Regeringens proposition 2001/02:137

Handel med skogsfrö och skogsplantor Prop.
  2001/02:137

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2002

Göran Persson

Ulrica Messing

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skogsvårdslagen (1979:429) som syftar till att möjliggöra genomförande av rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (frö- och plantdirektivet). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial. Vidare införs bestämmelser om register över leverantörer av skogsodlingsmaterial samt över godkända frökällor. Tillsynsmyndighetens kontrollverksamhet utökas. För att underlätta för kommissionens experter att utföra kontroller, som föreskrivs i direktivet, införs en möjlighet för Kronofogdemyndigheten i Stockholm att vid behov lämna handräckning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) ............... 4
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 9
4 Rådets direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial................... 9
  4.1 Allmänt............................................................................... 9
  4.2 Direktivets närmare innehåll ............................................ 10
5 Skogsodlingsmaterial och frökällor................................................ 11
6 Register över leverantörer av skogsodlingsmaterial och godkända  
  frökällor .......................................................................................... 11
7 Tillsynsmyndighetens kontrollverksamhet..................................... 13
8 Kommissionens kontrollbesök........................................................ 14
9 Ikraftträdande.................................................................................. 15
10 Kostnadskonsekvenser.................................................................... 16
11 Författningskommentar................................................................... 16
  11.1 Förslaget till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429). 16

Bilaga 1 Rådets Direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om

  saluföring av skogsodlingsmaterial ...................................... 20
Bilaga 2 Promemorians lagförslag ...................................................... 44
Bilaga 3 Förteckning över remissintanser........................................... 48
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag................................................. 49
Bilaga 5 Lagrådets yttrande................................................................. 54
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2002......... 57
Rättsdatablad........................................................................................... 58

Prop. 2001/02:137

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2001/02:137

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429).

3

Register
32 a §
För de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ skall med hjälp av automatiserad behandling föras ett register över fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedri-
Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för användning av visst slag av skogsodlingsmaterial vid anläggning av skog.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.4
Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med direktiv 1999/105/EG.
2 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen Prop. 2001/02:137
  (1979:429)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)2 dels att 7, 33, 34 och 40 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 32 a–32 g och 34 a §§, samt närmast före 32 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §3 Om det är påkallat från skogs-

vårdssynpunkt, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för

1. användning av visst slag av skogsodlingsmaterial av inhemskt eller utländskt ursprung vid anläggning av skog,

2. handel med sådant material.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter för att främja, garantera och kontrollera äkthet och kvalitet vid framställning och handel med skogsodlingsmaterial.

Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog.

1Jfr rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (EGT L 11/2000, 15.1. 2000 s. 17, Celex31999L0105).

2Lagen omtryckt 1993:553.

3Senaste lydelse 1996:1490.

4 EGT L 11/2000, 15.1. 2000 s. 17 (Celex31999L0105). 4

ver produktion eller införsel för Prop. 2001/02:137 saluföring av skogsodlingsmaterial

eller handel med sådant material samt ett register över godkända frökällor. Dessa register skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

Med frökälla avses frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller klonblandning enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.

32 b §

I fråga om personuppgifter skall registret över fysiska och juridiska personer, som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, ha till ändamål att tillhandhålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och

a) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana näringsidkare,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana näringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

3. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

32 c §  
I fråga om personuppgifter skall  
registret över godkända frökällor  
ha till ändamål att tillhandahålla 5
 
uppgifter för Prop. 2001/02:137

1.verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och

a) som avser sådana frökällor som registrerats i registret, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana frökällor,

2.omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken en frökälla registrerats,

3.aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om frökällor i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

4.uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

32 d §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de register som avses i 32 a § första stycket.

32 e §

Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de register som avses i 32 a § första stycket.

32 f §

Skogsstyrelsen får för de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ medge direktåtkomst till de register som avses i 32 a § första stycket.

32 g §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

6

33 §5

Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom sitt verksamhetsområde.

Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det gäller 32 a–32 g §§.

Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom sitt verksamhetsområde.

34 §

Tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag.

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet har vidare rätt att hos den som yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få tillträde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, dock inte bostäder, för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få sådant tillträde som avses i andra stycket.

34 a §

När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om kontrollbesök enligt artikel 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial har kommissionen rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos den som avses i 34 § andra stycket:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och

2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnytt-

5 Senaste lydelse 1996:1490.

Prop. 2001/02:137

7

jas av den som avses i 34 § andra Prop. 2001/02:137 stycket.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta svaranden om handräckningen innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken.

40 §6

Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens beslut i ett sär- Skogsstyrelsens beslut i ett sär-
skilt fall enligt lagen eller enligt skilt fall enligt lagen eller enligt
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen får överklagas med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. hos allmän förvaltningsdomstol.
Statens naturvårdsverk får över- Detsamma gäller beslut om av-
klaga Skogsvårdsstyrelsens beslut slag på ansökan om information
i fall som avses i 25 § andra styc- enligt 26 § personuppgiftslagen
ket. (1998:204) och beslut om rättelse
    enligt 28 § samma lag.  
    Naturvårdsverket får överklaga
    skogsvårdsstyrelsens beslut i fall
    som avses i 25 § andra stycket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  
             

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

6 Senaste lydelse 1995:49. 8
3 Ärendet och dess beredning Prop. 2001/02:137

Rådets direktiv 1999/105/EC av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial har ersatt rådets direktiv 66/404/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av skogsodlingsmaterial och rådets direktiv 71/161/EEG av den 30 mars 1971 om yttre kvalitetsnormer för skogsodlingsmaterial som saluförs inom gemenskapen. I en framställning till regeringen den 14 december 2001 föreslog Skogsstyrelsen en rad ändringar i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av det nya direktivet. De föreslagna lagändringarna finns i bilaga 2. Förslaget har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2001/11719/ESB).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 21 februari 2002 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 4.

Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

Regeringen har delvis följt Lagrådets förslag. Dessutom har några mindre ändringar av redaktionell art gjorts i lagtexten. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 6.

4Rådets direktiv om saluföring av skogsodlingsmaterial

4.1 Allmänt  
Inom den europeiska gemenskapen har det sedan tidigare funnits direktiv  
som reglerat saluföring av skogsodlingsmaterial. Rådets direktiv  
66/404/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av skogsodlingsmaterial  
och rådets direktiv 71/161/EEG av den 30 mars 1971 om yttre kvalitets-  
normer för skogsodlingsmaterial som saluförs inom gemenskapen har vid  
ett flertal tillfällen ändrats på väsentliga punkter. I samband med ytterli-  
gare förändringar ansågs det lämpligt att direktiven slogs ihop och arbe-  
tades om. Detta gjordes genom rådets direktiv 1999/105/EG av den 22  
december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (frö- och plantdi-  
rektivet).    
Sverige beviljades vid medlemskapsförhandlingarna undantag från di-  
rektiv 66/404/EEG vilket innebar att Sverige fick behålla sin nationella  
lagstiftning om saluföring av skogsodlingsmaterial t.o.m. den 31 decem-  
ber 1999. Övergångsperioden förlängdes t.o.m. den 31 december 2002  
för att göra det möjligt för Sverige att behålla sitt nationella system till  
dagen för genomförandet av frö- och plantdirektivet.  
En stor del av EU:s yta är täckt av skog. Frö- och plantdirektivet syftar  
därför till att säkerställa att odlingsmaterial som släpps ut på marknaden  
uppfyller vissa kvalitativa minimikrav och att odlingsmaterialet kan iden- 9

tifieras genom hela produktionskedjan fram till slutanvändaren. Direkti- Prop. 2001/02:137 vet syftar vidare till att förebygga handelshinder som hämmar den fria

rörligheten för skogsodlingsmaterial inom gemenskapen.

4.2Direktivets närmare innehåll

Frö- och plantdirektivet skall tillämpas på produktion för saluföring och på saluföring av skogsodlingsmaterial inom gemenskapen. Bestämmelserna omfattar emellertid endast sådana arter som är viktiga för skogsbruket. Direktivet omfattar således inte skogsodlingsmaterial som är avsett för andra ändamål än skogsbruk. Inte heller gäller det vid export till tredje land.

Artikel 2 innehåller definitioner av en rad centrala begrepp i direktivet, exempelvis skogsodlingsmaterial, frökälla och härkomst.

I direktivet föreskrivs att endast odlingsmaterial som kommer från godkända frökällor får släppas ut på marknaden. Direktivet ställer även upp minimikrav för godkännande av frökällor. Medlemsstaterna får införa ytterligare eller strängare krav för godkännande av frökällor och för produktion av odlingsmaterial i den egna medlemsstaten. När det gäller en frökälla som består av en genetiskt modifierad organism ställs särskilda krav, bl.a. får en sådan godkännas endast om den är säker för människors hälsa och miljön och en särskild miljöriskbedömning utförts.

Genom frö- och plantdirektivet uppställs krav på att medlemsstaterna upprättar två officiella register. Enligt artikel 6.4 skall leverantörer av skogsodlingsmaterial vara officiellt registrerade. Vidare skall medlemsstaterna, enligt artikel 10.1, upprätta nationella register över de frökällor som godkänts. Medlemsstaterna skall också göra en sammanfattning av det senare registrets innehåll i form av en förteckning som skall vara tillgänglig för kommissionen och övriga medlemsstater. Medlemsstaterna skall även ta fram kartor som visar härkomstområdena. Kartorna skall sändas till kommissionen och övriga medlemsländer.

Enligt direktivet skall de nationella myndigheterna utfärda ett stambrev för odlingsmaterial från godkända frökällor. Stambrevet skall innehålla frökällans registerbeteckning och ytterligare information om bl.a. typ av frökälla, frökällans ursprung och härkomst.

Odlingsmaterial skall i alla produktionsled hållas åtskilda genom angivande av godkänd enhet. Varje parti med odlingsmaterial skall kunna identifieras med hjälp av stambrevets kod och nummer, botaniskt namn, uppgift om härkomstområde m.m. Utöver dessa krav skall odlingsmaterial vid saluföring åtföljas av en etikett eller ett dokument med uppgift om leverantör och numret på aktuellt stambrev m.m.

Enligt direktivets artikel 16 skall medlemsstaterna ha ett kontrollsystem som gör det möjligt att identifiera odlingsmaterialet genom hela processen från insamling till leverans till slutanvändaren. Inspektioner av registrerade leverantörer skall också göras regelbundet. Även experter från kommissionen skall, i samarbete med medlemsstaternas ansvariga myndigheter, få göra kontroller på plats om det behövs för att säkerställa en enhetlig tillämpning av kraven i direktivet.

Odlingsmaterial som omfattas av direktivet skall inte omfattas av andra

restriktioner när det gäller odlingsmaterialets egenskaper, undersökning

10

och inspektion, märkning eller förslutning än vad som framgår av direk- Prop. 2001/02:137 tivet.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2003. Vid samma tidpunkt upphävs direktiven 66/404/EEG och 71/161/EEG.

5 Skogsodlingsmaterial och frökällor

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall ha rätt att besluta om föreskrifter rörande produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial. Vad som avses med skogsodlingsmaterial och frökälla framgår av lagen men skall kunna preciseras genom föreskrifter beslutade av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Sundsvall delar Skogsstyrelsens uppfattning att frö- och plantdirektivet föranleder ändringar i skogsvårdslagen (1979:429) och bemyndiganden för regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela erforderliga föreskrifter. I övrigt har ingen remissinstans kommenterat denna del av förslaget, men de flesta remissinstanserna har mer allmänt angett att lagförslagen är lämpliga och motiverade av det nya direktivet.

Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande regler i skogsvårdslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om handel med skogsodlingsmaterial. Rätten att meddela föreskrifter bör även omfatta produktion och införsel av skogsodlingsmaterial. Vidare bör regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ha möjlighet att närmare föreskriva vad som avses med skogsodlingsmaterial och frökälla.

De närmare konsekvenserna för de små företagen som genomförandet av frö- och plantdirektivet innebär kommer att redovisas av Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har här att följa förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor.

6Register över leverantörer av skogsodlingsmaterial och godkända frökällor

Regeringens förslag: Två register skall inrättas, dels ett register över leverantörer av skogsodlingsmaterial, dels ett register över godkända frökällor. Registren skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren. De skall ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för vissa i lagen uppräknade verksamheter, för aktualisering m.m. av information i kund- eller verksamhetsregister och för s.k. urvalsdragning. Skogsstyrelsen skall vara personuppgiftsansvarig och får medge direktåtkomst till registren. Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse

11

och skadestånd skall gälla vid behandling av personuppgifter enligt skogsvårdslagen (1979:429).

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser anser att förslagen är motiverade och utgör en nödvändig anpassning till direktivet. I flera yttranden betonas vikten av att uppgifterna i registren hanteras med sekretess i de fall uppgifterna kan beröra eller påverka affärsförhållanden av olika slag. Länsstyrelsen i Västerbottens län har svårt att se bakgrunden till att uppgifterna i registret skall kunna användas till marknadsföring och kunna nås via direktåtkomst. Kammarrätten i Sundsvall har ifrågasatt om inte integritetsskäl talar för att direktåtkomst borde begränsas till vissa uppgifter.

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 6.4 i frö- och plantdirektivet skall leverantörer av skogsodlingsmaterial vara officiellt registrerade och enligt artikel 10.1 skall det upprättas ett nationellt register över godkända frökällor. Svensk rätt fordrar inte att regler om registrering ges i lagform (jfr 8 kap. 2 och 3 §§ regeringsformen). Regeringen har dock i tidigare sammanhang uttalat (se prop. 1990/91:60 s. 58 och prop. 1997/98:44 s. 41) att en målsättning bör vara att bestämmelserna meddelas i form av lag om det inrättas register med ett stort antal registrerade och ett särskilt känsligt innehåll. Detta gäller, enligt samma uttalanden, särskilt i de fall uppgifterna i registret sprids externt i en icke obetydlig omfattning. De nu aktuella registren kan inte sägas vara av sådant känsligt slag men regeringen anser ändå att vissa av bestämmelserna bör finnas i lag. Ändamålsbestämmelserna och frågan om personuppgiftsansvaret, dvs. att Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204), bör därför framgå av skogsvårdslagen. Regler om vilka uppgifter som får finnas i registren bör däremot kunna regleras i förordning.

I lagrådsremissen föreslogs en särskild bestämmelse om att regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de båda registren. Lagrådet anför i denna del att något bemyndigande från riksdagen inte torde vara behövligt för att regeringen skall kunna meddela sådana föreskrifter (se 8 kap.13 § första stycket 1 och 2 regeringsformen) och att bestämmelsens utformning tyder på att avsikten endast är att upplysa om att regeringen kan meddela sådana föreskrifter. Lagrådet anser det obehövligt att tynga lagen med en sådan bestämmelse och föreslår att den skall utgå. Regeringen delar Lagrådets uppfattning att något bemyndigande från riksdagen inte är nödvändigt för att det skall vara möjligt att meddela de avsedda föreskrifterna. Bestämmelsen har däremot utformats för att upplysa om förekomsten av denna typ av föreskrifter när det gäller innehållet i de register som avses i 32 a § första stycket, dvs. dels registret över fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, dels registret över godkända frökällor. Från strikt juridisk synpunkt behövs alltså inte denna bestämmelse. Regeringen anser dock att den har ett så betydande informationsvärde för både rättstillämpande organ och – inte minst – för allmänheten, att bestämmelsen bör finnas i

Prop. 2001/02:137

12

lagen (jfr Håkan Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års reger- Prop. 2001/02:137 ingsform, tredje upplagan 1999, s. 145). Regeringen har också i lagstift-

ningsarbetet i övrigt under en lång period strävat efter att inte utesluta denna typ av infomationsregler ur lagtexten (jfr Rune Lavin, Lagrådet och den offentliga rätten 1999–2001, Juristförlaget i Lund 2001, s. 95).

I lagrådsremissen föreslogs också, i anslutning till bestämmelsen om att Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig, en föreskrift om att Skogsstyrelsen skulle se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. Lagrådet har ifrågasatt behovet av en sådan regel mot bakgrund av att Skogsstyrelsen är skyldig att iaktta personuppgiftslagen och de register det är fråga om inte rimligen kommer att innehålla några integritetskänsliga uppgifter. På förslag av Lagrådet har föreskriften därför fått utgå.

Enligt artikel 2 j) i frö- och plantdirektivet avses med leverantör sådan fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver saluföring eller import av skogsodlingsmaterial. Direktivet är emellertid enligt artikel 1 avsett att tillämpas också på produktion för saluföring. Regeringen anser därför att registret också skall omfatta dem som yrkesmässigt bedriver produktion för saluföring av skogsodlingsmaterial.

Ändamålet med registren är primärt att ge offentlighet åt innehållet. Det bör framgå att ett ändamål med registren dessutom är att tillhandahålla sådan information som behövs i tillsynsverksamheten. Därmed underlättas tillsynsmyndigheternas verksamhet. Registren kommer endast att innehålla uppgifter om personer i egenskap av näringsidkare och några sekretessbelagda uppgifter kommer inte att finnas i registren. Registren bör därför kunna ha till ändamål även att tillhandahålla uppgifter för kundregister och liknande samt för marknadsföring. Det bör framhållas att behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål är otillåten om den registrerade hos den personuppgiftsansvarige anmält att han eller hon motsätter sig sådan behandling. Registret över frökällor bör även ha som ändamål att tillhandahålla uppgifter som behövs vid köp eller försäljning av skogsodlingsmaterial eller sådan fast egendom till vilken frökällor är knutna. Det kan t.ex. vara fråga om fast egendom där det finns fröplantager.

Mot bakgrund av innehållet i registren – offentliga uppgifter om näringsidkare – anser regeringen inte att det är nödvändigt med någon begränsning av direktåtkomsten till uppgifterna i registren.

7 Tillsynsmyndighetens kontrollverksamhet

Regeringens förslag: Tillsynsmyndigheten skall ha rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt skogsvårdslagen (1979:429) eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Tillsynsmyndigheten skall också ha rätt att få tillträde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, utom bostäder, när så behövs för att tillsyn skall kunna utövas. En tillsynsmyndighet skall kunna begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få sådant tillträde.

13

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Prop. 2001/02:137
Remissinstanserna: Flera betonar vikten av att tillsynsmyndigheten  
har hög kompetens och att uppgifter hanteras med sekretess. Föreningen  
Sveriges skogsplantproducenter anser att om dessa villkor är tillgodo-  
sedda kan inspektioner med fördel kombineras med rådgivning. Länssty-  
relsen i Västerbottens län anser att det i fråga om möjlighet att få hand-  
räckning borde räcka med en regel som uttryckligen kräver att tillträde  
nekats för att handräckning skall kunna begäras.  
Skälen för regeringens förslag: Enligt nuvarande regler har tillsyns-  
myndigheten rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som  
behövs för tillsyn enligt skogsvårdslagen. Det bör framgå att denna rätt  
även omfattar den tillsyn som följer av föreskrifter som meddelats med  
stöd av lagen. Enligt artikel 16.1 i frö- och plantdirektivet är medlemssta-  
terna skyldiga att genom ett officiellt kontrollsystem se till att skogsod-  
lingsmaterial förblir möjligt att identifiera från insamling till leverans till  
slutanvändaren. I artikeln sägs vidare att officiella inspektioner av regi-  
strerade leverantörer skall genomföras regelbundet. För att uppfylla di-  
rektivet är det därför enligt regeringens bedömning nödvändigt att ge  
tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till mark, transportmedel, byggna-  
der och stängda utrymmen. Vad som närmare avses med byggnader och  
stängda utrymmen framgår av författningskommentaren. Tillträde till  
bostad medges inte.  
Om en tillsynsmyndighet förvägras tillträde skall handräckning kunna  
begäras. Av allmänna principer följer att tvångsmedel endast skall an-  
vändas om behov föreligger. Med hänsyn härtill anser regeringen inte att  
det finns behov av att införa en regel som uttryckligen kräver att tillträde  
nekats för att handräckning skall kunna begäras.  
Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av  
skogsvårdslagen medan skogsvårdsstyrelserna utövar den närmare tillsy-  
nen inom sitt verksamhetsområde. I Gotlands län pågår under tiden den 1  
januari 1998–31 december 2006 försöksverksamhet med vidgad samord-  
nad länsförvaltning. Länsstyrelsen fullgör under den tid som försöks-  
verksamheten pågår de uppgifter som ankommer på skogsvårdsstyrelsen.  
8 Kommissionens kontrollbesök  
       
  Regeringens förslag: Kronofogdemyndigheten i Stockholm skall vid    
  behov lämna handräckning så att kommissionens experter kan genom-    
  föra ett kontrollbesök och ta del av handlingar samt få tillträde till lo-    
  kaler m.m. Kronofogdemyndigheten skall inte lämna underrättelse om    
  handräckningen innan verkställighet sker men i övrigt skall bestäm-    
  melserna i utsökningsbalken gälla för sådan verkställighet.    
    Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.  
    Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig specifikt över  
detta förslag utom Länsstyrelsen i Västerbottens län som även i detta fall  
anser att tillträde skall ha nekats för att handräckning skall kunna begä-  
ras. 14
       

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 16.6 i frö- och plantdi- Prop. 2001/02:137 rektivet får experter från kommissionen göra kontroller på plats, i samar-

bete med medlemsstaternas officiella organ, i den mån detta behövs för att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet. De får då särskilt kontrollera om skogsodlingsmaterial följer kraven i direktivet. En medlemsstat som omfattas av en kontroll på sitt territorium skall ge experterna all hjälp som de behöver för att utföra sina uppgifter. Det får förutsättas att den mer praktiska hanteringen av besöket sker i samråd med Skogsstyrelsen.

Det är kommissionen som beslutar om kontrollbesöket. Någon formell grund att vägra kontrollbesök saknas. Kommissionens beslut kan överklagas till EG-domstolen men verkställigheten skall fortgå. Kommissionens behov av att tvångsvis kunna genomföra ett kontrollbesök bör tillgodoses genom en bestämmelse om att handräckning kan begäras av kronofogdemyndigheten på samma sätt som inom konkurrensområdet. En motsvarande reglering finns i 5 a § lagen (1994:1845) om tillämpning av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler (jfr prop. 1999/2000:140 s. 209 ff.).

Av 3 kap. 2 § utsökningsbalken följer att verkställighet på grund av utländsk exekutionstitel får äga rum här i riket enligt vad som framgår av särskilda föreskrifter. Kommissionens beslut får anses vara en utländsk exekutionstitel. Verkställighet av kommissionens beslut kan därför ske utan ytterligare reglering eftersom kravet på särskilda föreskrifter uppfylls genom den föreslagna bestämmelsen.

Eftersom kommissionens besök syftar till att kontrollera att vissa krav är uppfyllda och efterlevs måste besöken genomföras utan att den som skall bli föremål för kontroll får kännedom om det i förväg. I annat fall kan åtgärder vidtas som försvårar kontrollen t.ex. genom att handlingar göms undan. Bestämmelsen bör därför utformas så att kronofogdemyndigheten inte skall lämna underrättelse om handräckningsåtgärden innan verkställighet sker.

Genom den föreslagna regleringen att underrättelse inte skall ske i förväg kommer den som blir föremål för kontroll inte genom frivilligt fullgörande kunna förhindra att det uppkommer kostnader hos myndigheten. Eftersom det inte skulle vara tillfredsställande om den som blir föremål för kontroll tvingas att ersätta dessa kostnader avser regeringen att utvidga undantaget i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna. Enligt 3 § i nämnda förordning tas någon avgift inte ut vid bl.a. handräckning enligt 4 eller 5 a § lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler. Någon avgift bör således inte heller tas ut vid handräckning i det nu aktuella fallet.

9 Ikraftträdande

Enligt direktivet skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att uppfylla frö- och plantdirektivet senast den 1 januari 2003. Ändringarna i skogsvårdslagen bör därför trä-

da i kraft vid samma tidpunkt.

15

10 Kostnadskonsekvenser Prop. 2001/02:137

Förslagen att upprätta leverantörsregister och register över godkända frökällor bedöms endast medföra begränsade merkostnader för Skogsstyrelsen. Sedan tidigare finns liknande register som kan kompletteras för att uppfylla de krav som ställs på de föreslagna registren. En viss ökning av Skogsstyrelsens tillsynsverksamhet kan förutses med anledning av frö- och plantdirektivets krav på regelbundna inspektioner m.m. Tillsynsverksamheten är emellertid avgiftsfinansierad och förslaget får därför inte budgetkonsekvenser.

Kronofogdemyndighetens medverkan i tillsynsverksamheten kommer, så vitt nu kan bedömas, att behövas endast i undantagsfall. Kostnadsökningen för kronofogdemyndigheten bör därför bli så begränsad att de ryms inom ramen för beviljade anslag.

11 Författningskommentar

11.1 Förslaget till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

7 §  
I paragrafen, som innehåller bemyndiganden för regeringen eller den  
myndighet som regeringen bestämmer, görs en hänvisning till rådets di-  
rektiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsod-  
lingsmaterial (frö- och plantdirektivet). Regeringen eller den myndighet  
som regeringen bestämmer får här en möjlighet att meddela föreskrifter  
om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial. Pa-  
ragrafens tredje stycke innehåller en definition av vad som avses med  
skogsodlingsmaterial och även här ges regeringen eller den myndighet  
som regeringen bestämmer en möjlighet att meddela närmare föreskrif-  
ter.  
32 a §  
Enligt artikel 6.4 och artikel 10.1 i frö- och plantdirektivet skall leveran-  
törer av skogsodlingsmaterial vara officiellt registrerade och över god-  
kända frökällor skall det finnas ett nationellt register. I paragrafens första  
stycke anges att det skall finnas ett register över fysiska och juridiska  
personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för salufö-  
ring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material samt ett  
register över godkända frökällor. Genom denna avgränsning omfattas  
inte den som endast producerar skogsodlingsmaterial för egen använd-  
ning.  
Paragrafens andra stycke innehåller en definition av vad som avses  
med frökälla. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- 16
 

mer får meddela närmare föreskrifter om vad som avses med frökälla i Prop. 2001/02:137 enlighet med frö- och plantdirektivet.

32 b och 32 c §§

I dessa paragrafer anges för vilka ändamål de båda registren skall finnas. Med personuppgifter avses här detsamma som i personuppgiftslagen (1998:204). När det gäller ändamålet att tillhandhålla uppgifter för verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning avses först och främst verksamhet som bedrivs direkt av statliga myndigheter. Häri inbegrips emellertid även sådan verksamhet som staten är skyldig att bedriva men som kan överlåtas åt annan när det gäller själva genomförandet. Det är alltså inte ett krav att användaren av uppgifterna är en statlig myndighet.

Registret över godkända frökällor får användas för att tillhandhålla uppgifter för omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken frökälla registrerats. Det är här fråga om tillhandhållande av uppgifter för bl.a. vissa kommersiella ändamål.

Registren får vidare användas för aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om näringsidkare och frökällor i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register. Denna bestämmelse får betydelse i de fall då den som anlitar registren redan har ett eget personregister. Registren får däremot inte användas för att aktualisera, komplettera eller kontrollera rena marknadsföringsregister.

Slutligen får registren användas för urvalsdragningar för direkt marknadsföring. Enligt 11 § personuppgiftslagen kan behandling av personuppgifter för sådant ändamål ibland vara otillåten. Detta gäller om den registrerade hos den personuppgiftsansvarige anmält att han eller hon motsätter sig sådan behandling. En hänvisning till personuppgiftslagen har därför ansetts nödvändig. Om någon t.ex. har begärt s.k. direktreklamspärr åligger det den personuppgiftsansvarige att se till att uttag av uppgifter för direkt marknadsföring inte sker.

32 d §

Enligt paragrafen meddelar regeringen närmare föreskrifter om innehållet i de båda registren. Det skall t.ex. finnas uppgifter om namn och adress samt verksamhetsinriktning avseende de fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material. Vidare skall det finnas uppgifter om frökällornas geografiska belägenhet.

32 e §

Av paragrafen framgår att det är Skogsstyrelsen som är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de båda registren. Detta ansvar innebär bl.a. att Skogsstyrelsen skall se till att behandlingen av uppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt, att information lämnas till de registrerade och att oriktiga uppgifter rättas.

17

32 f § Prop. 2001/02:137
I denna paragraf ges Skogsstyrelsen en möjlighet att medge direktåt-  
komst för de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§. Med direktåtkomst  
avses att den som använder registret på egen hand kan söka och få svar  
på frågor men inte själv bearbeta eller på annat sätt påverka innehållet.  
32 g §  
Paragrafen innehåller en föreskrift om att bestämmelserna i personupp-  
giftslagen om rättelse och skadestånd även gäller vid behandling av per-  
sonuppgifter enligt denna lag.  
33 §  
För att inte tillsynen enligt denna paragraf skall omfatta de nya bestäm-  
melserna i 32 a–32 g §§ har ett förtydligande gjorts.  
34 §  
Enligt paragrafens första stycke har tillsynsmyndigheten rätt att på begä-  
ran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Ett för-  
tydligande har gjorts på det sättet att det skall vara fråga om tillsyn inte  
bara enligt skogsvårdslagen utan även enligt föreskrifter som meddelats  
med stöd av lagen.  
Genom det föreslagna tillägget i andra stycket tillförsäkras tillsyns-  
myndigheten en rätt att få tillträde till mark, transportmedel, byggnader  
och stängda utrymmen när så behövs för att tillsynen skall kunna utövas.  
Med byggnad avses framför allt lagerlokaler. Stängda utrymmen kan  
vara plant- och frökylar som kan finnas inrymda i större lagerlokaler.  
Paragrafens tredje stycke innehåller en regel om att tillsynsmyndighe-  
ten får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få sådant  
tillträde som avses i andra stycket. Med kronofogdemyndigheten avses  
här kronofogdemyndigheten i den region där verkställigheten skall äga  
rum.  
34 a §  
Enligt artikel 16.6 i frö- och plantdirektivet får experter från kommissio-  
nen göra kontroller på plats och skall då få all hjälp som de behöver för  
att utföra sina uppgifter. I paragrafen föreskrivs därför att kommissionen  
har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra  
ett kontrollbesök.  
I andra stycket föreskrivs att dessa ärenden skall prövas av Kronofog-  
demyndigheten i Stockholm. Bestämmelsen ersätter forumreglerna i 16  
kap. 10 § utsökningsbalken. Genom att Kronofogdemyndigheten i  
Stockholm får handlägga dessa ärenden kan en nödvändig kompetens  
byggas upp. En motsvarande regel finns i 5 a § lagen (1994:1845) om  
tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och stats-  
stödsregler. Om en förrättning äger rum på annan ort än i Stockholm  
finns det möjlighet för kronofogdemyndigheten att förordna en tjänste- 18
 

man vid en annan kronofogdemyndighet för att handlägga målet, dock utan att målet överlämnas.

Enligt tredje stycket skall kronofogdemyndigheten inte lämna underrättelse om handräckningen innan verkställighet sker. Bestämmelsen är obligatorisk. Detta innebär att 16 kap. 11 § utsökningsbalken inte skall tilllämpas utan kronofogdemyndigheten är alltid förhindrad att underrätta svaranden om en handräckningsansökan innan verkställighet sker. Av paragrafen framgår också att övriga bestämmelser i balken som gäller vid sådan handräckning som avses i 16 kap. 10 § utsökningsbalken skall tilllämpas vid handräckning enligt denna paragraf. Det innebär att bl.a. följande bestämmelser blir tillämpliga: 2 kap. 1 § om ansökan, 2 kap. 15 § om tvångsmedel, 2 kap. 17 § om förrättningsmannens befogenheter och 16 kap. 12 § om hur verkställighet sker. Andra bestämmelser som blir tillämpliga är bestämmelserna i 18 kap. utsökningsbalken om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut. Av 2 kap. 19 § följer att kronofogdemyndighetens beslut gäller omedelbart och att verkställigheten fortgår även om beslutet överklagas, om inte något annat förordnas av domstol. Enligt bestämmelsen i andra stycket skall som förut nämnts frågor om handräckning prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Detta innebär att kronofogdemyndighetens beslut överklagas till Stockholms tingsrätt.

40 §

I paragrafen har det gjorts ett tillägg om att också beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen och beslut om rättelse enligt 28 § samma lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2001/02:137

19

Rådets Direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

20

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

21

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

22

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

23

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

24

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

25

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

26

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

27

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

28

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

29

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

30

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

31

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

32

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

33

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

34

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

35

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

36

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

37

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

38

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

39

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

40

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

41

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

42

Prop. 2001/02:137

Bilaga 1

43

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Härigenom föreskrivs i fråga om skogsvårdslagen (1979:429) dels att 7 och 34 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 7 a–g och 34 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen eller myndighet om regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för

1.användning av visst slag av skogsodlingsmaterial av inhemskt eller utländskt ursprung vid anläggning av skog,

2.handel med sådant material.

Regeringen eller myndighet som

regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter för att främja, garantera och kontrollera äkthet och kvalitet vid framställning och handel med skogsodlingsmaterial.

Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog.

Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för användning av visst slag av skogsodlingsmaterial vid anläggning av skog.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EC av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.

Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog, i enlighet med vad som närmare föreskrivs av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EC av den 22 december 1999.

7 a §

För de ändamål som anges i 7 b

– c §§ skall med hjälp av automatiserad behandling föras ett register över godkända frökällor samt ett register över fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial.

Med frökällor avses frötäktsom-

Prop. 20011/02:137

Bilaga 2

44

råde, frötäktsbestånd, fröplantage, Prop. 20011/02:137
föräldraträd till en familj, klon el- Bilaga 2
ler klonblandning, i enlighet med  
vad som närmare föreskrivs av re-  
geringen eller myndighet som re-  
geringen bestämmer i enlighet med  
rådets direktiv 1999/105/EC av den  
22 december 1999 om saluföring  
av skogsodlingsmaterial.  
7 b §  
I fråga om personuppgifter skall  
registret över godkända frökällor  
ha till ändamål att tillhandahålla  
uppgifter för  
1. verksamhet för vilken staten  
ansvarar enligt lag eller annan  
författning och  
a) som avser sådana frökällor  
som registrerats i registret eller  
b) som för att kunna utföras för-  
utsätter tillgång till uppgifter om  
sådana frökällor,  
2. omsättning av sådan egendom  
som registrerats och av skogsod-  
lingsmaterial,  
3. aktualisering, komplettering  
eller kontroll av uppgifter om frö-  
källor i kund-, verksamhets-, eller  
liknande register, eller  
4. uttag av urval av personupp-  
gifter för direkt marknadsföring,  
dock med den begränsning som  
följer av 11 § personuppgiftslagen  
(1998:204).  
7 c §  
I fråga om personuppgifter skall  
registret över fysiska och juridiska  
personer som yrkesmässigt bedri-  
ver handel med eller införsel av  
skogsodlingsmaterial ha till än-  
damål att tillhandahålla uppgifter  
för  
1. verksamhet för vilken staten  
ansvarar enligt lag eller annan  
författning och  
a) som avser sådana näringsid-  
kare som registrerats i registret,  
eller  
b) som för att kunna utföras för- 45
 

utsätter tillgång till uppgifter om sådana näringsidkare,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana näringsidkare i kund-, verk- samhets-, eller liknande register, eller

3. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

7 d §

Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, meddelar närmare föreskrifter om

1. innehållet i de register som avses i 7 a §, och

2. vem som får föra in och ta bort uppgifter ur registren.

7 e §

Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de register som angetts ovan.

Skogsstyrelsen skall se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt.

7 f §

Skogsstyrelsen får för de ändamål som anges i 7 b och 7 c §§ medge direktåtkomst till registren som avses i 7 a §.

7 g §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter i de register som avses i 7 a §.

  34 §
Tillsynsmyndighet har rätt att på Tillsynsmyndighet har rätt att på
begäran få de upplysningar och begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsy- handlingar som behövs för tillsy-
nen enligt denna lag. nen enligt denna lag eller före-

Prop. 20011/02:137

Bilaga 2

46

skrifter som meddelats med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet har rätt att hos den som yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få tillträde till mark, byggnad, stängda utrymmen och transportmedel för åtgärder enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i andra stycket.

34 a §

När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om ett kontrollbesök enligt artikel 16 rådets direktiv 1999/105/EC av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial har kommissionen rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra följande granskande åtgärder hos företag:

1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, samt 2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnytt-

jas av det berörda företaget. Frågor om handräckning enligt

denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget om en begäran om handräckning innan verkställighet sker.

Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den angivna balken.

Denna lag träder i kraft den 000000000

Prop. 20011/02:137

Bilaga 2

47

Förteckning över remissintanser

Prop. 2001/02:137

Bilaga 3

Efter remiss har yttranden inkommit från Kammarrätten i Sundsvall, Statskontoret, Datainspektionen, Statens fastighetsverk, Naturvårdsverket, Verket för innovationssystem, Verket för näringslivsutveckling, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Sveriges lantbruksuniversitet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, LRF Skogsägarna, Föreningen Sveriges skogsindustrier, Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut och Föreningen Sveriges skogsplantproducenter.

48

Om det är påkallat från skogsvårdssynpunkt, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för användning av visst slag av skogsodlingsmaterial vid anläggning av skog.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om produktion av, handel med och införsel av skogsodlingsmaterial i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.4
Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog i enlighet med vad som närmare föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enlighet med direktiv 1999/105/EG.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om skogsvårdslagen (1979:429)2 dels att 7, 33, 34 och 40 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 32 a–32 g och 34 a §§, samt närmast före 32 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §3 Om det är påkallat från skogs-

vårdssynpunkt, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp villkor för

1. användning av visst slag av skogsodlingsmaterial av inhemskt eller utländskt ursprung vid anläggning av skog,

2. handel med sådant material.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter för att främja, garantera och kontrollera äkthet och kvalitet vid framställning och handel med skogsodlingsmaterial.

Med skogsodlingsmaterial avses frön, plantor, sticklingar och andra former av förökningsmaterial, avsedda för anläggning av skog.

1Jfr rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (EGT L 11/2000, 15.1. 2000 s. 17, Celex31999L0105).

2Lagen omtryckt 1993:553.

3Senaste lydelse 1996:1490.

4EGT L 11/2000, 15.1. 2000 s. 17 (Celex31999L0105).

Prop. 2001/02:137

Bilaga 4

49

Register

32 a §

För de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§ skall med hjälp av automatiserad behandling föras ett register över fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material samt ett register över godkända frökällor. Dessa register skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

Med frökälla avses frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller klonblandning i enlighet med vad som närmare föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial.

32 b §

I fråga om personuppgifter skall registret över fysiska och juridiska personer, som yrkesmässigt bedriver produktion eller införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial eller handel med sådant material, ha till ändamål att tillhandhålla uppgifter för

1.verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och

a) som avser sådana näringsidkare som registrerats i registret, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana näringsidkare,

2.aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om sådana näringsidkare i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

3.uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,

Prop. 2001/02:137

Bilaga 4

50

dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

32 c §

I fråga om personuppgifter skall registret över godkända frökällor ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1.verksamhet för vilken staten ansvarar enligt lag eller annan författning, och

a) som avser sådana frökällor som registrerats i registret, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till uppgifter om sådana frökällor,

2.omsättning av skogsodlingsmaterial och fast egendom på vilken en frökälla registrerats,

3.aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter om frökällor i kund- eller verksamhetsregister eller liknande register, eller

4.uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

32 d §

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de register som avses i 32 a § första stycket.

32 e §

Skogsstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de register som avses i 32 a § första stycket.

Skogsstyrelsen skall se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt.

32 f §

Skogsstyrelsen får för de ändamål som anges i 32 b och 32 c §§

Prop. 2001/02:137

Bilaga 4

51

medge direktåtkomst till de register som avses i 32 a § första stycket.

32 g §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

33 §5

Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom sitt verksamhetsområde.

Skogsstyrelsen utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade föreskrifter utom när det gäller 32 a–32 g §§.

Skogsvårdsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom sitt verksamhetsområde.

34 §

Tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag.

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet har vidare rätt att hos den som yrkesmässigt bedriver produktion av, handel med eller införsel av skogsodlingsmaterial få tillträde till mark, transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, dock inte bostäder, för tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att få sådant tillträde som avses i andra stycket.

34 a §

När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om kontrollbesök enligt artikel 16.6 i rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om salufö-

5 Senaste lydelse 1996:1490.

Prop. 2001/02:137

Bilaga 4

52

ring av skogsodlingsmaterial har Prop. 2001/02:137
kommissionen rätt att få hand- Bilaga 4
räckning av kronofogdemyndighe-  
ten för att genomföra följande åt-  
gärder hos den som avses i 34 §  
andra stycket:  

1.granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och

2.få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av den som avses i 34 § andra stycket.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholm.

Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta svaranden om handräckningen innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses

i16 kap. 10 § den balken.

40 §6

Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens beslut i ett sär- Skogsstyrelsens beslut i ett sär-
skilt fall enligt lagen eller enligt skilt fall enligt lagen eller enligt
föreskrifter som har meddelats föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen får överklagas med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. hos allmän förvaltningsdomstol.
Statens naturvårdsverk får över- Detsamma gäller beslut om rät-
klaga Skogsvårdsstyrelsens beslut telse eller om avslag på ansökan
i fall som avses i 25 § andra styc- om information enligt 26 § per-
ket. sonuppgiftslagen (1998:204).
    Naturvårdsverket får överklaga
    skogsvårdsstyrelsens beslut i fall
    som avses i 25 § andra stycket.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  
             

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

6 Senaste lydelse 1995:49.

53

Lagrådets yttrande

Prop. 2001/02:137

Bilaga 5

54

Prop. 2001/02:137

Bilaga 5

55

Prop. 2001/02:137

Bilaga 5

56

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2002

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm- Wallén, Thalén, Winberg, Ulvskog, Lindh, Sahlin, von Sydow, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Lejon, Lövdén, Ringholm, Bodström, Karlsson, Sommestad

Föredragande: statsrådet Messing

Regeringen beslutar proposition 2001/02:137 Handel med skogfrö och skogsplantor

Prop. 2001/02:137

57

Rättsdatablad     Prop. 2001/02:137
     
       
Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för bak-
  inför, ändrar, upp- omliggande EG-regler
  häver eller upprepar    
  ett normgivnings-    
  bemyndigande    
       
Lag om ändring i 7, 32 a §§ 31999L0105
skogsvårdslagen      
(1979:429)      

58