Finansutskottets betänkande
2002/03:FIU26

Ändrade solvensregler för försäkringsbolag (prop. 2002/03:94)


Sammanfattning
I betänkandet behandlas regeringens förslag i proposition 2002/03:94
Ändrade solvensregler för försäkringsbolag.
I propositionen föreslås ändrade solvensregler för försäkringsbolag.
Solvensreglerna bestämmer den lägsta nivån för det buffertkapital som
försäkringsbolagen måste ha. Genom ändringarna genomförs EG:s
solvensskadedirektiv och solvenslivdirektiv.
Syftet med direktiven är att stärka försäkringstagarnas skydd, och
detta görs genom att skärpa solvenskraven och ge ökade befogenheter
för tillsynsmyndigheten (Finansinspektionen) att ingripa tidigt.
Lagändringarna innebär i huvudsak ett klargörande om minimihar-
monisering och löpande solvenskrav, höjda tröskelvärden vid solvens-
marginalberäkningen, höjda solvensmarginalkrav för vissa typer av
försäkringsklasser och ökade garantibelopp.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.
I betänkandet behandlar utskottet också en motion som väckts med
anledning av propositionen.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag och motionen avstyrks.
I betänkandet finns en reservation.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Undantag från tillämpning av försäkringsrörelselagen för
ömsesidiga skadeförsäkringsbolag
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 1 kap. 7 och 10 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:94 i denna del och
avslår motion 2002/03:Fi12.
Reservation (m, fp, kd, c)

2.   Poster i kapitalbasen
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 7 kap. 22 och 24 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:94 i denna del.

3.   Bestämmande av solvensmarginalen för
skadeförsäkringsrörelse
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 7 kap. 25 §. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2002/03:94 i denna del.

4.   Bestämmande av solvensmarginalen för livförsäkringsrörelse
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 7 kap. 23 §. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2002/03:94 i denna del.

5.   Garantibelopp avseende skadeförsäkringsrörelse
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 7 kap. 27 §. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2002/03:94 i denna del.

6.   Garantibelopp avseende livförsäkringsrörelse
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 7 kap. 26 §. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2002/03:94 i denna del.

7.   Tillsynsfrågor
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 19 kap. 11 § och lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige såvitt avser 6 kap. 9 och 13 §§. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2002/03:94 i denna del.

8.   Ikraftträdandet och lagförslagen i övrigt
    Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
försäkringsrörelselagen (1982:713), lag om ändring i lagen (1998:293)
om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige och lag om
ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad
utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:94 i denna del.
Stockholm den 20 maj 2003
På finansutskottets vägnar
Sven-Erik Österberg
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sven-Erik Österberg (s),
Fredrik Reinfeldt (m), Carin Lundberg (s), Sonia Karlsson (s), Agneta
Ringman (s), Gunnar Axén (m), Christer Nylander (fp), Lena Ek (c),
Hans Hoff (s), Tomas Högström (m), Agneta Gille (s), Bo Bernhardsson
(s), Gunnar Nordmark (fp), Olle Sandahl (kd), Siv Holma (v), Per-Olof
Svensson (s) och Mikael Johansson (mp).
Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I proposition 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag
föreslår regeringen att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), lag om ändring i
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
och lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten som lagts fram propositionen. Regeringens
förslag återges i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.
Med anledning av propositionen har en motion väckts. Förslagen i
motionen återges i bilaga 1.
Bakgrund
Allmänt
Försäkringsrörelselagen (FRL) innehåller flera regler som ytterst
syftar till att skydda försäkringstagarnas intresse av att
försäkringsavtalet kommer att kunna fullföljas. Det finns regler om
tillsyn av försäkringsbolags betalningsförmåga. De ska bl.a. ha en
minsta kapitalbas som innebär att värdet av bolagens tillgångar med
marginal ska överstiga värdet av de åtaganden som garanterats och
villkorats i försäkringsavtal. Det finns bestämmelser om vilka poster
i balansräkningen som får räknas in i ett försäkringsbolags
kapitalbas. Regleringen anger solvensmarginalen som det minimikrav
lagstiftaren ställer på kapitalbasens storlek.
Det finns ett behov av en särreglering av försäkringsbolagens
verksamhet mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå
för såväl enskilda individer som företag om ett försäkringsbolag inte
kan uppfylla sina åtaganden. Syftet är att skydda försäkringstagarnas
intressen och att främja en effektiv tillsyn av bolagen.
De nya direktiven
Inom EU pågår ett arbete där man på ett genomgripande sätt ser över
reglerna om solvens för försäkringsbolag. Europaparlamentet och rådet
antog i mars 2002 två direktiv om ändrade solvensmarginalkrav för
försäkringsföretag. Det ena är Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/13/EG av den 5 mars 2002 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG
när det gäller solvensmarginalkraven för skadeförsäkringsföretag
(solvensskadedirektivet). Det andra är Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/12/EG av den 5 mars 2002 om ändring av rådets direktiv
79/267/EEG när det gäller solvensmarginalkraven för
livförsäkringsföretag (solvenslivdirektivet). De nya solvensdirektiven
innebär vissa skärpta regler i förhållande till de tidigare
direktiven.
Solvensskadedirektivet
Allmänt
I solvensskadedirektivet slås fast att de krav som ställs är
minimistandarder för solvensmarginalen. Det innebär att en medlemsstat
kan föreskriva striktare regler för försäkringsbolag som auktoriserats
av medlemsstatens egna behöriga myndighet än vad som krävs enligt
direktivet. Vidare klargörs att försäkringsbolagen vid varje tidpunkt
måste ha en tillräcklig kapitalbas i förhållande till sin samlade
verksamhet.
Direktivets omfattning
Genom direktivet ändras första skadeförsäkringsdirektivet bl.a. enligt
följande:
För att ett ömsesidigt institut inte ska omfattas av direktivet får
den årliga premieinkomsten inte överstiga 5 miljoner euro (i dag en
miljon euro).
Tröskelvärdena vid beräkningen av premie- och skadeindex höjs till 50
respektive 35 miljoner euro.
De olika beloppen (tröskelvärden, garantibelopp) ska ses över årligen
så att de avspeglar förändringar i det europeiska
konsumentprisindexet.
Tillsynsmyndigheterna får befogenhet att justera ned värdet av alla
poster i kapitalbasen som kan ingå i kapitalbasen samt att vid
bestämmandet av solvensmarginalen minska avdraget för återförsäkring.
Minsta nivån för garantibeloppet höjs till 2 respektive 3 miljoner
euro för vissa bolag.
Tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att kräva en finansiell
saneringsplan om myndigheten bedömer att försäkringstagarnas
rättigheter hotas.
Om försäkringstagarnas rättigheter hotas - och om ett
försäkringsbolags ekonomiska ställning försämras - ska den behöriga
myndigheten också ha befogenhet att höja solvenskravet för det
enskilda företaget för att säkerställa att solvenskravet är uppfyllt
inom den närmaste tiden.
Solvenslivdirektivet
Vad gäller frågorna om minimiharmonisering och löpande solvenskrav,
direktivets omfattning och tillsynsfrågor överensstämmer
solvenslivdirektivets reglering med solvensskadedirektivets. Det finns
vissa skillnader. Skillnaderna rör bl.a. poster i kapitalbasen,
bestämmande av solvensmarginalen och garantibeloppet.
Utskottets överväganden
Undantag från tillämpning av försäkringsrörelselagen för ömsesidiga
skadeförsäkringsbolag
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att det krav på uttaxering som finns i första
skadeförsäkringsdirektivet genomförs i försäkringsrörelselagen (FRL)
för att svensk rätt ska överensstämma med direktivet. Motionen
avstyrks. Jämför reservation (m, fp, kd, c).
Propositionen
I propositionen föreslås att det krav på uttaxering som finns i första
skadeförsäkringsdirektivet också ska genomföras i
försäkringsrörelselagen (FRL) för att svensk rätt ska överensstämma
med direktivet. Regeringen föreslår därför att det i 1 kap. 10 § FRL
tredje stycket införs en bestämmelse som innebär ett krav på att
bolagsordningen innehåller bestämmelser som medger rätt till
uttaxering från delägare för att undantag från FRL med stöd av den
bestämmelsen ska vara möjligt. Det är inte minst från konsument- och
konkurrenssynpunkt viktigt, enligt regeringen, att bestämmelsen inte
leder till att små bolags möjligheter att verka på den svenska
marknaden i onödan försvåras. För att underlätta för dessa bolag
införs en möjlighet att få garantibeloppet nedsatt (se vidare rubriken
Garantibelopp avseende skadeförsäkringsrörelse). Det belopp som den
årliga premieinkomsten från skadeförsäkringsrörelsen inte får
överstiga för att undantag ska vara möjligt höjs från en miljon euro
till 5 miljoner euro. Beloppsgränsen för att det ska vara möjligt att
medge undantag för att använda sig av uttaxering när det gäller
konsumentförsäkringar justeras till 5 miljoner euro.
På så sätt justeras beloppsgränsen i 1 kap. 7 § sjätte stycket så att
den överensstämmer med den beloppsgräns som anges i 1 kap. 10 § tredje
stycket FRL.
Motionen
I motion 2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. (kd) anförs att när
regeringen nu väljer att införliva de ursprungliga reglerna för
undantag från direktiven på ett mer bokstavstroget sätt innebär den
slopade uttaxeringsmöjligheten att små ömsesidiga
skadeförsäkringsbolag i praktiken inte kan få undantag från
försäkringsrörelselagen. De drastiskt höjda kapitalkraven kommer att
tvinga fram många fusioner på marknaden, vilket i sin tur påverkar den
lokala närvaron.
Den av regeringen föreslagna möjligheten för ömsesidiga
försäkringsbolag att efter ansökan hos Finansinspektionen få
garantibeloppet nedsatt med upp till en fjärdedel är enligt
motionärerna inte tillräcklig för att möjliggöra dessa bolags
fortlevnad. Detta eftersom garantibeloppet för tre kategorier bolag
höjs från 200 000, 300 000 eller 400 000 euro till 2 eller 3 miljoner
euro. För den fjärde kategorin bolag höjs garantibeloppet från 1,4
miljoner euro till 3 miljoner euro. Därmed kommer en eventuell
nedsättning med en fjärdedel fortfarande att innebära en kraftig
höjning av garantibeloppet jämfört med dagens regler.
Motionärerna anser att propositionen i denna del bör avvisas och
regeringen ska få i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett
förslag som inte leder till att små bolags möjligheter att driva
försäkringsrörelse försvinner. Detta torde exempelvis kunna ske genom
att kravet på uttaxering begränsas till att gälla undantag från
solvensreglerna.
Utskottets ställningstagande
Uttaxering innebär att om försäkringsbolagets tillgångar inte täcker
dess åtagande så får bolaget kräva att försäkringstagarna betalar in
pengar i stället för att bolaget går i likvidation. Denna regel har -
enligt uppgift från Finansdepartementet - aldrig använts i Sverige.
De ömsesidiga skadeförsäkringsbolagen (det är de som berörs av
införandet av ett krav på uttaxeringsrätt i 1 kap. 10 § 3 stycket FRL)
har en valmöjlighet. De bolag som har eller inför en uttaxeringsrätt
kan beviljas undantag från de skärpta solvensreglerna. Detta följer av
1 kap. 10 § 3 stycket FRL. Ändringen i 1 kap. 7 § sista stycket ut-
ökar möjligheten för små ömsesidiga skadeförsäkringsbolag att få
undantag från FRL.
För de bolag som inte kan eller inte vill införa en uttaxeringsrätt i
bolagsordningen öppnas en möjlighet att få garantibeloppet nedsatt med
högst en fjärdedel (se vidare under rubriken Garantibelopp avseende
skadeförsäkringsrörelse). Det är inte möjligt att medge bolagen en
större nedsättning eftersom nedsättningen med en fjärdedel styrs av
direktiven.
För att underlätta för de små bolag som framför allt berörs av
ändringen föreslås också en övergångstid som sträcker sig till år
2009. Bolagen får således lång tid på sig för att anpassa sin
verksamhet till de nya förutsättningarna.
Utskottet konstaterar att flertalet bolag mot bakgrund av ovanstående
kommer att kunna medges undantag från FRL trots att kravet på
uttaxeringsrätt införs.
Införandet av kravet på uttaxeringsrätt beror på att det krävs enligt
första skadeförsäkringsdirektivet. Svensk rätt överensstämmer således
i nuläget inte med direktivkraven, och det rättas nu till genom
regeringens förslag. Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag och avstyrker motion Fi12 (kd).
Poster i kapitalbasen
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag att posten övrigt eget
kapital i kapitalbasen justeras så att utdelning ska dras av.
Utskottet tillstyrker också en bestämmelse som bl.a. innebär att det
krävs godkännande av Finansinspektionen för att ett bolag ska få räkna
in hälften av ännu ej inbetalat aktiekapital eller garantikapital i
kapitalbasen. Slutligen tillstyrks en bestämmelse för försäkringsbolag
som driver skadeförsäkringsrörelse och utnyttjar möjligheten till
diskontering av försäkringstekniska avsättningar för oreglerade
skador.
Propositionen
I propositionen föreslås att posten övrigt eget kapital i kapitalbasen
justeras så att utdelning ska dras av. Regeringen föreslår en ny
bestämmelse som bl.a. innebär att det krävs godkännande av
Finansinspektionen för att ett bolag ska få räkna in hälften av ännu
ej inbetalat aktiekapital eller garantikapital.
Regeringen anför som skäl att solvensdirektiven innebär att det numera
krävs godkännande från tillsynsmyndigheten för att bolagen ska få
räkna in hälften av ännu ej inbetalat aktiekapital eller
garantikapital i kapitalbasen. Det innebär att dessa poster bör tas
bort från första styckena i 7 kap. 22 och 24 §§
försäkringsrörelselagen (FRL).
Solvensskadedirektivet har justerats samt disponerats om så att det
krävs godkännande från den behöriga myndigheten för att fordran som
har sin grund i uttaxering ska få räknas in i kapitalbasen. Detta
innebär att punkten 5 i 7 kap. 24 § FRL bör slopas och att posten i
stället får prövas inom ramen för 7 kap. 24 § andra stycket FRL, dvs.
att det i fortsättningen krävs godkännande från Finansinspektionen för
att posten ska få räknas in i kapitalbasen.
Utskottets ställningstagande
Regeringens förslag innebär att lagstiftningen överensstämmer med EG:s
solvensdirektiv. Utskottet tillstyrker därför propositionens förslag.
Bestämmande av solvensmarginalen för skadeförsäkringsrörelse
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att 7 kap. 25 § försäkringsrörelselagen (FRL)
ändras på det sätt som regeringen föreslår.
Propositionen
Regeringen föreslår att 7 kap. 25 § försäkringsrörelselagen (FRL)
ändras. Vid bestämmandet av solvensmarginalen ska premier,
ersättningar, avsättningar och regressbelopp som avser
försäkringsklasserna i 2 kap. 3 a § första stycket 11-13 FRL ökas med
50 %.
Finansinspektionen får medge att statistiska metoder används för
bestämning av andelen premier, ersättningar, avsättningar och
regressbelopp som avser dessa försäkringsklasser. Beräkningen av
premieindex ska grundas på det högsta av de belopp som erhålls vid
beräkning enligt nuvarande bestämmelse och bruttovärdet av de
intjänade premierna.
De tröskelvärden som finns vid beräkningen av premie- och skadeindex
höjs till 50 respektive 35 miljoner euro. Dessa belopp ska justeras
årligen så att de avspeglar förändringar i det europeiska
konsumentprisindexet. Vidare utsträcks tiden för beräkning av den kvot
som premieindex eller skadeindex ska multipliceras med när
solvensmarginalen ska beräknas till de tre närmast föregående
räkenskapsåren.
Om den solvensmarginal som räknats fram är lägre än den föreskrivna
solvensmarginalen för det föregående året föreskrivs en speciell
korrigeringsregel.
Finansinspektionen ges befogenhet att i enskilda fall bestämma att det
avdrag som gjorts på grund av avgiven återförsäkring ska minskas.
Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att av solvensskadedirektivet följer att
premier, ersättningar m.m. vid bestämmandet av solvensmarginalen ska
ökas med 50 %. Tillägget i 7 kap. 25 § första stycket FRL
överensstämmer således med direktivet.
I enlighet med solvensskadedirektivet kan tillsynsmyndigheten få medge
att statistiska metoder används för att bestämma andelen premier,
ersättningar, avsättningar och regressbelopp avseende de ovan nämnda
klasserna. Detta framgår nu av samma paragraf tionde stycket.
Genom den ändrade lydelsen av direktivet införs en beräkning av
solvensmarginalen grundad på riskkategori (s.k. riskbaserat
tilläggskapital). På så sätt kommer en mer flexibel och riskorienterad
beräkning av solvensmarginalen att ske för de aktuella
försäkringsklasserna.
Utskottet tillstyrker att 7 kap. 25 § FRL ändras på det sätt som
regeringen föreslår.
Bestämmande av solvensmarginalen för livförsäkringsrörelse
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att bestämmelserna om hur solvensmarginalen
beräknas bör införlivas i försäkringsrörelselagen (FRL).
Propositionen
Regeringen föreslår att bestämmelsen som reglerar hur
solvensmarginalen beräknas för livförsäkringsrörelse justeras så att
den även formellt omfattar fondförsäkring. Vidare föreslås att vid
bestämmandet av solvensmarginalen ska även 25 % av de
nettodriftskostnader som kan hänföras till de avtal för det senaste
räkenskapsåret där försäkringsbolaget inte tar på sig någon
placeringsrisk och att belopp som avsatts till täckande av
driftskostnaderna inte fastställts för en period som överstiger fem år
beaktas.
För sjuk- och olycksfallsförsäkringar ska solvensmarginalen motsvara
summan av beräkningarna enligt 7 kap. 23 § andra stycket 1 och 7 kap.
25 § FRL.
Solvensmarginalen för tilläggsförsäkringar ska beräknas i enlighet med
vad som föreskrivs för skadeförsäkringar.
Finansinspektionen föreslås få befogenhet att i enskilda fall bestämma
att det avdrag som gjorts på grund av avgiven återförsäkring ska
minskas.
Utskottets ställningstagande
I samband med försäkringsrörelsereformen år 2000 infördes bestämmelser
om solvenskrav i 7 kap. 23 § andra stycket FRL (prop. 1998/99:87 s.
414). Av förbiseende kom dock försäkringsklass 3 - som enligt 2 kap.
3 b § första stycket FRL avser fondförsäkring - inte att tillföras
till den uppräkning av försäkringsklasser i 7 kap. 23 § andra stycket
FRL som bestämmelsen är tillämplig på. Utskottet anser, i likhet med
regeringen, att detta nu bör justeras så att bestämmande av
solvensmarginal för fondförsäkring även formellt omfattas av denna
bestämmelse. Utskottet tillstyrker därför regeringens förslag i denna
del.
Utskottet tillstyrker regeringens övriga förslag om solvensmarginalen
som innebär att FRL också i dessa delar kommer att överensstämma med
direktiven.
Garantibelopp avseende skadeförsäkringsrörelse
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att garantibeloppet för skadeförsäkringsrörelse
höjs och att beloppet årligen ses över. Utskottet tillstyrker också
att ömsesidiga försäkringsbolag efter ansökan till Finansinspektionen
ska kunna få garantibeloppet nedsatt med upp till en fjärdedel - om
det föreligger särskilda skäl. Vidare tillstyrks att dolda
nettoreserver som uppkommit genom värdering av tillgångar efter
godkännande från Finansinspektionen ska kunna räknas in i
garantibeloppet.
Propositionen
Regeringen föreslår att 7 kap. 27 § försäkringsrörelselagen (FRL)
ändras enligt följande:
Garantibeloppet för skadeförsäkringsrörelse höjs till ett belopp som
motsvarar 2 miljoner euro eller 3 miljoner euro om rörelsen omfattar
försäkring som avses i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna 10-15
försäkringsrörelselagen.
Beloppen ska årligen ses över så att de avspeglar förändringar i det
europeiska konsumentprisindexet.
Ömsesidiga försäkringsbolag ska efter ansökan till Finansinspektionen
kunna få garantibeloppet nedsatt med upp till en fjärdedel - om det
föreligger särskilda skäl.
Dolda nettoreserver som uppkommit genom värdering av tillgångar ska
efter godkännande från Finansinspektionen kunna räknas in i
garantibeloppet.
Regeringen anför att enligt gällande bestämmelser tillämpas fyra olika
garantibelopp på skadeförsäkringsrörelse. Detta förenklas nu så att
endast två olika belopp kan förekomma. Ökningen av garantibeloppet är
betydande, och för att i framtiden undvika plötsliga större höjningar
har det i direktivet införts - som nu förslås införas i den svenska
lagstiftningen - en mekanism som innebär att beloppet ska justeras
årligen.
Regeringen föreslår - som ovan redovisas - att ett krav på att
bolagsordningen medger uttaxering samt att den årliga premieinkomsten
inte får överstiga 5 miljoner euro införs för att undantag enligt 1
kap. 10 § tredje stycket FRL ska vara möjligt. Att ett krav på
uttaxering nu införs för att undantag ska vara möjligt, kan leda till
problem för små ömsesidiga försäkringsbolag som i sina bolagsordningar
till följd av ändringarna i FRL per den 1 januari 2000 tagit bort
möjligheten att uttaxera. För att underlätta för dessa företag
föreslås att möjligheten för ömsesidiga försäkringsbolag att få
garantibeloppet nedsatt med upp till en fjärdedel införlivas i den
svenska lagstiftningen. Ett bolag som vill utnyttja möjligheten till
nedsättning måste ansöka om detta hos Finansinspektionen. En sådan
ansökan bör beviljas om det finns särskilda skäl.
Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att bestämmelsen införlivar
solvensskadedirektivet i den svenska lagstiftningen. Vad gäller
undantaget hänvisas till vad finansutskottet anför i sitt
ställningstagande under rubriken Undantag från tillämpning av
försäkringsrörelselagen för ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Med det
anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag.
Garantibelopp avseende livförsäkringsrörelse
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att garantibeloppet för livförsäkringsrörelse
höjs och att det ses över årligen. Vidare tillstyrker utskottet att
kapitalbasen och garantibeloppet intill en tredjedel av
solvensmarginalen ska motsvaras av poster som anges i 7 kap. 22 §
första stycket 1-3 försäkringsrörelselagen. Utskottet tillstyrker
också att ömsesidiga livförsäkringsbolag efter ansökan till
Finansinspektionen ska kunna få garantibeloppet nedsatt med upp till
en fjärdedel - om det föreligger särskilda skäl. Slutligen tillstyrker
utskottet att dolda nettoreserver som uppkommit genom värdering av
tillgångar efter godkännande från Finansinspektionen ska kunna räknas
in i garantibeloppet.
Propositionen
I propositionen föreslås att 7 kap. 26 § försäkringsrörelselagen (FRL)
ändras. Garantibeloppet för livförsäkringsrörelse höjs till ett belopp
som motsvarar 3 miljoner euro. Beloppet ska årligen ses över så att
det avspeglar förändringar i det europeiska konsumentprisindexet.
Kapitalbasen ska intill en tredjedel av solvensmarginalen motsvaras av
poster som anges i 7 kap. 22 § första stycket 1-3 FRL. Detsamma gäller
garantibeloppet, om det är större än en tredjedel av
solvensmarginalen.
Ömsesidiga försäkringsbolag ska efter ansökan till Finansinspektionen
kunna få garantibeloppet nedsatt med upp till en fjärdedel - ansökan
ska beviljas om det finns särskilda skäl.
Dolda nettoreserver som uppkommit genom värdering av tillgångar ska
efter godkännande från Finansinspektionen kunna räknas in i
garantibeloppet.
Utskottets ställningstagande
Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag som innebär att
försäkringsrörelselagen också i denna del överensstämmer med
solvenslivdirektivet.
Tillsynsfrågor
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker förslagen som rör Finansinspektionens utökade
befogenheter.
Propositionen
Regeringen föreslår att Finansinspektionen får befogenhet att av ett
försäkringsbolag kräva en finansiell saneringsplan för
försäkringsbolag om inspektionen bedömer att försäkringstagarnas
rättigheter hotas.
Regeringen anför bl.a. att den reglering som styr Finansinspektionens
tillsyn till stor del bygger på bestämmelser i första
försäkringsdirektivet. Solvensdirektiven innebär i förhållande till
nuvarande reglering en möjlighet till tidigare ingripande från
tillsynsmyndigheternas sida än vad som i dag formellt är möjligt. I
dag har inspektionen begränsade möjligheter att ingripa innan
solvensmarginalen underskridits. Medlemsstaterna ska se till att
tillsynsmyndigheterna har tillräckliga befogenheter för att kunna
kräva en finansiell saneringsplan för försäkringsföretag om
myndigheterna bedömer att försäkringstagarnas rättigheter hotas. En
sådan saneringsplan ska kunna krävas även om solvensmarginalen inte
underskridits. Någon sådan regel finns inte nu utan regeringen
föreslår att en sådan ska införas.
Utskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om tillsynsfrågor.
Bestämmelserna överensstämmer med solvensdirektiven.
Ikraftträdandet och lagförslagen i övrigt
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser.
Propositionen
Regeringen föreslår att ändringarna i försäkringsrörelselagen (FRL)
ska träda i kraft den 1 januari 2004.
Försäkringsbolag som meddelats koncession före den 20 mars 2002 får
tillämpa äldre bestämmelser om solvenskrav till den 20 mars 2007. Om
ett försäkringsbolag som meddelats koncession till det datumet inte
har uppnått det föreskrivna solvenskravet, ska bolaget efter ansökan
till Finansinspektionen kunna beviljas en ytterligare tidsfrist om två
år. Som förutsättning gäller att försäkringsbolaget till inspektionen
lämnat en plan med de åtgärder som ska vidtas för att uppnå detta
krav. För ett försäkringsbolag som tillämpar sådana äldre föreskrifter
gäller även äldre bestämmelser om möjligheten till undantag från
försäkringsrörelselagen.
Medlemsstaterna ska vidare besluta om att de bestämmelser som avses
ska tillämpas först vid den tillsyn som sker med utgångspunkt från den
redovisning för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2004 eller under
det kalenderåret. Detta leder till att de nya bestämmelserna bör träda
i kraft den 1 januari 2004.
Av solvensdirektivet framgår att medlemsstaterna får medge
försäkringsföretag som vid tidpunkten för direktivens ikraftträdande -
som var den 20 mars 2002 - bedrev verksamhet inom en eller flera av de
försäkringsklasser som anges i bilagan till första
skadeförsäkringsdirektivet eller första livförsäkringsdirektivet, en
tidsfrist om fem år fr.o.m. den dag då direktiven trädde i kraft för
att uppfylla kraven i artikel 1 i direktiven.
Med tanke på de kraftiga höjningar som föreslås ske av bl.a.
garantibeloppen är det rimligt att den maximala övergångstiden
utnyttjas så att försäkringsbolagen ges tid att anpassa sin verksamhet
till de nya förutsättningar som kommer att gälla.
Utskottets ställningstagande
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser. Bestämmelserna överensstämmer med direktiven.
Reservation
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservation. I rubriken anges vilken punkt i
utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Undantag från tillämpning av försäkringsrörelselagen för ömsesidiga
skadeförsäkringsbolag, punkt 1 (m, fp, kd, c)
av Fredrik Reinfeldt (m), Gunnar Axén (m), Christer Nylander (fp),
Lena Ek (c), Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark (fp) och Olle Sandahl
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha
följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
reservationen om små företags möjligheter att driva verksamhet. Därmed
bifaller riksdagen motion 2002/03:Fi12 och avslår proposition
2002/03:94 i denna del.
Ställningstagande
Regeringen väljer nu att införliva de ursprungliga reglerna för
undantag från EG-direktiven på ett mer bokstavstroget sätt. De
drastiskt höjda kapitalkraven kommer att tvinga fram många fusioner på
marknaden, vilket i sin tur påverkar den lokala närvaron.
Den av regeringen föreslagna möjligheten för ömsesidiga
försäkringsbolag att efter ansökan hos Finansinspektionen få
garantibeloppet nedsatt med upp till en fjärdedel, är enligt vår
uppfattning, inte tillräckligt för att bolagen ska kunna fortsätta att
driva sin verksamhet. Garantibeloppet för tre kategorier bolag höjs
från 200 000, 300 000 eller 400 000 euro till 2 eller 3 miljoner euro.
För den fjärde kategorin bolag höjs garantibeloppet från 1,4 miljoner
euro till 3 miljoner euro. Därmed kommer en eventuell nedsättning med
en fjärdedel fortfarande att innebära en kraftig höjning av
garantibeloppet jämfört med dagens regler.
Vi anser att regeringens förslag i denna del bör avslås. Vi anser
vidare att riksdagen bör begära att regeringen återkommer med ett
förslag som inte leder till att små bolags möjligheter att driva
försäkringsrörelse försvinner. Detta torde exempelvis kunna ske genom
att kravet på uttaxering begränsas till att gälla undantag från
solvensreglerna. Detta innebär att utskottet tillstyrker motion Fi12
(kd) och avslår regeringens förslag i denna del.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag:
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
verksamhet i Sverige,
lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten.
Följdmotion
2002/03:Fi12 av Mats Odell m.fl. (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om mindre, ömsesidiga försäkringsbolags möjligheter till
undantag från tillämpning av försäkringsrörelselagen.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag