Lagutskottets betänkande
2001/02:LU1

Underhåll till barn som fyllt 18 år


Utskottets förslag till riksdagsbeslutUnderhåll till barn som fyllt 18 år

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldrabalken,
2.  lag  om  ändring  i  lagen (1996:1030) om
underhållsstöd,
3. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
4.  lag  om  ändring  i lagen  (2000:461)  om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
5. lag om ändring i lagen (2000:462) om införande
av lagen (2000:461) om efterlevandepension  och
efterlevandestöd till barn.

Stockholm den 1 november 2001

På lagutskottets vägnar


Tanja Linderborg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tanja
Linderborg (v), Marianne Carlström (s), Christel
Anderberg (m), Rune Berglund (s), Henrik S Järrel
(m), Nikos Papadopoulos (s), Marina Pettersson (s),
Christina Nenes (s), Tasso Stafilidis (v), Kjell
Eldensjö (kd), Berit Adolfsson (m), Anders Berglöv
(s), Viviann Gerdin (c), Raimo Pärssinen (s), Anders
Sjölund (m) och Amanda Agestav (kd).
2001/02

LU1


Propositionen och utskottets överväganden


I propositionen föreslår regeringen en ändring i
föräldrabalkens      bestämmelser      om
underhållsskyldighet. Genom ändringen stärks det
rättsliga skyddet för barn som är mellan 18 och 21
år. Går barnet i skolan efter fyllda 18 år, skall
föräldrarna alltid vara underhållsskyldiga under den
tid som skolgången pågår. Ett studieavbrott skall
alltså inte längre kunna leda till att föräldrarnas
underhållsskyldighet upphör slutgiltigt. Motsvarande
ändringar föreslås vad gäller rätten till förlängt
underhållsstöd, barnpension och det efterlevandestöd
till  barn  som  införs  den  1 januari 2003.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2002.

Regeringens  förslag  finns  i  bilaga 1 och
lagförslagen i bilaga 2.
De i propositionen framlagda lagförslagen grundar
sig  på  vissa  delar av betänkandet (1995:26)
Underhållsbidrag och bidragsförskott. Betänkandet
har remissbehandlats.

Propositionen  har  inte   föranlett   något
motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen
antar de framlagda lagförslagen.

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen

I proposition 2000/01:134 föreslår regeringen
(Justitiedepartementet) - efter hörande av Lagrådet
- att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till

1. lag om ändring i föräldrabalken,
2.  lag  om  ändring i lagen (1996:1030) om
underhållsstöd,
3. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring,
4.  lag  om  ändring  i lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
5. lag om ändring i lagen (2000:462) om införande
av lagen (2000:461) om efterlevandepension  och
efterlevandestöd till barn.
Lagförslagen finns i bilaga 2 till betänkandet.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i
föräldrabalken

2 Förslag till lag om ändring i
lagen (1996:1030) om underhållsstöd

3 Förslag till lag om ändring i
lagen (1962:381) om allmän
försäkring

4 Förslag till lag om ändring i
lagen (2000:461) om
efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn

5 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:462) om
införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension
och efterlevandestöd till barn