Trafikutskottets betänkande
2001/02:TU13

Fordonslag m.m.


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet proposition
2001/02:130 Fordonslag m.m. och tre följdmotioner.
En motion om en avreglering av fordonskontrollen
m.m. avstyrks med hänvisning bl.a. till riksdagens
tidigare ställningstagande i frågan. Med anledning
av  två  motioner  föreslår  utskottet  ett
tillkännagivande om regler  för  att underlätta
verksamheten med amatörbyggda och ombyggda fordon.
Utskottet  ansluter  sig  till  regeringens
uppfattning  om  behovet av en förenkling  och
modernisering av regelverket på fordonsområdet. De
av regeringen framlagda lagförslagen, som avses
träda i kraft den 1 maj 2003,  tillstyrks av
utskottet med två redaktionella ändringar.
I betänkandet finns en reservation (m, kd, fp).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Avreglering av den allmänna
fordonskontrollen m.m.

Riksdagen avslår motion 2001/02:T69.
Reservation (m, kd, fp)

2. Amatörbyggda och ombyggda fordon

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad utskottet anför om regler för att
underlätta verksamheten med amatörbyggda  och
ombyggda fordon. Därmed bifaller riksdagen delvis
motionerna 2001/02:T70 och 2001/02:T71.

3. Fordonslag m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till
  fordonslag,
  lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands,
  lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande
att meddela föreskrifter om trafik, transporter
och kommunikationer,
  lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)
med den ändringen i 18 § andra stycket att ordet
beskattningsmyndigheten  ersätts  med  ordet
avgiftsmyndigheten,
  lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
  lag om ändring i polislagen (1984:387),
  lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
  lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift
för vissa tunga fordon,
  lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
  lag  om  ändring  i  lagen  (1998:492)  om
biluthyrning,
  lag  om  ändring  i  lagen  (2001:558)  om
vägtrafikregister med den ändringen i 13 § 4 att
ordet fordonslagen föregås av ordet i,
  lag  om  ändring  i  lagen  (2001:559)  om
vägtrafikdefinitioner.
Därmed bifaller  riksdagen delvis proposition
2001/02:130.


Stockholm den 14 maj 2002

På trafikutskottets vägnar


Monica Öhman


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Monica
Öhman (s), Sven Bergström (c), Anders G Högmark (m),
Jarl Lander (s), Hans Stenberg (s), Johnny Gylling
(kd), Tom Heyman (m), Krister Örnfjäder (s), Lars
Björkman (m), Monica Green (s), Inger Segelström
(s), Stig Eriksson (v), Tuve Skånberg (kd), Mikael
Johansson  (mp),  Kenth Skårvik (fp), Jan-Evert
Rådhström (m) och Sture Arnesson (v).

2001/02

TU13


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning


I detta betänkande behandlas

dels proposition 2001/02:130 Fordonslag m.m.,
dels tre motioner som väckts med anledning av
propositionen.
Skrivelser med synpunkter på kommande fordonslag har
tillställts utskottet av dels Det Norske Veritas
Inspection AB, Stockholm, dels Jörgen Christensen
m.fl., Stockholm.


Propositionens huvudsakliga innehåll


Propositionen innehåller förslag till dels en ny
fordonslag, dels ändringar i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner, dels vissa följdändringar.
Det huvudsakliga syftet med förslagen  är  att
förenkla   och  modernisera  regelverket  på
fordonsområdet.

Fordonslagen innehåller grundläggande bestämmelser
om kontroll av fordon, kontroll av fordons last,
vägkontroll av färdskrivare och taxametrar samt om
den verksamhet som bedrivs av besiktningsorganen på
fordonsområdet. De typer av kontroll av fordon som
regleras i lagen är

a) Typgodkännande
b)
c) Registreringsbesiktning
d)
e) Mopedbesiktning
f)
g) Lämplighetsbesiktning
h)
i) Kontrollbesiktning
j)
k) Flygande inspektion
l)
m) Annan kontroll genom polisman
n)
I lagen regleras vidare vilka befogenheter den som
utför de olika kontrollerna har, såsom rätt att
stoppa fordon samt rätt till tillträde till dessa
och till lokaler och andra platser där fordon finns.
I lagen finns dessutom bestämmelser om de åtgärder,
t.ex. körförbud eller föreläggande om ny besiktning,
som kan bli följden av att ett fordon inte godkänns
vid en kontroll.

Fordonslagen ersätter lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet. Bestämmelserna i
den lagen återfinns i det närmaste oförändrade i
fordonslagen. Den tillsyn som Styrelsen för teknisk
ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) utövar
över besiktningsorganen har dock förtydligats i den
nya lagen.
Slutligen finns i lagen bestämmelser om straff och
överklagande samt bemyndiganden för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
ytterligare föreskrifter om bl.a. kontroll av fordon
samt föreskrifter  om  fordons beskaffenhet och
utrustning. Straffet för den som hindrar en kontroll
skärps från penningböter till böter. Enligt huvud-
regeln skall beslut enligt lagen överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
I  lagen  (2001:559)  om vägtrafikdefinitioner
föreslås vissa justeringar av fordonsdefinitionerna
i syfte att modernisera dem och bättre anpassa dem
till EG:s regelverk.
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2003.
Utskottets övervägandenAvreglering av fordonskontrollen


Utskottets förslag i korthet

Enligt utskottets uppfattning saknas skäl att
avreglera  den allmänna fordonskontrollen.
Motionsyrkanden om ett upphävande av det s.k.
bilprovningsmonopolet   m.m.   avstyrks
följaktligen. Jämför reservation (m, kd, fp).

Motionen


En avreglering av den allmänna fordonskontrollen
krävs i motion T69 av Anders G Högmark m.fl. (m).
Regeringen kritiseras för att den säger sig vilja
renodla lagstiftningen samtidigt som den i lagen
särskilt  utpekar  vilka  som  skall  vara
besiktningsorganen och fastslår deras respektive
kontrollområden med ensamrätt. Att i lag göra sådana
preciseringar är att göra besiktningsverksamheten
stelbent och användarovänlig. Enligt motionärernas
mening hade det varit lämpligare att omarbetningen
av lagstiftningen syftat till en avreglering av all
fordonskontroll; detta skulle medföra fördelar för
ägare av såväl privata fordon som av yrkesfordon. De
anser  att  avregleringen bör genomföras  genom
ackreditering av fler aktörer, vilka därigenom kan
konkurrera om uppdrag inom samma kontrollområden.

På motsvarande sätt bör även kontrollbesiktningen
av motorredskap avregleras, anförs det i motionen.
Motionärerna åberopar kritiken i remissammanhang
från   två   av  besiktningsorganen,  Svensk
Maskinprovning (SMP)  och  Det  Norske  Veritas
Inspection AB (DNV), och som sammanfattningsvis går
ut på att de inte anser att lagens uppdelning av
kontrollområden mellan dessa båda besiktningsorgan
är motiverad.

Bakgrund


Kontrollbesiktning är en av de sju kontrollformer
för  fordon,  som regleras  i  förslaget  till
fordonslag.  Periodisk  kontrollbesiktning  är
obligatorisk för de flesta motordrivna fordon och
släpfordon. Det huvudsakliga syftet med besiktningen
är att kontrollera att beskaffenhet och utrustning
hos ett fordon som är i bruk uppfyller föreskrivna
krav i fråga om trafiksäkerhet och miljö.

De besiktningsorgan som enligt hittillsvarande
bestämmelser  -  liksom  enligt  förslaget till
fordonslag  m.m.  -  har  ensamrätt att utföra
kontrollbesiktning är följande tre.

AB Svensk Bilprovning (Bilprovningen), som bildades
år 1963, har som huvudsaklig verksamhet att utföra
obligatorisk kontroll- och registreringsbesiktning
av motorfordon och andra i lagen preciserade fordon
såsom släpfordon och traktorer  som  utgörs av
ombyggda bilar. Bilprovningen samägs av staten,
motorbranschens     organisationer     och
bilförsäkringsföretagen. Statens ägarandel är 52 %.

Förutom kontrollbesiktning bedriver Bilprovningen
viss konkurrensutsatt verksamhet; denna är avgränsad
genom att den bedrivs i dotterbolag. Inkomster från
monopolverksamheten  får inte användas inom den
konkurrensutsatta verksamheten.
Vid Bilprovningens 177 besiktningsstationer utförs
ca 5,3 miljoner förrättningar per år. År 2001
uppgick koncernens omsättning till 1 239 miljoner
kronor att jämföra med 1 165 miljoner kronor året
dessförinnan. Resultatet efter finansiella poster
uppgick till - 99 miljoner kronor; år 2000 var
resultatet - 43 miljoner kronor.

AB Svensk Maskinprovning (SMP) genomför besiktning
såväl     från     arbetarskydds-    som
trafiksäkerhetssynpunkt av mobila maskiner såsom
traktorer, motorredskap m.m. Undantagna är dels
traktorer som utgörs av ombyggda  bilar,  dels
motorredskap  klass  I  som  är  inrättade som
mobilkranar.

Det Norske Veritas (DNV), med verksamhet inom bl.a.
skeppsklassificering, förvärvade från staten år 1999
SAQ  Kontroll  Aktiebolag  som  tidigare  var
besiktningsorgan för sådana motorredskap klass I som
är     inrättade     som    mobilkranar.
Besiktningsverksamheten bedrivs härefter under firma
Det Norske Veritas Inspection AB.


Tidigare behandling i riksdagen


I propositionen lämnas (s. 88-89) en kort historik
om fordonskontrollens organisation. Bland  annat
hänvisas till riksdagens beslut hösten 1996 som gick
ut  på  att Bilprovningens monopol i fråga om
kontrollbesiktningar  skulle  bibehållas  (prop.
1996/97:1 utg.omr. 22, bet.  1996/97:TU1, rskr.
1996/97: 115).

Senaste gången som riksdagen behandlade frågan om
fordonskontrollen m.m. var våren 2001; ärendet hade
aktualiserats  genom  dels Riksdagens revisorers
förslag om Bilprovningen,  fordonskontrollen och
trafiksäkerheten (2000/01:RR9),  dels  ett antal
motionsyrkanden.  I  sitt av riksdagen godkända
betänkande      (bet.      2000/01:TU14,
rskr. 2000/01:250-251)  anförde  utskottet  att
riksdagens beslut år 1996 skulle  ligga  fast.
Motionsyrkanden (m, kd och fp) om ett upphävande av
bilprovningsmonopolet  avslogs  därmed.  I  fyra
avseenden gjorde riksdagen tillkännagivanden till
regeringen.   Tyngdpunkten   i  Bilprovningens
effektivitetsmätningar borde enligt riksdagen ligga
på  jämförelser mellan stationer. Vidare  borde
SWEDAC:s   tillsynsansvar  för  Bilprovningens
verksamhet   ses    över.    Bilprovningens
konkurrensutsatta verksamhet borde avgränsas genom
en  förbättring  av  bolagets  underlag  för
kostnadsfördelning  och  prissättning.  Slutligen
anslöt sig riksdagen till revisorernas förslag om
att ägarstyrningen i bolaget borde utvecklas.

Utskottets ställningstagande


Som nyss redovisats beslutade riksdagen hösten 1996
att  Bilprovningens  monopol  i  fråga  om
kontrollbesiktningar    skulle    bibehållas.
Trafikutskottet anförde i detta sammanhang att en
omreglering av kontrollbesiktningen inte fick leda
till att trafiksäkerheten, miljön eller servicen
försämrades  eller till att kostnaderna  ökade.
Intresset av att främja en hög trafiksäkerhet, en
god miljö och en regional balans talade för en
fortsatt ensamrätt för AB Svensk Bilprovning att
utföra kontrollbesiktningar, menade utskottet. I
likhet med regeringen underströk utskottet vikten av
att verksamheten uppnådde minst samma kravnivå som
gällde  för  övriga  aktörer på provnings- och
kontrollmarknaden. Våren 2001 sade sig utskottet
vidhålla sin uppfattning om hur den periodiska
kontrollbesiktningen borde vara organiserad och var
därför inte berett att förorda en förändring av den
innebörd motionärerna hade föreslagit. Utskottet
anser att det inte heller nu har framkommit skäl som
ger anledning till ett ändrat ställningstagande från
riksdagens sida.

Vad  gäller  förslaget  om en avreglering av
kontrollbesiktningen av motor-redskap, som ju utgör
en del av den allmänna fordonskontrollen,  gör
utskottet samma bedömning som regeringen (prop. s.
90 f.), nämligen att det inte finns skäl att ändra
de kontrollområden som de tre besiktningsorganen för
närvarande ansvarar för.
Med hänvisning till det anförda avstyrks motion
T69 (m).Bestämmelser om amatörbyggda och
ombyggda fordon

Utskottets förslag i korthet

Med anledning  av  två motioner föreslår
utskottet ett tillkännagivande om regler för
att underlätta verksamheten med amatörbyggda
och ombyggda fordon.

Motionerna


I motion T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd) anförs att
det i förslaget till fordonslagstiftning saknas
väsentliga delar, nämligen sådana som särskilt berör
regler om amatörbyggda och ombyggda fordon. Typiskt
för dessa slags fordon, sägs det, är att de oftast
körs korta sträckor och visas upp på mässor och
utställningar.  Fordonen  vårdas  ömt,  förvaras
stöldsäkert  och  är  sällan  inblandade  i
trafikolyckor.  Enligt  motionärerna  är  det
visserligen svårt att bedöma hur många sådana slags
fordon det finns i Sverige, men de hänvisar bl.a.
till att det finns åtminstone 100 000 bilar med s.k.
entusiastförsäkring, liksom tusentals motorcyklar
som kan betecknas som entusiastfordon.

Enligt motionärernas mening finns det bestämmelser
i lagstiftningen som försvårar - eller kommer att
försvåra - verksamheten med amatörbyggda fordon. En
rad konkreta förslag läggs därför fram i motionen.
Ett av dem går ut på att Sveriges Fordonsbyggares
Riksorganisation (SFRO) skall återges den status som
besiktningsinstans som den tidigare tillerkändes
genom Vägverkets föreskrifter. Enligt ett annat
förslag bör det vara tillåtet att byta ut och
modifiera  delar,  komponenter  och  system  på
motorcyklar även efter det att ett EG-direktiv på
området genomförs i Sverige våren 2003. Vidare bör
regeringen inom ramen för arbetet i EU verka för att
ombyggda fordon fritt skall kunna säljas i alla
medlemsländer. Slutligen begär  motionärerna att
riksdagen  skall  göra ett tillkännagivande  om
ytterligare åtgärder  för  att  underlätta  för
motorentusiaster.

Samma ämne tas upp i motion T71 av Lena Sandlin-
Hedman och Göte Wahlström (båda s). De begär att
riksdagen skall uttala sig till förmån för en
enklare ordning när det gäller amatörfordonsbyggares
möjligheter att besiktiga sina fordon. Motionärerna
åberopar folkrörelsetraditionen, som - enligt vad
som sägs - är betydligt mycket starkare i Sverige än
i  många  andra  EU-länder. Att underlätta för
verksamheten - t.ex. när det gäller möjligheterna
till  rådgivning  - vore ett sätt att  främja
trafiksäkerheten, hävdas det. Även behovet av en
långsiktig  lösning  på  EU-nivå  av frågan om
typgodkännande av ombyggda och amatörbyggda fordon
lyfts fram i motionen.


Bakgrund


Vissa bestämmelser om fordonskontroll m.m.

Reglerna om typgodkännande av flertalet typer av
motorfordon är numera helt harmoniserade i EU:s
medlemsländer. Ett EG-typgodkännande utfärdas av en
behörig myndighet och utgör en bekräftelse på att en
viss fordonsmodell uppfyller uppställda krav. Det är
härefter fordonstillverkaren som svarar för att alla
serietillverkade  exemplar  av  den  typgodkända
fordonsmodellen uppfyller kraven.

För bil gäller sedan den 1 januari 1993 direktiv
(70/156/EEG) om typgodkännande av motorfordon och
släpvagnar  till  dessa.  Från detta år  kunde
medlemsländerna frivilligt tillämpa reglerna. Sedan
januari 1998 skall emellertid alla personbilar som
registreras första gången vara EG-typgodkända.
För motorcyklar  och  mopeder gäller direktiv
(92/61/EEG) om typgodkännande av två- och trehjuliga
fordon  och  de  ändringar som  gjordes  genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av
den  17  juni  1997 om vissa komponenter  och
karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga
motorfordon.

Registreringsbesiktning tas upp som en särskild
kontrollform i fordonslagen. Besiktningen görs för
att identifiera ett fordon, för att fastställa de
uppgifter om fordonet som skall  föras  in  i
vägtrafikregistret  och för att kontrollera att
fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om
beskaffenhet och utrustning. Enligt den tidigare
lagstiftningen    om    fordonsregistrering,
bilregisterkungörelsen (1972:599), fanns möjlighet
för Vägverket att pröva frågor om undantag från
denna kungörelse för ett visst fordon, en viss
fordonstyp eller en viss grupp av fordon. Med stöd
av ett sådant bemyndigande utfärdade Vägverket en
föreskrift  (VVFS  1993:10)  om  undantag  för
provkörning av ombyggda och amatörbyggda fordon.
Genom beslut upphävdes föreskriften att gälla vid
utgången av september månad 2001. Lagen (2001:558)
om vägtrafikregister trädde i kraft den 1 oktober
samma   år   och   ersatte   därmed  bl.a.
bilregisterkungörelsen.  I  12 § preciseras  de
undantag från registreringsplikten  som  gäller.
Vidare  anges (36 §) att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall
får medge undantag från plikten att registrera
fordon.

Kontrollbesiktning  utförs,  som  nämnts  i det
föregående, för att kontrollera att utrustning och
beskaffenhet hos fordon som är i bruk uppfyller
föreskrivna krav i fråga om trafiksäkerhet och
miljö. För vissa slags fordon gäller särskilda
regler. Veteranfordon, dvs. fordon av årsmodell 1950
eller äldre, behöver inte besiktigas periodiskt.
Hobbyfordon,   dvs.   fordon   som   enligt
årsmodellbeteckningen är 30 år eller äldre men inte
äldre än årsmodell 1951, skall kontrollbesiktigas,
dock med utglesat  intervall.  Amatörbyggda och
ombyggda  fordon,  s.k.  entusiastfordon,  är
ytterligare en kategori.

Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation

Sveriges Fordonsbyggares  Riksorganisation (SFRO)
bildades år 1982 för att möjliggöra registrering av
amatörbyggda och ombyggda fordon, såsom bilar och
motorcyklar. Genom Vägverkets föreskrift från år
1993 hade SFRO sålunda ett särskilt tillstånd att
genomföra en "förbesiktning" och provkörning av
amatörbyggda och ombyggda fordon, t.ex. med avseende
på   bromsförmåga   och   buller,   före
registreringsbesiktningen hos AB Svensk Bilprovning.
Efter det att den berörda föreskriften upphävts har
Vägverket tillämpat reglerna om att medge undantag
från registreringsplikten i varje enskilt fall.


Utskottets ställningstagande


Som anförs i motion T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)
och i motion T71 av Lena Sandlin-Hedman och Göte
Wahlström (båda s) är fordonsbyggande ett viktigt
fritidsintresse i Sverige och verksamheten engagerar
en stor grupp människor. Det är därför angeläget att
denna verksamhet kan vidareutvecklas.

Frågan om SFRO:s status som besiktningsinstans hör
samman  med  reglerna  om  fordonsregistrering.
Utskottet  konstaterar att lagen (2001:558)  om
vägtrafikregister   har   inneburit   ändrade
förutsättningar när det gäller besiktning m.m. av
amatörbyggda och ombyggda fordon. Vägverket har
efter den nya lagens ikraftträdande hanterat frågan
genom möjligheten att medge undantag i enskilda
fall. Detta synes emellertid inte vara en effektiv
hantering av dessa  frågor,  särskilt inte mot
bakgrund av den omfattning som verksamheten har,
menar utskottet.
Regeringen har den 2 maj 2002 överlämnat en remiss
till Lagrådet med förslag till ändringar i lagen
(2001:558) om vägtrafikregister. Därvid föreslås
bl.a. en komplettering i 13 §, som innebär att
kravet på registrering i 12 § samma lag inte gäller
när  ett  ombyggt eller ett amatörbyggt fordon
provkörs inför en registreringsbesiktning av den som
Vägverket särskilt har förordnat att utföra sådan
provkörning. Regeringen har aviserat en proposition
i ärendet senare i vår. Såvitt utskottet kan bedöma
kommer SFRO härigenom att ges möjlighet att bli
förordnad att provköra fordon. Utskottet anser att
det är angeläget att så kan ske.
Frågan om möjligheten att modifiera motorcyklar
hör samman med det nya EG-direktivet avseende två-
och  trehjuliga  fordon  (97/24/EEG). I Sverige
genomförs direktivet i juni 2003 genom Vägverkets
föreskrifter. Efter detta datum tillåts inte andra
fordon än de som uppfyller de gemensamma kraven,
såvida de inte omfattas av undantag. Utskottet
saknar anledning att närmare gå in på frågan om
tolkningen av direktivet men utgår från att det
svenska regelsystemet inte blir mer begränsande än
nödvändigt med hänsyn till direktivets syfte.
När det gäller de övriga åtgärder som förespråkas
i motionerna för att underlätta för amatörbyggda och
ombyggda fordon i ett EU-sammanhang vill utskottet
påminna om att sådan verksamhet inte är lika utbredd
i övriga Europa som i Sverige. De direktiv som
arbetas  fram  är  sålunda  anpassade  för den
industriella fordonstillverkningen. Utskottet ser
emellertid positivt på verksamheten och anser att
regeringen bör verka för att även fordon av detta
slag  beaktas  i  samband  med  arbetet  med
gemenskapsreglerna och att problemen därmed kan
lösas långsiktigt.
Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen
till känna vad som anförts i detta avsnitt om regler
för att underlätta verksamheten med amatörbyggda och
ombyggda fordon. Därmed blir motionerna T70 (kd) och
T71 (s) helt eller delvis tillgodosedda.

Lagförslagen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet delar regeringens uppfattning om
behovet av en förenkling och modernisering av
regelverket på fordonsområdet. Riksdagen bör
anta de i propositionen framlagda förslagen
till fordonslag m.m. med de redaktionella
ändringar som utskottet föreslagit.

Regeringens förslag


Propositionen  innehåller förslag  till  en  ny
fordonslag, till ändringar i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och till vissa följdändringar
i andra lagar. Regeringens förslag syftar främst
till att tillgodose behovet av en förenkling och
modernisering av regelverket på fordonsområdet.

Förslaget till fordonslag innehåller bestämmelser
om  dels  kontroll av fordon m.m., dels vissa
bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som
regeringen  bestämmer.   Bemyndigandena  avser
meddelande av dels ytterligare  föreskrifter om
kontroll av fordon, dels föreskrifter om fordons
beskaffenhet och utrustning.
I  lagen (2001:559)  om  vägtrafikdefinitioner
föreslås vissa justeringar av fordonsdefinitionerna
i syfte att modernisera och bättre anpassa dem till
EG:s regelverk.
Vidare föreslås följdändringar i ett antal lagar,
däribland bilskrotningslagen (1975:343) och lagen
(2001:558) om vägtrafikregister.

Utskottets ställningstagande


Utskottet delar regeringens uppfattning om behovet
av en förenkling och modernisering av regelverket på
fordonsområdet. Mot denna bakgrund tillstyrks - med
de två ändringar som anges nedan - de av regeringen
framlagda lagförslagen.

I  proposition  2001/02:127  Punktskatternas
infogning  i skattekontosystemet, m.m.  föreslår
regeringen   vissa   ändringar   i   bl.a.
bilskrotningslagen  (1975:343). Denna proposition
behandlas av skatteutskottet (bet. 2001/02:SkU27).
En av ändringarna avser ett lagrum beträffande
vilket följdändringar föreslås också i den  nu
aktuella  propositionen, nämligen 18 §. Som en
konsekvens härav föreslår trafikutskottet att 18 §
andra stycket bilskrotningslagen i jämförelse med
regeringens förslag i proposition 2001/02:130 ändras
såtillvida att ordet beskattningsmyndigheten ersätts
med ordet avgiftsmyndigheten.
Vidare  har under beredningen i trafikutskottet
uppmärksammats behovet av en redaktionell ändring i
13 § 4 förslag till  lag om ändring i lagen
(2001:558)  om vägtrafikregister  (propositionens
avsnitt 2.11); ordet i bör sättas in framför ordet
fordonslagen.
ReservationUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservation. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


Avreglering av den allmänna fordonskontrollen
m.m. (punkt 1)

av Anders G Högmark (m), Johnny Gylling (kd), Tom
Heyman (m), Lars Björkman (m), Tuve Skånberg
(kd), Kenth Skårvik (fp) och Jan-Evert Rådhström
(m)

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservationen. Riksdagen
bifaller därmed motion 2001/02:T69.

Ställningstagande

Vi ansluter oss till den uppfattning som framförs i
motion T69 (m) och som går ut på att den allmänna
fordonskontrollen  och  kontrollbesiktningen  av
motorredskap bör avregleras.

Lagstiftningen på området skall syfta till att
säkerställa att fordonskontrollen dels bidrar till
trafiksäkerhet och god miljö, dels kan ske på
villkor som är rimliga för fordonsinnehavarna. Det
kan konstateras  att  även  den nya lagen ger
besiktningsorganen monopol på att utföra besiktning
inom de respektive områden som anges i lagen.
Vi anser emellertid att besiktningsverksamheten
inte bör vara mer reglerad än vad som krävs för att
dessa syften skall uppnås. En  avreglerad  och
konkurrensutsatt marknad för all fordonskontroll
skulle medföra fördelar för ägare av såväl privata
bilar  som  yrkesfordon.  När  det  gäller
kontrollbesiktningen av motorredskap anser vi det
befogat att ta fasta på de synpunkter som  i
remissbehandlingen har framkommit från DNV och SMP.
Regeringen väljer i propositionen  att  avfärda
remissinstansernas invändningar. Vi anser emellertid
att problemet ligger på ett annat plan än vad
regeringen gör gällande.
Sammanfattningsvis bör det varken vara riksdagens
eller regeringens uppgift att avgöra vilka aktörer
som   får  verka  inom  olika  delar  av
besiktningsområdet;   att   i   lag   namnge
besiktningsorganen   och   deras   respektive
kontrollområden är att göra besiktningsverksamheten
stelbent och användarovänlig. Enligt vår mening bör
i stället lagstiftarens strävan vara, inte minst
inom  ett  så  hårt  reglerat  område  som
besiktningsverksamheten, att möjliggöra för så många
aktörer som möjligt att etablera sig. En aktörs
förmåga att uppfylla gällande krav på besiktning
avgörs bäst genom ackreditering och konkurrens, inte
genom fastställande i lag. Det bör således vara
möjligt för flera aktörer att ackrediteras för
besiktning av motorredskap i konkurrens.
Regeringen bör mot bakgrund av vad här har sagts
snarast återkomma till riksdagen med förslag till
avreglering av besiktningsverksamheten i enlighet
med de riktlinjer som anges i reservationen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition  2001/02:130  Fordonslag  m.m.  att
riksdagen antar regeringens förslag till
1. fordonslag,
2. lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands,
3. lag om ändring  i  lagen  (1975:88)  med
bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer,
4. lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343),
5. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
6. lag om ändring i polislagen (1984:387),
7. lag om ändring i fordonsskattelagen (1988:327),
8. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift
för vissa tunga fordon,
9. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
10.  lag  om  ändring i lagen (1998:492) om
biluthyrning,
11. lag om ändring  i  lagen  (2001:558) om
vägtrafikregister,
12.  lag  om ändring i lagen (2001:559)  om
vägtrafikdefinitioner.
Lagförslag är fogat som bilaga 2 till betänkandet.

Följdmotioner


2001/02:T69 av Anders G Högmark m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en avreglering av
den allmänna fordonskontrollen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en avreglering av
kontrollbesiktningen av motorredskap.

2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att allmänt
underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att i fordonslagen
ge  Sveriges  Fordonsbyggares  Riksorganisation
status som besiktningsinstans.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjligheten att
också efter juni 2003 kunna byta ut och modifiera
delar, komponenter och system på motorcyklar.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen
inom EU bör verka för att ombyggda fordon skall
kunna säljas inom hela EU.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om ytterligare
åtgärder för att underlätta för motorentusiaster.

2001/02:T71 av Lena Sandlin-Hedman och Göte
Wahlström (båda s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  behovet  av
amatörfordonsbyggares möjligheter att besiktiga sina
fordon samt om behovet av en långsiktig lösning på
typgodkännande av ombyggda och amatörbyggda fordon
på EU-nivå.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


1. Förslag till fordonslag


2. Förslag till lag om ändring i
lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands


3. Förslag till lag om ändring i
lagen (1975:88) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer


4. Förslag till lag om ändring i
bilskrotningslagen (1975:343)


5. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)


6. Förslag till lag om ändring i
polislagen (1984:387)


7. Förslag till lag om ändring i
fordonsskattelagen (1988:327)


8. Förslag till lag om ändring i
lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon


9. Förslag till lag om ändring i
yrkestrafiklagen (1998:490)


10. Förslag till lag om ändring i
lagen (1998:492) om biluthyrning


11. Förslag till lag om ändring i
lagen (2001:558) om
vägtrafikregister


12. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner