Socialförsäkringsutskottets betänkande
2001/02:SFU5

Vissa socialförsäkringsfrågor


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor
(delvis) jämte två motionsyrkanden som väckts med
anledning av propositionen i denna del.
I propositionen föreslås i huvudsak följande. En
försöksverksamhet  med  24-timmarsmyndighet  inom
socialförsäkringsadministrationen   inleds   för
förmånerna   föräldrapenning   och  tillfällig
föräldrapenning. Försöksverksamheten  skall  pågå
under 2002.
Vidare  införs  ett särskilt högriskskydd för
levande donatorer av organ och vävnader i samband
med donationsingrepp eller utredningar om sådant
ingrepp. Skyddet medför att donatorns arbetsgivare
har rätt till ersättning från sjukförsäkringen för
sina kostnader  för  sjuklön. Beslut om sådant
särskilt högriskskydd fattas  av  den  allmänna
försäkringskassan. Ett sådant beslut innebär även
att den enskilde erhåller ersättning för den första
dagen i en sjukperiod (karensdagen).
I propositionen föreslås också att en arbetsgivare
inte  längre  skall  lämna  uppgift   till
Riksförsäkringsverket om sjukdomsfall som har gett
arbetstagare  hos  denne  rätt  till  sjuklön.
Statistiska  centralbyrån  bör  i  stället  bli
insamlande  myndighet  för  allt  underlag till
statistikföringen av den korta sjukfrånvaron.
Den bestämmelse som reglerar försäkringskassans
skyldighet att vid en viss senaste tidpunkt göra en
s.k.  fördjupad  bedömning  av sjukpenningrätten
föreslås  upphöra. Det betyder dock  inte  att
försäkringskassan inte längre skall göra en sådan
bedömning utan endast att detaljregleringen upphör.
Ändringarna föreslås huvudsakligen träda i kraft
den 1 januari 2002.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag med den
ändringen  att  försöksverksamheten  med  24-
timmarsmyndighet förlängs till och med den 30 juni
2003. Vidare föreslås en mindre redaktionell ändring
i ett av lagförslagen. Motionsyrkandena avstyrks
därmed.
I ärendet finns en reservation.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Full kompensation för donators
inkomstbortfall

 Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf6 yrkandena 1
och 2.
Reservation 1 (kd)

2. Lagförslagen

 Riksdagen antar regeringens förslag till
1.  lag  om  försöksverksamhet  med  24-
timmarsmyndighet     inom     socialför-
säkringsadministrationen med den ändringen att
lagen skall gälla till och med den 30 juni 2003,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
3. lag om ändring i lagen (2000:774) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring med den
ändringen att rubriken skall ha följande lydelse:
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
4. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
5. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift,
6. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift,
7. lag om ändring  i  lagen  (2000:981) om
fördelning av socialavgifter,
8.  lag  om ändring i socialförsäkringslagen
(1999:799) och
9.  lag  om  ändring  i  socialförsäkringslagen
(1999:799).

Stockholm den 22 november 2001

På socialförsäkringsutskottets vägnar


Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit
Andnor (s), Bo Könberg (fp), Margit Gennser (m),
Anita  Jönsson (s), Ulla Hoffmann (v), Mariann
Ytterberg  (s), Lennart Klockare (s), Sven-Erik
Sjöstrand (v), Birgitta Carlsson (c), Mona Berglund
Nilsson (s), Margareta Cederfelt (m), Göte Wahlström
(s), Magda Ayoub (kd), Björn Leivik (m), Carl G
Nilsson (m) och Désirée Pethrus Engström (kd).
2001/02

SfU5


Redogörelse för ärendetI     proposition     2001/02:9    Vissa
socialförsäkringsfrågor föreslår  regeringen  att
riksdagen   antar   förslag  till  lag  om
försöksverksamhet  med  24-timmarsmyndighet  inom
socialförsäkringsadministrationen  liksom  förslag
till ändring i ett flertal lagar.
Av utskottet behandlade lagförslag återfinns i
bilaga 2.
Regeringens  förslag  till  ändring  i  lagen
(1993:737) om bostadsbidrag (lagförslag 2.5) är
överlämnat till bostadsutskottet och behandlas av
det utskottet i betänkande 2001/02:BoU1.
Två  motioner  har  väckts  med anledning av
propositionen. Två av motionsyrkandena, 2001/02:Sf6
yrkandena 1 och 2, behandlas i detta betänkande och
återges i bilaga 1.
Övriga   motionsyrkanden   behandlas   av
bostadsutskottet i betänkande 2001/02:BoU1.
Utskottets överväganden


Försöksverksamhet med 24-
timmarsmyndighet inom
socialförsäkringsadministrationen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör besluta om en försöksverksamhet
med 24-timmarsmyndighet som skall pågå t.o.m.
den 30 juni 2003.
Vidare bör riksdagen bifalla regeringen
förslag bl.a. om
– att försöksverksamheten  skall  omfatta
föräldrapenning     och    tillfällig
föräldrapenning,
–  att  regeringen  eller den  myndighet
regeringen bestämmer skall få meddela närmare
föreskrifter om vilka som skall erbjudas att
delta i försöksverksamheten och omfattningen
i övrigt,
–  att  en  försäkrad  inom  ramen  för
försöksverksamheten skall kunna anmäla uttag,
lämna s.k. försäkran för föräldrapenning och
avstå  rätt  till  föräldrapenning  genom
elektroniskt dokument via Internet samt
– att kravet på att uppgifter om faktiska
förhållanden skall lämnas  på  heder och
samvete   inte   skall   gälla   inom
försöksverksamheten.

Propositionen

Inom  ramen  för  Riksförsäkringsverkets  (RFV)
utvecklingsprogram    har   utarbetats   en
Internetstrategi med riktlinjer  för interaktiva
självbetjäningstjänster.   Avsikten   är   att
självbetjäningstjänster inledningsvis skall införas
inom föräldraförsäkringen men att möjligheterna att
göra personliga besök hos försäkringskassan, skicka
brev eller ringa skall kvarstå för dem som inte
önskar eller kan utnyttja självbetjäningstjänsten.

Uttrycket  24-timmarsmyndighet används relativt
allmänt som beteckning  för  olika  nätbaserade
tjänster  som  tillhandahålls  eller kommer att
tillhandahållas  allmänheten  av den  offentliga
förvaltningen. Inom ramen för begreppet ligger såväl
tillhandahållande av information  som  av  s.k.
självbetjäningstjänster med möjligheter att göra
t.ex.  ansökan via Internet. Eftersom förslaget
omfattar en begränsad försöksverksamhet föreslås
inte någon närmare precisering av själva begreppet
24-timmarsmyndighet.
Avsikten    är     att     interaktiva
självbetjäningstjänster  vid årsskiftet 2002/2003
skall   införas   i   full   skala   inom
föräldraförsäkringen. Med hänsyn härtill är det
nödvändigt att en försöksverksamhet dessförinnan
påbörjas och utvärderas. Regeringen föreslår därför
att lagen om försöksverksamheten skall träda i kraft
den 1 januari 2002 och gälla t.o.m. den 31 december
samma år.
Inom  förmånsslagen  föräldrapenning respektive
tillfällig föräldrapenning, som regleras i 4 kap.
lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL), är
inslagen  av  formkrav begränsade.  Det  saknas
uttryckliga krav på skriftlighet utom såvitt avser
avstående av rätt till föräldrapenning enligt 4 kap.
3 § sjätte stycket AFL. Dock gäller ett generellt
krav på heder och samvete i 20 kap. 8 § AFL.
Eftersom  de föreslagna bestämmelserna  enbart
syftar  till att  ligga  till  grund  för  en
försöksverksamhet är det enligt regeringen inte
lämpligt  att  nu  föreslå  någon  ändring  av
bestämmelserna i AFL. I stället bör det införas en
särskild bestämmelse i den föreslagna lagen om
försöksverksamhet för att klargöra att avstående av
rätt till föräldrapenning får ske genom elektroniskt
dokument.
Föreskrifter om heder och samvete måste enligt
regeringens uppfattning principiellt ses som en del
av   ett   funktionellt   sammanhang   där
straffbestämmelserna i 15 kap. 10 § brottsbalken om
osann respektive vårdslös försäkran utgör en viktig
faktor. Eftersom det är oklart om dessa brott
omfattar  även uppgiftslämnande  i  elektroniska
meddelanden och den enskilde bör kunna förutse
konsekvenserna av ett visst handlande, måste det
anses  vara  olämpligt  att  i  fråga  om
försöksverksamheten upprätthålla kravet på heder och
samvete. I lagen om försöksverksamhet bör således
införas en  bestämmelse  om att kravet på att
uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på
heder   och   samvete   inte  gäller  inom
försöksverksamheten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens
förslag  men anser att försöksverksamheten  bör
förlängas t.o.m. den 30 juni 2003 för att ge en
rimlig tid för utvärdering och utarbetande  av
förslag avseende fullskaleverksamheten. Med denna
ändring tillstyrker utskottet förslaget.

Ersättning till levande donatorer av organ
och vävnader

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
– att kostnaderna för sjuklön, som utges till
en arbetstagare när denne som givare av organ
eller annat biologiskt material enligt lagen
(1995:831) om transplantation m.m. till följd
av ingrepp för att ta tillvara det biologiska
materialet eller förberedelser för sådant
ingrepp, skall kunna ersättas av den allmänna
sjukförsäkringen och
– att den enskilde skall erhålla ersättning
för den första  dagen  i  en sjukperiod
(karensdagen).
Riksdagen bör därmed avslå motionsyrkanden
om donators inkomstbortfall dels till följd
av organdonationen, dels vid följdsjukdomar
som kan härledas till en sådan donation.
Jämför reservation (kd).

Propositionen

Enligt regeringen är ersättning för organdonatorers
inkomstbortfall och andra merkostnader i princip en
fråga som bör lösas inom respektive landsting. För
arbetstagare som omfattas av reglerna om sjuklön bör
dock ändring göras i sjuklönelagen (1991:1047) för
att undvika att  presumtiva donatorer kommer i
konflikt med sin arbetsgivare  på grund av de
kostnader för sjuklön som uppstår för denne.

Regeringen  föreslår därför att ett  särskilt
högriskskydd införs i sjuklönelagen för arbetstagare
i samband med donation eller förberedelser för
donation av egna organ eller vävnader. Ett beslut om
ett sådant särskilt högriskskydd medför att den
arbetsgivare hos vilken donatorn är anställd har
rätt till ersättning från sjukförsäkringen för sina
kostnader för sjuklön med anledning av donationen.
Enligt regeringens uppfattning är det även rimligt
att den försäkrade får ersättning från den allmänna
försäkringen för karensdag i samband med eller
förberedelse för donation.
Reglerna föreslås även omfatta arbetstagare som
varit föremål för undersökningar och provtagningar
som leder till ett sjukdomstillstånd men där det av
olika skäl inte blir aktuellt att donera organ eller
vävnader.
Regeringen   anser   att   ersättning  för
organdonatorers     inkomstbortfall    såsom
mellanskillnaden mellan sjuklön och faktisk lön samt
andra merkostnader är en  fråga  som  även  i
fortsättningen bör lösas inom respektive landsting.

Motionen

I motion Sf6 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) begärs i
yrkande 1 ett tillkännagivande om att donatorer av
organ  och  vävnader  skall  garanteras  full
kompensation   för   inkomstbortfall.   Enligt
motionärerna finns det annars risk för att det blir
regionala skillnader i villkoren för donatorer.

I  samma  motion  yrkande  2  begärs  ett
tillkännagivande  om  full  kompensation  vid
följdsjukdomar   som   kan   härledas   till
organdonationen. Motionärerna påpekar att donatorer
ibland drabbas av komplikationer  en tid efter
ingreppet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att donatorer av organ och vävnader
gör insatser som är värdefulla både för enskilda
individer och för samhället i stort. Därmed är det
enligt utskottet fullt rimligt att de erhåller
ersättning för karensdagen och att sjukförsäkringen
ersätter arbetsgivarens kostnader för den anställdes
sjuklön i samband med donationen.

När det gäller  ersättning  till donator för
inkomstdelar som inte ersätts av sjuklön eller
sjukpenning  noterar  utskottet  att  det  i
propositionen anges att flertalet landsting har
utvecklat en praxis för ersättning i samband med
donationer. I vissa landsting utges ersättning i
form av full lön för karensdagen, differenser mellan
sjukpenning  och  lönebortfall,  resekostnader,
patientavgifter och medicinkostnader. Egenföretagare
eller lantbrukare kan också erhålla ersättning för
vikarie eller avbytare. Vidare finns landsting som
betalar ersättning för vissa kostnader för barntill-
syn, främst för små barn.
Visserligen innebär en ordning där landstingen
står för sådan ersättning att ersättningen kan komma
att skilja sig åt mellan de olika landstingen.
Utskottet  delar dock regeringens uppfattning att
frågan om kompensation för t.ex. mellanskillnaden
mellan erhållen sjuklön/sjukpenning och faktisk lön
bör lösas inom respektive landsting.
Beträffande  frågan  om  kompensation  för
följdsjukdomar som kan härledas till donationen
konstaterar utskottet att det i förslaget till
ändring såväl i 3 kap. 4 b § AFL som i 13 §
sjuklönelagen  anges  att  försäkringskassan får
meddela beslut om högriskskydd för en sjukperiod när
den sökande som givare av biologiskt material har
rätt till sjukpenning eller sjuklön till följd av
ingrepp  för  att  ta tillvara det  biologiska
materialet eller förberedelser för sådant ingrepp.
Ett  sådant  beslut  innebär  som  nämnts  att
arbetsgivaren  får ersättning för kostnader för
sjuklön och att den enskilde får ersättning för
karensdag.
Enligt utskottets mening är lagtexten så utformad
att ett beslut om högriskskydd för en sjukperiod när
donatorn har rätt till sjukpenning m.m. till följd
av ingreppet mycket väl kan avse även  senare
inträffade  komplikationer  till  följd  av  en
organdonation  m.m. Om det konstateras att det
föreligger ett orsakssamband mellan organdonationen
och senare sjukperioder bör försäkringskassan kunna
besluta att utge ersättning för sjuklönekostnader
och karensdag.
Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens
förslag och avstyrker motion Sf6 yrkande 1. Motion
Sf6  yrkande 2 får anses tillgodosedd med det
anförda.

Uppgiftsskyldighet för arbetsgivare
m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag att
arbetsgivare fr.o.m. den 1 januari 2002 inte
skall    lämna    uppgift    till
Riksförsäkringsverket om sjukdomsfall som har
gett en arbetstagare hos denne rätt till
sjuklön.

Propositionen

I samband med att lagen om sjuklön infördes den 1
januari 1992 ålades arbetsgivare att lämna uppgift
till RFV om sjukdomsfall som gett arbetstagare hos
denne rätt till sjuklön. Eftersom rapporteringen
inte fungerade på ett  tillfredsställande  sätt
slopades fr.o.m. den 1 januari 1999 skyldigheten för
arbetsgivare med färre än 50 anställda att lämna
uppgift till RFV.

RFV har i en skrivelse (dnr S2001/3073/SF) till
Socialdepartementet  i  april  2001  begärt att
arbetsgivares  skyldighet att lämna uppgift  om
sjukdomsfall som  gett rätt till sjuklön skall
upphöra fr.o.m. 2002. Enligt RFV kan det inte anses
försvarbart att fortsätta  med  denna  del  av
statistiksystemet i dess nuvarande form eftersom
bortfallet för stora arbetsgivare är så stort att
någon publicering av officiell statistik inte kan
ske.
Regeringen delar RFV:s uppfattning och föreslår
att det nuvarande systemet för sjuklöneaviseringar
avvecklas. Statistiska centralbyrån bör i stället
bli den myndighet som samlar in allt underlag för
statistikföring   av   sjukfrånvaron   under
sjuklöneperioden. RFV bör dock även fortsättningsvis
vara den statistikansvariga myndigheten för denna
sjukfrånvaro.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Fördjupad bedömning av
sjukpenningrätten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag att
försäkringskassans s.k. fördjupade bedömning
av sjukpenningrätten vid en viss senaste
tidpunkt skall upphöra att gälla.

Gällande bestämmelser

Enligt 3 kap. 8 och 8 a §§ AFL skall den försäkrade
till  försäkringskassan  ge  in  ett  särskilt
läkarutlåtande och en skriftlig särskild försäkran
för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan på
grund av sjukdom senast fr.o.m. den tjugoåttonde
dagen efter sjukanmälningsdagen. För en försäkrad,
som i omedelbar anslutning till en sjuklöneperiod
gör anspråk på sjukpenning, skall den särskilda
försäkran styrka nedsättning av arbetsförmågan på
grund av sjukdom redan fr.o.m. den första dagen för
vilken sjukpenning kan utbetalas.

Det  särskilda  läkarutlåtandet  skall  bl.a.
innehålla  uppgift  om  pågående  och  planerad
behandling  eller rehabiliteringsåtgärd, beräknad
återstående tid med nedsatt funktionsförmåga på
grund av sjukdom och läkarens bedömning av i vilken
grad   den   nedsatta  funktionen   påverkar
arbetsförmågan. Den särskilda försäkran, som skall
lämnas på heder och samvete, skall innehålla en
utförligare  beskrivning  av  den  försäkrades
arbetsuppgifter och hans eller hennes egen bedömning
av arbetsförmågan.
Senast efter det att det särskilda läkarutlåtandet
och  den  särskilda  försäkran kommit in  till
försäkringskassan  skall  kassan,  efter  att
försäkringsläkaren hörts, bedöma i vilken grad den
försäkrades arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på
grund av sjukdom och om det är nödvändigt med
rehabilitering eller ytterligare utredningsåtgärder.
Om det fordras för denna fördjupade bedömning, skall
försäkringskassan begära att den försäkrade genomgår
utredning  för  bedömning  av  det  medicinska
tillståndet, arbetsförmågan  och behovet av och
möjligheterna till rehabilitering.

Propositionen

RFV har efter en utvärdering av den fördjupade
bedömningen i budgetunderlaget för 2002–2004 (dnr
S2001/1890/SF)  föreslagit  att reglerna slopas.
Skälet är enligt RFV att den fördjupade bedömningen,
som i dag görs schablonmässigt, har visat sig ha
mycket  liten effekt. Mot bakgrund bl.a. härav
föreslår  regeringen   att  bestämmelsen  om
försäkringskassans  fördjupade   bedömning  av
sjukpenningrätten skall upphöra att gälla den 1
januari  2002. Att själva bestämmelsen  upphävs
innebär dock inte att regeringens uppfattning har
förändrats beträffande värdet och behovet av tidiga
och kontinuerliga insatser både när det gäller att
pröva   sjukpenningrätten   och  att  utreda
rehabiliteringsbehov      och     initiera
rehabiliteringsåtgärder. Syftet  med  regeringens
förslag är enbart att ge försäkringskassan större
möjlighet att satsa på kvalitet i stället för
kvantitet i sitt arbete med sjukfallen.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening visar RFV:s utvärdering att
de nu aktuella reglerna har kommit att motverka sitt
syfte.  Utskottet  kan  också  konstatera  att
Sjukförsäkringsutredningen  i  sitt  betänkande
Sjukfrånvaro och sjukskrivning – fakta och förslag
(SOU 2000:121) har föreslagit att detaljregleringen
av formerna  för försäkringskassans bedömning i
enskilda fall skall tas bort. Utredningen anser att
den ”tvångsmässiga” prioriteringen  av generella
insatser till en viss tidpunkt har fått till följd
att resurser inte kunnat användas på ett optimalt
sätt. Även den särskilda utredare som fått till
uppgift  att  utarbeta  förslag till en samlad
handlingsplan i arbetslivet, HpH-utredningen (dir.
2000:92),  har föreslagit att bestämmelserna om
fördjupad bedömning av sjukpenningrätten upphävs.
Utskottet delar regeringens uppfattning att reglerna
bör  upphöra  att gälla och tillstyrker därmed
förslaget.

Indexering av efterlevandepensioner
m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
– att all form av efterlevandepension skall
följsamhetsindexeras  efter  det  att  de
reformerade reglerna om efterlevandepension
trätt i kraft,
– att den statliga ålderspensionsavgiften
skall regleras gentemot Riksgäldskontoret vid
samma tillfälle och på det sätt som gäller
för   ålderspensionsavgifterna   enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och
– att i vissa närmare angivna lagar ändras
det belopp som beräkningarna skall göras
utifrån till inkomstbasbelopp i stället för
förhöjt prisbasbelopp.

Propositionen

Som en följd av ålderspensionsreformen har även
efterlevandepensionerna reformerats. De nya reglerna
gäller fr.o.m. den 1 januari 2003 och innebär bl.a.
att  inkomstrelaterad  efterlevandepension  skall
följsamhetsindexeras enligt samma regler som gäller
för ålderspension.

Ålderspension enligt reformerade regler har börjat
betalas  ut fr.o.m. 2001.  För  dem  som  får
ålderspension enligt ATP-systemets regler gäller
dock nya regler först fr.o.m. den 1 januari 2003.
Riksdagen har på förslag  av regeringen (prop.
1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11)
beslutat att följsamhetsindexeringen av ATP i form
av ålderspension skall träda i kraft redan 2001,
dvs. börja tillämpas första gången vid årsskiftet
2001/2002. Riksdagens beslut kom dock att omfatta
även vissa efterlevandepensioner. Eftersom detta
inte varit regeringens avsikt föreslås nu en ändring
som innebär att reglerna om följsamhetsindexering
för all efterlevandepension skall gälla fr.o.m. den
1 januari 2003. Därmed kommer efterlevandepensioner
att  följsamhetsindexeras  första  gången  vid
årsskiftet 2003/2004.
Ålderspensionsavgifter enligt socialavgiftslagen
(2000:980)  och  preliminärt  beräknad  statlig
ålderspensionsavgift  enligt lagen (1998:676) om
statlig ålderspensionsavgift  betalas in löpande
månatligen under intjänandeåret.  En  preliminär
fördelning av ålderspensionsavgiften görs mellan
staten,  Riksgäldskontoret och Första–Fjärde AP-
fonderna.  Den  statliga  ålderspensionsavgiften
fördelas preliminärt mellan Riksgäldskontoret och
Första–Fjärde AP-fonderna. Senast den 31 mars året
efter fastställelseåret skall  en avstämning av
avgifterna göras. Den statliga ålderspensionavgiften
beräknas slutligt och det bestäms hur stort belopp
därav  som  skall  föras till Riksgäldskontoret
respektive till Första–Fjärde AP-fonderna. Någon
slutlig reglering gentemot Riksgäldskontoret görs
dock inte vid tidpunkten för avstämningen utan den
görs först året därpå genom månatliga inbetalningar.
Ålderspensionsavgiften regleras däremot slutligt i
april månad året efter fastställelseåret.
RFV har i en skrivelse den 12 januari 2001 (dnr
S2001/295/SF) påtalat att den nuvarande ordningen
kan medföra att Premiepensionsmyndigheten i vissa
situationer måste ta upp särskilda lån. Regeringen
föreslår med hänsyn härtill att regleringen av den
framräknade slutliga statliga ålderpensionsavgiften
gentemot Riksgäldskontoret ändras så att den görs
vid samma tillfälle och på samma sätt som gäller för
ålderspensionsavgiften  enligt socialavgiftslagen,
dvs. i april månad det år avstämningen görs.
Vissa  beräkningar  inom  försäkringen  för
inkomstgrundad ålderspension skall göras med ledning
av ett inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet  har
under 2001 motsvarat det förhöjda prisbasbeloppet.
Från 2002 skall emellertid inkomstbasbeloppet räknas
om med förändringen av inkomstindexet. En ändring
bör därför göras i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift,    lagen    om    statlig
ålderspensionsavgift  och  lagen  (2000:981)  om
fördelning av socialavgifter. Förslaget innebär att
de  aktuella  beräkningarna skall göras utifrån
inkomstbasbeloppet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Ändrade forumregler för
utlandsärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör bifalla regeringens förslag
bl.a. om
– att Gotlands läns allmänna försäkringskassa
blir ensam behörig att avgöra ärenden om
pension  och  livränta enligt yrkes- och
arbetsskadelagstiftningen för personer vars
ärenden inte skall avgöras av någon annan
försäkringskassa  enligt   de  allmänna
forumbestämmelserna och
– att samma försäkringskassa fr.o.m. den 1
januari 2003 även blir ensam behörig att
avgöra  ärenden  om  sjukersättning  och
aktivitetsersättning för samma personkrets.

Propositionen

Regeringen  beslutade  den  29  mars  2001 att
pensionsverksamheten vid Stockholms läns allmänna
försäkringskassas utlandskontor skall omlokaliseras
till  Gotlands  läns allmänna  försäkringskassa.
Verksamheten skall  fr.o.m.  den 1 januari 2002
bedrivas på Gotland.

För att åstadkomma en laglig exklusiv behörighet
för Gotlands läns allmänna försäkringskassa att
avgöra  sådana ärenden som i dag handläggs av
utlandskontoret  vid  Stockholms  läns  allmänna
försäkringskassa   föreslår   regeringen   att
forumreglerna i socialförsäkringslagen (1999:799)
ändras. Ändringarna innebär att om ingen annan
försäkringskassa är behörig att avgöra ett ärende,
skall ärendet avgöras av Gotlands läns allmänna
försäkringskassa om ärendet gäller pension samt
livränta   enligt   lagen   (1976:380)   om
arbetsskadeförsäkring och livränta som bestäms med
tillämpning   av   lagen   (1954:243)   om
yrkesskadeförsäkring.  Vidare  bör Gotlands läns
allmänna försäkringskassa handlägga samma typer av
ärenden som avser anställda på beskickningar och
konsulat samt Europeiska gemenskapernas personal.
Från och med 2003 kommer  förtidspension att
ersättas av sjukersättning och aktivitetsersättning
som inte är pensionsförmåner. Även sjukersättning
och aktivitetsersättning kan komma att utges till
utomlands  bosatta.  Gotlands  läns  allmänna
försäkringskassa bör därför vara den kassa som avgör
sådana ärenden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

ReservationUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservation. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


Full kompensation för donators inkomstbortfall
(punkt 1)

av Magda Ayoub och Désirée Pethrus Engström (båda
kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion 2001/02:Sf6 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

En  organdonation är inte en sjukdom, utan en
välgärning såväl för dem som är i behov av nya organ
som för samhället. Den som bidrar till detta bör
hållas ekonomiskt skadeslös och således få full
kompensation för kostnader och inkomstförluster på
grund av den arbetsoförmåga som uppkommer i samband
med donationen.

Regeringen  anser  dock  att  ersättning  av
organdonatorers    inkomstbortfall     såsom
mellanskillnaden mellan sjuklön och faktisk lön samt
andra  merkostnader  är  en  fråga  som  även
fortsättningsvis  bör  lösas  inom  respektive
landsting. Risken är att donatorerna därmed inte
garanteras full kompensation för inkomstbortfall.
Dessutom är risken stor att det uppstår regionala
skillnader i villkoren för donatorer. Mot bakgrund
härav anser vi att regeringen efter samråd med
landstingen bör återkomma med förslag om hur dessa
problem skall lösas.
Det finns en fråga som över huvud taget inte tas
upp i propositionen. Det gäller det faktum att
donatorer  ibland drabbas av komplikationer som
inträder en tid efter ingreppet. Vi anser att
sjukfrånvaro på grund av följdsjukdomar som kan
härledas till organdonationen skall kompenseras på
samma sätt som i  samband  med  ingreppet och
förberedelserna inför ingreppet.
Vi konstaterar att lagtexten är så utformad att
ett beslut om högriskskydd även kan omfatta senare
inträffade  komplikationer  till  följd   en
organdonation m.m. Enligt vår uppfattning bör detta
dock uttryckligen anges i lagtexten. Regeringen bör
återkomma med förslag härom.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I     proposition    2001/02:9     Vissa
socialförsäkringsfrågor    har    regeringen
(Socialdepartementet) föreslagit att riksdagen antar
regeringens förslag till

1. lag om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet
inom socialförsäkringsadministrationen,

2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,

3. lag om ändring i lagen (2000:774) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

6. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift,

7. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift,

8. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning
av socialavgifter,

9.  lag  om  ändring  i  socialförsäkringslagen
(1999:799), och

10.  lag  om  ändring  i socialförsäkringslagen
(1999:799).

Lagförslaget 5 i propositionen, lag om ändring i
lagen (1993:737) om bostadsbidrag, är överlämnat
till bostadsutskottet.

Lagförslagen i övrigt återfinns som bilaga 2 till
betänkandet.

Följdmotion


2001/02:Sf6 av Kenneth Lantz m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att donatorer av
organ  och  vävnader  skall  garanteras  full
kompensation för inkomstbortfall.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om full kompensation
vid  följdsjukdomar  som  kan  härledas  till
organdonationen.


Bilaga 2

Regeringens lagförslag