Regeringens proposition 2001/02:9

Vissa socialförsäkringsfrågor Prop.
  2001/02:9

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 september 2001

Göran Persson

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en försöksverksamhet med 24-timmarsmyndig- het inom socialförsäkringsadministrationen för förmånerna föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försöksverksamheten skall pågå under 2002.

Vidare föreslås att ett särskilt högriskskydd införs för levande donatorer av organ och vävnader i samband med donationsingrepp eller utredningar om sådant ingrepp. Skyddet medför att donatorns arbetsgivare har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Beslut om sådant särskilt högriskskydd fattas av den allmänna försäkringskassan. Ett sådant beslut innebär även att den enskilde erhåller ersättning för den första dagen (karensdagen) i en sjukperiod. Rätten till ersättning för organdonatorers kostnader i övrigt bör även i fortsättningen lösas inom respektive landsting.

En arbetsgivare skall inte längre lämna uppgift till Riksförsäkringsverket om sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos denne rätt till sjuklön. Statistiska centralbyrån bör istället bli insamlande myndighet för allt underlag till statistikföringen av den korta sjukfrånvaron. Riksförsäkringsverket bör även fortsättningsvis vara den statistikansvariga myndigheten för denna sjukfrånvaro.

Den bestämmelse som reglerar försäkringskassans skyldighet att vid en viss senaste tidpunkt göra en s.k. fördjupad bedömning av sjukpenningrätten föreslås upphöra. Det betyder dock inte att försäkringskassan inte längre skall göra en sådan bedömning utan endast att detaljregleringen upphör.

I propositionen föreslås också att rätten att få ansökan om eftergift prövad vid återbetalning av bostadsbidrag skall vidgas.

1

Vidare föreslås att efterlevandepension i form av omställningspension, Prop. 2001/02:9 särskild efterlevandepension, barnpension och änkepension följsamhets-

indexeras efter det att de reformerade reglerna om efterlevandepension har trätt i kraft 2003.

En ändring föreslås i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som innebär att den statliga ålderspensionsavgiften kommer att regleras slutligt gentemot Riksgäldskontoret vid samma tillfälle och på det sätt som gäller för ålderspensionsavgifterna enligt socialavgiftslagen (2000:980), dvs. i april månad det år avstämningen görs.

I lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter föreslås att det belopp som beräkningarna skall göras utifrån ändras till inkomstbasbelopp i stället för förhöjda prisbasbelopp.

Slutligen föreslås att Gotlands läns allmänna försäkringskassa blir ensam behörig att avgöra ärenden om pension samt livränta enligt yrkes- och arbetsskadelagstiftningen för personer vars ärenden inte skall avgöras av någon annan försäkringskassa enligt de allmänna forumbestämmelserna och ensam behörig att avgöra ärenden om sjukersättning och aktivitetsersättning för samma personkrets.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002 utom ändringen om behörighet att avgöra ärenden om sjukersättning och aktivitetsersättning, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

2

Innehållsförteckning Prop. 2001/02:9
1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 5
2 Lagtext .............................................................................................. 6
  2.1 Förslag till lag om försöksverksamhet med 24-  
    timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadmi-  
    nistrationen ......................................................................... 6

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om

allmän försäkring................................................................ 8

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2000:774) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring............ 11

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om

sjuklön .............................................................................. 12

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om

bostadsbidrag.................................................................... 15

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift....................................................... 16

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift .............................................. 17

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter.............................................. 19

2.9Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen

(1999:799) ........................................................................ 20

2.10Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen

    (1999:799) ........................................................................ 22
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 24
4 Försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom  
  socialförsäkringsadministrationen .................................................. 27
  4.1 Lagens tillämpningsområde m.m. .................................... 29
  4.2 Definition av elektroniskt dokument................................ 30
  4.3 Inkommen handling.......................................................... 32
  4.4 Utlämnande av uppgifter m.m.......................................... 37
  4.5 Formkrav och 24-timmarsmyndighet............................... 39
  4.6 Förslagens ekonomiska konsekvenser ............................. 48
5 Ersättning till levande donatorer av organ och vävnader ............... 49
6 Uppgiftsskyldigheten för arbetsgivare om sjukdomsfall som  
  har gett rätt till sjuklön samt statistik om sådan sjukfrånvaro ........ 52
7 Fördjupad bedömning av sjukpenningrätten .................................. 54
8 Eftergift av bostadsbidrag............................................................... 56
9 Indexering av efterlevandepensioner.............................................. 61
10 Statlig ålderspensionsavgift ............................................................ 61
11 Det förhöjda prisbasbeloppet.......................................................... 62
12 Ändrade forumregler för utlandsärenden........................................ 63
13 Författningskommentar................................................................... 65

3

13.1 Förslaget till lag om försöksverksamhet med 24- Prop. 2001/02:9
  timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadmi-  
  nistrationen ....................................................................... 65

13.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om

allmän försäkring.............................................................. 66

13.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:774) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring............ 67

13.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om

sjuklön .............................................................................. 67

13.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:737) om

bostadsbidrag.................................................................... 68

13.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1744) om

allmän pensionsavgift....................................................... 68

13.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift .............................................. 69

13.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:981) om

fördelning av socialavgifter.............................................. 70

13.9Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringslagen

(1999:799) ........................................................................ 70

13.10Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringslagen

(1999:799) ........................................................................ 71

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 september 2001.72

4

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2001/02:9

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen,

2.lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

3.lag om ändring i lagen (2000:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4.lag om ändring i lagen (1991: 1047) om sjuklön,

5.lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,

6.lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

7.lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

8.lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

9.lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799), och

10.lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799).

5

2 Lagtext Prop. 2001/02:9

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen får bedrivas enligt vad som anges i denna lag.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, föreskriver vid vilka allmänna försäkringskassor och i vilken omfattning försöksverksamheten får bedrivas samt vilka försäkrade som skall erbjudas att delta.

2 § Med elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning som gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande, enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

3 § I försöksverksamheten får elektroniska dokument användas i den utsträckning som anges i 4 §.

4 § En försäkrad som deltar i försöksverksamheten får göra anmälan enligt 4 kap. 15 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och avstå rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. 3 § sjätte stycket samma lag samt lämna försäkran för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning genom ett elektroniskt dokument. Med en sådan försäkran avses att en försäkrad i ett ärende om föräldrapenningförmåner fullgör sin skyldighet enligt 20 kap. 8 § nämnda lag att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen.

5 § Ett elektroniskt dokument anses ha kommit in till den försäkringskassa som den försäkrades ärende hör till när det anlänt till den del av Riksförsäkringsverkets system för automatiserad behandling som av försäkringskassan anvisats som mottagningsställe för elektroniska dokument.

6 § När en försäkrad lämnar en försäkran för föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning genom elektroniskt dokument gäller inte kravet i 20 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om att uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete.

7 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, föreskriver i vilka fall certifikat eller elektroniska signaturer skall krävas inom försöksverksamheten.

________________

6

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den Prop. 2001/02:9 31 december 2002.

7

Den allmänna försäkringskassan kan efter skriftlig ansökan av den försäkrade besluta att hel sjukpenning för dag skall utges med 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller, vid sjukpenningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfaktor, även för dag som avses i 4 § första stycket 1 och 10 a § första stycket 1. Ett sådant beslut får meddelas om den försäkrade lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder med rätt till sjukpenning under en tolvmånadersperiod.
Ett beslut som avses i första stycket får även meddelas för en sjukperiod när den sökande som givare av biologiskt material enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. har rätt till sjukpenning till följd av ingrepp för att ta tillvara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp.
2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om Prop. 2001/02:9
  allmän försäkring    
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 b och 8 a §§ lagen (1962:381) om  
allmän försäkring1 skall ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

3 kap.

4 b §2 Den allmänna försäkringskassan

kan efter skriftlig ansökan av den försäkrade besluta att hel sjukpenning för dag skall utges med 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller, vid sjukpenningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfaktor, även för dag som avses i 4 § första stycket 1 och 10 a § första stycket 1. Ett sådant beslut får meddelas endast om den försäkrade lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder med rätt till sjukpenning under en tolvmånadersperiod.

Ett beslut enligt första stycket gäller från och med den kalendermånad då ansökan gjordes hos försäkringskassan, om inte annat sägs i beslutet. Beslutet skall gälla för viss tid som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl, tills vidare. Beslutet skall upphävas om villkoret enligt första stycket andra meningen inte längre är uppfyllt.

En försäkrad som har gjort ansökan enligt första stycket är skyldig att genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande över undersökningen, om försäkringskassan finner att det behövs för ärendets bedömning. För den försäkrades utgifter för undersökningen och för utlåtande över undersökningen lämnas ersättning i enlighet med vad regeringen förordnar.

1 Lagen omtryckt 1982:120. 8
2 Senaste lydelse 1997:562.
Den allmänna försäkringskassan skall, om det är nödvändigt för att kunna bedöma i vilken mån den försäkrades arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom samt om rehabilitering eller ytterligare utredningsåtgärder är nödvändiga, begära att han eller hon genomgår utredning för bedömning av hans eller hennes medicinska tillstånd, arbetsförmåga och behov av och möjligheter till rehabilitering.
Försäkringskassan skall under sjukperioden, när det finns skäl till det, undersöka om den försäkrade efter sådan åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap., helt eller delvis kan försörja sig själv genom arbete.
Försäkringskassan skall, när det kan anses nödvändigt för bedömningen av rätt till sjukpenning eller åtgärder enligt 7 b § eller 22 kap., under sjukperioden
1. infordra utlåtande av viss läkare eller annan sakkunnig,
2. göra förfrågan hos den försäkrade, den försäkrades arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter, och
3. besöka den försäkrade.
För kostnader som den enskilde har med anledning av en sådan utredning som avses i första eller

8 a §3

Den allmänna försäkringskassan skall, senast efter det att det särskilda läkarutlåtandet och den särskilda försäkran kommit in och efter hörande av en sådan försäkringsläkare som avses i 18 kap. 15 §, bedöma i vilken mån arbetsförmågan fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom samt om rehabilitering eller ytterligare utredningsåtgärder är erforderliga.

Försäkringskassan skall, om det är nödvändigt för bedömning enligt första stycket, begära att den försäkrade genomgår utredning för bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmågan och behovet av och möjligheterna till rehabilitering.

Försäkringskassan skall även annars under sjukperioden, när det finns skäl till det, undersöka om den försäkrade efter sådan åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap., helt eller delvis kan försörja sig själv genom arbete.

Försäkringskassan skall, när det kan anses nödvändigt för bedömningen av rätt till sjukpenning eller åtgärder enligt 7 b § eller 22 kap., under sjukperioden även i övrigt.

1. infordra utlåtande av viss läkare eller annan sakkunnig,

2. göra förfrågan hos den försäkrade, den försäkrades arbetsgivare, läkare eller någon annan som kan antas kunna lämna nödvändiga uppgifter, och

3. besöka den försäkrade.

För kostnader som den enskilde har med anledning av en sådan utredning som avses i andra eller

3 Senaste lydelse 1998:87. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Prop. 2001/02:9

9

fjärde stycket lämnas ersättning i enlighet med vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket föreskriver.

_____________

tredje stycket lämnas ersättning i Prop. 2001/02:9
enlighet med vad regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande,

Riksförsäkringsverket föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

10

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:774) om Prop. 2001/02:9
  ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring  

Härigenom föreskrivs att punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

4. Vid tillämpning av 14 kap. skall, om den avlidne är född år 1937 eller tidigare, bestämmelserna i 1, 3, 6 och 8 §§ i deras lydelse före den 1 januari 2001 samt punkterna 2 och 3 gälla för åren 2001 och 2002.

__________________

Föreslagen lydelse

4. Vid tillämpning av 14 kap. skall, om den avlidne är född år 1937 eller tidigare, bestämmelserna i 1, 3, 6 och 8 §§ i deras lydelse före den 1 januari 2001 samt punkten 2 gälla för åren 2001 och 2002.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

11

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om Prop. 2001/02:9
  sjuklön    
Härigenom föreskrivs att 12–15 §§ lagen (1991:1047) om sjuklön skall  
ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

12 §1

Arbetsgivaren skall till den allmänna försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan skall göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt.

Arbetsgivare med minst femtio anställda skall vidare lämna uppgift om sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön. En sådan uppgift skall lämnas skriftligen till Riksförsäkringsverket. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket får föreskriva att uppgifter i stället skall lämnas till försäkringskassan samt att uppgifterna får lämnas med hjälp av automatisk databehandling. Uppgift som avses i detta stycke skall lämnas senast vid utgången av den kalendermånad som följer efter den under vilken sjuklöneperioden löpte ut.

Om anmälningsskyldighet vid inträffad arbetsskada finns föreskrifter i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

    13 §2    
Den allmänna försäkringskassan Den allmänna försäkringskassan
kan, efter skriftlig ansökan, besluta kan, efter skriftlig ansökan, besluta
om särskilt högriskskydd för en om särskilt högriskskydd för en
arbetstagare som är försäkrad för arbetstagare som är försäkrad för
sjukpenning enligt lagen sjukpenning enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring. (1962:381) om allmän försäkring.
Ett sådant beslut får meddelas en- Ett sådant beslut får meddelas om
dast om den sökande har en sjuk- den sökande har en sjukdom som
dom som under en tolvmånaders- under en tolvmånadersperiod  
period          
1 Senaste lydelse 1998:1753. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. 12
2 Senaste lydelse 1999:817.

1.kan antas medföra ett större antal sjukperioder, eller

2.medför risk för en eller flera längre sjukperioder.

För den som avses i första stycket 1 skall 15 och 16 §§ tillämpas på sökanden och dennes arbetsgivare. För den som avses i första stycket 2 skall endast 16 § tillämpas.

Ett beslut enligt första stycket skall meddelas av den försäkringskassa som anges i 25 § och avse den sökandes samtliga anställningar samt gälla från och med den kalendermånad då ansökan gjordes hos försäkringskassan eller från och med den senare kalendermånad som anges i beslutet. Beslutet gäller till och med den dag som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl, tills vidare. Beslutet skall upphävas om villkoret enligt första stycket andra meningen 1 eller 2 inte längre är uppfyllt. Om beslutet upphävs skall försäkringskassan på lämpligt sätt underrätta arbetsgivaren om detta.

1. kan antas medföra ett större Prop. 2001/02:9 antal sjukperioder, eller

2. medför risk för en eller flera längre sjukperioder.

Ett beslut som avses i första stycket får även meddelas för en sjukperiod när den sökande som givare av biologiskt material enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. har rätt till sjuklön till följd av ingrepp för att ta till vara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp.

För den som avses i första stycket 1 och andra stycket skall 15 och 16 §§ tillämpas på sökanden och dennes arbetsgivare. För den som avses i första stycket 2 skall endast 16 § tillämpas.

Ett beslut enligt första och andra styckena skall meddelas av den försäkringskassa som anges i 25 § och avse den sökandes samtliga anställningar. Ett beslut enligt första stycket skall gälla från och med den kalendermånad då ansökan gjordes hos försäkringskassan eller från och med den senare kalendermånad som anges i beslutet. Detta beslut gäller till och med den dag som anges i beslutet eller, om det finns särskilda skäl, tills vidare. Beslutet skall upphävas om villkoret enligt första stycket andra meningen 1 eller 2 inte längre är uppfyllt. Om beslutet upphävs skall försäkringskassan på lämpligt sätt underrätta arbetsgivaren om detta.

14 §  
En arbetstagare som har gjort En arbetstagare som har gjort  
ansökan enligt 13 § är skyldig att ansökan enligt 13 § första stycket  
genomgå undersökning av läkare är skyldig att genomgå undersök-  
eller tandläkare och att ge in utlå- ning av läkare eller tandläkare och  
tande över undersökningen, om att ge in utlåtande över undersök-  
försäkringskassan finner att det be- ningen, om försäkringskassan fin-  
hövs för ärendets bedömning. För ner att det behövs för ärendets  
arbetstagarens utgifter för under- bedömning. För arbetstagarens ut-  
sökningen och för utlåtande över gifter för undersökningen och för 13
   

undersökningen lämnas ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i enlighet med vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket föreskriver.

utlåtande över undersökningen Prop. 2001/02:9 lämnas ersättning från sjukförsäk-

ringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i enlighet med vad regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket föreskriver.

15 §3

Om ett beslut enligt 13 § första Om ett beslut enligt 13 § första
stycket 1 gäller för arbetsgivaren stycket 1 eller andra stycket gäller
utges sjuklön till arbetstagaren för arbetsgivaren utges sjuklön till
även för dag som avses i 6 § första arbetstagaren även för dag som
stycket 1. avses i 6 § första stycket 1.
_________________  

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande beträffande sjuklön som avser tid före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 1997:569.

14

Försäkringskassan skall besluta om återbetalning enligt 22 § och om återbetalning av bostadsbidrag som i övrigt har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Om det finns särskilda skäl för det får kassan efterge krav på återbetalning helt eller delvis. Vid bedömning av om sådana skäl föreligger skall särskilt beaktas sökandens och dennes medsökandes förmåga att kunna betala tillbaka bidraget. För att rätten till eftergift skall kunna prövas skall skyldigheten enligt 24 § att anmäla ändrade förhållanden ha fullgjorts av sökanden och dennes medsökande. Om de inte har anmält ändrade förhållanden kan eftergift ändå prövas om de skäligen inte borde ha insett att de var skyldiga att göra en sådan anmälan. Om sökanden eller dennes medsökande medvetet eller av oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter till grund för bedömningen av rätten till bostadsbidrag, får kravet på återbetalning inte efterges.
2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om Prop. 2001/02:9
  bostadsbidrag    
Härigenom föreskrivs att 28 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag  
skall ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

28 §1 Försäkringskassan skall besluta

om återbetalning enligt 22 § och om återbetalning av bostadsbidrag som i övrigt har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Om det finns särskilda skäl för det får kassan efterge krav på återbetalning helt eller delvis. Vid bedömning av om sådana skäl föreligger skall särskilt beaktas sökandens och dennes medsökandes förmåga att kunna betala tillbaka bidraget. Om dessa inte fullgjort sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag eller medvetet eller av oaktsamhet lämnat felaktiga uppgifter till grund för bedömningen av rätten till bostadsbidrag, får kravet på återbetalning inte efterges.

Vid en senare utbetalning av bostadsbidrag eller annan ersättning som skall betalas ut av allmän försäkringskassa till någon som skall betala tillbaka bidrag enligt första stycket får kassan hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har lämnats för mycket.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på bostadsbidrag som lämnats från och med den 1 januari 2000.

1 Senaste lydelse 1999:246.

15

2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om Prop. 2001/02:9
  allmän pensionsavgift    
Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1744) om allmän pensions-  
avgift skall ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

3 §1

Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i 2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, dels på sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 2 kap. nämnda lag om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ettusen kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det förhöjda prisbasbeloppet som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Därvid skall i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om inkomstgrundad ålderspension. Därvid skall i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.

1 Senaste lydelse 1999:1288.

16

Fördelningen av avgiften skall göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Återstoden förs, efter avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första–Fjärde AP-fon- derna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
Vid beräkning av avgift på ersättning enligt 2 § skall det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet en- ligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i följande ordning:
1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,
2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,
3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,
4. annan inkomst av anställning.
2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om Prop. 2001/02:9
  statlig ålderspensionsavgift  
Härigenom föreskrivs att 4, 8 och 9 §§ lagen (1998:676) om statlig ål-  
derspensionsavgift skall ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

4 §1 Vid beräkning av avgift på er-

sättning enligt 2 § skall det bortses från en försäkrads inkomster som överstiger 8,07 förhöjda prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i följande ordning:

1. ersättningar enligt 2 § 1 som utgör inkomst av annat förvärvsarbete,

2. annan inkomst av annat förvärvsarbete,

3. ersättningar enligt 2 § som utgör inkomst av anställning,

4. annan inkomst av anställning.

8 §2 Fördelningen av avgiften skall

göras enligt följande. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Återstoden förs till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Regeringen skall för varje år fastställa andelarna efter förslag från Riksförsäkringsverket.

1 Senaste lydelse 1999:968. 17
2 Senaste lydelse 2000:198.
        9 §3 Prop. 2001/02:9
Slutlig avstämning av avgifterna Slutlig avstämning av avgifterna
skall göras året efter fastställelse- skall göras året efter fastställelse-
året. Den skillnad som framkom- året. Den skillnad som framkom-
mer mellan beräknade belopp och mer mellan beräknade belopp och
de belopp som slutligt framräknas de belopp som slutligt framräknas
för det aktuella året skall regleras i för det aktuella året skall regleras
samband med att storleken på de gentemot Riksgäldskontoret i sam-
preliminära avgifterna bestäms. band med en kommande prelimi-
Det belopp som skall regleras när överföring och gentemot För-
gentemot Riksgäldskontoret be- sta–Fjärde AP-fonderna i sam-
räknas med sådan avkastning som band med att storleken på de pre-
anges i 8 kap. 1 § första stycket liminära avgifterna bestäms. Det
lagen (1998:674) om inkomst- belopp som skall regleras gent-
grundad ålderspension och det emot Riksgäldskontoret beräknas
belopp som skall regleras gent- med sådan ränta som anges i avtal
emot Första–Fjärde AP-fonderna som avses i 8 kap. 1 § första
med sådan ränta som anges i stycket lagen (1998:674) om in-
19 kap. 3 § skattebetalningslagen komstgrundad ålderspension och
(1997:483).       det belopp som skall regleras
          gentemot Första–Fjärde AP-fon-
          derna med sådan ränta som anges i
          19 kap. 3 § skattebetalningslagen
          (1997:483).  

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 1 kap. 8 § första stycket lagen om inkomstgrundad ålderspension.

_________________

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2.Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

3.Bestämmelsen i 9 § tillämpas första gången vid avstämningen år 2002.

3 Senaste lydelse 2000:198.

18

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Härigenom föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07 förhöjda prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall föras till staten.

Den andel av influtna ålderspensionsavgifter som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall föras till staten.

Den andel av avgifterna som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år skall föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning.

Återstoden av avgifterna skall föras till Första–Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder).

7 §

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § skall stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter och pensionspoäng samt inkomster som överstiger 8,07 för- höjda prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § skall stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gång- er det för året gällande inkomst- basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten skall beräknas med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret skall beräknas med sådan ränta som anges i avtal som avses i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002.

Prop. 2001/02:9

19

2.9 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen Prop. 2001/02:9
  (1999:799)    
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringslagen  
(1999:799) skall ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

5 kap.

5 §1

Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser någon som inte är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ärendet avgöras av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde regelmässigt arbetar. Är den enskilde sjöman skall ärendet, om det inte avser pension, avgöras av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa.

Om det inte med stöd av första stycket kan bestämmas till vilken försäkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

Om det inte med stöd av första stycket kan bestämmas till vilken försäkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av

1.Gotlands läns allmänna försäkringskassa om ärendet gäller pension, yrkesskadelivränta eller livränta som bestäms med tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, och

2.Stockholms läns allmänna försäkringskassa i övriga fall.

6 §

Ärenden som gäller personer vilka har rätt till förmåner som familjemedlemmar skall alltid avgöras av samma försäkringskassa som skall avgöra ett ärende angående den från vilken de härleder rätten till förmåner.

Ett ärende, som avser någon som omfattas eller väljer att omfattas av svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, skall avgöras av

Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

Ett ärende, som avser någon som omfattas eller väljer att omfattas av svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, skall avgöras av

1. Gotlands läns allmänna försäkringskassa om ärendet gäller

1 Senaste lydelse 2000:1403. 20

pension, yrkesskadelivränta eller Prop. 2001/02:9 livränta som bestäms med tillämp-

ning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, och

2. Stockholms läns allmänna försäkringskassa i övriga fall.

_________________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

21

2.10 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen Prop. 2001/02:9
  (1999:799)    
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringslagen  
(1999:799) skall ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

5 kap.

5 §1

Ett ärende som skall avgöras av en allmän försäkringskassa och avser någon som inte är bosatt i Sverige skall avgöras av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om dygnsvilan inte tillbringas i Sverige, skall ärendet avgöras av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde den enskilde regelmässigt arbetar. Är den enskilde sjöman skall ärendet, om det inte avser pension, avgöras av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa.

Om det inte med stöd av första stycket kan bestämmas till vilken försäkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av

1.Gotlands läns allmänna försäkringskassa om ärendet gäller pension, yrkesskadelivränta eller livränta som bestäms med tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, och

2.Stockholms läns allmänna försäkringskassa i övriga fall.

Om det inte med stöd av första stycket kan bestämmas till vilken försäkringskassa ärendet hör, skall ärendet avgöras av

1.Gotlands läns allmänna försäkringskassa om ärendet gäller pension, sjukersättning, aktivitetsersättning, yrkesskadelivränta el- ler livränta som bestäms med tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, och

2.Stockholms läns allmänna försäkringskassa i övriga fall.

6 §2

Ärenden som gäller personer vilka har rätt till förmåner som familjemedlemmar skall alltid avgöras av samma försäkringskassa som skall avgöra ett ärende angående den från vilken de härleder rätten till förmåner.

Ett ärende, som avser någon som omfattas eller väljer att omfattas av svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, skall avgöras av

1Senaste lydelse se lagförslag 2.9.

2Senaste lydelse se lagförslag 2.9.

Ett ärende, som avser någon som omfattas eller väljer att omfattas av svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, skall avgöras av

22

1. Gotlands läns allmänna för- 1. Gotlands läns allmänna för- Prop. 2001/02:9
säkringskassa om ärendet gäller säkringskassa om ärendet gäller
pension, yrkesskadelivränta eller pension, sjukersättning, aktivitets-
livränta som bestäms med tillämp- ersättning, yrkesskadelivränta el-
ning av lagen (1976:380) om ar- ler livränta som bestäms med
betsskadeförsäkring, och   tillämpning av lagen (1976:380)
      om arbetsskadeförsäkring, och
2. Stockholms läns allmänna 2. Stockholms läns allmänna
försäkringskassa i övriga fall. försäkringskassa i övriga fall.
__________________        

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

23

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2001/02:9

24-timmarsmyndighet

Regeringen redovisade i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) riktlinjer för och kraven på den framtida statliga förvaltningen. Vad avser informationsteknikens användning anförde regeringen i propositionen bl.a. att statsförvaltningen bör, med beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter, ta till vara informationsteknikens möjligheter att förenkla och förbättra kontakterna för medborgare och företag med myndigheterna.

I prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla slår regeringen bl.a. fast att

den statliga förvaltningen bör vara ett föredöme som aktiv användare av informationsteknik i den egna verksamheten och i samverkan med företag och medborgare,

utvecklingen av s.k. 24-timmarsmyndigheter som är elektroniskt tillgängliga för informationshämtande och ärendehantering bör stimuleras,

för att öka tilliten hos dem som skall utnyttja den nya tekniken bör hög säkerhet garanteras i den elektroniska kommunikationen mellan myndigheter, företag och medborgare,

det är angeläget att snabbt få till stånd för statsförvaltningen gemensamma säkerhetslösningar som innefattar system för hantering av elektroniska signaturer, samt att

det inom socialförsäkringens administration finns ett stort behov av modernisering av IT-stödet.

Vidare konstaterar regeringen i propositionen att ett par förslag i det utvecklingsprogram som Riksförsäkringsverket presenterat är särskilt viktiga. Det ena är att huvuddelen av ärendehandläggningen skall ges nytt IT-stöd som skall medverka till att förkorta handläggningstiderna och förbättra kvaliteten i försäkringskassornas beslutsunderlag. Det andra är att allmänhetens möjligheter till självbetjäning via ett utvecklat IT-stöd hos försäkringskassorna avses gradvis komma att öka inom olika försäkringsområden.

Regeringen har även i augusti 2000 presenterat ett handlingsprogram, En förvaltning i demokratins tjänst – ett handlingsprogram, för IT-ut- vecklingen inom förvaltningen som riktar sig till verksledningar och anställda inom statlig förvaltning.

Introduktionen av självbetjäningstjänster inom socialförsäkringsadministrationen aktualiserar en analys av behovet av ny lagstiftning eller annan normgivning inom såväl socialförsäkringen som andra områden, exempelvis förvaltningsrätten. De områden som därvid är centrala är de tilltänkta interaktiva tjänsterna och de till dessa knutna funktioner som bl.a. innebär direktåtkomst till olika personregister inom förvaltningen. Arbetet med dessa frågor och med att utforma förslag till ny lagstiftning bedrivs i projektform inom socialförsäkringsenheten i Socialdepartementet. I projektet har utarbetats förslag till lagstiftning som redovisats i Promemoria om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen (dnr S2001/6128/SF). Promemorian

har remissbehandlats och finns tillgänglig på regeringens hemsida

24

www.regeringen.se. Remissvaren finns tillgängliga i Socialdepartementet Prop. 2001/02:9 (dnr S2001/6128/SF).

Ersättning till levande donatorer av organ och vävnader

Landstingsförbundet har i skrivelser den 21 maj 1997 och 23 april 1999 (dnr S97/4520/F) hemställt att regeringen vidtar erforderliga åtgärder för att tillmötesgå behovet av en annan finansiär än i dag vad gäller sjuklön till personer som donerar organ. Riksförbundet för Njursjuka har i skrivelser till Socialdepartementet den 13 augusti 1999, 4 februari 2000 och 14 december 2000 begärt att ersättningssystemet ändras så att full ersättning ges till levande donatorer i samband med donationsingrepp för förlorad arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet. Socialdepartementet har inhämtat yttrande (dnr S1999/6569/SF) över skrivelserna från Landstingsförbundet och Riksförbundet för Njursjuka från Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen.

Regeringens förslag har beretts i samråd med Landstingsförbundet.

Uppgiftsskyldigheten för arbetsgivare om sjukdomsfall som har gett rätt till sjuklön

I en skrivelse (dnr S2001/3073/SF) till Socialdepartementet den 5 april 2001 begär Riksförsäkringsverket att arbetsgivares skyldighet att lämna uppgift om sjukdomsfall som gett rätt till sjuklön skall upphöra fr.o.m. 2002. Verket föreslår vidare att Statistiska centralbyrån får i uppdrag att bli insamlande myndighet för all statistik om sjuklön. Riksförsäkringsverket skall dock fortsätta att vara statistikansvarig myndighet. Förslaget innebär att nuvarande system med sjuklöneaviseringar från arbetsgivare helt upphör och i stället ersätts med ett renodlat statistiksystem. Ärendet har beretts inom Regeringskansliet.

Fördjupad bedömning av sjukpenningrätten

I juni 1999 beslutade regeringen om direktiv (dir. 1999:54) som gav en särskild utredare i uppdrag att göra en analys av sjukförsäkringen. Utredningen (S 1999:11) antog namnet Sjukförsäkringsutredningen. I augusti 2000 överlämnades delbetänkandet Sjukförsäkring – basfakta och utvecklingsmöjligheter (SOU 2000:72) och i december 2000 överlämnades slutbetänkandet Sjukfrånvaro och sjukskrivning (SOU 2000:121).

I december 2000 beslutade regeringen om direktiv (dir. 2000:92) som gav en utredare i uppdrag att göra en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Vid översynen skall bl.a. de förslag som lämnats av Sjukförsäkringsutredningen behandlas. Utredningen (S 2000:07) antog namnet Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. I februari 2001 överlämnades en första delrapport Handlingsplanens uppläggning och inriktning. I juni 2001 överlämnades delrapporten Punkter i en handlingsplan som främst behandlar åtgärder på kort sikt. Rapporten finns tillgänglig i Socialdepartementet (S2001/6318/SF) samt på utredningens hemsida www.sjukforsakring.gov.se. Senast den 15 december 2001 skall utreda-

ren i en slutrapport redovisa åtgärder på längre sikt.

25

I budgetunderlaget för 2002–2004 föreslår Riksförsäkringsverket (dnr Prop. 2001/02:9 S2001/1890/SF) att den lagreglerade detaljutformningen av försäkrings-

kassans arbete med den fördjupade bedömningen tas bort. Sjukförsäkringsutredningens slutsats av Riksförsäkringsverkets utvär-

dering är att den ”tvångsmässiga” prioriteringen av generella insatser till en viss tidpunkt fått till följd att resurser inte kunnat användas på ett optimalt sätt. Utredningen anser därför att detaljregleringen av formerna för försäkringskassans bedömning av enskilda fall skall tas bort.

Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet anser att bestämmelserna om fördjupad bedömning inte kan efterlevas och inte heller fyller något större behov och att den därför bör upphävas.

Sjukförsäkringsutredningens betänkanden har remissbehandlats och remissvaren finns tillgängliga i Socialdepartementet (dnr S2000/5104/SF och S2000/8461/SF).

Eftergift av bostadsbidrag

Riksdagen beslutade med anledning av propositionen Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. (prop. 1998/99:77, bet. 1998/99:BoU9 rskr. 1998/99:186) att ändra 28 § bostadsbidragslagen (BOL). Syftet var att öka möjligheterna för bidragstagare med återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag att beviljas eftergift med betalningen. Undersökningar som Riksförsäkringsverket (RFV) har gjort visar att syftet inte uppnåtts. Re- geringen gav därför i mars 2001 RFV i uppdrag att utreda frågan om en vidgning av möjligheten att få sin rätt till eftergift prövad. RFV överlämnade skrivelsen RFV Anser 2001:2 Reglerna om eftergift för bostadsbidrag – förslag från RFV den 1 juni 2001. Skrivelsen har remissbehandlats. Regeringens förslag överensstämmer i huvudsak med RFV:s förslag. RFV har i skrivelsen till regeringen också föreslagit ytterligare förändringar inom eftergiftshanteringen. Regeringen avser inte att lägga några sådana förslag.

Indexering av efterlevandepensioner

I propositionen Anpassning i ålderspensionssystemet inför 2001, m.m. (prop. 1999/2000:138) föreslogs att ATP i form av ålderspension skulle följsamhetsindexeras från och med 2002. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen (bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11). Inom Regeringskansliet har uppmärksammats att lagen har fått en för vid tolkning. Förslaget innebär en rättelse av tidigare beslut.

Statlig ålderspensionsavgift

Riksförsäkringsverket har i en skrivelse som inkom till regeringen den 15 januari 2001 (dnr S2001/295/SF) föreslagit att regleringen av den statliga ålderspensionsavgiften gentemot Riksgäldskontoret skall göras på samma sätt som sker med de ålderspensionsavgifter som betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980), dvs. i april månad samma år som avstäm-

26

ningen görs. Förslaget har beretts inom Regeringskansliet och i samråd Prop. 2001/02:9 med Riksförsäkringsverket.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Förslagen till ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter, avseende det belopp som beräkningarna skall göras utifrån har beretts inom Regeringskansliet. Förslagen är en följd av tidigare ställningstagande i proposition 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

Ändrad forumregel

Regeringen beslutade den 29 mars 2001 att Stockholms läns allmänna försäkringskassas utlandskontors pensionsverksamhet skall omlokaliseras till Gotlands läns allmänna försäkringskassa. Verksamheten skall från och med den 1 januari 2002 bedrivas på Gotland.

Till grund för beslutet låg Organisationskommitténs (S 2000:04) skrivelse Utlokalisering av verksamhet till försäkringskassan i Gotlands län med anledning av strukturomvandling inom Försvarsmakten (dnr S2000/8416/SF).

I organisationskommitténs skrivelse uppmärksammades bl.a. att vissa författningsändringar behövde vidtas i samband med omlokaliseringen av verksamheten vid utlandskontoret.

I en i Socialdepartementet den 21 maj 2001 upprättad promemoria angavs förslag till sådana förändringar i lagstiftningen som bedömdes nödvändiga för att Gotlands läns allmänna försäkringskassa från och med den 1 januari 2002 skall vara behörig att avgöra utlandsärenden i enlighet med regeringsbeslutet. Promemorian har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Socialdepartementet (dnr S2001/4762/SF).

4Försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

Bakgrund

I Riksförsäkringsverkets utvecklingsprogram har utarbetats en Internetstrategi med riktlinjer för interaktiva självbetjäningstjänster. Avsikten är att självbetjäningstjänster inledningsvis skall införas inom föräldraförsäkringen, närmare bestämt förmånsslagen föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Naturligtvis är avsikten att möjligheterna att kunna göra personliga besök hos försäkringskassan eller skicka brev eller ringa skall kvarstå för dem som inte önskar eller har möjlighet att utnyttja självbetjäningstjänsten. Försäkringskassornas serviceskyldighet och myndighetsutövning

gäller således alla försäkrade. Vid utformningen av verksamheten med

27

självbetjäningstjänst är det också viktigt att beakta de statliga myndig- Prop. 2001/02:9 heternas ansvar för genomförandet av målen för handikappolitiken enligt

lagen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken.

Möjligheterna till självbetjäning inom föräldraförsäkringen skall enligt Internet-strategin inbegripa

tillgång via Internet till individ/familjeanpassad information,

möjlighet att via Internet följa ett ärende och ta del av viktig status, samt

möjlighet att skapa ansökningar elektroniskt och skicka dessa via

Internet till försäkringskassan.  
Genomförandet i full skala av möjligheten till självbetjäning inom för-  
äldraförsäkringen planeras ske vid årsskiftet 2002/2003. Dessförinnan  
skall dock en försöksverksamhet genomföras i olika omgångar. Den för-  
sta omgången beräknas starta vid årsskiftet 2001/2002.  
På uppdrag av regeringen har Statskontoret i rapporten 24-timmars-  
myndigheten – förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i  
medborgarnas tjänst (2000:21) lämnat förslag till kriterier för begreppet  
24-timmarsmyndighet. Statskontorets slutsats i rapporten är att krite-  
rierna primärt skall ta fasta på myndigheternas manifesterade förmåga till  
elektronisk tjänsteinteraktivitet visavi medborgare och företag. I begrep-  
pet 24-timmarsmyndighet ligger enligt Statskontoret även ett antal andra  
funktioner, såsom lämnande av information om myndigheten och de an-  
svarsområden den administrerar. Dessa typer av tjänster tillhandahålls av  
såväl Riksförsäkringsverket som försäkringskassorna redan i dag genom  
de hemsidor som är tillgängliga via Internet. Den centrala funktionen  
inom begreppet 24-timmarsmyndighet är dock möjligheten till interak-  
tiva tjänster som inbegriper såväl lämning och hämtning av individ-  
orienterad information som inledande och annan hantering av ärenden.  
Ett samlingsbegrepp för den sistnämnda funktionen kan sägas vara själv-  
betjäningstjänster.  
Självbetjäningstjänsten inom föräldraförsäkringen skall omfatta möj-  
ligheter för de försäkrade att via en hemsida få tillgång till allmän infor-  
mation om de olika förmånerna. Det skall därvid finnas möjligheter till  
interaktiv simulering av olika uttag etc. utifrån förutsättningar angivna av  
den försäkrade. De försäkrade skall ha tillgång till individorienterad in-  
formation om tillgängligt antal dagar att ta ut, anmäld årsinkomst etc.  
som hämtas från socialförsäkringsregister. Även den individorienterade  
informationen kommer att kunna användas av den försäkrade i olika si-  
muleringsprogram. Dessa kommer bl.a. att innebära förbättrade möjlig-  
heter för individen att exempelvis överblicka och planera ett uttag av  
föräldraledighet. Dessutom kommer den individorienterade information-  
en att kunna användas på så sätt att registrerade uppgifter automatiskt  
läggs in i elektroniska blanketter för försäkran m.m. En försäkrad skall  
således också kunna göra anmälan om uttag av förmåner och lämna in  
s.k. försäkran för föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning  
direkt via Internet och därvid använda sig av olika hjälpfunktioner som  
underlättar detta.  
Syftet med den föreslagna lagen om försöksverksamhet är att i rättsligt  
hänseende möjliggöra en försöksverksamhet med användning av själv-  
betjäningstjänster inom föräldraförsäkringen under tiden fram till dess att 28
 

en fullskaleverksamhet inleds. Genom försöksverksamheten erhålls ett Prop. 2001/02:9 underlag såväl för teknisk och innehållsmässig utveckling av självbetjäningstjänsterna som för den lagstiftning som skall ligga till grund för

de självbetjäningstjänster som kommer att vara tillgängliga för alla. Av naturliga skäl bör en sådan lagstiftning om försöksverksamhet inte innebära en alltför ingående reglering fastslagen i lag. Analysen till grund för förslagen har inriktats på att identifiera de nödvändiga förändringar av lagstiftningen som måste komma till stånd för att försöksverksamheten skall kunna inledas. Den av regeringen tilltänkta utvecklingen när det gäller tillskapande av 24-timmarsmyndigheter i full skala torde emellertid påkalla ett mer övergripande lagstiftningsarbete, inte minst när det gäller förvaltningsrätten.

4.1Lagens tillämpningsområde m.m.

Regeringens förslag: Försöksverksamheten med 24-timmarsmyndig- het inom socialförsäkringsadministrationen skall omfatta förmånerna föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka som skall erbjudas att delta i försöksverksamheten och omfattningen i övrigt. Försöksverksamheten skall pågå under 2002.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ett par av remissinstanserna efterfrågar klarläg-

ganden av vad som ligger i begreppet 24-timmarsmyndighet i 1 §. Brotts- förebyggande rådet (BRÅ) ifrågasätter om begreppet 24-timmarsmyndig- het är relevant för det slag av myndighetsservice som Internet-tjänsterna omfattar. Gävle tingsrätt anser att 1 § andra stycket i den föreslagna lagen bör förtydligas vad beträffar den angivna ramen för försöksverksamheten. Riksförsäkringsverket (RFV) tillstyrker förslaget. Stockholms läns allmänna försäkringskassa har ingen invändning mot förslaget. Några remissinstanser har ifrågasatt den föreslagna tidsramen för försöksverksamheten.

Skälen för regeringens förslag: Uttrycket 24-timmarsmyndighet används relativt allmänt som beteckning för olika nätbaserade tjänster som tillhandahålls eller kommer att tillhandahållas allmänheten av den offentliga förvaltningen. Inom ramen för begreppet ligger såväl tillhandahållande av information som av s.k. självbetjäningstjänster med möjligheter att göra ansökan etc. via Internet. Vid utformningen av den föreslagna lagen om försöksverksamhet har Statskontorets ovan nämnda rapport med förslag till kriterier för begreppet beaktats. Några mer fasta avgränsningar av uttrycket synes inte vara möjliga att göra utifrån Statskontorets redovisning i rapporten. Det finns dessutom goda skäl att tro att utvecklingen inte är avslutad när det gäller vilka former myndigheternas användning av Internet-baserade tjänster kommer att få. I den föreslagna lagen preciseras emellertid i 4 § att försöksverksamheten med 24-tim- marsmyndighet omfattar vissa i lagen direkt angivna tjänster och detta utgör i förevarande fall ramen för verksamheten. Med hänsyn härtill och då den föreslagna lagen endast omfattar en begränsad försöksverksamhet

29

ter det sig inte lämpligt att i lagtext nu närmare precisera själva begreppet Prop. 2001/02:9 24-timmarsmyndighet.

Det måste bedömas som angeläget att de riktlinjer regeringen slagit fast i propositionerna Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) och Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86) kan komma till uttryck i den offentliga förvaltningen inom en relativt snar framtid. Avsikten är att interaktiva självbetjäningstjänster vid årsskiftet 2002/2003 skall införas i full skala inom föräldraförsäkringen, närmare bestämt inom förmånsslagen föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Med hänsyn härtill är det nödvändigt att försöksverksamhet dessförinnan kan påbörjas vid en sådan tidpunkt att en utvärdering av denna kan ligga till grund för lagstiftning avseende fullskaleverksamheten. Utifrån detta perspektiv erfordras att försöksverksamheten påbörjas redan vid kommande årsskifte och avslutas den 31 december 2002, när fullskaleverksamheten är tänkt att starta. Lagen om försöksverksamheten bör således träda i kraft den 1 januari 2002 och gälla till och med den 31 december samma år.

Såvitt kan bedömas kommer försöksverksamheten att vara begränsad till någon eller några försäkringskassor. Även andra begränsningar vad avser kretsen försäkrade som kan delta i försöksverksamheten eller på annat sätt kan komma att bli aktuella. Hur urvalet deltagare etc. skall bestämmas kan emellertid inte för närvarande överblickas. Det får därför ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att genom föreskrifter närmare precisera detta. Enligt regeringens uppfattning innebär den i promemorian föreslagna lagtexten tillräckliga möjligheter att definiera de olika grupper av försäkrade som skall erbjudas att vara deltagare i verksamheten. Lagtexten har utformats så att det klargörs att vissa grupper av försäkrade kan väljas ut att erbjudas att delta i verksamheten.

Naturligtvis är avsikten att medverkan i försöksverksamheten skall vara frivillig.

4.2 Definition av elektroniskt dokument  
       
  Regeringens förslag: Med ett elektroniskt dokument avses enligt den    
  föreslagna lagen en upptagning som gjorts med hjälp av automatiserad    
  behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett    
  visst tekniskt förfarande enligt vad som föreskrivs av regeringen eller    
  den myndighet regeringen bestämmer.    
  Promemorians förslag: I promemorian föreslås en definition som inte  
innehåller några krav på att innehåll och utställare skall kunna verifieras  
genom ett visst tekniskt förfarande.  
  Remissinstanserna: Gävle tingsrätt och Stockholms läns allmänna  
försäkringskassa har ingen erinran mot förslaget. Statskontoret påtalar  
behovet av att i en gemensam lagstiftning fastställa en definition av elek-  
troniska dokument. Riksförsäkringsverket (RFV) och Riksskatteverket  
(RSV) avstyrker förslaget med hänvisning till att den föreslagna defini-  
tionen saknar villkoret att dokumentets innehåll och utställaren skall  
kunna verifieras genom ett visst tekniskt förfarande och därigenom av- 30
       
viker från annan nu gällande lagstiftning där detta villkor ingår i defini- Prop. 2001/02:9  
tionen för elektroniskt dokument. Verken föreslår att begreppet elektro-  
nisk handling i stället skall användas. RSV hänvisar i den delen till IT-  
utredningens förslag (SOU 1996:40). Post- och telestyrelsen (PTS) anför  
att det efter Datastraffrättsutredningens betänkande (SOU:1992:110) och  
IT-utredningens betänkande (SOU 1996:40) funnits ett brett samförstånd  
om att en sammanställning av uppgifter skall betecknas som dokument  
bara när sammanställningen är fixerad eller låst. Med fixerad avses att  
innehållet inte eller endast med svårighet kan ändras. Dokumentbegrep-  
pet kan även få betydelse för bedömningar vid tillämpning av brottsbal-  
ken och tryckfrihetsförordningen. PTS föreslår att det vid den fortsatta  
beredningen av promemorian övervägs att ansluta till begreppet handling  
i stället för att använda termen elektroniskt dokument. Premiepensions-  
myndigheten (PPM) konstaterar att det i 13 kap. 3 § andra stycket lagen  
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP) angetts en definition  
för begreppet elektroniskt dokument som motsvarar den i promemorian  
föreslagna definitionen, utom såtillvida att det i LIP inte anges att reger-  
ingen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare  
föreskrifter om det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet eller för-  
farandet i övrigt. PPM anser inte att det är motiverat att införa en annan  
definition av begreppet än den som redan finns i en av socialförsäkrings-  
administrationens egna lagar. Kalmar läns allmänna försäkringskassa  
anser det vara mindre tillfredsställande att den föreslagna definitionen  
avviker från vad som anges i tullagen och att en gemensam begrepps-  
apparat bör eftersträvas inom den offentliga sektorn.  
Skälen för regeringens förslag: Försöksverksamheten med självbe-  
tjäningstjänst skall baseras på en hemsida på Internet som disponeras av  
Riksförsäkringsverket. Det förutsätter att deltagarna vid användandet av  
tjänsten använder sig av viss programvara m.m., som utvecklats inom  
Riksförsäkringsverket. Det behov av avgränsning som följer av detta bör  
lagtekniskt lösas genom en regel om att kommunikationen från den för-  
säkrade till försäkringskassan inom ramen för självbetjäningstjänsten  
skall ske genom elektroniskt dokument så som det definieras i lagen om  
försöksverksamhet.  
Som påtalats av ett flertal remissinstanser avviker den i promemorian  
föreslagna definitionen från ett antal definitioner av elektroniskt doku-  
ment som återfinns i nu gällande lagstiftning, bl.a. i tullagen  
(2000:1281). Enligt 2 § tullagen avses med ett elektroniskt dokument en  
upptagning som har gjorts med hjälp av automatisk databehandling och  
vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt för-  
farande. PTS har vidare gjort gällande att det efter Datastraffrättsutred-  
ningens betänkande (SOU 1992:110) och IT-utredningens betänkande  
(SOU 1996:40) råder ett brett samförstånd om att en elektronisk sam-  
manställning av uppgifter skall betecknas som dokument bara när sam-  
manställningen är fixerad eller låst, dvs. det skall finnas vissa möjligheter  
till kontroll av huruvida dokumentet förvanskats efter det att utställaren  
signerat det. Det är enligt regeringens uppfattning givetvis eftersträvans-  
värt att i så hög grad som möjligt uppnå en enhetlighet när det gäller de-  
finitioner av det aktuella slaget.  
Här bör också beaktas frågan om det i sig är lämpligt att vid använd-  
ning av Internet-baserade tjänster hos myndigheter över huvud taget 31
 

godta mindre säkra former för identifiering och säkring av dokuments Prop. 2001/02:9 äkthet än vad som är fallet med elektroniska signaturer. Justitiekanslern

har i sitt remissyttrande med hänvisning till rättssäkerhetsskäl bestämt motsatt sig att andra lösningar än elektroniska signaturer skall kunna tillämpas. När det gäller metod för säkring av identitet hos den som ansöker om förmåner etc. via Internet är olika alternativ tänkbara. Vilken säkerhetsnivå som bör krävas i det enskilda fallet måste dock vara avhängigt av bl.a. vilken karaktär som det aktuella dokumentet har och vilka risker som en lägre säkerhetsnivå än användande av elektroniska signaturer kan medföra. Efter övervägande av bl.a. Justitiekanslerns synpunkter i frågan har regeringen gjort den bedömningen att när elektroniska dokument används inom ramen för den aktuella försöksverksamheten, så bör elektroniska signaturer användas för säkring av identitet och som skydd mot förvanskning. Därmed bortfaller det i promemorian beaktade skälet att föreslå att lagen om försöksverksamhet skulle innehålla en annan definition av begreppet elektroniskt dokument än vad som anges i annan nu gällande lagstiftning.

Sammanfattningsvis anser regeringen mot bakgrund av det anförda att en annan lösning än den som föreslagits i promemorian bör väljas. I lagen om försöksverksamhet bör således begreppet elektroniskt dokument definieras som en upptagning som gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. På så sätt uppnås den av ett flertal remissinstanser efterfrågade enhetligheten vad avser definitionen av elektroniskt dokument. Vilken programvara m.m. som skall användas bör av naturliga skäl inte preciseras i lag. Det får således ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att närmare föreskriva vilka villkor för det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om förfarandet i övrigt som skall gälla.

4.3 Inkommen handling  
       
  Regeringens förslag: Ett elektroniskt dokument skall i förvaltnings-    
  rättslig mening anses ha kommit in till försäkringskassan, när det an-    
  länt till den del av Riksförsäkringsverkets system för automatiserad    
  behandling som försäkringskassan har anvisat som mottagningsställe    
  för elektroniska dokument.    
  Promemorians förslag: Överensstämmer i princip med regeringens.  
  Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser som uttalat sig i frågan  
tillstyrker förslaget. Riksskatteverket (RSV) avstyrker förslaget med mo-  
tiveringen att det är tekniskt möjligt att genom den använda tekniken  
fastställa tidpunkten för inkommande och att bestämmelsen i 10 § för-  
valtningslagen är ”tillräcklig för den planerade försöksverksamheten”.  
Verket har i sitt yttrande hänvisat till uttalanden i prop. 1996/97:100 Ett  
nytt system för skattebetalningar, m.m. s. 461 f.f. Post- och telestyrelsen  
(PTS) föreslår i sitt remissyttrande med hänvisning till rättssäkerhetsskäl  
att det i lagen anges att den enskilde skall erhålla en elektronisk kvittens  
på att denne ingett ett elektroniskt dokument. Justitiekanslern (JK) redo- 32
       
visar i sitt remissyttrande uppfattningen att vid en tillämpning av tryck- Prop. 2001/02:9  
frihetsförordningens regler om allmänna handlingar, så måste ett elektro-  
niskt dokument anses inkommet även till RFV när det anländer till ver-  
kets server. Riksförsäkringsverket (RFV) gör emellertid i sitt yttrande  
gällande motsatt uppfattning,  
Skälen för regeringens förslag: I 10 § förvaltningslagen (1986:223)  
ges föreskrifter om när en handling i förvaltningsrättslig mening skall  
anses inkommen till en myndighet. Tidpunkten för när en handling skall  
anses ha kommit in har betydelse på flera sätt. Den är bl.a. avgörande för  
bedömningen av huruvida en tidsfrist iakttagits och i vissa fall för från  
vilken tidpunkt en viss förmån kan utges. Ett exempel är anmälan för  
föräldrapenning, som enligt 4 kap. 15 § AFL enligt huvudregeln skall  
göras senast samma dag för vilken föräldern önskar ta ut föräldrapen-  
ningförmånen.  
Förvaltningslagens reglering av frågan om när en handling skall anses  
ha kommit in utgår från principen att insändande av en handling sker på  
avsändarens risk. Reglernas utformning är dock sådan att den enskilde i  
vissa fall skyddas mot rättsförluster m.m. då en handling fysiskt inte an-  
länt till behörig myndighet i rätt tid. En handling anses enligt huvud-  
regeln i 10 § förvaltningslagen komma in till en myndighet den dag då  
handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller  
handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänste-  
man till handa. Dessutom finns i samma paragraf ett antal alternativregler  
för när ett dokument skall anses inkommet till myndigheten. 10 § för-  
valtningslagen är emellertid utformad med sikte på i första hand pap-  
persbundna handlingar och kan således sägas sakna bestämmelser om när  
ett elektroniskt meddelande skall anses inkommet till en myndighet (se  
bl.a. Hellners och Malmqvist, Nya förvaltningslagen med kommentarer,  
5:e uppl., 1999 s. 100).  
Reglerna i förvaltningslagen bygger på att frågan om när en handling  
har kommit in kan avgöras utan tekniska hjälpmedel. Att konstatera  
huruvida en pappersbunden handling vid en viss tidpunkt rent fysiskt  
befinner sig inom en myndighets väggar är relativt enkelt. I vart fall  
gäller detta om myndighetens posthantering, diarieföring och arkivering  
sker i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Huvudsakligen kan tid-  
punkten för när ett dokument kommit in till en myndighet konstateras  
relativt lätt även vid tillämpningen av de olika alternativreglerna i 10 §. I  
fråga om elektroniska meddelanden ställer sig saken dock annorlunda. I  
regel manifesteras inte anländandet av ett elektroniskt meddelande till en  
myndighet genom exempelvis e-post på annat sätt än att det lagras i en  
server för inkommande e-post och att en underrättelse om det inkomna  
meddelandet på elektronisk väg skickas till adressatens persondator. Man  
måste alltså i princip använda tekniska hjälpmedel, dvs. myndighetens  
datorer, för att kunna konstatera om en handling i elektronisk form  
kommit in till en myndighet. Detta gäller även när det är fråga om att  
konstatera tidpunkten för när en handling kommit in. Den sistnämnda  
bedömningen är huvudsakligen beroende av de elektroniska loggar m.m.  
som registrerar inkommande elektroniska meddelanden. En annan skill-  
nad i förhållande till pappersbundna dokument är att det i fråga om ett  
elektroniskt meddelande som överförs via eller finns tillgängligt i nät kan  
vara ointressant för en handläggare huruvida det fysiskt finns lagrat i den 33
 
egna myndighetens datorer eller någon annanstans. Avgörande är om han Prop. 2001/02:9  
eller hon kan hantera informationen i meddelandet på ett rationellt sätt.  
Det kan via ett nätverk ske även om dokumentet lagrats någon annan-  
stans än i myndighetens egna datorer.  
Vid införandet av tulldatasystemet (TDS) ansågs det med hänsyn till  
avsaknaden av regler i förvaltningslagen föreligga behov av en särskild  
regel om när ett elektroniskt dokument i TDS skulle anses inkommet (se  
prop. 1989/90:40 s. 28).  
I förarbetena till skattebetalningslagen (prop. 1996/97:100), som åbe-  
ropats i Riksskatteverkets remissyttrande redovisade regeringen emeller-  
tid bedömningen att någon särskild reglering av när en upptagning skall  
anses inkommen till skattemyndigheten inte var erforderlig i samband  
med att möjligheter att inge deklarationer på elektronisk väg skulle in-  
föras. Av betydelse i sammanhanget var emellertid en bestämmelse i  
2 kap. 29 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter  
med innebörden att skattemyndigheter kan godkänna att deklarationer  
lämnas till ett annat mottagningsställe än skattemyndigheten. Enligt gäl-  
lande bestämmelser skall deklarationer anses inkomna i rätt tid om de  
lämnats till mottagningsstället inom den tid som gäller för avlämnande  
av deklarationer. Eftersom avsikten var att de elektroniska deklaratio-  
nerna skulle ges in till en särskild mottagningsfunktion hos Riksskatte-  
verket förutsattes det att skattemyndigheterna när det gäller elektroniska  
självdeklarationer skall uppdra åt Riksskatteverket att fungera som mot-  
tagningsställe. Vidare anmärktes i propositionen att någon motsvarande  
regel om godkännande av externa mottagningsställen saknades i fråga  
om punktskatter, preliminära självdeklarationer och skattedeklarationer  
samt att sådana regler därför borde införas. I propositionen förutsätts  
även att det i de tillstånd som skulle gälla för att få lämna en deklaration  
elektroniskt skall anges var en elektronisk deklaration skall lämnas.  
Av den i promemorian lämnade redogörelsen för det tilltänkta förfa-  
randet inom den aktuella försöksverksamheten framgår emellertid vissa  
för den här aktuella frågan betydelsefulla skillnader i förhållande till vad  
som gäller för elektroniska deklarationer. Inte minst så till vida att en  
sådan regel om möjlighet till externa mottagningsställen som återfinns i  
2 kap. 29 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter  
saknar motsvarighet inom socialförsäkringslagstiftningen. Det är också  
viktigt att betona att det när det gäller elektroniska dokument inom för-  
söksverksamheten är nödvändigt att med hög precision kunna avgöra  
huruvida ett dokument inkommit före eller efter tidpunkten för dygns-  
skifte.  
Dessutom är det så att den tekniska utformningen av dokumenthanter-  
ingen inom självbetjäningstjänsten är sådan att ett antal olika alternativ är  
tänkbara när det gäller att fastställa att och när ett dokument inkommit  
till försäkringskassan. Dokumentet registreras nämligen i ett antal olika  
datorer eller servrar. Det elektroniska dokument, som en försäkrad upp-  
rättar då han eller hon vill upprätta exempelvis en försäkran för föräldra-  
penning skapas genom uppkoppling till en interaktiv hemsida som är  
knuten till en server som Riksförsäkringsverket tillhandahåller för för-  
säkringskassornas räkning. Det kan sägas innebära att dokumentet i vart  
fall delvis skapas i den servern. För att en försäkran skall kunna anses  
lämnad till försäkringskassan, krävs emellertid att den försäkrade genom 34
 
kommandon från sin persondator klargör att han eller hon vill lämna en Prop. 2001/02:9  
försäkran med det innehåll som framgår på bildskärmen i persondatorn.  
När ett sådant kommando lämnas är avsikten att försäkran eller den typ  
av dokument av annat slag som kan komma i fråga inom självbetjänings-  
tjänsten som följd av nämnda kommandon skall överföras elektroniskt  
till en annan server, som försäkringskassorna anvisat som mottagnings-  
ställe för elektroniska dokument och där tidpunkten för mottagandet regi-  
streras automatiskt. Den försäkrade kommer även att omedelbart erhålla  
en elektronisk kvittens på att det elektroniska dokumentet registrerats hos  
försäkringskassan. I samband med detta sänds även en underrättelse om  
dokumentet till den aktuella försäkringskassans eget datorsystem, var-  
efter handläggningen kan påbörjas. Naturligtvis är det möjligt att tek-  
niska problem medför att exempelvis överföringen av dokumentet mellan  
de olika servrarna eller av underrättelsen till försäkringskassan fördröjs.  
Bl.a. med hänsyn till dessa omständigheter framstår det som nödvändigt  
att för försöksverksamheten fastställa en särskild i lag angiven regel om  
när ett elektroniskt dokument skall anses som inkommet i förvaltnings-  
rättslig mening.  
I fråga om den aktuella självbetjäningstjänsten ter det sig av olika skäl  
inte relevant att tidpunkten för när ett dokument skall anses inkommet  
fastställs utifrån dokumentets läsbarhet, så som är fallet i den ovan be-  
rörda regleringen i tullagen. Inte minst gäller detta eftersom en användare  
av tjänsten är hänvisad till av Riksförsäkringsverket utformad program-  
vara och den hemsida som anvisas för tjänsten. Att utgå från den tidpunkt  
då dokumentet är läsbart ter sig mot bakgrund härav som oegentligt. Ris-  
ken för rättsförluster för enskilda för den händelse att en myndighets da-  
torer havererat framstår inte heller som acceptabel.  
Vid den kommunikation mellan den försäkrade och försäkringskassan  
som självbetjäningstjänsten innebär, måste det dock anses naturligt att  
det elektroniska dokumentet anses inkommet när det enligt registreringen  
anlänt till den server som anvisats som mottagningsställe. Den försäkrade  
står i sådant fall risken för att överföringen av uppgifter via Internet och  
mellan de olika servrarna som Riksförsäkringsverket tillhandahåller inte  
fungerar. Emellertid innebär ett planerat system med elektronisk kvittens  
att det mer eller mindre omgående står klart för den försäkrade att in-  
givandet av dokumentet inte lyckats, eftersom någon kvittens inte anlän-  
der till dennes persondator.  
I och för sig är det så att de elektroniska dokumenten ställs till och  
skall handläggas av respektive behöriga försäkringskassa. Tidpunkten för  
när dokumentet blir tillgängligt för handläggande instans kan således  
komma att avvika från tidpunkten när det anses inkommet. Detta är i och  
för sig ett förhållande som till följd av nuvarande bestämmelser i förvalt-  
ningslagen kan inträffa relativt ofta. Självbetjäningstjänsten innebär dock  
att den enskilde inte kan skicka ett elektroniskt dokument direkt till ve-  
derbörande försäkringskassa. Han eller hon är hänvisad till att på det  
ovan beskrivna sättet överföra dokumentet till den server som tillhanda-  
hålls som mottagningsställe. Till denna server inkommande elektroniska  
dokument fördelas sedan automatiskt vidare till respektive försäkrings-  
kassa. Den av försäkringskassorna anvisade servern får därför, i fråga om  
elektroniska dokument som upprättats inom ramen för självbetjänings-  
tjänsten, anses utgöra samtliga försäkringskassors ”postbox” eller elek- 35
 
troniska adress. Det får då anses vara en rimlig avvägning att överfö- Prop. 2001/02:9  
ringen från denna server till respektive försäkringskassa inte sker på av-  
sändarens, dvs. den försäkrades, risk. Ett alternativ skulle kunna vara att  
det elektroniska dokumentet anses inkommet först när det blivit tillgäng-  
ligt för vederbörande försäkringskassa. Överföringen till respektive för-  
säkringskassa från servern avses emellertid ske i princip omedelbart. Do-  
kumentet blir således i regel tillgängligt för försäkringskassan för hand-  
läggning i direkt anslutning till att det anses inkommet.  
Det förhållandet att det elektroniska dokumentet tillskapas och på olika  
sätt hanteras inom Riksförsäkringsverkets system för automatiserad be-  
handling torde inte medföra att det skall anses vara i förvaltningsrättslig  
mening inkommet hos Riksförsäkringsverket. Verket måste i detta fall  
ses enbart som en tillhandahållare av tekniska hjälpmedel för framställ-  
ning av dokumentet och överföring av detsamma till vederbörande för-  
säkringskassa. För att tydliggöra detta bör det anges i lagtexten att det är  
försäkringskassan och inte Riksförsäkringsverket som anvisar mottag-  
ningsstället.  
Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår i sitt remissyttrande med hänvis-  
ning till rättssäkerhetsskäl att det i lagen anges att den enskilde skall er-  
hålla en elektronisk kvittens på att denne ingett ett elektroniskt doku-  
ment. Förslaget synes syfta till att genom lagstiftning säkerställa att en  
kvittensfunktion läggs in i datasystemet som hanterar självbetjänings-  
tjänsten. Regeringen kan i och för sig dela uppfattningen att en kvittens-  
funktion kan ha en viktig betydelse i systemet, men anser att det i första  
hand är en sak för ansvarig myndighet att tillse att sådana tekniska de-  
taljer byggs in i systemet. Någon sådan uttrycklig bestämmelse kan inte  
anses vara nödvändig för att en kvittensfunktion skall komma att använ-  
das inom försöksverksamheten. Inte heller något annat skäl kan anses  
föreligga för en lagbestämmelse av det slag som föreslagits av PTS.  
Att fastställa tidpunkten för när ett elektroniskt dokument anlänt till  
den server som anvisats som mottagningsställe är en bevisfråga. Den som  
har att pröva tidpunkten för när ett dokument kommit in till en myndig-  
het är som berörts ovan i huvudsak hänvisad till de funktioner för regi-  
strering, loggning etc. som byggts in i det aktuella datorsystemet. Det  
kan dock förutsättas att dessa funktioner har en hög grad av säkerhet in-  
byggd och att flera av varandra oberoende loggningsfunktioner registre-  
rar förloppet när ett dokument överförs till servern som utgör mottag-  
ningsställe. Förutom de till denna server knutna loggningsfunktionerna  
kommer det även att finnas uppgifter registrerade i den server vari do-  
kumentet upprättas som kan ligga till grund för bedömningen. Enligt  
planerna kommer den försäkrade vidare att erhålla en elektronisk kvittens  
på att det elektroniska dokumentet registrerats i den server som utgör  
mottagningsställe. Har någon sådan kvittens inte skickats ut till den för-  
säkrade kan det elektroniska dokumentet i princip förutsättas inte ha  
överförts till den mottagande servern. Motsatsvis kan sägas, att har en  
kvittens utfärdats så kan den registrerade uppgiften om tidpunkten för  
utfärdandet förutsättas vara korrekt. Ledning för bedömning av tidpunk-  
ten för när ett elektroniskt dokument inkommit torde således även kunna  
sökas i systemet för kvittens. Ett tillfredsställande underlag för pröv-  
ningen av frågan om när ett elektroniskt dokument kommit in till försäk-  
ringskassan kan mot bakgrund härav förutsättas föreligga i så gott som 36
 

samtliga fall, även när missöden inträffat i den aktuella IT-miljön. Med Prop. 2001/02:9 hänsyn till utformningen av det tilltänkta tekniska förfarandet vid använ-

dande av självbetjäningstjänsten kan det därför bedömas att något behov av alternativregler inte föreligger.

Justitiekanslern (JK) redovisar i sitt remissyttrande uppfattningen att vid en tillämpning av tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar, så måste ett elektroniskt dokument anses inkommet även till RFV när det anländer till verkets server. En konsekvens av detta är att dokumentet på begäran skall lämnas ut av RFV. Enligt JK bör frågan analyseras närmare. Riksförsäkringsverket (RFV) gör emellertid i sitt yttrande gällande motsatt uppfattning, dvs. att ett elektroniskt dokument som anlänt till verkets server inte är att anse som i tryckfrihetsrättslig mening inkommet till verket utan endast till respektive försäkringskassa, eftersom verket endast har en förmedlande funktion och ställer ett tekniskt system till förfogande till försäkringskassorna.

Den fråga som i samband med remissen sålunda väckts av JK och RFV gäller tillämpning av reglerna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. De lagstiftningsåtgärder som är aktuella i förevarande proposition syftar enbart till att möjliggöra en försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen. Regeringen gör bedömningen att några lagstiftningsåtgärder rörande tryckfrihetsförordningen nu inte behövs för att kunna genomföra försöksverksamheten (ang. skillnaden mellan att en handling har kommit in till en myndighet och därmed blivit en allmän handling och att en handling har kommit in till en myndighet i förvaltningsrättslig mening, se Hellners och Malmqvist, Nya förvaltningslagen med kommentarer, 5:e uppl. 1999 s. 90 f.f.). Det får därför ankomma på i första hand RFV och i andra hand förvaltningsdomstolarna att i den mån någon begäran om utfående av elektroniska dokument från RFV blir aktuell ta ställning i frågan.

4.4 Utlämnande av uppgifter m.m.  
       
  Regeringens bedömning: Regeringen bör föreskriva dels att en en-    
  skild får ha direkt åtkomst till sådana uppgifter om sig själv i social-    
  försäkringsregister som får lämnas ut till honom eller henne, dels att    
  sådana uppgifter får lämnas ut till honom eller henne på medium för    
  automatiserad behandling. Riksförsäkringsverket bör bemyndigas att    
  meddela närmare föreskrifter om i vilka avseenden direktåtkomst får    
  medges och utlämnande på medium för automatiserad behandlig får    
  ske.      
  Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens såvitt  
avser bedömningen av behovet av en regel om utlämnande på medium  
för automatiserad behandling. Reglering av direktåtkomst för enskilda till  
uppgifter i socialförsäkringsregister genom förordning berördes inte i  
promemorian.  
  Remissinstanserna: Riksförsäkringsverket (RFV), Stockholms läns  
allmänna försäkringskassa och Kalmar läns allmänna försäkringskassa  
instämmer i den i promemorian redovisade bedömningen. Enligt Datain- 37
       
spektionen kan det finnas skäl att överväga om det inte i den föreslagna Prop. 2001/02:9  
lagen bör tas in en uttrycklig bestämmelse om direktåtkomst. Premiepen-  
sionsmyndigheten (PPM) anför att de möjligheter som pensionsspararna  
redan i dag erbjuds att via Internet erhålla åtkomst till uppgifter om det  
egna premiepensionskontot eller anmäla byte av fond enligt myndighe-  
tens uppfattning inte står i strid med nuvarande lagstiftning. Justitie-  
kanslern (JK) påtalar att de skadeståndsrättsliga aspekterna inte närmare  
berörts i promemorian.  
Skälen för regeringens bedömning: Avsikten är att självbetjänings-  
tjänsten skall innebära, att en enskild via Internet får s.k. direktåtkomst  
till vissa uppgifter om honom eller henne själv som förs i socialförsäk-  
ringsregister. Den enskilde skall sedan kunna använda dessa uppgifter i  
automatiserad behandling i simuleringsprogram för uttag av föräldra-  
ledighet och vid upprättande av försäkran för föräldrapenning m.m.  
genom elektroniska dokument.  
Med direktåtkomst avses att den som använder registret på egen hand  
kan söka i det och få svar på frågor, dock utan att kunna ändra innehållet  
(jfr prop. 2000/01:33 s. 111). Uppgifter som finns i ett register kan vara  
omfattade av sekretess. I normalfallet gäller inte sekretessen i förhållande  
till den som uppgiften rör (jfr 14 kap. 4 § sekretesslagen [1980:100]). Det  
finns dock undantag från denna princip, se t.ex. 7 kap. 7 § andra och  
tredje stycket sekretesslagen. Vid användning av självbetjäningstjänsten  
bör enskilda kunna få tillgång till sådana uppgifter om sig själva som de  
behöver för att kunna utnyttja tjänsten under förutsättning att dessa upp-  
gifter inte är sekretessbelagda i förhållande till dem själva. Vid direktåt-  
komst kan dock inte en sekretessprövning ske i varje enskilt fall innan  
den enskilde tar del av en uppgift. Sekretessprövningen sker i stället i  
praktiken vid fastställande av det urval av uppgifter som enskilda skall ha  
tillgång till vid utnyttjande av självbetjäningstjänsten.  
Regeringen och riksdag har vid ett flertal tillfällen tagit ställning för att  
de integritetsrisker som ett tillåtande av direktåtkomst till registerupp-  
gifter i regel innebär, bör medföra att frågan om direktåtkomst regleras i  
lag eller förordning. Bestämmelser om direktåtkomst till statliga myn-  
digheters register faller under regeringens restkompetens i den mån riks-  
dagen inte har lagstiftat i frågan (jfr prop. 2000/01:33 s. 346). Socialför-  
säkringsregisterlagen (1997:934) innehåller i nu aktuellt avseende inte  
någon bestämmelse om direktåtkomst för enskilda. En sådan bestäm-  
melse kan därför meddelas med stöd av regeringens restkompetens. Re-  
geringen har för avsikt att meddela en sådan bestämmelse samt att över-  
låta åt Riksförsäkringsverket att meddela närmare föreskrifter om i vilka  
avseenden direktåtkomst får medges.  
Enligt 17 § socialförsäkringsregisterlagen får uppgifter i socialförsäk-  
ringsregister som lämnas ut med stöd av en särskild bestämmelse i lag  
eller förordning lämnas på medium för automatiserad behandling. I öv-  
rigt får uppgifter lämnas ut på medium för automatiserad behandling en-  
dast om ett sådant utlämningssätt följer av lag eller förordning eller om  
uppgiften skall användas för forskning eller framställning av statistik. Ett  
exempel på utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad be-  
handling är att en myndighet på begäran tillhandahåller en fil med upp-  
gifter från ett personregister. Tanken med självbetjäningstjänsten är att  
den enskilde skall kunna få ut uppgifter om sig själv via Internet, bl.a. för 38
 

att kunna infoga uppgifterna i ett elektroniskt dokument. Mot bakgrund Prop. 2001/02:9 härav anser regeringen att det uttryckligen bör regleras att uppgifter om

den enskilde själv får lämnas till denne på medium för automatiserad behandling. En sådan bestämmelse avser regeringen att meddela i förordning.

Justitiekanslern (JK) påtalar i sitt remissyttrande att de skadeståndsrättsliga aspekterna inte närmare berörts i promemorian. Enligt personuppgiftslagen bär staten enligt JK:s uppfattning ett strikt ansvar för de uppgifter som finns i socialförsäkringsregister. Det kan enligt JK ifrågasättas om inte de simuleringsprogram och de uppgifter som matas in med hjälp av programmen i RFV:s server blir en del av registret och att staten därmed blir skadeståndsansvarig även för dessa program och uppgifter. Enligt JK:s uppfattning måste denna fråga belysas närmare innan förslaget genomförs.

Den 1 oktober 2001 träder 21 a § i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) i kraft. Paragrafen innehåller en ny bestämmelse om att bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt förstnämnda lag eller anslutande författningar. Skadeståndsbestämmelsen i 48 § personuppgiftslagen innehåller att den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med personuppgiftslagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan jämkas i den utsträckning det är skäligt, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne. Vid behandling av personuppgifter i strid med socialförsäkringsregisterlagen eller personuppgiftslagen kan således skadeståndsskyldighet uppkomma för den personuppgiftsansvarige. Den aktuella försöksverksamheten medför att personuppgifter genom bl.a. ingivande av elektroniska dokument samt direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling kommer att behandlas på ett nytt sätt. Samtidigt innebär försöksverksamheten huvudsakligen endast att uppgifter kommer att transporteras via andra kommunikationsmedel än vad som är fallet vid sedvanlig pappersbunden handläggning. Att inom ramen för detta lagstiftningsärende närmare överblicka och analysera eventuella risker eller tillkommande skadeståndsrättsliga problem i anledning av försöksverksamheten framstår enligt regeringens uppfattning emellertid som varken erforderligt eller möjligt. En sådan analys kan lämpligen utgöra en del av utvärderingen av försöksverksamheten och bör i första hand anförtros den ansvariga myndigheten.

4.5 Formkrav och 24-timmarsmyndighet  
     
  Regeringens förslag: Inom ramen för försöksverksamheten skall en  
  försäkrad vara berättigad att anmäla uttag, lämna s.k. försäkran för  
  föräldrapenning och avstå rätt till föräldrapenning genom elektroniskt  
  dokument via Internet. Kravet på att uppgifter om faktiska förhållan-  
  den skall lämnas på heder och samvete skall inte gälla inom ramen för  
  försöksverksamheten. Regeringen eller den myndighet regeringen be-  
  stämmer föreskriver i vilka fall certifikat och elektroniska signaturer  
  skall krävas. 39
     

Promemorians förslag: Överensstämmer i princip med regeringens.

Remissinstanserna: Riksförsäkringsverket (RFV), Stockholms läns allmänna försäkringskassa, Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa, IT-kommissionen, Justitieombudsmannen (JO) och Kalmar läns allmänna försäkringskassa tillstyrker förslaget. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) bedömer att helt andra faktorer än huruvida uppgifter lämnas på heder och samvete styr omfattningen av felaktiga uppgifter i ansökningar m.m. och att det inte har så stor betydelse för brottsligheten om kravet på heder och samvete tas bort. Premiepensionsmyndigheten (PPM) delar den i promemorian redovisade uppfattningen att det är olämpligt att avkräva den enskilde uppgifter på heder och samvete i elektroniska dokument då oklarhet råder om huruvida brotten i 15 kap. 10 § brottsbalken omfattar uppgiftslämnande i sådana dokument. Riksrevisionsverket (RRV) invänder mot slutsatsen i promemorian att det är svårt att se några mer påtagliga konsekvenser av att slopa kravet på heder och samvete såvitt avser försöksverksamheten Verket gör gällande att det krävs förändringar i 15 kap. 10 § brottsbalken samt att denna fråga bör närmare prövas innan en försöksverksamhet inleds. Jönköpings läns allmänna försäkringskassa känner stor tvekan inför att slopa kravet på heder och samvete under försöksverksamheten. Problemet med formkraven i lagstiftningen måste ändå lösas på sikt och bör därför vara löst innan försöksverksamheten påbörjas. Västmanlands läns allmänna försäkringskassa anför att kravet på att uppgifter skall lämnas på heder och samvete bör gälla även uppgifter i elektroniska dokument. Statskontoret anför att det inte är rimligt att i andra sammanhang än försöksverksamhet ha två olika synsätt på kravet på heder och samvete. Ett sådant upplägg förstärker skillnaderna mellan traditionell och elektronisk handläggning. Det kan därför finnas skäl att behålla uppgiftslämnandet på heder och samvete trots att det föreligger osäkerhet kring de straffrättsliga åtgärderna. Justitiekanslern har i sitt remissyttrande med hänvisning till rättssäkerhetsskäl bestämt motsatt sig att andra lösningar än elektroniska signaturer skall kunna tillämpas. Post- och Telestyrelsen (PTS) anför att det ligger ett värde i att certifikatutfärdare och den teknik som används av denne står under offentlig tillsyn av en myndighet med särskild kompetens på området när elektroniska signaturer och certifikat för elektronisk identifiering skall användas för kommunikation av känsliga personliga uppgifter. Enligt Datainspektionens mening är uppgifter av det slag som omfattas av den aktuella försöksverksamheten känsliga från integritetssynpunkt. Behandling av sådana uppgifter kräver därför en hög säkerhetsnivå. Inspektionen anför att det i promemorian, utöver elektroniska signaturer för identifiering och kryptering vid överföring av uppgifter, inte redovisas något om de säkerhetsåtgärder som i övrigt skall gälla för behandlingen av personuppgifter. Enligt inspektionens mening måste noggranna överväganden och analyser av säkerheten i stort i de aktuella nätverken göras. Det måste finnas tillräckliga garantier för att enskilda inte heller på annat sätt får tillgång till sekretesskyddad information eller uppgifter om andra personer.

Skälen för regeringens förslag: Inom socialförsäkringen förekommer olika förvaltningsrättsliga formkrav bl.a. för inledande av ärenden, lämnande av uppgifter om faktiska förhållanden och rättsliga förfoganden

Prop. 2001/02:9

40

över förmåner. Huvudregeln får numera anses vara att en skriftlig an- Prop. 2001/02:9  
sökan krävs för rätt till en förmån eller ersättning. I vissa fall skall detta  
ske på särskild blankett. Ett annat alternativ för anhängiggörande är att  
det först skall ske en anmälan för att rätt till en förmån skall aktualiseras.  
Detta gäller bl.a. inom föräldraförsäkringen. Anmälan sker i dessa fall  
formlöst. Redan i dag kan anmälan ske via Internet när det gäller bl.a.  
föräldraförsäkringsförmåner. För att ersättning skall aktualiseras i dessa  
fall krävs dock att anmälan från den försäkrades sida följs upp med en  
skriftlig försäkran, dvs. en skriftlig handling i vilken vissa uppgifter re-  
dovisas och som samtidigt utgör en begäran om ett beslut om ersättning.  
I fråga om sådan försäkran finns inget uttryckligt krav på skriftlighet i  
AFL, men i praktiken finns dock ett sådant krav till följd av att uppgifter  
om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete.  
Skriftlighet är vidare föreskriven beträffande vissa andra förfoganden  
över rättigheter inom socialförsäkringen. Vad beträffar föräldraförsäk-  
ringen föreskrivs således i 4 kap. 3 § sjätte stycket AFL att avstående av  
rätt att uppbära föräldrapenning till förmån för den andra föräldern skall  
ske genom skriftlig anmälan till försäkringskassan.  
Även om det beträffande vissa förmåner inte ställs några formella krav  
på en anmälan, ansökan eller liknande föreligger dock i regel en skyldig-  
het för den enskilde att lämna uppgifter till försäkringskassan om för-  
hållanden som är av betydelse för tillämpningen av reglerna om förmåner  
(jfr 20 kap. 8 § första stycket AFL) och som i sig är förenad med ett  
formkrav. Vid fullgörandet av denna skyldighet föreligger i regel ett krav  
på att uppgiftslämnandet sker på heder och samvete. När det gäller för-  
måner som regleras i AFL föreskrivs skyldigheten att lämna uppgifter på  
heder och samvete i 20 kap. 8 § andra stycket. Denna skyldighet medför i  
sin tur ett krav på att uppgiftslämnandet sker skriftligen och att uppgif-  
terna bekräftas genom en egenhändig underskrift, även om varken skrift-  
lighet eller egenhändig underskrift uttryckligen är föreskriven. Detta har  
sin grund i utformningen av de regler om straffansvar i 15 kap. 10 §  
brottsbalken som anknyter till bestämmelserna om lämnande av uppgifter  
på heder och samvete.  
Om en person i skriftlig utsaga som enligt lag eller annan författning  
avges på heder och samvete uppsåtligen lämnar osann uppgift eller för-  
tiger sanningen och åtgärden innebär fara i bevishänseende kan ansvar  
för osann försäkran enligt 15 kap. 10 § första stycket brottsbalken  
komma i fråga. I denna bestämmelse finns alltså ett krav på skriftlighet  
för att straffansvar skall kunna komma i fråga. Sker gärningen av grov  
oaktsamhet kan ansvar för vårdslös försäkran enligt andra stycket samma  
paragraf bli aktuellt. Det är alltså fråga om ett allmänt straffstadgande för  
fall där det är så viktigt att en riktig utsaga lämnas att det föreskrivits viss  
form som är ägnad att inskärpa vikten av att utfärdaren håller sig till san-  
ningen och som i sig genom kriminaliseringen medför viss garanti för att  
så också sker.  
Kravet i AFL på att uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på  
heder och samvete har alltså den verkan att det enligt 15 kap. 10 § brotts-  
balken i sig kan vara straffbart att vid uppgiftslämnande till grund för  
ersättning eller andra förmåner lämna oriktiga uppgifter om det sker  
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och de felaktiga uppgifterna innebär  
fara i bevishänseende. 41
 
En förutsättning för ansvar enligt 15 kap. 10 § brottsbalken är att utsa- Prop. 2001/02:9
gan lämnas i skriftlig form. Det torde dock inte krävas att utsagan har  
egenhändigt undertecknats av den tilltalade utan det räcker med att den är  
försedd med namnstämpel eller bomärke eller eljest är av sådan beskaf-  
fenhet att den framstår som egenhändigt utställd av uppgiftslämnaren (se  
Holmqvist m.fl. Brottsbalken – En kommentar 13–24 kap. s. 15:71). En  
annan sak är att försäkringskassan regelmässigt kräver att den försäkrade  
egenhändigt undertecknar försäkran, bl.a. i syfte att just säkra bevisning  
om utställarens identitet.  
Den generella bestämmelsen i 20 kap. 8 § AFL om att uppgifter skall  
lämnas på heder och samvete trädde i kraft den 1 oktober 1997 (prop.  
1996/97:121, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264). Samtidigt infördes  
kravet på heder och samvete i en rad andra författningar inom social-  
försäkringen. Kravet gällde sedan tidigare bl.a. vid skriftlig försäkran för  
sjukpenning. Ändringarna motiverades i propositionen i huvudsak med  
att enhetlighet borde råda inom socialförsäkringen i detta avseende och  
att det förhållandet att uppgifter skall lämnas på heder och samvete in-  
skärper för uppgiftslämnaren vikten av att uppgifterna är fullständiga och  
sanningsenliga. Kravet på heder och samvete borde därför enligt reger-  
ingens mening i sig verka avhållande på den försäkrade från att medvetet  
eller på grund av slarv lämna felaktiga uppgifter. Vidare noterades det  
förhållandet att straffansvar för osann försäkran kan komma i fråga när  
uppgifter lämnas på heder och samvete.  
Som påpekats av PPM är kravet på heder och samvete i AFL inte ab-  
solut. Undantag från detta kan göras om särskilda skäl föreligger. I för-  
arbetena (prop. 1996/97:121 s. 38) sägs att ett sådant fall där kravet på  
heder och samvete inte bör ställas är ärenden om återbetalning av ersätt-  
ningar. Detta motiveras med att omständigheterna i sådana ärenden ofta  
är sådana att den försäkrade kan misstänkas för brott. Han eller hon bör i  
sådana fall inte ha en sanningsplikt under straffansvar. Något övrigt an-  
ges inte i fråga om vad som skall anses vara särskilda skäl vid tillämp-  
ningen.  
Något uttryckligt krav på egenhändig underskift av handlingar före-  
kommer inte när det gäller handlingar avseende föräldrapenningförmå-  
nerna.  
Sammanfattningsvis kan sägas att inom förmånsslagen föräldrapenning  
respektive tillfällig föräldrapenning, som regleras i 4 kap. AFL, är in-  
slagen av formkrav begränsade. Som ovan redovisats gäller det generella  
kravet på heder och samvete i 20 kap. 8 § AFL, men däremot saknas ut-  
tryckliga krav på skriftlighet utom såvitt avser avstående av rätt till för-  
äldrapenning enligt 4 kap. 3 § sjätte stycket AFL.  
Skriftlighet  
Formkraven inom föräldraförsäkringen har utformats med utgångspunkt i  
ett förvaltningsförfarande, som till stor del bygger på att dokumentatio-  
nen av rättshandlingar och andra fakta är pappersbunden. Olika förvalt-  
ningsrättsliga föreskrifter om skriftlighet torde ursprungligen regelmäs-  
sigt tagit sikte på pappersbundna dokument. I olika sammanhang har  
förts en diskussion om huruvida ett krav på skriftlighet kan anses vara  
uppfyllt vid en elektronisk ansökan (se exempelvis IT-utredningens be- 42
tänkande Elektronisk dokumenthantering, SOU 1996:40, s. 93 med hän- Prop. 2001/02:9  
visningar samt Hellners och Malmqvist, Nya förvaltningslagen med  
kommentarer, 5:e uppl., 1999), prop. 2000/01:13 Ändringar i patentlagen  
m.m., Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning – några frågor om  
patent och växtförädlarrätt (Ds 2000:30), prop. 1999/2000:128 Offentlig  
upphandling i informationssamhället).  
Regeringen gjorde i propositionen Ändringar i patentlagen m.m. (prop.  
2000/01:13) bedömningen att det varken var möjligt eller lämpligt att i  
detta begränsade sammanhang behandla frågan om innebörden av krav  
på skriftlighet mera utförligt. Mot bakgrund av bl.a. synpunkter redo-  
visade i ett remissyttrande från Justitieombudsmannen (JO) föreslog  
regeringen emellertid att ett tidigare gällande krav i 8 § patentlagen  
(1967:837) att patentansökningar skulle göras skriftligen slopades, för att  
förbereda införandet av elektronisk ingivning av ansökningar av patent.  
Utredningen om processuella regler inom socialförsäkringen  
(S 1998:06) har bl.a. haft i uppdrag att göra en samlad översyn av de  
processuella regler som gäller för olika förmåner inom socialförsäk-  
ringen. Arbetet i utredningen har innefattat en översyn av de föreskrivna  
formkraven vid anhängiggörande av ett ärende. I betänkandet En hand-  
läggningslag – Förfarandet hos försäkringskassorna (SOU 2001:47) har  
utredningen föreslagit införandet av ett i princip för hela socialförsäk-  
ringen gällande generellt krav på att en ansökan skall vara skriftlig och  
egenhändigt undertecknad. Utredningen ifrågasätter huruvida ett gene-  
rellt krav på skriftlig ansökan är förenligt med användningen av elektro-  
niska dokument och synes förorda att problemet löses genom komplette-  
rande regler om tillåtande av elektroniska ansökningar etc. (se SOU  
2001:47 s. 287 ff.).  
Naturligtvis är det inte heller lämpligt eller möjligt att inom ramen för  
detta lagstiftningsarbete, göra en allmän bedömning om den närmare  
innebörden av nu gällande lagstadgade krav på skriftlighet.  
När det gäller lagstiftning i anledning av införandet av självbetjänings-  
tjänster inom statsförvaltningen måste emellertid beaktas intresset av att  
förfaranderegler som skall tillämpas vid hantering av massärenden av  
sådant slag som uttag av förmåner inom föräldraförsäkringen är tydliga.  
De bör inte innebära några tillämpningsproblem för myndigheterna. Att  
underlåta att klargöra rättsläget i nu aktuellt avseende genom ny lagstift-  
ning, måste därför mot bakgrund av de ovan redovisade olika mening-  
arna anses som otillfredsställande.  
I fråga om föräldraförsäkringen föreligger, som redovisats ovan, ett  
uttryckligt krav på skriftlighet endast i fråga om avstående av rätt till  
föräldrapenning enligt 4 kap. 3 § sjätte stycket AFL. De föreslagna be-  
stämmelserna syftar enbart till att ligga till grund för försöksverksam-  
heten med självbetjäningstjänster inom socialförsäkringsadministratio-  
nen. Det ter sig därför inte lämpligt att nu föreslå någon ändring av be-  
stämmelserna i AFL. I stället bör det införas en särskild bestämmelse i  
den föreslagna lagen om försöksverksamhet som reglerar den nu aktuella  
frågan. Den utifrån ovan redovisade förhållanden och bedömningar  
närmast till hands liggande lösningen är att i nämnda lag klargöra att av-  
stående av rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. 3 § sjätte stycket AFL får  
ske genom elektroniskt dokument. Detta innebär att det för andra fall gäl-  
lande kravet på skriftlighet vid sådant avstående inte utgör något hinder 43
 
för försöksverksamheten. En sådan reglering innebär inte något ställ- Prop. 2001/02:9
ningstagande i frågan om huruvida kravet på skriftlighet i AFL är fören-  
ligt med förfoganden genom elektroniska dokument. Som redovisas i det  
följande skall dock nya utifrån självbetjäningstjänsten formulerade form-  
krav gälla för förfoganden över rätt till föräldrapenningen, som i rimlig  
mån tillgodoser de intressen som måste anses vara de centrala bakom  
kravet på skriftlighet i AFL.  
Sammanfattningsvis anser regeringen att en grundläggande förutsätt-  
ning för att självbetjäningstjänster inom den offentliga förvaltningen  
skall kunna fogas in i nuvarande regelsystem är att det klarläggs att  
kommunikationen mellan enskilda och förvaltningsmyndigheten på  
elektronisk väg kan ske utan hinder av olika formkrav. I lagen om för-  
söksverksamhet bör därför tas in en bestämmelse som klargör att det  
inom ramen för försöksverksamheten är tillåtet att anmäla uttag, lämna  
s.k. försäkran för föräldrapenning och avstå rätt till föräldrapenning en-  
ligt 4 kap. 3 § sjätte stycket AFL genom att ett elektroniskt dokument  
skickas via Internet.  
Heder och samvete  
Ett krav på att uppgifter i ett dokument skall lämnas på heder och sam-  
vete kan sägas huvudsakligen ha två funktioner, som i och för sig har  
samma slutliga syfte. Den ena är att för uppgiftslämnaren inskärpa vikten  
av att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga och därigenom i sig  
verka avhållande på den försäkrade från att medvetet eller på grund av  
slarv lämna felaktiga uppgifter. Den andra är att det enligt 15 kap. 10 §  
brottsbalken i sig kan vara straffbart att vid uppgiftslämnande till grund  
för ersättning eller andra förmåner lämna oriktiga uppgifter om det sker  
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och de felaktiga uppgifterna innebär  
fara i bevishänseende.  
Som framgått ovan kan det ifrågasättas om det i förvaltningsrättsligt  
hänseende är möjligt att utan vidare konstatera att ett krav på skriftlighet  
kan anses bli uppfyllt genom en användning av elektronisk dokumenta-  
tion. Även om elektroniska dokument eller meddelanden i vissa sam-  
manhang kan jämställas med skriftliga handlingar i traditionell betydelse  
medför detta inte att de olika företeelserna utan vidare kan jämställas  
generellt. Det skulle med hänsyn till den s.k. legalitetsprincipen kunna  
ifrågasättas om inte det i 15 kap. 10 § brottsbalken angivna kravet på att  
en utsaga skall ha lämnats i skriftlig form medför hinder att fälla någon  
till ansvar för osann försäkran eller vårdslös försäkran i det fallet att  
oriktiga uppgifter lämnats i ett elektroniskt meddelande, dvs. ett elektro-  
niskt meddelande skulle inte i straffrättsligt hänseende kunna anses ut-  
göra en skriftlig utsaga.  
Viktiga aspekter när det gäller denna fråga skulle kunna anses vara den  
varningsfunktion och den möjlighet att överväga en rättshandling som ett  
sådant krav medför. Dessa funktioner tillgodoses inte helt självklart på  
samma sätt vid upprättandet eller användningen av ett elektroniskt med-  
delande som vid upprättandet av pappersbundna handlingar. En annan  
sak är att vid kommunikation mellan enskilda och administration via en  
myndighets hemsida, så medger tekniken att varningsfunktioner läggs in  
i exempelvis elektroniska blanketter på ett sådant sätt att individen kan- 44
ske på ett mer påtagligt sätt än vad som är fallet vid pappershantering Prop. 2001/02:9  
erinras om vikten av att lämnade uppgifter är riktiga.  
En utgångspunkt vid införandet av 24-timmarsmyndigheterna bör vara  
att straffansvaret vid missbruk eller fusk inom såväl socialförsäkringen  
som andra offentliga sammanhang i möjligaste mån blir oberoende av  
huruvida den enskilde vid kommunikationen med offentliga organ använt  
IT eller sedvanlig framställning i skrift.  
Det i princip generella kravet inom socialförsäkringen på att uppgifter  
om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete infördes  
relativt nyligen. Reformen har ännu inte utvärderats. Några säkra slut-  
satser om effekten av införandet kan således inte formuleras. Starka skäl  
kan emellertid anföras för att den kriminalisering när det gäller lämnande  
av felaktiga uppgifter som följt därav inte bör avskaffas. Det kan vidare  
hävdas att ett ansökningsförfarande eller uppgiftslämnande via Internet i  
sig påkallar en motsvarande kriminalisering som gäller vid sedvanligt  
skriftligt förfarande med uppgiftslämnande på heder och samvete. En  
aspekt att beakta i detta sammanhang är exempelvis den ökade anony-  
mitet i förhållande till en myndighet som den som lämnar uppgifter via  
en persondator kan tänkas uppleva i förhållande till vad som är fallet vid  
en personlig kontakt. En annan aspekt är det förhållandet att den ovan  
berörda varningsfunktionen som ett sedvanligt skriftligt förfarande inne-  
bär inte självklart kvarstår vid användning av elektroniska meddelanden.  
En Internet-tjänst kan dock samtidigt innehålla funktioner som innebär  
en starkare betoning av vikten av att lämna korrekta uppgifter än vad  
som är fallet vid pappersbunden hantering.  
RRV och Statskontoret har i sitt remissyttrande berört möjligheten att  
behålla kravet på heder och samvete trots att de straffrättsliga konse-  
kvenserna är oklara. Vidare har RRV anfört att förslaget i promemorian  
om att inom ramen för försöksverksamheten göra undantag från kravet  
på heder och samvete skulle kunna medföra negativa konsekvenser för  
allmänhetens uppfattning om vikten av att inom ramen för nätburna  
tjänster lämnade uppgifter är korrekta.  
Regeringen delar den i promemorian redovisade uppfattningen att  
straffansvaret vid oegentliga förfaranden vid utnyttjande av socialförsäk-  
ringen i princip bör vara oberoende av huruvida uppgifter lämnas på sed-  
vanligt sätt i pappersbundna handlingar eller i elektroniska dokument.  
Det talar för att 15 kap. 10 § brottsbalken bör ha en sådan utformning att  
det står klart att även uppgiftslämnande i elektroniska dokument kan om-  
fattas av straffansvaret.  
Föreskrifter om heder och samvete måste samtidigt enligt regeringens  
uppfattning principiellt ses som en del av ett funktionellt sammanhang  
där straffbestämmelserna i 15 kap. 10 § brottsbalken utgör en viktig  
faktor. Av det ovan anförda följer att det kan betraktas som oklart om  
brotten i 15 kap. 10 § brottsbalken i dess nuvarande lydelse omfattar  
även uppgiftslämnande i elektroniska meddelanden.  
Med hänsyn till den nuvarande straffrättsliga oklarheten och till den  
enskildes intresse av att kunna förutse konsekvenserna av ett visst hand-  
lande, måste det anses vara olämpligt att i fråga om försöksverksamheten  
upprätthålla kravet på heder och samvete. De effekter som ett slopande  
av kravet på heder och samvete inom ramen för försöksverksamheten  
kan leda till bör inte överdrivas. Omfattningen av försöksverksamheten 45
 
kommer att vara begränsad vad avser så väl deltagare som tiden. I lagen Prop. 2001/02:9
om försöksverksamhet bör således införas en bestämmelse om att kravet  
i 20 kap. 8 § AFL på att uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas  
på heder och samvete inte gäller inom försöksverksamheten. Detta ställ-  
ningstagande innebär inte att regeringen vad beträffar den kommande  
fullskaleverksamheten frångår den övergripande målsättningen att  
straffansvaret vid oegentliga förfaranden inom socialförsäkringen bör  
vara oberoende av formen för uppgiftslämnande.  
Nya regler om formkrav  
Kravet på skriftlighet i 4 kap. 3 § sjätte stycket AFL har inte närmare  
kommenterats i förarbetena till AFL. Det kan dock förutsättas i första  
hand syfta till att säkra dokumentation hos försäkringskassan av en för-  
säkrads förfogande över sin rätt till föräldrapenning så att korrekta beslut  
om beviljade av föräldrapenning kan meddelas (jfr prop. 1976/77:117 s.  
40). Naturligtvis är därvid funktionen att möjliggöra kontrollen av att en  
viss i det skriftliga dokumentet angiven förälder verkligen gjort ett av-  
stående central.  
När det gäller lämnande av uppgifter om faktiska förhållanden etc. till  
grund för beslut om ersättning gör sig naturligtvis ett motsvarande behov  
av dokumentation gällande. Någon uttrycklig föreskrift om krav på  
skriftlighet i sådana fall har emellertid inte tagits in i AFL, trots att det  
får anses väl så viktigt att de uppgifter den försäkrade lämnar dokumen-  
teras och att dennes identitet säkras. Det ovan använda begreppet ”för-  
säkran” förekommer inte i lagtexten om föräldraförsäkringen i 4 kap.  
AFL, men däremot i 3 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS  
1998:14) om föräldrapenningförmåner – dock utan angivande av någon  
definition. Med detta begrepp torde dock avses att en försäkrad skrift-  
ligen fullgör sin skyldighet enligt 20 kap. 8 § att lämna de uppgifter som  
är av betydelse för tillämpningen av AFL. Av kravet i samma paragraf på  
att uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete  
följer indirekt att sådana uppgifter skall lämnas skriftligen och även be-  
kräftas genom en egenhändig underskrift. Kravet på heder och samvete  
kan i denna mening anses tillgodose såväl ett behov av dokumentation av  
identitet m.m. som av en erinran (varningsfunktion) till den försäkrade  
om vikten av att lämnade uppgifter är korrekta.  
Självbetjäningstjänsten inom föräldraförsäkringen kommer att innebära  
att den försäkrade kommer att få direktåtkomst till uppgifter om sig själv  
i socialförsäkringsregister och att detta förfarande samtidigt kommer att  
innebära att nämnda uppgifter lämnas ut till honom eller henne på me-  
dium för automatiserad behandling. Detta innebär ett behov av att den  
försäkrades identitet måste kunna fastställas innan uppgifterna blir till-  
gängliga för honom eller henne.  
Behovet av dokumentation för försäkringskassans räkning av uppgifter  
om förfoganden, faktiska förhållanden m.m. kommer i en fullt utbyggd  
självbetjäningstjänst att huvudsakligen tillgodoses genom elektronisk  
lagring av de elektroniska dokument som de försäkrade via Internet sän-  
der in till kassorna. Det är i själva verket en av de stora fördelarna med  
självbetjäningstjänster att uppgifter vid ankomsten till en försäkrings-  
kassa direkt lagras i en elektronisk akt i ett system för handläggning av 46

ärenden (ÄHS). Naturligtvis kommer inkommande handlingar även att Prop. 2001/02:9 registreras och lagras elektroniskt så att andra ändamål såsom möjlig-

heterna till den demokratiska kontroll som bestämmelser om handlingars offentlighet m.m. i tryckfrihetsförordningen (TF) och sekretesslagen syftar till blir uppfyllda. Några särskilda bestämmelser om dokumentation av handlingar m.m. som upprättas inom ramen för försöksverksamheten torde emellertid inte vara erforderliga.

När det gäller de ovan berörda behoven av möjligheter till identifiering bör utgångspunkten vara att dessa tillgodoses genom krav på användning av certifikat, dvs. intyg i elektronisk form som kopplar ihop i certifikatet angivna data för verifiering av en signatur etc. med en person, och elektroniska signaturer. Genom användningen av elektroniska signaturer uppnås också ett skydd mot förvanskning av uppgifterna i ett elektroniskt meddelande under överföringen från den försäkrades persondator till socialförsäkringsadministrationen. Härigenom tillgodoses på ett rimligt sätt de krav på säker identifiering och skydd mot förvanskning som bör ställas inom ramen för den nu aktuella självbetjäningstjänsten.

Regeringen har uppdragit åt Riksskatteverket att under ett inledningsskede ha ett sammanhållande ansvar för administrationen av certifikat för elektronisk identifiering och elektroniska signaturer inom statsförvaltningen. I Riksskatteverkets uppgift ingår bl.a. att utarbeta riktlinjer och gemensamma rutiner för certifikathanteringen inom statsförvaltningen samt att samordna statsförvaltningens krav och behov inför upphandling och avrop av certifikat och tillhörande tjänster för elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. Regeringen har i sitt beslut om uppdraget till Riksskatteverket konstaterat att den statliga förvaltningen i takt med att marknaden utvecklas i så stor utsträckning som möjligt bör använda kvalificerade certifikat enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer när hög säkerhet krävs. Vidare har regeringen i beslutet förtydligat att Riksskatteverket skall noga pröva vilka lösningar som tillgodoser de säkerhetskrav som myndigheterna ställer i olika tillämpningar.

Av definitionen av elektroniskt dokument i 3 § i den föreslagna lagen torde i praktiken följa att elektroniska signaturer skall användas då en deltagare i försöksverksamheten utnyttjar självbetjäningstjänster för anmälan, försäkran etc. Mot bakgrund av bl.a. Riksskatteverkets uppdrag ter det sig inte lämpligt att nu föreslå några mer preciserade formkrav i lagen om försöksverksamhet inom socialförsäkringsadministrationen. I stället föreslås en bestämmelse med innebörden att det ankommer på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att närmare föreskriva i vilka fall certifikat och elektroniska signaturer skall krävas. I förhållande till förslaget i promemorian har lagtexten i 7 § justerats i syfte att tydliggöra att användning av certifikat får föreskrivas som villkor för tillgång till uppgifter i socialförsäkringsregister via Internet. Det bör också ankomma på Riksförsäkringsverket att bestämma vilken säkerhetsnivå som skall tillämpas inom ramen för försöksverksamheten.

47

4.6 Förslagens ekonomiska konsekvenser Prop. 2001/02:9

Riksförsäkringsverket (RFV) har i budgetunderlaget för åren 2002–2004 (dnr 1735/2001) uppskattat kostnaderna för att utveckla Internettjänster inom socialförsäkringens administration till ca 30 miljoner kronor för 2001 och 45 miljoner kronor per år för åren 2002–2004. Dessa belopp inbegriper även viss teknikanskaffning. Vid fullskaleverksamhet uppkommer kostnader för säker identifiering och elektroniska signaturer på mellan 3 miljoner kronor och 15 miljoner kronor per år beroende på resultatet av den upphandling som ska göras samt antalet försäkrade som kommer att vara anslutna. Dessa uppskattningar måste dock betraktas som något osäkra. Den totala kostnaden för Internet-användningen bedöms bli starkt beroende av säkerhetskostnader per Internet-kund och faktisk volym.

I remissyttrandena har RFV m.fl. anfört att det är rimligt att särskilda medel ställs till förfogande för att införa Internet-tjänster inom socialförsäkringsadministrationen med hänsyn till de ökade kostnader som satsningen innebär och den osäkerhet som råder beträffande möjligheten att finansiera denna genom minskade kostnader på försäkringskostnaderna. IT-kommissionen vill påpeka vikten av att ekonomiska aspekter särskilt beaktas vid utvärderingen av försöket så att RFV och försäkringskassorna även framdeles tillförsäkras tillräckliga medel för utvecklingsarbetet.

Regeringen har i regleringsbrev för 2001 beslutat att en särskild anslagspost under anslaget 19:8 Allmänna försäkringskassor får disponeras för utgifter som hänförs till utvecklingsprogrammet. Det innebär att centrala kostnader som amortering, ränta, licenser, verksamhetsutveckling, drift och förvaltning samt kostnader hos försäkringskassorna för kompetensutveckling, avveckling, mobilisering, amortering och ränta av hårdvara, mjukvara och licenser ska belasta denna anslagspost. Regeringen har vidare beslutat om en låneram som bl.a. ska finansiera utvecklingsprogrammets IT-investeringar. Dessa finansieringskällor utgör i förening med ordinarie anslag den ram som försöksverksamheten enligt regeringens uppfattning skall finansieras inom. En övergripande ambition är att införandet av Internet-baserade tjänster och ett mer utvecklat IT-stöd relativt snart ska medföra en effektivare ärendehantering och lägre kostnader. Regeringen förutsätter att de försäkringskassor vid vilka försöksverksamheten äger rum kommer att ha tillräckliga finansiella resurser och adekvat IT-stöd för att kunna bedriva verksamheten på ett lämpligt sätt.

48

5 Ersättning till levande donatorer av organ och Prop. 2001/02:9
  vävnader

Regeringens förslag: En försäkringskassa skall kunna besluta om att kostnaderna för sjuklön som utges till en arbetstagare när denne som givare av organ eller annat biologiskt material enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. till följd av ingrepp för att ta tillvara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp, skall ersättas av den allmänna sjukförsäkringen. Beslutet skall avse arbetstagarens samtliga anställningar. En arbetsgivare som har haft kostnader för sjuklön för en arbetstagare som omfattas av ett sådant beslut får efter ansökan ersättning från försäkringskassan.

Ett sådant beslut innebär även att den enskilde erhåller ersättning för den första dagen (karensdagen) i en sjukperiod. En motsvarande möjlighet att erhålla ersättning för karensdagen inom sjukpenningförsäkringen införs även i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Landstingsförbundet har i skrivelser den 21 maj 1997 och 23 april 1999 (dnr S97/4520/F) hemställt att regeringen vidtar erforderliga åtgärder för att tillmötesgå behovet av en annan finansiär än i dag vad gäller sjuklön till personer som donerar organ.

Riksförbundet för Njursjuka har i skrivelser till Socialdepartementet den 13 augusti 1999, 4 februari 2000 och 14 december 2000 (dnr S1999/6569/SF) begärt att ersättningssystemet ändras så att levande donatorer, i samband med donationsingrepp, får full ersättning för förlorad arbetsförtjänst och andra kostnader som är relaterade till donationsingreppet.

Remissinstanserna: Socialstyrelsen (SoS) anser att frågan om ersättning till levande donatorer bör gälla både organ- och vävnadsdonatorer. En sådan lösning borde enligt SoS innebära att den levande givaren hålls ekonomiskt skadeslös med full kompensation för kostnader och inkomstförluster på grund av den arbetsoförmåga som uppkommer i samband med donation av organ eller vävnader. Samma principer bör tillämpas över hela landet.

Riksförsäkringsverket (RFV) anser det omöjligt att inom nuvarande sjuklönelagstiftning undanta levande organdonatorer från sjuklönelagen. För att tillvarata donatorernas speciella situation skulle en separat försäkring för denna grupp krävas.

Vad gäller ersättning för organdonatorers inkomstbortfall såsom karensdagar, mellanskillnaden mellan sjuklön och faktisk lön, ersättning utöver 7,5 basbelopp och andra merkostnader, anser RFV att detta är en fråga som bör lösas inom landstingen.

Bakgrund: Enligt uppgifter från Socialstyrelsen utfördes 283 njurtransplantationer under år 2000, varav 90 skedde med levande donatorer. Under första halvåret 2001 utfördes 160 njurtransplantationer, varav 60 skedde med levande donatorer. Sammanlagt står cirka 400 njursjuka på väntelista för en transplantation och drygt 2 500 patienter har dialysbehandling i Sverige.

Enligt vad regeringen erfarit har antalet organdonatorer minskat i

Sverige under senare år. Samtidigt ökar antalet patienter på väntelistorna

49

för t.ex. njurtransplantationer, vilket har lett till att dialyssjukvården har måst byggas ut. Enligt uppgifter kostar en hemodialys mellan 400 000– 700 000 kronor per patient och år. Kostnaden för en njurtransplantation är mellan 250 000–300 000 kronor (engångskostnad). Utöver denna kostnad tillkommer en årlig kostnad på 75 000 kronor för kontroller och medicin.

Enligt Socialstyrelsen råder det brist på organ från avlidna donatorer för transplantationsändamål. Det är därför sannolikt att organ från levande givare också fortsättningsvis kommer att användas, och det möjligen i ökande omfattning. Dessutom är resultaten i allmänhet bättre med organ från levande givare. Vidare uppger Socialstyrelsen i sitt remissvar att en utredning om tilltänkta givare innehåller moment som kräver att givaren är ledig från ordinarie arbete under någon eller några dagar i olika perioder. I anslutning till ingreppet vårdas givaren på sjukhus under cirka en vecka. Donatorn är i allmänhet arbetsoförmögen under 5–6 veckor efter operationen.

Socialstyrelsen uppger att det årligen görs cirka 200 benmärgstransplantationer i Sverige och att alla sådana utförs med levande givare. Gi- varen av benmärg opereras i full narkos och behöver i allmänhet vara sjukskriven under två veckor. Den som donerar stamceller genomgår en förbehandling med läkemedel innan stamceller tas tillvara från perifert blod, som vid en blodtappning. Den som på detta sätt donerar stamceller är arbetsoförmögen några dagar.

Landstingsförbundet har i ett cirkulär från 1972 (AC 49/72) rekommenderat landstingen att utge ersättning till njurdonatorer. Av cirkuläret framgår att förbundsstyrelsen sedan länge hävdat att ersättning bör utges från den allmänna försäkringen och att förbundets rekommendation till landstingen därför skall ses som en temporär lösning i avvaktan på att försäkringsfrågan löses. Landstingsförbundet anser i cirkuläret från 1972 bl.a. att ersättning bör utges motsvarande skillnaden mellan sjukpenningbeloppet och normal inkomst, dock begränsad till 7,5 gånger prisbasbeloppet. Även resekostnader som inte täcks av den allmänna försäkringen bör enligt cirkuläret ersättas.

Lagen (1995:831) om transplantation m.m. trädde i kraft den 1 juli 1996, (se prop. 1994/95:148, bet. 1994/95:SoU21). Utskottet behandlade i betänkandet ett motionsyrkande om att riksdagen hos regeringen borde begära förslag till ett enhetligt ersättningssystem för donator. Utskottet anförde att någon erinran inte kunde riktas mot att en donator får ersättning för vissa kostnader, t.ex. för resor och uppehälle och förlorad arbetsförtjänst. Motionsyrkandet om ett enhetligt ersättningssystem avstyrktes dock eftersom det ansågs vara en fråga för sjukvårdshuvudmännen. Riksdagen följde utskottets förslag (rskr. 1994/95:381).

Frågan om ersättning till levande donatorer har senare tagits upp i So- cialutskottets betänkande 1999/2000:SoU9. Utskottet betonade att det har stor förståelse för de synpunkter som motionärerna framför. Utskottet fann vidare att transplantation numera har blivit en närmast etablerad del av sjukvården och att många svårt sjuka människor genom transplantation får ett förlängt liv och en bättre livskvalitet. Transplantation är således en angelägen behandlingsform inom sjukvården. Utskottet konstaterade slutligen att frågan om ersättning till levande organdonatorer redan

Prop. 2001/02:9

50

bereddes i Regeringskansliet och att riksdagen därför inte borde ta något Prop. 2001/02:9 initiativ i frågan.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser i likhet med vad RFV anfört att ersättning för organdonatorers inkomstbortfall och andra merkostnader i princip är en fråga som bör lösas inom respektive landsting. För arbetstagare som omfattas av reglerna om sjuklön bör dock ändring göras i sjuklönelagen i syfte att undvika att presumtiva donatorer kommer i konflikt med sin arbetsgivare på grund av de kostnader i form av sjuklön som uppstår för denne.

Regeringen föreslår därför att ett särskilt högriskskydd införs i lagen (1991:1047) om sjuklön för arbetstagare i samband med donation eller förberedelser för donation av egna organ eller vävnader. Ett beslut om ett sådant särskilt högriskskydd för levande donatorer medför att den arbetsgivare hos vilken donatorn är anställd har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön med anledning av donation.

Beslut om särskilt högriskskydd skall, liksom redan i dag gäller, fattas av försäkringskassan. Enligt regeringens uppfattning är det även rimligt att den försäkrade får ersättning från den allmänna försäkringen för karensdag i samband med eller förberedelse för donation. Ett beslut om högriskskydd för donation bör således även innebära att den enskilde erhåller ersättning för den första dagen (karensdagen) i en sjukperiod. På motsvarande sätt skall sjukpenning utges även för karensdag i dessa situationer.

Reglerna föreslås även omfatta arbetstagare som varit föremål för undersökningar och provtagningar som leder till ett sjukdomstillstånd men där det av olika skäl inte blir aktuellt att donera organ eller vävnader.

Regeringen har under hand från Landstingsförbundet tagit del av material som rör ersättning av kostnader till levande givare av organ och vävnader i samband med donation. I materialet redovisar ett flertal landsting de principer och regler som tillämpas för ersättning av organdonatorers inkomstbortfall och andra merkostnader. Av sammanställningen framgår att flertalet landsting har utvecklat en praxis för ersättningsfrågor i samband med donationer. Som exempel anges från vissa landsting att ersättning utges i form av full lön för karensdagen, differenser mellan sjukpenning och lönebortfall, resekostnader enligt sjukresereglementet, patientavgifter och medicinkostnader. Även egenföretagare eller lantbrukare kan erhålla ersättning för vikarie eller avbytare. Det har även redovisats att ersättning utges för t.ex. vissa kostnader för barntillsyn, främst för små barn.

För ersättning av organdonatorers inkomstbortfall såsom mellanskillnaden mellan sjuklön och faktisk lön samt andra merkostnader anser regeringen i likhet med RFV att detta är en fråga som även i fortsättningen bör lösas inom respektive landsting.

Kostnaderna för regeringens förslag om ändring i sjuklönelagen är svåra att beräkna. Med tanke på de relativt få försäkrade som kan komma ifråga för den nya ersättningsformen beräknas kostnaderna inom sjukpenningförsäkringen till högst 600 000 kronor per år.

51

6 Uppgiftsskyldigheten för arbetsgivare om Prop. 2001/02:9
    sjukdomsfall som har gett rätt till sjuklön  
    samt statistik om sådan sjukfrånvaro  
       
  Regeringens förslag: En arbetsgivare skall fr.o.m. den 1 januari 2002    
  inte lämna uppgift till Riksförsäkringsverket om sjukdomsfall som har    
  gett en arbetstagare hos denne rätt till sjuklön.    
    Regeringens bedömning: Statistiska centralbyrån bör ha ansvaret    
  för att samla in allt underlag för statistikföring av sjukfrånvaron under    
  sjuklöneperioder.    
    Bakgrund: I samband med att lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL)  
infördes den 1 januari 1992 ålades arbetsgivare att lämna uppgift till  
Riksförsäkringsverket (RFV) om sjukdomsfall som gett arbetstagare hos  
denne rätt till sjuklön. Enligt SjLL skulle uppgifterna lämnas senast vid  
utgången av den kalendermånad som följer efter den under vilken sjuk-  
löneperioden avslutats. Uppgiftsskyldigheten straffsanktionerades, vilket  
innebar att en arbetsgivare som inte lämnade uppgifter om sjuklöneperi-  
oder skulle kunna dömas till böter.  
    Avsikten med bestämmelsen var att uppgifterna skulle behövas för att  
försäkringskassornas sjukhistorik även skulle omfatta de korta sjukfallen,  
vilket ansågs ha betydelse bl.a. för att få en heltäckande statistik över  
sjukfrånvaron. Förutom för statistikändamål var avsikten att de inrap-  
porterade uppgifterna skulle användas som stöd för försäkringshand-  
läggare i det förebyggande ohälsoarbetet och rehabiliteringsarbetet samt  
för kontroll av att dubbelutbetalning av förmåner inte skett, t.ex. av  
föräldrapenning samtidigt med sjuklön.  
    Regeringen konstaterade i propositionen Samverkan, socialförsäkring-  
ens ersättningsnivåer och administration, m.m. (prop. 1996/97:63, bet.  
1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273) att rapporteringen inte visat sig fun-  
gera på ett tillfredsställande sätt och att samhällets information om kort  
sjukfrånvaro därför avsevärt försämrats efter det att sjuklöneperioden  
infördes år 1992. I propositionen konstaterade regeringen vidare att bris-  
ten i rapporteringen var störst bland små företag och organisationer och  
att uppgiftsskyldigheten upplevdes som betungande och kostsam av  
dessa.  
    Med anledning av ovanstående gav regeringen RFV den 19 juni 1997 i  
uppdrag (S98/692/SF) att, i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen och  
Statistiska centralbyrån, föreslå ett system som skulle täcka samhällets  
behov av information om sjukfrånvaron under sjuklöneperioden.  
    I budgetpropositionen för 1999 (prop. 1998/99:1, bet. 1998/99:SfU1,  
rskr. 1998/99:101) föreslog därefter regeringen att arbetsgivare med färre  
än femtio anställda fr.o.m. den 1 januari 1999 inte längre skulle lämna  
uppgift till RFV om sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos denne  
rätt till sjuklön. Vidare framgick av propositionen att regeringen ansåg att  
Statistiska centralbyrån borde ges uppdraget att hämta in information om  
sjukfrånvaron under sjuklöneperioden från de små företagen. Dessa stati-  
stikuppgifter har fr.o.m. 1999 hämtats in med stöd av lagen (1992:889)  
om den officiella statistiken istället för bestämmelserna i lagen  
(1991:1047) om sjuklön. 52
       

I en skrivelse (dnr S2001/3073/SF) till Socialdepartementet den 5 april 2001 begär RFV att arbetsgivares skyldighet att lämna uppgift om sjukdomsfall som gett rätt till sjuklön skall upphöra fr.o.m. 2002. Verket föreslår i stället att Statistiska centralbyrån av RFV får i uppdrag att bli insamlande myndighet för all statistik om sjuklön. RFV föreslår samtidigt att verket skall fortsätta att vara statistikansvarig myndighet. Förslaget innebär att nuvarande system med sjuklöneaviseringar från arbetsgivare helt upphör och i stället ersätts med ett renodlat statistiksystem.

RFV konstaterar i sin skrivelse att den modell som valts för de små arbetsgivarna, färre än 50 anställda, fungerar tillfredställande men att de inkomna underlagen avseende stora arbetsgivare, 50 eller fler anställda, har klara brister. Bortfallet i inrapporteringarna för arbetsgivare med mellan 50–99 anställda är ca 40 procent och från större arbetsgivarna är bortfallet ca 30 procent. Vidare konstaterar RFV att man trots stora insatser inte har lyckats förmå vissa arbetsgivare att rapportera i tillräcklig omfattning och med den regelbundenhet som är nödvändig. Enligt RFV kan det därför inte anses försvarbart att fortsätta med denna del av statistiksystemet i dess nuvarande form eftersom bortfallet för stora arbetsgivare är så stort att någon publicering av officiell statistik inte kan ske.

Till och med 1998 fanns, förutom statistikändamålet, andra betydelsefulla ändamål för de inrapporterade uppgifterna, nämligen som stöd för försäkringshandläggare i det förebyggande ohälsoarbetet och för kontroll av att dubbelutbetalning av förmåner inte skett, t.ex. av föräldrapenning samtidigt med sjuklön. Regeländringen fr.o.m. januari 1999, då små arbetsgivares skyldighet att rapportera till RFV helt upphörde, innebar att dessa ändamål begränsades till stora arbetsgivare. Denna begränsning har inneburit att försäkringskassornas användning av uppgifterna i samband med ärendehandläggning har minskat betydligt. Enligt RFV är därigenom statistikändamålet det tyngsta kvarvarande ändamålet.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen finner i likhet med RFV att det inte är meningsfullt att låta stora arbetsgivare fortsätta inrapporteringen till RFV enligt gällande bestämmelser, eftersom de inkomna uppgifterna varken kan användas för statistikändamål eller i fullständig utsträckning används i handläggningen hos försäkringskassan. Regeringen delar av denna anledning RFV:s bedömning att nuvarande system för sjuklöneaviseringar helt bör avvecklas. I stället bör Statistiska centralbyrån bli den myndighet som samlar in allt underlag för statistikföring av sjukfrånvaron under sjuklöneperioden. RFV bör dock även fortsättningsvis vara den statistikansvariga myndigheten för denna sjukfrånvaro.

RFV avser att ge Statistiska centralbyrån i uppdrag att utöka den nuvarande statistikenkäten till att avse större arbetsgivare, vilket totalt kommer att minska det nuvarande uppgiftslämnandet för dessa. RFV:s avsikt är vidare att ge Statistiska centralbyrån i uppdrag att med stöd av lagen (2001:99) om den officiella statistiken fr.o.m. 2002 överta nuvarande dataöverföringar av sjuklöneuppgifter från stora arbetsgivare.

Det nya statistiksystemet över hela korta sjukfrånvaron för såväl små som stora arbetsgivare, beräknas enligt RFV kunna tas i drift fr.o.m. 2002. Systemet blir ett renodlat statistiksystem och en första presentation av hela korta sjukfrånvaron för första kvartalet 2002 beräknas ske under juni 2002.

Prop. 2001/02:9

53

Enligt RFV innebär ett renodlat statistiksystem att ca 25–30 årsarbetare Prop. 2001/02:9 hos försäkringskassorna kan frigöras från nuvarande arbetsuppgift att

manuellt rapportera in ca 500 000 ofullständiga eller felaktiga sjuklöneaviseringar per år i ADB-systemet. Till detta skall enligt RFV läggas de relativt stora administrativa besparingar som kan göras hos RFV och arbetsgivare eftersom nuvarande sjuklöneaviseringssystem kräver visst underhåll. Denna besparing är dock mycket svår att beräkna.

Efter det att en sjuklöneperiod infördes 1992 har tillförlitlig statistik om den korta sjukfrånvaron saknats. Regeringen kommer noga att följa upp att de nu föreslagna nya rutinerna fungerar på sådant sätt att relevant statistik om den korta sjukfrånvaron kan sammanställas.

Förslaget föranleder en ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.

7 Fördjupad bedömning av sjukpenningrätten  
       
  Regeringens förslag: Lagregleringen av försäkringskassans s.k. för-    
  djupade bedömning av sjukpenningrätten vid en viss senaste tidpunkt    
  skall upphöra att gälla.    
    Utredningarnas förslag: Överensstämmer med regeringens.  
    Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig över förslaget,  
t.ex. Riksförsäkringsverket, Försäkringskasseförbundet och Handikapp-  
förbundens samarbetsorgan, tillstyrker det.  
Bakgrund:  
Nuvarande bestämmelser  
Enligt 3 kap. 8 och 8 a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL)  
skall den försäkrade komma in med ett särskilt läkarutlåtande och en  
skriftlig särskild försäkran till försäkringskassan för att styrka nedsätt-  
ningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den  
tjugoåttonde dagen efter sjukanmälningsdagen. För en försäkrad som i  
omedelbar anslutning till en sjuklöneperiod gör anspråk på sjukpenning,  
skall den särskilda försäkran, enligt RFV:s föreskrifter (RFFS 1998:13),  
styrka nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom redan från  
och med första dagen för vilken sjukpenning kan utbetalas.  
    Det särskilda läkarutlåtandet skall innehålla uppgift om pågående och  
planerad behandling eller rehabiliteringsåtgärd, behovet av övrig rehabi-  
litering, beräknad återstående tid med nedsatt funktionsförmåga på grund  
av sjukdom samt läkarens bedömning av i vilken grad den nedsatta funk-  
tionen påverkar arbetsförmågan. Den särskilda försäkran som lämnas på  
heder och samvete skall innehålla en utförligare beskrivning av den för-  
säkrades arbetsuppgifter och hans eller hennes egen bedömning av ar-  
betsförmågan.  
    Senast efter det att det särskilda läkarutlåtandet och den särskilda för-  
säkran kommit in till försäkringskassan, och efter att försäkringsläkaren  
har hörts, skall handläggaren bedöma i vilken grad den försäkrades ar-  
betsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom samt om det är 54
       
nödvändigt med rehabilitering eller ytterligare utredningsåtgärder. Om Prop. 2001/02:9
det fordras för denna fördjupade bedömning, skall försäkringskassan  
begära att den försäkrade genomgår utredning för bedömning av det me-  
dicinska tillståndet, arbetsförmågan och behovet av och möjligheterna till  
rehabilitering.  
Bestämmelsen om försäkringskassans fördjupade bedömning av sjuk-  
penningrätten trädde i kraft den 1 oktober 1995.  
Riksförsäkringsverkets utvärdering och utredningarnas synpunkter  
Riksförsäkringsverket (RFV) genomförde under 1999 en utvärdering av  
den fördjupade bedömningen (se Sjukförsäkringsutredningens delbe-  
tänkande [SOU 2000:72], bil. 6). Undersökningen visade, enligt RFV:s  
årsredovisning 1999, att det finns stora variationer mellan försäkrings-  
kassorna och att andelen fördjupade bedömningar av de granskade fallen  
varierade mellan 22 och 83 procent. Utvärderingen visade vidare att den  
fördjupade bedömningen ytterst sällan leder till att sjukpenningrätten  
ifrågasätts. Den leder inte heller till att rehabiliteringsbehov upptäcks  
tidigare. Resultatet av studien pekar snarare på att rehabiliteringsbehov  
upptäcks tidigare och att rehabiliteringen ger bättre resultat om lagstift-  
ningen inte följs. Detta kan, enligt RFV, bero på att de försäkringskassor  
som i större utsträckning följt lagstiftningen kommer att koncentrera  
resurserna till ett alltför tidigt skede i sjukfallet. De förhoppningar som  
knutits till den fördjupade bedömningen har inte infriats.  
I budgetunderlaget för 2002–2004 föreslår RFV (dnr S2001/1890/SF)  
att den lagreglerade detaljutformningen av försäkringskassans arbete med  
den fördjupade bedömningen tas bort. Orsaken till förslaget är enligt  
RFV att den fördjupade bedömningen, som i dag görs schablonmässigt,  
har visat sig ha mycket liten effekt. Varje sjukpenningärende är unikt och  
kräver att försäkringskassan vid bedömningen av rätten till sjukpenning  
har det underlag som krävs i det enskilda ärendet. Det innebär att behovet  
och omfattningen av t.ex. medicinskt underlag, utredning med den för-  
säkrade och konsultation av försäkringsläkare varierar. Behovet av un-  
derlag varierar också över tiden. Det är enligt verket därför inte effektivt  
att ha en fast tid och generella krav på utredningsmetoder inskriva i lag-  
texten.  
Sjukförsäkringsutredningens slutsats av RFV:s utvärdering är att den  
”tvångsmässiga” prioriteringen av generella insatser till en viss tidpunkt  
fått till följd att resurser inte kunnat användas på ett optimalt sätt. Utred-  
ningen anser därför att detaljregleringen av formerna för försäkrings-  
kassans bedömning av enskilda fall skall tas bort.  
Även utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet konsta-  
terar att bestämmelserna om fördjupad bedömning inte kan efterlevas och  
inte heller fyller något större behov. Bestämmelserna bör därför enligt  
utredningen upphävas.  
Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av vad som fram-  
kommit vid bl.a. RFV:s utvärdering och med beaktande av utredarnas  
synpunkter, föreslår regeringen att bestämmelsen om försäkringskassans  
fördjupade bedömning av sjukpenningrätten skall upphöra att gälla. Att  
själva bestämmelsen upphävs innebär dock inte att regeringens uppfatt-  
ning har förändrats beträffande värdet och behovet av tidiga och konti- 55

nuerliga insatser både när det gäller att pröva sjukpenningrätten och att Prop. 2001/02:9 utreda rehabiliteringsbehov och initiera rehabiliteringsåtgärder. Syftet

med regeringens förslag är enbart att ge försäkringskassan större möjlighet att satsa på kvalitet i stället för kvantitet i sitt arbete med sjukfallen.

Genom att ta bort kravet om fördjupad bedömning av alla sjukfall vid en bestämd senaste tidpunkt, ges försäkringskassan möjlighet att rikta sina insatser på ett mer flexibelt och individanpassat sätt. Kassan förutsätts därmed kunna använda sina resurser effektivare för att i ett tidigt skede identifiera sjukfall som bedöms ligga i riskzonen för att bli långvariga. Utrednings- och samordningsarbetet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör också kunna bedrivas mer offensivt och därigenom bidra till att minska sjukfrånvaron i arbetslivet. Regeringen förutsätter att Riksförsäkringsverket noga följer effekterna av förslaget.

Enligt RFV arbetar i dag uppskattningsvis 200 årsarbetare, varav ca en tredjedel försäkringsläkare, med den fördjupade bedömningen. Den tid som frigörs, när detaljregleringen om fördjupad bedömning tas bort, skall även fortsättningsvis användas för bedömning av rätten till sjukpenning samt för utredning av den försäkrades behov av och förutsättningar för rehabilitering – dock på ett mer flexibelt och individanpassat sätt än tidigare. Det medför att förslaget är kostnadsneutralt räknat på administrationskostnaderna, men förutsätts kunna spara försäkringskostnader.

Bestämmelsen om försäkringskassans fördjupade bedömning av sjukpenningrätten föreslås upphöra att gälla den 1 januari 2002.

8 Eftergift av bostadsbidrag  
       
  Regeringens förslag: Rätten att få ansökan om eftergift prövad vid    
  återbetalning av bostadsbidrag skall vidgas. Även den bidragstagare    
  som inte fullgjort sin skyldighet att anmäla ändrade förhållanden skall    
  kunna prövas för eftergift om bidragstagaren inte borde ha insett att    
  han eller hon var anmälningsskyldig.    
    Förslagen i Riksförsäkringsverkets skrivelse: Överensstämmer i  
huvudsak med regeringens förslag i den del regeringen lämnar förslag.  
    Remissinstanserna: Remissinstanserna har antingen tillstyrkt eller  
valt att inte kommentera förslaget. Kammarrätten i Stockholm har emel-  
lertid påpekat att lagtextens konstruktion i Riksförsäkringsverkets (RFV)  
förslag är svåröverskådlig. Den konstruktionen bidrar inte till att uppnå  
en mer likformig rättstillämpning i landet vid handläggning av ansök-  
ningar om eftergift av återbetalning av bostadsbidrag. Statskontoret och  
Riksrevisionsverket framhåller att om denna regeländring genomförs bör  
det beslutas om att en uppföljning skall ske av effekterna. Centrala stu-  
diestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslaget om att fler bidragshushåll  
bör kunna prövas om eftergift, men anser inte att de särskilda skälen bör  
omfatta alla de situationerna som RFV pekat på i sin promemoria. CSN  
har också synpunkter på utformningen av författningstext till 28 § bo-  
stadsbidragslagen. Landsorganisationen i Sverige anser att ändrade in-  
komster från arbetslöshetskassan eller från kommunen bör behandlas på  
samma sätt som Riksförsäkringsverket föreslår att ändrade inkomster 56
       

från försäkringskassan skall hanteras. Försäkringskasseförbundet till- Prop. 2001/02:9 styrker förslaget, men betonar att de föreslagna ändringarna kommer att

öka den administrativa belastningen på försäkringskassorna.

Bakgrund: Nuvarande bestämmelser i 28 § bostadsbidragslagen (BOL) infördes under våren 1999 i syfte att vidga försäkringskassans möjligheter att bevilja eftergift med återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag. Regeringen framhöll då att hushållets förmåga att betala tillbaka ett bostadsbidrag som utbetalats med för högt belopp särskilt skulle beaktas.

Utformning av dagens eftergiftsregel innebär att försäkringskassan kan efterge krav på återbetalning helt eller delvis om det finns särskilda skäl för det. Vid bedömning om det finns särskilda skäl skall man särskilt beakta hushållets förmåga att betala tillbaka ett bostadsbidrag som betalats ut med för högt belopp. Förutsättningen för att komma ifråga för eftergift är emellertid att anmälningsskyldigheten till försäkringskassan, enligt 24 § BOL, är uppfylld och att korrekta uppgifter lämnats. Om hushållet inte fullgjort sin uppgiftsskyldighet skall kravet på återbetalning inte efterges. Om avvikelsen mellan uppgiven och taxerad inkomst är marginell är en fortsatt prövning av eftergift ändå möjlig. Vid rena misstag av bidragstagaren eller fall där bidragstagaren inte har insett eller skäligen bort inse att uppgifterna var felaktiga, är det också möjligt att frångå principen om att anmälningsskyldigheten till försäkringskassan skall vara uppfylld.

Riksförsäkringsverkets utvärdering av eftergiftsregeln

RFV gjorde en utvärdering av eftergiftsregeln under hösten 2000 (RFV Anser 2000:4) och konstaterade att syftet med ändringen inte uppnåtts. Enligt RFV har regeln inte vidgat möjligheterna för bidragstagare att få eftergift av återbetalningskrav.

RFV fann att detta i huvudsak beror på att prövningen i 28 § BOL förutsätter att det strikta krav på anmälningsskyldighet som ställs i 24 § BOL är uppfyllt. Detta har medfört att mycket få bidragshushåll prövats och beviljats eftergift med återbetalningsbelopp av bostadsbidrag.

RFV:s undersökning visar att den vanligaste orsaken till avslag på eftergiftsansökan är att bidragstagaren inte uppfyllt anmälningsskyldigheten. För bidragsåret 1997 berodde 92 procent av avslagen på att anmälningsskyldigheten inte uppfyllts. Totalt fick 0,9 procent av hushållen med återbetalningsskyldighet eftergift för bidragsåret 1997. För att förbättra bidragstagarnas kunskaper och förståelse för bostadsbidragssystemets regler pågår ett arbete inom RFV med att vidareutveckla informationen till hushållen. Syftet med informationsinsatserna är att öka kunskaperna om reglerna men också för att verka som en påminnelse om vikten av att, t.ex. anmäla inkomständringar.

57

Beslutade eftergifter under 1999 avseende bidragsår 1997 och första kvartalet Prop. 2001/02:9

2000 avseende bidragsår 1998

  Antal beslut Andel avslag Andel avslag Andel bevil-
  om eftergift   p.g.a. ej anmält jade eftergifter
      inkomst  
1999 23 762 93 % 92 % 7 %
Kv. 1 2000 8 607 93 % 88 % 7 %

RFV:s utvärdering visar också att försäkringskassorna beslutar mycket olika i eftergiftsärenden beroende på vilken försäkringskassa i landet den bidragsskyldige tillhör. Den procentuella andelen beviljade eftergifter varierade mellan 1 och 18 procent för bidragsåret 1997. Under första kvartalet 2000 varierade andelen beviljade eftergifter mellan 0 och 17 procent för bidragsåret 1998. RFV framhåller att även rättsläget när det gäller tillämpningen av 28 § BOL är oklart. Länsrätters och kammarrätters tillämpning skiljer sig åt, främst när det gäller synen på anmälningsskyldigheten.

I tidigare förarbeten (prop. 1998/99:77) till 28 § BOL har regeringen pekat på att det finns situationer då prövning av eftergift medges trots att anmälningsskyldigheten inte fullgjorts. Det har emellertid visat sig att dessa uttalanden inte varit tillräckliga för att vidga möjligheterna att få eftergift. Riksförsäkringsverket konstaterade i skrivelsen RFV Anser 2001:2 Reglerna om eftergift för bostadsbidrag – förslag från RFV att en viktig anledning till svårigheterna att uppnå en likformig eftergiftshantering av återbetalning av bostadsbidrag mellan landets försäkringskassor i huvudsak beror på tveksamheter kring hur man skall tolka undantagssituationer som nämns i förarbetena (prop. 1998/99:77).

Skälen för regeringens förslag: Det finns i dagens konstruktion av eftergiftsregeln en mycket stark koppling mellan 24 och 28 §§ BOL. En- ligt 24 § BOL är en bidragstagare skyldig att omgående anmäla ändringar som kan antas innebära att slutligt bostadsbidrag inte kommer att beviljas eller beviljas med ett lägre belopp än det preliminära. Enligt 28 § BOL måste kravet på anmälningsskyldighet vara uppfyllt för att bidragstagaren skall komma ifråga för en prövning av eftergift. Detta har medfört att mycket få bidragshushåll prövats och beviljats eftergift med återbetalningsbelopp av bostadsbidrag. I de fall där ansökningen om eftergift avslagits redan på den grund att anmälningsskyldigheten enligt 24 § BOL inte har fullgjorts har således hushållets förmåga att betala tillbaka ett återkrav av bostadsbidrag inte ens prövats. RFV:s utvärdering visar också att bestämmelsen har fått en alltför snäv innebörd. Det är enligt regeringen rimligt att bestämmelsen vidgas så att det blir möjligt att i vissa fall få prövat rätten till eftergift trots att anmälningsskyldigheten inte uppfyllts. Även bostadsutskottet har i bet. 2000/01:BoU1 pekat på att kravet på anmälningsskyldighet i vissa situationer får konsekvenser för vissa bidragstagare och därmed bör övervägas.

Eftergift av krav på återbetalning kan endast medges om det föreligger särskilda skäl för sådan eftergift.

I tidigare förarbeten har framhållits att en särskilt restriktiv tolkning av begreppet särskilda skäl skall tillämpas (prop. 1995/96:186 och prop. 1998/99:77). Regeringen framhöll då att återbetalningen av för högt bo-

stadsbidrag efter avstämning är ett naturligt inslag i systemet och därmed

58

i viss mån förutsägbart. Regeringen är fortfarande av den uppfattningen Prop. 2001/02:9  
att man skall vara restriktiv med att bevilja eftergift inom bostadsbi-  
dragssystemet. En grundläggande förutsättning för bostadsbidragssyste-  
mets legitimitet och träffsäkerhet är att den som ansöker om bidrag läm-  
nar riktiga uppgifter om sina inkomster och andra förhållanden som kan  
påverka bidragets storlek vid ansökningstillfället och fortlöpande vid  
förändringar under bidragstiden. Det är viktigt eftersom det annars kan  
upplevas som orättvist mellan bidragstagare som är mycket noggranna  
med att alltid ha en aktuell inkomst anmäld hos försäkringskassan och de  
bidragstagare som har en annan inställning.  
En alltför restriktiv eftergiftsregel kan å ena sidan minska medborgar-  
nas förståelse och tilltro till bostadsbidragssystemet. En alltför generös  
eftergiftsregel kan å andra sidan urholka principerna för inkomstpröv-  
ningssystemet och minska medborgarnas tilltro till systemet och dess  
träffsäkerhet. Det som nu har kritiserats är framför allt att bestämmelsen  
är så restriktiv att någon egentlig prövning av om det finns skäl för efter-  
gift aldrig kommer till stånd, eftersom bidragstagarna oftast inte har full-  
gjort sin anmälningsskyldighet enligt 24 § BOL. Det har därför inte ens  
prövats om det föreligger särskilda skäl för eftergift.  
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att eftergiftsprövning bör  
vara möjlig i vissa fall när bidragstagaren inte har fullgjort sin anmäl-  
ningsskyldighet. Huvudregeln kommer även fortsättningsvis vara att bi-  
dragstagaren är skyldig att anmäla ändringar som kan påverka storleken  
på det slutliga bidraget. En prövning av om skäl för eftergift föreligger  
skall kunna göras om den återbetalningsskyldige skäligen inte borde ha  
insett att han eller hon var anmälningsskyldig enligt 24 § BOL. Har bi-  
dragstagaren underlåtit att fullgöra sin anmälningsskyldighet ankommer  
det på bidragstagaren att, enligt sedvanliga bevisbörderegler, visa att han  
eller hon skäligen inte borde ha insett att anmälningsskyldighet förelåg.  
För det fall bidragstagaren medvetet eller av oaktsamhet lämnat felaktiga  
uppgifter gäller, precis som tidigare, att kravet på återbetalningsskyldig-  
het inte får efterges. Bidragstagaren kan alltså komma i fråga för pröv-  
ning av eftergift både när han eller hon lämnat felaktiga uppgifter och när  
han eller hon inte lämnat uppgifter alls, under förutsättning att detta är  
ursäktligt.  
En situation när eftergift skulle kunna prövas trots att bidragstagaren  
inte fullgjort sin anmälningsskyldighet skulle t.ex. kunna vara om en bi-  
dragstagare kan visa att en inkomstökning inträffat efter det att bidraget  
har upphört eller om bidraget ”jämkats” till noll kronor för resten av året.  
Även om bidragstagaren anmäler denna inkomstökning till försäkrings-  
kassan kan han eller hon inte påverka storleken av det bidrag som redan  
utbetalats. Det är därför inte rimligt att kräva att bidragstagaren efter det  
att bidraget upphört skall vara medveten om kravet på att fortlöpande  
lämna inkomstuppgifter till försäkringskassan under resterande del av  
kalenderåret. Vidare kan det t.ex. gälla när en socialbidragstagare vid en  
inkomstökning får motsvarande sänkning i socialbidrag och därigenom i  
princip en oförändrad ekonomisk situation. Det kan då vara förståeligt  
om den bidragstagare som fortfarande uppbär socialbidrag inte inser att  
denna inkomständring påverkar bostadsbidraget och att man därför också  
är skyldig att anmäla denna till försäkringskassan. En annan liknande  
situation kan vara när en bidragstagare uppbär bostadsbidrag och därefter 59
 

under bidragsåret beviljas ytterligare en socialförsäkringsförmån från Prop. 2001/02:9 försäkringskassan, t.ex. vårdbidrag för ett handikappat barn eller retro-

aktiv livränta. Det kan även finnas andra situationer än de nu nämnda där underlåtenheten att lämna uppgifter är ursäktlig.

Alla medborgare oavsett bostadsort har rätt att förvänta sig en likvärdig behandling av sina ärenden. RFV skall, som central förvaltningsmyndighet på området, genom tillsyn av försäkringskassorna bidra till att likformighet, rättssäkerhet och kvalitet i handläggningen säkerställs. Vidare skall RFV utarbeta normer, i form av t.ex. föreskrifter, till ledning för rättstillämpningen. Det är samtidigt angeläget att försäkringskassorna aktivt arbetar för att höja kvaliteten i ärendehandläggningen genom att bl.a. öka likformigheten och rättssäkerheten. Regeringen ser allvarligt på de stora skillnaderna mellan hur försäkringskassorna tillämpar gällande lagstiftning och beslutar i eftergiftsärenden. Regeringen har förhoppningen om att ett klargörande i lagtexten aktivt kommer att bidra till att en mer likformig och rättvis rättstillämpning mellan landets försäkringskassor uppnås. Regeringen förutsätter att RFV noga följer utvecklingen av hur försäkringskassorna tillämpar den nya lagstiftningen och avser att ge RFV i uppdrag att utvärdera effekterna av den nya eftergiftslagstiftningen.

En viktig förutsättning för att uppnå en hög träffsäkerhet i bostadsbidragssystemet är att kunskaperna om reglerna är goda hos bidragstagarna. Regeringen vill därför framhålla vikten av att RFV förbättrar och vidareutvecklar informationen till hushållen, t.ex. vad gäller anmälningsskyldigheten.

Ekonomiska och administrativa konsekvenser

Regeringen gör bedömningen att förslaget inte leder till en ökad belastning på anslaget för bostadsbidrag eftersom eftergift med betalningsskyldighet fortfarande enbart kan komma ifråga för bidragstagare som ändå inte bedöms kunna fullgöra sin återbetalningsskyldighet.

För att handläggningen av bostadsbidrag skall vara så enkel och effektiv som möjligt bör manuella rutiner i största möjliga omfattning begränsas. Införandet av en skälighetsbedömning som föreslås i denna proposition kan sannolikt inte styras av maskinella rutiner utan måste hanteras manuellt. Detta kommer troligen att medföra en ökad administrativ belastning för försäkringskassorna. Införandet av en vidgad eftergiftsregel kan dock förväntas medföra färre omprövningar och överklaganden och därmed sänkta kostnader för både länsrätter och försäkringskassor.

Regeringen bedömer att kostnadsökningen till följd av förslaget i denna proposition är begränsad för försäkringskassorna och kan hanteras inom nuvarande ekonomiska ramar.

60

9 Indexering av efterlevandepensioner Prop. 2001/02:9

Regeringens förslag: Efterlevandepension i form av omställningspension, särskild efterlevandepension, barnpension och änkepension följsamhetsindexeras efter det att de reformerade reglerna om efterlevandepension trätt i kraft.

Skälen för regeringens förslag: Till följd av ålderspensionsreformen har även efterlevandepensionerna reformerats. De nya reglerna för omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension och barnpension gäller från och med den 1 januari 2003. Enligt de nya reglerna skall inkomstrelaterad efterlevandepension följsamhetsindexeras enligt samma regler som gäller för ålderspension.

Ålderspension enligt nya regler har börjat betalas ut fr.o.m. 2001 men för dem som får ålderspension enligt ATP-systemets regler gäller nya regler först fr.o.m. den 1 januari 2003. I proposition 1999/2000:138 An- passningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. föreslog dock regeringen att följsamhetsindexeringen av ATP i form av ålderspension skall träda ikraft redan 2001, dvs. börja tillämpas första gången vid årsskiftet 2001/2002. Förslaget, som antagits av riksdagen, fick dock en för vid utformning. Den beslutade övergångsbestämmelsen till lagen (1962:381) om allmän försäkring medförde att även vissa efterlevandepensioner skulle följsamhetsindexeras fr.o.m. 2002. Eftersom detta inte varit regeringens avsikt, vilket framgår av motivtexten, föreslår regeringen nu en ändring i övergångsbestämmelserna. Det nya förslaget innebär alltså att reglerna om följsamhetsindexering för all efterlevandepension skall gälla fr.o.m. den 1 januari 2003 då de reformerade reglerna om efterlevandepension träder i kraft. Det innebär att efterlevandepensioner följsamhetsindexeras första gången vid årsskiftet 2003/2004. Förslaget har beretts med Genomförandegruppen. Riksförsäkringsverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

10 Statlig ålderspensionsavgift

Regeringens förslag: Den statliga ålderspensionsavgiften skall regleras gentemot Riksgäldskontoret vid samma tillfälle och på det sätt som gäller för ålderspensionsavgifterna enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Skälen för regeringens förslag: Ålderspensionsavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och preliminärt beräknad statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift betalas in löpande månatligen under intjänandeåret. En preliminär fördelning av ålderspensionsavgiften görs mellan staten, Riksgäldskontoret och Första– Fjärde AP-fonderna. Den statliga ålderspensionsavgiften fördelas preliminärt mellan Riksgäldskontoret och Första–Fjärde AP-fonderna. Senast den 31 mars året efter fastställelseåret skall en avstämning av avgifterna göras. Då beräknas hur stor del av ålderspensionsavgiften som avser in-

61

komstdelar över taket och hur stor del som avser premiepensionsrätter. Prop. 2001/02:9 Den framräknade skillnaden mellan preliminära och fastställda belopp,

inklusive ränta, regleras slutligt i april månad. Vidare beräknas den statliga ålderspensionavgiftens storlek fram slutligt och det bestäms hur stort belopp därav som skall föras till Riksgäldskontoret respektive till Första– Fjärde AP-fonderna. Till den framräknade skillnaden mellan preliminära och fastställda belopp läggs en ränta. Regleringen av den framräknade skillnaden görs därefter på så sätt att regleringsbeloppen till- eller frånräknas den preliminära avgift som skall inbetalas under nästföljande år. Någon slutlig reglering av den statliga ålderspensionsavgiften till Riksgäldskontoret görs således inte vid tidpunkten för avstämningen utan regleringen görs först året därpå genom månatliga inbetalningar.

Riksförsäkringsverket har i en skrivelse den 12 januari 2001 (dnr S2001/295/SF) påtalat att den nu angivna ordningen kan medföra att Premiepensionsmyndigheten i vissa situationer måste ta upp särskilda lån. En sådan situation uppstår om den preliminära fördelningen av den statliga ålderspensionsavgiften har inneburit att ett för litet belopp förts till Riksgäldskontoret. Avgiftsmedlen för det aktuella intjänandeåret räcker då inte till när nyintjänade premiepensionsrätter skall placeras i fonder. Premiepensionsmyndigheten måste då låna medel från ett senare års avgiftsmedel. Ett avgiftsbelopp som motsvarar det uppkomna underskottet betalas till Riksgäldskontoret först under året efter det att fondplaceringarna gjordes.

Regeringen delar Riksförsäkringsverkets bedömning att den nu gällande ordningen avseende regleringen av den statliga ålderspensionsavgiften gentemot Riksgäldskontoret inte är tillfredsställande. Regleringen av den framräknade slutliga statliga ålderpensionsavgiften gentemot Riksgäldskontoret bör därför göras vid samma tillfälle och på samma sätt som gäller för ålderspensionsavgiften enligt socialavgiftslagen, dvs. i april månad det år avstämningen görs. För att en sådan reglering skall vara möjlig måste det belopp som skall regleras, dras ifrån eller läggas till den preliminära avgift som inbetalas i april månad. Det innebär att det belopp som skall överföras till Första–Fjärde AP-fonderna för april månad kan under- eller överstiga den preliminärt bestämda avgiften. Den nu föreslagna ändringen medför att regleringen av det framräknade skillnadsbeloppet inklusive ränta vid bestämmandet av den preliminära avgiften för året efter det år avstämningen görs, i sin helhet kommer att göras gentemot Första–Fjärde AP-fonderna.

11 Det förhöjda prisbasbeloppet  
       
  Regeringens förslag: I lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,    
  lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och lagen    
  (2000:981) om fördelning av socialavgifter ändras det belopp som be-    
  räkningarna skall göras utifrån till inkomstbasbelopp i stället för för-    
  höjda prisbasbelopp.    
  Skälen för regeringens förslag: Vissa beräkningar inom försäkringen  
för inkomstgrundad ålderspension skall göras med ledning av ett in- 62
       

komstbasbelopp. Under åren 1999–2000 har inkomstbasbeloppet lik- Prop. 2001/02:9 ställts med det förhöjda prisbasbeloppet och under år 2001 har inkomst-

basbeloppet motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet. Från och med år 2002 och år därefter skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindexet. En ändring bör därför göras i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter som innebär att de aktuella beräkningarna skall göras utifrån inkomstbasbeloppet.

12 Ändrade forumregler för utlandsärenden  
       
  Regeringens förslag: Gotlands läns allmänna försäkringskassa blir    
  ensam behörig att avgöra ärenden om pension och livränta enligt yr-    
  kes- och arbetsskadelagstiftningen för personer vars ärenden inte skall    
  avgöras av någon annan försäkringskassa enligt de allmänna forumbe-    
  stämmelserna. Denna behörighet skall även omfatta sådana ärenden    
  för personer som omfattas eller väljer att omfattas av svensk lagstift-    
  ning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71.    
    Från och med den 1 januari 2003 blir Gotlands läns allmänna för-    
  säkringskassa även ensam behörig att avgöra ärenden om sjukersätt-    
  ning och aktivitetsersättning för samma personkrets.    
  Promemorians förslag: Överensstämmer i princip med regeringens.  
  Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget  
att invända mot förslaget. Riksförsäkringsverket förutsätter att de före-  
slagna lagändringarna inte innebär någon ändring i behörigheten hos  
Blekinge läns allmänna försäkringskassa att handlägga ärenden enligt  
lagen om inkomstgrundad ålderspension även när den försäkrade är bo-  
satt utomlands. Vidare vill verket för fullständighetens skull påpeka att  
begreppet pension även omfattar beviljad handikappersättning i form av  
folkpension och att Gotlands läns allmänna försäkringskassas behörighet  
även skall omfatta ärenden som gäller sådana förmåner som alltjämt be-  
talas ut till utlandet. Slutligen vill verket uppmärksamma på att efter-  
levandestödet till barn enligt lagen om efterlevandepension och efter-  
levandestöd till barn inte är en pensionsförmån. I den mån förmånen inte  
undantas i bilaga 2 a till rådets förordning (EEG) 1408/71 bör därför ly-  
delsen i föreslagna lagbestämmelser på nytt ses över.  
  Skälen för regeringens förslag: Sedan den 1 januari 2001 gäller inte  
längre kravet på inskrivning i försäkringskassa som villkor för rätt till  
socialförsäkringsförmåner. I stället har denna rätt gjorts beroende av  
huruvida en person är bosatt i respektive arbetar i Sverige. Bestämmelser  
härom finns i socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, som trädde i kraft  
vid nämnda tidpunkt. Förändringen innebär bl.a. att tidigare bestämmel-  
ser om tillhörighet till försäkringskassa har ersatts av bestämmelser som  
anger vilken försäkringskassa som är behörig att fatta beslut. Dessa fo-  
rumregler återfinns i 5 kap. 4–6 §§ SofL. Reglerna innebär i korthet att  
som huvudregel skall den försäkringskassa inom vars verksamhets-  
område den enskilde är folkbokförd vara behörig att fatta beslut. Om 63
       
denne inte är folkbokförd skall den försäkringskassa inom vars verk- Prop. 2001/02:9  
samhetsområde den enskilde är bosatt, regelmässigt tillbringar dygns-  
vilan eller regelmässigt arbetar – i nu nämnd ordning – vara behörig att  
fatta beslut. Sjömansärenden avgörs av Västra Götalands läns allmänna  
försäkringskassa om de inte gäller pension (enligt en övergångsbestäm-  
melse till SofL handlägger denna kassa även sjömansärenden om pension  
till och med utgången av 2002). Om det inte enligt de allmänna forum-  
reglerna kan bestämmas till vilken försäkringskassa ärendet hör skall en-  
ligt 5 § andra stycket ärendet avgöras av Stockholms läns allmänna för-  
säkringskassa.  
Enligt 5 kap. 6 § andra stycket SofL skall Stockholms läns allmänna  
försäkringskassa även som exklusivt forum avgöra ärenden som avser  
personer som omfattas av eller väljer att omfattas av svensk lagstiftning  
enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71. Det gäller anställda på  
beskickningar och konsulat samt Europeiska gemenskapernas personal.  
Slutligen kan nämnas att i 5 kap. 5 a § SofL ges en möjlighet att i vissa  
fall avvika från de angivna forumregler. Där anges att om regeringen,  
eller den myndighet regeringen bestämmer, enligt 18 kap. 2 § AFL har  
föreskrivit att det hos en eller flera försäkringskassor skall finnas gemen-  
samma enheter för alla försäkringskassor för vissa ärenden eller frågor,  
skall ett ärende i stället för vad som anges i ovan nämnda regler i 4 och  
5 §§ avgöras av en sådan försäkringskassa. Föreskrifter av detta slag  
finns i förordningen (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna  
försäkringskassor. För närvarande omfattar dessa dels utredningar om  
försäkringsmedicinska frågor och arbetslivsinriktad rehabilitering vid  
Östergötlands läns allmänna försäkringskassa (1 §), dels ärenden om  
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension  
som skall avgöras av Blekinge läns allmänna försäkringskassa (2 §).  
För att åstadkomma en laglig exklusiv behörighet för Gotlands läns  
allmänna försäkringskassa att avgöra sådana ärenden som i dag hand-  
läggs av Utlandskontoret vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa  
bör, enligt regeringens bedömning, forumreglerna i SofL ändras. Änd-  
ringarna innebär att om ingen annan försäkringskassa enligt 4 § eller 5 §  
första stycket är behörig att avgöra ett ärende, skall ärendet avgöras av  
Gotlands läns allmänna försäkringskassa om ärendet gäller pension, vari  
inbegripes alla former av pensionsförmåner, samt livränta som bestäms  
med tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och yr-  
kesskadelivränta. Sistnämnda förmåner betalas ofta ut tillsammans med  
pension och bör därför handläggas av samma försäkringskassa. Vidare  
bör Gotlands läns allmänna försäkringskassa handlägga samma typer av  
ärenden som avser den personkrets som anges i 6 § SofL, dvs. anställda  
på beskickningar och konsulat samt Europeiska gemenskapernas perso-  
nal.  
Från och med 2003 kommer förtidspension att ersättas av sjukersätt-  
ning och aktivitetsersättning som inte är pensionsförmåner. Även sjuker-  
sättning och aktivitetsersättning kan komma att utges till utomlands bo-  
satta. Gotlands läns allmänna försäkringskassa bör därför vara den kassa  
som avgör sådana ärenden.  
Om ett ärende inte gäller någon av de angivna förmånerna skall det  
även fortsättningsvis avgöras av Stockholms läns allmänna försäkrings-  
kassa. Denna kassa kommer därför även fortsättningsvis att handlägga 64
 

t.ex. ärenden om återkrav av bidrag när bidragstagaren är bosatt utom- Prop. 2001/02:9 lands.

13 Författningskommentar

13.1Förslaget till lag om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

1 § Försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen får bedrivas enligt vad som anges i denna lag.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, föreskriver vid vilka allmänna försäkringskassor och i vilken omfattning försöksverksamheten får bedrivas samt vilka försäkrade som skall erbjudas att delta.

I avsnitt 4 har redovisats vad som i allmänhet avses med begreppet 24- timmarsmyndighet. Den betydelse som begreppet har i den föreslagna lagen framgår av 1 § jämförd med 2–4 §§. Andra stycket i paragrafen klarlägger att förutsättningar föreligger att i förordning föreskriva såväl vid vilka försäkringskassor som verksamheten får bedrivas som vilka grupper av försäkrade inom aktuell försäkringskassa som kan erbjudas att delta.

2 § Med elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning som gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande, enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Definitionen i paragrafen har utförligt kommenterats i avsnitt 4.2. Av definitionen följer i praktiken genom kravet på verifiering ett krav på att elektroniska signaturer skall användas i de fall som anges i 4 §.

3 § I försöksverksamheten får elektroniska dokument användas i den utsträckning som anges i 4 §.

I paragrafen anges ramen för de självbetjäningstjänster som tillhandahålls inom försöksverksamheten. Genom definitionen av elektroniska dokument uppnås en avgränsning i förhållande till andra former för elektroniskt kommunikation såsom e-post, vilka således inte är möjliga att använda inom försöksverksamheten.

4 § En försäkrad som deltar i försöksverksamheten får göra anmälan enligt 4 kap. 15 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och avstå rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. 3 § sjätte stycket samma lag samt lämna försäkran för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning genom ett elektroniskt dokument. Med en sådan försäkran avses att en försäkrad i ett ärende om föräldrapenningförmåner fullgör sin skyldighet enligt 20 kap. 8 § nämnda lag att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen.

Genom paragrafen klargörs vilka rättshandlingar som trots formkraven i lagen (1962:381) om allmän försäkring får företas genom elektroniska

dokument av en försäkrad som deltar i försöksverksamheten.

65

5 § Ett elektroniskt dokument anses ha kommit in till den försäkrings- Prop. 2001/02:9
kassa som den försäkrades ärende hör till när det anlänt till den del av  
Riksförsäkringsverkets system för automatiserad behandling som av  
försäkringskassan anvisats som mottagningsställe för elektroniska doku-  
ment.  
Paragrafen ersätter 10 § förvaltningslagen när det gäller elektroniska  
dokument som ges in av en deltagare i försöksverksamheten. Den anvis-  
ning som avses i paragrafen sker i praktiken genom programmeringen av  
det använda datasystemet, som automatiskt kommer att överföra ett sig-  
nerat elektroniskt dokument till det aktuella mottagningsstället.  
6 § När en försäkrad lämnar en försäkran för föräldrapenning eller till-  
fällig föräldrapenning genom elektroniskt dokument gäller inte kravet i  
20 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om att uppgifter om  
faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete.  
Paragrafen innebär att 15 kap. 10 § brottsbalken inte blir tillämplig vid  
lämnande av felaktiga uppgifter i ett elektroniskt dokument. Vid uppsåt-  
ligt lämnande av felaktiga uppgifter i vinningssyfte kan dock ansvar för  
bedrägeri enligt 9 kap. brottsbalken komma i fråga.  
7 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, föreskriver i  
vilka fall certifikat eller elektroniska signaturer skall krävas inom  
försöksverksamheten.  
Krav på användning av elektroniska signaturer i elektroniska dokument  
certifikat vid direktåtkomst till socialförsäkringsregister m.m. kan före-  
skrivas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.  

13.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

3kap.

4b §

Enligt denna paragraf kan försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av den försäkrade, besluta att sjukpenning skall utges även för den i 4 § första stycket 1 och 10 a § första stycket 1 angivna karensdagen. I sin nuvarande lydelse kan sådant beslut fattas endast om den försäkrade lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder med rätt till sjukpenning under en tolvmånadersperiod. I ett nytt andra stycke anges att ett sådant beslut även skall kunna meddelas för en givare av organ och annat biologiskt material enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. som till följd av ingrepp för att ta tillvara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp har rätt till sjukpenning. Ändringen har behandlats i avsnitt 5. Som en konsekvens av att ett nytt andra stycke införs blir det nuvarande andra och tredje stycke paragrafens tredje respektive fjärde stycke. Dessa stycken kommer även fortsättningsvis endast tillämpas på förhållanden som anges i första stycket.

8 a §

Enligt första stycket i paragrafens nuvarande lydelse skall försäkrings-

kassan under en pågående sjukskrivning, senast efter det att det särskilda

66

läkarutlåtandet och den särskilda försäkran som anges i 8 § kommit in Prop. 2001/02:9 och efter hörande av en försäkringsläkare, göra en bedömning av i vilken

mån arbetsförmågan fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom samt om rehabilitering eller ytterligare utredningsåtgärder är erforderliga. Av skäl som anges i avsnitt 7 föreslås denna reglering upphävd.

På grund av att paragrafens tidigare första stycke upphävs har de övriga styckena omarbetats. Detta innebär dock ingen ändring i sak.

13.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Punkten 4 i övergångsbestämmelserna

Ändringen i punkten 4 är en rättelse och innebär att efterlevandepension i form av omställningspension, barnpension och särskild efterlevandepension även för åren 2001 och 2002 skall beräknas enligt de tidigare bestämmelserna i 14 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring i kapitlets lydelse före 2001. Detta innebär att efterlevandepensionen skall, om den avlidne var berättigad till ålderspension, beräknas till viss procent av sådan pension beräknad enligt 12 kap. 2 § första stycket och 12 kap. 2 § andra stycket i styckets lydelse före den 1 januari 1998. Någon följsamhetsindexering av inkomstgrundade efterlevandepensioner skall således inte göras förrän vid årsskiftet 2003/2004.

13.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

12 §

Ändringen, som innebär att andra stycket upphävs, föranleds av att inga arbetsgivare längre skall lämna uppgift till Riksförsäkringsverket om sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos denne rätt till sjuklön. Förändringen har närmare beskrivits i avsnitt 6.

13 §

Denna lagändring behandlas i avsnitt 5. Genom ett nytt andra stycke har möjliggjorts för försäkringskassan att besluta om särskilt högriskskydd även för en arbetstagare, som är försäkrad för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, om denne som givare av organ eller annat biologiskt material enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m. till följd av ingrepp för att ta tillvara det biologiska materialet eller förberedelser för sådant ingrepp har rätt till sjuklön. Bedömningen av om en försäkrad har rätt till sjuklön i dessa situationer görs redan idag. Någon förändring därvidlag åsyftas inte. Det nya är endast att arbetsgivaren kan få ersättning för utbetald sjuklön genom högriskskyddet. Som framgår av paragrafens nya tredje stycke skall sjuklön till den tillkommande personkretsen även utges för karensdagen. Detta framgår genom hänvisningen till 15 §.

67

14 § Prop. 2001/02:9
Paragrafen har endast ändrats i sin hänvisning till 13 § så att den endast  
blir tillämplig på de situationer som anges i 13 § första stycket.  

15 §

Paragrafen har ändrats för att sjuklön även skall kunna utges för karensdagen för den i 13 § andra stycket tillkommande personkretsen.

13.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

28 §

Förslaget innebär att prövning av eftergift av bostadsbidrag kan komma till stånd trots att sökanden och dennes medsökande inte har anmält ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som föreskrivs i 24 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag. Om de skäligen inte borde ha insett att de var skyldiga att göra en sådan anmälan, kan eftergift ändå prövas.

13.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

3 §

I paragrafen har den högsta gräns som de allmänna pensionsavgifterna skall beräknas på ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp. Under åren 1999–2000 har inkomstbasbeloppet likställts med det förhöjda prisbasbeloppet och under år 2001 har inkomstbasbeloppet motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet. Från och med årsskiftet 2001/2002 och år därefter skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindexet. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas utifrån inkomstbasbeloppet måste även den allmänna pensionsavgiften beräknas utifrån inkomstbasbeloppet. Den högsta pensionsgrundande inkomst som går att tjäna in uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp vilket före avdrag för den allmänna pensionsavgiften motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp (se 2 kap. 2 § andra stycket lagen [1998:674] om inkomstgrundad ålderspension).

Ikraftträdande och övergångsbestämmelserna

Lagen träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering. Någon särskild övergångsbestämmelse för avgiftsskyldiga som har annat beskattningsår än inkomstår behövs inte eftersom inkomstbasbeloppet för år 2001 är lika med det förhöjda prisbasbeloppet för detta år.

68

13.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

4 §

Den högsta gräns som den statliga ålderspensionsavgiften skall beräknas på har i paragrafen ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp. Under åren 1999–2000 har inkomstbasbeloppet likställts med det förhöjda prisbasbeloppet och under år 2001 har inkomstbasbeloppet motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet. Från och med årsskiftet 2001/2002 och år därefter skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindexet. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas utifrån inkomstbasbeloppet måste även den statliga ålderspensionsavgiften beräknas utifrån inkomstbasbeloppet. Den högsta pensionsgrundande inkomst som går att tjäna in uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp vilket före avdrag för den allmänna pensionsavgiften motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp (se 2 kap. 2 § andra stycket lagen [1998:674] om inkomstgrundad ålderspension).

8 §

Vid fördelningen av den preliminära avgiften förs den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning. Eftersom det vid avstämningen skall göras en slutlig reglering gentemot Riksgäldskontoret (se 9 §) har det i paragrafen intagits att den del som efter denna avstämning återstår skall föras till För- sta–Fjärde AP-fonderna.

9 §

Paragrafen har ändrats på så sätt att det i paragrafen införts att den framräknade skillnaden mellan preliminärt och slutligt beräknat belopp när det gäller regleringen gentemot Riksgäldskontoret skall göras i samband med en kommande preliminär överföring. Detta innebär att det slutligt framräknade beloppet avseende statliga ålderspensionsavgifter för premiepensionsrätt kommer att finnas hos Riksgäldskontoret vid samma tidpunkt som gäller för de ålderspensionsavgifter som betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980), dvs. i april månad det år avstämningen görs. Den framräknade skillnaden mellan preliminärt och slutligt beräknat belopp, inklusive ränta, när det gäller regleringen gentemot Första– Fjärde AP-fonderna kommer alltjämt att regleras i samband med att storleken på de preliminära avgifterna för året efter avstämningsåret bestäms. Regleringen sker då i sin helhet gentemot fonderna. Närmare bestämmelser om avstämningen och regleringen finns i 5 och 6 §§ förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

I paragrafen har vidare en följdändring gjorts på grund av att en ändring har gjorts i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. När det gäller regleringen mot Riksgäldskontoret har ordet ”avkastning” ändrats till ”ränta som anges i avtal”.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelserna

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen skall tillämpas första gången på avgifter som beräknas för år 2002 och vid avstämningen

Prop. 2001/02:9

69

som görs år 2002. Avstämningsförfarandet kommer således att tillämpas Prop. 2001/02:9 redan för intjänandeåret 2000.

13.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

6 §

I paragrafen har gränsen för när de influtna ålderspensionsavgifterna skall föras till staten ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp. Under åren 1999–2000 har inkomstbasbeloppet likställts med det förhöjda prisbasbeloppet och under år 2001 har inkomstbasbeloppet motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet. Från och med årsskiftet 2001/2002 och år därefter skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen av inkomstindexet. Eftersom den pensionsgrundande inkomsten beräknas utifrån inkomstbasbeloppet måste även gränsen för när avgifterna skall föras till staten beräknas utifrån inkomstbasbeloppet. Den högsta pensionsgrundande inkomst som går att tjäna in uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp vilket före avdrag för den allmänna pensionsavgiften motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp (se 2 kap. 2 § andra stycket lagen [1998:674] om inkomstgrundad ålderspension). Avgift över denna gräns ger inte någon pensionsrätt och skall därför föras till staten.

7 §

I paragrafen har gränsen vid avstämningen ändrats från 8,07 förhöjda prisbasbelopp till 8,07 inkomstbasbelopp, se kommentaren till 6 §. Vidare har en rättelse gjorts i första stycket som innebär att avstämningen av de andelar som anges 6 § andra stycket skall göras mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelserna

Lagen träder i kraft den 1 januari 2002 och skall tillämpas första gången på ålderspensionsavgifter som beräknas för år 2002.

13.9 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

5 kap.

5 §

Paragrafen innehåller forumbestämmelser vad avser försäkringskassornas handläggning av ärenden. Paragrafens andra stycke har ändrats för att möjliggöra för Gotlands läns allmänna försäkringskassa att avgöra sådana ärenden som i dag avgörs av pensionsenheten vid Stockholms läns allmänna försäkringskassas utlandskontor.

6 §  
I paragrafen anges att Stockholms läns allmänna försäkringskassa skall  
avgöra ärenden som avser personer som omfattas eller väljer att omfattas  
av svensk lagstiftning enligt artikel 16 i förordning (EEG) nr 1408/71  
dvs. anställda vid beskickningar och konsulat samt Europeiska gemen- 70
 

skapernas personal. På samma sätt som anges under 5 § skall Gotlands Prop. 2001/02:9 läns allmänna försäkringskassa kunna handlägga dessa ärenden såvitt

gäller sådana förmåner som i dag handläggs vid pensionsenheten vid Stockholms läns allmänna försäkringskassas utlandskontor.

13.10Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

5 §

Ändringen innebär i förhållande till ändringen i denna paragraf som anges ovan att fr.o.m. den 1 januari 2003 kommer handläggningen avse sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension.

6 §

Ändringen innebär i förhållande till ändringen i denna paragraf som anges ovan att fr.o.m. den 1 januari 2003 kommer handläggningen avse sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension.

71

Socialdepartementet Prop. 2001/02:9
 
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 september 2001  
Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden  
Hjelm-Wallén, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow,  
Klingvall, Messing, Engqvist, Larsson, Wärnersson, Lejon, Lövdén,  
Ringholm, Bodström  
Föredragande: statsrådet Thalén  

Regeringen beslutar proposition 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor.

72