Skatteutskottets betänkande
2001/02:SKU13

Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissaandelsägare i fåmansföretag, m.m.


Sammanfattning

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag  om
ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för
vissa andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-
reglerna, samt - med en mindre justering - en
ändring i reglerna om beskattningen i inkomstslaget
tjänst  vid underprisöverlåtelser. Lagändringarna
föreslås med stöd av 2 kap. 10 § andra stycket
regeringsformen få retroaktiv verkan fr.o.m. den 2
februari  2001.  Utskottet  tillstyrker  även
regeringens förslag om ett förenklat system för
beskattning  vid  andelsbyten  och  övriga  i
propositionen framlagda förslag.

Utskottet avstyrker fyra motioner som har väckts
med anledning av regeringens förslag om ändringar i
3:12-reglerna. I denna del finns en reservation (m,
kd, c, fp).
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Beskattning av andelsägare i
fåmansföretag

Riksdagen godtar proposition 2001/02:46 i denna
del och avslår motionerna 2001/02:Sk31 yrkandena
1 och 2, 2001/02:Sk32 yrkandena  1  och 2,
2001/02:Sk33 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:Sk34
yrkandena 1-3.
Reservation (m, kd, c, fp) - delvis

2. Underprisöverlåtelser

Riksdagen godtar proposition 2001/02:46 i denna
del, dock att föreskrifterna skall kompletteras i
fråga om underprisöverlåtelser från vissa ideella
föreningar i enlighet med vad utskottet anfört.

3. Övriga frågor

Riksdagen godtar proposition 2001/02:46 i denna
del.

4. Lagförslagen

Riksdagen  antar till följd  av  vad  som
föreslagits i punkterna 1-3 ovan regeringens i
bilaga 2 återgivna förslag till
1.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229) med de ändringarna att 23 kap. 11 §
erhåller den lydelse som framgår av utskottets
förslag i bilaga 3 till detta betänkande samt att
förslaget till ändring i 48 kap. 7 § utgår ur
lagförslaget,
2. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt,
3. lag om ändring i förordningen (1963:588) om
arvsskatt vid avveckling av fideikommiss,
4.  lag  om ändring i kreditupplysningslagen
(1973:1173),
5. lag om ändring i lagen (2000:334) om särskilda
skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling,
6. lag om ändring  i  lagen (2000:1380) om
skattereduktion  för  utgifter  för  vissa
anslutningar för tele- och datakommunikation,
7. lag om ändring i  lagen  (2001:181)  om
behandling av uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet,
8.  lag  om ändring i lagen (2001:184)  om
behandling   av   uppgifter   i   krono-
fogdemyndigheternas verksamhet,
9.  lag om ändring i lagen  (2001:185)  om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.
10.  (lagförslaget   överfört  till  bet.
2001/02:SkU10)
Därmed bifaller riksdagen  delvis proposition
2001/02:46 i denna del och lägger skrivelse
2000/01:64 till handlingarna.
Reservation (m, kd, c, fp) - delvis

Stockholm den 27 november 2001


På skatteutskottets vägnar


Arne Kjörnsberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Lisbeth
Staaf-Igelström (s), Per Rosengren (v), Kenneth
Lantz (kd), Carl Erik Hedlund  (m),  Per Erik
Granström (s), Marietta de Pourbaix-Lundin (m), Ulla
Wester (s), Marie Engström (v), Sven Brus (kd),
Catharina Hagen (m), Gudrun Lindvall (mp), Rolf
Kenneryd  (c), Lennart Kollmats (fp),  Per-Olof
Svensson (s) och Lennart Axelsson (s).


2001/02

SkU13

(prop. 2001/02:46, skr. 2000/01:64)


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Regeringen lämnade den 1 februari 2001 skrivelse
2000/01:64 till riksdagen med meddelande om kommande
förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna
för vissa andelsägare  i  fåmansföretag samt i
reglerna om underprisöverlåtelser.  Avsikten med
skrivelsen var att ge berörda skattskyldiga en
förvarning om ett kommande förslag till lagändringar
som  skulle  tillämpas på utdelningar  på  och
avyttringar av andelar i fåmansföretag samt på
underprisöverlåtelser fr.o.m. dagen efter avlämnande
av skrivelsen, dvs. fr.o.m. den 2 februari 2001.

I proposition 2001/02:46 återkommer regeringen med
förslag till en lagreglering med utgångspunkt i
skrivelsen och den beredning som ägt rum efter det
att   skrivelsen  lämnades  till  riksdagen.
Propositionen innehåller i övrigt bl.a. förslag om
ett  förenklat  system  för  beskattning  vid
andelsbyten.
Regeringens  förslag  till riksdagsbeslut samt
förslagen i de motioner som har väckts med anledning
av propositionen framgår av bilaga 1 till betänkan-
det.  De  lagändringar som regeringen  föreslår
redovisas i bilaga 2.
Av  samordningsskäl  har  utskottet  överfört
behandlingen av vissa lagförslag till ett annat
ärende som utskottet behandlar under hösten (bet.
2001/02:SkU10). Detta redovisas nedan i avsnittet
Lagförslagen, m.m.

Propositionens huvudsakliga innehåll


I  propositionen föreslås tre ändringar  i  de
särskilda  skatteregler  som  gäller  för vissa
andelsägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna,
samt en ändring i reglerna om beskattningen i
inkomstslaget tjänst vid underprisöverlåtelser.

Två av förslagen innebär att det inte genom olika
bolagskonstruktioner skall vara möjligt att kringgå
3:12-reglerna. Det ena  förslaget  innebär  att
regelsystemet görs tillämpligt dels om andelsägaren
själv eller genom någon närstående är eller har
varit verksam i ett fåmanshandelsbolag i vilket
fåmansföretaget äger andelar, dels i de fall en
andelsägare i ett fåmansföretag är eller har varit
verksam   i  betydande  omfattning  i  ett
fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad
verksamhet som fåmansföretaget. Vid bedömningen av
om ett handelsbolag är fåmansägt skall delägarna
anses som en enda delägare om de själva eller genom
någon närstående är eller under något av de fem
föregående beskattningsåren har varit verksamma i
företaget i betydande omfattning.
Det andra förslaget i denna del innebär att den
särskilda definitionen av fåmansföretag som gäller i
3:12-systemet, dvs. att delägare och närstående till
delägare som varit verksamma i betydande omfattning
i företaget anses som en enda delägare, skall
tillämpas även på andelsägarna respektive deras när-
stående i exempelvis ett moderföretag i de fall
verksamheten helt eller delvis bedrivs i ett eller
flera dotterföretag.
Det  tredje  förslaget   rör   den  s.k.
utomståenderegeln. Denna innebär att andelarna i
företaget inte anses som s.k. kvalificerade andelar
om utomstående i betydande omfattning äger andelar i
företaget. Förslaget innebär att en andel som en
fysisk person äger indirekt i ett fåmansföretag inte
skall anses ägd av utomstående om andelen hade varit
en kvalificerad andel om den i stället ägts direkt
av den fysiska personen.
Vidare    föreslås   en   ändring   av
undantagsbestämmelsen om att en underprisöverlåtelse
från ett företag inte skall medföra beskattning i
inkomstslaget tjänst. Undantaget inskränks till att
gälla för en begränsad krets personer, nämligen
förvärvaren, den som äger en kvalificerad andel i
det förvärvande företaget eller den som indirekt
genom innehav av en kvalificerad andel äger en andel
i det förvärvande företaget.
Dessa  förslag  har  aviserats  i  skrivelsen
2000/01:64  Meddelande  om  kommande förslag om
ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa
andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om
underprisöverlåtelser. För att förhindra att nu
gällande  bestämmelser  utnyttjas  för  att  få
skattelättnader som inte varit avsedda föreslår
regeringen att de föreslagna reglerna tillämpas på
utdelningar på  och  avyttringar  av andelar i
fåmansföretag samt på underprisöverlåtelser fr.o.m.
dagen efter avlämnandet av skrivelsen, dvs. fr.o.m.
den 2 februari 2001.
När det  gäller andelsbyten föreslås att det
enhetliga  uppskovssystemet  ersätts  med  två
parallella  regelsystem,  nämligen  framskjuten
beskattning   vid   andelsbyten   respektive
uppskovsgrundande andelsbyten. Reglerna om fram-
skjuten beskattning föreslås gälla när en fysisk
person avyttrar marknadsnoterade andelar som inte är
kvalificerade eller byts mot kvalificerade andelar.
I propositionen lämnas också förslag till smärre
ändringar i bestämmelserna om direktåtkomst i lagen
(2001:181)  om  behandling  av  uppgifter  i
skatteförvaltningens beskattningsverksamhet, lagen
(2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet och lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i kronofogdemyndigheternas  verksamhet.
Ändringarna i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter   i   skatteförvaltningens  beskatt-
ningsverksamhet och lagen (2001:185) om behandling
av uppgifter i Tullverkets verksamhet syftar till
att ge Riksskatteverket, skattemyndigheterna och
Tullverket direktåtkomst till uppgifter som behövs
bl.a. för kontroll enligt lagen  (1998:506) om
punktskattekontroll  av  transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.
Ändringen i lagen (2001:184)  om behandling av
uppgifter  i kronofogdemyndigheternas  verksamhet
innebär att regeringen kan medge även andra sökanden
än enskilda direktåtkomst  till utsöknings- och
indrivningsdatabasen avseende uppgifter i mål eller
ärenden som getts in av sökanden.
Slutligen föreslås några redaktionella ändringar
av rättelsekaraktär.
Utskottets överväganden


Beskattning av andelsägare i
fåmansföretag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godtar regeringens förslag om att
med verkan fr.o.m. den 2 februari 2001 ändra
reglerna om utdelning och kapitalvinst på
kvalificerade andelar för att hindra att
regelsystemet kringgås med hjälp av olika
bolagskonstruktioner.
Jämför reservation (m, kd, c, fp).

Gällande bestämmelser, m.m.

Fåmansföretag  är  aktiebolag  eller  ekonomiska
föreningar i vilka röstmajoriteten innehas av ett
fåtal   personer.   Enligt  huvudregeln  går
gränsdragningen vid fyra eller färre delägare om
dessa tillsammans äger andelar som motsvarar mer än
hälften av rösterna. I 57 kap. inkomstskattelagen
finns särskilda regler om fördelning mellan tjänst
och kapital av utdelningar på s.k. kvalificerade
andelar i fåmansföretag och på kapitalvinster vid
försäljning av sådana andelar. Dessa regler gäller
bl.a. om andelsägaren själv eller någon närstående
varit verksam i betydande omfattning i företaget
under beskattningsåret  eller de fem föregående
beskattningsåren.  Enligt  den  s.k.  utvidgade
fåmansföretagsdefinitionen räknas aktiva delägare
och deras närstående som en person vid fördelningen
mellan tjänst och kapital.

Syftet med de nämnda reglerna är att inkomster som
härrör från delägarnas arbetsinsatser i bolaget
skall beskattas på samma nivå som förvärvsinkomster
och inte enligt den proportionella skattesats om 30
% som gäller för utdelningar och kapitalvinster
enligt reglerna om beskattning av kapitalinkomster.
Fåmansföretagsreglerna fanns tidigare i 3 § 12-12 e
mom. den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt,  och  i dagligt  tal  kallas  de
fortfarande 3:12-reglerna.
En översyn sker för närvarande av 3:12-reglerna
(dir. 1999:72). Utredningsuppdraget skulle ha varit
avslutat senast den 31 oktober 2001. Emellertid har
på utredningens begäran tiden förlängts till den 31
maj 2002.

Skrivelsen

Regeringen har i skrivelse 2000/01:64 den 1 februari
2001 aviserat tre kommande ändringar i 3:12-reglerna
mot bakgrund av hur reglerna tillämpats i avgöranden
i Regeringsrätten. Enligt skrivelsen är det för att
förhindra att de gällande bestämmelserna utnyttjas
för omfattande skatteplanering i syfte att erhålla
skattelättnader angeläget att de lösningar  som
aviserats med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap.
10 § andra stycket regeringsformen tillämpas på
utdelningar  på  och  avyttringar av andelar i
fåmansföretag fr.o.m. dagen efter överlämnandet av
skrivelsen, dvs. fr.o.m. den 2 februari 2001.

Skrivelsen  innehåller en beskrivning  av  de
förfaranden som  bör  hindras  genom en senare
retroaktiv lagstiftning. Samma dag som skrivelsen
lämnades till riksdagen sändes en promemoria på
remiss (Fi2001/438). Samma dag publicerades även ett
pressmeddelande och promemorian lades ut på rege-
ringens externa hemsida.
Med anledning av att skrivelsen lämnades till
riksdagen  väcktes  motioner  från  Moderata
samlingspartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.
Enligt motionerna skulle riksdagen i ett  till
regeringen riktat uttalande ta ställning mot förslag
som innebar ytterligare ändringar i regelsystemet
innan nya regler som sänker skattebelastningen i
fåmansföretagen kunde antas. Utskottet tog upp dessa
yrkanden våren 2001 i samband med att utskottet
behandlade motioner från allmänna motionstiden 2000
om vissa företags- och kapitalbeskattningsfrågor
(bet. 2000/01:SkU19). Sedan  utskottet  avstyrkt
motionerna avslogs de av riksdagen.

Propositionen

I proposition 2001/02:46 fullföljer regeringen sin
tidigare skrivelse genom att lägga fram förslag till
lagändringar  i  de hänseenden som behandlas i
skrivelsen. Ändringarna är av begränsad omfattning
och skall ses som provisoriska i avvaktan på 3:12-
utredningens arbete.

Det är enligt propositionen viktigt att de s.k.
3:12-reglerna kan tillämpas för samtliga aktiva
delägare  och  att  det  inte  genom  olika
bolagskonstruktioner är möjligt att komma förbi
systemet. Syftet är att reglerna skall vara tillämp-
liga dels om andelsägaren själv eller genom någon
närstående  är  eller har varit verksam i ett
fåmanshandelsbolag i vilket fåmansföretaget äger
andelar, dels i de fall en andelsägare i ett
fåmansföretag är eller har varit verksam i betydande
omfattning i ett fåmanshandelsbolag som bedriver
samma eller likartad verksamhet som fåmansföretaget.
Regeringsrätten  har  funnit  att den nuvarande
lagtexten inte ger utrymme för att täcka in detta
fall (RÅ 2001 ref. 5 I). En ändring i enlighet
härmed föreslås därför i propositionen.
Vidare föreslås, som en följd av Regeringsrättens
avgörande (RÅ 2001 ref. 5 II), en ändring så att den
utvidgade fåmansföretagsdefinitionen kan tillämpas
även på andelsägarna respektive deras närstående i
exempelvis ett moderföretag i de fall verksamheten
helt eller delvis bedrivs i ett eller flera dotter-
företag.
Syftet med reglerna är vidare att en andel som en
fysisk person äger indirekt i ett fåmansföretag inte
skall anses ägd av utomstående om andelen hade varit
en kvalificerad andel om den i stället ägts direkt
av den fysiska personen. Som en följd av två
avgöranden från Regeringsrätten (RÅ 1999 ref. 62 och
mål nr 7235-1998) föreslås en ändring så att denna
möjlighet till kringgående förhindras.
Bestämmelserna bör enligt propositionen med stöd
av 2 kap. 10 § andra  stycket  regeringsformen
tillämpas på utdelningar på och avyttringar av ande-
lar  i  fåmansföretag  fr.o.m.  dagen  efter
överlämnandet av skrivelsen, dvs. fr.o.m. den 2
februari 2001. I övrigt får den ändrade definitionen
genomslag första gången vid 2003 års taxering.

Motionerna

Enligt motion Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)
måste grundproblemet lösas, dvs. att skatten på
arbete är för hög och samtidigt högre än på kapital-
inkomster. Till dess den statliga inkomstskatten kan
sänkas måste emellertid reglerna vara utformade på
ett sätt som kan accepteras av såväl företagare som
myndigheter.  Motionärerna  förutsätter  att den
pågående utredningen om 3:12-reglerna kommer att
lägga fram sådana förslag, och de anser att dessa
förslag  skall  avvaktas  innan  reglerna  för
beskattning av ägare i fåmansföretag ändras. De
yrkar att propositionen avslås i denna del (yrkande
1).

I Carl Fredrik Grafs m.fl. motion tas också upp en
fråga som gäller uppskov med beskattning av en
kapitalvinst på kvalificerade andelar som bytts in
mot andra aktier. När uppskovet upphör skall 50 % av
vinsten vid andelsbytet redovisas i tjänst. Denna
beskattning påverkas inte av om de inbytta aktierna
senare säljs med förlust. I motionen yrkas att
försäljning av fåmansbolag där likvid erhållits i
aktier med villkor om att aktierna inte får säljas
förrän vid senare tidpunkt skall med verkan fr.o.m.
inkomståret 2001 beskattas endast i inkomstslaget
kapital (yrkande 2).
I motion Sk32 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) anförs
bl.a. att den höga beskattning av fåmansföretag som
uppstår då en så stor andel av utdelning eller
reavinst skall beskattas som inkomst av tjänst gör
att fåmansföretag med hög risk är mindre attraktiva
än andra investeringar med låg risk. Enligt motionen
är detta skadligt för samhällsekonomin och hämmar
nystartandet av företag. Regelsystemet diskriminerar
mindre företag som leds av sina ägare, och systemets
komplexitet hämmar företagande, investeringar och
utveckling. Också i Kristdemokraternas motion tas
frågan upp om beskattning av uppskovsbelopp som
delvis skall tas upp som tjänsteinkomst. För att
uppnå en större likformighet mellan fåmansföretag
och andra företagsformer förordar motionärerna att
nya   regler  skall  utgå  från  att  en
tjänsteinkomstbeskattad del av utdelad vinst skall
beräknas  utifrån en schablonmässigt  fastställd
normallön för  fåmansföretagaren  och  att  all
utdelning därutöver skall vara inkomst av kapital. I
motionen yrkas att riksdagen skall uttala sig för
ett enklare regelverk för fåmansföretagare (yrkande
1)  och  att  en normallönemodell  införs  för
beskattning av utdelningar från fåmansföretag och
kapitalvinster    vid    försäljning    av
fåmansföretagsandelar (yrkande 2).
I motion Sk33 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) anförs
att regeringens förslag skickar fel signaler till
landets småföretagare. I stället för att förenkla
regelverket och göra det möjligt att beskatta en
avkastning utöver en rimlig arbetsinkomst införs
ytterligare   restriktioner   som   missgynnar
fåmansföretagen. Enligt motionen bör propositionen
avslås i denna del (yrkande 1). Vidare bör nuvarande
3:12-regler ersättas med regler som ger småföretagen
incitament att växa och maximera avkastningen i
företaget. En delägare skall endast behöva bli
beskattad i inkomstslaget tjänst för den del av
inkomsterna från ett fåmansföretag som motsvarar en
skälig normallön. Inkomster därutöver bör beskattas
som inkomst av kapital. Förslaget inbegriper även
vissa begränsningar för att undvika ett oskäligt
utnyttjande av systemet. Regeringen  bör enligt
motionen få riksdagens uppdrag att återkomma med
förslag om att beskatta fåmansbolag  enligt en
normallönemodell (yrkande 2).
I motion Sk34 av Lennart Kollmats och Karin
Pilsäter  (fp) återkommer motionärerna till den
kritik mot ett retroaktivt ingrepp i 3:12-reglerna
som Folkpartiet framförde i februari 2001 i samband
med  att  regeringens  skrivelse lämnades  till
riksdagen. Regeringen har, enligt motionerna, inte
visat att den tolkning som Regeringsrätten har gjort
av  nuvarande  regler  skulle  få  oacceptabla
konsekvenser, särskilt inte om ett nytt system
ligger nära i tiden. Det är enligt motionen en
felprioritering att lägga ner resurser på att täta
eventuella luckor i den nuvarande lagstiftningen i
stället för att inrikta sig på att lösa de viktiga
framtidsfrågorna i fåmansbolagsbeskattningen. Enligt
motionen bör riksdagen avslå regeringens förslag
till  ändringar i  3:12-reglerna  (yrkande  1).
Riksdagen bör också tillkännage för regeringen att
den bör lägga fram förslag till riksdagen om ändrad
beskattning av fåmansföretag som kan träda i kraft
senast den 1 januari 2003 (yrkande 2) och som bör ha
inriktningen att en schablonmässigt beräknad lön
beskattas som inkomst av tjänst medan all inkomst
därutöver beskattas som kapitalinkomst (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen under
senare år beslutat om lagstiftning på skatteområdet
som  syftar till att förbättra småföretagandets
villkor. Viktiga inslag i detta arbete är, såvitt
gäller fåmansföretagen, en lättnad i den ekonomiska
dubbelbeskattningen av onoterade företag och att
flertalet  av  de  regler som  brukade  kallas
stoppreglerna har slopats. Den utredning som nu ser
över 3:12-systemet skall pröva olika möjligheter
till förändring av reglerna  för att stimulera
tillväxt, investeringar och aktivt risktagande i
fåmansföretagen. I direktiven  till  utredningen
betonas vikten av att systemet förenklas och att
aktiva ägare i fåmansföretag - i förhållande till
passiva kapitalägare - inte missgynnas av reglerna.

En  förutsättning  för  att  systemet  med
beskattningen av fåmansföretag skall fungera som det
är tänkt är att det inte finns luckor i systemet som
gör det möjligt för vissa skattskyldiga att kringgå
systemet och betala lägre skatt än vad som varit
avsikten. Förslagen i den förevarande propositionen
syftar till att täppa till luckor i det nuvarande
systemet. Utskottet anser det vara nödvändigt att
avhjälpa dessa brister utan att avvakta den pågående
utredningen och kan därför inte dela motionärernas
uppfattning att riksdagen bör avvakta med ändringar
till  dess  utredningsarbetet är avslutat.  Att
regelsystemet visat  sig  inte  ha  tillräcklig
motståndskraft mot vissa kringgåenden som strider
mot syftet med reglerna och som inte är så svåra att
genomföra innebär, när dessa kringgåenden blivit
godkända i rättstillämpningen, en klar risk för ett
ökat antal skatteupplägg för att kringgå systemet.
Därmed finns inte bara en stor risk för ett ökande
skattebortfall för staten. Lika allvarligt är att
det kan uppkomma betydande skillnader i skatteutfall
mellan olika företagare. Det är enligt utskottets
mening stötande  från rättssäkerhetssynpunkt att
andelsägare i fåmansbolag som försöker kringgå 3:12-
systemet med olika upplägg  därmed  uppnår  en
förmånligare   skattemässig   behandling   än
näringsidkare som saknar möjligheter till att minska
sin skatt på detta sätt. Regeringen har genom den
tidigare  skrivelsen  avsett att förhindra  att
gällande regler - under tiden  till  dess nya
lagregler har hunnit arbetas fram - utnyttjas för
omfattande skatteplanering  i syfte att erhålla
skattelättnader. Omfattningen av ett retroaktivt
ingrepp i regelsystemet har klargjorts i regeringens
skrivelse den 1 februari och i de handlingar som
blivit offentliga samma dag som skrivelsen lämnades
till riksdagen. Enligt utskottets mening föreligger
sådana särskilda skäl och de övriga förutsättningar
som  krävs  i  2  kap.  10 §  andra  stycket
regeringsformen för att de lagändringar som syftar
till att upprätthålla beskattningen av utdelningar
på och avyttringar av andelar i fåmansföretag skall
ges retroaktiv verkan fr.o.m. den 2 februari 2001.
Utskottet tillstyrker följaktligen propositionen i
denna del och avstyrker motionerna Sk31 yrkande 1,
Sk33 yrkande 1 och Sk34 yrkande 1.
När  det  gäller  arbetet  med att förbättra
fåmansföretagens skatteregler finns det inte någon
anledning för riksdagen att föregripa utredningens
arbete genom att nu fatta beslut om principerna för
delningen mellan tjänst och kapital av inkomster
från fåmansbolag. Det nuvarande systemet bygger på
att en  kapitalinkomstbeskattad del bestäms med
utgångspunkt i ett kapitalunderlag och, om vissa
villkor  är  uppfyllda,  ett  löneunderlag  där
företagets löner utöver tio basbelopp som betalats
ut till andra anställda än aktiva delägare får
räknas med. Alternativet kan t.ex. vara en sådan
lösning som tas upp i motionerna, att utgå från en
normallön för företagare i olika branscher eller för
samtliga företag. Också frågan om samspelet mellan
3:12-reglerna och uppskovsreglerna vid förluster
ingår i utredningens uppdrag, och utskottet anser
att resultatet av utredningens arbete bör avvaktas
även i denna del. I yttrande till finansutskottet
över  inkomstberäkningen   för  2002  (yttr.
2001/02:SkU1y) anförde utskottet nyligen att de
eventuella justeringar som kan behövas för dessa
situationer  enligt  utskottets mening inte kan
motivera  att  dessa  fall  får  en  ren
kapitalbeskattning i avvaktan på att utredningens
arbete slutförs.
Med  hänvisning  till  det  anförda avstyrker
utskottet motionerna Sk31 yrkande 2, Sk32 yrkandena
1 och 2, Sk33 yrkande 2 och Sk34 yrkandena 2 och 3.

Underprisöverlåtelser

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  godtar  att  bestämmelserna om
överlåtelser till underpris mellan företag
omformuleras med  verkan  fr.o.m.  den 2
februari  2001  så att tjänstebeskattning
enligt allmänna regler kan komma i fråga för
direkta eller indirekta andelsägare i det
förvärvande företaget som är eller har varit
verksamma hos det överlåtande företaget eller
hos någon i intressegemenskap med detta.
Utskottet föreslår dock att omformuleringen
inte skall medföra den oönskade bieffekten
att medlemmar  i  näringsdrivande ideella
föreningar drabbas av utdelningsbeskattning i
samband med underprisöverlåtelser.

Skrivelsen

I skrivelsen den 1 februari 2001 aviserades även ett
kommande förslag till  ändring  i  reglerna om
underprisöverlåtelser  med retroaktiv tillämpning
fr.o.m. den 2 februari 2001.  Det problem som
uppkommit bestod i att reglerna inte beaktar att en
förmån kan uppkomma genom att det företag som en
person är anställd i överlåter tillgångar till
underpris till ett företag som samma person är
direkt eller indirekt andelsägare i. Beskattning av
värdeökningen på de direkt eller indirekt ägda
andelarna som blir resultatet av underprisöverlåtel-
sen sker först när dessa avyttras och då som inkomst
av  kapital.  Enligt  skrivelsen  bör  den
värdeöverföring    som    skett    genom
underprisöverlåtelsen  i  stället  beskattas  i
inkomstslaget tjänst. Här är att notera att det inte
primärt är fråga om anställda som äger kvalificerade
andelar i fåmansföretag, eftersom dessa personer får
utdelningar och kapitalvinster delvis beskattade som
tjänsteinkomst enligt särskilda regler.

Propositionen

I propositionen har regeringen fullföljt skrivelsen
också i denna del. En omformulering föreslås av den
undantagsbestämmelse   i   23   kap.   11 §
inkomstskattelagen   som  innebär   att   en
underprisöverlåtelse från ett företag inte skall
medföra  beskattning  i  inkomstslaget  tjänst.
Undantaget inskränks till att gälla för en begränsad
krets personer, nämligen förvärvaren, den som äger
en kvalificerad andel i det förvärvande företaget
eller  den  som  indirekt genom innehav av en
kvalificerad andel äger en andel i det förvärvande
företaget. Lagförslaget skall,  som aviserats i
skrivelsen, tillämpas retroaktivt på överlåtelser
respektive avyttringar efter den 1 februari 2001.
Samtidigt begränsas förslaget i förhållande till vad
som aviseras i skrivelsen. Det tjänstebeskattade
beloppet skall enligt propositionen få räknas in i
omkostnadsbeloppet för andelarna i det förvärvande
företaget eller i det företag som direkt eller
indirekt äger andelar i det förvärvande företaget.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker att lagtexten omformuleras för
att uppnå den åsyftade utformningen av undantaget
från beskattning i samband med överlåtelser till
underpris. Det rör sig om en lucka i lagstiftningen
som kan utnyttjas på ett  sätt  som inte har
förutsetts. Enligt utskottet finns särskilda skäl
för att lagändringen i enlighet med 2 kap. 10 §
andra  stycket  regeringsformen  skall  få  ges
retroaktiv verkan i enlighet med förslaget.

Utskottet vill emellertid förorda en justering i
den av regeringen föreslagna nya lydelsen av 23 kap.
11 § inkomstskattelagen. Med den formulering som
regeringen föreslagit innebär det att om en svensk
ideell   förening   är   överlåtare   kommer
underprisöverlåtelsen  i  vissa situationer  att
medföra utdelningsbeskattning  av  medlemmarna i
föreningen. Enligt 42 kap. 18 § inkomstskattelagen
skall vad som, utöver inbetald insats, skiftas ut
till en medlem i en svensk ideell förening i samband
med att föreningen upplöses eller när medlemmen
utträder  ur föreningen eller i liknande  fall
behandlas som  utdelning.  Att värden genom en
underprisöverlåtelse förs över till ett aktiebolag
eller handelsbolag eller en ekonomisk förening som
medlemmarna är delägare i skulle kunna ses som en
delupplösning  av föreningen.  De  skattemässiga
effekterna i en sådan situation blir desamma som om
ett belopp motsvarande underpriset fördelats på
medlemmarna i förhållande till deras "andelar" i
föreningen (jfr prop. 1976/77:135 s. 87 f. och RÅ
1999  not. 100). Undantagsbestämmelsen  avseende
utdelning i förslaget till 23 kap. 11 § första
stycket inkomstskattelagen omfattar bara direkta och
indirekta  ägare  i  det överlåtande företaget.
Eftersom medlemmar i en ideell förening inte är
ägare kommer de alltså att beskattas för utdelning
vid en underprisöverlåtelse.
Ett exempel kan illustrera. En ideell förening
bedriver näringsverksamhet. Föreningen tänker sälja
samtliga tillgångar till ett av medlemmarna nybildat
aktiebolag  till  underpris  för att bolaget i
fortsättningen skall driva näringsverksamheten. Även
om överlåtelsen uppfyller villkoren att vara en
underprisöverlåtelse    och   inte   medför
uttagsbeskattning kommer medlemmarna att beskattas
för  skillnaden  mellan  marknadsvärdet  och
ersättningen som utdelning. Detta är inte en lämplig
ordning. Utskottet föreslår därför ett tillägg i
förslaget  till  23  kap.  11 § första stycket
inkomstskattelagen av innebörden att en medlem i en
svensk ideell förening inte heller behöver ta upp
skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättning som
utdelning när föreningen är överlåtare. Utskottets
förslag till ny lydelse av paragrafen framgår av
bilaga 3 till betänkandet.

Övriga frågor


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godtar regeringens förslag om ett
förenklat  system  för  beskattning  vid
andelsbyten   och  övriga  förslag  i
propositionen.

Propositionen


I  propositionen  föreslås  att  det  enhetliga
uppskovssystemet vid andelsbyten ersätts med två
parallella system, nämligen framskjuten beskattning
vid andelsbyten och uppskovsgrundande andelsbyten.
Reglerna om framskjuten beskattning gäller endast
när en fysisk person är säljare. De nya bestämmel-
serna skall träda i kraft den 1 januari 2002 och
tillämpas på avyttringar efter ikraftträdandet. Om
den  skattskyldige  begär  det  skall  de  nya
bestämmelserna dock tillämpas redan vid 2002 års
taxering på andelsbyten som uppfyller villkoren. De
föreslagna ändringarna innebär en enklare hantering
av  andelsbyten  för  flertalet  skattskyldiga.
Kostnaderna  för de skattskyldiga  minskar  och
skattemyndighetens  resurser  frigörs till andra
arbetsuppgifter.

I övrigt innehåller propositionen förslag om dels
vidgade   möjligheter   för  Riksskatteverket,
skattemyndigheterna  och  Tullverket  att  ha
direktåtkomst till varandras databaser, dels en
möjlighet för myndigheter att få direktåtkomst till
vissa   uppgifter   i   utsöknings-   och
indrivningsdatabasen när myndigheten uppträder som
sökande i ett mål eller ett ärende. Nya lagregler
fr.o.m. den 1 oktober 2001 innebär i flera fall för
långtgående inte avsedda  begränsningar i detta
hänseende. I propositionen föreslås även ett antal
justeringar   av  rättelsekaraktär  i  flera
författningar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra mot de nämnda
förslagen eller propositionen i övrigt. Utskottet
tillstyrker propositionen i dessa övriga delar.


Lagförslagen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag med
det tillägg som utskottet förordat i fråga om
underprisöverlåtelser och att viss del av
lagtexten av samordningsskäl förs över för
behandling i bet. 2001/02:SkU10.

Utskottets ställningstagande


Beträffande lagförslagen har utskottet i avsnittet
om underprisöverlåtelser föreslagit ett tillägg till
regeringens förslag till 23 kap. 11 § inkomstskatte-
lagen. Utskottets förslag till ändring i paragrafen
framgår av bilaga 3.

I ett annat ärende behandlar utskottet regeringens
förslag till en ny lag om självdeklarationer och
kontrolluppgifter (prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:
SkU10). Utskottet har av samordningsskäl överfört
behandlingen  av det i  proposition  2001/02:46
framlagda förslaget om ändring i lagen om själv-
deklarationer och kontrolluppgifter (lagförslag 10)
till betänkande 2001/02:
SkU10. Detsamma gäller en ändring i 48 kap. 7 §
inkomstskattelagen  (del  av lagförslag 1)  som
samtidigt föreslås ändrad i proposition 2001/02:25.
Dessa lagförslag utgår följaktligen i förevarande
betänkande.
Med dessa ändringar tillstyrker utskottet de i
proposition 2001/02:46 framlagda lagförslagen.
Utskottet  föreslår  att regeringens skrivelse
2000/01:64 med förvarning om kommande retroaktiva
lagändringar läggs till handlingarna.
ReservationUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservation.


Beskattning av andelsägare i fåmansföretag
(punkt 1 och punkt 4 i motsvarande del) - m,
kd, c, fp

av Carl Fredrik Graf (m), Kenneth Lantz (kd),
Carl Erik Hedlund (m), Marietta de Pourbaix-
Lundin (m), Sven Brus (kd), Catharina Hagen (m),
Rolf Kenneryd (c) och Lennart Kollmats (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 och
punkt 4 i motsvarande del borde ha följande lydelse:

1. Beskattning av andelsägare i fåmansföretag (punkt
1)

Riksdagen  avslår proposition 2001/02:46 i denna del och
tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om nya regler för beskattning
av  fåmansföretag.  Därmed  bifaller  riksdagen
motionerna 2001/02:Sk31 yrkande 1,  2001/02:Sk33
yrkande 1 och 2001/02:Sk34 yrkande 1 och bifaller
delvis  motionerna  2001/02:Sk31  yrkande  2,
2001/02:Sk32 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sk33 yrkande
2 och 2001/02:Sk34 yrkandena 2 och 3.

4.  Lagförslagen  i  fråga  om  beskattning av
andelsägare i fåmansföretag (punkt 4 i motsvarande
del)

Riksdagen avslår det i propositionen framlagda förslaget till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
såvitt avser 57 kap. 3-5 §§.

Ställningstagande

När regeringen i februari i år presenterade sina
planer på retroaktiva skärpningar av skattereglerna
för fåmansföretagare framhöll företrädare för våra
partier att regeringen i stället borde koncentrera
sig på att snabbt få fram nya skatteregler som inte
diskriminerar de för den ekonomiska tillväxten så
viktiga fåmansföretagen. Nu mer än åtta månader
senare har regeringen blivit klar med beredningen av
de aviserade skärpningarna i 3:12-systemet, men
slutpunkten för den utredning som skall göra en
översyn  av  fåmansföretagens  skatteregler  har
flyttats fram till den 31 maj 2002. Det sätt på
vilket  regeringen  hanterar  fåmansföretagens
skatteregler  visar  tydligt  på att regeringen
fortsätter  med  den  felprioritering  i  sin
småföretagspolitik som vi påtalade redan i samband
med  att företagsskattefrågorna  behandlades  av
riksdagen i våras. Det hade varit önskvärt att
riksdagen  denna höst kunde ha antagit en  ny
lagstiftning   som   förbättrar   läget  för
fåmansföretagen. När detta nu inte kan ske, bör
riksdagen  i  vart  fall avstå från att  anta
lagändringar som skärper det nuvarande regelsystemet
med retroaktiv effekt fr.o.m. den 2 februari i år.

Vi  föreslår  därför  att  riksdagen  avslår
propositionen i denna del. Vidare bör riksdagen
tillkännage för regeringen att den  bör arbeta
skyndsamt  med  ett  förslag  om  reformerade
skatteregler som är ägnat att stimulera tillväxt och
nyföretagande bland mindre och medelstora företag.
Utgångspunkten för en reform bör vara att delägare i
fåmansföretag skall beskattas på samma sätt som
delägare i icke fåmansägda företag. Grundläggande
bör vara att all avkastning utöver en marknadsmässig
lön skall beskattas som inkomst av kapital. Det nya
regelsystemet måste vara enkelt så att det blir
begripligt för de berörda företagen. Det bör t.ex.
vara utformat så att de fåmansföretagare som redan
sålt och som i framtiden säljer sina företag mot
likvid i aktier med villkor om att aktierna inte får
säljas förrän vid senare tidpunkt skall beskattas
endast i inkomstslaget kapital.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Skrivelsen

Regeringens skrivelse  2000/01:64  Meddelande om
kommande  förslag  om ändringar i de särskilda
skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag
samt i reglerna om underprisöverlåtelser.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
propositionen 2001/02:46 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till

1.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt,
3. lag om ändring i förordningen (1963:588) om
arvsskatt vid avveckling av fideikommiss,
4. lag  om  ändring  i kreditupplysningslagen
(1973:1173),
5. lag om ändring i lagen (2000:334) om särskilda
skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling,
6.  lag  om ändring i lagen (2000:1380)  om
skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar
för tele- och datakommunikation,
7. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling
av    uppgifter    i   skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet,
8. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling
av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet,
9. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling
av uppgifter i Tullverkets verksamhet,
10.  lag om ändring i lagen  (2001:000)  om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Följdmotioner


2001/02:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m):

1. Riksdagen beslutar att avslå propositionen i den
delen om ändringar i de särskilda skatteregler som
gäller för fåmansföretag.

2. Riksdagen beslutar att försäljning av fåmansbolag
där likvid erhållits i aktier med villkor om att
aktierna inte får säljas förrän  vid  senare
tidpunkt från och med inkomståret 2001 fullt ut
beskattas i inkomstslaget kapital.

2001/02:Sk32 av Kenneth Lantz m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om enklare regler för
fåmansföretagare.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  en
normallönemodell för beskattning av utdelning och
reavinster i fåmansföretag.

2001/02:Sk33 av Rolf Kenneryd m.fl. (c):

1. Riksdagen beslutar att avslå de förslag  i
propositionen som rör de särskilda skatteregler
som gäller för vissa andelsägare i fåmansföretag.

2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med
förslag om att beskatta fåmansbolag enligt en
normallönemodell.

2001/02:Sk34 av Lennart Kollmats och Karin Pilsäter
(fp):

1. Riksdagen avslår regeringens förslag vad gäller
kvalificerad    andel,   den    utvidgade
fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att regeringen
bör lägga fram förslag till riksdagen om ändrad
beskattning av fåmansföretag så att den kan träda
i kraft senast den 1 januari 2003.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att en ny
fåmansbolagsbeskattning bör ha inriktningen att en
schablonmässigt beräknad lön beskattas som inkomst
av tjänst medan all inkomst därutöver beskattas som
kapitalinkomst.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag
Bilaga 3

Utskottets lagförslag


Utskottets förslag till ändringar i
regeringens förslag till lag om
ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)


-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
23 kap.
11 §
-----------------------------------------------------
Om tillgången överlåts av  Om tillgången överlåts
ett   företag,  skall av  ett företag, skall
överlåtelsen inte medföra överlåtelsen inte medföra
att  någon  som direkt att  någon  som direkt
eller indirekt äger en eller indirekt äger en
andel i företaget skall andel i företaget, eller
ta upp skillnaden mellan i  fråga  om  ideella
marknadsvärdet    och föreningar någon som är
ersättningen     som medlem  i  föreningen,
utdelning.  Överlåtelsen skall ta upp skillnaden
skall inte heller medföra mellan marknadsvärdet och
att skillnaden skall tas ersättningen     som
upp  som  intäkt  i utdelning.  Överlåtelsen
inkomstslaget tjänst av  skall inte heller medföra
att skillnaden skall tas
1. förvärvaren,      upp  som  intäkt  i
inkomstslaget tjänst av
2. den som innehar en
kvalificerad andel i det  1. förvärvaren,
förvärvande  företaget,
eller            2. den som innehar en
kvalificerad andel i det
3.  den  som indirekt förvärvande  företaget,
genom  innehav  av  en eller
kvalificerad andel äger
en   andel   i  det  3.  den  som indirekt
förvärvande företaget.   genom  innehav  av  en
kvalificerad andel äger
en   andel   i  det
förvärvande företaget.
-----------------------------------------------------
Om tillgången överlåts till en fysisk person och
ersättning inte lämnas, gäller bestämmelserna i
första stycket inte för det belopp som motsvarar det
skattemässiga värdet av tillgången. Om ersättning
lämnas med belopp som understiger det skattemässiga
värdet, gäller bestämmelserna i första stycket inte
det belopp som motsvarar skillnaden mellan det
skattemässiga värdet och ersättningen.
Om  tillgången  överlåts  till  ett  svenskt
handelsbolag med fysiska personer som delägare,
tillämpas bestämmelserna i andra stycket på dessa
personer.
-----------------------------------------------------