskrav

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fi221  av Christer Adelsbo och Göran
Persson i Simrishamn (s),
2002/03:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande
9,
2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v) yrkande 1,
2002/03:Fi278 av Karin  Pilsäter  m.fl. (fp)
yrkandena 2 och 3 samt
2002/03:Fi284  av  Olle  Sandahl  m.fl. (kd)
yrkandena 6 och 8.
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

6. Inkomst- och
kostnadsutjämningssystemet

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fi204  av Lilian Virgin och Christer
Engelhardt (s),
2002/03:Fi206 av Henrik Westman (m) yrkande 2,
2002/03:Fi222 av  Christer Adelsbo och Göran
Persson i Simrishamn (s),
2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. (s),
2002/03:Fi226 av Anna Lilliehöök (m),
2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkandena
15 och 16,
2002/03:Fi242 av Kerstin Lundgren (c),
2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v) yrkande 2,
2002/03:Fi290 av Karin Pilsäter m.fl. (fp),
2002/03:N305 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl.
(m) yrkande 11,
2002/03:N345 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena
13 och 14,
2002/03:N393 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena
4 och 5,
2002/03:N397 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
yrkande 18,
2002/03:N398 av Monica Green m.fl. (s) yrkande 4
samt
2002/03:Bo290  av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
yrkande 8.
Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

Stockholm den 10 december 2002


På finansutskottets vägnar


Sven-Erik Österberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sven-
Erik Österberg (s), Fredrik Reinfeldt (m), Carin
Lundberg (s), Karin Pilsäter (fp), Sonia Karlsson
(s), Agneta Ringman (s), Gunnar Axén (m), Tommy
Waidelich (s), Hans Hoff (s), Tomas Högström (m),
Agneta  Gille (s), Bo Bernhardsson (s), Gunnar
Nordmark (fp), Olle Sandahl (kd), Jörgen Johansson
(c) och Rolf Olsson (v).

Förslag till beslut om anslag för
2003 inom

utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner

Utskottets förslag överensstämmer med regeringens
förslag till anslagsfördelning med undantag för
anslag 48:1 Generellt statsbidrag till kommuner och
landsting.

Belopp i 1 000-tal kronor
------------------------------------------------------------
Politikområde         RegeringensUtskottets
anslag (anslagstyp)       förslag förslagAvvikelse
------------------------------------------------------------
48 Allmänna bidrag till kommuner
-------------------------------------------------------------
48:1Generellt statsbidrag till
kommuner och landsting (ramanslag)42 673  43 129  +456
000   000   000
-------------------------------------------------------------
48:2Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting    347 750 347 750
(reservationsanslag)
------------------------------------------------------------
48:3Statligt utjämningsbidrag till
kommuner och landsting (obetecknat  23 759  23 759
anslag)                 414   414
------------------------------------------------------------
48:4Bidrag till Rådet för kommunal
redovisning (obetecknat anslag)     500   500
-------------------------------------------------------------
48:5Bidrag för ökad tillgänglighet i
hälso- och sjukvården (ramanslag)   1 250  1 250
000   000
-------------------------------------------------------------
Summa                68 030  68 486
664   664
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

2002/03

FiU3


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I budgetpropositionen för 2003 lämnar regeringen tre förslag
som berör utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2003, i fråga om anslag 48:2 Bidrag till särskilda
insatser i vissa kommuner och landsting, besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på
högst 50 miljoner kronor under 2004. Under 2002 infördes ett
tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting.
Regeringen föreslår att detta stöd förlängs t.o.m. 2003.
Förslaget föranleder ingen lagändring. Regeringen föreslår
också att riksdagen anvisar de fem anslag som finns uppförda
på utgiftsområdet. Regeringens förslag återges i bilaga till
betänkandet.

Samtliga motionsyrkanden återges i bilaga till betänkandet.

Bakgrund


Riksdagen beslutade den 4 december 2002 om utgiftsramar för
statsbudgetens 27 utgiftsområden för budgetåret 2003 (prop.
2002/03:1,  bet.  2002/03:FiU1,  rskr. 2002/03:24).  Vid
riksdagens fortsatta beredning av anslagen inom respektive
utgiftsområde  får  dessa  ramar  inte överskridas. För
utgiftsområde 25 fastställde riksdagen ramen till 68 487
miljoner kronor vilket är 456 miljoner kronor mer än vad
regeringen föreslår i budgetpropositionen.

I enlighet med 5 kap. 12 § riksdagsordningen fastställs
samtliga anslag inom ett utgiftsområde genom ett beslut.
Frågor som inte påverkar anslagsbelopp, anslagstyp eller
anslagsvillkor för 2003 behandlas emellertid separat.
Betänkandet är disponerat så att utskottet inleder med en
genomgång av politikens allmänna inriktning så som den
framställs  i  propositionen  och  i  parti-  och
kommittémotionerna.

Politikens allmänna inriktning


Budgetpropositionen

Utgiftsområdet omfattar merparten av statens utgifter för
bidrag till kommuner och landsting. Den beräknade ramen för
utgiftsområdet uppgår till 68 031 miljoner kronor 2003.
Utgiftsutvecklingen  framgår  av  nedanstående  tabell.
Utgångspunkten är att det generella  statsbidraget  och
utjämningssystemet ska utgöra instrumentet för att uppnå
politikens  mål  dvs.  att  skapa  goda och likvärdiga
förutsättningar för kommuner och landsting att uppnå de
nationella målen inom olika verksamheter. Politiken har varit
inriktad på att värna kvaliteten i vården, skolan och
omsorgen. Politikområdet har tillförts 24 miljarder kronor
sedan 1996. Genom satsningen på vård och omsorg i samband med
minskningarna av försvaret tillförs kommunsektorn 2 miljarder
kronor och genom den särskilda satsningen för att öka
tillgängligheten i sjukvården tillförs sektorn 1,25 miljarder
kronor.

Beslutade förändringar i kommunkontosystemet under 2003
innebär bl.a. att de avgifter som kommuner och landsting
betalat för att täcka uttagen från systemet avskaffas fr.o.m.
2003. Samtidigt minskas det generella statsbidraget med
motsvarande belopp, dvs. med ca 31,4 miljarder kronor.
I budgetpropositionen föreslås ett antal skatteförändringar
som påverkar kommunernas skatteinkomster. För att kommunernas
ekonomi inte ska påverkas  föreslår regeringen att det
generella statsbidraget justeras  för  att  neutralisera
skatteförändringarna.  Reformeringen  av  det  allmänna
pensionssystemet  beräknas öka kommuners och  landstings
skatteintäkter med 9,5 miljarder kronor. Avskaffandet av det
särskilda grundavdraget medför ökade skatteintäkter med 2,8
miljarder kronor och höjd garantipension ökade intäkter med
0,1  miljard  kronor.  En tidigare beslutad höjning av
grundavdraget beräknas minska  skatteinkomsterna med 4,3
miljarder kronor. Förslag i budgetpropositionen om en höjning
av grundavdraget beräknas minska kommunernas skatteintäkter
med ytterligare 2,5 miljarder kronor. Vidare föranleder
avskaffandet av inkomstprövning av änkepensioner en minskning
av det generella statsbidraget med 0,2 miljarder kronor.
Jämfört  med  anvisade  medel 2002 är den föreslagna
anslagsramen 30,9 miljarder kronor lägre 2003.

Utgiftsutvecklingen

Miljoner kronor (löpande priser)
---------------------------------------------------------
Utfall    Anslag    UtgiftsprognosFörslag  Beräknat
anslag    anslag
2001     2002     2002
2003     2004
----------------------------------------------------------
100 639   101 737   101 616   68 031    70 134
----------------------------------------------------------
Motionerna

Moderata samlingspartiet  framhåller  i  motion
Fi231 att den kommunala
          verksamheten bör
koncentreras till de viktigaste uppgifterna. Det finns ett
behov av avregleringar och förändrade ansvarsförhållanden
mellan stat och
          kommun. Detta gagnar den kommunala
demokratin och skapar förutsättningar för
effektivisering.  De  uppgifter som ska åligga kommuner i det
framtida
          välfärdssamhället ska skötas inom ramen
för den kommunala självstyrelsen.
          Moderata
samlingspartiet föreslår att en översyn görs om uppgiftsfördelningen
mellan stat och kommun, det civila samhället och
gemenskaperna.

           Statsbidraget till
kommunerna kan sänkas som en följd av kommunernas ökade
skatteintäkter och som ett resultat av de avregleringar,
effektiviseringar och
          besparingar som de moderata
förslagen möjliggör.
           Grunden för den
kommunala ekonomin är skatteintäkterna och deras tillväxt.
Det bästa sättet att stärka kommunernas ekonomi och skapa
utrymme för god
          service och lägre skatter är därför
att ha en god tillväxt.
           Folkpartiet
liberalerna stöder i motion Fi278 regeringens förslag till nivå
på statsbidragen. Detta är nödvändigt i avsaknad av en politik
som ger kommuner
          och landsting bästa möjliga
förutsättningar att lösa sina uppgifter. Det
viktiga är att driva en politik för god och stabil tillväxt och
hög
          sysselsättning för att ge kommunerna
förutsättningar att klara sina uppgifter
          och sin
ekonomi.
           Folkpartiet vill avveckla de
kommunala bolagen; endast i undantagsfall ska
kommunal verksamhet bedrivas i bolagsform. Det gäller exempelvis ett
visst
          kommunalt bostadsbestånd. Kommunala bolag
används i skatteplaneringssyfte.
          Statsbidraget
bör minskas till de kommuner som skatteplanerar och därigenom
minskar de statliga skatteintäkterna.
Det är ett gemensamt ansvar för stat och kommun att få dem som är
långvarigt
          socialbidragsberoende ur
fattigdomsfällan. Det bör därför vara ett delat
kostnadsansvar mellan stat och kommun.
Kommunkontosystemet behöver förändras så att det tillgodoser kravet
på
          konkurrensneutralitet. Verksamhet som bedrivs
i privat regi men som har
          offentlig finansiering
missgynnas genom att avdrag för moms inte medges.
Kristdemokraterna anför i motion Fi284 att kommunsektorn använts
som en
          budgetregulator av den socialdemokratiska
regeringen.  Statsbidragen  har
          urholkats och
skatteintäkterna försvagats samtidigt som staten lagt ett ökat
ansvar på kommunerna. Motionärerna föreslår en ökning av
det generella
          statsbidraget för att möta de växande
behoven av vård och omsorg.
           Motionärerna
framhåller betydelsen av det kommunala självstyret och anser att
statlig ersättning ska utgå i form av generella och inte
specialdestinerade
          bidrag.  Det  gäller  bl.a.
regeringens  särskilda  skolsatsning  som
Kristdemokraterna  anser  bör utformas som en höjning av det
generella
          statsbidraget. Det gäller också att öka
kommunsektorns förutsättningar till
          egen
försörjning genom att skattebasen breddas.
Kristdemokraterna framhåller behovet av att regeringen utreder frågan
om
          kommunkontosystemets effekter på
konkurrensneutralitet mellan verksamhet i egen
          regi
och på entreprenad.
           Även Centerpartiet
värnar i motion Fi234 om det kommunala självstyret.
Regeringens försök att med specialdestinerade  bidrag  styra
kommunernas
          verksamhet avvisas. Centern anför
också att staten överfört uppgifter till
          kommunerna
utan att till fullo kompensera för detta. Centerpartiets förslag
till ny inkomstbeskattning medför en kraftig
förstärkning av den kommunala
          skattebasen vilket
förstärker kommunernas ekonomi och minskar beroendet av
statsbidrag.
            Motionärerna efterlyser
en översyn av skatteutjämningssystemet och pekar
bl.a. på inslag av regionalpolitik i utjämningssystemet som snarare
bör
          tillföras kommunerna över statsbudgeten.

Utskottets överväganden


1 Anslagen för 2003

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen för budgetåret 2003
anvisar anslagen
          under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner i enlighet med
          regeringens
förslag (punkt 3), med den ändringen att anslaget för det
generella statsbidraget  ökas  med  456  miljoner kronor
utöver
          regeringens förslag. Motionerna avstyrks.

         Bakgrund

Riksdagen har efter förslag av utskottet i betänkande 2002/03:FiU1
den 4
          december 2002 beslutat om ramar för
utgiftsområden och om beräkningen av
          statens
inkomster för 2003. Ramen för utgiftsområde 25 har därvid lagts fast
till 68 487 miljoner kronor. Utskottet har i det
sammanhanget ställt sig bakom
          den samhällsekonomiska
bedömning av det finansiella utrymmet för kommunsektorn
som regeringen gjort i budgetpropositionen (prop. 2002/3:1).

           Riksdagen har beslutat i enlighet med motion
Fi230 av Britt Bohlin m.fl. (s,
          v, mp) yrkande 12
som bl.a. innebär att den av regeringen föreslagna höjningen
av  grundavdraget ökas ytterligare. Denna ökning medför att
kommunernas
          skatteintäkter minskas. Riksdagen
har därför beslutat att öka ramen för
utgiftsområdet och har därigenom skapat ett utrymme för en ökad
kompensation
          till kommunsektorn med 456 miljoner
kronor utöver regeringens förslag.

Budgetpropositionen

          I
budgetpropositionen föreslår regeringen att riksdagen ska anvisa anslag
för
          2003 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner.

           Från och med 2002 omfattas
även utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner av indelningen i politikområden. Politikområdet kallas 48
Allmänna
          bidrag till kommuner och är identiskt med
utgiftsområde 25.
           Utgiftsområdet omfattar
fem anslag. Bidragen lämnas dels i form av ett
allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, anslag 48:1
Generellt
          statsbidrag till kommuner och landsting,
dels i form av ett utjämningsbidrag
          för att
åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner och
landsting, anslag 48:3 Statligt utjämningsbidrag till
kommuner och landsting.
           Utgiftsområdet
omfattar också ett bidrag för särskilda insatser i kommuner
och landsting, anslag 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa
kommuner och
          landsting. Syftet med detta anslag är
att skapa möjligheter att tillfälligt
          bistå
kommuner som på grund av särskilda omständigheter hamnat i en
särskilt
          svår ekonomisk situation. Medel från
anslaget används även till vissa andra
          ändamål.
Till detta kommer ett mindre bidrag till Rådet  för kommunal
redovisning, anslag 48:4 Bidrag till Rådet för kommunal
redovisning. Därutöver
          innehåller  utgiftsområdet
sedan 2002 ett anslag syftande till att öka
tillgängligheten  i hälso- och sjukvården, anslag 48:5 Bidrag för
ökad
          tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
           Till anslag 48:1 Generellt statsbidrag till
kommuner och landsting föreslås
          riksdagen anvisa ett
ramanslag på 42 673 miljoner kronor. Syftet med bidraget
är att utgöra ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och
landsting.
          Bidraget ska dessutom vara ett
instrument för att genomföra ekonomiska
regleringar mellan staten och kommuner respektive landsting. Anslaget
fördelas
          i relation till kommunens eller
landstingets invånarantal. En mindre del av
bidraget till kommunerna fördelas dessutom t.o.m. 2004 utifrån
åldersbaserade
          kriterier.
Med anledning av den nationella handlingsplanen för vården höjs det
generella
          statsbidraget med 2 miljarder kronor 2003
och med ytterligare 1 miljard kronor
          2004.

          Regleringar enligt finansieringsprincipen

          Vid beräkningen av utgiftsramen har hänsyn
också tagits till de regleringar som föreslås till
följd av finansieringsprincipen.

          §
Förändringarna  i  det s.k. kommunkontosystemet föranleder
en
          minskning av det generella statsbidraget fr.o.m.
2003 med 31 357 miljoner
          kronor varav 22 003
miljoner kronor för kommunerna och 9 354 för landstingen.
En slutlig reglering av beloppen kommer att göras i
budgetpropositionen för
          2004. Genom förändringarna
utökas Riksskatteverkets arbetsuppgifter avseende
kommunkontosystemet.  För  att  finansiera  en  ökning  av  anslag
3:1
          Riksskatteverket under utgiftsområde 3 Skatt,
tull och exekution, minskas det
          generella
statsbidraget med 3 miljoner kronor.
          §
§     Införandet av en allmän förskola för 4- och
5-åringar föranleder en
          höjning av det generella
statsbidraget till kommunerna med 1 200 miljoner
kronor.
          §
          §
Införandet av äldreförsörjningsstödet beräknas minska kommunernas
kostnader för socialbidrag. Det generella statsbidraget
till kommunerna minskas
          därför med 305 miljoner
kronor 2003.
          §
          §
Kommunerna får, genom införandet av maxtaxan inom äldreomsorgen,
minskade avgiftsintäkter. Därför  höjs  det generella
statsbidraget till
          kommunerna med 125 miljoner
kronor 2003.
          §
          §
Införandet av ett nytt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
medför vissa kostnader för kommunerna. Det generella
statsbidraget till
          kommunerna höjs därför med 20
miljoner kronor 2003.
          §
Sammantaget beräknas dessa förändringar öka nettoresultatet av kommuners
och
          landstings kostnader och intäkter med 30 320
miljoner kronor 2003 varför det
          generella
statsbidraget minskas med motsvarande belopp.

Regleringar för beslut som påverkar skatteunderlaget

          Vid beräkning  av  utgiftsramen har hänsyn
tagits till beslut och förslag som påverkar
skatteunderlaget.

          · De kommunala
skatteintäkterna beräknas öka med 9 500 miljoner kronor till
följd av reformeringen av det allmänna pensionssystemet.
          ·
          · Avskaffandet av det
särskilda grundavdraget medför  att de kommunala
skatteintäkterna beräknas öka med 2 800 miljoner kronor.
·
          · Höjd garantipension medför ökade
skatteintäkter med 100 miljoner kronor.
          ·
· Den  höjning  av grundavdraget för låg- och
medelinkomsttagare  samt
            pensionärer som 2003
ersätter den skattereduktion som dessa erhållit minskar
de kommunala skatteintäkterna med 4 280 miljoner kronor.
·
          · I propositionen föreslås en
ytterligare höjning av grundavdraget som
beräknas minska kommuners och landstings skatteintäkter med ytterligare
2
            544 miljoner kronor 2003.
·
          · Till följd av att inkomstprövningen av
änkepensioner  avskaffas ökar
            kommunernas
skatteintäkter med 250 miljoner kronor.
          ·
Sammantaget beräknas dessa förändringar öka
kommunernas och landstingens
          skatteintäkter  med
5  826  miljoner kronor 2003 varför det generella
statsbidraget minskas med motsvarande belopp. De ovan redovisade
effekterna på
          skatteinkomsterna är förknippade med
viss osäkerhet. Regeringen avser därför
          återkomma
i budgetpropositionen för 2004 med förslag till slutlig reglering.

          Övriga regleringar av det generella
statsbidraget

          · Ytterligare
regleringar av det generella statsbidraget görs bl.a. till följd
av en tidigare överenskommelse om lärarpensioner.
Statsbidraget ökas därför
            med 210 miljoner
kronor.
          ·
          · Anslaget
ökas med 69 miljoner kronor då vissa utgifter som tidigare belastat
anslag 13:2 Bidrag till läkemedelsförmånen under
utgiftsområde 9 Hälsovård,
            sjukvård och social
omsorg nu kommer att utbetalas över det generella
statsbidraget.
          ·
          ·
Regeringen har på basis av underlag från Konsumentverket beslutat
om
            förändringar av socialbidragsnormen vilket
medför ökade kostnader för
            kommunerna.
Kommunerna kompenseras för detta genom en höjning av det
generella statsbidraget med 50 miljoner kronor.
·
          Slutligen minskas anslaget
tillfälligt 2003 för att finansiera en ökning av
anslag 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting
under
          samma utgiftsområde.

Till anslag 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa
kommuner och landsting
          föreslår regeringen att
riksdagen ska anvisa ett reservationsanslag på 348
miljoner kronor. Anslagsbehållningen vid ingången av 2003 beräknas till 1
440
          miljoner kronor.

Syftet med anslaget är att med bidrag skapa möjligheter att tillfälligt
bistå
          kommuner och landsting som på grund av
speciella omständigheter hamnat i en
          särskilt
svår situation. Delar av anslaget används emellertid även för andra
ändamål.
           Regeringen räknar
bl.a. med att 2003 använda 160 miljoner kronor för
omställningsbidrag till landsting med befolkningsminskning.
Riksdagen har
          godkänt  ett  särskilt
statsbidrag  för  kommuner  och  landsting  med
befolkningsminskning åren 2003 och 2004. Anslag 48:2 Bidrag till
särskilda
          insatser i vissa kommuner och landsting
har därför tillförts 200 miljoner
          kronor vardera
året. 150 miljoner kronor av dessa beräknas användas för att
stödja kommuner med kraftig befolkningsminskning. För samverkan
mellan kommuner
          och landsting beräknas 125
miljoner kronor fördelas perioden 2002–2004.
Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för kommunala analyser
och
          jämförelser som bl.a. ska upprätta en
kommunal databas. Kostnaderna för att
          driva rådet
beräknas till sammanlagt 13 miljoner kronor under 2003 och 2004.
Kostnaden  ska  belasta  anslaget.  För  att
förebygga  hiv/aids  i
          storstadsregionerna
avsätter regeringen högst 90 miljoner kronor 2003. Även
kostnader för LSS beräknas under anslaget.

Anslag 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting
          föreslås ökas med 300 miljoner kronor
2003 för att säkerställa att redan
          beviljade
bidrag kan betalas ut till de kommuner och landsting som slutit avtal
med staten efter beredning med kommundelegationen.

          Till anslag 48:3 Statligt
utjämningsbidrag till kommuner och landsting föreslår
regeringen att riksdagen ska anvisa ett obetecknat anslag på 23 759
miljoner
          kronor. Syftet med det statliga
utjämningssystemet för kommuner och landsting
          är
att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner
respektive
          landsting att bedriva sin verksamhet
oavsett strukturella förhållanden.

Anslaget för utjämningsbidrag motsvarar summan av samtliga bidrag som
kommuner
          och landsting får i både inkomst- och
kostnadsutjämningen. Bidraget motsvaras
          av avgifter
på statsbudgetens inkomstsida. Inkomst- och kostnadsutjämningen är
statsfinansiellt neutral eftersom summan av bidrag och
avgifter är lika stora.

          Till anslag
48:4 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning föreslår regeringen
att riksdagen ska anvisa ett obetecknat anslag på 0,5
miljoner kronor. Syftet
          med anslaget är att bidra
med ekonomiskt stöd till Rådet för kommunal
redovisning, som är en ideell förening för normbildning i
redovisningsfrågor
          för kommuner och landsting.

          Till anslag 48:5 Bidrag för ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården
          föreslår
regeringen att riksdagen ska anvisa ett ramanslag på 1 250 miljoner
kronor. Den närmare inriktningen av satsningen regleras
i en överenskommelse
          mellan staten och
Landstingsförbundet.

         Motionerna

          I motion Fi262 av Fredrik Reinfeldt m.fl.
(m) framhålls att partiet satsar på
          sänkningar av
kommunalskatten, bl.a. genom en höjning av grundavdraget.
Kommunerna kompenseras fullt ut för dessa förändringar genom
att anslag 48:1
          Generellt statsbidrag till
kommuner och landsting ökas med 71,2 miljarder
kronor 2003 och 74,9 miljarder kronor 2004. Moderaternas förslag
förväntas
          också leda till minskade kostnader för
kommunerna t.ex. vad avser socialbidrag
          och genom
ökad tillväxt. Effekterna av förslagen beräknas leda till besparingar
på 2,8 miljarder kronor 2003 och 14,0 miljarder
kronor 2004. Moderaterna
          minskar därför det
generella statsbidraget med 2,5 respektive 9,0 miljarder
kronor.

           Folkpartiet stöder i
motion Fi278 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1
regeringens förslag till generellt statsbidrag och de regleringar som
skett
          enligt  finansieringsprincipen  och  som
en följd av förändringarna  i
          skatteunderlaget.
Ytterligare justeringar med 8,5 miljarder kronor föreslås
till följd av motionärernas förslag. Motionärerna föreslår också
en minskning
          av statsbidraget med 2,4 miljarder
kronor  som  kompensation  för  det
skatteundandragande  som  sker  genom  kommunala
koncernbolagsbildningar.
          Motionärerna vill minska
anslag 48:2 Bidrag till särskilda insatser i kommuner
och landsting med 257 miljoner. Medel för hiv/aidsförebyggande
åtgärder
          (beräknas till 90 miljoner kronor 2003)
föreslås finnas kvar på anslaget. Medel
          för kommuner
som har särskilt höga kostnader för LSS föreslås föras över till
utgiftsområde 9. Folkpartiets ram överstiger därmed
regeringens med 8,2
          miljarder kronor.
I motion Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd)
yrkandena 1 och 10 föreslås
          statsbidraget höjas med
2 miljarder kronor 2003 och ytterligare 1,5 miljarder
kronor 2004. Därtill tillförs 1 miljard kronor de närmsta två åren
för en
          nationell vårdgaranti. De särskilda
tillgänglighetsmedlen som finns på anslag
          48:5
föreslås föras till utgiftsområde 9. Kristdemokraternas förslag också
inom
          andra områden påverkar kommunernas uppgifter
och inkomster. För detta tillförs
          kommunerna  2
miljarder  kronor  över  det  generella  statsbidraget.
Kristdemokraternas ram är därför 5,2 miljarder kronor större än
regeringens.
           I motion Fi264 av Lena Ek
m.fl. (c) föreslås att de 2 miljarder kronor som
regeringen avsätter för en skolsatsning flyttas från utgiftsområde 16
till
          utgiftsområde 25. Motionärerna vill vidare
minska anslag 48:2 Bidrag till
          särskilda insatser i
kommuner och landsting med 200 miljoner kronor för att i
stället satsa dessa inom regionalpolitiken. Centerpartiet har
förslag också
          inom andra områden som påverkar
kommunernas utgifter och inkomster. Av dessa
          skäl
minskas det generella statsbidraget till kommunerna med 19,5
miljarder
          kronor.

Finansutskottets ställningstagande

          De
senaste årens goda utveckling har givit både kommuner och
landsting
          förbättrade ekonomiska förutsättningar
både genom ökade skatteintäkter och
          ökade
statsbidrag. Kommunernas konsumtionsutgifter beräknas 2002 öka med 1,7
%
          och 2003 med 1,3 % för att 2004 mattas av till en
ökning med 0,4 %. Antalet
          kommuner och landsting
med ekonomiskt överskott har ökat under de senaste åren.

Prioriteringen av kommunerna och landstingen fortsätter. År
2003 tillförs det
          generella statsbidraget 2
miljarder kronor och 2004 ytterligare 1 miljard
kronor i enlighet med den nationella handlingsplanen för hälso- och
sjukvård.
          En särskild satsning med 1,25 miljarder
kronor per år 2002(2004 görs också för
          att
förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Kommuner och
landsting
          har under 1999(2002 erhållit ca 1,3
miljarder kronor i extra skatteintäkter
          genom den
s.k. 200-kronan. Denna föreslås i årets budgetproposition förlängas
t.o.m. 2003. Till följd av konjunkturavmattningen och
kommunernas behov av att
          behålla  och  rekrytera
personal  infördes  2002  ett  tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner och landsting. Även detta stöd
föreslås
          förlängas t.o.m. 2003.
Moderata samlingspartiet föreslår kraftiga skattesänkningar och
avregleringar
          som bl.a. ska leda till minskade
kostnader för kommunerna och därför ett
          utrymme
att minska statsbidragen med 2,5 respektive 9,0 miljarder kronor 2003
och 2004. De beräkningar Moderaterna  redovisar
bedömer utskottet vara
          orealistiska. I själva
verket skulle enligt utskottets mening Moderaternas
förslag leda till minskade resurser till kommunerna och svårigheter att
bedriva
          en tillfredsställande kommunal verksamhet.
Därtill kommer att Moderaterna
          avvisar såväl
förslaget om tillfälligt sysselsättningsstöd som bidraget till
särskilda insatser i vissa kommuner och landsting. Utskottet
avvisar bestämt en
          sådan politik.
Utskottet konstaterar att Folkpartiet liberalerna föreslår en
minskning av
          statsbidraget till kommunerna med 2,4
miljarder kronor. Motionärerna hävdar att
          kommunala
koncernbildningar leder till att motsvarande skatteintäkter undandras
staten. Utskottet delar inte motionärernas syn på
kommunala koncerner. När det
          gäller koncernernas
förhållande till skattelagstiftningen framhöll utskottet
senast i betänkande 2001/02:FiU3 att kommunala bolag givetvis ska
behandlas på
          samma sätt som privata bolag. Utskottet
finner inte anledning att ompröva denna
          uppfattning.
Motionärerna   föreslår   också   förändringar   av
utgiftsområdestillhörighet för LSS-kostnaderna.  Utskottet
konstaterar att
          kommittén Utjämning av
LSS-kostnader avlämnade sitt slutbetänkande  (SOU
2002:103) i november 2002. Utskottet bedömer att kommitténs förslag bör
beredas
          innan beslut fattas i frågan.
Kristdemokraterna föreslår i sin motion bidrag till
kommunsektorn som
          överstiger de som föreslås i
budgetpropositionen. Detta beror bl.a. på att det
          i
Kristdemokraternas budgetalternativ föreslås skattesänkningar som påverkar
de
          kommunala skatteinkomsterna. Dessa föreslås
regleras genom höjda statsbidrag
          men också genom
att inkomsterna nettoredovisas på inkomsttitel 1111 Fysiska
personers inkomstskatt. Motionärerna föreslår en ram för
utgiftsområdet som
          innebär ett nettotillskott till
kommunerna med 2 miljarder kronor 2003 och
ytterligare 1,5 miljarder kronor 2004.
Utskottet vill framhålla att i takt med att ekonomiskt utrymme har
skapats
          sedan andra halvan av 1990-talet har
förstärkningar av vård, skola och omsorg
          haft hög
prioritet. Sedan 1996 har 24 miljarder kronor tillförts kommunerna.
Tillskottet beräknas öka ytterligare genom satsningar
på vården och skolan.
          Riksdagen har i beslutet om
ramarna för 2003 avstyrkt såväl Kristdemokraternas
inriktning av den ekonomiska politiken som deras förslag till ramar
för
          utgiftsområde 25. Utskottet ställer sig
därför inte bakom motionärernas
          förslag.
Centerpartiets justering av statsbidragen för de
förslag som påverkar
          skatteunderlaget innebär en
nettominskning av ramen för utgiftsområdet med 19,5
miljarder kronor. Förslagen till neutraliseringar uppgår till 21,3
miljarder
          kronor. Nettoöverföringen till
kommunerna ökar således med 1,8 miljarder
kronor.  Centerpartiet avvisar emellertid regeringens skolsatsning på
2
          miljarder kronor 2003 vilken redovisas under
utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning och föreslår i stället en satsning på skolan genom
höjt
          generellt statsbidrag genom utgiftsområde
25.
           Centerpartiet avvisar regeringens förslag
om tillfälligt sysselsättningsstöd
          vilket
försvagar kommunernas ekonomi. Resultatet av Centerns förslag blir
således att kommunernas resurser minskar. Utskottet
ställer sig avvisande till
          detta förslag.
Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag till anslag inom
          utgiftsområde 25 (punkt
3). Utskottet anser att den ökning med 456 miljoner
kronor av ramen för utgiftsområde 25 som riksdagen beslutat om den 4
december
          2002 bör föranleda en höjning  av
det  generella  statsbidraget  till
kommunsektorn.  Utskottet  har  i betänkande 2002/03:FiU1 tillstyrkt
att
          grundavdraget höjs på sätt som föreslås i
motion Fi230 (s, v, mp). Därigenom
          reduceras det
kommunala skatteunderlaget. För att kompensera kommunerna för
detta föreslås i betänkandet att dessa tillförs 456 miljoner
kronor. Enligt
          utskottets mening bör denna
kompensation regleras över anslag 48:1 Generellt
statsbidrag till kommuner och landsting. I övrigt tillstyrker
utskottet
          regeringens förslag till anslag inom
utgiftsområde 25 (punkt 3). Därmed
          avstyrks
motionerna Fi262 (m), Fi232 (fp) yrkande 9 i denna del, Fi278 (fp)
yrkande 1, Fi284 (kd) yrkandena 1 och 10 samt Fi264
(c).

       2 Bemyndigande under anslag 48:2
Bidrag till särskilda
       insatser i vissa kommuner och
landsting


          Utskottets förslag i
korthet

          Utskottet tillstyrker regeringens
förslag att bemyndiga regeringen att
          för
reservationsanslag 48:2 under 2003 besluta om bidrag för främjande
av  samverkan  mellan  kommuner  och  mellan
landsting  med
          befolkningsminskning som inklusive
redan gjorda åtaganden innebär
          utgifter om högst
50 miljoner kronor under 2004. Därmed tillstyrker
utskottet propositionens punkt 1.

Budgetpropositionen

          Regeringen
föreslår i punkt 1 att riksdagen bemyndigar regeringen att under
2003 för reservationsanslag 48:2 Bidrag till särskilda
insatser i vissa
          kommuner och landsting besluta
om bidrag för främjande av samverkan mellan
kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning som inklusive
tidigare
          gjorda åtaganden innebär utgifter om högst
50 000 000 kr under 2004.

Finansutskottets ställningstagande

Enligt regeringsformens 9 kap. 10 § får regeringen inte ikläda
staten
          ekonomiska förpliktelser utan riksdagens
bemyndigande. För det i propositionen
          beskrivna
ändamålet  fordras  det  ett bemyndigande. Mot denna bakgrund
tillstyrker  utskottet  regeringens  förslag  till
bemyndigande  för
          reservationsanslag 48:2 Bidrag
till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting (punkt 1).


3 Hivpreventivt arbete i storstadsregionerna


Utskottets förslag i korthet

Utskottet ställer sig bakom att regeringen 2003 betalar
ut högst 90
          miljoner kronor till hivpreventivt
arbete i storstadsregionerna.
          Motionsyrkandena
avstyrks.
           Jämför reservation 1 (fp).

         Bakgrund

          Åren
1998, 1999 och 2000 anvisade riksdagen medel för hivpreventivt arbete
i
          storstadsregionerna. Medlen har anvisats inom
ramen för anslaget för särskilda
          insatser i kommuner
och landsting. I budgetpropositionen för 2001 gjordes ingen
öronmärkning av dessa medel. Riksdagen tog då initiativ till att
medel skulle
          öronmärkas även för 2001. I
budgetpropositionen för 2002 aviserade regeringen
att man även för 2002 avsåg att betala ut samma belopp, 84 miljoner
kronor.

           I budgetpropositionen för 2003
aviserar regeringen att man avser betala ut
          högst
90 miljoner kronor för att förebygga hiv/aids i storstadsregionerna
från
          anslag 48:2 Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting.

         Motionerna

          I  motion  Fi219 av Tasso Stafilidis
m.fl. (v, s, fp, c, mp) begärs
tillkännagivande om att permanenta det specialdestinerade statliga
anslaget
          till den preventiva verksamheten mot
hiv/aids. Motionärerna pekar bl.a. på
          betydelsen
av frivilligorganisationernas arbete.

           I
motion Fi220 av Tasso Stafilidis (v) föreslås att riksdagen ska
ge
          regeringen till känna att resurserna för det
öronmärkta hivpreventionsarbetet i
storstadsregionerna  bör fördelas på central nivå. Motionären anser
att
          nuvarande ordning, där de organ som fördelar
resurserna själva är aktörer på
          området, bör
ersättas av en ordning där fördelningen sker på central nivå och
där frivilligorganisationer, kommuner och landsting i
storstadsregionerna får
          söka på lika villkor.
           Motion Fi260 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp,
c, mp) överensstämmer till
          sitt innehåll med motion
Fi219.
           I motion L249 av Lars Leijonborg
m.fl. (fp) föreslås att riksdagen ska ge
regeringen till känna att öronmärkta statsbidrag för hivprevention ska
finnas
          också i fortsättningen. Bakgrunden är att
regeringen betecknar bidragen som
          tillfälliga.

         Finansutskottets ställningstagande

          Utskottet har ovan (avsnitt 1) tillstyrkt att
reservationsanslag 48:2 Bidrag
          till särskilda
insatser i vissa kommuner och landsting ska föras upp med 348
miljoner kronor 2003. Insatser som finansierats från detta
anslag de senaste
          åren har utgjort ett viktigt
inslag i kampen mot hiv/aids. Arbetet bedrivs med
hjälp av flera frivilligorganisationer som t.ex. Röda korset, RFSL och
Noaks
          ark och når på så sätt i stor utsträckning
ut till riskgrupperna. Utskottet
          förutsätter att
medlen fördelas på ett sådant sätt så att bästa möjliga effekt
uppnås. I budgetförslaget för 2003 aviserar regeringen att man
2003 kommer att
          betala ut upp till 90 miljoner
kronor  för  hivpreventivt  arbete  i
storstadsregionerna från anslaget.

           Mot
denna bakgrund ställer sig utskottet bakom regeringens inriktning
samt
          avstyrker motionerna Fi219 (v, s, fp, c, mp),
Fi220 (v), Fi260 (v, fp, c, mp)
          samt L249 yrkande 15
(fp).

       4 Tillfälligt sysselsättningsstöd


          Utskottsförslag i korthet

          Utskottet tillstyrker regeringens förslag  att
det  tillfälliga
          sysselsättningsstödet till kommuner
och landsting förlängs och att det
          ska utgå även 2003
(punkt 2). Motionsyrkandet avstyrks.
           Jämför
reservation 2 (m).

         Budgetpropositionen

          Regeringen föreslår i punkt 2 att
riksdagen godkänner att det tillfälliga
sysselsättningsstödet till kommuner och landsting förlängs och att det ska
utgå
          även 2003. Förslaget beräknas medföra
minskade inkomster för staten om
          sammanlagt ca 3
miljarder kronor under 2003 och 2004.

Motionerna

          I motion Fi287 av Lennart
Hedquist m.fl. (m) föreslås att riksdagen beslutar
att upphäva det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommuner och
landsting.

           I motion Fi234 av Maud
Olofsson m.fl. (c) bygger inkomstberäkningen på att
det tillfälliga sysselsättningsstödet avskaffas.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet  behandlade  regeringens  förslag i proposition
2001/02:95 ett
          tillfälligt sysselsättningsstöd
till kommuner  och landsting för 2002 i
betänkandena 2001/02:FiU25 och 2001/02:FiU26. Utskottet tillstyrkte då
med
          vissa förtydliganden regeringens förslag i
propositionen. I samband med
          behandlingen av
propositionen avvisade utskottet yrkanden med samma innebörd
som den nu aktuella.

Utskottet motiverade sitt ställningstagande med att stödet gör det
möjligt
          att  stärka  kvaliteten  i  den
kommunala verksamheten och upprätthålla
sysselsättningen samt tidigarelägga  planerade  nyanställningar.
Därigenom
          motverkas en ökning av arbetslösheten
samtidigt som verksamheten stärks inom
          sektorer
som  har  stor  betydelse  för  välfärden. Regeringen anför i
budgetpropositionen att man bedömer att motsvarande stöd
bör utgå även 2003.
          Detta motiveras bl.a. av att
man vill förstärka kommunernas ekonomi (se bl.a.
volym 1 s. 28 och 87 samt volym 2 utgiftsområde 25 s. 12 f.).
Mot  denna bakgrund tillstyrker utskottet regeringens
förslag att det
          tillfälliga sysselsättningsstödet
till kommuner och landsting förlängs och att
          det ska
utgå även 2003 (punkt 2). Därmed avstyrker utskottet motion Fi287 (m)
yrkande 40.

       5 Kommunal
ekonomi och balanskrav


          Utskottets
förslag i korthet

          Utskottet avstyrker
motionsyrkanden om bl.a. balanskravet, precisering
och reglering av finansieringsprincipen och breddning av den kommunala
skattebasen.
           Jämför
reservationerna 3 (fp), 4 (kd) och 5 (c).

Motionerna

          I motion Fi278 av Karin
Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 2 framhålls betydelsen av
att följa utvecklingen så att kommuner kompenseras på rätt nivå
efter
          införandet av maxtaxa inom barnomsorg
och äldreomsorg.  Det  är enligt
          motionärerna
viktigt att följa utvecklingen så att de båda maxtaxesystemen inte
leder till kvalitetsförsämringar.

Motionärerna framhåller vidare i yrkande 3 att det bör utredas hur
stor del
          av kostnaderna för socialbidrag som är
direkt beroende av arbetslöshet.
          Bakgrunden
till förslaget är att motionärerna anser att det är ett gemensamt
ansvar för stat och kommun att få dem som är långvarigt
socialbidragsberoende
          ur fattigdomsfällan.
Kunskaperna behövs för att kunna utveckla åtgärder för att
byta bidrag mot försörjning.
           I motion
Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd) anförs att regeringen under senare
delen av 1990-talet använt kommunerna som  en
budgetregulator och att
          statsbidragen urholkats
och skatteintäkterna försvagats. Samtidigt har statliga
reformer krävt ett ökat kommunalt ansvarstagande som inte
kompenserats av
          finansieringsprincipen. I yrkande
6 framhålls att nuvarande regering och
majoriteten i riksdagen gjort alltför många avsteg från
finansieringsprincipen.
          Kommuner och landsting har
inte fått motsvarande kompensation via statsbidrag
för att täcka kostnaderna för de nya uppgifterna. Motionärerna menar
att
          finansieringsprincipen behöver lagfästas och ges
ett mer preciserat innehåll.
           I yrkande 8 i
samma motion förespråkar motionärerna ett fortsatt arbete med
syfte att öka den kommunala skattebasen så att behovet av
statliga bidrag kan
          minskas. Den kommunala
självstyrelsen gagnas enligt motionärerna inte av
specialdestinerade bidrag. Dessa orsakar i stället undanträngningseffekter
inom
          flera av kommunernas verksamheter.
I motion Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9
begär motionärerna att
          regeringen ska låta utreda
frågan om förstärkt kommunal skattebas. Genom en
förstärkning av skattebasen ska bl.a. beroendet av statsbidrag
minskas. En
          metod som motionärerna framhåller är
att ersätta grundavdraget  med en
skatterabatt.
           I motion Fi221 av Christer
Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s)
framhålls att den ekonomiska situationen är svår för många, framför allt
för
          små och medelstora kommuner. Motionärerna
konstaterar att det har varit en viss
          övervältring
av kostnader från stat till landsting och kommuner och att
kommunernas svårigheter att få ekonomin i balans i kombination
med balanskravet
          ibland leder till åtgärder som på
sikt inte är bra för kommunen. Därför bör
kommunernas ekonomiska situation och effekterna av balanskravet ses
över.
           Owe Hellberg (v) anför i motion Fi246
yrkande 1 att inte alla kommuner kommer
          att kunna
leva upp till balanskravet såsom föreskrivs i kommunallagen. Kommuner
och landsting ska ha sina budgetar i balans senast 2002.
Det är dock oklart vad
          som händer i de fall
kommuner inte lever upp till kravet. I lagstiftningen ska
det klargöras vilket åtagande den enskilda kommunen har liksom
statens
          skyldigheter att agera och ta sitt
ansvar. Det bör enligt motionären utredas
          hur denna
lagstiftning bör utformas.

         Finansutskottets
ställningstagande

          Frågan om att
precisera finansieringsprincipens  innehåll  togs  upp av
finansutskottet redan hösten 1993 (bet. 1993/94:FiU2) då
utskottet ansåg att
          tolkningen  och
tillämpningen  av  principen  borde  klargöras.  I
kompletteringspropositionen 1994 (prop. 1993/94:150, bilaga 7,
s. 33 och 34)
          gjorde regeringen ett antal
förtydliganden om principens tillämpning. Där
framgår t.ex. att principen enbart omfattar statligt beslutade åtgärder som
tar
          direkt sikte på kommunala verksamheter, att
reglering enbart ska göras för
          direkta
ekonomiska  effekter  och  att alla propositioner som påverkar
kommunsektorns verksamhet och ekonomi ska innehålla
en bedömning av de
          kommunalekonomiska
konsekvenserna och huruvida  finansieringsprincipen  är
tillämplig. Finansieringsprincipen omfattar inte statliga åtgärder
som inte tar
          direkt sikte på, men ändå får
indirekta ekonomiska effekter för kommunsektorn.
Sådana effekter ska däremot beaktas när en bedömning görs av
statsbidragens
          storlek.

I 2001 års ekonomiska vårproposition anförde regeringen att den
tillsammans
          med Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet tillsatt en arbetsgrupp med
uppgift  att  diskutera  processfrågor  avseende  tillämpningen
av
          finansieringsprincipen. Regeringen avser att
återkomma om resultatet av detta
          arbete.
Mot bakgrund av de svårigheter vissa kommuner och
landsting har med att uppnå
          ekonomisk balans utsåg
regeringen en utredare med uppgift att göra en översyn
av  kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning
och  dess
          tillämpning. Utredaren skulle enligt
direktivet undersöka behovet av att
          ytterligare
förtydliga och eventuellt modifiera balanskravet. Utredningens
resultat, som presenterades i november 2001 (SOU
2001:76), bereds inom
          Regeringskansliet.
Regeringen beslutade i november 2002 att förordna
generaldirektör Jane
          Cederqvist som generaldirektör
i Finansdepartementet från den 1 januari 2003.
Hennes uppgift blir i första hand att med hjälp av ett särskilt kansli
följa
          utvecklingen  i  kommuner och landsting
som har ekonomiska svårigheter.
          Arbetsuppgifterna
handlar om att analysera den ekonomiska situationen i vissa
kommuner och landsting, samt vid behov och i samarbete med
dessa ta fram
          program för omstrukturering och
utveckling av verksamheten. Hon kommer att
          biträda
den politiska ledningen i Finansdepartementet i bedömningen av behovet
av insatser. Arbetet kommer inledningsvis att inriktas
på att särskilt följa
          upp den ekonomiska
situationen i Stockholms läns landsting.
           Vad
gäller  skattebasen  har  Kommunförbundet  i
Skattebasutredningens
          slutrapport (november 2000)
slagit fast att den enskilt viktigaste faktorn för
utvecklingen  av  kommunernas inkomster är sysselsättningens
utveckling.
          Sysselsättningen är också ett centralt
mål för politiken, och en rad åtgärder
          vidtas för
att öka sysselsättningen. Kommunförbundet har också pekat på några
andra möjliga förändringar för att bredda skattebasen och
minska kommunernas
          beroende av statliga bidrag.
I det nu behandlade förslaget till statsbudget
genomförs två förändringar som bidrar till att minska kommunernas
beroende av
          statens  bidrag.  Det  gäller  dels
borttagandet  av  avgiften  till
kommunkontosystemet, dels skattereduktionen för allmän pensionsavgift.
           Utskottet ser mot bakgrund av det arbete som
pågår ingen anledning att göra
          något
tillkännagivande utifrån de här behandlade motionerna. Därmed
avstyrker
          utskottet motionerna Fi221 (s), Fi278
(fp) yrkandena 2 och 3, Fi284 (kd)
          yrkandena 6
och 8, Fi246 (v) yrkande 1 samt Fi234 (c) yrkande 9.

6 Inkomst- och kostnadsutjämningssystemet


Utskottets förslag i korthet

En kommitté har till uppgift att se över vissa delar av
statsbidrags-
          och utjämningssystemet. Med hänvisning
härtill avstyrker utskottet ett
          antal motionsyrkanden
om översyn av utjämningssystemet.
           Jämför
reservationerna 6 (m), 7 (fp), 8 (kd) och 9 (c).

Budgetpropositionen

          I
budgetpropositionen för 2003 konstaterar regeringen att det finns ett
behov
          av att kontinuerligt följa upp och utvärdera
utjämningssystemet. En parla-
          mentarisk
kommitté  för  översyn  av  det  kommunala statsbidrags- och
utjämningssystemet  (dir.  2001:73) har i uppdrag att
bl.a.  se  över
          träffsäkerheten i
utjämningssystemet, möjligheterna till förenklingar och
effekterna av befolkningsförändringar.  Den  ska  även se
över de s.k.
          införandereglerna. Kommittén ska
redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober
2003.

         Motionerna

I Moderata samlingspartiets  motion  Fi231  föreslås
att det kommunala
          utjämningssystemet snarast ska
ersättas med ett statligt utjämningssystem som
tydligt belönar tillväxt och kostnadseffektivitet samtidigt som det ger
goda
          förutsättningar för alla kommuner med
otillräcklig skattekraft att fullgöra
          sina
uppgifter (yrkandena 15 och 16). Motionärerna anser att det
nuvarande
          systemet är oförenligt med grundlagens
bestämmelser. Utjämningssystemet tar
          bort alla
incitament för kommunerna att själva påverka sin inkomstsituation
genom en förhöjd skattekraft. De hårdast drabbade är
tillväxtkommuner och
          aktiva glesbygdskommuner.
Utjämningssystemet har direkt skadliga effekter för
samhällsekonomin. Kommuner med hög förvärvsfrekvens straffas. Kommuner
där nya
          jobb skapas straffas. Kommuner som kommer in
i en negativ utvecklingsspiral får
          inte högre
intäkter, även om kommunen anstränger sig för att vända denna
utveckling.

           På
landstingssidan har Stockholms läns landsting som enda landsting
drabbats
          mycket hårt av en mycket långtgående
utjämning  som  leder  till  att
inkomstutjämningsavgiften skenat. Landstinget har inte fått behålla
inkomsterna
          av sin tillväxt men däremot med råge ta
kostnaderna för den.
           I avvaktan på ett
nytt statligt utjämningssystem föreslår motionärerna att
vissa förändringar görs i utjämningssystemet fr.o.m. 2003.
Kommuner och
          landsting som har en relativ
skattekraftstillväxt ska få behålla denna.
Kommuner som tappar skattekraft berörs inte utan får som nu kompensation
för
          detta. Motionärerna anser att en spärr ska
införas för utjämningsavgiften för
          landsting.
Effekten blir att en allt orimligare finansieringssituation för
vissa kommuner och landsting mildras; samtidigt får de
kommuner och landsting
          som erhåller stöd inom
utjämningssystemet behålla dessa.
           Folkpartiet
liberalerna anför i motion Fi290 att  direktiven för den
parlamentariska Kommittén om översyn av inkomst- och
skatteutjämningen är
          alltför  begränsade.
Kommittén  bör  därför  ges  tilläggsdirektiv.
Utjämningssystemet måste bli tydligare. I dag kan en kommun bli starkt
beroende
          av hur en viss enskild faktor faller
ut. Inkomstutjämning med nuvarande
          konstruktion
ger skenande oförutsedda betalningsflöden. Mot bakgrund av detta
bör kommittén utreda en renodling av systemet, dvs. minska
antalet ingående
          faktorer. Inkomst- och
kostnadsutjämning bör ses samlat och inte som i dagens
system separerat. Kommittén bör vidare utreda om utjämningen som helhet
ska ske
          genom statens försorg. I ett sådant
uppdrag måste ligga att utreda vilka
förändringar  i  form  av  skatteväxlingar  och  andra  förändringar
i
          statsbidragssystemet som i så fall skulle vara
nödvändiga för att utjämningen
          även i fortsättningen
ska beröra både kostnader och intäkter samt hur staten
skulle ha ekonomiskt utrymme att lösa denna uppgift.
Folkpartiet liberalerna anför i motion Bo290 att systemet för
skatteutjämning
          mellan kommuner utgör en hämmande
faktor för bostadsbyggandet (yrkande 8).
Motionärerna anser att kommuner och landsting ska ha likvärdiga
förutsättningar
          att bedriva sin kärnverksamhet.
Utjämningen ska dock baseras på tydligt mätbara
strukturella kostnadsskillnader.  För  flera  kommuner  uppstår  en
s.k.
          pomperipossaeffekt, dvs. vid en ökning av
skatteunderlaget får kommunen betala
          en avgift
till systemet som är högre än skatteinkomstökningen. Reglerna medför
en utjämningseffekt  på  mellan  99 och 102 %.
Motionärerna anser att
          utjämningsgraden bör
sänkas för att rätta till rådande missförhållanden.
Regelverket måste således reformeras i grunden.
Centerpartiet anför i motion N345 att vissa faktorer från det
kommunala
          skatteutjämningssystemet ska föras över
till den statliga regionalpolitiken
          (yrkandena 13
och 14). Riksdag och regering ska inte inskränka den kommunala
beslutanderätten. För att det ska fungera måste landets
kommuner så långt som
          möjligt också ges
ekonomiska möjligheter till självbestämmande. Det kommunala
skattesystemet handlar om att alla i hela landet ska få likvärdig
tillgång till
          skola, vård och omsorg. Systemet ska
utjämna såväl skillnader i skattekraft som
strukturella skillnader. Dagens tekniska lösning kan leda till vissa
effekter
          som kan upplevas motverka tillväxt och
förnyelse. Dessa mindre problem måste
          justeras för
att systemet ska ha bred förankring och legitimitet.
I motion Fi204 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s) anförs
att en ö-
          faktor bör införas i utjämningssystemet
så att Gotlands kommuns merkostnader
          för sjukvården
kan utjämnas. Motionärerna anser att kommunen inte i längden
kommer att klara av finansieringen av sjukvården om den ska ha
en sjukvård som
          är likvärdig med övriga landet.
De anser att de speciella förhållanden som
          gäller
för sjukvården på Gotland bör uppmärksammas i arbetet med att se
över
          utjämningssystemet.
Henrik Westman (m) begär i motion Fi206 ett tillkännagivande om att
dagens
          utjämningssystem mellan kommunerna ska
avskaffas (yrkande 2). Om en kommun med
          en för
låg egen skattekraft behöver ytterligare resurser ska detta regleras
mellan staten och den enskilda kommunen. Motionären
påpekar att ingen kommun
          ska tvingas höja skatten
för att finansiera andra kommuners åtaganden.
Motionären anser att en utjämning mellan kommuner kan behövas, men
att
          utjämningen då bör vara objektiv,
någorlunda rättvis, innehålla positiva
          incitament
samt ske via statsskatten och inte, som nu, via kommunalskatten.
I motion Fi222 av Christer Adelsbo och Göran Persson i
Simrishamn (s) begärs
          ett tillkännagivande om vikten
av att se över kostnadsutjämningens effekter för
          små
och medelstora industrikommuner. Motionärerna anför att nuvarande
system
          fungerar bra men att det finns en del
brister som bör studeras vid översynen.
          Det finns
exempel på industrikommuner som nu har lägre statsbidrag än vad de
hade när nuvarande system infördes. Detta beror på
kostnadsutjämningen mellan
          kommunerna.
I motion Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. (s) begärs
att grunderna för
          byggkostnadsfaktorn i
utjämningssystemet ska uppdateras till de verkliga
förhållandena. Motionärerna anser att faktorn har till uppgift att
kompensera
          kommuner med höga byggkostnader. De anser
att om faktorn uppdateras kommer det
          att innebära
att samtliga kommuner i Stockholms län får tillägg för höga
byggkostnader.
           Anna Lilliehöök
(m) anser i motion Fi226 att det kommunala utjämningssystemet
behöver reformeras. Regelsystemet är komplicerat och har vuxit
och lappats på
          under de senaste 20 åren. De olika
kompensations- och bidragsmodellerna ger i
          vissa
fall kompensation för samma sak flera gånger eller belastar med
avgift
          samtidigt som kompensation utbetalas i någon
annan del av systemet. Motionären
          anser att
kostnadsutjämning av olika fördyrande faktorer för kommunal service
behövs. Det är dock viktigt att systemet är trovärdigt
och baseras på fakta.
          När och om en kommun
anses behöva bidrag ska detta vara en statlig fråga.
Kommuner ska inte behöva höja skatten för att betala för andra
kommuners
          ansvarsområde. Alla regler måste utformas
så att de uppmuntrar och belönar
          åtgärder som
leder till tillväxt och positiv utveckling.
Kerstin Lundgren (c) förordar i motion Fi242 att Kommittén för översyn av
det
          kommunala  statsbidrags- och
utjämningssystemet ska ges tilläggsdirektiv.
Tilläggsdirektiven ska innebära att kommittén förutsättningslöst ska
granska,
          pröva och forma ett system som ger
människor likvärdiga möjligheter i hela
          landet,
stärker och fördjupar det kommunala självstyret och främjar tillväxt
över hela landet. Ett nytt system bör kunna genomföras
under mandatperioden.
           I motion Fi246 av
Owe  Hellberg  (v) begärs att regeringen utreder
utjämningssystemen och det generella statsbidraget (yrkande 2). Det
kommunala
          inkomstutjämningssystemet bör garantera
alla kommuner och landsting 100 % av
          den
genomsnittliga skattekraften. Det generella statsbidraget bör i sin
helhet
          fördelas utifrån antalet invånare och
åldersstruktur. En utredning och ett
          beslut i
frågan är nödvändigt för att bl.a. ta bort de särskilda insatser som i
dag är nödvändiga för att systemet inte fungerar fullt
ut.
           I motion N305 av Marietta de
Pourbaix-Lundin m.fl. (m) anförs att det
inomkommunala utjämningssystemet ska avskaffas från den 1 januari 2004
(yrkande
          11). Riksdagen bör då ha hunnit
besluta om ett nytt system som stimulerar
          ekonomisk
tillväxt samtidigt som det ger tillräckliga bidrag till kommuner och
landsting med otillräcklig skattekraft. Motionärerna
anser att regeringen är
          Stockholmsfientlig.
Utjämningssystemet innebär en omflyttning av skattemedel
från en kommun till en annan. Det inomkommunala
utjämningssystemet är så
          konstruerat att det
straffar tillväxt var den än uppstår. Ett tiotal kommuner i
Stockholms län drabbas av pomperipossaeffekter i systemet. I
pomperipossa-
          kommunerna innebär en nyinflyttad med
fast lön att kommunen måste betala mer än
skatteintäktsökningen i skatteutjämning. Flera kommuner i Stockholms län
får se
          stora delar av sina skatteinkomster
utdelas till andra delar av landet.
          Invånarna
tror sig betala för att få en bra skola för sina barn eller en värdig
vård för åldrande släktingar. I själva verket används
deras skattepengar till
          något annat någon
annanstans i Sverige.
           Invånarna i
Stockholmsregionen utgör en femtedel av den svenska befolkningen
och svarar för en dryg fjärdedel av statens samlade
skatteintäkter. Därutöver
          bidrar regionens invånare
till övriga landet med totalt ca 10 miljarder kronor
via den kommunala skatteutjämningen.
           I
motion N393 av Lars Lindén m.fl. (kd) framhålls betydelsen av
en
          långtgående utjämning av de ekonomiska
förutsättningarna för kommuner och
          landsting
(yrkandena 4 och 5). Kommunerna ska ha någorlunda likvärdiga
förutsättningar för sin verksamhet och service oberoende
av skattekraft och
          opåverkbara strukturella
kostnader. Systemet ska förena en utjämning med
incitament för tillväxt och förnyelse. Det är viktigt att systemet
är
          begripligt  och demokratiskt förankrat hos
alla kommuner och landsting.
          Motionärerna är
kritiska mot kostnadsutjämningens bristande träffsäkerhet. De
anser att utjämningssystemet inte är i enlighet med grundlagens
intentioner om
          den kommunala självstyrelsen,
lokaliseringsprincipen  och  den  kommunala
beskattningsrätten. De anser därför att systemet bör ändras till ett
statligt
          utjämningssystem.
Martin Andreasson m.fl. (fp) anför i motion N397 att det är dags att
renodla
          dagens skatteutjämningssystem och minska
antalet ingående faktorer (yrkande
          18).
Utjämningssystemet leder till orimliga följder både för
kommunernas
          ekonomi och för medborgarnas situation.
Inkomst- och kostnadsutjämning bör ses
          samlat och
inte separerat som i dagens system. Att människor ska ha samma
möjligheter till grundläggande kommunalt finansierad service
oavsett var de bor
          i landet är en grundläggande
socialliberal princip. Ett system för utjämning av
de kommunalekonomiska  förutsättningarna är både rimligt och
nödvändigt.
          Motionärerna anser att
skatteutjämningssystemet ska vara tillväxtfrämjande. Det
gällande systemet är oöverskådligt och innebär att slutresultatet
för den
          enskilda kommunen ibland blir starkt
beroende av hur en viss enskild faktor
          faller ut.
Inkomstutjämningen med nuvarande  konstruktion  ger  skenande
betalningsflöden. Ett talande exempel är Stockholms läns
landsting, som är den
          enda nettobetalaren i
landstingens utjämningssystem. Alla andra landsting är
nettomottagare.
           Monica Green m.fl. (s)
anför  i  motion  N398  att  det  kommunala
utjämningssystemet bidrar till en ökad rättvisa mellan kommunerna (yrkande
4).
          Motionärerna anser att det behövs mer samverkan
mellan de mindre kommunerna för
          att skapa bättre
förutsättningar för vård, skola och omsorg. På landsbygden
behöver de små skolorna och affärerna bevaras för att servicen ska
tillgodoses.
          Skolorna är oerhört viktiga för
byarnas överlevnad. Motionärerna anser att
förutsättningarna för skolor, affärer och annan service på landsbygden bör
ses
          över.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet har vid flera tillfällen behandlat flera motsvarande förslag
bl.a.
          hösten 2000 (bet. 2000/01:FiU3), våren 2001
(bet. 2000/01:FiU29), hösten 2001
          (bet.
2001/02:FiU3) och senast våren 2002 (2001/02:FiU19) och då
bl.a.
          konstaterat:

§ att utskottet återkommande har pekat på att grundlagsfrågan har
prövats
            såväl av Lagrådet som av
konstitutionsutskottet. Utskottet har vid ett
flertal tillfällen uttalat att man delar konstitutionsutskottets syn
att
            någon omprövning av systemet från
konstitutionella synpunkter inte är
erforderlig,
          §
          §
att  dagens  utjämningssystem är väl  förenligt  med  den
kommunala
            självstyrelsen. För många kommuner
med låg skattekraft är bidragen från
inkomstutjämningen i själva verket en förutsättning för att principen
om
            kommunalt självstyre ska ges ett reellt
innehåll. Utan dessa bidrag vore det
            omöjligt
för många kommuner att upprätthålla en nivå på den kommunala
servicen i paritet med landet i övrigt,
§
          § att det inte är aktuellt att
ompröva de grundläggande principerna för det
nuvarande systemet som har ett brett stöd både i den kommunala världen och
i
            riksdagen. I stället vill utskottet
understryka den mycket stora betydelse
            som
utjämningssystemet  har  för  att  skapa  likvärdiga  ekonomiska
förutsättningar för landets kommuner och
landsting.
          §
Utjämningssystemet har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete. I
SOU
          2000:120 och SOU 2000:127 lämnar utredarna
vissa förslag om utjämningssystemet
          och pekar på
behovet av en fortsatt analys av delar av systemet. Regeringen
tillsatte i september 2001 en parlamentarisk kommitté för
att se över vissa
          delar av statsbidrags- och
utjämningssystemet. Kommittén för översyn av det
kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet (dir.2001:73) ska bl.a.:

          § analysera om målen för
utjämningssystemet uppnås i den del som avser
utjämning  för  strukturella kostnadsskillnader och vid behov
föreslå
            förändringar,
§
          § analysera och lämna förslag till hur
kommuner och landsting med kraftig
befolkningsminskning kan ges likvärdiga förutsättningar att
tillhandahålla
            vård, omsorg och utbildning,
          §
          § undersöka och
lämna förslag till hantering av de eftersläpningseffekter som
uppstår i vissa kommuner med kraftig befolkningsökning,
          §
          § undersöka
möjligheterna  till  förenklingar  av  statsbidrags-  och
utjämningssystemet,
          §
§ lämna förslag till hur intäktsförändringar för
enskilda kommuner och
            landsting till följd av
ändringar i statsbidrags- och utjämningssystemet
efter 2004 ska hanteras.
          §
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober
2003.

           Utskottet ser ingen anledning
att föregripa det pågående utredningsarbetet
          och
avstyrker därför motionerna Fi204 (s), Fi206 (m) yrkande 2, Fi222
(s),
          Fi224 (s), Fi226 (m), Fi231 (m) yrkandena 15
och 16, Fi242 (c), Fi246 (v)
          yrkande 2, Fi290
(fp), N305 (m) yrkande 11, N345 (c) yrkandena 13 och 14, N393
(kd) yrkandena 4 och 5, N397 (fp) yrkande 18, N398 (s) yrkande 4
och Bo290 (fp)
          yrkande 8.
 
ReservationerUtskottets förslag till riksdagsbeslut och
ställningstaganden har föranlett
          följande
reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


         1. Hivpreventivt arbete i storstadsregionerna
– punkt 3 (fp)

            av Karin
Pilsäter och Gunnar Nordmark (fp).

         Förslag
till riksdagsbeslut

          Vi anser att
utskottets förslag under punkt 3 borde ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i
          reservation 1 om att de
specialdestinerade statsbidragen för hivprevention i
storstadsregionerna ska finnas kvar. Därmed bifaller riksdagen
motionerna
          2002/03:Fi219 av Tasso Stafilidis
m.fl. (v, s, fp, c, mp),
          2002/03:Fi260 av Tasso
Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp) och
2002/03:L249 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 15 samt avslår
motion
          2002/03:Fi220 av Tasso Stafilidis
(v).

         Ställningstagande

Vi anser att de ekonomiska förutsättningarna för
hivprevention inte får
          försämras. Det vore direkt
förödande att rusta ner hivpreventionen. Regeringen
har flera gånger  aviserat  att de specialdestinerade statsbidragen
för
          hivprevention i storstadsregionerna  ska
upphöra. Vi avvisar bestämt en
          nedrustning  av
den  hivpreventiva  verksamheten  och  anser  att  de
specialdestinerade statsbidragen ska finnas kvar även i
framtiden. Detta bör
          riksdagen tillkännage för
regeringen som sin mening.

          Med det anförda
föreslår vi att riksdagen bifaller motionerna L249 (fp) yrkande
15, Fi219 (v, s, fp, c, mp) och Fi260 (v, fp, c, mp) samt
avslår motion Fi220
          (v).

2.   Tillfälligt sysselsättningsstöd – punkt 4 (m)

            av Fredrik Reinfeldt, Gunnar Axén och
Tomas Högström (alla m).

         Förslag till
riksdagsbeslut

          Vi anser att
utskottets förslag under punkt 4 borde ha följande lydelse:

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i
          reservation 2 om att det
tillfälliga sysselsättningsstödet bör upphöra. Därmed
bifaller riksdagen motion 2002/03:Fi287 av Lennart Hedquist m.fl. (m)
yrkande
          40 och
          avslår
proposition 2002/03:1 utgiftsområde 25 punkt 2.

Ställningstagande

          Vi anser att det
tillfälliga sysselsättningsstödet till kommuner och landsting
bör upphävas. De åtgärder som bör sättas in för att stärka
sysselsättningen och
          företagandet måste vara av
långsiktig och strukturell natur.

Regeringens  uttalade  syfte  med  förslaget  till  förlängning
av
          sysselsättningsstödet är att ge kommunerna ett
ytterligare statligt stöd för
          sin verksamhet.
Kommuner kan dock inte bygga sin verksamhet på tillfälliga stöd
utan de behöver tydliga och stabila spelregler för en hållbar
och balanserad
          ekonomi. Dessutom är
sysselsättningsstödet inte konkurrensneutralt mellan olika
verksamhetsformer, vilket bl.a. försvårar en rättvis offentlig
upphandling och
          försvårar för privat verksamhet.
           Även den nu föreslagna förlängningen av det
tillfälliga sysselsättningsstödet
          till kommuner
och landsting föreslås avräknas mot skattekontot, dvs. mot
statsbudgetens inkomster. Något skäl till varför denna lösning
väljs redovisas
          inte av regeringen. Enligt 17 §
första stycket budgetlagen ska statens
          inkomster
och utgifter redovisas brutto på statsbudgeten. Den valda ordningen
kan inte anses vara förenlig med
bruttoredovisningsprincipens krav på att
inkomster som redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten alltid
ska
          budgeteras och redovisas brutto. Finansutskottet
har vid ett flertal tillfällen
          i sina betänkanden
betonat  bruttoredovisningens betydelse för att öka
statsbudgetens genomsiktlighet i syfte att förbättra riksdagens
möjligheter att
          fatta ett välgrundat
budgetbeslut.
           Skatteavdrag av detta slag kan
bidra till att tilltron till utgiftstaket som
          ett
återhållande styrinstrument urholkas. En utgift som avräknas direkt mot
en
          inkomsttitel påverkar inte statsbudgetens
utgiftssida och omfattas därför inte
          heller av
utgiftstaket. Därför kommer den inte heller att prövas mot andra
utgifter.
           Vi anser att
riksdagen bör avslå regeringens förslag till tillfälligt
sysselsättningsstöd. Därmed bifaller riksdagen motion Fi287 (m)
yrkande 40 och
          avslår proposition 2002/03:1
utgiftsområde 25 punkt 2.

           3.
Kommunal ekonomi och balanskrav – punkt 5 (fp)

av Karin Pilsäter och Gunnar Nordmark (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde ha följande
lydelse:

          5. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som anförs i
reservation 3. Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi278 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2 och 3 och
avslår motionerna
2002/03:Fi221 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s),
          2002/03:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande
9,
          2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v) yrkande 1
samt
          2002/03:Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd)
yrkandena 6 och 8.

         Ställningstagande

          Vi anser att det efter införandet av
maxtaxa inom barnomsorg och äldreomsorg är
          viktigt
att följa utvecklingen så att kommuner kompenseras på rätt nivå. De är
även viktigt att följa utvecklingen så att de båda
maxtaxesystemen inte leder
          till
kvalitetsförsämringar i verksamheten. Detta bör riksdagen tillkännage
för
          regeringen.

Folkpartiet arbetar för att arbetslösa och socialbidragstagare ska komma
bort
          från bidragsberoende. Det är ett gemensamt
ansvar för stat och kommun att få
          den som är
långvarigt socialbidragsberoende ur fattigdomsfällan. Det är staten
som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och för
företagandets villkor medan
          kommunerna ansvarar
för att sfi, skola och vuxenutbildning har tillräcklig
kvalitet för att människor ska kunna ha en möjlighet på
arbetsmarknaden.
           Det bör vara ett delat
kostnadsansvar för stat och kommun för de åtgärder som
krävs för att människor ska kunna gå från bidragsberoende till egen
försörjning
          genom arbete. Därigenom undviks
lösningar som innebär att människor flyttas
          runt
mellan olika stödsystem. Som stöd för ett fortsatt förändringsarbete
bör
          underlag tas fram som visar hur stor del av
socialbidragskostnaderna som är
          direkt beroende av
arbetslöshet.
           Vad vi anfört bör riksdagen
tillkännage för regeringen. Därmed bifaller
riksdagen motion Fi278 (fp) yrkandena 2 och 3 och avslår övriga här
aktuella
          motionsyrkanden.

4.   Kommunal ekonomi och balanskrav – punkt 5 (kd)

            av Olle Sandahl (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde ha följande
lydelse:

          5. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som anförs i
reservation 4. Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkandena 6 och 8 samt
avslår motionerna
          2002/03:Fi221
av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s),
2002/03:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9,
2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v) yrkande 1 och
2002/03:Fi278 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2 och
3.

         Ställningstagande

Den av riksdagen antagna finansieringsprincipen innebär att
statliga beslut som
          medför nya kostnader för
kommuner och landsting också ska finansieras av
staten. Detta innebär att ett statligt reformbeslut ska regleras genom
att
          nivån på det generella statsbidraget ändras.
Många avsteg har emellertid gjorts
          från
finansieringsprincipen sedan den började tillämpas 1993. Kommuner
och
          landsting har inte fått kompensation via
statsbidrag för att täcka kostnader
          för nya
uppgifter. Jag menar att finansieringsprincipen behöver lagfästas och
ges ett mer preciserat innehåll.

Ett fortsatt arbete för att öka den kommunala skattebasen är
angeläget för
          att minska behovet av statliga bidrag
och då i synnerhet riktade bidrag. Den
          kommunala
självstyrelsen gagnas inte av specialdestinerade statsbidrag. Dessa
missar kommunernas skiftande behov och
förutsättningar. Specialdestinerade
          statsbidrag
leder också till ökade administrativa  behov  liksom  till
undanträngningseffekter vilka underminerar övriga kommunala
behov.
           Det jag anfört bör riksdagen
tillkännage för regeringen. Det innebär att jag
tillstyrker motion Fi284 (kd) yrkandena 6 och 8 samt avstyrker övriga
här
          aktuella motionsyrkanden.

5. Kommunal ekonomi och balanskrav – punkt 5 (c)

            av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde ha följande
lydelse:

          5. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som anförs i
reservation 5. Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9
och avslår motionerna
          2002/03:Fi221 av
Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s),
2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v) yrkande 1,
2002/03:Fi278 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2 och 3 samt
          2002/03:Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkandena
6 och 8.

         Ställningstagande

          De flesta välfärdstjänsterna som utnyttjas (
såsom vård, skola omsorg och
          socialtjänst ( sker
i kommuners och landstings regi. Det kommunala ansvaret för
välfärden är också grunden för den kommunala
beskattningsrätten och ett
          långtgående
utjämningssystem mellan kommuner.

           I
takt med att välfärden byggts ut genom nationell lagstiftning har
också
          kraven ökat på kommunerna. Kommunernas
möjligheter att finansiera det ökade
          ansvaret har
inte ökat i samma takt utan de ökade skatteintäkterna har i stor
utsträckning  tillfallit  staten.  Därigenom har
kommunernas beroende av
          statsbidrag ökat.
Regeringen har också ökat andelen specialdestinerade bidrag.
Denna utveckling äventyrar i förlängningen det kommunala
självstyret.
           Centerpartiet föreslår en
inkomstskattereform som ersätter grundavdraget med
en skatterabatt. Denna metod ökar kommunernas egen skattebas och
minskar
          beroendet av statsbidrag. En fördel
ytterligare med förändringen är att
          kommunerna
får behålla ökningen  av denna skattebas genom tillväxten i
lönesummorna.
           Jag anser att
regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning som kan
studera hur kommunernas skattebas kan stärkas och beroendet
av statsbidrag
          minskas.
Med det anförda föreslår jag att riksdagen bifaller motion 234 (c)
yrkande 9
          och avslår övriga här aktuella
motioner.

         6. Inkomst- och
kostnadsutjämningssystemet – punkt 6 (m)

av Fredrik Reinfeldt, Gunnar Axén och Tomas Högström (alla
m).

         Förslag till riksdagsbeslut

          Vi anser att utskottets förslag under punkt 6
borde ha följande lydelse:

          6. Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservation 6 om det kommunala utjämningssystemet. Därmed
bifaller riksdagen
          motionerna
2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkandena 15 och 16,
2002/03: Fi206 av Henrik Westman (m) yrkande 2,
2002/03:Fi226 av Anna Lilliehöök (m) och
2002/03:N305 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrkande
11
          samt avslår motionerna
2002/03:Fi204 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s),
2002/03:Fi222 av Christer Adelsbo och Göran Persson i
Simrishamn (s),
          2002/03:Fi224 av Cinnika
Beiming m.fl. (s),
          2002/03:Fi242 av Kerstin
Lundgren (c),
          2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v)
yrkande 2,
          2002/03:Fi290 av Karin Pilsäter
m.fl. (fp),
          2002/03:N345 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkande 13 och 14,
          2002/03:N393 av Lars
Lindén m.fl. (kd) yrkandena 4 och 5,
2002/03:N397 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkande 18,
2002/03:N398 av Monica Green m.fl. (s) yrkande 4 samt
2002/03:Bo290 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8.

         Ställningstagande

Vi anser att det kommunala utjämningssystemet snarast ska
ersättas med ett
          statligt  utjämningssystem.
Systemet  ska  tydligt  belöna tillväxt och
kostnadseffektivitet samtidigt som det ska ge goda förutsättningar för
alla
          kommuner med otillräcklig skattekraft att
fullgöra sina uppgifter.

           Nuvarande
utjämningssystem innebär en omflyttning av skattemedel från en
kommun till en annan. Utjämningssystemet har direkt
skadliga effekter för
          samhällsekonomin. Det tar
bort alla incitament för kommunerna att själva
påverka sin inkomstsituation. De olika kompensations- och bidragsmodellerna
ger
          i vissa fall kompensation för samma sak flera
gånger eller belastar med avgift
          samtidigt som
kompensation utbetalas i någon annan del av systemet. Systemet
straffar kommuner med hög förvärvsfrekvens.
Flera av kommunerna i Stockholms län drabbas av
pomperipossaeffekter i
          systemet. En nyinflyttad
kommunmedlem med fast lön medför att kommunen måste
betala mer än skatteintäktsökningen i skatteutjämning. Flera kommuner
får se
          stora delar av sina skatteinkomster
utdelas till andra delar av landet.
          Invånarna
tror sig betala för att få en bra skola för sina barn eller en värdig
vård för åldrande släktingar. I själva verket används
deras skattepengar till
          något annat någon
annanstans i Sverige.
           Stockholms läns
landsting har som enda landsting drabbats mycket hårt av en
mycket långtgående utjämning som leder till att
inkomstutjämningsavgiften
          skenat. Landstinget har
inte fått behålla inkomsterna av sin tillväxt men
däremot med råge ta kostnaderna för den.
Invånarna i Stockholmsregionen utgör en femtedel av den svenska
befolkningen
          och svarar för en dryg fjärdedel av
statens samlade skatteintäkter. Därutöver
          bidrar
regionens invånare till övriga landet med totalt ca 10 miljarder kronor
via den kommunala skatteutjämningen.
Vi anser dock att det kan behövas en utjämning mellan kommuner
och landsting,
          men att utjämningen bör vara
objektiv, någorlunda rättvis, innehålla positiva
incitament samt ske via statsskatten och inte, som nu, via kommunalskatten.
Det
          är viktigt att systemet är trovärdigt och
baseras på fakta. Om en kommun
          behöver bidrag
ska detta vara en statlig fråga. Vi anser att ingen kommun ska
behöva höja skatten för att betala för andra kommuners
ansvarsområde.
           Vi föreslår – i avvaktan
på ett nytt statligt system – att vissa förändringar
görs i utjämningssystemet fr.o.m. 2003. Kommuner och landsting
som har en
          relativ  skattekraftstillväxt ska få
behålla denna. Kommuner som tappar
          skattekraft
ska, som nu, få kompensation för detta. Vi anser vidare att en
spärr ska införas för utjämningsavgiften för landsting.
Effekten av förslaget
          blir att en allt orimligare
finansieringssituation för vissa kommuner och
landsting mildras, och samtidigt får de kommuner och landsting som
erhåller
          stöd inom utjämningssystemet behålla
dessa.
           Vidare anser vi att nuvarande
system inte är förenligt med grundlagens
bestämmelser.
           Vad vi anfört här bör
riksdagen som sin mening tillkännage för regeringen.
Det innebär att vi anser att riksdagen bör bifalla motionerna
Fi231 (m)
          yrkandena 15 och 16, Fi206 (m) yrkande
2, Fi226 (m) samt N305 (m) yrkande 11
          och avslå
övriga här aktuella motionsyrkanden.

         7.
Inkomst- och kostnadsutjämningssystemet – punkt 6 (fp)

            av Karin Pilsäter och Gunnar Nordmark (fp).

         Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde ha
följande lydelse:

          6. Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservation  7 om inkomst- och skatteutjämningssystemet.
Därmed bifaller
          riksdagen motionerna
2002/03:Fi290 av Karin Pilsäter m.fl. (fp),
2002/03:N397 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkande 18 och
          2002/03:Bo290 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande
8
          samt avslår motionerna
2002/03:Fi204 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s),
2002/03:Fi206 av Henrik Westman (m) yrkande 2,
2002/03:Fi222 av Christer Adelsbo och Göran Persson i
Simrishamn (s),
          2002/03:Fi224 av Cinnika
Beiming m.fl. (s),
          2002/03:Fi226 av Anna
Lilliehöök (m),
          2002/03:Fi231 av Bo Lundgren
m.fl. (m) yrkandena 15 och 16,
          2002/03:Fi242 av
Kerstin Lundgren (c),
          2002/03:Fi246 av Owe
Hellberg (v) yrkande 2,
          2002/03:N305 av
Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrkande 11,
2002/03:N345 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 13 och 14,
2002/03:N393 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena 4 och 5
samt
          2002/03:N398 av Monica Green m.fl. (s)
yrkande 4.

         Ställningstagande

          Vi anser att människor ska ha samma möjligheter
till grundläggande kommunalt
          finansierad service
oavsett var de bor i landet och vilken inkomstnivå övriga
invånare har i kommunen. Det är en viktig socialliberal princip. Ett
system för
          utjämning av de kommunalekonomiska
förutsättningarna är därför både rimligt och
nödvändigt. Utjämningssystemets nuvarande konstruktion leder till
orimliga
          följder både för  kommunernas  ekonomi
och för medborgarnas situation.
Skatteutjämningssystemet ska vara tillväxtfrämjande. Nuvarande konstruktion
ger
          i stället skenande betalningsflöden och är så
gott som omöjligt att sätta sig
          in  i, än mindre
förutse resultatet av. Vi anser därför  att  dagens
skatteutjämningssystem måste reformeras grundligt.

Vi anser att den parlamentariska Kommittén om
översyn av inkomst- och
          skatteutjämningen bör ges
tilläggsdirektiv. De nuvarande direktiven är alltför
begränsade. Kommittén bör utreda en renodling av systemet. Antalet
ingående
          faktorer ska minskas. Vi anser att
inkomst- och kostnadsutjämning bör ses
          samlat
och inte, som i dagens system, separerat. Utjämningen ska baseras
på
          tydligt mätbara strukturella kostnadsskillnader.
Kommittén bör även utreda om
          utjämningen som helhet
kan och bör ske genom statens försorg och vilka övriga
förändringar i relationen mellan stat och kommun som då krävs.
Riksdagen bör tillkännage för regeringen vad vi
redovisat här om det
          kommunala
utjämningssystemet. Det innebär att vi anser att riksdagen bör
bifalla motionerna Fi290 (fp), N397 (fp) yrkande 18 och
Bo290 (fp) yrkande 8
          och avslå övriga här aktuella
motionsyrkanden.

         8. Inkomst- och
kostnadsutjämningssystemet – punkt 6 (kd)

av Olle Sandahl (kd).

         Förslag
till riksdagsbeslut

          Jag anser att
utskottets förslag under punkt 6 borde ha följande lydelse:

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i
          reservation 8 om det
kommunala utjämningssystemet. Därmed bifaller riksdagen
motion
          2002/03:N393 av Lars Lindén m.fl.
(kd) yrkandena 4 och 5
          och avslår
motionerna
          2002/03:Fi204 av Lilian Virgin och
Christer Engelhardt (s),
          2002/03:Fi206 av
Henrik Westman (m) yrkande 2,
          2002/03:Fi222 av
Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s),
2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. (s),
2002/03:Fi226 av Anna Lilliehöök (m),
2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkandena 15 och 16,
2002/03:Fi242 av Kerstin Lundgren (c),
2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v) yrkande 2,
2002/03:Fi290 av Karin Pilsäter m.fl. (fp),
2002/03:N305 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrkande 11,
2002/03:N345 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 13 och
14,
          2002/03:N397 av Martin Andreasson m.fl.
(fp) yrkande 18,
          2002/03:N398 av Monica Green
m.fl. (s) yrkande 4 samt
          2002/03:Bo290 av Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8.

Ställningstagande

          Jag anser att det
är viktigt med en långtgående utjämning av de ekonomiska
förutsättningarna för kommuner och landsting. Kommunerna ska ha
någorlunda
          likvärdiga förutsättningar  för sin
verksamhet och service oberoende av
          skattekraft
och opåverkbara strukturella kostnader. Systemet ska förena en
utjämning med incitament för tillväxt och förnyelse.
Det är viktigt att
          systemet är begripligt och
demokratiskt förankrat hos alla kommuner och
landsting.  Jag  är  dock  kritisk  mot  kostnadsutjämningens
bristande
          träffsäkerhet. Jag anser vidare att
utjämningssystemet inte är i enlighet med
grundlagens intentioner om den kommunala självstyrelsen,
lokaliseringsprincipen
          och den kommunala
beskattningsrätten. Jag anser därför att systemet bör ändras
till ett statligt utjämningssystem.

Vad jag anfört här om utjämningssystemet bör riksdagen tillkännage
för
          regeringen. Jag tillstyrker därmed motion
N393 (kd) yrkandena 4 och 5 samt
          avstyrker övriga
här aktuella motionsyrkanden.

         9.
Inkomst- och kostnadsutjämningssystemet – punkt 6 (c)

            av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 6 borde ha följande
lydelse:

          6. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som anförs i
reservation 9 om det kommunala skatteutjämningssystemet. Därmed
bifaller
          riksdagen motion
2002/03:N345 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkandena 13 och 14,
samt avslår motionerna
2002/03:Fi204 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s),
2002/03:Fi206 av Henrik Westman (m) yrkande 2,
2002/03:Fi222 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn
(s),
          2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl.
(s),
          2002/03:Fi226 av Anna Lilliehöök (m),
          2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkandena 15
och 16,
          2002/03:Fi242 av Kerstin Lundgren
(c),
          2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v) yrkande
2,
          2002/03:Fi290 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp),
          2002/03:N305 av Marietta de
Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrkande 11,
2002/03:N393 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena 4 och 5,
2002/03:N397 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkande 18,
2002/03:N398 av Monica Green m.fl. (s) yrkande 4
samt
          2002/03:Bo290 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 8.

Ställningstagande

Jag anser att vissa faktorer från det kommunala
skatteutjämningssystemet ska
          föras över till den
statliga regionalpolitiken. Landets kommuner måste så långt
som möjligt ges ekonomiska möjligheter till självbestämmande. Det
kommunala
          skattesystemet handlar om att alla i hela
landet ska få likvärdig tillgång till
          skola, vård
och omsorg. Systemet ska således utjämna såväl skillnader i
skattekraft som strukturella skillnader. Nuvarande system kan
leda till vissa
          effekter som kan upplevas motverka
tillväxt och förnyelse.

           Jag anser att
den parlamentariska Kommittén om översyn av inkomst- och
skatteutjämningen ska ges tilläggsdirektiv. Kommittén ska
förutsättningslöst
          granska, pröva och forma ett
system som ger människor likvärdiga möjligheter i
hela landet, stärker och fördjupar det kommunala självstyret och
främjar
          tillväxt över hela landet. Ett nytt
system bör kunna genomföras under
mandatperioden.
           Riksdagen bör tillkännage
för regeringen vad jag har anfört om det kommunala
utjämningssystemet. Det innebär att jag tillstyrker motion N345 (c)
yrkandena
          13 och 14 samt avstyrker övriga här
aktuella motionsyrkanden.
        Särskilda yttranden          Utskottets beredning av
ärendet har föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken  anges  inom parentes vilken punkt i utskottets förslag
till
          riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


         1. Anslagen för 2003 – punkt 1
(m)

            av Fredrik Reinfeldt, Gunnar
Axén och Tomas Högström (alla m).

          Den 4
december 2002  beslöt  en  majoritet  i  riksdagen bestående av
socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister
att för 2003 fastställa
          ramarna för de olika
utgiftsområdena. Beslutet innefattade också en beräkning
av statsbudgetens inkomster för 2003 liksom av skatteförändringar
som påverkar
          dessa inkomster.

För budgetåret 2003 gäller därmed att de samlade utgifterna på
utgiftsområde
          25 inte får överstiga 68 487
miljoner kronor under riksdagens fortsatta
behandling. Moderata samlingspartiets förslag på utgiftsområdet
överstiger
          denna nivå med 62 374 miljoner kronor och
kan således inte tas upp till formell
behandling.
           Moderata samlingspartiet har i
parti- och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av politiken avseende den kommunala sektorn och den
kommunala
          ekonomin. Vi vidhåller vår uppfattning att
anslagen inom utgiftsområde 25 borde
          vara 62
miljarder kronor högre än den ram för utgiftsområdet som riksdagen
efter utskottets förslag beslutat om. Den stora
skillnaden mot den beslutade
          ramen beror i huvudsak
på att kommunerna kompenseras för det skattebortfall som
vårt budgetalternativ ger upphov till.
Grunden för den kommunala ekonomin är skatteintäkterna och deras
tillväxt.
          Det bästa sättet att stärka
kommunernas ekonomi och skapa utrymme för god
service och lägre skatter är därför att ha en god tillväxt.
Vi anser att den kommunala verksamheten bör koncentreras
till de viktigaste
          uppgifterna.  Det  finns
ett  behov  av  avregleringar  och  ändrade
ansvarsförhållanden mellan stat och kommun. Dessa förändringar gagnar
den
          kommunala demokratin och skapar samtidigt
förutsättningar för effektivisering
          av den kommunala
verksamheten. Våra förslag leder till sådana besparingar i
kommunerna att det blir möjligt att minska statsbidragen.
           De uppgifter som ska åligga kommuner i det
framtida välfärdssamhället ska
          skötas inom ramen
för den kommunala självstyrelsen. Vi föreslår att en översyn
görs av uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, det civila
samhället och
          gemenskaperna.

2.   Anslagen för 2003 – punkt 1 (fp)

            av Karin Pilsäter och Gunnar Nordmark (fp).

          Riksdagen har den 4 december 2002 som ett
första steg av budgetprocessen
          beslutat om ramar
för de 27 utgiftsområdena och en beräkning av statsbudgetens
inkomster för 2003 liksom av skatte- och avgiftsförändringar
som ska träda i
          kraft nästa år.

Folkpartiet liberalerna har i motioner föreslagit en
alternativ budget för
          2003. För utgiftsområde 25
föreslog vi en ram som är 8,2 miljarder kronor
större än regeringens förslag och 7,8 miljarder kronor större än den ram
som
          riksdagen beslutat om för utgiftsområdet.
Vårt förslag till utgiftsram har
          avslagits av
riksdagen i budgetprocessens första steg, och vi är nu förhindrade
att fullfölja våra anslagsyrkanden.
Vi anser att den mest centrala uppgiften för att ge kommunerna
goda
          förutsättningar att klara sina uppgifter
och sin ekonomi är att driva en
          politik för god
och stabil tillväxt och hög sysselsättning.
Vår utgångspunkt är att de kommunala bolagen ska avvecklas. Vi ser också
att
          kommunala  bolag  och  koncernbildningar
används i skatteplaneringssyfte.
          Statsbidraget
bör minska till kommuner som genom skatteplanering minskar
statens intäkter.
Kostnadsansvaret för LSS bör återgå till staten och
assistansreformen
          återupprättas. Därmed ska också,
enligt finansieringsprincipen, 1,2 miljarder
          kronor
överföras från utgiftsområde 25 till utgiftsområde 9.

3. Anslagen för 2003 – punkt 1 (kd)

av Olle Sandahl (kd).

Riksdagen har den 4 december 2002 som ett första steg av
budgetprocessen
          beslutat om såväl ramar för de
27 utgiftsområdena som en beräkning av
statsbudgetens inkomster för 2003 liksom av skatte- och avgiftsförändringar
som
          ska träda i kraft nästa år.

För 2003 gäller därmed bl.a. att utgifterna på
utgiftsområde 25 inte får
          överstiga 68 487
miljoner kronor. Kristdemokraternas förslag på utgiftsområdet
överstiger denna nivå med 4 761 miljoner kronor och kan således
inte formellt
          tas upp till behandling.
Kommunsektorn har använts som en budgetregulator  av
regeringen  när
          statsbidragen har urholkats och
skatteintäkterna har försvagats samtidigt som
          staten
lagt ett ökat ansvar på kommunerna. Jag anser att det krävs en ökning
av
          det generella statsbidraget för att möta de
växande behoven i vård och omsorg.
           Jag anser
att den kommunala självstyrelsen måste stärkas. Statlig ersättning
ska utgå i form av generella och inte specialdestinerade
bidrag. Det gäller
          exempelvis regeringens särskilda
skolsatsning som i stället bör utformas som en
höjning av det generella statsbidraget. Det är i sammanhanget också viktigt
att
          öka kommunsektorns förutsättningar till egen
försörjning genom att skattebasen
          breddas genom en
ökad tillväxt med fler människor i arbete.

4. Anslagen för 2003 – punkt 1 (c)

av Jörgen Johansson (c).

          Riksdagen
har den 4 december 2002 som ett första steg av budgetprocessen
beslutat om ramar för de 27 utgiftsområdena och en
beräkning av statsbudgetens
          inkomster för 2003
liksom av skatte- och avgiftsförändringar som ska träda i
kraft nästa år. Vårt förslag har därvid fallit. Det är därmed inte
möjligt för
          oss att fullfölja vår politik inom
olika utgiftsområden i budgetprocessens
          andra steg.
Min uppfattning om de kommunalekonomiska frågorna väljer jag därför
att redovisa i ett särskilt yttrande.

I takt med att välfärden byggts ut genom nationell
lagstiftning har ett ökat
          ansvar lagts på
kommunerna. Kommunerna  har emellertid inte fått ökade
möjligheter att finansiera verksamheten genom ökade
skatteintäkter. I stället
          har kommunerna fått lita
till statsbidrag som i ökande omfattning givits i form
av specialdestinerade bidrag. I förlängningen hotar denna
utveckling det
          kommunala självstyret.
Den  kommunala  verksamheten  har  under
lågkonjunktur  använts  som
          budgetregulator.
Kommunerna har ålagts uppgifter men har sedan inte fått full
kompensation för de ökade kostnaderna.
Jag anser att det kommunala självstyret måste stärkas, dels genom att
bidrag
          lämnas som generella statsbidrag, inte
specialdestinerade, dels genom att
          kommunernas
skattebas breddas så att de i högre grad kan försörja sin egen
verksamhet.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003,
utgiftsområde 25 Allmänna
          bidrag till kommuner,
föreslår regeringen:

          1. att riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2003 för reservationsanslag
48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting besluta om
           bidrag för främjande av
samverkan mellan kommuner och mellan landsting med
befolkningsminskning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
utgifter
           om högst 50 000 000 kronor under 2004
(avsnitt 2.8.2).

          2. att riksdagen
godkänner att det tillfälliga sysselsättningsstödet till
kommuner och landsting förlängs (avsnitt 2.7),

3. att riksdagen för budgetåret 2003 anvisar anslagen
under utgiftsområde 25
           Allmänna bidrag till
kommuner enligt följande uppställning:

Tusental kronor
----------------------------------------------------------
Anslag                  Anslagstyp
Regeringens
förslag
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
48:1 Generellt statsbidrag till kommuner (ram)  42
673
            och landsting
000
----------------------------------------------------------
48:2 Bidrag till särskilda insatser
i vissa kommuner och landsting
(res.) 347 750
----------------------------------------------------------
48:3 Statligt utjämningsbidrag till   (obet.) 23 759
kommuner och landsting
414
----------------------------------------------------------
48:4 Bidrag till Rådet för kommunal   (obet.)   500
redovisning
----------------------------------------------------------
48:5 Bidrag för ökad tillgänglighet i  (ram)   1 250
hälso- och sjukvården
000
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Summa                       68
030
664
----------------------------------------------------------
Motioner från allmänna motionstiden 2002


2002/03:Fi204 av Lilian Virgin och Christer
Engelhardt (s):

                Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att hänsyn bör tas till en ö-faktor i
utjämningssystemet för sjukvården.

2002/03:Fi206 av Henrik Westman (m):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om avskaffande av nuvarande
utjämningssystem
                 mellan kommunerna.

                2002/03:Fi219 av Tasso
Stafilidis m.fl. (v, s, fp, c, mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att permanenta det specialdestinerade statliga
anslaget till den preventiva verksamheten mot
hiv/aids.

                2002/03:Fi220 av
Tasso Stafilidis (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen  som sin mening vad i
motionen anförs om att anslaget för det öronmärkta
hivpreventionsarbetet i storstadsregionerna bör fördelas på
central nivå.

2002/03:Fi221 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s):

                1. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommunernas ekonomiska
situation.

                2. Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
balanskravet.

2002/03:Fi222 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (s):

                Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att se
över kostnadsutjämningens
                effekter för
små och medelstora industrikommuner.

2002/03:Fi224 av Cinnika Beiming m.fl. (s):

Riksdagen  tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om byggkostnadsfaktorn  i
kommunala
                kostnadsutjämningssystem.

                2002/03:Fi226 av Anna
Lilliehöök (m):

                Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om behovet av att reformera de kommunala
utjämningssystemen.

2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m):

15. Riksdagen beslutar att genomföra förändringar i det
inomkommunala utjämningssystemet i enlighet med vad som anförs i
motionen (avsnitt 7.6.6).

16. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om att ersätta det
inomkommunala
                 utjämningssystemet med
ett statligt utjämningssystem (avsnitt 7.6.6).

2002/03:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

                9. Riksdagen anvisar för
budgetåret 2003 anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning och
                 utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommunerna enligt uppställningen i tabell (i denna
del)

                   Tabell
-------------------------------------------------------------
Folkpartiets ändringsförslag
2003   2004
(miljoner kronor)
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
UO25 Allmänna bidrag till kommuner
+8 234  +8 704
-------------------------------------------------------------
91:1 Generellt statsbidrag till
kommuner  +8 491  +8 734
och landsting
-------------------------------------------------------------
91:2 Bidrag till särskilda insatser
i    –257    –30
vissa kommuner
-------------------------------------------------------------
2002/03:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c):

                  9. Riksdagen begär att
regeringen låter utreda frågan om förstärkt kommunal skattebas (avsnitt
5.3).

                  2002/03:Fi242
av Kerstin Lundgren (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ge den parlamentariska översynen av inkomst- och
skatteutjämningen
                  tilläggsdirektiv
syftande till att förutsättningslöst granska, pröva och forma ett system
som ger människor likvärdiga möjligheter i hela landet,
stärker och fördjupar det kommunala självstyret och
främjar tillväxt över hela landet.

2002/03:Fi246 av Owe Hellberg (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om kommunallagen och budgetbalanskravet.

                  2. Riksdagen
tillkännager för regeringen  som  sin  mening vad i motionen
anförs om det generella statsbidraget och det inomkommunala
inkomstutjämningssystemet.

                  2002/03:Fi260 av Tasso Stafilidis
m.fl. (v, fp, c, mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att permanenta det specialdestinerade statliga anslaget till
den
                  preventiva verksamheten mot
hiv/aids.

2002/03:Fi262 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m):

Riksdagen beslutar att för budgetåret 2003
anvisa anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m.
med följande förändringar i
förhållande till regeringens förslag.


------------------------------------------------------------
UO Anslag, tusental kronor
Regeringens
Förändring
                           25
förslag
(m)
------------------------------------------------------------
48:1Generellt statsbidrag till
kommuner   42 673 +64 410
och landsting                000   000
------------------------------------------------------------
48:2Bidrag till särskilda
insatser i
vissa kommuner och landsting
347 750  -330
000
------------------------------------------------------------
48:5Bidrag för ökad
tillgänglighet i   1 250 000 -1 250
hälso- och sjukvården
000
------------------------------------------------------------
 [B
Totalt
68 030 +62 830
664   000
------------------------------------------------------------

                      2002/03:Fi264 av Lena Ek
m.fl. (c):

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens
förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
enligt följande uppställning:


-------------------------------------------------------------
|Anslag (tkr)
|Regeringens|
Anslags-                          |
|
|förslag |
förändring                         |
-------------------------------------------------------------
|48:1 Generellt statsbidrag till
kommuner | 42 673 |-19 335|
|och landsting              |  000 |  000|
-------------------------------------------------------------
|48:2 Bidrag till särskilda
insatser i  |     |    |
|vissa kommuner och            |347 750 |-200
000
                           |
|
|     |    |
|    landsting            |     |    |
-------------------------------------------------------------
|Summa för utgiftsområdet
| 68 030 |-19 535|
|                     |  664 |  000|
-------------------------------------------------------------

                          2002/03:Fi278 av
Karin Pilsäter m.fl. (fp):

1. Riksdagen beslutar om ändring i förhållande till
regeringens förslag gällande anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner enligt uppställning.