Skatteutskottets betänkande
2001/02:SKU27

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet,m.m.


Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition
2001/02:127   Punktskatternas   infogning   i
skattekontosystemet, m.m. Den del av propositionen
som  gäller  genomförande  av  en  ändring  i
indrivningsdirektivet har dock brutits ur ärendet
och behandlas av utskottet i ett annat sammanhang.
Propositionen innebär bl.a. att skattekontosystemet
den 1 januari 2003  utvidgas till att omfatta
punktskatt. Övriga förslag på punktskatteområdet
föreslås också träda i kraft vid nämnda tidpunkt,
utom i ett fall där ikraftträdandet är den 1 juli
2002. Just denna fråga avser en ändring i lagen om
tobaksskatt med anledning av ett nyligen antaget EG-
direktiv.  Propositionen  innebär  även  vissa
justeringar på mervärdesskatteområdet med anledning
av de nya reglerna om omvänd skattskyldighet för
utländska företagare. Dessa ändringar föreslås träda
i kraft den 1 juli 2002.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Med hänvisning  till vad som framförs under
Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut.
Riksdagen  antar  de i bilaga 2 till detta
betänkande återgivna förslagen till
1.  lag  om  ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
2.  lag om ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
3. (förslaget utgår och behandlas i betänkande
2001/02:SkU26),
4. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam,
5.  lag  om  ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift,
6. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på
spel,
7.  lag  om  ändring  i  bilskrotningslagen
(1975:343),
8. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
9. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
10.  lag om ändring i lagen (1982:349)  om
återvinning av dryckesförpackningar av aluminium,
11. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel,
12. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på
bekämpningsmedel,
13. lag  om  ändring i lagen (1985:146) om
avräkning vid återbetalning  av  skatter och
avgifter,
14.  lag om ändring i lagen (1987:667)  om
ekonomiska  föreningar  med  den ändring att
ikraftträdande-   och   övergångsbestämmelsen
erhåller  följande  som  utskottets  förslag
betecknade lydelse:

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft  Denna lag träder i kraft
den  1 januari.  Äldre den 1 januari 2003. Äldre
föreskrifter    gäller föreskrifter    gäller
fortfarande      för fortfarande      för
förhållanden som hänför förhållanden som hänför
sig  till  tiden  före sig  till  tiden  före
ikraftträdandet.      ikraftträdandet.
-----------------------------------------------------

15.  lag  om  ändring  i  fordonsskattelagen
(1988:327),
16.  lag om ändring i lagen (1990:613)  om
miljöavgift  på  utsläpp  av kväveoxider vid
energiproduktion,
17.  lag om ändring i lagen (1990:661)  om
avkastningsskatt på pensionsmedel,
18. lag  om ändring i lagen (1990:1427) om
särskild premieskatt  för  grupplivförsäkring,
m.m.,
19. lag om ändring i lagen (1991:1482)  om
lotteriskatt,
20. lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt
på vinstsparande m.m.,
21. lag om  ändring  i  lagen (1992:72) om
koncessionsavgift på televisionens och radions
område,
22. lag om ändring i  lagen  (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m.,
23.  lag  om  ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
24. lag om ändring  i  lagen (1994:446) om
särskilda       tvångsåtgärder      i
beskattningsförfarandet med den ändringen att
författningsnumret  i  förslagets  rubrik och
ingress skall vara (1994:466),
25. lag om ändring i lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt,
26.  lag om ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
27. lag  om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av viss privatinförsel,
28. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
29. lag om ändring i lagen  (1995:439)  om
beskattning, förtullning och folkbokföring under
krig eller krigsfara m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt
på naturgrus,
31. lag om ändring i lagen  (1998:189)  om
förhandsbesked i skattefrågor,
32.  lag  om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m. av
alkoholvaror,      tobaksvaror      och
mineraloljeprodukter,
33.  lag  om ändring i lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg,
34. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på
avfall,
35. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
36.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
37. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på
termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
38. lag om ändring  i  lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet,
39. lag om ändring i lagen (2001:902) om ändring
i skattebetalningslagen (1997:483),
40. lag om upphävande av lagen (1994:1704) om
lageravgift på vissa jordbruksprodukter.
Därmed bifaller  riksdagen delvis proposition
2001/02:127.

Stockholm den 16 maj 2002


På skatteutskottets vägnar


Arne Kjörnsberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Per Rosengren (v), Kenneth
Lantz  (kd),  Carl Erik Hedlund (m), Per Erik
Granström (s), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Ulla
Wester (s), Lena Sandlin-Hedman (s), Sven Brus (kd),
Catharina Hagen (m), Gudrun Lindvall (mp), Rolf
Kenneryd (c),  Lennart  Kollmats (fp), Per-Olof
Svensson (s) och Claes Stockhaus (v).

2001/02

SkU27

(prop. 2001/02:127 delvis)


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i
bilaga 1 och regeringens lagförslag återges i bilaga
2. Lagförslag 2.3, som avser en ändring i lagen
(1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan
skatt, avgift eller pålaga, har  ansetts kräva
ytterligare beredning och propositionens avsnitt 9
bryts därför ut ur förevarande ärende och tas i
stället upp i betänkande 2001/02:SkU26.


Propositionens huvudsakliga innehåll


Skattekontosystemet i skattebetalningslagen utvidgas
till att även omfatta punktskatt. Redovisning och
betalning av punktskatt skall ske vid samma tidpunkt
som gäller för övriga skatter och avgifter, men
redovisningen skall ske i en egen deklaration för
varje punktskatt. Skattskyldiga  enligt tobaks-,
alkohol-  och  energiskattelagen skall  även  i
fortsättningen  redovisa   skatt  för  varje
skattepliktig   händelse.   Detsamma   gäller
skattskyldiga för skatt på vinstsparande. Ett beslut
om skönsbeskattning rörande punktskatt skall (i
likhet med vad som gäller i fråga om mervärdesskatt)
inte kunna leda till att den skattskyldige får
tillbaka överskjutande skatt. Säkerhet som ställs
enligt alkohol-,  tobaks-  och energiskattelagen
hanteras inom ramen för den proportionalitetsregel
som gäller i skattekontosystemet för skatteskulder.
En uttrycklig bestämmelse införs om när en säkerhet
för betalning av skatt skall få tas i anspråk. En
säkerhet skall få tas i anspråk om skatten inte
betalas i rätt tid. Återbetalning av skatt enligt
lagarna om skatt på reklam, gödselmedel, tobak,
alkohol och energi skall i fortsättningen hanteras i
skattebetalningslagen. Ett beslut om återbetalning
anses som ett beskattningsbeslut och den återbetal-
ningsberättigade likställs med en skattskyldig men
behöver inte lämna deklaration, utan skall liksom i
dag endast ansöka om återbetalning. Bestämmelserna i
punktskattelagarna om att vissa skattskyldiga skall
vara registrerade slopas, och frågan regleras enbart
i skattebetalningslagen. Dagens system som enligt
lagarna om tobaksskatt, energiskatt och skatt på
gödselmedel ger en registrerad skattskyldig rätt att
tillverka, lagra, leverera och ta emot varor under
skatteuppskov ersätts med ett system med godkända
lagerhållare. Endast den som med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständligheterna  i
övrigt är lämplig skall kunna godkännas.

Förfarandet för uttag av miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider  vid  energiproduktion  regleras  i
fortsättningen    av    bestämmelser    i
skattebetalningslagen.
Skrotningsavgiften     hålls     utanför
skattekontosystemet, och förfarandet regleras  i
bilskrotningslagen. Vägverket tar över huvudansvaret
från RSV.
De ovan redovisade ändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser skall
tillämpas övergångsvis.
Definitionen  av  skattepliktiga cigarrer  och
cigariller i tobaksskattelagen anpassas till ett
nyligen antaget EG-direktiv på tobaksskatteområdet.
Avsikten är att produkter som i flera avseenden
liknar cigaretter behandlas som cigaretter och inte
som  cigariller  vid beskattningen.  Produkterna
konkurrerar med cigaretter, som är högre beskattade
än cigarrer och cigariller. Ändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2002.
Som följd av nya regler om omvänd skattskyldighet
för utländska företagare som trädde i kraft den 1
januari 2002 och tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2002
(prop. 2001/02:28, bet. 2001/02:SkU8) föreslås vissa
ändringar avseende registrering till och förfarandet
för återbetalning och deklaration av mervärdesskatt
i mervärdesskattelagen och skattebetalningslagen.
Ändringarna avser tekniken för återbetalning av
ingående skatt i vissa fall samt förslag om att
omvänd skattskyldighet inte skall tillämpas när den
utländska  företagaren  skall  registreras  för
uthyrning av verksamhetslokaler i Sverige.
Ett förtydligande görs i skattebetalningslagen om
tidpunkten för avlämnande av skattedeklaration i de
fall  den  skattskyldige  inte  redovisar  ett
beskattningsunderlag  på  vilket  mervärdesskatt
beräknas.  Så  är fallet då registrering  till
mervärdesskatt skett enbart på grund av att rätt
till återbetalning av ingående skatt föreligger
respektive om näringsidkaren gör ett skattefritt
gemenskapsinternt förvärv med stöd av en särskild
bestämmelse  i mervärdesskattelagen.  Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.
Ändringar i indrivningsdirektivet, som reglerar
det bistånd som medlemsstaterna är skyldiga att
lämna  varandra  med indrivning av skatte- och
tullfordringar, beslutades vid Ekofinrådets möte i
Göteborg i juni 2001. Dessa genomförs genom en
ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk
tull, annan skatt, avgift eller pålaga. Ändringen
föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Utskottets överväganden


Punktskatternas infogning i
skattekontosystemet, m.m.
Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller proposition 2001/02:127
Punktskatternas     infogning     i
skattekontosystemet,  m.m.  med  ett  par
redaktionella justeringar i lagförslag 2.14
och 2.24. Propositionens avsnitt 9 Genomfö-
rande av en ändring i indrivningsdirektivet
och dithörande lagförslag 2.3 förslag till
lag  om  ändring i lagen (1969:200)  om
uttagande av utländsk tull, annan skatt,
avgift eller pålaga bryts ut och behandlas i
annat sammanhang.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser  att  förslaget  om att infoga
punktskatterna i skattekontosystemet innebär  en
avsevärd  administrativ  förenkling för både de
skattskyldiga och Riksskatteverket. Utskottet har
heller inget att  erinra  mot övriga delar av
propositionen. Den del av propositionen som rör
genomförandet   av   vissa   ändringar   i
indrivningsdirektivet,  dvs.  avsnitt  9  jämte
lagförslag 2.3, förslag till lag om ändring i lagen
(1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan
skatt, avgift eller pålaga, behandlas dock i ett
kommande betänkande 2001/02:SkU26 tillsammans med
regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på
alkylatbensin.

Utskottet har vidare noterat att i proposition
2001/02:127, lagförslag 2.14 förslag till lag om
ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
är ikraftträdandebestämmelsen ofullständig genom att
årtalet 2003 fallit bort. I lagförslag 2.24 förslag
till  lag  om ändring i  lagen  om  särskilda
tvångsåtgärder  i  beskattningsförfarandet  skall
författningsnumret rätteligen vara (1994:466) och
inte (1994:446) som det råkar stå i propositionen.
Ändringar med denna innebörd görs i utskottets
förslag till riksdagsbeslut. Med dessa justeringar
tillstyrker utskottet proposition 2001/02:127.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 2001/02:127 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till

1.  lag  om  ändring  i skattebetalningslagen
(1997:483),
2.  lag  om  ändring  i skattebetalningslagen
(1997:483),
3. lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande
av  utländsk tull, annan skatt, avgift eller
pålaga,
4. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam,
5. lag om ändring  i  lagen  (1972:435)  om
överlastavgift,
6. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på
spel,
7. lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343),
8. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385),
9. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
10. lag om  ändring  i  lagen (1982:349) om
återvinning av dryckesförpackningar av aluminium,
11. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel,
12. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på
bekämpningsmedel,
13. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning
vid återbetalning av skatter och avgifter,
14.  lag  om  ändring i lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar,
15.  lag  om  ändring  i  fordonsskattelagen
(1988:327),
16.  lag  om ändring i lagen (1990:613)  om
miljöavgift på  utsläpp  av  kväveoxider  vid
energiproduktion,
17.  lag  om  ändring i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel,
18. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild
premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
19. lag om ändring  i  lagen (1991:1482) om
lotteriskatt,
20. lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på
vinstsparande m.m.,
21.  lag  om  ändring i lagen (1992:72)  om
koncessionsavgift på televisionens och radions
område,
22.  lag  om  ändring i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar,
23.  lag  om ändring  i  mervärdesskattelagen
(1994:200),
24. lag om ändring i lagen (1994:446) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,
25. lag om ändring  i  lagen (1994:1563) om
tobaksskatt,
26.  lag om ändring i lagen (1994:1564)  om
alkoholskatt,
27. lag  om  ändring i lagen )1994:1565) om
beskattning av viss privatinförsel,
28. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
29. lag om ändring  i  lagen  (1995:439) om
beskattning, förtullning och folkbokföring under
krig eller krigsfara m.m.,
30. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus,
31. lag om ändring  i  lagen  (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor,
32.  lag  om ändring i lagen (1998:506)  om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror,      tobaksvaror      och
mineraloljeprodukter,
33.  lag om ändring i lagen  (1999:446)  om
proviantering av fartyg och luftfartyg,
34. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på
avfall,
35. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
36.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
37. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på
termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
38. lag om ändring i  lagen  (2001:181)  om
behandling av uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet,
39. lag om ändring i lagen (2001:902) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483),

40. lag om upphävande av lagen (1994:1704) om
lageravgift på vissa jordbruksprodukter.Bilaga 2

Regeringens lagförslag