Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2001/02:MJU21

Handel med skogsfrö och skogsplantor


Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
2001/02:137 Handel med skogsfrö och skogsplantor
jämte en följdmotion. I propositionen  föreslås
ändringar i skogsvårdslagen (1979:429) som syftar
till att möjliggöra genomförande av rådets direktiv
1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring
av skogsodlingsmaterial (frö- och plantdirektivet).
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Motionen
avstyrks.

I betänkandet finns 1 reservation.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1.   Ändring i skogsvårdslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)
såvitt avser 34 a §. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2001/02:137 i denna del.
2. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) i
övriga  delar.  Därmed  bifaller riksdagen
proposition 2001/02:137 i återstående del.

2.   Myndighetskontroll

Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ33.
Reservation 1 (m, kd, c)


Stockholm den 14 maj 2002På miljö- och jordbruksutskottets vägnar


Ulf Björklund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ulf
Björklund (kd), Sinikka Bohlin (s), Göte Jonsson
(m), Jonas Ringqvist (v), Ingvar Eriksson (m), Alf
Eriksson (s), Carl G Nilsson (m), Ingemar Josefsson
(s), Ann-Kristine Johansson (s), Kjell-Erik Karlsson
(v), Caroline Hagström (kd), Per-Samuel Nisser (m),
Maria Wetterstrand  (mp), Harald Nordlund (fp),
Michael Hagberg (s), Carina Ohlsson (s) och Birgitta
Carlsson (c).
2001/02

MJU21


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I proposition 2001/02:137 föreslår regeringen att
riksdagen antar det förslag till lag om ändring i
skogsvårdslagen (1979:429)  som  lagts  fram  i
propositionen. Lagrådet har avgett yttrande över det
lagförslag  som  framläggs  i  propositionen.
Lagförslaget återges i bilaga 2.

Bakgrund

Inom den europeiska gemenskapen har  det sedan
tidigare funnits direktiv som reglerat saluföring
av skogsodlingsmaterial. Rådets direktiv 66/404/EEG
av  den  14  juni  1966  om  saluföring  av
skogsodlingsmaterial och rådets direktiv 71/161/EEG
av den 30 mars 1971 om yttre kvalitetsnormer för
skogsodlingsmaterial som saluförs inom gemenskapen
har vid ett flertal tillfällen ändrats på väsentliga
punkter. I samband med ytterligare förändringar
ansågs det lämpligt att direktiven slogs ihop och
arbetades om. Detta gjordes genom rådets direktiv
1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av
skogsodlingsmaterial (frö-  och plantdirektivet).
Sverige beviljades vid medlemskapsförhandlingarna
undantag från direktiv 66/404/EEG, vilket innebar
att  Sverige  fick  behålla  sin  nationella
lagstiftning om saluföring av skogsodlingsmaterial
t.o.m.  den 31 december 1999. Övergångsperioden
förlängdes t.o.m. den 31 december 2002 för att göra
det möjligt för Sverige att behålla sitt nationella
system till dagen för  genomförandet av frö- och
plantdirektivet. En stor del av EU:s yta är täckt av
skog. Frö- och plantdirektivet syftar därför till
att säkerställa att odlingsmaterial som släpps ut på
marknaden uppfyller vissa kvalitativa minimikrav och
att odlingsmaterialet kan identifieras genom hela
produktionskedjan  fram  till  slutanvändaren.
Direktivet  syftar  vidare  till att förebygga
handelshinder som hämmar den fria rörligheten för
skogsodlingsmaterial inom gemenskapen.

I en framställning till regeringen den 14 december
2001 föreslog Skogsstyrelsen en rad ändringar i
skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av det nya
direktivet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i
skogsvårdslagen (1979:429) som syftar  till att
möjliggöra  genomförande  av  rådets  direktiv
1999/105/EG av den 22 december  1999 om saluföring
av skogsodlingsmaterial (frö- och plantdirektivet).
Regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om
produktion  av,  handel  med  och  införsel av
skogsodlingsmaterial. Vidare införs bestämmelser om
register över leverantörer av skogsodlingsmaterial
samt över godkända frökällor. Tillsynsmyndighetens
kontrollverksamhet utökas. För att underlätta för
kommissionens experter att utföra kontroller, som
föreskrivs i direktivet, införs en  möjlighet för
Kronofogdemyndigheten i Stockholm att vid behov
lämna handräckning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2003.


Utskottets överväganden


Skogsodlingsmaterial och frökällor
m.m.

I propositionen föreslås att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer skall ha rätt att
besluta om föreskrifter  rörande produktion av,
handel med och införsel av skogsodlingsmaterial.
Vad som avses med skogsodlingsmaterial och frökälla
framgår av lagen men skall kunna preciseras genom
föreskrifter beslutade  av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Två register skall inrättas, dels ett register
över leverantörer av skogsodlingsmaterial, dels ett
register över godkända frökällor. Registren skall ge
offentlighet åt den  information  som  ingår i
registren.  De  skall  ha  till  ändamål  att
tillhandahålla  uppgifter  för  vissa  i  lagen
uppräknade verksamheter, för aktualisering m.m. av
information i kund- eller verksamhetsregister och
för s.k. urvalsdragning. Skogsstyrelsen skall vara
personuppgiftsansvarig och får medge direktåtkomst
till registren. Bestämmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204) om rättelse och skadestånd  skall gälla
vid  behandling  av  personuppgifter  enligt
skogsvårdslagen (1979:429).
Vidare föreslår regeringen att tillsynsmyndigheten
skall ha rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar  som  behövs  för  tillsynen  enligt
skogsvårdslagen (1979:429) eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen. Tillsynsmyndigheten
skall också ha rätt att få tillträde till mark,
transportmedel, byggnader och stängda utrymmen, utom
bostäder, när så behövs för att tillsyn skall kunna
utövas. En tillsynsmyndighet skall kunna begära
handräckning av kronofogdemyndigheten för att få
sådant tillträde. Kronofogdemyndigheten i Stockholm
skall vid  behov  lämna  handräckning  så  att
kommissionens  experter  kan  genomföra  ett
kontrollbesök och ta del av handlingar samt få
tillträde till lokaler m.m. Kronofogdemyndigheten
skall inte lämna underrättelse om handräckningen
innan verkställighet  sker, men i övrigt skall
bestämmelserna i utsökningsbalken gälla för sådan
verkställighet.
Utskottet instämmer i regeringens förslag att
regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer skall ha rätt att besluta om föreskrifter
rörande produktion av, handel med och införsel av
skogsodlingsmaterial samt att vad som avses med
skogsodlingsmaterial  och frökälla  skall  kunna
preciseras  genom  sådana  föreskrifter.  Vidare
tillstyrker utskottet förslaget om inrättandet av
två nya register samt tillsynsmyndighetens  och
kommissionens   kontrollverksamhet.  Regeringens
förslag innebär att bestämmelsen i 10 kap. 5 §
regeringsformen om minst tre fjärdedels majoritet
vid riksdagsbehandlingen blir  tillämplig såvitt
avser förslaget till 34 a § i skogsvårdslagen.
När det gäller det i motion MJ33 (m) framförda
kravet att den för verksamheten ansvarige skall
beredas   möjlighet   att   närvara   vid
myndighetskontroller vill utskottet anföra följande.
Som framgår av propositionen har tillsynsmyndigheten
enligt nuvarande regler rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsyn
enligt skogsvårdslagen. Enligt artikel 16.1 i frö-
och plantdirektivet är medlemsstaterna skyldiga att
genom ett officiellt kontrollsystem se till att
skogsodlingsmaterial förblir möjligt att identifiera
från insamling till leverans till slutanvändaren.
För att uppfylla direktivet är det nödvändigt att ge
tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till mark,
transportmedel, byggnader och stängda utrymmen. Det
finns inget i regeringens förslag som innebär ett
hinder  eller  ett  försvårande  för  den  för
verksamheten   ansvarige   att  närvara  vid
tillsynsmyndighetens  kontrollverksamhet.  Tvärtom
förutsätter regleringen en sådan medverkan. Endast
om tillsynsmyndigheten förvägras tillträde skall
handräckning kunna begäras. Tvångsmedel skall endast
användas om behov föreligger. Mot bakgrund av det
anförda anser utskottet att det inte är nödvändigt
att föreslå något uttalande från riksdagens sida med
anledning av motion MJ33 (m). Motionen avstyrks.
ReservationUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservation. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Myndighetskontroll (punkt 2)

av Ulf Björklund (kd), Göte Jonsson (m), Ingvar
Eriksson (m), Carl G  Nilsson (m), Caroline
Hagström (kd), Per-Samuel Nisser (m) och Birgitta
Carlsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservation 1. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:MJ33.

Ställningstagande

Regeringen föreslår att tillsynsmyndigheten skall
ha rätt att få tillträde till mark, transportmedel,
byggnader och stängda utrymmen, utom bostäder, när
så behövs för att tillsynen skall kunna utövas. Vi
har inget att invända mot denna ordning men anser
samtidigt att den för verksamheten ansvarige skall
beredas möjlighet att närvara vid sådana kontroller.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition  2001/02:137  att  riksdagen  antar
regeringens förslag  till  lag  om  ändring  i
skogsvårdslagen (1979:429).

Följdmotion


2001/02:MJ33 av Göte Jonsson m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om ansvarigs rätt att närvara
vid myndighetskontroll.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Elanders Gotab, Stockholm 2002