Skatteutskottets betänkande
2001/02:SKU22

Proviantering med obeskattade varor förförsäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige ochNorge(prop. 2001/02:94)


Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens
förslag  om  att  riksdagen skall godkänna  en
överenskommelse mellan  Sverige  och  Norge  om
villkoren  för  proviantering  med  obeskattade
alkoholdrycker för försäljning ombord på s.k. korta
rutter mellan länderna samt att anta de lagändringar
som överens-kommelsen  föranleder. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juni 2002.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


Riksdagen  godkänner  överenskommelsen  mellan
Sverige  och  Norge  om  proviantering  med
obeskattade varor för försäljning ombord på s.k.
korta rutter mellan Sverige och Norge och antar
regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1999:446)  om
proviantering av fartyg och luftfartyg,
2.  lag  om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:94.

Stockholm den 16 april 2002

På skatteutskottets vägnar


Arne Kjörnsberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Kenneth Lantz (kd), Carl Erik
Hedlund (m), Ulla Wester (s), Marie Engström (v),
Sven Brus (kd), Catharina Hagen (m), Rolf Kenneryd
(c), Lennart Kollmats (fp), Per-Olof Svensson (s),
Stig Rindborg (m), Lennart Axelsson (s) och Claes
Stockhaus (v).

2001/02

SkU22


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

Regeringen har den 18 mars 2002 undertecknat en
överenskommelse med Norge om i vilken utsträckning
rederier på korta rutter mellan Sverige och Norge
skall     medges     undantag     från
provianteringsbegränsningarna i artikel 3 i den
nordiska   provianteringsöverenskommelsen.   I
proposition  2001/02:94  framlägger  regeringen
överenskommelsen  för  riksdagens  godkännande.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i
bilaga 1. Överenskommelsen mellan Sverige och Norge
om  proviantering  med  obeskattade  varor  för
försäljning ombord på s.k. korta rutter mellan
Sverige och Norge återges i bilaga 2 och regeringens
lagförslag i bilaga 3.


Propositionens huvudsakliga innehåll


I  syfte  att likabehandla rederier  som  vill
proviantera obeskattade varor föreslår regeringen
att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan
Sverige och Norge om proviantering med obeskattade
varor på korta rutter. Överenskommelsen innebär att
förbudet mot proviantering med alko-holdrycker på
korta rutter fortfarande  skall gälla, men att
Tullverket skall kunna besluta att förbudet inte
skall tillämpas om vissa villkor är uppfyllda. Det
skall vara fråga om en  fartygslinje mellan svensk
hamn från och med Strömstad i norr till och med
Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i
väster till och med Sandefjord i öster. Det skall
också  vara  året-runttrafik  enligt regelbunden
tidtabell, och fartyget skall ha kapacitet att
transportera gods och fordon i betydande omfattning.
Överenskommelsen    genomförs   genom   att
dispensvillkoren tas in i 6 § lagen (1999:446) om
proviantering av fartyg och luftfartyg. Lagändringen
föreslås träda i kraft den 1 juni 2002.

Utskottets överväganden


Utskottet  har  inte  något  att erinra  mot
regeringens förslag utan tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i
proposition 2001/02:94

1. att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan
Sverige och Norge om proviantering med obeskattade
varor för försäljning ombord på s.k. korta rutter
mellan Sverige och Norge,

2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till

1. lag om ändring  i  lagen  (1999:446)  om
proviantering av fartyg och luftfartyg,

2.  lag  om  ändring  i  mervärdesskattelagen
(1994:200).
Bilaga 2

Överenskommelse om proviantering med obeskattade
varor för försäljning ombord på s.k.
korta rutter mellan Konungariket Sverige
och Konungariket Norge

BILAGA 3

Regeringens lagförslag