Näringsutskottets betänkande
2001/02:NU3

Utgiftsområde 21 Energi


Sammanfattning

I  likhet  med  regeringen menar utskottet att
Barsebäck 2 skall stängas  av  men  först när
riksdagens villkor är uppfyllda. Enligt utskottet
får inte - enligt de villkor som riksdagen satte upp
år 1997 - en stängning medföra negativa effekter i
fråga om elpriset, tillgången på el för industrin,
effektbalansen eller miljön och klimatet. Utskottet
delar regeringens bedömning att dessa villkor ännu
inte är tillgodosedda men att detta blir fallet
senast före utgången av år 2003.

I en reservation (m, kd, fp) sägs att riksdagens
beslut  om  att stänga den första reaktorn  i
Barsebäcksverket  togs  utan  att de ekonomiska
effekterna var kända och i total avsaknad av både
miljökonsekvens- och samhällsekonomiska analyser.
Detta har inneburit att svensk elförsörjning, miljö,
ekonomi  och  svenskt industriklimat försämrats.
Därför menar reservanterna att beslutet om den
förtida avvecklingen av kärnkraften måste upphävas.
Företrädarna för Vänsterpartiet, Centerpartiet och
Miljöpartiet hävdar i sina respektive reservationer
att Barsebäck 2 kan stängas under år 2002, men anger
olika tidpunkter under detta år när stängningen
skall ske. Den gemensamma linjen i reservationerna
är att ett beslut nu om en stängning klargör att
statsmakterna visar allvar med energiomställningen,
och att det skapar incitament för marknadens aktörer
att arbeta med energieffektivisering.
I  ett särskilt  yttrande  (v)  uttalas  att
Vänsterpartiet  i den sista röstningsomgången i
kammaren - om den egna reservationen dessförinnan
avvisats - har för avsikt att stödja regeringen när
det gäller frågan om avveckling av Barsebäck 2. Med
hänvisning till rådande majoritetsförhållande skulle
annars  det  alternativ  som  förespråkas  av
företrädarna  för  Moderata   samlingspartiet,
Kristdemokraterna  och  Folkpartiet  kunna  bli
riksdagens beslut, påpekas det i yttrandet.
Utskottet håller fast vid tidigare uttalanden om
energipolitikens inriktning, som går ut på att skapa
förutsättningar för effektiva energimarknader, god
försörjningstrygghet och långtgående hänsyn till
miljö, hälsa och klimat. Företrädarna för Moderata
samlingspartiet och Folkpartiet efterlyser en ny
inriktning av energipolitiken byggd på en fri,
konkurrensutsatt  marknad  där  varje energislag
används där det är mest effektivt. I en annan
reservation (kd) sägs att Sveriges energiförsörjning
skall tryggas genom en långsiktig och medveten
energipolitik med fasta spelregler där inhemska
förnybara energikällor och bränslen utgör en växande
bas. Miljöpartiets företrädare i utskottet uttalar i
en reservation att energisystemet måste genomgå en
total omställning till en elproduktion med förnybara
energislag  och  en  slutgiltig  avveckling  av
kärnkraften till år 2010.
I fråga om regeringens resultatredovisning till
riksdagen konstaterar utskottet att en betydande
förbättring har skett jämfört med föregående år. I
betänkandet uttrycker utskottet sin positiva syn på
att regeringen  redovisar  resultatindikatorer i
budgetpropositionen  som  ett  instrument  för
uppföljningen. I en reservation (m, kd, fp) påtalas
att resultatredovisningen med all önskvärd tydlighet
visar att det energipolitiska omställningsprogrammet
inte leder till de uppsatta målen.
Utskottet tillstyrker de av regeringen föreslagna
anslagen - totalt ca 2,1 miljarder kronor - för
budgetåret 2002 inom utgiftsområde 21 Energi. Likaså
tillstyrks regeringens förslag om investerings- och
finansieringsplan m.m. för Affärsverket  svenska
kraftnät samt i övrigt här aktuella förslag till
riksdagsbeslut som regeringen framlägger under detta
utgiftsområde. Företrädarna i utskottet för Moderata
samlingspartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet
deltar inte i beslutet om anslag. De erinrar i
särskilda  yttranden  om  de budgetförslag  som
framlagts av respektive parti. I förhållande till
regeringens  förslag  för  utgiftsområdet  ville
Moderata samlingspartiet minska utgiftsramen med 637
miljoner kronor, Kristdemokraterna med 107miljoner
kronor och Folkpartiet med 1, 4 miljarder kronor.
Centerpartiet ville höja utgiftsramen  med  100
miljoner kronor.
Utskottet   avstyrker   motionsyrkanden   om
ägardirektiv till Vattenfall AB om brunkolsbrytning
och skydd mot rivning av byn Horno i östra Tyskland.
På denna punkt  anför  utskottet  principiella,
affärsmässiga och etiska synpunkter som stöd för sin
slutsats att det inte finns skäl att uttala att
Vattenfall skall upphöra med denna verksamhet. I en
reservation  (kd,  c,  fp,  mp) framhålls  att
brunkolsbrytning  innebär  både  en  storskalig
landskaps- och miljöförstöring och ett hot mot den
västslaviska   folkgruppen  sorbernas  kultur.
Reservanterna hänvisar till att byn Horno nu skall
rivas för att lämna plats åt brunkolsbrytningen. Det
hävdas att Vattenfall i denna fråga inte har tagit
mänskliga och miljömässiga hänsyn, och ett krav i
reservationen är att riksdagen skall uttala att
regeringen skall fatta beslut om ägardirektiv som
förhindrar rivning av den nämnda byn.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1. Bedömning av regeringens
resultatredovisning
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Reservation 1 (m, kd, fp)

2. Riktlinjer för energipolitiken

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:N213
yrkandena  1-5  och  11-13,  2001/02:N225,
2001/02:N253,   2001/02:N267  yrkande   27,
2001/02:N366 yrkandena 2-11, 2001/02:N367 yrkande
1 och 2001/02:N371 yrkandena 1 och 2.
Reservation 2 (m, fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (mp)

3. Förnyad prövning av stängningen av
Barsebäck 2

Riksdagen  lägger  regeringens  skrivelse
2001/02:22 till  handlingarna.  Därmed avslår
riksdagen  motionerna 2001/02:N34, 2001/02:N35
yrkandena  1,  3,  5  och  7,  2001/02:N36,
2001/02:N37,   2001/02:N38,  2001/02:  N39,
2001/02:N40 yrkandena 1-5 och 7, 2001/02:N41
yrkandena 1-3 och 5 och 2001/02:N371 yrkande 3.
Reservation 5 (m, kd, fp)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (c)
Reservation 8 (mp)

4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21
Energi

a) Riksdagen godkänner att tidigare föreskriven
fördelning av de ekonomiska resurserna för stöd
till vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk
under anslaget 35:3 Bidrag till investeringar i
elproduktion från förnybara energikällor upphör
att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 utgiftsområde 21 punkt 2.
b) Riksdagen godkänner att investeringsbidraget
för vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk
skall uppgå till 10 % av investeringskostnaden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1
utgiftsområde 21 punkt 3.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002,   i  fråga  om  ramanslaget  35:5
Energiforskning,  besluta  om  åtgärder  som,
inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter på
högst 827 000 000 kr under åren 2003-2006. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2001/02:1
utgiftsområde 21 punkt 4.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002,   i  fråga  om  ramanslaget  35:6
Energiteknikstöd,  besluta  om  åtgärder som,
inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter på
högst 385 000 000 kr under åren 2003-2006.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1
utgiftsområde 21 punkt 5.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002, i fråga om ramanslaget 35:7 Introduktion av
ny  energiteknik, besluta om  åtgärder  som,
inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter på
högst 530 000 000 kr under åren 2003-2006. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2001/02:1
utgiftsområde 21 punkt 6.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002, i fråga om ramanslaget 35:8 Energipolitiskt
motiverade   internationella  klimatinsatser,
besluta om åtgärder  som, inklusive tidigare
åtaganden, innebär utgifter på högst 60 000 000
kr  under  åren  2003-2005.  Därmed bifaller
riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 21
punkt 7.
g) Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslagen
inom utgiftsområde 21 Energi enligt regeringens
förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2001/02:1 utgiftsområde 21 punkt 10.
h) Riksdagen  avslår motionerna 2001/02:Fi294
yrkande 20 i denna del, 2001/02:MJ339 yrkande 12,
2001/02:MJ521  yrkande   20,  2001/02:N304,
2001/02:N350 yrkandena 3-9, 2001/02:N367 yrkande
5 och 2001/02: N371 yrkande 22.

5. Affärsverket svenska kraftnät

Riksdagen  godkänner  investeringsplanen för
Affärsverkskoncernen  svenska  kraftnät  för
perioden 2002-2004 och bemyndigar regeringen de
finansiella befogenheter avseende Affärsverket
svenska kraftnät för år 2002 som föreslås i
propositionen.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2001/02:1 utgiftsområde 21 punkterna
8 och 9.

6. Vattenfall AB och brunkolsbrytning i
Tyskland

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:N273,
2001/02:N332 och 2001/02: N367 yrkande 3.
Reservation 9 (kd, c, fp, mp)

7. Ändringar av övergångsbestämmelser i
ellagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1999: 770) om ändring i ellagen
(1997:857). Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

Stockholm den 20 november 2001

På näringsutskottets vägnar


Barbro Andersson Öhrn


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Barbro
Andersson Öhrn (s), Reynoldh Furustrand (s), Sylvia
Lindgren (s), Lennart Beijer (v), Göran Hägglund
(kd)*, Karin Falkmer (m)*, Nils-Göran Holmqvist (s),
Ola Karlsson (m)*, Marie Granlund (s), Karl Gustav
Abramsson (s), Inger Strömbom (kd)*, Ola Sundell
(m)*, Ingegerd Saarinen (mp), Åke Sandström (c), Eva
Flyborg (fp)*, Stefan Hagfeldt (m)* och Lennart
Värmby (v).


* Har avstått från att delta i beslutet under punkt
4.

2001/02

NU3


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas

dels proposition 2001/02:1 (budgetpropositionen)
såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi,
dels skrivelse 2001/02:22 om en förnyad prövning
av stängningen av Barsebäck 2,
dels  8  motioner  väckta  med anledning  av
skrivelsen,
dels 14 motioner från allmänna motionstiden.
Förslagen i budgetpropositionen och i motionerna
återges i bilaga 1. Ett lagförslag som framläggs i
propositionen framgår av  bilaga 2. Regeringens
förslag till anslag redovisas i bilaga 3.

Upplysningar om bl.a. brunkolsbrytning i Tyskland
har inför utskottet lämnats av företrädare för
Vattenfall AB.


Bakgrund


Utgiftsområde 21 Energi omfattar politikområde 35
Energipolitik, som i sin tur  omsluter  frågor
avseende tillförsel, distribution och användning av
energi. Myndigheter som ingår i politikområdet är
Statens energimyndighet och Affärsverket svenska
kraftnät.

I budgetpropositionen föreslår  regeringen att
riksdagen dels godkänner den föreslagna fördelningen
av  anslag inom utgiftsområdet, dels bemyndigar
regeringen  att fatta beslut om utgifter under
perioden 2003-2006 under fyra anslag, dels godkänner
ändringar i planeringsramen och bidragsnivån för
vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk, dels
godkänner      investeringsplanen      för
Affärsverkskoncernen svenska kraftnät samt slutligen
antar ett lagförslag avseende ellagen.
I  september 2000 redovisade  regeringen  sin
bedömning att riksdagens villkor för stängning av
den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck före den 1
juli  2001  inte  var  uppfyllda.  Samtidigt
förutskickade regeringen att ytterligare en prövning
av om villkoren är uppfyllda skulle göras hösten
2001 i anslutning till budgetpropositionen för år
2002. Av den nu aktuella skrivelsen från regeringen
framgår att villkoren fortfarande inte bedöms vara
uppfyllda. Enligt regeringen bör därför ytterligare
en prövning genomföras år 2003. Vid denna prövning
avser regeringen att redovisa sin bedömning av om
tillräckliga förändringar skett. Regeringens avsikt
är också att ta  initiativ  till  att  bredda
överläggningarna om den fortsatta omställningen av
energisystemet i syfte att säkra en fortsatt bred
politisk majoritet för en stabil och långsiktig
energipolitik. Detta arbete skall samordnas med den
pågående översynen av energiskatterna, anförs det
från regeringen.
Finansutskottet har nyligen tillstyrkt
regeringens förslag om ramar för de olika
utgiftsområdena (prop. 2001/02:1, bet.
2001/02:FiU1). För utgiftsområde 21
Energi innebär det en utgiftsram för år
2002 på ca 2 130 miljoner kronor. I
Moderata samlingspartiets partimotion
2001/02:Fi291 föreslogs en minskad
utgiftsram med 637 miljoner kronor i
förhållande till regeringens förslag,
medan Kristdemokraterna i partimotion
2001/02:Fi292 förordade en minskad ram
med 107 miljoner kronor. I Centerpartiets
partimotion 2001/02:Fi293 föreslogs en
ökad utgiftsram med 100 miljoner kronor.
I Folkpartiet liberalernas partimotion
2001/02:Fi211 förespråkades en minskad
utgiftsram med 1 398 miljoner kronor i
förhållande till regeringens förslag.
Dessa förslag följdes upp vid
finansutskottets behandling av ärendet i
reservationer av företrädare för
respektive parti. Företrädarna för
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
anslöt sig i finansutskottets behandling
till regeringens förslag till utgiftsram
för detta utgiftsområde vad avser
budgetåret 2002.


Utskottets överväganden


Bedömning av regeringens
resultatredovisning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör godkänna vad utskottet anfört
om regeringens resultatredovisning. Utskottet
konstaterar  att  denna  redovisning  har
förbättrats och ställer sig positivt till att
regeringen    använder    sig    av
resultatindikatorer.  Vidare  understryker
utskottet behovet av ökad konkretion och
specifika, uppföljningsbara  mål  för det
långsiktiga          energipolitiska
omställningsprogrammet. Jämför reservation 1
(m, kd, fp).

Propositionen


Riksdagen beslutade i juni 1997 (prop. 1996/97:84,
bet. 1996/97:NU12) att den svenska energipolitiken
skall ha följande övergripande mål:

q att på kort och lång sikt trygga tillgången på el
och  annan  energi  på  med   omvärlden
konkurrenskraftiga villkor för att främja en god
ekonomisk och social utveckling i Sverige,
q
· att skapa villkor för en effektiv
energianvändning    och    en
kostnadseffektiv       svensk
energiförsörjning med låg negativ
påverkan på hälsa, miljö och klimat
samt underlätta omställningen till
ett ekologiskt uthålligt samhälle,
·
· att bidra till ett breddat energi-,
miljö-  och  klimatsamarbete  i
Östersjöregionen.
·
Politikområdet   Energipolitik  omfattar   tre
verksamhetsområden:   Elmarknadspolitik,   Övrig
energimarknadspolitik och Politik för ett uthålligt
energisystem. Elmarknadspolitiken syftar till att
skapa goda ramvillkor för en effektiv och väl
fungerande   elmarknad.   Insatserna   inom
verksamhetsområdet  Övrig  energimarknadspolitik
fokuserar i första hand på liknande frågor inom
övrig ledningsbunden energi, dvs. på naturgas och
fjärrvärme, liksom inom bränslemarknaderna. Politik
för ett uthålligt energisystem utgörs i huvudsak av
det energipolitiska program som riksdagen godkände
för omställning och utveckling av energisystemet i
juni 1997.

Det   är  främst  Statens  energimyndighet
(Energimyndigheten)  och  Affärsverket  svenska
kraftnät (Svenska kraftnät) som har ansvaret för att
genomföra åtgärderna inom energipolitiken.

Mål för Elmarknadspolitiken


Målet  för elmarknadspolitiken är  en  effektiv
elmarknad som genererar en säker tillgång på el till
internationellt  konkurrenskraftiga  priser.  I
budgetpropositionen redovisar regeringen med hjälp
av  fem  resultatindikatorer  utvecklingen  på
elmarknaden. Dessa indikatorer är prisutvecklingen
på  den  nordiska  elbörsen,  elpriser  till
slutanvändare,  nättariffer, antalet ärenden vid
tillsynsmyndigheten samt effekt- och elbalanser.

Regeringen finner  det  angeläget att närmare
analysera konkurrenssituationen och prissättningen
på elmarknaden. En särskild utredare (generaltull-
direktör Kjell Jansson) har tillkallats för att
överväga åtgärder  för  att säkerställa en väl
fungerande    konkurrens    och    stärka
informationsinsatserna till konsumenter. Uppdraget
skall redovisas den 1 december 2001.
Regeringen vill ge hög  prioritet  åt att i
framtiden fortsätta att utveckla verktygen för att
utöva tillsyn av och förbättra lagstiftningen för
nätverksamheten.  Energimyndigheten  bör,  anför
regeringen, verka för att nätföretagens prestationer
i   samband   med   leverantörsbyten   och
mätvärdesrapportering förbättras. Regeringen anser
att  Energimyndigheten  behöver  utveckla  sina
resultat-  och effektivitetsmått när det gäller
tillsyn  av  nätverksamhet  och  utveckling  av
energimarknaderna  för  att  möjliggöra  bättre
jämförelser mellan åren.
Regeringen betonar behovet  av  att  utveckla
marknadsbaserade  instrument  för  att  hantera
effektknapphet, bl.a.  genom att stimulera till
ekonomiskt motiverade effektreducerande åtgärder på
användningssidan. En god försörjningstrygghet kan,
framhåller  regeringen,   långsiktigt   endast
upprätthållas  genom  ökad  flexibilitet  hos
användarna. En förutsättning för sådan flexibilitet
är att marknadsmässiga lösningar utvecklas som kan
bidra till att garantera tillgången på effekt vid
belastningstoppar. Men påtagliga effekter av detta
pågående arbete kan inte förväntas förrän på några
års sikt, sägs det från regeringens sida.

Mål för Övrig energimarknadspolitik


Målet för naturgasmarknaden är att vidareutveckla
gasmarknadsreformen   så   att  en  effektiv
naturgasmarknad med reell konkurrens kan utvecklas.
Även för värmemarknaden är målet att stimulera en
ökad konkurrens och effektivitet.

Som resultatindikatorer på detta område använder
regeringen  pris- och konkurrensutvecklingen  på
naturgas- och värmemarknaderna.
En stegvis öppning  av  naturgasmarknaden har
inletts under år 2000 med ikraftträdandet av den nya
naturgaslagen.  Regeringen  gör bedömningen  att
genomförandet av gasmarknadsreformen har fungerat
tillfredsställande samtidigt som ett behov av att
utveckla  tillsynsverksamheten  föreligger.  Inom
Energimyndigheten planeras ett arbete för att ta
fram metoder och rutiner för tillsyn av marknaden.
På regeringens uppdrag har Energimyndigheten utrett
frågor  om uppföljningen av fjärrvärmesektorn i
Sverige. Slutsatsen från regeringens sida är att
ytterligare insatser kan komma att krävas för att
utveckla marknaden. Regeringen avser därför att
under hösten 2001 återkomma till riksdagen med sina
ställningstaganden i denna fråga.

Mål för Politik för ett uthålligt energisystem


Det  energipolitiska programmet  från  år  1997
innehåller  ett program för ett ekologiskt och
ekonomiskt energisystem. Målet är att energin skall
användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen
till alla resurstillgångar. Stränga krav  skall
ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö
vid användning och utveckling av all energiteknik.

De energipolitiska åtgärderna på kort sikt är den
del  av  programmet  som  avser att kompensera
bortfallet  av  elproduktion  från  den  andra
kärnkraftsreaktorn i Barsebäck. Ett villkor för
stängningen av denna reaktor är att bortfallet av
elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny
elproduktion och minskad användning av el. Syftet är
att minska användningen av el för uppvärmning,
utnyttja det befintliga elsystemet effektivare och
öka tillförseln av el och värme från förnybara
energikällor på ett kostnadseffektivt sätt under
femårsperioden 1998-2002.
Som  resultatindikatorer  för  de  kortsiktiga
åtgärderna används det beräknade effekttillskottet,
den årliga reduktionen/produktionen, kostnaden i kr
per kW (effekt) och i kr per kWh (energimängd) samt
miljöindikatorer (utsläpp av svavel, kväveoxider
m.m.).
Reduktionsmålet säger att åtgärderna skall leda
till en minskad årlig elanvändning på 1,5 TWh under
perioden 1998-2002. Fram till och med anslagsåret
2001 har 932 miljoner kronor av anslagsmedel satsats
för konvertering till fjärrvärme, konvertering till
individuell bränsleeldning, effektminskande åtgärder
och solvärme. Den faktiska utgiften  för dessa
ändamål fram till den 30 september 2001 uppgår till
488  miljoner  kronor.  För  att åstadkomma en
effektivare energianvändning har till och med år
2001 anslagits  339 miljoner kronor, varav 253
miljoner kronor har förbrukats. Regeringen beräknar
att den årliga reduktionen  under  den angivna
perioden uppgår till ca 0,5 TWh, alltså 1 TWh från
det uppsatta målet. Med anledning av den bristande
måluppfyllelsen erinrar regeringen om att nya regler
för elminskande åtgärder har trätt i kraft den 1
juni 2001. Regeringen bedömer att dessa åtgärder
ökar möjligheten att nå målet. Det finns, enligt
regeringens uppfattning, ett behov av att utveckla
de åtgärder som genomförs för att främja fjärrvärme
och individuell uppvärmning så att de blir bättre
anpassade till hur marknaden fungerar. När det
gäller bidraget från åtgärderna för effektivare
energianvändning  till  måluppfyllelsen redovisar
regeringen  inga  kvantitativa  uppgifter  om
resultaten, utan  här lämnas enbart kvalitativa
uppgifter. Regeringen bedömer att åtgärderna för
effektivare   energianvändning   har   varit
verkningsfulla. Den uppföljning som skett visar att
vissa av åtgärderna har påverkat marknaden, t.ex.
genom att mer energieffektiva produkter har fått en
större spridning samt att mer effektiva produkter
tagits fram. Regeringen anser att det kommer att
finnas behov av vissa statliga insatser för att
främja en effektivare energianvändning även efter år
2002, då de energipolitiska åtgärderna på kort sikt
upphör.  Regeringen  har  därför  tillsatt  en
arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder för att
främja en mer rationell användning av energi och som
skall redovisa sina förslag under hösten 2001.
Det  uppsatta  produktionsmålet  för  de
kortsiktiga åtgärderna är att åstadkomma en ökad
tillförsel  av  elektricitet  från  förnybara
energikällor med totalt 1,5 TWh per år under
perioden 1998-2002. Under programtiden fram till
och med år 2001 har 731 miljoner anslagits för
detta ändamål, och den faktiska utgiften fram
till den 30 september 2001 uppgår till 478
miljoner kronor. Resurserna har använts till
investeringar  i biobränslebaserad kraftvärme,
vindkraft, småskalig vattenkraft och skydd för
småskalig elproduktion. Regeringen beräknar att
insatserna lett till en årlig produktion på 1,44
TWh, alltså mycket nära det uppsatta målet.
Enligt regeringen är det de produktionsmål som
har  ställts  upp för vindkraften  och  den
biobränsleeldade kraftvärmen som gör att målet
kunnat uppnås, medan måluppfyllelsen inte är lika
god för den småskaliga vattenkraften.
Ett långsiktigt uthålligt energisystem är den del
i programmet som innebär en långsiktig satsning på
forskning,  utveckling  och demonstration av ny
energiteknik under sjuårsperioden 1998-2004. Målet
är att under de närmaste 10-15 åren kraftigt öka el-
och värmeproduktionen från förnybara energikällor
och  utveckla  kommersiellt lönsam  teknik  för
energieffektivisering och bidra till att utveckla
ett   ekonomiskt  och  ekologiskt  uthålligt
energisystem.
Målet för energiforskningen är att bygga upp
vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på
energiområdet inom universiteten, högskolorna och
näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska
beslut. Energiforskningen skall också bidra till ett
breddat energi-,  miljö-  och klimatsamarbete i
Östersjöregionen.  Insatserna  kring  forskning,
utveckling  och demonstration inom energiområdet
skall bidra till ökad användning av renare och
effektivare energiteknik. Verksamheten skall bidra
till att stabila förutsättningar skapas för ett
konkurrenskraftigt näringsliv och till en förnyelse
och  utveckling  av  den  svenska  industrin.
Verksamheten  skall  bygga upp vetenskaplig och
teknisk kunskap och kompetens på energiområdet inom
universiteten,  högskolorna  och  näringslivet.
Forskningens inomvetenskapliga kvalitet skall vara
hög och insatserna skall vara relevanta.
De  statliga  insatserna  för  att främja ny
energiteknik skall bidra till uppbyggnad av kunskap
inför   framtida  kommersiella  tillämpningar,
effektivisering  av  den  teknik som i dag är
kommersiell samt utveckling av ny konkurrenskraftig
teknik  med  högre  verkningsgrad  och  låg
miljöpåverkan. Områden som särskilt prioriteras är
bl.a.  kraftvärme  baserad  på  biobränslen,
biobränslebaserad          kraftproduktion,
biobränsleförsörjning  inklusive  hantering  och
nyttiggörande  av askor samt nya processer för
etanolproduktion  baserad  på  cellulosahaltiga
råvaror. Vidare skall alternativa drivmedel, ny
teknik för storskaligt utnyttjande av vindkraft och
havsbaserad vindkraft, solceller samt forsknings-
och utvecklingsarbete för energieffektivisering i
bebyggelse,   industri-  och  transportsektorn
prioriteras.
För energiforskningen  har  anslagits  ca 1,5
miljarder kronor fram till och med år 2001, varav 1
156 miljoner kronor hade förbrukats fram till den 30
september  2001.  Det  statliga stödet till ny
energiteknik uppgår under programtiden fram till och
med budgetåret 2001 till 480 miljoner kronor, där
förbrukningen fram till 30 september 2001 uppgick
till  461 miljoner kronor, medan  stödet  till
introduktion av ny energiteknik under den nämnda
perioden belöper sig till 850 miljoner kronor med
ett utfall per den 30 september 2001 på 243 miljoner
kronor.
Regeringen  redovisar  resultaten  inom  fem
temaområden som i sin tur uppdelas  i  sexton
utvecklingsområden. Resurserna används i första hand
för att finansiera verksamhet vid universitet och
högskolor.  De fem temaområdena  fördelas  över
forskningsprogram,    utvecklingsprogram   och
kompetenscenter. Energimyndigheten finansierade år
2000 16 forskningsprogram, 23 utvecklingsprogram och
5 kompetenscenter. I utvecklingsprogrammen medverkar
näringslivet    i    finansieringen    av
utvecklingsprogrammen med ca 60 % av kostnaderna.
Överhuvudtaget lägger regeringen stor vikt  vid
näringslivets   deltagande  i  programmen  i
resultatredovisningen.  Bland  annat  sägs  att
näringslivet  är  representerat  i  46  %  av
styrgrupperna   för   forskningsprogram   och
kompetenscenter, och i 62 % av styrgrupperna inom
utvecklingsprogram.
Med stöd av genomförda oberoende utvärderingar av
stödet till forskning, utveckling och demonstration
med avseende på kvalitet och relevans gör regeringen
bedömningen  att  forskningens  inomvetenskapliga
kvalitet   och   insatsernas   relevans   är
tillfredsställande. Mot bakgrund av den samlade
redovisningen bedömer regeringen att verksamheten
har goda förutsättningar att uppnå de formulerade
målen.

Revisionens iakttagelser


Riksrevisionsverket   (RRV)   bedömer   att
årsredovisningen för Energimyndigheten år 2000 i
allt väsentligt är rättvisande. Det är en tydlig
förbättring av myndighetens prestationer jämfört med
året innan. Av revisionsberättelsen för år 1999
framgick  att bristande  styrning,  analys  och
kvalitetssäkring sammantaget hade medfört väsentliga
fel i årsredovisningen för detta år. Vissa problem
kvarstår dock vid myndigheten, som fick betyget ej
tillfredsställande  i  den  ekonomiadministrativa
värderingen      (EA-värderingen)      som
Ekonomistyrningsverket  presenterade i maj 2001.
Regeringskansliet   (Näringsdepartementet)   för
fortlöpande en dialog med  myndigheten  om det
ekonomiadministrativa läget. Myndigheten har under
hösten  2001 förstärkt sin ekonomifunktion  och
arbetar med att kvalitetssäkra verksamheten.

Vidare bedömer  RRV  att  årsredovisning  och
koncernredovisning för Svenska kraftnät för år 2000
i allt väsentligt är rättvisande. Affärsverkets
årsredovisning och koncernredovisning fick samma
omdöme för år 1999.

Vissa kompletterande uppgifter


I sin bedömning av regeringens resultatredovisning i
föregående års budgetproposition uttryckte utskottet
(bet. 2000/01:NU3 s. 20) sin tillfredsställelse med
den    omfattande    uppföljnings-    och
utvärderingsverksamhet som bedrivs på energiområdet.
Ett  betydande  sakligt  underlag  för  de
energipolitiska avgörandena börjar att växa fram,
konstaterade utskottet, och i betänkandet åberopades
en utvärdering av effekterna av de kortsiktiga
åtgärderna inom omställningsprogrammet som skäl för
ett  politiskt  ställningstagande  om  huruvida
villkoren för stängning av den andra reaktorn i
Barsebäcksverket var uppfyllda.

Utskottet  framhöll  i betänkandet vikten  av
pedagogisk  och  överblickbar  information  till
riksdagen. Det betonades från utskottets sida att i
takt med ökande informationsmängder från den löpande
uppföljningen av programmet stiger också kraven på
informationen till riksdagen. Utskottet påpekade att
det  övergripande  målet  för  politikområdet
Energipolitik hade en identisk formulering som målet
för den underordnade delen Politik för ett uthålligt
energisystem (som i årets budgetproposition benämns
Ett  långsiktigt uthålligt energisystem). Enligt
utskottets uppfattning bör, sades det, en mer strikt
hierarkisk ordning föreligga mellan målen. Med detta
menades att de underordnade målen bör ha en mer
konkret och uppföljningsbar utformning i förhållande
till målet för hela politikområdet.
Utskottet anförde också att det finns ett behov av
att inordna resultatredovisningen inom både områdena
Energimarknadspolitik och Politik för ett uthålligt
energisystem  i en mer pedagogisk och distinkt
verksamhetsindelad struktur. Utskottet ansåg att
regeringens  sätt  att  redovisa resultaten för
programmet Politik för ett uthålligt energisystem
dels under rubrikerna Åtgärder på kort och lång
sikt, dels på anslagsnivå ledde till upprepningar
och i stället borde kunna utföras på ett mer
sammanhållet sätt. Här anförde utskottet att en
mindre  splittrad  struktur  och  en  lägre
detaljeringsgrad i resultatredovisningen är  mer
anpassad  för  riksdagens  informationsbehov. En
tydligare verksamhetsindelning leder också till,
påtalade utskottet, att regeringen kan redovisa sin
egen bedömning av resultatredovisningen  på ett
bättre och ett för riksdagen mer anpassat sätt.

Utskottets ställningstagande


Utskottet vill först konstatera att en betydande
förbättring   har   skett   i   regeringens
resultatredovisning till riksdagen i enlighet med de
synpunkter som utskottet framförde i samband med
beredningen av föregående års budgetproposition.
Resultatinformationen koncentreras  nu  till tre
verksamhetsområden  -  Elmarknadspolitiken, Övrig
energimarknadspolitik och Politik för ett uthålligt
energisystem  -  och  under  varje  anslag  är
informationen strikt reducerad till  syftet med
anslaget och det anslagsmässiga utfallet.

Ett bra verktyg i resultatuppföljningen - som
också  har  ingått  i  det   budgetmässiga
utvecklingsarbetet inom omställningsprogrammet - är
nyckeltal  vad  beträffar t.ex. kostnaderna att
åstadkomma ny elproduktion och minskad elanvändning.
I budgetpropositionen  återfinns  den  typen av
nyckeltal i form av resultatindikatorer som inom det
kortsiktiga  programmet  är  uttryckta  i t.ex.
åstadkommen effekt och energimängd per insatt krona.
Allmänt sett vill utskottet framhålla vikten av att
resultatindikatorerna   kommer  till  operativ
användning i resultatredovisningen och de slutsatser
som dras av analyserna. Utskottet anser att arbetet
med att utveckla resultatindikatorer bör fortsätta
och utvecklas inom ramen för ett eventuellt fortsatt
energipolitiskt  omställningsprogram.  Även andra
resultatindikatorer, och mer preciserade sådana,
måste utarbetas i det fortsatta omställningsarbetet.
Med det sagda vill utskottet ge uttryck för sin
positiva  syn  på  att  regeringen  redovisar
resultatindikatorer  som  ett  instrument  för
uppföljningen i budgetpropositionen.
Vad gäller utskottets närmare bedömning om de mål
som satts upp för de tre verksamhetsområdena och de
resultatindikatorer som används för att informera om
måluppfyllelsen vill utskottet anföra följande.
Inom elmarknadspolitiken pågår utredningsarbeten
som  gör det svårt för utskottet  att  bedöma
måluppfyllelsen. Här är både konkurrenssituationen
och prissättningen på elmarknaden för närvarande
föremål för analyser. Vidare skall Energimyndigheten
utveckla resultat- och effektivitetsmått när det
gäller tillsyn av nätverksamhet och utveckling av
energimarknaderna. Även behovet av att utveckla
marknadsbaserade  instrument  för  att  hantera
effektknapphet betonas från regeringens sida. I
samtliga fall handlar det om åtgärder för att
utveckla en effektiv elmarknad, ett nyckelord i
målformuleringen på området, vilket indikerar att
detta mål ännu inte har nåtts. Här vill utskottet
betona vikten av att de fem resultatindikatorer som
regeringen använder sig av vidareutvecklas, och även
övervägs om de på bästa sätt förmår fånga in
måluppfyllelsen i en effektiv elmarknad. Det kan
också  finnas  behov  av  att konkretisera och
ytterligare   operationalisera   målet   för
elmarknadspolitiken i syfte att göra detta lättare
att följa upp i form av t.ex. närmare bestämningar
av innebörden av en säker tillgång på el och
internationellt konkurrenskraftiga priser. I samband
med behandlingen av den proposition om elmarknaden
som regeringen idag har avlämnat till riksdagen kan
det finnas anledning för utskottet att återkomma
till dessa frågor.
De resultatindikatorer som används inom Övrig
energimarknadspolitik    är    pris-    och
konkurrensutvecklingen   på   naturgas-   och
värmemarknaden. Med hjälp av dessa indikatorer skall
måluppfyllelsen i form av ökad  konkurrens och
effektivitet  på  naturgas- och värmemarknaderna
bedömas. I nuläget måste dessa indikatorer bedömas
vara grova. Även här vill utskottet  poängtera
behovet   av   ytterligare   konkretion  och
operationalisering för att enklare kunna avgöra
måluppfyllelsen.
När det gäller de energipolitiska åtgärderna på
kort sikt inom området Politik för ett uthålligt
energisystem   bedömer   utskottet   att  de
resultatindikatorer  som  används  för att mäta
effekterna är relevanta. I fråga om att åstadkomma
en minskad elanvändning, där målet är satt till 1,5
TWh, uppgår reduktionen hittills till ca 0,5 TWh.
Beträffande bidraget från åtgärderna för effektivare
energianvändning noterar utskottet att insatserna är
svårbedömda, då enbart kvalitativa uppgifter lämnas
i propositionen. Regeringen bedömer att det kommer
att finnas behov av vissa statliga insatser för att
främja en effektivare energianvändning även efter år
2002, då de energipolitiska åtgärderna på kort sikt
upphör. Utskottet förutsätter att den arbetsgrupp
som har tillsatts med uppgift att föreslå åtgärder
för att främja en mer rationell användning av energi
också utarbetar lämpliga resultatindikatorer så att
måluppfyllelsen på ett bättre sätt än för närvarande
kan avläsas.
Ett långsiktigt uthålligt energisystem är den del
av programmet som är inriktad på forskning och
introduktion av ny energiteknik under sjuårsperioden
1998-2004. I propositionen  finns inga närmare,
specificerade  mål  angivna  för  vare  sig
energiforskningen,   energiteknikstödet   eller
introduktion av ny energiteknik. Resultatet för de
tre områdena redovisas i form av anslagsutfall och
indikatorer för verksamhetens kvalitet och relevans.
Utskottet kan konstatera att ett stort antal
forsknings- och teknikutvecklingsprojekt är i gång,
och att även nivån på näringslivets deltagande kan
anses vara tillfredsställande. Det handlar om ett
långsiktigt arbete, vars resultat inte kan avläsas i
närtid. Samtidigt gäller att programmet nu pågått i
snart fyra år, och sannolikt börjar det snart bli
möjligt att se på utfallen av projekten. Cirka 1,8
miljarder  kronor  har  betalats  ut  till
energiforskning och insatser för energiteknik sedan
år 1998, och en större fokusering på resultaten
måste nu påbörjas. Även här är det önskvärt -
särskilt med hänsyn till en eventuell fortsättning
av programmen - att en ökad konkretion ges för
målsättningen för det långsiktiga programmet, och
att specifika, uppföljningsbara mål sätts upp för
energiforskningen,    energiteknikstödet   och
introduktion av ny energiteknik. En god grund för en
sådan förhöjd ambitionsnivå finns, enligt utskottets
mening, i det omfattande metodarbete som pågått
under de senaste åren och som bl.a. har redovisats i
rapporten Plan för uppföljning och utvärdering av
1997 års energipolitiska program (Ds 2000:14). En
sådan precisering  är  också  viktig  inför de
ställningstaganden som planeras till våren 2002 om
ett   eventuellt   fortsatt   energipolitiskt
omställningsprogram.
Utskottet vill till sist - i likhet med föregående
år - påtala betydelsen av att regeringen noggrant
följer   upp   revisionens   synpunkter   på
Energimyndighetens årsredovisning. Energimyndigheten
tillhandahåller regering och riksdag det väsentliga
underlaget för att kunna bedöma utfallet av det
energipolitiska  programmet. Revisionens betyg i
Ekonomistyrningsverkets  s.k.  EA-värdering  av
myndigheten  är  inte  tillfredsställande,  och
utskottet   noterar  att  Näringsdepartementet
fortlöpande för en dialog med myndigheten om hur en
förbättring skall åstadkommas.

Riktlinjer för energipolitiken


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden med krav
på en förändrad energipolitik.  Utskottet
håller  fast  vid tidigare uttalanden om
energipolitikens   inriktning.   Jämför
reservation 2 (m, fp), reservation 3 (kd) och
reservation 4 (mp).

Propositionen


Energipolitiken  är  inriktad  på  att  skapa
förutsättningar för effektiva energimarknader, god
försörjningstrygghet och långtgående hänsyn till
miljö, hälsa och klimat. Detta görs huvudsakligen
genom insatser inom de  tre verksamhetsområdena
elmarknadspolitik, övrig energimarknadspolitik och
politik för ett uthålligt energisystem.

Enligt riktlinjerna  för energipolitiken skall
kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck stängas av. Den 30
november 1999 stängdes den  första  reaktorn i
Barsebäck. Den andra reaktorn skulle enligt 1997 års
energipolitiska beslut ställas av före den 1 juli
2001. Ett villkor för stängningen är emellertid att
bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom
tillförsel av ny elproduktion och minskad användning
av el. I föregående års skrivelse (2000/01:15)
redovisade regeringen bedömningen att riksdagens
villkor för en stängning av den andra reaktorn i
Barsebäck före den 1 juli 2001 inte var uppfyllda.
Enligt villkoren  får  stängningen inte medföra
påtagligt negativa effekter i fråga om elpriset,
tillgången på el för industrin, effektbalansen eller
miljön och klimatet. Regeringen bedömde dock att en
stängning kan genomföras efter det att erforderliga
åtgärder fått genomslag senast före utgången av år
2003. Riksdagen instämde - på näringsutskottets
förslag (bet. 2000/01:NU3 s. 29) - i regeringens
ställningstagande.
Regeringen har under hösten 2001 i en skrivelse
redovisat en förnyad prövning om förutsättningarna
för  att  stänga  reaktorn. Utskottet behandlar
skrivelsen och de motioner som väckts med anledning
av denna skrivelse senare i betänkandet.

Motionerna


Statens roll bör inskränkas till att fastställa de
spelregler som skall gälla på marknaden i allmänhet
och i synnerhet spelreglerna vad gäller miljö,
säkerhet  och  beredskap,  heter  det i motion
2001/02:N213 (m). Energipolitikens mål skall vara
att främja en säker och konkurrenskraftig el- och
energiförsörjning. Som ett komplement till detta mål
skall  energiproduktionen  klara högt uppställda
miljö- och säkerhetskrav, anför motionärerna. I
motionen uttalas att miljökraven måste vara baserade
på den generella miljöpolitiken  och inte vara
uttryck  för  särregler  för  energisektorn.
Huvudprincipen skall vara att det är marknaden som -
på grundval av de spelregler som staten anger
avseende säkerhetsaspekter och miljö - skall styra
över energiproduktionens  sammansättning.  Vidare
riktar  motionärerna kritik mot avvecklingen av
kärnkraften. I motionen yrkas att riksdagsbeslutet
om en förtida avveckling av kärnkraften skall rivas
upp. Att i förtid avveckla säkra och miljövänliga
kärnkraftsreaktorer är att ta steg mot en ekologiskt
ohållbar  utveckling, sägs det. I stället  bör
kraftföretagen fortsätta att driva kärnkraftverken
så länge de klarar de högt ställda säkerhetskraven.
Enligt motionärerna leder den förtida avvecklingen
av kärnkraften till allvarliga negativa konsekvenser
för samhällsekonomin, miljön och jobben. I motionen
pläderas  också  för att Vattenfall  AB  skall
börsintroduceras och  privatiseras.  Motionärerna
anser  att  Vattenfall  bör  bli  ett  strikt
affärsdrivande  energiföretag  som på likvärdiga
villkor med andra företag offensivt deltar i den
alltmer internationellt integrerade energimarknaden.

I motion 2001/02:N225 (m) sägs att det finns
mycket  starka skäl för att genomföra en bred
miljökonsekvensanalys  av  kommande effekter för
miljön  av en kärnkraftsavveckling  i  Sverige.
Motionärerna  anser  att  Sverige  inte  klarar
uppställda mål för minskade koldioxidutsläpp vid en
avveckling av kärnkraften. Det föreligger, hävdas
det, en klar opinion hos svenska folket mot en
förtida avveckling  av  kärnkraften.  Mot denna
bakgrund menar motionärerna att det är rimligt att
en ny folkomröstning  får avgöra om befintliga
svenska kärnkraftverk skall drivas så länge de är
miljömässigt säkra och det är ekonomiskt motiverat.
Sveriges energiförsörjning skall tryggas genom en
långsiktig och medveten energipolitik med fasta
spelregler där inhemska förnybara energikällor och
bränslen utgör en växande bas, är temat i motion
2001/02:N371 (kd). Den svenska kärnkraften skall,
fortsätter motionärerna, fasas ut ur energisystemet
i takt med att den kan ersättas med förnybar energi.
I motionen uttalas att stängningen av den första
reaktorn  i  Barsebäck  har  lett  till  ökade
koldioxidutsläpp. Detta visar, anser motionärerna,
att regeringen saknar en samlad  klimatpolitisk
linje.   Beslutet   om  en  avveckling  av
Barsebäcksreaktorerna innebär att regeringen och de
partier som står bakom energiuppgörelsen på ett
mycket medvetet sätt  bidrar  till  en negativ
utveckling av växthuseffekten, anförs det. Detta går
stick i stäv med det s.k. Kyotoprotokollet som
Sverige har godtagit, heter  det. Motionärernas
budskap är att effekterna av stängningen borde ha
belysts i  en  miljökonsekvensbeskrivning  innan
beslutet togs.
I motion 2002/02:N253 (c) erinras om att frågan om
terrordåd  mot  kärnkraftverk  och riskerna med
klyvbart material på villovägar diskuterades redan
på 1980-talet. Motionären konstaterar att denna
debatt   nu  aktualiseras  på  nytt  efter
terrorkatastrofen i Förenta staterna. Slutsatsen i
motionen är att arbetet med att avveckla våra
svenska kärnkraftverk  måste  intensifieras  och
kraftinsatser  måste vidtas för att alternativa
energikällor på allvar skall komma in på den svenska
marknaden.
I motionerna 2001/02:N267 (fp) och 2001/02:N367
(fp) anförs att en rationell energipolitik bäst
främjas genom fri handel och produktion av energi.
Staten skall uppställa krav  beträffande hälsa,
säkerhet och miljö och kontrollera  att kraven
uppfylls samt främja forskning och utveckling. Något
förbud skall inte riktas mot någon specifik teknik
för energiproduktion om den uppfyller miljö- och
säkerhetskrav. I stället är det statens fundamentala
uppgift, enligt motionärerna, att kontrollera att
kraven uppfylls samt  att främja forskning och
utveckling.  Den  politiska   styrningen  av
energiproduktionen  måste  förändras.  Valet  av
energiproduktion skall inte träffas genom politiska
beslut,  lyder budskapet.  I  stället  är  det
konsumentstyrning och marknadsekonomi som skall råda
inom de ramar miljökraven sätter. Alla typer av
produktionsanläggningar  för  energi  kan därmed
tillåtas, förutsatt att de uppfyller generella krav
på hälsa, miljö och säkerhet. Därför, anförs det,
bör kärnkraften utnyttjas under hela sin tekniska
och ekonomiska livslängd.
Den svenska energipolitikens mål bör vara att inom
ramen för en ekologisk bärkraftig utveckling på kort
och lång sikt skapa förutsättningar för att förse
landet med förnybar energi på ett sätt som medför
att  bl.a.  näringslivet  ges konkurrenskraftiga
villkor och hushållen rimliga totalkostnader, heter
det i motion 2001/02:N366 (mp). Kärnkraften skall,
fortsätter  motionärerna,  avvecklas  med  en
kombination av lagreglering (avvecklingslag) och
ekonomiska  styrmedel  (skatt  på kärnkraftsel).
Kärnkraften skall, sägs det, avvecklas i enlighet
med folkomröstningsbeslutet, dvs. senast år 2010.
För den fortsatta avvecklingen skall ekonomiska
styrmedel användas. Innebörden i detta är, enligt
vad som uttalas i motionen, att reaktorägarna skall
betala sina fulla risk- och miljökostnader. Detta
skall ske genom förändringar i atomansvarighetslagen
och en successiv stegring av ansvarighetsgränsen så
att riskkostnaderna överförs på reaktorägarna.

Vissa kompletterande uppgifter


I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (den s.k.
kärntekniklagen) anges att den som har tillstånd
till kärnteknisk verksamhet skall svara för att de
åtgärder vidtas som behövs för att på ett säkert
sätt hantera och slutförvara uppkommet kärnavfall
och använt kärnbränsle och att avveckla samt riva
anläggningar. Finansieringen av avveckling, rivning
och  omhändertagande  av använt kärnbränsle och
kärnavfall  regleras  i  lagen  (1992:1537)  om
finansiering  av framtida utgifter  för  använt
kärnbränsle m.m. Kärnavfallsfonden är den myndighet
- och fond - som förvaltar  avgiften för och
fonderingen  av  de  pengar som skall  bekosta
avfallshanteringen. Vid årsskiftet 2000/01 fanns
24,3 miljarder kronor i fonden. För närvarande är
avgiften till fonden i ett grovt genomsnitt ca 1 öre
per kilowattimme el från kärnkraftverken. Totalt
betalar kraftföretagen in 500-650 miljoner kronor
per år till Kärnavfallsfonden, beroende på hur
mycket elektricitet från kärnkraften som produceras.
För att täcka oplanerade händelser, som medför
kostnader som inte täcks av Kärnavfallsfonden, skall
kraftföretagen även ställa säkerheter till staten.
Säkerhetsbeloppen granskas och fastställs årligen på
samma  sätt som avgifterna.  Det  ankommer  på
Riksgäldskontoret  att  pröva  kraftföretagens
säkerheter,  som  därefter  skall godkännas  av
regeringen. Regeringen planerar enligt uppgift en
översyn av systemet för finansiering av framtida
utgifter för slutförvaring av använt kärnbränsle.

Riksdagens beslut i mars 2001 (prop. 2000/01:43,
bet.   2000/01:LU7)   om   ändringar   i
atomansvarighetslagen trädde i kraft den 1 april
2001.  Denna  lag  (1968:45)  bygger  på  två
internationella konventioner. Den ena konventionen
är 1960 års Pariskonvention om skadeståndsansvar på
atomenergins område, som föreskriver att innehavaren
av en atomanläggning är ansvarig för atomskador
oberoende av vållande, dvs. innehavarens ansvar är
strikt. Den andra konventionen är en år 1963 antagen
tilläggskonvention  till  Pariskonventionen,  som
innehåller regler om kompletterande statsansvar för
atomskador. Innebörden i riksdagens ändring är bl.a.
att  ansvarsbeloppet  för  innehavare  av  s.k.
normalriskanläggningar höjdes från 175 miljoner till
300 miljoner s.k. särskilda dragningsrätter, vilket
motsvarar ca 3,3 miljarder kronor. I den proposition
som låg till grund för beslutet anförde regeringen
att målsättningen är att ett obegränsat ansvar för
anläggningsinnehavarna  skall  införas  snarast
möjligt. Ett så långtgående ansvar strider dock mot
den  nuvarande lydelsen av Pariskonventionen om
skadeståndsansvar   på   atomenergins  område.
Konventionen är för närvarande  föremål för en
omfattande översyn. De huvudfrågor som behandlas
under  den pågående revideringen  gäller  bl.a.
konventionens   geografiska  tillämpningsområde,
ansvarsbelopp, obegränsat ansvar och definitionen av
begreppet "atomskada".  Såvitt gäller frågan om
obegränsat ansvar råder för närvarande enighet om
att det i konventionen skall införas en regel som
möjliggör  för  konventionsstaterna  att  ålägga
anläggningsinnehavare  ett  obegränsat  ansvar.
Revideringsarbetet beräknas vara slutfört under år
2001.

Atomansvarighetslagen ligger under lagutskottets
beredningsområde. I betänkandet om  ändringar i
atomansvarighetslagen reserverade sig företrädarna
för Moderata samlingspartiet, som bl.a. anförde att
frågan om ett höjt skadeståndsansvar måste kopplas
samman med frågan om borttagande av skatten på
produktion av elektricitet från kärnkraft. Även
ledamöterna  från  Kristdemokraterna i utskottet
reserverade  sig med hänvisning  till  att  de
föreslagna lagändringarna på ett olyckligt sätt
föregriper   den   pågående   översynen   av
Pariskonventionen och att konsekvenserna av ett
utökat skadeståndsansvar inte går att överblicka
bl.a. vad gäller tillgänglig försäkringskapacitet
och effekter på konkurrensen på den internationella
energimarknaden. I ett särskilt  yttrande  (fp)
uttalades att Folkpartiet med kraft motsätter sig
tanken på ett obegränsat ansvar. Det är, sades det,
i själva verket en genuint offentlig uppgift att
svara för det yttersta skyddet i samhället mot
naturkatastrofer eller vid stora olyckor. Det kan,
fortsatte Folkpartiets representant, vara motiverat
att diskutera gränsdragningar mellan det offentliga
och det privata ansvaret i olika avseenden, men då
bör det inte enbart avse atomansvarighet utan även
andra typer av stora olyckor eller naturkatastrofer
såsom dammolyckor, stora översvämningar m.m. Vidare
hänvisades även här till vikten av att beakta frågor
om försäkringskapacitet, återförsäkringsmöjligheter
och internationell konkurrenskraft för verksamhet i
Sverige

Utskottets ställningstagande


Utskottet har vid tidigare  tillfällen  avvisat
invändningar mot energipolitiken - om detaljreglerad
och styrd energimarknad - liknande dem som uttalas
av företrädare  för  Moderata samlingspartiet i
motionerna 2001/02:N213 och 2001/02:N225. Även i
motionerna  2001/02:MJ521,   2001/02:N267  och
2001/02:N367 från företrädare för Folkpartiet sägs
att  energipolitiken  främjas  genom  en  fri
energiproduktion och att den politiska styrningen av
energiproduktionen måste förändras.

Utskottet vill inledningsvis  erinra  om  att
avregleringen  av  el-  och naturgasmarknaderna,
införandet av ett marknadsbaserat system för att
främja den småskaliga elproduktionen och uppdraget
till   Svenska   kraftnät   att   utveckla
marknadsmekanismer  i  syfte  att  säkerställa
effektbalansen i de södra delarna av landet är
exempel  på att energiproduktionen sker på  en
energimarknad i dess rätta bemärkelse. Samma synsätt
finns inom omställningsprogrammet. Stöd ges till
utvecklandet  av ny energiteknik och långsiktig
energiforskning där staten i ett inledningsskede
måste stå som ekonomisk garant för  att vissa
initialt kommersiellt olönsamma verksamheter kan
komma till stånd. Men meningen är att resultaten på
sikt skall vara sådana att tekniktillämpningarna
klarar kommersiella krav på marknaden. Här handlar
det om ett statligt riskkapital som står till
förfogande  för  en  teknikutveckling som måste
betecknas som mycket stor. Staten är pådrivande i
denna omvandlingsprocess, och då bör också staten
vara beredd att tillhandahålla ett stöd som kan
utnyttjas i ett inledningsskede. Här finns även ett
omfattande samarbete med industrin inom ramen för
omställningsprogrammet.
När det gäller kärnkraften så skall den avvecklas
med hänsyn tagen till de villkor som riksdagen satt
upp. Enligt utskottets uppfattning är det av största
vikt att kärnkraftsavvecklingen kan genomföras utan
att den leder till oacceptabla effekter för miljön.
Inte heller får energipolitiken leda till sämre
konkurrensförutsättningar för den svenska industrin,
särskilt den elintensiva industrin. Till frågan om
stängning av Barsebäck 2 återkommer utskottet i det
följande avsnittet i betänkandet.
I likhet med tidigare år ifrågasätter Moderata
samlingspartiet  Vattenfalls strategiska roll  i
omställningsarbetet.  I  motion 2001/02:N213 (m)
anförs  att  Vattenfall  bör  privatiseras  och
börsintroduceras. Utskottets uppfattning i denna
fråga har kommit till uttryck ett flertal gånger
tidigare. Vattenfall är en viktig nationell resurs
på energiområdet - inte minst  i  arbetet med
omställningen  av energisystemet - och har  en
ekonomisk styrka som är av stort värde för bl.a. den
svenska industrin som får tillgång till elektricitet
till rimliga priser.  Dessa  skäl talar enligt
utskottets uppfattning för att Vattenfall skall
förbli i statlig ägo och vara ett verktyg  i
energiomställningen.
De riktlinjer för energipolitiken som förordas i
motion 2001/02:N371 (kd) överensstämmer i betydande
utsträckning, enligt utskottets uppfattning, med den
inriktning som ligger i 1997 års energipolitiska
beslut. När det gäller frågan om olikheter mellan
länder i uttag  av  miljöskatter kan utskottet
konstatera  att  frågan  fortfarande  är  under
övervägande   i   EU-arbetet,   liksom   i
Regeringskansliet.
I motion 2001/02:N253  (c) uttalas att efter
terrorkatastrofen i Förenta staterna måste arbetet
med  att  avveckla  våra  svenska kärnkraftverk
intensifieras. Utskottet anser  att  risken för
terrordåd mot kärnkraftverk är ett hot som måste tas
på största allvar. Samtidigt är detta en realitet
som Sverige delar med en stor del av Europas länder.
Statens kärnkraftinspektion (SKI) har fortlöpande
kontakter med kärnkraftsindustrin när det gäller
beskaffenheten  i  det  fysiska  skyddet  av
anläggningarna. Enligt uppgift  har  SKI  också
kontakter    med    Luftfartsverket    och
Luftfartsinspektionen vad avser allmänna åtgärder
mot   flygburen   terrorverksamhet  och  med
Säkerhetspolisen (SÄPO) i frågor som hänför sig till
hotbilden mot svenska kärntekniska anläggningar. SKI
är  också  involverat  i  ett  intensifierat
internationellt  samarbete  med  anledning  av
händelserna i New York och Washington  den 11
september 2001. Dock kan inte, enligt utskottets
mening, dessa risker motivera en snabbavveckling av
kärnkraften.
När det gäller vad som sägs i motion 2001/02:N366
(mp) om kärnkraftsavvecklingen står utskottet fast
vid  det  utskottet  uttalade  senast  i  det
energipolitiska  betänkandet  hösten  2000 (bet.
2000/01:NU3). Där sades att samtidigt som det är av
vikt att avvecklingen av kärnkraften inleds är det
betydelsefullt att omställningen och utvecklingen av
energisystemet sker under tillräckligt lång tid så
att  inte problem uppstår  för  sysselsättning,
välfärd, konkurrenskraft och miljö. Därför gäller
inte längre, enligt beslut av riksdagen, år 2010 som
s.k. slutår för kärnkraftsavvecklingen. Vidare ansåg
utskottet att den marknadsekonomiska lösning, som
motionärerna argumenterar för, i syfte att fördyra
produktionen av elektricitet från kärnkraftverken,
med  stor  sannolikhet  skulle  medföra  svåra
kostnadsproblem  för  den svenska industrin och
nästintill utslagning av den elintensiva industrin.
Ett sådant ingrepp i prisbildningen på marknaden är
inte att tillämpa marknadsekonomiska principer, utan
det är snarare uttryck för en chockterapi som leder
till en rad oönskade och okontrollerbara effekter,
anförde utskottet.  Utskottet  har  inte ändrat
uppfattning  i  dessa  delar.  När  det gäller
reaktorägarnas  ekonomiska ansvar vill utskottet
hänvisa  dels  till  de  medel  som  finns  i
Kärnavfallsfonden och som tidigare beskrivits i
betänkandet, dels till riksdagens beslut våren 2001
om ett utökat skadeansvar  för  innehavare  av
atomanläggningar.
Med det sagda avstyrker utskottet samtliga i detta
avsnitt behandlade motioner i berörda delar.

Förnyad prövning av stängningen av
Barsebäck 2


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör lägga regeringens skrivelse
till handlingarna och avslå motionsyrkanden
om och när Barsebäck 2 skall stängas. I
likhet med regeringen menar utskottet att
Barsebäck 2 skall stängas men först när
riksdagens  villkor  är uppfyllda. Jämför
reservation 5 (m, kd, fp), reservation 6 (v),
reservation 7 (c) och reservation 8 (mp) samt
särskilt yttrande 1 (v).

Skrivelsen


Enligt de energipolitiska riktlinjer som beslutades
av riksdagen år 1997 (prop.  1996/97:84,  bet.
1996/97:NU12)  skulle  den  andra  reaktorn  i
Barsebäcksverket stängas av före den 1 juli 2001.
Ett villkor för stängningen är att bortfallet av
elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny
elproduktion och minskad användning  av el. Av
riksdagens beslut framgår även att riksdagen skall
ges möjlighet att bedöma om villkoren för stängning
är uppfyllda. Regeringen redovisade i föregående års
skrivelse (skr.  2000/01:15)  sin bedömning att
villkoren för stängning av reaktorn före den 1 juli
2001 inte var uppfyllda. Regeringen meddelade sin
avsikt att återkomma till riksdagen med en förnyad
prövning av villkorsuppfyllelsen hösten 2001. Under
våren 2001 har regeringen inhämtat underlag inför
prövningen från Statens energimyndighet och från
Svenska kraftnät. Rapporterna har remissbehandlats.

I  den nu aktuella skrivelsen som regeringen
avlämnade till riksdagen i oktober 2001 framgår att
resultatet av den förnyade prövning som regeringen
gjort under år 2001 visar att förutsättningarna inte
har förändrats sedan prövningen under år 2000.
Enligt regeringen  bör  Barsebäcksverkets  andra
reaktor stängas så snart de villkor riksdagen lagt
fast är uppfyllda. Regeringens bedömning är att
villkoren för stängningen bör stå fast. Därigenom
kan, menar regeringen, stängningen av Barsebäck 2
inte ske förrän nödvändiga åtgärder fått genomslag.
Enligt  regeringen  bör en ytterligare prövning
genomföras år 2003.
De viktigaste kriterierna för att villkoren skall
kunna sägas vara uppfyllda är enligt regeringen att
kraftbortfallet kan kompenseras så att stängningen
inte  medför  påtagligt  negativa effekter  för
elpriset,  tillgången  på  el  för  industrin,
effektbalansen  eller  för miljön och klimatet.
Regeringen gör bedömningen att riksdagens villkor
för  en stängning inte är uppfyllda vad avser
kraftbortfallet,  effektbalansen  samt miljö och
klimat. Regeringen vill dock som tidigare framhålla
att det är en samlad analys av dessa faktorer som
ligger till grund för bedömningen av om villkoren är
uppfyllda.  Härvid bör elmarknadens övergripande
utveckling och  nya  typer av marknadslösningar
särskilt beaktas. En kompensation av kraftbortfallet
fullt ut av inhemsk tillförsel och effektivare
användning anser regeringen vara nödvändig endast om
det skulle krävas för att övriga kriterier skulle
bli uppfyllda. Regeringen bedömer dock att det finns
möjlighet att nå målet på lite längre sikt när de
åtgärder fått genomslag som regeringen redovisade i
föregående års skrivelse. Om dessa åtgärder inte får
tillräcklig effekt avser regeringen att intensifiera
arbetet.
Regeringen erinrar om att 1997 års energipolitiska
program grundar sig på en överenskommelse mellan
Socialdemokraterna,     Centerpartiet    och
Vänsterpartiet. Denna överenskommelse  har varit
basen  för  utvecklingen  av  programmet  under
programperioden. Med hänsyn till att den kortsiktiga
delen  av  detta program upphör år 2002 avser
regeringen att  ta  initiativ  till att bredda
överläggningarna om den fortsatta omställningen av
energisystemet. Regeringens ambition är att säkra en
fortsatt bred politisk majoritet för en stabil och
långsiktig  energipolitik.  Detta  arbete  skall
samordnas  med  den  pågående  översynen  av
energiskatterna. Regeringen  vill  också  betona
nödvändigheten av en aktiv dialog med företrädare
för industrin. Omställningen av energisystemet skall
ske  på ett sådant sätt att  den  elintensiva
industrins konkurrensläge inte äventyras. Enighet
och långsiktighet i energipolitiken är, skriver
regeringen, av stort värde för industrins utveckling
i vårt land och på sikt för hela Östersjöregionen. I
övrigt  anser  regeringen  att  den  fortsatta
omställningen av energisystemet i huvudsak bör ske i
enlighet med vad som redovisades i regeringens
skrivelse från september 2000.

Motionerna


I motion 2001/02:N36 (m) sägs att villkoren inte
kommer att vara uppfyllda år 2003. Trenden är, sägs
det, att elförbrukningen ökar, och för ett normalår
år 2010 kommer  det  att  finnas ett avsevärt
importbehov även om Barsebäck 2 är i drift. Sverige
blir  i takt med ökande elförbrukning  alltmer
beroende av elimport. Motionärerna menar att risken
är stor att Sverige i framtiden inte kommer att
kunna importera tillräckligt mycket elektricitet för
att undvika en bristsituation. Vidare, anförs det,
kommer utsläppen av koldioxid i de länder från vilka
Sverige importerar elektricitet årligen att öka med
mellan 2 och 6 miljoner ton beroende på om Barsebäck
2 drivs vidare eller ej. I motionen sägs - med
hänvisning till uppgifter från Energimyndigheten -
att en stängning av Barsebäck 2 leder till att 4 TWh
måste ersättas  av annan produktion. Med dessa
utgångspunkter, skriver  motionärerna,  vore det
mycket märkligt om Sverige medvetet skulle fortsätta
att  driva  en  energipolitik  som  förvärrar
problematiken kring hotande elbrist, risken för akut
effektbrist samt utsläppen av växthusgaser. Det
energipolitiska omställningsprogrammet, fortsätter
motionärerna, tillkom år 1997 i syfte att möjliggöra
en stängning av Barsebäck 1 och 2, vilket hittills
har kostat skattebetalarna  mer än 9 miljarder
kronor. Motionärerna konstaterar att villkoren för
att  stänga  Barsebäck 2 trots detta inte  är
uppfyllda. I motionen uppges att själva stängningen
av Barsebäck 1 kostade ca 8,3 miljarder kronor och
att stänga Barsebäck 2 kommer att  kräva  att
ytterligare miljarder skattekronor betalas ut till
ingen  nytta.  Riksdagen  bör  därför,  kräver
motionärerna, riva upp beslutet om en  förtida
avveckling av kärnkraften.

I motion 2001/02:N39 (m) uttalas att det enligt
1997 års beslut om stängning av Barsebäcks andra
kärnkraftsreaktor  uppsattes  krav  som  skulle
uppfyllas för att detta  skall  få ske. Redan
stängningen av Barsebäcks första reaktor har medfört
negativa konsekvenser vad gäller samtliga dessa
krav, sägs det i motionen. En förtida stängning av
Barsebäck 2 kommer naturligtvis att ytterligare
förvärra situationen. Motionärerna anser därför att
1997  års  energiuppgörelse bör rivas upp, att
Barsebäck 1 åter bör startas, och att Barsebäck 2
inte bör stängas i förtid.
Det är bra att regeringen nu konstaterar att
förutsättningar för fortsatt avveckling inte finns,
heter  det i motion 2001/02:N40 (m). Det hade
naturligtvis  varit  långt  bättre  att  detta
konstaterats långt tidigare så att kapitalförstöring
och onödiga elimportkostnader inte uppkommit, samt
att osäkerhet om försörjningen av elektricitet inte
hade behövt råda, fortsätter motionären. I motionen
sägs att det är helt meningslöst att genomföra en
förnyad prövning år 2003, eftersom det redan nu kan
konstateras att uppställda krav inte kommer att vara
uppfyllda, och att en avstängning skulle innebära
uppenbara  risker  för  vår  energiförsörjning.
Motionären menar att den enda realistiska åtgärden
är att återstarta Barsebäck 1 i syfte att öka
elproduktionen i södra Sverige. I motionen uttalas
vikten av att nu besluta om att genomföra analyser
av vilken hälsopåverkan en fortsatt avstängning av
Barsebäck  1 medför, och att denna studie bör
föreligga före nästa beslutstillfälle vad gäller
frågan om fortsatt produktion i Barsebäcksverket.
I motion 2001/02:N34 (v) erinras om att den
grundliga utvärdering som gjordes år 2000 visade att
villkoren för att stänga Barsebäck 2 den 1 juli 2001
inte  var  uppfyllda.  I  motionen påpekas att
regeringen också vid årets analys funnit att skälen
för att skjuta på stängningen av Barsebäck  2
överväger. I motionen hänvisas till att regeringen
framför allt pekar  på  risken för effektbrist
vintertid. Men, skriver motionärerna, arbetet med
att åstadkomma  en  fungerande effekthandel har
påbörjats och är av avgörande betydelse för att
elmarknaden skall fungera. Med en fungerande marknad
är det Vänsterpartiets bedömning att Barsebäck 2 kan
stängas, anförs det.  Motionärerna  vill  också
uppmärksamma  en  ny  aspekt på säkerheten vid
kärnkraftverken som har tillkommit sedan förra årets
riksdagsbehandling av Barsebäck  2:  risken för
terroristangrepp på denna typ av anläggningar måste
anses ha ökat efter terrorattackerna i Förenta
staterna den 11 september 2001. Redan tidigare har
Barsebäcks läge nära Malmö och Köpenhamn varit skäl
för att just dessa reaktorer skall stängas först. En
stängning av Barsebäck 2 den 1 juli 2002 ger en klar
signal till medborgare  och  näringsliv om att
energiomställningen  skall  fortsätta,   menar
motionärerna. Det betyder att effektivisering, ökad
satsning på kraftvärme  och förnyelsebar energi
samtidigt får en starkare ställning och att arbetet
kan bedrivas mer målmedvetet, sägs det.
I motionerna 2001/02:N35 (kd) och 2001/02:N371
(kd)  påtalas  att Kristdemokraterna är  starkt
kritiska mot hur regeringen handlagt frågan om
kärnkraftens avveckling.  Motionärerna anser att
beslutet om nedläggningen av Barsebäck 1 togs utan
att de ekonomiska effekterna var tillräckligt kända
samt att avsaknaden av miljökonsekvensanalyser och
samhällsekonomiska analyser var total. Motionärerna
konstaterar att regeringen fortfarande inte har
kunnat redovisa dessa analyser. Kristdemokraterna
är, sägs det i den förstnämnda motionen, starkt
kritiska mot regeringens handläggning av frågan om
kärnkraftsavvecklingen. Sverige hade kunnat skonat
miljön från drygt 3 miljoner ton koldioxid varje år
om  Barsebäck  1 fått fortsätta att  producera
elektricitet,   heter   det.   En   grundlig
miljökonsekvensanalys måste genomföras omedelbart,
är budskapet. Motionärerna menar  att de ökade
utsläppen  som blev följden av stängningen  av
Barsebäck 1 inte kan ignoreras. Med ledning av en
sådan  studie  kan  slutsatser  dras om  vilka
utsläppsmängder och miljökonsekvenser som kan bli
resultatet av stängningen av Barsebäck 2. Även de
ekonomiska  konsekvenserna  för  skattebetalarna,
näringslivet och det övriga samhället måste bilda
underlag för ett politiskt beslut om stängning av
Barsebäck 2, skriver motionärerna.
I motion 2001/02:N37 (c) välkomnas att regeringen
även framdeles har för avsikt att fortsätta den
omställning av energisystemet som påbörjats och som
motionärerna till stora delar finner varit lyckosam.
Det är glädjande, sägs det, att regeringen avser
försöka samla en bred majoritet i detta arbete. Det
påtalas dock att den tidigare överenskommelsen från
år 1997 måste vara uppfylld innan ett fortsatt,
trovärdigt omställningsarbete kan fortsätta. Denna
överenskommelse innefattar en stängning av den andra
reaktorn i Barsebäck. Centerpartiet har, anförs det,
för  avsikt  att  medverka  till  att  denna
överenskommelse uppfylls innan nya överenskommelser
ingås. Det är således av vikt att den andra reaktorn
i Barsebäck stängs innan en ny överenskommelse
träder  i  kraft,  framhåller  motionärerna.
Centerpartiet anser,  uttalas  det, att det är
nödvändigt att riksdagen i år beslutar att stänga
den andra reaktorn i Barsebäck under år 2002. Genom
ett sådant beslut i riksdagen skapas incitament för
marknadens aktörer att arbeta mer  aktivt  med
energieffektiviseringar  och  investeringar i ny
energiproduktion, lyder slutsatsen i motionen.
I motion 2001/02:N38 (fp) sägs att Folkpartiet
kraftfullt motsätter sig att den andra reaktorn i
Barsebäck skall stängas. I motionen hänvisas till de
beräkningar som partiet har redovisat om de positiva
konsekvenserna för statens finanser som skulle följa
av att beslutet om stängningen av Barsebäck 1 rivs
upp och att denna reaktor på nytt tas i bruk, så
snart  detta är tekniskt  och  säkerhetsmässigt
möjligt. I motionen riktas kritik mot att regeringen
inte har redovisat någon bedömning av kostnaderna
för  stängningen  av  den  andra  reaktorn  i
Barsebäcksverket.  Det  är,  sägs det, en stor
kapitalförstöring att stänga av väl  fungerande
kärnkraft, så länge den är säker och ekonomiskt
försvarbar. Konsekvensen blir att Sverige tvingas
att importera fossilbaserad el från Danmark och
Tyskland. Motionärerna pekar på att stängningen av
enbart en reaktor i Barsebäck  leder till att
utsläppen av koldioxid ökar med 24 miljoner ton per
år.  Regeringen bör därför, anför motionärerna,
snarast tillsätta en miljökonsekvensutredning som
bl.a. redovisar utfallet av ett ökat beroende av el
från  t.ex.  danska  kol-  och  oljebaserade
elproduktionsenheter.
Miljöpartiet föreslår att riksdagen beslutar att
villkoren för stängningen av Barsebäck 2 upphävs,
lyder budskapet  i  motion 2001/02:N41 (mp). I
motionen sägs att det är ett föråldrat tänkande som
ligger bakom dessa villkor. Motionärerna menar att
de kriterier som regeringen hänvisar till i sitt
beslut att som planerat inte stänga av den andra
reaktorn i Barsebäck inte är beslutade av riksdagen,
utan de är regeringens egen operationalisering av de
av  riksdagen  beslutade  villkoren  för  denna
stängning. När det gäller frågan om effektbalansen
är detta, enligt vad som sägs i motionen, ett
marknads- och kontraktsproblem, dvs. en fråga om
leveranssäkerhet. Har en elleverantör åtagit sig att
leverera el vid en viss tidpunkt är det dennes
skyldighet att vidta sådana åtgärder att leverans
kan garanteras vid den kontrakterade tidpunkten.
Motionärerna menar att det är fullt rimligt att
införa ett regelverk som tydliggör ett sådant ansvar
från  den 1 juli 2002. Vad avser miljö-  och
klimatproblemen  så  understryks  i  motionen
nödvändigheten  av att effektivisera och minska
elförbrukningen, liksom vikten att ställa om till
förnybara och mer miljövänliga sätt att framställa
elektriciteten.  Enligt  motionärerna  bör  den
redovisning som regeringen skall förelägga riksdagen
år 2003 - för den händelse Barsebäck 2 inte redan då
är  stängd  -  också  innefatta  analyser  av
miljökonsekvenserna av såväl fortsatt drift som
effekter  av  uranbrytningen  i berörda länder.
Uppfattningen är att en ytterligare tidsförskjutning
i avvecklingen av Barsebäck 2 skapar otydlighet om
statsmakternas verkliga avsikter, och detta kan leda
till en tveksamhet hos aktörerna på marknaden att ta
nödvändiga    initiativ    för    fortsatt
energieffektivisering och introduktion av förnybara
energikällor. Motionärernas slutsats är att det
i dag inte finns några hinder för att verkställa den
redan beslutade stängningen av Barsebäck 2 före den
1 juli 2002.

Vissa kompletterande uppgifter


Enligt lagen (1997:1320) om kärnkraftens avveckling
(den s.k. avvecklingslagen), som trädde i kraft den
1 januari 1998, får regeringen besluta att rätten
att med stöd av tillstånd enligt kärntekniklagen
driva  en  kärnkraftsreaktor  för  att  utvinna
kärnenergi skall upphöra att gälla vid en viss
tidpunkt. I lagen sägs  (3 §) att regeringens
beslut skall fattas med utgångspunkt i att reaktorn
skall ställas av vid den tidpunkt som bäst gagnar
syftet med omställningen av energisystemet och dess
genomförande. På denna sistnämnda punkt anförs det i
lagen (1 §) att syftet med omställningen är att
åstadkomma en  ekologisk och ekonomiskt hållbar
energiförsörjning byggd på förnybara energislag. Det
sägs också att omställningen skall genomföras på ett
sätt som gör det möjligt att tillförsäkra svensk
industri  och  samhället  i  övrigt  el  på
internationellt konkurrenskraftiga villkor. Av lagen
framgår vidare att hänsyn skall tas till reaktorns
geografiska läge vid avgörande av när en reaktor
skall tas ur drift. För varje reaktor skall i övrigt
beaktas andra särskilda förhållanden såsom ålder,
konstruktion och betydelse för energisystemet.

I samband med behandlingen av avvecklingslagen
framhöll utskottet (bet. 1997/98:NU5 s. 19) att ett
villkor för avställningen av den andra reaktorn vid
Barsebäcksverket är att bortfallet av elproduktion
kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion
och  minskad användning av el. Även  i  detta
betänkande underströk utskottet att riksdagen, innan
en stängning av den reaktorn kan genomföras, skall
ges möjlighet att pröva om förutsättningarna för en
stängning  av reaktorn är uppfyllda.  Utskottet
erinrade också om att ny elproduktionskapacitet och
minskad elanvändning vidare skall vara ett villkor
också  för  den  fortsatta  avställningen  av
kärnkraftsreaktorer enligt de av riksdagen antagna
riktlinjerna   för   energipolitiken.   Efter
avställningen av Barsebäcksverket skall, anförde
utskottet, en uppföljning ske av utvecklingen av
elpriser,    investeringar,    miljöpåverkan,
sysselsättnings-  och  fördelningseffekter  samt
elmarknadens funktionssätt m.m. Resultatet av det
energipolitiska  programmet skall utvärderas och
tillsammans med erfarenheterna från stängningen av
reaktorerna i Barsebäcksverket utgöra underlag för
kommande beslut om hur den fortsatta omställningen
skall genomföras. I reservationer  (m, fp; kd)
yrkades avslag på regeringens förslag till lag om
kärnkraftens avveckling.
I beredningen av regeringens skrivelse om den
fortsatta omställningen av energisystemet hösten
2000 ställde sig utskottet (bet. 2000/01:NU3 s. 29)
bakom regeringens bedömning att de villkor som
riksdagen satt upp för stängning av den andra
reaktorn i Barsebäcksverket inte var uppfyllda.
Utskottet ansåg dock att det inom en rimlig tid
torde finnas goda möjligheter att nå de mål som är
uppsatta för att kompensera kraftbortfallet.  I
likhet med regeringen bedömde utskottet att detta
blir fallet senast före utgången av år 2003. Vidare
underströk utskottet att det är riksdagen som även
fortsättningsvis  prövar  om  nämnda villkor är
tillgodosedda inför ett beslut att stänga den andra
reaktorn i Barsebäcksverket. Riksdagen ställde sig
bakom utskottets uppfattning.
I  en  reservation  (m,  kd,  fp) sades att
omställningsprogrammet har stora svagheter och i
praktiken har misslyckats. Denna omständighet leder
till, anförde reservanterna, att riksdagen måste ta
initiativ  till  att  upphäva  två  viktiga
energipolitiska beslut, dels avvecklingslagen, dels
beslutet om avvecklingen av den första reaktorn i
Barsebäcksverket. I en annan reservation (v) gjordes
däremot bedömningen att villkoren för en stängning
av Barsebäcksverkets andra reaktor kommer att vara
uppfyllda till den 1 juli 2002 och att därför
reaktorn  kan  stängas av detta datum. Även i
reservationer från företrädarna för Centerpartiet
och Miljöpartiet framfördes denna uppfattning. I ett
särskilt   yttrande  från  företrädarna  för
Vänsterpartiet uttalades - med hänvisning till det
majoritetsförhållande som råder i riksdagen - att
Vänsterpartiet i den slutliga röstningsomgången i
kammaren kommer att stödja den socialdemokratiska
bedömningen av villkoren för avstängningen. Om inte
detta  stöd  hade givits skulle den nyssnämnda
reservationen (m, kd, fp) ha erhållit majoritet,
vilket inneburit att riksdagen bl.a. förordat ett
upphävande  av  avvecklingslagen,  något  som
Vänsterpartiet sade sig inte kunna acceptera.

I rapporterna Elmarknaden 2001 och Scenarier för
eltillförseln med och utan Barsebäck  redovisar
Energimyndigheten bl.a. prognoser om elanvändning
och elproduktion i Sverige och internationellt. Den
sistnämnda rapporten utgör också tillsammans med en
rapport från Svenska kraftnät om effektbalansen på
den svenska elmarknaden  vintrarna  2000/01 och
2001/02  (prognos)  ett  underlag i regeringens
skrivelse.

Energimyndigheten betonar i rapporterna att den
framtida energianvändningen i hög grad är beroende
av den allmänna ekonomiska utvecklingen. I Sverige
har elanvändningen sedan början av 1970-talet ökat
med i genomsnitt 3 % per år. Ökningen var kraftig
under  1970-talet,  därefter  har  ökningstakten
dämpats. Elanvändningen beräknas öka med ca 10 TWh,
eller med ca 7 %, mellan åren 1997 och 2010. År 1997
var elanvändningen 143 TWh och år 2010 beräknas den
uppgå till ca 152 TWh. Elanvändningen år 2010 i
industrin beräknas uppgå till ca 58 TWh (prognosen
för år 2001 är 55,4 TWh) och inom bostadssektorn
till ca 75 TWh (prognosen för år 2001 är 73 TWh).
Mellan åren 1990 och 1999 har elanvändningen ökat
med 2,6 %.  Energimyndigheten  påpekar  att om
elanvändningen under 1990-talet temperaturkorrigeras
(utjämning mellan kalla och milda år) blir ökningen
endast 1 % under detta decennium.
I Energimyndighetens scenarier över elproduktionen
sätts normalårsproduktionen från vattenkraften till
65 TWh. Normalårsproduktionen motsvarar ungefär 45 %
av  dagens  totala  elproduktion  i  Sverige.
Vattenkraftsproduktionen  kan  variera  kraftigt
eftersom tillrinningen varierar  under året och
mellan   åren.   Vid   s.k.   torrår   kan
vattenkraftsproduktionen vara 10-15 TWh lägre än
under ett normalår, och under ett s.k. våtår kan
situationen vara omvänd. Under hela 1990-talet har
tillrinningen - med undantag för år 1996 - varit
över den normala. Produktionsförmågan i de svenska
kärnkraftverken uppgår i dagsläget till drygt 68
TWh,   under   förutsättning   att   inget
produktionsbortfall uppkommer i form av oplanerade
avställningar. En stängning av Barsebäck 2 skulle
motsvara ett produktionsbortfall på drygt 4 TWh. Den
installerade effekten i vindkraftverken har ökat
kraftigt de senaste tio åren. Trots detta utgjorde
den år 2000 endast 0,8 % av den totala installerade
effekten för elproduktion i Sverige. Den årliga
produktionen från vindkraften uppgick år 2000 till
0,44 TWh.
I Energimyndighetens prognoser för elbalansen fram
till år 2010 beräknas den totala elproduktionen
(netto) uppgå till ca 150 TWh med respektive ca 148
TWh utan Barsebäck 2 i drift. Kärnkraftsproduktionen
skulle i detta scenario uppgå till ca 68 TWh med
respektive ca 64 TWh utan Barsebäck 2 i drift år
2010. Importbehovet år 2010 beräknas uppgå till ca 4
TWh utan Barsebäck 2 i drift och till ca 2,4 TWh med
Barsebäck 2 i drift. Om år 2005 skulle vara ett
torrår   beräknar   Energimyndigheten   att
vattenkraftsproduktionen minskar med ca 8 TWh. Om
Barsebäck 2 stängs, ökar kraftbehovet år 2005 - vid
ett  torrår  -  till  ca  11  TWh.  Enligt
Energimyndigheten kan ett sådant torrår leda till en
brist på elenergi i det nordiska kraftsystemet.
Energimyndighetens scenarier  för eltillförseln
fram till år 2010 pekar alltså på att mellan 2 och
11 TWh elektricitet behöver nettoimporteras per år.
Då denna elektricitet inte produceras i Sverige
påverkas inte de svenska utsläppen av koldioxid.
Däremot  kan  utsläppen  öka i det  land  där
elproduktionen sker. Utsläppens storlek varierar
enligt Energimyndigheten beroende på vilket land som
exporterar  elen  till  Sverige.  Sverige  har
utlandsförbindelser för el till Danmark, Tyskland,
Finland, Norge och Polen. Vid ett antagande om att
den svenska importen i scenarierna för år 2005
utgörs av en genomsnittlig elproduktion för Norden,
Tyskland och Polen skulle utsläppen av koldioxid
under ett normalår bidra till ökade utsläpp i andra
länder motsvarande 2-3 miljoner ton. Under ett
torrår skulle importen i scenarierna för år 2005
enligt Energimyndighetens rapport framför allt komma
ifrån Tyskland och Danmark, vilket skulle medföra
ökade utsläpp på ungefär 4-6 miljoner ton koldioxid,
beroende på om Barsebäck 2 drivs vidare eller ej.
Energisektorns totala utsläpp av koldioxid i Sverige
uppgick år 1999 till 52,6 miljoner ton, av vilka
elproduktionen stod för 2,8 miljoner ton.

Utskottets ställningstagande


I likhet med regeringen  menar  utskottet  att
Barsebäck 2 skall stängas men först när riksdagens
villkor är uppfyllda. Utskottet delar regeringens
bedömning  att  dessa  villkor  ännu  inte  är
tillgodosedda men att detta blir fallet senast före
utgången av år 2003. Utskottet vill åter erinra om
att det är riksdagen som skall pröva om nämnda
villkor är tillgodosedda inför ett beslut att stänga
den andra reaktorn i Barsebäcksverket.

Utskottet  vill  framhålla  att  målbilden  i
energipolitiken är omfattande  och  uttryck för
ambitiösa  åtaganden  i  förhållande till olika
samhällsintressen. Enligt utskottet  får inte -
enligt de villkor som riksdagen satte upp år 1997 -
en stängning medföra negativa effekter i fråga om
elpriset,  tillgången  på  el  för  industrin,
effektbalansen eller miljön och klimatet. Utskottet
vill understryka betydelsen av  att  regeringen
fortlöpande följer upp förutsättningarna för att
dessa villkor som riksdagen har ställt upp kan
uppfyllas. Den skrivelse som regeringen nu förelagt
riksdagen om Barsebäck 2 är ett uttryck för denna
kontinuerliga  uppföljning.  I  skrivelsen  gör
regeringen bedömningen att riksdagens villkor för en
stängning fortfarande inte är uppfyllda vad avser
kraftbortfallet, effektbalansen samt  miljö  och
klimat. Regeringen har också för avsikt - som ett
led  i  denna  uppföljning - att  intensifiera
omställningsarbetet om det visar sig att villkoren
riskerar att inte bli uppfyllda före utgången av år
2003. Det uttalas också från regeringens sida att
ambitionen är att säkra en fortsatt bred politisk
majoritet för en stabil och långsiktig energipolitik
och att söka en aktiv dialog med företrädare för
industrin. Utskottet ser naturligtvis positivt på
detta och instämmer med regeringen att enighet och
långsiktighet i energipolitiken är av stort värde
för industrins utveckling i vårt land.
Regeringen stöder  sitt ställningstagande till
frågan om en stängning av Barsebäck 2 på en samlad
analys  av  de  faktorer  -  effektbalansen,
kraftbortfall, miljö och klimat - som ingår i de
stipulerade villkoren för en avstängning. Häri ingår
bedömningar  av  en situation med såväl extrem
vinterkyla som torrår. Utskottet anser att den
försiktighetslinje som regeringen valt är klok, och
att det är helt i enlighet med riksdagens riktlinjer
att se till att villkoren med säkerhet är uppfyllda
innan ett så pass genomgripande beslut som att
stänga av en kärnkraftsreaktor  fattas.  Enligt
utskottets uppfattning vore det ansvarslöst att
fatta ett sådant beslut innan visshet finns om att
villkoren är uppfyllda och sålunda enbart baserat på
osäkra förhoppningar. En sådan energipolitik kan
inte föras i ett så energiberoende land som Sverige.
Detta är också bakgrunden till att utskottet inte
kan ställa sig bakom de motioner som väckts av
företrädare för Vänsterpartiet, Centerpartiet och
Miljöpartiet om avställningen av den andra reaktorn
i Barsebäcksverket. I dessa motioner förespråkas att
denna reaktor skall stängas under år 2002, men med
vissa  nyansskillnader  vad  gäller  den exakta
tidpunkten. Den gemensamma linjen i motionerna är
att en stängning skall visa att statsmakterna menar
allvar med energiomställningen och att en stängning
kommer att skapa incitament för marknadens aktörer
att  arbeta  med  energieffektivisering.  Enligt
utskottets uppfattning bygger en sådan politik mer
på  tro  och  mindre  på  hänsynstagande  till
tillgängligt faktaunderlag. Utskottet vill erinra om
att utvärderingarna har visat att  arbetet med
energieffektivisering är mycket svårt och måste
bedrivas konsekvent och långsiktigt, ofta i nära
samarbete  mellan staten och  näringslivet.  De
samhällsekonomiska kostnaderna av ett sådant beslut
som motionärerna förordar skulle riskera att bli
utomordentligt höga och skulle kunna äventyra den
medverkan från näringslivet som är nödvändig för att
omställningsarbetet skall lyckas.
Med hänvisning till vad som anförts avstyrker
näringsutskottet   samtliga   här   aktuella
motionsyrkanden.

Anslag m.m. inom utgiftsområde 21
Energi


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör godkänna de av regeringen
föreslagna anslagen för budgetåret 2002 inom
utgiftsområde 21 Energi och avslå samtliga
motionsyrkanden.

Inledning


Regeringens  förslag i budgetpropositionen  till
anslag under utgiftsområde 21 redovisas i bilaga 3.

I budgetpropositionen sägs att utfallet för år
2000 påverkades av flera faktorer. Intresset har
varit stort för investeringsstöden för elproduktion
från   förnybara   energikällor   sedan  det
energipolitiska  programmet påbörjades år  1998.
Utgifterna har samtidigt  hållits  nere, främst
beroende på de utgiftsbegränsningar som fanns under
utgiftsområdet åren 1999 och 2000. Det har också
tagit lång tid att initiera de energipolitiska
åtgärderna som sträcker sig fram t.o.m. år 2004. De
begränsade  utgifterna  beror  även  på att de
ursprungliga insatserna för elminskande åtgärder
tillfälligt avbröts i april 1999.
Prognosen  för  år 2001 i budgetpropositionen
avspeglar   fortsatt   höga   utgifter   för
investeringsstöden för elproduktion från förnybara
energikällor,  liksom för skyddet för småskalig
elproduktion. Utgifterna för elminskande åtgärder är
dock fortfarande relativt små, vilket beror på att
reviderade  förordningar  för konvertering  till
fjärrvärme eller enskild uppvärmning trädde i kraft
först den 1 juni 2001. I propositionen sägs att
intresset  för de  nya  investeringsstöden  för
konvertering är stort. När det gäller den mer
långsiktiga delen av det energipolitiska programmet
meddelas i propositionen att efterfrågan generellt
sett är hög. Regeringen förväntar sig dock att
utnyttjandet av anslaget för introduktion av ny
energiteknik kommer att ske fullt ut först under den
senare delen av programperioden. Vidare är det
regeringens bedömning att anslagna resurser för
vissa kostnader för att avveckla en reaktor i
Barsebäcksverket inte är tillräckliga för år 2001.
Totalt sett minskar de anslagna resurserna inom
energiområdet något mellan åren 2001 och 2002,
främst  därför  att  de kortsiktiga  åtgärderna
successivt trappas ner för att upphöra vid utgången
av år 2002. Vidare upphör 2001 års anslag (35:9)
Täckande  av förluster i anledning av statliga
garantier inom energiområdet vid utgången av år
2001,  vilket  dock  endast påverkar ramen för
utgiftsområdet  i en mindre  omfattning.  Dessa
garantier för berörda  bolag  hanteras redan i
enlighet med den nya garantimodellen, som beskrivs i
2001 års reviderade finansplan under avsnitt 7.2
Statliga garantier (prop. 2001/02:1 volym 1, s.
171).
Av budgetpropositionen framgår att den tydligaste
minskningen av anslagna resurser uppstår mellan åren
2002 och 2003, då ramen för utgiftsområdet minskar
med drygt 800 miljoner kronor. Det beror främst på
att de energipolitiska åtgärderna på kort sikt
upphör vid utgången av år 2002. Regeringen avser med
anledning av detta att återkomma till riksdagen i en
energipolitisk proposition våren 2002. Även anslaget
för energiforskningen minskar något mellan åren 2002
och 2003 beroende på att anslagsnivån tillfälligtvis
minskades under år 1999 för att åter höjas åren 2001
och  2002.  De  beräknade  anslagsnivåerna  för
energiforskningen under åren 2003 och 2004 stämmer
enligt regeringens uppfattning överens med 1997 års
energipolitiska beslut.
I det följande redovisas regeringens förslag till
olika anslag inom utgiftsområdet och motsvarande
förslag i aktuella motioner. Därefter redovisas
utskottets ställningstagande samlat i ett avslutande
avsnitt.

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
(35:1)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 127,7
miljoner kronor.

Anslaget  är  avsett  för  att  finansiera
Energimyndighetens förvaltningskostnader. I dessa
kostnader ingår även nätmyndighetens verksamhet.
Uppbyggnadskostnaderna  för  utlokaliseringen  av
myndigheten, vilken skedde under  år 1998, har
successivt minskat sedan dess. Energimyndigheten
finansierar sina kostnader för uppföljning  och
utvärdering av de energipolitiska programmen genom
de s.k. programanknutna kostnaderna som belastar
anslagen  för  de  olika  åtgärderna  inom det
energipolitiska  programmet. Prognosen för dessa
programanknutna kostnader  uppgår till drygt 30
miljoner kronor för år 2001.

Regeringen  bedömer att Energimyndigheten  har
förvaltat sin verksamhet på ett kostnadseffektivt
sätt. Regeringen avser att återkomma till riksdagen
i fråga om myndighetens framtida uppgifter och
resurser i samband med att eventuella nya åtgärder
presenteras i en energipolitisk proposition våren
2002.

Motionerna


I motion 2001/02:N350  (m)  hänvisas  till att
motionärerna föreslår omfattande neddragningar av
anslagen kopplade till omställningsprogrammet. Som
en  följd  av   dessa   neddragningar  kan
Energimyndighetens administrativa kostnader minskas,
sägs det. Förslaget i motionen är  därför att
Energimyndighetens förvaltningsanslag minskas med 42
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Resursförbrukningen inom utgiftsområdet är lägre
än förväntat, påtalas det i motion 2001/02:N371
(kd). Resursutnyttjandet inom teknikupphandling av
energieffektiv teknik har exempelvis varit lågt
medan intresset för vindkraften är mycket stort,
skriver motionärerna. I motionen konstateras det att
år 2002 är det sista året för de kortsiktiga
åtgärderna, och enligt motionärerna leder detta till
att  regeringen  nu  anslår  stora  belopp för
avslutningen av programmet. I motionen uttalas att
Kristdemokraterna är tveksamma till att de anslagna
medlen kommer att efterfrågas och kunna förbrukas,
och därför kan en besparing på 6 miljoner kronor
genomföras på anslaget.
I motionerna 2001/02:Fi294 (fp), 2001/02:MJ521
(fp) och 2001/02:N367 (fp) föreslås en besparing på
anslaget med 50 miljoner  kronor.  Skälet  för
besparingen - som också gäller övriga anslag inom
det energipolitiska omställningsprogrammet - är att
partiet anser att Barsebäck 1 på nytt skall tas i
drift.  Staten  kan  då  undgå  kostnader  för
avvecklingen  samtidigt  som  större  delen  av
åtgärdsprogrammen inom energiområdet kan slopas. I
motionen erinras också om att partiet önskar att
medel - 50 miljoner kronor - avsätts för stöd till
energisäkerhet i Östeuropa.

Bidrag för att minska elanvändning (35:2)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 251
miljoner kronor.

Anslaget avser främst bidrag till investeringar i
konvertering  av  elvärme till fjärrvärme eller
enskild uppvärmning. Inom anslaget finns även ett
stöd till investering i solvärme samt ett stöd till
utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Regeringen anför att det kraftiga anslagssparandet
har uppkommit genom att de ursprungliga åtgärderna
för att minska elanvändningen stoppades den 20 april
1999 för revidering av utformningen. Prognosen för
år 2001 är lägre än anslaget belopp för året då
reviderade  förordningar  för  konvertering till
fjärrvärme eller enskild uppvärmning trädde i kraft
först den 1 juni 2001. Intresset för de  nya
investeringsstöden rapporteras dock vara stort.

Motionerna


I   motion  2001/02:N350  (m)  anförs  att
energieffektiviseringar fortlöpande kan genomföras
på elmarknaden utan statlig inblandning. Mot denna
bakgrund anser motionärerna att inga medel skall
föras upp på anslaget.

Som tidigare nämnts ställer sig Kristdemokraterna
tveksamma  till  att  de  anslagna medlen inom
omställningsprogrammet kommer att efterfrågas, och i
motion 2001/02:N371 (kd) föreslås en besparing på
detta anslag med 6 miljoner kronor.
I  Folkpartiets  ekonomisk-politiska  motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) yrkas - med hänvisning till
tidigare  redovisade  skäl  -  avslag  på hela
anslagsbeloppet.

Bidrag till investeringar i elproduktion från
förnybara energikällor (35:3)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 168
miljoner kronor.

Anslaget  avser  bidrag  till  investeringar  i
biobränslebaserad  kraftvärme,  vindkraftverk och
småskalig  vattenkraft samt för utveckling  och
provning av ett upphandlingsförfarande för ny teknik
för elproduktion med förnybara energislag.

I propositionen  föreslår  regeringen att den
ekonomiska planeringsram som regeringen föreslog i
samband med 1997 års energipolitiska beslut ändras
genom att den föreskrivna  uppdelningen  av de
ekonomiska resurserna mellan stöd till vindkraftverk
och småskaliga vattenkraftverk upphör att gälla.
Sammantaget med vissa andra åtgärder innebär det att
regeringen räknar med att disponera om 75 miljoner
kronor inom anslaget som kan gynna utbyggnaden av
främst vindkraft under år 2002. Från den 1 januari
2002  skall  bidraget  till  investeringar  i
vindkraftverk och småskaliga vattenkraftverk uppgå
till 10 % av investeringskostnaden. Vidare anser
regeringen  att  den  nuvarande  15-procentiga
bidragsnivån kan sänkas utan att intresset för
investeringar i vindkraft och småskalig vattenkraft
minskar.  Bidrag  för vindkraft  och  småskalig
vattenkraft bör, anför regeringen, reduceras till 10
% av investeringskostnaden för de ansökningar som
beviljas efter den 1 januari 2002. Regeringens
uppfattning  är  att  vindkraften  är  kraftigt
överkompenserad i förhållande till övriga kraftslag
under anslaget.

Motionerna


Moderata samlingspartiet anser att såväl särskilda
produktionsskatter som subventioner bör tas bort,
uttalas det i motion 2001/02:N350 (m). Mot denna
bakgrund anser motionärerna att inga medel skall
föras upp på anslaget.

I  Folkpartiets  ekonomisk-politiska  motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) yrkas - med hänvisning till
tidigare  redovisade  skäl  -  avslag  på hela
anslagsbeloppet.

Åtgärder för effektivare energianvändning
(35:4)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 115
miljoner kronor.

Anslaget avser  bidrag  för  informations-  och
utbildningsinsatser  för  energianvändning  och
energieffektivisering, liksom för teknikupphandling
för att utveckla och introducera energieffektiv
teknik  på  marknaden.  Utfallet  för  år 2000
överensstämde  i  stort  med anslagna resurser.
Prognosen för år 2001 är lägre än anvisat belopp
därför att intresset är lågt för de åtgärder som
ryms i förordningen (1999:344) om statligt bidrag
till teknikupphandling av energieffektiv teknik och
ny energiteknik.


Motionerna


Enligt förslag i motion 2000/01:N361 (m) skall inga
medel föras upp på anslaget.

I motion 2001/02:N371 (kd) föreslås att anslaget
minskas med 15 miljoner kronor. Motionärerna menar
att det är osannolikt att hela anslaget på 115
miljoner  kan  nyttjas  på  ett  effektivt och
verkningsfullt  sätt.  Det  uttalas  också  att
tilläggsisoleringens  betydelse  inte  har  fått
tillräcklig  uppmärksamhet i det energipolitiska
programmet.  I  stället   bör   frågan  om
stimulansåtgärder   för  tilläggsisolering  på
motsvarande sätt som gäller för konvertering från
elvärme till annan uppvärmning prövas.
I  Folkpartiets  ekonomisk-politiska  motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) yrkas - med hänvisning till
tidigare  redovisade  skäl  -  avslag  på hela
anslagsbeloppet.

Energiforskning (35:5)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 466,3
miljoner kronor.

Anslaget används för att finansiera forsknings- och
utvecklingsinsatser på energiområdet. Det omfattande
anslagssparandet beror, enligt regeringen, till stor
del på de utgiftsbegränsningar som fanns under
anslaget  åren 1999 och 2000. En stor del av
anslagssparandet är samtidigt uppbundet av redan
fattade beslut. Prognosen för år 2001 är ett utslag
av att verksamheten successivt har ökat.

Regeringen föreslår även att bemyndigandet om
ekonomiska åtaganden under anslaget får uppgå till
827 miljoner kronor för åren 2003-2006.

Motionerna


I  motion  2001/02:N350  (m)  uttalas  att
energiforskningen skall vara långsiktig och inte
vara direkt relaterad till regeringens kortsiktiga
energipolitik. Energiforskningen är viktig och bör
på sikt öka, sägs det. Motionärerna anser dock att
forskningsinsatserna avseende etanolproduktion från
skogsråvara     bör     lyftas     ur
energiforskningsprogrammet. Motionärerna vill därför
att anslaget minskas med 30 miljoner kronor jämfört
med regeringens förslag.

I motion 2001/02:N304 (c) sägs det att ett utökat
samarbete  med  svensk  fordonsindustri  kring
utvecklingen av mer miljövänliga och energieffektiva
fordon inte får gå ut över statens anslag till
forskning och utveckling inom energiområdet. För att
motverka en sådan nedskärning vill motionärerna
tillföra, liksom tidigare år, 100 miljoner kronor
till anslaget.
Skogen är en viktig resurs i arbetet med att
ställa om Sverige till ett ekologiskt hållbart
samhälle, heter det i motion 2001/02:MJ339 (c).
Motionärerna vill understryka att det finns en stor
potential till energiutvinning ur  den  svenska
skogen. Det är, lyder budskapet, av yttersta vikt
att    forskningen   om   energi-    och
drivmedelsframställning ur skogsråvara fortsätter.
I  Folkpartiets  ekonomisk-politiska  motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) föreslås - med hänvisning till
tidigare redovisade skäl - en besparing på anslaget
med 150 miljoner kronor.

Vissa kompletterande uppgifter


Energimyndigheten finansierar ett forsknings- och
utvecklingsprogram för framställning av etanol ur
träråvaror. Etanolen används inom transportsektorn
för fordonsdrift. Programmet omfattar grundläggande
forskningsfrågor, teknikutveckling och arbeten i
pilotskala. Som ett resultat av en teknikupphandling
kommer ca 4 000 bränsleflexibla bilar att levereras
till den svenska marknaden med start hösten 2001.
Totalt  satsas  30  miljoner kronor årligen på
Etanolprogrammet som pågår under åren 1998-2004. En
ansökningsomgång  avslutades i  september  2001.
Energimyndigheten undersöker  också  behovet  av
ytterligare   forskningsprogram  inom  området
produktion  av alternativa  drivmedel.  Aktuella
områden  är  biogas,   biologiskt   baserade
drivmedelskomponenter för blandning i dieselolja och
bensin samt drivmedel framställda från förgasad
bioråvara.


Energiteknikstöd (35:6)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 130
miljoner kronor.

Anslaget används för att främja utvecklingen av ny
energiteknik  genom  stöd  till  forskning  och
utveckling inom enskilda projekt eller program.
Regeringen föreslår att anslagsbeloppet uppgår till
130 miljoner kronor för åren 2002, 2003 respektive
2004.

Regeringen föreslår även att bemyndigandet om
ekonomiska åtaganden under anslaget får uppgå till
385 miljoner kronor för åren 2003-2006.

Motionerna


I motion 2001/02:N350 (m) understryks att utveckling
av  ny  energiteknik är angeläget. Dock finner
motionärerna det inte rimligt att anslaget skall
omfatta verksamheter kopplade till de regionala
tillväxtavtalen.  I motionen yrkas  därför  att
anslaget minskas med 10 miljoner kronor jämfört med
regeringens förslag.

Som tidigare nämnts ställer sig Kristdemokraterna
tveksamma  till  att  de anslagna medlen  inom
omställningsprogrammet kommer att efterfrågas, och i
motion 2001/02:N371 (kd) föreslås en besparing på
detta anslag med 30 miljoner kronor.
I  Folkpartiets  ekonomisk-politiska  motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) yrkas - med hänvisning till
tidigare  redovisade  skäl  -  avslag  på hela
anslagsbeloppet.

Introduktion av ny energiteknik (35:7)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 230
miljoner kronor.

Anslaget avser bidrag för att främja utvecklingen av
teknik som baserar sig på förnybara energislag och
effektiv energianvändning i industriella processer i
försöks- eller fullskaleanläggningar. Utfallet för
år 2000 var 183 miljoner kronor lägre än anslagna
resurser för budgetåret. Därtill finns ett stort
ackumulerat  anslagssparande.  Det hittills låga
utfallet beror till stor del på de långa tider som
krävs för att initiera projekt av den karaktär som
stöds inom ramen för anslaget.

Regeringen föreslår - förutom anslagsbeloppet -
också att bemyndigandet om ekonomiska åtaganden
under anslaget får uppgå till 530 miljoner kronor
för åren 2003-2006.

Motionerna


Även under detta anslag anförs i motion 2001/02:N350
(m) att det inte är rimligt att inom ramen för
energiteknikstödet innefatta verksamheter som är
kopplade till de regionala tillväxtavtalen. Mot
denna bakgrund yrkar motionärerna  att anslaget
minskas  med  20  miljoner  kronor jämfört med
regeringens förslag.

Den tveksamhet som Kristdemokraterna redovisat om
huruvida   de   anslagna   medlen   inom
omställningsprogrammet  kommer  att  efterfrågas
avspeglas också under detta anslag, och i motion
2001/02:N371 (kd) föreslås en besparing med 50
miljoner kronor.
I  Folkpartiets  ekonomisk-politiska  motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) föreslås - med hänvisning till
tidigare redovisade skäl - en besparing på anslaget
med 200 miljoner kronor.

Energipolitiskt motiverade klimatinsatser
(35:8)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 50
miljoner kronor.

Anslaget  avser  insatser  för  att  förbereda,
genomföra, utvärdera och utveckla metoder för s.k.
genomförande och överlåtbara utsläppsrätter inom
klimatområdet.

Utfallet för år 2001 var 31 miljoner kronor lägre
än anslagna resurser för budgetåret. I propositionen
sägs att det  begränsade  utfallet, liksom det
betydande anslagssparandet, främst beror på att
förhandlingsprocessen för att formalisera  regler,
riktlinjer, villkor och avtal för att beräkna och
kreditera utsläppsminskningar har försvårat  och
fördröjt           investeringsprojekten.
Klimatöverenskommelsen  i  Bonn  sommaren  2001
undanröjde delvis osäkerheten om regelverket, men
utfallet kan, enligt regeringens bedömning, komma
att bli lägre än anslagsbeloppet för år 2001.
Regeringen föreslår - förutom anslagsbeloppet -
också att bemyndigandet om ekonomiska åtaganden
under anslaget får uppgå till 60 miljoner kronor för
åren 2003-2005.

Skydd för småskalig elproduktion (35:9)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 210
miljoner kronor.

Anslaget disponeras av Energimyndigheten och avser
stöd till småskalig elproduktion. Stödet utbetalas
med  9  öre per  kWh  el  som  produceras  i
elproduktionsanläggningar med en effekt om högst 1
500 kW.

Prognosen för år 2001 bygger på att elproduktionen
från  vindkraft  beräknas  öka genom  att  nya
anläggningar tas i drift. Regeringen vill betona att
de avsatta och beräknade resurserna för skyddet är
knappa. Prognoserna för både år 2001 och år 2002
överstiger de resurser som anslagits respektive
föreslås anslås. Regeringen avser att återkomma i
denna fråga i den energipolitiska proposition som
regeringen planerar till våren 2002. Regeringen
föreslår därför  att  anslagsbeloppet oförändrat
uppgår till 210 miljoner kronor för år 2002.

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling
av en reaktor i Barsebäcksverket (35:10)


Propositionen

Regeringens förslag till anslag för år 2002 är 384
miljoner kronor.

Anslaget infördes den 1 juli 2000. Det skall täcka
statens  åtaganden  om  ersättning  av  vissa
merkostnader som uppstår till följd av att driften
av den första reaktorn i Barsebäcksverken  har
upphört enligt det avtal som träffats mellan staten,
Sydkraft AB och Vattenfall AB. Ersättningen skall
täcka merkostnader för  dels  avställnings- och
servicedrift  av  den  första  reaktorn  i
Barsebäcksverken, dels singeldrift av den andra
reaktorn i Barsebäcksverken. Ersättningen kan lämnas
längst t.o.m. år 2017.


Motionen


I   Folkpartiets   ekonomisk-politiska  motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) yrkas - med hänvisning till
tidigare  redovisade  skäl  - avslag  på  hela
anslagsbeloppet.


Stöd till kärnsäkerhet i Östeuropa


Motionerna

I   Folkpartiets  ekonomisk-politiska   motion
2001/02:Fi294 och i motionerna 2001/02:MJ521 (fp)
och 2001/02:N367 (fp) föreslås att ett nytt statligt
anslag anvisas om 50 miljoner kronor för stöd till
kärnsäkerhet i Östeuropa.


Utskottets ställningstagande


Utskottet  ansluter  sig till de av regeringen
framlagda   förslagen   till   anslag   i
budgetpropositionen.

När det gäller partiernas olika förslag till ram
på detta utgiftsområde och den fördelning de vill
göra  av  utgiftsramen på anslagen framgår att
Moderata samlingspartiet vill göra besparingar på
anslagen 35:1-7 med sammanlagt ca 637 miljoner
kronor. Kristdemokraterna föreslår besparingar på
107 miljoner kronor och fördelar dem över anslagen
35:1, 2, 4, 6 och 7. Centerpartiet pläderar för en
utökning  av  ramen för utgiftsområdet med 100
miljoner kronor, och denna förstärkning skall komma
anslaget 35:5 Energiforskning till godo. Folkpartiet
föreslår den största besparingen av samtliga partier
- en ramminskning på ca 1,4 miljarder kronor - och
fördelar anslagsminskningarna över anslagen 35:1-7
och 10. (Det sistnämnda anslaget avser ersättning
för den av riksdagen beslutade och numera genomförda
stängningen av Barsebäck 1, en ersättning som alltså
Folkpartiet - som enda oppositionsparti - inte är
berett att ställa upp på.) I Folkpartiets motion
föreslås vidare att ett nytt anslag (50 miljoner
kronor) inrättas för stöd till  kärnsäkerhet i
Östeuropa.
Näringsutskottet har i ett yttrande - i form av
ett  protokollsutdrag  -  till  finansutskottet
tillstyrkt  regeringens  förslag  till  ram för
utgiftsområdet. Av protokollsutdraget framgår att
företrädarna  för  Moderata   samlingspartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet och  Folkpartiet
tillstyrkte  förslagen i respektive partimotion.
Finansutskottet  har nyligen (bet. 2001/02:FiU1)
tillstyrkt regeringens förslag till anslagsramar för
samtliga politikområden i budgeten.
Av särskilda yttranden  till detta betänkande
framgår att företrädarna för de nämnda partierna
vidhåller sina  förslag  till  ramar för olika
utgiftsområden och att de därför inte deltar i
beslutet om anslagsfördelning för  här aktuellt
utgiftsområde.
Utskottet övergår därmed till att kommentera en i
detta avsnitt berörd motion.
I motion 2001/02:MJ339 (c) påtalas vikten av
fortsatt forskning kring och praktisk tillämpning av
energi- och drivmedelsframställning ur skogsråvara.
Utskottet har ingen annan uppfattning, men betonar
samtidigt att tilldelningen av forskningsresurser
prövas av ansvariga myndigheter på grundval av
bedömning av bl.a. vetenskaplig relevans och teknisk
framkomlighet. I den kompletterande redovisningen
ovan framgår i korthet Energimyndighetens arbete med
dessa frågor.
Med det anförda tillstyrker  utskottet de av
regeringen föreslagna anslagen för budgetåret 2002
inom utgiftsområde  21  (se  bilaga 3). Likaså
tillstyrks de övriga här berörda förslagen till
riksdagsbeslut som lagts fram i budgetpropositionen.
Samtliga aktuella motionsyrkanden avstyrks därmed.

Affärsverket svenska kraftnät


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör godkänna regeringens framlagda
förslag till investeringsplan för perioden
2002-2004 och finansiella befogenheter för
Affärsverket svenska kraftnät för år 2002.

Propositionen


Investeringsplan

Svenska kraftnäts förslag till investerings- och
finansieringsplan  för  åren  2002-2004  för
affärsverkskoncernen    innefattar   planerade
investeringar inom affärsverkskoncernen till ett
belopp om ca 1 870 miljoner kronor, varav 620
miljoner kronor avser investeringar under år 2002.
Investeringarna i stamnätet skall genomföras dels i
befintliga anläggningar, s.k. reinvesteringar, om
690 miljoner kronor, dels som nyinvesteringar om 1
180 miljoner kronor. Av nyinvesteringarna skall 280
miljoner  kronor  användas  till utrustning för
telekommunikation.  Svenska  kraftnät  kommer  i
huvudsak att kunna finansiera investeringarna med
egna medel under  den  kommande treårsperioden.
Avkastningskravet för affärsverkskoncernen är 7 % på
justerat eget kapital efter skatt. Justerat eget
kapital skall vara lägst 38 % av totalt kapital
(soliditeten).


Finansiella befogenheter


Regeringen  föreslår  att följande bemyndiganden
lämnas av riksdagen till regeringen:

1. att för år 2002 teckna borgen för lån och lämna
kreditgarantier till bolag, i vilka  Svenska
kraftnät  förvaltar  statens aktier till ett
sammanlagt belopp om högst 1 500 000 000 kr,
2.
1. att dels förvärva aktier i aktiebolag som verkar
inom Svenska kraftnäts verksamhetsområde, dels
bilda aktiebolag som skall verka inom Svenska
kraftnäts verksamhetsområde till ett sammanlagt
belopp om högst 150 000 000 kr,
2.
q att för år 2002 låta Svenska kraftnät ta upp lån
i  och  utanför  Riksgäldskontoret  till ett
sammanlagt belopp om högst 1 500 000 000 kr,
q
· att för år 2002 dels låta Svenska
kraftnät placera likvida medel i och
utanför  Riksgäldskontoret,  dels
besluta om förvärv och avyttring av
aktier samt bildande av bolag, allt
inom en sammanlagd ram av högst
110 0000 000 kr,
·
· att för år 2002 ge Svenska kraftnät
rätten att lämna delägarlån  och
teckna borgen för lån som upptagits
av bolag,  i  vilka affärsverket
förvaltar statens aktier till ett
sammanlagt belopp om högst 130 000
000 kr.
·

*Utskottets ställningstagande


*Utskottet tillstyrker regeringens framlagda förslag
rörande verksamheten vid Svenska kraftnät.


Vattenfall AB och brunkolsbrytning i
Tyskland


*Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden om bl.a.
ägardirektiv  till  Vattenfall  AB  om
brunkolsbrytning i östra Tyskland. Enligt
utskottets uppfattning finns inte skäl för
riksdagen att göra något uttalande om att
Vattenfall  skall  upphöra  med  denna
verksamhet. Jämför reservation 9 (kd, c, fp,
mp).

Motionerna


I fempartimotionen 2001/02:N332 (mp, kd, c, fp, v)
erinras om att Vattenfall AB blivit ägare till en
brunkolsfyndighet i östra Tyskland. Med uppköp av de
tyska energiföretagen Laubag och VEAG har Vattenfall
inte bara blivit ägare av två tyska kol- och
elbolag, utan också ärvt problem som följer av
dagbrottsbrytning av brunkol, heter det. I motionen
sägs att denna brunkolsbrytning innebär både en
storskalig landskaps- och miljöförstöring och en
utplåning av den västslaviska folkgruppen sorbernas
kultur. Motionärerna menar att det finns flera
utarbetade alternativ för att förhindra ödeläggelsen
av  den  kulturminnesmärkta  byn  Horno  och
tvångsförflyttningen av dess invånare. I motionen
hänvisas till att kolbolaget Laubag avslagit dessa
alternativ med argumentet att de är för dyra.
Motionärernas slutsats av detta är att profit går
före kulturskydd och skydd av mänskliga rättigheter.
När det gäller tvångsförflyttningen av den sorbiska
minoriteten i Horno har, anförs det, Vattenfall inte
tagit mänskliga och miljömässiga hänsyn. Mot denna
bakgrund yrkas det i motionen på att riksdagen skall
besluta att regeringen genom ägardirektiv skall
ålägga Vattenfall att leva upp till sina egna
miljöetiska  krav  och  därmed  skydda  den
kulturminnesmärkta sorbiska byn Horno och förhindra
en tvångsförflyttning av dess invånare.

I motion 2001/02:N367 (fp) betraktas Vattenfall
AB:s roll med intresse. Motionärerna påpekar att
bolaget svarar för ungefär 50 % av elproduktionen i
Sverige och är framträdande i Sveriges långsiktiga
utvecklings-  och investeringsplaner.  Vattenfall
köpte, konstateras det, för knappt ett år sedan in
det tidigare östtyska bolaget VEAG med en kapacitet
att  med  brunkol  som  energikälla  producera
elektricitet  motsvarande  60  TWh. Budskapet i
motionen är att Vattenfall köper upp elproduktion
från kärnkraftverk och smutsig kolkraft i andra
länder för tiotals miljarder kronor. I Tyskland,
fortsätter motionärerna, har konsekvenserna till och
med blivit att gamla kulturvärden i byn Horno hotas
av  Vattenfalls  intressen  i  brunkolsbrytning.
Riksdagen bör därför, anförs det, ge regeringen i
uppdrag att ta upp en diskussion med Vattenfall om
hur detta projekt kan avbrytas.
Statliga Vattenfall har det trassligt med sitt
kraftäventyr  i  Tyskland,  heter det i motion
2001/02:N273 (mp). Motionären erinrar om att en
lokal strid pågår om brunkolsbrytning  i östra
Tyskland. I denna konflikt står arbetstillfällen mot
omflyttningar av folk, anförs det. Med anledning av
denna strid ställer motionären sig frågan om det
svenska, statliga Vattenfall AB skall vara med i en
tvångsförflyttning alternativt nedläggning av en
brunkolsgruva på främmande territorium. I motionen
meddelas att utnyttjandet av brunkol är en sådan
verksamhet som i många avseenden är oförenlig med en
ekologiskt och socialt hållbar framtidsstrategi. Det
sägs  i  motionen  att  en  stor  del  av
brunkolsbrytningen i östra Tyskland  pågår inom
sorbernas traditionella bosättningsområde, vilket
innebär att den sorbiska minoriteten akut är hotad
av  brunkolsbrytningen.  Detta  strider  mot
Europakonventionen  för  skydd  av  nationella
minoriteter som även Sverige har  undertecknat,
framhåller motionären. Det aktuella dagbrottet står
i dag 1,5 km utanför den kulturminnesmärkta sorbiska
byn Horno. Motionären vill påminna om att den
sorbiska minoriteten i östra Tyskland åtnjuter ett
grundlagsstadgat skydd i  delstaten Brandenburgs
författning. De utpekade omständigheterna  leder
motionären till att i motionen yrka på att Sverige
genom statliga Vattenfall inte skall engagera sig i
brunkolsbrytningen i Tyskland.

Vissa kompletterande uppgifter


I ett svar på en fråga (2000/01:1408) av Inger
Strömbom (kd) i juni 2001 om Vattenfall och sorbiska
byar erinrade näringsminister Björn Rosengren om att
det är staten som bestämmer de övergripande målen
för företagets verksamhet. Statsrådet anförde att
Vattenfall har som huvuduppgift att på ett effektivt
sätt producera och leverera el till sina kunder.
Detta, fortsatte näringsministern, skall ske på ett
affärsmässigt sätt, vilket innebär att företaget
skall uppfylla marknadsmässiga avkastnings-  och
utdelningskrav i sin affärsverksamhet. Han ville
samtidigt påminna om att ansvaret för den operativa
verksamheten i Vattenfall ligger hos styrelsen och
ledningen. Därmed ankommer det, fortsatte han, på
dessa två instanser att besluta i frågan rörande
verksamhet i den sorbiska byn Horno. Detta är,
menade Björn Rosengren, en beslutsordning som gäller
i såväl privata som helt eller delvis statligt ägda
företag. Här uttalade ministern att han inte kan
ingripa i denna beslutsordning. Härutöver ville han
i svaret understryka att energibolagens utvinning av
kol  är reglerad av tysk lag. Näringsministern
meddelade att han varit i kontakt med Vattenfalls
ledning och förvissat sig om att bolagets ledning
och  styrelse  följer gällande lagstiftning  på
relevanta områden och tar hänsyn till där uttryckt
kulturella hänsyn.

Vattenfall AB har under 1990-talet byggt upp en
betydande verksamhet i Tyskland. Under år 2001 har
Vattenfall  förvärvat  aktier  i  det  tyska
energibolaget HEW (Hamburgische Electricitäts-Werke
AG) så att det svenska företagets andel i dagsläget
uppgår till drygt 70 %. HEW har i sin tur förvärvat
VEAG (Vereinigte Energiewerke  AG)  och  Laubag
(Lausitzer  Braunkohle  AG). Med Vattenfall som
majoritetsägare bildar det tyska dotterbolaget HEW
tillsammans med VEAG och Laubag kraftkoncernen Neue
Kraft (den nya kraften) med en position som det
tredje största elbolaget på den tyska marknaden. Ett
arbete har nu påbörjats med att integrera koncernen
i  ett gemensamt företag med affärsområden som
sträcker sig från gruvdrift och produktion över
nätverksamhet i östra Tyskland till handel med
privatkunder i Hamburg.
VEAG bildades vid den tyska återföreningen av
tillgångarna för elproduktion  i  det  tidigare
Östtyskland. Bolagets produktionskapacitet omfattar
huvudsakligen  brunkolseldade  kondenskraftverk.
Laubag är det gruvbolag som tillhandahåller - från
för närvarande fem dagbrottgruvor  i det forna
Östtyskland - större delen av det brunkol som VEAG
förbrukar. Utvinning och förbränning av brunkol sker
i en integrerad kedja där korta avstånd och låga
hanteringskostnader är en förutsättning för god
ekonomi. Årsproduktionen uppgår till ca 50 miljoner
ton brunkol, varav VEAG förbrukar 90 %. Förvärvet av
VEAG bygger på att Vattenfall förbinder sig att
producera 50 TWh elektricitet baserat på brunkol i
VEAG:s anläggningar. Förbindelsen gäller till år
2008.
Brunkolet i Tyskland produceras i dagbrott. Kolet
återfinns i främst tre regioner: i östra delen
(Lausitz), i centrala delen (Mittlerdeutsche revier)
och  i  sydvästra  delen  (Rheinische  revier).
Vattenfall är engagerat i Lausitzområdet via Laubag.
Av tio brunkolsfält i Lausitzregionen i drift under
den forna öst-tyska perioden är fortfarande fyra i
bruk. Jänschwaldefältet i Lausitz är ett av dessa.
Brunkolsfältet Jänschwalde ligger vid tysk-polska
gränsen i delstaten Brandenburg och är det största
av VEAG:s anläggningar. Fältet täcker ett område
mellan staden Cottbus och floden Neisse. Brytningen
startade år 1974.  Planeringen  för gruvområdet
gjordes under 1960-talet. Byn Horno - nordost om
Cottbus - med ca 350 invånare ligger mitt i detta
fält. En omflyttning av Horno fanns med i de
ursprungliga  planerna  för  brytningen.  Enligt
planerna skall byn Horno rivas, och en ny by skall
uppföras i anslutning till staden Forst ca 14
kilometer från Horno. Omflyttningen är planerad till
åren 2002 och 2003. Rivning av husen i Horno kommer
att påbörjas år 2003.
Majoriteten av invånarna i Horno är sorber, en
västslavisk folkgrupp som åtnjuter minoritetsskydd
enligt tysk lag. Denna minoritet i Tyskland uppgår
till ca 60 000 personer. Sorberna är främst bosatta
i  delstaterna  Sachsen    (ca 40 000)  och
Brandenburg  (ca 20  000)  i  östra  Tyskland.
Brandenburgs sorbiska minoritet är huvudsakligen
bosatt i Lausitzområdet.  I såväl Sachsens som
Brandenburgs författning återfinns paragrafer där
respektive delstat  särskilt  erkänner sorbernas
rättigheter  (rätt till flagga, språk,  kultur,
representation m.m.) samt bekänner sig till att
värna deras särart. Sorbernas intresseföreningar är
organiserade  via  paraplyorganisationen Domowina
(hemlandet).
Hornos invånare samt sorbernas paraplyorganisation
m.fl.  intressenter  har  prövat  frågan  om
förflyttningen  på flera nivåer inom det tyska
rättsväsendet. Även Europadomstolen för mänskliga
rättigheter har behandlat frågan. De sakärenden som
har varit föremål för överklaganden och besvär har
gällt brunkolsplanen, rambrytningsplan (se nedan),
samhälls- och folkrättsliga frågor för både Hornos
invånare  och  den  sorbiska  minoriteten  samt
övergångsreglerna för den tyska återföreningen. I
samtliga  fall har dessa processer  förts  mot
myndigheter som svarande, och ej mot företaget
Laubag.
Brandenburgs    regering   ansvarar   för
tillståndsgivningen  för  brunkolsbrytning.  Alla
företag som bryter brunkol  måste  upprätta en
huvudbrytningsplan.  Denna  skall  godkännas  av
Brandenburgs  bergsmyndighet  (Oberbergamt).  I
anslutning till huvudbrytningsplanen  kan  denna
myndighet  kräva  att  företaget  tar  fram en
rambrytningsplan vilken sträcker sig över en längre
period och som innehåller information om planerade
aktiviteter. Enligt federal tysk lagstiftning måste
en sådan rambrytningsplan begäras in om brytningen
kräver miljökonsekvensbeskrivning för att tillstånd
skall kunna utfärdas. Den lokala brunkolsplanen tas
fram av Brandenburgs brunkolsutskott och innehåller
krav på hur myndigheterna skall agera och vilka
hänsyn som skall tas. Planen skall även innehålla en
brytnings- och återställandestrategi. Framtagning av
brunkolsplanen skall enligt gällande lagstiftning
ske med allmänhetens delaktighet, bl.a. genom att
samrådsmöten anordnas.
Ett stort antal rättsprocesser i frågan har, som
nyss nämnts, förts under årens lopp. När det gäller
brunkolsplanen  har  motståndarna  till  Hornos
omflyttning  fått  rätt  i  att brunkolsplanens
godkännande fattats på grunder som  inte varit
författningsenliga.  I  september  2001  var
brunkolsplanen   för  Jänschwaldefältet  under
omarbetning.
I juni 2001 avvisade Överförvaltningsdomstolen i
Frankfurt/Oder överklagande av rambrytningsplanen
för Jänschwalde.
I de samhälls- och folkrättsliga frågorna har -
med hänvisning till sorbernas rättigheter enligt
Brandenburgs    konstitution    -    både
Förvaltningsdomstolen    i    Cottbus   och
Överförvaltningsdomstolen i Frankfurt/Oder slagit
fast att dessa rättigheter tillförsäkrar sorberna
rätten till språk och kultur samt rätt att bo i
området men att denna rätt inte omfattar rätten att
bo på en särskild plats.
EG-kommissionen har också avvisat besvär  mot
övergångsreglerna  för  återföreningen  angående
miljökonsekvensbeskrivning för brunkolsbrytning och
elproduktion i östra Tyskland med hänvisning till
att övergångsreglerna är förenliga med EG-rätten.
Både  Laubag  och  Brandenburg  har  utrett
möjligheterna att låta brytningen gå förbi Horno i
syfte att undvika en omflyttning av byn. Båda parter
har kommit till slutsatsen att detta skulle leda
till att brytningen inte kan nå förväntad lönsamhet.
Dock avvisas detta argument av de överklagande som
hävdar att stora rationaliseringar  inom Laubag
förestår de närmaste åren oavsett om Horno rivs
eller ej, vilket kommer att leda till att ett stort
antal sysselsättningstillfällen försvinner  under
åren fram till år 2006. Från detta håll sägs vidare
att för Laubag skulle ett sådant steg - att gå runt
byn i brytningen - inte innebära några tekniska
problem, och det skulle heller inte betyda något för
sysselsättningen.  För  närvarande  sysselsätter
brunkolsutvinningen och elproduktionen i Jänschwalde
omkring 4 000 personer.
Under den östtyska tiden mellan åren 1945 och 1989
omflyttades 71 byar, vilket berörde ca 22 000
personer. Under denna tid togs i princip inga hänsyn
till  personliga  preferenser  eller  materiell
kompensation. Ambitionerna var ej heller så höga när
det  gällde  att hålla samman bygemenskap  och
kulturella enheter. De flesta av dessa personer
flyttades till stora hyreskomplex i utkanten av
städerna. Efter den tyska återföreningen har Laubag
arbetat med program för omflyttning som är mer i
linje  med vad som  kan  anses  vara  socialt
acceptabelt. I omflyttningsprocessen deltar inte
bara Laubag och de som skall flytta utan även
delstatsregeringen  och  representanter  för det
samhälle till vilket den nya bosättningen skall
anslutas. Inriktningen skall vara att adekvata,
familjevänliga   ersättningsfastigheter   utan
skuldsättning  skall erbjudas invånarna och att
insatser skall göras för att samhällslivet och
företagandet skall bevaras och stödjas. Vidare skall
omflyttningsåtgärderna genomföras under en så kort
tid som möjligt. I programmet ingår vidare att
omflyttningen till det nya stället skall  vara
gemensam, att det skall vara ett aktivt deltagande
av berörda människor i att forma det nya samhället
och att dessa skall delta i besluten före, under och
efter omflyttningen. Tysk lagstiftning lägger stort
ansvar på den exploaterande parten att komma till
frivilliga  överenskommelser.  I  samband  med
godkännande av kolbrytningen och därmed de markbehov
som måste tas i anspråk gör delstaten Brandenburg en
marknadsvärdering av mark och fastigheter.  Vid
omflyttningen läggs stor vikt vid att frivilliga
uppgörelser kan nås med fastighetsägarna. Om en
frivillig överenskommelse inte kan erhållas och
exploatören kan visa att alla rimliga åtgärder har
vidtagits för att komma  överens genomförs ett
expropriationsförfarande  av  delstaten,   och
fastigheterna löses in till marknadsvärdet. Den
kompensationsmodell som Laubag använder ger, enligt
uppgift,  en  betydligt  högre  ersättning  än
marknadsvärdet  och  avser  att  resultera  i
ersättningsfastigheter utan ny skuldsättning.
Vattenfall AB uppger att fastighetsägarna i Horno
med något enstaka undantag  redan  har  slutit
principavtal med Laubag om att byta sina fastigheter
mot mark och ekonomisk ersättning som är tillräcklig
för att de skall kunna uppföra nya byggnader. Den
slutliga värderingen  av  ersättningens  storlek
återstår att göra. Från de överklagandes sida hävdas
dock  att  inga  kontrakt  i  samband  med
"tvångsförflyttningen"  till  staden  Forst  har
undertecknats.
Vattenfall har enligt uppgift förvissat sig om att
Laubag innehar de tillstånd som krävs samt att
företaget följer för frågan relevanta lagar och
beslut. Vattenfall gör också bedömningen att Laubag
arbetar efter riktlinjer som uppfyller alla rimliga
krav när det gäller frågorna om ersättning till
enskilda som drabbas av intrång. Det understryks
också att Laubag uppfyller de krav som ställs i
Vattenfalls miljöpolicy. I denna miljöpolicy sägs
bl.a. att företagets "agerande präglas av respekt
för kultur, seder och värderingar i de länder där vi
verkar i enlighet med vår etiska grundsyn".

*Utskottets ställningstagande


*Utskottet vill i sitt ställningstagande anföra tre
bevekelsegrunder: de principiella, de affärsmässiga
och de etiska aspekterna  som  följer  av det
engagemang som Vattenfall AB i dagsläget har i
Tyskland.

Den principiella synpunkten berörs både i motion
2001/02:N332 (mp, kd, c, fp, v) och i motion
2001/02:N367 (fp). I den förstnämnda motionen sägs
att riksdagen skall besluta att regeringen genom
ägardirektiv  skall ålägga Vattenfall att vidta
åtgärder så att byn Horno skyddas, och i den senare
motionen uttalas att riksdagen skall tillkännage att
regeringen bör ta upp en diskussion med Vattenfall
om agerandet i byn Horno. I båda fallen efterfrågas
sålunda ett aktivt handlande både från riksdag och
regering för att påverka Vattenfall att fatta beslut
i en enskild fråga i bolagets verksamhet. Med
anledning av denna begäran vill utskottet anföra
följande. Staten är ägare till Vattenfall AB och
bestämmer  de övergripande målen för företagets
verksamhet och tillsätter en styrelse som skall
tillse att bolaget uppfyller dessa mål. Bolagets
verksamhet bestäms i bolagsordningen. Vattenfall är
ett företag som tillhör den grupp av statliga bolag
som verkar under marknadsmässiga villkor och krav.
Den statliga ägarpolitiken  utgår  således från
marknadsmässiga krav. Här måste ägaren utvärdera
lönsamheten hos företaget och avgöra om företaget
producerar   en    acceptabel   avkastning.
Företagsledningarna agerar  på  konkurrensutsatta
marknader och måste ta fullt ansvar  för  den
operativa  ledningen av verksamheten. Ledningens
skötsel  av  företaget  får  sedan  prövas  av
bolagsstämman. Detta gäller alltså även beträffande
Vattenfall.  *Utskottets  slutsats  av  detta
principiella resonemang är att det är upp till
Vattenfalls ledning och styrelse att besluta i
frågan om den operativa verksamheten i Tyskland.
Den  affärsmässiga  aspekten  berörs i motion
2001/02:N273 (mp) i vilken yrkas att Sverige inte
skall engagera sig i brunkolsbrytning i Tyskland.
Något skäl för att uttala att Vattenfall skall
upphöra med denna verksamhet i Tyskland finns inte.
I samtliga de tre motioner som här är aktuella
finns  synpunkter  på  de etiska aspekterna av
flyttningen av byn Horno som ligger i brunkolsfältet
Jänschwalde.  Utskottet  kan  konstatera  att
brunkolsbrytningen   innebär   en  ofrånkomlig
omflyttning och rivning av fastigheter. Som tidigare
sagts har detta varit verklighet i framför allt
östra Tyskland under mycket lång tid. I Sverige har
likartade intressekonflikter uppstått  vid t.ex.
utbyggnad av vattenkraft i Norrland. Ofrånkomligt är
att fler byar kommer att påverkas av den fortsatta
brytningsverksamheten. I Tyskland har en omfattande
lagstiftning  byggts  upp  som  en  följd  av
brytningsverksamheten. Vattenfall har  att följa
landets lagar samt den miljöpolicy och den etiska
policy som företaget arbetar efter.
Med hänsyn till  vad  som  anförts avstyrker
*utskottet samtliga här behandlade motionsyrkanden.

Ändringar av övergångsbestämmelser i
ellagen


*Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag om
förlängning  av  övergångsbestämmelser  i
ellagen för vissa elproducenter till utgången
av år 2002.

Propositionen


Genom ändringar i ellagen (1997:857), vilka trädde i
kraft den 1 november 1999, infördes nya regler om
mätning av överförd el. Huvudregeln är att mängden
överförd el och dess fördelning över tiden skall
mätas. Mätningen sker, vad gäller uttagen el, i
elanvändarens uttagspunkt och, vad gäller inmatad
el,    i    producentens   inmatningspunkt.
Nätkoncessionsinnehavaren   har  ansvaret  för
mätningen. För att kunna fullgöra denna skyldighet
måste  nätkoncessionsinnehavaren  installera  en
mätutrustning i relevanta mätpunkter.

Samtidigt  med  denna  huvudregel infördes en
undantagsregel, som i praktiken omfattar i stort
sett alla elanvändare. Undantagsregeln innebär att
mängden överförd el och dess fördelning över tiden
inte behöver mätas i uttagspunkterna hos dessa
elanvändare utan i stället får schablonberäknas på
visst sätt. Innebörden av huvudregeln är därför i
praktiken att mätning med mätutrustning skall ske
dels i inmatningspunkten hos samtliga producenter,
dels i uttagspunkten hos endast de allra största
elanvändarna, som utgör cirka en halv procent av
samtliga  elanvändare.  Innan  dessa  ändringar
genomfördes hade regelverket om mätning av överförd
el en annan utformning. Vad gällde uttagspunkten hos
de flesta elanvändare  skedde mätningen på ett
betydligt enklare sätt än enligt den nuvarande
huvudregeln, vilket endast krävde en mycket enkel
elmätare.  Vad  beträffade inmatningspunkten hos
producenter saknades uttryckliga bestämmelser om
mätning. I inmatningspunkten  hos  alla  större
producenter skedde dock mätningen i enlighet med den
nuvarande huvudregeln. Däremot var det vanligt att
mätningen i  inmatningspunkter  skedde  på  ett
förenklat  sätt  med  en enkel mätare hos små
elproducenter.
Genom de nämnda ändringarna i ellagen kom ett
antal elanvändare  och ett betydande antal små
producenter, vilkas uttag  respektive  inmatning
dittills mätts på ett förenklat sätt, att omfattas
av den nya huvudregeln. Av detta följde att berörda
nätkoncessionsinnehavare  blev   skyldiga  att
installera en avancerad och dyrbar mätutrustning i
de berörda uttags- respektive inmatningspunkterna.
För att ge berörda nätkoncessionsinnehavare  en
rimlig  tid  att genomföra dessa installationer
föreskrevs i övergångsbestämmelserna till ändringen
i ellagen att uttagen respektive inmatningen hos
dessa elkunder fick schablonberäknas enligt den nya
undantagsregeln till utgången av år 2001.
Vad  gäller  berörda  elanvändare  är  denna
övergångstid väl avvägd. Dock är läget annorlunda
vad gäller små elproducenter. I en rapport i mars
2000   om   uppföljning  av  reformen  med
schablonberäkning  påtalade Energimyndigheten att
kostnaden för mätutrustning, dess installation i
berörda inmatningspunkter samt drift och underhåll
inte står i rimlig proportion till den energimängd
som produceras i små produktionsanläggningar. I
rapporten föreslog därför  Energimyndigheten att
sådana produktionsanläggningar skall undantas från
den nya huvudregeln om mätning. På grundval av
Energimyndighetens förslag och inkomna remissvar
avser regeringen att under hösten 2001 förelägga
riksdagen förslag till nya regler om mätning av
inmatad el från små produktionsanläggningar. Dessa
regler kommer inte att kunna träda i kraft före
utgången av år 2001. Därför bör respittiden för
nätkoncessionsinnehavare    att    installera
mätutrustning i dessa inmatningspunkter förlängas
med ett år.

*Utskottets ställningstagande


*Utskottet har inget att erinra mot regeringens
förslag som därmed tillstyrks.Reservationer


*Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i *utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.

· Bedömning av regeringens
resultatredovisning (punkt 1)

·
av Göran Hägglund (kd), Karin Falkmer (m), Ola
Karlsson (m), Inger Strömbom (kd), Ola Sundell
(m), Eva Flyborg (fp) och Stefan Hagfeldt (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 1.


Ställningstagande


Vi anser att den del av *utskottets ställningstagande
som  börjar  med  "När  det"  och  slutar med
"energipolitiskt  omställningsprogram"  borde  ha
följande lydelse:

Resultatredovisningen  visar  med all önskvärd
tydlighet att regeringens arbete med omställningen
av energisystemet inte leder till de uppsatta målen.
Den bristande  måluppfyllelsen och den fortsatt
felaktiga inriktningen på politiken hotar att leda
till allvarliga konsekvenser för vårt land, både
miljömässiga och ekonomiska. Det är därför dags att
avveckla den gamla typen av energipolitik som bland
annat omställningsprogrammet  ger  uttryck  för.
Energipolitiken  behöver  anpassas  till  den
avreglerade energimarknadens villkor. Vi motsätter
oss den bidragspolitik som avvecklingen fört med
sig. Staten skall inte, förutom att fastställa
villkoren eller spelreglerna för energimarknadens
aktörer,  försöka  styra  vilken  teknik  eller
produktionsform som skall utvecklas. Detta  bör
riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

2. Riktlinjer för energipolitiken (punkt 2)

av Karin Falkmer (m), Ola Karlsson (m), Ola
Sundell (m), Eva Flyborg (fp) och Stefan Hagfeldt
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att *utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 2. Därmed
bifaller  riksdagen  motionerna  2001/02:N213
yrkandena  1-5  och  11-13,  2001/02:N225,
2001/02:N267 yrkande 27 och 2001/02:N367 yrkande
1, bifaller delvis motion 2001/02:N371 yrkandena
1 och 2 och avslår motionerna 2001/02:N253 och
2001/02:N366 yrkandena 2-11.


Ställningstagande


Vi anser att 1997 års energipolitiska beslut om en
förtida kärnkraftsavveckling skall upphävas. Enligt
vår  mening leder den förtida avvecklingen  av
kärnkraften till allvarliga negativa konsekvenser
för samhällsekonomin, sysselsättningen och miljön.
Avvecklingen riskerar att driva upp kostnadsläget
för den svenska industrin, vilket med särskild kraft
kommer att drabba den elintensiva industrin. Det
finns mycket starka skäl för att genomföra en bred
konsekvensbeskrivning av kommande  effekter  för
miljön av en kärnkraftsavveckling i Sverige. I denna
analys bör ingå att belysa bl.a. konsekvenserna av
ett ökat beroende av el från exempelvis danska kol-
och oljebaserade elproduktionsenheter.

En ny inriktning på energipolitiken måste nu komma
till stånd. Energipolitiken är ett instrument för
att nå övergripande mål som konkurrenskraft, god
miljö och välfärd. Varje energislag skall användas
där det är mest effektivt, och detta skall ske på en
fri, konkurrensutsatt energimarknad.
Enligt vår mening bör därför följande principer
vara vägledande för en förändrad energipolitik.
Statens roll bör inskränkas till att fastställa de
spelregler som skall gälla på marknaden i allmänhet
och i synnerhet vad gäller miljö, säkerhet och
beredskap. Staten skall inte styra över vilken
teknik eller produktionsform som skall utvecklas.
Därför måste spelreglerna vad gäller miljö- och
säkerhetsaspekter vara genomtänkta och så generella
som möjligt. I den utökade fria konkurrens mellan
energislagen som då kommer att gälla vinner de
energislag som klarar miljö- och säkerhetsaspekter
på ett kostnadseffektivt sätt. På så sätt kan
utvecklingen av ny energiteknik gynnas, samtidigt
som de övergripande målen  för  energipolitiken
uppnås.
När  det  gäller kärnkraftens roll i en  ny
energipolitik  skall   principen   vara  att
kraftföretagen  skall  få  fortsätta  att driva
kärnkraftverken så länge de klarar de högt ställda
säkerhetskraven. En eventuell kärnkraftsavveckling
skall styras av när kraftföretagen bedömer att det
inte längre är lönsamt att göra de investeringar som
krävs för att få tillstånd till fortsatt drift.
Vattenfall är en viktig aktör i det svenska
energisystemet. Stora värden har byggts upp inom
bolaget som måste hanteras på ett effektivt sätt.
Ägandet i form av en politiserad styrelse och en
politisk styrning av bolaget påverkar trovärdigheten
och effektiviteten. På den avreglerade marknaden har
en statlig aktör som Vattenfall en mindre finansiell
handlingsfrihet än medtävlarna. Omstruktureringen av
europeiska kraftbolag pågår nu för fullt, och en
framtida struktur beräknas vara tydlig om ett till
två år. För att inte gå miste om bolagets kompetens
och  möjligheter  att  konkurrera  på  den
internationella marknaden är det därför av yttersta
vikt  att  Vattenfall  börsintroduceras  och
privatiseras.  Enligt  *utskottets  mening  skall
Vattenfall vara ett strikt affärsmässigt bolag som
deltar i konkurrensen på jämbördiga villkor med
andra kraftproducenter.
Vi  anser  att  risken  för  terrordåd  mot
kärnkraftverk är ett hot som måste tas på största
allvar. Samtidigt är detta en realitet som Sverige
delar med en stor del av Europas länder. Statens
kärnkraftinspektion (SKI) har fortlöpande kontakter
med  kärnkraftsindustrin   när   det  gäller
beskaffenheten  i  det  fysiska  skyddet  av
anläggningarna. Enligt uppgift  har  SKI  också
kontakter    med    Luftfartsverket    och
Luftfartsinspektionen vad avser allmänna åtgärder
mot   flygburen   terrorverksamhet  och  med
Säkerhetspolisen (SÄPO) i frågor som hänför sig till
hotbilden mot svenska kärntekniska anläggningar. SKI
är  också  involverat  i  ett  intensifierat
internationellt  samarbete  med  anledning  av
händelserna i New York och Washington  den 11
september 2001. Dock kan inte, enligt vår mening,
dessa  risker  motivera en  snabbavveckling  av
kärnkraften.
Vi vill bestämt avvisa den syn som uttrycks i
motion 2001/02:N366 (mp) om hur ekonomiska styrmedel
skall användas inom energipolitiken. Att introducera
administrativa och ekonomiska styrmedel av sådan
omfattning och verkan för att åstadkomma en total
omställning av energisystemet till elproduktion med
förnybara energislag och en slutgiltig avveckling
till år 2010 är enligt vår uppfattning fullständigt
orealistiskt. En sådan energipolitik skulle  få
förödande konsekvenser för svenskt näringsliv och
därmed   för  sysselsättning,  välfärd   och
konkurrenskraft. Det skulle leda till mycket stora
svårigheter - till följd  av ett alltför högt
kostnadsläge - för den svenska industrin att klara
konkurrensen  på  den  globala  marknaden  där
konsekvenserna för den elintensiva industrin skulle
innebära nästintill utslagning.
Med det anförda föreslår vi att riksdagen bifaller
här berörda yrkanden i motionerna 2001/02:N213 (m),
2001/02:N225 (m), 2001/02:N267 (fp) och 2001/02:N367
(fp). Det sagda ligger delvis i linje med vad som i
denna del anförs i motion 2001/02:N371 (kd). Övriga
behandlade motionsyrkanden anstyrks.

3. Riktlinjer för energipolitiken (punkt 2)

av Göran Hägglund och Inger Strömbom (båda kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 3. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:N371 yrkandena
1 och 2, bifaller delvis motionerna 2001/02:N213
yrkandena  1-5  och  11-13,  2001/02:N225,
2001/02:N267 yrkande 27 och 2001/02:N367 yrkande
1  och  avslår  motionerna 2001/02:N253  och
2001/02:N366 yrkandena 2-11.


Ställningstagande


Vi anser att målet för energipolitiken bör vara att
åstadkomma ett ekologiskt uthålligt energisystem,
där den negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö
är så liten som möjligt. Sveriges energiförsörjning
skall tryggas genom en långsiktig och medveten
energipolitik med fasta spelregler där inhemska
förnybara energikällor och bränslen utgör en växande
bas. Investeringar i biobränslebaserad kraftvärme,
vindkraftverk  och småskalig  vattenkraft  måste
stödjas liksom den  fortsatta  utvecklingen  av
solenergi  och  ny  teknik.  En  fortlöpande
eleffektivisering, utveckling och ett successivt
införande  av  förnybar  energiproduktion  gör
elproduktion  från  kärnkraft överflödig och så
småningom också de energisystem  som bygger på
fossila  bränslen.  Målet  skall  vara  ett
omställningsarbete som syftar till att bygga ett
ekologiskt uthålligt energisystem utan drastiska
prisförändringar, risk för  elbrist  och därmed
ytterligare  påfrestningar  på  välfärd  och
sysselsättning.  Industri  och  hushåll  skall
garanteras  säkra  elleveranser  till  fortsatt
konkurrenskraftiga och rimliga priser.

Den avreglerade elmarknaden och stängningen av
Barsebäcks första reaktor har försatt Vattenfall AB
i  en  ny  situation. Företaget har expanderat
kraftigt, främst i Norden, Polen och Tyskland.
Samtidigt har avyttringar skett av anläggningar både
utomlands och i Sverige. Målet är att bli ett
ledande europeiskt energiföretag. Kristdemokraterna
anser att Vattenfalls framtida kapitalbehov under
inga omständigheter kan eller skall täckas genom
ägartillskott.  Vi  anser  att  företaget  bör
privatiseras, helt eller delvis.
Vi  anser  att  risken  för  terrordåd  mot
kärnkraftverk är ett hot som måste tas på största
allvar. Samtidigt är detta en realitet som Sverige
delar med en stor del av Europas länder. Statens
kärnkraftinspektion (SKI) har fortlöpande kontakter
med  kärnkraftsindustrin   när   det  gäller
beskaffenheten  i  det  fysiska  skyddet  av
anläggningarna. Enligt uppgift  har  SKI  också
kontakter    med    Luftfartsverket    och
Luftfartsinspektionen vad avser allmänna åtgärder
mot   flygburen   terrorverksamhet  och  med
Säkerhetspolisen (SÄPO) i frågor som hänför sig till
hotbilden mot svenska kärntekniska anläggningar. SKI
är  också  involverat  i  ett  intensifierat
internationellt  samarbete  med  anledning  av
händelserna i New York och Washington  den 11
september 2001. Dock kan inte, enligt vår mening,
dessa  risker  motivera en  snabbavveckling  av
kärnkraften.
Vi vill bestämt avvisa den syn som uttrycks i
motion 2001/02:N366 (mp) om hur ekonomiska styrmedel
skall användas inom energipolitiken. Att introducera
administrativa och ekonomiska styrmedel av sådan
omfattning och verkan för att åstadkomma en total
omställning av energisystemet till elproduktion med
förnybara energislag och en slutgiltig avveckling
till år 2010 är enligt vår uppfattning fullständigt
orealistiskt. En sådan energipolitik skulle  få
förödande konsekvenser för svenskt näringsliv och
därmed   för  sysselsättning,  välfärd   och
konkurrenskraft. Det skulle leda till mycket stora
svårigheter - till följd  av ett alltför högt
kostnadsläge - för den svenska industrin att klara
konkurrensen  på  den  globala  marknaden  där
konsekvenserna för den elintensiva industrin skulle
innebära nästintill utslagning.
Med det anförda föreslår vi att riksdagen bifaller
här aktuella yrkanden i motion 2001/02:N371 (kd).
Det sagda ligger delvis i linje med vad som i
aktuell del anförs i motionerna 2001/02:N213 (m),
2001/02:N225 (m), 2001/02:N267 (fp) och 2001/02:N367
(fp). Övriga behandlade motioner avstyrks i berörda
delar.

· Riktlinjer för energipolitiken
(punkt 2)

·
av Ingegerd Saarinen (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 4. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:N366 yrkandena
2-11, bifaller delvis motion 2001/02:N253 och
avslår motionerna 2001/02:N213 yrkandena 1-5 och
11-13, 2001/02:N225, 2001/02:N267 yrkande 27,
2001/02:N367 yrkande 1 och motion 2001/02:N371
yrkandena 1 och 2.


Ställningstagande


Jag menar att energisystemet måste genomgå en total
omställning till en elproduktion  med förnybara
energislag  och  en  slutgiltig  avveckling  av
kärnkraften till år 2010. Detta år bör återinföras
som slutår för kärnkraftsavvecklingen. Under de
närmaste fem åren bör minst tre kärnkraftsreaktorer
stängas, samtidigt som  koldioxidutsläppen  från
energisektorn minskar.

Jag anser att den svenska energipolitikens mål
skall vara att, inom ramen  för en ekologiskt
bärkraftig utveckling på kort och lång sikt, skapa
förutsättningar för att förse landet med förnybar
energi på ett sätt som medför att näringslivet ges
konkurrenskraftiga villkor och hushållen får rimliga
totalkostnader. Varje energislag skall långsiktigt
bära sina egna samhällsekonomiska kostnader, även
risk- och  miljökostnader.  Genom  att  anpassa
energisystemet  till  vad  som  är  långsiktigt
ekologiskt  hållbart,  skapas förutsättningar  i
Sverige för såväl en robust ekonomisk utveckling som
en god social utveckling.
Enligt min uppfattning bör  marknadsekonomiska
styrmedel   utnyttjas   för  huvuddelen   av
kärnkraftsavvecklingen. Principen skall vara att
alla energislag skall betala sina fulla kostnader.
Kärnkraften skall påföras kostnader för risker när
det gäller reaktorolyckor och den miljöpåverkan som
finns  i  olika  delar  av  kärnbränslekedjan.
Kärnkraftsproducenterna  skall  betala sina egna
riskkostnader och ta ett fullt skadeståndsansvar i
händelse  av  en  reaktorolycka.  Vidare  skall
produktionsskatten på elektricitet från kärnkraften
höjas så att kärnkraften betalar kostnaderna för
både de kort- och långsiktiga miljöeffekterna. Som
ett komplement till  dessa  verktyg  skall  en
avvecklingslag utnyttjas. Jag vill dock påpeka att
det  energipolitiska  målet  inte  innebär  att
bortfallet av energi skall ersättas fullt ut när
kärnkraften avvecklas. Kompensation skall komma från
dels minskad elanvändning genom konvertering från
eluppvärmning och effektivisering, dels en utbyggnad
av ny elproduktion med förnybara energislag.
Jag  anser  att  risken  för  terrordåd  mot
kärnkraftverk är ett hot som måste tas på största
allvar och som förstärker  argumenten  för  en
omedelbar avveckling av kärnkraften. Riskerna för
attacker mot kärnkraftsanläggningar i tättbefolkade
områden kan inte längre avfärdas som osannolika.
Tvärtom är detta en realitet som vi måste räkna med.
Detta innebär att kalkylen för reaktorolyckor måste
revideras och påverka det kostnadsansvar som måste
påläggas kärnkraftsproducenterna.
Med  det  anförda föreslår jag att riksdagen
bifaller motion 2001/02:N366 (mp) i berörd del. Det
sagda ligger i linje med vad som i denna del anförts
i motion 2001/02:N253 (c). Övriga här aktuella
motionsyrkanden avstyrks.

5. Förnyad prövning av stängningen av Barsebäck
2 (punkt 3)

av Göran Hägglund (kd), Karin Falkmer (m), Ola
Karlsson (m), Inger Strömbom (kd), Ola Sundell
(m), Eva Flyborg (fp) och Stefan Hagfeldt (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 5. Därmed
bifaller  riksdagen  motionerna  2001/02:N35
yrkandena  1,  3,  5  och  7,  2001/02:N36,
2001/02:N38, 2001/02:N39, 2001/02:N40 yrkandena
1-5 och 7 och 2001/02:N371 yrkande 3, avslår
motionerna   2001/02:N34,  2001/02:N37  och
2001/02:N41 yrkandena 1-3 och 5 samt lägger
regeringens   skrivelse   2001/02:22   till
handlingarna.


Ställningstagande


Vi anser att de ökade  koldioxidutsläppen  med
påföljande växthuseffekt är det enskilt största
hotet mot vår livsmiljö. Stängningen av Barsebäck 1
har  inneburit att svensk elförsörjning, miljö,
ekonomi  och  svenskt industriklimat försämrats.
Riksdagens beslut om att stänga den första reaktorn
i Barsebäcksverket togs utan att de ekonomiska
effekterna var kända och i total avsaknad av både
miljökonsekvensanalys   och   samhällsekonomiska
analyser.  Tyvärr  tvingas  vi  konstatera  att
regeringen inte heller nu har redovisat  någon
bedömning av kostnaderna för stängningen av den
andra reaktorn i Barsebäcksverket. Det är en stor
kapitalförstöring att  stänga av väl fungerande
kärnkraft, så länge den är säker och ekonomiskt
försvarbar. Konsekvensen blir att Sverige tvingas
att importera fossilbaserad el från Danmark och
Tyskland och att utsläppen av koldioxid ökar med 24
miljoner  ton  per  år  för  varje  reaktor i
Barsebäcksverket som stängs av. De ökade utsläppen
måste  också  ställas  i  relation  till  de
internationella åtaganden som Sverige har gjort, som
enskild nation och som medlem i EU. Enligt vår
uppfattning måste både en samhällsekonomisk analys
och en bred miljökonsekvensanalys nu omedelbart
genomföras  om  effekterna  av  stängningen  av
Barsebäcksverket.

Trenden är att elförbrukningen ökar och för ett
normalår  kommer  det  att finnas ett avsevärt
importbehov även om Barsebäck 2 är i drift. Sverige
blir  i takt med ökande elförbrukning  alltmer
beroende av elimport. Vi ser en stor risk för att
Sverige i framtiden inte kommer att kunna importera
tillräckligt mycket elektricitet för att undvika en
bristsituation. Med dessa utgångspunkter vore det
mycket märkligt om Sverige medvetet skulle fortsätta
att  driva  en  energipolitik  som  förvärrar
problematiken kring hotande elbrist, risken för akut
effektbrist  samt utsläppen av växthusgaser.  I
stället menar vi  att beslutet om den förtida
avvecklingen av kärnkraften måste upphävas.
Med det anförda föreslår vi att riksdagen bifaller
här aktuella yrkanden i motionerna 2001/02:N35 (kd),
2001/02:N36 (m), 2001/02:N38 (fp), 2001/02:N39 (m),
2001/02:N40 (m) och 2001/02:N371 (kd). Motsvarande
yrkanden i motionerna 2001/02:N34 (v), 2001/02:N37
(c) och 2001/02:N41 (mp) avstyrks.

6. Förnyad prövning av stängningen av Barsebäck
2 (punkt 3)

av Lennart Beijer och Lennart Värmby (båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 6. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:N34, bifaller
delvis motionerna 2001/02:N37 och 2001/02:N41
yrkandena 1-3 och 5 och  avslår  motionerna
2001/02:N35 yrkandena 1, 3, 5 och 7, 2001/02:
N36,  2001/02:N38,  2001/02:N39,  2001/02:N40
yrkandena 1-5 och 7 och 2001/02:N371 yrkande 3
samt lägger regeringens skrivelse 2001/02:22 till
handlingarna.


Ställningstagande


Den grundliga utvärdering som gjordes år 2000 visade
att villkoren för att stänga Barsebäck 2 den 1 juli
2001 inte var uppfyllda. Regeringen har vid årets
analys  funnit  att  skälen för att skjuta på
stängningen av Barsebäck 2 överväger; regeringen
pekar framför  allt  på risken för effektbrist
vintertid. Mot denna bakgrund vill vi erinra om att
arbetet  med  att  åstadkomma  en  fungerande
effekthandel just har påbörjats och kommer att ha en
avgörande betydelse  för  att elmarknaden skall
fungera. Vår bedömning är att Barsebäck 2 kan
stängas om en sådan marknad kommer till stånd.

Vi vill också rikta uppmärksamhet mot en ny aspekt
på säkerheten vid kärnkraftverken som har tillkommit
sedan förra årets riksdagsbehandling av Barsebäck 2,
nämligen att risken för terroristangrepp på denna
typ av anläggningar måste anses ha ökat efter
terrorattackerna i Förenta staterna den 11 september
2001. Vi vill erinra om att Barsebäckverkets läge
nära storstäderna Malmö och Köpenhamn redan tidigare
har varit skäl för att just dessa reaktorer är de
första som skall stängas av.
Vår uppfattning är att en stängning av Barsebäck 2
per den 1 juli 2002 ger en klar signal till
medborgare och näringsliv om att energiomställningen
skall fortsätta. Det betyder att effektivisering,
ökad satsning på kraftvärme och förnyelsebar energi
samtidigt får en starkare ställning och att arbetet
kan bedrivas mer målmedvetet.
Med det anförda föreslår vi att riksdagen helt
bifaller motion 2001/02:N34 (v) samt delvis bifaller
motionerna 2001/02:N37 (c) och 2001/02:N41 (mp).
Övriga här behandlade motioner avstyrks i aktuella
delar.

7. Förnyad prövning av stängningen av Barsebäck
2 (punkt 3)

av Åke Sandström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 7. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:N37, bifaller
delvis motionerna 2001/02:N34 och 2001/02:N41
yrkandena  1-3  och  5,  avslår  motionerna
2001/02:N35 yrkandena 1, 3, 5 och 7, 2001/02:N36,
2001/02:N38, 2001/02:N39, 2001/02:N40 yrkandena
1-5 och 7 och 2001/02:N371 yrkande 3 samt lägger
regeringens   skrivelse   2001/02:22   till
handlingarna.


Ställningstagande


Jag välkomnar att regeringen även framdeles har för
avsikt  att  fortsätta  den  omställning  av
energisystemet som påbörjats och som har varit
lyckosam. Dock vill  jag  erinra  om  att den
energipolitiska uppgörelsen år 1997 innefattade en
stängning av den andra reaktorn i Barsebäck. Enligt
min mening är det viktigt att den andra reaktorn i
Barsebäck stängs innan en ny överenskommelse träder
i kraft. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att
riksdagen i år beslutar  att stänga den andra
reaktorn i Barsebäck under år 2002. Min bedömning är
att det, genom ett sådant beslut i riksdagen, skapas
incitament för marknadens aktörer att arbeta mer
aktivt med energieffektiviseringar och investeringar
i ny energiproduktion.


Med det anförda föreslår jag att riksdagen
bifaller motion 2001/02:N37 (c) samt delvis
bifaller motionerna 2001/02:N34 (v) och
2001/02:N41 (mp). Övriga här behandlade
motioner avstyrks i aktuella delar.

8. Förnyad prövning av stängningen av Barsebäck
2 (punkt 3)

av Ingegerd Saarinen (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 8. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:N41 yrkandena
1-3 och 5, bifaller delvis motionerna 2001/02:N34
och 2001/02:N37, avslår motionerna 2001/02:N35
yrkandena  1,  3,  5  och  7,  2001/02:N36,
2001/02:N38, 2001/02:N39, 2001/02:N40 yrkandena
1-5 och 7 och 2001/02:N371 yrkande 3 samt lägger
regeringens   skrivelse   2001/02:22   till
handlingarna.


Ställningstagande


Jag anser att villkoren för stängningen av Barsebäck
2 skall upphävas. Skälet är att det är ett föråldrat
tänkande  som ligger bakom dessa  villkor.  De
kriterier som regeringen hänvisar till i sitt beslut
att inte stänga av den andra reaktorn i Barsebäck
den 1 juli 2002 är inte beslutade av riksdagen, utan
de är regeringens egen operationalisering av de av
riksdagen beslutade villkoren för denna stängning.
Jag vill anlägga följande två synpunkter.

För det första är effektbalansen ett marknads- och
kontraktsproblem, dvs. en fråga om leveranssäkerhet.
Har en elleverantör åtagit sig att leverera el vid
en viss tidpunkt är det dennes skyldighet att vidta
sådana åtgärder att leverans kan garanteras vid den
kontrakterade tidpunkten. Jag menar att det är fullt
rimligt att införa ett regelverk som tydliggör ett
sådant ansvar från den 1 juli 2002.
För det andra måste en rad kraftfulla åtgärder
vidtas för att motverka miljö- och klimatproblemen
vid  en  avstängning.  Det  är nödvändigt  att
effektivisera och minska elförbrukningen, liksom att
ställa om till förnybara och mer miljövänliga sätt
att framställa elektricitet.
Jag anser också att den redovisning som regeringen
skall förelägga riksdagen år 2003 - för den händelse
Barsebäck 2 inte redan då är stängd - också skall
innefatta analyser av miljökonsekvenserna av såväl
fortsatt drift som effekter av uranbrytningen i
berörda  länder.  Min  uppfattning är  att  en
ytterligare tidsförskjutning  av avvecklingen av
Barsebäck 2 skapar otydlighet om statsmakternas
verkliga avsikter; detta kan leda till en tveksamhet
hos  aktörerna  på marknaden att ta nödvändiga
initiativ för fortsatt energieffektivisering och
introduktion av förnybara energikällor.
Enligt min mening måste också uppmärksamhet riktas
mot en ny aspekt på säkerheten vid kärnkraftverken
som  har  tillkommit  sedan   förra  årets
riksdagsbehandling av Barsebäck 2, nämligen att
risken  för  terroristangrepp på denna typ  av
anläggningar  måste  anses  ha  ökat  efter
terrorattackerna i Förenta staterna den 11 september
2001. Jag vill erinra om att Barsebäckverkets läge
nära storstäderna Malmö och Köpenhamn redan tidigare
har varit skäl för att just dessa reaktorer är de
första som skall stängas av.
Mot denna bakgrund anser jag att det i dag inte
finns några hinder för att verkställa den redan
beslutade stängningen av Barsebäck 2 före den 1 juli
2002.
Med det anförda föreslår jag att riksdagen helt
bifaller  motion  2001/02:N41  (mp) samt delvis
bifaller motionerna 2001/02:N34 (v) och 2001/02:N37
(c). Övriga här behandlade motioner avstyrks i
aktuella delar.

· Vattenfall AB och
brunkolsbrytning i Tyskland
(punkt 6)

·
av Göran Hägglund (kd), Inger Strömbom (kd),
Ingegerd Saarinen (mp), Åke Sandström (c) och Eva
Flyborg (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförts i reservation 9. Därmed
bifaller riksdagen  motion  2001/02:N332  och
bifaller  delvis motionerna  2001/02:N273 och
2001/02:N367 yrkande 3.


Ställningstagande


Vi anser att brunkolsbrytning och användning av
brunkol är en verksamhet som är oförenlig med en
ekologiskt och socialt hållbar framtidsstrategi. En
stor del av brunkolsbrytningen i östra Tyskland
pågår inom de områden där den sorbiska minoriteten
bor. Brunkolsbrytning innebär både en storskalig
landskaps- och miljöförstöring och ett hot mot den
västslaviska folkgruppen  sorbernas  kultur. Den
sorbiska  byn  Horno  ligger mitt i det stora
brunkolsfältet Jänschwalde, och den skall nu rivas
för att lämna plats åt den fortsatta expansionen av
brunkolsbrytningen. Vi menar att det finns flera
utarbetade alternativ för att förhindra ödeläggelsen
av byn och tvångsförflyttningen av dess invånare.
Trots att Vattenfall i sin miljöpolicy uttalar att
företagets "agerande präglas av respekt för kultur,
seder och värderingar i de länder där vi verkar i
enlighet med vår etiska grundsyn" är det uppenbart
att bolaget i denna fråga inte har tagit mänskliga
och miljömässiga hänsyn. Vår uppfattning är att
riksdagen  skall  besluta  att regeringen genom
ägardirektiv skall ålägga Vattenfall att leva upp
till  sina  egna  miljöetiska krav så att den
kulturminnesmärkta sorbiska byn Horno skyddas och en
tvångsförflyttning av dess invånare förhindras.

Vi menar också att frågan  om  de  statliga
företagens etiska förhållningssätt måste resas. De
stora svenska privata företagen har för länge sedan
insett behovet av att utveckla etiska och sociala
principer för verksamheten och ställer också krav på
underleverantörerna. De har insett att det handlar
om företagets överlevnad och att det inte längre
räcker med att företaget har  en  miljö-  och
jämställdhetspolicy. Om inte en etisk policy finns i
vart och ett av de statliga företagen bör regeringen
visa ansvar genom att snarast ge ägardirektiv och
kräva en sådan. Varje företags etiska policy bör
sedan redovisas i årsberättelsen. I regeringens
årliga redogörelse för statligt ägda företag bör
även anges om företaget har en etisk policy på samma
sätt som det i dag nämns om miljöarbetet, mångfald
och jämställdhet.
Vattenfall står nu inför utplåning av en liten,
kulturellt mycket värdefull sorbisk by. Om byn
utplånas bryter Vattenfall  inte mot tysk lag.
Företaget har ingen etisk policy, men hade företaget
haft en sådan hade det varit tvunget att offentligt
redovisa  en  etisk  värdering  av beslutet  i
förhållande till denna policy.
Med det anförda föreslår vi att riksdagen helt
bifaller motion 2001/02: N332 (mp, kd, c, fp, v).
Det sagda ligger också väl i linje med vad som sägs
i motionerna  2001/02:N273 (mp) och 2001/02:N367
(fp).

Särskilda yttranden


Utskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1. Förnyad prövning av stängningen av Barsebäck
2 (punkt 3)

av Lennart Beijer och Lennart Värmby (båda v).

I  den  händelse  att  vårt  förslag  till
ställningstagande från utskottets  sida när det
gäller regeringens skrivelse om en förnyad prövning
av  stängningen av Barsebäck 2 (reservation 6)
avvisas i den förberedande voteringen i kammaren
vill vi deklarera vår avsikt att i den sista
röstningsomgången  stödja  det  alternativ  som
företräds av Socialdemokraterna. Med hänvisning till
det majoritetsförhållande som råder i riksdagen
skulle annars det alternativ som förespråkas av
företrädarna   för  Moderata  samlingspartiet,
Kristdemokraterna  och  Folkpartiet  kunna  bli
riksdagens beslut. För oss och för Vänsterpartiet
skulle ett sådant voteringsutfall vara oacceptabelt,
och  detta  gör  att  vi  i  den  slutliga
röstningsomgången   kommer    att    stödja
Socialdemokraterna.


2. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi
(punkt 4)

av Karin Falkmer, Ola Karlsson, Ola Sundell och
Stefan Hagfeldt (alla m).

Den 9 november 2001 beslöt en majoritet i riksdagens
finansutskott  bestående  av  företrädare  för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
att  förorda  ekonomiska  ramar  för  de olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten och en
beräkning av statens inkomster avseende år 2002.
Samtidigt beslutades om preliminära utgiftstak för
åren 2003 och 2004.

Moderata  samlingspartiet  har  i  parti- och
kommittémotioner förordat en annan inriktning av den
ekonomiska  politiken  och budgetpolitiken.  Ett
övergripande mål för den ekonomiska politiken bör
vara en sänkt utgiftskvot. För detta krävs såväl en
moderniserad arbetsmarknad och avregleringar som
sänkta skatter och lägre offentliga utgifter. Våra
förslag syftar också till att skapa förutsättningar
för ett ekonomiskt, kulturellt och socialt växande
Sverige. Vi vill satsa på en utbildning som ger alla
större möjligheter till ett rikare liv. Genom en
större enskild  sektor och ett starkare civilt
samhälle kan både företag och människor växa. Ännu
fler kan komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Den  sociala  tryggheten  ökar  också  i andra
bemärkelser  genom att hushållen får en större
ekonomisk självständighet. Friheten att välja bidrar
till mångfald, en bättre kvalitet och en större
trygghet. De enskilda människorna får ett större
inflytande över sina liv.
Vi har föreslagit en långtgående växling från
subventioner  och  bidrag  till   omfattande
skattesänkningar  för  alla,  främst  låg-  och
medelinkomsttagare. Samtidigt värnar vi de människor
som är i störst behov av gemensamma insatser och som
har små eller inga möjligheter att påverka sin egen
situation. Vi slår också fast att det allmänna skall
tillföras resurser för att på ett tillfredsställande
sätt kunna genomföra de uppgifter som måste vara
gemensamma. Avsevärda resurser tillförs t.ex. för
att bryta den ökade sjukfrånvaron och de ökande
förtidspensioneringarna.
Vårt budgetalternativ - med våra förslag till
utgiftstak, anslagsfördelning och skatteförändringar
- bör ses som en helhet där inte någon eller några
delar kan brytas ut och behandlas isolerat från de
andra. När en majoritet i finans*utskottet har ställt
sig bakom regeringens förslag till ramar för de
olika utgiftsområdena och därmed valt en annan
inriktning av politiken, deltar vi inte i det nu
aktuella  beslutet  om  anslagsfördelning  inom
utgiftsområde 21 Energi.
Våra principiella uppfattningar framgår av våra
reservationer i detta betänkande under momenten
Bedömning  av  regeringens  resultatredovisning,
Riktlinjer för energipolitiken och Förnyad prövning
av stängningen av Barsebäck 2. Den anslagsfördelning
inom utgiftsområdet som vi förordar redovisas i
motion 2001/02:N350 (m) och i bilaga 3. Denna syn på
vilka anslag som bör anvisas för energipolitiska
ändamål bygger på de principiella utgångspunkter som
Moderata samlingspartiet anser  bör  gälla  för
energipolitiken  och  som  framgår  av  motion
2001/02:N213 (m).
Sammanlagt har vi  föreslagit  - med anförda
motiveringar under berörda anslag i detta betänkande
- en minskning av ramen för utgiftsområde 21 Energi
med ca 637 miljoner kronor.

3. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi
(punkt 4)

av Göran Hägglund och Inger Strömbom (båda kd).

Kristdemokraterna har i parti- och kommittémotioner
förordat en annan inriktning av den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken än den regeringen och
dess stödpartier föreslår.

Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på
att    långsiktigt    förbättra    Sveriges
tillväxtförutsättningar genom strukturella reformer
och strategiska skattesänkningar  på arbete och
sparande. Därigenom skapas förutsättningar för att
sysselsättningen  skall  kunna  öka i en sådan
utsträckning att välfärden tryggas för alla. Det
handlar bl.a. om arbetsmarknaden, som måste göras
mer flexibel. Det handlar om skatterna på arbete och
företagande som måste sänkas och på sikt anpassas
till omvärldens betydligt lägre skattetryck. Det
handlar om det svenska konkurrenstrycket som måste
förbättras. Vidare måste den offentliga sektorn
förnyas för att bättre möta konsumenternas/brukarnas
behov och bättre tillvarata personalens kompetens
och  idéer.  Dessutom  måste  valfriheten  inom
familjepolitiken öka, rättsväsendet återupprättas,
pensionärernas ekonomiska  situation stärkas och
infrastrukturen förbättras. Målet med våra reformer
på dessa områden är att skapa förutsättningar för en
uthålligt hög tillväxt, där sysselsättningen kan öka
utan att inflationen tar fart, där den enskildes
valfrihet, personliga ansvar och välfärd kan öka
utan politisk detaljstyrning, där den offentliga
sektorn kan vitaliseras och möta ökande behov utan
att jagas av krympande skattebaser, och där statens
finanser inte kollapsar vid nästa lågkonjunktur.
Eftersom  företrädarna  för  Socialdemokrater,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet den 9 november 2001
i finansutskottet ställt sig bakom ett förslag till
ramar för de olika utgiftsområdena och därmed banat
väg för en annan inriktning av politiken redovisar
vi i detta särskilda yttrande den del av vår politik
som rör utgiftsområde Energi.
Kristdemokraterna  instämmer  i  princip  i
huvuddragen i omställningsprogrammet, men vi är
starkt kritiska mot regeringens handläggning av
frågan om kärnkraftsavvecklingen. Vår uppfattning är
att den första kärnkraftsreaktorn i Barsebäcksverket
borde ha fasats ut först när motsvarande mängd el
tillförts eller sparats bort.
Vi anser att Sveriges energiförsörjning skall
tryggas  genom  en  långsiktig  och  medveten
energipolitik med fasta spelregler där inhemska
förnybara energikällor och bränslen utgör en växande
bas. Vi menar också att de små elproducenterna måste
garanteras långsiktigt rimliga villkor samtidigt som
ny teknik, nya metoder och nya energikällor, såsom
exempelvis solvärme, utvecklas och prövas.
Våra principiella uppfattningar framgår i våra
reservationer i detta betänkande under momenten
Bedömning  av  regeringens  resultatredovisning,
Riktlinjer för energipolitiken och Förnyad prövning
av stängningen av Barsebäck 2.
Den anslagsfördelning inom utgiftsområdet som vi
förordar redovisas i motion 2001/02:N371 (kd) och i
bilaga 3. Sammanlagt har vi föreslagit - med anförda
motiveringar under berörda anslag i detta betänkande
- en minskning av ramen för utgiftsområde 21 Energi
med 107 miljoner kronor år 2002.
Då riksdagens majoritet har en annan inriktning av
politiken deltar vi inte i det nu aktuella beslutet
om anslagsfördelning inom utgiftsområde 21 Energi.

1. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi
(punkt 4)

2.
av Åke Sandström (c).

Centerpartiet har i kommittémotion 2001/02:N304 (c)
i  princip  ställt   sig   positivt   till
energiforskningsstödet och det föreslagna samarbetet
med fordonsindustrin. Jag vill dock erinra om vikten
av  att  ett  utökat  samarbete  med  svensk
fordonsindustri kring utveckling av mer miljövänliga
och energieffektiva  fordon  inte  går ut över
forskning och utveckling inom energiområdet vid
universitet och högskolor.


5. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi
(punkt 4)

av Eva Flyborg (fp).

God tillgång på energi är en förutsättning för
välstånd. Det svenska energisystemet bör successivt
ställas om till att bli ekologiskt hållbart. Det
långsiktiga målet är att såväl fossilt bränsle som
kärnkraft skall fasas ut ur energisystemet och
ersättas  av  ekologiskt hållbara  energikällor.
Omställningen av energisystemet måste ske med hänsyn
till  Sveriges  behov  av  tillväxt  och  ökad
sysselsättning.  Folkpartiet  anser  därför  att
kärnkraften skall utnyttjas under hela sin tekniska
och ekonomiska livslängd. Vi säger därför nej till
regeringens,  och  dess  stödpartiers,  förtida
stängning av kärnkraftverket i Barsebäck. Vi oroar
oss över effekterna av att koldioxidutsläppen ökar
som en följd av avställningen av Barsebäcksverket,
vilket i sin tur medfört en ökad import av el från
kolbaserad produktion i Danmark. Det är därför av
största    vikt    att   en   omfattande
miljökonsekvensbeskrivning av avvecklingen görs, för
att belysa konsekvenserna på såväl kort som lång
sikt.

Mina principiella uppfattningar framgår i mina
reservationer i detta betänkande under momenten
Bedömning  av  regeringens  resultatredovisning,
Riktlinjer för energipolitiken och Förnyad prövning
av stängningen av Barsebäck 2.
Det är mot denna bakgrund som Folkpartiet i
motionerna 2001/02:Fi294 och 2001/02:N367 - med
anförda motiveringar under berörda anslag i detta
betänkande - har föreslagit en sammanlagd minskning
av ramen för utgiftsområde 21 Energi med ca 1 400
miljoner kronor år 2002.
Då riksdagens majoritet har en annan inriktning av
politiken deltar jag inte i det nu aktuella beslutet
om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 21 Energi.
bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Proposition 2001/02:1 (utgiftsområde
21 Energi)

Regeringen föreslår

1. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1999:770) om ändring i ellagen
(1997:857),

2. att riksdagen  godkänner en ändring av den
ekonomiska planeringsram som regeringen föreslog i
samband med 1997 års energipolitiska beslut (prop.
1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272)
som innebär att fördelningen mellan de ekonomiska
resurserna för vindkraftverk och miljövänliga,
småskaliga  vattenkraftverk  upphör att  gälla
(avsnitt 8.1.3),

3. att riksdagen godkänner att investeringsbidraget
för vindkraftverk och miljövänliga, småskaliga
vattenkraftverk  uppgår  till  10  %  av
investeringskostnaden för år 2002 (avsnitt 8.1.3),

4. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002, i fråga om ramanslaget 35:5 Energiforskning,
besluta  om  åtgärder som, inklusive tidigare
åtaganden, innebär utgifter på högst 827 000 000
kronor under perioden 2003-2006 (avsnitt 8.1.5),

5. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002,   i   fråga  om  ramanslaget  35:6
Energiteknikstöd,  besluta  om  åtgärder  som,
inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter på
högst 385 000 000 kronor under perioden 2003-2006
(avsnitt 8.1.6),

6. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002, i fråga om ramanslaget 35:7 Introduktion av
ny  energiteknik, besluta  om  åtgärder  som,
inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter på
högst 530 000 000 kronor under perioden 2003-2006
(avsnitt 8.1.7),

7. att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2002, i fråga om ramanslaget 35:8 Energipolitiskt
motiverade internationella klimatinsatser, besluta
om åtgärder som, inklusive tidigare åtaganden,
innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor under
perioden 2003-2005 (avsnitt 8.1.8),

8. att riksdagen godkänner investeringsplanen för
Affärsverkskoncernen svenska kraftnät för perioden
2002-2004 (avsnitt 8.2.1),

9.  att riksdagen godkänner vad regeringen har
föreslagit under avsnitt 8.2.2,

10. att  riksdagen för budgetåret 2002 anvisar
anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt
uppställning i bilaga 3.


Skrivelse 2001/02:22


I skrivelse 2001/02:22 redovisar regeringen sin
bedömning av om villkoren för stängning av den andra
reaktorn i Barsebäck är uppfyllda.


Motioner med anledning av skrivelse
2001/02:22


2001/02:N34 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  att  den  andra
kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av
senast den 1 juli 2002.

2001/02:N35 av Inger Strömbom m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om energipolitikens
inriktning och resultatet av det energipolitiska
programmet.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen  anförs  om  att  en
miljökonsekvensanalys  och en ekonomisk analys
måste göras innan beslut om stängning av Barsebäck
2 fattas.

5. Riksdagen tillkännager som sin mening vad i
motionen   anförs   om   den   förnybara
energiproduktionen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen vad i
motionen anförs om den nationella politiken och
energifrågorna i EU.

2001/02:N36 av Per Westerberg m.fl. (m):

1. Riksdagen beslutar riva upp beslutet om en
förtida avveckling av kärnkraften.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
energipolitik som underlättar tillkomsten av ny
el- och energiproduktion.

2001/02:N37 av Åke Sandström m.fl. (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om stängning av Barsebäck 2
under år 2002.

2001/02:N38 av Eva Flyborg m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen  anförs  om  att  en
åtalsbestämd avvecklingspolitik ej kan accepteras.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om omfattningen och
inriktningen av omställningsåtgärder för att
möjliggöra en stängning av Barsebäck 2.

2001/02:N39 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m):

Riksdagen beslutar att riva upp beslutet om en
förtida kärnkraftsavveckling i enlighet med vad som
i motionen anförs.

2001/02:N40 av Roy Hansson (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om elproduktion.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om effektbalansen och
förnyad prövning 2003.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om klimatpåverkan.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om elproduktionens
påverkan på hälsan.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om återstart av
Barsebäck 1.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om effektskatt på
kärnkraftsel.

2001/02:N41 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp):

1. Riksdagen beslutar att villkoret för stängningen
av Barsebäck 2 upphävs.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om att full
leveranssäkerhet bör vara etablerad på elmarknaden
senast den 1 juli 2002.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att Barsebäck 2 skall stängas före den 1
juli 2002.

5. För den händelse att riksdagen ej beslutar i
enlighet med Miljöpartiets förslag under punkt 3,
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att regeringen skall redovisa resultatet av
vidtagna åtgärder  och  sin  bedömning av om
tillräckliga förändringar skett.

Motioner från allmänna
motionstiden


2001/02:Fi294 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

20. (delvis) Riksdagen anvisar för budgetåret 2002
anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt
uppställning i motionen.

2001/02:MJ339 av Eskil Erlandsson m.fl. (c):

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av fortsatt
forskning kring, och praktisk tillämpning av,
energi- och drivmedelsframställning ur skogsråvara.

2001/02:MJ521 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

20. Riksdagen anvisar med ändringar i förhållande
till  regeringens  förslag  anslagen  inom
utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i
motionen.

2001/02:N213 av Bo Lundgren m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om statens roll i
energiförsörjningen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om långsiktighet i
energipolitiken.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om övergripande mål
med energipolitiken.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om marknadsstyrd
utveckling och avveckling.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om principer för
skatter, subventioner och stöd.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om privatisering av
Vattenfall AB.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en  förtida
avveckling av kärnkraften.

13. Riksdagen beslutar att riva upp beslutet om en
förtida kärnkraftsavveckling.

2001/02:N225 av Ingvar Eriksson och Liselotte Wågö
(m):

1. Riksdagen  begär att regeringen lägger fram
förslag till en bred miljökonsekvensanalys av vad
den aviserade kärnkraftsavvecklingen innebär för
miljön.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  ökade
koldioxidutsläpp vid en kärnkraftsavveckling i
Sverige.

3.  Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag om ny folkomröstning kring användandet av
de svenska kärnkraftsreaktorerna.

2001/02:N253 av Rigmor Stenmark (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i motionen  anförs  om  att  intensifiera
avvecklingen av kärnkraftverk.

2001/02:N267 av Eva Flyborg m.fl. (fp):

27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en stark och
uthållig energipolitik.

2001/02:N273 av Ewa Larsson (mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att Sverige inte skall
engagera sig i brunkolsbrytningen i Tyskland.

2001/02:N304 av Åke Sandström m.fl. (c):

Riksdagen anvisar med ändringar i förhållande till
regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21
Energi enligt uppställning i motionen.

2001/02:N332 av Ewa Larsson m.fl. (mp, v, kd, c,
fp):

Riksdagen beslutar att regeringen genom ägardirektiv
skall ålägga Vattenfall AB att leva upp till sina
egna  miljöetiska  krav  och därmed skydda den
kulturminnesmärkta sorbiska byn  Horno  i östra
Tyskland och förhindra en tvångsförflyttning av dess
invånare.

2001/02:N350 av Per Westerberg m.fl. (m):

3. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i
motionen  till  utgiftsområde  21 anslag 35:1
Energimyndighetens förvaltningskostnader för år
2002 85 000 000 kr.

4. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i
motionen till utgiftsområde 21 anslag 35:2 Bidrag
för minskad elanvändning 0 kr för budgetåret 2002.

5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i
motionen till utgiftsområde 21  anslaget 35:3
Bidrag till investeringar i elproduktion från
förnybara energikällor 0 kr för budgetåret 2002.

6. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i
motionen till utgiftsområde 21 anslaget  35:4
Effektivare elanvändning 0 kr för budgetåret 2002.

7. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i
motionen  till  utgiftsområde  21 anslag 35:5
Energiforskning för år 2002 436 343 000 kr.

8. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i
motionen  till  utgiftsområde 21 anslag  35:6
Energiteknikstöd för år 2002 120 000 000 kr.

9. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i
motionen till utgiftsområde  21  anslag  35:7
Introduktion  av ny energiteknik för år 2002
210 000 000 kr.

2001/02:N366 av Matz Hammarström m.fl. (mp):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om energipolitikens
mål.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att fullt risk-
och miljökostnadsansvar införs i energisektorn.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att precisera och
skärpa kärntekniklagen.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för
kärnkraftsavvecklingen.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om ekonomiska
styrmedel för kärnkraftsavvecklingen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om lagstiftning om
kärnkraftens avveckling.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att krav på det
egna kapitalets storlek och/eller på motsvarande
ekonomiska garantier uttrycks i lag.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett ömsesidigt
nationellt     skadeståndsansvar     för
kärnkraftsindustrin i Sverige.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om  bilaterala
riskdelningsavtal    för    att    täcka
kärnkraftsindustrins   skadeståndsansvar   vid
atomolyckor.

11. Riksdagen begär att regeringen utreder en svensk
reaktorolyckas totala kostnader i enlighet med vad
som anförs i motionen.

2001/02:N367 av Eva Flyborg m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om en fri
energiproduktion.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen bör
ta upp en diskussion med Vattenfall  AB  om
agerandet i byn Horno.

5. Riksdagen beslutar om ändring i förhållande till
regeringens  förslag  gällande  anslagen under
utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i
motionen.

2001/02:N371 av Inger Strömbom m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om riktlinjer för
energipolitiken.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om energipolitiska
insatser på klimatområdet, såväl nationella som
internationella.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att  det i
prövningen  av villkoren inför stängningen av
Barsebäcks andra reaktor också skall ingå en
ekonomisk redovisning, en miljökonsekvensanalys
och en samhällsekonomisk analys.

22. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002
anvisa anslagen under utgiftsområde 21 Energi med
ändringar i förhållande till regeringens förslag
enligt uppställning i motionen.

bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om ändring i lagen
(1999:770) om ändring i ellagen
(1997:857)

Härigenom föreskrivs att punkten 4 i ikraftträdande-
och övergångsbestämmelserna till lagen (1999:770) om
ändring i ellagen (1997:857) skall ha följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4.  Inmatningen  från 4. Förbrukningen hos
producenter     samt elkunder   som   inte
förbrukningen     hos omfattas av bestämmelsen
elkunder   som   inte i  3 kap. 10 § andra
omfattas av bestämmelsen stycket får till utgången
i 3 kap. 10  § andra av  2001  mätas  och
stycket får till utgången beräknas  enligt  den
av  år 2001 mätas och nämnda   bestämmelsen.
beräknas  enligt  den Detsamma      gäller
nämnda bestämmelsen.    inmatningen     från
producenter till utgången
av 2002.
-----------------------------------------------------

______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Bilaga 3

Regeringens och oppositionspartiernas
förslag till anslag för år 2002 inom utgiftsområde 21
Energi

**Utskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag till
anslagsfördelning. Företrädarna för (m), (kd) och (fp) har

avstått från att delta i beslutet om anslag (se särskilda yttranden
2, 3 och 5).

Belopp i 1000-tal kronor
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
Anslag                Anslags- Regeringen
typ förslag
(m)   (kd)  (c)   (fp)
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
35:1 Statens
energimyndighet: (ram.) 127 712   - 42  - 6 000     - 50 000
Förvaltningskostnader                     712
----------------------------------------------
----------------------------------------------
35:2 Bidrag för att minska (ram.) 251 000   - 251  - 6 000     - 251
elanvändning
000           000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:3 Bidrag  till  investeringar i
elproduktion från för-
nybara energikällor   (ram.) 168 000   - 168          - 168
000           000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:4 Åtgärder för effektivare (ram.) 115 000   - 115  - 15      - 115
energianvändning               000   000       000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:5 Energiforskning    (ram.) 466 343   - 30      + 100  - 150
000       000   000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:6 Energiteknikstöd   (ram.) 130 000   - 10  - 30      - 130
000   000       000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:7 Introduktion av ny energiteknik (ram.) 230 000 - 20  - 50    - 200
000   000       000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:8 Energipolitiskt    motiverade
internationella          kli-
matinsatser              (ram.) 50 000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:9 Skydd för småskalig elproduktion    210 000
(ram.)
---------------------------------------------
----------------------------------------------
35:10 Ersättning för vissa kostnader
vid avveckling av
en reaktor i Barsebäcksverket  (ram.) 384 000         - 384
000
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
35:11 Kärnsäkerhet i Östeuropa (nytt                + 50 000
anslag)             (ram.)
---------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
---------------------------------------------
Summa                2 132 055  - 636  - 107  + 100 - 1 398
712   000   000   000
----------------------------------------------
----------------------------------------------