Regeringens proposition 2001/02:11

Bättre villkor för totalförsvarspliktiga Prop.
  2001/02:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2001

Björn von Sydow

Maj-Inger Klingvall

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar i lagen (1994:1809) om tota l- försvarsplikt. För att få ett mer flexibelt system föreslås att bestämme l- serna om inskrivning och krigsplacering ändras. Förslaget innebär bland annat att fler totalförsvarspliktiga finns tillgängliga vid urval och förde l- ning av platser. Totalförsvarspliktiga placerade i utbildningsreserven skall inte stå kvar i denna längre än det finns behov av med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Den som inte längre har den kompetens som behövs för att fullgöra krigsuppgiften skall inte längre vara krigsplac e- rad.

Propositionen innehåller förslag till förbättringar av de totalförsvar s- pliktigas personskadeskydd. Nya bestämmelser föreslås till förmån för den som skadas under sin utbildning. Den myndighet som är utbildningsansvarig åläggs ett rehabiliteringsansvar för den som skadas. Rehabil i- teringsansvaret innebär även att myndigheten i fråga kan komma att ek o- nomiskt bidra till rehabiliteringsinsatser. Ersättning skall även kunna ges till den skadades anhöriga som deltar i rehabiliteringen.

Eftersom det svenska försvaret har fått en ändrad inriktning har den tänkta krigsuppgiften inte längre samma innehåll. Detta innebär att m o- ment som tidigare inte har ansetts kunna ingå i utbildningen för totalfö r- svarspliktiga, numera kan ingå. För att klarlägga detta föreslås ändringar i bestämmelsen om utbildningens innehåll samt följdändringar i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet.

I lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. för e- slås ett flertal ändringar. Påföljden utegångsförbud avskaffas och påföl j- den extratjänst skall kunna kombineras med löneavdrag. I disciplinäre n- den skall alltid yttrande från auditör inhämtas om den disciplinansvarige begär det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.

1

Innehållsförteckning Prop. 2001/02:11
1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................. 4
2 Lagtext ............................................................................................... 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809)  
  ........................................................... om totalförsvarsplikt 5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811)

om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. .................. 11

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:588)

om utbildning för fredsfrämjande verksamhet .................. 15

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1977:265)

om statligt personskadeskydd ........................................... 16

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1977:266)

    om statlig ersättning vid ideell skada m.m. ...................... 18
3 Ärendet och dess beredning ............................................................ 19
4 Inledning.......................................................................................... 19
  4.1 Politiska utgångspunkter ................................................... 19
  4.2 Allmänt om totalförsvarsplikten ....................................... 21
5 Mönstring, inskrivning och krigsplacering ..................................... 22
  5.1 Inskrivning efter mönstring .............................................. 22
  5.2 Krigsplacering................................................................... 25
6 Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll ............................. 28
7 Personskadeskyddet......................................................................... 32
  7.1 Ersättning vid personskada ............................................... 32
  7.2 Rehabiliteringsansvaret..................................................... 36
  7.3 Ersättning till anhöriga ...................................................... 39
8 Förmåner .......................................................................................... 40
9 Disciplinsystemet ............................................................................ 42
  9.1 Disciplinsystemets påföljder ............................................. 42
  9.2 Vissa frågor om verkställighet av beslut ........................... 44
  9.3 Auditörernas medverkan ................................................... 46
10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................... 47
11 Kostnadskonsekvenser .................................................................... 47
12 Författningskommentar ................................................................... 48

12.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1809)

om totalförsvarsplikt ......................................................... 48

12.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1811)

om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. .................. 54

12.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:588)

om utbildning för fredsfrämjande verksamhet .................. 56

12.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:265)

om statligt personskadeskydd ........................................... 57

12.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:266)

om statlig ersättning vid ideell skada m.m. ...................... 57

2

Bilaga 1 Sammanfattning av betänkandet SOU 2000:21 Prop. 2001/02:11
  Totalförsvarsplikten ............................................................... 58
Bilaga 2 Betänkandets lagförslag ........................................................ 67
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna som yttrat sig över  
  betänkandet Totalförsvarsplikten .......................................... 87
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag ................................................. 88
Bilaga 5 Lagrådets yttrande ............................................................... 101
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde  
  den 26 september 2001........................................................ 107

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2001/02:11

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2.lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,

3.lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet,

4.lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

5.lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

4

Prop. 2001/02:11

2 Lagtext

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

dels att 3 kap. 8, 11, 12 och 15 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 11 kap. 4 § samt rubriken till 8 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 3 kap. 15 a § och 8 kap. 6–11 §§, samt närmast före 8 kap. 1, 6 och 11 §§ nya rubriker av följande l ydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 kap.
  8 §

Av ett beslut om inskrivning skall det framgå vad som har bestämts enligt 5 eller 6 §. Ett beslut om inskrivning i utbildningsreserven skall innehålla uppgift om den totalförsvarspliktiges befattningsgrupp.

Den som genomgår mönstring Den som genomgår mönstring
skall vid mönstringen underrättas skall senast fyra månader efter
om beslut som avses i första mönstringen underrättas om beslut
stycket eller i 3 §.   som avses i första stycket eller i
    3 §.
    11 §

Inskrivningen i utbildningsreserven upphör vid utgången av det kalenderår när den totalförsvar s- pliktige fyller 30 år .

Inskrivningen i utbildningsreserven upphör efter fem år , räknat från utgången av det kalenderår när den totalförsvarspliktige skrevs in.

Om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får regeringen besluta att inskrivningen inte skall upphöra. Inskrivnin g- en skall dock alltid upphöra vid utgången av det kalenderår den totalfö rsvarspliktige fyller 30 år.

12 §

En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning har förvä r- vat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift skall krig s- placeras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är lämplig för. Den som har genomgått en längre grundutbildning än 60 dagar skall krigsplaceras i den verksamhet där grundutbildningen fullgjordes, om det inte från totalförsvarets synpunkt är väsentligt bättre att han eller hon krigsplaceras i en annan verksamhet.

5

Krigsplaceringen skall inte Prop. 2001/02:11 kvarstå längre än tio år efter det

senaste tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl i enskilda fall, får beslut fattas om förlän g- ning.

15 §1

Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets pliktverk efter framställningar från statliga my n- digheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda. Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets pliktverk efter framställningar från statliga my n- digheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda (bemanningsansvariga). Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

Även utan sådan framställning som avses i första stycket får T o- talförsvarets pliktverk besluta om krigsplacering, om det sker i enlighet med en anmälan om behov av totalförsvarspliktiga och den bemanningsansvarige inte har meddelat annat.

15 a §

En bemanningsansvarig får ändra ett beslut om krigsplacering i sin krigsorganisation till en annan krigsplacering i organisationen. Ett sådant beslut om ändrad krigsplacering skall anmälas till Totalförsvarets plik tverk.

Framställning om ändrad krig s- placering för den som är krigspl a- cerad i en verksamhet som är gemensam för flera bemanning s- ansvariga skall göras i samråd med den myndighet som regeringen bestämmer. Beslut om ändrad krigsplacering fattas i dessa fall av Totalförsv arets pliktverk.

1 Senaste lydelse 1999:950. 6

4 kap.

2 §

Om den som skrivits in för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar inte har kallats in till grundutbildningen före utgången av det kalenderår när han fyller 24 år eller, i fall som avses i 3 kap. 10 §, före utgången av det kalenderår när han fyller trettio år , är han skyldig att fullgöra grundutbil d- ningen endast om det finns särskilda skäl.

Om den som skrivits in för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar inte har kallats in till grundutbildningen före utgången av det kalenderår när han fyller 24 år eller, i fall som avses i 3 kap. 10 §, före utgången av det kale n- derår när inskrivningen i utbildningsreserven upphör, är han skyldig att fullgöra grundutbildningen endast om det finns särskilda skäl.

5 kap.

3 §

Grundutbildningen skall ge de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

Repetitionsutbildningen skall vidmakthålla och utveckla skickligheten för krigsuppgiften.

Utbildning för fredsfrämjande verksamhet kan ingå i grundu t- bildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap.

Förmåner Förmåner och rehabilitering

8 kap.

Förmåner

1 §

En totalförsvarspliktig har vid inställelse för mönstring eller annan u t- redning enligt 2 kap. 1 § och när han eller hon fullgör värnplikt eller c i- vilplikt rätt till

1.reseförmåner,

2.fri förplägnad,

3.fri inkvartering,

4.fri hälso- och sjukvård,

5.fri grupplivförsäkring, samt

6.begravningshjälp.

Den som fullgör värnplikt, civil plikt eller allmän tjänsteplikt enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 har även rätt till

1.fri utrustning,

2.dagersättning eller dagpenning,

3. utryckningsbidrag efter viss 3. utbildningspremie efter viss

Prop. 2001/02:11

7

grundutbildning,

4.familjebidrag,

5.tandvård, samt

6.vid beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring, fälttrakt a- mente och särskild ersättning för tjänstgöring i viss befat tning.

grundutbildning,

4. under viss grundutbildning fria högskoleprov i den omfat t- ning regeringen bestämmer ,

5. familjebidrag,

6.tandvård, samt

7.vid beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring, fälttrakt a- mente och särskild ersättning för tjänstgöring i viss befat tning.

Rehabilitering

6 §

Om en totalförsvarspliktig sk a- das när han eller hon fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning, skall den utbildningsansvariga myndigheten i samråd med den skadade

1.utreda behovet av åtgärder för att den skadade skall återfå full arbetsförmåga eller för att stärka den skadades möjligheter att i framtiden försörja sig genom fö rvärvsarbete,

2.om det är möjligt, ge den skadade lämplig arbetsträning inom ramen för den egna ver k- samheten, samt

3.medverka till att den skadade får tillgång till lämplig yrkesu t- bildning eller fortbildning som är ägnad att stärka hans eller hennes förvärvsförmåga.

7 §

I fall som avses i 6 § 3 skall den utbildningsansvariga myndigheten ge ekonomiskt stöd till en utbil d- ning som föranleds av eller fö r- längs till följd av skadan.

Den utbildningsansvariga myndigheten skall också ge stöd till andra åtgärder som främjar att den skadade återfår arbetsförm å - gan samt till anskaffande av hjälpmedel som den skadade behöver.

Stöd enligt första och andra styckena ges endast om det inte skall tillhandahållas av någon annan till följd av andra bestä m-

Prop. 2001/02:11

8

melser och om det framstår som skäligt med hänsyn till skadan och omständigheterna i övrigt.

8 §

Den utbildningsansvariga myndighetens ansvar enligt 6 och 7 §§ gäller under en tid av tre år från det att åtgärder enligt 6 § 2 och 3 kan inledas. Om det finns särski l- da skäl, skall åtgärderna utsträc k- as under ytterligare två år.

9 §

Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med försäkringskassan, länsarbetsnämnden och andra berörda my ndigheter.

Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares.

10 §

Den utbildningsansvariga myndighetens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen inskränkning i det ansvar som den skadades arbetsgivare har enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) samt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän fö rsäkring.

Ersättning till anhöriga

11 §

Om en anhörigs medverkan är av särskild betydelse för den skadades rehabilitering, skall den utbildningsansvariga myndigheten efter ansökan ge den anhörige skälig ersättning för kostnader som en sådan insats o rsakar.

Om en totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning eller rep e- titionsutbildning förolyckas eller skadas så svårt att sjukhusvård krävs, skall den utbildningsansv a- riga myndigheten efter ansökan av de anhöriga ersätta dem för skäligt antal resor till den förolyckade e l-

Prop. 2001/02:11

9

ler skadade samt för uppehälle och Prop. 2001/02:11 tidsspillan vid sådan resa efter

samma grunder som gäller i fråga om ersättning av allmänna medel till vittnen.

I fall som avses i andra stycket skall den utbildningsansvariga myndigheten efter ansökan även ge skäligt bidrag till kostnader för psykosocialt stöd till anhöriga som är i behov av det, om det framstår som skäligt med hänsyn till o m- ständigheterna i övrigt.

11 kap.

4 §

Endast följande beslut enligt denna lag får överklagas:

1.inskrivningsnämndens beslut,

2.beslut om inskrivning enligt 3 kap. 4 §,

3.beslut i andra ärenden om ändring av ett inskrivningsbeslut än som avses i 1,

4.beslut i ärenden om rätt att vara vapenfri,

5.beslut i ärenden om uppskov,

samt

6.beslut i ärenden om avbrott i utbildningen enligt 5 kap. 12–14 §§ och om tillgodoräknande av tjäns t- göringstid enligt 5 kap. 17 §.

5.beslut i ärenden om uppskov,

6.beslut i ärenden om avbrott i utbildningen enligt 5 kap. 12–14 §§ och om tillgodoräknande av tjäns t- göringstid enligt 5 kap. 17 §, samt

7.beslut enligt 8 kap. 6–8 och 11

§§.

Överklagandet skall göras hos den myndighet som regeringen bestämmer

Beslut enligt 8 kap. 6–8 och
11 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövning still-

stånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Andra beslut får överklagas hos den myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. Bestämmelserna i 8 kap. 6–11 §§ skall tillämpas även i fråga om den som skadats efter den 30 juni 2001. Ersättning enligt 8 kap. 11 § gäller dock endast kostnader som uppkommit efter den 30 juni 2002.

10

Prop. 2001/02:11

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

dels att 14 och 37 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 10, 15, 21, 24, 29, 34–36 och 38–40 §§ skall ha följande lyde l- se.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst, löneavdrag och utegångs förbud .

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst och löneavdrag.

Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än extratjänst och löneavdrag. Särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som talar för att påföljden kan stanna vid varning.

15 §

Löneavdrag får åläggas tillsammans med utegångsförbud , om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.

Löneavdrag får åläggas tillsammans med extratjänst , om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.

21 §

En chef som avses i 20 § får överlämna åt andra chefer som tjänstgör under honom eller henne, dock lägst en kompanichef eller motsvarande chef, att pröva frågor om disciplinansvar för personal som står under d e- ras befäl, under förutsättning att

1. förfarandet inte kan antas ut- 1. förseelsen inte kan antas ut-
göra brott, göra brott,  
2. förseelsen har erkänts och 2. förseelsen har erkänts,
3. förseelsen inte bör medföra 3. förseelsen inte bör medföra
svårare påföljd än varning, extra- svårare påföljd än varning och
tjänst eller utegångsförbud i högst      
fem dagar.      
  4. den disciplinansvarige inte
  begär att yttrande från auditör
  skall inhämtas i ärendet.  

11

  24 §1   Prop. 2001/02:11
Innan en disciplinpåföljd beslu- Innan en disciplinpåföljd beslu-
tas eller en åtalsanmälan görs i frå- tas eller en åtalsanmälan görs i frå-
ga om en disciplinansvarig, skall ga om en disciplinansvarig, skall
yttrande inhämtas från audi tören. yttrande inhämtas från audi tören.
Ett sådant yttrande behövs dock Ett sådant yttrande behövs dock
inte när ärendet prövas enligt 21 § inte om  
eller, under de förutsättning ar som 1. förseelsen inte kan antas u t-
anges i 21 §, av någon annan göra brott,  
myndighet än Försvars makten, en 2. förseelsen har erkänts,
kommun eller ett landsting. 3. förseelsen inte bör medföra
  svårare påföljd än varning, och
  4. den disciplinansvarige inte
  begär att yttrande från auditör

skall inhämtas i ärendet.

Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kom munen eller landstinget fattar på hans eller hennes tillstyrkan.

29 §

Den disciplinansvarige skall innan ärendet avgörs få del av vad som har kommit fram under utredningen och ges tillfälle att yttra sig över det, om det inte är uppenbart obehövligt.

Den disciplinansvarige skall upplysas om sin rätt enligt 24 § att begära yttrande från auditör.

34 §

Beslut om disciplinpåföljd skall verkställas snarast möjligt efter det att

beslutet har vunnit laga kraft.  
Om det behövs av hänsyn till I beslut om extratjänst får det
ordningen inom den verksamhet bestämmas att beslutet skall verk-
där disciplinförseelsen har begåtts ställas trots att det inte vunnit laga
eller av någon annan särskild an- kraft, om den disciplinansvarige
ledning, får det i beslut om extra- samtycker till detta eller det be-
tjänst eller utegångsförbud be- hövs av hänsyn till ordningen
stämmas att beslutet skall verk- inom den verksamhet där disc i-
ställas trots att det inte har vunnit plinförseelsen har be gåtts.
laga kraft.      
      35 §
Extratjänst får inte verkställas Extratjänst får inte verkställas
på tjänstefria dagar. Detsamma på tjänstefria dagar.
gäller utegångsförbud i högst fem  

dagar.

Löneavdrag får verkställas med högst en fjärdedel av dagersät t- ning eller motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle.

1 Senaste lydelse 1999:951. 12
36 § Prop. 2001/02:11

Verkställigheten av extratjänst eller utegångsförbud får skjutas upp eller avbrytas, om det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som verkställighetstid.

Om den som har ålagts utegångs förbud efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag, skall avräkning ske för den tid under vilken förbudet har verkställts. En dags utegångsförbud skall anses motsvara två dagars löneavdrag.

Extratjänst bortfaller i den del den inte har verkställts innan den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

Verkställigheten av extratjänst får skjutas upp eller avbrytas, om det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som verkställighetstid.

38 §

Om den som har ålagts extratjänst efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag, skall avrä k- ning ske för den tid under vilken extratjänsten har verkställts. Två timmars extratjänst motsvarar en dags löneavdrag.

39 §

Extratjänst får inte verkställas efter det att den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

Om extratjänst inte kan verkställas, skall den som meddelat beslutet omvandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

40 §

Utegångsförbud får inte verkställas efter det att den discipli n- ansvariges pågående tjänstg ö - ringsskyldighet har upphört.

Om utegångsförbud inte kan verkställas, skall den som har meddelat beslutet omvandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

Om löneavdrag inte kan göras och motsvarande belopp inte betalas, gäller om verkställighet vad som är föreskrivet om uppbörd och indri v- ning av böter. Obetalda belopp får dock inte förvandlas till fängelse.

Löneavdrag bortfaller i den mån det inte har verkställts inom tre år från det beslutet om disciplinpåföljd vann laga kraft.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2.Tidigare beslutat utegångsförbud skall omräknas till löneavdrag i den del det inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen skall en dags utegångsförbud motsvara två dagars löneavdrag.

13

3. Tidigare beslut om extratjänst som inte verkställts före ikraft- Prop. 2001/02:11 trädandet och inte heller kan verkställas därefter bortfaller enligt 39 § i

dess äldre lydelse.

14

Prop. 2001/02:11

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämja nde verksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för fred s- främjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbil d- ningen.

Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundu t- bildning eller repetitionsutbildning.

Om en totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt under sin grundutbildning deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet, skall han eller hon även under denna u t- bildning anses fullgöra grundu t- bildningen.

En totalförsvarspliktig som i andra fall än som sägs i första stycket deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall anses fullgöra repetitionsutbildning.

3 §2

En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag skall även då anses fullgöra grundutbil dningen.

En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i annan utbildning för fred s- främjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt skall anses fullgöra repetitionsutbil dning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

1 Senaste lydelse 1996:402.  
2 Senaste lydelse 1996:402. 15

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1977:265) om statligt perso n- skadeskydd1

dels att i 13 § ordet ”basbeloppet” skall bytas ut mot ”prisbasbeloppet”,

dels att 12 och 13 a §§ skall ha följande lyde lse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
  12 §2    
För den som avses i 1 § första För den som avses i 1 § första
stycket 1 och som har skadats un- stycket 1 och som har skadats un-
der grundutbildning som är längre der grundutbildning eller repeti-
än 60 dagar skall sjukpenning- tionsutbildning skall sjukpenning-
underlag och livränteunderlag inte underlag inte beräknas till lägre
beräknas till lägre belopp än vad belopp än vad som motsvarar fyra
som motsvarar fyra gånger bas- gånger prisbasbeloppet enligt 1
beloppet enligt 1 kap. 6 § lagen kap. 6 § lagen (1962:381) om all-
(1962:381) om allmän försäkring män försäkring för tid före 21 års
för tid före 21 års ålder, fyra och ålder, fyra och en halv gånger
en halv gånger basbeloppet för tid prisbasbeloppet för tid mellan 21
mellan 21 och 25 års ålder och och 25 års ålder och fem gånger
fem gånger basbeloppet för tid prisbasbeloppet för tid från och
från och med 25 års ålder. med 25 års ålder.  
  För den som avses i 1 § första
  stycket 1 och som har skadats un-
  der grundutbildning eller repeti-
  tionsutbildning utgör livränte-
  underlaget minst fem prisbas-
  belopp.    

För den som avses i 1 § första stycket 3 och som när skadan in träffade hade varit intagen längre tid än sex månader skall sjukpen ningunderlag och livränteunderlag inte beräknas till lägre belopp än som anges i 4 kap. 10 § andra stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Detta gä l- ler även för den som avses i 1 § andra stycket om regeringen föreskriver det.

13 a §3

Den som avses i 1 § första Den som avses i 1 § första
stycket 1 och som har skadats un- stycket 1 och som har skadats un-
der grundutbildning som är läng re der grundutbildning eller repeti-
än 60 dagar , har efter skyddsti- tionsutbildning, har efter skyddsti-

1Senaste lydelse av 13 § 1997:1190.

2Senaste lydelse 1997:1189.

3Senaste lydelse 1997:1189.

Prop. 2001/02:11

16

dens utgång rätt till ersätt ning för nödvändiga kostnader för läka r- vård, sjukvårdande behand ling, sjukhusvård samt läkemedel under högst tre års tid. I kostnader för vård inräknas nödvändiga kostn a- der för resor.

dens utgång rätt till ersätt ning för Prop. 2001/02:11 nödvändiga kostnader för läka r-

vård, sjukvårdande behand ling, sjukhusvård samt läkemedel under högst tre års tid. I kostnader för vård inräknas nödvändiga kostn a- der för resor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

17

Prop. 2001/02:11

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  1 §1

Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under Om skadan har ådragits under le-
ledighet eller annan fritid vid vis- dighet eller annan fritid vid vistelse
telse utanför förläggningsplats utanför förläggningsplats eller a n-
eller annan plats där verksamheten nan plats där verksamheten i fråga
i fråga bedrivs, och skadan inte har bedrivs, och skadan inte har orsa-
orsakats av olycksfall vid färd till kats av olycksfall vid färd till eller
eller från nämnda plats då färden från nämnda plats då färden föra n-
föranleddes av och stod i nära leddes av och stod i nära samband
samband med verksamheten, utges med verksamheten, utges ersättning
ersättning endast till den som full- till den som fullgör grundutbildning
gör längre grundutbildning än 60 eller repetitionsutbildning enligt la-
dagar enligt lagen (1994:1809) om gen (1994:1809) om totalför svars-
totalförsvarsplikt och som har ska- plikt och som har skadats under
dats under tjänstgöringen. tjänstgöringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

1 Senaste lydelse 1994:2074. 18

Prop. 2001/02:11

3 Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 25 september 1997 om kommittédirektiv för en översyn av totalförsvarspliktens tillämpning och andra pliktfrågor m.m. (dir.1997:106).

Utredningen som antog namnet 1998 års pliktutredning fick i uppdrag enligt direktivet och senare utfärdade tilläggsdirektiv (dir.1998:49 och dir.1999:85) att göra en översyn av tillämpningen av systemet med tota l- försvarsplikt. Utredningen lämnade sitt betänkande Totalförsvarsplikten den 22 mars 2000 (SOU 2000:21).

En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. De lagförslag som läggs fram i betänkandet finns i bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinsta n- serna finns i bilaga 3. Remissyttrandena och en sammanställning av dessa finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (dnr Fö2000/775/MIL).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 10 maj 2001 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Vissa lagförslag har härefter justerats i huvudsak i enlighet med La g- rådets förslag. Vi återkommer i författningskommentaren till de sy n- punkter Lagrådet framfört och som inte enbart är av språklig karaktär. Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten med anledning av vad som förekommit vid lagrådsföredra gningen.

4 Inledning

4.1Politiska utgångspunkter

Sveriges totalförsvar skall präglas av hög teknisk nivå, kompetensu t- veckling och modernt ledarskap. Under de kommande tio åren kommer det svenska försvaret att utvecklas från ett invasionsförsvar till ett flex i- belt allsidigt användbart insatsförsvar. Sverige kommer att ha ett totalfö r- svar med en försvarsmakt i klass med Europas bästa.

Ett försvar där det är lika självklart att förbereda förband för att möta väpnade angrepp mot vårt land som att bidra till fred och stabilitet i i n- ternationella fredsfrämjande operationer. Totalförsvarets resurser skall dessutom kunna användas för att bistå övriga samhället med de unika resurser som vi gemensamt utvecklat.

För att detta försvar skall kunna nå dessa högt ställda mål krävs det att de människor som verkar inom totalförsvaret har en hög kompetens och känner arbetsglädje och engagemang. Det handlar om allt från officerare till civila planerare, från produktutvecklare inom industrin till servicemekaniker inom myndigheterna men framför allt handlar det om de unga

19

människor som genomför grundutbildning för att därefter bemanna h u- vuddelen av totalförsvarets olika befattningar.

Genom denna proposition kommer de totalförsvarspliktigas situation att förändras. Alla vet att de totalförsvarspliktigas situation successivt har förändrats under 1990-talet utan att bestämmelser och ersättningssystem följt denna utveckling. I och med dagens proposition kommer detta fö r- hållande att förändras.

Den moderna plikten bygger till skillnad från invasionsförsvarets ti lllämpning på en högre grad av frivillighet. Totalförsvarsplikten utgör grunden för bemanningen i totalförsvaret. Genom plikten garanteras t o- talförsvaret den bästa bemanningen. Den som är bäst lämpad för en b e- fattning skall tas ut för uppgiften. En person är sällan bäst lämpad om han eller hon inte finner att den utbildning personen skall avsätta en del av sitt liv till kan uppfattas som relevant för försvaret eller för individen själv.

Det är mot denna bakgrund som regeringen avvisar ett pliktsystem som kallar in unga människor till tjänstgöring utan att det finns ett behov. Det är också med detta motiv som den enskildes motivation skall få ett större genomslag vid mönstringen.

För att denna syn på systemet skall fungera krävs det ett antal förbät t- ringar som rör den totalförsvarspliktiges situation före, under och efter grundutbildningen. Detta för att de som lägger ett år av sitt liv som tota l- försvarspliktiga skall uppleva att de bär med sig en tillgång i livet efter genomförd utbildning.

Före utbildningen handlar det om att man får rätt information om vad utbildningarna inom totalförsvaret innebär så att man kan bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning man är motiverad att genomgå en utbildning inom totalförsvaret. Detta omfattar både unga män och kvi n- nor och det är regeringens uttalade vilja att antalet kvinnor som väljer att genomföra utbildningar inom totalförsvaret ökar. Eftersom det inte för närvarande är aktuellt att utöka skyldigheten att fullgöra värnplikt till att även gälla kvinnor spelar informationsarbetet före mönstringen en avg ö - rande roll, om ambitionen att öka andelen kvinnor som genomgår grun d- utbildning inom totalförsvaret också skall bli verklighet.

Under utbildningen handlar det givetvis i första hand om att de utbil d- ningar som genomförs bedrivs med ett modernt ledarskap, att utbil d- ningsförutsättningarna är bra, att utbildningstidens längd inte är längre än vad som krävs för att nå utbildningsmålen och att de är kopplade till krigsuppgiften.

Utifrån denna grund måste den enskilde uppfatta sig som rättvist b e- handlad i jämförelse med jämnåriga kamrater som inte genomför utbil d- ning inom totalförsvaret.

En viktig del i detta är att den totalförsvarspliktige får skälig ekon o- misk kompensation. Med regeringens förslag förändras ersättningarna avsevärt inte bara under utbildningen utan även den första tiden efter utbildningen genom ett nytt system med en utryckningspremie. Förslagen innebär också att försä kringsskyddet förbättras.

Regeringen moderniserar även disciplinsystemet. En anpassning mot hur samhället i övrigt hanterar dessa frågor skall ske. Det nuvarande rättssystemet lever kvar från en tid med en helt annan syn på den disc i- plinansvarige som individ. En annan viktig fråga som regeringen avser

Prop. 2001/02:11

20

att återkomma till är hur den enskildes rättssäkerhet skall säkerställas Prop. 2001/02:11 under utbildningstiden utöver vad som föreslås i denna proposition. Den

senaste tidens signaler inom detta område måste tas på största allvar. Det är aldrig acceptabelt att en enskild individ uppfattar att hans eller hennes person är hotad.

Genom förändringarna som föreslås i denna proposition tas avgörande steg för att införa en modern tillämpning av totalförsvarsplikten. Men några saker återstår. Detta innefattar bl.a. arbetet med att utveckla det civila meritvärde som den som genomfört utbildningar inom totalförsv a- ret tar med sig in i arbetslivet. Det kan handla om certifieringar, intyg eller andra bevis som den enskilde kan ha användning av. Ett omfattande arbete har startat både inom Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil b e- redskap och i Regeringskansliet för att utveckla denna viktiga del i att höja värdet av totalförsvarets utbildningar. Resultatet av detta arbete kommer att verkställas successivt med början under nästa år.

Genom den nya synen på totalförsvarsplikten får vårt land ett totalfö r- svar som bemannas med duktiga, kreativa och positiva personer som, efter egen förmåga, bidrar till att stärka vårt lands värnkraft. Detta samt i- digt som de utgör grunden i vårt arbete med att delta i internationella fredsfrämjande operationer. Utan väl utbildade, engagerade och frivilliga unga människor kommer våra möjligheter att bidra till ökad säkerhet att begränsas. Det är regeringens uppfattning att denna proposition skapar de bästa förutsättningarna för totalförsvaret i framtiden.

4.2Allmänt om totalförsvarsplikten

En skyldighet att tjänstgöra för att försvara landet har funnits länge i Sv e- rige. Den 1 juli 1995 trädde lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt i kraft (prop. 1994/95:6 och 87, bet. 1994/95: FöU1, rskr. 1994/95:78). Den ersatte ett flertal lagar som innehöll pliktbestämmelser däribland värnpliktslagen (1941:967) och civilförsvarslagen (1960:74). Samma dag trädde även lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning och lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. i kraft. I sa m- manhanget kan nämnas att den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europako n- ventionen) då hade inkorporerats med svensk rätt så att konventionen blev gällande som svensk lag här i landet. I lagstiftningsärendet om E u- ropakonventionen konstaterade Fri- och rättighetsutredningen att svensk lagstiftning (däribland värnpliktslagen och civilförsvarslagen) stod i överensstämmelse med konventionen (SOU 1993:40 del B s. 34 och 35 samt 126). Saken berördes inte vidare i propositionen och utskottsbetä n- kandena (prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, 1994/95:KU5).

Totalförsvarsplikten skall trygga totalförsvarets personalförsörjning. Totalförsvarsplikten gäller för varje svensk medborgare samt för varje utländsk medborgare som är bosatt i Sverige från det år han eller hon fyller 16 år till och med det år han eller hon fyller 70 år. Enligt lagen skall tjänstgöringsskyldigheten fullgöras som värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbil d-

21

ning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. Prop. 2001/02:11 Den allmänna tjänsteplikten fullgörs endast under höjd beredskap.

Endast män som är svenska medborgare är skyldiga att mönstra och fullgöra värnplikt eller civilplikt med grundutbildning som är längre än 60 dagar. Skyldighet att fullgöra värnplikt gäller från det år som den t o- talförsvarspliktige fyller 19 år till slutet av det år han fyller 47 år. Vid mönstringen skall den totalförsvarspliktige underrättas om beslut om i n- skrivning för värnplikt eller civilplikt eller i utbildningsreserv eller, om han saknar förutsättningar för att fullgöra värnplikt eller civilplikt, beslut att han inte är skyldig att fullgöra sådan tjänst. Den som har placerats i utbildningsreserven kan senare tas i anspråk, efter beslut av regeringen, när det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap för att grun d- utbildas med värn- eller civilplikt.

Rätten att efter ansökan få vara vapenfri finns kvar. Den vapenfria tjänsten regleras dock inte längre som ett undantag från värnpliktstjäns t- göringen utan som ett av flera tjänstgöringsalternativ inom ramen för totalförsvarsplikten.

Lagen om totalförsvarsplikt har medfört en flexiblare användning av totalförsvarets personalresurser. Hur många som skall skrivas in med stöd av totalförsvarsplikten styrs enligt lagen av behovet av totalfö r- svarspliktiga för att lösa det militära och civila försvarets uppgifter i krig och Försvarsmaktens fredstida beredskap.

Lagen om totalförsvarsplikt innehåller också bland annat bestämmelser om inskrivning, utbildningstider, förmåner, uppskov och straff. Svenska kvinnor kan, utöver skyldigheten att genomgå grundutbildning för civi l- plikt i högst 60 dagar, frivilligt genomgå en antagningsprövning för i n- skrivning för värnplikt eller civilplikt med lång grundutbildning. En kvinna som skrivs in för värnplikt eller civilplikt med lång grundutbil d- ning blir skyldig att fullgöra utbildning enligt samma bestämmelser som gäller för männen. Detta innebär att kvinnan är skyldig att fullgöra rep e- titionsutbildning och att tjänstgöra under höjd beredskap.

5 Mönstring, inskrivning och krigsplacering

5.1Inskrivning efter mönstring

Regeringens förslag: Den totalförsvarspliktige skall senast fyra m å- nader efter mönstringen underrättas om inskrivningsbeslutet eller b e- slut om att han inte är skyldig att fullgöra grundutbildning som är längre än 60 d agar.

Inskrivning i utbildningsreserven skall upphöra efter fem år räknat från utgången av det kalenderår när den totalförsvarspliktige skrevs in. Om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap får regeringen besluta att inskrivningen inte skall upphöra. Inskrivningen i u t- bildningsreserven skall dock alltid upphöra vid utgången av det kale n- derår som den totalförsvarspliktige fyller 30 år.

22

Utredningens förslag i denna del stämmer i huvudsak överens med Prop. 2001/02:11 regeringens. Utredningen har dock föreslagit att utbildningsreserven skall

ersättas av ett beredskapsregister. Utredningen har inte föreslagit någon längsta tid för inskrivning i utbildningsreserven.

Remissinstanserna: Totalförsvarets pliktverk har föreslagit att i n- skrivningsbeslutet skall fattas två gånger om året. Verket anser att det bör ha en skyldighet att meddela inskrivningsbeslutet senast sex månader efter mönstringen. När det är lämpligt skall verket meddela inskrivning s- beslutet tidigare. Totalförsvarets pliktverk anser också att utbildningsr e- serven inte skall byta namn till beredskapsregister. Verket anser att systematiken blir svår för den enskilde om alternativen blir inskrivning, r e- gistrering eller beslut om befrielse.

Överstyrelsen för civil beredskap tillstyrker utredningens förslag att e r- sätta utbildningsreserven med ett beredskapsregister. Överstyrelsen anser dock att själva uttrycket beredskapsregister är en för intetsägande b e- nämning på dem som skall utgöra en resurs som skall möjliggöra tillväxt under ett anpassningskede.

Arbetsmarknadsstyrelsen har inte tillstyrkt förslaget att ersätta utbil d- ningsreserven med ett beredskapsregister. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att arbetskraften, i vilken även de totalförsvarspliktiga ingår, i sig är en totalförsvarsresurs där också den totalförsvarspliktige individen i och med sin anställning är en tillgång för totalförsvaret. Att, i nuvarande s ä- kerhetspolitiska läge, upprätta ett register för totalförsvarspliktiga för lång grundutbildning och som då endast ska stå i detta register i reserv för att i ett anpassningsskede kunna tas i anspråk, torde inte vara behö v- ligt. En ökning av numerären pliktiga, lämpliga för lång grundutbildning, kan enligt styrelsens uppfattning mycket väl inrymmas i det årliga uttaget under en anpassningsperiod.

Remissinstanserna har i övrigt ställt sig bakom utredningens förslag eller inte haft något att invända mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Motivationens betydelse för tjänstgöringen

I dag följer av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt att, om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige har förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt, Totalförsvarets pliktverk skall placera honom i en eller flera befattningsgrupper samt skriva in honom för vär n- plikt eller civilplikt eller i en utbildningsreserv. Ur varje befattningsgrupp skall de som är bäst lämpade skrivas in för tjänstgöring. Vid denna bedömning har den enskildes motivation till att fullgöra värnplikt eller civilplikt stor betydelse.

I propositionen Totalförsvarsplikt (prop.1994/95:6 sid 128, bet. FöU1, rskr. 1994/95:78) uttalades att om en totalförsvarspliktig har särskilda skäl för att genomgå grundutbildningen, bör detta tillmätas betydelse vid bedömningen av lämpligheten. Sådana särskilda skäl angavs vara att den totalförsvarspliktige vill utbilda sig till yrkes- eller reservofficer. Som motiv för att införa en särskild bestämmelse om att hänsyn skall tas till den enskildes önskemål, angavs att det även i övrigt vid lämplighetsb e-

23

dömningen skall tillmätas stor betydelse att den totalförsvarspliktige är Prop. 2001/02:11
särskilt motiverad att genomgå grundutbildning.  
Insikten om motivationens betydelse samt det förhållandet att behovet  
av antalet totalförsvarspliktiga har minskat har också medfört att Tota l-  
försvarets pliktverk har ändrat sin praxis på så vis att verket vanligtvis  
inte på nytt kallar in den som dömts för brott mot totalförsvarsplikten.  
Regeringen anser att detta synsätt skall gälla även fortsättningsvis vid  
lämplighetsbedömningen. Vår bedömning är, i likhet med utredningens,  
också att än större hänsyn skall tas till den enskildes inställning till  
tjänstgöringen vid urvalet. I princip fungerar all verksamhet bäst med  
deltagare som har en positiv inställning till den verksamhet som de deltar  
i. Även om de totalförsvarspliktiga ytterst tjänstgör med plikt så är deras  
inställning av stor betydelse för verksamheten. Vid urvalet bör, enligt  
regeringens uppfattning, särskild hänsyn även tas till den enskildes vilja  
att pröva internationell tjänst.  
Den enskildes egna önskemål bör i möjligaste mån beaktas vid såväl  
avgörandet om han skall tas ut för grundutbildning som är längre än 60  
dagar, som vid avgörandet om i vilken befattningsgrupp han skall plac e-  
ras. Vid lämplighetsbedömningen bör därför motivationen fortsättning s-  
vis i fler fall än hittills få avgörande betydelse för inskrivningsbeslutet.  
Naturligtvis infinner sig inte motivationen av sig själv utan av största vikt  
är att grundutbildningen som sådan kan framstå som bra för den enskilde.  
Ett stort ansvar vilar i denna del på de utbildningsansvariga myndighe-  
terna. Vi lägger således stor vikt vid att de totalförsvarspliktiga som är  
bäst lämpade skall skrivas in för tjänstgöring. Vid bedömningen av vilka  
som är bäst lämpade skall den enskildes motivation till tjänstgöringen  
vara ett mycket tungt vägande skäl.  
Inskrivning  
Den totalförsvarspliktige som i dag genomgår mönstring skall vid möns t-  
ringen underrättas om inskrivningsbeslutet eller ett beslut om att han inte  
är skyldig att fullgöra värnplikt eller civilplikt. Detta innebär i praktiken  
att mönstringen avslutas med att mönstringsförrättaren diskuterar lämplig  
placering med den totalförsvarspliktige. När den totalförsvarspliktige  
lämnar mönstringen så har han ett beslut med sig om, var och när han  
skall tjänstgöra.  
Dagens ordning innebär att vissa utbildningsplatser kan ”ta slut” redan  
första halvåret. Det innebär att lämpliga personer som mönstrar i slutet  
av året inte kan placeras på den befattning som de är mest lämpade för  
och helst vill komma ifråga för. Genom att förlägga inskrivning till n å-  
gon eller några tidpunkter per år så får man en jämnare och mer rättvis  
fördelning av utbildningsplatserna.  
Nackdelen är att den som mönstrar i början av en sådan period som l ö -  
per innan inskrivningsbesluten fattas, kan få vänta relativt länge på sitt  
inskrivningsbeslut. Risken är att många som i samband med mönstringen  
fått en positiv syn på grundutbildningen efter hand tappar intresset för  
tjänstgöringen. Går det lång tid mellan mönstring och inskrivning finns  
även risk för att många söker till högskoleutbildningar samt inrättar sina  
liv i övrigt utan att ta hänsyn till den tjänstgöring som de eventuellt kan  
komma att tas ut till. 24

En ordning med inskrivningar vid tre tillfällen per år borde enligt r e- Prop. 2001/02:11 geringens mening leda till att relativt få personer får vänta som längst

fyra månader på ett beslut. De negativa konsekvenserna kan också öve r- bryggas genom att den mönstrande vid mönstringen får ett preliminärt besked om han kommer att skrivas in eller inte, vilken typ av befattning eller verksamhet som kan bli aktuell samt tiden för in- och utryckning. Totalförsvarets pliktverk bör med relativt hög sannolikhet kunna lämna sådana besked på grundval av den erfarenhet som verket har. Det är dock mycket viktigt att man för den enskilde gör klart att det just är fråga om sannolikhetsbedömningar. Ett sådant preliminärt besked är inte bindande och kan således inte heller överklagas. Av stor betydelse är även att den totalförsvarspliktige får besked om när inskrivningsbeslutet kommer att fattas.

Fördelningen på befattningar eller verksamheter av de tjänstgöring s- skyldiga som bedöms lämpliga för grundutbildning som är längre än 60 dagar skall ske vid några få tillfällen per år för hela landet. Vår uppfat t- ning är att beslut om inskrivning skall fattas vid minst tre tillfällen per år. Denna ordning innebär inte någon förändring av det förhållandet att den totalförsvarspliktige skall få sin inkallelse i god tid före inställelsen, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Det måste finnas utrymme för eventuell fö rnyad prövning och överklagande.

En inskrivning i utbildningsreserven upphör i dag vid utgången av det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller 30 år. Regeringen delar utredningens bedömning att det normalt saknas behov av att låta inskri v- ningen kvarstå längre tid än fem år från inskrivningstillfället. Först i ett osäkrare omvärldsläge finns skäl att låta inskrivningen i utbildningsr e- serven vara längre. Vi anser dock att det inte finns behov av att låta n å- gon stå kvar i utbildningsreserven längre tid än vad som är fallet enligt i dag gällande bestämmelse. I övrigt anser regeringen inte att det finns skäl att ändra bestämmelserna rörande utbildningsreserven.

5.2Krigsplacering

Regeringens förslag: En krigsplacering skall upphöra tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, om det inte finns särskilda skäl för att den skall kvarstå.

En anmälan från bemanningsansvarig om behovet av totalförsvar s- pliktiga skall anses som en framställning om krigsplacering. Krigsplacering skall då beslutas i enlighet med anmälan om inte den bema n- ningsansvarige anmäler annat.

Ett beslut om krigsplacering får ändras av den som är bemanning s- ansvarig inom ramen för dennes krigsorganisation. Beslut om ändrad krigsplacering skall anmälas till Totalförsvarets pliktverk. Totalfö r- svarets pliktverk fattar beslut om ändrad krigsplacering av den som är krigsplacerad i en för flera bemanningsansvariga gemensam verksa m- het. Beslutet fattas efter framställan från den bemanningsansvarige i samråd med den myndighet som regeringen bestämmer.

Utredningens förslag i denna del stämmer i huvudsak överens med

regeringens.

25

Remissinstanserna: Totalförsvarets pliktverk har anfört att det i b e- slutet om krigsplacering är tillräckligt att ange i vilket slag av verksamhet den som har grundutbildats skall kunna tjänstgöra. En sådan ordning är möjlig enligt dagens bestämmelse i 3 kap. 12 § lagen om totalförsvar s- plikt. Av yttrandet från Statens räddningsverk framgår att verket inte tillstyrker utredningens förslag att de totalförsvarspliktiga som fullgjort grundutbildning för civilplikt tills vidare skall kunna krigsplaceras som en kollektiv resurs för förstärkning i ett anpassningsskede (krigsplacering i en verksamhet). Räddningsverket anser att en kommunal krigsplacering är väsentlig för kommunernas möjlighet att fullt ut kunna fullgöra sitt planerings- och bemanningsansvar under höjd beredskap. Remissinstanserna har i övrigt ställt sig bakom utredningens förslag eller inte haft n å- got att invända mot det.

Skälen för regeringens förslag

Allmänt om krigsplacering

Krigsorganisationen är den organisation som Försvarsmakten skall kunna inta och civila beredskapsmyndigheter kunna övergå till under höjd b e- redskap. Kommuner och landsting skall övergå till krigsorganisation vid högsta beredskap. Vid beredskapslarm skall hela Försvarsmakten krig s- organiseras. Krigsorganisationen skall utformas så att myndigheter och motsvarande organ kan lösa de uppgifter de svarar för i krig. En föru t- sättning för att verksamheten skall fungera är att den kan bemannas med för verksamheten utbildade personer. Genom krigsplacering skall tota l- försvarsverksamheten tillförsäkras den bemanning som behövs vid höjd beredskap.

Beslut om krigsplacering av totalförsvarspliktiga som fullgjort grun d- utbildning fattas av Totalförsvarets pliktverk. Ansvaret för att olika tota l- försvarsverksamheter bemannas ligger dock på det organ som svarar för verksamheten. Totalförsvarets pliktverk kan därför bara fatta beslut om krigsplacering efter en framställan från det organ som är bemanningsa n- svarigt.

Totalförsvarets pliktverk skall se till att ingen krigsplaceras för mer än en uppgift. För att klara detta håller myndigheten ett register för krig s- placerad pliktpersonal och ett särskilt register för annan personal. Av det sistnämnda registret framgår om en viss person tillhör nyckelpersonalen hos en arbetsgivare och därför inte bör skrivas in med värnplikt eller c i- vilplikt för någon annan verksamhet. Beslut av Totalförsvarets pliktverk om krigsplacering kan inte överklagas men kan däremot ändras.

En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning har förvä r- vat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift skall krig s- placeras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är lämplig för. Den som har genomgått en längre grundutbildning än 60 dagar krigsplaceras som huvudregel i den befattning som han eller hon har grundutbildats för. Om det från totalförsvarets synpunkt är väsentligt bättre får han eller hon dock krigsplaceras i en annan befattning eller verksamhet. Den som har fullgjort en grundutbildning i Försvarsmakten kan alltså bli krigsplacerad i en personalreserv eller i en viss funktion i det civila försvaret. Den som efter grundutbildningen inte blir krigsplac e-

Prop. 2001/02:11

26

rad i en befattning i krigsorganisationen blir i stället krigsplacerad i en Prop. 2001/02:11 verksamhet.

Behov av förändring

Systemet för krigsplacering behöver bli betydligt mer flexibelt. För fö r- band som skall ha en hög beredskap bör bemanningen ske med krigspl a- cering i en befattning så som i stor utsträckning också görs i dag. För många förband bör det dock räcka med mer övergripande jämförelser mellan tillgången på och behovet av grundutbildade totalförsvarspliktiga. Krigsplaceringsbeslutet behöver av det skälet inte vara detaljerat utan kan ange i vilket slag av verksamhet som den grundutbildade skall kunna tjänstgöra.

Motsvarande resonemang gäller även för det civila försvaret. Det inn e- bär att totalförsvarspliktiga som före ett anpassningsskede grundutbildas för uppgifter i krigsorganisationen hos kommunerna kan krigsplaceras som en kollektiv resurs för förstärkning i ett anpassningsskede. Först i anpassningsskedet fördelas den gemensamma resursen mellan kommuner genom krigsplacering i befattningar.

Redan i dag krigsplaceras många totalförsvarspliktiga efter fullgjord grundutbildning i en verksamhet. Regeringen ser inga hinder för att de n- na utveckling ökar. Förfarandet ryms inom ramen för gällande lagstif t- ning.

Många som i dag utbildas för civilplikt krigsplaceras inte på grund av att någon framställan om krigsplacering inte inkommer till Totalförsv a- rets pliktverk. I detta sammanhang vill regeringen erinra om krigsplaceringsbeslutets betydelse för den enskilde. För många totalförsvarspliktiga kan krigsplaceringsbeslutet utgöra den formella bekräftelsen på att han eller hon har förvärvat den förmåga som fordras för uppgiften under höjd beredskap. Krigsplaceringen är också ett besked om att den utbildade behövs i en krigssituation. Regeringen anser därför att bemanningsansvarigas begäran till Totalförsvarets pliktverk om inskrivning för civil- eller värnplikt även skall uppfattas som en begäran om krigsplacering om någon särskild framställan inte inkommer. Överstiger antalet totalfö r- svarspliktiga som fullgjort grundutbildningen det av kommunerna anmälda behovet eller kommunerna efter utbildningen har anmält att beh o- vet har minskat, krigsplaceras överskottet lämpligen i en verksamhet som kan fungera som en personalreserv i ett anpassningsläge (kollektiv resurs).

I dag är det bara Totalförsvarets pliktverk som kan besluta om krig s- placering. För att ytterligare underlätta förfarandet rörande krigsplacering bör Försvarsmakten och andra bemanningsansvariga organ ha rätt att själva inom ramen för den egna krigsorganisationen besluta om ändrad krigsplacering. Det kan till exempel gälla en övergång från personalr e- serv till ordinarie befattning eller placering i ett annat förband än det u r- sprungliga. Alla sådana beslut skall givetvis anmälas till rekrytering s- myndigheten, Totalförsvarets pliktverk, för registrering. Är det fråga om ändring av krigsplaceringsbeslut för den som är krigsplacerad i en ver k- samhet som är gemensam för flera bemanningsansvariga bör ändringsb e- slutet fattas av Totalförsvarets pliktverk.

27

Huvudregeln är som ovan understrukits att ingen skall vara krigsplace- Prop. 2001/02:11 rad som inte har förmåga att fullgöra de uppgifter som han eller hon är

krigsplacerad för. Har en längre tid förflutit från senaste tjänstgöringstil l- fället, minskar utbildningens värde och aktualitet. Den krigsplacerades kompetens kan, vid utebliven repetitionsövning, förutsättas ha avtagit i sådan grad att krigsplaceringen bör hävas. Regeringen ser regleringen av tiden för krigsplacering som en garanti för att totalförsvaret tillförsäkras den bemanning som behövs samtidigt som den enskilde inte riskerar att utföra uppgifter som han eller hon inte har förutsättningar för. Längre tid än tio år bör inte förflyta utan någon tjänstgöring för att en krigsplacering skall stå kvar, om inte särskilda skäl föreligger.

6Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll

Regeringens förslag: Utbildning för fredsfrämjande verksamhet kan ingå i grundutbildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.

Utredningens förslag i denna del stämmer i huvudsak överens med regeringens. Utredningen har dock föreslagit att allt deltagande i utbil d- ning inom ramen för internationellt samarbete som avses i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall omfattas av totalförsvarsplikten. Utredningen har också föreslagit att det i utbil d- ningen skall kunna ingå att med plikt delta i internationella operativa insatser, t.ex. på grund av bilaterala avtal om minröjning, om deltagandet kan inordnas i utbildningsplanen för utbildningen och regeringen har medgivit det.

Remissinstanserna: Försvarsmakten har yttrat att myndigheten utöver vad utredningen har föreslagit vill ha ett system med direktinskrivning till förband avsedda för internationella insatser. Officersförbundet har ansett att utbildningsmoment som avses specifikt för den internationella fredsfrämjande eller fredbevarande tjänsten kan ingå i grundutbildnin g- en. Statens räddningsverk delar inte utredningens uppfattning att totalfö r- svarspliktiga med plikt skall delta i internationella operativa insatser. Överstyrelsen för civil beredskap ställer sig tveksamma till att med plikt utnyttja totalförsvarspliktiga för internationella operativa insatser. Näm n- den för personalvård för totalförsvarspliktiga har biträtt förslaget att i n- foga övningsmoment som har relevans för fredsfrämjande insatser. Nämnden anser det däremot inte vara acceptabelt att under utbildning med stöd av plikt ta ut personal till internationella operativa insatser. Riksrevisionsverket har påpekat att utredningen även borde ha utrett och bedömt alternativa utbildningssystem för internationell verksamhet. – Värnpliktssystemet passar således sämre för rekrytering av personal med hög beredskap för internationella fredsfrämjande insatser. Värnpliktsr å - det har dock ansett att deltagande i utbildning för fredsfrämjande ver k- samhet och deltagande i internationella operativa insatser även fortsät t-

28

ningsvis skall kräva den enskildes samtycke. Civilpliktsrådet motsätter Prop. 2001/02:11 sig starkt utredningens förslag att regeringen på grund av till exempel

bilaterala avtal skall kunna beordra totalförvarspliktiga att delta i inte r- nationella insatser som ett led i utbildningen. Svenska kyrkan har avstyrkt förslaget att totalförsvarspliktiga deltar under utbildning i verksamhet som ställer högre krav på ett moget och gott omdöme samt kunskap att bemästra situationen. Remissinstanserna i övrigt har ställt sig bakom u t- redningens förslag eller lämnat dem utan invändning.

Skälen för regeringens förslag

Grundläggande förutsättningar för utbildningsplikten

Regeringsformen garanterar varje medborgare ett skydd gentemot det  
allmänna mot frihetsberövanden och vissa andra begränsningar i rörels e-  
friheten. Begränsningar i rörelsefriheten får göras i lag endast för att til l-  
godose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begrän s-  
ningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det  
ändamål som har föranlett den. Reglerna om totalförsvarsplikt är att b e-  
trakta som begränsningar av rörelsefriheten.  
Bestämmelserna om utbildningsplikt motiveras av att den som är t o-  
talförsvarspliktig är skyldig att fullgöra beredskaps- och krigstjänst.  
Grundutbildningen syftar till att ge de totalförsvarspliktiga en sådan  
grundläggande utbildning att de kan fullgöra de uppgifter som det fö r-  
band eller den organisation där de tjänstgör kan komma att ställas inför i  
krig. Utbildningens praktiska och teoretiska innehåll styrs av detta mål.  
För att inte komma i konflikt med den grundlagsskyddade rörelsefriheten  
finns i dag särskilt angivet i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt att  
grundutbildningen skall ge de kunskaper och färdigheter som krigsupp-  
giften kräver.  
Försvarsmaktens utökade internationella engagemang medför ökade  
behov för myndigheten att även i detta arbete använda den resurs som de  
totalförsvarspliktiga utgör samt att utbilda dem för att klara dessa up p-  
gifter. Regeringens uppfattning är, i likhet med utredningens och flera  
remissinstansers uppfattning, att utbildning som inte korresponderar med  
en skyldighet att tjänstgöra går utöver vad som är nödvändigt med hä n-  
syn till ändamålet med utbildningen. Totalförsvarsplikten innebär inte  
någon skyldighet att tjänstgöra i internationell fredsfrämjande verksa m-  
het. Uppgiften att tjänstgöra internationellt bygger på ett frivilligt åt a-  
gande från den enskilde genom ingående av ett anställningsavtal. U t-  
gångspunkten skall därför alltjämt vara att det skall finnas en koppling  
mellan utbildningen och en tjänstgöringsplikt. Avsaknaden av en sådan  
koppling bryter den grundläggande ordning som nuvarande utbildnings-  
plikt bygger på. Den begränsning i rörelsefriheten som följer av utbil d-  
ningsplikten skulle därmed gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn  
till det ändamål som har föranlett utbildningsplikten. Utbildning som  
endast har betydelse för anställning i utlandsstyrkan kan därför inte ske  
med stöd av utbildningsplikten inom ramen för totalförsvarsplikten.  
I detta sammanhang vill regeringen understryka att totalförsvarsplikt i-  
ga inte med stöd av totalförsvarsplikten är skyldiga att delta i annan  
verksamhet som Försvarsmakten har att utföra. Deltagande i olika up p- 29
 
drag som Försvarsmakten har kan ibland framstå som bra övningstillfä l- Prop. 2001/02:11
len. Men är verksamheten inte planerad som en övning utan i första hand  
för att utföra ett arbete saknas många gånger de moment som just kara k-  
teriserar en övning inbegripet frågor om säkerhet och kontroll. I sådan  
verksamhet, såsom till exempel minröjningsoperationer utomlands, skall  
de totalförsvarspliktigas deltagande grundas på frivillighet, vilket också  
är fallet idag.  
Betydelsen av en förändrad krigsuppgift  
Utgångspunkten skall således alltjämt vara att endast utbildning som är  
av betydelse för den totalförsvarspliktiges beredskaps- eller krigstjäns t-  
göring får ingå i grund- och repetitionsutbildningen. Med hänsyn till den  
ändrade inriktningen av det svenska försvaret anser regeringen att de n u-  
varande reglerna om utbildningens innehåll ger en mycket stor hand-  
lingsfrihet när det gäller att anpassa utbildningen efter skiftande behov  
och resurser. Den omdaning som nu sker inom det svenska försvaret från  
ett traditionellt invasionsförsvar till ett modernt insatsförsvar innebär att  
den tänkta krigsuppgiften inte längre har samma innehåll. Många pra k-  
tiska och teoretiska utbildningsmoment har förlorat sin betydelse samt i-  
digt som nya moment aktualiseras. Den ändrade inriktningen av Fö r-  
svarsmakten som pågår kommer därför att kunna medföra mycket lång t-  
gående förändringar av utbildningens innehåll i förhållande till idag. T i-  
digare har man ansett att totalförsvarspliktiga inte kan anses skyldiga att  
delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för intern a-  
tionellt samarbete. Regeringen menar att förändringen av Försvarsma k-  
ten gör att man numera kan se annorlunda på den saken.  
Vid bedömningen av vad som skall ingå i utbildningen har den som är  
utbildningsansvarig att ta hänsyn till utbildningstidens längd, ansvaret för  
att ge den utbildning som den totalförsvarspliktige behöver och utbil d-  
ningsmålen för krigsuppgiften. Utbildningsmoment som primärt ingår i  
förberedelserna för en eventuell internationell tjänstgöring får ges under  
grund- och repetitionsutbildningen om de också stärker den totalfö r-  
svarspliktiges förmåga att fullgöra de uppgifter som kommer att krävas  
av honom eller henne under tjänstgöring i krig. Handlingsfriheten b e-  
gränsas i praktiken endast av kravet på att utbildningen skall ge den tota l-  
försvarspliktige förutsättningar att kunna fullgöra de uppgifter som kan  
komma att krävas av honom eller henne under tjänstgöring i krig. Själ v-  
fallet måste utbildningsmålet nås inom den angivna utbildningst iden.  
Ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid bedömningen av vad som  
skall ingå i utbildningen är en sådan självklarhet som att de totalförsvar s-  
pliktiga inte får utsättas för obefogade risker. Skaderisken får aldrig  
överstiga vad som kan anses acceptabelt. Det utbildningsmoment som  
innebär minst skaderisk skall väljas när alternativa moment finns och  
utbildningsmålet ändå kan uppnås.  
Hur starkt sambandet mellan ett visst teoretiskt eller praktiskt utbild-  
ningsmoment och den totalförsvarspliktiges förmåga att lösa en krig s-  
uppgift måste vara för att utbildningen skall anses tillåten kan inte u t-  
tryckas exakt. Bedömningen görs, som idag, av den som svarar för u t-  
bildningen. I de fall där anknytningen är svag eller obefintlig bör det  
tänkta utbildningsmomentet utgå. Det är också helt klart att utbildning s- 30
moment som utgör förberedelse för ett bestämt utlandsuppdrag, så kallad Prop. 2001/02:11
missionsinriktad utbildning, inte kan ges inom ramen för grund- eller  
repetitionsutbildning. Regeringen delar utredningens uppfattning att ut-  
bildning som ges för bevaknings- eller posttjänst för fredsbevarande  
verksamhet däremot faller inom ramen för sådan utbildning som bör  
kunna genomföras. Sådan utbildning stärker den totalförsvarspliktiges  
förmåga att verka i en förändrad säkerhetspolitisk omvärld och därmed  
också hans eller hennes förmåga att fullgöra de uppgifter som det fö r-  
band eller den organisation där han eller hon tjänstgör kan komma att  
ställas inför i krig. Mot bakgrund av det som nu har sagts anser regerin g-  
en att det i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt bör föras in en föreskrift  
som klarlägger att det i grundutbildningen och repetitionsutbildningen  
kan ingå utbildning för fredsfrämjande verksamhet, om den ger eller  
vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigs-  
uppgiften kräver.  
Utbildning enligt lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande  
verksamhet  
I lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet har r e-  
geringen bemyndigats att sända en väpnad styrka utomlands för att delta i  
utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt  
samarbete. Med utbildning avses i lagen även övning. Lagen möjliggör  
att låta en svensk väpnad styrka delta i övningar som genomförs inom  
ramen för samarbetet Partnerskap för fred (PFF) utan riksdagens sa m-  
tycke. I samband med lagens tillkomst konstaterades att deltagande i ut-  
bildning för fredsbevarande verksamhet som äger rum inom ramen för  
internationellt samarbete inte primärt är att betrakta som ett led i utbil d-  
ningen av värnpliktiga för krigsbefattningar i det svenska försvaret, prop.  
1993/94:244 s. 8. En värnpliktig ansågs därför, som framgår av det för e-  
gående, inte med stöd av den då gällande värnpliktslagen skyldig att  
delta i sådan utbildning. Det fordras därför i dag att den totalförsvar s-  
pliktige lämnar sitt samtycke om han skall delta i sådan utbildning. Vid  
deltagande får den totalförsvarspliktige dock tillgodoräkna sig tiden som  
fullgjord grundutbildning eller repetitionsutbildning.  
Det svenska försvaret har sedan tillkomsten av lagen om utbildning för  
fredsfrämjande verksamhet förändrats avsevärt. Sverige deltar i fred s-  
främjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete inte e n-  
bart för att bidra till fred och säkerhet i omvärlden utan också för att  
verksamheten är av betydelse för vår nationella försvarsförmåga. Som  
framgått ovan övergår det svenska försvaret från att ha varit ett traditi o-  
nellt invasionsförsvar till att bli ett modernt insatsförsvar. Den tänkta  
krigsuppgiften är till stora delar förändrad. Regeringen finner att delt a-  
gande i internationella övningar är av stort värde för det nya svenska i n-  
satsförsvaret. Verksamheten som bedrivs inom ramen för detta intern a-  
tionella samarbete ger nämligen utbildning och erfarenheter som ut-  
vecklar den nationella försvarsförmågan. Som nyss har sagts är det alltså  
regeringens uppfattning att den här typen av utbildnings- och övning s-  
moment normalt sett stärker den enskildes förmåga att klara de bere d-  
skaps- och krigsuppgifter som han eller hon kan komma att ställas inför i  
krig. Det kan dock förekomma utbildning och övning inom ramen för 31
 

lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet som inte har betyde l- Prop. 2001/02:11 se för den totalförsvarspliktiges krigsuppgift. Den typen av utbildning

och övning omfattas inte av totalförsvarsplikten. Vid denna bedömning skall man inte enbart titta på varje enskild individs uppgift. Avgörande är utbildningens eller övningens betydelse för den grupp som den totalfö r- svarspliktige ingår i vid fullgö randet av krigsuppgiften.

Utbildning och övning för fredsfrämjande verksamhet äger rum såväl i Sverige som utomlands. Regeringen ser inte något skäl för att begränsa utbildningsplikten bara till utbildning och övning i Sverige.

Mot bakgrund av vad som här sagts anser regeringen att bestämmelsen om att särskilt samtycke krävs av den totalförsvarspliktige vid deltagande i utbildning enligt lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall ändras. När ett deltagande är av betydelse för en totalförsvarspli k- tigs förmåga att fullgöra krigsuppgiften skall det inte längre krävas sa m- tycke från den totalförsvarspliktige. Varje sådant deltagande måste ställas mot utbildningsplanen och utbildningsmålen.

7 Personskadeskyddet

7.1Ersättning vid personskada

Regeringens förslag: Bestämmelserna om ersättning vid skada skall vara de samma oavsett om den totalförsvarspliktige fullgör lång eller kort grundutbildning eller repetitionsutbildning.

Livränteunderlaget bestäms till minst fem prisbasbelopp vid tilläm p- ning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Alla som fullgör grund- eller repetitionsutbildning skall ha samma rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt allmänna olägenheter till följd av skadan som följer av lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Utredningens förslag stämmer i princip överens med regeringens. U t- redningen har dock föreslagit att livränteunderlaget skall vara sju och ett halvt prisbasbelopp.

Remissinstanserna: Försvarsmakten har i sitt yttrande påtalat att ett livränteunderlag om sju och ett halvt prisbasbelopp motsvarar en inkomst som endast få totalförsvarspliktiga skulle kunna uppnå genom eget arb e- te. Livräntan är då rehabiliteringshämmande varför Försvarsmakten a v- styrkt förslaget i den delen. Kammarrätten i Göteborg har inte tillstyrkt att livränteunderlaget skall vara minst sju och ett halvt prisbasbelopp. Kammarrätten har ansett att den inte kan ställa sig bakom ett förslag som innebär att en som är anställd i Försvarsmakten kan få betydligt mindre ersättning än en totalförsvarspliktig som skadas vid samma tillfälle. Statens trygghetsnämnd har föreslagit att garantinivån för livränteunderlaget skall motsvara en inkomstnivå som ansluter till vad som utgör den g e- nomsnittliga inkomstnivån för den av lagen om allmän försäkring sky d- dade personkretsen. Remissinstanserna har i övrigt i huvudsak ställt sig bakom utredningens förslag eller inte haft något att invända mot det.

32

Skälen för regeringens förslag

Nuvarande bestämmelser

Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd gäller för den som tjänstgör enligt lagen om totalförsvarsplikt eller inställer sig till möns t- ring eller annan uttagning enligt den lagen eller till antagningsprövning enligt lagen om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civi l- plikt med längre grundutbildning. Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även på den som frivilligt deltar i verksamhet inom tota l- försvaret. Begreppet ”skada” innefattar enligt lagen om statligt perso n- skadeskydd både olycksfallsskada och sjukdom (prop. 1976/77:64 s. 127).

Enligt 10 § lagen om statligt personskadeskydd lämnas ersättning för sjukdom, bestående nedsättning av arbetsförmågan och dödsfall. Personskadeskyddet omfattar enligt 6 § skada som har ådragits under skyddstiden. Med den tolkning av begreppet skada som gjorts innebär detta att skyddet omfattar de allra flesta skador och sjukdomar som den totalförsvarspliktige kan drabbas av under skyddstiden. Med skyddstid avses enligt 4 § den tid som löper mellan att den första färden påbörjas till i n- ställelsen till dess att den sista färden från verksamheten avslutats. I 7 och 8 §§ har vissa presumtionsregler tagits in som anger när en skada skall anses ha uppkommit. Reglerna innebär att om någon har varit utsatt för ett olycksfall under skyddstiden, skall skada som han eller hon då ådragit sig anses vara orsakad av olycksfallet, om övervägande skäl talar för det. Om skada till följd av annat än olycksfall visar sig efter skyddst i- den skall den anses vara ådragen under skyddstiden om verksamheten skäligen kan antas ha väsentligt bidragit till skadan. Även vid sjukdom skall en motsvarande presumtion göras.

Vid bestämmande av sjukpenning tillämpas vissa i 10 § lagen om sta t- ligt personskadeskydd angivna bestämmelser i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Enligt 3 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring har den som är sjukförsäkrad enligt lagen om allmän försäkring vid a r- betsskada rätt till samma förmåner från sjukförsäkringen som vid annan sjukdom. Hel sjukpenning utges med 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst med avdrag för en karensdag. Många totalförsvarspliktiga har dock inte haft något arbete före inryckningen. Den sjukpenninggrunda n- de inkomsten går då inte att fastställa eller blir mycket låg. I stället får ett sjukpenningunderlag enligt 12 § första stycket lagen om statligt perso n- skadeskydd bestämmas med hjälp av vissa minimibelopp kopplade till den skadades ålder. Enligt dessa regler gäller för den som omfattas av bestämmelserna om längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen om totalförsvarsplikt att sjukpenningunderlaget inte får beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring för tid före 21 årsålder, fyra och en halv gånger prisbasbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och fem gånger prisbasbeloppet för tid från och med 25 års ålder.

För totalförsvarspliktiga som inte omfattas av bestämmelserna om lång grundutbildning – dvs. de som tas ut för en kortare grundutbildning eller fullgör repetitionsutbildning – och skadas under utbildningen tillämpas i motsvarande situation reglerna om vissa minimibelopp kopplade till den skadades ålder som återfinns i 4 kap. 10 § andra stycket lagen om arbets-

Prop. 2001/02:11

33

skadeförsäkring. Enligt dessa regler får sjukpenningunderlaget inte be- Prop. 2001/02:11
räknas till lägre belopp än vad som motsvarar två gånger prisbasbeloppet  
för tid före 21 års ålder, två och en halv gånger prisbasbeloppet för tid  
mellan 21och 25 års ålder och tre gånger prisbasbeloppet för tid från och  
med 25 års ålder.  
Enligt 13 § lagen om statligt personskadeskydd kan vidare en särskild  
sjukpenning utges om en totalförsvarspliktig under grundutbildning som  
är längre än 60 dagar har ådragit sig sjukdom under skyddstiden, utryc k-  
ningsmånaden eller den efterföljande månaden och denna sjukdom sätter  
ned den totalförsvarspliktiges förmåga att skaffa sig inkomst genom a r-  
bete med minst en fjärdedel. Denna form av sjukpenning utges vid sjuk-  
dom som på grund av bestämmelserna i 6 – 8 §§ inte täcks av lagens ö v-  
riga ersättningsbestämmelser. Om den totalförsvarspliktige samtidigt har  
rätt till annan ersättning enligt lagen om statligt personska deskydd, sjuk-  
penning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller sjuk penning enligt  
lagen om allmän försäkring, utges den särskilda sjuk penningen endast  
om den är högre. Hel särskild sjukpenning utges som annan sjukpenning.  
Även vid bestämmande av livränta tillämpas vissa i 10 § lagen om stat-  
ligt personskadeskydd angivna bestämmelser i lagen om arbetsskadeför-  
säkring. Den som genom arbetsskada fått sin förmåga att skaffa inkomst  
genom arbete nedsatt med minst en femtondel har enligt 4 kap. 1 § lagen  
om arbetsskadeförsäkring rätt till ersättning i form av livränta, om den  
årliga förlusten inte understiger en fjärdedels prisbasbelopp. Livränteu n-  
derlaget bestäms enligt 4 kap. 5 § lagen om arbetsskadeförsäkring i stort  
på samma sätt som den sjukpenninggrundande inkomsten enligt 3 kap.  
2 § lagen om allmän försäkring. Går det inte att fastställa någon sjukpe n-  
ninggrundande inkomst får även för livräntan reglerna i 12 § första  
stycket lagen om statligt personskadeskydd när det gäller de som fullgör  
längre grundutbildning och reglerna i 4 kap. 10 § andra stycket lagen om  
arbetsskadeförsäkring om vissa minimibelopp kopplade till den skadades  
ålder tillämpas.  
De grundläggande ersättningsbestämmelsernas omfattning  
Under grund- och repetitionsutbildningen utsätts de totalförsvarspliktiga  
för risker som de i annat fall inte skulle ha utsatts för. Detta gäller oavsett  
om det är fråga om kort eller lång grundutbildning eller repetitionsu t-  
bildning. Dessa risker motiverar ett trygghetssystem som är lika för alla.  
Bestämmelserna i lagen om statligt personskadeskydd är tänkta att u t-  
göra ett grundskydd. Bestämmelserna innebär att den totalförsvarsplikt i-  
ge garanteras en viss miniminivå på ersättningen vid skada. Denna g a-  
rantinivå kommer som regel inte att tillämpas på en totalförsvarspliktig  
som skadas om han eller hon redan är etablerad på arbetsmarknaden. Det  
kan därför tyckas onödigt med en reglering som omfattar personer som  
normalt sett inte kommer att kunna dra nytta av systemet. Regeringen  
anser, i likhet med utredningen, att det skulle vara stötande om det i n å-  
got enskilt fall av en eller annan anledning skulle kunna innebära att  
sjukpenningunderlaget sätts lägre för en totalförsvarspliktig vid fullg ö -  
rande av kort grundutbildning eller repetitionsutbildning än vid lång  
grundutbildning. 34
Den som ådragit sig en skada som omfattas av lagen om statligt per- Prop. 2001/02:11
sonskadeskydd har även rätt till ersättning av staten enligt lagen  
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. Rätten till ersät t-  
ning för skada som den totalförsvarspliktige har ådragit sig under ledi g-  
het eller annan fritid m.m. är förmånligare för den som fullgör längre  
grundutbildning än 60 dagar än för den som fullgör kort grundutbildning  
eller repetitionsutbildning. Regeringen är av den uppfattningen att det  
inte heller här finns någon anledning att göra skillnad mellan dem som  
fullgör kortare eller längre grundutbildning eller repetitionsutbildning.  
Bestämmelserna om ersättning vid ideell skada m.m. bör således ändras  
så att rätten till ersättning är lika oberoende av utbildningen.  
Grundprincipen skall alltså vara att de grundläggande bestämmelserna  
om ersättning vid skada och sjukdom för totalförsvarspliktiga skall vara  
lika oavsett utbildningstidens längd. Denna princip skall självfallet också  
gälla vid fastställande av garanterat livränteunderlag och ersättning för  
sjukvårdskostnader.  
Livränteunderlagets storlek  
Som ovan redogjorts för under nuvarande bestämmelser gäller enligt  
12 § första stycket lagen om statligt personskadeskydd att livränteunde r-  
laget för totalförsvarspliktiga bestäms med hjälp av vissa minimibelopp  
kopplade till den skadades ålder. Dessa nivåer som gäller för den som  
fullgör längre grundutbildning än 60 dagar motsvarade år 1997 geno m-  
snittsinkomsten för respe ktive ålderskategori.  
Socialförsäkringssystemet, i fråga om ersättning vid arbetsoförmåga,  
utgår från att den skadade har ett visst arbete som ger en viss inkomst.  
Det är inkomstbortfallet som den skadade skall kompenseras för. Li v-  
ränteunderlagets storlek har betydelse för det fall den skadade får en b e-  
stående invaliditet till följd av en skada. Livränteunderlaget är således  
unikt för varje enskild person och avhängigt av personens egna förutsät t-  
ningar. Eftersom totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning oftast  
inte har etablerat sig på arbetsmarknaden har de inte något livränteu n-  
derlag eller i vart fall ett mycket lågt sådant. För de personer som inte har  
etablerat sig på arbetsmarknaden är det svårt att individuellt beräkna ett  
livränteunderlag utan någon typ av schabloner. Användningen av sch a-  
blonbelopp skapar förutsättningar för en rättvis och lika behandling samt  
förutsägbarhet av bestämmelsens tillämpning. Den så kallade ålderstra p-  
pan är således ett sådant schablonsystem. För att ytterligare förenkla  
reglerna bör ålderstrappan ersättas med ett minsta livränteunderlag oa v-  
sett ålder. Anknytningen till inkomstläget i olika åldersgrupper kan i  
stället beaktas vid fastställandet av schablonen för livränteunderlag. Den  
största gruppen av totalförsvarspliktiga som genomgår utbildning är i  
åldern 19–21 år. Det är rimligt att den genomsnittliga lönen för denna  
åldersgrupp utgör riktmärke för schablonen. Förändringen kommer n a-  
turligtvis att medföra att några kan komma att bli något överkompens e-  
rade. Såväl översom underkompensation ligger dock i systemet med att  
använda sig av schabloner. Det viktiga är dock, enligt regeringens fö r-  
menande, att så få enskilda individer som möjligt kommer att få ett li v-  
ränteunderlag som inte motsvarar den inkomst som de skulle ha haft om  
dessa inte hade fullgjort utbildningen. Regeringen delar således utred- 35

ningens förslag om att ålderstrappan inte skall tillämpas vid bestämma n- Prop. 2001/02:11 de av livränteunderlaget. Jämförelsevis kan nämnas att för den som sk a-

das i sin anställning i utlandsstyrkan bestäms livränte underlaget till minst sju prisbasbelopp oberoende av dennes ålder vid skadetillfället. Livränt e- underlaget har bestämts med utgångspunkt från vad som är lägsta lön i utlandsstyrkan. Därmed säkerställs att den som skadas under tjänstg ö - ringen i utlandsstyrkan har ett garanterat försäkringsskydd även om han eller hon vid skadetillfället ännu inte genom tjänstgöringen har kvalific e- rat sig för detta livränteu nderlag.

Går man ifrån den så kallade ålderstrappan och bestämmer livränteu n- derlaget till ett gemensamt högre belopp kan det enligt Statens trygghet s- nämnd få en rehabiliteringshämmande effekt. Risken uppstår när livrä n- tan kan komma att bli högre än arbetsinkomsten som den skadade skulle kunna uppnå. Även Försvarsmakten har påtalat denna risk. Regeringen förstår nämndens tveksamhet i detta avseende. Vi anser å vår sida att risken för dessa negativa effekter i praktiken ofta kommer att vara myc k- et liten och kan delvis motverkas av vilken nivå som det minsta garanterade livränteunderlaget läggs på.

Medellönen på hela arbetsmarknaden för personer mellan 18 och 24 år är enligt tillgänglig statistik cirka 15 000 kronor per månad. Det motsv a- rar i det närmaste ett livränteunderlag om fem prisbasbelopp. Regeringen menar att ett minsta garanterat livränteunderlag om fem prisbasbelopp för totalförsvarspliktiga är väl avvägt.

Ett livränteunderlag om fem prisbasbelopp innebär också att totalfö r- svarspliktiga och anställda inom Försvarsmakten som tjänstgör sida vid sida har i princip samma socialförsäkringsmässiga skyddsnivå. Risken för skada är ofta lika. Det skulle därför kunna framstå som stötande om den totalförsvarspliktige får en livränta på betydligt högre belopp än den som är anställd. Regeringen vill i detta sammanhang peka på att bestä m- melsen om ett garanterat minsta livränteunderlag för totalförsvarspliktiga är till för att garantera den skadade ersättning för det inkomstbortfall som skadan medför i form av nedsatt eller bristande arbetsförmåga. Denna reglering avser således inte att kompensera den totalförsvarspliktige för deltagande i en verksamhet som han eller hon inte själv kan påverka. Regeringen kommer istället att i förordning införa ett system med en statlig riskgaranti som avser att ekonomiskt kompensera totalförsvar s- pliktiga som skadas under sin utbildning. Denna riskgaranti kan till skillnad från sjukpenning och livränta betraktas som en skadeersättning som tar hänsyn till de inslag av tvång och merrisk som finns i totalförsvar s- verksamheten.

7.2Rehabiliteringsansvaret

Regeringens förslag: Utbildningsansvarig myndighet skall utreda, planera insatser samt stödja och hjälpa en totalförsvarspliktig som skadas under utbildning så att han eller hon får lämplig arbetsträning eller u t- bildning.

Utbildningsansvarig myndighet skall ekonomiskt bidra till en utbildning som motiveras av eller förlängs till följd av skadan.

36

Utbildningsansvarig myndighet skall även ekonomiskt bidra till andra särskilda rehabiliteringsinsatser.

Rehabiliteringsansvaret skall bestå i tre år. Tiden skall kunna förlängas med ytterligare två år.

Utredningens förslag stämmer i huvudsak överens med regeringens. Utredningen har dock föreslagit att kommunerna skall omfattas av reh a- biliteringsansvaret.

Remissinstanserna: Arbetsmiljöverket har påtalat att någon begrän s- ning i tiden i princip inte finns i nuvarande regler i arbetsmiljölagen för anställda. Arbetsgivarverket har ansett att något ytterligare rehabiliteringsansvar inte bör genomföras utan ytterligare särskild bered ning. Statens räddningsverk har ansett att dagens rehabiliteringsansvar fungerar bra. Remissinstanserna i övrigt har ställt sig bakom eller har inte haft något att invända mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Ett bra ersättningssystem för totalfö r- svarspliktiga som ådrar sig en personskada är viktigt. En annan viktig fråga som hänger nära samman med ersättningen är det stöd som kan lämnas i samband med den skadades rehabilitering. Allmänna bestä m- melser om rehabilitering finns i 22 kap. lagen (1962:381) om allmän fö r- säkring. Rehabiliteringsinsatserna enligt lagen om allmän försäkring b e- gränsas i princip till ett års tid med hänsyn till reglerna om rehabilite r- ingspenning. Vissa möjligheter till förlängning finns dock. En arbetsg i- vares rehabiliteringsansvar gäller dock så länge en a nställning fortgår.

För den som är anställd i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten och skadas under sin tjänstgöring har Försvarsmakten ett särskilt rehabiliteringsansvar som gäller oavsett om anställningen i Försvarsmakten har upphört eller inte. Ansvaret gäller under tre år men kan förlängas med två år. Rehabiliteringsansvar för anställda i utlandsstyrkan innebär att Fö r- svarsmakten i samråd med den skadade skall utreda behovet av åtgärder för att den skadade skall återfå full arbetsförmåga eller för att stärka den skadades möjligheter att i framtiden försörja sig genom förvärvsarbete. Om det är möjligt, skall Försvarsmakten ge den skadade lämplig arbet s- träning inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten skall också medverka till att den skadade får tillgång till lämplig yrkesu t- bildning eller fortbildning som är ägnad att stärka hans eller hennes fö r- värvsförmåga. Även frågorna om arbetsträning och utbildning skall di s- kuteras och genomföras i samråd med den skadade. Utredningen skall resultera i en skriftlig plan. Försvarsmakten skall vidare ge ekonomiskt stöd till en utbildning som motiverats av eller förlängts till följd av sk a- dan. Utgångspunkten är att den skadade i vart fall inte skall försättas i en sämre ekonomisk situation än om han eller hon hade kunnat fullfölja sina ursprungliga utbildnings- eller yrkesplaner. Försvarsmakten skall också ge stöd till andra åtgärder som främjar den skadades återgång till arbet s- livet samt till anskaffande av hjälpmedel som den skadade behöver (jfr. prop. 1998/99:68 s. 19–20).

Regeringen delar utredningens mening att i sak samma rehabiliteringsprocess bör gälla också för den som skadas under fullgörande av vär n- plikt eller civilplikt vid grund- och repetitionsutbildning. Det är rimligt att den som ansvarar för utbildningen också skall ha ett ansvar för pers o- ner som skadas under sådan verksamhet trots att något arbetsgivar-

Prop. 2001/02:11

37

/arbetstagarförhållande inte föreligger. Regeringen anser att samhället har ett långtgående ansvar för de totalförsvarspliktiga som skadas under utbildningen eftersom denna ytterst sker med plikt. Vi föreslår därför att totalförsvarspliktiga skall omfattas av ett mer långtgående rehabilite r- ingsansvar. Rehabiliteringsansvaret är en del av personskadeskyddet. Skyddstiden regleras i 4 § lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

De totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning är unga personer som ofta inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Den utbildningsansvariga myndighetens rehabiliteringsstöd kommer därför till stor del i n- nebära att stöd lämnas för att den skadade skall kunna fullfölja sina u r- sprungliga utbildnings- eller yrkesplaner. Med hänsyn till samhällets u t- veckling kommer det i praktiken inte sällan att bli fråga om långa utbil d- ningar på högskolenivå. Ibland kan då frågan uppkomma om den utbil d- ning den skadade önskar är rimlig både i förhållande till kostnaden samt den skadades förutsättningar. En avvägning får då göras i varje enskilt fall. Den enskildes önskemål bör dock väga tungt. Ekonomiskt stöd till en utbildning som föranleds av eller förlängs till följd av en skada bör ges om det framstår som skäligt med hänsyn till skadan och omständi g- heterna i övrigt. Rehabiliteringsansvaret innebär inte att den myndighet som är utbildningsansvarig nödvändigtvis skall bekosta hela utbildnin g- en.

Målet med rehabiliteringen bör vara att den skadades kompetens höjs så att han eller hon kan få ett tillfredsställande arbete på den öppna a r- betsmarknaden.

Rehabiliteringsansvaret bör bestå under en längre tid. Regeringen anser att tre år är en rimlig gräns. I vissa fall kan det dock vara befogat med ännu längre tid. Vid vissa svårare skador kan arbetsträning m.m. ta sä r- skilt lång tid i anspråk. Det kan också förekomma att den utbildning som ansetts lämplig tar längre tid än tre år. Det bör därför finnas möjlighet att utsträcka ansvaret ytterligare två år om det finns särski lda skäl.

Tidsfristen bör enligt vår mening räknas från och med den tidpunkt då de faktiska rehabiliteringsåtgärderna kan inledas. När denna tidpunkt inträffar får avgöras från fall till fall. Utredningen av de åtgärder som behöver vidtas skall således vara klar innan tidsfristen börjar löpa.

Den utbildningsansvariga myndighetens stöd skall ses som ett ko m- plement till annat stöd som lämnas den skadade. I de fall den skadade har en arbetsgivare som därmed också har ansvar för rehabiliteringen bör den samordnas med arbetsgivarens. Regeringen ser särskilt att detta kan bli aktuellt för den som fullgör repetitionsutbildning. Totalförsvarspliktiga som fullgör repetitionsutbildning är som regel något äldre och har etabl e- rat sig på arbetsmarknaden. Naturligtvis skall den utbildningsansvariga myndigheten även samarbeta med berörda myndigheter som har ansvar för att den totalförsvarspliktige får det stöd han eller hon har rätt till. Sä r- skilt när det gäller utredningen om den skadades behov av insatser och den planering som genomförts kan det finnas anledning till samarbete med försäkringskassan. Det rehabiliteringsansvar som den utbildningsa n- svariga myndigheten åläggs innebär inte att det rehabiliteringsansvar som andra myndigheter och eventuella arbetsgivare har enligt andra bestämmelser på något sätt minskar eller bortfaller. Det nu föreslagna rehabil i- teringsansvaret skall således som ovan sagts utgöra ett komplement till

Prop. 2001/02:11

38

och förstärkning av det system som gäller idag. Beslut som den utbil d- Prop. 2001/02:11 ningsansvariga myndigheten fattar med stöd av de nu föreslagna nya b e-

stämmelserna om rehabilitering skall, i likhet med vad som gäller enligt lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, kunna öve r- klagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid öve r- klagande till kammarrätt.

7.3Ersättning till anhöriga

Regeringens förslag: Anhöriga till totalförsvarspliktiga som fullgör grund- eller repetitionsutbildning och skadas skall få ersättning för vissa kostnader från den utbildningsansvariga myndigheten.

Utredningens förslag stämmer överens med regeringens. Remissinstanserna har tillstyrkt eller inte haft någon synpunkt på fö r-

slaget.

Skälen för regeringens förslag: Försvarsmakten har enligt 11 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten möjlighet att ek o- nomiskt stödja anhöriga till skadade i utlandsstyrkan genom att ge den anhörige skälig ersättning för de kostnader som uppstår. Det kan t.ex. röra sig om ökade boendekostnader, kostnader för barntillsyn, kostnader för resor till en plats där arbetsträning eller andra rehabiliteringsinsatser äger rum eller dylikt. Ersättning ges inte för utebliven arbetsinkomst. Det är också möjligt för en anhörig vid långvarig läkarvård att få ersättning för minst ett besök i månaden under tiden för sjukhusvistelsen. Ersät t- ningen omfattar kostnader för resa, uppehälle och för förlorad inkomst efter samma grunder som för ersättning av allmänna medel till vittnen m.fl. Skäligt ekonomiskt bidrag till kostnader för psykosocialt stöd till anhöriga som Försvarsmakten inte själv kan tillhandahålla omfattas oc k- så av bestämmelsen.

Syftet med en bestämmelse om att anhöriga till den som skadats skall få ersättning för vissa kostnader har tillkommit för att underlätta för a n- höriga att engagera sig i rehabiliteringen av den som skadats. Det är ofta ytterst väsentligt för resultatet av övriga rehabiliteringsinsatser att de a n- höriga engagerar sig i rehabiliteringen. Den som ansvarar för rehabil i- tering bör därför sträva efter att i samråd med den skadade uppmuntra och stödja sådant engagemang från de anhörigas sida. Medverkan i reh a- bilitering kan ibland bli omfattande eller på annat sätt mycket ekon o- miskt kännbart för den anhörige, samtidigt som rehabiliteringssynpunkter starkt talar för att den anhöriges insatser bör fortsätta. Regeringen anser att den myndighet som är ansvarig för en totalförsvarspliktigs grund- eller repetitionsutbildning skall ekonomiskt bistå anhöriga till totalförsvarspliktiga som skadas under utbildningen. Den här typen av ersät t- ningsbestämmelser till förmån för anhöriga till totalförsvarspliktiga som skadas skall således införas.

I likhet med vad som gäller enligt lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten skall beslut gällande ersättning till anhöriga kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

39

8 Förmåner Prop. 2001/02:11

Regeringens förslag: De totalförsvarspliktiga får efter genomförd lång grundutbildning en utbildningspremie motsvarande dagersättningsbeloppet multiplicerat med antalet tjänstgöringsdagar. Ett tillägg till utbil d- ningspremien, långtidspremie, skall lämnas till de totalförsvarspliktiga som fullgjort en grundutbildning som omfattar mer än 400 dagar.

Totalförsvarspliktiga skall under viss grundutbildning ges tillfälle att utan kostnad delta i högskoleprovet i den utsträckning som regeringen bestämmer.

Utredningens förslag stämmer överens med regeringens. Remissinstanserna har ställt sig bakom utredningens förslag eller

lämnat det utan invändning.

Skälen för regeringens förslag: Förmåner för totalförsvarspliktiga regleras i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Förmånerna består dels av en dagersättning och ett utryckningsbidrag och dels av reseersättnin g- ar, bostadsbidrag och familjebidrag m.m. Dagersättningen under grundutbildning som är längre än 60 dagar (lång grundutbildning) uppgår till 50 kr per tjänstgöringsdag. Efter 230 tjänstgöringsdagar ges den totalfö r- svarspliktige ett tillägg till dagersättningen som ökar med antalet tjäns t- göringsdagar. Vid utryckning från lång grundutbildning får den totalfö r- svarspliktige ett utryckningsbidrag med 4 500 kronor. Utryckningsbidraget ges även till den som rycker ut utan att ha slutfört utbildningen och ändå har tjänstgjort i 120 dagar.

I dagens ersättningssystem ingår ett antal ekonomiska förmåner som i huvudsak syftar till att den som genomgår utbildning för värnplikt eller civilplikt inte skall lida ren ekonomisk förlust. Den typen av ersättning är bostadsbidrag, familjebidrag och reseersättning. Regeringen delar utredningens uppfattning om att dessa förmåner utgör en grundtrygghet för de totalförsvarspliktiga och självklart bör finnas kvar. Denna ekonomiska grundtrygghet är dock inte tillräcklig för att bidra till att åstadkomma en önskad ökning av motivationen till att fullgöra lång grundutbildning för värnplikt eller civilplikt. Ett ersättningssystem som bidrar till den enski l- des positiva syn på tjänstgöringen bör utformas. Dagens dagersättning och utryckningsbidrag framstår inte som motivationshöjande.

Utredningen har föreslagit att vid utformningen av en förändrad dage r- sättning bör jämförelse göras med studiemedelssystemets bidragsdel som gäller vid bland annat högskolestudier. Studiemedelssystemets bidragsdel var vid utredningstillfället 1 984 kronor per månad. Utredningen har dä r- för föreslagit att dagersättningen höjs till 66 kronor per dag vilket mo t- svarar 1 984 kronor i månaden. Regeringen delar synsättet att dagersät t- ningen till de totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning för vär n- plikt eller civilplikt ungefär skall ligga i nivå med vad studerande får i studiebidrag per månad. Regeringen avser att i förordning besluta om en höjning av dagersättningen till 66 kronor per dag för totalförsvarspliktiga under grundutbildning som är längre än 60 dagar i enlighet med utre d- ningens förslag. Dagersättningen skall vara densamma oavsett tjänstg ö -

40

ringstidens längd. Något tillägg till dagersättningen skall fortsättningsvis Prop. 2001/02:11 inte finnas.

Som tidigare sagts anser regeringen att förändringar i fråga om ersät t- ningssystemet är ett moment för att öka motivationen hos den enskilde för att fullgöra grundutbildning för värnplikt eller civilplikt. Ju längre en utbildning är desto större insatser behövs för att upprätthålla och öka motivationen hos den enskilde för utbildningen i fråga. Regeringen anser att det av utredningen föreslagna systemet med en utbildningspremie vars storlek är direkt kopplad till utbildningens längd kan utgöra ett starkt incitament för den enskilde för att påbörja och slutföra grundutbildnin g- en. Utbildningspremiens storlek är naturligtvis direkt avgörande för pr e- miens verkan i detta avseende.

Regeringen anser att utbildningspremien skall baseras på dagersät t- ningen och utbildningstidens längd. Genom att multiplicera dagersät t- ningen med antalet genomförda dagar i grundutbildningen för värnplikt eller civilplikt blir utbildningspremien för det fall utbildningen är 7,5 månader 15 180 kronor. För den som genomför 15 månaders grundu t- bildning blir premien 29 700 kronor. För att särskilt premiera de som fullgör de längsta utbildningarna bör ett tillägg till utbildningspremien ges, en extra långtidspremie, om 10 000 kronor. Långtidspremien skall lämnas till de som fullgör mer än 400 dagars grundutbildning.

Utbildningspremien bör betalas ut i form av en engångssumma och e n- dast under förutsättning att den totalförsvarspliktige har fullgjort hela den planerade tjänstgöringstiden. Naturligtvis skall avbrott i tjänstgöringen som orsakas av skäl som staten råder över eller avbrott till följd av skada vid tjänstgöring inte innebära att någon utbildningspremie inte betalas ut. I dessa fall bör en premie lämnas som motsvarar antalet faktiskt geno m- förda utbildningsdagar. Utbildningspremien bör dock aldrig vara mindre än 5 000 kronor. Utbildningspremien och tillägget till denna i form av en extra långtidspremie, skall ersätta utryckningsbidrag och det tillägg till dagersättningen som i dag ges. Utbildningspremien och den extra lån g- tidspremien skall vara skattefria. Regeringen avser även höja det nuv a- rande utryckningsbidraget från 4 500 kronor till 9 000 kronor fr.o.m. den 1 janari 2002 som en övergångsåtgärd. Regeringen är av den uppfat t- ningen att den föreslagna ändringen av förmånssystemet för de totalfö r- svarspliktiga som fullgör grundutbildning för värnplikt eller civilplikt innebär en rejäl förbättring för den enskilde. Det bör medföra att de tota l- försvarspliktiga känner sig mer positiva till tjänstgöringen som sådan. Vi är dock medvetna om att det inte räcker med enbart ekonomiska förbät t- ringar för att öka motivationen för att fullgöra en lång grundutbildning.

Av yttersta vikt är också att de totalförsvarspliktiga känner att utbil d- ningen är ändamålsenlig och att de känner sig delaktiga i totalförsvar s- verksamheten.

Inom Försvarsmakten ges i dag många totalförsvarspliktiga som ful l- gör lång grundutbildning möjlighet att utan kostnad delta i högskolepr o- vet. Regeringen anser att deltagande i högskoleprovet utan kostnad skall vara en sådan förmån som skall tillhandahållas alla totalförsvarspliktiga som fullgör lång grundutbildning. Antalet tillfällen som förmånen skall omfatta bör bestämmas i förordning. Förmånen att få delta i högskol e- provet utan kostnad är en sådan naturaförmån som är skattefri enligt 11

41

kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229). Regeringen anser dock att två Prop. 2001/02:11 tillfällen som utredningen har för eslagit framstår som väl avvägt.

9 Disciplinsystemet

9.1Disciplinsystemets påföljder

Regeringens förslag: Disciplinpåföljderna i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. skall vara varning, extratjänst och löneavdrag. Påföljden utegångsförbud avskaffas.

Påföljden extratjänst skall kunna kombineras med ett löneavdrag om det krävs med hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disc i- plinförseelsen begåtts.

Löneavdrag skall aldrig kunna verkställas med mer än en fjärdedel av ersättningen vid varje avlöningstillfälle.

Av lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. skall framgå att varning är att anse som den lindrigaste påföljden. Det skall också framgå av lagen att särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som talar för att påföljden kan stanna vid en varning.

Utredningens förslag stämmer överens med regeringens förslag. Remissinstanserna: Försvarsmakten har invänt att påföljden ut e-

gångsförbud behövs för att avskräcka från regelöverträdelser. Officersförbundet har ansett att dagens tillrättavisningssystem i princip är bra. Ändringar i syfte att ytterligare släta ut disciplinsystemet kan komma att motverka sitt syfte. Värnpliktsrådet har ansett att endast påföljderna va r- ning och extratjänst skall få användas i fredstid. Remissinstanserna i ö v- rigt har ställt sig bakom utredningens förslag eller lämnat förslagen utan kommentering.

Skälen till regeringens förslag: Lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. gäller för totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civiplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Lagen gäller även för den som g e- nomgår utbildning för att få militär anställning i Försvarsmakten, he m- värnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i b e- fattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation – under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga – och anställda i utlandsstyrkan i Försvarsmakten när de tjänstgör utomlands. I krig omfattar lagen alla som är tjänstg ö - ringsskyldiga i Försvarsmakten. Disciplinpåföljderna i lagen om disc i- plinansvar inom totalförsvaret, m.m. är idag varning, extratjänst, lönea v- drag och utegångsförbud. Enligt nuvarande ordning kan ett utegångsfö r- bud – men inte en extratjänst – kombineras med lönea vdrag.

Utegångsförbud är en frihetsberövande påföljd som i första instans beslutas utan medverkan av domstol genom ett förvaltningsrättsligt förf a- rande, och är som sådan i princip unik. Påföljden kan ifrågasättas på principiella grunder. Utgångspunkten bör enligt regeringens uppfattning vara att frihetsberövande påföljder som beslutas av annan än domstol inte

skall förekomma, om det inte är synnerligen motiverat.

42

Som skäl för att behålla utegångsförbudet kan anföras att det behövs en Prop. 2001/02:11
relativt kraftfull påföljd vid sidan av varning och extratjänst, för att s y-  
stemet skall verka avskräckande på potentiella regelöverträdare. Särskilt  
har påföljden ansetts motiverad för att hindra att främst personer som på  
grund av förvärvsarbete eller andra skäl är frånvarande från tjänsten skall  
kunna ”köpa sig” önskad ledighet.  
Regeringen föreslår nu att det vid uttagningen till tjänstgöring med t o-  
talförsvarsplikt i än högre grad än vad som gäller i dag, skall tas hänsyn  
till den enskildes motivation. Denna åtgärd medför enligt vår bedömning  
att disciplinära förseelser borde bli färre. De principiella invändningar  
som kan göras mot ute gångsförbudet som påföljd har sådan tyngd att det  
mot den angivna bakgrunden nu är dags att pröva ett disciplinsystem utan  
utegångsförbud. I detta sammanhang vill regeringen särskilt peka på att  
det finns andra möjligheter att ingripa mot den som sätter i system att  
vara borta från tjänsten. När frånvaron blivit så hög att den är ägnad att  
medföra avsevärt men för utbildningen eller tjänsten i övrigt kan det bli  
fråga om brott mot totalförsvarsplikten enligt 10 kap. 2 § första stycket  
lagen om totalförsvars plikt för vilket åtal skall väckas. Fö rseelsen blir då  
föremål för domstolsprövning. Genom att ta bort disciplinpåföljden ut e-  
gångsförbud uppnås också större likheter med disciplinsystemet som  
gäller för bland annat statsanställda enligt lagen (1994:260) om offentlig  
anställning. Den lagens disciplinpåföljder är varning och löneavdrag.  
Regeringen anser således, i likhet med utredningen, att påföljden ut e-  
gångsförbud inte län gre skall finnas kvar som disciplinpåföljd.  
Regeringen delar utredningens bedömning om att påföljden lönea v-  
drag skall finnas kvar. För att löneavdraget inte skall slå orimligt hårt  
mot de disciplinansvariga bör reglerna för verkställigheten ändras så att  
en maximigräns anger hur stort avdrag som får göras vid varje avl ö -  
ningstillfälle. Regeringen anser därför att löneavdrag för disciplinansv a-  
riga skall få göras högst med ett belopp som motsvarar en fjärdedel av  
dagersättning eller motsvarande ersättning per avlöningstillfälle och att  
detta skall framgå av lagen. Motsvarande begränsning gäller också för  
anställda som omfattas av lagen om offentlig anställning.  
När nu utegångsförbudet som nyss sagts föreslås upphöra som disc i-  
plinär påföljd anser regeringen att det i stället skall införas en möjlighet  
att kombinera påföljderna extratjänst och löneavdrag . Genom förslaget  
erbjuds en påföljdskombination som kan anses tillräckligt ingripande och  
därmed ha preventiv verkan för de grövre fallen.  
Regeringen anser, som framgått ovan, att disciplinsystemet skall inne-  
hålla påföljderna varning, extratjänst och löneavdrag. Disciplinsystemets  
syfte är inte att bestraffa utan att tillrättavisa. Strängare påföljd än vad  
som krävs för detta syfte skall då inte användas. Varning intar en sä r-  
ställning som den lindrigaste typen av påföljd jämfört med de andra två  
enligt regeringens uppfattning. Detta bör framgå av lagen. Det går dä r-  
emot inte att generellt slå fast att löneavdrag är en stränga re påföljd än  
extratjänst eller tvärtom.  

43

9.2 Vissa frågor om verkställighet av beslut Prop. 2001/02:11

Regeringens förslag: Beslut om disciplinpåföljden extratjänst skall, förutom när den disciplinansvarige själv begär det, få verkställas trots att det inte vunnit laga kraft endast om det behövs med hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen begåtts.

Om den som ålagts extratjänst efter överklagande i stället blir ålagd löneavdrag, skall avräkning ske för den tid under vilken extratjänsten verkställts. Om extratjänst inte kan verkställas skall den som meddelat beslutet omvandla den till löneavdrag. Vid avräkning och omvandling skall två timmars extratjänst anses motsvara en dags löneavdrag.

Utredningens förslag stämmer överens med regeringens.

Remissinstanserna: Föreningen Sveriges Auditörer har motsatt sig en begränsning av möjligheten att få låta verkställa ett beslut om discipli n- påföljd innan beslutet har vunnit laga kraft. Föreningen anser att det kan finnas situationer där sådan verkställighet är påkallad men svårligen kan motiveras av hänsyn till ordningen. Remissinstanserna i övrigt har ställt sig bakom utredningens förslag eller lämnat förslagen utan komment e- ring.

Skälen för regeringens förslag: I dag gäller att ett beslut om disciplinpåföljd skall verkställas snarast möjligt efter det att beslutet vunnit laga kraft. Om det behövs med hänsyn till ordningen inom den verksa m- het där disciplinförseelsen begåtts eller av någon annan särskild anle d- ning, får det i beslut om extratjänst eller utegångs förbud bestämmas att beslutet skall verkställas trots att det inte vunnit laga kraft. Vidare får ett beslut om extratjänst eller utegångsförbud alltid verkställas omedelbart om den disciplinansvarige begär det.

De möjligheter som finns för beslutande chef att – utan att det begärts av den disciplinansvarige – förordna att beslut om disciplinpåföljd skall verkställas omedelbart har kritiserats. I praktiken innebär omedelbar verkställighet att ett överklagande framstår som meningslöst. Visserligen kan den disciplinansvarige få moralisk upprät telse om beslutet undanröjs i högre instans, men extratjänsten är verk ställd och kan inte göras ogjord. En liknande ordning finns inte i samhället i övrigt. En näraliggande sit u- ation är när det i en brottmålsdom förordnas att den dömde skall kvarbli i häkte till dess domen vunnit laga kraft. Ett sådant beslut syftar emellertid till att hindra att vederbörande avviker, fortsätter sin brottsliga verksa m- het eller försvårar utredningen inför en eventuell förhandling i högre i n- stans. Motsvarande skäl finns inte beträffande de disciplinansvariga. Syftet med disciplinsystemet är preventivt. Det innebär att systemet skall vara så utformat och tillämpas så att det inte blir mer ingripande än vad som är nödvändigt med hänsyn till säkerheten och ordningen inom ver k- samheten.

Omedelbar verkställighet kan alltså principiellt ifrågasättas. Det går dock inte att bortse från att överklaganden kan användas i syfte att fö r- hala verkställigheten av ett beslut. Ett av syftena med möjligheten att besluta om omedelbar verkställighet utan att det är föranlett av hänsyn till ordningen inom verksamheten, är just att komma tillrätta med sådana missför hållanden. En totalförsvarspliktig tjänstgör endast under en b e-

gränsad tidsperiod vilket medför att tiden för att verkställa en extratjänst

44

också är begränsad. Regeringen är dock av den uppfattningen att den Prop. 2001/02:11 ökade hänsyn som kommer att tas till den enskildes motivation till tjäns t-

göringen kommer att innebära att en inskränkning av bestämmelsen om omedelbar verkställighet inte kommer att inverka menligt på verksa m- heten. Enbart det förhållandet att den disciplinansvarige inom en kort tid skall avsluta sin tjänstgöring innebär ju inte heller att omedelbar ver k- ställighet skall ske. Om utryckning är så nära förestående att tids fristen för överklagande hindrar verkställighet bör istället en annan påföljd (l ö - neavdrag) väljas.

Regeringens uppfattning är att ett disciplinsystem som bland annat omfattar totalförsvarspliktiga skall avvika så litet som möjligt från mo t- svarande regler för samhället i övrigt. Särlösningar bör inte väljas, om det inte finns starka skäl. För regeringen framstår det som fullt tillräckligt att låta möjlighe terna till omedelbar verkställighet av en disciplinär p å- följd begränsas till situationen då ordningen så kräver eller den discipli n- ansvarige samtycker till detta. Några andra tillräckligt starka motiv för möjlighet till direkt verkställighet finns inte. Istället anser regeringen att det bör finnas en möjlighet att omvandla extratjänst till löneavdrag om extratjänsten inte kan verkställas innan den disciplinansvariges tjänstg ö - ring är avslutad och man inte ansett att annan påföljd bör väljas.

I 38 § lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. anges i dag att om den som ålagts utegångsförbud efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag, skall avräkning ske under den tid utegångsförbudet hunnit verkställas. Av samma bestämmelse följer att en dags utegång s- förbud skall anses motsvara två dagars löneavdrag. Samma omräkning skall ske om utegångsförbud inte kan verkställas, t.ex. för att en totalfö r- svarspliktig har avslutat sin tjänstgöring. Motsvaran de bestämmelser om omräkning saknas i dag för extratjänst. I dag gäller istället att extratjän s- ten bortfaller i den del den inte har verkställts innan den disciplinansvariges pågående tjänstgöring har upphört.

Regeringen anser i likhet med utredningen att en beslutad extratjänst inte bör bortfalla om den inte kan verkställas på grund av att den disc i- plinansvarige har avslutat sin tjänstgöring. Som tidigare sagts så medför en möjlighet att omvandla extratjänst till löneavdrag att man kan undvika det stötande i att en disciplinansvarig går helt fri från påföljd vid en fö r- seelse. Risken för att överklagandeinstitutet används i detta syfte unda n- röjs med en så kallad omräkningsregel.

För att systemet skall bli förutsägbart krävs även regler om hur avrä k- ning och omvandling av påföljden extratjänst till löneavdrag skall ske. I dag gäller att en dags utegångsförbud anses motsvara två dagars lönea v- drag. Försvarsmakten tillämpar i disciplinärenden en omräkningsregel som innebär att en dags utegångsförbud anses motsvara fyra timmars extra tjänst. Ställer man dessa två omräkningsmodeller mot varandra i n- nebär det att en dags löneavdrag motsvarar två timmars extratjänst. Detta är enligt regeringens bedömning, vilken sammanfaller med utredningens, en rimlig avvägning.

45

9.3Auditörernas medverkan

Regeringens förslag: Yttrande från auditör skall alltid inhämtas om den disciplinansvarige begär det. Den disciplinansvarige skall erinras om sin rättighet att framställa en sådan begäran innan beslut tas.

Utredningens förslag: Utredningen har föreslagit att disciplinärenden skall kunna prövas på kompanichefsnivå i större utsträckning än vad som gäller idag.

Remissinstanserna: Justitieombudsmannen och Föreningen Sveriges Auditörer har föreslagit att, för det fall att den enskilde begär att yttrande från auditör tas in, frågan om disciplinansvar skall prövas på förband s- chefsnivå och handläggas på samma sätt som förseelser som inte är e r- kända. Försvarsmakten har påtalat att med den disciplinansvariges ovillkorliga rätt till att yttrande från auditör inhämtas går enkelheten och snabbheten i disciplinförfarandet på kompanichefsnivå förlorad. Re- missinstanserna i övrigt har inte haft något att invända mot utredningens fö rslag.

Skälen för regeringens förslag: Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs skall yttrande inhämtas från en auditör. Aud i- tören skall närvara vid handläggningen av ett disciplinärende i den u t- sträckning som det behövs och lämna råd i frågor om verkställighet av disciplinpåföljd. Auditören är medansvarig för de beslut i disciplinäre n- den som fattas på hans eller hennes tillstyrkan. Auditören utövar även tillsyn över handläggningen av disciplinärenden och ersättningsärenden. Yttrande från auditören behöver i dag inte tas in i ärenden om discipli n- ansvar om förfarandet inte kan antas utgöra brott, förseelsen har erkänts och förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning, extratjänst eller utegångsförbud i högst fem dagar.

Auditörens medverkan avser att garantera rättssäkerheten och att den juridiska kvalitén generellt hålls på en hög nivå vid handlägg ningen av disciplinärenden. Auditören har ett självständigt ansvar och representerar inte någon av parterna i ett disciplinärende. Det kan naturligtvis överv ä- gas om det skall vara obligatoriskt att inhämta yttrande från auditör i alla ärenden om disciplinansvar eftersom avgörandena alltid innehåller ett visst mått av juridiskt tänkande. Vidare innebär en ordning med yttrande från en ”utomstående” att risken för att det tas hänsyn till ovidkommande omständigheter minskar kraftigt. Emellertid förefaller det onödigt och ett slöseri med resurser att kon takta en auditör vid varje erkänd förseelse. Det gäller att finna en lämplig avvägning för när auditören skall kopplas in. De förutsättningar som i dag gäller för obligatoriskt yttrande från a u- ditör anser regeringen vara väl avvägda, nämligen att något yttrande inte behövs om ärendet skall avgöras på kompanichefsnivå. Regeringen anser dock till skillnad från utredningen att endast förseelser som inte bör me d- föra annan påföljd än varning bör få avgöras på kompanichefsnivå. N a- turligtvis krävs även fortsättningsvis att det skall vara fråga om erkända förseelser som inte kan antas utgöra brott. Vårt ställningstagande i denna del får konsekvenser för antalet fall där det är obligatoriskt med ett yt t- rande från auditören. Yttrande från auditören kommer att tas in i fler fall. Förslaget innebär att rättssäkerheten för den disciplinansvarige stärks ytterligare.

Prop. 2001/02:11

46

Regeringen delar utredningens uppfattning att yttrande från auditör Prop. 2001/02:11 dessutom alltid bör inhämtas om den disciplinansvarige begär det. En

möjlighet för den disciplinansvarige att alltid kunna få ett yttrande från auditören medför att ytterligare förtroende för systemet skapas. Den d i- sciplinansvarige skall upplysas om sin rättighet att begära yttrande från auditör.

Om yttrande från auditör inhämtas redan på kompanichefsnivå inom Försvarsmakten föreligger hinder i form av ”tvåinstansjäv” mot att sa m- me auditör yttrar sig igen, om beslutet i disciplinärendet begärs överprövat hos förbandschefen. Utredningen har föreslagit att detta kan lösas med att viceauditören lämnar ett av yttrandena. Regeringen, å sin sida, delar istället Justitieombudsmannens och Föreningen Sveriges Auditörers synpunkt om att dessa ärenden skall behandlas och handläggas som fö r- seelser som inte är erkända. Begär den disciplinansvarige att yttrande inhämtas – trots att förseelsen är erkänd, förseelsen inte kan antas utgöra ett brott och att förseelsen inte bör föranleda annan påföljd än varning – skall ärendet lämnas över för avgörande på förbandschefsnivå.

10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Författningsförslagen kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2002. De nya rehabiliteringsbestämmelserna skall omfatta alla som skadas under sin utbildning efter den 30 juni 2001. I fråga om ersättning till anhöriga i n- nebär denna reglering att ersättning i sådana fall kan betalas ut för ersät t- ningsgilla kostnader som uppkommit efter det att lagen trätt i kraft. Skadan som den enskilde drabbats av, och som en anhörig grundar sitt a n- språk på, måste dock ha uppstått efter den 30 juni 2001. För den som vid lagens ikraftträdande redan är under utbildning kommer övergången till det delvis nya förmånssystemet att närmare regleras i förordning. Öve r- gångsbestämmelser till lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom tota l- försvaret, m.m. är närmare motiverade i författningskommentaren, a v- snitt 12.2.

11 Kostnadskonsekvenser

De förslag till förbättrade villkor för totalförsvarspliktiga som regeringen nu har överlämnat till riksdagen medför vissa ekonomiska konsekvenser. Det är framför allt de förbättrade ekonomiska förmånerna och det fö r- bättrade personskadeskyddet som medför ökade kostnader. Regeringen föreslår vidare att de förändrade villkoren börjar gälla fr.o.m. den 1 juli 2002 och att det nuvarande utryckningsbidraget ökas fr.o.m. den 1 janu a- ri 2002.

Kostnaderna för 2002 är därför beräknade till 177 miljoner kronor och för 2003–2004 till sammanlagt cirka 291 miljoner kronor per år för det militära försvaret och 7 miljoner kronor per år för det civila försvaret.

47

Förslagen till ett nytt mönstrings- och inskrivningssystem samt förän d- Prop. 2001/02:11 rade registreringsrutiner med anledning av regeringens förslag till fö r-

ändrad krigsplacering innebär att verksamheten vid Totalförsvarets plik t- verk kan rationaliseras. Totalförsvarets pliktverk har redan påbörjat r a- tionaliseringsarbetet vilket möjliggör att anslaget 6:13 Totalförsvarets pliktverk kan minskas. För 2002 förs 16 miljoner kronor från anslaget 6:13 Totalförsvarets pliktverk till anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, b e- redskap och fredfrämjande truppinsatser m.m. Från och med 2003 berä k- nar regeringen att ca 30 miljoner kronor kan sparas årligen.

Regeringen har, som redovisats i försvarsbeslutspropostionen, för a v- sikt att tillfälligt under 2002–2004 minska utbildningsvolymerna för t o- talförsvarspliktiga som fullgör värnplikt. Det innebär 2002 att ca 55 mi l- joner kronor kan användas för att finansiera förslagen och att 108 milj o- ner kronor kan användas för att finansiera förslagen i föreliggande pr o- position 2003–2004. Därutöver har regeringen vid beräkningen av ansl a- gen 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsa t- ser m.m. och 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling i budgetpropositionen för 2002 beaktat konsekvenserna av fö r- slagen i föreliggande proposition. Det innebär att anslaget 6:1 Förband s- verksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. ökas med ca 116 miljoner kronor 2002 och 153 miljoner kronor 2003 och framåt. Anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling minskas med motsvarande belopp.

Kostnaderna för det civila försvaret skall finansieras inom ramen för berörda myndigheters ordinarie anslag.

Regeringens förslag om höjt livränteunderlag för totalförsvarspliktig personal (kap 7.1) medför ökade kostnader inom utgiftsområde 10 Ek o- nomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. Detta har beaktats vid beräknandet av den totala kostnaden för förslagen. Regeringen avser på tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen föra medel från utgiftsområde 6 Totalförsvar till utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp.

12 Författningskommentar

12.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

3 kap. 8 §

Ändringen i andra stycket innebär att den som mönstrar inte längre skall ha en ovillkorlig rätt att i omedelbar anslutning till mönstringen få b e- sked om inskrivningen. Ändringen avser att göra det möjligt att på ett effektivare sätt än i dag fördela utbildningsplatserna bland de mönstrande. Härigenom kommer principen i 3 kap. 2 § om att ur varje befattningsgrupp skriva in de som är bäst lämpade för tjänstgöring i större u t- sträckning än idag att kunna beaktas vid inskrivningen. Detta utesluter dock inte att den mönstrande skall underrättas om inskrivning så snart som det är möjligt. Frågan har behandlats i avsnitt 5.

48

Prop. 2001/02:11

3 kap. 11 §

Ändringen i första stycket innebär att inskrivningen i utbildningsreserven skall upphöra efter fem år. Inskrivningen i utbildningsreserven skall vara möjlig endast så länge som den totalförsvarspliktiges mönstringsresultat kan läggas till grund för inskrivning för värnplikt eller civilplikt som o m- fattar längre utbildning än 60 dagar. Omsättningstakten i utbildningsr e- serven halveras i jämförelse med den tid som gäller i dag.

Genom andra stycket ges en möjlighet för regeringen att besluta att i n- skrivningen inte skall upphöra trots att fem år förflutit om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Inskrivningen skall dock alltid upphöra senast vid utgången av det kalenderår som den totalfö r- svarspliktige fyller 30 år. Bestämmelsen avser inte normgivning utan möjliggör för regeringen att fatta beslut om att inskrivningen inte skall upphöra i särskilda situationer. Den formulering som regeringen föreslog i lagrådsremissen förekommer i lagen i övrigt utan att vara normgivning. På Lagrådets inrådan har bestämmelsen dock fått en annan utformning.

3 kap. 12 §

Första stycket är oförändrat.

Andra stycket, som är nytt, innehåller en bestämmelse om att all krigsplacering är tidsbegränsad. Bestämmelsen ger uttryck för att all krigsplacering för sin giltighet förutsätter att den krigsplacerade har erfor derliga kunskaper och färdigheter (kompetens) för de uppgifter han eller hon kan komma att ställas inför i krig i sin krigsplacering. Äger inte någon repetitionsutbildning rum kan också förutsättas att den krigsplacerades kompetens efter hand avtagit i sådan grad att krigsplaceringen bör up p- hävas. Särskilda skäl för att låta någon vara krigsplacerad under längre tid än tio år är bland annat om krigsplaceringen efter hand anpassats med hänsyn just till en mer begränsad kompetens. Frågan om krigsplacering behandlas i avsnitt 5.2.

Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag för att helt utesluta eventuella missförstånd om att bestämmelsen skulle kunna innefatta normgivning.

3 kap. 15 §

I första stycket har införts ett samlingsbegrepp för de i bestämmelsen uppräknade organen. Uppräkningen av bemanningsansvariga är avsedd att vara fullständig.

I ett nytt andra stycke har införts en hjälpregel för de fall en anmälan om behov av grundutbildade totalförsvarspliktiga sedan utbildningen har fullgjorts inte följs upp av en framställan om krigsplacering. Beslut om krigsplacering får fattas med stöd av denna bestämmelse endast om fö r- utsättningarna för krigsplacering som anges i 3 kap. 12 § föreligger. Krigsplacering utan en särskild framställan förutsätter även att den b e- manningsansvarige inte har anmält annat. Bestämmelsen har fått sin u t- formning i enlighet med Lagrådets förslag.

49

Prop. 2001/02:11

3 kap. 15 a §

Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om ändring av beslut om krigsplacering. Enligt första stycket skall den som är bemanningsansvarig alltid kunna ändra ett beslut om krigsplacering inom ramen för den egna krigsorganisationen. Det innebär t.ex. att en krigsplacering i en befattning i ett insatsförband efter det att omsättningstiden för förbandet gått ut kan ändras av Försvarsmakten till en krigsplacering i en motsva rande befattning i de nationella skyddsstyrkorna och därefter när även den o m- sättningstiden gått ut till en motsvarande befattning i Försvars maktens krigsorganisation.

I andra stycket regleras ändring av beslut om krigsplacering av den som är krigsplacerad i en för flera bemanningsansvariga gemensam ver k- samhet (personalreserv). En sådan krigsplacering som i praktiken avser den som har skrivits in för civilplikt kan ske med tillämpning av b e- stämmelsen i 3 kap. 12 § första stycket. Beslut om ändrad krigsplacering skall i det fallet fattas av Totalförsvarets pliktverk. För att göra en avvä g- ning mellan de olika krigsorganisationernas behov av krigsplacerad personal bör samråd alltid ske före beslutet med den myndighet som regeringen bestämmer. Lagrådet har ifrågasatt behovet av det andra stycket. Regeringen har valt att införa bestämmelsen med hänsyn till det tillä m- parvänliga syfte den kan fylla.

4 kap. 2 §

Ändringen föranleds av att inskrivning i utbildningsreserven i första hand endast skall kvarstå i fem år från det att den totalförsvarspliktige skrevs in.

5 kap. 3 §

I paragrafen behandlas utbildningens praktiska och teoretiska innehåll. Ändringen görs för att markera försvarets ändrade inriktning. Lagrådet har föreslagit att denna markering skall komma till uttryck i ett nytt tredje stycke. Det förändrade förhållningssättet till utbildningens innehåll föranleds av det svenska försvarets övergång från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Någon ändring i sak avses inte i förhållande till dagens reglering. Krigsuppgiften är fortfarande styrande för vad som får ingå i grundutbildningen och repetitionsutbildningen. Krigsuppgiften har dock inte längre samma innehåll. Deltagande i utbildning för fredsfrämjande verksamhet, inte bara i Sverige utan också utomlands, inom ramen för sådant internationellt samarbete som avses i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet kan ingå i utbildningen under föru t- sättning att utbildningen ger eller vidmakthåller och utvecklar de ku n- skaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver. Det nya tredje stycket har till övervägande del formulerats i enlighet med Lagrådets förslag. Regeringen har valt att i det nya stycket ange att utbildningen även kan utveckla de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver. Tillä g-

50

get görs för att det nya stycket skall stämma överens med paragrafens Prop. 2001/02:11 första och andra stycken. Se i övrigt a vsnitt 6.

8 kap. 1 §

Utryckningsbidraget i andra stycket har ersatts av en utbildningspremie för den som har slutfört en grundutbildning som är längre än 60 dagar. Närmare bestämmelser om beräkning av utbildningspremien ges i fö r- ordning.

Vidare har i samma stycke för totalförsvarspliktiga införts fria hö g- skoleprov i den omfattning regeringen bestämmer. Frågorna om utbil d- ningspremie och fria högskoleprov har behandlats i avsnitt 8.

8 kap. 6 §

Paragrafen reglerar ansvaret för rehabiliteringen. I bestämmelsen anges de grundläggande momenten i de åtgärder den utbildnings ansvariga myndigheten skall vidta för att rehabilitera den som har skadats under fullgörande av värnplikt eller civilplikt. Utbildningsansvarig myndighet är företrädesvis Försvarsmakten. Andra myndigheter som är ansvariga för att utbilda totalförsvarspliktiga är Statens räddningsverk, Luftfart s- verket och Affärsverket Svenska kraftnät. I fall civilplikt delvis fullgörs hos en kommun är det den statliga myndighet som i övrigt är ansvarig för utbildningen som är att anse som utbildningsansvarig myndighet. Den civilplikt som genomförs hos kommuner är främst att anse som praktik inom ramen för den utbildning som den totalförsvarspliktige får av annan myndighet. Av första punkten följer att den utbildningsansvariga my n- digheten i samråd med den skadade skall utreda vilka specifika behov som den skadade har.

Begreppet skada skall ha samma innebörd som i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. Skada föreligger inte bara då skadan orsakats av olyckshändelse utan också vid fall av sjukdom. Dessutom bör även vissa skadeförlopp som är för utsträckta i tiden för att betecknas som olyckor, innefattas om orsaken kan hänföras till deltagandet i totalfö r- svarsverksamhet. Ansvaret omfattar såväl fysiska som psykiska skador.

Av andra punkten följer att den utbildningsansvariga myndigheten skall söka finna lämplig arbetsträning inom myndigheten. Arbetsträning innebär att den skadade övar upp sin förmåga att klara ett arbete som han eller hon redan före skadan hade kompetens för. Om den skadade har en arbetsgivare, är myndighetens ansvar för att finna lämplig arbetsträning subsidiärt, se vidare författningskommentaren till 8 kap. 9 §. I de fall lämplig arbetsträning inte kan anordnas inom den utbildningsansvariga myndigheten bör kontakter med andra myndigheter eller andra där tr ä- ningen skulle kunna genomföras förme dlas.

Den utbildningsansvariga myndigheten skall enligt tredje punkten medverka till att den skadade får den utbildning som han eller hon behö - ver för att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Utbildningens betydelse fö r- stärks av att de totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning är unga och ännu inte hunnit skaffa sig den utbildning de tänkt. Även för dem som redan har en utbildning kan en ny bli nödvändig om skadan förhin d- rar arbete inom det område där den skadade tidigare har arbetat. Även

någon typ av fortbildning kan vara av betydelse för att förbättra möjli g-

51

heterna att få ett arbete. Längre utbildningar på universitetsnivå kan för e- Prop. 2001/02:11 komma.

8 kap. 7 §

Bestämmelsens första stycke ger den utbildningsansvariga myndigheten möjlighet att ge den skadade ekonomiskt stöd till utbildning. Omfat t- ningen av det stöd som anges i bestämmelsen prövas individuellt. Ek o- nomiskt stöd till utbildning behöver kanske t.ex. inte ges för hela utbil d- ningskostnaden, utan behovet får avvägas med hänsyn till den skadades kvarstående funktionshinder och andra konsekvenser av skadan. Vidare bör andra inkomstmöjligheter beaktas. I många fall torde det bli fråga om att komplettera andra förmåner så att den skadade får en reell ekonomisk möjlighet att fullgöra den avsedda utbildningen.

I vissa fall kan den sociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringen gynnas av att den allmänna sjukvården kompletteras. Detta kan avse s å- dan vård som inte omfattas av den allmänna vården, exempelvis vissa former av psykosocialt stöd. I andra fall kan särskilda insatser behövas för att påskynda den medicinska rehabiliteringen även om lämplig b e- handling i och för sig skulle ha kunnat fås inom den allmänna vå rden.

I de fall skadan lett till ett fysiskt handikapp kan den skadade vara i behov av hjälpmedel för att kunna försörja sig själv genom förvärvsa r- bete och för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Enligt andra stycket får den utbildningsansvariga myndigheten därför ge stöd även till andra åtgärder. Den utbildningsansvariga myndigheten bör i dessa fall inte ensam bekosta hjälpmedlen i den mån sådana kan erbjudas på annat sätt inom samhället. Däremot kan det finnas anledning för den utbil d- ningsansvariga myndigheten att förbättra den skadades situation genom att bistå med medel så att hjälpmedel av särskild art eller kvalitet kan anskaffas. Den utbildningsansvariga myndighetens kostnader blir således subsidiära i förhållande till vad som normalt skall utgå från andra my n- digheter för hjälpmedel m.m. Det subsidiära ekonomiska ansvaret följer av tredje stycket.

8 kap. 8 §

Bestämmelsen uttrycker hur långt den utbildningsansvariga myndigh e- tens rehabiliteringsansvar sträcker sig i tiden. Den treåriga tidsfristen inleds i princip när en arbetsträning eller en utbildning kan inledas.

Skäl att utsträcka åtgärderna utöver tre år kan föreligga exempelvis om den skadades tillstånd är sådant att den medicinska rehabiliteringen måste pågå jämsides med utbildning eller arbetsträning och kräver så mycket tid att de övriga insatserna blir lidande. Andra exempel är att den skadade gör stora framsteg mot slutet av treårsperioden och det därmed inte kan anses rimligt att avbryta åtgärderna eller att den utbildning den skadade genomför är så lång att det inte inom treårstiden går att bedöma om studierna kommer att försenas på grund av skadan.

8 kap. 9 §

Bestämmelsen uttrycker krav på samarbete och samordning vid genom-

förandet av rehabiliteringen. Av första stycket framgår att den utbild-

52

ningsansvariga myndigheten skall samarbeta med andra myndigheter vid Prop. 2001/02:11 genomförandet av rehabiliteringen så att samtliga resurser som finns til l-

gängliga i samhället kommer till användning på ett för den skadade ad e- kvat sätt.

Den skadades eventuella arbetsgivare har i stora delar samma ansvar för rehabilitering som den utbildningsansvariga myndigheten. Därför bör, såsom framgår av andra stycket, insatserna samordnas. I de flesta fall bör den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder kunna inskränkas till enbart avstämning av hur rehabiliteringen hos en arbetsgivare förlöper. I särskilt svåra fall som kräver omfattande resurser kan det dock finnas skäl för den utbildningsansvariga myndigheten att bidra med ytterligare resurser utöver vad arbetsgivaren kan erbjuda.

8 kap. 10 §

Av bestämmelsen framgår att den skadades eventuella arbetsgivare all t- jämt har kvar sitt rehabiliteringsansvar.

8 kap. 11 §

Av bestämmelsen framgår att den myndighet som har reha biliteringsansvaret i vissa situationer skall ge ersättning till anhörig för kostnader denne har för sin medverkan i rehabiliteringen.

I vissa särskilda fall kan det finnas ett behov av att någon anhörig till den skadade medverkar vid rehabiliteringen. Med anhörig avses person som har en mycket nära social relation till den skadade eller avlidne. Den utbildningsansvariga myndigheten bör i dessa fall, vilket följer av första stycket, kunna ge ersättning för de kostnader medverkan i rehabiliterin g- en medför för den anhörige. I vilka fall en anhörig bör medverka i reh a- biliteringen bör bestämmas utifrån den skadades behov och det bör stå klart att detta främjar rehabiliteringen. Som exempel på kostnader som kan ersättas kan nämnas ökade boendekostnader, kostnader för resor och kostnader för barntillsyn. Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller e r- sättning för utfört a rbete räknas inte hit.

Genom regeln i andra stycket får anhöriga till totalförsvarspliktiga e r- sättning för vissa kostnader som uppkommer till följd av att den anhörige skall ta emot den som förolyckats och för att möta eller besöka den som skadats svårt. Ersättning kan således betalas ut för resekostnader samt kostnader för uppehälle och tidsspillan. Ingen begränsning har angetts för antalet resor. Ett riktmärke kan dock vara en resa per månad. För att få ersättning måste den anhörige ansöka om det hos den utbildningsansvar i- ga myndigheten.

Genom tredje stycket får den rehabiliteringsansvariga myndigheten möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till psykosocialt stöd till ovannämnda anhör iga, dvs. i fall då den totalförsvarspliktige dödats eller skadats svårt.

11 kap. 4 §

Bestämmelsen har ändrats så att beslut med stöd av de nya bestämme l- serna om rehabilitering och ersättning till anhöriga som återfinns i 8 kap. 6–8 §§ och 11 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prö v-

ningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Möjligheten att

53

överklaga dessa beslut överensstämmer med vad som gäller för motsv a- Prop. 2001/02:11 rande beslut enligt lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvar s-

makten.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 juli 2002. Se i övrigt avsnitt 10.

12.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

10 §

Ändringarna består av att utegångsförbudet tas bort som disciplinär p å- följd. Ändringen innebär också att det av lagen framgår att varning är att betrakta som den lindrigaste påföljden och att särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som talar för att varning är en tillräcklig å t- gärd.

15 §

Ändringen innebär att extratjänst kan kombineras med löneavdrag, om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts. Tidigare kunde motsvarande kombination beslutas vad avsåg utegångsförbud och löneavdrag. Nu liksom då bör möjligh e- terna att kombinera påföljder på detta sätt vara förbehållet svårare förs e- elser.

21 §

Ändringen innebär att kompanichefs eller motsvarande chefs rätt att pr ö - va disciplinärenden begränsas till förseelser som endast bör medföra p å- följden varning. I övrigt gäller för att en kompanichef skall få göra prö v- ningen även att förseelsen skall ha erkänts, att förfarandet inte utgör brott och att den disciplinansvarige inte har begärt att yttrande skall inhämtas från auditör.

24 §

Den disciplinansvarige ges genom ändringen en ovillkorlig rätt att på begäran få ett yttrande från auditör innan frågan om disciplinansvar a v- görs. Detta gäller om gärningen kan prövas enligt bestämmelserna i 21 §. I andra fall är ett sådant yttrande, liksom tidigare, obligatoriskt. Att orden ”någon annan myndighet än Försvarsmakten, en kommun eller ett landsting” utgått ur lagtexten har föranletts av redaktionella skäl och innebär inte någon ändring i sak i förhållande till tidigare lydelse. Av lagens 23 § följer att det skall finnas auditör för att biträda de myndigheter, komm u- ner eller landsting som har att handlägga disciplinärenden. Den nya l y- delsen täcker såväl handläggning vid Försvarsmakten som hos någon annan som kan pröva disciplinärenden enligt lagen. Auditören är meda n-

54

svarig för de beslut som myndigheten, kommunen eller landstinget fattar Prop. 2001/02:11 på hans eller hennes tillstyrkan.

29 §

I paragrafen har införts ett nytt andra stycke som ett komplement till bestämmelsen i 24 § om att den disciplinansvarige har rätt till att yttrande från auditör inhämtas. Bestämmelsen innebär en skyldighet för handlä g- garen att erinra den disciplinansvarige om denna rättighet.

34 §

Ändringen består av – förutom att ”utegångsförbud” tagits bort från te x- ten – att det klarläggs att enda skälet till omedelbar verkställighet av en extratjänst mot den disciplinansvariges vilja är att detta behövs av hänsyn till ordningen inom verksamheten. På förslag av Lagrådet anges även i lagtexten att verkställighet kan ske trots att beslutet inte har vunnit laga kraft, om den disciplinansvarige samtycker till detta.

35 §

I första stycket har andra meningen utgått. Den avsåg verkställighet av utegångsförbud i vissa fall. Andra stycket är nytt och ger en yttersta begränsning av hur mycket som får tas av dagersättning eller motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle från de disciplinansvariga.

36 §

Ändringen beror enbart på att utegångsförbudet tagits bort från de disciplinära påföljderna.

38 §

Ändringen innebär att den som efter överklagande får en extratjänst än d- rad till löneavdrag, får räkna av den del av extratjänsten som är ver k- ställd. Detta gällde tidigare för påföljden utegångsförbud. En ut trycklig bestämmelse om omräkning för verkställd extratjänst fanns emellertid inte tidigare. Omräkningsregeln som säger att två timmars extratjänst motsvarar en dags löneavdrag är en direkt stadfästning av den praxis som gäller.

39 §

I paragrafens tidigare lydelse angavs att extratjänst bortföll i den del den inte verkställts innan den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört. Enligt den nya lydelsen får inte extratjänsten verkställas efter denna tidpunkt men väl omvandlas till löneavdrag med tillämpning av omräkningsregeln i 38 §. Skälen till ändringen är att det allmänt kan anses stötande om påföljder bortfaller utan verkställighet. Ett sådant förhållande kan också inverka menligt på disciplinen.

55

40 § Prop. 2001/02:11

Ändringen består i att första stycket – som uteslutande behandlar påfölj d- en utegångsförbud – har tagits bort.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 juli 2002.

Huvudregeln är att lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. tillämpas i dess nya lydelse oavsett om disciplinförseelsen begåtts före eller efter ikraftträdandet. Detta är möjligt eftersom ändringarna inte i n- nebär någon skärpning av påföljderna. Ett par undantag behövs dock för de fall då beslut fattats före ikraftträdandet men där verkställighet ännu ej skett. Det gäller:

1.Beslut om utegångsförbud : Eftersom utegångsförbudet utmönstrats ur påföljdskatalogen skall det i den del det inte hunnit verkställas o m- räknas till löneavdrag. Borttagandet av utegångsförbudet innebär en lindring av påföljd för disciplinförseelser och skall också komma den tillgodo som begick förseelsen tidigare.

2.Beslut om extratjänst: Ändringen som innebär att beslutad extratjänst inte bortfaller utan skall omvandlas till löneavdrag om beslutet inte kan verkställas (för att den disciplinansvarige avslutat sin tjänstg ö - ring) innebär en viss skärpning av verkställighetsföreskrifterna. O m- vandling till löneavdrag skall inte ske för den som fått extratjänst u n- der den tid sådan omvandling inte kunde ske.

12.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Ändringen i 2 § föranleds av att samtycke inte längre behövs för den som tjänstgör enligt lagen om totalförsvarsplikt om utbildningen eller övnin g- en innehåller moment som ger sådana kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver. Bestämmelsen innebär inte att skyldigheten för totalförsvarspliktiga att delta är reglerad i denna lag. Förutsättningarna för denna skyldighet är reglerad och prövas enligt de bestämmelser som finns i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Ändringen i 3 § sker till följd av att totalförsvarspliktiga kan vara skyldiga att delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete. Den som under sin utbildning enligt lagen om totalförsvar s- plikt, frivilligt deltar i sådan utbildning som avses i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet har samma rätt som i dag att få tillgod o- räkna sig denna tid som fullgjord grundutbildning eller repetitionsutbildning. Bestämmelserna har fått sina slutliga utformningar i princip i enli g- het med Lagrådets förslag. Förslaget har behandlats i avsnitt 6. Se även författningskommentaren till 5 kap. 3 § lagen om totalfö rsvarsplikt.

56

Prop. 2001/02:11

12.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

12 §

Förslagen behandlas i avsnitt 7.1. I första stycket har ordet basbelopp ersatts av ordet prisbasbelopp. Den nuvarande skillnaden vid beräkning av sjukpenningunderlag och livränteunderlag mellan den som skadats under grundutbildning som är längre än 60 dagar och den som skadas under kortare grundutbildning eller under repetitionsutbildning har tagits bort. Samma beräkning av underlaget skall göras oavsett om det är fråga om en kortare eller längre grundutbildning eller repetitionsutbildning.

Av bestämmelsen i andra stycket, som är nytt, framgår att livränteunderlaget utgör minst fem prisbasbelopp för den som har skadats under grundutbildning eller repetitionsutbildning.

Tredje stycket, som motsvarar nuvarande andra stycket, är oförändrat.

13 a §

Rätten till ersättning för nödvändiga kostnader för läkarvård m.m. är lika oavsett om skadan har inträffat under en grundutbildning som är längre än 60 dagar eller kortare grundutbildning eller under en repetitionsutbildning.

12.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

1 §

Enligt andra stycket skall ersättning inte bara kunna ges till den som fullgör längre grundutbildning än 60 dagar utan också till den som fullgör en kortare grundutbildning eller repetitionsutbildning.

57

Sammanfattning av betänkandet SOU 2000:21 Totalförsvarsplikten

Prop. 2001/02:11

Bilaga 1

Ett ansvar för alla

Det svenska försvaret skall – som statsmakterna framhållit i t.ex. ko n- trollstationsbeslutet våren 1999 – vara så utbyggt och organiserat att det är en angelägenhet för hela befolkningen.

Ett starkt folkligt engagemang är en förutsättning för att samhället skall stå rustat att uthärda och motstå allvarliga hot, risker och påfrestningar i både fred och krig. Enligt utredningens mening skall försvaret grundas på ett system med allmän totalförsvarsplikt.

Alternativet till ett försvar byggt på plikt är för den militära delen ett renodlat yrkesförsvar. Utredningen avvisar ett sådant alternativ.

En allmän totalförsvarsplikt gör det möjligt att under höjd beredskap mobilisera ett stort antal människor – med många olika kunskaper och färdigheter. Den allmänna totalförsvarsplikten är avgörande för att kva liteten i verksamheten skall kunna upprätthållas.

De nuvarande skyldigheterna att tjänstgöra med totalförsvarsplikt skall således gälla även i fortsättningen. Det innebär att totalförsvars plikten skall bestå av civilplikt, värnplikt och allmän tjänsteplikt. Den skall gälla alla i åldern 16–70 år som är bosatta i Sverige – även personer som inte är svenska medborgare.

Utredningen föreslår vidare att den nuvarande skyldigheten för män i åldern 19–47 år, som är svenska medborgare, att fullgöra värnplikt eller civilplikt som kräver grundutbildning under mer än 60 dagar skall bestå. Detsamma gäller skyldigheten att mönstra under det kalenderår som han fyller 18 år. För den som blir svensk medborgare senare gäller mönstringsskyldigheten från den dag som detta sker.

Någon förändring skall inte ske i rätten att få göra vapenfri tjänst.

Värnplikt för kvinnor

Utredningen föreslår att de skyldigheter att mönstra och fullgöra civil- och värnplikt som gäller för män skall gälla även kvinnor.

Enligt utredningens mening har det nya försvaret ett behov av den kompetens som kvinnor kan tillföra försvaret. Ökad rekrytering av kvi n- nor kommer också att bidra till att totalförsvaret kan upprätthålla hög kvalitet i flera slag av befattningar, bl.a. sådana som fordrar bred teknisk kompetens.

Behovet av kvinnors kompetens ökar genom ominriktningen och den tekniska utvecklingen inom det militära försvaret.

Dimensioneringen

Utredningens ursprungliga direktiv angav att alla som bedömdes lämpliga att genomgå grundutbildning skulle göra det. Regeringen har senare i uppdrag till Försvarsmakten angett att utgångspunkten bör vara 18 000 värnpliktiga år. ÖCB har beräknat behovet av civilpliktiga till 900 årligen.

58

När endast en begränsad del av en årskull skrivs in för grund utbildning med plikt fordras det åtgärder som motiverar så många som möjligt att frivilligt genomgå denna utbildning. Utredningen föreslår i betänkandet ett antal sådana motivationshöjande åtgärder.

Folkförankring och information

Den folkliga förankringen av totalförsvaret har stor betydelse för försvarsviljan och därmed för vår försvarsförmåga. Ännu viktigare blir folkförankringen när endast en mindre del av årskullen kallas in för pliktutbildning.

Undersökningar som gjorts under senare år visar att ungdomar har b e- gränsade kunskaper om totalförsvaret. Det räcker inte med traditionellt myndighetsarbete, om situationen skall kunna förbättras. Upplysning och information måste ske på stor bredd – i samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer, andra folkrörelser, bildningsorganisationer och myndigheter.

Utredningen föreslår att en strategi skall utarbetas för åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om totalförsvar och plikttjänstgöring i samhället. Arbetet skall ske i samråd mellan myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer, Centralförbundet Folk och Försvar, Civilpliktsrådet, Värnpliktsrådet och andra informatörer.

Utredningen föreslår vida re att ett informationssekretariat – skall byggas upp för framställning av informationsmaterial. Samordning av til l- gängliga medel skapar ökad effektivitet i arbetet. Sekretariatet skall i sitt arbete utgå från hur ungdomar tar till sig information, bearbetar den och tar ställning i frågor som har betydelse för deras framtida liv.

Skolans totalförsvarsdag

Informationssekretariatet skall, som myndigheterna hittills gjort, inrikta en stor del av arbetet på att förse skolan med material om totalförsvar och plikttjänstgöring.

Utredningen föreslår att en Skolans totalförsvarsdag genomförs i la n- dets gymnasieskolor. Informationssekretariatet skall i samråd med myndigheterna och frivilligorganisationerna ta fram underlag – och i den utsträckning som skolorna önskar – medverka med personal som informerar eller demonstrerar materiel.

Till den uppföljning, utvärdering och utveckling av informationsverksamheten som fordras hör bl.a. att klargöra vilken bild unga människor med invandrarbakgrund får av totalförsvaret och hur de ställer sig till att genomgå lång grundutbildning.

Rekrytering i tre steg till grundutbildning

Utredningen anser att det nuvarande mönstrings- och inskrivnings systemet behöver förenklas. Utredningen föreslår därför att en försöksverksamhet med rekrytering i tre steg genomförs i en av Pliktverkets fem r e- gioner. Mönstring bör i försöksverksamheten ske lokalt, dvs på ett stort antal orter i landet.

Om rekryteringsmyndigheten får möjligheter att använda t.ex. gymnasieskolans lokaler, kan verksamheten bedrivas i en miljö som de pröv-

Prop. 2001/02:11

Bilaga 1

59

ningsskyldiga är vana vid. Det innebär också att prövningen sker på av- Prop. 2001/02:11
sevärt fler orter än för närvarande och blir betydligt mer synlig. Bilaga 1
Underlag för försöksverksamheten kan vara den modell för ett rekryte-
ringssystem i tre steg som utredningen redovisar. Modellen innebär:  
1. Förberedelser för prövning;  
2. Prövning;  
3. Slutlig placering på en befattning eller i en verksamhet.  
Fördjupad mönstring kommer att fordras för ett antal särskilt krävande
befattningar eller verksamheter.  
Motivationen skall väga tungt vid avgörandet om en tjänstgörings-
skyldig skall skrivas in eller inte – och till vilken befattning eller verk-
samhet som detta skall ske.  
Den slutliga placeringen på en befattning eller i en verksamhet sker vid
förband eller skolor två–tre månader efter inryckningen. Enligt utred-
ningens mening bör det som är en skyldighet också vara en rättighet. U t-
redningen föreslår därför att den som är lämplig och vill genomgå grun d-
utbildning men inte får plats bland de tjänstgöringsskyldiga skall erbj u-
das att genomgå tre månaders utbildning för t.ex. hemvärnet.  
Utbildningstidens längd  
Utbildningen för pliktpersonalen inom både civila och militära verksam-
heter har efter hand blivit kortare. Skälen har i allmänhet varit förändrade
ekonomiska förutsättningar för verksamheten.  
Utredningen har noga övervägt möjligheterna till ytterligare begräns-
ningar av utbildningstiderna men stannat för att inte nu föreslå någon
allmän minskning. Längden på utbildningen bör emellertid inte vara lika
låst som hittills. En fortlöpande prövning av hur lång tjänstgöringen skall
vara leder till en flexibilitet i systemet. För en del befattningar eller ver k-
samheter är det sannolikt möjligt att minska utbildningstiden – för andra
blir det nödvändigt att öka den.  
Högst två terminers förskjutning av studier  
Grundläggande för motivationen att genomgå civil eller militär grundut-
bildning är att det inte dröjer alltför länge innan de tjänstgöringsskyldiga
som avser att studera på högskolan kan påbörja sina studier – eller att ett
eventuellt uppehåll i studierna inte blir alltför långt.  
Utredningen föreslår därför att ingen skall behöva skjuta upp sina hö g-
skolestudier mer än högst två terminer. Utredningen utgår från att både
Försvarsmakten och civila utbildningsansvariga myndigheter plane rar
grundutbildningen så att detta kan förverkligas. Undantag från princi pen  
om högst två terminers dröjsmål eller uppehåll med studier skall vara  
mycket väl motiverade.  
Om högskolestudier eller motsvarande inte skall skjutas upp i mer än  
två terminer, måste grundutbildningen som regel påbörjas i juni eller a u-  
gusti samma år som gymnasiestudierna avslutas.  
Elever som har påbörjat gymnasieutbildning eller annan likartad ut-  
bildning skall ha rätt att avsluta den, innan de genomgår grundutbildning  
inom totalförsvaret. Utredningen anser vidare att en del utbildnings- 60
 
former – fristående gymnasier, Komvux, folkhögskolor och arbetsmark- Prop. 2001/02:11
nadsutbildning – vid tillämpning av pliktreglerna skall jämställas med Bilaga 1
gymnasieutbildning.  
Anstånd med påbörjande av högre utbildning  
Utredningen anser att den som tas in till högre utbildning skall få anstånd  
med att påbörja studierna – eller få göra uppehåll i studierna – till dess att  
grundutbildningen med civil- eller värnplikt är avslutad.  
Bestämmelserna om anstånd bör gälla all statlig eftergymnasial utbild-  
ning och övrig eftergymnasial utbildning som står under statlig tillsyn –  
t.ex. högskoleutbildning, påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxen-  
utbildning, s.k. kvalificerad yrkesutbildning och utbildning i regi av en-  
skilda utbildningsanordnare som står under statlig tillsyn.  
Ekonomiska förmåner  
Endast en mindre del av årskullen kommer i fortsättningen att kallas in  
till grundutbildning. Det gör att skillnaderna ekonomiskt sett mellan den  
som skall tjänstgöra och den som inte gör det kommer att upplevas som  
mer orättvisa än som hittills varit fallet.  
Det finns i dagens system ett antal ekonomiska förmåner som syftar till  
att den civil- eller värnpliktige inte skall lida ren ekonomisk förlust under  
tjänstgöringen. Det är fråga om hyresbidrag, familjebidrag och reseersätt-  
ningar. Utredningen anser att dessa förmåner skall finnas kvar.  
Utredningen har jämfört den som genomgår pliktutbildning med en  
högskolestuderande. Utredningen föreslår att dagersättningen för den  
pliktige skall motsvara det belopp som den högskolestuderande får i st u-  
diebidrag. Ersättningen skall enligt utredningens förslag höjas från 50  
kronor per dag (gäller från den 1 juli 2000) till 66 kronor per dag, vilket  
gör 2 000 kronor per månad.  
Utredningen anser att tyngdpunkten i den förbättring av de ekonomiska  
förmånerna som är en nödvändig kompenserande och motivations höjan-  
de åtgärd skall läggas på en utbildningspremie som de totalförsvarsplikti-  
ga får efter genomförd grundutbildning.  
Utredningen har även här jämfört med studiemedelssystemets ekono-  
miska förmåner och föreslår en utbildningspremie, som skall beräknas  
genom att antalet tjänstgöringsdagar multipliceras med dagersättningen.  
Till var och en som genomgår grundutbildning under minst 400 dagar  
föreslår utredningen att det dessutom ska utgå en långtidspremie på  
10 000 kronor.  
Den sammanlagda utbildningspremien för den som genomgår 15 må-  
naders utbildning blir därmed ca 40 000 kronor. Den som gör 12 måna-  
ders utbildning får omkring 24 000 kronor och den som ligger inne 7,5  
månader ca 15 000 kronor.  
För att de som efter genomförd grundutbildning söker sig ut på arbets-  
marknaden och drabbas av arbetslöshet skall få ekonomiskt stöd föreslår  
utredningen att plikttjänstgöringen skall ge rätt till ersättning enligt  
a-kassans grundförsäkring. Plikttjänstgöringen skall betecknas som för-  
värvsarbete om grundutbildningen är minst sex månader och den total-  
försvarspliktige har slutfört den. Ersättningen enligt grundförsäkringen är  
för närvarande omkring 6 000 kronor per månad. 61
 

Andra åtgärder som höjer motivationen

Utredningen anser att grundutbildningen skall ges ett civilt meritvärde. Många kurser som ingår i grundutbildningen bör kunna avgränsas så att de svarar mot civila utbildningar. Totalförsvarets myndigheter samar betar sedan flera år med högskolor och universitet om detta. Utredningen föreslår att Försvarsmakten och Högskoleverket får i uppdrag att redovisa en lösning som kan tillämpas för samtliga förband och skolor inom totalförsvaret.

Det tjänstgöringsintyg som den totalförsvarspliktige får efter genomförd grundutbildning kan utvecklas vidare. Det sker bl.a. om intygen ger besked om det som är viktigt när den som genomgått grundutbildning söker anställning, t.ex. förmågan att arbeta i grupp, att ta initiativ och att leda andra.

Många förband och skolor inom totalförsvaret låter de civil- och värnpliktiga som ligger inne för grundutbildning gratis få genomgå högskoleprovet. Utredningen föreslår att detta skall tillämpas inom hela totalförsvaret.

Utredningen anser vidare att genomförd pliktutbildning skall ge förtur vid antagningen till utbildningen för den som skall bli t.ex. polis eller tulltjänsteman.

Formerna för själva grundutbildningen

Med de delvis nya uppgifterna för totalförsvaret – inte minst kraven på medverkan i internationella fredsfrämjande insatser – finns det skäl att överväga om principerna för det militära utbildningssystemet skall fö r- ändras.

Enligt utredningens mening bör det i beredningen av utredningens fö r- slag till principer för plikttjänstgöringen finnas ett underlag som visar hur ett eller flera alternativa utbildningssystem skulle kunna se ut. Utredningen föreslår att Försvarsmakten skall få i uppdrag att analysera även sådana system för utbildningen.

Den pedagogiska effektiviteten

Att öka den pedagogiska effektiviteten i utbildningen innebär framför allt att ge stöd till och stimulera människors vilja att lära. Detta fordrar stor pedagogisk kunskap och medvetenhet i organisationen.

Utredningen föreslår att de utbildningsansvariga myndigheterna skall få i uppdrag att skapa ett forum som gör det möjligt för dem att tillsammans gå igenom och utvärdera det pedagogiska innehållet i utbildningen.

Försvarshögskolans ansvar och befogenheter, som gäller den pedagogiska utvecklingen inom totalförsvaret, bör även omfatta grundutbildningen inom både den civila och den militära delen av totalförsvaret. Försvarshögskolans åtgärder leder sammantaget till en kvalitetssäkring, som innebär att pedagogiken i grundutbildningen fortsätter att utvecklas och att tiden som de värnpliktiga ligger inne används på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Det är naturligt att Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga (Personalvårdsnämnden) inom ramen för sin verksamhet följer upp genomförandet av grundutbildningen – framför allt ur de totalförsvarspliktigas perspektiv.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 1

62

Krigsplacering efter grundutbildning

Uppgifter om den som genomgått godkänd grundutbildning för en befattning eller verksamhet under höjd beredskap skall lämnas till rekryteringsmyndigheten, som beslutar om krigsplacering.

För värnpliktiga i de militära förband med hög beredskap som alltid måste vara mobiliseringsbara – i huvudsak den s.k. insatsorganisationen

– föreslår utredningen att det nuvarande systemet för krigsplacering skall tillämpas. Värnpliktiga utbildade för övriga militära förband – som alltså har låg beredskap – krigsplaceras efter grundutbildningen i en verksamhet.

Utredningen föreslår att principen skall vara densamma för civilpliktiga. De som med den nuvarande säkerhetspolitiska hotbilden grundutbildas för uppgifter i krigsorganisationen hos kommunerna skall tills v i- dare kunna krigsplaceras som en kollektiv resurs för förstärkningar i ett anpassningsskede.

Omsättning av personal i förbanden

Omsättningen av pliktpersonal i förband och andra enheter handlar y t- terst om förmågan att lösa de uppgifter som totalförsvarets olika my n- digheter har. Ingen skall vara krigsplacerad som inte har förmåga att fullgöra de uppgifter som han eller hon är krigsplacerad för.

Med den syn på omsättningen som Försvarsmakten har blir det möjligt att på ett flexibelt sätt utnyttja de resurser som pliktpersonalen utgör. U t- redningen anser att uppföljningar och utvärderingar efter hand får visa om detta ger en tillfredsställande beredskap eller om principerna för o m- sättningen bör förändras.

Annan rekrytering av personal inom pliktsystemets ram

Utredningen föreslår att mönstrande som genomgår eller avser att genomgå utbildning för uppgifter som är särskilt viktiga för totalförsvaret skall kunna undantas från inskrivning. Frågan om inskrivning prövas på nytt något år efter mönstringen.

Utredningen föreslår vidare att Försvarsmakten skall få i uppdrag att klargöra behovet av personal med kompetens inom civila specialområden och att utveckla principer för inskrivning och eventuell grundutbildning efter att dessa har genomgått en kvalificerad civil utbildning.

Försvars makten bör få möjligheter att för denna rekrytering skriva in personal med värnplikt även för grundutbildning under högst 60 dagar.

Information om frivilligverksamheten

Försvarsmakten, de bemanningsansvariga civila myndigheterna och de frivilliga försvarsorganisationerna bör i samband med mönstringen i n- formera de mönstrande om frivilligverksamheten och uppmuntra dem som inte blir inskrivna med civil- eller värnplikt att i stället ansöka om medlemsskap i någon av frivilligorganisationerna.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 1

63

Utbildning för internationella insatser

Utredningen anser att utbildningsmoment som behövs för tjänstgöring i samband med internationella fredsfrämjande insatser kan läggas in i grundutbildningen – under förutsättning att de också stärker den totalförsvarspliktiges förmåga att fullgöra uppgifter som han eller hon behöver vid beredskaps- eller krigstjänstgöring.

I grundutbildning och repetitionsutbildning skall också kunna ingå att med plikt delta i internationella operativa insatser, t.ex. på grund av bilaterala avtal om minröjning och liknande. Förutsättningen är att deltagandet kan inordnas i utbildningsplanen för den totalförsvarsplikti ges grundutbildning och att regeringen har lämnat sitt medgivande.

Uppskov m.m. med tjänstgöringen

Arbetsmarknadsskäl skall enligt utredningens förslag ges samma tyngd vid prövningen av uppskov som studier. Någon särskild regel som ger den tjänstgöringsskyldige rätt till uppskov med tjänstgöringen vid erbj u- dande om fast anställning föreslås emellertid inte. Uppskov skall däremot kunna beviljas om tjänstgöringen medför allvarliga svårigheter för den tjänstgöringsskyldiges möjligheter till anställning, dvs för möj ligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Elitidrottsutövning på landslagsnivå skall kunna vara grund för uppskov på samma sätt som arbetsmarknadsskäl.

Personskadeskydd för totalförsvarspliktiga

Totalförsvarspliktiga som skadas under tjänstgöringen skall så långt det är möjligt ha motsvarande skydd som den som tjänstgör i utlandsstyrkan. Samma regler skall gälla för de civil- eller värnpliktiga som skadas under tjänstgöringen, oavsett om det är fråga om kortare eller längre grundutbildning.

Vid beräkning av livränteunderlaget skall detta inte i något fall beräknas till lägre belopp än som motsvarar 7,5 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. De föreslagna reglerna skall också omfatta den som på frivillig grund fullgör en sådan kortare militär grundutbildning hos Försvarsmakten som utredningen föreslår.

När det gäller rehabi literingsansvaret skall Försvarsmakten ha samma ansvar för den som fullgör värnplikt som myndigheten i dag har för den som tjänstgör i ut landsstyrkan. Rehabiliteringsansvaret skall bestå under tre år. Det skall enligt förslaget kunna förlängas med ytterligare två år. Anhöriga till den som skadas skall också kunna få ersättning för vissa kostnader från Försvarsmakten för att underlätta för dem att engagera sig i rehabiliteringen av den skadade. Det som nu sagts om Försvarsmakten skall också gälla den myndighet eller kommun som svarar för utbildningen av den som fullgör civilplikt.

Utredningen föreslår vidare en riskgaranti för den som under tjänstgöringen ådrar sig svårare skador eller förolyckas. Vid fullständig invaliditet betalas ersättning enligt riskgarantin ut med 22 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Vid dödsfall skall ersättning betalas ut med 22 prisbasbelopp till dödsboet. Dessutom betalas tre prisbasbelopp ut till varje efterlevande barn som vid dödsfallet var under 21 år.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 1

64

Påföljdsval och straffmätning för totalvägran

Utredningen föreslår att den som vägrar fullgöra vapenfri tjänst skall straffas. Påföljden vid vägran skall i normalfallet vara fängelse i två m å- nader. Den som en gång dömts för vägran skall inte kallas in i igen.

Utredningen anser inte att någon åtskillnad i princip skall göras ber o- ende på skälen för vägran. Inte heller bör hänsyn tas till omfatt ningen av den återstående tjänstgöringstiden. Samhällstjänst skall inte använ das som ett alternativ till fängelse.

Disciplinärenden

Civilpliktiga, värnpliktiga, och viss annan personal som tjänstgör inom totalförsvaret lyder under ett disciplinärt ansvars system när de tjänstgör. Disciplinära påföljder blir aktuella som tillrättavisningsmedel vid förs e- elser som inte är av den karaktären att de utgör brott som skall anmälas till åtal. Påföljderna utgörs av varning, löneavdrag, extratjänst och ut e- gångsförbud.

Utredningen föreslår att disciplinreglerna skall gälla även för dem som frivilligt tjänstgör inom den civila delen av totalförsvaret. Utegångsförbudet tas bort som disciplinär påföljd. Utredningen föreslår vidare att löneavdrag endast får verkställas med en fjärdedel av lönen per avlöningstillfälle för dem som genomgår grundutbildning med värnplikt eller civilplikt. Yttrande från auditör skall alltid inhämtas i ett disciplinärende om den disciplinansvarige begär det. Prövningstillstånd krävs enligt u t- redningens förslag för att hovrätt skall kunna pröva ett avgörande i ett disciplinärende.

Utredningen föreslår även ändringar som kan väntas leda till en snab b- are handläggning av disciplinärenden vid tingsrätt samt en viss skärpning när det gäller förutsättningarna för att en disciplinär påföljd skall kunna verkställas utan att beslutet vunnit laga kraft.

Svåra påfrestningar på samhället i fred

Utredningen föreslår i en särskild lag ett pliktsystem för tjänstgöring vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Syftet är att trygga personalförsörjningen vid sådana situationer och att därigenom ytterligare förstärka samhällets beredskap mot den typen av påfrestningar.

Med allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner avses i den för e- slagna lagen omfattande avbrott i kommunikationerna eller i försörjningen med livsnödvändiga förnödenheter eller tjänster, om avbrottet medför allvarlig fara för många människors liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Om en sådan störning har inträffat får regeringen besluta om tjänsteplikt, om det är nödvändigt för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa. Ett sådant beslut om tjänsteplikt kan bli aktuellt först när ordinarie åtgärder inte är tillräckligt effektiva eller redan på förhand bedöms som otillräckliga för att undanröja en störning eller lindra dess verkningar för befolkningen.

Skyldigheten att fullgöra tjänsteplikt föreslås gälla var och en som är bosatt i Sverige och som under kalenderåret fyller lägst 18 och högst 65 år.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 1

65

Ekonomiska konsekvenser av utredningens förslag Prop. 2001/02:11
Utredningen har i betänkandet redovisat förslag till åtgärder som i några Bilaga 1
 
fall innebär ökade kostnader. De flesta förslagen fordrar däremot ingen  
särskild finansiering. De kan rymmas inom de ramar som myndigheterna  
enligt den nuvarande ekonomiska planeringen förfogar över för de berö r-  
da verksamheterna.  
Ökade kostnader får totalförsvarets myndigheter däremot för ersätt-  
ningarna till de civil- och värnpliktiga. Detsamma gäller kostnaderna för  
mönstring och inskrivning av kvinnor och för förbättringen av person-  
skadeskyddet. Utredningen föreslår dessutom ett antal besparingar.  
Resultatet av den bedömning av de ekonomiska konsekvenserna som  
kan göras på det här stadiet visar att utredningens förslag är underfinan-  
sierade med 150 milj. kronor. Denna kostnad kan enligt utredningens  
mening inte täckas inom den del av de totala försvarsutgifterna som  
pliktverksamheten orsakar. Ett skäl är att de stora besparingarna för det  
militära försvarets del har genomförts under tiden som utredningen a r-  
betat – framför allt de stora effekter som den kraftiga minskningen av  
antalet värnpliktiga i grundutbildning får.  
När endast en begränsad del av varje åldersklass skrivs in för grundut-  
bildning fordras det kraftiga motivationshöjande åtgärder. Annars kom-  
mer principen om att motivationen skall väga tungt inte att kunna upp-  
rätthållas. Om detta inte kommer att kunna ske urholkas plikt systemet  
och måste på sikt ersättas av något annat.  

66

Betänkandets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalfö r- svarsplikt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

dels att rubrikerna i 3 kap. närmast före 1, 4 och 5 §§ skall upphävas, dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 1–12 och 15 §§, 4 kap. 2

och 3 §§, 5 kap. 3 och 8 §§, 8 kap. 1 § och 10 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 3 kap. 16 §, 8 kap. 6–11 §§, samt närmast före 8 kap. 6 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  1 kap.
  5 §

Värnplikten skall fullgöras hos Försvarsmakten och skall alltid inledas

med grundutbildning.    
Skyldigheten att fullgöra vär n- Skyldigheten att fullgöra vär n-
plikt omfattar endast män som är plikt omfattar endast svenska med-
svenska medborgare och gäller borgare och gäller från början av
från början av det kalenderår när det kalenderår när den totalför-
den totalförsvarspliktige fyller svarspliktige fyller nitton år till
nitton år till slutet av det kalender- slutet av det kalenderår när han
år när han fyller fyrtiosju år.   eller hon fyller fyrtiosju år.

Av 5 § lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med län g- re grundutbildning följer dock att en kvinna som efter antagningsprövning enligt den lagen skrivits in för värnplikt därefter är skyldig att fullgöra värnplikten

2 kap.

2 §

Varje svensk man som är totalförsvarspliktig är för utredning som avses i 1 § skyldig att vid Totalförsvarets pliktverk genomgå mön string, om det inte är uppenbart att han saknar förmåga att fullgöra värnplikt och civilplikt.

Varje svensk man och kvinna som är totalförsvarspliktig är för utredning som avses i 1 § skyldig att vid Totalförsvarets pliktverk genomgå mönstring, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar förmåga att fullgöra värnplikt och civilplikt som är längre än 60 d a- gar.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

67

Skyldigheten inträder det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller arton år eller, för den som förvärvar svenskt medborgarskap senare, från och med den dag när han blir svensk medborgare. Om det inte finns särskilda skäl, är ingen skyldig att genomgå möns t- ring efter det kalenderår när han fyller tjugofyra år.

Skyldigheten inträder det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller arton år eller, för den som förvärvar svenskt medborgarskap senare, från och med den dag när han eller hon blir svensk medborgare. Om det inte finns särskilda skäl, är ingen skyldig att g e- nomgå mönstring efter det kale n- derår när han eller hon fyller tjugofyra år.

Den som har blivit svensk medborgare efter det att han eller hon har fyllt 24 år och önskar fullgöra värnplikt eller civilplikt, har rätt att genomgå mönstring.

3 §

Mönstringen skall ske i den t o- talförsvarspliktiges personliga närvaro. Den skall omfatta medicinska och psykologiska undersö k- ningar samt annan utredning av hans personliga förhållanden.

Mönstringen skall ske i den t o- talförsvarspliktiges personliga närvaro. Den skall omfatta medicinska och psykologiska undersö k- ningar samt annan utredning av hans eller hennes personliga förhållanden.

3 kap.

Inskrivning efter mönstring

1 §

Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige har förutsättningar att fullgöra värn plikt eller civilplikt, skall To- talförsvarets pliktverk placera h o- nom i en eller flera befattningsgrupper samt skriva in honom för värnplikt eller civilplikt eller i en utbildningsreserv. Befattningsgrupper skall finnas för chefer, för specialister och för övriga.

För värnplikt och civilplikt får endast det antal totalförsvars pliktiga skrivas in som i krig behövs i Försvarsmakten och det civila fö r- svaret eller för Försvarsmaktens fredstida beredskap.

För värnplikt och civilplikt skall det antal totalförsvarspliktiga skr i- vas in som i krig behövs i Fö r- svarsmakten och det civila försvaret eller för Försvarsmaktens fredstida beredskap. Ur varje befattningsgrupp skall de som är

2 §

Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige har förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt som omfattar längre grundutbildning än 60 dagar, skall Totalförsvarets pliktverk placera honom eller

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

68

bäst lämpade skrivas in för tjäns t- göring.

henne i en eller flera befattnings- Prop. 2001/02:11
grupper samt skriva in honom el- Bilaga 2
ler henne för värnplikt eller civi l-  
plikt eller registrera honom eller  
henne i ett beredskapsregister.  
Befattningsgrupper skall finnas för  
chefer, för specialister och för ö v-  
riga. Ur varje befattningsgrupp  
skall de som är bäst lämpade skr i-  
vas in för tjänstgöring.    
Totalförsvarspliktig som g enom-  
går eller avser att genomgå u t-  
bildning för befattning av särskild  
betydelse för totalförsvaret får  
undantagas från inskrivning för  
värnplikt och civilplikt som är  
längre än 60 dagar eller från re-  
gistrering i beredskapsregistret.  
Har utbildningen inte påbörjats  

inom två år från mönstringen skall, om särskilda skäl inte för e- ligger, inskrivning ske för vär n- plikt eller civilplikt eller registrering ske i beredskapsregistret.

3 §

Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige saknar förutsättningar att fullgöra värnplikt och civilplikt, skall To- talförsvarets pliktverk besluta att han inte är skyldig att fullgöra s å- dan tjänstgöring.

Inskrivning efter annan utredning

Om resultatet av mönstringen visar att den totalförsvarspliktige saknar förutsättningar att fullgöra värnplikt och civilplikt som omfattar längre grundutbildning än 60 dagar, skall Totalförsvarets pliktverk besluta att han eller hon inte är skyldig att fullgöra sådan tjänstgöring.

4 §

Den som efter annan utredning än mönstring bedöms lämplig för civilplikt får av Totalförsvarets pliktverk skrivas in för sådan tjänstgöring, dock inte för civi l- plikt som omfattar längre grundutbildning än 60 dagar.

Den som efter annan utredning än mönstring bedöms lämplig för värnplikt eller civilplikt får av Totalförsvarets pliktverk skrivas in för sådan tjänstgöring, dock inte för värnplikt eller civilplikt som omfattar längre grundutbildning än 60 dagar.

69

Prop. 2001/02:11 Bilaga 2

Gemensamma bestämmelser om inskrivning

5 §

För den som skrivs in för vär n- plikt eller för sådan civilplikt som omfattar grundutbildning, skall föl jande bestämmas vid inskrivningen:

1. den befattning eller typ av befattning som han eller hon skall utbildas till,

För den som skrivs in för vär n- plikt eller civilplikt som omfattar grundutbildning, skall följande bestämmas vid inskrivningen:

1. den typ av befattning som han eller hon skall utbildas till,

2.de förband, skolor, myndigheter eller andra organisationer där grundutbildningen huvudsakligen skall fullgöras,

3.grundutbildningens längd, och

4.om grundutbildningen skall pågå mer än 60 dagar, året och månad en när grundutbildningen är planerad att börja.

7 §

I den utsträckning det kan ske skall vid inskrivningen hänsyn tas till önskemål från den som skrivs in.

Den som avses att registreras i beredskapsregistret skall erbjudas att hos Försvarsmakten få fullgöra viss grundutbildning för vär nplikt.

8 §

Av ett beslut om inskrivning skall det framgå vad som har bestämts enligt 5 eller 6 §. Ett beslut om inskrivning i utbildningsreserven skall innehålla uppgift om den totalförsvarspliktiges befattningsgrupp.

Den som genomgår mönstring skall vid mönstringen underrättas om beslut som avses i första stycket eller i 3 §.

Av ett beslut om inskrivning skall det framgå vad som har bestämts enligt 5 eller 6 §. Av registreringen i beredskapsregistret skall framgå den totalförsvar s- pliktiges befattningsgrupp.

Den som genomgår mönstring skall senast fyra månader efter mönstringen underrättas om beslut som avses i första stycket eller i 3 §.

9 §

Ett beslut enligt 1, 3 eller 4 § får ändras av Totalförsvarets pliktverk. Om den som har skrivits in har påbörjat en grundutbildning, får beslutet också ändras av den myndighet som verket bestämmer. Om det behövs för bedömningen, är den som är totalförsvarspliktig skyldig att genomgå förnyad mönstring eller annan utredning enligt 2 kap.

Om en ändring av ett beslut om Om en ändring av ett beslut om
inskrivning innebär att tiden för inskrivning innebär att tiden för
grundutbildningen blir längre än grundutbildningen blir längre än
enligt det tidigare beslutet, krävs enligt det tidigare beslutet, krävs

70

att den som beslutet avser godkänner ändringen. Om inte annat följer av 10 §, skall detsamma gälla i fråga om ändring av ett beslut om inskrivning i utbildningsreserven till inskrivning för vär n- plikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar.

Om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får regeringen föreskriva att totalfö r- svarspliktiga som har skrivits in i utbildningsreserven i stället skall skrivas in för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 d a- gar.

att den som beslutet avser god- Prop. 2001/02:11
känner ändringen. Om inte annat Bilaga 2
följer av 10 §, skall detsamma  
gälla i fråga om ändring av regi-  
strering i beredskapsregistret till  
in-skrivning för värnplikt eller  
civilplikt som omfattar en längre  
grundutbildning än 60 dagar.    

10 §

Om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får regeringen föreskriva att totalfö r- svarspliktiga som är registrerade i beredskapsregistret i stället skall skrivas in för värnplikt eller civi l- plikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar.

Inskrivning i utbildningsreserven upphör vid utgången av det kalenderår när den totalförsvar s- pliktige fyller 30 år .

11 §

Registrering i beredskapsregistret upphör efter fem år , räknat från utgången av det kalenderår när den totalförsvarspliktige registrerades.

Om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap får regeringen föreskriva att registr e- ringen inte skall upphöra.

En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning har fö r- värvat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift skall krigsplaceras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är lämplig för. Den som har genomgått en länge grundu t- bildning är 60 dagar skall krigsplaceras i den verksamhet där grundutbildningen fullgjordes, om det inte från totalförsvarets sy n- punkt är väsentligt bättre att han eller hon krigsplaceras i en annan verksamhet.

12 §

En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning har fö r- värvat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift skall krigsplaceras i en befattning eller i en viss verksamhet i eller för en krigsorganisation som han eller hon är lämplig för. Den som har genomgått en länge grundu t- bildning är 60 dagar skall krigsplaceras i den verksamhet där grundutbildningen fullgjordes, om det inte från totalförsvarets synpunkt är väsentligt bättre att han eller hon krigsplaceras i en annan verksamhet.

Om det inte finns särskilda skäl

och mer än tio år har förflutit från

71

det senaste tjänstgöringstillfället, skall beslutet om krigsplacering upphävas.

Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets pliktverk efter framställningar från statliga my n- digheter, kommuner, landsting, kyrkliga kommunger, bolag, för e- ningar, samfälligheter, eller andra enskilda. Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

15 §

Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets pliktverk efter framställningar från statliga my n- digheter, kommuner, landsting, registrerade trossamfund, bolag, föreningar, samfälligheter eller andra enskilda (bemanningsansvariga). Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

Om en framställning enligt fö r- sta stycket inte görs, skall anmälan om behov av pliktpersonal anses som en framställning om krigspl a- cering. Krigsplacering skall då ske i enlighet med anmälan.

16 §

Ett beslut om krigsplacering får ändras av den som är bema n- ningsansvarig inom ramen för dennes krigsorganisation. Ett så - dant beslut om ändrad krigspl a- cering skall anmälas till Totalfö r- svarets pliktverk.

Framställan om ändrad krig s- placering av den som är krigspl a- cerad i en för flera bemanningsa n- svariga gemensam organisation skall ske i samråd med den my n- dighet som regering bestämmer. Beslut om ändrad krigsplacering fattas i dessa fall av Totalförsv a- rets pliktverk.

4 kap.

2 §

Om den som skrivits in för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildningen än 60 dagar inte har kallats in till grundutbildning före utgången av det kalenderår när han fyller 24 år eller, i fall som avses i 3 kap. 10 §, före utgången av det kalenderår när han fyller trettio år, är han skyldig att fullgöra grun d-

Om den som skrivits in för värnplikt eller civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar inte har kallats in till grundutbildning före utgången av det kalenderår när han eller hon fyller 24 år eller, i fall som avses i 3 kap. 10 §, före utgången av det kalenderår hans eller hennes registreringen i beredskapsregistret

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

72

utbildningen endast om det finns upphör, är han eller hon skyldig
särskilda skäl. att fullgöra grundutbildningen e n-
  dast om det finns särskilda skäl.
  3 §

En svensk man som är medborgare även i en annan stat än Sver i- ge är inte skyldig att fullgöra en längre grundutbildning än 60 d a- gar, om han antingen har fullgjort en motsvarande utbildning i den andra staten eller, innan han har fyllt nitton år, väljer att göra detta och det står klart att tjänstgöringen kommer att fullgöras i den andra staten och att den utbildningen till längd och effektivitet är minst li k- värdig med den som krävs av h o- nom i Sverige.

En svensk man och kvinna som är medborgare även i en annan stat än Sverige är inte skyldig att ful l- göra en längre grundutbildning än 60 dagar, om han eller hon antingen har fullgjort en motsvarande utbildning i den andra staten eller, innan han eller hon har fyllt nitton år, väljer att göra detta och det står klart att tjänstgöringen kommer att fullgöras i den andra staten och att den utbildningen till längd och effektivitet är minst likvärdig med den som krävs av honom eller henne i Sverige.

  5 kap.      
    3 §      
Grundutbildningen skall ge de Grundutbildningen skall ge de
kunskaper och färdigheter som kunskaper och färdigheter som
krigsuppgiften kräver.   krigsuppgiften kräver. I denna ut-
    bildning ingår att delta i utbil d-

ning för fredsfrämjande verksa m- het inom ramen för internationellt samarbete i Sverige och utomlands. Utbildningsmoment i grundutbildningen i övrigt får ske u t- omlands med regeringens medgivande.

Repetitionsutbildningen skall vidmakthålla och utveckla skickligheten för krigsuppgiften.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap.

8 §

En totalförsvarspliktig får efter ansökan beviljas uppskov med grun d- utbildning eller repetitionsutbildning som han eller hon har kallats in till,

1. om tjänstgöringen medför a v- 1. om tjänstgöringen medför a v-
sevärda svårigheter med avseende sevärda svårigheter med avseende
på sökandens studier eller arbete på sökandens studier eller arbete
eller i övrigt för sökanden själv eller möjligheter till anställning
eller någon nära anhörig till h o- eller i övrigt för sökanden själv
nom eller henne, eller eller någon nära anhörig till h o-
  nom eller henne, eller

2. om sökandens fysiska eller psykiska prestationsförmåga är tillfälligt så nedsatt att det kan antas att tjänstgöringen inte kan fullgöras.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

73

Uppskov får beslutas för högst ett år i sänder.
8 kap.
1 §
En totalförsvarspliktig har vi inställelse för mönstring eller annan u t- redning enligt 2 kap. 1 § och när han eller hon fullgör värnplikt eller c i- vilplikt rätt till
1. reseförmåner
2. fri förplägnad,
3. fri inkvartering
4. fri hälso- och sjukvård,
5. fri grupplivförsäkring, samt
6. begravningshjälp.
Den som fullgör värnplikt, c i- Den som fullgör värnplikt, c i- vilplikt eller allmän tjänsteplikt vilplikt eller allmän tjänsteplikt enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 har även rätt till har även rätt till
fri utrustning, fri utrustning,
dagersättning eller dagpenning, dagersättning eller dagpenning, utryckningsbidrag efter viss utbildningspremie efter viss
grundutbildning, grundutbildning,
familjebidrag, fria högskoleprov i den omfat t- tandvård, samt vid beredskaps- ning regeringen bestämmer ,
tjänstgöring och krigstjänst göring, familjebidrag, tandvård, samt fälttraktamente och särskild ersät t- vid beredskapstjänstgöring och ning för tjänstgöring i viss befat t- krigstjänstgöring, fälttraktamente ning. och särskild ersättning för tjäns t-
göring i viss befattning.
Rehabilitering
6 §
Om en totalförsvarspliktig sk a- das när han eller hon fullgör värnplikt eller civilplikt, skall Fö r- svarsmakten eller den utbildningsansvariga myndigheten eller kommunen i samråd med den skadade
1. utreda behovet av åtgärder för att den skadade skall återfå full arbetsförmåga eller för att stärka den skadades möjligheter att i framtiden försörja sig genom fö r- värvsarbete,
2. om det är möjligt, ge den sk a- dade lämplig arbetsträning inom ramen för den egna verksamheten, samt
3. medverka till att den skadade får tillgång till lämplig yrkesu t- bildning eller fortbildning som är

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

74

ägnad att stärka hans eller hennes förvärvsförmåga.

7 §

I fall som avses i 6 § 3 skall Försvarsmakten eller den utbil d- ningsansvariga myndigheten eller kommunen ge ekonomiskt stöd till en utbildning som föranleds av eller förlängs till följd av skadan.

Försvarsmakten eller den u t- bildningsansvariga myndigheten eller kommunen skall också ge stöd till andra åtgärder som främjar den skadades återgång till arbetslivet samt till anskaffande av hjälpmedel som den skadade b e- höver.

Stöd enligt första och andra stycket ges endast om det inte skall tillhandahållas av någon annan till följd av andra bestämmelser och om det framstår som skäligt med hänsyn till skadan och omständigheterna i övrigt.

8 §

Försvarsmakten eller den u t- bildningsansvariga myndigheten eller kommunen har ett ansvar enligt 6 och 7 §§ under en tid av tre år från det att åtgärder enligt 6 § 2 och 3 kan inledas. Om det finns särskilda skäl, skall åtgärderna utsträckas under ytterligare två år.

9 §

Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall Fö r- svarsmakten eller den utbildningsansvariga myndigheten eller kommunen samarbeta med försä k- ringskassan, länsarbetsnämnden och andra berörda myndigheter.

Försvarsmaktens eller den u t- bildningsansvariga myndighetens eller kommunens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

75

10 §

Försvarsmaktens eller den u t- bildningsansvariga myndighetens eller kommunens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen inskrän k- ning i det ansvar som den skadades arbetsgivare har enligt 2 kap. och 3kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) samt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ersättning till anhöriga

    11 §                  
    Om en anhörigs medverkan är
    av särskild betydelse för den sk a-
    dades rehabilitering, skall Fö r-
    svarsmakten eller den utbildnings-
    ansvariga myndigheten eller kom-
    munen efter ansökan ge den anh ö -
    rige skälig ersättning för kostn a-
    der som en sådan insats o rsakar.
    Om en totalförsvarspliktig när
    han eller hon fullgör värnplikt
    eller civilplikt förolyckas eller
    skadas   svårt att sjukhusvård
    krävs, skall Försvarsmakten eller
    den ut-bildningsansvariga myn-
    digheten eller kommunen efter
    ansökan av de anhöriga ersätta
    dem för skäligt antal resor till den
    förolyckade eller skadade samt
    uppehälle och tidsspillan vid s å -
    dan resa efter samma grunder som
    gäller i fråga om ersättning av
    allmänna medel till vittnen.  
    I fall som avses i andra stycket
    skall Försvarsmakten eller den
    utbildningsansvariga myndigheten
    eller kommunen efter ansökan
    även ge skäligt bidrag till kostader
    för psykosocialt stöd till anhöriga
    som är i behov av det och om det
    framstår som skäligt med hänsyn
    till omständigheterna i övrigt.  
  10 kap.                  
    8 §                  
Totalförsvarets pliktverk får i Totalförsvarets pliktverk får, om
särskilda fall besluta att en total- det inte föreligger särskilda skäl,
försvarspliktig tills vidare inte besluta att en totalförsvarspliktig

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

76

skall kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt, om han eller hon

1. vägrar eller underlåter att fullgöra vad som åligger honom eller henne eller avviker eller uteblir från tjänstgöringsstället och det kan antas att han eller hon inte kommer att fullgöra den värnplikt eller civilplikt som inskrivningen avser, eller

2. med hänvisning till sin a n- slutning till visst religiöst samfund förklarar att han eller hon inte kommer att fullgöra vare sig vär n- plikt eller civilplikt.

Denna lag träder i kraft …..

tills vidare inte skall kallas till Prop. 2001/02:11 mönstring eller inkallas till vär n- Bilaga 2

plikt eller civilplikt, om han eller hon

på grund av vägran eller underlåtelse att fullgöra vad som åligger honom eller henne eller genom att avvika eller utebli från tjänstgöringsstället har dömts för brott mot totalförsvarsplikten och det kan antas att han eller hon inte kommer att fullgöra den värnplikt eller civilplikt som inskrivningen avser.

77

Prop. 2001/02:11 Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplina n- svar inom totalförsvaret, m.m.

Härigenom föreskrivs beträffande lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

dels att 14 och 37 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1, 10, 15, 21, 24, 29, 34 - 36, 38 - 40, 52 och 62 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny 54 § av nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  1 §
Denna lag gäller för  

1.totalförsvarspliktiga under den tid de är skyldiga att fullgöra vär n- plikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2.dem som genomgår utbildning för att få militär anställning i Försvarsmakten,

3.hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

4. dem som genom krigsfri- 4. dem som genom krigsfri-
villigavtal eller annat avtal åtagit villigavtal eller annat avtal åtagit
sig att tjänstgöra frivilligt i befatt- sig att tjänstgöra frivilligt i befatt-
ningar i Försvarsmaktens krigsor- ningar i Försvarsmaktens krigsor-
ganisation, under den tid då de är ganisation eller hos annan huvud-
tjänstgöringsskyldiga, man enligt förordningen
  (1994:524) om frivillig försvars-
  verksamhet, under den tid då de är
  tjänstgöringsskyldiga,  

5. anställda i utlandsstyrkan i Försvarsmakten, när de tjänstgör utomlands.

10 §

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst, löneavdrag och utegångs förbud .

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst och löneavdrag.

Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än extratjänst och löneavdrag. Särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som talar för att påföljden kan stanna vid varning.

15 §

Löneavdrag får åläggas tillsammans med utegångsförbud , om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.

Löneavdrag får åläggas tillsammans med extratjänst , om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.

78

21 §

En chef som avses i 20 § får överlämna åt andra chefer som tjänstgör under honom eller henne, dock lägst en kompanichef eller motsvarande chef, att pröva frågor om disciplinansvar för personal som står under d e- ras befäl, under förutsättning att

1.förfarandet inte kan antas utgöra brott,

2.förseelsen har erkänts och

3. förseelsen inte bör medföra 3. förseelsen inte bör medföra
svårare påföljd än varning, extra- svårare påföljd än varning, extra-
tjänst eller utegångsförbud i högst tjänst eller löneavdrag i högst tio
fem dagar. dagar.
  24 §

Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga om en disciplinansvarig, skall yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant yttrande behövs dock inte när ärendet prövas enligt 21 § eller, under de förutsättning ar som anges i 21 §, av någon annan myndighet än Försvars makten, en kommun eller ett landsting.

Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kommunen eller landstinget fattar på hans eller hennes tillstyrkan.

Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga om en disciplinansvarig, skall yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant yttrande behövs dock inte när ärendet prövas under de förutsättningar som anges i 21 §

1-3 om inte den disciplinansvarige begär det .

Auditören är medansvarig för de beslut som fattas på hans eller hennes tillstyrkan.

Den disciplinansvarige skall innan ärendet avgörs få del av vad som kommit fram under utredningen och ges tillfälle att yttra sig över det, om det inte är uppenbart obehövligt.

29 §

Den disciplinansvarige skall erinras om sin rätt enligt 24 § att begära att yttrande från auditör tas in i ärendet.

Han eller hon skall också innan ärendet avgörs få del av vad som kommit fram under utredningen och ges tillfälle att yttra sig över det, om det inte är uppenbart obehövligt.

34 §

Beslut om disciplinpåföljd skall verkställas snarast möjligt efter det att

beslutet vunnit laga kraft.  
Om det behövs av hänsyn till I beslut om extratjänst får det
ordningen inom den verksamhet bestämmas att beslutet skall verk-
där disciplinförseelsen har begåtts ställas trots att det inte vunnit laga
eller av någon annan särskild an- kraft om det behövs av hänsyn till
ledning, får det i beslut om extra- ordningen inom den verksamhet
tjänst eller utegångsförbud be- där disciplinförseelsen har be-
stämmas att beslutet skall verk- gåtts.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

79

ställas trots att det inte vunnit laga kraft.

      35 §    
Extratjänst får inte verkställas Extratjänst får inte verkställas
på tjänstefria dagar. Detsamma på tjänstefria dagar.  
gäller utegångsförbud i högst fem Löneavdrag får verkställas med
dagar.     högst en fjärdedel av lönen per av-
      lö ningstillfälle för de totalför-
      svarspliktiga som fullgör grundut-
      bildning.    
      36 §    

Verkställigheten av extratjänst eller utegångsförbud får skjutas upp eller avbrytas, om det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som verkställighetstid.

Om den som har ålagts utegångs förbud efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag, skall avräkning ske för den tid under vilken förbudet har verkställts. En dags utegångsförbud skall anses motsvara två dagars löneavdrag.

Verkställigheten av extratjänst får skjutas upp eller avbrytas, om det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som verkställighetstid.

38 §

Om den som har ålagts extratjänst efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag, skall avräkning ske för den tid under vilken extratjänsten har verkställts. Två timmars extratjänst motsvarar en dags löneavdrag.

Extratjänst bortfaller i den del den inte har verkställts innan den disciplinansvariges pågående tjänstgringsskyldighet har upphört.

39 §

Extratjänst får inte verkställas efter det att den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

Om extratjänst inte kan verkställas skall den som meddelat beslutet omvandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

40 §

Utegångsförbud får inte verk ställas efter det att den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

Om utegångsförbud inte kan verkställas, skall den som har meddelat beslutet omvandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

80

Om löneavdrag inte kan göras och motsvarande belopp inte betalas, Prop. 2001/02:11
gäller om verkställighet vad som är föreskrivet om uppbörd och indriv- Bilaga 2
ning av böter. Obetalda belopp får dock inte förvandlas till fängelse.  
Löneavdrag bortfaller i den mån det inte har verkställts inom tre år från  
det beslutet om disciplinpåföljd vann laga kraft.  

52 §

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden om inte annat föreskrivs i denna lag.

    Ärenden om disciplinansvar
    skall handläggas skyndsamt av
    domstolen.          
    54 §            
har upphävts genom lag Hovrätten får inte pröva ett
(1996:269).   över klagande av ett beslut av en
    tingsrätt, om inte hovrätten med-
    delat prövningstillstånd.    
    Prövningstillstånd behövs   inte
    om överklagandet avser beslut
    som rör någon annan än en part,
    beslut i vilket tingsrätten ogillat
    jäv mot en domare eller beslut
    genom vilket ett överklagande a v-
    visats.          
    62 §            

Ett beslut om ersättningsskyldighet som fattats av en sådan chef i Försvarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än Försvarsmakten, eller av en kommun eller ett landsting får överklagas av den disciplinansvarige till tingsrätten. Bestämmelserna i 50–53 och 55 §§ gäller vid sådant öve r- klagande.

Ett beslut om ersättningsskyldighet som fattats av en sådan chef i Försvarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än Försvarsmakten, eller av en kommun eller ett landsting får överklagas av den disciplinansvarige till tingsrätten. Bestämmelserna i 50– 55 §§ gäller vid sådant överklagande.

Prövningstillstånd i hovrätt behövs dock inte om yrkandet om ersättning överstiger prisbas beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om ersättningsärendet handlagts i samband med ett disciplinärende och prövningstillstånd meddelats i det ärendet.

81

Övergångsbestämmelser Prop. 2001/02:11
  Bilaga 2
Denna lag träder i kraft den  

1.Tidigare beslutat utegångsförbud skall omräknas till löneavdrag i den del det inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen skall en dags utegångsförbud motsvara två dagars löneavdrag.

2.Tidigare beslut om extratjänst som inte verkställts före ikraftträdandet och inte heller kan verkställas därefter bortfaller enligt 38 § i dess äldre lydelse

3.Har beslut i disciplinärende eller i ärende om ersättning meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser beträffande talan mot b e- slutet tillämpas.

82

Prop. 2001/02:11 Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

dels att 3 § skall upphöra att gälla, dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbildningen.

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten eller fullgör grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall ha samtyckt till att delta i utbildningen.

3 §

Om en totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning enligt l a- gen (1994:1809) om totalförsvarsplikt under sin grundutbildning deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet, skall han eller hon även under denna utbildning anses fullgöra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som i andra fall än som sägs i första stycket deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall anses fullgöra repetitionsutbildning.

Denna lag träder i kraft den ....

83

Prop. 2001/02:11 Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt pe r- sonskadeskydd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

dels att 1, 12 och 13 a §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a, av följande lyde l-

se

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  1 §

Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas på 1. den som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt eller inställer sig till mönstring, eller annan uttagning enligt den lagen eller till antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värn plikt eller civilplikt med län g- re grundutbildning,

2.den som medverkar i räddningstjänst eller övning med räddningskår enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller i räddningstjänst enigt 11 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen (1957:297),

3.den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i fö r- var i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,

4.den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som

meddelats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a § brottsbalken,

2.den som fullgör tjänsteplikt enligt lagen (0000:00) om tjänsteplikt vid allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner,

3.den som medverkar i räddningstjänst eller övning med räddningskår enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller i räddningstjänst enigt 11 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen (1957:297),

4.den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i fö r- var i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,

5.den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som

meddelats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a § brottsbalken,

84

5. den som utför ungdomstjänst 6. den som utför ungdomstjänst
på grund av en föreskrift som har på grund av en föreskrift som har
meddelats med stöd av 31 kap. 1 § meddelats med stöd av 31 kap. 1 §
tredje stycket 2 brottsbalken, tredje stycket 2 brottsbalken,
6. den som utför oavlönat arbete 7. den som utför oavlönat arbete
enligt en föreskrift som har med- enligt en föreskrift som har med-
delats med stöd av 8 § första delats med stöd av 8 § första
stycket 2 lagen (1994:451) om stycket 2 lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektro- intensivövervakning med elektro-
nisk kontroll. nisk kontroll.

Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även på den som i annat fall än som avses i första stycket frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.

12 §

För den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under grundutbildning som är längre än 60 dagar skall sjukpenningunderlag och livränteunderlag inte beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar fyra gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid före 21 års-ålder, fyra och en halv gånger basbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och fem gånger basbeloppet för tid från och med 25 års ålder.

För den som avses i 1 § första stycket 3 och som när skadan inträffade hade varit intagen längre än sex månader skall sjukpenningunderlag och livränteunderlag inte beräknas till lägre belopp än som anges i 4 kap. 10 § anda stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Detta gäller även för den som avses i 1 § andra stycket om regeringen föreskriver det

För den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under grundutbildning skall sjukpenningunderlag inte beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid före 21 årsålder, fyra och en halv gånger basbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och fem gånger ba s- beloppet för tid från och med 25 års ålder.

För den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under grundutbildning eller repetitionsutbildning utgör livränteunderlaget sju och ett halvt basbelopp.

12 a §

För den som avses i 1 § första stycket 3 och som när skadan inträffade hade varit intagen längre än sex månader skall sjukpenningunderlag och livränteunderlag inte beräknas till lägre belopp än som anges i 4 kap. 10 § anda stycket

Prop. 2001/02:11

Bilaga 2

85

Denna lag träder i kraft den …..
Den som avses i 1 § första stycket 1 och som har skadats under grundutbildning som är läng re än 60 dagar , har efter skyddstidens utgång rätt till ersätt ning för nödvändiga kostnader för läka r- vård, sjukvårdande behand ling, sjukhusvård samt läkemedel under högst tre års tid. I kostnader för vård inräknas nödvändiga kostnader för resor.
lagen (1976:380) om arbetsskade- Prop. 2001/02:11
försäkring. Detta gäller även för Bilaga 2
den som avses i 1 § andra stycket  
om regeringen föreskriver det    
13 a §        
Den som avses i 1 § första  
stycket 1 och som har skadats un-  
der grundutbildning, har efter  
skyddstidens utgång rätt till ersätt-  
ning för nödvändiga kostnader för  
läkarvård, sjukvårdande behand-  
ling, sjukhusvård samt läkemedel  

under högst tre års tid. I kostnader för vård inräknas nödvändiga kostnader för resor.

86

Förteckning över remissinstanserna som yttrat sig över betänkandet Totalförsvarsplikten

Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Svea hovrätt, Kammarrätten i Göteborg, Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Totalförsvarets pliktverk, Försvarets radioanstalt, Statens räddningsverk, Överstyrelsen för civil beredskap, Kustbevakningen, Styrelsen för psykologiskt försvar, Fö r- svarshögskolan, Överklagandenämnden för totalförsvaret, Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga, Socialstyrelsen, Banverket, Sj ö - fartsverket, Luftfartsverket, Stockholms universitet, Lunds universitet, Riksrevisionsverket, Riksförsäkringsverket, Arbetsgivarverket, Arbet s- marknadsstyrelsen, Statens invandrarverk, Integrationsverket, Svenska kyrkans kyrkostyrelse, Statens energimyndighet, Affärsverket Svenska Kraftnät, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsst y- relsen i Västerbottens län, Göteborgs kommun, Sollentuna kommun, Örebro kommun, Kiruna kommun, Filipstads kommun, Ödeshögs ko m- mun, Älvdalens kommun, Timrå kommun, Nordanstigs kommun, Sven s- ka kommunförbundet, Landstingsförbundet, Sveriges kristna ungdom s- råd, Lantbrukarnas riksförbund, Tjänstemännens centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Officersförbundet, Sveriges Reservofficersförbund, Svenska A r- betsgivareföreningen, Sveriges civilförsvarsförbund, Svenska röda ko r- set, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Centralfö r- bundet för befälsutbildning, Civilpliktsrådet, Värnpliktsrådet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Moderata Ungdomsförbundet, Liberala Ungdomsförbundets Riksorganisation, Riksorganisationen Centerns Ungdomsförbund, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Kris t- demokratiska Ungdomsförbundet, Ung Vänster, Grön Ungdom, Svenska samernas riksförbund, Riksförbundet Sveriges lottakårer, Svenska Blå Stjärnan, Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund, Immigranternas Centralförbund, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandra r- kvinnor, Fredrika-Bremer-Förbundet, Skolverket, Ungdomsstyrelsen, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, Glesbygdsverket, A r- betsmiljöverket (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen), Statens trygghet s- nämnd, Föreningen Sveriges Auditörer, Högskoleverket, Bibel och tra k- tatsällskapet vakttornet, Statskontoret, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Högskolan Dalarna, Arbetslöshetskassornas samorg a- nisation, Jämställdhetsombud smannen

Prop. 2001/02:11

Bilaga 3

87

Lagrådsremissens lagförslag

1.Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

dels att 3 kap. 5, 8, 11, 12 och 15 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 11 kap. 4 § samt rubriken till 8 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 3 kap. 15 a § och 8 kap. 6–11 §§, samt närmast före 8 kap. 1, 6 och 11 §§ nya rubriker av följande l ydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 kap.
  5 §

För den som skrivs in för värnplikt eller för sådan civilplikt som o m- fattar grundutbildning, skall föl jande bestämmas vid inskrivningen:

1. den befattning eller typ av be- 1. den typ av befattning som han
fattning som han eller hon skall eller hon skall utbildas till,
utbildas till,  

2.de förband, skolor, myndigheter eller andra organisationer där grundutbildningen huvudsakligen skall fullgöras,

3.grundutbildningens längd, och

4.om grundutbildningen skall pågå mer än 60 dagar, året och månaden när grundutbildningen är planerad att börja.

8 §

Av ett beslut om inskrivning skall det framgå vad som har bestämts enligt 5 eller 6 §. Ett beslut om inskrivning i utbildningsreserven skall innehålla uppgift om den totalförsvarspliktiges befattningsgrupp.

Den som genomgår mönstring Den som genomgår mönstring
skall vid mönstringen underrättas skall senast fyra månader efter
om beslut som avses i första mönstringen underrättas om beslut
stycket eller i 3 §.   som avses i första stycket eller i
    3 §.
    11 §

Inskrivningen i utbildningsreserven upphör vid utgången av det kalenderår när den totalförsvar s- pliktige fyller 30 år .

Inskrivning i utbildningsreserven upphör efter fem år , räknat från utgången av det kalenderår när den totalförsvarspliktige skrevs in.

Om det behövs med hänsyn till Sveriges försvar sberedskap får regeringen föreskriva att inskri v- ningen inte skall upphöra. Inskri v-

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

88

ningen skall dock alltid upphöra vid utgången av det år den tota l- försvarspliktige fyller 30 år.

12 §

En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning har förvä r- vat tillräckliga kunskaper och färdigheter för en krigsuppgift skall krig s- placeras i en befattning eller i en viss verksamhet som han eller hon är lämplig för. Den som har genomgått en längre grundutbildning än 60 dagar skall krigsplaceras i den verksamhet där grundutbildningen fullgjordes, om det inte från totalförsvarets synpunkt är väsentligt bättre att han eller hon krigsplaceras i en annan verksamhet.

Krigsplaceringen skall inte kvarstå längre än tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, om det inte finns särski lda skäl.

15 §2

Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets pliktverk efter framställningar från statliga my n- digheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda. Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

Beslut om krigsplacering fattas av Totalförsvarets pliktverk efter framställningar från statliga my n- digheter, kommuner, landsting, bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund, organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda (bemanningsansvariga). Om ett beslut om krigsplacering upphävs, gäller 14 §.

Om en framställning enligt första stycket inte görs, skall a n- mälan om behov av totalförsvar s- pliktiga anses som en framstäl l- ning om krigsplacering. Krigsplacering skall då beslutas i enlighet med anmälan, om inte den bema n- ningsansvarige anmäler annat.

15 a §

En bemanningsansvarig får ändra ett beslut om krigsplacering i sin krigsorganisation till en annan krigsplacering i organisationen. Ett sådant beslut om ändrad krigsplacering skall anmälas till Totalförsvarets plik tverk.

Framställning om ändrad krig s- placering för den som är krigspl a- cerad i en verksamhet som är

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

2 Senaste lydelse 1999:950. 89

gemensam för flera bemanning s- ansvariga skall göras i samråd med den myndighet som regeringen bestämmer. Beslut om ändrad krigsplacering fattas i dessa fall av Totalförsv arets pliktverk.

4 kap.

2 §

Om den som skrivits in för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar inte har kallats in till grundutbildningen före utgången av det kalenderår när han fyller 24 år eller, i fall som avses i 3 kap. 10 §, före utgången av det kalenderår när han fyller trettio år , är han skyldig att fullgöra grundutbil d- ningen endast om det finns särskilda skäl.

Om den som skrivits in för värnplikt eller för sådan civilplikt som omfattar en längre grundutbildning än 60 dagar inte har kallats in till grundutbildningen före utgången av det kalenderår när han fyller 24 år eller, i fall som avses i 3 kap. 10 §, före utgången av det kale n- derår när inskrivningen i utbildningsreserven upphör, är han skyldig att fullgöra grundutbildningen endast om det finns särskilda skäl.

  5 kap.      
    3 §      
Grundutbildningen skall ge de Grundutbildningen skall ge de
kunskaper och färdigheter som kunskaper och färdigheter som
krigsuppgiften kräver.   krigsuppgiften kräver. Utbildning
    för fredsfrämjande verksamhet
    som ger sådana kunskaper och
    färdigheter kan in gå i grundu tbild-
    ningen.      

Repetitionsutbildningen skall vidmakthålla och utveckla skickligheten för krigsuppgiften.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap.

Förmåner Förmåner och rehabilitering
  8 kap.

Förmåner

1 §

En totalförsvarspliktig har vid inställelse för mönstring eller annan u t- redning enligt 2 kap. 1 § och när han eller hon fullgör värnplikt eller c i- vilplikt rätt till

1.reseförmåner,

2.fri förplägnad,

3.fri inkvartering,

4.fri hälso- och sjukvård,

5.fri grupplivförsäkring, samt

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

90

Rehabilitering
6 §
Om en totalförsvarspliktig sk a- das när han eller hon fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning, skall den utbildningsansvariga myndigheten i samråd med den skadade
1. utreda behovet av åtgärder för att den skadade skall återfå full arbetsförmåga eller för att stärka den skadades möjligheter att i framtiden försörja sig genom fö rvärvsarbete,
2. om det är möjligt, ge den skadade lämplig arbetsträning inom ramen för den egna ver k- samheten, samt
3. medverka till att den skadade får tillgång till lämplig yrkesu t- bildning eller fortbildning som är ägnad att stärka hans eller hennes förvärvsförmåga.
I fall som avses i 6 § 3 skall den utbildningsansvariga myndigheten ge ekonomiskt stöd till en utbil d- ning som föranleds av eller fö r- längs till följd av skadan.
Den utbildningsansvariga myndigheten skall också ge stöd till andra åtgärder som främjar att den skadade återfår arbetsförm å -
6. begravningshjälp.     Prop. 2001/02:11
Den som fullgör värnplikt, civil plikt eller allmän tjänsteplikt enligt 6 Bilaga 4
kap. 2 § första stycket 2 har även rätt till    
1. fri utrustning,      
2. dagersättning eller dagpenning,      
3. utryckningsbidrag efter viss 3. utbildningspremie efter viss
grundutbildning, grundutbildning,  
    4. fria högskoleprov under viss
    grundutbildning i den omfattning
    regeringen bestämmer ,  
4. familjebidrag, 5. familjebidrag,  
5. tandvård, samt 6. tandvård, samt  
6. vid beredskapstjänstgöring 7. vid beredskapstjänstgöring
och krigstjänstgöring, fälttrakt a- och krigstjänstgöring, fälttrakt a-
mente och särskild ersättning för mente och särskild ersättning för
tjänstgöring i viss befat tning. tjänstgöring i viss befat tning.

91

gan samt till anskaffande av hjälpmedel som den skadade behöver.

Den utbildningsansvariga myndigheten skall också ge stöd till andra åtgärder som främjar att den skadade återfår arbetsförm å - gan samt till anskaffande av hjälpmedel som den skadade behöver.

Stöd enligt första och andra styckena ges endast om det inte skall tillhandahållas av någon annan till följd av andra bestä m- melser och om det framstår som skäligt med hänsyn till skadan och omständigheterna i övrigt.

8 §

Den utbildningsansvariga myndigheten har ett ansvar enligt 6 och 7 §§ under en tid av tre år från det att åtgärder enligt 6 § 2 och 3 kan inledas. Om det finns särskilda skäl, skall åtgärderna utsträckas under ytterl igare två år.

9 §

Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med försäkringskassan, länsarbetsnämnden och andra berörda my ndigheter.

Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares.

10 §

Den utbildningsansvariga myndighetens ansvar enligt 6 och 7 §§ innebär ingen inskränkning i det ansvar som den skadades arbetsgivare har enligt 2 kap. och 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160) samt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän fö rsäkring.

Ersättning till anhöriga

11 §

Om en anhörigs medverkan är av särskild betydelse för den skadades rehabilitering, skall den utbild-

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

92

ningsansvariga myndigheten efter Prop. 2001/02:11 ansökan ge den anhörige skälig Bilaga 4 ersättning för kostnader som en

sådan insats o rsakar.

Om en totalförsvarspliktig när han eller hon fullgör grundutbil d- ning eller repetitionsutbildning förolyckas eller skadas så svårt att sjukhusvård krävs, skall den u t- bildningsansvariga myndigheten efter ansökan av de anhöriga e r- sätta dem för skäligt antal resor till den förolyckade eller skadade samt uppehälle och tidsspillan vid sådan resa efter samma grunder som gäller i fråga om ersättning av al l- männa medel till vittnen.

I fall som avses i andra stycket skall den utbildningsansvariga myndigheten efter ansökan även ge skäligt bidrag till kostnader för psykosocialt stöd till anhöriga som är i behov av det och om det fra m- står som skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

11 kap.

4 §

Endast följande beslut enligt denna lag får överklagas:

1.inskrivningsnämndens beslut,

2.beslut om inskrivning enligt 3 kap. 4 §,

3.beslut i andra ärenden om ändring av ett inskrivningsbeslut än som avses i 1,

4.beslut i ärenden om rätt att vara vapenfri,

5.beslut i ärenden om uppskov,

samt

6.beslut i ärenden om avbrott i utbildningen enligt 5 kap. 12–14 §§ och om tillgodoräknande av tjäns t- göringstid enligt 5 kap. 17 §.

Överklagandet skall göras hos den myndighet som regeringen bestämmer.

5.beslut i ärenden om uppskov,

6.beslut i ärenden om avbrott i utbildningen enligt 5 kap. 12–14 §§ och om tillgodoräknande av tjäns t- göringstid enligt 5 kap. 17 §, samt

7.beslut enligt 8 kap. 6–8 och 11

§§.

Överklagande av beslut enligt 8 kap. 6–8 och 11 §§ skall göras hos allmän förvalningsdomstol. Prö v- ningstillstånd krävs vid överkl a- gande till kammarrätten. Överkl a- gande i övrigt skall göras hos den myndighet som regeringen bestämmer.

93

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. Bestämmelserna i 8 kap. 6–11 §§ skall tillämpas även i fråga om den som skadats efter den 30 juni 2001. Ersättning enligt 8 kap. 11 § gäller dock endast kostnader som uppkommit efter den 30 juni 2002.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

94

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

2.Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

dels att 14 och 37 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 10, 15, 21, 24, 29, 34–36 och 38–40 §§ skall ha följande lyde l- se.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst, löneavdrag och utegångs förbud .

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst och löneavdrag.

Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än extratjänst och löneavdrag. Särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som talar för att påföljden kan stanna vid varning.

15 §

Löneavdrag får åläggas tillsammans med utegångsförbud , om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.

Löneavdrag får åläggas tillsammans med extratjänst , om det krävs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.

21 §

En chef som avses i 20 § får överlämna åt andra chefer som tjänstgör under honom eller henne, dock lägst en kompanichef eller motsvarande chef, att pröva frågor om disciplinansvar för personal som står under d e- ras befäl, under förutsättning att

1. förfarandet inte kan antas utgöra brott,  
2. förseelsen har erkänts och 2. förseelsen har erkänts,
3. förseelsen inte bör medföra 3. förseelsen inte bör medföra
svårare påföljd än varning, extra- svårare påföljd än varning och
tjänst eller utegångsförbud i högst    
fem dagar.    
  4. den disciplinansvarige inte
  begär att yttrande från auditör
  skall inhämtas i ärendet.
  24 §1  

Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga om en disciplinansvarig, skall

Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga om en disciplinansvarig, skall

1 Senaste lydelse 1999:951. 95
yttrande inhämtas från audi tören. yttrande inhämtas från audi tören.
Ett sådant yttrande behövs dock Ett sådant yttrande behövs dock
inte när ärendet prövas enligt 21 § inte när ärendet prövas under de
eller, under de förutsättning ar som förutsättningar som anges i 21 §
anges i 21 §, av någon annan 1–3, om inte den disciplinansvari-
myndighet än Försvars makten, en ge begär det .

kommun eller ett landsting.

Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kom munen eller landstinget fattar på hans eller hennes tillstyrkan.

29 §

Den disciplinansvarige skall innan ärendet avgörs få del av vad som har kommit fram under utredningen och ges tillfälle att yttra sig över det, om det inte är uppenbart obehövligt.

Den disciplinansvarige skall upplysas om sin rätt enligt 24 § att begära att yttrande från auditör tas in i ärendet.

34 §

Beslut om disciplinpåföljd skall verkställas snarast möjligt efter det att

beslutet har vunnit laga kraft.  
Om det behövs av hänsyn till I beslut om extratjänst får det
ordningen inom den verksamhet bestämmas att beslutet skall verk-
där disciplinförseelsen har begåtts ställas trots att det inte vunnit laga
eller av någon annan särskild an- kraft, om det behövs av hänsyn till
ledning, får det i beslut om extra- ordningen inom den verksamhet
tjänst eller utegångsförbud be- där disciplinförseelsen har be-
stämmas att beslutet skall verk- gåtts.
ställas trots att det inte har vunnit  
laga kraft.      
      35 §
Extratjänst får inte verkställas Extratjänst får inte verkställas
på tjänstefria dagar. Detsamma på tjänstefria dagar.
gäller utegångsförbud i högst fem Löneavdrag får verkställas med
dagar.     högst en fjärdedel av lönen per
      avlöningstillfälle.
      36 §

Verkställigheten av extratjänst eller utegångsförbud får skjutas upp eller avbrytas, om det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som verkställighetstid.

Om den som har ålagts utegångs förbud efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag,

Verkställigheten av extratjänst får skjutas upp eller avbrytas, om det finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som verkställighetstid.

38 §

Om den som har ålagts extratjänst efter överklagande slutligen blir ålagd löneavdrag, skall avrä k-

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

96

skall avräkning ske för den tid under vilken förbudet har verkställts. En dags utegångsförbud skall anses motsvara två dagars löneavdrag.

Extratjänst bortfaller i den del den inte har verkställts innan den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

ning ske för den tid under vilken Prop. 2001/02:11
extratjänsten har verkställts. Två Bilaga 4
timmars extratjänst motsvarar en  
dags löneavdrag.    
39 §    

Extratjänst får inte verkställas efter det att den disciplinansvariges pågående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

Om extratjänst inte kan verkställas skall den som meddelat beslutet omvandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

40 §

Utegångsförbud får inte verkställas efter det att den discipli n- ansvariges pågående tjänstg ö - ringsskyldighet har upphört.

Om utegångsförbud inte kan verkställas, skall den som har meddelat beslutet omvandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

Om löneavdrag inte kan göras och motsvarande belopp inte betalas, gäller om verkställighet vad som är föreskrivet om uppbörd och indri v- ning av böter. Obetalda belopp får dock inte förvandlas till fängelse.

Löneavdrag bortfaller i den mån det inte har verkställts inom tre år från det beslutet om disciplinpåföljd vann laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

1.Tidigare beslutat utegångsförbud skall omräknas till löneavdrag i den del det inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen skall en dags utegångsförbud motsvara två dagars löneavdrag.

2.Tidigare beslut om extratjänst som inte verkställts före ikraftträdandet och inte heller kan verkställas därefter bortfaller enligt 39 § i dess äldre lydelse.

97

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

3.Förslag till lag om ändring i lagen (1994:588) o m utbildning för fredsfrämja nde verksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för fred s- främjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbil d- ningen.

Samtycke krävs dock inte om u t- bildningen ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalfö rsvarsplikt.

3 §2

Om en totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning enligt l a- gen (1994:1809) om totalför svarsplikt under sin grundutbildning deltar i utbildning för freds främjande verksamhet, skall han eller hon även under denna utbildning anses fullgöra grundutbild ningen.

En totalförsvarspliktig som i andra fall än som sägs i första stycket deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet skall anses fullgöra repetitionsutbildning.

Den som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvars plikt efter samtycke deltar i utbildning för fredsfrä m- jande verksamhet, skall även under denna utbildning anses fullgö - ra grundutbildningen.

En totalförsvarspliktig som i andra fall än som sägs i första stycket efter samtycke deltar i utbildning för fredsfrämjande ver k- samhet skall anses fullgöra repet i- tionsutbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

1 Senaste lydelse 1996:402.  
2 Senaste lydelse 1996:402. 98

4.Förslag till lag om ändring i la gen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Härigenom föreskrivs att 12 och 13 a §§ lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  12 §1      
För den som avses i 1 § första För den som avses i 1 § första
stycket 1 och som har skadats un- stycket 1 och som har skadats un-
der grundutbildning som är längre der grundutbildning eller repeti-
än 60 dagar skall sjukpenning- tionsutbildning skall sjukpenning-
underlag och livränteunderlag inte underlag inte beräknas till lägre
beräknas till lägre belopp än vad belopp än vad som motsvarar fyra
som motsvarar fyra gånger bas- gånger prisbasbeloppet enligt 1
beloppet enligt 1 kap. 6 § lagen kap. 6 § lagen (1962:381) om all-
(1962:381) om allmän försäkring män försäkring för tid före 21 år s-
för tid före 21 års ålder, fyra och ålder, fyra och en halv gånger
en halv gånger basbeloppet för tid prisbasbeloppet för tid mellan 21
mellan 21 och 25 års ålder och och 25 års ålder och fem gånger
fem gånger basbeloppet för tid prisbasbeloppet för tid från och
från och med 25 års ålder. med 25 års ålder.    
  För den som avses i 1 § första
  stycket 1 och som har skadats un-
  der grundutbildning eller repeti-
  tionsutbildning utgör livränte-
  underlaget minst fem prisbas-
  belopp.      

För den som avses i 1 § första stycket 3 och som när skadan in träffade hade varit intagen längre tid än sex månader skall sjukpen ningunderlag och livränteunderlag inte beräknas till lägre belopp än som anges i 4 kap. 10 § andra stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Detta gä l- ler även för den som avses i 1 § andra stycket om regeringen föreskriver det.

    13 a §2    
Den som avses i 1 § första Den som avses i 1 § första
stycket 1 och som har skadats un- stycket 1 och som har skadats un-
der grundutbildning som är läng re der grundutbildning eller repeti-
än 60 dagar , har efter skyddsti- tionsutbildning, har efter skyddsti-
dens utgång rätt till ersätt ning för dens utgång rätt till ersätt ning för
nödvändiga kostnader för läka r- nödvändiga kostnader för läka r-
vård, sjukvårdande behand ling, vård, sjukvårdande behand ling,
sjukhusvård samt läkemedel under sjukhusvård samt läkemedel under
högst tre års tid. I kostnader för högst tre års tid. I kostnader för

1Senaste lydelse 1997:1189.

2Senaste lydelse 1997:1189.

Prop. 2001/02:11

Bilaga 4

99

vård inräknas nödvändiga kostn a- der för resor.

vård inräknas nödvändiga kostn a- Prop. 2001/02:11
der för resor. Bilaga 4

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

100

Lagrådets yttrande

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2001-05-22

Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Susanne Billum, justitierådet Göran Regner.

Enligt en lagrådsremiss den 10 maj 2001 (Försvarsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2.lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.,

3.lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet,

4.lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

5.lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet

Maria Hedegård.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om totalförsvarsplikt

3 kap. 11 §

Enligt nuvarande lydelse av paragrafen upphör inskrivning i utbildningsreserven vid utgången av det kalenderår när den totalförsvarspliktige fyller 30 år. Enligt remissförslaget upphör inskrivningen efter fem år räknat från utgången av det kalenderår när den totalförsvarspliktige skrevs in. Denna nya sluttid kan dock enligt det nya andra stycket ändras. Där anges nämligen att, om det behövs med hänsyn till fö r- svarsberedskapen, regeringen får föreskriva att inskrivningen inte skall upphöra. Den skall dock alltid upphöra när den nuvarande sluttiden up p- nås.

Det nya andra stycket är avfattat som ett normgivningsbemyndigande till regeringen, och frågan uppkommer då vilket stöd som finns i regering s- formen (RF) för ett sådant bemyndigande.

Enligt 1 kap. 7 § lagen om totalförsvarsplikt är ingen skyldig att fullgöra värnplikt eller civilplikt utan att ha skrivits in enligt lagens 3 kap. In- skrivningen är alltså det beslut som så att säga materialiserar totalförsvarsplikten i de båda angivna formerna. Föreskrifter om inskrivningen måste därför enligt Lagrådets mening betraktas som sådana för e- skrifter om totalförsvarsplikt som innebär begränsningar i rörelse-

Prop. 2001/02:11

Bilaga 5

101

friheten enligt 2 kap. 8 § RF (jfr Holmberg–Stjernquist, Grundlagarna, s. 97). Sådana begränsningar skall enligt 2 kap. 12 § första stycket RF som huvudregel beslutas genom lag men kan ske också i annan författning efter bemyndigande i lag enligt 8 kap. 7 § första stycket eller 10 § RF. Ingetdera av sistnämnda lagrum torde dock vara tillämpligt i det här f ö - revarande fallet. Vidare ges i 13 kap. 6 § RF regeringen möjlighet att med stöd av bemyndigande i lag meddela sådana föreskrifter som enligt grundlag annars skall meddelas genom lag. Denna paragraf är det främsta stödet för den s.k. beredskapslagstiftningen. En förutsättning för att den skall vara tillämplig är dock att riket är i krig eller i krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket befunnit sig. Inte heller denna förutsättning torde alltid vara uppfylld i de fall då det nya andra stycket i remissförslaget skall kunna tillämpas, eftersom det skall kunna ske när det behövs av hänsyn till försvarsberedskapen utan att det råder krig eller krigsfara (jfr prop. 1994/95:6 s. 85). I 13 kap. 6 § RF finns visserligen en bestämmelse som utvidgar delegeringsmöjligheterna enligt paragrafen till också andra situationer där försvarsberedskapen aktualiseras, men den bestämmelsen avser endast föreskrifter om rekvisition eller annat sådant förfogande, vilket det ju inte gäller här. Slutsatsen blir enligt Lagrådets mening att det saknas stöd i RF för att i lag ge regeringen ett bemyndigande att föreskr i- va om totalförsvarsplikt i den utsträckning som ordalagen i bestämme l- sen ger vid handen.

Vid lagrådsföredragningen har emellertid upplysts att den nu diskuterade bestämmelsen inte avser normgivning utan beslut i särskilda situ a- tioner avseende ett visst antal bestämda personer. Därvid har hänvisats till bl.a. 4 kap. 8 § i lagen, vilken paragraf innehåller ett liknande bemyndigande. Lagrådet, som anmärker att det i 3 kap. 10 § och 6 kap. 1 § finns bestämmelser med liknande formulering, konstaterar att förarbetena till dessa tre paragrafer (prop. 1994/95:6 s. 172 f., 180 och 191) inte ger vid handen att ordet ”föreskriva” i lagen har någon annan betydelse än ”meddela föreskrifter”, dvs. besluta om normer enligt 8 kap. RF. Är a v- sikten med det nya andra stycket den som angetts bör därför en annan formulering väljas än ”får regeringen föreskriva”.

3 kap. 12 §

Enligt det nya andra stycket skall krigsplaceringen inte kvarstå längre än tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, om det inte finns särskilda skäl. Enligt vad som upplysts vid lagrådsföredragningen är avsikten att en förlängning skall beslutas i det enskilda fallet och inte genom nor m- givning. Detta bör enligt Lagrådets mening framgå av lagtexten. Det nya andra stycket kan då lyda:

”Krigsplaceringen - - - tjänstgöringstillfället. Om det finns särskilda skäl i enskilda fall, får beslut fattas om förlängning.”

Prop. 2001/02:11

Bilaga 5

102

3 kap. 15 §

Det nya andra stycket i paragrafen är inte helt lättförståeligt. Avsikten synes vara att, om t.ex. en kommun anmält behov av ett visst antal totalförsvarspliktiga men sedan inte följer upp denna anmälan med en fra m- ställning enligt paragrafens första stycke, Totalförsvarets pliktverk ändå hos kommunen kan krigsplacera det antal personer som den ursprungliga anmälningen avser. En förutsättning skall dock vara att kommunen inte återkommit med en ny anmälan om ändrat personalbehov. Avfattningen av andra stycket bör ange bestämmelsernas innebörd på ett mera tydligt sätt, t.ex. enligt följande:

”Även utan sådan framställning som avses i första stycket får Totalförsvarets pliktverk besluta om krigsplacering, om det sker i enlighet med en anmälan om behov av totalförsvarspliktiga och den bemanningsansvarige inte har meddelat annat.”

3 kap. 15 a §

Paragrafen innehåller nya bestämmelser om ändring av beslut om krig s- placering. Som ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 15 § om att det är Totalförsvarets pliktverk som beslutar om krigsplacering ger första stycket i den nya paragrafen möjlighet för den bemanningsansvarige att ändra en krigsplacering inom den egna krigsorganisationen. Mot denna föreskrift har Lagrådet inget att erinra.

Enligt andra stycket i paragrafen skall i vissa fall Totalförsvarets pliktverk besluta om ändrad krigsplacering. I de fall som avses är det fråga om ändrad krigsplacering i en verksamhet som är gemensam för flera bemanningsansvariga. Vad som i dessa fall avviker från huvudregleringen i 3 kap. 15 § är endast att framställningen skall göras i samråd med den myndighet som regeringen bestämmer. Mot denna bakgrund ifrågasätter Lagrådet behovet av andra stycket. Ett alternativ kan vara att ta in en samrådsföreskrift i 3 kap. 15 §.

5 kap. 3 §

Enligt den nuvarande lydelsen av första stycket skall grundutbildningen ge de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver. I remissen föreslås tillägg av en ny mening, enligt vilken utbildning för fredsfrä m- jande verksamhet som ger sådana kunskaper och färdigheter kan ingå i grundutbildningen.

I författningskommentaren anförs att ändringen görs för att markera fö r- svarets ändrade inriktning. Krigsuppgiften har inte längre samma inn e- håll. Deltagande i utbildning för fredsfrämjande verksamhet, inte bara i Sverige utan också utomlands, inom ramen för sådant internationellt samarbete som avses i lagen om utbildning för fredsfrämjande verksa m- het kan ingå i utbildningen, under förutsättning att utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver. Vad som avses med denna begränsning utvecklas i allmänmotiveringen (avsnitt 6).

Prop. 2001/02:11

Bilaga 5

103

Prop. 2001/02:11 Här kan även erinras om att det i remissen föreslås vissa ändringar i l a- Bilaga 5

gen om utbildning för fredsfrämjande verksamhet, varom mera i det fö l- jande. Dessa ändringar syftar till att ta bort det krav på samtycke till de l- tagande i sådan utbildning som hittills gällt generellt för dem som g e- nomgår grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Enligt Lagrådets mening har det föreslagna tillägget till 5 kap. 3 § kna p- past någon självständig betydelse. Lagrådet har dock förståelse för att man med hänsyn till den ändrade synen på krigsuppgiftens innehåll vill tydliggöra att även utbildning för fredsfrämjande verksamhet numera under vissa förutsättningar kan ingå i grundutbildningen. Det framstår härvid som önskvärt att det av lagtexten klart framgår att det inte är all utbildning för fredsfrämjande verksamhet som avses, utan endast sådan som stärker den totalförsvarspliktiges förmåga att fullgöra de uppgifter som kommer att krävas av honom eller henne under tjänstgöring i krig (jfr remissen s. 26). Vidare bör uttryckligen framgå att regeln gäller såväl grundutbildning som repetitionsutbildning. Enligt Lagrådets mening skulle bestämmelsen lämpligen kunnas utgöra ett nytt tredje stycke av följande lydelse:

”Utbildning för fredsfrämjande verksamhet kan ingå i grundutbildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller vidmakthåller sådana kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver.”

Förslag till lag om ändring i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

34 §

Enligt det föreslagna andra stycket i denna paragraf skall det i beslut om extratjänst kunna förordnas om verkställighet trots att beslutet inte har vunnit laga kraft, om det behövs av hänsyn till ordningen inom den ver k- samhet där disciplinförseelsen har begåtts. Specialmotiveringen synes emellertid ge vid handen att sådan verkställighet också skulle kunna ske när den disciplinansvarige samtycker till att beslutet verkställs. Detta bör enligt Lagrådets uppfattning framgå av bestämmelsen, som därför kan formuleras på följande sätt:

”I beslut om extratjänst får bestämmas att beslutet skall verkställas trots att det inte vunnit laga kraft, om den disciplinansvarige samtycker till detta eller det behövs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har begåtts.”

Övergångsbestämmelserna

Av punkt 1 framgår att ett utegångsförbud, som meddelats före lagens ikraftträdande, skall omräknas till löneavdrag i den del det inte verkställts dessförinnan samt att omräkningen skall ske på så sätt att en dags ut e-

gångsförbud skall anses motsvara två dagars löneavdrag.

104

En förutsättning för att denna övergångsbestämmelse skall anses förenlig med det förbud mot retroaktiv tillämpning av strafflag som kommit till uttryck i artikel 7 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och i 5 § andra stycket brottsbalkens promulgationslag är att löneavdrag inte kan anses utgöra en strängare påföljd än utegångsförbud. Det kan emellertid synas något diskutabelt om detta villkor är uppfyllt. Visserl i- gen får en frihetsberövande påföljd i allmänhet anses vara strängare än en rent pekuniär påföljd (jfr 1 kap. 5 § brottsbalken, där det anges att fänge l- se är att anse som ett svårare straff än böter), men eftersom ett utegång s- förbud av det slag som för närvarande kan utdömas enligt lagen om d i- sciplinstraff inom totalförsvaret är av kort varaktighet och i allmänhet torde uppfattas som en inte särskilt allvarlig frihetsinskränkande åtgärd, är det inte självklart att åläggande av två dagars löneavdrag i stället för en dags utegångsförbud är en mindre ingripande påföljd. Med den för e- slagna övergångsbestämmelsen blir det en uppgift för de rättstillämpande myndigheterna att ta ställning till den här berörda frågan.

Förslaget till lag om ändring i lagen om utbildning för fredsfrämjande

verksamhet

2 §

Av paragrafen framgår att andra än de som är anställda i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete. I remissen föreslås ett nytt andra stycke, enligt vilket samtycke inte krävs om utbildningen ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt

5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt. Lagrådet, som hänvisar till vad som ovan anförts angående nämnda paragraf, anser att innebörden av det nya stycket skulle bli tydligare med följande lydelse:

”Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt

5 kap. 3 § tredje stycket lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning.”

3 §

I paragrafen finns bestämmelser om att deltagande i utbildning för fred s- främjande verksamhet skall anses som fullgörande av grundutbildning respektive repetitionsutbildning. Bestämmelserna skall ses mot bakgrund av att sådant deltagande hittills förutsatt samtycke från de berörda. I r e- missen föreslås, förutom viss omformulering, att orden ”efter samtycke” infogas i såväl första som andra stycket. Från paragrafens tillämpning s- område undantas härigenom sådana personer som deltar i utbildningen på grund av att den ingår i deras grundutbildning eller repetitionsutbildning.

Lagrådet konstaterar att bestämmelsen numera inte behövs för de fall att utbildningen för fredsfrämjande verksamhet redan ingår i grund- eller repetitionsutbildning. Begränsningen till ”efter samtycke” gör dock, även om den leder till ett sakligt sett korrekt resultat, läsningen svår och kan

Prop. 2001/02:11

Bilaga 5

105

inbjuda till motsatsslut. Enligt Lagrådets mening skulle denna begrän s- Prop. 2001/02:11
ning kunna undvaras, även om den kan sägas leda till viss dubbelr e- Bilaga 5
glering vad gäller de ovannämnda fallen. I sådant fall behövs ingen än d-  
ring av 3 §. Om dubbelregleringen anses böra undvikas kan paragrafen  
utformas t.ex. enligt följande:  
”En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen  
(1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning för freds-  
främjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § tredje stycket  
nämnda lag skall även då anses fullgöra grundutbildningen.  
En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i  
annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5  
kap. 3 § tredje stycket lagen om totalförsvarsplikt skall anses fullgöra  
repetitionsutbildning.”  

Förslaget till lag om ändring i lagen om statligt personskadeskydd

Den föreslagna ändringen av 12 § innebär bl.a. att ordet ”basbeloppet” ersätts med ”prisbasbeloppet” i anslutning till hänvisningen till 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring. Enligt Lagrådets mening bör motsvarande ändring göras även i 13 §.

Förslaget till lag om ändring i lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

106

Försvarsdepartementet Prop. 2001/02:11
 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 september 2001

Närvarande: statsrådet von Sydow, ordförande, och statsråden Klingvall, Messing, Lejon, Lövdén, Bo dström

Föredragande: statsrådet von Sydow

Regeringen beslutar proposition 2001/02:11 Bättre villkor för totalfö r- svarspliktiga

107