Skatteutskottets betänkande
2001/02:SKU9

Vissa punktskattefrågor, m.m.


Sammanfattning

I  betänkandet behandlar utskottet regeringens
proposition 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m.
I propositionen föreslås att förseningsavgiften i
skattebetalningslagen fr.o.m. den 1 januari 2003
skall vara 500 kr i stället  för  1 000 kr.
Förseningsavgiften skall dock även i fortsättningen
vara 1 000 kr i fall den deklarationsskyldige inte
följt ett föreläggande om att  deklarera eller
tidigare  har låtit bli att lämna deklaration.
Detsamma gäller om förseningen avser en periodisk
sammanställning. Propositionen innehåller  vidare
några  olika  förslag rörande proviantering med
animaliska livsmedel, proviantering av statsfartyg
och  statsluftfartyg  och  rörande avfallsskatt.
Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker en
motion  från  Folkpartiet  liberalerna   med
avslagsyrkande till förslaget om förseningsavgift.
Utskottet  avstyrker  också  en  motion  från
Kristdemokraterna              rörande
skatteinbetalningstidpunktens innebörd.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Förseningsavgiften i
skattebetalningslagen

Riksdagen  godtar  vad utskottet anfört om
förseningsavgift i skattebetalningslagen. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2001/02:29 i denna
del och avslår motion 2001/02:Sk10 yrkandena 1
och 2.
Reservation 1 (m, fp) - delvis

2. Propositionen i övrigt

Riksdagen  godtar  vad utskottet anfört om
propositionen i övrigt. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2001/02:29 i denna del.

3. Skatteinbetalningstidpunkt

 Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk9.
Reservation 2 (kd)

4. Lagförslagen

Riksdagen antar de i bilaga 2 till betänkandet
återgivna förslagen till
1.  lag om ändring i lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt,
2. lag  om  ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
4.  lag om ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
5. lag  om  ändring  i lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,
6. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på
avfall,
7. lag om ändring i tullagen (2000:1281).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:29
i denna del.
Reservation 1 (m, fp) - delvis

Stockholm den 13 november 2001

På skatteutskottets vägnar


Arne Kjörnsberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik  Graf  (m), Anita
Johansson (s), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Kenneth Lantz (kd), Carl Erik Hedlund
(m), Per Erik Granström (s), Marietta de Pourbaix-
Lundin (m), Lena Sandlin-Hedman (s), Marie Engström
(v), Sven Brus (kd), Gudrun Lindvall (mp), Rolf
Kenneryd (c), Lennart Kollmats (fp), Stig Rindborg
(m) och Lennart Axelsson (s).

2001/02

SkU9

(prop. 2001/02:29)


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet
regeringens proposition 2001/02:29
Vissa punktskattefrågor, m.m. och
två motioner som väckts med
anledning av propositionen. En
förteckning över behandlade förslag
finns i bilaga 1. Regeringens
lagförslag finns i bilaga 2 och
reservanternas lagförslag i bilaga
3.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att förseningsavgiften i
skattebetalningslagen skall vara 500 kr i stället
för 1 000 kr. Förseningsavgiften skall dock i
fortsättningen även vara 1 000 kr i fall den
deklarationsskyldige inte följt ett föreläggande om
att deklarera eller tidigare har låtit bli att lämna
deklaration. Detsamma gäller om förseningen avser en
periodisk sammanställning.

Vidare föreslås ett undantag från huvudregeln i
provianteringslagen, nämligen  att vid EU-intern
trafik skall proviantering ske med gemen-skapsvaror.
Enligt förslaget skall proviantering  med icke-
gemenskapsvaror för förbrukning ombord få ske vid
resa till utländsk ort över det fria havet, om
varorna  består  av  animaliska  livsmedel  som
importeras  från ett land utanför EU. Dessutom
föreslås att statsfartyg och statsluftfartyg, dvs.
både svenska och utländska, skall få proviantera med
obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror  samt
icke-gemenskapsvaror. Av statsfartygen är det i dag
endast fartyg och luftfartyg som disponeras av
Försvarsmakten som får proviantera med sådana varor.
I propositionen behandlas också vissa frågor om
avfallsskatt. Förslag lämnas om skattefrihet för
dels vatten och stabiliserande ämnen som tillsätts
till aska utanför en avfallsanläggning, dels stoft
och slam från rökgasrening vid tillverkning av
återvinningsbaserad aluminium.
De nya reglerna om förseningsavgift föreslås träda
i kraft  den 1 januari 2003. Övriga ändringar
föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.
Utskottets överväganden


Förseningsavgiften i
skattebetalningslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godtar regeringens förslag om enkel
och   dubbel   förseningsavgift    i
skattebetalningslagen.   Förseningsavgiften
skall som huvudregel vara 500 kronor och i
vissa fall 1 000 kr.

Bakgrund

I maj 2000 avlämnade 1998 års punktskatteutredning
slutbetänkandet  Punktskatterna  –  Reformerade
betalningsregler, m.m. (SOU 2000:46). I betänkandet
föreslår utredningen bl.a. att punktskatterna skall
inordnas  i  skattebetalningslagens  (1997:483)
skattekontosystem.  Flera av utredningens övriga
ändringsförslag behandlades av riksdagen under våren
2001 (prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26). I det
sammanhanget uttalade regeringen att inordnandet av
punktskatterna  i  skattekontosystemet  kräver
omfattande förberedelser från skatteförvaltningens
sida och att frågan kommer att tas upp först under
2002. Ett av utredningens förslag till ändringar i
skattebetal-ningslagen  är  att  ersätta  dagens
enhetliga förseningsavgift på 1 000 kr med enkel och
dubbel förseningsavgift. Eftersom förslaget saknar
direkt koppling till inordnandet av punktskatterna i
skattekontosystemet för regeringen fram förslaget
nu.

Propositionen

Dagens förseningsavgift på 1 000 kr kan i vissa fall
uppfattas som alltför hög. Det är dock viktigt, för
att skattekontosystemet  skall  fungera, att de
skattskyldiga fullgör sin deklarationsskyldighet.
Förseningsavgiftens nivå måste därför vara så hög
att den skattskyldige finner det angeläget att lämna
in deklarationen i tid. Ur ett näringspolitiskt
perspektiv är det emellertid lämpligt att nivån på
avgiften bestäms med hänsyn till de faktorer som
ligger bakom förseningen. Om det rör sig om en
upprepad försening eller om den skattskyldige inte
lämnat  deklaration  trots  föreläggande,  bör
försenings-avgiften vara högre än om det handlar om
en försening av engångskaraktär. Dagens generella
förseningsavgift bör därför ersättas med enkel och
dubbel avgift. En rimlig avvägning mellan intresset
att    upprätthålla    respekten     för
deklarationsskyldigheten och intresset att ta hänsyn
till de faktorer som ligger bakom förseningen är att
förseningsavgiften  i skattebetalningslagen skall
vara 500 kr när förseningen är av engångskaraktär.
Dubbel förseningsavgift, dvs. 1 000 kr, bör tas ut i
fall  den deklarationsskyldige inte  följt  ett
föreläggande om att deklarera eller tidigare låtit
bli att lämna deklaration. Detsamma bör, med hänsyn
till  syftet  med  regeln  i  10 kap.  33  §
skattebetalningslagen, gälla om förseningen avser en
periodisk sammanställning.

Ändringarna  kräver  omfattande  administrativa
förberedelser för att skatteförvaltningen  skall
kunna hantera differentieringen mellan enkel och
dubbel förseningsavgift maskinellt. Ändringen bör
därför träda i kraft den 1 januari 2003.

Motionen

I motion Sk10 av Lennart Kollmats och Karin Pilsäter
(fp) yrkas avslag på förslaget om en differentierad
förseningsavgift (yrk. 1). Motionärerna föreslår i
stället att riksdagen skall besluta om en generell
förseningsavgift i skattebetalningslagen på 500 kr
fr.o.m. den 1 januari 2002 (yrk. 2). Enligt motionen
kommer den dubbla förseningsavgiften inte att ge
någon  preventiv  effekt  samtidigt  som  en
differentiering  leder  till ökat administrativt
krångel.

Utskottets ställningstagande

Utskottet instämmer med vad regeringen anfört om
skälen för att ersätta den nuvarande generella
förseningsavgiften i skattebetalningslagen med en
enkel och dubbel förseningsavgift. Utskottet delar
också regeringens avvägningar i fråga om avgiftens
storlek och i vilka fall enkel respektive dubbel
avgift skall tas ut. Utskottet fäster särskilt
avseende  vid  att förslaget  om  en  halverad
förseningsavgift kommer att ha betydelse främst för
små företag med begränsade resurser.

Utskottet delar inte motionärernas uppfattning att
en dubbel försenings-avgift inte skulle ha någon
preventiv effekt. En skattedeklaration skall lämnas
för varje redovisningsperiod som i regel omfattar en
kalendermånad.  Det  betyder  att vid upprepade
förseningar kan avgiften komma att  uppgå till
betydande belopp.
Enligt utskottets mening är motionärernas farhågor
för att förslaget leder till ett ökat administrativt
krångel  överdrivna.  Utskottet  vill  särskilt
understryka att en differentierad förseningsavgift i
varje fall inte kommer att administrativt belasta
det enskilda företaget. För att skatteförvaltningen
skall  få  erforderlig  tid  för administrativa
förberedelser föreslås att ändringen skall träda i
kraft först den 1 januari 2003. Efter erforderliga
förberedelser  kommer   hanteringen  av  den
differentierade förseningsavgiften  att  ske med
maskinellt  stöd,  och  utskottet  bedömer  att
skatteförvaltningen kommer att kunna hantera detta
utan något större problem. Tilläggas  kan  att
skatteförvaltningen i dag hanterar differentierade
förseningsavgifter  även  vid  självdeklarationer
enligt   lagen   om   självdeklaration   och
kontrolluppgifter och vid deklarationer enligt lagen
om punktskatter och prisregleringsavgifter.  Med
detta tillstyrker utskottet propositionen i denna
del och avstyrker motion Sk10 yrkandena 1 och 2.

Propositionen i övrigt


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godtar regeringens förslag om ett
undantag i provianteringslagen som medger
proviantering  i  vissa  fall  med icke-
gemenskapsvaror.  Riksdagen  godtar  också
regeringens förslag om svenska och utländska
statsfartygs/statsluftfartygs provian-tering
i  Sverige.  Riksdagen  godtar  slutligen
regeringens  förslag  om  frihet  från
avfallsskatt i vissa fall samt några andra
smärre lagändringar.

Propositionen

Propositionen innehåller i övrigt förslag som rör
proviantering och avfallsskatt. Dessutom görs vissa
smärre lagjusteringar. Förslagen innebär i korthet
följande

Proviantering med animaliska livsmedel

Sedan  den  1  juli  1999  är  det  enligt
provianteringslagen  inte  längre  tillåtet  att
proviantera med icke-gemenskapsvaror för förbrukning
ombord på EU-interna resor. Icke-gemenskapsvaror
måste alltså numera importeras innan de kan tas
ombord, dvs. deklareras  för övergång till fri
omsättning. Importen regleras i en förordning och i
Livsmedelsverkets föreskrifter,  som  i sin tur
grundar sig på ett EG-direktiv. Syftet är att
säkerställa att animaliska livsmedel uppfyller vissa
veterinärmedicinska krav, de s.k. importvillkoren.
Enligt reglerna skall animaliska livsmedel från
tredje land bl.a. genomgå en fysisk kontroll vid
gränsstationen.    Både    direktivet   och
Livsmedelsverkets föreskrifter innehåller särskilda
regler för skeppshandeln. Enligt dessa regler får
animaliska livsmedel från tredje land som inte
uppfyller importvillkoren och som hanteras enligt
ett särskilt förfarande användas för proviantering
av fartyg i gränsöverskridande trafik.

Huvudregeln i provianteringslagen vid EU-intern
trafik som innebär att proviantering skall ske med
gemenskapsvaror hindrar svenska skeppshandlare från
att utnyttja möjligheten enligt EG-direktiv och
Livsmedelsverkets  föreskrifter  att  proviantera
animaliska livsmedel från tredje land enligt det
särskilda förfarande som gäller för skeppshandeln.
Regeringen föreslår att svenska skeppshandlare skall
likställas med skeppshandlare i andra EU-länder
genom  att  det  införs  ett  undantag  i
provianteringslagen enligt vilket proviantering med
icke-gemenskapsvaror för förbrukning ombord får ske
vid resa till utländsk ort över det fria havet om
varorna  består  av  animaliska  livsmedel  och
provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om
kontroll av livsmedel som importeras från ett land
utanför EG. Ändringen föreslås träda i kraft den 1
januari 2002.

Proviantering till statsfartyg och
statsluftfartyg

Utländska statsfartyg får enligt provianteringslagen
inte proviantera med obeskattade alkoholdrycker och
tobaksvaror eller icke-gemenskapsvaror i Sverige.
Detsamma    gäller     andra     svenska
statsfartyg/statsluftfartyg än sådana som disponeras
av Försvarsmakten. Regeringen föreslår en ändring i
provianteringslagen    så   att   utländska
statsfartyg/statsluftfartyg  och  alla  svenska
statsfartyg/statsluftfartyg skall få möjlighet till
sådan  proviantering. Ändringen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2002.

Avfallsskatt

Skattefrihet  skall  gälla för dels vatten och
stabiliserande ämnen som tillsätts till aska utanför
en avfallsanläggning, dels stoft och slam från
rökgasrening vid tillverkning av återvinningsbaserad
aluminium. Förslaget föreslås träda i kraft den 1
januari 2002.

Övriga förslag

I propositionen lämnas även förslag till ett par
mindre ändringar i tullagen som gäller hänvisningar
till artiklar i kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 och är föranledda av de omfattande ändringar
i bestämmelserna om transitering som nyligen gjorts.

Dessutom  föreslås vissa smärre justeringar i
tobaksskattelagen,    alkoholskattelagen   och
energiskattelagen.
Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1
januari 2002.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag och tillstyrker propositionen även i denna
del.


Skatteinbetalningstidpunkt


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  avslår  motion 2001/02:Sk9 med
begäran om en översyn av reglerna för när en
skatteinbetalning skall anses ha skett.

Gällande bestämmelser

Sedan 1998 tillämpas ett nytt system för redovisning
och betalning av de mest frekventa skatterna och
avgifterna.  Det  nya  systemet  omfattar bl.a.
innehållen skatt (dvs. av arbetsgivarna  gjorda
skatteavdrag   på  lön),  arbetsgivaravgifter,
mervärdesskatt och inkomstskatt. Varje fysisk och
juridisk person har ett skattekonto.

Det nya systemet syftar till att göra det enklare
för företagare att betala skatter och avgifter samt
att minska administrationen för både skattskyldiga
och skattemyndigheterna. Skatter och avgifter som
omfattas av systemet hanteras inte var för sig.
Hanteringen gäller endast ett över- eller underskott
på  skattekontot.  I  stället  för fyra  olika
betalningsuppmaningar     –    en    för
arbetsgivaravgifterna, en för skatteavdraget, en för
mervärdesskatten och en för F-skatten – räcker det
med en betalningsuppmaning avseende ett underskott.
Den skattskyldige behöver bara göra en inbetalning
till skattekontot i stället för – som i det gamla
systemet – tre olika inbetalningar till tre olika
konton. Betalningar och andra belopp som skall
räknas kontohavaren till godo bokförs utan någon
avräkningsordning mellan olika skatter och avgifter
på kontot. I det gamla systemet var det vanligt att
en skatt betalades med ett för stort belopp och en
annan med ett för litet belopp, vilket tvingade
skattemyndigheten till resurskrävande utredningar
och omföringar.
En  arbetsgivare  som  är  skyldig  att göra
skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter skall
varje månad redovisa dessa belopp och utbetalda
löner i en skattedeklaration. I samma deklaration
skall också mervärdesskatt redovisas. När i månaden
deklarationen skall lämnas beror på om mervärdes-
skatt skall redovisas och – om så är fallet – även
på beskattningsunderlaget. Om endast  innehållen
skatt och arbetsgivaravgifter skall redovisas skall
skattedeklarationen lämnas senast den 12 i månaden
efter  den  månad  då  lönen  betalades  ut
(redovisningsperioden).  I månaderna januari och
augusti skall dock deklarationen lämnas senast den
17.
Om  också  mervärdesskatt skall redovisas och
beskattningsunderlaget  för  momsen är högst 40
miljoner kronor gäller samma tidsfrist, dvs. den
12:e  i  månaden.  Redovisningsperioden  för
mervärdesskatten  är  dock i  detta  fall  den
kalendermånad   som  ligger   närmast   före
redovisningsperioden  för  innehållen  skatt och
arbetsgivaravgifter.
När beskattningsunderlaget för mervärdesskatten
överstiger   40   miljoner   kronor   skall
skattedeklarationen lämnas senast den 26 i månaden
efter redovisningsperioden (i december senast den
27). I detta fall är redovis-ningsperioden för såväl
arbetsgivaravgifter och innehållen skatt som mer-
värdesskatt den närmast föregående kalendermånaden.
Betalning  av  de  belopp  som  redovisas  i
skattedeklarationen    skall    ske    till
skattemyndighetens konto senast vid den tidpunkt då
deklarationen skall vara inlämnad. Betalning av
innehållen skatt och arbetsgivaravgifter, av någon
som också skall redovisa mervärdesskatt på ett
beskattningsunderlag  överstigande  40  miljoner
kronor, skall dock i regel ske den 12 i månaden
efter redovisningsperioden trots att deklarationen
inte behöver lämnas förrän den 26 samma månad.
Sammanfattningsvis finns det två förfallodagar varje
månad, den 12 och den 26 (i januari och augusti den
17 och den 26 samt i december den 12 och den 27).
Skatter  och  avgifter  skall  ha  bokförts på
skattemyndighetens konto senast på förfallodagen.
(Före skattekontoreformen gällde att skatten ansågs
betald då inbetalning skett till post eller bank.)

Motionen

I motion Sk9 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) anförs att
Kristdemokraterna   är   positiva  till  att
förseningsavgiften för skattedeklarationer sänks. I
motionen riktas dock kritik mot att skattesystemet
i alltför stor utsträckning är utformat efter stora
företags förutsättningar. Motionärerna framhåller
vidare bl.a. att förfallodagen har ändrats när det
gäller inbetalning av skatt, arbetsgivar-avgifter
och mervärdesskatt såtillvida att betalningen numera
anses ha skett först när pengarna kommit in på
skattemyndighetens  konto.  En  företagare måste
kalkylera med eventuella förseningar i postgången,
helgdagar, kläm-dagar och liknande för att undgå en
försening. I motionen begärs ett tillkännagivande
till regeringen om en översyn av vilken dag som
skall räknas som betalningsdag vid inbetalning av
skatt, arbetsgivaravgift och mervärdes-skatt.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det nya skattekontosystemet
innebär  betydande  förenklingar  för   både
skattskyldiga  och skattemyndigheter i fråga om
redovisning och inbetalning av skatter och avgifter.
I det nya systemet har förfallodagens innebörd
ändrats såtillvida att inbetalning anses ha skett
först  när  betalningen  har  bokförts  på
skattemyndighetens konto och inte som tidigare när
betalning skett till post eller bank. Frågan om
förfallodagens innebörd  har  med  anledning av
motioner behandlats av utskottet under en följd av
år, senast i det av riksdagen godkända betänkandet
2000/01:SkU16. Utskottet anser alltjämt att den
nuvarande ordningen bör behållas och att det är
rimligt att ha en ordning på skatteområdet som
stämmer överens med civilrättsliga principer om hur
betalning görs i andra sammanhang. Enligt utskottets
mening bör den nya informationsteknikens möjligheter
tas till vara för att underlätta för skattskyldiga
att redovisa och betala skatt i rätt tid. Såvitt
utskottet erfarit bedriver Riksskatteverket (RSV)
för närvarande en försöksverksamhet där ett stort
antal företag erbjuds att gratis lämna in sin
månatliga  skattedeklaration  via  Internet. RSV
genomför   samtidigt   en   utvärdering   av
skattekontoreformen som syftar till att utveckla
systemet och att skatteförvaltningen skall kunna
erbjuda ett bra stöd för redovisning och betalning
av  de  skatter och avgifter som  hanteras  i
skattekontosystemet.

Utskottet avstyrker med det anförda motion Sk9.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Förseningsavgiften i skattebetalningslagen
(punkt 1 och punkt 4 i motsvarande del) –
m, fp

av Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Lennart Kollmats
(fp) och Stig Rindborg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 och
punkt 4 i motsvarande del borde ha följande lydelse:

1. Riksdagen avslår förslaget om en enkel och
dubbel förseningsavgift i skattebetalningslagen och
beslutar att införa en enhetlig förseningsavgift i
skattebetalningslagen  på 500 kr fr.o.m. den 1
januari 2002. Därmed bifaller  riksdagen motion
2001/02:Sk10 yrkandena 1 och 2 och bifaller delvis
propo-sition 2001/02:29.
4. Riksdagen antar, i fråga om förseningsavgift i
skattebetalningslagen,  det  i  bilaga  3  som
reservanternas förslag betecknade förslaget till
ändring  i  15  kap. 6 § skattebetalningslagen
(1997:483).
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis  proposition
2001/02:29 i denna del.

Ställningstagande

En differentierad förseningsavgift  på  500  kr
respektive 1000 kr ökar krånglet och byråkratin.
Riksskatteverket har avstyrkt förslaget eftersom det
kräver så mycket administrativt arbete att det inte
kan  införas förrän den 1 januari 2003.  Alla
möjligheter för att underlätta företagande, särskilt
för småföretagen, måste tas till vara. Det innebär
att minska krånglet och byråkratin och att sänka de
ekonomiska  belastningarna på främst de  mindre
företagen. Det är därför i och för sig ett steg i
rätt riktning att regeringen sänker försenings-
avgiften i den lägre nivån till 500 kr. Regeringens
argument för den högre nivån är emellertid inte
övertygande. För det fåtal som verkligen vill bryta
mot reglerna och inte lämna skattedeklaration i tid
är  sannolikt  inte  1  000  kr  tillräckligt
avskräckande. Vi vill avslå propositionen i denna
del och föreslår i stället att det införs en enkel
förseningsavgift i skattebetalningslagen på 500 kr
redan fr.o.m. den 1 januari 2002.


2. Skatteinbetalningstidpunkt (punkt 3) – kd

av Kenneth Lantz (kd) och Sven Brus (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad som anförs i denna reservation om
skatteinbetalningstidpunktens  innebörd.  Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Sk9.

Ställningstagande

Skattesystemet  i  Sverige  är  i alltför stor
utsträckning  utformat  efter  stora  företags
förutsättningar. Om en småföretagare lämnar in sin
skattedeklaration en dag för sent drabbas han av en
förseningsavgift på 1 000 kr, vilket också är fallet
för ett stort företag som har betydligt större
resurser  för  att  kunna sköta sin bokföring.
Regelverket kring momskonton är komplicerat och
medför ett onödigt merarbete för småföretagare som
ofta tvingas anlita stora revisionsbyråer då de
betalt in moms på fel konto.

När det gäller skatteinbetalningstidpunkten har
förfallodagens  innebörd ändrats när det gäller
inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och moms
så att betalningen anses ha skett först när pengarna
har kommit in på skattemyndighetens konto och inte
som tidigare den dag då betalning skedde i post
eller bank. Detta har gjort att företagare måste
kalkylera med eventuella förseningar i postgång,
helgdagar, klämdagar och liknande för att undgå
försening. Vidare anser vi att en översyn bör göras
av reglerna vid inbetalning av skatt som anger
förfallodagens innebörd. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.


Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 2001/02:29 att riksdagen antar de i
bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslagen
till

1. lag  om  ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
2. lag om ändring  i  lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
4.  lag  om  ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
5. lag om ändring  i  lagen  (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,
6. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på
avfall,
7. lag om ändring i tullagen (2000:1281).


Följdmotioner


2001/02:Sk9 av Kenneth Lantz m.fl. (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om en översyn av vilken dag
som skall räknas som betalningsdag vid inbetalning
av skatt, arbetsgivaravgift och moms.

2001/02:Sk10 av Lennart Kollmats och Karin Pilsäter
(fp):

1. Riksdagen avslår  regeringens förslag om en
differentierad     förseningsavgift     i
skattebetalningslagen.

2.  Riksdagen beslutar att förseningsavgiften i
skattebetalningslagen skall vara 500 kr fr.o.m.
den 1 januari 2002.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Bilaga 3

Reservanternas lagförslagFörslag till


lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483)


----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
----------------------------------------------------
15 kap.
6 §
----------------------------------------------------
Om den som är skyldig  Om den som är skyldig
att    lämna    en att    lämna    en
skattedeklaration eller skattedeklaration  eller
en      perio-disk en       perio-disk
sammanställning   inte sammanställning   inte
gjort   detta   inom gjort   detta   inom
föreskriven  tid skall föreskriven  tid  skall
förseningsavgift tas ut. försenings-avgift tas ut
Försenings-avgift  tas med   500   kronor.
dock  inte ut när en Förseningsavgift tas dock
förenklad         inte ut när en förenklad
skattedeklaration enligt skattedeklaration enligt
10  kap. 13 a § får 10 kap. 13 a § får lämnas
lämnas eller när det är eller när det är fråga om
fråga om  en särskild en  särskild  skatte-
skatte-deklaration    deklaration  enligt  10
enligt  10  kap. 32 § kap. 32 § första stycket.
första stycket.
----------------------------------------------------
Förseningsavgiften  är
500 kro-nor. Avgiften är
dock 1 000 kronor om
1 den   skattskyldige
förelagts att lämna
deklaration men inte
fullgjort    denna
skyldighet inom den
tid som föreskrivits,
2
3 den   skattskyldige
inte lämnat
4
deklaration   inom
föreskriven
tid för minst en
av de tre när-
mast föregående
redovisnings-
perioderna,
eller
5 förseningen avser en
periodisk
6
sammanställning.
----------------------------------------------------
Förseningsavgift tas inte ut om den skattskyldige
har avlidit.
-----------------------------------------------------
____________        ____________
Denna  lag  träder i  Denna  lag  träder i
kraft den 1 januari 2003. kraft den 1 januari 2002.
Äldre föreskrifter gäller Äldre föreskrifter gäller
fortfarande      för fortfarande      för
förhållanden som hänför förhållanden som hänför
sig  till  tiden  före sig  till  tiden  före
ikraftträdandet.      ikraftträdandet.
-----------------------------------------------------
Elanders Gotab, Stockholm 2001