Skatteutskottets betänkande
2001/02:SKU7

Övergång till en konventionell beskattningsmetodför utländska skadeförsäkringsföretag


Sammanfattning

I  betänkandet behandlar  utskottet  regeringens
förslag i proposition 2001/02:42 att verksamhet som
utländska skadeförsäkringsföretag bedriver från ett
fast driftställe i Sverige skall beskattas enligt
konventionell  metod. Därmed avskaffas  den  nu
gällande  schablonbeskattningen  för  utländska
skadeförsäkringsföretag. Till följd av förslaget
föreslår  regeringen  även  vissa  ändringar  i
redovisningsreglerna.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Övergång till en konventionell
beskattningsmetod för utländska
skadeförsäkringsföretag

 Riksdagen antar de av regeringen framlagda
förslagen till
1.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
2. lag  om  ändring  i skattebetalningslagen
(1997:483),
3. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares  verksamhet i Sverige.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:42.

Stockholm den 27 november 2001

På skatteutskottets vägnar


Arne Kjörnsberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Per Rosengren (v), Kenneth
Lantz  (kd),  Carl Erik Hedlund (m), Per Erik
Granström (s), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Ulla
Wester (s), Marie Engström (v), Sven Brus (kd),
Catharina Hagen (m), Gudrun Lindvall (mp), Rolf
Kenneryd  (c),  Lennart Kollmats (fp), Per-Olof
Svensson (s) och Lennart Axelsson (s).

2001/02

SkU7

(prop. 2001/02:42)


Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2001/02:42 föreslår
regeringen att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om
ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229) m.fl. lagar som lagts
fram i propositionen. Regeringens
förslag återges i bilaga 1 och
lagförslagen i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att verksamhet
som utländska skade-försäkringsföretag bedriver från
ett fast driftsställe i Sverige skall beskattas
enligt konventionell metod. Därmed avskaffas den nu
gällande  schablon-beskattningen  för  utländska
skadeförsäkringsföretag.  Bestämmelserna  i lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m. om bokföring
och revision, som enligt gällande regler endast
omfattar  sådan  verksamhet  hos  ett utländskt
skadeför-säkringsföretag som bedrivs vid en svensk
filial, skall tillämpas även på verk-samhet som
bedrivs    genom    generalagent    eller
generalrepresentation om verk-samheten bedrivs från
ett fast driftställe i Sverige.

Vid  övergången till konventionell beskattning
skall tillgångar och förplik-telser tas upp till
marknadsvärden. Förpliktelser som avser ingångna
försäk-ringsavtal skall dock beräknas enligt de
grunder   som   gäller  för  beräkning  av
försäkringstekniska avsättningar.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2002
och tillämpas första gången vid 2003 års taxering.
Äldre bestämmelser skall tillämpas  i fråga om
beskattningsår som börjat före ikraftträdandet.
Utskottets överväganden


Utskottet har i sak ingen erinran mot regeringens
förslag utan tillstyrker propositionen.
I proposition 2001/02:25 föreslår regeringen en ny
lag om självdeklaration och kontrolluppgifter som är
avsedd att träda i kraft den 1 januari 2002.
Utskottet behandlar propositionen  i  betänkande
2001/02:SkU10.  I den nu aktuella propositionen
föreslås vissa ändringar i den ännu ej antagna lagen
(2001:000)   om   självdeklarationer    och
kontrolluppgifter (lagförslag 3 i propo-sitionen).
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2002. Utskottet föreslår att dessa ändringar av
författningstekniska skäl inte beslutas nu utan
samordnas i betänkande 2001/02:SkU10.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 2001/02:42

att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till

1.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
2.  lag  om ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
3. lag  om ändring  i  lagen  (2001:000)  om
självdeklarationer och kontrolluppgifter,
4. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.
5. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige.


Bilaga 2

Regeringens lagförslag