Lagutskottets betänkande
2001/02:LU25

Verkställighet av utländska domar på privaträttensområde


Utskottets förslag till riksdagsbeslutVerkställighet av utländska domar på
privaträttens område

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av
vissa utländska avgöranden,
2. lag om ändring i lagen (1992:794) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av
utländska domar enligt Luganokonventionen,
3. lag om ändring i lagen (1998:358) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av
utländska domar enligt Brysselkonventionen,
4. lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande
och verkställighet av dom som meddelats i Danmark,
Finland, Island eller Norge,
5. lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande
och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,
6. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
7. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande
och  verkställighet  av  nordiska  domar  på
privaträttens område,
8. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande
och verkställighet  av  österrikiska  domar  på
privaträttens område,
9.  lag  om  ändring  i  lagen  (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning,
10. lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

Stockholm den 16 maj 2002


På lagutskottets vägnar


Tanja Linderborg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tanja
Linderborg (v), Marianne  Carlström  (s),  Rune
Berglund (s), Karin Jeppsson (s), Henrik S Järrel
(m), Nikos Papadopoulos (s), Elizabeth Nyström (m),
Marina Pettersson (s), Christina Nenes (s), Tasso
Stafilidis (v), Kjell Eldensjö (kd), Berit Adolfsson
(m), Anders Berglöv (s), Viviann Gerdin (c), Ana
Maria Narti (fp), Petra Gardos (m) och Jan Orrenius
(kd).

2001/02

LU25


Propositionen och utskottets
ställningstagandeEuropeiska unionens råd antog den 22 december 2000
förordningen (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens  område  (Bryssel  I-förordningen).
Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2002 och är
sedan dess direkt tillämplig i Sverige.

I propositionen föreslås en lag med kompletterande
bestämmelser  om  domstols  behörighet  och  om
erkännande och verkställighet av vissa utländska
avgöranden. Förutom bestämmelser som kompletterar
Bryssel   I-förordningen   innehåller   lagen
kompletterande  bestämmelser  till  två  andra
gemenskapsrättsakter och internationella instrument
som reglerar domstols behörighet samt erkännande och
verkställighet  av  utländska  avgöranden  på
privaträttens område, nämligen Brysselkonventionen
från år 1968 och Luganokonventionen från år 1988.
Den föreslagna lagen, som föreslås träda i kraft
den 1 juli 2002, reglerar främst handläggningen vid
svenska exekvaturdomstolar och hur verkställighet av
utländska  avgöranden  skall  ske. Propositionen
innehåller också förslag till följdändringar i ett
antal lagar. Regeringens förslag finns i bilaga 1
och lagförslagen i bilaga 2.
Till grund för propositionens lagförslag ligger
den  inom   Justitiedepartementet   utarbetade
promemorian Verkställighet av utländska domar på
privaträttens   område.   Promemorian   har
remissbehandlats.
Propositionen  har  inte  föranlett  något
motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen
antar propositionens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen


I  proposition  2001/02:146 föreslår  regeringen
(Justitiedepartementet) - efter hörande av Lagrådet
- att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till

1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av
vissa utländska avgöranden,
2. lag om ändring i lagen (1992:794) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av
utländska domar enligt Luganokonventionen,
3. lag om ändring i lagen (1998:358) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av
utländska domar enligt Brysselkonventionen,
4. lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande
och verkställighet av dom som meddelats i Danmark,
Finland, Island eller Norge,
5. lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande
och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,
6. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
7. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande
och  verkställighet  av  nordiska  domar  på
privaträttens område,
8. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande
och verkställighet  av  österrikiska  domar  på
privaträttens område,
9.  lag  om  ändring  i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning,
10. lag om ändring i sjölagen (1994:1009).
Lagförslagen finns i bilaga 2 till betänkandet.
BILAGA 2

Regeringens lagförslag


1 Förslag till lag med
kompletterande bestämmelser om
domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av
vissa utländska avgöranden

2 Förslag till lag om ändring i
lagen (1992:794)
om domstols internationella
behörighet och om
verkställighet av utländska domar
enligt Luganokonventionen

3 Förslag till lag om ändring i
lagen (1998:358)
om domstols internationella
behörighet och om verkställighet av
utländska domar enligt
Brysselkonventionen

4 Förslag till lag om ändring i
lagen (1932:540) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats
i Danmark, Finland, Island eller
Norge

5 Förslag till lag om ändring i
lagen (1936:79) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats
i Schweiz

6 Förslag till lag om ändring i
sjömanslagen (1973:282)

7 Förslag till lag om ändring i
lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på
privaträttens område

8 Förslag till lag om ändring i
lagen (1983:368) om erkännande och
verkställighet av österrikiska domar
på privaträttens område

9 Förslag till lag om ändring i
lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och
handräckning

10  Förslag  till lag om ändring  i  sjölagen
(1994:1009)