Finansutskottets betänkande
2002/03:FIU21

Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003(prop. 2002/03:100)


Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet
regeringens förslag till tilläggsbudget
för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:100,
avsnitt  7).  Utskottet  tillstyrker
regeringens förslag till ändrade ramar
för utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag, med undantag för anslaget för
bostadsbidrag  som  till  följd  av
utskottets  ställningstagande  angående
regeringens förslag till ändring i lagen
(1993:737) om bostadsbidrag lämnas på
oförändrad nivå jämfört med statsbudgeten
för 2003. Utskottets förslag innebär att
anvisade medel ökar med 538 miljoner
kronor netto, vilket är 18 miljoner högre
jämfört  med regeringens förslag.  De
föreslagna ökningarna uppgår till 5 359
miljoner  kronor  och  de  föreslagna
minskningarna uppgår till 4 821 miljoner
kronor.  Vidare tillstyrks regeringens
förslag  om  bl.a. nya  och  ändrade
bemyndiganden  att  ingå  ekonomiska
förpliktelser.
I  frågan  om  regeringens  förslag
angående förbättrad kapitalstruktur  i
statliga företag tillstyrker utskottet, i
enlighet  med  konstitutionsutskottets
yttrande, att särskilda åtgärder vidtas
för   att   underlätta  finansiella
omstruktureringar  inom  den  statliga
bolagssfären.  Utskottet  anser  att
riksdagens inflytande över åtgärderna bör
tydliggöras   i  förhållande   till
regeringens förslag. Vidare  redovisar
utskottet i betänkandet hur förslaget bör
kunna   inordnas   i   riksdagens
rambeslutsmodell  för  hanteringen  av
budgetpropositionen.
Beträffande  frågan  om  ett  vidgat
uppdrag för Vasallen AB ställer  sig
utskottet bakom regeringens förslag.
Utskottet behandlar i betänkandet åtta
förslag till ändringar i nu gällande
lagar, vilka tas upp i samband  med
förslaget till tilläggsbudget för 2003.
Regeringens förslag till ändring i lagen
(1993:737) om bostadsbidrag avslås, i
enlighet med bostadsutskottets yttrande,
mot bakgrund av reviderade beräkningar
som  visar  att  de i  propositionen
föreslagna regeländringar inledningsvis
inte  ger  den  tänkta  besparingen.
Samtidigt  ser  utskottet  skäl  för
regeringen att återkomma till riksdagen
med  förslag till effektivisering  av
bostadsbidragssystemet.  Förutsättningen
för detta måste dock vara att förslagets
effekter finansieras på ett för  det
statsfinansiella läget adekvat sätt.
Vidare  tillstyrker  utskottet,  i
enlighet med socialförsäkringsutskottets
yttrande, delvis regeringens förslag till
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring. Finansutskottet tillstyrker
även  delvis regeringens  förslag  om
ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön, i
likhet med socialförsäkringsutskottet.
Övriga  förslag  till  lagändringar
tillstyrks av utskottet.
Till följd av regeringens förslag att
ett   nytt  anslag  för  gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet
anvisas  på tilläggsbudget  för  2003
behandlar finansutskottet i betänkandet,
på  trafikutskottets  förslag,  även
Riksdagens    revisorers    förslag
2002/03:RR13 angående radiokommunikation
för  trygghet och säkerhet jämte tre
motioner som trafikutskottet tar upp i
samband med ärendet. Utskottet påpekar
att Riksdagens revisorers förslag samt
motionsförslagen angående ett gemensamt
radiokommunikationssystem för  trygghet
och säkerhet ligger väl i linje med
riktlinjerna för fortsatt arbete  med
systemet  enligt  den  av  regeringen
tillsatta  utredningen  RAKEL.  Med
hänvisning till den pågående beredningen
av   utredningens   förslag   inom
Regeringskansliet  avstyrker  utskottet
Riksdagens  revisorers  förslag  och
motionerna.
Övriga motioner avstyrks.
Till  betänkandet  har  fogats  8
reservationer och 7 särskilda yttranden
av   företrädarna   för   Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


Omstrukturering av statliga företag

1.    Kapital för omstrukturering
av statliga bolag

Riksdagen godkänner
dels att högst 3 000 000 000  kr
överförs från de statliga bolagen som
extra utdelningar 2003 i enlighet med
vad utskottet anför till ett konto i
Riksgäldskontoret,
dels vad utskottet föreslår om  en
förbättrad kapitalstruktur i statliga
bo-lag  samt  ger som  sin  mening
regeringen till känna vad utskottet
anfört.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis
proposition 2002/03:100 punkt 37 och
avslår motionerna
2002/03:Fi18  av  Fredrik  Reinfeldt
m.fl. (m) yrkande 2 och
2002/03:Fi23 Mats Odell m.fl.  (kd)
yrkandena 3 och 4.
Reservation 1 (m, fp, c)
Reservation 2 (kd)

2.    Omfinansiering av
kapitaltillskott till Teracom AB

Riksdagen godkänner vad regeringen
förordar om omfinansiering  av  ett
avsett kapitaltillskott till Teracom
AB.  Därmed bifaller riksdagen pro-
position 2002/03:100 punkt 38.
Reservation 3 (m, fp, kd, c)

Vasallen AB


3.    Vidgat uppdrag för Vasallen
AB

Riksdagen godkänner att Vasallen AB
även ska få utveckla fastigheter som
inrättats för försvarsindustrins behov
i  enlighet  med  vad  regeringen
förordar.  Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:100 punkt 39.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning


4.    Riksrevisionsverket:
Avvecklingskostnader
(anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen av det under ut-
giftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning uppförda ansla-get
1:15 Riksrevisionsverket:
Avvecklingskostnader. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2002/03:100
punkt 17.

5.    Statens fastighetsverk (ny
investeringsplan)

Riksdagen   godkänner   en   ny
investeringsplan   för    Statens
fastighetsverk i enlighet  med  vad
regeringen förordar. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 18.

6.    Försäljning av fastighet i
Paris, Frankrike

Riksdagen  godkänner  att  staten
säljer  en  fastighet  i  Paris,
Frankrike. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:100 punkt 19.

7.    Riksrevisionen
(bemyndigande)

Riksdagen         bemyndigar
riksdagsstyrelsen att för 2003 besluta
att Riksrevisionen får ta upp lån i
Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som används för
verksamheten intill ett  belopp  av
50  000  000  kr. Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 41.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet


8.    Lag om fortsatt giltighet
av lagen (1999:613) om
försöksverksamhet med videokonferens i
rättegång

Riksdagen antar regeringens förslag
till lag om fortsatt giltighet  av
lagen (1999:613) om försöksverksamhet
med videokonferens i rättegång. Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2002/03:100 punkt 9.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet


9.    Försvarets materielverk
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
2003  låta  Försvarets  materielverk
disponera    en    kredit    i
Riksgäldskontoret på högst 25 500 000
000 kr för att tillgodose behovet av
rörelsekapital.   Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 20.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd


10.   Biståndsverksamhet
(bemyndigande angående ekonomiska
förpliktelser)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under   2003,  för  det   under
utgiftsområde   7   Internationellt
bistånd uppförda reservationsanslaget
8:1    Biståndsverksamhet,   ingå
ekonomiska  åtaganden som  inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 24 164 000 000 kr
efter 2003. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:100 punkt 21.

11.   Biståndsverksamhet
(bemyndigande angående lån från
Europeiska investeringsbanken)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2003 utfärda garantier intill
ett sammanlagt belopp av 580 825 000
kr  för  de  lån  som  Europeiska
investeringsbanken lämnar inom ramen
för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:100 punkt 22.

12.   Biståndsverksamhet
(anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde   7   Internationellt
bistånd  uppförda  anslaget   8:1
Biståndsverksamhet.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 23.

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar


13.   Integrationsåtgärder
(motionsförslag)

Riksdagen avslår motion
2002/03:Fi20 av Nyamko Sabuni (fp).

14.   Mottagande av asylsökande
(anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde  8  Invandrare  och
flyktingar  uppförda  anslaget  12:2
Mottagande  av  asylsökande.  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2002/03:100 punkt 24.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom


15.   Lag om ändring i lagen
(2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.

Riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(2001:761)  om  bostadstillägg  till
pensionärer  m.fl.  Därmed  bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 12 samt avslår motion
2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 2.
Reservation 4 (kd, c)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad


16.   Lag om ändring i lagen
(2002:1134) om ändring i lagen
(2002:545) om ändring i lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(2002:1134)  om  ändring  i  lagen
(2002:545)  om  ändring  i  lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:100 punkt 13.

17.   Lag om ändring i lagen
(2002:1135) om ändring i lagen
(2002:543) om ändring i lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor

Riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(2002:1135)  om  ändring  i  lagen
(2002:543)  om  ändring  i  lagen
(1997:239)  om  arbetslöshetskassor.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:100 punkt 14.

Utgiftsområde 14 Arbetsliv


18.   Arbetslivsinstitutet
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under   2003,  för  det   under
utgiftsområde 14 Arbetsliv  uppförda
ramanslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet,
ingå  ekonomiska  förpliktelser  som
inklusive  tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 100 000 000
kr under 2004-2007. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 26.

19.   Medel för individuell
kompetensutveckling

Riksdagen godkänner att 2 300 000
000  kr  från  inkomsttitel  1428
Energiskatt     förs     till
Riksgäldskontoret  för   tillfällig
förvaltning. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:100 punkt 27.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande


20.   Investeringsbidrag för
anordnande av bostäder för studenter
(anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning   och   byggande
uppförda     anslaget     31:7
Investeringsbidrag för anordnande av
bostäder  för  studenter.  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2002/03:100 punkt 28.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer


21.   Väghållning och statsbidrag
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
2003  låta  Vägverket  förvärva  en
konferens-  och  museianläggning  i
Borlänge för högst 46 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:100 punkt 30.

22.   Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (bemyndigande
angående tunnlar genom Hallandsås)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under   2003,  för  det   under
utgiftsområde   22  Kommunikationer
uppförda  anslaget  36:4  Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter, ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  innebär
utgifter på högst 13 700 000 000 kr
efter 2003. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:100 punkt 31.

23.   Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (bemyndigande
angående Botniabanan)

Riksdagen godkänner att regeringen
2003 får besluta om en låneram  i
Riksgäldskontoret om högst 12 050 000
000 kr för Botniabanan AB för den
första  och  andra utbyggnadsetappen
mellan  Örnsköldsvik-Husum respektive
Nyland-Örnsköldsvik, för den  tredje
utbyggnadsetappen    på    delen
Husum-Nordmaling    samt    för
planeringsarbete för den återstående
delen av den tredje utbyggnadsetappen
Nordmaling-Umeå.  Därmed   bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 32.

24.    Riksdagens revisorers
förslag angående radiokommunikation
för trygghet och säkerhet

Riksdagen    avslår    förslag
2002/03:RR13 och motionerna
2002/03:Fö269 av Kenth Högström (s),
2002/03:Fö3 av Else-Marie Lindgren och
Ragnwi Marcelind (båda kd) samt
2002/03:Fö4 av Allan Widman m.fl. (fp)
yrkandena 1-3.
Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)

25.   Finansiering av Citytunneln
i Malmö (motionsförslag)

Riksdagen avslår motion
2002/03: Fi22 av Allan Widman  och
Marie Wahlgren (fp) yrkandena 1-3.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar


26.   Centrala
försöksdjursnämnden (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under   2003,  för  det   under
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske och anslutande näringar uppförda
ramanslaget    42:4    Centrala
försöksdjursnämnden, besluta om stöd
som   inklusive  tidigare  gjorda
etaganden medför utgifter på högst 10
000 000 kr under 2004. Därmed bifaller
riksdagen  proposition  2002/03:100
punkt 33.

27.   Statens jordbruksverk
(bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
för 2003 låta Statens jordbruksverk ha
tillgång  till  en  kredit   på
myndighetens särskilda räntekonto för
EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på
högst  5  650 000 000 kr.  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2002/03:100 punkt 34.

28.   Återföring av skatt på
handelsgödsel och bekämpningsmedel
m.m. (bemyndigande)

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under   2003,  för  det   under
utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske och anslutande näringar uppförda
anslaget 44:6 Återföring av skatt på
handelsgödsel  och  bekämpningsmedel
m.m., besluta om stöd som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  medför
utgifter på högst 195 000 000 kr under
2004 och högst 195 000 000 kr under
2005.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2002/03:100 punkt 35 och
avslår motion
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkande 10.
Reservation 7 (kd, c)

Utgiftsområde 24 Näringsliv


29.   Kostnader för
omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m.
(anslagsvillkor)

Riksdagen godkänner den föreslagna
användningen   av   det   under
utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda
anslaget   38:20  Kostnader   för
omstrukturering och genomlysning  av
statligt  ägda företag m.m.  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2002/03:100 punkt 36 och avslår motion
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkande 11.

Ramar för utgiftsområden samt anslag


30.   Ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag

Riksdagen
antar dels regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1999:591) om
kreditering av anställningsstöd  och
sjöfartsstöd på skattekonto  (bilaga
2), dels utskottets förslag till lag
om  ändring i lagen (1962:381)  om
allmän  försäkring  samt  utskottets
förslag till lag om ändring i lagen
(1991:1047) om sjuklön (bilaga 3),
avslår regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1993:737)  om
bostadsbidrag (bilaga 2),
godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom  och
handikapp  uppförda  anslaget  19:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m.,
bemyndigar regeringen att under 2003,
för  det  under  utgiftsområde  18
Samhällsplanering,  bostadsförsörjning
och  byggande  uppförda  ramanslaget
31:14  Omstrukturering av  kommunala
bostadsbolag,  göra  åtaganden  som
inklusive  tidigare gjorda åtaganden
innebär utgifter på högst 150 000 000
kr efter 2003 och
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar  ändrade
och nya anslag i enlighet med bifogad
specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2002/03:100 punkterna 15, 25, 29 och
42,  bifaller  delvis  proposition
2002/03:100 punkterna 10, 11 och 40,
avslår proposition 2002/03:100 punkt
16 och avslår motionerna
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkandena 8, 9 och 12,
2002/03:Fi18  av  Fredrik  Reinfeldt
m.fl. (m) yrkande 1,
2002/03:Fi19  av  Bo  Könberg  (fp)
yrkandena 1-5 samt
2002/03:Fi21 av Lennart Fremling (fp)
yrkandena 1 och 2.
Reservation 8 (c)


Stockholm den 27 maj 2003

På finansutskottets vägnar

Sven-Erik Österberg

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet:  Sven-Erik  Österberg  (s),
Fredrik Reinfeldt (m)*, Karin Pilsäter
(fp)*, Sonia Karlsson (s), Mats Odell
(kd)*, Lars Bäckström (v), Agneta Ringman
(s), Gunnar Axén (m)*, Tommy Waidelich
(s), Christer Nylander (fp)*, Lena Ek
(c), Hans Hoff (s), Tomas Högström (m)*,
Agneta Gille (s), Bo Berhardsson (s), Per-
Olof Svensson (s) och Mikael Johansson
(mp).
*) Har ej deltagit i beslutet under
förslagspunkt 30.

Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden
samt ändrade och nya anslag för budgetåret 2003
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde      Utskottets förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt  ing av ram/ny
statsb ram/ans anslag
udget   lag  snivå
2003
1  Rikets styrelse     7 674  14 229  7 688
618       847
27: Radio- och TV-verket  11 676   700 12 376
4
90: Kungliga hov- och   87 597  4 000 91 597
1  slottsstaten
90: Riksdagens ledamöter 603 008  16 550   619
2  och partier m.m.1             558
90: Riksdagens       56 426  2 500 58 926
4  ombudsmän,
justitieombudsmännen
1
90: Regeringskansliet    5 180 -10 221  5 170
5  m.m.           433       212
90: Expertgruppen för EU-  9 179   700  9 879
7  frågor
2  Samhällsekonomi och   9 078  14 250  9 092
finansförvaltning     095       345
1:5 Statistiska      414 139  -1 250   412
centralbyrån                889
1:7 Kammarkollegiet    27 459   500 27 959
2:1 Finansinspektionen  163 680  15 000   178
680
3  Skatt, tull och     8 265  1 567  8 267
exekution         923       490
3:2 Skattemyndigheterna   5 087  1 567  5 088
212       779
4  Rättsväsendet     24 584 198 050 24 782
790       840
4:1 Polisorganisationen  13 559  -1 950 13 557
801       851
4:2 Säkerhetspolisen   547 409 -50 000   497
409
4:3 Åklagarorganisatione 788 314  20 000   808
n                     314
4:4 Ekobrottsmyndigheten 321 640 -10 000   311
640
4:5 Domstolsväsendet    3 667  38 000  3 705
m.m.           435       435
4:6 Kriminalvården     4 472 200 000  4 672
939       939
4:7 Brottsförebyggande   60 993  -1 000 59 993
rådet
4:1 Brottsoffermyndighet  19 093  3 000 22 093
0  en
6  Försvar samt      44 704  -1 950 44 702
beredskap mot       155       205
sårbarhet
6:2 Materiel,       19 163 -25 000 19 138
anläggningar samt     960       960
forskning och
teknikutveckling
6:8 Försvarets      454 307  25 000   479
radioanstalt                307
6:1 Nämnder m.m.      7 095  -1 950  5 145
1
7  Internationellt    17 140 -74 979 17 065
bistånd          303       324
8:1 Biståndsverksamhet   15 886 -94 979 15 791
126       147
8:2 Styrelsen     för  492  10 000   502
internationellt      740       740
utvecklingssamarbete
8:4 Folke            0  10 000 10 000
Bernadotteakademin,
ramanslag    (nytt
anslag)
Utgiftsområde      Utskottets förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt  ing av ram/ny
statsb ram/ans anslag
udget   lag  snivå
2003
8  Invandrare     och 7 128 227 800  7 356
flyktingar        470       270
10: Integrationsåtgärder  51 742  30 000 81 742
2
11: Utvecklingssinsatser   230  40 000   270
1  i storstadsregionerna   000       000
12: Migrationsverket     617  5 800   623
1               511       311
12: Mottagande     av 3 154 122 000  3 276
2  asylsökande        274       274
12: Utlänningsnämnden     114  10 000   124
4               074       074
12: Offentligt biträde i  127  5 000   132
5  utlänningsärenden     027       027
12: Utresor för avvisade  105  15 000   120
6  och utvisade       556       556
9  Hälsovård,  sjukvård 33 356 574 000 33 930
och social omsorg     735       735
13: Sjukvårdsförmåner    2 608 430 000  3 038
1  m.m.           000       000
14: Statens          124  85 000   209
4  folkhälsoinstitut     894       894
14: Folkhälsopolitiska   86 554  5 000 91 554
7  åtgärder
16: Statsbidrag    till  166  -7 000   159
3  särskilt         884       884
utbildningsstöd
16: Bidrag  till  viss 80 394   500 80 894
4  verksamhet     för
personer      med
funktionshinder
16: Bidrag      till  157  1 500   158
5  handikapporganisation   248       748
er
16: Bilstöd      till  164  56 000   220
7  handikappade       000       000
16: Statens institut för 26 373  2 000 28 373
9  särskilt
utbildningsstöd
17: Stimulansbidrag  och 35 446  1 000 36 446
1  åtgärder     inom
äldrepolitiken
10 Ekonomisk trygghet    119   -858   118
vid sjukdom och      398   000   540
handikapp         964       964
19: Sjukpenning och    46 943  -2 460 44 483
1  rehabilitering m.m.    496   000   496
19: Aktivitets- och    58 024  1 600 59 624
2  sjukersättningar     970   000   970
19: Kostnader för      8 000  2 000 10 000
5  sysselsättning av
vissa personer med
aktivitets- och
sjukersättning
12 Ekonomisk trygghet   52 889   -470 52 419
för familjer och barn   100   000   100
21: Föräldraförsäkring   22 340   -470 21 870
2               000   000   000
13 Arbetsmarknad     60 306   -550 59 756
689   000   689
22: Bidrag till      36 363   -104 36 259
2  arbetslöshetsersättni   000   000   000
ng och aktivitetsstöd
22: Köp av         4 708 -40 000  4 668
3  arbetsmarknadsutbildn   812       812
ing och övriga
kostnader
22: Särskilda insatser   7 185   -281  6 904
4  för            857   000   857
arbetshandikappade
22: Bidrag till      57 427  -3 000 54 427
8  administration av
grundbeloppet
22: Bidrag till Samhall   4 262   -125  4 137
9  AB            419   000   419
22: Inspektionen för    4 774  3 000  7 774
12 arbetslöshetsförsäkri
ngen

Utgiftsområde      Utskottets förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt  ing av ram/ny
statsb ram/ans anslag
udget   lag  snivå
2003
14 Arbetsliv        1 149  7 250  1 156
627       877
23: Arbetsdomstolen    19 971  6 000 25 971
4
23: Medlingsinstitutet   46 891  1 250 48 141
8
17 Kultur, medier,     8 372  5 230  8 378
trossamfund och      903       133
fritid
25: Bidrag till       9 544    68  9 612
3  kontakttolkutbildning
26: Statens ljud- och   40 112   285 40 397
1  bildarkiv
28: Riksarkivet och      278  2 644   281
21 landsarkiven       454       098
28: Bidrag till        251  15 000   266
26 kulturmiljövård      745       745
28: Centrala museer:     744  -6 900   737
28 Myndigheter        627       727
28: Bidrag till vissa   48 176  5 700 53 876
31 museer
28: Forum för levande   40 000 -10 000 30 000
34 historia
28: Stöd till trossamfund 50 750  -1 567 49 183
39
18 Samhällsplanering,   9 482   -126  9 355
bostadsförsörjning    356   500   856
och byggande
21: Bostadsbidrag      3 829    0  3 829
1               000       000
31: Statens        14 064  -2 000 12 064
3  bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader
31: Statens          200   -100   100
4  bostadskreditnämnd:    000   000   000
Garantiverksamhet
31: Statens geotekniska  26 573  2 000 28 573
8  institut
31: Lantmäteriverket     428 -27 000   401
9               028       028
32: Länsstyrelserna m.m.  2 060   500  2 060
1               166       666
19 Regional utjämning   3 607  -2 500  3 605
och utveckling      776       276
33: Allmänna        1 535  -2 500  1 532
1  regionalpolitiska     335       835
åtgärder
20 Allmän miljö- och    3 363   -150  3 213
naturvård         075   000   075
34: Åtgärder för       994 -10 000   984
3  biologisk mångfald    908       908
34: Sanering och       460   -150   310
4  återställning av     770   000   770
förorenade områden
34: Bidrag till Sveriges   211  10 000   221
12 meteorologiska och    584       584
hydrologiska institut
m.m.
22 Kommunikationer    25 858   -500 25 357
344   650   694
36: Väghållning och    14 923   -408 14 515
2  statsbidrag        449   000   449
36: Banverket:       7 063 -84 000  6 979
4  Banhållning och      972       972
sektorsuppgifter
36: Ersättning till    45 000  -8 000 37 000
5  Statens järnvägar för
kostnader i samband
med utdelning från AB
Swedcarrier, m.m.
37: Upphandling av      153  -8 000   145
2  samhällsåtaganden     484       484
37: Gemensam          0  7 350  7 350
6  radiokommunikation
för skydd och
säkerhet, ramanslag
(nytt anslag)
Utgiftsområde      Utskottets förslag
Anslag
Belopp Förändr   Ny
enligt  ing av ram/ny
statsb ram/ans anslag
udget   lag  snivå
2003
23 Jord- och skogsbruk,  10 480   -194 10 286
fiske med anslutande   979   000   979
näringar
25: Sveriges        1 233  -6 000  1 227
1  lantbruksuniversitet   964       964
43: Fiskeriverket       102  11 000   113
8               255       255
43: Fiskevård       20 500  -5 000 15 500
11
44: Åtgärder för      2 223  -9 000  2 214
1  landsbygdens miljö    000       000
och struktur
44: Stöd till jordbrukets  3 000  -1 000  2 000
4  rationalisering m.m.
44: Återföring av skatt    420   -184   236
6  på handelsgödsel och   000   000   000
bekämpningsmedel m.m.
24 Näringsliv       3 542   -107  3 435
675   600   075
38: Näringslivsutveckling   229 -15 000   214
2  m.m.           562       562
38: Rymdverksamhet      512 -15 000   497
14              855       855
39: Exportfrämjande      233 -30 000   203
3  verksamhet        956       956
39: Näringslivsutveckling   200 -50 000   150
6  i Östersjöregionen    000       000
40: Allmänna        20 268  2 000 22 268
3  reklamationsnämnden
40: Fastighetsmäklarnämnd  9 041   400  9 441
4  en
25 Allmänna bidrag till  68 486  2 531 71 018
kommuner         664   676   340
48: Bidrag till särskilda   347  -1 950   345
2  insatser i vissa     750       800
kommuner och
landsting
48: Statligt        23 759  2 533 26 293
3  utjämningsbidrag till   414   626   040
kommuner och
landsting
Summa anslagsförändring på     537 873
tilläggsbudget


1Anslag avsedda för
riksdagen eller dess
myndigheter.
2002/03
FiU21


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

I den ekonomiska vårpropositionen (prop.
2002/03:100, avsnitt 7, punkterna 9-40)
föreslår  regeringen  ändringar  på
tilläggsbudget. Även riksdagsstyrelsens
förslag till ändringar på tilläggsbudget
inkluderas i vårpropositionen (punkterna
41-42).  Med anledning av regeringens
förslag  har  sju  motioner  väckts.
Förslagen  i  propositionen  och  i
motionerna återges i bilaga 1 till detta
betänkande.
De  lagförslag som regeringen lägger
fram i propositionen återges i bilaga 2
Utskottets  lagförslag  presenteras  i
bilaga 3 Lagrådets yttrande återges i
bilaga 4.
En sammanställning av regeringens och
partiernas förslag till ändrade och nya
anslag finns i bilaga 5.
Finansutskottet  har  berett  berörda
utskott tillfälle att yttra sig över de
förslag i propositionen och i motionerna
som rör respektive utskotts område.
-    Yttranden har avlämnats från
-
-         konstitutionsutskottet
(2002/03:KU6y)
-
-            justitieutskottet
(2002/03:JuU3y)
-
-       socialförsäkringsutskottet
(2002/03:SfU3y)
-
-             socialutskottet
(protokollsutdrag 2002/03:32)
-
-    trafikutskottet (2002/03:TU4y)
-
-     miljö- och jordbruksutskottet
(2002/03:MJU2y)
-
-            näringsutskottet
(protokollsutdrag 2002/03:29)
-
-    bostadsutskottet (2002/02:BoU3y)
-
Yttrandena återfinns i bilagorna 6-13.
Skatteutskottet,    utrikesutskottet,
försvarsutskottet, kulturutskottet  och
arbetsmarknadsutskottet har beslutat att
inte  avge  något  yttrande  över
tilläggsbudgeten.
I samband med sitt yttrande överlämnar
trafikutskottet  Riksdagens  revisorers
förslag     angående     gemensam
radiokommunikation  för  trygghet  och
säkerhet (förslag 2002/03:RR13) samt de
två motioner som väckts i ärendet samt en
motion från den allmänna motionstiden
hösten  2002  för  slutbehandling  i
finansutskottet. Överlämnandet föranleds
av regeringens förslag i vårpropositionen
att  ett  nytt  anslag för  gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet
anvisas på tilläggsbudgeten för  2003
under utgiftsområde 22 Kommunikationer,
vilket har betydelse för behandlingen av
Riksdagens revisorers förslag.
.
Utskottets övervägandenInledning

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan
riksdagen  för  löpande  budgetår  på
tilläggsbudget göra en ny beräkning av
statsinkomster samt ändra anslag  och
anvisa nya anslag. Riksdagen beslutade i
mars 2003 om ändrade och nya anslag på
tilläggsbudget  med  anledning   av
folkomröstningen om införande av euron
(prop.   2002/03:46,  bet.   FiU24,
rskr.  115-119).  I  den  ekonomiska
vårpropositionen  föreslår  regeringen
ytterligare ändringar på tilläggsbudget.
Anslagsförändringarna  i  regeringens
förslag   till   tilläggsbudget   i
vårpropositionen innebär att  anvisade
medel ökar med 520 miljoner kronor netto.
De  föreslagna ökningarna av anslagen
uppgår till 5 359 miljoner kronor och de
föreslagna minskningarna uppgår till 4
839 miljoner kronor. 89 anslag inom 20
utgiftsområden  berörs   av   dessa
förändringar. Vidare föreslår regeringen
bl.a. nya och ändrade bemyndiganden att
ingå ekonomiska förpliktelser.
Förslagen i propositionen har tagits
fram   i  samarbete  mellan   den
socialdemokratiska      regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.
Utskottet   behandlar  inledningsvis
regeringens förslag om omstrukturering av
statliga företag samt utvidgat uppdrag
för  Vasallen AB. Därefter  behandlas
förslagen  i  propositionen  och  i
motionerna  utgiftsområdesvis.  Under
utgiftsområde   22   Kommunikationer
behandlar  utskottet  även  Riksdagens
revisorers  förslag angående  gemensam
radiokommunikation  för  trygghet  och
säkerhet (förs. 2002/03:RR13) samt de
motioner som under beredningen av ärendet
har överlämnats från trafikutskottet.
Enligt  5 kap. 12 § fjärde stycket
riksdagsordningen får beslut om anslag
för löpande budgetår som innebär att en
utgiftsram påverkas inte fattas innan
beslut  om  godkännande  av  ändrad
utgiftsram fattas. I utskottets förslag
till riksdagsbeslut tas således förslagen
i propositionen och motionerna om ändrade
ramar och anslag upp i en punkt, punkt
31. I denna punkt behandlas också de
förslag till lagändringar, bemyndiganden
samt  anslagsvillkor  som  påverkar
anslagen. Övriga frågor behandlas som
egna punkter i utskottets förslag till
riksdagsbeslut, vilket markeras med en
sammanfattningsruta  med   utskottets
förslag till riksdagsbeslut.

Omstrukturering av statliga företag


En förbättrad kapitalstruktur i statliga
bolag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att  särskilda
åtgärder  vidtas för att  underlätta
finansiella omstruktureringar inom den
statliga bolagssfären. Utskottet anser
att   riksdagens  inflytande  över
etgärderna   bör   tydliggöras   i
förhållande till regeringens förslag.
Vidare  redovisar  utskottet   hur
förslaget  bör  kunna  inordnas  i
riksdagens   rambeslutsmodell   för
hanteringen av budgetpropositionen. De
aktuella  motionerna  avstyrks  med
hänvisning  till  de  förtydliganden
utskottet  förordar  av  regeringens
förslag.
Jämför reservationerna 1 (m, fp, c) och
2 (kd).

Propositionen

Regeringen framhåller att den i dag har
stora möjligheter att påverka storleken
på de statliga bolagens utdelningar till
statsbudgeten.  Dess  möjligheter  att
återföra medel till bolagen när detta
behövs  är däremot begränsade.  Detta
begränsar ägarens handlingsmöjligheter på
ett, enligt regeringens mening, olämpligt
sätt.  Regeringen  saknar  en  privat
företagsägares möjlighet att fördela re
surser mellan olika företag. Därför kan
den inte sätta in medel i statliga bolag
för att få bättre förutsättningar att
justera  bolagens finansiella struktur
genom extra utdelningar. Den kan inte
heller vidta de åtgärder som kan krävas i
statliga företag med ekonomiska problem.
Vidare har delägda företag ofta hembuds
avtal av olika slag som regeringen inte
kan   fullfölja   utan   särskilt
riksdagsbeslut. Sammantaget gör detta att
statens företagsförvaltning hämmas till
nackdel för företagens utveckling.
Regeringen föreslår att man i samband
med en översyn av kapitalstrukturen i
statligt ägda bolag ska besluta om extra
utdelningar på 3 miljarder kronor som
tillförs  ett  särskilt  konto  i
Riksgäldskontoret för insatser  i  av
staten  hel-  och delägda aktiebolag.
Insatserna kan vara aktieägartillskott i
olika former, lån eller avse andra av
riksdagen beslutade ändamål. Insatserna
ska vara avsedda för att vidareutveckla
en väl fungerande verksamhet som kräver
ytterligare kapital eller för att kunna
utnyttja hembudsavtal som redan tecknats.
EU:s regelverk för stöd i enlighet med
s.k.  market  investor principle  ska
beaktas vid eventuella kapitalinsatser.
Det föreslagna beloppet har bestämts
med hjälp av en uppskattning att det är
möjligt att genomföra engångsutdelningar
på minst 3 miljarder kronor utan att de
statliga bolagens finansiella ställning
skadas. De extra utdelningarna förutses
bli beslutade under 2003.
I  normalfallet  ska  riksdagens
godkännande för en kapitalinsats inhämtas
innan  den görs. Regeringen  föreslår
emellertid att den i undantagsfall, där
beslut  inte kan vänta, t.ex.  under
riksdagens  sommaruppehåll,  bemyndigas
avseende mindre belopp att utan dröjsmål
göra nödvändiga kapitalinsatser. I dessa
fall ska riksdagens medgivande inhämtas i
efterhand.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion  Fi18 regeringens  förslag  om
förbättrad kapitalstruktur i  statliga
bolag (yrkande 2). Motionärerna anser att
förslaget är demokratiskt tvivelaktigt
eftersom  det skulle leda  till  att
riksdagen  - som företräder  bolagens
ägare, dvs. Sveriges medborgare - får
begränsad  handlingsfrihet   avseende
användningen av skattebetalarnas pengar
för   kapitaltillskott  i  statliga
aktiebolag. Vidare riskerar förslaget att
skada de företag som ska tvingas till en
extra  utdelning av kapital. Det  är
samtidigt oklart om regeringens förslag
står  i  överenskommelse  med  EU:s
regelverk. Motionärerna framhåller att
den föreslagna ordningen kan leda till
snedvriden konkurrens på de marknader där
statligt ägda företag verkar vid sidan om
privata företag.
I    motion   Fi23   framhåller
Kristdemokraterna att regeringens förslag
om förbättrad kapitalstruktur i statliga
bolag inte är förenligt med 17 och 18 §§
lagen  (1996:1059)  om  statsbudgeten.
Motionärerna anser att omfördelning av
statliga  tillgångar måste  ske  inom
statsbudgeten (yrkande 3). Att finansiera
förändringar  av  kapitalstrukturen  i
statligt ägda bolag utanför statsbudgeten
bidrar  enligt motionärerna till  att
minska öppenheten avseende finansiella
förbindelser   mellan    offentliga
myndigheter  och  offentliga  företag.
Motionärerna  förordar  därför  att
riksdagen stiftar en lag som avgränsar
användningen   av  det   gemensamma
omstruktureringskontot         i
Riksgäldskontoret och beskriver hur de
medel  som  använts ska redovisas  i
statsbudgeten,  detta  för  att  öka
öppenheten samt inordna modellen  för
förändringar   i  statliga   bolags
kapitalstruktur i statsbudgeten. En sådan
lag  bör tydligt avgränsa regeringens
befogenhet att göra kapitalinsatser utan
att  i förväg ha inhämtat riksdagens
godkännande (yrkande 4).
Även  Centerpartiet redovisar i  sin
motion Fi17 att man avstyrker regeringens
förslag att flytta medel mellan statliga
bolag  utanför  statsbudgeten.  Något
formellt yrkande förs dock inte fram på
denna punkt.

Regeringsformen

Regeringsformens   bestämmelser   om
finansmakten   är   inte   särskilt
detaljerade. Av regeringsformen framgår
emellertid att statens medel inte får
användas på annat sätt än riksdagen har
bestämt (9 kap. 2 § första stycket) och
det sker främst genom budgetregleringen
(9 kap. 2 § andra stycket). Tekniskt sett
går det till på så sätt att riksdagen
anvisar  anslag till angivna  ändamål
(9:3).
Riksdagen får emellertid enligt 9 kap.
2 § andra stycket bestämma att statsmedel
ska tas i anspråk i annan ordning än
genom budgetreglering. Som illustration
kan här nämnas s.k. specialdestination. I
förarbetena till regeringsformen skilde
man   mellan   tre   slag   av
specialdestination:
1.     Vid  sidan om statsbudgeten
(t.ex. ATP).
2.
3.    I anslutning till statsbudgeten
(t.ex. affärsverken).
4.
5.    Inom statsbudgeten.
6.
Den första formen av specialdestination
sker helt utanför budgetregleringen. Den
andra påverkar statsbudgeten på så sätt
att  t.ex.  vinstmedel förs  upp  på
inkomsttitel.     Den     tredje
specialdestinationen sker helt inom ramen
för statsbudgeten. Riksdagen har samma
formella  inflytande över specialdesti
nationerna som över anslagen.

Lag om statsbudgeten (budgetlagen)

Bruttoredovisningsprincipen innebär att
statens inkomster och utgifter ska tas
upp  var  för  sig på statsbudgeten.
Principen  kommer  till  uttryck  i
budgetlagen bl.a. i 17 § där det står att
statens  inkomster och  utgifter  ska
budgeteras  och redovisas  brutto  på
statsbudgeten.  Undantag  från  denna
bestämmelse gäller om inkomsterna från en
verksamhet endast bidrar till att täcka
verksamhetens kostnader (17 §  första
stycket) och om statens kostnader helt
ska täckas med verksamhetens intäkter (18
§). Inkomsterna regleras också i 9 §, där
begreppet definieras, och i 30 §, som
säger att om riksdagen har beslutat om
försäljning av egendom ska  inkomsten
redovisas  mot  en  inkomsttitel  på
statsbudgeten,  om  inte  riksdagen
bestämmer annat.
En  annan  princip som  regleras  i
budgetlagen är fullständighetsprincipen.
Enligt 16 § ska regeringens förslag till
statsbudget omfatta alla inkomster och
utgifter med de undantag som nämns i
föregående stycke.
För vissa typer av investeringar kan
riksdagen besluta att finansiering ska
ske på annat sätt än genom anslag eller
lån (23 §).

Nuvarande ordning för budgetering och
redovisning av inkomster från utdelningar
samt utgifter för insatser i statliga
bolag

Inkomster från utdelningar redovisas av
riksdagen mot inkomsttitel.
Insatser  i  form  av  utgift  för
aktieägartillskott beslutas genom  att
anslag anvisas för ändamålet, medan lån
kan tas upp av myndigheterna inom den
kreditram  som  riksdagen   årligen
fastställer och de närmare villkor som
regeringen beslutar om. Även andra former
för tillskott har förekommit på senare
år.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet framhåller i sitt
yttrande (KU6y) att det finns goda skäl
att underlätta kapitalomstruktureringar i
den statliga företagssfären genom att
tillämpa specialdestination. Förfarandet
kan liknas vid att staten agerar som
moderbolag och ger koncernbidrag till
vissa dotterbolag och finansierar detta
med  medel  från andra dotterföretag.
Konstitutionsutskottet anser emellertid
att regeringens förslag bör modifieras på
ett par punkter.
För det första bör bemyndigandet inte
innebära att regeringen i brådskande fall
och för smärre belopp får besluta om
kapitalinsatser. Riksdagen bör besluta i
varje enskilt fall om kapitalinsatser.
För  det  andra  bör  bemyndigandet
tidsbegränsas. Att på föreslaget sätt
föra inkomster från extrautdelningar till
ett särskilt konto i Riksgäldskontoret
måste  vara en engångsåtgärd. Kontots
varaktighet bör dessutom bli föremål för
riksdagens  årliga  prövning.  Önskar
regeringen att överblivna medel ska stå
kvar på kontot i Riksgäldskontoret även
under nästa år får den återkomma med
förslag  härom senare, lämpligtvis  i
budgetpropositionen.  Skulle  riksdagen
inte  förlänga  bemyndigandet   ska
innestående  medel  på  kontot  i
Riksgäldskontoret  jämte   eventuella
ytterligare  utdelningsinkomster  från
extrautdelningarna   redovisas   mot
inkomsttitel i statsbudgeten.
Slutligen bör det tydligt framgå av
riksdagens  beslut  att  maximalt  3
miljarder kronor får överföras till det
särskilda kontot.
Konstitutionsutskottet    framhåller
vidare att det kan finnas anledning att i
lämpligt  sammanhang närmare  överväga
formerna för kapitalomstruktureringar i
den  statliga  företagssfären.   Om
regeringen menar att det ska finnas en
permanent särskild ordning för sådana
beslut bör den återkomma till riksdagen
med förslag om hur en sådan ordning bör
regleras.

Finansutskottets ställningstagande

I likhet med konstitutionsutskottet anser
finansutskottet att det finns goda skäl
att skapa en ordning som underlättar
kapitalomstruktureringar i den statliga
företagssfären  genom  att  tillämpa
specialdestination. Staten bör  kunna
agera på samma sätt som ett moderbolag
som  ger  koncernbidrag  till  vissa
dotterbolag och finansiera detta  med
medel från andra dotterföretag. Utskottet
vill dock understryka att förslaget bör
ges  en  sådan  form att  riksdagens
inflytande garanteras på ett rimligt sätt
och att riksdagen också ges möjlighet att
utöva finansmakten på ett korrekt sätt.
Såsom konstitutionsutskottet förordar bör
därför förslaget modifieras på ett par
punkter. Vidare bör förslaget få  en
utformning  som  kan  anpassas  till
riksdagens    beslutsordning    för
statsbudgeten,     den     s.k.
rambeslutsmodellen.
Finansutskottet          delar
konstitutionsutskottets uppfattning att
regeringen inte bör bemyndigas att i
brådskande fall och för smärre belopp få
besluta om kapitalinsatser. Riksdagen bör
besluta om kapitalinsatser till statliga
företag i varje enskilt fall.
Konstitutionsutskottet bedömer  vidare
att  det föreslagna sättet att  föra
inkomster från extra utdelningar till ett
särskilt konto i Riksgäldskontoret måste
vara   en   engångsåtgärd.  Kontots
varaktighet bör dessutom bli föremål för
riksdagens årliga prövning. Överblivna
medel på kontot i Riksgäldskontoret bör
efter  förslag  av  regeringen  i
budgetpropositionen kunna överföras till
nästa budgetår. Skulle riksdagen inte
förlänga  bemyndigandet  ska  enligt
konstitutionsutskottet innestående medel
på  kontot i Riksgäldskontoret  jämte
eventuella          ytterligare
utdelningsinkomster         från
extrautdelningarna   redovisas   mot
inkomsttitel i statsbudgeten.
Det nämns inte i propositionen om det
är regeringens avsikt att senare föra
ytterligare medel till det  särskilda
kontot    i    Riksgäldskontoret.
Finansutskottet har emellertid i sitt
fortsatta  resonemang  förutsatt  att
verksamheten kan komma att utsträckas
till tiden efter 2003.
Slutligen   bör   det    enligt
konstitutionsutskottet tydligt framgå av
riksdagens  beslut  att  maximalt  3
miljarder kronor får överföras till det
särskilda kontot.
Finansutskottet          delar
konstitutionsutskottets   principiella
inställning och förordar att högst 3
miljarder kronor överförs 2003 från de
statliga bolagen till ett särskilt konto
i Riksgäldskontoret. Med tanke på att
utgifter för omstrukturering av statliga
företag  genom  den  av  regeringen
föreslagna konstruktionen behandlas vid
sidan av statsbudgeten bör det klargöras
att detta är medel från statliga bolag
som  annars skulle ha legat kvar  i
bolagen.  De  ordinarie  utdelningarna
förutses liksom hittills redovisas på
särskild    inkomsttitel    under
statsbudgetens inkomster. Den lösning som
utskottet här föreslår begränsar inte
möjligheten  att  finansiera  andra
åtaganden på statsbudgeten. Utrymmet för
att  finansiera andra  utgifter  över
statsbudgeten förutsätts således varken
öka  eller minska med den föreslagna
ordningen.  Syftet  är  att  skapa
möjligheter till omstruktureringar i den
statliga bolagssektorn utan att belasta
vare sig statsinkomsterna eller tränga
undan andra utgifter. Härav följer att
ordinarie  aktieutdelningar  inte  ska
tillföras kontot utan dessa ska liksom
hittills tillföras statsbudgeten på en
inkomsttitel. Gränsdragningen mellan vad
som  är  ordinarie  utdelningar  och
särskilda engångsutdelningar får göras
från fall till fall. Riksdagen bör ta
ställning till det förväntade beloppet
för ett år i taget i anslutning till den
ordinarie budgetprocessen. Medel får inte
tillföras kontot på annat sätt.
I de fall det inte bara är fråga om en
omstrukturering  av  resurser  mellan
statliga bolag utan också finns behov av
att   använda   skattemedel   för
kapitaltillskott eller för att starta ny
typ av verksamhet bör anvisningen av
medel  ske  på sedvanligt sätt  över
statsbudgeten.
Konstitutionsutskottet    framhåller
vidare att det kan finnas anledning att i
lämpligt  sammanhang närmare  överväga
formerna för kapitalomstruktureringar i
den  statliga  företagssfären.   Om
regeringen menar att det ska finnas en
permanent särskild ordning för sådana
beslut, bör den återkomma till riksdagen
med förslag om hur en sådan ordning bör
regleras.   Finansutskottet   delar
konstitutionsutskottets uppfattning. Om
ambitionen är att skapa ett bestående
system för omfördelning av kapital mellan
statliga bolag, är det angeläget att ett
tydligt regelverk skapas för detta. I det
sammanhanget bör utredas hur förslaget
förhåller  sig  till budgetlagen  och
gällande praxis om hur kapitalutdelningar
och  kapitalinsatser ska beslutas och
redovisas.
I avvaktan på en formell reglering bör
riksdagen,   enligt  finansutskottets
mening, i samband med budgetpropositionen
varje år ta ställning till hur stora
medel som högst ska tillföras kontot i
Riksgäldskontoret. Härvid ska framgå i
vilken utsträckning överskottet från ett
år bör överföras till nästa år eller
tillföras  statsbudgeten som  inkomst.
Underskott får ej uppkomma på kontot,
dvs. någon kredit ska inte vara knuten
till kontot. I den mån kapitaltillskott
behövs och de ej kan finansieras med
tillgängliga  medel  på  kontot  bör
tillskottet i stället tillskjutas genom
att   ett  anslag  anvisas   över
statsbudgeten.
Regeringen  uttalade  i  proposition
1995/96:220 lag om statsbudgeten, med
riksdagens instämmande, att statsbudgeten
bör ges den avgränsningen att inkomster
och utgifter samt in- och utbetalningar
som kan antas påverka statens lånebehov
ska tas upp på statsbudgeten (s. 42). Det
betyder  att statsbudgeten  ska  vara
fullständig  i  så  måtto  att  alla
inkomster, utgifter och andra betalningar
som påverkar statens lånebehov ska ingå i
förslaget  till statsbudget. Utskottet
förutsätter  mot denna  bakgrund  att
nettobehållningen   på   kontot   i
Riksgäldskontoret ingår i den post på
statsbudgeten som benämns Myndigheters
m.fl.   in-   och   utlåning   i
Riksgäldskontoret,  netto.  Innebörden
härav är att nettobehållningen på kontot
kommer att påverka budgetsaldots storlek
och därmed upplåningsbehovet.
Huvudprincipen bör vara att riksdagen
varje  höst i samband med det  s.k.
rambeslutet tar ställning till hur stora
de extra utdelningarna högst får vara och
därmed  beräkna det belopp  som  ska
tillföras kontot nästa budgetår. Detta
belopp utgör en ram för verksamheten.
Beslut  om kapitaltillskott  till  de
statliga företagen bör, som utskottet
förordat tidigare, ske i varje enskilt
fall i budgetprocessens andra steg under
hösten eller senare på tilläggsbudget
under det löpande budgetåret och beredas
av berört utskott under förutsättning att
ett  beslut  om  extra  inleveranser
dessförinnan fattats av riksdagen och
regeringen. Utbetalningar bör kunna göras
för att vidareutveckla en väl fungerande
verksamhet som kräver ytterligare kapital
eller för att kunna utnyttja hembudsavtal
som redan tecknats. Utskottet förutsätter
att EU:s regelverk för stöd i enlighet
med s.k. market investor principle ska
beaktas vid eventuella kapitalinsatser.
Lån till företagen bör hanteras vid
sidan av kontot. I första hand bör lån
tas   på   sedvanligt   sätt   på
kreditmarknaden. Företagen  kan  efter
riksdagens godkännande i varje enskilt
fall   bemyndigas  att   låna   i
Riksgäldskontoret eller med  stöd  av
statlig kreditgaranti låna på den privata
kreditmarknaden. För kreditgarantier bör
de  sedvanliga  reglerna  gälla  om
avgränsning,   tidsbegränsning   och
avgiftssättning.
Sammanfattningsvis  innebär  utskottets
förslag följande:
·      Ett  konto  inrättas  i
Riksgäldskontoret dit extra utdelningar i
de statliga bolagen förs.
·
·     Riksdagen beslutar för ett år i
taget om hur stort belopp som ska
tillföras kontot. För 2003 tillförs
kontot högst 3 miljarder kronor.
·
·     Från kontot förs utgifter för
kapitaltillskott eller utnyttjande av
hembudsavtal   i   den   statliga
företagssfären. Riksdagen beslutar om
utgifterna i varje enskilt fall.
·
·    Lån till statliga bolag hanteras
ej över kontot.
·
·     Om behoven av kapitaltillskott
överstiger tillgängliga medel på kontot
får skillnaden tillskjutas genom att
anslag  anvisas  över statsbudgeten.
Underskott får ej uppkomma på kontot.
·
·     Regeringen förutsätts göra en
tydlig  presentation  varje  år  i
budgetpropositionen av hur kontot ska
finansieras och utnyttjas. Huvudprincipen
bör vara att riksdagen i anslutning till
det s.k. rambeslutet på hösten fattar
beslut om ramarna för verksamheten genom
att ange hur stort belopp som beräknas
tillföras kontot nästa budgetår. Därefter
fattar riksdagen beslut i varje enskilt
fall i budgetprocessens andra steg eller
senare på tilläggsbudget under  det
löpande budgetåret om tillskotten till de
statliga bolagen.
·
Vad utskottet anfört med anledning av
förslaget  i  vårpropositionen   om
omstrukturering av statliga företag bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna. Utskottet tillstyrker därmed
delvis punkt 37 i propositionen. I den
mån motionerna Fi18 (m) yrkande 2 och
Fi23  (kd) yrkandena 3 och  4  inte
tillgodosetts  med  de  förtydliganden
utskottet här förordar bör de avslås av
riksdagen.

Omfinansiering av kapitaltillskott till
Teracom AB

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker att av de extra
utdelningar som tillförs ett konto i
Riksgäldskontoret  får  högst  500
miljoner  kronor  användas  för  ett
kapitaltillskott  till  Teracom  AB.
Därmed  tillstyrks  punkt  38  i
propositionen.
Jämför reservation 3 (m, fp, kd, c).

Propositionen

Regeringen   har  i   propositionen
Kapitaltillskott till Teracom AB (prop.
2002/03:64) föreslagit att ett villkorat
kapitaltillskott  till  Teracom  ska
finansieras   med   ett   lån   i
Riksgäldskontoret. Regeringen föreslår i
den nu aktuella propositionen att en
översyn av kapitalstrukturen i statligt
ägda  bolag  ska  genomföras.  Extra
utdelningar ska tillföras ett särskilt
konto  i Riksgäldskontoret och  kunna
användas för insatser i av staten hel-
och delägda bolag. Regeringen anser att
det i proposition 2002/03:64 omnämnda
lånet i Riksgäldskontoret så snart som
möjligt ska omfinansieras med användning
av  den föreslagna ordningen för  en
förbättrad  kapitalstruktur  då  denna
lösning är mer ändamålsenlig.
Regeringen  föreslår  därför   att
riksdagen godkänner att av behållningen
på det särskilda kontot i Riksgäldskonto
ret  får  högst 500 miljoner  kronor
användas för att återbetala lånet till
Riksgäldskontoret eller för att göra det
avsedda kapitaltillskottet till Teracom
AB.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet har i det föregående ställt sig
bakom att ett särskilt konto inrättas i
Riksgäldskontoret dit extra utdelningar
från  vissa statliga bolag förs  och
används för kapitaltillskott till andra
statliga bolag. Utskottet tillstyrker i
sammanhanget att kontot 2003 tillförs ett
belopp om 3 miljarder kronor. Av detta
bör högst 500 miljoner kronor användas
för ett kapitaltillskott till Teracom AB.
Utskottet    tillstyrker    således
propositionens förslag (punkt 38).

Vasallen AB

Vidgat uppdrag för Vasallen AB
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att Vasallen AB även ska få
utveckla fastigheter som inrättats för
försvarsindustrins behov i enlighet med
vad   regeringen   förordar   i
vårpropositionen.  Därmed  tillstyrks
punkt 39 i propositionen.

Propositionen

I  samband  med 1997 års  ekonomiska
vårproposition  beslutades  att  ett
aktiebolag skulle bildas för att utveckla
försvarsfastigheter som avvecklades genom
1996   års  försvarsbeslut   (prop.
1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284). Skälet till detta var bl.a.
att det var viktigt att en professionell
organisation  för  fastighetsutveckling
gavs  finansiell  uthållighet   och
affärsmässiga incitament för utveckling
av fastigheterna. Det bolag som bildades
- Vasallen AB - skulle i samarbete med
kommuner och lokalt näringsliv utveckla
och  förädla  fastigheterna  för  att
slutligen sälja dessa på kommersiella
villkor.
I  samband  med 2002 års ekonomiska
vårproposition beslutades att Vasallen AB
även ska ha möjlighet att på kommersiella
villkor förvärva kommunala bostadshus för
omvandling till företagslokaler  eller
andra lämpliga ändamål för att sedan
sälja  dessa på kommersiella  villkor
(prop. 2001/02:100, bet. 2001/02:FiU21,
rskr. 2001/02:336).
Inom Vasallen AB finns stor erfarenhet
av att finna nya användningar för lokaler
som   blivit   överflödiga   vid
regementsnedläggningar, och bolaget har i
dag   stor  kännedom  om   lokala
förutsättningar  för  att  utveckla
fastigheter för ny kommersiell använd
ning.  Regeringen föreslår mot  denna
bakgrund att Vasallen AB ska få möjlighet
att på kommersiella villkor utveckla och
förädla fastigheter som inrättats för
försvarsindustrins behov och sedan sälja
dessa. Det ankommer på Vasallen AB:s
styrelse och ledning att på affärsmässiga
grunder avgöra vilka investeringar som
bolaget bör göra.

Kompletterande uppgifter

Enligt information som utskottet inhämtat
från Regeringskansliet ska det föreslagna
utvidgade  uppdraget för Vasallen  AB
möjliggöra för bolaget att  praktiskt
engagera sig i projektet Campus Karlskoga
genom förvärv av fastigheter från SAAB
Bofors AB. Något annat projekt av detta
slag är för närvarande inte aktuellt.
Karlskoga är en av de nio kommuner som
bedömts av regeringen få stora problem på
grund av nedläggningar av regementen och
minskade materielinköp. Därmed omfattas
Karlskoga av ett utvecklingsprogram för
kommuner   med  särskilda   omställ
ningsproblem  främst  på  grund  av
strukturomvandlingar inom Försvarsmakten
(skr. 1999/2000:33, bet. 1999/2000:NU10,
rskr.   1999/2000:170).   I   de
kommungemensamma   åtgärderna   inom
utvecklingsprogrammet ingår att statliga
fastigheter,  andra  anläggningar  som
används för militära ändamål och vissa
markområden ska ställas till förfogande
för andra verksamheter och omvandlas för
alternativ användning. För Karlskogas del
har man utrett bl.a. möjligheten till upp
byggnad av en mötesplats för forskning,
utbildning, näringsliv och  kultur  -
Campus Karlskoga - inom Bofors gamla
industriområde.  Örebro  universitet,
Försvarets  materielverk  och  Statens
räddningsverk har redan fått regeringens
uppdrag  att etablera delar av  sina
respektive  forskningsverksamheter  på
området.
För  att  säkerställa  både  lämplig
kompetens och säkert investeringskapital
har  Karlskoga kommun vänt sig  till
Vasallen AB med förfrågan om en förstudie
avseende etablering av ett campus  i
Karlskoga. Bolaget har i sin förstudie
från november 2002 ställt sig positivt
till  idén att köpa mark på  Bofors
industriområde, bygga upp campusområdet
och därefter hyra ut det. Då projektet
inte omfattar fastigheter friställda av
Försvarsmakten har man gjort bedömningen
att Vasallen AB behöver ett utvidgat
uppdrag från regeringen för att kunna ta
ett inriktningsbeslut.

Finansutskottets ställningstagande

Som  framgår  av  de  kompletterande
uppgifterna från Regeringskansliet avser
regeringens  förslag  att  öppna  för
Vasallen AB möjligheten till engagemang i
ett ur samhällsperspektiv viktigt projekt
i Karlskoga. Utskottet delar regeringens
uppfattning att Vasallen AB har både stor
erfarenhet av att finna nya användningar
för lokaler som blivit överflödiga vid
regementsnedläggningar och stor kännedom
om  lokala  förutsättningar  för  att
utveckla fastigheter för ny kommersiell
användning.   Mot  denna   bakgrund
tillstyrker utskottet att bolaget ska få
möjlighet att på kommersiella villkor
utveckla och förädla fastigheter som in
rättats för försvarsindustrins behov och
sedan sälja dessa.
Med hänvisning till det ovan anförda
tillstyrks således propositionens förslag
(punkt 39).

Tilläggsbudget per utgiftsområde


Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:4 Radio- och TV-verket

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 11 676 000 kr. Regeringen har i
propositionen  om marksänd  digital-TV
(prop.  2002/03:72)  föreslagit  att
sändningstillstånd på nytt ska utlysas i
det femte digitala marknätet. Radio- och
TV-verket får härigenom en ökad och inte
budgeterad arbetsbelastning under 2003.
Regeringen anser därför att anslaget 27:4
Radio- och TV-verket behöver ökas med 700
000 kr.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU6y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 40 i denna del).

90:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 87 597 000 kr. De säkerhetshöjande
åtgärderna som gjorts för att förbättra
säkerheten på Stockholms slott medför
ökade kostnader för drift, övervakning
och  underhåll. Regeringen anser  att
ytterligare  medel  behövs  för  de
säkerhetshöjande  åtgärderna.  Anslaget
90:1  Kungliga hov- och  slottsstaten
föreslås således ökas med 4 miljoner
kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU6y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 40 i denna del).

90:2 Riksdagens ledamöter och partier
m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 603 008 000 kr. Riksdagen har beslutat
att  inrätta  en  självständig  revi
sionsmyndighet,  Riksrevisionen,  under
riksdagen  (förs. 1999/2000:RS1,  bet.
2000/01:KU8,  rskr.  2000/01:116-119).
Myndigheten inrättas den 1 juli 2003.
Riksdagsstyrelsen  har  beslutat  att
riksdagsförvaltningen ska stå för  de
driftskostnader  som  uppkommer  för
förberedelser  fram  till  dess  att
myndigheten inrättas. Riksdagsstyrelsen
avser att lämna förslag till riksdagen om
medel  på tilläggsbudget för Riksrevi
sionskommitténs kostnader då dessa inte
kan rymmas inom förvaltningens anslag.
Riksrevisionskommitténs budget för 2003
får enligt beslutet från den 19 mars 2003
uppgå  till  16  550  000   kr.
Riksdagsstyrelsen föreslår därför  att
anslaget 90:2 Riksdagens ledamöter och
partier m.m. ökas med motsvarande belopp.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande   (KU6y)  riksdagsstyrelsens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  förslaget  i
propositionen (punkt 42 i denna del).

90:4 Riksdagens ombudsmän,
justitieombudsmännen

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 56 426 000 kr. I budgetpropositionen
för 2003 höjdes anslaget 90:4 Riksdagens
ombudsmän,  justitieombudsmännen  med
2 800 000 kr. Den genomförda höjningen
var inte tillräcklig. Riksdagsstyrelsen
anser därför att anslaget nu behöver ökas
med 2 500 000 kr.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande   (KU6y)  riksdagsstyrelsens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  förslaget  i
propositionen (punkt 42 i denna del).

90:5 Regeringskansliet m.m.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget 90:5
Regeringskansliet  m.m.  minskas  med
700 000 kr för att finansiera ökningen av
anslaget 90:7 Expertgruppen  för  EU-
frågor.  Anslaget  minskas  även  med
5 800 000 kr för att finansiera ökningen
av det under utgiftsområde 8 Invandrare
och flyktingar uppförda anslaget 12:1
Migrationsverket. Förändringen av  den
svenska  valutans  värde  har  för
utrikesrepresentationen medfört en valuta
kursvinst om 3 700 000 kr. Anslaget 90:5
Regeringskansliet m.m. bör därför minskas
med detta belopp. Vidare föreslås att
anslaget minskas med 21 000 kr för att
finansiera  en åtgärd på  det  under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
uppförda  anslaget 8:1 Internationellt
utvecklingssamarbete med anledning  av
privata   bidrag  för   att   öka
biståndsmedlen.
Sammantaget  föreslår regeringen  att
anslaget  90:5 Regeringskansliet  m.m.
därmed minskas med 10 221 000 kr.

Motionen

Centerpartiet anser i motion Fi17 att
utgifterna inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse ökar betydligt mer än vad som är
motiverat.  Framför allt  gäller  det
kostnaderna   för  Regeringskansliet.
Motionärerna  eftersträvar decentralism
och mindre centrala påbud och föreslår
därför att anslaget minskas med  150
miljoner kronor.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU6y) regeringens förslag och
avvisar därmed motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 40 i denna del)  och
avstyrker förslaget i motion Fi17 (c)
yrkande 12 (i denna del).

90:7 Expertgruppen för EU-frågor

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 9 179 000 kr. Regeringen föreslår att
anslaget 90:7 Expertgruppen för EU-frågor
ökas med 700 000 kr för att finansiera
arbetsuppgifter som tidigare har utförts
i Regeringskansliet.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet tillstyrker i sitt
yttrande (KU6y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
konstitutionsutskottet,  propositionens
förslag (punkt 40 i denna del).

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

1:5 Statistiska centralbyrån

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 414 139 000 kr. Ansvaret för lö
nestatistiken fördes 2001  över  från
Statistiska    centralbyrån    till
Medlingsinstitutet. För att även anpassa
finansieringen   av   lönestatistiken
föreslår regeringen att anslaget  1:5
Statistiska  centralbyrån minskas  med
1 250 000 kr medan det under utgiftsom
råde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 23:8
Medlingsinstitutet ökas med samma belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

1:7 Kammarkollegiet

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 27 459 000 kr. Frågor om auktorisation
av  tolkar och översättare prövas av
Kammarkollegiet.  Någon  auktorisation
finns  för  närvarande  inte  för
teckenspråkstolkar. Regeringen anser att
auktorisation av teckenspråkstolkar är
angelägen för att åstadkomma en kvalitets
säkring av teckenspråkstolkningen. Den
ordning som nu gäller för tolkar mellan
svenska och främmande språk bör kunna
användas  även  för auktorisation  av
teckenspråkstolkarna. Regeringen bedömer
att auktorisation av teckenspråkstolkar
bör kunna införas fr.o.m. den 1 juli
2003. För att möjliggöra detta föreslås
att anslaget 1:7 Kammarkollegiet ökas med
500 000 kr. Finansiering sker genom en
minskning av det under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
uppförda anslaget 16:3 Statsbidrag till
särskilt utbildningsstöd.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

1:15 Riksrevisionsverket:
Avvecklingskostnader (anslagsvillkor)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna  användningen av  anslaget
1:15        Riksrevisionsverket:
Avvecklingskostnader. Därmed tillstyrks
punkt 17 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 29 790 000 kr. Uppgiften att utse och
entlediga revisorer i stiftelser med an
knuten   förvaltning  vid  statliga
myndigheter åligger Riksrevisionsverket
enligt stiftelseförordningen (1995:1280).
Denna  uppgift  tas  inte  över  av
Riksrevisionen. Regeringen  avser  att
överföra uppgiften till Länsstyrelsen i
Stockholms län. I samband härmed uppstår
utgifter hos den myndighet som övertar
uppgifter som inte tidigare beräknats.
Det kan även visa sig att ytterligare
kostnader av liknande karaktär kommer att
uppstå under året. Regeringen föreslår
att anslaget 1:15 Riksrevisionsverket:
Avvecklingskostnader bör få användas även
för sådana utgifter.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 17).

2:1 Finansinspektionen

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 163 680 000 kr. Finansinspektionens
ansvar och arbetsuppgifter kommer att
utvidgas under innevarande år,  vilket
ställer krav på en utvecklad och större
organisation samt på ett förbättrat IT-
stöd. Förändringarna orsakas bl.a. av ett
antal förändringar av den finansiella
tillsynen inom EU. Anslaget  2:1  Fi
nansinspektionen ökas därför  med  15
miljoner kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Statens fastighetsverk (ny
investeringsplan)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  om godkännande  av  en  ny
investeringsplan    för    Statens
fastighetsverk. Därmed tillstyrks punkt
18 i propositionen.

Propositionen

Riksdagen  har  beslutat  om   en
investeringsplan  för  Statens  fas
tighetsverk där investeringarna för 2003
uppgår till 422,9 miljoner kronor, varav
367,1  miljoner  kronor  i  inrikes
fastigheter.  Ett antal  projekt  där
byggstart  planerats  till  2002  har
förskjutits till 2003, t.ex. ombyggnad av
Östra  stallet  kvarteret  Krubban  i
Stockholm,  byggstart  för  Skissernas
museum i Lund samt förbättringsåtgärder i
samband med saneringen av inomhusmiljön i
Moderna  museet  och Arkitekturmuseet.
Projektkostnader på totalt 33 miljoner
kronor har förskjutits från 2002 till
2003 på grund av förseningar. Vidare har
kostnaderna  för  att  bygga  Världs
kulturmuseet i Göteborg ökat med  40
miljoner kronor av totalt 265 miljoner
kronor.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner en ny investeringsplan  för
Statens fastighetsverk med en  utökad
investeringsram till följd av försenade
byggprojekt och ökade byggkostnader. För
2003 innebär förslaget att investerings
planen för inrikes fastigheter bör ökas
med 73 miljoner kronor till 440 miljoner
kronor.
Den nya investeringsplanen för Statens
fastighetsverk återges i efterföljande
tabell.

INVESTERINGSPLAN FöR STATENS
FASTIGHETSVERK 2002-2004

Miljoner kronor
(grafiskt element borttaget)

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 18).

Försäljning av fastighet i Paris,
Frankrike

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag om försäljning av en fastighet
i Paris, Frankrike. Därmed tillstyrks
punkt 19 i propositionen.

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  riksdagen
godkänner en försäljning av en fastighet
på 105 rue de Longchamp i Neuilly-sur-
Seine, Paris, Frankrike. Fastigheten ägs
av  staten  och  innehåller  tolv
bostadslägenheter som använts för  ut
landsstationerad        personal.
Utrikesdepartementet  har  sagt  upp
hyresavtalet för fastigheten med Statens
fastighetsverk.  Efter  annonsering  i
fransk press har det högsta av tiotalet
anbud antagits och en villkorad överens
kommelse har träffats om försäljning av
fastigheten för ca 60 450 000 svenska
kronor.
Regeringen anser att fastigheten bör
säljas eftersom den inte längre behövs i
svenska statens verksamhet. Enligt 25 §
lagen (1996:1059) om statsbudgeten får
regeringen besluta att sälja fast egendom
när värdet inte överstiger 50 miljoner
kronor. För att regeringen ska kunna
besluta om försäljningen krävs riksdagens
medgivande eftersom värdet av fastigheten
överstiger 50 miljoner kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 19).

90:1 Riksrevisionen (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet          tillstyrker
riksdagsstyrelsens  förslag  att  den
bemyndigas att för 2003 besluta att
Riksrevisionen får  ta  upp  lån  i
Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som  används  i
verksamheten intill ett belopp av 50
miljoner  kronor.  Därmed  tillstyrks
punkt 41 i propositionen.

Propositionen

Efter riksdagens beslut om att fastställa
Riksrevisionens låneram för investeringar
i anläggningstillgångar som används i
verksamheten till högst  19  miljoner
kronor har utgifterna för bildandet av
den nya myndigheten i högre grad kunnat
konkretiseras. Investeringarna i IT- och
telesystem     beräknas      av
Riksrevisionskommittén  till  omkring
20 miljoner kronor. Häri ingår bl.a.
inköp  och  installation av  datorer,
telefoni m.m. till myndigheten. Vidare
uppskattas utgifterna för förbättringar
av  den  av  Riksrevisionen  hyrda
fastigheten uppgå till omkring 5 miljoner
kronor.  Utgifterna för inredning  av
fastigheten uppskattas till 15 miljoner
kronor. Slutligen kan det, såväl före
myndighetens bildande den 1 juli 2003 som
efter, komma att uppstå oförutsedda behov
av  investeringar.  Riksdagsstyrelsen
föreslår därför att låneramen ökas till
sammanlagt högst 50 miljoner kronor.
Den föreslagna utökningen av låneramen
för investeringar kommer att innebära en
ökad belastning på Riksrevisionens anslag
i form av ökade kostnader för ränta och
amortering, vilket kan få konsekvenser i
form   av   omprioriteringar   inom
verksamheten.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 41).


Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:2 Skattemyndigheterna

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 5 087 212 000 kr. Regeringen anser att
skattemyndigheterna ska kompenseras för
kostnaderna för att administrera uttag av
avgifter till registrerade trossamfund
(prop.  1998/99:124  avsnitt  7.1).
Kostnaderna  för  uppbördshjälpen  kan
beräknas  till  21  kr  per  person.
Regeringen har beslutat om uppbördshjälp
för  sju  trossamfund. Enligt uppgift
svarar  skattemyndigheterna  2003  för
uppbörden avseende 74 632 personer. Reger
ingen föreslår därför att anslaget 3:2
Skattemyndigheterna ökas med 1 567 000
kr. Finansiering sker genom att det under
utgiftsområde 17 Kultur, medier, tros
samfund  och fritid uppförda anslaget
28:39 Stöd till trossamfund minskas med
motsvarande belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Lag om fortsatt giltighet av lagen
(1999:613) om försöksverksamhet med
videokonferens i rättegång
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till lag om fortsatt giltighet
av    lagen    (1999:613)    om
försöksverksamhet med videokonferens i
rättegång. Därmed tillstyrks punkt 9 i
propositionen.

Propositionen

Sedan den 1 januari 2000 är det möjligt
att på försök använda videoteknik i de
allmänna domstolarna. Riksdagen beslutade
i december 2001 att försöksverksamheten
ska fortsätta att gälla t.o.m. den 30
juni 2003 (prop. 2001/02:1 utg.omr. 4,
bet.  2001/02:JuU1, rskr. 2001/02:78).
Försöksverksamheten  har   successivt
utökats och omfattar i dagsläget  20
domstolar.  Genom försökslagstiftningen
ges en möjlighet att använda videokonfe
rens vid handläggning av mål och ärenden
i   allmän  domstol.  Syftet  med
lagstiftningen är att ge domstolarna ett
redskap som möjliggör en mer flexibel
handläggning av mål och ärenden och att
erbjuda medborgarna ökad tillgänglighet
till  domstolarna. I  betänkandet  En
modernare rättegång (SOU 2001:103) har
föreslagits att försöksverksamheten med
videokonferens  i  allmän   domstol
permanentas.  Betänkandet  har  remiss
behandlats och flertalet remissinstanser
är  positiva  till  förslaget.  Även
Domstolsverket har i sin utvärdering av
verksamheten föreslagit att den perma
nentas. Förslaget bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Regeringen  anser  att  försöksverk
samheten med videokonferens i rättegång
har utfallit positivt. Beredningen av ett
förslag om att permanenta verksamheten på
går.  Det  är  viktigt  att  försöks
verksamheten får fortsätta under  den
vidare beredningen av frågan. Regeringen
föreslår därför att giltighetstiden för
försökslagstiftningen förlängs.
Regeringen  framhåller  att  detta
lagstiftningsärende faller inom Lagrådets
granskningsområde,  men  bedömer  att
Lagrådets hörande är överflödigt på grund
av frågans beskaffenhet.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet konstaterar  i  sitt
yttrande (JuU3y) att regeringens förslag
innebär  att  försöksverksamheten  ska
förlängas t.o.m. den 31 december 2004.
Utskottet  har inget att erinra  mot
förslaget. Justitieutskottet tillstyrker
därmed regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 9).

4:1 Polisorganisationen

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande budgetår
finns för detta ändamål uppfört  ett
ramanslag  på 13 559  801  000  kr.
Regeringen föreslår att anslaget  4:1
Polisorganisationen minskas med 1 950 000
kr för att bidra till finansieringen av
det   under   utgiftsområde   22
Kommunikationer uppförda nya  anslaget
37:6  Gemensam radiokommunikation  för
skydd och säkerhet.

Motionen

Centerpartiet anser i motion Fi17 att
polisens strama budget inte tillåter en
överföring av 1 950 000 kr från anslaget
för       att      finansiera
upphandlingskostnaderna för  ett  nytt
radiokommunikationssystem.     Därför
föreslår motionärerna att dessa medel
återförs till polisorganisationens anslag
under 2003.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet påpekar i sitt yttrande
(JuU3y)   att   en  ny   gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet
är  ett  för  bl.a.  polisen  och
räddningstjänsten gemensamt projekt, där
polisen kommer att vara en av de största
användarna. Därför är det naturligt att
projektet till viss del finansieras genom
en minskning av anslaget till polisen.
Justitieutskottet  tillstyrker  därmed
regeringens  förslag  och  avstyrker
motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del). Motion Fi17 (c)
yrkande 12 avstyrks i denna del.

4:3 Åklagarorganisationen

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 788 314 000 kr. För att åklagar
verksamheten ska kunna bedrivas med bibe
hållen kvalitet anser regeringen  att
anslaget   4:3  Åklagarorganisationen
behöver ökas med 20 miljoner kronor.
Finansiering sker genom att anslaget 4:4
Ekobrottsmyndigheten   minskas   med
10 miljoner kronor och genom att anslaget
4:2 Säkerhetspolisen minskas.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (JuU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

4:5 Domstolsväsendet m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  3  667  435 000 kr.  Regeringen
framhåller att domstolsväsendets utgifter
i samband med konkurser och brottmål
fortsätter att öka. För att domstolarna
ska kunna fullgöra sina uppgifter behöver
de  utökade  resurser.  Anslaget  4:5
Domstolsväsendet m.m. föreslås  därför
ökas med 38 miljoner kronor. Finansiering
av denna ökning och ökningen av andra
anslag inom utgiftsområdet sker genom att
anslaget 4:2 Säkerhetspolisen minskas med
50 miljoner kronor.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (JuU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

4:6 Kriminalvården

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  4  472  939 000 kr.  Regeringen
framhåller  att  beläggningen  inom
anstalter och häkten fortsätter att öka.
Kriminalvården   kan   inte   möta
volymökningarna   inom    nuvarande
anslagsram. För att ge kriminalvården
förutsättningar att öka tillgången på
platser anser regeringen att anslaget 4:6
Kriminalvården  behöver  ökas   med
200 miljoner kronor.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (JuU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

4:10 Brottsoffermyndigheten

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 19 093 000 kr. Regeringen framhåller
att   antalet   ansökningar   om
brottsskadeersättning ökar. För att kunna
hantera  ärendetillströmningen  behöver
Brottsoffermyndigheten  mer  personal.
Utgifter för detta ryms inte inom anvisat
anslag.  För  att  ge  myndigheten
möjligheter  att klara volymökningarna
anser  regeringen att  anslaget  4:10
Brottsoffermyndigheten  bör  ökas  med
3  miljoner kronor. Finansiering sker
genom att anslaget 4:7 Brottsförebyggande
rådet minskas med 1 miljon kronor och att
anslaget 4:2 Säkerhetspolisen minskas.

Justitieutskottets yttrande

Justitieutskottet tillstyrker  i  sitt
yttrande (JuU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
justitieutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet

Försvarets materielverk (bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att 2003
låta Försvarets materielverk disponera
en kredit i Riksgäldskontoret på högst
25,5  miljarder  kronor  för  att
tillgodose behovet av rörelsekapital.
Därmed  tillstyrks  punkt  20  i
propositionen.

Propositionen

Riksdagen har bemyndigat regeringen att
innevarande   år  låta   Försvarets
materielverk disponera  en  kredit  i
Riksgäldskontoret på högst 21,5 miljarder
kronor  för att finansiera utestående
förskott till industrin och övrigt behov
av rörelsekapital. Till följd av leasing
av JAS 39 Gripen-flygplan till Ungern
samt ett förändrat orderläge gentemot
industrin har behovet av rörelsekapital
ökat. Regeringen anser att krediten bör
höjas med 4 miljarder kronor och föreslår
därmed att den bemyndigas att 2003 låta
Försvarets  materielverk disponera  en
kredit i Riksgäldskontoret på högst 25,5
miljarder  kronor för att  tillgodose
behovet av rörelsekapital.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 20).

6:8 Försvarets radioanstalt

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 454 307 000 kr. Regeringen framför att
takten i den tekniska utvecklingen på
signalspaningsområdet samt behovet  av
inhämtningskapacitet har ökat i en sådan
omfattning att Försvarets radioanstalts
investeringar i teknik behöver utökas.
Anslaget 6:8 Försvarets radioanstalt ökas
därför med 25 miljoner kronor. Finansie
ring  sker  genom att  anslaget  6:2
Materiel, anläggningar samt forskning och
teknikutveckling  minskas  med  samma
belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

6:11 Nämnder m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 7 095 000 kr. Regeringen föreslår att
anslaget 6:11 Nämnder m.m. minskas med
1  950  000 kr för att bidra  till
finansieringen av höjningen av det under
utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda
nya anslaget 37:6 Gemensam radiokommuni
kation för skydd och säkerhet.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1 Biståndsverksamhet (anslag)

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för  detta  ändamål  uppfört  ett
reservationsanslag på 15 886 126 000 kr.
Regeringen  anser  att  anslaget  8:1
Biståndsverksamhet  ska  minskas  med
94 979 000 kr för att bidra till att
finansiera ökade utgifter inom  detta
utgiftsområde  och  utgiftsområde  8
Invandrare och flyktingar. Avräkningen
från biståndsramen för flyktingkostnader
ska ökas med 75 miljoner kronor.
Sedan 1993 har privatpersoner betalat
in 170 347 kr i bidrag till biståndet på
ett   postgirokonto   som   tillhör
Utrikesdepartementet. Dessa pengar har
sedan redovisats på inkomsttiteln Övriga
inkomster av statens verksamhet. En ut
betalning på 150 000 kr för biståndsän
damål har gjorts. Även de återstående
20 347 kronorna ska enligt regeringens
förslag överföras till anslaget 8:1 Bi
ståndsverksamhet för att  användas  i
enlighet  med  bidragsgivarnas  syfte.
Finansiering sker genom att anslaget 90:5
Regeringskansliet m.m. minskas.
Regeringen  redovisar  dessutom  i
vårpropositionen  (avsnitt  1.3.2  och
tabell  1.9)  att  biståndsökningar
motsvarande 400 miljoner kronor flyttas
från 2003 till 2004.

Motionen

Centerpartiet avvisar i  motion  Fi17
regeringens planer att senarelägga vissa
biståndssatsningar på 400 miljoner kronor
med hänvisning till att kontinuitet och
tydliga  spelregler  är  viktigt  för
biståndsverksamheten.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del)  och avstyrker motion Fi17  (c)
yrkande 12 (i denna del).

8:1 Biståndsverksamhet (bemyndigande
angående ekonomiska förpliktelser)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2003,  för  reservationsanslaget  8:1
Biståndsverksamhet,  ingå  ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 24
164 miljoner kronor efter 2003. Därmed
tillstyrks punkt 21 i propositionen.

Propositionen

Regeringen föreslår att den bemyndigas
att för anslaget 8:1 Biståndsverksamhet
under 2003 ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
innebär utgifter på högst 24 164 miljoner
kronor efter 2003. Bemyndigandet avser
det multilaterala utvecklingssamarbetet.
Orsaken till att bemyndigandet behöver
ökas är att justeringar som uppgår till
1 281 miljoner kronor har gjorts av
förpliktelser som utestod vid utgången av
2002.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 21).

8:1 Biståndsverksamhet (bemyndigande
angående garantier för lån från
Europeiska investeringsbanken)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2003  utfärda garantier  intill  ett
sammanlagt belopp av 580 825 000 kr för
de    lån    som    Europeiska
investeringsbanken lämnar inom  ramen
för Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet.
Därmed  tillstyrks  punkt  22  i
propositionen.

Propositionen

Regeringen föreslår att den bemyndigas
att under 2003 ställa ut garantier intill
ett sammanlagt belopp av 580 825 000 kr
för   de   lån   som   Europeiska
investeringsbanken lämnar inom ramen för
Lomé IV Bis och Cotonou-avtalet. Sverige
har i samband med ingåendet av avtalet
mellan  EU och 77 länder i  Afrika,
Karibien och Stilla havet förbundit sig
att dela på risken för de lån Europeiska
investeringsbanken lämnar av egna medel
under  detta avtal. Regeringen  anser
därför att den bör bemyndigas att under
2003 utfärda garantier för detta ändamål.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 22).

8:1 Biståndsverksamhet (anslagsvillkor)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna användningen av anslaget 8:1
Biståndsverksamhet. Därmed  tillstyrks
punkt 23 i propositionen.

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget  8:1
Biståndsverksamhet även får användas för
att betala avgift motsvarande full risk
avspeglande premie för de garantier som
svenska staten utfärdar med anledning av
Lomé  IV  Bis  och  Cotonou-avtalet.
Regeringens bedömning är att full riskav
speglande  avgift inte bör  debiteras
förmånstagarna  för  dessa  garantier,
varför anslaget 8:1 Biståndsverksamhet
ska få användas även för att betala
sådana garantiavgifter.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 23).

8:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  492  740 000 kr. För  den  nya
myndigheten Folke Bernadotteakademin har
för innevarande år 20 miljoner kronor
reserverats   under  anslaget   8:1
Biståndsverksamhet. Myndigheten har under
första halvåret 2003 finansierats från
anslaget   8:2   Styrelsen   för
internationellt   utvecklingssamarbete,
vilket nu föreslås korrigeras genom att
detta anslag ökas med 10 miljoner kronor.
Finansiering sker genom att anslaget 8:1
Biståndsverksamhet minskas.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

8:4 Folke Bernadotteakademin (nytt
ramanslag)

Propositionen

Regeringen  föreslår  att  ett  nytt
ramanslag, 8:4 Folke Bernadotteakademin,
på 10 miljoner kronor anvisas. För den
nya myndigheten Folke Bernadotteakademin
har för innevarande år 20 miljoner kronor
reserverats   under  anslaget   8:1
Biståndsverksamhet.  Myndigheten  har
tillfälligt finansierats från anslaget
8:2  Styrelsen  för  internationellt
utvecklingssamarbete. Ett nytt ramanslag,
8:4 Folke Bernadotteakademin, föreslås
föras upp på statsbudgeten för detta än
damål med 10 miljoner kronor så att
utgifterna för andra halvåret 2003 därmed
täcks.  Finansiering sker  genom  att
anslaget 8:1 Biståndsverksamhet minskas.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:2 Integrationsåtgärder (anslag samt
motionsförslag)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet      anser      att
frivilligorganisationer, föreningar och
folkrörelser har en stor betydelse i
arbetet  för  integration  och  mot
främlingsfientlighet och rasism i det
svenska samhället. Förslaget i motionen
är  således i huvudsak tillgodosett.
Motionen avstyrks.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 51 742 000 kr. Regeringen föreslår i
propositionen Ett utvidgat skydd  mot
diskriminering (prop. 2002/03:65) en ny
lag om förbud mot diskriminering. Vidare
föreslås  ändringar  i  1999  års
arbetsrättsliga lagar med förbud  mot
diskriminering. Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering (DO), Handikappombudsman
nen (HO) och Ombudsmannen mot diskrimi
nering  på grund av sexuell läggning
(HomO) får nya uppgifter till följd av
förslaget. Förslaget innebär också ett
behov  av  informations-  och  utbild
ningsinsatser. För att möjliggöra detta
behöver resurserna ökas med 5 miljoner
kronor.
Regeringen anser vidare att stödet för
verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering  bör  förstärkas  med
ytterligare 5 miljoner kronor. För att
upprätta ett skyddat boende m.m. för
flickor och unga kvinnor som riskerar att
utsättas för s.k. hedersrelaterat våld
bör anslaget vidare ökas med 20 miljoner
kronor.
Sammantaget  föreslår regeringen  att
anslaget 10:2 Integrationsåtgärder ökas
med 30 miljoner kronor. Finansiering sker
delvis genom att det under utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och  byggande uppförda anslaget  31:3
Statens        bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader minskas.

Motionen

I motion Fi20 av Nyamko Sabuni (fp)
framhålls att folkbildningen, tack vare
sin  unika  kompetens och vardagsnära
kunskap om integrationsarbetet, har en
potentiellt mycket stor betydelse för
integrationen   av  människor   med
invandrarbakgrund i Sverige. Motionären
anser att regeringen vid den föreslagna
ökningen av ramen för utgiftsområde 8 har
förbisett möjligheten att dra nytta av
och   involvera  folkbildningen   i
integrationsarbetet.  Därför  föreslår
motionären              att
folkbildningsorganisationer bör engageras
i  det  arbete som finansieras  inom
anslaget 10:2 Integrationsåtgärder.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag
om ökningen av det berörda anslaget.
Vidare              erinrar
socialförsäkringsutskottet om att  man
tidigare  (bl.a. i bet. 1998/99:SfU2)
uttalat att folkrörelserna spelar  en
betydande  roll  när  det  gäller
introduktionen av nyanlända flyktingar.
Integrationsverket, vars uppgift är att
stödja  organisationer i  det  civila
samhället som arbetar för integration och
mot  främlingsfientlighet och  rasism,
anser att frivilligorganisationer, för-
eningar och folkrörelser har en stor
betydelse i detta arbete. Med hänsyn till
det anförda om folkrörelsernas roll i
integrationsarbetet får motionen enligt
utskottets mening anses vara i huvudsak
tillgodosedd.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del) och avstyrker motion Fi20 (fp).

11:1 Utvecklingsinsatser i
storstadsregionerna

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 230 000 000 kr. Regeringen framhåller
att  insatserna  inom  de  lokala
utvecklingsavtalen har lett till att nya
arbetssätt har tagits fram. För  att
permanenta nya metoder och ge tid till
att hitta former i ordinarie strukturer
föreslår regeringen att anslaget 11:1
Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna
ökas med 40 miljoner kronor.

Motionen

Centerpartiet förespråkar i motion Fi17
att regeringens satsning på de lokala
utvecklingsavtalen i storstadsregionerna
avvecklas eftersom resultaten inte står i
proportion till de investerade medlen.
Därmed  behöver inte det nu aktuella
anslaget ökas.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag
och  avstyrker förslaget i  motionen.
Utskottet noterar vidare att regeringen
under 2003 avser att i en skrivelse till
riksdagen redogöra för hur arbetet med
att  genomföra storstadspolitiken  har
utvecklats.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del)  och avstyrker motion Fi17  (c)
yrkande 12 (i denna del).

12:1 Migrationsverket

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 617 511 000 kr. Migrationsverket ska
från den 1 januari 2004 överta  det
finansiella ansvaret för IT-stödet  i
migrationsarbetet  på   utlandsmyndig
heterna.  Regeringskansliet  har  det
tekniska  ansvaret för  IT-stödet  på
utlandsmyndigheterna och ska installera
de  delar  av  IT-stödet  som  berör
migrationsarbetet. Migrationsverket ska
dock  redan  från den 1  juli  2003
finansiera     kostnader     för
ersättningsinvesteringar,  tillkommande
infrastruktur och hårdvara som behövs för
migrationsarbetet           på
utlandsmyndigheterna. Härigenom får Mi
grationsverket både det finansiella och
verksamhetsmässiga  ansvaret  för  IT-
stödet. Regeringen anser att anslaget
12:1 Migrationsverket därför bör ökas med
5 800 000 kr. Finansieringen sker genom
att det under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse  uppförda  anslaget   90:5
Regeringskansliet m.m. minskas med samma
belopp.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  (SfU3y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

12:2 Mottagande av asylsökande (anslag
samt anslagsvillkor)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna  användningen av  anslaget
12:2 Mottagande av asylsökande. Därmed
tillstyrks punkt 24 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 3 154 274 000 kr. Regeringen framför
att antalet asylsökande ligger på en
fortsatt hög nivå bl.a. som en följd av
Sveriges operativa inträde i Schengen
samarbetet. Fler personer än beräknat
finns  inskrivna  i  Migrationsverkets
mottagandesystem,  vilket  gör  att
utgifterna ökar. Anslaget  12:2  Mot-
tagande av asylsökande behöver därför
ökas  med  122  miljoner  kronor.
Finansiering  sker delvis  genom  att
utgifterna minskas inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd.
Regeringen föreslår vidare att anslaget
även får användas för ersättning till
kommuner för vård av barn och unga under
18 år i annat hem än barnets eget om
barnet omfattas av 1 § första stycket 2
lagen  (1994:137)  om  mottagande  av
asylsökande m.fl.
Därutöver anser regeringen att anslaget
även får användas för ersättning till
kommuner för vissa utredningskostnader
m.m. avseende asylsökande barn som kommit
till Sverige utan legal vårdnadshavare.
Enligt  regeringens förslag  ska  den
statliga ersättningen till kommunerna för
dessa utredningar m.m. avseende berörda
asylsökande  barn  gälla  under  en
övergångstid. Regeringen avser att under
denna tid, och efter samråd med Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet,
pröva och fastställa de närmare grunderna
för statlig ersättning till kommunerna
avseende asylsökande barn m.fl.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  (SfU3y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag om ökning av det
berörda anslaget (punkt 40 i denna del).
Vidare  tillstyrker  utskottet  att
riksdagen  godkänner  den  föreslagna
användningen av anslaget (punkt 24).

12:4 Utlänningsnämnden

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 114 074 000 kr. För att förkorta
handläggningstiderna         hos
Utlänningsnämnden, och  därmed  minska
väntetiderna i Migrationsverkets motta
gandesystem,  föreslår regeringen  att
anslaget 12:4 Utlänningsnämnden ökas med
10 miljoner kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  (SfU3y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

12:5 Offentligt biträde i
utlänningsärenden

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  127 027 000 kr. Kostnaderna för
offentligt biträde i utlänningsärenden
bedöms  komma att överstiga  anvisade
medel. Regeringen anser att anslaget 12:5
Offentligt biträde i utlänningsärenden
därför bör ökas med 5 miljoner kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  (SfU3y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

12:6 Utresor för avvisade och utvisade

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 105 556 000 kr. Antalet verkställda
utresor har ökat, vilket lett till högre
kostnader    och    en    större
anslagsförbrukning än tidigare beräknat.
Regeringen föreslår därför att anslaget
12:6 Utresor för avvisade och utvisade
bör ökas med 15 miljoner kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  (SfU3y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

13:1 Sjukvårdsförmåner

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 2 608 miljoner kronor. Den 1 juli 2002
infördes inom tandvårdsförsäkringen ett
högkostnadsskydd  för  protetik  för
personer som är 65 år eller  äldre.
Efterfrågan  och  den  begärda  ge
nomsnittliga tandvårdsersättningen  har
varit betydligt högre än vad regeringen
tidigare beräknat. De ökade kostnaderna
beror också på att många äldre valt att
skjuta upp protetiska behandlingar  i
väntan på att högkostnadsskyddet skulle
införas. Eftersom många protetiska be
handlingar tar lång tid att genomföra och
det  dröjer  innan  tandvårdsräkningar
lämnas  in  till  försäkringskassan,
beräknas utgifterna för regelförändringen
uppstå först under 2003. För att klara
utgifterna  föreslår  regeringen  att
anslaget 13:1 Sjukvårdsförmåner m.m. ökas
med 430 miljoner kronor.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

14:4 Statens folkhälsoinstitut

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 124 894 000 kr. Regeringsrätten har i
ett antal domar den 20 december 2002
slagit fast att de avgifter som tagits ut
med  stöd av alkohollagen (1994:1738)
enligt  den  tidigare  ordningen  för
partihandel stått i strid med EG-för
draget och att dessa avgifter  måste
återbetalas.  Domen   innebär   att
återbetalning måste ske till ett stort
antal företag. Kostnaden har av Statens
folkhälsoinstitut, som ska svara  för
återbetalningarna,      preliminärt
uppskattats till ca 85 miljoner kronor.
Regeringen föreslår därför att anslaget
14:4 Statens folkhälsoinstitut ökas med
detta belopp.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 86 554 000 kr. Regeringen framhåller
att  den  snabba  utvecklingen  av
spelmarknaden, med nya spelformer, ökande
total omsättning samt alltmer omfattande
marknadsföring, kan  medföra  att  de
negativa konsekvenserna av spelande ökar
både ur ett socialt och hälsomässigt
perspektiv. Regeringen bedömer att det
finns behov av åtgärder för att motverka
negativa  sociala  och  hälsomässiga
effekter av spelberoende. Anslaget 14:7
Folkhälsopolitiska åtgärder förslås av
dessa skäl ökas med 5 miljoner kronor.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

16:4 Bidrag till viss verksamhet för
personer med funktionshinder samt 16:3
Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett obetecknat
anslag på 80 394 000 kr. För att öka
möjligheterna             för
handikapporganisationerna  att  bedriva
insatser för personer med funktionshinder
föreslår regeringen att anslaget 16:4
Bidrag till viss verksamhet för personer
med funktionshinder ökas med 500 000 kr.
För att finansiera denna ökning, ökningen
av andra anslag inom detta utgiftsområde,
ökningen  av  ett  anslag   under
utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning samt ett nytt anslag
under utgiftsområde 22 Kommunikationer
minskas anslaget 16:3 Statsbidrag till
särskilt utbildningsstöd med 7 miljoner
kronor.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

16:5 Bidrag till handikapporganisationer

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett obetecknat
anslag på 157 248 000 kr. I samband med
att den nya förordningen om statsbidrag
till handikapporganisationerna trädde i
kraft den 1 juli 2001 har regeringen
låtit kartlägga effekterna av de nya
bestämmelserna. Resultaten visade att en
övervägande   del    av    handi
kapporganisationerna anser att det nya
regelsystemet är bättre och mer rättvist
än det gamla. Kritik har dock riktats mot
det nya systemet då ett fåtal gamla
organisationer  får kraftigt  minskade
bidrag.  Regeringen anser  att  dessa
negativa effekter bör begränsas och att
anslaget   16:5   Bidrag    till
handikapporganisationer därför bör ökas
med 1,5 miljoner kronor. Finansiering
sker genom att anslaget 16:3 Statsbidrag
till särskilt utbildningsstöd minskas.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

16:7 Bilstöd för handikappade

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 164 miljoner kronor. För att förkorta
väntetiderna för bidrag till  bilstöd
föreslår regeringen att anslaget 16:7
Bilstöd  för  handikappade  ökas  med
56 miljoner kronor. Finansiering sker
delvis genom att det under utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och  byggande uppförda anslaget  21:1
Bostadsbidrag minskas som följd av den
ändring  i  lagen  (1993:737)  om
bostadsbidrag som regeringen föreslår.
Finansiering sker också genom att det
under utgiftsområde 22 Kommunikationer
uppförda anslaget 37:2 Upphandling av
samhällsåtaganden minskas.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet noterar att ökningen i
det  berörda anslaget föreslås delvis
finansieras genom anslagsminskningar till
följd av regeringens förslag till ändring
i  lagen (1993:737) om bostadsbidrag.
Detta lagförslag behandlas längre fram i
betänkandet, i avsnittet om utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande. Finansutskottet tar därvid
del av bostadsutskottets yttrande som
hänvisar till reviderade beräkningar av
lagförslagets effekter.  Enligt  dessa
beräkningar    uppkommer    ingen
utgiftsminskning  inom  anslaget  21:1
Bostadsbidrag under 2003 till följd av de
föreslagna regeländringarna. Detta medför
att den föreslagna ökningen av anslaget
16:7  Bilstöd  för handikappade  blir
ofullständigt  finansierad.  Utskottet
förutsätter  att  regeringen  snarast
möjligt återkommer till riksdagen med
förslag till en alternativ finansiering
av den aktuella anslagsförstärkningen.
Med  hänvisning  härtill  tillstyrker
finansutskottet  delvis  propositionens
förslag (punkt 40 i denna del).

16:9 Statens institut för särskilt
utbildningsstöd

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 26 373 000 kr. EU:s ministerråd har
utlyst  2003  till  Europeiska  handi
kappåret. Kommissionen har avsatt medel
för projekt på nationell, regional och
lokal  nivå  under förutsättning  att
medlemsstaterna tillskjuter motsvarande
belopp. Statens institut för särskilt
utbildningsstöd  (Sisus)  har  fått
regeringens uppdrag att administrera och
finansiera projekten under handikappåret.
För 2003 erhöll Sisus 1 miljon kronor för
att   finansiera  projekten   under
handikappåret. Kostnaderna som uppkommer
ryms  dock  inte inom Sisus  anslag.
Regeringen föreslår därför att anslaget
16:9  Statens  institut för  särskilt
utbildningsstöd ökas med  2  miljoner
kronor för att fullt ut kunna finansiera
det  svenska åtagandet i samband med
handikappåret. Finansiering sker genom
att  anslaget  16:3 Statsbidrag  till
särskilt utbildningsstöd minskas.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom
äldrepolitiken

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 35 446 000 kr. För att ytterligare
stärka    pensionärsorganisationernas
möjligheter att erbjuda verksamheter för
äldre samt företräda deras intressen i
olika sammanhang anser regeringen att
anslaget 17:1 Stimulansbidrag och  åt
gärder inom äldrepolitiken bör ökas med
1 miljon kronor. Finansiering sker genom
att  anslaget  16:3 Statsbidrag  till
särskilt utbildningsstöd minskas.

Socialutskottets yttrande

Socialutskottet, som yttrat sig i form av
protokollsutdrag, tillstyrker regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp

Lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring

Sjukpenninggrundande inkomst vid
beräkning av sjukpenning

Propositionen

Enligt  lagen  (1962:381)  om  allmän
försäkring (AFL) är sjukpenning-grundande
inkomst den årliga inkomst i pengar som
en försäkrad kan antas komma att tills
vidare få för eget arbete här i landet,
antingen som arbetstagare i allmän eller
enskild tjänst (inkomst av anställning)
eller på annan grund (inkomst av annat
förvärvsarbete). Den sjukpenninggrundande
inkomsten används som ersättningsunderlag
vid   beräkning   av   sjukpenning,
föräldrapenning m.fl. dagersättningar som
är avsedda att ge den enskilde individen
kompensation vid inkomstförlust.
Sjukskrivningarna har  ökat  kraftigt
under de senaste åren, och ökningen av
ohälsan  i arbetslivet fortsätter.  I
synnerhet de långa sjukskrivningarna har
ökat.   Samhällets  kostnader   för
ohälsorelaterade  förmåner  ökar,  och
dessutom motverkar ohälsan näringslivets
utveckling på sikt. Det ökande antalet
sjukskrivningar  har  medfört   att
utgifterna för sjukpenning  har  ökat
dramatiskt.
Regeringen  föreslår därför  som  en
åtgärd för att begränsa utgiftsökningarna
att den sjukpenninggrundande inkomsten
ska multipliceras med faktorn 0,97 vid
beräkning av sjukpenning enligt  AFL.
Övriga dagersättningar som beräknas med
utgångspunkt i sjukpenningen  påverkas
inte av förslaget. Föräldrapenning och
havandeskapspenning beräknas således på
en   oreducerad  sjukpenninggrundande
inkomst.  Den  nya  beräkningsregeln
föreslås träda i kraft den 1 juli 2003.

Motionen

Centerpartiet avvisar i  motion  Fi17
(yrkande  8) regeringens  förslag  om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring.   Motionärerna   avvisar
regeringens förslag till omräkningsfaktor
för den sjukpenninggrundande inkomsten.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag
och avstyrker motion Fi17 (c) yrkande 8 i
denna del. Utskottet konstaterar  att
beräkningen av sjukpenning på 97 % av den
sjukpenninggrundande  inkomsten  (SGI)
medför  att  kompensationsnivån  för
sjukpenning sjunker från 80  %  till
77,6 %. Socialförsäkringsutskottet delar
regeringens  bedömning  vad  gäller
genomförandet  av  en  sänkning  av
kompensationsnivån i det angelägna syftet
att     minska    de     höga
sjukpenningskostnaderna.    Utskottet
noterar       även       att
rehabiliteringsersättningen  fortfarande
kommer att beräknas på en oreducerad SGI,
vilket   ökar   incitamenten   till
rehabilitering.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,  regeringens
förslag  att  den sjukpenninggrundande
inkomsten ska multipliceras med faktorn
0,97 vid beräkning av sjukpenning enligt
lagen om allmän försäkring och avstyrker
motion Fi17 (c) yrkande 8 i denna del.
Utskottet anser, i likhet med regeringen
och socialförsäkringsutskottet, att en
sänkning  av  kompensationsnivån  är
angelägen  för  att minska  de  höga
sjukpenningskostnaderna.

Sjukpenningens storlek vid arbetslöshet

Propositionen

En arbetslös som är försäkrad erhåller
vid sjukdom i de flesta fall en högre
ersättning i form av sjukpenning än vad
han eller hon annars skulle ha erhållit i
arbetslöshetsersättning. Regeringen anser
att alla arbetslösa som är försäkrade och
som blir sjukskrivna bör behandlas på
samma sätt. Regeringen föreslår att för
försäkrade som är arbetslösa och som
skulle  ha  varit  berättigade  till
arbetslöshetsersättning,       ska
sjukpenningbeloppet    under    ett
sjukdomsfall motsvara det belopp  som
skulle   ha   betalats   ut   i
arbetslöshetsersättning. På så sätt knyts
ersättningen vid sjukdom närmare till det
faktiska  inkomstbortfallet  som  den
enskilde  har  i  form  av  att
arbetslöshetsersättning inte betalas ut
under sjukperioden.
Regeringen föreslår att bestämmelserna
träder i kraft den 1 juli 2003 och även
omfattar den som redan uppbär sjukpenning
när bestämmelserna träder i kraft.

Motionerna

Folkpartiet anser i motion Fi19 att det
till  hösten  aviserade förslaget  om
ytterligare  förändringar  i  lagen
(1962:381) om allmän försäkring inte bör
ges en inriktning som skulle leda till
att arbetsgivarna betalar en del  av
sjukersättningen utöver sjuklöneperioden
(yrkande 3). Motionärerna föreslår att en
parlamentarisk arbetsgrupp för en bred
socialförsäkringsreform bör  tillsättas
för att bl.a. utreda olika möjligheter
till  avgifts-  och  premieuttag  i
sjukförsäkringen (yrkande 4). Man ställer
sig därutöver tveksam till om regeringens
förslag  om ett anställningsstöd  för
långtidssjukskrivna kan ha avsedd verkan
utan  en genomgripande omläggning  av
arbetsmarknadspolitiken. En  reformerad
arbetsmarknadspolitik  enligt  de  av
Folkpartiet  förespråkade  riktlinjerna
anses därför ha en stor betydelse för
framgången  i  rehabiliteringsarbetet
(yrkande 5). Samtidigt befarar man att
regeringens  mål  för  antalet  långa
sjukskrivningsfall riskerar att uppfyllas
genom snabbare förtidspensionering medan
hälsotillståndet förblir oförändrat eller
rentav sämre. För att undvika negativa
följder av en sådan utveckling föreslår
motionärerna  att ett nytt  mål  för
minskning  av  det sammanlagda  antal
personer  som har sjukersättning  och
sjukpenning i mer än tolv månader sätts
upp, vid sidan om ett mål om att antalet
nya längre sjukskrivningar ska minska
(yrkande 1).
Centerpartiet förespråkar i motion Fi17
(yrkande 8) en ökad samordning mellan
systemen  för  arbetslöshetsförsäkring
respektive  sjukförsäkring,  inklusive
deras administration. Samtidigt förordas
en sänkt ersättningsnivå i arbetslöshets-
och  sjukförsäkringen  till  78  %,
kombinerad  med  historiskt  beräknat
underlag.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet anför i sitt
yttrande (SfU3y) att det nu är angeläget
att  åtgärder vidtas för att  minska
kostnaderna inom sjukförsäkringen.
Utskottet delar regeringens bedömning
att  sjukpenning vid arbetslöshet bör
knytas  närmare  till  det  faktiska
inkomstbortfallet som den enskilde har
som arbetslös. Ett sätt är att, som
regeringen  har  föreslagit,  relatera
sjukpenningen till den dagpenning som den
försäkrade skulle ha varit berättigad
till inom arbetslöshetsförsäkringen om
denne inte varit sjuk. Förslaget innebär
att de som är utförsäkrade eller som inte
kommit in i försäkringen på grund av att
de  inte uppfyllt arbetsvillkoret ska
uppbära  sjukpenning grundad  på  den
sjukpenninggrundade  inkomsten  (SGI).
Detta är mer gynnsamt ekonomiskt.
Regeringens förslag innebär således att
enskilda kan ställa sig frågan om det för
dem kan vara mer lönsamt att stå utanför
arbetslöshetsförsäkringen.  En  annan
effekt, som enligt vad utskottet erfarit
inte har avsetts, är att en försäkrad som
har en hög sjukpenning, för närvarande
högst 19 300 kr per månad, men som endast
omfattas  av  grundförsäkringen  inom
arbetslöshetsförsäkringen  kan  få  en
sjukpenning på endast ca 7 000 kr per
månad fr.o.m. den 1 juli 2003. Utskottet
anser  att  dessa effekter  inte  är
önskvärda och att en annan lösning om
möjligt bör väljas.
Utskottet  konstaterar  vidare  att
regeringens förslag i sig kan innebära
administrativa   svårigheter    för
försäkringskassorna och ge utrymme för
olika  tolkningsalternativ.  Utskottet
anser att detta bör undvikas. Det kan
diskuteras vilket dagpenningbelopp som
ska  tillämpas och hur  länge.  Även
tillvägagångssättet kan diskuteras  då
flera  sjukfall  inträffar  under  en
pågående   ersättningsperiod   inom
arbetslöshetsförsäkringen.
Utskottet   anser   att    inom
sjukförsäkringen bör så långt möjligt
gälla  enhetliga  regler  för  alla
arbetslösa. Enligt utskottet kan detta
uppnås genom att sjukpenning för denna
grupp inte utges med högre belopp än det
högsta möjliga ersättningsbeloppet inom
arbetslöshetsförsäkringen. Begränsningen
ska gälla alla arbetslösa oavsett om de
är  medlemmar i en arbetslöshetskassa
eller inte och oavsett om de uppfyller
övriga  villkor  för  rätt   till
arbetslöshetsersättning  eller  inte.
Utskottet anser att med denna  metod
skapas en rättssäkrare bestämmelse som är
administrativt enklare att tillämpa och
som  också  omfattar alla arbetslösa.
Därmed    markeras   även    att
sjukförsäkringssystemet är ett separat
system.
Utskottet  anser  att  det  högsta
ersättningsbeloppet bör  motsvara  den
högsta     dagpenningen     inom
arbetslöshetsförsäkringen. Beloppet  är
för närvarande 730 kr per dag som utgår
fem dagar per vecka. Beloppet motsvarar
en kalenderdagsberäknad dagpenning inom
sjukförsäkringen om 521 kr som således
kan  utges  sju  dagar  per  vecka.
Sjukpenningen ska först fastställas genom
vanlig  sjukpenningberäkning,  vilket
enligt regeringens förslag fr.o.m. den 1
juli  2003 bl.a. innefattar att  den
beräknas  på  97  %  av  SGI.  Om
sjukpenningbeloppet  vid  beräkningen
överstiger det nu angivna högsta beloppet
om  521  kr  ska  sistnämnda  belopp
utbetalas. Vid sjukskrivning på deltid
ska  det  högsta  beloppet  utges  i
förhållande till motsvarande  del  av
arbetsoförmåga.
Den av utskottet föreslagna lösningen
medför  inte  ökade  utgifter  för
sjukförsäkringen jämfört med regeringens
förslag.
Utskottet föreslår ändringar i 3 kap. 4
och 4 b §§ lagen (1991:1047) om allmän
försäkring              (se
socialförsäkringsutskottets bilaga  1).
Utskottet föreslår därför att riksdagen
dels antar regeringens förslag avseende 3
kap. 4 § AFL med angivna ändringar, dels
gör en följdändring i 3 kap. 4 b § AFL.
Regeringens förslag avseende 10 c och 10
d §§ AFL bör därmed utgå.
Med  det anförda avstyrker utskottet
bifall till motion Fi17 (c) yrkande 8 i
denna del.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring (AFL) med de ändringar
som      socialförsäkringsutskottet
föreslagit. Regeringens förslag avseende
10 c och 10 d §§ AFL bör därmed utgå.
Finansutskottet anser, i  likhet  med
socialförsäkringsutskottet,  att   de
effekter som regeringens förslag får i
vissa hänseenden inte är önskvärda och
att  en  annan lösning  bör  väljas.
Finansutskottet anser vidare att inom
sjukförsäkringen bör så långt möjligt
gälla  enhetliga  regler  för  alla
arbetslösa.  Socialförsäkringsutskottets
förslag  till högsta ersättningsbelopp
skapar en rättssäkrare bestämmelse som är
administrativt enklare att tillämpa och
som omfattar alla arbetslösa.
Med det anförda tillstyrker utskottet
delvis propositionens förslag (punkt 10)
och avstyrker motionerna Fi17 (c) yrkande
8 i denna del och Fi19 (fp) yrkandena 1
och 3-5.

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön

Propositionen

Bakgrund
I lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL)
regleras  arbetstagarens  rätt  till
ersättning vid korta sjukdomsfall. Från
och med den andra till och med den
fjortonde dagen i varje sjukperiod får
arbetstagaren behålla 80 % av den lön och
andra anställningsförmåner som skulle ha
utbetalats om han eller hon fullgjort
sina  arbetsuppgifter. För den första
dagen i sjuklöneperioden betalas ingen
ersättning (karensdag).
Regeringen beslutade i december 2000
att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att föreslå en handlingsplan för
vkad hälsa i arbetslivet (dir. 2000:92).
Utredningen (HpH-utredningen) överlämnade
i   januari   2002  slutbetänkandet
Handlingsplan  för  ökad  hälsa  i
arbetslivet (SOU 2002:5). I betänkandet
föreslås  bl.a.  att  den  generella
sjuklöneperioden  ska  förlängas  till
sextio dagar och att det för mindre
arbetsgivare  införs ett obligatoriskt
högkostnadsskydd.   Betänkandet   har
remissbehandlats, och remissvaren finns
tillgängliga i Socialdepartementet (dnr
S2002/137/SF).
Lagen om sjuklön hör till Lagrådets
granskningsområde. Förslaget är, enligt
regeringen,  av  stor  betydelse  för
regeringens  ekonomiska politik  redan
under 2003, varför det överlämnas i 2003
års ekonomiska vårproposition. Regeringen
anser att förslaget är så brådskande att
den  fördröjning  av  ärendet  som
granskningen skulle medföra  är  till
avsevärt men.

Förlängning av sjuklöneperioden

Det ökade antalet sjukskrivningar har
medfört att utgifterna för sjukpenning
har ökat drastiskt. Regeringen anför att
arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar, som
infördes  den 1 januari  1992,  inte
fungerat på det sätt som avsetts. För att
stärka arbetsgivarnas ansvar för  det
tidiga och aktiva rehabiliteringsarbetet
anser regeringen därför att det finns
starka skäl att förlänga sjuklöneperioden
och  därigenom  ytterligare  förstärka
åtgärdsansvaret med försörjningsansvaret.
Regeringen föreslår därför,  som  en
åtgärd    för    att    begränsa
utgiftsökningarna, att sjuklöneperioden
förlängs från 14 till 21 dagar. De nya
reglerna föreslås träda i kraft den 1
juli 2003 och tillämpas på sjukdomsfall
som inträffar efter ikraftträdandet.
Sjuklöneförlängning  innebär,  enligt
regeringen, att arbetsgivarnas kostnader
i högre grad blir rörliga och därmed mer
påverkbara.  Detta  torde,   enligt
regeringen,  stärka  incitamenten  för
arbetsgivarna att vidta åtgärder  och
därmed  bidra  till  en  snabbare
rehabiliteringsprocess. Regeringen avser
att,  med tanke på vikten av tidiga
rehabiliteringsinsatser, noga följa på
vilket sätt den föreslagna förlängningen
av    sjuklöneperioden    påverkar
arbetsgivarnas samt försäkringskassornas
rehabiliteringsarbete.
Regeringen anför vidare att under dag
15 till 21 i en sjukperiod kan utöver
sjukpenning utges viss ersättning enligt
kollektivavtal. Regeringen är medveten om
att   förslaget   att   förlänga
sjuklöneperioden till dag 21 innebär att
denna ersättning kan påverkas av  nu
gällande  kollektivavtal.  Regeringen
förutsätter dock att avtalen anpassas
till den utökade sjuklöneperioden.

Högkostnadsskydd för arbetsgivare med ett
begränsat antal anställda

Regeringen gör den bedömningen att det är
nödvändigt att införa ett obligatoriskt
högkostnadsskydd för arbetsgivare med ett
begränsat antal anställda i samband med
att   arbetsgivarnas   sjuklöneperiod
förlängs. Syftet med högkostnadsskyddet
är att minska den redan i dag höga
riskexponeringen för arbetsgivare med ett
begränsat antal anställda och möjliggöra
en   nödvändig   förlängning   av
sjuklöneperioden.  Regeringen  föreslår
därför att arbetsgivare med en årlig
lönesumma som uppgår till högst  160
prisbasbelopp  bör  omfattas  av  ett
obligatoriskt  högkostnadsskydd   som
ersätter     dagens    frivilliga
småföretagarförsäkring. Vid beräkningen
av de sammanlagda lönekostnaderna bör
bortses  från  socialavgifter,  allmän
löneavgift och särskild löneskatt.
Genom en ny bestämmelse föreskrivs att
en arbetsgivare som har rätt att begära
ersättning för sjuklönekostnader och vars
totala kostnader för sjuklön överstiger
90   %   av   den  genomsnittliga
sjuklönekostnaden   för    samtliga
arbetsgivare (sjuklönetaket), har rätt
att   begära   ersättning   från
försäkringskassan för den överskjutande
delen  av  sjuklönekostnaderna.  Av
uttrycket totala kostnader för sjuklön
följer att även socialavgifter, allmän
löneavgift  och  särskild  löneskatt
ersätts. Till den del den överskjutande
sjuklönekostnaden utgörs av ersättning
till  arbetstagare  som  omfattas  av
särskilt  högriskskydd  utgår  ingen
ersättning eftersom sådan utgår enligt 16
§ sjuklönelagen.
Regeringen   anför   vidare   att
sjuklönetaket, i form av en procentsats,
bör beräknas och fastställas årligen. Det
ska  utgöras av arbetsgivarnas totala
sjuklönesumma under ett år dividerad med
arbetsgivarnas  totala  årslönesumma.
Regeringens anser att ersättning  även
bör kunna erhållas årsvis i efterskott.
Det bör också, för att inte äventyra
företags  existens  till  följd  av
likviditetsbrist, vara möjligt att ansöka
om ersättning hos försäkringskassan för
sjuklönekostnad som före årets utgång har
överskridit    det    fastställda
sjuklönetaket. Rutiner  i  syfte  att
minimera   likviditetsproblemen   hos
arbetsgivare bör även ses över.
För  att  undvika  alltför  stora
tröskeleffekter föreslår regeringen att
storleken  på  den  ersättning  en
arbetsgivare kan få för kostnader över
sjuklönetaket görs beroende av hur höga
lönekostnader företaget har. Arbetsgivare
som har upp till 100 prisbasbelopp i
lönekostnader ska ha rätt till ersättning
för  hela det överskjutande beloppet;
arbetsgivare  som  har  lönekostnader
uppgående  till mellan 100  och  130
prisbasbelopp ska ha rätt till 75 % av
den överskjutande sjuklönekostnaden och,
slutligen,  arbetsgivare  som   har
lönekostnader som överstiger 130 men inte
160 prisbasbelopp ska ha rätt till 50 %
ersättning.
Regeringen anser att det är viktigt att
högkostnadsskyddet blir effektivt  och
ändamålsenligt utformat och avser därför
att noga följa och utvärdera effekterna
av förslaget. Om utvärderingen visar att
det  finns  behov av  en  annorlunda
konstruktion är regeringen öppen för en
sådan förändring.

EG:s regler om statligt stöd

Regeringen anför att förslaget om ett
särskilt högkostnadsskydd för de mindre
företagen  aktualiserar  frågan  om
förhållandet till EG:s regler om statligt
stöd      till     näringslivet
(statsstödsreglerna).
EG-fördragets artikel 87.1 innehåller
ett principiellt förbud mot statligt stöd
som  gynnar vissa företag eller viss
produktion,  om  detta   snedvrider
konkurrensen och påverkar handeln mellan
medlemsstaterna.
Regeringen avser att göra en anmälan
till kommissionen enligt EG-fördragets
artikel 88.3 för rättslig klarhets skull
och för att eliminera risken för ett
mycket omfattande återkravsförfarande.
Föreslagna regler om högkostnadsskydd
kan därför, enligt regeringens bedömning,
inte träda i kraft den 1 juli 2003 utan
först vid en senare tidpunkt. Ändringarna
i samband med högkostnadsskyddet föreslås
därför träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.
För att de företag som omfattas av
högkostnadsskyddet inte ska gå miste om
detta för tiden intill ikraftträdandet
föreslår regeringen att lagändringarna,
när de enligt regeringens förordnande har
trätt  i  kraft,  ska  tillämpas  på
sjukdomsfall  där sjukperioden  börjat
efter den 1 juli 2003.
Regeringen  anför  att  kommissionens
prövning kan leda till att reglerna om
högkostnadsskydd måste modifieras i något
avseende. Regeringen föreslår därför en
bestämmelse  om  att  regeringen  får
föreskriva de begränsningar i rätten till
ersättning för sjuklönekostnader som kan
följa av EG-fördragets regler om statligt
stöd.

Motionerna

Folkpartiet anser i motion Fi19  att
regeringens    sjuklönekonstruktioner
riskerar  att  skapa drivkrafter  för
förvaltningar och företag att gallra bort
arbetssökande  som   genom   ålder,
funktionshinder osv. misstänks ha förhöjd
risk för framtida sjukfall. Motionärerna
avvisar därför regeringens förslag om
dndring i lagen (1991:1047) om sjuklön
(yrkande 2).
Centerpartiet motsätter sig i motion
Fi17 (yrkande 9) regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1991:1047) om
sjuklön.   Förslaget   att   utöka
arbetsgivarnas sjuklöneansvar  med  en
vecka innebär enligt motionärerna  en
indirekt skattehöjning för näringslivet
eftersom ingen kompensation ges för de
höjda kostnaderna. Motionärerna anser att
arbetsgivaransvaret mycket tydligare bör
ta hänsyn till företagens storlek och bör
motsvaras av full kompensation i form av
sänkta  arbetsgivaravgifter. De mindre
företagen  bör  helt  undantas  från
skyldigheten   att   genomföra   en
rehabiliteringsutredning  vid  längre
sjukskrivningsfall.

Lagrådet

Finansutskottet har den 29 april 2003
beslutat att inhämta Lagrådets yttrande
över förslaget till lag om ändring i
lagen (1991:1047) om sjuklön.
Lagrådet     anför    beträffande
lagstiftningens  ikraftträdande   att
förslaget innebär en uppdelning så att
ändringen  avseende  sjuklöneperioden
träder i kraft den 1 juli 2003, medan
föreskrifterna om det nya systemet för
ersättning för sjuklönekostnader träder i
kraft den dag regeringen bestämmer. Som
förklaring  till  att  tiden  för
ikraftträdande i den senare delen inte
fastlagts anförs i motiveringen att dessa
bestämmelser troligen inte kan träda i
kraft den 1 juli utan först senare på
grund av att det nya ersättningssystemet
aktualiserar frågan om förhållandet till
EG:s  regler om statligt  stöd  till
näringslivet samt att anmälan ska göras
till kommissionen i enlighet med EG-
fördragets   artikel  88.3.   Under
föredragningen  inför  Lagrådet  har
upplysts att sådan anmälan numera har
gjorts. I propositionen sägs ytterligare
att  det  inte  kan  uteslutas  att
kommissionens prövning leder till att de
föreslagna reglerna om högkostnadsskyddet
måste modifieras i något avseende och att
det därför föreslås ett bemyndigande i 17
b § för regeringen att föreskriva de
begränsningar i rätten till ersättning
för sjuklönekostnader som kan följa av EG-
fördragets regler om statligt stöd. Med
hänsyn till vad som sålunda redovisats
framstår  det,  enligt Lagrådet,  som
osäkert vilken närmare innebörd och vilka
konsekvenser  som  det  föreliggande
förslaget  får. Osäkerheten  gör  att
Lagrådet ifrågasätter om den tillämnade
uppdelningen  av  ikraftträdandet  är
försvarbar.  Med  de  utgångspunkter
Lagrådet har för sin granskning blir
slutsatsen  att  lagstiftningsärendets
beredning  bör fullföljas  genom  att
resultatet   av   den    inledda
anmälningsproceduren till  kommissionen
bör avvaktas och därmed klarhet nås i
frågan i vilken mån det är möjligt att
genomföra      det      avsedda
ersättningssystemet. Lagrådet  föreslår
därutöver vissa omformuleringar, ändrad
rubriksättning och ändrade hänvisningar i
lagtexten  samt  förtydliganden  och
preciseringar.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag
och avstyrker motionerna. Med hänsyn till
det ekonomiskt ansträngda läge Sverige
befinner sig i med stora kostnader för
ohälsan,  anser  utskottet  att  både
arbetsgivare och enskilda bör bidra till
att  minska  utgifterna.  Utskottet
konstaterar att kompensationen för små
företag även avser kostnader för sjuklön
som uppstått under de första två veckorna
i  sjuklöneperioden,  vilket  således
innebär en begränsning i det föreslagna
ekonomiska ansvaret i övrigt.
Även om det finns invändningar mot det
lämpliga i att besluta om förslaget innan
kommissionens prövning har genomförts,
måste dock riksdagen vid sin prövning
beakta det angelägna i att kostnaderna
för  sjukskrivningarna  hålls  nere.
Kostnaderna för sjukfrånvaron har ökat
dramatiskt under senare år och i detta
läge kan, enligt utskottets mening, inte
reformer som bidrar till att kostnaderna
minskar skjutas på framtiden om det inte
är  helt  nödvändigt.  Utskottet  gör
bedömningen att ikraftträdandet bör ske i
enlighet med regeringens förslag, trots
de    av   Lagrådet   redovisade
betänkligheterna.
För det fall att kommissionen finner
att förslaget om högkostnadsskydd med
hänsyn till EG-rätten inte ska genomföras
förutsätter  utskottet att  regeringen
återkommer till riksdagen med ett förslag
avseende berörda arbetsgivare.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,  regeringens
förslag   om   förlängning    av
sjuklöneperioden och om att det införs
ett högkostnadsskydd för arbetsgivare med
ett   begränsat  antal   anställda.
Finansutskottet konstaterar också  att
antalet sjukskrivningar har ökat och att
det  har medfört att utgifterna  för
sjukpenning har ökat drastiskt. För att
begränsa   utgiftsökningarna   anser
utskottet, i likhet med regeringen och
socialförsäkringsutskottet, att det är
nödvändigt att sjuklöneperioden förlängs.
Utskottet konstaterar  vidare att det
även  är  nödvändigt att införa  ett
obligatoriskt  högkostnadsskydd   för
arbetsgivare med ett begränsat  antal
anställda  i  samband   med   att
arbetsgivarnas sjuklöneperiod förlängs. I
likhet  med  socialförsäkringsutskottet
anser utskottet att ikraftträdandet bör
ske i enlighet med regeringens förslag,
trots  de  av  Lagrådet  framförda
synpunkterna.  Detta  innebär   att
lagändringarna när de enligt regeringens
förordande  har trätt  i  kraft  ska
tillämpas   på   sjukdomsfall   där
sjukperioden börjat efter den 1 juli
2003.  Finansutskottet  tillstyrker  i
övrigt,  med  beaktande av  Lagrådets
synpunkter på utformningen av lagen om
ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
regeringens  förslag.  Finansutskottet
anser att det är viktigt att regeringen
noga följer och utvärderar effekterna av
förslaget. Med det anförda  avstyrker
utskottet bifall till motionerna  Fi19
(fp) yrkande 2 och Fi17 (c) yrkande 9.

19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
(anslag samt anslagsvillkor)

Propositionen

I statsbudgeten finns för innevarande år
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 46 943 496 000 kr. Regeringen föreslår
ett  antal lagändringar som  påverkar
utgifterna  för  sjukpenning  under
innevarande år. Till följd av förslaget
om att sjukpenningen inte ska överstiga
ersättningen från arbetslöshetskassan om
den      sjukskrivne      vid
sjukskrivningstillfället      uppbär
ersättning   från  arbetslöshetskassa
beräknas utgifterna minska med ca 300
miljoner kronor. Till följd av förslaget
om att den sjukpenninggrundande inkomsten
ska minskas med 3 % vid beräkning av
sjukpenning, vilket minskar ersättningen
vid sjukskrivning med 2,4 %, beräknas
utgifterna  minska med  565  miljoner
kronor. Till följd av förslaget om att
sjuklöneperioden  ska  förlängas  för
samtliga arbetsgivare från 14 till 21
dagar beräknas utgifterna minska med ca
800 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att anslaget även
får  användas för utgifter  för  ett
högkostnadsskydd till arbetsgivare med
ett  begränsat antal anställda. Detta
beräknas öka utgifterna med  ca  125
miljoner kronor under 2003.
Anslaget  för  innevarande  år  har
beräknats med förutsättningen att taket i
sjukförsäkringen skulle kunna höjas. I
och  med att takhöjningen senareläggs
beräknas  utgifterna minska  med  920
miljoner kronor.
Sammantaget gör detta att anslaget 19:1
Sjukpenning  och  rehabilitering  m.m.
föreslås  minskas med 2 460 miljoner
kronor.

Motionen

Centerpartiet avvisar i  motion  Fi17
regeringens  förslag  om  en  tredje
sjuklönevecka samt omräkningsfaktor vid
beräkningen av den sjukpenninggrundande
inkomsten.  Motionärerna  föreslår  i
stället   en   sjuklönemodell   där
arbetsgivarinträdet kopplas till antalet
anställda med ett tak på 30 dagar. De
sociala avgifterna sätts samtidigt till
en   nivå   som   motsvarar   ett
arbetsgivarinträde på 30 dagar. Förslaget
beräknas ge en besparing inom anslaget på
1 616 miljoner kronor, samtidigt som
statens     inkomster      från
arbetsgivaravgifter förväntas minska med
1 250 miljoner kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Som  framgår  av  den  föregående
redovisningen,        tillstyrker
socialförsäkringsutskottet   i   sitt
yttrande  (SfU3y) med vissa ändringar
regeringens förslag till lagändringar på
sjukförsäkringsområdet.  De  föreslagna
ändringarna     medför     enligt
socialförsäkringsutskottets mening inte
några  justeringar i  beräkningen  av
utgifter inom anslaget för sjukpenning
och  rehabilitering m.m. jämfört  med
regeringens förslag. Därmed tillstyrks
regeringens förslag om minskningen av det
berörda anslaget. Utskottet tillstyrker
också den föreslagna användningen  av
anslaget.
Socialförsäkringsutskottet  framhåller
vidare att man inte kan ställa sig bakom
motionärernas förslag som helhet eller
delar av detta. Motionen avstyrks således
i denna del.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag om minskning av
det berörda anslaget (punkt 40 i denna
del)  och avstyrker motion Fi17  (c)
yrkande  12  (i denna  del).  Vidare
tillstyrker  utskottet  att  riksdagen
godkänner den föreslagna användningen av
anslaget (punkt 25).

19:2 Aktivitets- och sjukersättningar

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 58 024 970 000 kr. Regeringen bedömer
att  antalet  personer  som  beviljas
aktivitets- och sjukersättning i år blir
ca 15 000 fler än tidigare beräknats.
Anslaget   19:2   Aktivitets-   och
sjukersättningar ökas därför med  1,6
miljarder kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  (SfU3y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

19:5 Kostnader för sysselsättning av
vissa personer med aktivitets- och
sjukersättning

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 8 miljoner kronor. Antalet personer
med tre fjärdedels aktivitets- och sjuk
ersättning har ökat mer än förutsett.
Ytterligare medel behövs därför för att
tillgodose det stigande behovet. Anslaget
19:5 Kostnader för syssel-sättning av
vissa  personer  med aktivitets-  och
sjukersättning ökas därför med 2 miljoner
kronor.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt  yttrande  (SfU3y)  regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom

Lag om ändring i lagen (2001:761) om
bostadstillägg till pensionärer m.fl.
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(2001:761)  om  bostadstillägg  till
pensionärer  m.fl. Därmed  tillstyrks
punkt  12  i propositionen. Motionen
avstyrks.
Jämför reservation 4 (kd, c).

Propositionen

Lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer (BTPL) trädde i kraft den 1
januari 2003. Genom BTPL upphävdes lagen
(1994:308)  om  bostadstillägg  till
pensionärer.  Enligt  BTPL  beviljas
bostadstillägg till pensionärer  (BTP)
efter  ansökan.  Även  de  som  vid
ikraftträdandet av den nya lagen redan
uppbar  bostadstillägg måste på  nytt
ansöka för att i fortsättningen få BTP.
Eftersom det är ca 450 000 ansökningar
som ska hanteras av försäkringskassorna
enligt de nya bestämmelserna infördes en
generell bestämmelse att personer som vid
ikraftträdandet uppbar eller hade rätt
till bostadstillägg skulle fortsätta att
få sådan förmån för en period om längst
sex månader räknat fr.o.m. den 1 januari
2003.  Enligt punkt 3 i  övergångsbe
stämmelserna till BTPL gäller således att
den   som  var  berättigad   till
bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om
bostadstillägg  till  pensionärer  vid
utgången av 2002 har rätt att fortsätta
att få bostadstillägget utbetalt till
dess att BTP är omräknat, dock längst
t.o.m. juni 2003.
Det finns en risk för att alla ansök
ningar om BTP inte hunnit hanteras och
att ett antal pensionärer blir utan BTP i
juli 2003. Regeringen föreslår därför att
bostadstillägg som betalas ut i juni 2003
enligt äldre bestämmelser får betalas ut
även under juli och augusti 2003 om ansö
kan om bostadstillägg har lämnats in
senast den 30 juni 2003. Förlängningen
gäller dock inte för de pensionärer som
uppbär en förmån som fr.o.m. 1 juli 2003
inte längre ger rätt till BTP.
Regeringen bedömer att den ekonomiska
effekten av denna åtgärd blir tillfällig
och obetydlig.

Motionen

Kristdemokraterna förordar i motion Fi23
att   den  period  under   vilken
bostadstillägg som betalats ut under juni
2003  enligt  äldre bestämmelser  får
betalas ut förlängs med fyra månader
jämfört  med  regeringens  förslag.
Motionärerna    följer     härmed
Riksförsäkringsverkets förslag  om  en
förlängning av utbetalningsperioden med
sex månader till utgången av år 2003 i
syfte att ge försäkringskassorna en reell
möjlighet  att handlägga de  aktuella
ärendevolymerna. Förslaget bedöms inte
innebära  någon kostnad av en  sådan
storlek att en särskild reglering är
nödvändig. Motionärerna föreslår därför
att i övergångsbestämmelserna till lagen
(2001:761)  om  bostadstillägg  till
pensionärer m.fl. införs en ny punkt 6
med följande lydelse (yrkande 2): "6.
Bostadstillägg som betalas ut i juni 2003
enligt äldre bestämmelser med stöd av
punkterna 3 och 4 får även betalas ut för
tiden juli till och med december 2003.
Detta gäller endast under förutsättning
att   den   försäkrade   uppfyller
förutsättningarna  för  rätt   till
bostadstillägg enligt 2 § och ansökan
kommit in till försäkringskassan enligt
22 § före den 1 juli 2003."

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt yttrande (SfU3y) regeringens förslag
och avstyrker motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,  regeringens
förslag att bostadstillägg får betalas ut
under juli och augusti 2003 enligt äldre
bestämmelser. Ansökan om bostadstillägg
ska dock ha lämnats in senast den 30 juni
2003. Därmed tillstyrks punkt  12  i
propositionen. Motion Fi23 (kd) yrkande 2
avstyrks.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn

Lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring

Propositionen

Enligt  lagen  (1962:381)  om  allmän
försäkring har fr.o.m. den 1 juli 2001
föräldrar   rätt  till   tillfällig
föräldrapenning under en dag per barn och
år när de avstår från förvärvsarbete i
samband med besök i barns skola eller
besök i fritidshem (kontaktdagar). Rätten
till kontaktdagar gäller fr.o.m.  det
kalenderår under vilket barnet fyller sex
år. Kontaktdagar som inte har tagits ut
aktuellt år kan tas ut senare, dock
senast det år barnet fyller elva år.
Regeringen föreslår som en åtgärd för
att begränsa utgiftsökningarna att rätten
till kontaktdagar tas bort fr.o.m. den 1
juli 2003. Kontaktdagar som avser vissa
funktionshindrade barn berörs inte av för
slaget.

Motionen

I  motion Fi17 föreslår Centerpartiet
höjda tak i föräldraförsäkringen till 11
basbelopp. Samtidigt förordas att den i
motionen  föreslagna  beräkningen  av
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) med
utgångspunkt i historisk inkomst  bör
införas  även  i föräldraförsäkringen.
Motionärerna avvisar regeringens förslag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring (yrkande 8).

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet tillstyrker i
sitt yttrande (FiU3y) regeringens förslag
och avstyrker motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,  regeringens
förslag att rätten till kontaktdagar tas
bort  fr.o.m.  den  1  juli  2003.
Kontaktdagar   som   avser   vissa
funktionshindrade  barn  berörs  inte.
Motionen Fi17 (c) yrkande 12 i denna del
avstyrks.

21:2 Föräldraförsäkring

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 22 340 miljoner kronor. Regeringen
bedömer att den föreslagna lagändringen i
lagen (1962:381) om allmän försäkring
minskar medelsbehovet på anslaget 21:2
Föräldraförsäkring  med  75  miljoner
kronor. Anslaget för innevarande år har
dessutom beräknats med förutsättningen
att taket i föräldraförsäkringen skulle
kunna höjas. I och med att takhöjningen
senareläggs beräknas anslaget minska med
395 miljoner kronor.
Sammantaget  föreslår regeringen  att
anslaget 21:2 Föräldraförsäkring minskas
med 470 miljoner kronor.

Motionen

Centerpartiet föreslår i motion Fi17 att
taket i föräldraförsäkringen höjs till 11
basbelopp  fr.o.m. den 1 juli  2003.
Samtidigt ska beräkningsunderlaget för
försäkringen     baseras     på
genomsnittsinkomster under de senaste 24
månaderna   före   uttaget    av
föräldraledigheten.  Sammanlagt  medför
motionärernas förslag en minskning av
anslaget med 155 miljoner kronor jämfört
med regeringens förslag.

Socialförsäkringsutskottets yttrande

Socialförsäkringsutskottet framhåller i
sitt  yttrande (SfU3y) att man delar
regeringens bedömning att den tidigare
aviserade  höjningen  av  taket  i
föräldraförsäkringen bör senareläggas med
hänsyn till det försämrade ekonomiska
läget  och  den  fortsatt  oroande
utvecklingen  inom ohälsoområdet.  Som
framgår av den föregående redovisningen
ställer  sig  utskottet  också  bakom
regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Därmed tillstyrks regeringens förslag.
Förslaget i motionen avvisas.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
socialförsäkringsutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del)  och avstyrker motion Fi17  (c)
yrkande 12 (i denna del).

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Lag om ändring i lagen (2002:1134) om
ändring i lagen (2002:545) om ändring i
lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring
Lag om ändring i lagen (2002:1135) om
ändring i lagen (2002:543) om ändring i
lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  att  Inspektionen  för  ar
betslöshetsförsäkringen ska börja sin
verksamhet  den  1  januari  2004.
Utskottet  tillstyrker  att  ikraft
trädandet av berörd lagstiftning skjuts
fram till den 1 januari 2004. Därmed
tillstyrks punkterna 13  och  14  i
propositionen.

Propositionen

Regeringen har i propositionen Tillsynen
över  arbetslöshetsförsäkringen  (prop.
2001/02:151)  föreslagit  att  en  ny
myndighet, Inspektionen för arbetslöshets
försäkringen, ska bildas. Inspektionen
vvertar, med undantag för utbetalningen
av     statsbidrag,     samtliga
Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) nuvarande
uppgifter   i   förhållande   till
arbetslöshetskassorna. Lagen (1997:239)
om  arbetslöshetskassor  och  lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har
därför ändrats. Ändringarna i lagarna
föreslogs träda i kraft den 1 januari
2003. Riksdagen beslutade i enlighet med
regeringens förslag (bet. 2001/02:AU7,
rskr. 2001/02:243).
Regeringen bedömde det nödvändigt med
ytterligare  tid  vid  bildandet  av
Inspektionen             för
arbetslöshetsförsäkringen och  föreslog
därför i budgetpropositionen för 2003 att
ikraftträdandet av lagarna skulle skjutas
fram till den 1 juli 2003. Riksdagen
beslutade  i enlighet med regeringens
förslag  (bet.  2002/03:AU1,  rskr.
2002/03:78).
Regeringen har nyligen beslutat  att
förlägga     Inspektionen     för
arbetslöshetsförsäkringen      till
Katrineholm.  Mot denna bakgrund  gör
regeringen nu bedömningen att ytterligare
tid  är  nödvändig för bildandet  av
Inspektionen  för  arbetslöshetsförsäk
ringen.
Regeringen föreslår därför att den nya
Inspektionen             för
arbetslöshetsförsäkringen ska börja sin
verksamhet först den 1 januari 2004.
Ikraftträdandebestämmelserna  i  berörd
lagstiftning ändras i enlighet härmed.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet finner inga invändningar
mot förslaget att den nya Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen ska börja
sin verksamhet först den 1 januari 2004.
Utskottet  tillstyrker  därmed  att
ikraftträdandebestämmelserna  i  berörd
lagstiftning  ändras i  enlighet  med
propositionens förslag (punkterna 13 och
14).

22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 36 363 miljoner kronor. Regeringen har
lämnat förslag om ändringar i reglerna
för  det  särskilda anställningsstödet
(prop. 2002/03:44). Förslaget innebär att
fler  personer inom aktivitetsgarantin
beräknas få en anställning med det nya
särskilda anställningsstödet i stället
för att delta i andra aktiviteter och
uppbära aktivitetsstöd. Det nya särskilda
anställningsstödet utgår också som en
kreditering av arbetsgivarnas skattekonto
och  påverkar  därmed  statsbudgetens
inkomstsida.  Regeringen  anser  att
anslaget   22:2   Bidrag    till
arbetslöshetsersättning  och   aktivi
tetsstöd bör minskas med 104 miljoner
kronor. Denna minskning och minskningen
av   anslaget   22:3   Köp   av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader   motsvarar   sammantaget
minskningen   av   inkomster   på
statsbudgetens inkomstsida som följer av
regeringens  förslag  i  proposition
2002/03:44.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del). Vidare vill finansutskottet erinra
om att regeringens förslag i proposition
2002/03:44     behandlas      i
arbetsmarknadsutskottets    betänkande
2002/03:AU8.

22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och
övriga kostnader

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 4 708 812 000 kr. Regeringen har
lämnat förslag om ändringar i reglerna
för  det  särskilda anställningsstödet
(prop.  2002/03:44). Förslaget innebär
minskade  inkomster på  statsbudgetens
inkomstsida genom att målgruppen utvidgas
och subventionsgraden höjs i det nya
särskilda anställningsstödet. Regeringen
anser därför att anslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning  och  övriga
kostnader ska minskas med 40 miljoner
kronor  för  att kompensera  minskade
inkomster på statsbudgetens inkomstsida.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del). Vidare vill finansutskottet erinra
om att regeringens förslag i proposition
2002/03:44 behandlas i
arbetsmarknadsutskottets betänkande
2002/03:AU8.
Lag om ändring i lagen (1999:591) om
kreditering av anställningsstöd och
sjöfartsstöd på skattekonto

Propositionen

För  att  åstadkomma en administrativ
förenkling anser regeringen att stödet
till  skyddat  arbete hos  offentliga
arbetsgivare (OSA) på samma sätt som för
anställningsstöd bör lämnas i form av en
kreditering    på    arbetsgivarens
skattekonto. Anställningsstöden har sedan
den 1 oktober 1999 lämnats på detta sätt
och erfarenheterna är goda.
Regeringen föreslår därför att stödet
till  skyddat  arbete hos  offentliga
arbetsgivare (OSA) ändras den 1 juli 2003
från  ett  kontantbidrag  till  en
kreditering  på  skattekontot   för
arbetsgivare   som   anställer   ar
betshandikappade. Förslaget gäller ersätt
ning för rekvisitioner som lämnas fr.o.m.
den 1 augusti 2003.
Genom att stödet till skyddat arbete
hos  en offentlig arbetsgivare  (OSA)
lämnas  som  en  kreditering   på
arbetsgivarnas  skattekonto   minskar
skatteinkomsterna på statsbudgeten.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 15).

22:4 Särskilda insatser för
arbetshandikappade

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 7 185 857 000 kr. Regeringens förslag
om att stödet till skyddat arbete hos en
offentlig arbetsgivare (OSA) lämnas som
en  kreditering  på  arbetsgivarnas
skattekonto    beräknas    minska
skatteinkomsterna på statsbudgeten. För
att uppväga detta föreslås att anslaget
22:4   Särskilda   insatser   för
arbetshandikappade   minskas    med
400 miljoner kronor, vilket motsvarar det
belopp som inkomsterna minskar med till
följd av denna förändring.
Regeringen bedömer att antalet arbetade
timmar inom Samhall AB kommer att minska
från 28,5 till 27,3 miljoner timmar under
2003  till  följd  av  strukturella
förändringar  på  arbetsmarknaden  Den
ersättning som staten lämnar för att
bl.a.  täcka  kostnader för  anpassad
arbetstakt föreslås därför minskas. För
att uppväga att Samhall inte kan syssel
sätta lika många funktionshindrade som
tidigare  anser regeringen att  andra
insatser för arbetshandikappade bör öka.
För att möjliggöra detta föreslås att
anslaget 22:4 Särskilda insatser  för
arbetshandikappade ökas med 125 miljoner
kronor. Finansiering sker genom att ansla
get 22:9 Bidrag till Samhall AB minskas
med  motsvarande  belopp.  För  att
finansiera ökningen av det under utgifts
område 14 Arbetsliv uppförda anslaget
23:4  Arbetsdomstolen minskas anslaget
22:4   Särskilda   insatser   för
arbetshandikappade med 6 miljoner kronor.
Sammantaget  föreslår regeringen  att
anslaget 22:4 Särskilda insatser  för
arbetshandikappade   minskas    med
281 miljoner kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

22:12 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
om 4 774 000 kr. Regeringen lämnar i den
aktuella propositionen ett lagförslag som
innebär  att  den  nya  myndigheten
Inspektionen  för  arbetslöshetsförsäk
ringen börjar sin verksamhet först den 1
januari 2004. För att täcka resursbehovet
för utredningskostnader m.m. under andra
halvåret 2003 för den nya myndigheten
föreslår regeringen att anslaget 22:12
Inspektionen  för  arbetslöshetsförsäk
ringen  ökas med 3 miljoner  kronor.
Finansiering sker genom att anslaget 22:8
Bidrag   till   administration   av
grundbeloppet minskas med motsvarande be
lopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:2 Arbetslivsinstitutet (bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att regeringen
bemyndigas  att  under  2003  för
ramanslaget  23:2 Arbetslivsinstitutet
ingå  ekonomiska  förpliktelser  som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 100 miljoner
kronor   under  2004-2007.  Därmed
tillstyrks punkt 26 i propositionen.

Propositionen

Regeringen har bemyndigats att under 2003
för anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet
ingå  ekonomiska  förpliktelser  som
inklusive  tidigare  gjorda  åtaganden
medför utgifter om högst 100 miljoner
kronor   under  2004  och   2005.
Arbetslivsinstitutet  använder  detta
bemyndigande för att göra utfästelser för
nya  forskningsprojekt  och  för  nya
doktorandtjänster. Det har visat sig att
åtaganden behöver göras för en längre
period  än  vad som nu är tillåtet.
Regeringen anser att bemyndigandet därför
bör  sträckas ut och gälla  perioden
2004-2007.
Regeringen föreslår att den bemyndigas
att  under  2003 för  anslaget  23:2
Arbetslivsinstitutet  ingå  ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter om högst
100  miljoner  kronor under  perioden
2004-2007.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 26).

23:4 Arbetsdomstolen

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 19 971 000 kr. Regeringen anser att
anslaget 23:1 Arbetsdomstolen  behöver
ökas med 6 miljoner kronor för  att
verksamhetens kvalitet ska säkerställas.
Finansiering sker genom att det under
utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda
anslaget 22:4 Särskilda insatser  för
arbetshandikappade   minskas    med
motsvarande belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

23:8 Medlingsinstitutet

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 46 891 000 kr. Regeringen anser att
anslaget 23:8 Medlingsinstitutet behöver
ökas med 1 250 000 kr i och med en
slutlig reglering av finansieringen av
statistikansvaret sedan ansvaret för lö
nestatistiken 2001 fördes  över  från
Statistiska    centralbyrån    till
Medlingsinstitutet.  Finansiering  sker
genom att det under utgiftsområde 2 Sam
hällsekonomi och finansförvaltning upp
förda   anslaget  1:5   Statistiska
centralbyrån  minskas med  motsvarande
belopp.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Medel för individuell kompetensutveckling

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att 2,3 miljarder kronor från
inkomsttitel 1428 Energiskatt förs till
Riksgäldskontoret   för   tillfällig
förvaltning. Därmed tillstyrks punkt 27
i propositionen.

Propositionen

Riksdagen bemyndigade 2000 regeringen att
av  inkomsterna på inkomsttitel  1428
Energiskatt föra 1 350 miljoner kronor
till  Riksgäldskontoret för tillfällig
förvaltning. Medlen avsåg ett system för
kompetensutveckling. Regeringen fick ett
motsvarande bemyndigande för 2001  på
1 150 miljoner kronor. Något bemyndigande
om att överföra medel för 2002 begärdes
inte.  För  att  fullfölja  dessa
överföringar anser regeringen att den nu
behöver ett bemyndigande för 2003 för en
liknande överföring avseende 2002 och
2003.
Regeringen föreslår att av inkomsterna
på inkomsttitel 1428 Energiskatt förs
2   300   miljoner  kronor   till
Riksgäldskontoret för  tillfällig  för
valtning.  Medlen  placeras  på  ett
räntefritt konto i avvaktan på ett beslut
om hur de ska användas för kompetensut
veckling i arbetslivet. Överföringen ska
redovisas  mot  inkomsttitel   1428
Energiskatt.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 27).

Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett obetecknat
anslag på 9 544 000 kr. En generell
minskning på 0,7 % har genomförts på
anslag för förvaltnings- och investerings
ändamål för 2003. Anslaget 25:3 Bidrag
till kontakttolkutbildning omfattades av
denna besparing men kom av misstag att
dras  ned  med en högre procentsats.
Regeringen föreslår därför att anslaget
ökas med 68 000 kr för att besparingen
ska motsvara den avsedda.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

26:1 Statens ljud- och bildarkiv

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 40 112 000 kr. En generell minskning
på 0,7 % har genomförts på anslag för
förvaltnings- och investeringsändamål för
2003. Anslaget 26:1 Statens ljud- och
bildarkiv omfattades av denna besparing
men kom av misstag att dras ned med en
högre procentsats. Regeringen föreslår
därför att anslaget ökas med 285 000 kr
för att besparingen ska motsvara den
avsedda.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

28:21 Riksarkivet och landsarkiven

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  278 454 000 kr. Riksarkivet har
övertagit    verksamheten    Svensk
Museitjänst. För att täcka verksamhetens
kostnader föreslår regeringen att  an
slaget ökas med 2 644 000 kr. Finansie
ring sker delvis genom att anslaget 28:28
Centrala museer: Myndigheter minskas.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

28:26 Bidrag till kulturmiljövård

Propositionen

I statsbudgeten finns för innevarande år
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 251 745 000 kr. I syfte att stärka
insatserna  för  att  bevara  och
tillgängliggöra  kulturmiljön  föreslår
regeringen att anslaget 28:26 Bidrag till
kulturmiljövård ökas med 15  miljoner
kronor. Finansiering sker delvis genom
att anslaget 28:34 Forum för levande
historia minskas med 10 miljoner kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

28:31 Bidrag till vissa museer

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett obetecknat
anslag på 48 176 000 kr. I syfte att för
stärka  verksamheten  vid  Stiftelsen
Föremålsvård i Kiruna och vid Sveriges
teatermuseum  (tidigare  Drottningholms
teatermuseum) föreslår regeringen  att
anslaget 28:31 Bidrag till vissa museer
ökas med 5,7 miljoner kronor. Anslaget
28:28 Centrala museer: Myndigheter ska
minskas med 6,9 miljoner kronor för att
finansiera denna ökning och ökningen av
anslaget   28:21  Riksarkivet   och
landsarkiven samt ökningen av det under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda
anslaget 27:4 Radio- och TV-verket.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

28:39 Stöd till trossamfund

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 50 750 000 kr. Regeringen föreslår att
anslaget 28:39 Stöd till tros-samfund
minskas  med 1 567 000 kr för  att
finansiera ökade utgifter på det under
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
uppförda      anslaget      3:2
Skattemyndigheterna.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande

Lag om ändring i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag

Propositionen

Vid  den  slutliga  avstämningen  av
bostadsbidraget bestäms bidraget  till
högre belopp om för lågt bidrag lämnats
under   bidragsåret.  Det  slutliga
bostadsbidraget bestäms till lägre belopp
om  för  högt  bidrag lämnats  under
bidragsåret. Belopp under 200 kr, det
s.k. förlåtandeintervallet, betalas i dag
varken ut eller tillbaka.
Regeringen  föreslår att  preliminärt
bostadsbidrag  betalas  ut  med  ett
månadsbelopp som avrundas nedåt  till
närmaste jämna femtiotal kronor. När det
slutliga  bostadsbidraget bestäms  ska
belopp under 600 kr inte betalas ut eller
betalas  tillbaka. Regeringens förslag
innebär att förlåtandeintervallet höjs
till 600 kr, vilket medför att vid den
slutliga avstämningen av bostadsbidrag
kommer betydligt färre bidragstagare att
få tilläggsbelopp och återbetalningskrav.
Förslaget   har  utarbetats   inom
Regeringskansliet och under beredning av
detta ärende har underhandskontakt tagits
med Riksförsäkringsverket.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  framhåller  i  sitt
yttrande (BoU3y) att regeringens förslag
till ändrade regler för bostadsbidragen
har flera fördelar. Samtidigt tvingas
utskottet  konstatera  att  förslaget
inledningsvis ger en ökad belastning på
statsbudgeten.   Enligt   reviderade
beräkningar över förslagets effekter ger
ett genomförande av regeländringar ökade
utgifter med 20 miljoner kronor för 2003.
Detta  beror  på  att  de  ändrade
avrundningsreglerna för  de  månatliga
utbetalningarna medför en utgiftsökning
2003 samtidigt som den besparing som en
höjning av förlåtandeintervallet ger får
genomslag med början först 2004. Med
avseende   på   det   ansträngda
statsfinansiella läget är det  enligt
bostadsutskottets mening mindre lämpligt
att  nu  genomföra  de  föreslagna
regeländringarna.  Regeringens  förslag
avstyrks därför.
Bostadsutskottet framför vidare att det
i ett långsiktigt perspektiv är angeläget
med  regeländringar  som  ger  större
träffsäkerhet och minskade kostnader i
bostadsbidragssystemet. Det finns enligt
utskottets mening mot den bakgrunden skäl
för  regeringen  att  återkomma  till
riksdagen med förslag med denna innebörd.
En förutsättning för detta är dock att
eventuella inledningsvisa utgiftsökningar
kan finansieras på lämpligt sätt.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet delar bostadsutskottets
bedömning att det med avseende på det
ansträngda statsfinansiella  läget  är
mindre lämpligt att nu genomföra de av
regeringen föreslagna ändringarna i lagen
(1993:737) om bostadsbidrag. Till grund
för utskottets ställningstagande ligger
de reviderade beräkningar som visar att
dessa regeländringar inledningsvis inte
ger den tänkta besparingen. Samtidigt ser
finansutskottet,   i   likhet   med
bostadsutskottet, skäl för regeringen att
återkomma till riksdagen med förslag till
effektivisering            av
bostadsbidragssystemet.  Förutsättningen
för detta måste dock vara att förslagets
effekter finansieras på ett för  det
statsfinansiella läget adekvat sätt.
Med  hänvisning  härtill  avstyrker
utskottet propositionens förslag (punkt
16).

21:1 Bostadsbidrag

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  3 829 miljoner kronor. Som  ett
resultat av förslaget till lag om ändring
i  lagen  (1993:737) om bistadsbidrag
bedöms medelsbehovet på anslaget 21:1
Bostadsbidrag minska med 18  miljoner
kronor. Denna minskning bidrar till att
finansiera  höjningen  av  det  under
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg uppförda anslaget  16:7
Bilstöd till handikappade.

Bostadsutskottets yttrande

Som  framgår  av redovisningen  ovan,
avstyrker  bostadsutskottet  i  sitt
yttrande (BoU3y) regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag.    Därmed    uteblir
förändringarna på det berörda anslaget.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet avstyrker, i likhet med
bostadsutskottet,  regeringens  förslag
till lag om ändring i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag. En konsekvens av detta är
att anslaget  21:1 Bostadsbidrag blir
oförändrat jämfört med statsbudgeten för
2003.  Därmed  avvisas  propositionens
förslag (punkt 40 i denna del).
Finansutskottets  ställningstagande
angående regeländringar i systemet för
bostadsbidrag  innebär  att  den  av
regeringen  föreslagna  höjningen  av
anslaget 16:7 Bilstöd till handikappade
blir ofullständigt finansierad. Utskottet
förutsätter  att  regeringen  snarast
möjligt återkommer till riksdagen med
förslag till en alternativ finansiering
av denna del av anslagsförstärkningen
inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg.

31:3 Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 14 064 000 kr. Regeringen föreslår att
anslaget 31:3 Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader   minskas   med
2 miljoner kronor för att finansiera
ökade  utgifter  för bostadsrelaterade
frågor som handläggs av Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering, Handikappombudsman
nen, Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning samt Fastighets
mäklarnämnden.    Bostadskreditnämnden
bedöms  av  regeringen  klara  denna
minskning utan att det går ut  över
verksamheten.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

31:4 Statens bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 200 miljoner kronor. Anslaget används
till att avsätta medel för att täcka
förluster  till  följd  av  statliga
garantier  för ny- och ombyggnad  av
bostäder inom verksamhetsgrenen  Äldre
garantier. Vid en förnyad analys har kon
staterats  att riskerna för förluster
under de närmaste åren är mindre än vad
som  tidigare antagits. Mindre  medel
behöver därmed avsättas till ändamålet
under 2003 än vad som tidigare bedömts.
Regeringen anser därför att anslaget 31:4
Statens        bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet  ska  minskas  med
100 miljoner kronor.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

31:7 Investeringsbidrag för anordnande av
bostäder för studenter (anslagsvillkor)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna  användningen av  anslaget
31:7 Investeringsbidrag för anordnande
av  bostäder  för studenter.  Därmed
tillstyrks punkt 28 i propositionen.

Propositionen

I propositionen Åtgärder för att främja
visst bostadsbyggande (prop. 2002/03:98)
föreslår regeringen en investeringssti
mulans  för  anordnande  av  mindre
hyreslägenheter och studentbostäder. För
att säkerställa att berörda myndigheter
har den kompetens som behövs för att
administrera  den  nya  investerings
stimulansen     krävs     vissa
utbildningsinsatser. Vidare finns behov
av att utvärdera både den nu föreslagna
investeringsstimulansen och övriga  in
satser som de senaste åren gjorts för att
stimulera bostadsbyggandet. Sammantaget
bedöms utgifterna för utbildning  och
utvärdering uppgå till 5 miljoner kronor.
Regeringen föreslår därför att anslaget
31:7 Investeringsbidrag för anordnande av
bostäder för studenter även får användas
för   kompetensutveckling  och   ut
värderingsarbete avseende insatser för
att stimulera bostadsbyggande.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  framhåller  i  sitt
yttrande  (BoU3y)  att  man  delar
regeringens  strävan  att  säkerställa
kompetensen i administrationen av den
föreslagna investeringsstimulansen  för
anordnande av mindre hyreslägenheter och
studentbostäder.    Stödet    för
studentbostäder  bör  sålunda  kunna
användas för utbildningsinsatser av olika
slag.  Bostadsutskottet  delar  även
regeringens uppfattning att stödet bör få
användas för utvärdering av samhällets
insatser   för   att   stimulera
bostadsbyggande. Ett fördjupat arbete med
uppföljning och utvärdering ligger enligt
utskottets mening också väl i linje med
riksdagens  och  utskottens  utökade
insatser på området. Därmed tillstyrks
regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 28).

31:8 Statens geotekniska institut

Propositionen

I statsbudget för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 26 573 000 kr. Regeringen anser att en
myndighet  behöver  ha  ett  tydligt
samordningsansvar när det gäller frågor
om stranderosion. Regeringen har därför
gett  Statens geotekniska institut  i
uppgift att samordna dessa frågor. För
att myndigheten ska kunna utföra dessa
arbetsuppgifter anser  regeringen  att
anslaget  31:8  Statens  geotekniska
institut behöver ökas med 2 miljoner
kronor.  Finansiering sker genom  att
anslaget 31:9 Lantmäteriverket minskas
med samma belopp.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

31:9 Lantmäteriverket

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 428 028 000 kr. Regeringen anser att
avgifterna som uppbärs för information
från   Landskaps-  och   fastighets
datadivisionen vid Lantmäteriverket ska
täcka en större andel av de gemensamma
kostnaderna för verkets verksamhet än vad
som för närvarande är fallet. Därigenom
kan  anslaget  31:9  Lantmäteriverket
minskas med 25 miljoner kronor. Dessutom
föreslås  att  anslaget  minskas  med
2 miljoner kronor för att finansiera
ökningen  av  anslaget  31:8  Statens
geotekniska   institut.   Sammantaget
föreslår regeringen att anslaget 31:9
Lantmäteriverket minskas med 27 miljoner
kronor.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

31:13 Statens bostadsnämnd
(motionsförslag)

Motionen

Centerpartiet anser i motion Fi17 att
Statens  bostadsnämnd  ska  avskaffas.
Härigenom kan 5 miljoner kronor sparas
inom anslaget.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet ställer sig  i  sitt
yttrande (BoU3y) bakom den av regeringen
förespråkade inriktningen av stödet till
omstrukturering    av    kommunala
bostadsföretag. Därmed avvisas förslaget
i motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet avstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, motion Fi17 (c) yrkande
12 (i denna del).

31:14 Omstrukturering av kommunala
bostadsbolag (bemyndigande)

Propositionen

Riksdagen har beslutat om fortsatt stöd
till  omstrukturering  av  kommunala
bostadsföretag (prop. 2001/02:58, bet.
2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160). Statens
bostadsnämnd inrättades 2002 för detta
ändamål. Regeringen anser att det är
viktigt att myndigheten kan bedriva sitt
arbete långsiktigt och med möjlighet att
ingå avtal som sträcker sig längre än in
nevarande  budgetår.  Därför  föreslår
regeringen att den bemyndigas att under
2003 för anslaget 31:14 Omstrukturering
av kommunala bostadsbolag få göra åtagan
den som inklusive tidigare gjorda åtagan
den medför utgifter på högst 150 miljoner
kronor efter 2003.

Motionerna

Moderata samlingspartiet framhåller  i
motion Fi18 att omstruktureringar  av
kommunala  bostadsbolag  ska  ske  på
marknadsmässiga grunder så att  olika
intressenter ska kunna förvärva delar
eller hela kommunala bostadsföretag i
kris. Motionärerna anser därför att något
bemyndigande för regeringen att ingå nya
förpliktelser  avseende kostnader  för
omstrukturering av kommunala bostadsbolag
inte bör medges (yrkande 1).
Centerpartiet motsätter sig i motion
Fi17 regeringens förslag om bemyndigande
för anslaget till omstrukturering  av
kommunala  bostadsföretag. Motionärerna
anser  att  anslaget  omedelbart  bör
avvecklas. Det inom anslaget uppbyggda
anslagssparandet på 150 miljoner kronor
kan härigenom dras in.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  framhåller  i  sitt
yttrande (BoU3y) att Statens bostadsnämnd
kan bedriva sin verksamhet på ett med
riksdagens beslut förenligt sätt endast
under förutsättning att nämnden förfogar
över erforderliga ekonomiska medel. Man
ställer  sig  därmed  bakom  den  av
regeringen förespråkade inriktningen av
stödet till omstrukturering av kommunala
bostadsföretag.  Regeringens  förslag
tillstyrks och de motstående förslagen i
motionerna avstyrks.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 29) och avstyrker motionerna Fi17
(c) yrkande 12 (i denna del) och Fi18 (m)
yrkande 1.

32:1 Länsstyrelserna m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 2 060 166 000 kr. Länsstyrelserna i
Örebro län och Västerbottens län har
utsetts  till  förvaltnings-  och  ut
betalande  myndigheter för  gemenskaps
initiativprogrammen Urban och Interreg
IIIB Norra Periferin. Regeringen anser
att  de  två  myndigheterna  behöver
tillföras 250 000 kr var för att kunna
administrera dessa två program. Anslaget
32:1 Länsstyrelserna m.m. behöver därför
ökas med 500 000 kr. Finansieringen sker
genom minskning med motsvarande belopp av
det under utgiftsområde 19 Regional utjäm
ning och utveckling uppförda anslaget
33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Bostadsutskottets yttrande

Bostadsutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (BoU3y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
bostadsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

Utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling

33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 1 535 335 000 kr. Regeringen föreslår
att   anslaget   33:1   Allmänna
regionalpolitiska åtgärder minskas med
2,5 miljoner kronor för att finansiera
ökade utgifter under utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt under utgiftsområde  24
Näringsliv.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård

34:4 Sanering och återställning av
förorenade områden

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 460 770 000 kr. Regeringen föreslår
att  anslaget  34:4  Sanering  och
återställning  av  förorenade  områden
minskas med 150 miljoner kronor för att
medverka till ett lägre utgiftstryck på
statsbudgeten för innevarande år.

Motionen

Centerpartiet anser i motion Fi17 att
sanering och återställning av förorenade
områden  är  viktig ur miljösynpunkt,
varför satsningen på detta område borde
fortsätta.  Regeringens  förslag  till
minskning av anslaget med 150 miljoner
kronor avvisas därmed.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU2y) regeringens
förslag och avvisar förslaget i motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del) och avstyrker motion Fi17 (c) punkt
12 (i denna del).

34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 211 584 000 kr. Regeringen föreslår
att anslaget 34:12 Bidrag till Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut
m.m. ökas med 10 miljoner kronor för att
finansiera kostnader för Sveriges medver
kan i det europeiska samarbetet inom
European   organisation   for   the
exploitation of meteorological satellites
(EUMETSAT). Finansiering sker genom att
anslaget  34:3 Åtgärder för biologisk
mångfald minskas med samma belopp.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU2y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:2 Väghållning och statsbidrag (anslag
samt bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att 2003
låta Vägverket förvärva en konferens-
och  museianläggning i Borlänge  för
högst  46  miljoner  kronor.  Därmed
tillstyrks punkt 30 i propositionen.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 14 923 449 000 kr. Regeringen föreslår
att  anslaget  36:2  Väghållning  och
statsbidrag minskas för att medverka till
ett lägre utgiftstryck på statsbudgeten
för innevarande år.
Regeringen föreslår vidare  att  den
bemyndigas att under 2003 låta Vägverket
förvärva en konferens- och museianlägg
ning i Borlänge för högst 46 miljoner
kronor. Vägverket har ett leasingavtal
för  konferens-  och museianläggningen
Pylonen i Borlänge. Avtalet löper t.o.m.
2012,  och  Vägverket kan då  överta
anläggningen för 0 kr. Vägverket har
erbjudits att nu förvärva anläggningen
för 46 miljoner kronor. Ett köp av an
läggningen i stället för leasing ger en
lägre kostnad för staten. Besparingen
beräknas uppgå till
9 miljoner kronor över den återstående
avtalsperioden.  Förvärvet  av  denna
anläggningstillgång ska finansieras med
lån i Riksgäldskontoret inom den ram som
riksdagen beslutat för 2003.

Motionen

Centerpartiet framhåller i motion Fi17
att infrastrukturen har stor betydelse
för ett fungerande näringsliv och en
ekonomisk tillväxt. Motionärerna avvisar
därför  regeringens besparing på  408
miljoner kronor inom anslaget.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag om
minskningen av det berörda  anslaget.
Därmed avstyrks motionärernas förslag.
Vidare  påpekar  trafikutskottet  att
konferensverksamhet  inte  ingår  i
Vägverkets kärnverksamhet. Med  hänsyn
tagen till att den aktuella anläggningen
ligger  i  anslutning till Vägverkets
lokaler  och  används  i  Vägverkets
ordinarie verksamhet har utskottet dock
inget att erinra mot regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
om minskningen av det berörda anslaget
(punkt 40 i denna del) och avstyrker
motion Fi17 (c) yrkande 12 (i denna del).
Vidare tillstyrks, också i enlighet med
trafikutskottets    ställningstagande,
propositionens förslag om bemyndigande
avseende  Vägverkets  förvärv  av  en
konferens- och museianläggning i Borlänge
(punkt 30).

36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (anslag)

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 7 063 972 000 kr. Regeringen avser att
den   1  juli  2003  föra  över
huvudmannaskapet    för    Sveriges
järnvägsmuseum från Statens  järnvägar
till Banverket. För att täcka Banverkets
kostnader för andra halvåret 2003 ökas
anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter med 8 miljoner kronor.
Finansiering sker genom att anslaget 36:5
Ersättning till Statens järnvägar för
kostnader i samband med utdelning från AB
Swedcarrier, m.m. som för  närvarande
finansierar  museet,  minskas   med
motsvarande belopp. Regeringen föreslår
också en minskning av anslaget  36:4
Banverket:    Banhållning     och
sektorsuppgifter med 92 miljoner kronor
för  att  medverka  till  ett  lägre
utgiftstryck på statsbudgeten för inneva
rande år. Sammantaget beräknas anslaget
36:4  Banverket:  Banhållning   och
sektorsuppgifter minskas med 84 miljoner
kronor.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (bemyndigande angående
tunnlar genom Hallandsås)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2003  för  anslaget 36:4  Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare  gjorda  åtaganden  innebär
utgifter på högst 13,7 miljarder kronor
efter 2003. Därmed tillstyrks punkt 31
i propositionen.

Propositionen

Regeringen har ett bemyndigande att för
anslaget 36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter   ingå   ekonomiska
förpliktelser på högst 9,2  miljarder
kronor. Regeringen anser att Banverkets
ram  för beställningsbemyndiganden bör
utökas för att möjliggöra Banverket att
under 2003 träffa ett avtal med ett
konsortium för utbyggnaden av tunnlar
genom  Hallandsås. Kostnaden för  att
färdigställa tunnlarna har beräknats till
4,5 miljarder kronor. Regeringen föreslår
därför att den bemyndigas att under 2003
för anslaget 36:4 Banverket: Banhållning
och  sektorsuppgifter ingå  ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
13,7 miljarder kronor efter 2003.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag. Man
konstaterar samtidigt att storleken på
Banverkets   beställningsbemyndiganden
kommer  att uppgå till en omfattande
medelsram. Trafikutskottet ser  därför
fram emot att regeringen, som utlovats i
budgetpropositionen för 2003, återkommer
till riksdagen med information om hur
beställningsbemyndiganden ska beräknas i
framtiden.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 31).

36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (bemyndigande angående
Botniabanan)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den 2003 får besluta om en
låneram i Riksgäldskontoret om högst 12
050 miljoner kronor för Botniabanan AB
för   den   första   och   andra
utbyggnadsetappen         mellan
Örnsköldsvik-Husum      respektive
Nyland-Örnsköldsvik, för  den  tredje
utbyggnadsetappen    på    delen
Husum-Nordmaling    samt     för
planeringsarbete för den  återstående
delen av den tredje utbyggnadsetappen
Nordmaling-Umeå.  Därmed  tillstyrks
punkt 32 i propositionen.

Propositionen

Regeringen framhåller att byggandet av
Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå är
av väsentlig regionalpolitisk betydelse.
Riksdagen har lämnat regeringen bemyn
digande  att godkänna ett  avtal  om
byggandet av Botniabanan mellan staten,
Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun,
Nordmalings  kommun,  Umeå  kommun,
Västernorrlands läns landsting och Väster
bottens läns landsting (prop. 1997/98:62,
bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266).
Regeringen beslutade den 30 maj 2002 om
tillåtlighet  enligt  miljöbalken  för
Botniabanans  etapp  3,  delen  Hu
sum-Nordmaling.
I   Riksgäldskontoret  finns   för
närvarande en låneram för Botniabanan på
10,4 miljarder kronor. Denna bör, enligt
regeringens mening, utvidgas så att den
även täcker finansieringen för Botnia
banans etapp 3 på delen Husum-Nordmaling.
Regeringen föreslår därför att den bör
bemyndigas  att låta Riksgäldskontoret
låna ut högst 12 050 miljoner kronor till
Botniabanan AB för den första och andra
utbyggnadsetappen         mellan
Örnsköldsvik-Husum       respektive
Nyland-Örnsköldsvik,  för  den  tredje
utbyggnadsetappen på delen Husum-Nordma
ling samt för planeringsarbete för den
återstående  delen  av  den  tredje
utbyggnadsetappen Nordmaling-Umeå.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 32).

37:2 Upphandling av samhällsåtaganden

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 153 484 000 kr. Regeringen föreslår
att  anslaget  37:2  Upphandling  av
samhällsåtaganden minskas med 8 miljoner
kronor för att finansiera ökade utgifter
på det under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård  och social omsorg  uppförda
anslaget 16:7 Bilstöd till handikappade.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

37:6 Gemensam radiokommunikation för
skydd och säkerhet (nytt anslag)

Propositionen

I betänkandet Trygga medborgare - säker
kommunikation (SOU 2003:10) föreslås att
ett nationellt kommunikationssystem för
skydd  och  säkerhet ska  upphandlas.
Betänkandet  har remissbehandlats  och
bereds för närvarande inom Regeringskans
liet.  Regeringen  avser  att   i
budgetpropositionen för 2004 återkomma
med  förslag  till  finansiering  av
uppbyggnaden av hela systemet.
För att ett upphandlingsförfarande ska
kunna inledas under 2003 behöver medel nu
anvisas för detta ändamål. Regeringen
anser därför att ett nytt ramanslag, 37:6
Gemensam radiokommunikation för skydd och
säkerhet, bör föras upp på statsbudgeten
med 7 350 000 kr. Finansiering sker genom
att anslag under andra utgiftsområden
minskas.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
trafikutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

Riksdagens revisorers förslag angående
radiokommunikation för trygghet och
säkerhet (förslag 2002/03:RR13)

Utskottets förslag i korthet
Riksdagens  revisorers  förslag  samt
motionsförslagen angående ett gemensamt
radiokommunikationssystem för trygghet
och säkerhet ligger väl i linje med
riktlinjerna för fortsatt arbete med
systemet  enligt den  av  regeringen
tillsatta  utredningen  RAKEL.  Med
hänvisning   till   den   pågående
beredningen  av utredningens  förslag
inom   Regeringskansliet   avstyrker
utskottet Riksdagens revisorers förslag
och motionerna.
Jämför reservationerna 5 (fp) och 6 (kd).
Nedan  behandlas Riksdagens revisorers
förslag angående radiokommunikation för
trygghet   och  säkerhet   (förslag
2002/03:RR13) och de tre motioner som
trafikutskottet behandlar i samband med
ärendet. Behandlingen av ärendet i detta
betänkande  föranleds  av  regeringens
förslag att ett nytt anslag för gemensam
radiokommunikation för skydd och säkerhet
anvisas på tilläggsbudgeten för  2003
under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Bakgrund

En genomgång av ärendets bakgrund återges
i trafikutskottets yttrande TU4y (bilaga
10 till betänkandet).

Riksdagens revisorers förslag

Riksdagens  revisorer  har  på  eget
initiativ granskat regeringens och olika
myndigheters hantering av ärendet om ett
gemensamt radiokommunikationssystem för
polisen,  räddningstjänsten, sjukvården
m.fl. Resultatet av granskningen  har
redovisats  i  rapporten  2002/03:5
Radiokommunikation  för  trygghet  och
säkerhet. I Riksdagens revisorers förslag
angående radiokommunikation för trygghet
och  säkerhet (2002/03:RR13) redovisas
revisorernas  slutgiltiga överväganden.
Riksdagens  revisorer  föreslår  att
riksdagen ger regeringen till känna vad
revisorerna anför om
·     att regeringen snarast tar fram
det underlag som behövs dels för att
olika användare ska kunna ta beslut om
att ansluta sig till ett nytt gemensamt
system, dels för att ett nytt systems
fördelar ska kunna realiseras,
·
·    att regeringen till det underlag
som ska föreläggas riksdagen angående ett
nytt systems finansiering också fogar en
redovisning av vilka åtgärder som man har
vidtagit och framöver avser att vidta för
att minimera statens ekonomiska risk. Den
ekonomiska risken ska också åskådliggöras
på ett bättre sätt än vad som gjorts i
hittillsvarande underlag,
·
·     att regeringen i det underlag
som presenteras för riksdagen för beslut
om införande av ett nytt system också
redovisar hur man avser att ta ansvar för
att kommunikationsmöjligheterna inom och
mellan skydds- och säkerhetsaktörer på
bästa sätt kan upprätthållas även under
utbyggnaden av ett nytt gemensamt system,
·
·     att regeringen i sitt underlag
till riksdagen redovisar vad man vidtagit
eller avser vidta för åtgärder för att
säkerställa att den samordning åstadkoms
som Schengensamarbetet kräver i fråga om
inköp av kommunikationsutrustning som ska
användas i gränsområdena mellan Sverige
och Danmark, Finland respektive Norge
samt undersöker möjligheterna att genom
samordning med dessa länder uppnå andra
positiva effekter,
·
·     att regeringen i den fortsatta
hanteringen av ärendet utreder behovet av
samordning med andra länder i vårt
närområde  samt annan internationell
samordning.
·
Motionerna

I motion Fö269 av Kenth Högström (s)
förordas att regeringen vidtar kraftfulla
och  skyndsamma  åtgärder  för  att
säkerställa  en  utbyggnad  av  ett
nationellt   radiokommunikationssystem,
byggt på TETRA-standard, för den s.k.
public safety-sektorn. Motionären ser en
risk för att enskilda aktörer i annat
fall väljer andra system, vilket skulle
underminera  grunden  för  ett  nytt
nationellt system.
I motion Fö3 av Else-Marie Lindgren och
Ragnwi Marcelind (båda kd) framhålls att
många aktörer har ansvar för säkerheten i
det  svenska samhället, och att goda
kommunikationer såväl mellan som internt
inom  olika  organisationer  är  en
förutsättning för framgångsrika insatser.
Enligt motionärerna är det därför av
största vikt att frågan om ett gemensamt
modernt  radiokommunikationssystem  för
dessa  aktörer kommer till  en  snar
lösning.
Folkpartiet liberalerna framhåller  i
motion Fö4 att regeringen bör ta det
fulla ansvaret för att ett slutgiltigt
och fullgott underlag i frågan om ett
radiokommunikationssystem för  trygghet
och säkerhet presenteras för riksdagen.
Underlaget måste enligt motionärerna även
innehålla  förslag  om  internationell
samordning av radiokommunikationssystemet
samt  förslag  till finansiering  som
innebär att regeringen tar det centrala
finansieringsansvaret för införandet av
radiokommunikationssystemet.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  överlämnar  i  sitt
yttrande  (TU4y) Riksdagens revisorers
förslag  samt  de tre  motioner  som
behandlas i samband med ärendet  för
slutbehandling   i   finansutskottet.
Överlämnandet föranleds av regeringens
förslag  att  ett nytt anslag,  37:6
Gemensam radiokommunikation för skydd och
säkerhet, anvisas på tilläggsbudgeten för
2003,  vilket  har  betydelse  för
behandlingen av Riksdagens  revisorers
förslag.
Enligt trafikutskottets bedömning har
Riksdagens   revisorer   gjort   en
förtjänstfull granskning av frågan om ett
gemensamt   radiokommunikationssystem.
Viktiga iakttagelser har gjorts för att
trygga   att  riksdagens   kommande
ställningstagande kan grundas på  ett
tillfredsställande beslutsunderlag.  Av
den redovisning som utskottet tagit del
av från utredningen Radiokommunikation
för  effektiv ledning (RAKEL) framgår
också att revisorernas förslag ligger väl
i linje med förutsett fortsatt arbete.
Trafikutskottet förutsätter därmed att
regeringens  kommande  förslag  till
riksdagen kommer att beakta revisorernas
förslag. Det gäller en bedömning av hur
önskad anslutning till systemet ska kunna
åstadkommas och systemets fördelar därmed
kunna  realiseras,  information  om
hantering  och  redovisning  av  den
ekonomiska risken med ett statligt ägande
av   systemets  gemensamma   delar,
information om hur radiokommunikationen
mellan berörda aktörer kommer att lösas
under den tid då det nya systemet ännu
inte tagits i bruk i hela landet samt
information om hur regeringen avser att
ta till vara eventuella fördelar med
samordning med andra länder. Vidare anser
trafikutskottet  att  en  fortlöpande
uppföljning av utbyggnaden, anslutningen,
kostnaderna och realiserade fördelar med
systemet bör redovisas för riksdagen.
Utskottet konstaterar därmed att syftet
med de nu behandlade motionsförslagen
till väsentlig del kan förutses  bli
tillgodosett.
Trafikutskottet  anser  mot  denna
bakgrund att riksdagen som sin mening bör
ge regeringen till känna vad utskottet i
sitt yttrande anfört med anledning av
revisorernas förslag och motionsförslagen
om       ett       gemensamt
radiokommunikationssystem för skydds- och
säkerhetsaktörer. Riksdagens revisorers
förslag och motionerna tillstyrks därmed
delvis.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet  delar trafikutskottets
bedömning  av  Riksdagens  revisorers
förslag   angående  ett   gemensamt
radiokommunikationssystem.
Finansutskottet noterar härvid att enligt
den av regeringen tillsatta utredningen
RAKEL ligger revisorernas förslag väl i
linje med förutsett fortsatt arbete med
systemet. Utredningens betänkande  har
remissbehandlats och förslagen behandlas
för närvarande inom Regeringskansliet.
Utskottet  förutsätter  därmed  att
regeringen i sina kommande förslag till
riksdagen kommer att beakta revisorernas
förslag. Vidare utgår utskottet från att
en   fortlöpande   uppföljning   av
utbyggnaden, anslutningen,  kostnaderna
och realiserade fördelar med systemet
kommer att redovisas för riksdagen. De nu
behandlade motionsförslagen kan därmed
till  väsentlig  del  förutses  bli
tillgodosedda.
Med  hänvisning  till  den  pågående
beredningen   av   ärendet   inom
Regeringskansliet        avstyrker
finansutskottet  Riksdagens  revisorers
förslag RR13 samt motionerna Fö269 (s),
Fö3 (kd) och Fö4 (fp) yrkandena 1-3.

Finansiering av Citytunneln i Malmö
(motionsförslag)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  avstyrker  motionen  med
hänvisning till vad ansvarigt statsråd,
Ulrica Messing, har angivit beträffande
Citytunneln i Malmö i samband med en
interpellationsdebatt i april 2003.

Motionen

I motion Fi22 av Allan Widman och Marie
Wahlgren (fp) framhålls att riksdagen bör
uttala att man helt står bakom statens
avtal med Malmö kommun och Region Skåne
gällande produktionen av Citytunneln i
Malmö (yrkande 1). Motionärerna anser att
Citytunneln  är  en  viktig  del  av
infrastruktursatsningarna        i
Öresundsregionen varför projektet inte
bör specifikt pekas ut i vårpropositionen
som  sparobjekt (yrkande  2).  Vidare
förordas att statens andel i projektet
ska  utbetalas i en sådan takt  att
projektet till följd därav inte riskerar
att försenas (yrkande 3).

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet hänvisar i sitt yttrande
(TU4y) till en interpellationsdebatt den
29 april 2003 då ansvarigt statsråd,
Ulrica  Messing,  har  angivit  att
regeringen inte har någon avsikt att
frångå det avtal om Citytunneln i Malmö
som ingicks i augusti 2001. Statsrådet
angav sig även beredd att verka för att
Citytunneln genomförs så fort som möjligt
samt  klargjorde att medfinansieringen
från kommunen och regionen innebär att
medel finns för att starta genomförandet
av Citytunneln. Vidare meddelades att när
regeringen   fastställer   Banverkets
investeringsplan   omkring   kommande
årsskifte  kommer takten för  statens
finansiering  att klarläggas  närmare.
Enligt utskottets mening synes därmed
inte någon åtgärd från riksdagens sida
med anledning av motionsförslagen vara
erforderlig. Motionen avstyrks.
Trafikutskottet konstaterar vidare att
regeringens vårproposition inte ger en
tydligt konsekvensbeskrivning av samtliga
förslag på tilläggsbudget, trots  att
vissa av de föreslagna förändringarna av
anslagsnivåerna inte är oväsentliga. Mot
denna bakgrund menar utskottet att det är
angeläget  att förslag om  förändrade
medelsanvisningar av väsentlig omfattning
i    framtiden    åtföljs    av
konsekvensbeskrivningar.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet avstyrker, i likhet med
trafikutskottet,  motion  Fi22  (fp)
yrkandena 1-3.
Vidare    delar    finansutskottet
trafikutskottets bedömning att det är
angeläget  att förslag om  förändrade
medelsanvisningar av väsentlig omfattning
åtföljs  av  konsekvensbeskrivningar.
Finansutskottet   förutsätter   att
regeringen återkommer med sådan analys
vid framtida budgetförslag.

Kapitaltillskott till SJ AB
(motionsförslag)

Motionen

Centerpartiet förordar i motion Fi17 att
SJ AB:s prekära finansiella situation i
nuläget bör lösas genom att bolaget tar
ett lån på 1 855 miljoner kronor. Enligt
motionärerna bör räntekostnaden för detta
lån belasta statsbudgeten genom att den
tas   upp  på  utgiftsområde   22
Kommunikationer. För 2003 beräknas denna
kostnad enligt aktuell 5-årsränta på 5,3
% uppgå till 25 miljoner kronor.

Trafikutskottets yttrande

Trafikutskottet  tillstyrker  i  sitt
yttrande (TU4y) regeringens förslag till
anslagsförändringar inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.   Därmed   avstyrks
motionärernas förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet avstyrker, i likhet med
trafikutskottet, motion Fi17 (c) yrkande
12 (i denna del).

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar

42:4 Centrala försöksdjursnämnden
(bemyndigande)
Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2003  för  ramanslaget 42:4 Centrala
försöksdjursnämnden besluta om stöd som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden
medför utgifter på högst 10 miljoner
kronor under 2004. Därmed tillstyrks
punkt 33 i propositionen.

Propositionen

Regeringen anser att det successivt ökade
anslaget till Centrala försöksdjursnämn
den för att främja utvecklingen av alter
nativa försöksdjursmetoder motiverar en
sammanhållen forskningsstrategi. För att
förbättra förutsättningarna att planera
forskningsprojekten bör det vara möjligt
att fatta beslut som medför utgifter för
kommande budgetår. Regeringen föreslår
därför att den bemyndigas att under 2003
för   anslaget   42:4   Centrala
försöksdjursnämnden  ingå  ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
10 miljoner kronor under 2004.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU2y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 33).

Statens jordbruksverk (bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att för 2003
låta Statens jordbruksverk ha tillgång
till  en  kredit  på  myndighetens
särskilda räntekonto för EU-verksamhet
i  Riksgäldskontoret på högst 5 650
miljoner  kronor.  Därmed  tillstyrks
punkt 34 i propositionen.

Propositionen

I  statsbudgeten för  innevarande  år
bemyndigas regeringen att låta Statens
jordbruksverk ha en kredit  för  EU-
verksamhet i Riksgäldskontoret på högst
5 500 miljoner kronor. Regeringen anser
att kreditbeloppet bör anpassas för att
möjliggöra utbetalning av EU-stöd, bl.a.
arealbidrag,  tills  motsvarande  in
betalning  görs  från EU.  Regeringen
föreslår därför att den bemyndigas att
under 2003 låta Statens jordbruksverk ha
tillgång till en kredit på myndighetens
särskilda räntekonto för EU-verksamhet i
Riksgäldskontoret på högst 5 650 miljoner
kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU2y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 34).

43:8 Fiskeriverket

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 102 255 000 kr. Regeringen anser att
Fiskeriverket bör tillföras medel för
bearbetning och analys av materialet från
satellitövervakning,   för    ökade
kontrollkostnader  och  för  vidareut
veckling av ett nytt datasystem till
följd av åtaganden inom den gemensamma
fiskeripolitiken. Ökade resurser behövs
även  för  insatser inom  kustfisket.
Regeringen  avser att återkomma  till
riksdagen  med närmare  förslag  till
insatser inom kustfisket.
För att möjliggöra dessa ökade insatser
ökas anslaget 43:8 Fiskeriverket  med
11 miljoner kronor. Finansiering sker
genom  att  anslaget  25:1  Sveriges
lantbruksuniversitet   minskas   med
6 miljoner kronor och anslaget 43:11
Fiskevård minskas med 5 miljoner kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU2y) regeringens
förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 2 223 miljoner kronor. Regeringen
föreslår att anslaget 44:1 Åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur minskas
med 9 miljoner kronor för att medverka
till  ett  lägre  utgiftstryck  på
statsbudgeten för innevarande år.

Motionen

Centerpartiet anser i motion Fi17 att
satsningar på miljöförbättrande åtgärder
är ett viktigt led i att ställa om
jordbruket  i  en  mer  miljövänlig
inriktning. Därför avvisar motionärerna
regeringens besparing inom anslaget och
föreslår   att   satsningarna   på
miljöförbättrande åtgärder utökas  med
ytterligare 10 miljoner kronor.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU2y) regeringens
förslag.  Därmed avvisas förslaget  i
motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del)  och avstyrker motion Fi17  (c)
yrkande 12 (i denna del).

44:4 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 3 miljoner kronor. Regeringen föreslår
att anslaget 44:4 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m. minskas  med  en
miljon kronor för att medverka till ett
lägre utgiftstryck på statsbudgeten för
innevarande år. Minskningen innebär att
bidrag till omarronderingsprojekt avbryts
under 2003.

Motionerna

Centerpartiet avvisar i  motion  Fi17
regeringens förslag att minska satsningen
på omarronderingsprojekt med 1 miljon
kronor.
I motion Fi21 av Lennart Fremling (fp)
avvisas  regeringens  förslag  till
minskning  av  anslaget (yrkande  2).
Motionären anser att det är fullständigt
oacceptabelt  att omarronderingsprojekt
avbryts under 2003, eftersom projekt som
leder till förbättrad fastighetsstruktur
är särskilt viktiga för Dalarnas län där
ägosplittringen   medför   avsevärda
merkostnader. Motionären föreslår därför
att  en  plan  för  genomförande  av
omarrondering i Dalarna borde upprättas i
samråd   mellan   regeringen   och
Länsstyrelsen i Falun (yrkande 1).

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet erinrar i
sitt yttrande (MJU2y) om att man tidigare
vid flera tillfällen har konstaterat att
omarronderingsverksamheten bör bedrivas
fortlöpande. Det främsta  motivet  är
enligt  utskottet att nå de positiva
effekter för enskilda och samhället som
en      rationalisering      av
fastighetsindelningen ger, särskilt vad
gäller  jord-  och  skogsbruk.  En
kontinuerligt          bedriven
omarronderingsverksamhet är  också  en
förutsättning för att lantmäteriet ska
kunna bevara och utveckla sin kompetens
på området. Vidare har på utskottets
förslag  bidraget  till  jordbrukets
rationalisering,  som  tidigare  var
begränsat till enbart tidigare beslutade
åtgärder, även gjorts tillgängligt för
nya omarronderingsprojekt. Utskottet har
dessutom  vid ett tidigare  tillfälle
framhållit de uppenbara svårigheter som
följer av att anslaget minskas när det
gäller möjligheten att fullfölja redan
gjorda åtaganden och att finansiera nya
omarronderingsprojekt.
Miljö-    och   jordbruksutskottet
konstaterar att tidigare uttalanden från
utskottets  sida om  vikten  av  att
omarronderingsverksamheten ges möjlighet
att  bedrivas  fortlöpande  och  även
framgent  på  minst  oförändrad  nivå
kvarstår.  Som  regeringen  framhåller
innebär den nu föreslagna neddragningen
att  bidrag till omarronderingsprojekt
avbryts  under  år  2003.  Utskottet
förutsätter  mot denna  bakgrund  att
anslaget återställs under det kommande
budgetåret. Därmed tillstyrker miljö- och
jordbruksutskottet regeringens  förslag
och föreslår att motionerna nu lämnas
utan vidare åtgärd.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del) och avstyrker motionerna Fi17 (c)
yrkande 12 (i denna del) och Fi21 (fp)
yrkandena 1-2.

44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel
och bekämpningsmedel m.m. (anslag samt
bemyndigande)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att den bemyndigas att under
2003 för anslaget 44:6 Återföring av
skatt   på   handelsgödsel   och
bekämpningsmedel m.m. besluta om stöd
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 195 miljoner
kronor  under  2004 och  högst  195
miljoner  kronor under 2005.  Därmed
tillstyrks punkt 35 i propositionen.
Förslaget i motionen avstyrks.
Jämför reservation 7 (kd, c).

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett obetecknat
anslag på 420 miljoner kronor. Regeringen
föreslår att anslaget 44:6 Återföring av
skatt  på  handelsgödsel  och  bekämp
ningsmedel m.m. minskas med 184 miljoner
kronor för att medverka till ett lägre
utgiftstryck på statsbudgeten för inneva
rande år. Minskningen sker dels genom en
begränsning av återföringen av skatt,
dels  genom  en  förskjutning  av
återbetalning.
Vidare har regeringen ett bemyndigande
att ingå ekonomiska förpliktelser som
medför utgifter på högst 187 miljoner kro
nor under 2004 och högst 186 miljoner
kronor under 2005. De årliga utgifterna
för  stöd  till  de  ca  30  000
växtodlingsplanerna har visat sig bli
något  högre  än regeringen  tidigare
beräknat.  Den  bemyndiganderam  som
erhållits har därmed blivit otillräcklig.
Regeringen föreslår därför att den bör
bemyndigas att under 2003 för anslaget
44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel
och bekämpningsmedel m.m. ingå ekonomiska
förpliktelser  som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
195 miljoner kronor under 2004 och högst
195 miljoner kronor under 2005.

Motionen

Centerpartiet framhåller i motion Fi17
att  den  återföring av  skatten  på
handelsgödsel till jordbruksnäringen som
föreslogs i budgetpropositionen för 2003
nu  förskjuts. Motionärerna anser att
denna  skatteintäkt ska återföras  åt
näringen så att svenska jordbrukare ska
få  konkurrera på lika  villkor  med
kollegor i andra EU-länder. Regeringens
förslag till minskning av anslaget med
184  miljoner  kronor avvisas  därmed
(yrkande 12 delvis). Vidare motsätter sig
motionärerna regeringens förslag  till
bemyndigande inom anslaget (yrkande 10).

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Miljö- och jordbruksutskottet tillstyrker
i  sitt  yttrande (MJU2y) regeringens
förslag.  Därmed avvisas förslagen  i
motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
miljö-    och   jordbruksutskottet,
propositionens förslag om minskningen av
det berörda anslaget (punkt 40 i denna
del)  och avstyrker motion Fi17  (c)
yrkande 12 (i denna del).
Vidare tillstyrks, också i enlighet med
miljö-    och   jordbruksutskottets
ställningstagande, propositionens förslag
om  bemyndigande avseende  ramanslaget
(punkt 35). Motion Fi17 (c) yrkande 10
avstyrks således.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:2 Näringslivsutveckling m.m.

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 229 562 000 kr. Regeringen föreslår
att anslaget 38:2 Näringslivsutveckling
m.m. minskas med 15 miljoner kronor för
att medverka till ett lägre utgiftstryck
på statsbudgeten för innevarande år.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

38:14 Rymdverksamhet

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 512 855 000 kr. Regeringen föreslår
att anslaget 38:14 Rymdverksamhet minskas
med 15 miljoner kronor för att medverka
till  ett  lägre  utgiftstryck  på
statsbudgeten för innevarande år.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

38:20 Kostnader för omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag
m.m. (anslagsvillkor)

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker den av regeringen
föreslagna  användningen av  anslaget
38:20 Kostnader för omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag
m.m.  Därmed tillstyrks punkt 36  i
propositionen. Förslaget  i  motionen
avstyrks.

Propositionen

Regeringen   har  i   propositionen
Kapitaltillskott  till  Teracom  AB
(2002/03:64) föreslagit att ett villkorat
kapitaltillskott  till  Teracom  ska
finansieras   med   ett   lån   i
Riksgäldskontoret. Räntebetalningarna för
lånet  bör enligt regeringens  mening
belasta anslaget 38:20 Kostnader  för
omstrukturering  och  genomlysning  av
statligt ägda företag m.m. Därmed behöver
ändamålet för anslaget vidgas så att det
även får användas för att betala ränta på
de  lån  som tas för att finansiera
kapitaltillskottet  till  Teracom  AB.
Regeringen avser omfinansiera lånet med
användning  av  den i  den  aktuella
propositionen föreslagna ordningen för en
förbättrad kapitalstruktur i  statliga
bolag.
Regeringen föreslår att anslaget 38:20
Kostnader  för  omstrukturering  och
genomlysning av statligt ägda företag
m.m. även får användas för betalning av
räntekostnader  förenade  med   ett
kapitaltillskott till Teracom AB.

Motionen

Centerpartiet avvisar i  motion  Fi17
regeringens  förslag  om  förbättrad
kapitalstruktur i statliga bolag genom
omfördelning av medel mellan dessa bolag
utanför statsbudgeten. Man motsätter sig
även förslagen om tillskott av likvida
medel till bl.a. Teracom enligt samma
modell. Motionärerna föreslår dessutom
att regeringens förslag till användning
av  anslaget  38:20  Kostnader  för
omstrukturering  och  genomlysning  av
statligt  ägda  företag  m.m.  avslås
(yrkande 11).

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag  och  avstyrker
förslaget i motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 36) och avstyrker motion Fi17 (c)
yrkande 11.
Vidare vill finansutskottet erinra om
att  kulturutskottet under tiden  för
beredning  av  detta  betänkande  i
finansutskottet   har    tillstyrkt
regeringens förslag om finansiering av
ett  villkorat  kapitaltillskott  till
Teracom  AB  med  ett   lån   i
Riksgäldskontoret på högst 500 miljoner
kronor (bet. 2002/03:KrU7).

39:3 Exportfrämjande verksamhet

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 233 956 000 kr. Regeringen föreslår
att  anslaget  39:3  Exportfrämjande
verksamhet minskas med 30 miljoner kronor
för  att  medverka  till  ett  lägre
utgiftstryck på statsbudgeten för inneva
rande år.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

39:6 Näringslivsutveckling i
Östersjöregionen

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  200  miljoner kronor.  Regeringen
föreslår   att   anslaget   39:6
Näringslivsutveckling i Östersjöregionen
minskas med 50 miljoner kronor för att
medverka till ett lägre utgiftstryck på
statsbudgeten för innevarande år.

Motionen

Centerpartiet framhåller i motion Fi17
att man välkomnar regeringens förslag om
att  minska  anslaget för  den  s.k.
Östersjömiljarden med 50 miljoner kronor.
Motionärerna anser att satsningen har
varit ineffektiv, varför hela anslaget
borde avvecklas. Man föreslår därför att
anslaget minskas med ytterligare  150
miljoner kronor.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag  och  avstyrker
förslaget i motionen.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del) och avstyrker
motion Fi17 (c) yrkande 12 (i denna del).

40:3 Allmänna reklamationsnämnden

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på 20 268 000 kr. Under senare år har
ärendetillströmningen till Allmänna rekla
mationsnämnden (ARN) ökat, vilket lett
till att handläggningstiderna för ärenden
har  blivit alltför långa. Regeringen
bedömer att mer resurser behövs för att
ge  ARN  möjlighet  att  förkorta
handläggningstiderna.  Anslaget  40:3
Allmänna reklamationsnämnden ökas därför
med 2 miljoner kronor. Finansiering sker
genom en motsvarande minskning av det
under utgiftsområde 19 Regional utjämning
och utveckling uppförda anslaget 33:1
Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

40:4 Fastighetsmäklarnämnden

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett ramanslag
på  9  041  000 kr. Regeringen  har
föreslagit    en    ändring    i
fastighetsmäklarlagen  (1995:400)  som
innebär  att  hyresförmedlare   ska
registrera      sig       hos
Fastighetsmäklarnämnden      (prop.
2002/03:71). Nämnden behöver ytterligare
medel för de initiala kostnader denna nya
uppgift medför. Anslaget 40:4 Fastighets
mäklarnämnden ökas därför med 400 000 kr.
Finansiering sker genom en minskning av
det   under   utgiftsområde   18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande uppförda anslaget 31:3 Statens
bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader.

Näringsutskottets yttrande

Näringsutskottet, som har yttrat sig i
form  av protokollsutdrag, tillstyrker
propositionens förslag.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet tillstyrker, i likhet med
näringsutskottet, propositionens förslag
(punkt 40 i denna del).

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner

48:2 Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för  detta  ändamål  uppfört  ett
reservationsanslag på 347 750 000 kr. För
att  bidra  till  finansieringen  av
höjningen av det under utgiftsområde 22
Kommunikationer nya anslaget 37:6 Gemen
sam  radiokommunikation för skydd och
säkerhet minskas anslaget 48:2 Bidrag
till särskilda insatser i vissa kommuner
och landsting med 1 950 000 kr.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del).

48:3 Statligt utjämningsbidrag till
kommuner och landsting

Propositionen

I statsbudgeten för innevarande år finns
för detta ändamål uppfört ett obetecknat
anslag på 23 759 414 000 kr.
Det kommunala utjämningssystemet syftar
till  att  ge kommuner och landsting
likvärdiga  ekonomiska förutsättningar.
Detta sker genom en utjämning för skill
nader i skatteunderlag (inkomstutjämning)
och   för   strukturellt  betingade
kostnadsskillnader  (kostnadsutjämning).
Utgifterna   för   utjämningsbidraget
belastar ett anslag. Inkomsterna från den
utjämningsavgift kommuner och landsting
betalar  till  staten  redovisas  på
statsbudgetens inkomstsida. Systemet är i
princip    självfinansierat,    och
statsbudgetens  saldo påverkas  därmed
inte.
Storleken   på   utjämningsbidraget
fastställs  slutligt under budgetåret,
varför  avvikelser  kan  förekomma  i
förhållande till av riksdagen beslutat
anslag.  Beräkningar  av  Statistiska
centralbyrån avseende bidragsåret 2003
visar att omslutningen i utjämningen blir
2 534 miljoner kronor högre än vad som
ingår i statsbudgeten för 2003. Orsaken
är  främst nominella ökningar av det
kommunala  skatteunderlaget. Regeringen
föreslår  därför  att  anslaget  48:3
Statligt utjämningsbidrag till kommuner
och landsting ökas med 2 533 626 000 kr.
Höjningen av utjämningsbidraget motiverar
en lika stor beräkningsteknisk uppräkning
av utgiftstaket innevarande år.

Motionen

Centerpartiet föreslår i motion Fi17 att
anslaget höjs med 575 miljoner kronor
jämfört  med  regeringens  förslag.
Motionärerna förklarar att den föreslagna
förändringen av anslaget är en konsekvens
av  finansieringsprincipen  då  de  i
motionen  presenterade förslagen  till
reformering av inkomstskattesystemet samt
reformerat sjukförsäkringssystem påverkar
kommunernas ekonomi.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet        tillstyrker
propositionens förslag (punkt 40 i denna
del)  och avstyrker motion Fi17  (c)
yrkande 12 (i denna del) i konsekvens med
sina     tidigare     redovisade
ställningstaganden  angående  de  av
Centerpartiet föreslagna förändringarna
på tilläggsbudgeten för 2003.

Finansutskottets sammanställning av
ändrade ramar för utgiftsområden samt av
ändrade och nya anslag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  ändringar  i  lagen
(1991:591)   om   kreditering   av
anställningsstöd och sjöfartsstöd  på
skattekonto. Regeringens förslag till
ändringar i lagen (1962:381) om allmän
försäkring samt lagen (1991:1047) om
sjuklön tillstyrks delvis av utskottet.
Utskottet avstyrker däremot regeringens
förslag till ändring i lagen (1993:737)
om bostadsbidrag med hänvisning till
reviderade  beräkningar av förslagets
effekter på statens utgifter. Mot denna
bakgrund   tillstyrker   utskottet
regeringens förslag till ändrade ramar
för utgiftsområden, med undantag för
ramen   för   utgiftsområde   18
Samhällsplanering,  bostadsförsörjning
och  byggande.  Vidare  tillstyrker
utskottet  regeringens  förslag  till
ändrade och nya anslag, med undantag
för anslaget 21:1 Bostadsbidrag.
Därmed  avstyrks  punkt   16   i
propositionen. Propositionens  punkter
10,  11  och 40 tillstyrks  delvis.
Punkterna  15, 25,  29  och  42  i
propositionen  tillstyrks.  Motionerna
avstyrks.
Jämför reservation 8 (c).

Propositionen

Regeringens förslag till ändrade anslag
har redovisats per utgiftsområde i det
föregående.  Förslaget  innebär  att
anvisade medel ökar med 520 miljoner
kronor netto. De föreslagna ökningarna
uppgår till 5 359 miljoner kronor och de
föreslagna minskningarna uppgår till 4
839 miljoner kronor.

Motionerna

De alternativa förslagen om ändringar på
tilläggsbudget  har  redovisats   i
anslutning till de olika anslagen ovan.
Av  den  ovanstående  redovisningen
framgår  att  endast  ett  parti  -
Centerpartiet  - har presenterat  ett
fullständigt alternativ till regeringens
förslag om ändrade anslag. I motion Fi17
av Maud Olofsson m.fl. (c) har, jämfört
med  propositionen, netto  föreslagits
minskningar  med 502 miljoner  kronor
(varav ökningar med 1 764 miljoner kronor
och  minskningar med 2 266  miljoner
kronor).
Moderata  samlingspartiet  framför  i
motion Fi18 att man enligt de regler som
gäller för budgetprocessen finner vare
sig möjlighet att arbeta om innevarande
års budget eller åter redovisa partiets
hela budgetförslag för 2003. Eftersom
riksdagen  beslutade  innevarande  års
budget i slutet av 2002, presenterar
motionärerna   inget   fullständigt
budgetalternativ  i   samband   med
regeringens förslag på tilläggsbudgeten.
Folkpartiet  liberalerna förklarar  i
motion Fi15 med anledning av 2003 års
ekonomiska vårproposition att man valt
att   inte   ta  ställning   till
tilläggsbudgeten som helhet,  eftersom
partiets  budgetalternativ  för  2003
avslogs av riksdagen i december 2002.
Enligt riksdagsordningen har motionärerna
inte  något  utrymme  att  föreslå
förändringar på andra anslag än de av
regeringen aktualiserade, varför det inte
är praktiskt möjligt för partiet att
lägga  fram  en  egen  genomarbetad
tilläggsbudget.
Kristdemokraterna konstaterar i motion
Fi16 med anledning av 2003 års ekonomiska
vårproposition  att  förändringarna  i
riksdagsordningen och budgetlagen starkt
begränsar  möjligheten  att   väcka
preciserade  förslag   om   ändrade
utgiftsramar. Motionärerna delar Moderata
samlingspartiets   och   Folkpartiet
liberalernas uppfattning att det därmed
inte  är  praktiskt  möjligt  för
oppositionspartierna att lägga fram egna
genomarbetade alternativ till regeringens
tilläggsbudget.

Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har i det  föregående
tagit  ställning till  de  föreslagna
anslagsförändringarna samt lagförslagen
med anslagspåverkande effekt. Utskottet
har ställt sig bakom regeringens förslag,
med undantag för förslaget till ändring i
lagen (1993:737) om bostadsbidrag som
avvisas med hänsyn till det ansträngda
statsfinansiella läget. Till grund för
utskottets ställningstagande  i  denna
fråga ligger reviderade beräkningar som
visar att de av regeringen föreslagna
regeländringarna inledningsvis inte ger
den  tänkta besparingen på det  inom
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande uppförda
anslaget 21:1 Bostadsbidrag. Utskottets
förslag innebär att nivån på detta anslag
blir oförändrad i förhållande till den i
statsbudgeten  för  2003  fastställda
anslagsnivån.   Utskottet   föreslår
följaktligen att ramen för utgiftsområde
18 minskar med 126,5 miljoner kronor
jämfört  med statsbudgeten för  2003,
vilket är 18 miljoner kronor mindre än
vad regeringen föreslår.
Därutöver  har  utskottet  föreslagit
vissa justeringar i regeringens förslag
till ändringar i lagen (1962:381) om
allmän försäkring och i lagen (1991:1047)
om sjuklön. Dessa justeringar medför inte
några  förändringar i beräkningen  av
statsbudgetens  utgifter  jämfört  med
regeringens förslag.
Utskottet  tillstyrker  således  att
riksdagen godkänner regeringens förslag
till ändrade ramar för utgiftsområden,
med undantag för ramen för utgiftsområde
18.  Vidare tillstyrker utskottet att
riksdagen anvisar ändrade och nya anslag
i  enlighet med regeringens  förslag,
anslaget 21:1 undantaget. De alternativa
motionsförslagen avstyrks.
Utskottets förslag innebär att anvisade
medel ökar med 538 miljoner kronor netto.
De föreslagna minskningarna uppgår till 4
821 miljoner kronor, medan de föreslagna
ökningarna är oförändrade jämfört med
propositionen och uppgår till 5  359
miljoner kronor.
Mot  bakgrund  av det ovan  anförda
avstyrker finansutskottet punkt 16  i
propositionen  och tillstyrker  delvis
punkterna 10, 11 och 40. Propositionens
förslag i punkterna 15, 25, 29 och 42
tillstyrks i sin helhet. Motionerna Fi17
(c) yrkandena 8, 9 och 12, Fi18 (m)
yrkande 1, Fi19 (fp) yrkandena 1-5 och
Fi21 (fp) yrkandena 1-2 avstyrks.
Utskottets förslag framgår av punkt 30 i
utskottets förslag till riksdagsbeslut
jämte   den   där   efterföljande
specifikationen över ändrade ramar på
utgiftsområden  och ändrade  och  nya
anslag.
Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.     Kapital för omstrukturering
av statliga bolag, punkt 1 (m, fp, c)
av  Fredrik  Reinfeldt  (m),  Karin
Pilsäter  (fp),  Gunnar  Axén  (m),
Christer Nylander (fp), Lena Ek (c)
och Tomas Högström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  en  förbättrad kapitalstruktur  i
statliga bolag. Därmed bifaller riksdagen
delvis  motion 2002/03:Fi18 av Fredrik
Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 2 och avslår
proposition 2002/03:100 punkt 37 samt
motion 2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl.
(kd) yrkandena 3 och 4.

Ställningstagande

Vi avvisar bestämt regeringens förslag om
förbättrad kapitalstruktur i  statliga
bolag. Skälen för vårt ställningstagande
är flera, och de gäller både formen för
omstruktureringen och dess påverkan på
enskilda företag samt hela marknader.
En  grundläggande invändning är  att
förslaget står i strid med budgetlagen
och  är konstitutionellt tvivelaktigt.
Regeringen  menar att  den  nuvarande
ordningen, dvs. att riksdagen inom ramen
för  den  ordinarie  budgetprocessen
beslutar  om  i  vilken  utsträckning
skattebetalarnas pengar ska användas för
kapitaltillskott i statligt hel-  och
delägda aktiebolag, ''''''''''''''''begränsar ägarens
handlingsmöjligheter på ett  olämpligt
sätt''''''''''''''''. Det är fel. Ägarens, dvs. i
förlängningen medborgarnas, företrädare,
dvs.   riksdagen,  har  fullständig
handlingsfrihet.  Däremot   begränsas
regeringens handlingsfrihet, vilket är
avsikten med den gällande ordningen. Vi
anser att det ur demokratisk synvinkel är
angeläget att denna ordning består. Det
är oroväckande att en av motiveringarna
till  förslaget  är  att  riksdagens
medverkan i beslutsprocessen anses hämma
statens  förvaltning av bolagen  till
nackdel för bolagens utveckling och att
regeringen därmed föreslås få möjlighet,
även om det endast är i undantagsfall,
att själv disponera medlen på kontot för
att göra nödvändiga kapitalinsatser.
En annan invändning gäller användandet
av bemyndigande på finansmaktens område.
En viktig motivering för budgetlagen var
att  den  ersatte  en  uppsjö  av
bemyndiganden  som  riksdagen  givit
regeringen. Bemyndigandena var av den
omfattningen att det var svårt att få en
önskvärd överblick, och det förelåg risk
för att det kunde uppstå oklarhet om vad
riksdagen hade beslutat. Det fanns behov
av reglering på finansmaktens område som
låg   mellan  regeringsformens  och
riksdagsordningens generella regler och
de  detaljerade  och  oöverblickbara
bemyndigandena.   Vid   sidan   om
bemyndigandena fanns dessutom en rikt
utvecklad  praxis som  ansågs  behöva
kodifieras. Förslaget i vårpropositionen
om förbättrad kapitalstruktur tillhör den
typ av bemyndiganden som riksdagen avsåg
att  undvika  genom  införandet  av
budgetlagen.
Vi vill vidare betona den betydelse som
principerna  om bruttoredovisning  och
fullständig budgetproposition har för att
riksdagen  ska  kunna  utöva  sin
grundlagsreglerade      finansmakt.
Regeringsförslaget innebär ett flagrant
brott mot budgetlagens bestämmelser.
Vi noterar att den valda budgettekniken
inte  motiveras i propositionen.  Det
verkliga skälet torde vara att regeringen
ännu en gång manövrerar för att kringgå
de restriktioner i budgetprocessen i form
av bl.a. utgiftstaket som den själv varit
med om att besluta.
Det   framgår  inte  heller   av
propositionen på vilken grund regeringens
"uppskattning" att en engångsutdelning om
3 miljarder kronor kan genomföras vilar.
Beloppet verkar godtyckligt valt, inte av
omsorg om de företag som dräneras på
kapital utan för att räcka till behoven i
förlustbolagen. Förslaget riskerar därmed
att skada de företag som ska tvingas till
en extra utdelning av kapital.
Samtidigt kan den ordning regeringen
föreslår  leda till att  konkurrensen
snedvrids på de marknader där statligt
ägda företag verkar i konkurrens med
privata företag. Regeringens jämförelse
med  en  privat  företagsägare  är
irrelevant, dels av det uppenbara skälet
att  regeringen inte  är  en  privat
företagsägare, dels eftersom ett flertal
statliga företag är mycket speciella,
bl.a. genom att ha lagreglerade monopol.
Att  använda avkastningen från sådana
företag som är ett slags beskattning för
att ge kapitaltillskott till företag som
är  konkurrensutsatta kan i praktiken
innebära att skattemedel används för att
subventionera   de  konkurrensutsatta
företagen. Av detta skäl är det oklart om
regeringens   förslag   står   i
överensstämmelse med  EU:s  regelverk.
Regeringen hävdar att så är fallet, men
återigen saknas en redovisning av grunden
för denna bedömning. Enligt regeringen
ska  insatserna  användas  för  att
vidareutveckla  en  väl  fungerande
verksamhet  som  kräver  ytterligare
kapital. Enligt vår mening är inte de
verksamheter som åsyftas, SJ och Teracom
AB, väl fungerande verksamheter.
Vi anser att riksdagen som sin mening
ska tillkännage för regeringen vad vi har
framfört om omstruktureringen av statliga
bolag. Detta innebär att riksdagen delvis
bifaller motion Fi18 (m) yrkande 2 och
avslår propositionens förslag i punkt 37
samt motion Fi23 (kd) yrkandena 3 och 4.

2.Kapital för omstrukturering av
statliga bolag, punkt 1 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om  en  förbättrad kapitalstruktur  i
statliga bolag. Därmed bifaller riksdagen
delvis motion 2002/03:Fi23 Mats Odell
m.fl. (kd) yrkandena 3 och 4 samt delvis
motion 2002/03:Fi18 av Fredrik Reinfeldt
m.fl.  (m)  yrkande  2  och  avslår
proposition 2002/03:100 punkt 37.

Ställningstagande

I  tilläggsbudget  för  2003  lämnar
regeringen ett förslag till vad  man
kallar "en förbättrad kapitalstruktur i
statliga bolag". Regeringen föreslår att
det  i  samband med en  översyn  av
kapitalstrukturen i statligt ägda bolag,
genom extra utdelningar, ska tillföras
tre miljarder kronor till ett särskilt
konto i Riksgäldskontoret. Behållningen
på kontot ska brukas för insatser i av
staten hel- och delägda bolag.
En  viktig  princip i den  statliga
budgetprocessen är att inkomster  och
utgifter   ska  redovisas   brutto.
Bruttoredovisning innebär att budgeten
blir tydligare och att olika åtgärder
enklare kan prövas mot varandra. I syfte
att  kringgå  utgiftstaket  redovisar
regeringen  vissa  utgifter  som  en
minskning av statens inkomster trots att
de är bidrag och således borde behandlas
som utgifter. När det gäller den  i
propositionen föreslagna förbättringen av
kapitalstrukturen i statliga bolag är
tanken att inte göra någon redovisning
alls i statsbudgeten.
Det finns anledning att se med oro på
det alltmer oförblommerade trixandet med
utgiftstaket från regeringens sida.
Regeringen motiverar sitt förslag med
att privata företagsägare i en koncern
har en möjlighet att fördela resurser
mellan olika dotterföretag och att staten
kan ha behov av att göra insatser i
företag som har ekonomiska problem samt
att fullgöra hembudsavtal av olika slag.
I dagsläget krävs riksdagsbeslut för att
regeringen ska kunna agera. Detta anser
regeringen   hämmar  statens,   läs
regeringens,  företagsförvaltning  till
nackdel  för  företagens  utveckling.
Regeringen föreslås därför få möjlighet,
även om det endast är i undantagsfall,
att själv disponera medlen på kontot för
att göra nödvändiga kapitalinsatser.
Kristdemokraterna   har   tidigare
framhållit  att  bristsituationer  i
statligt  ägda  bolag  bör  avhjälpas
antingen  genom  en  omfördelning  av
statliga     tillgångar     genom
extrautdelningar  eller  försäljningar
eller  genom  att privata investerare
skjuter till kapital. Att regeringen nu
presenterar en modell som bygger  på
kristdemokratiska förslag måste delvis
hälsas  med  tillfredsställelse.  Dock
avviker regeringens förslag på en viktig
och    avgörande   punkt    från
Kristdemokraternas linje. Partiet  har
alltid  framhållit att denna typ  av
överföringar av statliga tillgångar måste
göras inom statsbudgeten och därmed göra
det möjligt för riksdagen att besluta om
kapitaltillskott i varje enskilt fall.
Eftersom det även i framtiden kommer
att finnas behov av att göra förändringar
i kapitalstrukturen i statliga företag
riskerar  den  modell som  regeringen
föreslår att få en permanent karaktär.
För att öka öppenheten samt för att
inordna  modellen för förändringar  i
statliga  bolags  kapitalstruktur  i
statsbudgeten anser jag att modellen bör
regleras i en lag som avgränsar kontots
användning och beskriver hur de medel som
använts ska redovisas över statsbudgeten.
En  sådan  lag bör tydligt  avgränsa
regeringens  befogenhet  att   göra
kapitalinsatser utan att i förväg ha
inhämtat riksdagens godkännande.
Vad jag anfört bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Det
innebär att jag delvis tillstyrker motion
Fi23 (kd) yrkandena 3 och 4 samt delvis
motion Fi18 (m) yrkande 2 och avstyrker
propositionens förslag i punkt 37.

3.     Omfinansiering av
kapitaltillskott till Teracom AB -
punkt 2 (m, fp, kd, c)

av  Fredrik  Reinfeldt  (m),  Karin
Pilsäter (fp), Mats Odell (kd), Gunnar
Axén (m), Christer Nylander (fp), Lena
Ek (c) och Tomas Högström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag om
godkännande av vad regeringen förordar om
omfinansiering   av   ett   avsett
kapitaltillskott till Teracom AB. Därmed
avslår riksdagen proposition 2002/03:100
punkt 38.

Ställningstagande

Vi  har  i  särskilda  reservationer
redovisat vårt ställningstagande  till
regeringens förslag om ett  konto  i
Riksgäldskontoret   för   finansiell
omstrukturering av de statliga bolagen.
Vi  anser  att riksdagen  bör  avslå
förslaget att av behållningen på detta
konto i Riksgäldskontoret bör 500 000 000
kr  få  användas för att  återbetala
Teracoms lån till Riksgäldskontoret eller
för att göra ett kapitaltillskott till
Teracom.

4.     Lag om ändring i lagen
(2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl., punkt 15 (kd, c)

av Mats Odell (kd) och Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 15 borde ha följande lydelse:
Riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (2001:761) om
bostadstillägg till pensionärer m.fl. med
den ändringen att orden "och augusti"
ersätts med orden "juli t.o.m. december".
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 2 och avslår delvis proposition
2002/03:100 punkt 12.

Ställningstagande

Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten
för 2003 att bostadstillägg som betalas
ut  under  juni  2003  enligt  äldre
bestämmelser får betalas ut även under
juli och augusti 2003 om ansökan om
bostadstillägg har lämnats in senast den
30 juni 2003. Förslaget baseras på en
skrivelse från Riksförsäkringsverket (dnr
S2003/1696/SF). I skrivelsen  föreslår
verket en förlängning med sex månader,
dvs. till utgången av 2003. Syftet med
Riksförsäkringsverkets förslag är att ge
försäkringskassorna en reell möjlighet
att    handlägga   de   aktuella
ärendevolymerna.
Eftersom Riksrevisionsverkets  förslag
inte innebär någon merkostnad av en sådan
storlek att en särskild reglering är
nödvändig    anser    vi    att
försäkringskassorna bör ges den tid som
verket ursprungligen föreslog. I lagen
(2001:761)  om  bostadstillägg  till
pensionärer  m.fl.  bör  därför  i
övergångsbestämmelserna  till   lagen
införas en ny punkt med följande lydelse:
6. Bostadstillägg som betalas ut i juni
2003 enligt äldre bestämmelser med stöd
av punkterna 3 och 4 får även betalas ut
för tiden juli till och med december
2003.  Detta  gäller  endast  under
förutsättning  att  den  försäkrade
uppfyller förutsättningarna för rätt till
bostadstillägg enligt 2 § och ansökan
kommit in till försäkringskassan enligt
22 § före den 1 juli 2003.
Vi anser därmed att riksdagen bör avslå
regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer  m.fl. Motion  Fi23  (kd)
yrkande 2 tillstyrks.

5.     Riksdagens revisorers förslag
angående radiokommunikation för
trygghet och säkerhet, punkt 24 (fp)

av  Karin  Pilsäter  och  Christer
Nylander (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 24 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om       ett       gemensamt
radiokommunikationssystem för samhällets
trygghet och säkerhet. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:Fö4 av Allan
Widman m.fl. (fp) yrkandena 1-3, bifaller
delvis förslag 2002/03:RR13 samt avslår
motionerna  2002/03:Fö3 av  Else-Marie
Lindgren och Ragnwi Marcelind (kd) och
2002/03:Fö269 av Kenth Högström (s).

Ställningstagande

Vi anser att det är av stor vikt att ett
nytt kommunikationssystem för skydd och
säkerhet  införs så  snart  det  har
presenterats ett hållbart och noggrant
övervägt  underlag.  Vi  instämmer  i
Riksdagens  revisorers  kritik   av
regeringens ineffektiva och otillräckliga
beredning av ärendet. Det är nu  av
yttersta vikt att kommande underlag som
regeringen presenterar är tillräckligt
väl utrett och att beredningen denna gång
har  skett  genom  väl  samordnade
utredningar. Regeringen måste nu ta det
fulla ansvaret för att ett slutgiltigt
och   fullgott  underlag   gällande
kommunikationssystemet      snarast
presenteras för riksdagen.
Vi vill också framhålla att det är
mycket  viktigt  med  internationell
samordning av ärendet. Inom EU sker ett
alltmer  utvidgat samarbete  för  att
bekämpa internationell gränsöverskridande
brottslighet såsom t.ex. människohandel,
handel med narkotika och terrorism. Ett
beslutsunderlag från regeringen  måste
därför baseras på noggranna överväganden
med  hänsyn till Schengenavtalet  och
arbetet för ett effektivt internationellt
polis-  och  tullsamarbete. Underlaget
måste också ta hänsyn till behovet av
gemensamma insatser med våra grannländer
Norge,  Finland  och  Danmark.  Vid
gränsöverskridande  brottslighet  och
större  olyckor  som  inträffar  i
närliggande gränsområden behövs en god
nordisk samordning.
I  det här aktuella förslaget menar
Riksdagens revisorer att det även är
viktigt  med samverkan dels för  att
undvika  störning  mellan  ländernas
kommunikationssystem, dels för att kunna
öka täckningen och minska kostnaderna. Vi
delar revisorernas slutsats om vikten av
att kunna samverka med andra länders
skydds- och säkerhetsaktörer. Det  är
enligt vår mening ett oavvisligt krav att
regeringens slutgiltiga förslag  också
innehåller  underlag och  förslag  om
internationell    samordning    av
radiokommunikationssystemet.
Vidare  instämmer vi i  revisorernas
slutsats att finansieringsfrågan bara kan
lösas om vissa nödvändiga beslut fattas -
beslut som inte kan fattas av regeringen
utan kräver beslut bl.a. av riksdagen -
och  att  det  därför  krävs  ett
beslutsunderlag som tydligt belyser hur
finansieringsansvaret kan fördelas.
I detta sammanhang vill vi påpeka att
finansieringen             av
radiokommunikationssystemet  inte  bör
bygga på prioriteringar av de enskilda
berörda myndigheterna. Det huvudsakliga
finansiella ansvaret bör  regleras  i
budgetpropositionen. Det måste  därför
slutligen ankomma på riksdagen att göra
den finansiella fördelningen av medlen
till de berörda myndigheterna. Detta är
en förutsättning för att alla berörda
aktörer ska ansluta sig och för att man
ska uppnå önskvärd samordning. Därför bör
regeringen snarast presentera ett väl
underbyggt förslag till finansiering där
regeringen   tar   det   centrala
finansieringsansvaret för införandet av
radiokommunikationssystemet.
Vi anser att riksdagen som sin mening
ska tillkännage för regeringen vad vi har
framfört    om   ett   gemensamt
radiokommunikationssystem för samhällets
trygghet och säkerhet. Detta innebär att
riksdagen  bifaller motion  Fö4  (fp)
yrkandena 1-3 samt förslag  RR13  (i
motsvarande del) och avslår motionerna
Fö3 (kd) och Fö269 (s).

6.     Riksdagens revisorers förslag
angående radiokommunikation för
trygghet och säkerhet, punkt 24 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 24 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservationen
om       ett       gemensamt
radiokommunikationssystem för samhällets
trygghet och säkerhet. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:Fö3 av Else-
Marie Lindgren och Ragnwi Marcelind (kd)
och  avslår förslag 2002/03:RR13 samt
motionerna  2002/03:Fö269  av  Kenth
Högström (s) och 2002/03:Fö4 av Allan
Widman m.fl. (fp) yrkandena 1-3.

Ställningstagande

Sveriges säkerhets- och försvarspolitik
är i omvandling. Vi lever i en tid av
olika gråzoner. Skillnaden mellan krig
och fred, nationell och internationell
säkerhet, väpnat och icke-väpnat angrepp,
det civila och det militära blir allt
svårare att särskilja. I denna verklighet
måste det svenska samhället kunna möta
angrepp utförda av andra aktörer  än
stater som använder avancerade metoder
och vapen, inklusive icke-konventionella
vapen. Det kräver enligt min mening ökad
samverkansförmåga mellan många aktörer
som har ansvar för säkerheten.
För att de samlade insatserna för hela
befolkningens skydd ska bli effektiva och
för att vi i vårt moderna men sårbara
samhälle ska ha en god beredskap, krävs
det nu att den utdragna frågan om ett
gemensamt             modernt
radiokommunikationssystem kommer till en
snar    lösning.    Det    nya
kommunikationssystemet bör också ta sikte
på att kunna utnyttjas internationellt
inte minst inom gränsområden. Jag är
övertygad om att genom samordning mellan
länder  kan  såväl  ekonomiska  som
funktionella fördelar vinnas.
Jag anser att riksdagen som sin mening
ska tillkännage för regeringen vad jag
har framfört om att skyndsamt införa ett
gemensamt radiokommunikationssystem för
samhällets trygghet och säkerhet. Detta
innebär att riksdagen bifaller motion Fö3
(kd)  och  avslår förslag RR13  samt
motionerna Fö4 (fp) yrkandena 1-3 och
Fö269 (s).

7.     Återföring av skatt på
handelsgödsel och bekämpningsmedel
m.m. (bemyndigande), punkt 28 (kd, c)

av Mats Odell (kd) och Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 28 borde ha följande lydelse:
Riksdagen avslår regeringens förslag att
bemyndiga regeringen att under 2003, för
det under utgiftsområde 23 Jord- och
skogsbruk, fiske och anslutande näringar
uppförda anslaget 44:6 Återföring  av
skatt   på   handelsgödsel   och
bekämpningsmedel m.m., besluta om stöd
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför utgifter på högst 195 000 000 kr
under 2004 och högst 195 000 000 kr under
2005. Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande  10  och  avslår  proposition
2002/03:100 punkt 35.

Ställningstagande

Det  är vår bestämda uppfattning att
svenska jordbrukare ska få konkurrera på
lika villkor med kollegor i andra EU-
länder. Denna konkurrens försvåras dock
av  att  regeringen uppbär skatt  på
bekämpningsmedel   och   kväve   i
handelsgödsel i jordbruket, men återför
endast en mindre del av det uppburna
beloppet till jordbruksnäringen.
Vi   konstaterar   att   enligt
budgetpropositionen  för  2003  skulle
skatten på handelsgödsel återföras till
jordbruksnäringen. Men i den nu aktuella
vårpropositionen föreslår regeringen att
återföringen  dels  begränsas,  dels
förskjuts  till  de  kommande  åren.
Samtidigt   begär  regeringen   ett
bemyndigande att under innevarande år för
anslaget 44:6 Återföring av skatt på
handelsgödsel   och  bekämpningsmedel
besluta om stöd som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
195 miljoner kronor under 2004 respektive
2005.
Vi anser att intäkten från skatt på
handelsgödsel och bekämpningsmedel i sin
helhet bör återföras till den svenska
jordbruksnäringen.  Något  bemyndigande
till regeringen att besluta om stöd till
jordbruket på högst 195 miljoner kronor
respektive för de två nästkommande åren
bör därför inte lämnas. Motion Fi17 (c)
yrkande  10 tillstyrks således  medan
propositionens förslag avstyrks.

8.     Ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag, punkt 30 (c)

av Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 30 borde ha följande lydelse:
Riksdagen
antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1999:591) om kreditering
av anställningsstöd och sjöfartsstöd på
skattekonto,
avslår regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring, lag om ändring  i  lagen
(1991:1047) om sjuklön och lag om ändring
i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
avslår  regeringens  förslag   till
användning av det under utgiftsområde 10
Ekonomisk  trygghet vid  sjukdom  och
handikapp  uppförda  anslaget  19:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m.,
avslår regeringens förslag att bemyndiga
regeringen att under 2003, för det under
utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande uppförda
ramanslaget  31:14 Omstrukturering  av
kommunala bostadsbolag, göra åtaganden
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
innebär utgifter på högst 150 000 000 kr
efter 2003 och
godkänner   ändrade   ramar   för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya  anslag  i enlighet med  bifogad
specifikation.
Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkandena 8, 9 och 12 samt proposition
2002/03:100 punkterna 15 och 42, bifaller
delvis proposition 2002/03:100 punkt 40
och  avslår  proposition  2002/03:100
punkterna 10, 11, 16, 25 och 29 samt
motionerna  2002/03:Fi18  av  Fredrik
Reinfeldt  m.fl.  (m)  yrkande  1,
2002/03:Fi19 av Bo Könberg m.fl. (fp)
yrkandena 1-5 och 2002/03:Fi21 av Lennart
Fremling (fp) yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Jag  anser  att  utgifterna  inom
utgiftsområdet ökar betydligt mer än vad
som  är motiverat. Framför allt  har
kostnaderna för Regeringskansliet ökat.
Enligt min mening bör decentralism och
mindre av centrala påbud eftersträvas,
varför jag föreslår att anslaget 90:5
Regeringskansliet m.m. minskas med 150
miljoner kronor innevarande år.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Det är glädjande att regeringen i sin
tilläggsbudget rättar till vissa av sina
felaktigheter från höstens budget, även
om  dessa brister borde ha upptäckts
betydligt   tidigare.  Kriminalvården
tillskjuts 200 miljoner kronor, exakt det
belopp som Centerpartiet krävde redan i
höstas.   Regeringen  anslår   även
ytterligare     medel      till
åklagarorganisationen där Centerpartiet
redan i höstas föreslog att medel skulle
tillföras.
För       att      finansiera
upphandlingskostnaderna för  ett  nytt
radiokommunikationssystem har regeringen
valt  att  minska polisorganisationens
anslag med 1 950 000 kr. Jag anser att
polisens  strama budget inte tillåter
detta och föreslår att motsvarande belopp
återförs   till   anslaget   4:1
Polisorganisationen under 2003.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Regeringen väljer att flytta 400 miljoner
kronor för bistånd från 2003 till 2004.
Avsikten med denna procedur, utöver att
det skulle röra sig om sedvanlig kreativ
bokföring  från  regeringens  sida,
förefaller  något oklar. Centerpartiet
anser att solidaritet för människor i
svåra situationer i världen är mycket
viktig.   Kontinuitet  och  tydliga
spelregler   är   viktiga    för
biståndsverksamhet. Följaktligen avvisar
jag regeringens förslag att senarelägga
vissa satsningar på 400 miljoner kronor
inom anslaget 8:1 Biståndsverksamhet.
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
Centerpartiet förespråkar att regeringens
satsning på de lokala utvecklingsavtalen
i storstadsregionerna avvecklas eftersom
resultaten inte står i proportion till de
investerade medlen. Därmed anser jag att
anslaget  11:1  Utvecklingsinsatser  i
storstadsregionerna inte behöver ökas med
40 miljoner kronor.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Jag motsätter mig regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1991:1047)
om  sjuklön.  Förslaget  att  utöka
arbetsgivarnas sjuklöneansvar  med  en
vecka  innebär enligt min mening  en
indirekt skattehöjning på näringslivet
eftersom ingen kompensation ges för de
höjda  kostnaderna.  Jag  anser  att
arbetsgivaransvaret mycket tydligare bör
ta hänsyn till företagens storlek och bör
motsvaras av full kompensation i form av
sänkta  arbetsgivaravgifter. De mindre
företagen  bör  helt  undantas  från
skyldigheten   att   genomföra   en
rehabiliteringsutredning  vid  längre
sjukskrivningsfall. Jag föreslår därför
att  en  sjuklönemodell  införs  där
arbetsgivarinträdet kopplas till antalet
anställda med ett tak på 30 dagar. Ett
företag med 5 anställda får alltså 5
dagars    arbetsgivarinträde    i
sjukförsäkringen per anställd. De sociala
avgifterna sätts samtidigt till en nivå
som motsvarar ett arbetsgivarinträde på
30 dagar, vilket innebär en bonus till
små företag.
Jag avvisar även regeringens förslag
till  omräkningsfaktor  för  SGI  och
förespråkar i stället en historisk SGI-
beräkning   som   innebär    att
sjukpenninggrundande inkomst beräknas på
genomsnittsinkomsten under de senaste 24
månaderna. Vidare föreslår jag en ökad
samordning   mellan  systemen   för
arbetslöshetsförsäkring    respektive
sjukförsäkring,   inklusive   deras
administration.  Därmed  avvisar  jag
regeringens förslag om ändringar i lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Sammanlagt beräknas de ovan beskrivna
förslagen ge en nettobesparing på 366
miljoner kronor under innevarande år.
Utgifterna på anslaget 19:1 Sjukpenning
och rehabilitering m.m. minskar med 1 616
miljoner kronor, samtidigt som statens
inkomster   från  arbetsgivaravgifter
minskar med 1 250 miljoner kronor.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familj och barn
Centerpartiet  utlovade i  valrörelsen
höjda tak i föräldraförsäkringen till
11  basbelopp.  Till  skillnad  från
regeringen håller vi våra vallöften. Jag
föreslår att taket i föräldraförsäkringen
höjs till 11 basbelopp fr.o.m. den 1 juli
2003. Samtidigt vill jag införa vårt
förslag  till historisk  SGI,  vilket
innebär  att beräkningsunderlaget  för
föräldrapenningen  ska  baseras  på
genomsnittsinkomster från de senaste 24
månaderna   före   uttaget    av
föräldraledigheten.  Sammanlagt  medför
dessa förslag en minskning av anslaget
21:2 Föräldraförsäkring med 155 miljoner
kronor jämfört med regeringens förslag.
Utgiftsområde  18  Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
Jag vill erinra om att Centerpartiet gick
emot inrättandet av Statens bostadsnämnd.
Det som hänt i bl.a. Kristinehamn har
ytterligare  stärkt  vår  uppfattning.
Kommuner  som  har  köpare   till
rivningsbostäder får ett bättre bud av
staten  för rivning än för  att  ge
förutsättningar för lokal tillväxt och
självbestämmande. Jag anser därför att
Statens bostadsnämnd ska läggas ned och
att anslaget till omstrukturering  av
kommunala bostadsbolag omedelbart  bör
avvecklas. Härigenom sparas 5 miljoner
kronor  på  anslaget  31:13  Statens
bostadsnämnd. Det inom anslaget 31:14
Omstrukturering av kommunala bostadsbolag
uppbyggda  anslagssparandet  på  150
miljoner kronor kan dessutom dras in.
Därmed  avvisar jag också regeringens
förslag om bemyndigande för anslaget till
omstrukturering    av    kommunala
bostadsbolag.
Jag avvisar dessutom regeringens förslag
till ändringar i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag med dess konsekvenser på
anslaget 21:1 Bostadsbidrag, mot bakgrund
av  reviderade  beräkningar  avseende
förslagets budgeteffekter.
Utgiftsområde  20 Allmän  miljö-  och
naturvård
Regeringen  drar  ned  anslaget  för
marksanering med 150 miljoner kronor med
den informativa motiveringen att trycket
på   statsbudgeten   ska   minskas.
Centerpartiet anser att miljöfrågan är
viktig  och  att  satsningarna  på
marksanering ska fortsätta. Jag avvisar
därmed regeringens förslag till minskning
av  anslaget  34:4  Sanering  och
eterställning av förorenade områden med
150 miljoner kronor.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Trots att Sveriges vägnät är i mycket
dåligt skick drar regeringen ned  på
anslaget   36:2   Väghållning   och
statsbidrag. Centerpartiet  anser  att
infrastrukturen har stor betydelse för
ett fungerande näringsliv och ekonomisk
tillväxt. Jag avvisar därför regeringens
besparing på över 400 miljoner kronor på
landets kommunikationer och föreslår att
pengarna återförs till utgiftsområde 22.
Centerpartiet bedömer vidare att SJ AB:s
prekära finansiella situation i nuläget
bör lösas genom ett lån på de aktuella
1,855  miljarderna.  Jag  anser  att
kostnaden för detta lån bör  belasta
statsbudgeten genom att den tas upp på
ett anslag inom utgiftsområde 22. För
2003  beräknas  denna kostnad  enligt
aktuell 5-årsränta à 5,3 % uppgå till 25
miljoner kronor.
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske m.m.
Svenska  jordbrukare  har  svårt  att
konkurrera med kollegor i andra  EU-
länder. Skatten på handelsgödsel skulle
enligt   höstens   budgetproposition
återföras till jordbruksnäringen men dras
enligt vårpropositionen in. Jag anser att
svenska jordbrukare ska få konkurrera på
lika  villkor  och  avvisar  därför
regeringens förslag till minskning av
anslaget 44:6 Återföring av skatt på
handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
med 184 miljoner kronor. Jag avstyrker
också   regeringens  förslag   till
bemyndigande  inom  samma  anslag,  i
enlighet med mitt ställningstagande i
reservation 7 ovan.
Regeringen föreslår därutöver att även
s.k.    rådgivningspengar     för
miljöförbättrande åtgärder dras in. Jag
anser att rådgivningspengarna ska satsas
som ett viktigt led i att ställa om
jordbruket i en mer miljövänlig riktning.
Därför avvisar jag regeringens besparing
inom  anslaget  44:1  Åtgärder  för
landsbygdens  miljö och struktur  och
föreslår   att   satsningarna   på
miljöförbättrande åtgärder utökas  med
ytterligare 10 miljoner kronor. Dessutom
avstyrker jag regeringens förslag att
minska      satsningen      på
omarronderingsprojekt  med  1  miljon
kronor.  Jag  föreslår  således  att
satsningarna på utgiftsområde 23 utökas
med  sammanlagt  204 miljoner  kronor
jämfört med förslaget i propositionen.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Regeringen minskar anslaget för den s.k.
Östersjömiljarden med 50 miljoner kronor.
Eftersom   Centerpartiet    ogillar
ineffektiva  satsningar  välkomnar  vi
detta,  men  vi yrkar på  att  hela
satsningen dras tillbaka. Jag föreslår
således   att   anslaget    39:6
Näringsutveckling  i  Östersjöregionen
minskas  med ytterligare 150 miljoner
kronor.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommunerna
Jag föreslår att anslaget 48:3 Statligt
utjämningsbidrag  till  kommuner  och
landsting ökas med 575 miljoner kronor
jämfört med regeringens förslag. Genom
detta kompenseras kommunerna i enlighet
med den s.k. finansieringsprincipen för
Centerpartiets förslag till reformering
av inkomstskattesystemet samt reformerat
sjukförsäkringssystem, då dessa förslag
påverkar kommunernas ekonomi.
Finansutskottets  sammanställning  av
ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag
Jag har i denna reservation ställt mig
bakom Centerpartiets förslag till ändrade
anslag på tilläggsbudget. Därutöver har
jag även avstyrkt regeringens förslag
till ändringar i lagen (1993:737) om
bostadsbidrag  med dess  konsekvenser.
Därmed  tillstyrks  motion  Fi17  (c)
yrkandena 8, 9 och 12. Övriga motioner
avstyrks.  I  de delar Centerpartiets
förslag  inte innebär att regeringens
förslag  avstyrks  kan  propositionen
accepteras.

Specifikation av ändrade ramar för utgiftsområden
samt ändrade och nya anslag för budgetåret 2003
Belopp i tusental kronor
Utgiftsområde     Belopp Regeringens   C:s
enl.  förslag   försla
Anslag         statsb          g
udget
2003
Förän   Ny jämför
dr. ram/n  t med
av   y  reg.
ram/a ansla försla
nslag gsniv    g
å
1  Rikets styrelse   7 674  14 7 688  -150
618  229  847   000
90: Regeringskansliet  5 180  -10 5 170  -150
5  m.m.         433  221  212   000
4  Rättsväsendet     24  198   24 + 1950
584  050  782
790     840
4:1 Polisorganisation   13  -1   13  +1950
en          559  950  557
801     851
7  Internationellt    17  -74   17  +400
bistånd        140  979  065   000
303     324
8:1 Biståndsverksamhe   15  -94   15  +400
t           886  979  791   000
126     147
8  Invandrare   och 7 128  227 7 356   -40
flyktingar      470  800  270   000
11: Utvecklingsinsats   230  40  270   -40
1  er        i  000  000  000   000
storstadsregioner
na
10 Ekonomisk       119 -858  118 -1 616
trygghet vid     398  000  540   000
sjukdom och      964     964
handikapp
19: Sjukpenning och    46  -2   44 -1 616
1  rehabilitering    943  460  483   000
m.m.         496  000  496
12 Ekonomisk       52 -470   52  -155
trygghet för     889  000  419   000
familjer och barn   100     100
21: Föräldraförsäkrin   22 -470   21  -155
2  g           340  000  870   000
000     000
18 Samhällsplanering  9 482 -144 9 337  -137
,           356  500  856   000
bostadsförsörjnin
g och byggande
21: Bostadsbidrag    3 829  -18 3 811   +18
1             000  000  000   000
31: Statens       9 930   - 9 930 -5 000
13 bostadsnämnd
31: Omstrukturering    30   -   30  -150
14 av kommunala     000     000   000
bostadsbolag
20 Allmän miljö- och  3 363 -150 3 213  +150
naturvård       075  000  075   000
34: Sanering och     460 -150  310  +150
4  återställning av   770  000  770   000
förorenade
områden
22 Kommunikationer    25 -500   25  +433
858  650  357   000
344     694
36: Väghållning och    14 -408   14  +408
2  statsbidrag      923  000  515   000
449     449
Nytt anslag:      -   -   -   +25
Räntekostnader               000
för lån till SJ
AB
23 Jord- och       10 -194   10  +204
skogsbruk, fiske   480  000  286   000
med anslutande    979     979
näringar
44: Åtgärder för    2 223  -9 2 214   +19
1  landsbygdens     000  000  000   000
miljö och
struktur
44: Stöd till      3 000  -1 2 000 +1 000
4  jordbrukets         000
rationalisering
m.m.
Utgiftsområde     Belopp Regeringens   C:s
enl.  förslag   försla
Anslag         statsb          g
udget
2003
Förän   Ny jämför
dr. ram/n  t med
av   y  reg.
ram/a ansla försla
nslag gsniv    g
å
44: Återföring av     420 -184  236  +184
6  skatt på       000  000  000   000
handelsgödsel och
bekämpningsmedel
m.m.
24 Näringsliv     3 542 -107 3 435  -150
675  600  075   000
39: Näringslivsutveck   200  -50  150  -150
6  ling i        000  000  000   000
Östersjöregionen
25 Allmänna bidrag    68 2 531   71  +575
till kommuner     486  676  018   000
664     340
48: Statligt        23 2 533   26  +575
3  utjämningsbidrag   759  626  293   000
till kommuner och   414     040
landsting
Summa förändringar i förhållande till     -484
regeringens förslag              050

Särskilda yttranden


Utskottets beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

1.     Vidgat uppdrag för Vasallen
AB - punkt 3 (fp, kd)
av Karin Pilsäter (fp), Mats Odell
(kd) och Christer Nylander (fp).
För ett år sedan utvidgades uppdraget för
Vasallen  AB  för  att,   förutom
Försvarsmaktens fastigheter, även omfatta
kommunala bostadshus. Regeringen föreslår
nu att uppdraget för Vasallen AB återigen
vidgas. Förslaget innebär denna gång att
bolaget  i framtiden även ska  kunna
förvärva och utveckla fastigheter som
inrättats för försvarsindustrins behov
för att sedan sälja dessa på kommersiella
villkor. Precis som för ett år sedan kan
det ifrågasättas om det är lämpligt att
Vasallens uppdrag vidgas på detta sätt.
Vi anser att privata intressenter med
största  säkerhet har  lika  stor  -
förmodligen  större -  kompetens  och
kännedom    om   de    regionala
förutsättningarna.  Vi  motsätter  oss
således regeringens förslag.

2.     Vidgat uppdrag för Vasallen
AB - punkt 3 (c)

av Lena Ek (c).
Vasallen AB är ett i raden av regeringens
alla problembarn. Bolaget grundades 1997
för  att förvalta och förhoppningsvis
sälja försvarets överflödiga fastigheter.
Våren 2002 utvidgades bolagets uppdrag
till att omfatta förvärv och utveckling
av kommunala bostadsfastigheter. I dag är
verksamheten spridd i hela landet - från
Ystad till Kiruna. Sedan starten har
endast några få av Vasallens fastigheter
gått  så långt som till försäljning.
Arbetet med kommunala bostadsfastigheter
har  inte  ens  påbörjats.  Bolagets
likviditet börjar alltså bli  ytterst
besvärlig  för  regeringen.  I  ren
desperation föreslår man nu att Vasallen
ska ges möjlighet att förvärva, utveckla
och sälja fastigheter som inrättats för
försvarsindustrins behov.
Jag anser att bolag av detta slag ska
avvecklas. Hanteringen av  bolag  som
Vasallen är enligt min mening ett sätt
för  regeringen att  styra  över  de
regionalpolitiska  satsningarna  utan
inblandning från riksdagen. Den positiva
effekten av att låta statens hand vila
över  hela landet har hittills  helt
uteblivit. Centerpartiet har sedan lång
tid hävdat att det regionala självstyret
måste  stärkas.  Statliga  pekpinnar
försvårar  regionernas  planering  och
sätter käppar i hjulet för tillväxten.
Förslaget  om utvidgat  uppdrag  för
Vasallen aktualiserar på nytt frågan om
medborgarnas  insyn  i  regeringens
agerande. Regeringens tillvägagångssätt
mörkar inte bara politiken utan också det
prekära läget i statens finanser. Genom
att  bl.a.  lägga  regionalpolitiska
satsningar via statliga bolag manipulerar
man  med  budgettaken och undergräver
därmed hela statsmaktens trovärdighet.
Jag är starkt kritisk till det sätt på
vilket  regeringen  inskränker   de
demokratiska  beslutsprocesserna  och
medborgarnas insyn i statsmakten.

3.     Riksdagens revisorers förslag
angående radiokommunikation för
trygghet och säkerhet - punkt 24 (c)

av Lena Ek (c).
Jag anser att Folkpartiet liberalernas
motion  2002/03:Fö4 med anledning  av
Riksdagens revisorers förslag angående
radiokommunikation  för  trygghet  och
säkerhet tar upp många viktiga frågor om
ett gemensamt radiokommunikationssystem.
Dessa frågor har varit under utredning
under flera år, men trots detta har
regeringen inte lyckats ta fram  ett
tillräckligt bra underlag för införande
av       ett       gemensamt
radiokommunikationssystem för skydd och
säkerhet.
Jag   konstaterar  att  Riksdagens
revisorer i det nu aktuella förslaget
bl.a.  menar  att  Regeringskansliets
beredning av ärendet varit ineffektiv och
att resultatet av uppdragen ständigt gett
upphov  till nya frågor som tidigare
utredningar inte har gett tillräckliga
svar  på. Tillsammans med Folkpartiet
liberalerna instämmer jag i revisorernas
kritik av regeringens ineffektiva och
otillräckliga beredning av ärendet.
Enligt min mening måste regeringen ta
det  fulla  ansvaret  för  att  ett
slutgiltigt  och  fullgott  underlag
gällande kommunikationssystemet snarast
presenteras för riksdagen. Det är av stor
vikt att det kommande underlaget från
regeringen är tillräckligt väl utrett och
att beredningen denna gång sker genom väl
samordnade  utredningar.  Regeringens
slutgiltiga  förslag  måste  dessutom
innehålla underlag för och förslag om
internationell    samordning    av
radiokommunikationssystemet.  Samtidigt
vill  jag understryka att medel till
radiokommunikationssystemet inte bör tas
från polisens befintliga budget.
Jag   delar   också   Folkpartiet
liberalernas mening att det huvudsakliga
finansiella     ansvaret     för
radiokommunikationssystemet bör regleras
i  budgetpropositionen.  Det  måste
slutligen ankomma på riksdagen att göra
den finansiella fördelningen av medlen
till de berörda myndigheterna. Därför bör
regeringen snarast presentera ett väl
underbyggt förslag till finansiering där
regeringen   tar   det   centrala
finansieringsansvaret för införandet av
radiokommunikationssystemet.  Det  är
angeläget    att    ett    nytt
kommunikationssystem  för  skydd  och
säkerhet  införs så  snart  det  har
presenterats ett hållbart och noggrant
övervägt underlag.

4.     Kostnader för omstrukturering
och genomlysning av statligt ägda
företag m.m. - punkt 29 (c)

av Lena Ek (c).
Centerpartiet avvisar regeringens  nya
försök  att  undkomma  budgettakens
begränsningar   på   den    egna
spendersamheten. Vi föreslår alltså att
riksdagen avslår regeringens förslag om
att flytta medel mellan statliga bolag
utanför statsbudgeten (se reservation 1)
och  därmed  också  de  förslag  som
regeringen lagt om tillskott av likvida
medel till bl.a. Teracom AB enligt samma
modell.
I  konsekvens med detta föreslår vi
också  att riksdagen avslår  den  av
regeringen föreslagna användningen av det
under utgiftsområde 24 uppförda anslaget
38:20 Kostnader för omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag
m.m. Regeringen föreslår att anslaget
även  får användas för betalning  av
räntekostnader  förenade  med   ett
kapitaltillskott till Teracom AB, vilket
vi avvisar.

5.     Ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag - punkt 30 (m)

av Fredrik Reinfeldt, Gunnar Axén och
Tomas Högström (alla m).
Moderata  samlingspartiet  tar  inte
ställning till regeringens förslag till
tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003. Då
riksdagen beslutat innevarande års budget
finner vi enligt de regler som gäller för
budgetprocessen varken möjlighet eller
anledning att arbeta om denna eller att
åter redovisa hela vårt budgetförslag. Om
vårt förslag blivit riksdagens beslut,
skulle nuvarande problem med skenande
utgifter inte ha förelegat.
De partier som bildar riksdagsmajoritet
får nu ta det fulla ansvaret för de
förändringar som föreslås för att hålla
utgifterna under utgiftstaket.
På vissa områden i tilläggsbudgeten har
vi en annan syn på vad som ska göras och
ger därför i motion 2002/03:Fi18 (m) en
beskrivning  av de åtgärder  som  vi
förespråkar inom utgiftsområdena 1 Rikets
styrelse, 6 Försvar samt beredskap mot
sårbarhet, 8 Invandrare och flyktingar, 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10
Ekonomisk  trygghet vid  sjukdom  och
handikapp,  13  Arbetsmarknad,   14
Arbetsliv,   18   Samhällsplanering,
bostadsförsörjning  och  byggande,  22
Kommunikationer, 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar och 24
Näringsliv.
I samma motion avvisar vi regeringens
förslag till bemyndigande att på anslaget
31:14  Omstrukturering  av  kommunala
bostadsbolag under innevarande år ingå
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden innebär utgifter på högst 150
miljoner  kronor efter 2003. Moderata
samlingspartiet har tidigare motsatt sig
fortsatt stöd till omstruktureringar av
kommunala   bostadsföretag   enligt
regeringens modell. Vi har  samtidigt
framhållit  att  följderna  av  den
hittillsvarande bostadspolitiken gör att
det inte kan uteslutas att staten bör ta
ett  ansvar för vissa problem i  de
kommunala bostadsföretagen. Det kan gälla
problem  som  uppstått på  grund  av
förändringar i befolkningsunderlaget som
varit svåra att förutse eller som en
följd    av    den    bedrivna
subventionspolitiken. Vi står fortfarande
kvar vid denna uppfattning.
Enligt  vår  mening får  stöd  till
kommuner som har dragit på sig ekonomiska
problem på grund av sin hantering av det
kommunägda bostadsbeståndet inte utformas
så att det snedvrider konkurrensen på
bostads-    och   lokalmarknaderna.
Utgångspunkten måste vara att stödet går
till kommuner som uttömt sina resurser
genom att ta ansvar för bostadsbolaget
men  ändå  har  kvarvarande  problem.
Omstruktureringar   av    kommunala
bostadsbolag ska ske på marknadsmässiga
grunder. Olika intressenter ska kunna
förvärva delar av eller hela kommunala
bostadsföretag i kris.
Vi lägger vid detta tillfälle inte fram
något   detaljerat  motförslag   på
tilläggsbudgeten för 2003. Däremot vill
vi avisera att vi liksom i tidigare
budgetförslag avser anvisa ett avsevärt
lägre  belopp för omstrukturering  av
kommunala   bostadsföretag    under
utgiftsområde 25 i höst.

6.     Ändrade ramar för
utgiftsområden samt ändrade och nya
anslag - punkt 30 (fp)

av  Karin  Pilsäter  och  Christer
Nylander (båda fp).
Folkpartiet hade som är väl känt ett
annat budgetalternativ för 2003. Detta
innehöll både lägre utgifter och lägre
skatter, en lång rad radikala förslag
till   reformer  av  arbetsmarknad,
integrationspolitik          och
socialförsäkringar,  ett   omfattande
program för att få ned sjukfrånvaron med
insatser för att människor ska få ihop
"livspusslet", insatser för att öka vård
och rehabilitering och med större krav
mot  överutnyttjande  av  systemen.
Folkpartiets budgetalternativ för 2003
innehöll en budgeteringsmarginal på 11
miljarder.  Tyvärr  valde  riksdagens
majoritet    av   socialdemokrater,
vänsterpartister och miljöpartister att
rösta ned detta förslag den 20 december
2002.
Det är nu enligt vår uppfattning samma
majoritet som får ta ansvar för att rädda
situationen  med  sin  egen  dåligt
underbyggda budget för innevarande år. Vi
är givetvis alltid, varje dag och varje
vecka, beredda att ta över ansvaret för
Sverige. I den situation att Folkpartiet
får ta över regeringsansvaret har vi att
utgå från verkligheten så som den ser ut.
Det var därför vi redan under valrörelsen
reviderade våra egna förslag. Skulle vi
därför  få möjligheten att  ta  över
ansvaret för landet skulle vi omgående
genomföra  utgiftsbegränsningar   och
besparingar så att utgiftstaket kunde
hållas  i  avvaktan  på  att  mera
genomgripande systemreformer som  ökar
tillväxten och minskar kostnader  för
sjukfrånvaro  och  arbetslöshet  får
ekonomiska effekter.
Folkpartiet tar heller inte i detalj
ställning till de förslag regeringen och
deras  stödpartier  lägger  fram  som
förändringar i sin egen budget. Vi har
enligt  riksdagsordningen inte  heller
utrymme att föreslå förändringar på andra
anslag  än  de  av  regeringen  nu
aktualiserade.
Med anledning av regeringens förslag i
årets  vårproposition  presenterar  vi
däremot i motion 2002/03:Fi19 vår syn på
utvecklingen på sjukförsäkringsområdet.
Regeringens  mål  för sjukskrivningar
respektive     antalet      nya
förtidspensioneringar  ger  olyckliga
signaler  till  både  kassor  och
privatpersoner. En ganska snabb minskning
av antalet sjukpenningmottagare med hjälp
av en alltför lättvindig "pensionering"
av ett stort antal långtidssjukskrivna
kan  uppfattas som en bekväm  utväg.
Följderna av detta kan bli omfattande och
negativa, såväl för människors välfärd
som  för  den  ekonomiska  politikens
förutsättningar.
Enligt vår mening borde det i stället,
förutom ett mål om att antalet nya längre
sjukskrivningar ska minska, sättas upp
ett mål om att hålla nere det sammanlagda
antal  personer som har  sjukpenning,
sjukersättning   och  "närbesläktade"
förmåner under "längre" tid. De mål som
ska gälla ska inte vara sådana att de
lättare  kan uppfyllas genom snabbare
"förtidspensionering"        medan
hälsotillståndet förblir oförändrat eller
rentav blir sämre. Vi anser därför att
regeringen bör återkomma till riksdagen
med en revidering av de mål som förra
året sattes upp för sjukpenningfall och
nya   beslut   om   sjuk-   och
aktivitetsersättning.
Om inte ökningen av sjukskrivningar och
förtidspensioneringar kan stoppas  och
pressas tillbaka är det ett hot mot hela
välfärdssystemet. Detta hot har blivit
akut. Vi avvisar regeringens förslag till
ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön.
Regeringens förslag om en ny form av
återbetalning av begränsade delar  av
vissa     mindre    arbetsgivares
sjuklönekostnader blir därmed obehövligt.
Sjukförsäkringen bör inte urholkas som
en generell socialförsäkring. Den bör
inte heller skapa sådana incitament och
drivkrafter som gör att förvaltningar och
företag gallrar bort arbetssökande som
genom  ålder,  funktionshinder  osv.
misstänks ha en förhöjd risk för framtida
sjukfall. De sjuklönekonstruktioner som
regeringen främst inriktat sig på är här
särskilt riskabla. Det gäller även en
utvidgning med en tredje sjuklönevecka.
Det är ett steg i helt fel riktning i en
tid  då Sverige behöver ett radikalt
förbättrat företagarklimat.

7.Ändrade ramar för utgiftsområden samt
ändrade och nya anslag - punkt 30 (kd)

av Mats Odell (kd).
Kristdemokraterna förordade under hösten
2002 i parti- och kommittémotioner ett
komplett    och    sammanhängande
budgetalternativ för budgetåret  2003.
Detta alternativ avslogs av riksdagen i
den   första   beslutsomgången   om
utgiftsområdesramar och skatteinkomster
till förmån för den inriktning av den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken
som Socialdemokraterna föreslog. Av detta
skäl deltog vi inte i den därpå följande
behandlingen av anslag inom respektive
utgiftsområde.
Av samma skäl deltar vi inte heller i
den fortsatta behandlingen av delar av
anslagen för budgetåret 2003 - den nu
föreliggande      tilläggsbudgeten.
Tilläggsbudgeten är Socialdemokraternas
försök  att  hantera  alla   egna
felbudgeteringar som gjordes hösten 2002.
Därtill gäller att det inte finns någon
möjlighet för oppositionspartierna att
yrka på förändringar på andra anslag än
de regeringen tar upp, eftersom den typen
av förslag enligt gällande praxis inte
anses  ligga inom ärendets ram.  Den
ekonomiska   politik   och   det
budgetalternativ  vi  skulle  vilja
genomföra för 2003 går således inte att
lägga fram för riksdagen, varpå följer
att det inte är meningsfullt för oss att
delta    i    behandlingen    av
Socialdemokraternas felbudgeteringar.
Kristdemokraternas budgetalternativ tar
sikte  på  att långsiktigt  förbättra
Sveriges tillväxtförutsättningar  genom
strukturella reformer för minskad ohälsa,
förbättrad lönebildning och strategiska
skattesänkningar på arbete och sparande.
Därigenom skapas förutsättningar för att
sysselsättningen ska kunna öka i en sådan
utsträckning att välfärden tryggas för
alla.
Det handlar bl.a. om arbetsmarknaden,
som  måste  göras mer dynamisk.  Den
kraftigt ökande sjukfrånvaron måste mötas
med  en  förbättrad  arbetsmiljö  och
kraftfulla rehabiliteringsinsatser  men
också   med  åtgärder  på   flera
politikområden. Det handlar om skatterna
på  arbete och företagande som måste
sänkas  och  på  sikt anpassas  till
omvärldens betydligt lägre skattetryck.
Det  svenska  konkurrenstrycket  måste
förbättras. Vidare måste den offentliga
sektorn  förnyas  för  att   möta
konsumenternas/brukarnas behov och bättre
tillvarata  personalens kompetens  och
idéer. Dessutom måste valfriheten inom
familjepolitiken  öka,  rättsväsendet
återupprättas, pensionärernas ekonomiska
situation  stärkas och infrastrukturen
förbättras.
Målet  med våra reformer  på  dessa
områden är att skapa förutsättningar för
en uthållig tillväxt på åtminstone 3 %
över   en   konjunkturcykel,   där
sysselsättningen  kan  öka  utan  att
inflationen tar fart, där den enskildes
valfrihet, personliga ansvar och välfärd
kan öka utan politisk detaljstyrning, där
den offentliga sektorn kan vitaliseras
och möta ökande behov utan att jagas av
krympande skattebaser och där statens
finanser blir mindre konjunkturkänsliga.
Riksdagsmajoriteten  -  bestående  av
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet  de  gröna  -  har  för
budgetåret 2003 ställt sig bakom en annan
inriktning av politiken i det första
rambeslutet om statsbudgeten. Det är nu
majoritetens sak att ta ansvar för sin
budget.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Proposition 100
Regeringen  föreslår  i  proposition
2002/03:100, 2003 års vårproposition,
när  det gäller tilläggsbudget  till
statsbudgeten för budgetåret 2003 att
riksdagen
9. antar regeringens förslag till lag om
fortsatt giltighet av lagen (1999:613)
om försöksverksamhet med videokonferens
i rättegång (avsnitt 3.3 och 7.2.4),
10. antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring (avsnitten 3.4 , 7.2.9 och
7.2.11),
11. antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
(avsnitten 3.5 och 7.2.9),
12. antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (2001:761)  om
bostadstillägg till pensionärer m.fl.
(avsnitten 3.6 och 7.2.10),
13. antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (2002:1134) om ändring
i lagen (2002:545) om ändring i lagen
(1997:238)  om arbetslöshetsförsäkring
(avsnitten 3.7 och 7.2.12),
14. antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (2002:1135) om ändring
i lagen (2002:543) om ändring i lagen
(1997:239)   om  arbetslöshetskassor
(avsnitten 3.8 och 7.2.12),
15. antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1999:591)  om
kreditering  av anställningsstöd  och
sjöfartsstöd på skattekonto (avsnitten
3.9 och 7.2.12),
16. antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  lagen  (1993:737)  om
bostadsbidrag  (avsnitten  3.10  och
7.2.15),
17. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  2
Samhällsekonomi  och finansförvaltning
uppförda     anslaget     1:15
Riksrevisionsverket:
Avvecklingskostnader (avsnitt 7.2.2),
18. Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner en ny investeringsplan för
Statens fastighetsverk i enlighet med
vad  regeringen  förordar  (avsnitt
7.2.2),
19.  godkänner att staten säljer  en
fastighet i Paris, Frankrike (avsnitt
7.2.2),
20. bemyndigar regeringen att 2003 låta
Försvarets materielverk disponera  en
kredit i Riksgäldskontoret på högst 25
500 000 000 kronor för att tillgodose
behovet  av  rörelsekapital  (avsnitt
7.2.5),
21. bemyndigar regeringen att under 2003,
för  det  under  utgiftsområde  7
Internationellt   bistånd   uppförda
reservationsanslaget         8:1
Biståndsverksamhet,  ingå  ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 24
164 000 000 kronor efter 2003 (avsnitt
7.2.6),
22. bemyndigar regeringen att under 2003
utfärda garantier intill ett sammanlagt
belopp av 580 825 000 kronor för de lån
som   Europeiska  investeringsbanken
lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och
Cotonouavtalet (avsnitt 7.2.6.),
23. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  7
Internationellt   bistånd   uppförda
anslaget   8:1   Biståndsverksamhet
(avsnitt 7.2.6),
24. godkänner den föreslagna användningen
av det under utgiftsområde 8 Invandrare
och flyktingar uppförda anslaget 12:2
Mottagande  av  asylsökande  (avsnitt
7.2.7),
25. godkänner den föreslagna användningen
av det under utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet  vid sjukdom och  handikapp
uppförda anslaget 19:1 Sjukpenning och
rehabilitering m.m. (avsnitt 7.2.9),
26. bemyndigar regeringen att under 2003,
för  det  under  utgiftsområde  14
Arbetsliv  uppförda ramanslaget  23:2
Arbetslivsinstitutet, ingå  ekonomiska
förpliktelser som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter  på
högst  100  000  000  kronor  under
2004-2007 (avsnitt 7.2.13),
27. godkänner att 2 300 000 000 kronor
från inkomsttitel 1428 Energiskatt förs
till Riksgäldskontoret för tillfällig
förvaltning (avsnitt 7.2.13),
28. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  18
Samhällsplanering,  bostadsförsörjning
och  byggande uppförda anslaget 31:7
Investeringsbidrag för anordnande  av
bostäder  för  studenter  (avsnitt
7.2.15),
29. bemyndigar regeringen att under 2003,
för  det  under  utgiftsområde  18
Samhällsplanering,  bostadsförsörjning
och byggande uppförda ramanslaget 31:14
Omstrukturering    av    kommunala
bostadsbolag,  göra  åtaganden  som
inklusive  tidigare gjorda  åtaganden
innebär utgifter på högst 150 000 000
kronor efter 2003 (avsnitt 7.2.15),
30. bemyndigar regeringen att 2003 låta
Vägverket förvärva en konferens- och
museianläggning i Borlänge för högst 46
000 000 kronor (avsnitt 7.2.18),
31. bemyndigar regeringen att under 2003,
för  det  under  utgiftsområde  22
Kommunikationer uppförda anslaget 36:4
Banverket:    Banhållning    och
sektorsuppgifter,  ingå   ekonomiska
förpliktelser som inklusive  tidigare
gjorda åtaganden innebär utgifter på
högst 13 700 000 000 kronor efter 2003
(avsnitt 7.2.18),
32. godkänner att regeringen 2003 får
besluta   om   en   låneram   i
Riksgäldskontoret om högst 12 050 000
000 kronor för Botniabanan AB för den
första  och  andra  utbyggnadsetappen
mellan   Örnsköldsvik  och   Husum
respektive Nyland och Örnsköldsvik, för
den tredje utbyggnadsetappen på delen
Husum-Nordmaling    samt     för
planeringsarbete för den  återstående
delen av den tredje utbyggnadsetappen
Nordmaling-Umeå (avsnitt 7.2.18),
33. bemyndigar regeringen att under 2003,
för det under utgiftsområde 23 Jord-
och  skogsbruk, fiske med anslutande
näringar  uppförda  ramanslaget  42:4
Centrala försöksdjursnämnden,  besluta
om stöd som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 10
000  000 kronor under 2004 (avsnitt
7.2.19),
34. bemyndigar regeringen att för 2003
låta Statens jordbruksverk ha tillgång
till  en  kredit  på  myndighetens
särskilda räntekonto för EU-verksamhet
i Riksgäldskontoret på högst 5 650 000
000 kronor (avsnitt 7.2.19),
35. bemyndigar regeringen att under 2003,
för det under utgiftsområde 23 Jord-
och  skogsbruk, fiske och anslutande
näringar  uppförda  anslaget  44:6
Återföring av skatt på handelsgödsel
och bekämpningsmedel m.m., besluta om
stöd  som inklusive tidigare  gjorda
åtaganden medför utgifter på högst 195
000 000 kronor under 2004 och högst 195
000  000 kronor under 2005 (avsnitt
7.2.19),
36. godkänner den föreslagna användningen
av  det  under  utgiftsområde  24
Näringsliv  uppförda  anslaget  38:20
Kostnader  för  omstrukturering  och
genomlysning av statligt ägda företag
m.m. (avsnitt 7.2.20),
37. godkänner vad regeringen förordar i
fråga om en förbättrad kapitalstruktur
i statliga bolag (avsnitt 7.2.20),
38. godkänner vad regeringen förordar om
omfinansiering   av   ett   avsett
kapitaltillskott  till  Teracom  AB
(avsnitt 7.2.20),
39. godkänner att Vasallen AB även skall
få utveckla fastigheter som inrättats
för försvarsindustrins behov i enlighet
med vad regeringen förordar (avsnitt
7.2.20),
40.  godkänner  ändrade  ramar  för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och
nya anslag, som står till regeringens
disposition,  enligt specifikation  i
tabell 2.1.
41.  Riksdagsstyrelsen  föreslår  att
riksdagen bemyndigar riksdagsstyrelsen
att för 2003 besluta att Riksrevisionen
får ta upp lån i Riksgäldskontoret för
investeringar  i anläggningstillgångar
som används i verksamheten intill ett
belopp av 50 000 000 kronor (avsnitt
7.2.2),
42.  Riksdagsstyrelsen  föreslår  att
riksdagen anvisar ändrade anslag, som
är avsedda för riksdagen eller dess
myndigheter,  enligt specifikation  i
tabell 2.1.

Riksdagens revisorers förslag RR13
angående radiokommunikation för trygghet
och säkerhet

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad Riksdagens revisorer
anför i avsnitt 2.2 om underlag för
beslut om att inleda upphandling samt
fördjupat  underlag  för  användarnas
beslut om anslutning och möjlighet att
realisera ett nytt systems fördelar.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad Riksdagens revisorer
anför i avsnitt 2.3 om hantering och
redovisning av den ekonomiska risken
med ett statligt ägande av systemets
gemensamma delar.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad Riksdagens revisorer
anför i avsnitt 2.4 om säkerställande
av goda kommunikationsmöjligheter under
utbyggnaden av ett nytt system.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad Riksdagens revisorer
anför i avsnitt 2.5 om samordning av
ärendet med andra länder.

Följdmotioner med anledning av
proposition 100


2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c):

8. Riksdagen avslår regeringens förslag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
9. Riksdagen avslår regeringens förslag
till lag om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön.
10. Riksdagen avslår regeringens förslag
om bemyndigande att under 2003, för det
under  utgiftsområde  23  uppförda
anslaget 44:6 Återföring av skatt på
handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
besluta om stöd som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter  på
högst 195 miljoner kronor under 2004
och 195 miljoner kronor under 2005.
11.  Riksdagen avslår den  föreslagna
användningen av det under utgiftsområde
24 uppförda anslaget 38:20 Kostnader
för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m.
12. Riksdagen beslutar godkänna ändrade
ramar för utgiftsområden och anslag i
enlighet med specifikation i avsnitt 8.

2002/03:Fi18 av Fredrik Reinfeldt m.fl.
(m):

1. Riksdagen beslutar att inte bemyndiga
regeringen  göra  åtaganden  utöver
tidigare gjorda under anslaget 31:14
Omstrukturering    av    kommunala
bostadsföretag.
2. Riksdagen beslutar att inte godkänna
vad regeringen förordar i frågan om
förändrad kapitalstruktur i  statliga
bolag.

2002/03:Fi 19 av Bo Könberg m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om nytt mål för minskning av det
sammanlagda antal personer  som  har
sjukersättning och sjukpenning i mer än
tolv månader.
2. Riksdagen avslår det i propositionen
framlagda förslaget om ändring i lagen
(1991:1047) om sjuklön.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om inriktningen av till hösten
aviserat förslag om lagen om allmän
försäkring.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om utredningsarbete om avgifts-
och premieuttag för sjukförsäkringen.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs   om   betydelsen    för
rehabiliteringsarbetet av en kommande
reform av arbetsmarknadspolitiken.

2002/03:Fi 20 av Nyamko Sabuni (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
folkbildningsorganisationer bör engageras
i det arbete som finansieras inom anslag
10:2 Integrationsåtgärder.

2002/03:Fi21 av Lennart Fremling (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin  mening att en  plan  för
genomförande av omarrondering i Dalarna
bör upprättas.
2. Riksdagen avslår regeringens förslag
till minskning med 1 miljon kronor av
anslaget 44:4.

2002/03:Fi22 av Allan Widman och Marie
Wahlgren (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att riksdagen helt står bakom statens
avtal med Malmö kommun och Region Skåne
gällande produktionen av Citytunneln i
Malmö.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att inte uttryckligen ange Citytunneln
som ett sparobjekt.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att statens andel i projektet skall
utbetalas i en sådan takt att projektet
till följd därav inte riskerar  att
försenas.

2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd):

2.   Riksdagen  beslutar  att   i
övergångsbestämmelserna  till  lagen
(2001:761)  om  bostadstillägg  till
pensionärer m.fl. införa en ny punkt,
6,  av  följande  lydelse:  ''''''''''''''''6.
Bostadstillägg som betalas ut i juni
2003 enligt äldre bestämmelser med stöd
av punkterna 3 och 4 får även betalas
ut för tiden juli till och med december
2003.  Detta  gäller  endast  under
förutsättning  att  den  försäkrade
uppfyller förutsättningarna för  rätt
till bostadstillägg enligt 2 §  och
ansökan    kommit    in    till
försäkringskassan enligt 22 § före den
1 juli 2003.''''''''''''''''
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om att omfördelning av statliga
tillgångar   måste   ske   inom
statsbudgeten.
4. Riksdagen beslutar att utforma och
anta   en   lag   om   gemensamt
omstruktureringskonto  för  statliga
bolag i enlighet med de riktlinjer som
anges i motionen.

Följdmotioner med anledning av RR13


2002/03:Fö3 av Else-Marie Lindgren och
Ragnwi Marcelind (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att
skyndsamt   införa  ett   gemensamt
radiokommunikationssystem för samhällets
trygghet och säkerhet.

2002/03:Fö4 av Allan Widman m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att regeringen nu skall ta det fulla
ansvaret för att ett slutgiltigt och
fullgott    underlag    gällande
kommunikationssystemet      snarast
presenteras för riksdagen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
kravet  att  regeringens  slutgiltiga
förslag också innehåller underlag och
förslag om internationell samordning av
radiokommunikationssystemet.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att regeringen snarast skall presentera
ett  väl  underbyggt  förslag  till
finansiering som innebär att det är
regeringen  som  tar  det  centrala
finansieringsansvaret för införandet av
radiokommunikationssystemet.

Motion från allmänna motionstiden


2002/03:Fö269 av Kenth Högström (s)

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
utbyggnaden av ett nationellt radiosystem
för svenskt räddningsväsende, den s.k.
public service-sektorn.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
(grafiskt    element    borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
(grafiskt element borttaget)
9 Senaste lydelse 1999:1362
10 Senaste lydelse 1999:1362

Bilaga 3
Utskottets lagförslag


Av utskottet framlagt förslag till lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen
(1962:381) om allmän försäkring1
dels att 3 kap. 4 och 4 b §§ samt 4
kap. 10 och 12 §§ skall ha följande
lydelse,
dels att det i lagen skall införas en
ny paragraf, 3 kap. 2 c §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Regeringens förslag
3 kap.
2 c §
Den
sjukpenninggrundand
e inkomsten enligt
2 § andra stycket
skall multipliceras
med talet 0,97 vid
beräkning     av
sjukpenning   som
utges med stöd av
detta kapitel.
Den
sjukpenninggrundand
e  inkomsten skall
inte  multipliceras
med  talet  enligt
första stycket vid
beräkning av annan
förmån enligt denna
eller annan lag som
utges  med  belopp
som    motsvarar
sjukpenning.
Regeringens förslag Utskottets förslag
4 §2
För dagar i  en  För  dagar i  en
sjukperiod gäller, sjukperiod  gäller,
om  inte  annat om   inte  annat
följer av 10-10 b följer av 10-10 b
och 10 d §§,     §§,
1. att sjukpenning inte utges för den
första dagen, och
2.   att   hel  2.   att   hel
sjukpenning för de sjukpenning för de
därpå   följande därpå    följande
dagarna utgör för dagarna utgör  för
dag 80 procent av dag 80 procent av
den   fastställda den   fastställda
sjukpenninggrundand sjukpenninggrundand
e inkomsten, delad e inkomsten, delad
med      365. med       365.
Sjukpenningen    Sjukpenningen
avrundas    till avrundas    till
närmaste    hela närmaste    hela
krontal.       krontal. Till  den
del den försäkrade
är arbetslös utges
dock       hel
sjukpenning  enligt
7 § med högst 521
kronor.
Som sjukperiod anses tid, under vilken
en försäkrad i oavbruten följd lider av
sjukdom som avses i 7 § eller har rätt
till sjukpenning enligt 7 b § eller
rehabiliteringspenning enligt 22 kap. 7
§. Uppkommer för den försäkrade rätt till
sjukpenning enligt kapitlet i omedelbar
anslutning till en sjuklöneperiod enligt
lagen  (1991:1047) om sjuklön,  skall
sjukperioden enligt denna  lag  anses
omfatta också sjuklöneperioden.
Om en sjukperiod börjar inom fem dagar
från det en tidigare sjukperiod avslutats
skall bestämmelserna i första stycket
samt 4 a och 10 a §§ tillämpas som om den
senare sjukperioden utgör en fortsättning
på den tidigare sjukperioden.
Om den försäkrade  Om den försäkrade
gått  miste  om gått  miste   om
sjukpenning  till sjukpenning   till
följd      av följd       av
bestämmelserna  i bestämmelserna   i
första stycket  1 första  stycket  1
eller 10 a § första eller 10 a § första
stycket  1  för stycket  1   för
sammanlagt   tio sammanlagt    tio
dagar  under  de dagar  under  de
senaste    tolv senaste     tolv
månaderna   utges månaderna   utges
sjukpenning för dag sjukpenning för dag
som avses i första som avses i första
stycket 1 med 80 stycket 1 med  80
procent  av  den procent  av  den
sjukpenninggrundand sjukpenninggrundand
e inkomsten, delad e inkomsten, delad
med 365.       med 365. Till den
del den försäkrade
är arbetslös utges
dock       hel
sjukpenning  enligt
7 § med högst 521
kronor.
Nuvarande lydelse  Utskottets förslag
4 b §3

Den    allmänna  Den    allmänna
försäkringskassan  försäkringskassan
kan efter skriftlig kan efter skriftlig
ansökan  av  den ansökan  av  den
försäkrade besluta försäkrade  besluta
att hel sjukpenning att hel sjukpenning
för dag skall utges för dag skall utges
med 80 procent av med 80 procent av
den   försäkrades den   försäkrades
sjukpenninggrundand sjukpenninggrundand
e inkomst delad med e inkomst delad med
365  eller,  vid 365  eller,  vid
sjukpenningberäknin sjukpenningberäknin
g enligt 10 a §, g enligt 10 a §,
med   motsvarande med   motsvarande
arbetstidsfaktor,  arbetstidsfaktor,
även för dag som även för dag  som
avses i 4 § första avses i 4 § första
stycket 1 och 10 a stycket 1 och 10 a
§ första stycket 1. § första stycket 1.
Ett sådant beslut Ett  sådant beslut
får meddelas om den får meddelas om den
försäkrade lider av försäkrade lider av
sjukdom  som  kan sjukdom  som  kan
antas medföra ett antas medföra  ett
större    antal större     antal
sjukperioder  med sjukperioder   med
rätt      till rätt      till
sjukpenning  under sjukpenning  under
en          en
tolvmånadersperiod. tolvmånadersperiod.
Till den del  den
försäkrade    är
arbetslös   utges
dock       hel
sjukpenning för dag
som avses i 4  §
första  stycket  1
med   högst  521
kronor.
Ett beslut som avses i första stycket
får även meddelas för en sjukperiod när
den sökande som givare av biologiskt
material  enligt lagen (1995:831)  om
transplantation m.m.  har  rätt  till
sjukpenning till följd av ingrepp för att
ta tillvara det biologiska materialet
eller förberedelser för sådant ingrepp.
Ett beslut enligt första stycket gäller
från och med den kalendermånad då ansökan
gjordes hos försäkringskassan, om inte
annat sägs i beslutet. Beslutet skall
gälla för viss tid som anges i beslutet
eller, om det finns särskilda skäl, tills
vidare.  Beslutet skall  upphävas  om
villkoret enligt första stycket andra
meningen inte längre är uppfyllt.
En  försäkrad som har gjort ansökan
enligt första stycket är skyldig att
genomgå undersökning av läkare  eller
tandläkare och att ge in utlåtande över
undersökningen,  om  försäkringskassan
finner  att det behövs för  ärendets
bedömning. För den försäkrades utgifter
för undersökningen och för utlåtande över
undersökningen  lämnas  ersättning  i
enlighet med vad regeringen förordnar.
Nuvarande lydelse  Regeringens förslag
4 kap.
10 §4
En förälder har rätt till tillfällig
föräldrapenning för vård av ett barn, som
inte har fyllt tolv år, om föräldern
behöver  avstå från förvärvsarbete  i
samband med
1. sjukdom eller smitta hos barnet,
2. sjukdom eller smitta hos barnets
ordinarie vårdare,
3.  besök  i samhällets förebyggande
barnhälsovård,
4. vårdbehov som uppkommer till följd
av att barnets andra förälder besöker
läkare med ett annat barn till någon av
föräldrarna,  under förutsättning  att
sistnämnda   barn   omfattas   av
bestämmelserna    om    tillfällig
föräldrapenning.
För vård av ett barn vars levnadsålder
understiger 240 dagar utges tillfällig
föräldrapenning enligt första stycket om
tillsynen  av barnet är stadigvarande
ordnad. Därutöver utges ersättning för
vård av ett sådant barn endast om barnet
vårdas på sjukhus eller får motsvarande
vård i hemmet. För vård av ett barn som
är  äldre  än som nyss sagts  utges
tillfällig föräldrapenning enligt första
stycket inte för tid under vilken annars
föräldrapenning skulle  ha  uppburits;
undantag gäller dock om barnet vårdas på
sjukhus. Med vård på sjukhus jämställs
tillfällig vård i övergångsboende för
barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387)
om  stöd  och  service  till  vissa
funktionshindrade.


Nuvarande lydelse  Regeringens förslag
En  förälder har  En förälder till
rätt      till barn  som omfattas
tillfällig   för av  1  §  lagen
äldrapenning  från (1993:387) om stöd
och   med   det och  service  till
kalenderår  under vissa
vilket    barnet funktionshindrade
fyller sex år till har   rätt  till
och   med   det tillfällig
kalenderår  under föräldrapenning
vilket    barnet från     barnets
fyller elva år även födelse till  dess
när    föräldern att  det  fyller
avstår     från sexton år även när
förvärvsarbete  i föräldern   avstår
samband med besök i från förvärvsarbete
barnets skola eller i   samband  med
fritidshem      föräldrautbildning,
(kontaktdagar). En besök  i  barnets
förälder till barn skola eller besök i
som omfattas av 1 § förskoleverksamhet
lagen (1993:387) om eller
stöd  och service skolbarnsomsorg  i
till     vissa vilken    barnet
funktionshindrade  deltar
har dock rätt till (kontaktdagar).
tillfällig föräldra
penning     för
kontaktdagar  från
barnets   födelse
till dess att det
fyller sexton  år
när    föräldern
avstår     från
förvärvsarbete  i
samband  med  för
äldrautbildning,
besök  i  barnets
skola eller besök i
förskoleverksamhet
eller
skolbarnsomsorg  i
vilken    barnet
deltar.
Rätt  till tillfällig föräldrapenning
tillkommer även en fader som avstår från
förvärvsarbete  i samband  med  barns
födelse   för  att  närvara   vid
förlossningen, sköta hemmet eller vårda
barn. Vid adoption eller när två personer
enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken har
utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om
ett barn tillkommer motsvarande rätt båda
adoptivföräldrarna eller  de  särskilt
förordnade vårdnadshavarna. Vid adoption
utges sådan tillfällig föräldrapenning om
barnet inte fyllt tio år. Som adoption
anses även att någon tar emot ett barn i
avsikt att adoptera det.
Försäkringskassan kan besluta att en
annan försäkrad än en fader eller moder
som avstår från förvärvsarbete i samband
med barns födelse skall få rätt till
tillfällig föräldrapenning för de ändamål
som anges i fjärde stycket. Detta gäller
om
1. det inte finns någon fader som har
rätt till tillfällig föräldrapenning,
2. modern är avliden,
3. fadern avstår från sin rätt till
tillfällig föräldrapenning enligt fjärde
stycket och det skulle vara oskäligt att
inte låta honom avstå, eller
4. fadern inte kan eller på grund av
besöksförbud enligt lagen (1988:688) om
besöksförbud eller liknande eller  på
grund av andra särskilda omständigheter
sannolikt inte kommer att nyttja sin rätt
enligt fjärde stycket.
Vid adoption eller när två personer
enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken har
utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om
ett barn skall vad som sägs i femte
stycket om fader och moder i stället
gälla  adoptivföräldrarna  eller  de
särskilt förordnade vårdnadshavarna.

Nuvarande lydelse  Regeringens lydelse
12 §5
Tillfällig föräldrapenning enligt 10 §
första stycket och 10 a § utges under
sammanlagt högst 60 dagar för varje barn
och år. Tillfällig föräldrapenning enligt
11 § utges under högst 60 dagar för varje
barn och år. Om föräldern behöver avstå
från förvärvsarbete av skäl som anges i
10 § första stycket 1, 3 och 4 och 10 a §
utges tillfällig föräldrapenning under
ytterligare högst 60 dagar för varje barn
och år.
Tillfällig      Tillfällig
föräldrapenning   föräldrapenning
enligt 10 § tredje enligt 10 § tredje
stycket   första stycket utges under
meningen   utges högst tio dagar per
under en dag per barn och år.
barn och år. Har
ersättning   för
sådana dagar inte
tagits ut under ett
eller flera år får
den tas ut under
följande år  dock
senast  det  år
barnet fyller elva
år.  I fall  som
avses i 10 § tredje
stycket    andra
meningen   utges
tillfällig
föräldrapenning
under  högst  tio
dagar per barn och
år.
Tillfällig föräldrapenning enligt 10 §
fjärde stycket utges under högst tio
dagar per barn och utges inte för tid
efter sextionde dagen efter barnets hem
komst  efter  förlossningen.  Detsamma
gäller tillfällig föräldrapenning enligt
10  § femte och sjätte styckena med
avräkning dock för dagar med tillfällig
föräldrapenning som en förälder kan ha
uppburit med stöd av 10 § fjärde stycket.
Vid  adoption räknas tiden från  den
tidpunkt föräldrarna fått barnet i sin
vård.
Vid  adoption  och  för  särskilt
förordnade vårdnadshavare fördelas de tio
dagarna  med  hälften  till  vardera
föräldern eller vårdnadshavaren om de
inte kommer överens om annat. Om det
endast finns en adoptivförälder eller sär
skilt förordnad vårdnadshavare med rätt
till ersättning, har den föräldern eller
vårdnadshavaren ensam rätt till de tio
dagarna.
Uppbär   en   förälder  oavkortade
löneförmåner under tid då han bedriver
studier, jämställs avstående från studier
med avstående från förvärvsarbete vid
tillämpning  av  bestämmelserna  om
tillfällig föräldrapenning, i den mån
föräldern går miste om löneförmånerna.-------------
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli
2003.
Regeringens förslag Utskottets förslag
2.   De   nya  2.   De   nya
bestämmelserna i 3 bestämmelserna i 3
kap. 2 c, 4, 10 c kap. 2 c, 4 och 4 b
och  10  d  §§ §§     tillämpas
tillämpas      beträffande
beträffande     sjukpenning   som
sjukpenning   som avser  tid  efter
avser  tid  efter ikraftträdandet.
ikraftträdandet.   Detta gäller även i
Detta gäller även i de       fall
de       fall sjukperioden   har
sjukperioden  har inletts     före
inletts    före ikraftträdandet.
ikraftträdandet.

Av utskottet framlagt förslag till lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen
(1991:1047) om sjuklön
dels att 7, 17, 25, 26 och 28 §§ skall
ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 17 §
skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två
nya paragrafer, 17 a och 17 b §§, av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Regeringens förslag
7 §4
Sjuklöneperioden   Sjuklöneperioden
omfattar den första omfattar den första
dag arbetstagarens dag  arbetstagarens
arbetsförmåga  är arbetsförmåga   är
nedsatt på grund av nedsatt på grund av
sjukdom  och  de sjukdom  och  de
därpå   följande därpå    följande
tretton    kalen tjugo    kalender
derdagarna    i dagarna      i
sjukperioden.  En sjukperioden.   En
sjuklöneperiod    sjuklöneperiod
börjar  inte  om börjar  inte  om
arbetstagaren inte arbetstagaren  inte
avhåller sig från avhåller sig  från
arbete      åt arbete  åt  arbets
arbetsgivaren.  En givaren.     En
sjuklöneperiod    sjuklöneperiod
börjar dock senast börjar dock senast
dag för vilken ar dag  för  vilken
betstagaren     arbetstagaren
erhåller   sådan erhåller    sådan
reseersättning som reseersättning  som
avses  i  andra avses   i  andra
stycket.     En stycket. En sjuklö
sjuklöneperiod som neperiod som börjat
börjat löpa bryts löpa  bryts   om
om  anställningen anställningen
upphör.       upphör.
Som sjukperiod anses sådan tid under
vilken arbetstagaren i oavbruten följd
lider av sjukdom som avses i 4  §.
Sjukperioden  omfattar också  tid  då
arbetstagaren för att underlätta återgång
i arbetet i stället för sjuklön erhåller
ersättning för resor till  och  från
arbetet. Detta gäller även  dag  med
reseersättning då sjuklön inte skulle ha
utgivits enligt 6 § första stycket 1.
Om en sjukperiod  Om en sjukperiod
börjar  inom  fem börjar  inom  fem
dagar från det en dagar från det en
tidigare sjukperiod tidigare sjukperiod
avslutats   skall avslutats   skall
sjuklöneperioden   sjuklöneperioden
omfatta endast så omfatta endast  så
många dagar att den många dagar att den
tillsammans med en tillsammans med en
sjuklöneperiod hos sjuklöneperiod  hos
samma arbetsgivare samma  arbetsgivare
under den tidigare under den tidigare
sjukperioden utgör sjukperioden  utgör
fjorton       tjugoen
kalenderdagar. Vid kalenderdagar.  Vid
tillämpning av 6 § tillämpning av 6 §
skall beaktas dagar skall beaktas dagar
i  den  tidigare i  den  tidigare
sjuklöneperioden.  sjuklöneperioden.
Nuvarande lydelse  Utskottets förslag
Försäkring    mot Ersättning för vissa
kostnader    för kostnader    för
sjuklön       sjuklön
Nuvarande lydelse  Regeringens förslag

17 §5
En  arbetsgivare  En  arbetsgivare
vars  sammanlagda vars   sammanlagda
lönekostnader under lönekostnader under
ett kalenderår inte ett    kalenderår
beräknas överstiga uppgår till  högst
130 gånger det för 160 gånger det för
året    gällande året    gällande
prisbasbeloppet en prisbasbeloppet
ligt 1 kap. 6 § enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om lagen (1962:381) om
allmän  försäkring allmän  försäkring
kan  försäkra sig kan   hos   den
hos  den allmänna allmänna     för
försäkringskassan  säkringskassan
för kostnader för begära  ersättning
sjuklön   enligt för  kostnader för
denna  lag.  Vid sjuklön enligt 17 a
beräkningen av de §. Vid beräkningen
sammanlagda     av  de sammanlagda
lönekostnaderna   lönekostnaderna
bortses    från bortses     från
avgifter   enligt avgifter   enligt
socialavgiftslagen  socialavgiftslagen
(2000:980)   och (2000:980)    och
lagen  (1994:1920) lagen  (1994:1920)
om      allmän om   allmän   lö
löneavgift   samt neavgift samt från
från skatt enligt skatt enligt lagen
lagen (1990:659) om (1990:659)    om
särskild löneskatt särskild  löneskatt
på      vissa på       vissa
förvärvsinkomster.  förvärvsinkomster.
Vidare bortses från
Regeringen     arbetsgivarens
föreskriver närmare lönekostnader  för
villkor     för arbetstagare   för
försäkringen.    vilka beslut enligt
13  § gäller  och
från ersättning som
arbetsgivare
betalar till försäk
ringskassan   till
följd av bestämmel
serna i 24 § första
stycket.
_______________________________
1Lagen omtryckt 1982:120.
2 Senaste lydelse 1997:562.
3 Senaste lydelse 2001:1114.
4Senaste lydelse 2002:1138.
5Senaste lydelse 2002:1138.
4Senaste lydelse 2000:382.
5 Senaste lydelse 2000:991.