Regeringens proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet,

Prop.

m.m.

2001/02:127

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2002

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skattekontosystemet skall utvidgas till att även omfatta punktskatt. I detta sammanhang föreslås bestämmelser om redovisning, registrering, skönsbeskattning m.m. Förfarandet för punkt- skatter kommer alltså i fortsättningen att regleras i skattebetalningslagen.

I propositionen föreslås också att återbetalningar av skatt enligt lagarna om skatt på annonser och reklam, gödselmedel, tobak, alkohol och energi skall hanteras enligt förfarandet i skattebetalningslagen. Ett beslut om återbetalning skall anses som ett beskattningsbeslut enligt skattebetal- ningslagen.

Dessutom föreslås att det system som i dag ger den som är registrerad som skattskyldig enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen om skatt på gödselmedel rätt att tillverka, lagra, leverera och ta emot varor under skatteuppskov skall ersättas med ett system med godkända lagerhållare. Den som godkänts som lagerhållare skall kunna tillverka, lagra, leverera och ta emot varor under skatteuppskov. Endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe- terna i övrigt är lämplig skall kunna godkännas. Den som är registrerad som skattskyldig när ändringarna träder i kraft skall anses godkänd som lagerhållare.

I lagarna om skatt på tobak, alkohol och energi föreslås uttryckliga be- stämmelser om när en säkerhet för betalning av skatt skall få tas i an- språk. En säkerhet skall få tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Genom ett nyligen antaget EG-direktiv på tobaksskatteområdet har de- finitionerna av skattepliktiga cigarrer och cigariller ändrats. Med anled- ning härav föreslås en ändring i lagen om tobaksskatt.

Slutligen föreslås vissa ändringar avseende registrering till och förfa-

randet för återbetalning och deklaration av mervärdesskatt i mervärdes-

1

skattelagen och skattebetalningslagen. Ändringarna sammanhänger med de nya reglerna om omvänd skattskyldighet för utländska företagare som trädde i kraft den 1 januari 2002 och som tillämpas från och med den 1 juli 2002. Ändringarna avser tekniken för återbetalning av ingå- ende skatt i vissa fall samt ett förslag om att omvänd skattskyldighet inte skall tillämpas när den utländske företagaren skall registreras för uthyrning av verksamhetslokaler i Sverige.

Punktskatterna skall infogas i skattekontosystemet från och med den 1 januari 2003. Övriga förslag på punktskatteområdet föreslås med ett undantag träda i kraft vid samma tidpunkt. Den ändring som görs i lagen om tobaksskatt med anledningen av ett nyligen antaget EG-direktiv före- slås nämligen träda i kraft den 1 juli 2002. Ändringarna på mervärdes- skatteområdet föreslås också träda i kraft den 1 juli 2002.

Prop. 2001/02:127

2

Innehållsförteckning

Prop. 2001/02:127

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

8

2

Lagtext

............................................................................................

10

 

2.1

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

 

 

 

(1997:483) ........................................................................

10

2.2Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) ........................................................................

15

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1969:200) om

uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift

 

eller pålaga .......................................................................

36

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt

på annonser och reklam....................................................

47

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om

överlastavgift....................................................................

48

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt

på spel...............................................................................

49

2.7Förslag till lag om ändring i

 

bilskrotningslagen (1975:343)..........................................

50

2.8

Förslag till lag om ändring i

 

 

aktiebolagslagen (1975:1385) ..........................................

54

2.9

Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) ..

55

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:349) om

 

 

återvinning av dryckesförpackningar av aluminium........

57

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt

på gödselmedel.................................................................

58

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt

på bekämpningsmedel ......................................................

61

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

 

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter .........

62

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

 

 

ekonomiska föreningar.....................................................

63

2.15

Förslag till lag om ändring i

 

 

fordonsskattelagen (1988:327).........................................

65

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

energiproduktion ..............................................................

69

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel..................................

75

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om

särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m............

77

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om

lotteriskatt.........................................................................

78

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om

skatt på vinstsparande m.m. .............................................

79

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om

koncessionsavgift på televisionens och radions område.. 80

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar m.m. .............................

82

3

2.23

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Prop. 2001/02:127

 

(1994:200) ........................................................................

83

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:446) om

 

 

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet ..........

86

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt........................................................................

87

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt ......................................................................

95

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel...................................

100

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi.................................................................

101

2.29Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om

 

beskattning, förtullning och folkbokföring under krig

 

 

eller krigsfara m.m. ........................................................

109

2.30

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om

 

 

skatt på naturgrus ...........................................................

110

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor.........................................

111

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.....

112

2.33

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om

 

 

proviantering av fartyg och luftfartyg. ...........................

116

2.34Förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om

skatt på avfall..................................................................

117

2.35Förslag till lag om ändring i

revisionslagen (1999:1079)............................................

118

2.36Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ....................................................................

119

2.37Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om

skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ..................

120

2.38Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i skatteförvaltningens

 

beskattningsverksamhet .................................................

121

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (2001:902) om

ändring i skattebetalningslagen (1997:483) ...................

122

2.40Förslag till lag om upphävande av lagen (1994:1704)

 

 

om lageravgift på vissa jordbruksprodukter...................

123

3

Ärendet och dess beredning..........................................................

124

4

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet.........................

126

 

4.1

En utvidgning av skattekontosystemet...........................

126

 

4.2

Redovisning och betalning av punktskatt.......................

128

 

4.3

Redovisning av skattepliktiga händelser........................

131

 

4.4

Skönsbeskattning............................................................

133

 

4.5

Registrering ....................................................................

134

 

4.6

Proportionalitetsregeln i skattebetalningslagen..............

135

4.7Återbetalningar av punktskatt skall hanteras enligt

 

förfarandet i skattebetalningslagen.................................

137

 

4.8

Skrotningsavgiften .........................................................

139

4

 

 

 

4.9Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

 

 

energiproduktion och avgift enligt lagen om

 

 

 

återvinning av dryckesförpackningar av aluminium......

142

 

4.10

Ikraftträdande- och övergångsregler ..............................

143

5

Godkänd lagerhållare....................................................................

144

6

Säkerhet

........................................................................................

147

7Vissa justeringar avseende registrering till mervärdesskatt och

förfarandet för återbetalning och deklaration av skatten ..............

148

7.1

Metod för återbetalning av mervärdesskatt till

 

 

utländska företagare som är registrerade till

 

 

mervärdesskatt................................................................

148

7.2Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av

 

 

verksamhetslokaler.........................................................

154

 

7.3

Tidpunkt för avlämnande av skattedeklaration ..............

155

8

Tobaksskatt ...................................................................................

155

9

Genomförande av ändringar i indrivningsdirektivet.....................

157

10

Offentlig-finansiella och andra effekter........................................

159

11

Författningskommentar.................................................................

163

11.1Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) ......................................................................

163

11.2Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) ......................................................................

166

11.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift

eller pålaga .....................................................................

178

11.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam .........................................

179

11.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om

överlastavgift..................................................................

179

11.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:28) om

skatt på spel ....................................................................

180

11.7Förslaget till lag om ändring i bilskrotningslagen

(1975:343) ......................................................................

180

11.8Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

(1975:1385) ....................................................................

183

11.9Förslaget till lag om ändring i

sekretesslagen (1980:100)..............................................

183

11.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:349) om

återvinning av dryckesförpackningar av aluminium......

183

11.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:409) om

skatt på gödselmedel ......................................................

183

11.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om

skatt på bekämpningsmedel ...........................................

187

11.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:146) om

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter .......

188

11.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar...................................................

188

Prop. 2001/02:127

5

11.15Förslaget till lag om ändring i fordonsskattelagen

(1988:327) ......................................................................

188

11.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid

energiproduktion ............................................................

189

11.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel................................

194

11.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1427) om

särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m..........

195

11.19Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482) om

lotteriskatt.......................................................................

195

11.20Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1483) om

skatt på vinstsparande m.m. ...........................................

195

11.21Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:72) om

koncessionsavgift på televisionens och radions

 

område............................................................................

196

11.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar.....................................

196

11.23Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200) ......................................................................

197

11.24Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:446) om

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet ........

199

11.25Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt......................................................................

199

11.26Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt ....................................................................

207

11.27Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel...................................

211

11.28Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi.................................................................

211

11.29Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig

eller krigsfara m.m. ........................................................

220

11.30Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om

skatt på naturgrus ...........................................................

220

11.31Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor.........................................

220

11.32Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.....

221

11.33Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ............................

222

11.34Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:673) om

skatt på avfall..................................................................

223

11.35Förslaget till lag om ändring i

revisionslagen (1999:1079)............................................

223

11.36Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ....................................................................

223

11.37Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om

skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ..................

223

Prop. 2001/02:127

6

11.38

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om

Prop. 2001/02:127

 

behandling av uppgifter i skatteförvaltningens

 

 

beskattningsverksamhet .................................................

224

11.39

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:902) om

 

 

ändring i skattebetalningslagen (1997:483) ...................

224

11.40Förslaget till lag om upphävande av lagen (1994:1704)

 

om lageravgift på vissa jordbruksprodukter...................

224

Bilaga 1

Utredningens lagförslag ..................................................

225

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanserna................................

283

Bilaga 3

Lagrådsremissens lagförslag...........................................

284

Bilaga 4

Lagrådets yttrande...........................................................

375

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 april 2002.........

382

7

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2001/02:127

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

2.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

3.lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,

4.lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

5.lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

6.lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,

7.lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343),

8.lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),

9.lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

10.lag om ändring i lagen (1982:349) om återvinning av dryckesför- packningar av aluminium,

11.lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

12.lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

13.lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

14.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

15.lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),

16.lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

17.lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen- sionsmedel,

18.lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

19.lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

20.lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande

m.m.,

21.lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televi- sionens och radions område,

22.lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga ford- ringar,

23.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

24.lag om ändring i lagen (1994:446) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

25.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

26.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

27.lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privat- införsel,

28.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

29.lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,

30.lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

31.lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrå-

gor,

32.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av trans- porter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,

33.lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och

luftfartyg,

8

 

34. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,

Prop. 2001/02:127

35.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

36.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

37.lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

38.lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet,

39.lag om ändring i lagen (2001:902) om ändring i skattebetalningsla- gen (1997:483),

40.lag om upphävande av lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter.

9

2

Lagtext

Prop. 2001/02:127

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 §, 5 kap. 9 §, 8 kap. 24 §, 10 kap. 9, 18 och 26 §§ samt 16 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

1 §1 Skattemyndigheten skall registrera

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar- betsgivaravgifter,

2.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3.den som är grupphuvudman,

4. den som omsätter varor enligt

4. den som har rätt till återbe-

3 kap. 30 a § första stycket 1 och 2

talning av ingående mervärdes-

samt andra och fjärde styckena

skatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mer-

mervärdesskattelagen, samt

värdesskattelagen, samt

5. den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen.

En fysisk person skall för visst år vara registrerad hos den skattemyn- dighet som enligt 2 kap. 1 § första stycket är behörig att fatta beslut som rör den personen.

En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den skatte- myndighet som enligt 2 kap. 2 § första–fjärde styckena var behörig att fatta beslut som rör den personen.

I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att registrering- en skall ske hos den skattemyndighet som tar över behörigheten att fatta beslut.

5kap.

9 §2

Skatteavdrag skall inte göras från

1.ränta på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,

2.ränta eller utdelning till juri-

diska personer, med undantag för svenska dödsbon,

1

Senaste lydelse 2001:970.

10

2

Senaste lydelse 2001:1239.

3. ränta eller utdelning till fysis- ka personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,

4. ränta eller utdelning som en- ligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige,

5. ränta på ett förfogarkonto som avses i 8 kap. 6 § andra stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontroll- uppgifter, om räntan är mindre än 1 000 kronor,

6. ränta på ett konto för klient- medel,

7. ränta som betalas ut tillsam- mans med ett annat belopp, om det är okänt för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren därför skall redovisa hela beloppet i kontroll- uppgift enligt 8 kap. 5 § andra stycket lagen om självdeklaratio- ner och kontrolluppgifter,

8. ränta eller utdelning som ett utländskt företag skall lämna kon- trolluppgift för enligt 13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

9. utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

10. utdelning på andelar i en svensk ekonomisk förening,

11. utdelning från en utländsk juridisk person, om utdelningen inte har betalats ut genom en cen- tral värdepappersförvarare eller genom någon som bedriver valu- tahandel eller genom ett värdepap- persinstitut hos vilket ett utländskt fondpapper förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en skyldighet som anknyter till sådant fondpapper kontoförs, eller

12. ränta på obligation, förlags- bevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd för- skrivning som har betalats ut mot

2. ränta eller utdelning till fysis- ka personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,

3. ränta eller utdelning som en- ligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige,

4. ränta på ett förfogarkonto som avses i 8 kap. 6 § andra stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontroll- uppgifter, om räntan är mindre än 1 000 kronor,

5. ränta på ett konto för klient- medel,

6. ränta som betalas ut tillsam- mans med ett annat belopp, om det är okänt för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren därför skall redovisa hela beloppet i kontroll- uppgift enligt 8 kap. 5 § andra stycket lagen om självdeklaratio- ner och kontrolluppgifter,

7. ränta eller utdelning som ett utländskt företag skall lämna kon- trolluppgift för enligt 13 kap. 1 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

8. utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

9. utdelning på andelar i en svensk ekonomisk förening,

10. utdelning från en utländsk juridisk person, om utdelningen inte har betalats ut genom en cen- tral värdepappersförvarare eller genom någon som bedriver valu- tahandel eller genom ett värdepap- persinstitut hos vilket ett utländskt fondpapper förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en skyldighet som anknyter till sådant fondpapper kontoförs, eller

11. ränta på obligation, förlags- bevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd för- skrivning som har betalats ut mot

Prop. 2001/02:127

11

att kupong eller kvitto har lämnats och inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt fondpapper förvaras i depå eller kontoförs el- ler en rättighet eller en skyldighet som anknyter till sådant fondpap- per kontoförs.

att kupong eller kvitto har lämnats Prop. 2001/02:127 och inte har betalats ut genom en

central värdepappersförvarare eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt fondpapper förvaras i depå eller kontoförs el- ler en rättighet eller en skyldighet som anknyter till sådant fondpap- per kontoförs.

8 kap.

24 §

Vid beräkningen av skatte- avdrag skall hänsyn inte tas till förmån av fri resa inom eller mel- lan Europeiska unionens medlems- länder eller EES-länderna i sam- band med tillträdande eller från- trädande av anställning eller upp- drag eller till ersättning för kost- nader för sådan resa.

Vid beräkningen av skatte- avdrag skall hänsyn inte tas till förmån av fri resa inom Europeis- ka ekonomiska samarbetsområdet i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag eller till ersättning för kostnader för sådan resa.

10 kap.

9 §3 En skattedeklaration skall lämnas av

1.den som har varit skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgi- varavgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,

2.den som har betalat ut sådan ersättning som skatteavdrag skall göras från enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bo- satta,

3.handelsbolag som är skattskyldigt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

4.annan som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen med undan- tag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § nämnda lag, allt om inte annat följer av 31 eller 32 §,

5.den som är grupphuvudman,

6.den som omfattas av beslut enligt 11 §, och

7. den som skall registreras en- ligt 3 kap. 1 § första stycket 4 eller 5.

7. den som skall registreras en- ligt 3 kap. 1 § första stycket 4 eller 5, om inte annat följer av 31 §.

18 §4

Nuvarande lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunder- lag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskatt-

3

Senaste lydelse 2001:970

12

4

Senaste lydelse 1998:232.

ningsåret beräknas sammanlagt uppgå till högst 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration

som

skall

avse

skatteav-

och

mervärdesskatt

skall ha kommit in

drag

och

arbetsgi-

för

redovisningspe-

till skattemyndighe-

varavgifter för redo-

rioden

ten senast

 

visningsperioden

 

 

12 februari

 

januari

 

december

12 mars

 

februari

 

januari

12 april

 

mars

 

 

februari

12 maj

 

april

 

 

mars

 

12 juni

 

maj

 

 

april

 

12 juli

 

juni

 

 

maj

 

17 augusti

 

juli

 

 

juni

 

12 september

 

augusti

 

juli

 

12 oktober

 

september

 

augusti

12 november

 

oktober

 

september

12 december

 

november

 

oktober

17 januari

 

december

 

november

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redovisas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningspe- rioder.

Föreslagen lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt skall, om inte annat följer av 19–24 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration

som

skall

avse

skatteav-

och

mervärdesskatt

skall ha kommit in

drag

och

arbetsgi-

för

redovisningspe-

till skattemyndighe-

varavgifter för redo-

rioden

ten senast

 

visningsperioden

 

 

12 februari

 

januari

 

december

12 mars

 

februari

 

januari

12 april

 

mars

 

 

februari

12 maj

 

april

 

 

mars

 

12 juni

 

maj

 

 

april

 

12 juli

 

juni

 

 

maj

 

17 augusti

 

juli

 

 

juni

 

12 september

 

augusti

 

juli

 

12 oktober

 

september

 

augusti

12 november

 

oktober

 

september

12 december

 

november

 

oktober

17 januari

 

december

 

november

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redovisas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda

Prop. 2001/02:127

13

skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande Prop. 2001/02:127 redovisningsperioder.

Regeringen eller den myndighet

26 §5

Regeringen eller den myndighet

regeringen bestämmer får före-

regeringen bestämmer får före-

skriva eller i enskilda fall medge

skriva eller i enskilda fall medge

att självdeklaration får lämnas i

att preliminär självdeklaration och

form av ett elektroniskt dokument.

skattedeklaration får lämnas i

En sådan deklaration får tas emot

form av ett elektroniskt dokument.

av Riksskatteverket för skatte-

En sådan deklaration får tas emot

myndighetens räkning.

av Riksskatteverket för skatte-

 

myndighetens räkning.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utstäl- lare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet enligt 25 § på underskrift uppfyllas med elektroniska medel.

16 kap.

6 §6

Skatt som skall betalas enligt ett grundläggande beslut om slutlig skatt skall ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från beslutsdagen.

Skatt som har bestämts genom

Skatt som har bestämts genom

omprövningsbeslut eller beslut om

omprövningsbeslut eller beslut om

debiteringsåtgärd enligt 11

kap.

debiteringsåtgärd

enligt 11

kap.

20 § skall ha betalats senast den

20 § skall ha betalats senast den

förfallodag

som infaller närmast

förfallodag

som

infaller närmast

efter det att 30 dagar har gått från

efter det att 30 dagar har gått från

beslutsdagen. Detsamma

gäller

beslutsdagen.

Detsamma

gäller

beslut om debitering av skattetill-

beslut om debitering av skattetill-

lägg och

förseningsavgift

samt

lägg, förseningsavgift och kon-

skattemyndighetens beslut

om

trollavgift

samt

skattemyndig-

ansvar enligt 12 kap. Slutlig skatt

hetens beslut

om ansvar

enligt

behöver dock inte betalas före den

12 kap. Slutlig skatt behöver dock

tidpunkt som anges i första styck-

inte betalas före den tidpunkt som

et.

 

 

anges i första stycket.

 

Med förfallodag enligt första och andra styckena avses den 17 och 26 januari, den 12, 17 och 26 augusti, den 12 och 27 december samt den 12 och 26 i övriga månader.

Skattemyndigheten får besluta att betalning skall ske en annan dag än som anges i första och andra styckena, om det finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

5 Senaste lydelse 2001:1239.

6 Senaste lydelse 1997:1032.

14

2.2

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

Prop. 2001/02:127

 

(1997:483)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483) dels att 1 kap. 1, 1 a, 2, 4 och 6 §§, 3 kap. 1 §, 10 kap. 13, 13 a, 14, 18,

19, 22, 22 a och 32 §§, 11 kap. 1 och 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 3 och 7 §§, 16 kap. 1, 4 och 11 §§, 18 kap. 2 §, 21 kap. 11 § och 23 kap. 9 § samt rubrikerna före 2 kap. 3 § och 13 kap. 1 § skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 10 kap. 29 § skall lyda ”Särskilda be-

stämmelser om redovisning av mervärdesskatt och punktskatt”,

dels att det i lagen skall införas fjorton nya paragrafer, 1 kap. 1 b, 2 a och 2 b §§, 2 kap. 3 och 5 a §§, 10 kap. 9 a, 16 a, 17 b, 30 a och 32 a– 32 c §§, 14 kap. 7 a § och 17 kap. 4 a § samt närmast före 17 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §1

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betal- ning av

1.sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxe- ringslagen (1990:324),

2.avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),

3.skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa för- värvsinkomster,

4.begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),

5.skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

6.avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

7.avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registre- rat trossamfund,

8.skattetillägg och försenings- avgift i fråga om sådan skatt eller avgift som avses i 1–7, kontrollav- gift enligt 15 kap. 6 a §, förse- ningsavgift enligt fastighetstaxe- ringslagen (1979:1152) samt kon- trollavgift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., och

9.ränta på skatt, skattetillägg eller avgift som avses i 1–8.

Om inte annat särskilt anges gäller lagen inte när skatt skall tas ut enligt mervärdesskattelagen vid import av varor. I sådant fall gäll-

6.avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

7.avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registre- rat trossamfund.

Lagen gäller även, om inte an- nat särskilt anges, vid bestämman- de, debitering, redovisning och betalning av punktskatt. Med

1 Senaste lydelse 2000:1302.

15

er tullagen (2000:1281).

punktskatt avses i denna lag skatt

 

enligt

 

 

 

 

 

1. lagen (1972:266) om skatt på

 

annonser och reklam,

 

 

 

2. lagen (1972:820) om skatt på

 

spel,

 

 

 

 

 

3. lagen (1984:409) om skatt på

 

gödselmedel,

 

 

 

 

4. lagen (1984:410) om skatt på

 

bekämpningsmedel,

 

 

 

5. 2 § första

stycket

6 lagen

 

(1990:661)

om

avkastningsskatt

 

på pensionsmedel,

 

 

 

6. lagen

(1990:1427)

om

sär-

 

skild premieskatt för grupplivför-

 

säkring, m.m.,

 

 

 

 

7. lagen (1991:1482) om lotteri-

 

skatt,

 

 

 

 

 

8. lagen

(1991:1483)

om

skatt

 

på vinstsparande m.m.,

 

 

 

9. lagen

(1994:1563)

om

to-

 

baksskatt,

 

 

 

 

 

10. lagen (1994:1564) om alko-

 

holskatt,

 

 

 

 

 

11. lagen (1994:1776) om skatt

 

på energi,

 

 

 

 

 

12. lagen (1995:1667) om skatt

 

på naturgrus,

 

 

 

 

13. lagen

(1999:673)

om

skatt

 

på avfall, och

 

 

 

 

14. lagen (2000:466)

om

skatt

på termisk effekt i kärnkraftsreak- torer.

1 a §2

Lagen gäller dessutom vid debi- tering och betalning av skatt och förseningsavgift enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvo- skatt samt vid bestämmande, debi- tering och betalning av ränta på sådan skatt och avgift.

Lagen gäller vid debitering och betalning av skatt och försenings- avgift enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

1 b §

Lagen gäller vid redovisning och betalning av skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomst- skatt för utomlands bosatta.

2 Senaste lydelse 2001:328.

Prop. 2001/02:127

16

Lagen gäller också vid redovis- ning och betalning av

1. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom- lands bosatta,

2. skattetillägg och försenings- avgift i fråga om sådan skatt som avses i 1, och

3. ränta på skatt, skattetillägg el- ler avgift som avses i 1 och 2.

2 §

Prop. 2001/02:127

Lagen gäller vid bestämmande,

 

debitering och betalning av

 

1. skattetillägg och försenings- avgift i fråga om sådan skatt eller avgift som avses i 1 och 1 b §§,

2. förseningsavgift enligt fastig- hetstaxeringslagen (1979:1152),

3. kontrollavgift enligt 15 kap.

6 a §,

4.kontrollavgift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekon- troll av torg- och marknadshandel m.m., och

5.ränta på skatt eller avgift som avses i 1–1 b §§ samt på skattetill- lägg och avgift som avses i 1–4.

2 a §

Lagen gäller inte, om det inte särskilt anges, när skatt skall tas ut enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid import av varor eller när det är fråga om punkt- skatt som skall betalas till Tullver- ket enligt någon av de lagar som anges i 1 § andra stycket. I sådana fall gäller tullagen (2000:1281).

2 b §

Lagen gäller inte för skatteplik- tiga varor som

1.är omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskat- tekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, eller

2.omfattas av ett beslut om skatt enligt lagen om punktskattekon- troll av transporter m.m. av alko- holvaror, tobaksvaror och mine- raloljeprodukter.

Om ett beslut som avses i första stycket upphävs, skall dock lagen anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats.

17

4 §3

Prop. 2001/02:127

Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

 

1.avgift och avgiftsskyldig,

2.belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning för betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att göra sådant avdrag, samt

3.skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

Med skatt likställs

1.belopp som någon annan än den skattskyldige är betalningsskyldig för enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna lag, 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2.belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som på grund av ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till skattemyndighe- ten.

Med skattskyldig likställs

1.handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter som anges i 1 §,

2.den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

3.den som utan att vara skattskyldig här i landet har fått en F- skattsedel enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

4.den som skattemyndigheten enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall sva- ra för redovisning och betalning av skatt som hänför sig till verksamhet som bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi,

5.den som är grupphuvudman enligt 6 §,

6.delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om han- delsbolag och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt, och

7.dödsbo som enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvo- skatt skall förskjuta arvsskatt.

6.delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om han- delsbolag och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

7.dödsbo som enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvo- skatt skall förskjuta arvsskatt,

8.den som har rätt till återbe- talning enligt

a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

b)8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

c)29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

d)28–30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

9. den som har rätt till återbe- talning, kompensation eller ned- sättning enligt 9 kap. 2–6 §§ eller

3 Senaste lydelse 2001:328.

18

 

 

8 a, 9, 10 eller 11 § eller 11 kap.

 

 

12 § lagen (1994:1776) om skatt

 

 

på energi eller omfattas av ett slut-

 

 

ligt beslut

om

skattenedsättning

 

 

enligt 9 kap. 9 b § andra stycket

 

 

samma lag.

 

 

I denna lag avses med

6 §4

 

 

 

 

 

 

 

arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete,

 

arbetstagare: den som tar emot ersättning för arbete,

 

beskattningsår: beskattningsår

beskattningsår: i fråga om

enligt

inkomstskattelagen

a) skatt som avses i inkomstskat-

(1999:1229)

eller mervärdesskat-

telagen

(1999:1229),

lagen

telagen (1994:200) eller, i fråga

(1984:1052) om statlig fastighets-

om skatt som inte avses i någon av

skatt, lagen (1990:661) om av-

de nämnda lagarna, kalenderåret

kastningsskatt på pensionsmedel i

för vilket skatten skall betalas,

fall som avses i 2 § första stycket

 

 

1–5, lagen (1991:687) om särskild

 

 

löneskatt

pensionskostnader,

 

 

beskattningsår enligt 1 kap. 13–

 

 

15 §§ inkomstskattelagen,

 

 

b) mervärdesskatt,

beskatt-

 

 

ningsår enligt 1 kap. 14 § mervär-

 

 

desskattelagen

(1994:200) eller,

 

 

för förvärv av sådana varor som

 

 

avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1

 

 

och 2 mervärdeskattelagen, det

 

 

kalenderår

under vilket

förvärvet

 

 

skett,

 

 

 

 

 

c) punktskatt,

samma

beskatt-

 

 

ningsår som i 1 kap. 14 § mervär-

 

 

desskattelagen eller, om skattere-

 

 

dovisningen inte sker för redovis-

 

 

ningsperioder, det kalenderår un-

 

 

der vilket den skattepliktiga hän-

 

 

delsen inträffat,

 

 

 

 

d) skatt som inte avses i a–c, det

 

 

kalenderår för vilket skatten skall

grupphuvudman: den som enligt

betalas,

 

 

 

grupphuvudman: den som enligt

6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen

6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen

(1994:200) utsetts som huvudman

utsetts som huvudman för en mer-

för en mervärdesskattegrupp,

värdesskattegrupp,

 

inkomstår: kalenderåret före taxeringsåret,

näringsverksamhet: verksamhet av sådant slag att intäkter i verksam- heten enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till in- komstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller,

4 Senaste lydelse 1999:1300.

Prop. 2001/02:127

19

när verksamheten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bola- get,

överskjutande ingående mervärdesskatt: den del av ingående mervär- desskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

2 kap.

Beslut som rör registrerade skatt- Beslut om punktskatt skyldiga

3 §5

Beslut om punktskatt enligt den- na lag fattas av Riksskatteverket. Vad som sägs i denna lag om skattemyndighet skall, när det gäller punktskatt, avse Riksskatte- verket.

5 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att uppgifter som enligt 3 § skall fullgöras av Riksskatteverket i stället skall fullgöras av en skat- temyndighet.

3 kap.

1 §6 Skattemyndigheten skall registrera

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar- betsgivaravgifter,

2.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag,

3.den som är grupphuvudman,

4.den som har rätt till återbetal- ning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdes- skattelagen, samt

5.den som gör sådant gemen- skapsinternt förvärv som är undan- taget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdes- skattelagen.

5 Tidigare 3 § upphävd genom 1999:1300.

6 Senaste lydelse se lagförslag 2.1.

4.den som har rätt till återbetal- ning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdes- skattelagen,

5.den som gör sådant gemen- skapsinternt förvärv som är undan- taget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdes- skattelagen,

6.den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser

Prop. 2001/02:127

20

och reklam, och

7. den som är skattskyldig enligt a) lagen (1972:820) om skatt på

spel,

b) 4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselme- del,

c) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

d) lagen (1990:1427) om sär- skild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

e) lagen (1991:1482) om lotteri- skatt,

f) 10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

g) 9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

h) 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller 12 § 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

j) lagen (1999:673) om skatt på avfall, eller

k) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreakto- rer.

En fysisk person skall för visst år vara registrerad hos den skattemyn- dighet som enligt 2 kap. 1 § första stycket är behörig att fatta beslut som rör den personen.

En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den skatte- myndighet som enligt 2 kap. 2 § första–fjärde styckena var behörig att fatta beslut som rör den personen.

I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att registrering- en skall ske hos den skattemyndighet som tar över behörigheten att fatta beslut.

10 kap.

9 a §

En punktskattedeklaration skall lämnas av den som är skattskyldig enligt någon av de lagar som an- ges i 1 kap. 1 § andra stycket.

Vad som sägs i denna lag om skattedeklarationer skall, om inte något annat anges, gälla även punktskattedeklarationer.

I 32 a och 32 b §§ finns be-

Prop. 2001/02:127

21

stämmelser om särskild skattede- Prop. 2001/02:127 klaration.

 

13 §7

En skattedeklaration skall lämnas för varje redovisningsperiod.

Om den som är registrerad en-

Om den som är registrerad en-

ligt 3 kap. 1 § inte skall redovisa

ligt 3 kap. 1 § första stycket 1–5

vare sig skatteavdrag eller arbets-

inte skall redovisa vare sig skatte-

givaravgifter i skattedeklaration

avdrag eller arbetsgivaravgifter i

för en viss redovisningsperiod och

skattedeklaration för en viss redo-

om skattemyndigheten skriftligen

visningsperiod och om skattemyn-

upplysts om detta, behöver någon

digheten skriftligen upplysts om

deklaration inte lämnas för den

detta, behöver någon deklaration

perioden. Detta gäller även om en

inte lämnas för den perioden. Det-

förenklad skattedeklaration enligt

ta gäller även om en förenklad

13 a § lämnas för redovisningspe-

skattedeklaration enligt 13 a §

rioden.

lämnas för redovisningsperioden.

I fråga om den som är skattskyldig till mervärdesskatt gäller andra

stycket endast om den skattskyldige enligt 31 § första stycket skall redo-

visa mervärdesskatten i sin självdeklaration.

13 a §8

En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för arbe- te till en annan fysisk person får fullgöra skyldigheten att lämna skatte- deklaration för den ersättningen genom att lämna en förenklad skattede- klaration, om ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven näringsverksamhet.

En förenklad skattedeklaration skall lämnas för varje betalningsmotta-

gare och för varje redovisningsperiod under vilken ersättning för arbete

betalats ut.

Vad som sägs i 10 kap. 24–

Vad som sägs i det följande om

skattedeklarationer skall, om inte

27 §§, 11 kap. 16 och 18 §§, 14

något annat anges, gälla även för-

kap. 6 §, 15 kap. 4 och 5 §§, 21

enklade skattedeklarationer.

kap. 9 och 11 §§ samt 23 kap. 9 §

 

om skattedeklarationer skall gälla

 

även

förenklade skattedeklaratio-

 

ner.

 

 

14 §

 

En redovisningsperiod omfattar

En

redovisningsperiod omfattar

en kalendermånad.

en kalendermånad, om inte något

 

annat särskilt föreskrivs.

 

16 a §

 

 

För en skattskyldig som kan be-

 

räknas redovisa punktskatt med ett

 

nettobelopp om högst 20 000 kro-

 

nor för beskattningsåret får Riks-

7 Senaste lydelse 2000:1000.

 

22

8 Senaste lydelse 2000:1000.

 

skatteverket besluta att redovis- Prop. 2001/02:127 ningsperioden för punktskatten

skall vara ett helt beskattningsår. Ett beslut enligt första stycket

upphör att gälla om den skattskyl- dige försätts i konkurs. Den pågå- ende redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad under vilken kon- kursbeslutet har meddelats.

17 b §

En punktskattedeklaration skall ta upp

1.nödvändiga identifikations- uppgifter,

2.den redovisningsperiod för vilken redovisning lämnas,

3.skattens bruttobelopp,

4.yrkade avdrag,

5.skattens nettobelopp, och

6.de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av punktskatt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad en punktskattedeklaration skall ta upp.

18 §9

Nuvarande lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt skall, om inte annat följer av 19–24 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration

som

skall

avse

skatteav-

och mervärdesskatt

 

skall ha kommit in

drag

och

arbetsgi-

för

till skattemyndighe-

varavgifter för redo-

redovisningsperio-

ten senast

 

visningsperioden

den

12 februari

 

januari

 

december

 

12 mars

 

februari

 

januari

12 april

 

mars

 

 

februari

12 maj

 

april

 

 

mars

12 juni

 

maj

 

 

april

12 juli

 

juni

 

 

maj

17 augusti

 

juli

 

 

juni

12 september

 

augusti

 

juli

12 oktober

 

september

 

augusti

9 Senaste lydelse se lagförslag 2.1.

 

 

23

12 november

oktober

september

Prop. 2001/02:127

12 december

november

oktober

 

17 januari

december

november

 

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redovisas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.

Föreslagen lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt skall, om inte annat följer av 19–24 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration

som

skall

avse

skatteav-

samt

mervärdesskatt

skall ha kommit in

drag

och

arbetsgi-

och

punktskatt för

till skattemyndighe-

varavgifter för redo-

redovisningsperio-

ten senast

 

visningsperioden

den

 

12 februari

 

januari

 

december

12 mars

 

februari

 

januari

12 april

 

mars

 

 

februari

12 maj

 

april

 

 

mars

 

12 juni

 

maj

 

 

april

 

12 juli

 

juni

 

 

maj

 

17 augusti

 

juli

 

 

juni

 

12 september

 

augusti

 

juli

 

12 oktober

 

september

 

augusti

12 november

 

oktober

 

september

12 december

 

november

 

oktober

17 januari

 

december

 

november

Skattemyndigheten skall besluta att mervärdesskatt som annars skall redovisas enligt första stycket skall redovisas enligt bestämmelserna i 19 § om den skattskyldige begär det. Beslutet skall, om inte särskilda skäl talar emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.

19 §

Nuvarande lydelse

Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunder- lag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskatt- ningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte skattemyndigheten har beslutat något annat enligt 21 §.

Deklaration som skall ha kom-

skall avse skatteavdrag, arbets-

 

mit in till skattemyndigheten

givaravgifter och

mervärdes-

senast

skatt för redovisningsperioden

 

26 februari

januari

24

Föreslagen lydelse
Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattningsunder- lag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskatt- ningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte skattemyndigheten har beslutat något annat enligt 21 §.
Deklaration som skall ha kom- skall avse skatteavdrag, arbets- mit in till skattemyndigheten givaravgifter mervärdesskatt senast och punktskatt för redovis-
ningsperioden 26 februari januari
26 mars februari
26 april mars
26 maj april
26 juni maj
26 juli juni
26 augusti juli
26 september augusti
26 oktober september
26 november oktober
27 december november
26 januari december
22 §
Nuvarande lydelse
En skattskyldig som inte skall redovisa mervärdesskatt eller som enligt 31 § första stycket skall redovisa mervärdesskatt i självdeklaration, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.
Deklaration som skall ha kom- skall avse skatteavdrag och ar- mit in till skattemyndigheten betsgivaravgifter för redovis- senast ningsperioden
12 februari januari
12 mars februari
12 april mars
12 maj april
26 mars
26 april
26 maj
26 juni
26 juli
26 augusti
26 september
26 oktober
26 november
27 december
26 januari

februari

Prop. 2001/02:127

mars

 

april

 

maj

 

juni

 

juli

 

augusti

 

september

 

oktober

 

november

 

december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

12 juni

maj

Prop. 2001/02:127

12 juli

juni

 

17 augusti

juli

 

12 september

augusti

 

12 oktober

september

 

12 november

oktober

 

12 december

november

 

17 januari

december

 

Föreslagen lydelse

En skattskyldig som inte skall redovisa mervärdesskatt eller som enligt 31 § första stycket skall redovisa mervärdesskatt i självdeklaration, skall lämna skattedeklaration enligt följande uppställning.

Deklaration som skall ha kom-

skall avse skatteavdrag, arbets-

 

mit in till skattemyndigheten

givaravgifter och punktskatt för

senast

 

redovisningsperioden

12 februari

 

januari

 

 

12 mars

 

februari

 

 

12 april

 

mars

 

 

12 maj

 

april

 

 

 

12 juni

 

maj

 

 

 

12 juli

 

juni

 

 

 

17 augusti

 

juli

 

 

 

12 september

 

augusti

 

 

12 oktober

 

september

 

 

12 november

 

oktober

 

 

12 december

 

november

 

 

17 januari

 

december

 

 

 

 

22 a §10

 

 

En sådan mervärdesskattskyldig

En skattskyldig som har en re-

som enligt 15 § har en

redovis-

dovisningsperiod som är längre än

ningsperiod som är ett

helt be-

en kalendermånad skall redovisa

skattningsår skall redovisa mer-

skatten i en skattedeklaration som

värdesskatten i en skattedeklara-

skall ha kommit in till skattemyn-

tion som skall ha kommit in till

digheten senast den 12 i andra må-

skattemyndigheten senast den 12 i

naden efter redovisningsperiodens

andra månaden efter redovisnings-

utgång, med undantag för måna-

periodens utgång, med

undantag

derna januari och augusti då dekla-

för månaderna januari och augusti

rationen i stället skall ha kommit

då deklarationen i stället skall ha

in senast den 17.

kommit in senast den 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 a §

 

 

 

 

 

Till

varje redovisningsperiod

 

 

 

skall den punktskatt hänföras för

 

 

 

vilken

redovisningsskyldighet har

10 Senaste lydelse 1998:232.

 

 

 

26

inträtt under perioden. Redovisningsskyldigheten inträ-

der när affärshändelser, som grundar skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller bor- de ha bokförts. Är den skattskyldi- ge inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) in- träder redovisningsskyldigheten samtidigt med skattskyldigheten. Detsamma gäller om skattskyldig- heten inträder vid händelser som inte föranleder någon bokförings- åtgärd.

Vid försäljning mot kredit kan skattemyndigheten, om principer- na för den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att redovis- ningsskyldigheten inträder vid beskattningsårets utgång, dock inte senare än när betalning infly- ter eller fordran diskonteras eller överlåts.

Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder redovisnings- skyldighet genast för de affärs- händelser för vilka skattskyldighet har inträtt före konkursbeslutet.

 

 

 

 

32 §11

 

 

Den som är skattskyldig endast

Den som är skattskyldig endast

på grund av förvärv av sådana va-

på grund av förvärv av sådana va-

ror som anges i 2 a kap. 3 § första

ror som anges i 2 a kap. 3 § första

stycket 1 och 2 mervärdesskattela-

stycket 1 och 2 mervärdesskattela-

gen

(1994:200)

skall

redovisa

gen (1994:200)

skall

redovisa

mervärdesskatten

i en

särskild

mervärdesskatten

i en

särskild

skattedeklaration för varje förvärv.

skattedeklaration för varje förvärv.

Deklarationen skall lämnas in se-

Deklarationen skall lämnas in se-

nast 35 dagar efter förvärvet.

nast 35 dagar efter förvärvet.

Regeringen eller

den myndighet

 

 

 

som

regeringen

bestämmer

får

 

 

 

meddela närmare

föreskrifter

om

 

 

 

vilka uppgifter som skall lämnas. Särskild skattedeklaration skall

lämnas till Riksskatteverket enligt fastställt formulär. Bestämmelser- na i 26 § om avlämnande av de- klaration i form av ett elektroniskt dokument gäller även beträffande

11 Senaste lydelse 2000:486.

Prop. 2001/02:127

27

särskilda skattedeklarationer.

Om någon inte fullgör sin skyl- dighet att lämna en särskild skat- tedeklaration eller lämnar en ofullständig sådan deklaration, får skattemyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att lämna deklarationen eller att komplettera den.

Vad som i det följande sägs om skattedeklarationer skall, om inte något annat anges, gälla även särskilda skattedeklarationer.

Prop. 2001/02:127

32 a §

Den som är skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkohol- skatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och som inte skall registreras enligt 3 kap. 1 § första stycket 7 f–h, skall redovisa skat- ten i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast fem dagar efter den skatte- pliktiga händelsen.

32 b §

Den som är skattskyldig enligt lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. eller 4 § första stycket 2 eller 3 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel skall re- dovisa skatten i en särskild skatte- deklaration för varje skattepliktig händelse. Deklarationen skall lämnas in senast 25 dagar efter den skattepliktiga händelsen.

32 c §

Särskild skattedeklaration skall lämnas till Riksskatteverket enligt fastställt formulär.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en särskild skattedeklaration.

Vad som sägs i 10 kap. 24–

27 §§, 11 kap. 16 och 18 §§, 14

28

 

3. beslut i fråga om återbetal- ning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdesskatte- lagen (1994:200),
4. beslut om betalningsskyldig- het för arvsskatt och gåvoskatt enligt lagen (1941:416) om arvs- skatt och gåvoskatt,
5. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,
c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
d) 28–30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
6. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2–6 §§, 8 a, 9 eller 9 b § andra stycket eller 10 eller 11 § eller 11 kap. 12 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

kap. 6 §, 15 kap. 4–6 §§, 21 kap. 9 och 11 §§ samt 23 kap. 9 § om skattedeklarationer skall, om inte något annat anges, gälla även särskilda skattedeklarationer.

11 kap.

1 §12

Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är skattskyldig skall betala skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

Som beskattningsbeslut anses också

1.beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,

2.omprövningsbeslut enligt 21 kap.,

3. beslut i fråga om återbetal- ning av ingående skatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdesskatte- lagen (1994:200), och

4. beslut om betalningsskyldig- het för arvsskatt och gåvoskatt enligt lagen (1941:416) om arvs- skatt och gåvoskatt.

19 §13

Av 21 kap. följer att beslut om skatt kan omprövas av skattemyndighe-

ten.

Vid en omprövning skall skatten

Vid en omprövning skall skatten

bestämmas på grundval av till-

bestämmas på grundval av till-

gängliga uppgifter. Om en tillför-

gängliga uppgifter. Om en tillför-

litlig beräkning inte kan göras på

litlig beräkning inte kan göras på

ett sådant sätt, skall skatten be-

ett sådant sätt, skall skatten be-

stämmas efter vad som framstår

stämmas efter vad som framstår

12Senaste lydelse 2001:328.

13Senaste lydelse 2000:1000.

Prop. 2001/02:127

29

som skäligt med hänsyn till vad

som skäligt med hänsyn till vad

som har kommit fram (skönsbe-

som har kommit fram (skönsbe-

skattning). Därvid får, om inte

skattning). Därvid får, om inte

omständigheterna talar för något

omständigheterna talar för något

annat, varje skatt som enligt 18 §

annat, varje skatt som enligt 18 §

har bestämts till noll kronor be-

har bestämts till noll kronor be-

stämmas till det högsta av de be-

stämmas till det högsta av de be-

lopp som har bestämts för den

lopp som har bestämts för den

skatten vid någon av de tre när-

skatten vid någon av de tre när-

mast föregående redovisningsperi-

mast föregående redovisningsperi-

oderna. I detta fall skall dock be-

oderna. I detta fall skall dock be-

slut rörande mervärdesskatt kvar-

slut rörande

mervärdesskatt eller

stå, om endast överskjutande ingå-

punktskatt

kvarstå, om

endast

ende skatt har bestämts för de tre

överskjutande ingående

mervär-

perioderna.

desskatt eller överskjutande punkt-

 

skatt till den skattskyldiges fördel

 

har bestämts för de tre perioderna.

Bestämmelsen i andra stycket tredje meningen gäller inte i fråga om skatt som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap.

13 a §.

 

 

 

13 kap.

Skatteavdrag,

arbetsgivaravgif-

Skatteavdrag, arbetsgivaravgif-

ter och mervärdesskatt

ter, mervärdesskatt och punkt-

 

 

skatt

 

 

1 §14

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får helt

som regeringen bestämmer får helt

eller delvis befria en skattskyldig

eller delvis befria en skattskyldig

från skyldigheten att göra skatte-

från skyldigheten att göra skatte-

avdrag eller att betala arbetsgivar-

avdrag eller att betala arbetsgivar-

avgifter eller

mervärdesskatt, om

avgifter, mervärdesskatt eller

det finns synnerliga skäl.

punktskatt, om det finns synnerliga

 

 

skäl.

Första stycket gäller även när

Första stycket gäller även när

skatt skall tas ut enligt mervärdes-

skatt skall tas ut enligt mervärdes-

skattelagen (1994:200) vid import

skattelagen (1994:200) vid import

av varor.

 

av varor och när punktskatt skall

 

 

betalas till Tullverket.

Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket får motsvarande be- frielse medges beträffande skattetillägg, förseningsavgift och ränta.

14 kap.

3 §15

Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara dekla- rationsskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en

14Senaste lydelse 1999:316.

15Senaste lydelse 1999:641.

Prop. 2001/02:127

30

kopia av handling som behövs för kontroll av deklarationen eller av an- Prop. 2001/02:127 nan uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

Skattemyndigheten får också förelägga den som skall utföra identitets- kontroll enligt 1 a § att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som använts vid identitetskontrollen.

Riksskatteverket får dessutom förelägga den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna varuprov eller beskriva varor eller tjänster som används, säljs eller på annat sätt tillhandahålls i verksamheten.

7 §16

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision för att kontrolle- ra att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt eller, att förutsätt- ningar finns att fullgöra uppgifts- skyldighet som kan antas upp- komma.

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än den som revideras.

Skatterevision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bok- föringslagen (1999:1078),

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision för att kontrolle- ra

1. att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt,

2. att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma,

3. skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4.att den som ansökt om återbe- talning, kompensation eller ned- sättning av punktskatt i fall som avses 1 kap. 4 § tredje stycket 9 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter, eller

5.att den som ansökt om återbe- talning av punktskatt i fall som avses i 1 kap. 4 § tredje stycket 8 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter.

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1–4 av någon annan än den som revi- deras.

16 Senaste lydelse 2001:970.

31

2.någon annan juridisk person än dödsbo,

3.den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,

4.den som ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap., och

5.sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §.

I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevi- sion i 3 kap. 9–14 c §§ taxerings- lagen (1990:324).

7 a §

Skatterevision får göras hos

1.den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bok- föringslagen (1999:1078),

2.någon annan juridisk person än dödsbo,

3.den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,

4.den som har ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap.,

5.sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §,

6.sådan representant som avses

i16 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 § andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 10 § andra stycket lagen om skatt på energi (1994:1776),

7.den som har ansökt om god- kännande som upplagshavare en- ligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8.den som har ansökt om regi- strering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

9.den som har ansökt om god- kännande som skattebefriad för- brukare enligt lagen om alkohol- skatt eller lagen om skatt på ener- gi.

I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevi- sion i 3 kap. 9–14 c §§ taxerings-

Prop. 2001/02:127

32

Mervärdesskatt och punktskatt som har redovisats i en särskild skattedeklaration skall ha betalats senast den dag deklarationen skall ha kommit in till skattemyn- digheten enligt 10 kap. 32– 32 b §§.

lagen (1990:324).

Prop. 2001/02:127

16 kap.

1 §

Skatt skall betalas in till den skattemyndighet som skall fatta beslut om skatten enligt bestäm- melserna i 2 kap. 1–4 §§.

Skatt skall betalas in till den skattemyndighet som avses i 2 kap. 1, 2 eller 4 §.

 

 

4 §17

Avdragen

skatt, arbetsgivarav-

Avdragen skatt, arbetsgivarav-

gifter och

mervärdesskatt som

gifter, mervärdesskatt och punkt-

skall redovisas i en skattedeklara-

skatt som skall redovisas i en skat-

tion skall ha betalats senast samma

tedeklaration skall ha betalats se-

dag som deklarationen skall ha

nast den dag deklarationen

kommit in

till skattemyndigheten

skall ha kommit in till skattemyn-

enligt 10 kap. 12, 18, 19, 22 eller

digheten enligt 10 kap. 12, 18, 19,

22 a §.

 

22 eller 22 a §.

Den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som ex- klusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret be- räknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor skall dock ha betalat avdragen skatt och arbetsgivaravgifter, som skall redovisas i en skattede- klaration, senast den 12, i januari senast den 17, i månaden efter redovis- ningsperioden.

Mervärdesskatt som har redovi- sats i en särskild skattedeklaration enligt 10 kap. 32 § första stycket skall ha betalats samma dag som deklarationen skall ha kommit in till skattemyndigheten.

11 §18

Om den skattskyldige har en skatteskuld enligt denna lag och det be- höver anges vilken skatt som är betald eller obetald, skall skulden förde- las proportionellt mellan de skatter som påförts under den aktuella perio- den, om inte annat följer av10 § eller bestämmelser i annan lag.

Om en säkerhet som ställts en- ligt lagen (1994:1563) om tobaks- skatt, lagen (1994:1564) om alko- holskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi skall tas i an- språk, skall obetald tobaksskatt, alkoholskatt eller energiskatt som bestämts enligt första stycket för- delas proportionellt mellan skatt som omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas.

17

Senaste lydelse 1998:232.

33

18

Senaste lydelse 2000:501.

Visar en annan avstämning än den årliga att det finns ett över- skjutande belopp till den skatt- skyldiges fördel, skall beloppet betalas tillbaka, om den skattskyl- dige begär det. Även om den skattskyldige inte har begärt det, skall återbetalning ske till den del det överskjutande beloppet grun- das på
1. ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,
2. ett beslut om punktskatt, eller
3. ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol.

17 kap.

Anstånd med betalning av punkt- skatt

4 a §

Har skyldighet att redovisa punktskatt för lager av varor in- trätt på grund av att den skattskyl- dige har upphört med den skatte- pliktiga verksamheten eller upp- hört att vara godkänd upplagsha- vare eller lagerhållare, får skat- temyndigheten medge anstånd med betalning av skatten om det finns särskilda skäl.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den månad då skatten senast skall be- talas.

18 kap.

2 §19

Visar en annan avstämning än den årliga att det finns ett över- skjutande belopp till den skatt- skyldiges fördel, skall beloppet betalas tillbaka, om den skattskyl- dige begär det. Även om den skattskyldige inte har begärt det, skall återbetalning ske, om

1. det överskjutande beloppet grundas på ett beslut om överskju- tande ingående mervärdesskatt, eller

2. det överskjutande beloppet grundas på ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol.

Första stycket gäller inte, om något annat följer av 7 eller 7 a §.

21 kap.

11 §

Efterbeskattning får ske, om ett beskattningsbeslut blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den skattskyldige

19 Senaste lydelse 1998:347.

Prop. 2001/02:127

34

2. lämnat någon oriktig uppgift i ett mål vid domstol om betalning eller återbetalning av skatt enligt denna lag,
3. inte lämnat en skattedeklara- tion eller begärd uppgift, eller
4. inte följt ett föreläggande en- ligt 14 kap. 3 § tredje stycket.

1. i en skattedeklaration eller på annat sätt under förfarandet hos skat- Prop. 2001/02:127 temyndigheten lämnat någon oriktig uppgift till ledning för beskattnings-

beslutet,

2. lämnat någon oriktig uppgift i ett mål vid domstol om betalning eller återbetalning av skatt enligt denna lag, eller

3. inte lämnat en skattedeklara- tion eller begärd uppgift.

23 kap.

9 §20

Bestämmelserna om förvaring och gallring i 19 kap. 4 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller också för skattedeklarationer och andra handlingar som avses i 14 kap. 8 §.

Skattedeklarationer och andra handlingar innehållande uppgifter som avses i 14 kap. 8 § skall för- varas hos skattemyndigheten. Handlingarna skall förstöras sju år eller, i fråga om handlingar som avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, elva år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att handlingarna skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2.Genom lagen upphävs lagen (1984:151) om punktskatter och prisre- gleringsavgifter. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om

a) redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003, och

b) skattepliktiga händelser som inte skall hänföras till någon redovis- ningsperiod och som inträffat före den 1 januari 2003.

20 Senaste lydelse 2001:1239.

35

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1969:200) om Prop. 2001/02:127 uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller

pålaga

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1969:200) om uttagande av ut- ländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

dels att 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i bilagan till lagen skall föras in en ny rättsakt av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

 

Följande rättsakter skall gälla som svensk lag.

 

 

 

1. Rådets

direktiv

76/308/EEG

1. Rådets

direktiv

76/308/EEG

av den 15 mars 1976, (ändrat ge-

av den 15 mars 1976, (ändrat ge-

nom direktiven 79/1071/EEG och

nom direktiven 79/1071/EEG och

92/108/EEG) om ömsesidigt bi-

92/108/EEG) om ömsesidigt bi-

stånd för indrivning av fordringar

stånd för indrivning av fordringar

uppkomna till följd av verksamhet

uppkomna till följd av verksamhet

som utgör en del av finansierings-

som utgör en del av finansierings-

systemet för Europeiska utveck-

systemet för Europeiska utveck-

lings- och garantifonden för jord-

lings- och garantifonden för jord-

bruket och

av

jordbruksavgifter

bruket och

av

jordbruksavgifter

och tullar samt med avseende på

och tullar samt med avseende på

mervärdesskatt och vissa punkt-

mervärdesskatt och vissa punkt-

skatter, samt

 

 

 

skatter,

 

 

 

2. Kommissionens

direktiv

2. Kommissionens

direktiv

77/794/EEG av den 4 november

77/794/EEG av den 4 november

1977

(ändrat genom direktiven

1977

(ändrat genom direktiven

85/479/EEG

och

86/489/EEG)

85/479/EEG

och

86/489/EEG)

med detaljerade bestämmelser för

med detaljerade bestämmelser för

genomförande av vissa bestäm-

genomförande av vissa bestäm-

melser i direktivet 76/308/EEG av

melser i direktivet 76/308/EEG av

den 15 mars 1976 om ömsesidigt

den 15 mars 1976 om ömsesidigt

bistånd för indrivning av fordring-

bistånd för indrivning av fordring-

ar uppkomna till följd av verk-

ar uppkomna till följd av verk-

samhet som utgör en del av finan-

samhet som utgör en del av finan-

sieringssystemet

för

Europeiska

sieringssystemet

för

Europeiska

utvecklings- och garantifonden för

utvecklings- och garantifonden för

jordbruket och av jordbruksavgif-

jordbruket och av jordbruksavgif-

ter och tullar samt med avseende

ter och tullar samt med avseende

mervärdesskatt

och vissa

mervärdesskatt

och vissa

punktskatter.

 

 

 

punktskatter, samt

 

 

 

 

 

 

3.

Rådets

direktiv

2001/44/EG

 

 

 

 

 

av den 15 juni 2001 om ändring av

 

 

 

 

 

direktiv 76/308/EEG om ömsesi-

 

 

 

 

 

digt bistånd för indrivning av

 

 

 

 

 

fordringar uppkomna till följd av

1 Senaste lydelse 1994:1554

 

 

 

 

36

Den svenska texten till direkti- ven i dess senaste lydelse finns som bilaga till denna lag.

verksamhet som utgör en del av Prop. 2001/02:127 finansieringssystemet för Europe-

iska utvecklings- och garantifon- den för jordbruket och av jord- bruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt och vissa punktskatter.

Den svenska texten till rättsakt 1 enligt föregående stycke i dess lydelse före de ändringar som an- ges i rättsakt 3, rättsakt 2 i dess senaste lydelse samt rättsakt 3 finns som bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

37

Prop. 2001/02:127

Rättsakt nr 3

RÅDETS DIREKTIV av den 15 juni 2001

om ändring av direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för in- drivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och ga- rantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt och vissa punktskatter

(2001/44/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREK- TIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemen- skapen, särskilt artiklarna 93 och 94 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande2,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande3, och av följande skäl:

(1)Det nuvarande systemet för ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar enligt direktiv 76/308/EEG4, behöver ändras för att möta det hot som utvecklingen i fråga om bedrägerier utgör mot gemenskapens och medlemsstaternas ekonomiska intressen samt mot den inre markna- den.

(2)Inom ramen för den inre marknaden bör gemenskapens och natio- nella ekonomiska intressen, som i allt högre grad hotas av bedrägerier, skyddas så att konkurrenskraften och skatteneutraliteten på den inre marknaden säkerställs på ett bättre sätt.

(3)För att bättre skydda medlemsstaternas ekonomiska intressen och den inre marknadens neutralitet bör tillämpningsområdet för det ömsesi- diga bistånd som fastställs i direktiv 76/308/EEG utvidgas till att omfatta fordringar avseende vissa skatter på inkomst och förmögenhet samt viss beskattning av försäkringspremier.

(4)För att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv indrivning av fordringar för vilka en begäran om indrivning har framställts, bör i prin- cip det dokument som medger att fordringen verkställs behandlas som ett inhemskt dokument i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

(5)Utnyttjandet av ömsesidigt bistånd för indrivning får endast i un- dantagsfall grundas på ekonomiska fördelar eller intressen i de erhållna resultaten, men medlemsstaterna bör kunna enas om reglerna för återbe- talning när indrivningen ger upphov till ett specifikt problem.

1

EGT C 269, 28.8.1998, s. 16 och EGT C 179, 24.6.1999, s. 6.

 

2

EGT C 150, 28.5.1999, s. 621 och yttrandet avgett den 16 maj 2001 (ännu ej offentliggjort

 

i EGT).

 

3

EGT C 101, 12.4.1999, s. 26.

38

4

EGT L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(6) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i Prop. 2001/02:127 enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de för-

faranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomfö- randebefogenheter5.

(7) Direktiv 76/308/EEG bör följaktligen ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/308/EEG ändras på följande sätt:

1.Titeln skall ersättas med följande: "Rådets direktiv 76/308/EEG av den

15mars 1976 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder".

2.Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Detta direktiv skall gälla för alla fordringar som avser

a)återbetalning, intervention och andra åtgärder som ingår i systemet för hel eller delvis finansiering av Europeiska utvecklings- och garanti- fonden för jordbruket, inklusive de belopp som skall uppbäras i samband med dessa åtgärder,

b)avgifter och liknande pålagor inom ramen för den gemensamma or- ganisationen av marknaden för socker,

c)importtullar,

d)exporttullar,

e)mervärdesskatt,

f)punktskatter på:

-tobaksvaror,

-alkohol och alkoholhaltiga drycker,

-mineraloljor,

g)skatter på inkomst och förmögenhet,

h)beskattning av försäkringspremier,

i)räntor, administrativa påföljder och böter, samt kostnader som härrör från de fordringar som anges i a-h, med undantag för straffrättsliga sank-

5 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

39

tioner enligt gällande lagstiftning i den medlemsstat där den anmodade Prop. 2001/02:127 myndigheten har sitt säte."

3. I artikel 3 skall följande strecksatser läggas till:

"- importtullar: tullar och avgifter med motsvarande verkan på impor- ten; jordbruksavgifter och andra importavgifter inom ramen för den ge- mensamma jordbrukspolitiken eller de särskilda arrangemang som gäller för vissa varor som härrör från bearbetning av jordbruksprodukter,

-exporttullar: tullar och avgifter med motsvarande verkan på expor- ten; jordbruksavgifter och andra exportavgifter inom ramen för den ge- mensamma jordbrukspolitiken eller de särskilda arrangemang som gäller för vissa varor som härrör från bearbetning av jordbruksprodukter,

-skatter på inkomst och förmögenhet: de skatter som räknas upp i arti- kel 1.3 i rådets direktiv 77/799/EEG(*), med beaktande av bestämmel- serna i artikel 1.4 i samma direktiv,

-beskattning av försäkringspremier

i Österrike:

i) Versicherungssteuer

 

 

ii) Feuerschutzsteuer

 

i Belgien:

i) Taxe annuelle sur les contrats d’assurance

 

 

ii) Jaarlijkse taks op de verzekeringscontrac-

 

 

ten

 

 

i Tyskland:

i) Versicherungssteuer

 

 

ii) Feuerschutzsteuer

 

i Danmark:

i) Afgift af lystfartøjsforsikringer

 

 

ii) Afgift af ansvarsforsikringer for motor-

 

 

køretøjer m.v.

 

 

iii) Stempelafgift af forsikringspræmier

 

i Spanien:

Impuesto sobre la prima de seguros

 

i Grekland:

i) Фόρος κύκλου eργasιών (F.Κ.Ε)

 

 

ii) Τέλη Χaρtοsήµου

 

i Frankrike:

Taxe sur les conventions d'assurances

 

i Finland:

i) Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava ve-

 

 

ro/skatt på vissa försäkringspremier

 

 

ii) Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift

 

i Italien:

Imposte sulle assicurazioni private ed i con-

 

 

tratti

vitalizi di cui alla legge

 

 

29.10.1967 n° 1216

40

 

 

 

Prop. 2001/02:127

i Irland:

Levy on insurance premiums

i Luxemburg:

i) Impôt sur les assurances

 

ii) Impôt dans l'intérêt du service d'incendie

i Nederländerna:

Assurantiebelasting

i Portugal:

Imposto de selo sobre os prémios de seguros

i Sverige:

Ingen

i Förenade kungariket:

Insurance Premium Tax (IPT).

Detta direktiv skall även tillämpas på fordringar som avser identiska eller liknande skatter som läggs till eller ersätter de skatter på försäk- ringspremier som avses i fjärde strecksatsen. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall meddela varandra samt kommissionen datum för dessa skatters ikraftträdande.

(*) Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattning- ens område (EGT L 336, 27.12.1977, s. 15).”

4.I artikel 4.2 skall orden "namn och adress" ersättas med orden "namn, adress och andra för identifiering relevanta uppgifter som den sökande myndigheten normalt har tillgång till".

5.I artikel 5.2 skall orden "namn och adress" ersättas med orden "namn, adress och andra för identifiering relevanta uppgifter som den sökande myndigheten normalt har tillgång till".

6.Artiklarna 7, 8, 9 och 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1.En begäran om indrivning av en fordran som den sökande myndig- heten riktar till den anmodade myndigheten skall åtföljas av en officiell eller bestyrkt kopia av det dokument som gör det möjligt att verkställa indrivningen och som har utfärdats i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte samt, i förekommande fall, av andra dokument i original eller bestyrkt kopia som behövs för indrivningen.

2.Den sökande myndigheten får endast begära indrivning

a)om fordringsanspråken och/eller det dokument som medger verk- ställighet inte bestrids i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte, utom i fall då artikel 12.2 andra stycket tillämpas,

b)om den sökande myndigheten i den medlemsstat där den har sitt säte har tillämpat de lämpliga indrivningsförfaranden som myndigheten har

41

tillgång till på grundval av det dokument som avses i punkt 1 och om de Prop. 2001/02:127 vidtagna åtgärderna inte kommer att leda till full betalning av fordran.

3. I en begäran om indrivning skall anges

a)namn och adress och andra relevanta uppgifter som behövs för iden- tifiering av den berörda personen och/eller tredje man som innehar den- nes tillgångar,

b)namn, adress och andra relevanta uppgifter som behövs för identifi- ering av den sökande myndigheten,

c)det dokument som medger verkställighet utfärdat i den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte,

d)fordrans art och belopp, inbegripet kapitalfordran, upplupen ränta och andra straffavgifter, böter och kostnader, angivet i valutorna i de medlemsstater där de båda myndigheterna har sitt säte,

e)datum för den sökande och/eller den anmodade myndighetens del- givning av dokumentet hos mottagaren,

f)datum från och med vilket samt under vilken period verkställighet är möjlig enligt gällande lagar i den medlemsstat där den sökande myndig- heten har sitt säte,

g)alla övriga relevanta upplysningar.

4.Begäran om indrivning skall vidare innehålla ett uttalande från den sökande myndigheten som bekräftar att villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

5.Så snart den sökande myndigheten erhåller några tillämpliga upp- lysningar om det ärende som ligger till grund för begäran om indrivning skall den vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Artikel 8

1.Det dokument som medger verkställighet av fordran skall direkt er- kännas och automatiskt behandlas som ett dokument som medger verk- ställighet av fordran i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

2.Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får det dokument som med- ger verkställighet av fordran vid behov och i enlighet med de gällande bestämmelserna i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte godtas som, erkännas som, kompletteras eller ersättas med ett dokument som medger verkställighet på den medlemsstatens territorium.

Medlemsstaterna skall vinnlägga sig om att inom tre månader från den tidpunkt då begäran om indrivning mottogs avsluta sådant godtagande, erkännande, komplettering eller ersättning, utom i de fall då det tredje stycket skall tillämpas. Dessa förfaranden får inte vägras om det doku- ment som medger verkställighet är korrekt utformat. Den anmodade myndigheten skall informera den sökande myndigheten om grunderna till att tremånadersperioden överskrids.

Om någon av dessa formaliteter skulle ge upphov till ett ifrågasättande av fordran och/eller det dokument som medger verkställighet av fordran och som utfärdats av den ansökande myndigheten, skall artikel 12 tilläm-

pas.

42

 

Prop. 2001/02:127

Artikel 9

1.Fordringar skall drivas in i valutan för den medlemsstat i vilken den anmodade myndigheten har sitt säte. Den anmodade myndigheten skall till den sökande myndigheten överföra hela det fordringsbelopp som den har drivit in.

2.Den anmodade myndigheten får, om gällande lagar och andra för- fattningar samt administrativ praxis i den medlemsstat där den har sitt säte så medger och efter samråd med den sökande myndigheten bevilja gäldenären en betalningsfrist eller godkänna ett avbetalningsförfarande. All ränta som påförs av den anmodade myndigheten med anledning av sådan betalningsfrist skall även överföras till den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte.

Från och med den tidpunkt då det dokument som medger verkställighet av fordran direkt erkändes eller godtogs, erkändes, kompletterades eller ersattes enligt artikel 8 kommer ränta att påföras vid dröjsmål med betal- ningen enligt de lagar och andra författningar samt administrativ praxis som gäller i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte och skall också överföras till den medlemsstat där den ansökande myndigheten har sitt säte.

Artikel 10

Utan hinder av vad som sägs i artikel 6.2 har de fordringar som skall indrivas inte nödvändigtvis samma förmånsrätt som liknande fordringar som har uppstått i den medlemsstat i vilken den anmodade myndigheten har sitt säte."

7.Artikel 12.2 ändras på följande sätt:

a)Följande skall läggas till den första meningen: ", såvida inte den sö- kande myndigheten begär något annat enligt andra stycket."

b)Följande stycke skall läggas till:

"Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 första stycket får den sökande myndigheten i enlighet med gällande lagar och andra författningar samt administrativ praxis i den medlemsstat där den har sitt säte begära av den anmodade myndigheten att driva in en fordran som bestrids så länge la- gar och andra författningar samt administrativ praxis, vilka gäller i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte, tillåter en så- dan åtgärd. Om saken senare avgörs till gäldenärens fördel, skall den sökande myndigheten ansvara för återbetalningen av hela det indrivna beloppet och eventuell upplupen ersättning enligt gällande lagar och and- ra författningar i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte."

8. Artikel 14 första stycket skall ersättas av följande: "Den anmodade myndigheten skall inte vara skyldig

43

a) att bevilja de bistånd som avses i artiklarna 6-13 om indrivningen av Prop. 2001/02:127 fordran på grund av gäldenärens situation skulle förorsaka allvarliga

ekonomiska eller sociala svårigheter i den medlemsstat där denna myn- dighet har sitt säte så länge gällande lagar och andra författningar samt administrativ praxis i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte tillåter en sådan åtgärd för liknande nationella fordringar,

b) att bevilja de bistånd som avses i artiklarna 4-13 om den inledande framställningen enligt artiklarna 4, 5 eller 6 avser fordringar som är äldre än fem år räknat från den tidpunkt då det dokument som medger verk- ställighet av fordran upprättades i enlighet med gällande lagar och andra författningar eller administrativ praxis i den medlemsstat där den ansö- kande myndigheten har sitt säte till tidpunkten för framställningen. I de fall då fordran eller dokumentet bestrids, skall tidsfristen inledas vid den tidpunkt då den ansökande staten fastställer att fordran eller det doku- ment som medger verkställighet inte längre kan bestridas."

9.I artikel 17 skall orden "tillämpliga dokument" ersättas med orden "det dokument som medger verkställighet och andra tillämpliga dokument".

10.Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1.Den anmodade myndigheten skall från den berörda personen driva in och behålla alla de kostnader som är förknippade med indrivningen som den åsamkats, enligt lagar och andra författningar som gäller för liknande fordringar i den medlemsstat där myndigheten har sitt säte.

2.Medlemsstaterna skall ömsesidigt avstå från all ersättning av de kostnader som uppstått genom det ömsesidiga bistånd de ger varandra vid tillämpning av detta direktiv.

3.När indrivning innebär ett särskilt problem, handlar om mycket stora kostnader eller berör kampen mot den organiserade brottsligheten, får den ansökande och den anmodade myndigheten överenskomma om en ordning för ersättning anpassad till det enskilda fallet.

4.Den medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt säte skall förbli betalningsskyldig gentemot den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte för alla kostnader eller förluster som uppstår på grund av åtgärder som bedöms vara ogrundade, antingen vad gäller ford- ringens riktighet eller giltigheten av det dokument som utfärdats av den sökande myndigheten."

11.Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

 

1. Kommissionen skall biträdas av en indrivningskommitté (nedan kal-

 

lad kommittén) som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och

 

ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

44

 

Prop. 2001/02:127

2.När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

12.Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

Närmare föreskrifter för tillämpningen av artiklarna 4.2 och 4.4, 5.2 och 5.3, artiklarna 7, 8, 9 och 11, artikel 12.1 och 12.2, artikel 14, artikel 18.3 och artikel 25, samt för bestämmande av de medel som kan använ- das för att överföra meddelanden mellan myndigheterna samt om omräk- ning, överföring av indrivna belopp och fastställande av ett minimibe- lopp för fordringar för vilka bistånd får begäras, skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 20.2."

13. I artikel 25 skall följande stycke läggas till:

"Varje medlemsstat skall årligen underrätta kommissionen om hur många framställningar om upplysningar, delgivning och indrivning som den sänt och mottagit varje år, de berörda fordringsbeloppen och de in- drivna beloppen. Kommissionen skall vartannat år till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om användningen av dessa arrangemang och om de resultat som uppnåtts."

Artikel 2

1.Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2002. De skall genast underrätta kommissionen om dessa.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det om- råde som omfattas av detta direktiv och en jämförelsetabell över be- stämmelserna i detta direktiv och de antagna nationella bestämmelserna.

Artikel 3

 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har of-

 

fentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

 

Artikel 4

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

45

 

Prop. 2001/02:127

Utfärdat i Göteborg den 15 juni 2001.

På rådets vägnar

B. RINGHOLM

Ordförande

46

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om

Prop. 2001/02:127

 

skatt på annonser och reklam

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:266) om skatt på annon- ser och reklam1,

dels att 19 § skall upphöra att gälla,

dels att 26 och 33 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

26 §2

Skyldig att betala reklamskatt för import från tredje land av annons- blad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av impor- ten är skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldig- heten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skatt enligt första stycket skall

Skatt enligt första stycket skall

betalas till Tullverket. Därvid gäl-

betalas till Tullverket.

ler tullagen (2000:1281) och

 

9 kap. 4 § lagen (1984:151) om

 

punktskatter och prisregleringsav-

 

gifter.

 

Reklamskatt vid import utgår med 11 procent av beskattningsvärdet. Som beskattningsvärde anses varans värde beräknat enligt artikel 29 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättan-

det av en tullkodex för gemenskapen.

 

 

 

 

 

 

33 §3

 

 

Regler för förfarandet vid be-

Regler för förfarandet vid be-

skattningen

finns

i

lagen

skattningen

finns

i

(1984:151)

om punktskatter och

skattebetalningslagen (1997:483).

 

prisregleringsavgifter. Bestämmelserna i 3 kap. 5 §

nämnda lag om kontroll hos annan än skattskyldig skall tillämpas på varje näringsidkare här i landet för vars räkning annons eller re- klam i någon annan form än an- nons offentliggörs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 19 § 1993:468.

2 Senaste lydelse 2000:1434.

3 Senaste lydelse 1998:597.

47

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:435) om överlastavgift1 dels att 10 § skall upphöra att gälla,

dels att 11 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

11 §2

Länsstyrelsens

beslut enligt

Länsstyrelsens beslut enligt

denna lag får överklagas hos all-

denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Skrivel-

män förvaltningsdomstol. Skrivel-

sen med överklagandet skall ha

sen med överklagandet skall ha

kommit in till länsstyrelsen inom

kommit in till länsstyrelsen inom

tre veckor från den dag då klagan-

tre veckor från den dag då klagan-

den fick del av beslutet. I fråga om

den fick del av beslutet.

överklagande tillämpas vidare 8

 

kap. 1 § andra stycket lagen

 

(1984:151) om

punktskatter och

 

prisregleringsavgifter.

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att den för honom gäl- lande tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överkla- gandet skulle ha gjorts. Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 10 § 1995:1203.

2 Senaste lydelse 1995:1203.

Prop. 2001/02:127

48

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1972:820) om skatt på spel1 dels att 7, 11 och 22 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 23 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

23 §2

Regler för förfarandet vid be-

Regler för förfarandet vid be-

skattningen

finns

i

lagen

skattningen finns i skattebetal-

(1984:151)

om punktskatter och

ningslagen (1997:483).

prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av

7 § 1993:473

11 § 1994:1103

22 § 2000:470.

2 Senaste lydelse 1984:157.

Prop. 2001/02:127

49

2.7Förslag till lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Härigenom föreskrivs i fråga om bilskrotningslagen (1975:343)1 dels att 11 § skall upphöra att gälla,

dels att 8, 13, 15, 16, 17 och 18 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas sex nya paragrafer, 15 a–15 e och 16 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Fråga om bidrag som avses i 7 § första stycket 2 och 3 prövas av regeringen eller förvaltningsmyn- dighet som regeringen bestämmer.

Föreslagen lydelse

8 §2

Fråga om bidrag som avses i 7 § första stycket 2 prövas av länssty- relsen.

Fråga om bidrag som avses i 7 § första stycket 3 prövas av Naturvårdsverket.

13 §3

Tillverkare som avses i 12 § 1 skall vara registrerad som avgifts- skyldig hos beskattningsmyndighe- ten (registrerad tillverkare).

Importör som inför avgiftsplik- tiga motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare kan, om verksamheten är av större om- fattning, registreras som avgifts- skyldig hos beskattningsmyndighe- ten (registrerad importör).

Tillverkare som avses i 12 § 1 skall vara registrerad som avgifts- skyldig hos den myndighet som regeringen bestämmer (avgifts- myndigheten).

Importör som inför avgiftsplik- tiga motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare kan, om verksamheten är av större om- fattning, registreras som avgifts- skyldig hos avgiftsmyndigheten.

15 §4

Skrotningsavgift beslutas genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafik- registret.

Avgiften skall för avgiftsskyldig som avses i 12 § 1 och 2 betalas senast inom en månad efter ut- gången av den månad avgiftsskyl- digheten inträder och för avgifts- skyldig som avses i 12 § 3 senast tre veckor efter avgiftsskyldighe- tens inträde.

1 Senaste lydelse av 11 § 2000:1436.

2 Senaste lydelse 1986:228.

3 Senaste lydelse 2000:1436.

4 Senaste lydelse 2001:561.

Avgiftsmyndigheten beslutar ge- nom automatisk databehandling om skrotningsavgift på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret.

Avgiften skall för avgiftsskyldig som avses i 12 § 1 och 2 betalas inom en månad efter utgången av den månad avgiftsskyldigheten inträder och för avgiftsskyldig som avses i 12 § 3 senast tre veckor efter avgiftsskyldighetens inträde.

Prop. 2001/02:127

50

Regeringen föreskriver vilken myndighet som svarar för beslut om avgift enligt första stycket.

Prop. 2001/02:127

15 a §

En avgiftsskyldig kan av av- giftsmyndigheten få anstånd med att betala skrotningsavgift om

1.ett beslut om avgift överkla- gats, eller

2.det i andra fall kan antas att avgiften kommer att sättas ned.

Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena skatte- betalningslagen (1997:483) skall då tillämpas.

15 b §

Om skrotningsavgift inte betalas i rätt tid, skall ränta tas ut med den räntesats som anges i 19 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Ränta tas ut från och med den dag då skatten senast skulle ha betalats till och med den dag då avgiften betalas.

15 c §

Om skrotningsavgift skall åter-

 

betalas, skall ränta utgå med den

 

räntesats som anges i 19 kap. 14 §

 

skattebetalningslagen (1997:483).

 

Ränta utgår från och med den dag

 

då skrotningsavgiften har betalats

 

till och med den dag då avgiften

 

återbetalas.

 

15 d §

 

I fråga om skrotningsavgift till-

 

ämpas bestämmelserna om ansvar

 

för företrädare för juridisk person

 

i 12 kap. 6 § första, andra och

 

fjärde styckena, 7 §, 12 § första

 

stycket och 13 §, om indrivning i

 

20 kap. samt om verkställighet i 23

 

kap. 7 och 8 §§ skattebetalnings-

 

lagen (1997:483).

 

15 e §

 

Avgiftsmyndigheten beslutar om

 

ansvar för delägare i handelsbo-

51

 

lag enligt 2 kap. 20 § lagen Prop. 2001/02:127 (1980:1102) om handelsbolag och

enkla bolag avseende skrotnings- avgift.

Om ett sådant beslut har fattats skall vad som sägs om avgiftsskyl- dig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om skrotningsavgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

16 §5

Kompensation för betald skrotningsavgift kan beviljas, om fordonet förvärvats av

1.utländsk beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller sådan in- ternationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2.medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickning- ar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt här i landet.

Kompensation för skrotningsavgift kan även beviljas om fordonet för- värvats av en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, eller om Sverige träffat sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

Beskattningsmyndigheten prövar

Avgiftsmyndigheten prövar frå-

frågor om kompensation för betald

gor om kompensation för betald

skrotningsavgift.

skrotningsavgift.

 

16 a §

 

Regeringen eller den myndighet

 

som regeringen bestämmer får helt

 

eller delvis befria en avgiftsskyldig

 

från skyldigheten att betala skrot-

 

ningsavgift, om det finns synnerli-

 

ga skäl.

 

Om beslut om befrielse fattas

 

enligt första stycket, får motsva-

 

rande befrielse medges för ränta.

17 §6

Andra beslut enligt denna lag än beslut i frågor som avses i 7 § för- sta stycket punkten 2 och sådana som anges i 8 kap. 1 § första och andra styckena lagen (1984:151)

Länsstyrelsens beslut i frågor som avses i 7 § första stycket 2 får överklagas hos Naturvårdsverket.

5

Senaste lydelse 2000:1436.

52

6

Senaste lydelse 2000:1436.

om punktskatter och prisregler-

Prop. 2001/02:127

ingsavgifter får överklagas

hos

 

allmän förvaltningsdomstol.

 

Naturvårdsverkets beslut i frå-

Beslut i frågor som avses i 7 §

första stycket punkten 3 får inte

gor som avses i 7 § första stycket 2

överklagas.

 

och 3 får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs

vid

Andra beslut enligt denna lag

överklagande till kammarrätt.

 

får överklagas hos allmän förvalt-

 

 

ningsdomstol. Prövningstillstånd

krävs vid överklagande till kam- marrätt.

18 §7

Fordon som avses i 12 § 3 får inte användas, om skrotningsavgiften inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag och an- stånd med betalningen inte har lämnats.

Om det finns särskilda skäl får

Om det finns särskilda skäl får

beskattningsmyndigheten besluta

avgiftsmyndigheten besluta att ett

att ett visst fordon får användas

visst fordon får användas trots

trots bestämmelsen i första styck-

bestämmelsen i första stycket.

et.

 

En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder fordonet eller låter det användas i strid med första stycket döms till pen- ningböter.

Bestämmelsen i tredje stycket gäller även föraren, om han kände till att fordonet inte fick användas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid besiktning, inspektion, tillsyn eller haveriundersökning som avses i 35 § fordonskungörelsen (1972:595).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7 Senaste lydelse 2000:1436.

53

2.8

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

Prop. 2001/02:127

 

(1975:1385)

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 31 § aktiebolagslagen (1975:1385)

 

skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

10 kap.

31 §1

I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han har funnit att bo- laget inte har fullgjort sin skyldighet

1.att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2.att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningsla-

gen,

3.att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skatte- betalningslagen eller deklaration enligt 2 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregler- ingsavgifter, eller

4.att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ skattebetalningslagen eller 1 kap. 1 § lagen om punkt- skatter och prisregleringsavgifter.

3.att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller

4.att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och 2 §§ skattebetalningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2001:1224.

54

2.9

Förslag till lag om ändring i sekretesslagen

Prop. 2001/02:127

 

(1980:100)

 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)1 skall ha följande lydelse.

9 kap.

1 §2

Sekretess gäller i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekono- miska förhållanden. Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksam- het som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt la- gen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens be- skattningsverksamhet och tulldatabasen enligt lagen (2001:185) om be- handling av uppgifter i Tullverkets verksamhet för uppgift som har till- förts databaserna samt hos kommun eller landsting för uppgift som har lämnats dit i ett ärende om förhandsbesked i skatte- eller taxeringsfråga. Uppgift hos Tullverket får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som med anledning av överklagande hos domstol registreras hos annan myn- dighet enligt 15 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Har uppgift i mål hos domstol erhållits från annan myndighet och är den sekretessbelagd där, gäller dock denna sekretess hos domstolen, om uppgiften saknar betydel- se i målet.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och, med undantag för arvsskatt och gåvoskatt, annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, pris- regleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund samt skattetillägg och förseningsavgift. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs, såvi- da inte beslutet meddelas i ärende om

1.förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,

2.medgivande att skattepliktig intäkt enligt reglerna om statlig in- komstskatt inte skall anses uppkomma vid avyttring av aktier i fåmansfö- retag,

3.beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelperso- ner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lag om förfa- rande vid beskattning eller lagen (2001:181) om behandling av

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lag om förfa- rande vid beskattning, lagen (2001:181) om behandling av

1

Lagen omtryckt 1992:1474.

55

2

Senaste lydelse 2001:207.

uppgifter

i skatteförvaltningens

uppgifter i skatteförvaltningens

beskattningsverksamhet. I artik-

beskattningsverksamhet eller la-

larna 6.1 och 8.3 i rådets förord-

gen (1990:613) om miljöavgift på

ning (EG) nr 3295/94 av den 22

utsläpp av kväveoxider vid energi-

december

1994 om

fastställande

produktion. I artiklarna 6.1 och 8.3

av vissa åtgärder avseende införsel

i rådets förordning (EG) nr

till gemenskapen samt export och

3295/94 av den 22 december 1994

återexport

från gemenskapen

av

om fastställande av vissa åtgärder

varor som gör intrång i viss imma-

avseende införsel till gemenskapen

teriell äganderätt finns bestämmel-

samt export och återexport från

ser om att uppgift i vissa fall får

gemenskapen av varor som gör

lämnas till enskild. Vidare får utan

intrång i viss immateriell ägande-

hinder av sekretessen uppgift i en

rätt finns bestämmelser om att

revisionspromemoria

lämnas

till

uppgift i vissa fall får lämnas till

en förvaltare i den reviderades

enskild. Vidare får utan hinder av

konkurs.

 

 

 

sekretessen uppgift i en revisions-

 

 

 

 

promemoria lämnas till en förval-

 

 

 

 

tare i den reviderades konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Prop. 2001/02:127

56

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:349) om

Prop. 2001/02:127

 

återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

 

Härigenom föreskrivs att 3 a § lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium1 skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002.

Den upphävda paragrafen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.

1 Senaste lydelse av 3 a § 1994:2034.

57

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:409) om

Prop. 2001/02:127

 

skatt på gödselmedel

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:409) om skatt på göd- selmedel1

dels att 6 och 8 a–8 d §§ skall upphöra att gälla, dels att 3–5, 7, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydel- se.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §2

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

4 §3

Med skattskyldig avses i det föl- jande

1. den som inom landet yrkes- mässigt tillverkar gödselmedel,

2. den som inför gödselmedel till landet för yrkesmässig återför- säljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet,

Skattskyldig är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 4 a §,

2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar gödselme- del, och

3. i annat fall än som avses i 1, för in gödselmedel till Sverige för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

3. den som har registrerats som återförsäljare enligt 6 § andra stycket.

En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kr.

4 a §

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

1

Senaste lydelse av

 

6 § 2001:519

 

8 a § 1998:1676

 

8 b § 1999:1092

 

8 c § 1998:1676

 

8 d § 2000:472.

 

2

Senaste lydelse 1995:616.

58

3

Senaste lydelse 1999:1251.

1.yrkesmässigt tillverka göd- selmedel,

2.föra in gödselmedel till Sveri- ge för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig an- vändning inom landet, eller

3.i större omfattning yrkesmäs- sigt återförsälja gödselmedel,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och om- ständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättning- arna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

5 §4

Skattskyldighet inträder, för skatt som avses i 2 § första styck- et, när

1. ett gödselmedel levereras till en köpare som inte är registrerad,

2. ett gödselmedel tas i anspråk för något annat ändamål än för- säljning,

3. den skattskyldige avregistre- ras och skattskyldigheten därvid inte går över på någon annan.

Skattskyldighet inträder, för skatt som avses i 2 § andra stycket, för

1.den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 när ett gödsel- medel tillverkas,

2.den som är skattskyldig enligt

Skyldighet att betala skatt som avses i 2 § första stycket inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare när

a)ett gödselmedel levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

b)ett gödselmedel tas i anspråk för något annat ändamål än för- säljning, eller

c)godkännandet som lagerhål- lare återkallas, varvid skattskyl- digheten omfattar gödselmedel som då ingår i hans lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2, när ett gödselmedel tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 3, när ett gödselmedel förs in till landet.

Skyldighet att betala skatt som avses i 2 § andra stycket inträder

1.för den som är godkänd lagerhållare, när ett gödselmedel tillverkas eller förs in till landet,

2.för den som är skattskyldig

4 Senaste lydelse 1995:1527.

Prop. 2001/02:127

59

4 § första stycket 2 när ett gödsel-

enligt 4 § första stycket 2, när ett

medel förs in till landet.

gödselmedel tillverkas,

 

3. för den som är skattskyldig

 

enligt 4 § första stycket 3, när ett

 

gödselmedel förs in till landet.

 

7 §5

I en deklaration som avser göd-

En skattskyldig får göra avdrag

selmedelsskatt får avdrag göras för

för skatt på sådana gödselmedel

skatt på sådana gödselmedel

 

1.som har förts ut ur landet,

2.för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,

3.som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp,

4.som har förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än att användas som växtnäring.

Avdrag enligt första stycket 2 eller 3 får endast göras för skatt som av- ses i 2 § första stycket.

Den som inte är registrerad som

8 §6

Den som inte är skattskyldig

skattskyldig kan, i motsvarande

kan, i motsvarande fall som avses i

fall som avses i 7 § 1 och 4, hos

7 § 1 och 4, hos beskattningsmyn-

beskattningsmyndigheten ansöka

digheten ansöka om återbetalning

om återbetalning av gödselmedels-

av gödselmedelsskatt.

skatt.

 

Ansökan enligt första stycket skall vara skriftlig och omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartal understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker rätten till återbetalning.

Beslut enligt 8 b och 8 c §§ får

9 §7

Beslut enligt denna lag får över-

inte överklagas. Övriga beslut

klagas hos allmän förvaltnings-

enligt denna lag får överklagas hos

domstol.

allmän förvaltningsdomstol.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt 6 § skall anses godkänd som lagerhållare enligt 4 a §.

5 Senaste lydelse 1995:1527.

6 Senaste lydelse 1995:616.

7 Senaste lydelse 2000:472.

Prop. 2001/02:127

60

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:410) om skatt på be- kämpningsmedel1

dels att 7 § skall upphöra att gälla,

dels att 3, 5 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §2

Regler för förfarandet vid uttag

Regler för förfarandet vid be-

av skatter enligt denna lag finns i

skattningen finns i skattebetal-

lagen (1984:151) om punktskatter

ningslagen (1997:483).

och prisregleringsavgifter.

 

Skattskyldighet inträder när

5 §3

 

1.ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,

2.ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än för- säljning,

3. den

skattskyldige avregistre-

3. den skattepliktiga verksamhe-

ras och

skattskyldigheten därvid

ten upphör, varvid skattskyldighe-

inte går över på någon annan.

ten omfattar bekämpningsmedel

 

 

som då ingår i den skattskyldiges

 

 

lager.

 

 

8 §4

I en deklaration som avser be-

En skattskyldig får göra avdrag

kämpningsmedelsskatt får avdrag

för skatt på sådana bekämpnings-

göras för skatt på sådana bekämp-

medel

ningsmedel

 

1.som har förts ut ur landet,

2.för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,

3.som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 7 § 1995:617.

2 Senaste lydelse 1995:617.

3 Senaste lydelse 1995:617.

4 Senaste lydelse 1995:617.

Prop. 2001/02:127

61

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om

Prop. 2001/02:127

 

avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid åter-

 

betalning av skatter och avgifter skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 §1

 

Avräkning enligt denna lag skall göras från belopp som återbetalas el-

 

ler annars utbetalas på grund av bestämmelse i

 

1. lagen (1984:151) om punkt-

1. skattebetalningslagen

 

skatter

och prisregleringsavgifter

(1997:483),

 

eller författning som anges i 1 kap. 1 § första stycket samma lag, i de fall då utbetalningen ankommer på Riksskatteverket,

2.lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ar- tister m.fl.,

3.10 kap. 1–4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

4.lagen (1994:1551) om tullfrihet m.m.,

5.skattebetalningslagen

(1997:483),

5. lagen (1998:506) om punkt-

6. lagen (1998:506) om punkt-

skattekontroll av transporter m.m.

skattekontroll av transporter m.m.

av alkoholvaror, tobaksvaror och

av alkoholvaror, tobaksvaror och

mineraloljeprodukter, eller

mineraloljeprodukter, eller

7. tullagen (2000:1281).

6. tullagen (2000:1281).

Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning skall också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första meningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2000:1433.

62

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om

Prop. 2001/02:127

 

ekonomiska föreningar

 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska

 

föreningar skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

8 kap.

 

 

 

13 §1

 

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen skall överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna skall inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo- visningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovis- ningslag. Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig årsredovisningslag, skall revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller för- summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelsele- damot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämp- lig årsredovisningslag eller mot stadgarna, skall det anmärkas i berättel- sen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revi- sorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

1.att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2.att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningsla-

gen,

3. att

lämna

skattedeklaration

3. att lämna skattedeklaration

enligt 10 kap. 9 eller 10 § skatte-

enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 §

betalningslagen

eller deklaration

skattebetalningslagen, eller

enligt 2 kap. 1 § lagen (1984:151)

 

om punktskatter och prisregler-

 

ingsavgifter, eller

4. att i rätt tid betala skatter och

4. att i rätt tid betala skatter och

avgifter som omfattas av 1 kap. 1

avgifter som omfattas av 1 kap. 1,

och 2

§§ skattebetalningslagen

1 b och 2 §§ skattebetalningslagen.

eller 1 kap. 1 § lagen om punkt-

 

skatter och prisregleringsavgifter.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om faststäl-

 

lande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till

 

dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts

 

fram i förvaltningsberättelsen.

 

1 Senaste lydelse 2001:1226

63

I en moderförening skall revisorerna avge en särskild revisionsberättel- se beträffande koncernen. Härvid skall första–tredje och femte styckena tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § tredje eller femte stycket, skall revi- sor till revisionsberättelsen foga avskrift av anmälningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari. Äldre föreskrifter gäller fortfa- rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

64

2.15

Förslag till lag om ändring i fordonsskattelagen

Prop. 2001/02:127

 

(1988:327)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om fordonsskattelagen (1988:327) dels att 3, 43, 47, 60, 67 och 84 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 84 a §, av följande ly- delse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1 Beskattningsmyndighet är Skattemyndigheten i Örebro.

Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunniga i enlighet med reglerna i 1 kap. 6 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

43 §2

Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning sedan slutligt beslut om skatt har medde- lats eller, om så inte skett, när slut- ligt beslut inte längre kan medde- las. Efterbeskattning får endast ske om beskattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatte- året eller skatteperioden har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgö- rande i målet har vunnit laga kraft.

Vid efterbeskattning enligt denna lag gäller i övrigt 4 kap. 11 och 12 §§ lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsavgifter. Har den skattskyldige avlidit skall efterbeskattningen påföras hans dödsbo.

Beskattningsmyndigheten får besluta om efterbeskattning sedan slutligt beslut om skatt har medde- lats eller, om så inte skett, när slut- ligt beslut inte längre kan medde- las. Efterbeskattning får endast ske om beskattningsmyndigheten meddelar beslut om detta senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatte- året eller skatteperioden har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då avgö- rande i målet har vunnit laga kraft.

Vid efterbeskattning enligt den- na lag gäller i övrigt 21 kap. 17– 20 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Om den skattskyldige har avlidit, skall efterbeskattning- en påföras dödsboet.

1

Senaste lydelse 1998:245.

65

2

Senaste lydelse 1990:403.

I fråga om skattetillägg skall 7

47 §3

 

 

I

fråga

om skattetillägg skall

kap. 4, 6 och 7 §§ samt 8 § första

15 kap. 4 och 7–9 §§ samt 21 kap.

stycket lagen (1984:151) om

7

§

skattebetalningslagen

punktskatter och prisregleringsav-

(1997:483) tillämpas. Skattetillägg

gifter tillämpas. Om skattetillägget

som inte uppgår till 100 kronor

eller det sammanlagda beloppet av

påförs inte.

 

flera skattetillägg som fastställts samtidigt inte uppgår till 50 kro- nor, påförs inte tillägg.

Beslutas om ändring av tidigare beslut om skatt, skall även därav för- anledd nedsättning i beslut om skattetillägg vidtas.

Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt av mål om skattetillägg skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tillägget inte kommer att tas ut.

60 §4

Om ett beslut om skatt har över- klagats eller skatten annars kan antas komma att sättas ned, kan den skattskyldige av beskatt- ningsmyndigheten få anstånd med betalning av skatten. Bestämmel- serna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skattebetalningslagen (1997:483) om anstånd skall då tillämpas.

Ränta skall beräknas på skatt som den skattskyldige fått anstånd med att betala enligt första stycket för den del av anståndsbeloppet som skall betalas senast vid an- ståndstidens utgång. För sådan ränta tillämpas bestämmelserna om ränta i 5 kap. 12 § tredje stycket, 14 och 15 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Om ett beslut om skatt har över- klagats eller skatten annars kan antas komma att sättas ned, kan den skattskyldige av beskatt- ningsmyndigheten få anstånd med betalning av skatten. Bestämmel- serna i 19 kap. 6 § första och tred- je styckena skattebetalningslagen (1997:483) skall då tillämpas.

67 §5

Bestämmelserna i 2 kap. 11 §, 3 kap. 2–5 §§, 6 § första stycket och 7–15 d §§ samt 9 kap. 3 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället

3 Senaste lydelse 1995:1201.

4 Senaste lydelse 1997:534.

5 Senaste lydelse 1995:1201.

Bestämmelserna i 10 kap. 27 §, 14 kap. samt 23 kap. 2 § skattebe- talningslagen (1997:483) gäller vid kontroll av fordonsskatt. Vad som sägs om deklaration gäller i stället uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och

Prop. 2001/02:127

66

uppgifter som skall lämnas enligt särskilda föreskrifter och ligga till grund för beslut om skatt.

Skatterevision får företas, förut- om av beskattningsmyndigheten, av Riksskatteverket och av någon annan skattemyndighet än beskatt- ningsmyndigheten. Vad som sägs i 3 kap. 13, 14 och 15 a §§ lagen om punktskatter och prisregle- ringsavgifter om beskattningsmyn- dighet skall därvid gälla Riksskat- teverket och skattemyndigheten.

Innan Riksskatteverket eller en annan skattemyndighet än beskatt- ningsmyndigheten beslutar om revision skall samråd ske med be- skattningsmyndigheten.

ligga till grund för beslut om skatt. Prop. 2001/02:127

Skatterevision får företas, förut- om av beskattningsmyndigheten, av Riksskatteverket och av någon annan skattemyndighet än beskatt- ningsmyndigheten. Innan Riks- skatteverket eller en annan skatte- myndighet än beskattningsmyn- digheten beslutar om revision skall samråd ske med beskattningsmyn- digheten.

84 §6

Beslut om skatt som avses i 38, 39 eller 42 § eller beslut som avses i 89 § eller som avser rättelse enligt 45 § första stycket eller anstånd att betala skatt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt- skyldige och av Riksskatteverket.

Riksskatteverket får överta beskattningsmyndighetens uppgift att i länsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan. Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Beslut enligt 64 § andra stycket får överklagas hos Riksskatteverket.

Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

 

 

Bestämmelserna i 8 kap. 1 §

Riksskatteverket får

föra talan

andra stycket och 8 § lagen

till den skattskyldiges

förmån.

(1984:151) om punktskatter

och

Riksskatteverket har

samma

prisregleringsavgifter gäller även

behörighet som den skattskyldige.

för

fordonsskatt. Riksskatteverket

 

 

 

får föra talan till den skattskyldi-

 

 

 

ges

förmån. Riksskatteverket

har

 

 

 

samma behörighet som

den

 

 

 

skattskyldige.

Har en part överklagat ett beslut om fastställande av skatt eller om ef-

 

terbeskattning får också motparten överklaga beslutet, även om den för

 

honom stadgade överklagandetiden gått ut. Motpartens överklagande

 

skall ha kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken

 

det första överklagandet senast skulle ha kommit in. Återkallas eller för-

 

faller på annat sätt det första överklagandet, är även det senare förfallet.

 

84 a §

 

Beslut om skatterevision och fö-

 

reläggande vid vite får inte

 

överklagas.

 

6 Senaste lydelse 1998:387.

67

Ett beslut av länsrätten om ut- dömande av vite får överklagas hos kammarrätten också av Riks- skatteverket.

Överklagande av beslut av läns- rätten i fråga om anstånd med att betala skatt får prövas av kam- marrätten endast om den har meddelat prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

68

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energipro- duktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

dels att 7–10 §§ skall betecknas 8, 15, 16 och 22 §§,

dels att 1, 5, 6 samt nya 8 och nya 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tolv nya paragrafer, 7, 9–14 och 17– 21 §§, samt närmast före 1, 6, nya 8 och 11, 12, 14, 17, 18 och 19 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det skall införas en ny rubrik närmast före 4 § som skall lyda ”Avgiftsskyldighet” och en ny rubrik närmast före nya 15 § som skall lyda ”Tillgodoföring av avgiftsmedel”.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

Lagens tillämpningsområde

 

1 §

Miljöavgift betalas till staten en- ligt denna lag för utsläpp av kvä- veoxider från förbränningsanlägg- ningar för energiproduktion. Med energiproduktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbe- loppen skall tillgodoföras de av- giftsskyldiga enligt 8 §.

Miljöavgift betalas till staten en- ligt denna lag för utsläpp av kvä- veoxider från förbränningsanlägg- ningar för energiproduktion. Med energiproduktion avses både el- och värmeproduktion. Avgiftsbe- loppen skall tillgodoföras de av- giftsskyldiga enligt 15 §.

 

5 §1

Avgift tas ut med 40 kronor per

Avgift tas ut med 40 kronor per

kilogram utsläppta kväveoxider,

helt kilogram utsläppta kväveoxi-

räknat som kvävedioxid.

der, räknat som kvävedioxid.

Den som kontinuerligt mäter och registrerar utsläppen med hjälp av en mätutrustning, som uppfyller särskilda krav enligt föreskrifter av reger- ingen eller myndighet som regeringen bestämmer, får beräkna avgiften på grundval av mätvärdena.

Görs inte en sådan mätning skall utsläppen beräknas på följande sätt. Om mätutrustning som avses i andra stycket är installerad, får utsläppen under högst 60 dygn per kalenderår då mätning inte skett beräknas som en och en halv gånger den mängd kväveoxider, räknat som kvävedioxid, som i genomsnitt uppmätts under en lika lång tid med jämförbara drift- förhållanden under samma kalenderår. I annat fall skall utsläppen anses motsvara 0,6 gram kväveoxider, räknat som kvävedioxid, per megajoule tillfört bränsle om produktionen sker med hjälp av en gasturbin och 0,25 gram i övriga fall.

1 Senaste lydelse 1994:1107.

Prop. 2001/02:127

69

 

Beslutande myndighet och all- Prop. 2001/02:127

 

mänt ombud

 

6 §2

När annat inte följer av denna

Naturvårdsverket fattar beslut

lag tillämpas lagen (1984:151) om

om miljöavgift.

punktskatter och prisregleringsav-

 

gifter utom 7 kap. Därvid är Sta-

 

tens naturvårdsverk beskattnings-

 

myndighet och meddelar för-

 

handsbesked. Ett allmänt ombud

 

med uppgifter som avses i nämnda

 

lag skall utses hos Naturvårdsver-

 

ket. Den som är avgiftsskyldig

 

skall vara registrerad hos Natur-

 

vårdsverket.

 

2 Senaste lydelse 1995:619.

7 §

Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna lag.

Naturvårdsverket utser det all- männa ombudet och ersättare för denne.

Redovisning av avgiften

8 §

Redovisningsperioden för avgif- ten är kalenderår.

Den som är avgiftsskyldig skall vara registrerad hos Naturvårds- verket.

9 §

Den som är avgiftsskyldig skall i en deklaration för varje produk- tionsenhet och redovisningsperiod ange

1.nödvändiga identifikations- uppgifter,

2.den redovisningsperiod för vilken redovisningen lämnas,

3.avgiftsbeloppet, och

4.de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av avgiften.

70

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar närmare föreskrifter om vad en deklaration skall innehålla.

10 §

Deklarationen skall lämnas till Naturvårdsverket på blankett en- ligt fastställt formulär. Den skall ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 25 januari året efter redovisningsperioden.

Betalning av avgiften

11 §

Avgiften skall betalas senast den 1 oktober året efter redovisnings- perioden.

Om avgiften har fastställts ge- nom omprövning eller efter över- klagande, skall den betalas inom den tid som Naturvårdsverket be- stämmer.

Avgiften betalas genom insätt- ning på ett särskilt konto hos Na- turvårdsverket. Betalningen anses ha skett den dag då den har bok- förts på det särskilda kontot.

Återbetalning

12 §

Om den avgiftsskyldige har be- talat in avgift för en redovisnings- period och den inbetalda avgiften överstiger vad som enligt beslut av Naturvårdsverket eller domstol skall betalas, skall det överskju- tande beloppet återbetalas till den avgiftsskyldige.

13 §

Före utbetalning av ett över- skjutande belopp enligt 12 § eller annat belopp som betalas ut på grund av bestämmelse i denna lag skall sådan avgift för vilken den avgiftsskyldige står i skuld räknas av. Avgiftsbelopp som den avgifts- skyldige har fått anstånd med att

Prop. 2001/02:127

71

betala skall dock inte räknas av.

Ansvar för delägare i handelsbo- lag

14 §

Naturvårdsverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbo- lag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende avgift enligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om avgiftsskyldig gälla ansvarig del- ägare och vad som sägs om avgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

16 §

Beslut som annan myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat i fråga om tillgodoföring enligt 15 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövnings- tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Befrielse från avgift

17 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får helt eller delvis befria en avgifts- skyldig från skyldigheten att betala en avgift, om det finns synnerliga skäl. Om beslut om befrielse fattas får motsvarande befrielse medges för ränta.

Register

18 §

Naturvårdsverket skall föra re- gister över vad som förekommer i ett avgiftsärende.

Från register som förs enligt första stycket får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde eller

Prop. 2001/02:127

72

någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

1.namn och personnummer,

2.organisationsnummer, namn och firma,

3.adress,

4.slag av verksamhet, och

5.tidpunkt för registrering samt

iförekommande fall avregistre- ring.

Förfarandet i övrigt

19 §

I fråga om förfarandet för mil- jöavgiften i övrigt tillämpas be- stämmelserna i skattebetalnings- lagen (1997:483) om

– översändande av uppgift i 2 kap. 6 §,

anstånd med att lämna dekla- ration i 10 kap. 24 §,

föreläggande att lämna eller

komplettera en deklaration i 10 kap. 10 och 27 §§,

– beskattningsbeslut

i

11

kap.

2 § första stycket,

 

 

 

– skönsbeskattning

i

11

kap.

19 § andra stycket andra mening- en,

beslut om viss debiteringsåt- gärd i 11 kap. 20 §,

ansvar för företrädare för ju- ridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §,

– utredning i skatteärende i

14kap.,

anstånd i 17 kap. 1–3, 7och 9–

11§§,

ränta i 19 kap. 1, 3, 6–9, 11, 12, 14 och 15 §§,

indrivning i 20 kap.,

omprövning i 21 kap. 1, 3, 4, 6 och 8–20 §§,

– överklagande i 22 kap. 1– 3 §§, 6 § första stycket samt 7 och

11§§,

avrundning i 23 kap. 1 §,

vite i 23 kap. 2 §,

Prop. 2001/02:127

73

– behörighet att lämna uppgift i Prop. 2001/02:127 23 kap. 5 och 6 §§, samt

– verkställighet i 23 kap. 7 och 8 §§.

20 §

Vid tillämpningen av 19 § skall

1.vad som sägs om skatt, skatt- skyldig, skattemyndighet och Riks- skatteverket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket och det allmänna ombudet,

2.skattemyndighetens särskilda konto för skatteinbetalningar er- sättas med Naturvårdsverkets sär- skilda konto när det gäller ränta,

3.beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäl- ler omprövning och överklagande.

21 §

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14, 17–19 samt 21–23 §§ taxe- ringslagen (1990:324) tillämpas på mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Riksskat- teverket skall då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

74

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om

Prop. 2001/02:127

 

avkastningsskatt på pensionsmedel

 

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt

 

på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

10 §1

 

Om inte annat följer av andra stycket gäller bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande.

I fråga om förfarandet vid be- skattningen i fall som avses i and- ra stycket gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter i till- lämpliga delar. Med skattskyldig avses därvid det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat pensionssparavtal. Pen- sionssparinstitutets beskattningsår är redovisningsperiod. Pensions- sparinstitutet skall vara registrerat hosFörutombeskattningsmypensiondighetenssparinstitutet. får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 överklaga be- skattningsmyndighetens beslut om skatt enligt bestämmelserna i

8 kap. lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pen- sionssparinstitut skall beloppet tillsammans med räntan enligt

5 kap. 13 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter tillgo- doföras kontot. Har kontot avslu- tats skall institutet ombesörja att

1 Senaste lydelse 1997:538.

Bestämmelserna i taxeringsla- gen (1990:324) och skattebetal- ningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalnings- lagen skall vad som sägs om skatt- skyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionssparinsti- tutet skall vara registrerat hos be- skattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 överklaga be- skattningsmyndighetens beslut om skatt enligt bestämmelserna i

22 kap. skattebetalningslagen.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pen- sionssparinstitut skall beloppet tillsammans med räntan enligt

19 kap. 12 § skattebetalningslagen tillgodoföras kontot. Har kontot avslutats skall institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till

75

beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall insti- tutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

det pensionssparkonto till vilket de Prop. 2001/02:127 tillgångar som var hänförliga till

det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto skall insti- tutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

76

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om

Prop. 2001/02:127

 

särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.1

dels att 8 § skall upphöra att gälla,

dels att 7 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Regler om förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovisningsperiod än vad som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsav- gifter.

Föreslagen lydelse

7 §

Regler om förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

9 §

Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovisnings- period än vad som anges i 10 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av 8 § 1993:490.

77

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om

Prop. 2001/02:127

 

lotteriskatt

 

 

Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ lagen (1991:1482) om lotteri-

 

skatt skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 §1

Skattskyldig är den som anordnar ett sådant lotteri för vilket skatt skall betalas enligt 1 §.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskatt- ningsmyndigheten.

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

4 §

Regler för förfarandet vid be- skattningen finns i skattebetal- ningslagen (1997:483).

 

5 §2

I en deklaration som avser lotte-

För varje redovisningsperiod

riskatt skall för varje redovis-

skall redovisas

ningsperiod redovisas

 

1.skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda vinsterna enligt vinstplan eller annat beslut om att viss andel av insatser- na skall betalas ut som vinster, och

2.de vinster som inte har blivit utbetalda inom 90 dagar från skatt- skyldighetens inträde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1993:491.

2 Senaste lydelse 1997:322.

78

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1483) om skatt på vinstspa- rande m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

4 §

Regler för förfarandet vid be-

Regler för förfarandet vid be-

skattningen

finns

i

lagen

skattningen finns i skattebetal-

(1984:151)

om punktskatter och

ningslagen (1997:483).

prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

79

2.21 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:72) om Prop. 2001/02:127 koncessionsavgift på televisionens och radions om-

råde

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:72) om koncessionsav- gift på televisionens och radions område1

dels att nuvarande 10–13 a och 14 §§ skall betecknas 12–17 §§ respek- tive 10 §,

dels att nya 10, nya 13 och nya 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före tidigare 10 § och tidigare 14 § skall sättas närmast före nya 12 § respektive nya 10 §.

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydel- se.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

10 §2

 

Beslut om koncessionsavgift och

 

ränta får verkställas om avgiften

 

eller räntan är obetald och förfal-

 

len till betalning. Härvid tillämpas

 

12 kap. 6 § första, andra och fjär-

 

de styckena, 7 § och 12 § första

 

stycket och 13 § samt 20 kap. skat-

 

tebetalningslagen (1997:483).

 

Dröjsmålsavgift skall inte utgå.

 

11 §

 

Radio- och TV-verket beslutar

 

om ansvar för delägare i

 

handelsbolag enligt 2 kap. 20 §

 

lagen (1980:1102) om handels-

 

bolag och enkla bolag avseende

 

avgift enligt denna lag.

 

Om beslut enligt första stycket

 

har fattats skall vad som sägs om

 

programföretag gälla ansvarig

 

delägare och vad som sägs om

 

avgift gälla för belopp som del-

 

ägare är betalningsskyldig för.

 

13 §3

 

Radio- och TV-verkets beslut

 

enligt 5–7 §§, 9 § andra stycket,

 

11 § och 12 § får överklagas hos

 

allmän förvaltningsdomstol.

 

Prövningstillstånd krävs vid

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:273.

 

2 Senaste lydelse av tidigare 14 § 1992:653.

80

3 Senaste lydelse av tidigare 11 § 1996:855.

överklagande till kammarrätten.

Prop. 2001/02:127

Andra beslut av Radio- och TV-

 

verket enligt denna lag får inte

 

överklagas.

 

 

Överklagande av

beslut enligt

 

denna lag inverkar inte på skyl-

 

digheten att betala den avgift eller

 

ränta som överklagandet avser.

 

16 §4

 

 

Revision för kontroll av att av-

 

gift erlagts i enlighet med be-

 

stämmelserna i denna lag skall

 

utföras av Riksskatteverket eller av

 

skattemyndighet. Beslut om revi-

 

sion fattas efter framställning av

 

Radio- och TV-verket. Vid revision

 

gäller 3 kap. 8–14 c §§ taxerings-

 

lagen (1990:324)

i tillämpliga

 

delar.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse av tidigare 13 § 1994:402.

81

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om

Prop. 2001/02:127

 

indrivning av statliga fordringar m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statli-

 

ga fordringar m.m. skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 §1

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsöknings- balken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1. lagen (1972:435) om överlastavgift,

 

2. bilskrotningslagen

 

(1975:343),

2. lagen (1976:206) om felpar-

3. lagen (1976:206) om felpar-

keringsavgift,

keringsavgift,

3. lagen (1976:339) om salu-

4. lagen (1976:339) om salu-

vagnsskatt,

vagnsskatt,

4.lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsavgifter eller författning som anges i 1 kap.

1§ första stycket 1 samma lag,

5.fordonsskattelagen (1988:327),

6.lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ar- tister m.fl.,

7.lagen (1994:419) om brottsofferfond,

8.skattebetalningslagen (1997:483), eller

9.lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 1998:1682.

82

2.23

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Prop. 2001/02:127

 

(1994:200)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)1 dels att 1 kap. 2 och 2 d §§, 10 kap. 1 § samt 19 kap. 1 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att huvudrubriken närmast före 10 kap. 5 § skall lyda ”Åter- betalning i andra fall än som avses i 1–4 §§”,

dels att rubriken närmast före 19 kap. 11 § skall lyda ”Återbetalning i andra fall än som avses i 1 §”.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §2

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1.för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat följer av 2–4 b: den som omsätter varan eller tjänsten,

2.för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk före- tagare och förvärvaren är en näringsidkare: den som förvärvar tjänsten,

3.för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är regi- strerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar tjänsten,

4.för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan näringsid- kare som är eller skall vara registrerade till mervärdesskatt här, av guld- material eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusende- lar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i första stycket 2 eller 3 i förevarande paragraf, i 5 kap. 6 § första stycket 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 7, om den som om- sätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärva- ren är registrerad till mervärdes- skatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 b. för annan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 än som avses i första stycket 2 eller 3 i förevarande paragraf, i 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, i 5 kap. 6 § första stycket 1 eller i 7 kap. 1 § tredje stycket 11, om den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk företagare och förvärva- ren är registrerad till mervärdes- skatt här: den som förvärvar varan eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

5.för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvär- var varan, och

6.för import av varor

1

Lagen omtryckt 2000:500.

83

2

Senaste lydelse 2001:971.

a) som förs in från ett område som ligger utanför Europeiska gemen- Prop. 2001/02:127 skapens tullområde: den som med anledning av importen är skyldig att

betala tull för varorna enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om varorna hade varit tullbelagda,

b) som förs in från ett område som ligger inom Europeiska gemenska- pens tullområde men utanför dess mervärdesskatteområde: den som skul- le ha varit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade varit tullbelagda och förts in från ett område som ligger utanför Europeiska gemenskapens tullområde.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

2 d §3

Om en utländsk företagare begär

Om en utländsk företagare begär

det, har han rätt att bli skattskyldig

det, har han rätt att bli skattskyldig

för omsättning som annars förvär-

för omsättning som annars förvär-

varen skulle ha varit skattskyldig

varen skulle ha varit skattskyldig

för enligt 2 § första stycket 4 b.

för enligt 2 § första stycket 4 b.

Den utländske företagarens rätt att

Den utländske företagarens skatt-

bli skattskyldig skall gälla för all

skyldighet skall därvid gälla för all

omsättning inom landet.

sådan omsättning inom landet.

10 kap.

1 §4

En utländsk företagare har på ansökan rätt till återbetalning av ingåen- de skatt under förutsättning att

1.den ingående skatten avser förvärv eller import som hänför sig till omsättning i verksamhet utomlands, och

2.omsättningen skulle ha medfört skattskyldighet eller rätt enligt 11 eller 12 § till återbetalning om den gjorts här i landet.

Rätt till återbetalning föreligger

Rätt till återbetalning föreligger

även för ingående skatt som avser

även för ingående skatt som avser

förvärv eller import som hänför

förvärv eller import som hänför

sig till omsättning inom landet för

sig till omsättning inom landet för

vilken förvärvaren är skattskyldig

vilken förvärvaren är skattskyldig

enligt 1 kap. 2 § första stycket 2, 3

enligt 1 kap. 2 § första stycket 2,

eller 4 b.

3, 4 eller 4 b.

Rätten till återbetalning gäller endast om den ingående skatten skulle

ha varit avdragsgill, om omsättningen medfört skattskyldighet, eller om

hinder mot återbetalning inte skulle ha förelegat enligt 13 §.

19 kap.

 

1 §

Utländska företagare som vill få

Utländska företagare som vill få

återbetalning av ingående skatt

återbetalning av ingående skatt

enligt 10 kap. 1–4 §§ skall ansöka

enligt 10 kap. 1–4 §§ skall ansöka

om detta hos Riksskatteverket.

om detta hos Riksskatteverket.

 

Utländska företagare som är el-

3 Senaste lydelse 2001:971.

84

4 Senaste lydelse 2001:971.

ler skall vara registrerade enligt 3 kap. 1 § första stycket 2, 4 eller 5 skattebetalningslagen (1997:483) skall dock ansöka om sådan åter- betalning som avses i första styck- et i enlighet med vad som före- skrivs nedan i 11–13 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Prop. 2001/02:127

85

2. fordonsskattelagen (1988:327),
3. taxeringslagen (1990:324),
4. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och
5. skattebetalningslagen (1997:483).
Lagen tillämpas även vid revi- sion enligt tullagen (2000:1281) och lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och mark- nadshandel m.m. samt för kontroll av att föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och mark- nadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:446) om

Prop. 2001/02:127

 

särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1994:446) om särskilda tvångsåt-

 

gärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §1

Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller avgift tas ut enligt bestämmelserna i

1.kupongskattelagen (1970:624),

2.lagen (1984:151) om punkt- skatter och prisregleringsavgif- ter,

3. fordonsskattelagen (1988:327),

4. taxeringslagen (1990:324),

5. lagen (1991:591) om sär- skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

6. skattebetalningslagen (1997:483).

Lagen tillämpas även vid revi- sion enligt tullagen (2000:1281) och lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och mark- nadshandel m.m., vid revision eller annan kontroll enligt för- fattning som anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen om punkt- skatter och prisregleringsavgifter samt för kontroll av att föreläg- gande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kon- trolluppgifter, 6 kap. 25 § tulla- gen eller 2 § lagen om särskild skattekontroll av torg- och mark- nadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2001:1235.

86

4. tobaksrullar fyllda med en ri- ven blandning och med ett yttre täckblad som har cigarrers norma- la färg, gjort av homogeniserad tobak, om
a) det yttre täckbladet täcker produkten helt och i förekomman- de fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke,

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

Prop. 2001/02:127

 

tobaksskatt

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt1 dels att 18, 22 och 31–31 c §§ skall upphöra att gälla,

dels att 35 och 37–41 §§ skall betecknas 41 respektive 35–40 §§,

dels att 1 b, 11, 13–17, 19 och 34 §§ samt de nya 36 och 38–41 §§ samt rubriken närmast före 34 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före tidigare 37 § skall sättas närmast före nya 35 §,

dels att det i lagen skall införas en ny rubrik närmast före nya 41 § av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 b §2

Med cigarrer och cigariller avses, om de kan rökas som de är,

1.tobaksrullar gjorda enbart av naturtobak,

2.tobaksrullar med ett yttre täckblad av naturtobak,

3. tobaksrullar med både ett ytt-

3. tobaksrullar fyllda med en ri-

re täckblad och ett omblad av ho-

ven blandning och med både ett

mogeniserad tobak, om

yttre täckblad och ett omblad av

 

homogeniserad tobak, om

a) det yttre täckbladet har cigar-

a) det yttre täckbladet har cigar-

rers normala färg,

rers normala färg och täcker pro-

 

dukten helt och i förekommande

 

fall inkluderar filtret men, i fråga

 

om cigarrer med munstycke, inte

 

munstycket,

b) minst 60 viktprocent av to-

b) styckevikten utan filter eller

bakspartiklarna är både bredare

munstycke är minst 1,2 gram, och

och längre än 1,75 millimeter, och

c) täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30 grader mot cigarrens längdaxel,

4. tobaksrullar med ett yttre täckblad som har cigarrers norma- la färg, gjort av homogeniserad tobak, om

1 Senaste lydelse av

22 § 2001:516

31 § 1998:1678

31 a § 1999:1107

31 b § 1998:1678

31 c § 2000:480.

2 Senaste lydelse 2001:516.

87

 

inte munstycket,

Prop. 2001/02:127

a) styckevikten förutom filter el-

b) styckevikten utan

filter eller

ler munstycke är minst 2,3 gram,

munstycke är minst 2,3 gram, och

b) minst 60 viktprocent av to-

 

 

bakspartiklarna är både bredare

 

 

och längre än 1,75 millimeter, och

c) omkretsen är minst 34 milli-

c) omkretsen är minst 34 milli-

meter över minst en tredjedel av

meter minst en tredjedel av

längden.

längden.

 

11 §3

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,

2.transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG- land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obe- skattade varor som upplagshava- ren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obe- skattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bear- betning eller lagring av skatteplik- tiga varor. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obe- skattade varor som upplagshava- ren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obe- skattade varor sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upp- lagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i an- språk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 20 § första stycket d. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte be- talas i rätt tid.

3 Senaste lydelse 2001:516.

88

13 §4

Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upp- lagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varumottagare. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig

som registrerad varumottagare.

Registrerad varumottagare skall

Registrerad varumottagare skall

ställa säkerhet för betalning av

ställa säkerhet för betalning av

skatten på de varor som han tar

skatten på de varor som han tar

emot. Säkerheten skall uppgå till

emot. Säkerheten skall uppgå till

ett belopp som motsvarar tio pro-

ett belopp som motsvarar tio pro-

cent av den beräknade årliga skat-

cent av den beräknade årliga skat-

ten på varorna.

ten på varorna. Ställd säkerhet får

 

tas i anspråk om skatten inte beta-

 

las i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § om åter-

Bestämmelserna i 12 § första

kallelse tillämpas även på registre-

och tredje styckena om återkallelse

rad varumottagare.

tillämpas även på registrerad va-

 

rumottagare.

 

14 §

Den som, utan att vara upplags- havare eller registrerad varumotta- gare, yrkesmässigt tar emot skat- tepliktiga varor från godkänd upp- lagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan varorna transporteras från det andra EG-landet, anmäla leve- ransen till beskattningsmyndighe- ten och ställa säkerhet för skatten.

Den som, utan att vara upplags- havare eller registrerad varumotta- gare, yrkesmässigt tar emot skat- tepliktiga varor från en godkänd upplagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan varorna transporteras från det andra EG-landet, anmäla leve- ransen till beskattningsmyndighe- ten och ställa säkerhet för skatten.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

15 §5

Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som levere- rar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses i 13 och 14 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresentan- ten skall godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den ut- ländske upplagshavaren levererar till varumottagare i Sverige.

 

Skatterepresentanten skall ställa

Skatterepresentanten skall ställa

säkerhet för betalning av skatten

säkerhet för betalning av skatten

på de varor för vilka han är skyl-

på de varor för vilka han är skyl-

dig att betala skatt. Säkerheten

dig att betala skatt. Säkerheten

skall uppgå till ett belopp som

skall uppgå till ett belopp som

4

Senaste lydelse 1999:1004.

 

5

Senaste lydelse 1997:357.

 

Prop. 2001/02:127

89

motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på varorna.

Bestämmelserna i 12 § om åter- kallelse tillämpas även på skatte- representant.

motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på varorna.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas även på skatterepresen- tant.

 

 

16 §6

 

Om annan än upplagshavare, re-

Om annan än upplagshavare, re-

gistrerad varumottagare eller ore-

gistrerad varumottagare eller ore-

gistrerad

varumottagare i Sverige

gistrerad

varumottagare i Sverige

förvärvar skattepliktig vara från ett

förvärvar skattepliktig vara från ett

annat EG-land och varan transpor-

annat EG-land och varan transpor-

teras av säljaren eller av annan för

teras av säljaren eller av annan för

säljarens

räkning (distansförsälj-

säljarens

räkning (distansförsälj-

ning), är säljaren skattskyldig. Säl-

ning), är säljaren skattskyldig. Säl-

jaren skall ställa säkerhet för be-

jaren skall ställa säkerhet för be-

talning av skatten innan transport

talning av skatten innan transport

från det andra EG-landet påbörjas.

från det andra EG-landet påbörjas.

 

 

Ställd säkerhet får tas i anspråk

 

 

om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattnings- myndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaksskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas till- gängligt hos representanten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och

har ett fast driftställe här i landet.

 

Bestämmelserna i 12 § första

Bestämmelserna om återkallelse

meningen om återkallelse tilläm-

i 12 § första stycket 1 och 3 och

pas även på representant som av-

tredje stycket tillämpas även på

ses i andra stycket.

representant som avses i andra

 

stycket.

Bestämmelserna i första stycket

Bestämmelserna i första stycket

omfattar även sådana överföringar

omfattar även sådana överföringar

som sker utan vinstsyfte och som

som sker utan vinstsyfte och som

inte utgör gåvoförsändelser. I des-

inte utgör gåvoförsändelser. I des-

sa fall gäller dock inte bestämmel-

sa fall gäller dock inte bestämmel-

serna om godkänd representant i

serna om godkänd representant i

andra stycket. Inte heller gäller

andra stycket.

registreringsskyldighet enligt 18 §.

 

 

17 §

Den som är skattskyldig enligt

Den som är skattskyldig enligt

9 § 5 skall, innan varorna transpor-

9 § 5 skall, innan varorna transpor-

teras från det andra EG-landet,

teras från det andra EG-landet,

6 Senaste lydelse 1998:512.

 

Prop. 2001/02:127

90

anmäla varorna till beskattnings-

anmäla varorna till beskattnings-

myndigheten och ställa säkerhet

myndigheten och ställa säkerhet

för betalning av skatten.

för betalning av skatten. Ställd

 

säkerhet får tas i anspråk om skat-

 

ten inte betalas i rätt tid.

 

19 §7

När skattepliktiga varor impor- teras från tredje land av någon som inte är upplagshavare enligt 10 § eller registrerad varumottagare enligt 13 §, skall skatten betalas till Tullverket. Därvid gäller tull- lagen (2000:1281) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

När skattepliktiga varor impor- teras från tredje land av någon som inte är upplagshavare enligt 10 § eller registrerad varumottagare enligt 13 §, skall skatten betalas till Tullverket.

Förfaranderegler m.m.

Förfaranderegler

34 §8

I fråga om förfarandet vid be- skattningen gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskat- ter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning enligt 27 § skall dock endast 1 kap. 5 §, 3 kap. 5–16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter tilläm- pas.

7 Senaste lydelse 2000:1297.

8 Senaste lydelse 2001:899.

I fråga om förfarandet vid be- skattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmel- serna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten beslu- tar om skatt som avses i 27 §. Skatten skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten be- stämmer. I övrigt skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 1– 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal- ningslagen tillämpas.

Om den som är skattskyldig en- ligt 27 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av beskatt- ningsmyndigheten eller domstol skall betalas, skall det överskju- tande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket skall sådan skatt enligt

Prop. 2001/02:127

91

denna lag för vilken den skattskyl- dige står i skuld räknas av. Skatte- belopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av.

36 §9

Skattskyldig är den som

1. har godkänts som lagerhålla- re enligt 38 §,

2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak,

3. i annat fall än som avses i 1, från ett annat EG-land yrkesmäs- sigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak, eller

4. använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsätt- ningen för skattefriheten.

38 §10

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

1. yrkesmässigt tillverka snus el- ler tuggtobak,

2. från ett annat EG-land yr- kesmässigt föra in eller ta emot snus eller tuggtobak,

3. importera snus eller tuggto- bak från tredje land, eller

4. sälja snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och om- ständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättning- arna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 Tidigare 36 § upphävd genom 2001:195. Senaste lydelse av tidigare 38 § 2000:1424. 10 Senaste lydelse av tidigare 39 § 2001:516.

Prop. 2001/02:127

92

39 §11

Prop. 2001/02:127

Skattskyldigheten inträder för

 

1.den som är godkänd lagerhål- lare när

a) snus eller tuggtobak levere- ras till en köpare som inte är god- känd lagerhållare,

b) snus eller tuggtobak tas i an- språk för annat ändamål än för- säljning,

c) godkännandet som lagerhål- lare återkallas, varvid skattskyl- digheten omfattar snus eller tugg- tobak som då ingår i hans lager,

2.den som är skattskyldig enligt 36 § 2, när snus eller tuggtobak tillverkas,

3.den som är skattskyldig enligt 36 § 3, när snus eller tuggtobak förs in till Sverige,

4.den som är skattskyldig enligt 36 § 4, när snus eller tuggtobak används för annat än avsett än- damål,

5.den som är skattskyldig enligt 37 § och som enligt 40 § skall be- tala skatten till Tullverket, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

40 §12

Om snus eller tuggtobak impor- teras från tredje land av någon som inte är godkänd lagerhållare skall skatten betalas till Tullverket.

I övrigt tillämpas 30–32 och 34 §§ även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid skall vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lager- hållare.

11

Senaste lydelse av tidigare 40 § 2000:1424.

93

12

Senaste lydelse av tidigare 41 § 2000:1297.

Överklagande

Prop. 2001/02:127

41 §13

Beslut enligt denna lag får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol av den skattskyldige, sö- kanden och säljare som avses i

5§.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002 i fråga om 1 b § och i övrigt den 1 januari 2003.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt tidigare 39 § skall anses godkänd som lagerhållare enligt nya 38 §.

13 Senaste lydelse av tidigare 35 § 2000:480.

94

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

Prop. 2001/02:127

 

alkoholskatt

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt1 dels att 17, 21 och 31–31c §§ skall upphöra att gälla,

dels att 10, 12–16, 18, 31 g, 34 och 35 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §2

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshavare,

2.transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG- land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obe- skattade varor som upplagshava- ren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obe- skattade varor sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bear- betning eller lagring av skatteplik- tiga varor. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obe- skattade varor som upplagshava- ren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obe- skattade varor sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upp- lagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i an- språk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 19 § första stycket d. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet för tas i anspråk om påförd skatt inte be- talas i rätt tid.

1 Senaste lydelse av

 

21

§ 2001:517

 

31

§ 1998:1679

 

31 a § 1999:1108

 

31 b § 1998:1679

 

31 c § 2000:481

95

2 Senaste lydelse 2001:517.

12 §3 Prop. 2001/02:127 Den som yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en godkänd

upplagshavare i ett annat EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land importerar skattepliktiga varor och som inte själv är godkänd som upp- lagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten ansöka om registrering som varumottagare. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig

som registrerad varumottagare.

Registrerad varumottagare skall

Registrerad varumottagare skall

ställa säkerhet för betalning av

ställa säkerhet för betalning av

skatten på de varor som han tar

skatten på de varor som han tar

emot. Säkerheten skall uppgå till

emot. Säkerheten skall uppgå till

ett belopp som motsvarar tio pro-

ett belopp som motsvarar tio pro-

cent av den beräknade årliga skat-

cent av den beräknade årliga skat-

ten på varorna.

ten på varorna. Ställd säkerhet får

 

tas i anspråk om skatten inte beta-

 

las i rätt tid.

Bestämmelserna i 11 § om åter-

Bestämmelserna om återkallelse

kallelse tillämpas även på registre-

i 11 § första och tredje styckena

rad varumottagare.

tillämpas även på registrerad va-

 

rumottagare.

 

13 §

Den som, utan att vara upplags-

Den som, utan att vara upplags-

havare eller registrerad varumotta-

havare eller registrerad varumotta-

gare, yrkesmässigt tar emot skat-

gare, yrkesmässigt tar emot skat-

tepliktiga varor från godkänd upp-

tepliktiga varor från en godkänd

lagshavare i ett annat EG-land

upplagshavare i ett annat EG-land

(oregistrerad varumottagare) skall,

(oregistrerad varumottagare) skall,

innan varorna transporteras från

innan varorna transporteras från

det andra EG-landet, anmäla leve-

det andra EG-landet, anmäla leve-

ransen till beskattningsmyndighe-

ransen till beskattningsmyndighe-

ten och ställa säkerhet för skatten.

ten och ställa säkerhet för skatten.

 

Ställd säkerhet får tas i anspråk

 

om skatten inte betalas i rätt tid.

14 §4

Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som levere- rar skattepliktiga varor till sådan varumottagare i Sverige som avses i 12 och 13 §§, får utse en skatterepresentant här i landet. Skatterepresentan- ten skall godkännas av beskattningsmyndigheten. Skatterepresentanten är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för de varor som den ut- ländske upplagshavaren levererar till varumottagare i Sverige.

 

Skatterepresentanten skall ställa

Skatterepresentanten skall ställa

säkerhet för betalning av skatten

säkerhet för betalning av skatten

på de varor för vilka han är skyl-

på de varor för vilka han är skyl-

dig att betala skatt. Säkerheten

dig att betala skatt. Säkerheten

skall uppgå till ett belopp som

skall uppgå till ett belopp som

3

Senaste lydelse 1999:1005.

96

4

Senaste lydelse 1997:358.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på varorna.

Bestämmelserna i 11 § om åter- kallelse tillämpas även på skatte- representant.

motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på varorna.

Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första och tredje styckena tillämpas även på skatterepresen- tant.

 

 

15 §

 

Om annan än upplagshavare, re-

Om annan än upplagshavare, re-

gistrerad varumottagare eller ore-

gistrerad varumottagare eller ore-

gistrerad

varumottagare i Sverige

gistrerad

varumottagare i Sverige

förvärvar skattepliktig vara från ett

förvärvar skattepliktig vara från ett

annat EG-land och varan transpor-

annat EG-land och varan transpor-

teras av säljaren eller av annan för

teras av säljaren eller av annan för

säljarens

räkning (distansförsälj-

säljarens

räkning (distansförsälj-

ning), är säljaren skattskyldig. Säl-

ning), är säljaren skattskyldig. Säl-

jaren skall ställa säkerhet för be-

jaren skall ställa säkerhet för be-

talning av skatten innan transport

talning av skatten innan transport

från det andra EG-landet påbörjas.

från det andra EG-landet påbörjas.

 

 

Ställd säkerhet får tas i anspråk

 

 

om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säljaren företrädas av en av beskattnings- myndigheten godkänd representant. En sådan representant skall enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av alkoholskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas till- gängligt hos representanten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och har ett fast driftställe här i landet.

Bestämmelserna i 11 § första meningen om återkallelse tilläm- pas även på representant som av- ses i andra stycket.

16 §

Den som är skattskyldig enligt 8 § 5 skall, innan varorna transpor- teras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattnings- myndigheten och ställa säkerhet för betalning av skatten.

Den som är skattskyldig enligt 8 § 5 skall, innan varorna transpor- teras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattnings- myndigheten och ställa säkerhet för betalning av skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skat- ten inte betalas i rätt tid.

18 §5

När skattepliktiga varor impor-

När skattepliktiga varor impor-

5 Senaste lydelse 2000:1298.

Prop. 2001/02:127

97

teras från tredje land av någon som inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §, skall skatten betalas till Tullverket. Därvid gäller tull- lagen (2000:1281) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

teras från tredje land av någon som inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §, skall skatten betalas till Tullverket.

31 g §6

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännan-

det,

3.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §, eller

4. förbrukaren

inte medverkar

4. förbrukaren inte medverkar

vid skatterevision enligt lagen

vid skatterevision enligt skattebe-

(1984:151) om

punktskatter och

talningslagen (1997:483).

prisregleringsavgifter.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

34 §7

I fråga om förfarandet vid be- skattningen gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskat- ter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning enligt 26 § skall dock endast 1 kap. 5 §, 3 kap. 5-16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter tilläm- pas.

6 Senaste lydelse 2001:517.

7 Senaste lydelse 2001:900.

I fråga om förfarandet vid be- skattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmel- serna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten beslu- tar om skatt som avses i 26 §. Skatten skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten be- stämmer. I övrigt skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 1– 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal- ningslagen tillämpas.

Om den som är skattskyldig en- ligt 26 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av beskatt- ningsmyndigheten eller domstol skall betalas, skall det överskju- tande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Prop. 2001/02:127

98

 

Före utbetalning av ett över-

 

skjutande belopp enligt tredje

 

stycket skall sådan skatt enligt

 

denna lag för vilken den skattskyl-

 

dige står i skuld räknas av. Skatte-

 

belopp som den skattskyldige har

 

fått anstånd med att betala skall

 

dock inte räknas av.

Beslut enligt 31 a och 31 b §§

35 §8

Beslut enligt denna lag får över-

får inte överklagas. Övriga beslut

klagas hos allmän förvaltnings-

enligt denna lag får överklagas hos

domstol av den skattskyldige och

allmän förvaltningsdomstol av den

sökanden.

skattskyldige och sökanden.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

8 Senaste lydelse 2000:481.

Prop. 2001/02:127

99

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §2

Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som anges i 5 §. Därvid tillämpas be- stämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

I fråga om indrivning av skatt och avgift enligt denna lag gäller bestämmelserna i 5 kap. 16 och 18 §§ lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Dröjsmålsavgift skall tas ut om skatt inte betalas inom den tid som anges i 5 §. Därvid tillämpas be- stämmelserna om dröjsmålsavgift i lagen (1997:484) om dröjsmålsav- gift.

I fråga om skatt och avgift enligt denna lag tillämpas bestämmel- serna om indrivning och verkstäl- lighet i 20 kap. samt 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Det belopp som anges i 20 kap. 1 § första stycket 2 skat- tebetalningslagen skall dock vid tillämpning av denna lag i stället vara 100 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:1329.

2 Senaste lydelse 1998:508.

Prop. 2001/02:127

100

2.28

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

Prop. 2001/02:127

 

skatt på energi

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på ener- gi1

dels att 6 kap. 2 och 10 §§, 9 kap. 12–15 §§, 10 kap. 12 § och 11 kap. 6 och 13 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 4, 6–8 och 10–12 §§, 5 kap. 3–5 §§, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 9 b §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 7 och 11 §§ och 12 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 12 b §, av föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

4 §2

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattat bränsle till en annan svensk upplagshavare,

2.transport av obeskattat bränsle till en näringsidkare i ett annat EG- land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obe- skattade bränslen som upplagsha- varen transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obe- skattat bränsle sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i samband med tillverkning, bear-

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obe- skattade bränslen som upplagsha- varen transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obe- skattat bränsle sker. Ställd säker- het får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befo- gad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i

1 Senaste lydelse av

 

6 kap. 2 § 2001:518

 

6 kap. 10 § 2001:518

 

9 kap. 12

§ 1998:1680

 

9 kap. 13

§ 1999:1109

 

9 kap. 14

§ 2001:518

 

9 kap. 15

§ 2000:484

 

11 kap. 13 § 2000:484

101

2 Senaste lydelse 2001:518.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio pro- cent av den beräknade årliga skat- ten på bränslena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.
Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad va- rumottagare.

betning eller lagring av bränslen. Säkerheten skall uppgå till ett be- lopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen som upp- lagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år.

5 kap. 1 § 4. Säkerheten skall upp- Prop. 2001/02:127 gå till ett belopp som motsvarar tio

procent av skatten på de bränslen som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i an- språk om skatten inte betalas i rätt tid.

6 §3

Annan än upplagshavare kan ansöka om registrering som varumottaga- re hos beskattningsmyndigheten, om han i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige tar emot bränslen från en upplagshavare i ett annat EG-land. Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina eko- nomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som regi- strerad varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio pro- cent av den beräknade årliga skat- ten på bränslena.

Bestämmelserna i 5 § om åter- kallelse tillämpas även på registre- rad varumottagare.

Den som, utan att vara upplags- havare eller registrerad varumotta- gare, i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige tar emot leverans av bränsle från en upp- lagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan transporten från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över bränslet till be- skattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av skatten.

7 §

Den som, utan att vara upplags- havare eller registrerad varumotta- gare, yrkesmässigt tar emot bräns- le från en godkänd upplagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumottagare) skall, innan bräns- let transporteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till beskattningsmyndigheten och stäl- la säkerhet för skatten. Ställd sä- kerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

8 §4

Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som levere- rar bränsle till en varumottagare som avses i 6 eller 7 §, får utse en skat-

3

Senaste lydelse 1999:1006.

102

4

Senaste lydelse 1997:359.

Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i andra stycket.
Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på bränsle- na. Ställd säkerhet får tas i an- språk om skatten inte betalas i rätt tid.
Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första och tredje styckena tillämpas även på skatterepresen- tant.

terepresentant i Sverige. Skatterepresentanten skall godkännas av be- Prop. 2001/02:127 skattningsmyndigheten.

Skatterepresentanten är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för bränsle som den utländske upplagshavaren levererar till varumottagare i Sverige.

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på bränsle- na.

Bestämmelserna i 5 § om åter- kallelse tillämpas även på skatte- representant.

 

 

10 §

 

Vid

distansförsäljning till en

Vid

distansförsäljning till en

köpare i Sverige skall säljaren,

köpare i Sverige skall säljaren,

innan transporten av bränslet på-

innan transporten av bränslet på-

börjas från det andra EG-landet,

börjas från det andra EG-landet,

hos beskattningsmyndigheten stäl-

hos beskattningsmyndigheten stäl-

la säkerhet för betalning av skat-

la säkerhet för betalning av skat-

ten.

 

ten. Ställd säkerhet får tas i an-

 

 

språk om skatten inte betalas i rätt

 

 

tid.

 

Vid distansförsäljning skall säl-

Vid distansförsäljning skall säl-

jaren företrädas av en av beskatt-

jaren företrädas av en av beskatt-

ningsmyndigheten godkänd repre-

ningsmyndigheten godkänd repre-

sentant.

En sådan representant

sentant.

En sådan representant

skall enligt fullmakt av säljaren

skall enligt fullmakt av säljaren

som ombud för denne svara för

som ombud för denne svara för

redovisningen av skatt och i övrigt

redovisningen av skatt och i övrigt

företräda säljaren i frågor som

företräda säljaren i frågor som

gäller skatt enligt denna lag. Un-

gäller skatt enligt denna lag. Un-

derlag för kontroll av skatteredo-

derlag för kontroll av skatteredo-

visningen skall finnas tillgängligt

visningen skall finnas tillgängligt

hos skatterepresentanten.

hos representanten.

Andra stycket gäller inte en utländsk säljare som är juridisk person och har ett fast driftställe i Sverige.

Bestämmelserna i 5 § första me- ningen om återkallelse tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

103

11 §5

Den som är skattskyldig enligt 1 § första stycket 5 skall, innan bränslet transporteras från det and- ra EG-landet, anmäla bränslet till beskattningsmyndigheten och stäl- la säkerhet för betalning av skat- ten.

Den som är skattskyldig enligt 1 § första stycket 5 skall, innan bränslet transporteras från det and- ra EG-landet, anmäla bränslet till beskattningsmyndigheten och stäl- la säkerhet för betalning av skat- ten. Ställd säkerhet får tas i an- språk om skatten inte betalas i rätt tid.

12 §6

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldiox- idskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

 

 

 

1. godkänts som lagerhållare

 

 

 

enligt 12 b §,

1. tillverkar

eller

bearbetar

2. i annat fall än som avses i 1,

bränsle,

 

 

tillverkar eller bearbetar bränsle,

2. enligt 6 kap. 10 § andra

 

stycket registrerats som lagerhål-

 

lare, återförsäljare eller förbruka-

 

re av bränsle,

 

 

 

3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar

emot en sådan leverans, och

 

4. den som förvärvat bränsle för

4. förvärvat bränsle för vilket

vilket ingen skatt eller lägre skatt

ingen skatt eller lägre skatt skall

skall betalas när bränslet används

betalas när bränslet används för

för visst ändamål men som använ-

visst ändamål men som använder

der bränslet för ett ändamål som

bränslet för ett ändamål som med-

medför att skatt skall betalas med

för att skatt skall betalas med hög-

högre belopp.

re belopp.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

12 b §

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

1. tillverka eller bearbeta bräns- le, eller

2. i större omfattning

a) hålla bränsle i lager, eller

b) återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten,

om han med hänsyn till sina

5 Senaste lydelse 1999:1070.

6 Senaste lydelse 2001:518.

Prop. 2001/02:127

104

ekonomiska förhållanden och om- Prop. 2001/02:127 ständigheterna i övrigt är lämplig

som lagerhållare.

Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättning- arna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

5 kap.

3 §7

Skattskyldigheten inträder

1.för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 4, när bränslet av ho- nom levereras till köpare,

2.för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap. 12 § första stycket 4, när bränslet levereras till en köpare eller tas i anspråk för det ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 när

a)bränsle av honom levereras till en köpare som inte är registre- rad eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte ut- görs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b)han upphör att vara registre- rad, varvid han är skyldig att beta- la skatt för det bränsle som då in- går i hans lager och som inte redan har beskattats.

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 när

a)bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försälj- ningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än för- säljning, eller

b)han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager.

4 §8

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6, när bränslet tillverkas eller bearbetas.

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 § första styck- et 2, när bränslet tillverkas eller bearbetas.

 

 

5 §9

 

När bränsle importeras av någon som inte är

 

1. upplagshavare,

1. upplagshavare, eller

 

2. registrerad enligt 6 kap. 10 §

2. godkänd lagerhållare

7

Senaste lydelse 2001:518.

 

8

Senaste lydelse 2001:518.

105

9

Senaste lydelse 2000:1426.

första stycket som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1, eller

3. skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 2

skall skatten betalas till Tullver- ket. Därvid gäller tullagen (2000:1281) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

skall skatten betalas till Tullver- ket.

6 kap.

1 §10

I fråga om förfarandet vid be- skattningen gäller bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskat- ter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning enligt 4 kap. 2 § skall dock endast 1 kap. 5 §, 3 kap. 5– 16 §§, 4 kap. 13 §, 5 kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskat- ter och prisregleringsavgifter till- lämpas.

I fråga om förfarandet vid be- skattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmel- serna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten beslu- tar om skatt som avses i 4 kap. 2 §. Skatten skall betalas inom den tid som beskattningsmyndigheten be- stämmer. I övrigt skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 1– 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal- ningslagen tillämpas.

Om den som är skattskyldig en- ligt 4 kap. 2 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten översti- ger vad som enligt beslut av be- skattningsmyndigheten eller dom- stol skall betalas, skall det över- skjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett över- skjutande belopp enligt tredje stycket skall sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyl- dige står i skuld räknas av. Skatte- belopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av.

10 Senaste lydelse 2001:901.

Prop. 2001/02:127

106

8 kap.

3 §11

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

3.förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §, eller

4. förbrukaren

inte medverkar

4. förbrukaren inte medverkar

vid skatterevision enligt lagen

vid skatterevision enligt skattebe-

(1984:151) om

punktskatter och

talningslagen (1997:483).

prisregleringsavgifter.

 

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 kap.

9 b §12

I fall som avses i 9 § får beskattningsmyndigheten efter ansökan be- stämma en preliminär koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, en preliminär energiskattesats enligt vilken skatt skall tas ut under ett kalen- derår.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats skall sökanden, när det kalenderår som beslutet avser gått ut, komplettera sin ansökan med upp- gifter om hur mycket bränsle som förbrukats under året och försäljnings- värdet på de produkter som framställts under året. Beskattningsmyndig- heten skall för varje sökande fatta slutligt beslut om skattenedsättning för det bränsle som förbrukats under kalenderåret. Genom beslutet kan skatt påföras sökanden eller återbetalas till honom.

Den komplettering som avses i andra stycket skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten före mars månads utgång året efter det kalen- derår som ansökan avser.

Kan sökandens uppgifter inte läggas till grund för en tillförlitlig beräk- ning eller saknas uppgifter från honom, får slutligt beslut om skattened- sättning fattas efter skälig grund.

Bestämmelserna i 5 kap. 1– 11 §§ och 16–18 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tilläm- pas på skatt som påförs med stöd av andra stycket.

10 kap.

11 §13

Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och

Bestämmelserna i 20 kap. 1, 2, 4

5 kap. 16 och 18 §§ lagen

och 7 §§ samt 23 kap. 7 och 8 §§

(1984:151) om punktskatter och

skattebetalningslagen (1997:483)

prisregleringsavgifter skall tilläm-

skall tillämpas på avgift enligt

pas på avgift enligt detta kapitel.

detta kapitel.

11Senaste lydelse 2001:518.

12Senaste lydelse 1998:1699.

13Senaste lydelse 2001:518.

Prop. 2001/02:127

107

11 kap.

7 § Skyldigheten att betala energiskatt inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, när

elektrisk kraft

 

a) levereras till en förbrukare

a) levereras till

en förbrukare

som inte är registrerad enligt 6 §

som inte är skattskyldig enligt 5 §

(skattepliktig leverans), eller

första stycket 1 eller 2, eller

b) tas i anspråk för annat ända-

b) tas i anspråk för annat ända-

mål än försäljning

(skattepliktig

mål än försäljning, och

egenförbrukning), och

2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk kraft levereras till en köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än för- säljning.

11 §

Annan än den som är registre- rad som skattskyldig får köpa elektrisk kraft utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören att den elektriska kraften skall användas för ett så- dant ändamål som avses i 9 § för- sta stycket 1–3 eller 5.

Annan än den som är skattskyl- dig enligt 5 § första stycket 1 eller 2 får köpa elektrisk kraft utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till leverantören att den elektriska kraften skall användas för ett sådant ändamål som avses i 9 § första stycket 1–3 eller 5.

12 kap.

1 §14

Beslut enligt 9 kap. 13 och 14 §§ får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol av den skattskyldige och sökanden.

Beslut enligt denna lag får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol av den skattskyldige och sökanden.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3.Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt 6 kap. 10 § första stycket som skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1, i dess äldre lydelse, eller enligt 6 kap. 10 § andra stycket skall anses godkänd som lagerhållare enligt 4 kap. 12 b §.

14 Senaste lydelse 2000:484.

Prop. 2001/02:127

108

2. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
3. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

2.29 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:439) om Prop. 2001/02:127 beskattning, förtullning och folkbokföring under krig

eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskattning, förtull- ning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Vad som föreskrivs i 6–8 §§ om skatter och tullar gäller även för avgif- ter som avses i

1.socialavgiftslagen (2000:980),

2.1 kap. 1 § första stycket 1 la- gen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

3. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och

4. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2000:996.

109

2.30Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1667) om skatt på natur- grus,

dels att 5 § skall upphöra att gälla,

dels att 6, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §

Skattskyldighet inträder när

1.naturgrus levereras till en köpare,

2.naturgrus tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller

3. den skattskyldige avregistre-

3. den skattepliktiga verksamhe-

ras, varvid skattskyldigheten om-

ten upphör, varvid skattskyldighe-

fattar det naturgrus som då ingår i

ten omfattar det naturgrus som då

hans lager.

ingår i den skattskyldiges lager.

 

8 §

I en deklaration som avser na-

En skattskyldig får göra avdrag

turgrusskatt får avdrag göras för

för skatt på sådant naturgrus

skatt på sådant naturgrus

 

1.för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt, eller

2.som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

 

 

 

 

9 §

Regler för förfarandet vid be-

Regler för förfarandet vid be-

skattningen

finns

i

lagen

skattningen finns i skattebetal-

(1984:151)

om punktskatter och

ningslagen (1997:483).

prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

110

2.31

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om

Prop. 2001/02:127

 

förhandsbesked i skattefrågor

 

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i

 

skattefrågor skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 §1

 

Denna lag gäller förhandsbesked om

 

1. skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen

 

(1990:324),

2. punktskatt som avses i 1 kap.

 

2. skatt som avses i 1 kap. 1 §

 

första stycket 1 lagen (1984:151)

1 § andra stycket skattebetalnings-

 

om punktskatter och prisregler-

lagen (1997:438),

 

ingsavgifter,

 

 

3.skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), och

4.taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en en-

skild eller Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2001:336.

111

2.32 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om Prop. 2001/02:127 punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-

varor, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punktskattekon- troll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral- oljeprodukter

dels att 2 kap. 13 §, 3 kap. 5 § samt 4 kap. 2 och 5–8 §§ skall ha föl- jande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 8 a och 8 b §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §1

Om skattskyldighet föreligger för omhändertagen punktskattepliktig vara enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi skall Tullverket besluta om skatten på varan om

1.skattskyldighet har inträtt, och

2.varan har transporterats i strid med 1 kap. 6 §.

Skatt enligt första stycket skall tas ut enligt de skattesatser som anges i lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på

energi.

 

 

 

Beslut enligt första stycket får

Beslut enligt första stycket får

inte fattas om varorna i fråga om-

inte fattas om varorna i fråga om-

fattas

av

ett

beskattningsbeslut

fattas av

ett beskattningsbeslut

enligt lagen (1984:151) om punkt-

enligt

skattebetalningslagen

skatter

och

prisregleringsavgifter

(1997:483)

som fattades innan

som fattades

innan varorna om-

varorna omhändertogs.

händertogs.

Första stycket gäller inte i sådana fall som avses i 3 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

3 kap.

5 §2

Om skattskyldighet har inträtt enligt lagen (1994:1564) om alkohol- skatt eller lagen (1994:1563) om tobaksskatt för en enligt 4 § omhänder- tagen alkohol- eller tobaksvara, skall Tullverket besluta om skatten på varan. Skatt skall tas ut enligt de skattesatser som anges i nämnda lagar.

 

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten får denna tas ut

med ett belopp som framgår av 1 § lagen (1994:1565) om beskattning av

viss privatinförsel.

Beslut enligt första stycket får

 

Beslut enligt första stycket får

inte fattas om varorna i fråga om-

inte fattas om varorna i fråga om-

fattas av ett beskattningsbeslut

fattas av

ett beskattningsbeslut

enligt lagen (1984:151) om punkt-

enligt

skattebetalningslagen

1

Senaste lydelse 2000:1303.

 

112

2

Senaste lydelse 1999:1331.

 

skatter och prisregleringsavgifter

(1997:483) som fattades innan

som fattades innan varorna om-

varorna omhändertogs.

händertogs.

 

Är den skattskyldige inte känd, eller har han inte betalat skatten trots anmaning därom, skall mottagaren ges tillfälle att lösa ut en vara som omhändertagits enligt 4 § genom att betala ett belopp som motsvarar skatten.

4 kap.

2 §3

Om en avsändande upplagshavare kommer in med ett i föreskriven ordning upprättat ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet till Tullverket inom en månad från dagen för beslutet om transporttillägg, skall transporttillägg som påförts med stöd av 1 § första stycket 1 undan-

röjas.

Ett transporttillägg som påförts

Ett transporttillägg som påförts

med stöd av 1 § andra stycket skall

med stöd av 1 § andra stycket skall

undanröjas om det i ett ärende el-

undanröjas om det i ett ärende el-

ler mål om skatt enligt denna lag,

ler mål om skatt enligt denna lag,

lagen (1984:151) om punktskatter

skattebetalningslagen (1997:483),

och prisregleringsavgifter, lagen

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen

lagen (1994:1564) om alkoholskatt

(1994:1564) om alkoholskatt eller

eller lagen (1994:1776) om skatt

lagen (1994:1776) om skatt på

på energi konstateras att den som

energi konstateras att den som

påförts tillägget inte är skattskyl-

påförts tillägget inte är skattskyl-

dig.

dig.

 

5 §

Transporttillägg tas ut på sam- ma sätt som skatt enligt 5 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter är tillämplig på transporttillägg.

6 §

Skatt som beslutats med stöd av

2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § förfal- ler till betalning omedelbart och skall betalas till Tullverket.

Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag skall betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

Om skatt eller transporttillägg inte betalas i rätt tid, gäller be- stämmelserna om kostnadsränta i 19 kap. 8, 9, 11 och 15 §§ skatte- betalningslagen (1997:483).

3 Senaste lydelse 1999:438.

Prop. 2001/02:127

113

En skattskyldig kan av Tullver- ket få anstånd med att betala skat- ten om

1.ett beslut enligt 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § överklagats,

2.den skattskyldige begärt om- prövning,

3.Riksskatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, eller

4.det i andra fall kan antas att skatten kommer att sättas ned.

Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skattebetalningslagen (1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

Om skatt som beslutats med stöd av 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § skall återbetalas efter omprövning eller överklagande skall ränta utgå enligt 5 kap. 14 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Ränta utgår från den dag då skattebeloppet har betalats till och med den dag då det återbetalas.

I fråga om indrivning gäller 5 kap. 16–18 §§ lagen om punkt- skatter och prisregleringsavgifter.

7 §4 Prop. 2001/02:127 En skattskyldig kan av Tullver-

ket få anstånd med att betala skat- ten eller transporttillägget om

1. ett beslut om skatt eller trans- porttillägg överklagats,

2. Riksskatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, eller

3. det i andra fall kan antas att skatten eller transporttillägget kommer att sättas ned.

Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena skatte- betalningslagen (1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

8 §

Om skatt eller transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag skall återbetalas skall ränta utgå med den räntesats som anges i 19 kap. 14 § skattebetalningsla- gen (1997:483). Ränta utgår från den dag då skattebeloppet eller transporttillägget har betalats till och med den dag då det återbeta- las.

8 a §

I fråga om skatt och transport- tillägg tillämpas bestämmelserna om ansvar för företrädare för ju- ridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §, in- drivning i 20 kap. samt verkstäl- lighet i 23 kap. 7 och 8 §§ skatte- betalningslagen (1997:483).

8 b §

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt

4 Senaste lydelse 2001:334.

114

2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag av- seende skatt och transporttillägg enligt denna lag.

Om beslut enligt första stycket har fattats skall vad som sägs om skattskyldig och den som är skyl- dig att betala transporttillägg gäl- la ansvarig delägare och vad som sägs om skatt och transporttillägg gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

115

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Härigenom föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om proviante- ring av fartyg och luftfartyg skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

13 §

Om Tullverket begär det skall tillståndshavaren tillhandahålla bok- föringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Till- ståndshavaren skall också lämna tillträde till utrymmen som används i

verksamheten.

Bestämmelserna om handlingar

Bestämmelserna om handlingar

och uppgifter som skall undantas i

och uppgifter som skall undantas i

3 kap. 15–15 d §§ lagen

3 kap. 13–14 c §§ taxeringslagen

(1984:151)

om punktskatter och

(1990:324) skall tillämpas på

prisregleringsavgifter gäller i mot-

handlingar och uppgifter som skall

svarande mån handlingar och upp-

tillhandahållas enligt denna lag.

gifter som

skall tillhandahållas

 

enligt denna lag.

14 §

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

1.förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,

2.tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i tillståndet,

3.tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §,

eller

4. tillståndshavaren inte

sam-

4. tillståndshavaren inte

sam-

verkar vid skatterevision

enligt

verkar vid skatterevision

enligt

lagen (1984:151) om punktskatter

skattebetalningslagen (1997:483).

och prisregleringsavgifter

eller

 

 

skattebetalningslagen (1997:484).

 

 

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

116

2.34Förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Härigenom föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1999:673) om skatt på av- fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §

Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på an- läggningen.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskatt- ningsmyndigheten.

9 §

Bestämmelserna i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter om förfa- randet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalender- kvartal.

Bestämmelserna i skattebetal- ningslagen (1997:483) om förfa- randet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalender- kvartal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

117

2.35

Förslag till lag om ändring i revisionslagen

Prop. 2001/02:127

 

(1999:1079)

 

Härigenom föreskrivs att 30 § revisionslagen (1999:1079) skall ha föl- jande lydelse.

30 §1

I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han har funnit att fö- retaget inte har fullgjort sin skyldighet

1.att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2.att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningsla-

gen,

3.att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skatte- betalningslagen eller deklaration enligt 2 kap. 1 § lagen (1984;151) om punktskatter och prisregler- ingsavgifter, eller

4.att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ skattebetalningslagen eller 1 kap. 1 § lagen om punkt- skatter och prisregleringsavgifter.

3.att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller

4.att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och 2 §§ skattebetalningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2001:1225.

118

2.36

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Prop. 2001/02:127

 

(1999:1229)

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 7 § och 9 kap. 8 § inkomstskattelagen

 

(1999:1229) skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 kap.

7 §1

Räntor på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser är skattefria:

– 58 b § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

5 kap. 13 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter,

40 och 42 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivnings- myndigheter,

5 kap. 21 § tullagen (2000:1281), och

19 kap. 2 och 12–14 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

9 kap.

8 §2

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte dras av:

5 kap. 12 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter,

60 § fordonsskattelagen (1988:327),

5 kap. 14–18 §§ tullagen (2000:1281), och

19 kap. 2 och 4–9 §§ skattebetalningslagen (1997:483). Dröjsmålsavgifter beräknade enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsav-

gift får inte dras av.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om rän- ta som bestämts enligt bestämmelserna i 5 kap. 12 eller 13 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

1 Senaste lydelse 2001:329.

2 Senaste lydelse 2001:329.

119

2.37Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (2000:466) om skatt på ter- misk effekt i kärnkraftsreaktorer skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Skattskyldig är den som har tillstånd att inneha och driva en kärn- kraftsreaktor.

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos beskatt- ningsmyndigheten.

 

 

 

 

4 §

Regler för förfarandet vid be-

Regler för förfarandet vid be-

skattningen

finns

i

lagen

skattningen finns i skattebetal-

(1994:151)

om punktskatter och

ningslagen (1997:483).

prisregleringsavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2001/02:127

120

2.38 Förslag till lag om ändring I lagen (2001:181) om Prop. 2001/02:127 behandling av uppgifter i skatteförvaltningens be- skattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet skall ha föl- jande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap.

5 §

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgif- ten avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

1.namn och personnummer,

2.organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om hu- vudkontor och säte som avses i 2 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebe- talningslagen och lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter samt särskilt registrerings- eller redovisnings- nummer,

3. registrering enligt skattebe- talningslagen samt särskilt regi- strerings- eller redovisningsnum- mer,

4.på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk per-

son,

5.registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgi- varavgifter,

6.slag av näringsverksamhet, och

7.beslut om likvidation eller konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

121

2.39

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:902) om

Prop. 2001/02:127

 

ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

 

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:902) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

15 kap.

 

 

 

6 §

Om den som är skyldig att läm-

Om den som är skyldig att läm-

na en skattedeklaration eller en

na en skattedeklaration eller en

periodisk sammanställning

inte

periodisk sammanställning inte

gjort detta inom föreskriven tid

gjort detta inom föreskriven tid

skall förseningsavgift tas ut. För-

skall förseningsavgift tas ut. För-

seningsavgift tas dock inte ut när

seningsavgift tas dock inte ut när

en

förenklad skattedeklaration

det är fråga om en särskild skatte-

enligt 10 kap. 13 a § får lämnas

deklaration enligt 10 kap. 32 §

eller när det är fråga om en sär-

första stycket.

skild

skattedeklaration

enligt

 

10 kap. 32 § första stycket.

Förseningsavgiften är 500 kronor. Avgiften är dock 1 000 kronor om

1.den skattskyldige förelagts att lämna deklaration men inte fullgjort denna skyldighet inom den tid som föreskrivits,

2.den skattskyldige inte lämnat deklaration inom föreskriven tid för minst en av de tre närmast föregående redovisningsperioderna, eller

3.förseningen avser en periodisk sammanställning.

Förseningsavgift tas inte ut om den skattskyldige har avlidit.

122

2.40Förslag till lag om upphävande av lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter

Härigenom föreskrivs att lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter skall upphöra att gälla vid utgången av år 2002. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.

Prop. 2001/02:127

123

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet och andra punktskattefrå- gor

En särskild utredare fick den 18 december 1997 i uppdrag att se över reglerna för förfarandet för punktskatter, m.m. (dir. 1997:152). Översy- nen skulle koncentreras till förfarandet för de harmoniserade punktskat- terna, dvs. punktskatterna på alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljor. Utredningen har arbetat under namnet 1998 års punktskatteutredning och har avlämnat delbetänkandena Beskattning utan taxfree (SOU 1998:126) och Införsel av beskattade varor (SOU 1999:26). Dessa betänkanden har behandlats i prop. 1998/99:86 och prop. 1998/99:127 (bet. 1998/99:SkU21 och rskr. 1998/99:243 respektive bet. 1999/2000:SkU3 och rskr. 1999/2000:64).

I maj 2000 avlämnande 1998 års punktskatteutredning slutbetänkandet Punktskatterna - Reformerade betalningsregler, m.m. (SOU 2000:46). Utredningens lagförslag, i den del som behandlas i denna proposition, finns i bilaga 1. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttran- dena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2000/2211).

I betänkandet föreslår utredningen bl.a. att punktskatterna skall infogas i skattekontosystemet i skattebetalningslagen (1997:483). I propositionen Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt (2000/01:118), där utred- ningens förslag om att införa ett system med skattebefriade förbrukare m.m. behandlades, uttalade regeringen att infogandet av punktskatterna i skattekontosystemet kräver omfattande förberedelser från skatteförvalt- ningens sida (bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240). Enligt Riksskatte- verket var arbetet med detta av sådan omfattning att punktskatterna kun- de komma med i skattekontosystemet först den 1 januari 2003. Med hän- syn härtill valde regeringen att återkomma till denna fråga vid ett senare tillfälle.

I propositionen Vissa punktskattefrågor m.m. (prop. 2001/02:29) be- handlades utredningens förslag om att ersätta dagens enhetliga förse- ningsavgift i skattebetalningslagen med en differentierad avgift (bet. 2001/02:SkU9, rskr 2001/02:63).

Hos Riksskatteverket har en arbetsgrupp tagit fram promemorian Ut- redning av hur punktskatter m.fl. kan införlivas i skattekontot. I prome- morian lämnas förslag till lagändringar. I en skrivelse till Finansdeparte- mentet den 15 november 2001 hemställer Riksskatteverket att departe- mentet tar initiativ till de ändringar som föreslås i promemorian (dnr Fi2001/4225).

Det är nu dags att ta upp förslaget att inordna punktskatterna i skatte- kontosystemet.

Vissa justeringar avseende registrering till och förfarandet för återbetal- ning och deklaration av mervärdesskatt

Regeringen överlämnade den 4 oktober 2001 en proposition till riksda- gen om ändrade regler för utländska företagares mervärdesskatt i Sverige

(prop. 2001/02:28). Propositionen avser genomförandet av EG-direktivet

124

2000/65/EG om komplettering av det gemensamma systemet för mervär- Prop. 2001/02:127 desskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG - bestämning av vilka

personer som skall vara betalningsskyldiga för mervärdesskatt (EGT L 269, 21.10.2000, s. 44, Celex 32000L0065). Den nya lagstiftningen (SFS 2001:970 och 2001:971) innebär bl.a. att tillämpningen av s.k. omvänd skattskyldighet utökas vid utländska företagares omsättning inom landet av varor eller tjänster. Omvänd skattskyldighet innebär att förvärvaren istället för säljaren blir betalningsskyldig för mervärdesskatten till staten. Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2002 men tillämpas i fråga om de nya reglerna om omvänd skattskyldighet först fr.o.m. den 1 juli 2002. Som en följd av den nya lagstiftningen har det visat sig att vis- sa justeringar måste göras i de bestämmelser i mervärdesskattelagen (1994:200, ML) och skattebetalningslagen (1997:483, SBL) som reglerar registrering till mervärdesskatt och förfarandet för återbetalning och de- klaration av mervärdesskatt. Även i skattebetalningsförordningen (1997:750, SBF) kommer vissa justeringar att behöva göras. Regeringen föreslår även att omvänd skattskyldighet av skatteadministrativa skäl inte skall gälla för de utländska företagare som är skattskyldiga för uthyrning av verksamhetslokal i Sverige. Frivillig skattskyldighet för utländska företagare för uthyrning av verksamhetslokaler kommer därmed även fortsättningsvis att helt och hållet administreras av skattemyndigheten och inte till någon del av Riksskatteverket Särskilda skattekontoret i Ludvika. De föreslagna lagändringarna har beretts med Riksskatteverket, Sveriges Fastighetsägarförbund, Svenskt Näringsliv och Tysk-Svenska Handelskammaren vilka inte haft något att invända mot de föreslagna ändringarna.

Justeringar i skattebetalningslagen

Den 1 januari 2002 trädde lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter i kraft. I detta sammanhang gjordes vissa följdändringar i skattebetalningslagen (1997:483), bl.a. i 10 kap. 26 § som reglerar när en deklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument. Den be- stämmelsen behöver justeras så att den även omfattar skattedeklarationer. I detta sammanhang bör även vissa ytterligare justeringar göras i skatte- betalningslagen. Det gäller bestämmelserna om skatteavdrag vid utbetal- ning av räntor och vid fria resor inom Europeiska ekonomiska samar- betsområdet och betalningstidpunkt för sådana kontrollavgifter som upp- bärs enligt lagen. De nu föreslagna justeringarna behandlas närmare i författningskommentarerna. Förslaget har beretts genom underhandskon- takter med Riksskatteverket.

Tobaksskatt

Genom ett nyligen antaget EG-direktiv på tobaksskatteområdet har defi- nitionerna av skattepliktiga cigarrer och cigariller ändrats. En ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt bör därför göras. Förslaget har beretts genom underhandskontakter med Riksskatteverket.

125

Genomförande av ändringar i indrivningsdirektivet

Prop. 2001/02:127

Regeringen lägger i detta ärende också fram förslag till en lagändring

 

som behövs för att genomföra de ändringar i det s.k. indrivningsdirekti-

 

vet som rådet beslutade den 15 juni 2001, och som väntas träda i kraft

 

den 1 juli 2002. Förslaget har beretts genom underhandskontakter med

 

Riksskatteverket.

 

Lagrådet

 

Regeringen beslutade den 21 februari 2002 att inhämta Lagrådets yttran-

 

de över de lagförslag som finns bilaga 3. Lagrådets yttrande finns I bila-

 

ga 4. Regeringens lagförslag har utformats i enlighet med vad Lagrådet

 

förordat. I förhållande till lagrådsremissen har också vissa redaktionella

 

ändringar gjorts i lagtexten.

 

De lagförslag som inte remitterats är av sådan lagteknisk enkel beskaf-

 

fenhet att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse.

 

4Punktskatternas infogning i skattekontosy- stemet

4.1

En utvidgning av skattekontosystemet

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Skattekontosystemet utvidgas till att omfatta

 

 

 

även punktskatt.

 

 

 

Utredningens förslag: Stämmer överens med regeringens.

 

 

Remissinstanserna: Tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Fr.o.m. den 1 januari 1998 tillämpas

 

ett nytt system för redovisning och betalning av de mest frekventa skat-

 

terna och avgifterna, det s.k. skattekontosystemet. Det syftar till enhet-

 

lighet och förenkling vid bestämmande, debitering, redovisning och be-

 

talning av skatter och avgifter genom en samordning av i första hand de

 

oftast förekommande regelbundna skatterna och avgifterna. Skattekonto-

 

systemet omfattar bl.a. innehållen skatt, dvs. av arbetsgivare gjorda skat-

 

teavdrag från ersättning för arbete och av banker gjorda skatteavdrag för

 

räntor, socialavgifter, mervärdesskatt, inkomstskatt, fastighetsskatt och

 

förmögenhetsskatt. Det nya systemet regleras i skattebetalningslagen

 

(1997:483, SBL).

 

 

Skattekontosystemet omfattar inte samtliga skatter och avgifter. Bl.a.

 

punktskatterna, kupongskatten samt arvs- och gåvoskatten lämnades från

 

början utanför skattekontosystemet. Avsikten är emellertid att också des-

 

sa skatter samt även andra skatter och avgifter på sikt skall omfattas av

 

den nya ordningen för redovisning och betalning m.m. Genom enkla och

 

enhetliga förfaranderegler på skatte- och avgiftsområdet kan skatte-

 

administrationen effektiviseras och göras mer resurssnål samtidigt som

 

de enskilda skatte- och avgiftsbetalarna ges möjlighet att lättare skaffa

 

sig kunskap om och överblicka gällande regelsystem (jfr prop.

 

1996/97:100 s. 257 f.).

126

 

 

 

 

Sedan den 1 juli 2001 omfattar skattekontosystemet även arvs- och gå- voskatten (prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238).

För såväl skattemyndigheterna som de skattskyldiga är det en fördel om punktskatterna infogas i skattekontosystemet. Den som är skattskyl- dig för punktskatt är nämligen nästan undantagslöst även skatt- eller av- giftsskyldig för någon av de skatter eller avgifter som i dag omfattas av systemet, t.ex. mervärdesskatt. Ett inordnande av punktskatterna i skatte- kontosystemet innebär alltså att punktskatterna kan hanteras gemensamt med de skatter och avgifter som i dag ingår i systemet. Detta bör under- lätta administrationen hos både skattskyldiga och skattemyndigheter. Med hänsyn till det nu sagda anser regeringen, i likhet med utredningen och remissinstanserna, att punktskatterna skall infogas i skattekontosy- stemet.

Förfarandet för punktskatter regleras i dag i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP). En jämförelse mellan reg- lerna i LPP och skattebetalningslagen visar att de båda lagarna i stora delar innehåller praktiskt taget identiska bestämmelser om beskattnings- beslut, kontroll, särskilda avgifter, omprövning och överklagande. Det saknas mot den bakgrunden skäl att behålla två regelverk utan i stället skall skattebetalningslagen vara direkt tillämplig i fråga om punktskatt och LPP upphävas.

I fortsättningen kommer alltså förfarandet för punktskatter att regleras enbart i skattebetalningslagen. Med punktskatter avses i detta samman- hang de skatter som nu räknas upp i 1 kap. 1 § först stycket 1 LPP, alltså sådana punktskatter för vilka Riksskatteverket i dag är beskattningsmyn- dighet. Här ingår även en avgift, nämligen avgift enligt bilskrotningsla- gen (1975:343). Frågan om skrotningsavgiften bör infogas i skattekonto- systemet behandlas i avsnitt 4.8.

Det krävs endast relativt begränsade ändringar i skattebetalningslagen för att göra den tillämplig på punktskatterna. Ändringar av större princi- piell betydelse behandlas i avsnitten 4.2–4.10. Ändringar av mer teknisk karaktär kommenteras i avsnitt 11.

Förslaget att skattebetalningslagen skall gälla för punktskatterna och att LPP skall upphävas kräver en rad följdändringar. I 1 kap. 1 § första stycket 2 och 1 kap. 2 § LPP anges ett antal skatter och avgifter som i större eller mindre utsträckning använder sig av reglerna i LPP när det gäller förfarandet. Även några inte uppräknade lagar hänvisar till be- stämmelser i LPP. Följdändringar krävs alltså i dessa lagar. Det handlar om att ersätta hänvisningar till LPP med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skattebetalningslagen eller annan lagstiftning. Dessa änd- ringar kommenteras i avsnitt 4.9 och 11.

En bestämmelse om att skattebetalningslagen skall gälla vid bestäm- mande, debitering, redovisning och betalning av punktskatt tas in i 1 kap. 1 § SBL.

Prop. 2001/02:127

127

4.2

Redovisning och betalning av punktskatt

Prop. 2001/02:127

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Redovisning och betalning av punktskatt skall

 

 

 

ske vid samma tidpunkt som gäller för övriga skatter och avgifter en-

 

 

 

ligt skattebetalningslagen (1997:483). Punktskatterna skall redovisas i

 

 

 

en punktskattedeklaration.

 

 

 

Utredningens förslag: Utredningen föreslår, till skillnad från reger-

 

ingen, att punktskatterna skall redovisas i samma skattedeklaration som

 

övriga skatter och avgifter.

 

 

Remissinstanserna: Svensk Handel anser att förslaget kan leda till att

 

små handelsföretag drabbas av högre räntekostnader eftersom en tidiga-

 

relagd redovisning medför räntekostnader för den skattskyldige. Övriga

 

remissinstanser tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Flertalet punktskatter skall redovisas

 

och betalas senast den 25 i månaden efter redovisningsperioden, dvs. i

 

princip den 25 i månaden efter den månad då skattskyldigheten inträdde.

 

För de harmoniserade punktskatterna och lotteriskatten gäller i stället att

 

de skall redovisas och betalas senast den 20 i månaden efter redovis-

 

ningsperioden. Dessutom skall vissa skattskyldiga enligt lagen

 

(1994:1563) om tobakskatt (LTS), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

 

(LAS) och lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) redovisa punkt-

 

skatt för varje skattepliktig händelse, se t.ex. 22 § LTS. I dessa fall skall

 

redovisning och betalning ske senast fem dagar efter skattskyldighetens

 

inträde.

 

 

 

 

Enligt skattebetalningslagen gäller andra redovisnings- och betalnings-

 

tider. Det finns två förfallodagar för varje månad. Vilken förfallodag som

 

gäller styrs av den skattskyldiges beskattningsunderlag för mervärdes-

 

skatt. Om beskattningsunderlaget, exklusive gemenskapsinterna förvärv

 

och import, för beskattningsåret uppgår till högst 40 miljoner kr skall

 

mervärdesskatten redovisas och betalas senast den 12 i andra månaden

 

efter redovisningsperioden. Innehållen skatt och arbetsgivaravgifter skall

 

i sådana fall redovisas och betalas senast den 12 i månaden efter redovis-

 

ningsperioden (den månad då lönen betalades ut).

 

 

Skattskyldiga med beskattningsunderlag, exklusive gemenskapsinterna

 

förvärv och import, för beskattningsåret som överstiger 40 miljoner kr

 

skall redovisa och betala mervärdesskatt senast den 26 i månaden efter

 

redovisningsperioden. Samma redovisningstid gäller för innehållen skatt

 

och arbetsgivaravgifter. Innehållen skatt och arbetsgivaravgifter skall

 

emellertid även i dessa fall betalas senast den 12 i månaden.

 

 

I månaderna augusti och januari är förfallodagen den 17 i stället för

 

den 12.

 

 

 

 

Den som inte skall redovisa mervärdesskatt eller som skall redovisa

 

mervärdesskatt i självdeklaration skall redovisa och betala innehållen

 

skatt och arbetsgivaravgifter senast den 12 i månaden efter redovisnings-

 

perioden. Mervärdesskatt skall, med vissa undantag, redovisas i självde-

 

klaration om beskattningsunderlaget, exklusive gemenskapsinterna för-

 

värv och import, för beskattningsåret uppgår till högst en miljon kr.

 

 

Redovisnings- och betalningstiderna i skattebetalningslagen skiljer sig

 

alltså från de tider som gäller enligt LPP och de materiella punktskattela-

 

garna. Mycket av den förenkling som en övergång till skattekontosyste-

128

 

 

 

 

met innebär skulle gå förlorad om särskilda datum skulle gälla för punkt- skatterna. Regeringen anser därför att de redovisnings- och betalningsti- der som i dag gäller för mervärdesskatt m.fl. skatter även skall gälla för punktskatterna. I första hand bör de redovisnings- och betalningstider som enligt skattebetalningslagen gäller för mervärdesskatt också gälla för punktskatt. Detta är dock inte möjligt i fall då den skattskyldige inte skall redovisa mervärdesskatt eller skall redovisa mervärdesskatt i självdekla- ration. I dessa fall skall punktskatt i stället redovisas och betalas inom samma tid som gäller för innehållen skatt och arbetsgivaravgifter, dvs. den 12 i månaden efter redovisningsperioden. Detta innebär att betal- ningen tidigareläggs med 13 eller 8 dagar (i augusti och januari med 8 eller 3 dagar) beroende på om den 25 eller 20 i månanden efter redovis- ningsperioden är förfallodag i dag.

Svensk Handel har invänt att förslaget kan leda till ökade räntekostna- der för små handelsföretag. För det första bör det påpekas att det endast är i nyss nämnda fall som förslaget innebär att betalningen av punktskatt tidigareläggs. I övriga fall innebär förslaget att betalningen senareläggs. Vidare torde det vara mycket sällsynt att handelsföretag som är skatt- skyldiga för punktskatt har ett beskattningsunderlag för mervärdesskatt för beskattningsåret på högst en miljon kr. Det är därför mycket sannolikt att förslaget kommer att leda till att nästan alla handelsförtag kommer att få redovisa och betala punktskatt vid en senare tidpunkt än den som gäll- er i dag.

Vilka redovisnings- och betalningstider som skall gälla för de punkt- skatteskyldiga som i dag skall redovisa skatt för varje skattepliktig hän- delse behandlas i avsnitt 4.3.

En övergång till redovisnings- och betalningstiderna i skattebetalnings- lagen innebär att punktskatterna i de allra flesta fall skall betalas några dagar senare än i dag. De offentlig-finansiella effekter som detta medför behandlas i avsnitt 10.

Utredningen föreslår att redovisningen av punktskatt skall ske i samma skattedeklaration som övriga skatter och avgifter och att endast skattens bruttobelopp, yrkade avdrag och skattens nettobelopp skall anges på de- klarationsblanketten. För den som är skattskyldig för flera punktskatter skall bruttobelopp, yrkade avdrag och nettobelopp läggas samman för alla punktskatter. Vidare anser utredningen att skattedeklarationen bör kompletteras med mer detaljerade uppgifter i bilagor där varje skatt re- dovisas för sig efter i stort sett samma mönster som gäller för dagens deklarationer. Frågan är om det är lämpligt eller om punktskatterna i stäl- let bör redovisas i en egen punktskattedeklaration.

Den nuvarande skattedeklarationen upptar redovisning som avser mer- värdesskatt, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Dessa skatter och av- gifter hanteras i ett gemensamt tekniskt system (MAGI) och beslutsbehö- righeten avseende dem ligger hos den regionskattemyndighet där den skattskyldige är registrerad. Punktskatterna däremot hanteras i dag i ett eget system (BRIS) och beslutsbehörigheten ligger hos Riksskatteverket. Av dem som i dagsläget lämnar skattedeklaration, cirka 420 000, redovi- sar endast cirka 3 500, alltså 0,8 %, också punktskatt. Härtill kommer att en del av de som är skyldiga att redovisa punktskatt, i dagsläget inte är skyldiga att lämna skattedeklaration. Skattedeklarationen i dess nuvaran- de utformning med en sida rymmer inte några ytterligare uppgifter varför

Prop. 2001/02:127

129

redovisningen avseende punktskatterna, om de skall lämnas i skattede- klaration, måste lämnas på sidor som läggs till skattedeklarationen. Att göra skattedeklarationen flersidig är tänkbart men leder till tekniska pro- blem.

Mot den nu angivna bakgrunden synes det mindre lämpligt att kompli- cera dagens skattedeklaration med ytterligare uppgifter och sidor avseen- de punktskatt, inte minst mot bakgrund av att nästan alla som i dag läm- nar skattedeklaration inte kommer att beröras av att punktskatterna info- gas i skattekontosystemet. Dessa skattskyldigas redovisning bör därför inte kompliceras på grund av att punktskatterna infogas i skattekontosy- stemet.

Vidare måste varje enskild punktskatt redovisas och beslutas för sig. Den skattskyldige måste lämna vissa uppgifter, vilka kan variera från punktskatt till punktskatt, enligt formulär för att rätt skatt skall kunna beslutas. För den skattskyldige torde det spela mindre roll om uppgifter- na lämnas på en bilaga till skattedeklarationen eller i en punktskattede- klaration för varje punktskatt. Att redovisa punktskatterna i en punktskat- tedeklaration och mervärdesskatt m.fl. skatter i skattedeklarationen kom- mer alltså inte att vara mer betungande för de skattskyldiga jämfört med utredningens förslag.

Om skattedeklarationen, som utredningen föreslår, skall omfatta också redovisningen av punktskatterna, måste det informationsmaterial som stöder skattedeklarationsredovisningen behandla såväl mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och innehållen skatt som punktskatter. Med hänsyn till att de som i dag redovisar punktskatt bara utgör ca 0,8 % av dem som redovisar mervärdesskatt m.fl. skatter i skattedeklaration skulle utred- ningens förslag försvåra strävandena att förenkla och målgruppsanpassa informationen från skattemyndigheterna. Den information som krävs för en korrekt beräkning och redovisning av punktskatterna är omfattande och bör därför bara tillställas dem som berörs av informationen.

Begreppet ”Skattedeklaration” är idag förknippat med redovisningen av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och innehållen skatt. Om även redovisningen av punktskatterna tas in i skattedeklarationen kommer behovet av förklaringar angående vilken skatteredovisning som avses att öka, t.ex. när redovisning av viss skatt som skall lämnas i skattedeklara- tion saknas. Det leder i sin tur till att risken för missuppfattningar och sammanblandningar ökar.

Redovisning av punktskatter i skattedeklarationen, skulle vidare kräva att det administrativa stödet för punktskatter till viss del integrerades med det administrativa stödet för hantering av mervärdesskatt, arbetsgivarav- gifter och innehållen skatt – dvs. de skatter som idag redovisas i skatte- deklaration. Sett från systemadministrativ synpunkt är en sådan koppling mellan systemen inte eftersträvansvärd. Komplexiteten i de administrati- va systemen är stor och kostnaderna för utveckling och förvaltning ökar ju fler skatter som hanteras i samma system. Detta gäller särskilt om det rör sig om skatter som endast betalas av ett fåtal av de skattskyldiga som ingår i systemet. Egna deklarationer för punktskatterna medför således inte bara positiva effekter för uppgiftslämnarna utan även att skatteför- valtningen kan skapa enklare och mer renodlade IT-lösningar.

Prop. 2001/02:127

130

En annan fördel med en egen punktskattedeklaration för varje punkt- Prop. 2001/02:127 skatt är att önskemål om att ta in mer detaljerade uppgifter för skattebe-

räkning och kontroll blir lättare att uppfylla.

Sammanfattningsvis konstaterar regeringen att utredningens förslag att punktskatterna skall redovisas tillsammans med mervärdesskatt, arbets- givaravgifter och innehållen skatt i skattedeklarationen inte leder till någ- ra fördelar för de skattskyldiga eller skatteförvaltningen. Däremot finns det, som framgår ovan, klara fördelar med att låta de som är skattskyldi- ga för punktskatt redovisa skatten i en punktskattedeklaration för varje punktskatt och detta utan att fördelarna i stort med att infoga punktskat- terna i skattekontosystemet går förlorade. De avsedda förenklingarna för de skattskyldiga uppnås bl.a. genom att det föreslås att redovisnings- och betalningstiderna för punktskatterna skall vara desamma som för anting- en mervärdesskatt eller arbetsgivaravgifter och innehållen skatt. Företa- gen kommer alltså även om punktskatterna skall redovisas i en punkt- skattedeklaration för varje punktskatt att kunna göra en gemensam inbe- talning för samtliga skatter. Med hänsyn till det nu sagda anser regering- en att punktskatterna skall redovisas i en punktskattedeklaration för varje punktskatt. Hur de skattskyldiga som i dag redovisar skatt för varje skat- tepliktig händelse skall redovisa skatten i skattekontosystemet behandlas i avsnitt 4.3.

Regeringen föreslår alltså att de redovisnings- och betalningstider som i dag gäller för mervärdesskatt m.fl. skatter även skall gälla för punkt- skatterna och att punktskatterna skall redovisas i en egen punktskattedek- laration för varje punktskatt.

Förslaget föranleder ändringar i 10 kap. 18, 19, 22 och 22 a §§ SBL. Dessutom införs två nya paragrafer i skattebetalningslagen, 10 kap. 9 a och 17 b §§.

4.3

Redovisning av skattepliktiga händelser

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Skattskyldiga enligt lagen (1994:1563) om to-

 

 

 

baksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)

 

 

 

om skatt på energi som i dag skall redovisa skatt för varje skattepliktig

 

 

 

händelse skall göra det även efter det att punktskatterna infogats i

 

 

 

skattekontosystemet. Detsamma skall gälla för skattskyldiga för skatt

 

 

 

på vinstsparande. Skatten skall i dessa fall redovisas i en särskild skat-

 

 

 

tedeklaration.

 

 

 

Utredningen föreslår att skattskyldiga som redovisar skatt för varje

 

skattepliktig händelse i stället skall redovisa skatt för redovisningsperio-

 

der.

 

 

 

 

Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att det är angeläget att för-

 

slaget genomförs. Svenska Petroleum Institutet anser att det inte längre

 

finns behov av att ändra redovisningsreglerna. Övriga remissinstanser

 

lämnar förslaget utan erinran.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Bestämmelser om att vissa skattskyl-

 

diga skall redovisa punktskatt för varje skattepliktig händelse finns i la-

 

garna om skatt på alkohol, tobak och energi. Det rör sig om skattskyldiga

 

som inte skall vara registrerade, t.ex. oregistrerade varumottagare eller

131

 

 

 

 

den som för kommersiella ändamål för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land. Redovisning och betalning av skatten skall ske senast fem dagar efter den dag då skattskyldigheten inträdde (se t.ex. 22 § LTS. Dessutom skall den som är skattskyldig enligt lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande redovisa skatt för varje skatteplik- tig händelse. Skatten skall redovisas och betalas senast 25 dagar efter den skattepliktiga händelsen eller med andra ord vinstdragningen.

Bakgrunden till utredningens förslag är att man från skatteförvaltning- ens sida påpekat att dagens regler för skatteredovisningen i vissa fall medför ett betydande arbete för beskattningsmyndigheten. Ett fall förs fram särskilt. På en del bensinstationer blandas etanol i dieselolja eller bensin. Det leder till att bränslet får en annan miljöklassning och att hög- re skatt skall tas ut för blandningen än för de olika bränslena var för sig. I sådana fall skall skatt redovisas för varje skattepliktig händelse, som i det här fallet är att etanol blandas med annat bränsle. Det innebär att en de- klaration måste lämnas varje gång bränsle blandas. Svenska Petroleum Institutet påpekar dock att det numer är mycket ovanligt att man på ben- sinstationer blandar i etanol i dieselolja eller bensin och att miljöklass- ningen inte längre påverkas. Enligt institutet har därför grunden för att ändra redovisningsreglerna fallit bort.

I departementspromemorian Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor (Ds 2001:58) före- slås att tidpunkten för att ge in deklaration tidigareläggs. Förslaget berör bl.a. dem som för kommersiella ändamål för in eller tar emot beskattade varor från ett annat EU-land. Dessa skattskyldiga skall enligt förslaget lämna deklaration senast vid skattskyldighetens inträde, dvs. senast när varorna förs in till Sverige. Syftet med förslaget är att skattebrottslagen (1971:69) skall bli tillämplig i fall då oredovisad skatt upptäcks i sam- band med införseln. Promemorian har remissbehandlats. Remisstiden gick ut den 15 februari 2002.

Utredningens förslag att de som i dag redovisar punktskatt för varje skattepliktig händelse i stället skall redovisa skatt för redovisningsperio- der innebär att deklaration skall lämnas vid en senare tidpunkt än i dag. Utredningens förslag går alltså i en annan riktning än det förslag som läggs fram i departementspromemorian. Att nu gå vidare med utredning- ens förslag skulle försvåra ett eventuellt genomförande av det förslag som läggs fram i promemorian. Med hänsyn härtill och till att skälen för utredningens förslag inte längre är lika starka anser regeringen att de som i dag redovisar punktskatt för varje skattepliktig händelse skall göra det även efter det att punktskatterna infogats i skattekontosystemet.

Däremot finns det skäl att förenkla dagens regler något. Bestämmel- serna i lagarna om skatt på alkohol, tobak och energi på detta område är nämligen onödigt omfattande. Varje skattepliktig händelse har en egen reglering, som föreskriver samma sak, att skatten skall redovisas och betala senast fem dagar efter skattskyldighetens inträde. I stället bör en ny paragraf införas i skattebetalningslagen, 10 kap. 32 a §, som reglerar samtliga de fall som nu regleras i lagarna om skatt på alkohol, tobak och energi. Redovisningen skall ske i en särskild skattedeklaration. Deklara- tionen skall lämnas in senast fem dagar efter den skattepliktiga händel- sen, vilket innebär att skatten precis som i dag skall redovisas och betalas

Prop. 2001/02:127

132

inom fem dagar. Ändringen innebär att 22 § LTS, 21 § LAS och 6 kap. Prop. 2001/02:127 2 § LSE kan upphävas.

Även i fråga om skatten på vinstsparande bör redovisning för varje skattepliktig händelse behållas. Skatten skall även i dessa fall redovisas i en särskild skattedeklaration. Deklarationen skall i likhet med vad som gäller i dag lämnas in senast 25 dagar efter den skattepliktiga händelsen. För att uppnå detta införs en ny paragraf, 10 kap. 32 b § SBL.

I övrigt innebär förslaget att de gemensamma bestämmelserna om sär- skilda skattedeklarationer flyttas från 10 kap. 32 § SBL till en ny para- graf, 10 kap. 32 c §.

4.4

Skönsbeskattning

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Ett beslut om skönsbeskattning rörande punkt-

 

 

 

skatt skall inte kunna leda till att den skattskyldige får tillbaka över-

 

 

 

skjutande skatt.

 

 

 

Utredningen föreslår inga särskilda regler för punktskatt.

 

 

Remissinstanserna: Har inga invändningar mot förslaget.

 

 

Skälen för regeringens förslag: Såväl LPP som skattebetalningslagen

 

har regler om beskattningsbeslut i fall då den skattskyldige inte har läm-

 

nat deklaration eller då de uppgifter som lämnats är för knapphändiga

 

(skönsbeskattning). Har den skattskyldige inte lämnat någon deklaration

 

anses skatten ha bestämts till noll kr. Ett sådant nollbeslut kan omprövas

 

av beskattningsmyndigheten.

 

 

Enligt skattebetalningslagen skall skatten då bestämmas efter vad som

 

framstår som skäligt med hänsyn till vad som kommit fram. Därvid får,

 

om inte omständigheterna talar för något annat, varje skatt som på grund

 

av utebliven eller försenad deklaration bestämts till noll kr bestämmas till

 

det högsta av de belopp som har bestämts för den skatten vid någon av de

 

tre närmast föregående redovisningsperioderna. Ett nollbeslut rörande

 

mervärdesskatt skall dock kvarstå, om endast överskjutande ingående

 

skatt har bestämts för de tre perioderna (11 kap. 19 § andra stycket SBL).

 

 

Om omständigheterna inte talar för annat fattas alltså beslut om sköns-

 

beskattning enligt schablon. Något utredningsarbete föregår inte beslutet

 

utan beslutet fattas genom automatiserad databehandling.

 

 

LPP innehåller ingen bestämmelse om beslut om skönsbeskattning en-

 

ligt schablon. Några problem att fatta beslut om skönsbeskattning enligt

 

schablon beträffande punktskatt finns dock inte. När punktskatterna info-

 

gas i skattekontosystemet bör därför schablonregeln även gälla för punkt-

 

skatter.

 

 

 

 

Syftet med den spärregel som finns avseende mervärdesskatt är att

 

hindra att beslut om skönsbeskattning enligt schablon leder till återbetal-

 

ning av överskjutande ingående mervärdesskatt. Ett överskjutande be-

 

lopp till den skattskyldiges fördel som grundas på ett beslut om överskju-

 

tande ingående mervärdesskatt skall nämligen återbetalas automatiskt,

 

dvs. utan att den skattskyldige begär det.

 

 

Enligt vad regeringen inhämtat från skatteförvaltningen förekommer

 

det att skattskyldiga för punktskatt redovisar avdrag som överstiger skat-

 

tens bruttobelopp, överskjutande punktskatt, för tre på varandra följande

133

 

 

 

 

redovisningsperioder. Eftersom automatisk återbetalning skall ske om ett Prop. 2001/02:127 överskjutande belopp till den skatteskyldiges fördel grundas på ett beslut

om punktskatt behövs en spärregel även beträffande punktskatt. Det före- slås därför att ett nollbeslut rörande punktskatt skall kvarstå, om endast överskjutande punktskatt till den skattskyldiges fördel har bestämts för de tre närmast föregående redovisningsperioderna. Detta föranleder en ändring i 11 kap. 19 § SBL.

4.5Registrering

Regeringens förslag: Bestämmelser i punktskattelagarna om att vissa skattskyldiga skall vara registrerade slopas. Vilka skattskyldiga för punktskatt som skall registreras skall i stället uteslutande regleras i skattebetalningslagen (1997:483).

Utredningens förslag: Den som skall eller, efter särskilt beslut, får vara registrerad enligt punktskattelagarna skall registreras enligt skatte- betalningslagen.

Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att det är förvirrande att ha bestämmelser om registrering i både punktskattelagarna och skattebetal- ningslagen och att begreppet ”registrerad skattskyldig” därför bör ut- mönstras ur punktskattelagarna. Övriga remissinstanser har inga syn- punkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: I punktskattelagarna finns bestäm- melser om att vissa skattskyldiga skall vara registrerade hos beskatt- ningsmyndigheten. Det finns även bestämmelser om att vissa skattskyl- diga får registreras som skattskyldiga om de med hänsyn till sina ekono- miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämpliga. Sådana bestämmelser finns i lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi och lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel (LSG). Bakgrunden till be- stämmelserna om frivillig registrering är att huruvida en skattskyldig är registrerad eller inte kan påverka skattskyldighetens inträde och andra skattefrågor. Som exempel kan nämnas att skattefria leveranser kan äga rum mellan registrerade skattskyldiga. Det förekommer också att den som är registrerad som skattskyldig inte behöver betala skatt på importe- rade varor till Tullverket utan kan redovisa skatten enligt reglerna i LPP.

Regeringen delar Riksskatteverkets uppfattning att det är förvirrande att ha bestämmelser om registrering i såväl skattebetalningslagen som i de olika punktskattelagarna. En registrering är en administrativ åtgärd som bl.a. har betydelse för utskickandet av deklarationer. Eftersom punktskatterna skall redovisas och betalas enligt skattebetalningslagen bör det framgå direkt av den lagen vilka skattskyldiga för punktskatt som skall registreras. För en sådan lösning talar även det faktum att frågan om vem som skall registreras för betalning av innehållen skatt, arbetsgivar- avgifter eller mervärdesskatt uteslutande regleras i skattebetalningslagen. Regeringen föreslår alltså att frågan om vilka punktskatteskyldiga som skall registreras uteslutande skall regleras i skattebetalningslagen. Be- stämmelserna om registrering i de olika punktskattelagarna bör därför slopas. Huruvida det är möjligt och lämpligt att låta en registrering enligt

134

skattebetalningslagen vara avgörande för skattskyldighetens inträde och Prop. 2001/02:127 andra skattefrågor behandlas i avsnitt 5.

Förslaget föranleder bl.a. ändringar i 3 kap. 1 § SBL.

4.6

Proportionalitetsregeln i skattebetalningslagen

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Om en säkerhet som ställts enligt lagen

 

 

 

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller

 

 

 

lagen (1994:1776) om skatt på energi skall tas i anspråk skall, efter det

 

 

 

att skatteskulden fördelats proportionellt mellan de skatter som påförts

 

 

 

under aktuell period, obetald punktskatt fördelas proportionellt mellan

 

 

 

skatt som omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas.

 

 

 

Utredningen föreslår inga särskilda regler om säkerhet.

 

 

Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att de problem som rör

 

proportionalitetsregeln behöver analyseras närmare innan punktskatterna

 

infogas i skattekontosystemet. Övriga remissinstanser har inget att erinra

 

mot utredningens bedömning.

 

 

Skälen för regeringens förslag: I skattekontosystemet kan den skatt-

 

skyldige inte bestämma att det inbetalda beloppet skall avse viss skatt,

 

t.ex. mervärdesskatt. Samtliga skatter och avgifter behandlas nämligen på

 

samma sätt. Ingen skatt eller avgift sätts före en annan. Betalningar och

 

andra belopp som skall räknas kontohavaren tillgodo bokförs således

 

utan någon avräkningsordning mellan olika skatter och avgifter på skat-

 

tekontot.

 

 

 

 

Om det finns en skatte- eller avgiftsskuld och det behöver anges vilken

 

skatt eller avgift som är betald eller obetald, skall skulden fördelas pro-

 

portionellt mellan de skatter som debiterats på kontot under den aktuella

 

perioden, den s.k. proportionalitetsregeln.

 

 

Riksskatteverket redogör i sitt remisssvar för en rad tillämpningspro-

 

blem avseende proportionalitetsregeln. Det rör sig, med ett undantag, om

 

problem som finns redan i dag och som inte har någon direkt koppling

 

till punktskatternas infogning i skattekontosystemet. Vidare har skatte-

 

förvaltningen hittat fungerande lösningar på problemen. Med hänsyn till

 

det nu sagda och till att problemen inte kommer att accentueras när

 

punktskatterna infogas i skattekontosystemet behandlas problemen inte

 

närmare här.

 

 

Ett problem förtjänar dock att behandlas och det är hur säkerheter för

 

betalning av punktskatt skall behandlas i skattekontosystemet. Enligt

 

bestämmelser i lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen

 

om skatt på energi skall skattskyldiga ställa säkerhet för betalning av

 

skatt. Bestämmelserna grundar sig på rådets direktiv 92/12/EEG av den

 

25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och

 

om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, det s.k cirkula-

 

tionsdirektivet (EGT nr L 076, 23.3.1992 s. 1, Celex 392L0012).

 

 

Problemet är hur säkerheterna skall tas i anspråk i skattekontosystemet.

 

Säkerheterna kan naturligtvis inte tas i anspråk för andra skatter än de

 

punktskatter som de ställts för. Om skattemyndigheten vill ta i anspråk

 

en säkerhet för betalning av en skatteskuld måste alltså skattemyndighe-

 

ten fastsälla hur stor del av skattskulden som avser punktskatt för vilken

135

 

 

 

 

säkerhet ställts. Problemet accentueras av att det i vissa fall inte är till- räckligt att fastställa hur stor del av skatteskulden som avser t.ex. alko- holskatt eftersom säkerheten kan omfatta endast en del av skulden avse- ende alkoholskatt. Det som är nytt är alltså att skattemyndigheten kan bli tvungen att dela upp enskilda skatteslag på två poster. När skattemyndig- heten i det aktuella exemplet fastställt hur stor del av den totala skatte- skulden som skall anses avse alkoholskatt måste skattemyndigheten fast- ställa hur stor del av alkoholskatteskulden som täcks av den aktuella sä- kerheten. Fråga uppkommer då om proportionalitetsregeln ger utrymme för en sådan proportionering.

Enligt 16 kap. 11 § SBL skall en skatteskuld, om det behöver anges vilken skatt som är betald eller obetald, fördelas proportionellt mellan de skatter som påförts under den aktuella perioden. Av paragrafen framgår hur en skatteskuld som lett till ett underskott på ett skattekonto skall för- delas mellan de olika skatter som genom beskattningsbeslut har debite- rats kontot under den aktuella perioden. Däremot finns ingen bestämmel- se om en längre gående fördelning av en sådan skatteskuld mellan de delposter som kan omfattas av ett beskattningsbeslut, t.ex. ett beskatt- ningsbeslut om alkoholskatt. Paragrafen behöver därför kompletters med föreskrifter om hur en skuld avseende aktuella punktskatter skall fördelas i fall då det är aktuellt att ta en säkerhet i anspråk.

Huvudregeln bör vara att skatteskulden först skall fördelas proportio- nellt mellan olika skatter och avgifter. Proportionalitetsregeln används alltså för att fastställa hur stor del av skatteskulden som skall anses avse t.ex. alkoholskatt. Därefter är det nödvändigt att fastställa hur stor del av skulden avseende alkoholskatt som omfattas av den säkerhet som skall tas i anspråk.

Den som är upplagshavare enligt lagen om tobakskatt, lagen om alko- holskatt eller lagen om skatt på energi skall ställa två slags säkerheter, dels s.k. lagringssäkerhet, dels s.k. transportsäkerhet. Om varorna inte når en mottagare i ett annat EU-land kan en svensk upplagshavare bli skyldig att betala skatt för varorna i Sverige. Det är för denna skatt som säkerheten kan tas i anspråk i Sverige. Genom det förtydligande som föreslås i avsnitt 6 klargörs att lagringssäkerheten endast får tas i anspråk för skattskyldighet som inträtt på grund av att lagerbrister uppkommit. Det innebär att när en skuld avseende t.ex. alkoholskatt har fastställts med hjälp av proportionalitetsregeln måste skattemyndigheten därefter fastställa hur stor del av skulden som omfattas av aktuell säkerhet. För att fastställa det måste myndigheten veta hur stor del av redovisad alkohol- skatt för perioden som är hänförlig till transporter eller lagerbrister. För- hållandet mellan redovisad alkoholskatt för aktuell period och den del av skatten som omfattas av aktuell säkerhet bör sedan ligga till grund för en proportionell fördelning av den skuld avseende alkoholskatt som be- stämts med hjälp av proportionalitetsregeln. Det nu sagda kan illustreras med följande exempel. Anta att en tillämpning av proportionalitetsregeln leder till att av en skattskyldigs skatteskuld skall 100 000 kr anses avse alkoholskatt. För den aktuella perioden har den skattskyldige redovisat alkoholskatt på sammanlagt 500 000 kr. Av det redovisade beloppet av- ser 100 000 kr lagerbrister och täcks alltså av en säkerhet. Det innebär att säkerheten kan tas i anspråk för en femtedel av skulden på 100 000 kr, dvs. 20 000 kr. Detta är naturligtvis ingen enkel regel att tillämpa, inte

Prop. 2001/02:127

136

minst mot bakgrund av att skattemyndigheten måste inhämta uppgifter Prop. 2001/02:127 från upplagshavarna om hur stor del av redovisad alkoholskatt för perio-

den som avser skatt för transporter eller lagerbrister. Det är dock ytterst sällan som säkerheter ställda av upplagshavare behöver tas i anspråk. Sedan lagarna om skatt på alkohol, tobak och energi trädde i kraft den 1 januari 1995 har det endast förekommit i några enstaka fall att säkerheter har behövts tas i anspråk.

Det är dock inte bara upplagshavare som är skyldiga att ställa säkerhet för betalning av skatt utan sådan skyldighet föreligger även för varumot- tagare, skatterepresentanter, distansförsäljare och s.k. övriga skattskyldi- ga. Dessa skattskyldiga skall dock, till skillnad från upplagshavare, ställa säkerhet för samtliga händelser som medför skattskyldighet. Det innebär att säkerhet skall finnas för all skatt som redovisas. I dessa fall är det inte nödvändigt att fastställa hur stor del av redovisad skatt som omfattas av säkerhet. Säkerheten kan alltså tas i anspråk för den del av den totala skatteskulden som med tillämpning av proportionalitetsregeln anses avse tobaksskatt, alkoholskatt eller energiskatt.

Förslaget innebär att ett nytt stycke förs in i 16 kap. 11 § SBL.

4.7Återbetalningar av punktskatt skall hanteras enligt förfarandet i skattebetalningslagen

Regeringens förslag: Återbetalningar av vissa punktskatter skall han- teras enligt förfarandet i skattebetalningslagen (1997:483).

Utredningen tar inte upp frågan.

Remissinstanserna: Riksskatteverket anser att det finns administrativa fördelar med att hantera återbetalningarna i skattekontosystemet och för- ordar därför en regel om att återbetalningar skall bokföras på skattekon- tot. Övriga remissinstanser berör inte frågan.

Skälen för regeringens förslag: Regler om återbetalning av skatt finns i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam samt i lagarna om skatt på gödselmedel, tobak, alkohol och energi. Det rör sig i de allra flesta fall om återbetalning på grund av att någon som inte är skattskyldig för punktskatt har använt skattepliktiga produkter på ett sätt som medför skattebefrielse. Rätt till återbetalning av skatt finns också för skatteplik- tiga produkter som har förts ut ur landet. Antalet ansökningar om återbe- talning av skatt uppgår till cirka 93 000 per år. Den helt övervägande delen, över 95 %, avser skatt på energi.

Enligt lagarna om skatt på gödselmedel, tobak, alkohol och energi får beskattningsmyndigheten förelägga tredje man, dvs. någon annan än sö- kanden, att lämna uppgifter om uppgifterna har betydelse för kontroll av en ansökan om återbetalning. Det kan t.ex. röra sig om att ta in uppgifter från en bränsleleverantör om hur mycket bränsle denne levererat till sö- kanden under den period som ansökan avser. Beskattningsmyndigheten får även besluta om revision för att kontrollera att den som har ansökt om återbetalning har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter och för att kontrollera att den som förelagts att lämna uppgifter fullgjort denna skyl-

dighet fullständigt och riktigt. Enligt lagen om skatt på energi får be-

137

skattningsmyndigheten dessutom besluta om s.k. tredjemansrevision eller med andra ord revidera någon annan än sökanden i syfte att kontrollera sökandens uppgifter. I övrigt hänvisar bestämmelserna till reglerna om revision och undantagande av handlingar i 3 kap. LPP.

I lagarna om skatt på gödselmedel, tobak, alkohol och energi finns också bestämmelser som gör det möjligt för beskattningsmyndigheten att kräva tillbaka felaktigt återbetalda belopp. Om skatt har återbetalats med för högt belopp på grund av en oriktig uppgift som sökanden lämnat eller på grund av felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbise- ende är sökanden nämligen skyldig att betala tillbaka vad han fått för mycket. Åtgärd för att ta ut ett oriktigt erhållet återbetalningsbelopp får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket återbetalningen verkställdes. För belopp som en sökande åläggs att betala tillbaka gäller bestämmelserna om betalning av skatt i 5 kap. LPP.

Bestämmelserna om återbetalning i lagen om skatt på annonser och re- klam skiljer sig från bestämmelserna om återbetalning i övriga lagar. Det rör sig nämligen alltid om återbetalning av skatt till någon som är skatt- skyldig. I lagen om skatt på annonser om reklam finns till skillnad från övriga lagar inga särskilda kontrollbefogenheter avseende ansökningar om återbetalning. Det finns inte heller några bestämmelser om återkrav av oriktigt erhållna återbetalningsbelopp.

I dag hanteras återbetalningar av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) enligt förfarandet i skattebetalningslagen. Detta följer av 1 kap. 4 § tredje stycket 2 och 11 kap. 1 § andra stycket 3 SBL. Enligt dessa bestämmelser skall den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt likställas med skatt- skyldig och ett beslut om återbetalning skall anses som ett beskattnings- beslut. Det innebär för det första att sökanden tillgodoförs återbetalning- en genom att beloppet krediteras hans skattekonto. Vidare kan ett beslut om återbetalning av ingående mervärdesskatt omprövas enligt bestäm- melserna i skattebetalningslagen, vilket bl.a. innebär att efterbeskattning kan ske. Dessutom gäller bestämmelserna om betalning av skatt i skatte- betalningslagen för de fall ett beslut om återbetalning omprövas till sö- kandens nackdel.

Det kan alltså konstateras att lagstiftaren på punktskatteområdet byggt upp en särskild ordning för återbetalningar. En ordning med regler för omprövning och kontroll samt omfattande hänvisningar till bestämmelser i LPP. På mervärdesskatteområdet har lagstiftaren däremot valt att hante- ra vissa återbetalningar enligt förfarandet i skattebetalningslagen. Det innebär bl.a. att återbetalning sker via skattekontot och att beloppet kan avräknas mot andra skatter och avgifter som ingår i skattekontosystemet. Det är en effektivare ordning för såväl skattemyndigheter som sökande. Med hänsyn härtill och till att det inte är nödvändigt att hantera återbe- talningar av punktskatt enligt en särskild ordning anser regeringen att återbetalningar av punktskatt i fortsättningen skall hanteras enligt förfa- randet i skattebetalningslagen. Den som har rätt till återbetalning av punktskatt likställs därför med skattskyldig. Ett beslut om återbetalning av punktskatt skall vidare anses som ett beskattningsbeslut.

Den ordning som nu föreslås skall även gälla för slutliga beslut om skattenedsättning enligt 9 kap. 9 b § LSE. Därmed skall ett sådant beslut

Prop. 2001/02:127

138

anses som ett beskattningsbeslut och den som omfattas av beslutet lik- Prop. 2001/02:127 ställas med skattskyldig.

De återbetalningsberättigade på mervärdesskatteområdet som likställs med skattskyldiga lämnar skattedeklaration. Detta är dock ingen lämplig ordning för återbetalningar av punktskatt. De återbetalningsberättigade på punktskattområdet som nu föreslås likställas med skattskyldiga skall därför inte vara skyldiga att lämna deklaration eller med andra ord åter- betalning skall inte yrkas i en deklaration. I likhet med vad som gäller i dag skall de alltså ge in en ansökan om återbetalning.

När det gäller skatterna på tobak, alkohol och energi kan det förekom- ma att den som ansöker om återbetalning inte har ett skattekonto, exem- pelvis en utländsk företagare. Detta är dock mycket sällsynt och sådana återbetalningar bör därför kunna hanteras genom vanliga utbetalningar, dvs. utanför skattekontosystemet.

Den som i dag lämnar en oriktig uppgift i en ansökan om återbetalning av punktskatt drabbas inte av någon sanktionsavgift. Genom den ordning som nu föreslås kommer dock den som gör det att kunna påföras skatte- tillägg. Detta är rimligt och innebär att kravet på sökande att lämna rikti- ga och fullständiga uppgifter i ansökningarna inskärps.

Enligt 14 kap. 7 § SBL får skattemyndigheten besluta om skatterevi- sion för att kontrollera att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt. För den som ansöker om återbetalning av punktskatt anses varken deklarations- eller uppgiftsskyldighet förelig- ga, i vart fall inte i ärendet om återbetalning (se prop. 1998/99:18 s. 30). Det krävs alltså en ändring i revisionsbestämmelsen i skattebetalningsla- gen för att inte beskattningsmyndigheten skall förlora befogenheten att besluta om revision för att kontrollera ansökningar om återbetalning av punktskatt. Det föreskrivs därför i 14 kap. 7 § SBL att skattemyndigheten får besluta om skatterevision för att kontrollera att den som ansökt om återbetalning av skatt lämnat riktiga och fullständiga uppgifter. I likhet med vad som gäller i dag skall beskattningsmyndighetens befogenhet att besluta om s.k. tredjemansrevision vara begränsad till ansökningar om återbetalning av energiskatt.

Bestämmelsen om s.k. tredjemansföreläggande i 14 kap. 4 § SBL blir utan att behöva ändras tillämplig även i fråga om ansökningar om återbe- talning av punktskatt.

Förslaget föranleder ändringar i 1 kap. 4 §, 11 kap. 1 § och 14 kap. 7 § SBL samt 9 kap. 9 b § LSE. Dessutom upphävs 8 a–8 d §§ LSG, 31– 31 c §§ LST, 31–31 c §§ LAS samt 9 kap. 12–15 §§ och 11 kap. 13 § LSE.

4.8

Skrotningsavgiften

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Skrotningsavgiften skall inte infogas i

 

 

 

skattekontosystemet. Förfarandet vid uttag av skrotningsavgift skall

 

 

 

regleras i bilskrotningslagen (1975:343). Vägverket skall ta över

 

 

 

huvudansvaret för avgiften från Riksskatteverket.

 

 

 

Utredningens förslag: Skrotningsavgiften skall omfattas av skatte-

 

kontosystemet.

139

 

 

 

 

Remissinstanserna: Riksskatteverket avstyrker förslaget. Övriga re- missinstanser har inga invändningar mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Skrotningsavgift skall betalas till sta- ten för personbilar, bussar och lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som har registrerats i vägtrafikregistret. Avgiften är 700 kr för bilar som omfattas av producentansvar och 1 500 kr för bilar som inte omfattas av producentansvar.

Avgiftsskyldiga är yrkesmässiga tillverkare, yrkesmässiga importörer eller ägaren. Yrkesmässiga tillverkare skall vara registrerade hos beskatt- ningsmyndigheten. Yrkesmässiga importörer får registrera sig om verk- samheten är av större omfattning. Avgiftsskyldigheten inträder när bilen för första gången förs in i vägtrafikregistret eller, om fordonet samtidigt avställts, då avställningen upphör. Skrotningsavgift beslutas genom au- tomatiserad databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret. Yrkesmässiga tillverkare och registrerade importörer skall betala avgiften senast inom en månad efter den månad då avgiftsskyldigheten inträdde. För övriga avgiftsskyldiga gäller en betalningstid på tre veckor räknat från dagen för avgiftsskyldighetens inträde.

Bestämmelser om förfarandet finns i LPP. Det innebär bl.a. att Riks- skatteverket är beskattningsmyndighet. För beskattningsmyndighetens räkning beslutar Vägverket om skrotningsavgift. Vägverket verkställer även uppbörden av avgiften och ränta på sådan avgift. Vidare ansöker Vägverket om indrivning för beskattningsmyndighetens räkning. Att skrotningsavgiften beslutas genom automatiserad databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret innebär att de avgiftsskyldiga inte behöver lämna någon deklaration. Vägverket påför alltså avgiften enbart med ledning av uppgifter i vägtrafikregistret. Denna åtgärd anses som ett beslut om avgift. Riksskattverket kan dock med stöd av bestämmelserna i LPP ompröva ett avgiftsbeslut.

Eftersom det är Vägverket som i praktiken helt sköter uttaget av skrot- ningsavgift är det förenat med stora svårigheter att infoga avgiften i skat- tekontosystemet. Vägverket skulle bl.a. behöva ha befogenhet att regi- strera beslut och andra åtgärder i skattekontosystemet. Skrotningsavgif- ten bör därför hållas utanför skattekontosystemet.

En annan fråga som det finns skäl att ta upp är om Riksskatteverket även i fortsättningen skall vara beskattningsmyndighet. Att Riksskatte- verket är beskattningsmyndighet beror på att verket tidigare var beskatt- ningsmyndighet för den numer upphävda försäljningsskatten och att av- giften på den tiden togs ut med stöd av bestämmelserna i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon (se prop. 2000/01:31). Det finns alltså inte längre skäl att ha Riksskatteverket som beskattningsmyndig- het. Uppgiften bör därför flyttas över på någon annan myndighet. Efter- som det är Vägverket som redan i dag nästan helt sköter skrotningsavgif- ten föreslås att Vägverket skall vara avgiftsmyndighet.

Eftersom LPP kommer att upphävas när punktskatterna infogas i skat- tekontosystemet är det nödvändigt att införa självständiga regler för för- farandet för skrotningsavgiften. Dessa regler bör tas in i bilskrotningsla- gen (1975:343) eller, där så är möjligt, bilskrotningsförordningen (1975:348). Fråga uppkommer då vilka förfaranderegler som behövs för att ta ut avgiften.

Prop. 2001/02:127

140

I bilskrotningslagen regleras när avgiften skall betalas. Dessa bestäm- melser behöver kompletteras med bestämmelser om ränta, anstånd, in- drivning m.m. i syfte att ersätta bestämmelserna i 5 kap. LPP. Eftersom skrotningsavgift beslutas utan deklarationsförfarande behöver inte be- stämmelserna i 2 kap. LPP om deklarationsskyldighet och deklarationsti- der ersättas.

När det gäller frågan om det behövs några bestämmelser om föreläg- gande och revision bör det hållas i minnet att skrotningsavgiften är en registeravgift. Avgiftsskyldigheten inträder när bilen för första gången förs in i vägtrafikregistret. Bilar som är registreringspliktiga skall regi- streras för att få användas. Enda sättet att undgå avgiften är alltså att låta bli att registrera bilen och köra omkring olagligt. Risken för att så sker får anses som liten. Dessutom kommer bilen att registreras om det upp- täcks att bilen är oregistrerad. Avgiften kommer alltså att tas ut förr eller senare. Vidare har det aldrig förekommit att bestämmelserna i LPP om revision och föreläggande har använts för att kontrollera skrotningsavgif- ten. Mot den nu angivna bakgrunden behöver inte några sådana bestäm- mer tas in i bilskrotningslagen.

Eftersom avgiften tas ut utan något deklarationsförfarande är det inte meningsfullt att införa bestämmelser om särskild avgift motsvarande de som finns i 7 kap. LPP. Skattetillägg har t.ex. aldrig påförts i samband skrotningsavgift. Några bestämmelser om särskild avgift behöver därför inte heller tas in i bilskrotningslagen.

Bestämmelser om omprövning och överklagande behövs självfallet. I dag är tiden för omprövning och överklagande av ett beskattningsbeslut sex år. Detta följer av hänvisningen till LPP. Det är dock svårt att se nå- got skäl till varför tiden för omprövning och överklagande skall vara så lång. Det föreslås därför att beslut om skrotningsavgift skall överklagas enligt förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser. Det innebär att tiden för överklagande är tre veckor räknat från den dagen då klaganden fick del av beslutet.

En annan fråga är om det behövs några särskilda regler för omprövning eller om det är tillräckligt att omprövning kan ske enligt förvaltningsla- gens bestämmelser. En sådan ordning innebär att Vägverket, till skillnad från i dag, inte kommer att kunna ompröva ett beslut till den avgiftsskyl- diges nackdel. Enligt Riksskatteverket är det emellertid högst ovanligt att ett beslut omprövas till den avgiftsskyldiges nackdel. Den situation som verket tar upp är att uppgiften om ägare i vägtrafikregistret är felaktig. I sådana fall har beslut om skrotningsavgift ändrats. Det kan dock diskute- ras om dessa fall utgör omprövningar till en avgiftsskyldigs nackdel. Omprövningen är ju till fördel för den som felaktigt påförts avgiften. Ett beslut att påföra den rätte ägaren avgiften kan knappast ses som en om- prövning eftersom något beslut inte tidigare meddelats honom. Med hän- syn till det nu sagda anser regeringen inte att det behövs någon särskild regel för omprövning.

Däremot bör en bestämmelse om befrielse från avgift motsvarande den som finns i 9 kap. 4 § LPP införas i bilskrotningslagen.

Förslaget innebär att 11 § bilskrotningslagen upphävs och att ändringar görs i 8, 13 och 15–18 §§ nämnda lag. Dessutom införs fem nya paragra- fer, 15 a–15 d och 16 a §§, i bilskrotningslagen.

Prop. 2001/02:127

141

4.9Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energipro- duktion och avgift enligt lagen om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium

Regeringens förslag: Hänvisningen i lagen (1990:613) om miljöav- gift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion till förfarandet i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall er- sättas med hänvisningar till bestämmelser i skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringens bedömning: Statens jordbruksverk bör i samband med att lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter upphävs besluta om föreskrifter för förfarandet för avgift enligt lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium.

Utredningens förslag och bedömning: Stämmer överens med rege- ringens.

Remissinstanserna: Har inga invändningar mot förslaget eller be- dömningen.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium omfattas av LPP eller med andra ord det föreskrivs i 1 kap. 1 § första stycket 2 LPP att LPP gäller för avgift som tas ut enligt lagen om återvinning av dryckes- förpackningar av aluminium, s.k. burkavgift. När det gäller lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduk- tion (miljöavgiftslagen) är situationen dock annorlunda. Miljöavgiften räknas nämligen inte upp i 1 kap. 1 § LPP. Miljöavgiftslagen omfattas alltså inte av LPP. Däremot används förfarandet i LPP för att ta ut avgif- ten, vilket följer av 6 § miljöavgiftslagen. Där föreskrivs att när inte an- nat följer av lagen tillämpas LPP utom 7 kap. LPP skall upphävas när punktskatterna infogas i skattekontosystemet. Fråga uppkommer därför hur förfarandet för miljöavgiften och burkavgiften skall regleras i fort- sättningen.

De båda lagarna skiljer sig åt. När det gäller miljöavgiften finns de grundläggande reglerna om avgiften direkt i lagen. Där finns regler om avgiftens storlek, vem som är skyldig att betala avgiften, deklaration osv. I lagen om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium anges endast att regeringen får meddela föreskrifter om avgift vid import av aluminiumburkar. Regeringen får även meddela de andra föreskrifter som kan behövas för att säkerställa att inhemska och importerade burkar kan konkurrera på lika villkor. Regeringen får överlåta åt en förvalt- ningsmyndighet att meddela föreskrifter i ämnet. Genom bemyndigande fastställs avgiften av Statens jordbruksverk i särskilda föreskrifter. I före- skrifterna finns också regler om när och hur avgiften skall deklareras och betalas. Eftersom själva avgiften kan fastställas på myndighetsnivå, dvs. av Statens jordbruksverk, och vissa regler för förfarandet redan i dag finns i myndighetsföreskrifter bör samtliga regler för förfarandet kunna meddelas av verket. Statens jordbruksverk bör därför i samband med att LPP upphävs meddela nödvändiga föreskrifter för förfarandet.

Eftersom burkavgiften omfattas av LPP är lagen (1994:466) om sär- skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (tvångsåtgärdslagen) till-

Prop. 2001/02:127

142

lämplig vid revision eller annan kontroll av att avgiften tas ut. I tvångsåt- Prop. 2001/02:127 gärdslagen regleras samtliga tvångsmedel i beskattningsförfarandet för-

utom vite. Med hänsyn till att samtliga regler för förfarandet, dvs. även bestämmelser om kontroll, i fortsättningen kommer att ges i myndighets- föreskrifter bör burkavgiften tas bort från tillämpningsområdet för tvångsåtgärdslagen.

När det gäller miljöavgiften bör däremot precis som i dag reglerna för förfarandet ges i lag. En lösning är att genom en övergångsregel låta LPP fortsätta att gälla för avgiften. En sådan lösning innebär dock problem när det uppstår behov av ändrade regler. Ytterligare en lösning är att till- skapa en ny lag för förfarandet med förebild i LPP. En sådan lag skulle dock bli mycket omfattande, särskilt i förhållande till att den endast skul- le gälla för miljöavgiften. Mot den nu angivna bakgrunden är den lämp- ligaste lösningen att i lagen om miljöavgift föra in de regler för förfaran- det som behövs. Genom att de regler som nu finns i LPP till övervägande del motsvaras av liknande regler i skattebetalningslagen är det lämpligt att i så stor utsträckning som möjligt hänvisa till skattebetalningslagen. De som betalar miljöavgift bör regelmässigt vara sådana som redan i dag redovisar skatt enligt skattebetalningslagen. De bör således vara bekanta med reglerna.

Det föreslås alltså att hänvisningen i lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion till förfarandet i LPP skall ersättas med hänvisningar till bestämmelser i skattebetalningslagen. Eftersom miljöavgiften inte omfattas av LPP är inte tvångsåtgärdslagen tillämplig på avgiften. Någon ändring i detta avseende föreslås inte.

Förslaget föranleder nya beteckningar på vissa paragrafer i lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och ändring- ar i 1, 5, 6, nya 8 och nya 16 nämnda lag. Vidare införs nya paragrafer i lagen, 7, 9–14 och 17–21 §§. Dessutom upphävs 3 a § lagen om återvin- ning av dryckesförpackningar av aluminium.

4.10Ikraftträdande- och övergångsregler

Regeringens förslag: Punktskatterna skall infogas i skattekonto- systemet från och med den 1 januari 2003. Genom övergångsregler skall, även sedan punktskatterna inordnats i skattekontosystemet, la- gen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter fortsätta att tillämpas på förhållanden som inträffat före den 1 januari 2003. Skatt- skyldiga med redovisningsperioder som löper över den 1 januari 2003 skall dock redovisa skatt för hela perioden enligt lagen om punktskat- ter och prisregleringsavgifter.

Utredningens föreslår ingen särskild övergångsbestämmelse för skatt- skyldiga med redovisningsperioder som löper över den 1 januari 2003.

Remissinstanserna: Lämnar förslaget utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Att infoga punktskatterna i skatte- kontosystemet kräver omfattande förberedelser från skatteförvaltningens sida. Enligt Riksskatteverket är det möjligt att infoga punktskatterna i skattekontosystemet från och med den 1 januari 2003. Ändringarna i

143

skattebetalningslagen, upphävandet av LPP och följdändringarna med Prop. 2001/02:127 anledning av detta bör således träda i kraft den 1 januari 2003.

I samband med att skattebetalningslagen infördes diskuterades frågan om övergångsregler utförligt i förarbetena (prop. 1996/97:100 s. 500– 503). Huvudfrågan var om reglerna i skattebetalningslagen skulle tilläm- pas även på skatter och avgifter för tid före ikraftträdandet. Den slutsats som regeringen kom fram till var att övervägande skäl talade emot att redan från början föra in skatter och avgifter som avsåg tiden före lagens ikraftträdande i det nya systemet. Regeringen pekade särskilt på att kom- plikationer skulle uppstå på grund av olika ränteregler och att det kunde vara problemfyllt att tillämpa den nya lagen på skatter och avgifter även när det gällde olika sanktionsbestämmelser. Vidare kunde det inte bortses från att man skulle behöva föra över en mängd uppgifter från det gamla systemet till det nya där höga krav på säkerheten i hanteringen måste ställas.

De nu nämnda problemen gör sig också gällande när punktskatterna skall infogas i skattekontosystemet, om än inte i så stor omfattning efter- som det inte är lika många skattskyldiga som berörs. Det är svårt att överblicka vilka tillämpningsproblem som skulle uppstå om reglerna i skattebetalningslagen skulle gälla även för punktskatter som avser tiden före den 1 januari 2003. Med hänsyn härtill anser regeringen att LPP bör fortsätta att tillämpas i dessa situationer. Ett särskilt problem är dock de skattskyldiga med redovisningsperioder som löper över den 1 januari 2003 (se 2 kap. 3 § första och tredje stycken och 4 § LPP). Det är inte lämpligt att dela upp en löpande redovisningsperiod. Det föreslås därför att LPP fortfarande skall tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003. LPP skall alltså fortfarande tillämpas på alla redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003 och detta oavsett om redovisningsperioden löper ut före nämnda datum eller löper över nämnda datum.

5

Godkänd lagerhållare

 

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Det system som i dag ger den som är registre-

 

 

 

rad som skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

 

 

 

(1994:1776) om skatt på energi eller lagen (1984:409) om skatt på

 

 

 

gödselmedel rätt att tillverka, lagra, leverera och ta emot varor under

 

 

 

skatteuppskov skall ersättas med ett system med godkända lagerhålla-

 

 

 

re. Den som godkänts som lagerhållare skall kunna tillverka, lagra, le-

 

 

 

verera och ta emot varor under skatteuppskov. Endast den som med

 

 

 

hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i öv-

 

 

 

rigt är lämplig skall kunna godkännas. Den som är registrerad som

 

 

 

skattskyldig när ändringarna träder i kraft skall anses godkänd som

 

 

 

lagerhållare.

 

 

 

 

Utredningen föreslår inga ändringar i systemet med registrerade skatt-

 

skyldiga.

 

 

 

Remissinstanserna: Riksskatteverket berör frågan. Övriga remissin-

 

stanser tar inte upp frågan.

144

 

 

 

 

Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 4.5 föreslås att bestämmelser i punktskattelagarna om att vissa skattskyldiga skall vara registrerade skall slopas och att frågan om vilka skattskyldiga som skall registreras i stället enbart skall regleras i skattebetalningslagen. Som redogjorts för i nyss nämnda avsnitt är en registrering på punktskatteområdet inte enbart en administrativ åtgärd utan en registrering har även betydelse för när skattskyldighet inträder, när skatt skall betalas m.m. Fråga uppkommer därför om det är lämpligt att låta en registrering enligt skattebetalnings- lagen, som tillkommit av administrativa skäl, ha betydelse för sådana skattefrågor. De lagar som i första hand är aktuella är lagen (1974:1776) om skatt på energi (LSE), lagen (1994:1563) om tobaksskatt (LTS) och lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel (LSG).

Enligt lagen om skatt på energi gäller delvis olika regler beroende på om fråga är om bränslen som omfattas av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, det s.k. cir- kulationsdirektivet (EGT nr L 076, 23.3.1992 s. 1, Celex 392L0012) eller om fråga är om bränslen som inte omfattas av direktivet. För bränslen som omfattas av de harmoniserade reglerna, t.ex. bensin, dieselolja m.m., gäller ett gemensamt system med godkända upplagshavare. Reglerna för övriga bränslen, i första hand naturgas, kolbränslen och petroleumkoks, bygger dock på ett system med registrerade skattskyldiga. Systemet byg- ger på att den som tillverkar eller bearbetar bränslen skall vara registre- rad som skattskyldig. Dessutom kan den som i större omfattning håller bränslen i lager eller återförsäljer eller förbrukar gasformiga kolväten efter ansökan registreras som skattskyldig, s.k. frivillig registrering. En- dast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omstän- digheterna i övrigt är lämplig får dock registreras. Den som registrerats som skattskyldig efter ansökan får avregistreras om han inte längre upp- fyller förutsättningarna för registrering.

Den som är registrerad som skattskyldig kan lagra bränsle under skat- teuppskov. Skattskyldigheten inträder först när bränslet levereras till en köpare som inte är registrerad. Mellan registrerade skattskyldiga kan allt- så skattefria leveranser äga rum. Vidare är den som är registrerad som skattskyldig, till skillnad från andra skattskyldiga, inte skyldig att betala skatt till Tullverket vid import. Dessutom inträder skattskyldighet när en registrerad skattskyldig avregistreras.

I lagen om tobaksskatt finns liknande bestämmelser för den som är skattskyldig för snus eller tuggtobak. Liknande bestämmelser finns också för den som är skattskyldig enligt lagen om gödselmedelsskatt. Även enligt dessa lagar kan alltså skattefria leveranser äga rum mellan registre- rade skattskyldiga. Likaså inträder skattskyldighet vid avregistrering. Den som är registrerad som skattskyldig för snus eller tuggtobak behöver i likhet med vad som gäller enligt lagen om skatt på energi inte betala skatt till Tullverket vid import. Dessutom innehåller lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel (LSB) och lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus (LSN) bestämmelser om att skattskyldighet inträder när den skattskyldige avregistreras.

Enligt flera punktskattelagar har alltså en registrering inte bara admi- nistrativ betydelse utan huruvida en skattskyldig är registrerad eller inte är avgörande för så centrala frågor som när skattskyldighet inträder och

Prop. 2001/02:127

145

när skatten skall betalas. Det rör sig här om föreskrifter om skatt som enligt regeringsformen skall meddelas i lag. Enligt 7 § skattebetalnings- förordningen skall en registrering stå kvar till dess att skattemyndigheten beslutar att den skall upphöra. Att koppla bestämmelser om skattskyldig- hetens inträde m.m. till en sådan bestämmelse bör mot bakgrund av re- geringsformens krav på att föreskrifter om skatt skall meddelas i lag inte komma i fråga. Det är vidare inte lämpligt att frångå principen i skattebe- talningslagen att en registrering endast skall ha administrativ betydelse. Mot bakgrund av nu angivna förhållanden anser regeringen att alla skat- temässiga kopplingar till en registrering skall utmönstras från aktuella punktskattelagar.

I fortsättningen skall alltså, även när det gäller punktskatter, en regi- strering endast ha administrativ betydelse. De skattemässiga effekter som en registrering nu har enligt aktuella punktskattelagar, som t.ex. att skat- tefria leveranser kan ske mellan vissa skattskyldiga, bör dock behållas. Det kräver att dagens system med registrerade skattskyldiga ersätts med något annat. Som redogjorts för ovan gäller ett system med godkända upplagshavare för bränslen som omfattas av cirkulationsdirektivet. Samma system gäller enligt tobaksskattelagen för cigaretter, röktobak m.m. Enligt båda lagarna kan skattefria leveranser äga rum mellan god- kända upplagshavare. Den som är upplagshavare är vidare inte skyldig att betala skatt till Tullverket vid import. Det finns alltså likheter mellan systemet med godkända upplagshavare och det system med registrerade skattskyldiga som redogjorts för ovan. Med hänsyn härtill bör systemet med registrerade skattskyldiga ersättas med ett system som liknar syste- met med godkända upplagshavare.

Det föreslås därför att de som i dag skall eller får vara registrerade som skattskyldiga skall kunna godkännas som lagerhållare. I likhet med vad som gäller för upplagshavare skall endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig kunna godkännas. Om förutsättningar för godkännande inte längre finns skall ett godkännande kunna återkallas. För godkända lagerhållare skall skatt- skyldighet inträda vid leverans till en köpare som inte