Konstitutionsutskottets betänkande
2001/02:KU27

Åtgärder mot kommunalt domstolstrots


Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition
2001/02:122 Åtgärder mot kommunalt domstolstrots
jämte två motioner som väckts med anledning av
propositionen. I propositionen föreslås lagar om
ändring i kommunallagen (1991:900), lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade och
socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att motverka
att kommuner och landsting sätter sig över de
allmänna förvaltningsdomstolarnas avgöranden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2002.
Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag och
avstyrker motionerna.
Tre reservationer har avgetts.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Förstärkning av den interna kontrollen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i kommunallagen (1991:900), såvitt avser
9 kap. 9 och 10 §§. Därmed avslår riksdagen
motion 2001/02:K90 yrkandena 2 och 3.
Reservation 1 (c)

2. Sanktion mot domstolstrots

Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i kommunallagen (1991:900) i
den mån lagförslaget   inte omfattas av vad
utskottet föreslagit ovan under punkt 1,
b) lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade,
c) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

3. Översyn av den kommunala verksamheten

Riksdagen avslår motion 2001/02:K89.
Reservation 2 (m, kd, c, fp)

4. Stöd och service till vissa
funktionshindrade

Riksdagen avslår motion 2001/02:K90 yrkande 1.
Reservation 3 (c)

Stockholm den 14 maj 2002

På konstitutionsutskottets vägnar


Per Unckel

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per
Unckel (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Pär Axel Sahlberg (s), Kenneth Kvist
(v), Ingvar Svensson (kd), Inger René (m), Mats
Berglind (s), Lars Hjertén (m), Kerstin Kristiansson
Karlstedt (s), Kenth Högström (s), Mats Einarsson
(v), Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius
(m), Per Lager (mp), Åsa Torstensson (c) och Helena
Bargholtz (fp).
2001/02

KU27


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Sedan den 1 juli 2000 har länsstyrelsen möjligheter
att förelägga en kommun eller ett landsting vid vite
att följa en lagakraftvunnen dom som ger en enskild
rätt till vissa insatser enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och socialtjänstlagen (2001:453).
Lagrådet hade riktat skarp kritik mot förslaget i
lagrådsremissen. Kritiken grundade sig främst på att
förslagen  var  otillräckligt  analyserade  från
juridisk synpunkt. Vid riksdagsbehandlingen våren
2000  yttrade  sig  konstitutionsutskottet  till
socialutskottet    (yttr.    1999/2000:KU5y).
Konstitutionsutskottet konstaterade att frågan om
åtgärder  mot  domstolstrots  varit föremål för
utredningar i mer än tio år. Under denna tid hade
olika förslag lagts fram som med varierande argument
avvisats. Bakom detta låg skillnader i bedömning i
fråga om vad  som  kan  anses  vara den mest
ändamålsenliga  åtgärden eller kombinationen  av
åtgärder mot kommuner  och  landsting som inte
verkställer  domar  inom rimlig tid.  Utskottet
konstaterade  vidare  att  det  pågick  ett
utredningsarbete inom Justitiedepartementet syftande
till att göra en  totalbedömning av frågan om
domstolstrots, ett uppdrag som skulle vara avslutat
inom mindre än ett halvt år. Enligt utskottets
mening hade det varit bättre om denna utredning fått
ligga till grund för en samlad lagstiftning mot
domstolstrots.  Utskottet  kunde  dock acceptera
regeringens argument att tidsfaktorn var viktig och
att det var försvarligt att de här aktuella områdena
särbehandlades  på  det  sätt  som  skett  i
propositionen. Utskottet ville dock framhålla vikten
av att de nu föreslagna åtgärderna mot domstolstrots
inom LSS och socialtjänstlagens områden blev föremål
för förnyad prövning då den fullständiga utredningen
förelåg. Utskottet motsatte  sig  inte  att de
föreslagna bestämmelserna infördes. Enligt utskottet
hade  regeringen  vidtagit rimliga och adekvata
förändringar i förslaget på grund av den kritik som
Lagrådet framförde med anledning av lagrådsremissen.
I   september   2000   redovisades   i
departementspromemorian Kommunalt domstolstrots (Ds
2000:53)  uppdraget  att  utreda  hur  ett
sanktionssystem bör utformas som gör det möjligt att
motverka kommunalt domstolstrots. Promemorian, som
remitterades till ett femtiotal instanser, däribland
många kommuner, ligger  till grund för det nu
aktuella förslaget.
Lagrådets yttrande har inhämtats i det nu aktuella
ärendet. Lagrådet har hänvisat till att den tidigare
efterfrågade analysen nu genomförts och har från
allmänna utgångspunkter inte haft något att invända
mot  de  nu aktuella förslagen.  Lagrådet  har
emellertid  föreslagit  vissa  kompletteringar.
Regeringen har följt Lagrådets förslag.
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
har  i  en skrivelse den 25 april 2002  till
konstitutionsutskottet  hemställt  att  utskottet
avstyrker  ett  genomförande av lagförslaget om
sanktionsavgift i propositionen. Enligt förbunden
bör  utskottet i stället  verka  för  att  en
kartläggning  och  grundläggande  analys  av
förekommande domstolstrots inom socialtjänstlagen
och LSS kommer till stånd som en naturlig del i en
samlad   analys  av  rättighetslagstiftningens
möjligheter att fungera på avsett sätt med kommuner
och landsting som huvudmän.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås åtgärder som har till
syfte  att motverka kommunalt domstolstrots. De
föreslagna ändringarna i kommunallagen (1991:900)
innebär att de kommunala revisorerna ges vidgade
möjligheter  att  granska  ärenden  som  rör
myndighetsutövning mot enskilda, att ett beslut som
kan  överklagas  genom  laglighetsprövning  får
verkställas innan det har vunnit laga kraft om inte
särskilda skäl talar emot det och att beslut om
rättelse av ett redan verkställt beslut  skall
meddelas utan oskäligt dröjsmål. Ändringar föreslås
också i lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa   funktionshindrade   (LSS)   och   i
socialtjänstlagen (2001:453), som innebär att en
sanktionsavgift skall kunna åläggas kommuner och
landsting  som  dröjer  alltför  länge med att
verkställa domar angående insatser enligt dessa
lagar. Sanktionsavgiften får bestämmas till lägst
tio tusen kronor och högst en miljon kronor. Den får
inte dömas ut vid obetydliga försummelser.
Utskottets överväganden


Förstärkning av den interna
kontrollen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens  förslag
till ändring i kommunallagen såvitt gäller
vidgade  möjligheter  för  de  kommunala
revisorerna att granska ärenden  som rör
myndighetsutövning  mot  enskilda  samt
anmälnings- och rapporteringsskyldighet för
revisorerna.
Jämför reservation 1 (c).

Gällande bestämmelser

Enligt 9 kap. 9 § kommunallagen granskar revisorerna
i den omfattning som följer av god revisionssed
årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden.   Revisorerna   prövar  om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt  tillfredsställande  sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det
föreligger   misstanke   om   brott   av
förmögenhetsrättslig  karaktär skall  de  anmäla
förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden finner
att det föreligger misstanke om brott och inte utan
oskäligt dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna
skyldiga att rapportera nämndens  agerande till
fullmäktige.
Enligt  9  kap.  10 § kommunallagen omfattar
revisorernas granskning  inte ärenden som avser
myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än
när handläggningen av sådana ärenden har vållat
kommunen eller landstinget ekonomisk förlust eller
när granskningen sker från allmänna synpunkter.

Propositionen

Revisorernas granskning skall enligt regeringens
förslag  även  omfatta  ärenden  som  avser
myndighetsutövning  mot  någon  enskild,  när
granskningen  gäller  hur  nämnderna verkställer
avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar. Om
revisorerna i sin granskning  finner  att  det
föreligger   misstanke   om   att   allmän
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts skall de
anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden
efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan
oskäligt dröjsmål,  är revisorerna skyldiga att
rapportera det till fullmäktige.

Motionen

Åsa Torstensson m.fl. (c) yrkar i motion 2001/02:K90
avslag  på  regeringens  förslag  om  utvidgade
granskningsmöjligheter  för revisorerna  och  om
särskild  anmälningsplikt  till  nämnder  och
fullmäktige (yrkandena 2 och 3). Motionärerna kan
inte  acceptera  den  återgång  till  central
detaljstyrning av den kommunala verksamheten som
förslagen innebär.

Det skall enligt motionen ankomma på nämnderna
själva att inom ramen för verksamhetsansvaret se
till att följa förvaltningsdomstolarnas domar. Det
är  viktigt  att  det  finns  ett  politiskt
ansvarstagande. Redan i dag kan revisorerna granska
nämndernas agerande i detta  avseende, och den
föreslagna ändringen förefaller onödig.
Motionärerna anser vidare att det inte är rimligt
att  revisorerna  ges  en  närmast  statlig
specialuppgift att särskilt kontrollera de aktuella
frågorna. Om denna uppgift skall vara prioriterad
finns det en risk för att andra revisionsuppgifter
får  träda  tillbaka.  Revisorerna  bör  även
fortsättningsvis bestämma granskningens inriktning
och  omfattning  utifrån  väsentlighets-  och
riskanalyser enligt god revisionssed. Motionärerna
motsätter  sig således också att den särskilda
anmälningsplikten  till  nämnderna  och  till
fullmäktige införs.

Utskottets ställningstagande

Redan i dag har de kommunala revisorerna vissa
möjligheter  att  granska  i vad mån nämnderna
respekterar  förvaltningsdomstolarnas  avgöranden.
Revisorernas granskning kan inriktas på i första
hand    berednings-,    besluts-,    och
verkställighetsrutiner  så att domstolstrots som
beror  på  brister i dessa avseenden  undviks.
Emellertid innebär bestämmelsen i 9 kap. 10 §
kommunallagen  att  revisorernas granskning inte
omfattar ärenden som avser myndighetsutövning mot
enskilda. Utskottet delar regeringens bedömning att
undantaget bör begränsas så att det möjliggör en
effektiv   kontroll  av  att  de  allmänna
förvaltningsdomstolarnas avgöranden inte åsidosätts.
Undantaget bör således begränsas på så sätt att det
ges ett uttryckligt  utrymme  att  granska hur
nämnderna verkställer avgöranden av de allmänna
förvaltningsdomstolarna. Utskottet anser vidare att
vikten av att stärka revisorernas roll när det
gäller  att  motverka  domstolstrots  gör  att
revisorerna bör ges en skyldighet att anmäla ett
åsidosättande av förvaltningsdomstols avgörande till
berörd nämnd och - om nämnden inte vidtar åtgärder
utan oskäligt dröjsmål - till fullmäktige. Utskottet
tillstyrker  följaktligen  regeringens lagförslag
såvitt avser 9 kap. 9 och 10 §§ och avstyrker motion
K90 yrkandena 2 och 3 (c).


Sanktion mot domstolstrots, m.m.


Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om
att  en  kommun eller ett landsting som
underlåter  att  utan  oskäligt  dröjsmål
tillhandahålla en insats enligt 9 § LSS eller
bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som någon är berättigad  till enligt en
domstols avgörande, skall åläggas att betala
en  särskild  avgift.  Vidare  tillstyrks
regeringens förslag till bestämmelser om att
ett  beslut  som  kan  överklagas  genom
laglighetsprövning får verkställas innan det
har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl
talar emot det, och om att beslut om rättelse
skall meddelas utan oskäligt dröjsmål när ett
redan  verkställt  kommunalt  beslut  har
upphävts.

Gällande bestämmelser

Enligt 26 a § LSS och 13 kap. 7 § socialtjänstlagen
får länsstyrelse om den finner att en kommun eller
ett landsting inte fullgör vad som ålagts kommunen
eller landstinget i en lagakraftvunnen dom om rätt
till  vissa  insatser  förelägga kommunen eller
landstinget att avhjälpa bristen. Föreläggandet får
förenas med vite. Länsstyrelsen får inte meddela ett
vitesföreläggande om verkställighet av domen redan
har  sökts  enligt  utsökningsbalken,  och  ett
meddelande  om  vitesföreläggande  förfaller  om
verkställigheten söks enligt utsökningsbalken.

Propositionen

Ytterligare  åtgärder  behöver enligt regeringen
vidtas för att motverka att kommuner och landsting
sätter sig över de allmänna förvaltningsdomstolarnas
avgöranden. En kommun eller ett landsting  som
underlåter att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla
en insats enligt 9 § LSS eller bistånd enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen som någon är berättigad till
enligt en domstols avgörande, skall enligt förslaget
åläggas att betala en särskild avgift som ersätter
den nuvarande möjligheten till vitesföreläggande.
Sanktionsavgiften får bestämmas till lägst tio tusen
kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens
storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur
länge dröjsmålet pågått och hur allvarligt det i
övrigt kan anses vara. Avgiften får efterges om det
finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall
inte någon avgift tas ut. Frågor om sanktionsavgift
prövas av länsrätten efter ansökan av länsstyrelsen.
En  sanktionsavgift  får  dömas  ut  bara  om
länsstyrelsens ansökan delgetts  kommunen  eller
landstinget inom två år från det att domen om
insatsen eller biståndet har vunnit laga kraft.

Regeringen föreslår vidare en bestämmelse om att
ett  beslut  som   kan   överklagas  genom
laglighetsprövning får verkställas innan det har
vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot
det. Vidare föreslås en bestämmelse om att ett
beslut om rättelse av verkställighet skall meddelas
utan oskäligt dröjsmål när ett redan verkställt
kommunalt beslut har upphävts.

En fördel med ett system med sanktionsavgifter
framför vitesförelägganden är enligt propositionen
att  sanktionsavgiften  kan  få  effekt  som
påtryckningsmedel på ett tidigare  stadium. Ett
vitesföreläggande får motsvarande effekt betydligt
senare eftersom det  kan  utfärdas  först  när
verkställigheten dröjt för länge och ger dessutom
ytterligare en tids respit till  kommuner  och
landsting. Ett system med sanktionsavgifter innebär
dessutom  sannolikt  en  enklare  administrativ
hantering än den som krävs vid vitessanktionen och
kan innebära att handläggningstiden förkortas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag såvitt
avser  10  kap. 14 a och 15 §§ kommunallagen
(1991:900), lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen
(2001:453).

Översyn av den kommunala
verksamheten m.m.

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker ett motionsyrkande (m) om
en översyn av den kommunala verksamheten och
ett motionsyrkande (c) om tilläggsdirektiv
till Kommittén om nationell utjämning av
verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) i
syfte att staten skall ta över verksamheten.
Jämför reservationerna 2 (m, kd, c, fp) och 3
(c).

Motionerna

I motion 2001/02:K89 av Per Unckel m.fl. (m) begärs
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en översyn av den
kommunala verksamheten. Motionärerna anser att det
är tveksamt att riksdagen genom lagstiftning ålägger
kommunerna en mängd uppgifter som riksdagen sedan
inte finansierar. I stället åläggs kommunerna de
facto att sköta finansieringen via kommunalskatten,
som enligt regeringsformen enbart får tas ut för
skötseln  av  de  kommunala uppgifterna. Enligt
motionärerna måste utgångspunkten vara att den s.k.
finansieringsprincipen skall iakttas strikt, dvs.
att staten när den ålägger kommunerna att svara för
uppgifter också svarar för finansieringen.

Motionärerna  motsätter sig  inte  regeringens
förslag om att sanktonsavgifter  skall införas.
Vikten av att domstolsutslag följs och respekteras
bör markeras. Emellertid ligger själva problemet i
att riksdagen genom lagstiftning ålägger kommunerna
kostsamma uppgifter som kommunerna själva skall
finansiera. Det är orimligt att kommunerna sedan
skall kunna åläggas sanktionsavgifter för att de
inte  har  tillräckliga resurser att utföra de
uppgifter  som riksdagen beslutat att de skall
utföra. Regeringen bör därför tillsätta en utredning
med uppgift att  se  över  finansieringen  och
huvudmannaskapet för uppgifter som riksdagen ålagt
kommunerna att svara för. Det behövs en tydligare
uppgiftsfördelning mellan stat och kommun, som också
omfattar finansieringsansvaret. Beträffande en rad
uppgifter gäller att en nationell finansiering av
staten bör övervägas.
I motion 2001/02:K90 (yrkande 1) av Åsa
Torstensson m.fl. (c) begärs tilläggsdirektiv
till Kommittén om nationell utjämning av
verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och
service till funktionshindrade (Fi 2001:04) i
syfte att utreda ett statligt huvudmannaskap.
Det finns anledning att också utreda om det
kommunala huvudmannaskapet på detta område
skall behållas i framtiden. Motionärerna hävdar
att verksamheter som är så reglerade som i LSS
inte bör finansieras med kommunala medel
eftersom det inte finns någon praktisk
möjlighet att pröva beloppen i den kommunala
budgetprocessen. Man bör överväga om ett ändrat
huvudmannaskap inte skulle göra verksamheten
mer stabil om man kom ifrån ett speciellt
svårhanterat utjämningssystem mellan
kommunerna. Det är därför nödvändigt att
studera frågan om ett statligt besluts- och
kostnadsansvar för den verksamhet som regleras
i LSS.
Bakgrund

Regeringen beslutade i december 2000 att tillkalla
en parlamentarisk kommitté för att utreda  hur
utjämning skall ske för kostnadsskillnader mellan
kommuner avseende verksamhet enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Kommittén  skall enligt direktiven (dir.
2000:99) lämna förslag till ett system för utjämning
av kostnadsskillnader mellan kommuner i verksamhet
enligt LSS och analysera hur de tillfälliga bidragen
åren 2001 och 2002 fungerar. Vidare skall kommittén
överväga behovet av författningsändringar som ger
kommunerna möjlighet att lämna ut sådan information
som erfordras för de förslag som kommittén lämnar
samt  därvid  även  beakta  de  krav  som
personuppgiftslagen  ställer  på  behandling  av
personuppgifter. Kommittén skall lämna förslag om
hur  påverkbarheten  från  enskilda kommuner av
utfallet i ett utjämningssystem skall kunna minskas
eller elimineras och, om så krävs, lämna förslag
till hur en god kvalitet skall kunna säkerställas i
det statistiska underlag som behövs för en utjämning
för kostnadsskillnader i verksamhet enligt LSS.
Kommittén  skall också analysera  hur  köp  av
boendeplatser  fungerar  och vilka effekter och
samband det har med frågan om utjämning av kostnader
för verksamhet enligt LSS. Kommittén skall redovisa
kostnadsberäkningar av sina förslag, förslag till
finansiering och lagförslag. Kommittén skall enligt
tilläggsdirektiv  (dir. 2001:72)  redovisa  sitt
slutbetänkande senast den 1 november 2002.

Tidigare behandling

Konstitutionsutskottet har vid tre tillfällen under
innevarande  riksmöte  avstyrkt  motioner  om
ansvarsfördelningen mellan statlig, regional och
kommunal nivå. I betänkandena Regional samverkan och
statlig  länsförvaltning  (bet.  2001/02:KU7),
Författningsfrågor, m.m. (bet. 2001/02:KU13) och
Demokrati för det nya seklet (bet. 2001/02:KU14)
hänvisades  till att regeringen  i  proposition
2001/02:7 angett att en översyn bör genomföras av
uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan staten,
kommunerna och landstingen. Enligt regeringen visade
debatten i regionfrågan att det finns ett behov av
att mer samlat och långsiktigt se över uppgifts- och
ansvarsfördelningen mellan de olika  nivåerna i
samhällsorganisationen. Utgångspunkten för en sådan
översyn bör vara upprätthållandet av en långtgående
kommunal självstyrelse inom ramen för ett starkt
nationellt ansvar för medborgarnas välfärd i hela
landet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande.
Något tillkännagivande till regeringen om behovet av
en översyn är inte påkallat mot bakgrund av att
regeringen aviserat en översyn av uppgifts- och
ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och
landstingen. Motion K89 (m) avstyrks följaktligen.

Med hänsyn till denna aviserade  översyn  är
utskottet  inte  heller berett att förorda att
uppdraget till Kommittén om nationell utjämning av
verksamhetskostnader enligt lagen  om  stöd och
service till vissa funktionshindrade utvidgas på det
sätt som föreslås i motion K90 yrkande 1 (c).
Motionsyrkandet avstyrks.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Förstärkning av den interna kontrollen
(punkt 1)

av Åsa Torstensson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
ändring i kommunallagen (1991:900), såvitt avser 9
kap. 9 och 10 §§. Därmed bifaller riksdagen motion
2001/02:K90 yrkandena 2 och 3.

Ställningstagande

Med allt  större  tydlighet verkar det som om
regeringen vill se en återgång till en central
styrning av den kommunala verksamheten. Det bör
enligt min mening ankomma på nämnderna själva att
inom ramen för verksamhetsansvaret och mot bakgrund
av det politiska ansvarstagandet se till att följa
förvaltningsdomstolens domar. Eftersom revisorerna
redan i dag kan granska nämndernas agerande i detta
avseende tycks regeringens förslag i denna del
onödigt.

Det är inte heller rimligt att revisorerna ges en
närmast  statlig  specialuppgift  att  särskilt
kontrollera dessa frågor. Om denna uppgift skall
vara prioriterad finns det risk för att andra
revisionsuppgifter får träda tillbaka. I stället bör
revisorerna   även  fortsättningsvis  bestämma
granskningens inriktning  och omfattning utifrån
väsentlighets-  och  riskanalyser  enligt  god
revisionssed.  Riksdagen bör med bifall till motion
K90 yrkandena 2 och 3 (c) avslå regeringens förslag
angående  en  utvidgad granskningsmöjlighet  för
revisorerna  och  angående   den   särskilda
anmälningsplikten till nämnderna och fullmäktige.

2. Översyn av den kommunala verksamheten
(punkt 3)

av Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger
René (m), Lars Hjertén (m), Björn von der Esch
(kd), Nils Fredrik Aurelius (m), Åsa Torstensson
(c) och Helena Bargholtz (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 2. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:K89.

Ställningstagande

Den kommunala självstyrelsen är en hörnsten i det
svenska statsskicket, och det är enligt vår mening
tveksamt att riksdagen genom lagstiftning ålägger
kommunerna en mängd uppgifter som riksdagen sedan
inte finansierar. I realiteten åläggs kommunerna att
sköta finansieringen via kommunalskatten, vilken
enligt regeringsformen endast  får  tas ut för
skötseln av de kommunala uppgifterna.

Enligt vår mening måste utgångspunkten vara att
finansieringsprincipen skall iakttas strikt. När
staten ålägger kommunerna att svara för uppgifter
bör den således också svara för finansieringen.
Behovet av lagstiftning mot s.k. domstolstrots har
sin grund i det förhållandet att riksdagen genom
lagstiftning ålägger kommunerna kostsamma uppgifter
som kommunerna skall finansiera själva.
En utgångspunkt måste i stället vara en tydligare
uppgiftsfördelning mellan stat och kommun som också
omfattar  finansieringsansvaret.  Regeringen  bör
därför tillsätta en utredning med uppgift att se
över  finansieringen  och  huvudmannaskapet  för
uppgifter som riksdagen ålagt kommunerna att verka
för. Detta bör med bifall till motion K89 (m) ges
regeringen till känna.

3. Stöd och service till vissa
funktionshindrade (punkt 4)

av Åsa Torstensson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 4. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:K90 yrkande 1.

Ställningstagande

Verksamheter  som är så reglerade som den som
omfattas av LSS bör inte finansieras med kommunala
medel. Det finns nämligen ingen praktisk möjlighet
att pröva beloppen i den kommunala budgetprocessen.
Man bör enligt min mening överväga ett ändrat
huvudmannaskap som skulle kunna göra verksamheten
mer stabil, viket skulle vara fallet om man kom
ifrån ett speciellt svårhanterat utjämningssystem
mellan kommunerna. Det är således nödvändigt att
utreda frågan om ett statligt ansvar för kostnader
och en statligt beslutanderätt i fråga om verksamhet
som regleras i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Mot denna bakgrund bör riksdagen
med bifall till motion K90 yrkande 1 (c) som sin
mening ge regeringen till känna att regeringen till
Kommittén   om   nationell   utjämning   av
verksamhetskostnader  enligt  lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) bör ge
tilläggsdirektiv som innebär att kommittén skall
lägga fram förslag om att staten skall ta över
verksamheten.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I proposition 2001/02:122 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
2. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade,
3. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Följdmotioner


2001/02:K89 av Per Unckel m.fl. (m) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en översyn av den kommunala
verksamheten.

2001/02:K90 av Åsa Torstensson  m.fl. (c) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

1.  Riksdagen  begär  hos  regeringen  ett
tilläggsdirektiv  till  regeringens  utredning
Nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt
lagen  om  stöd   och  service  till  vissa
funktionshindrade med förslag om att staten tar över
verksamheten.
2. Riksdagen avslår regeringens förslag angående
en utvidgad granskningsmöjlighet för revisorerna.
3. Riksdagen avslår regeringens förslag angående
anmälnings-  och  rapporteringsskyldighet  för
revisorerna.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


1 Förslag till lag om ändring i
kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs i  fråga om kommunallagen
(1991:900) [1]
dels att 9 kap. 9 och 10 §§ samt 10 kap. 15 § skall
ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf,
10 kap. 14 a §, samt närmast före 10 kap. 14 a § en
ny rubrik av följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
9 kap.
9 §
-----------------------------------------------------
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som
följer av god revisionssed all verksamhet  som
bedrivs  inom  nämndernas verksamhetsområden. De
granskar på samma sätt, genom de revisorer eller
lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3
kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt
tillfredsställande  sätt,  om  räkenskaperna  är
rättvisande och om den interna kontrollen som görs
inom nämnderna är tillräcklig.
-----------------------------------------------------
Om  revisorerna  i sin  Om  revisorerna i sin
granskning finner att det granskning finner att det
föreligger misstanke om föreligger misstanke om
brott         av att    brott    av
förmögenhetsrättslig    förmögenhetsrättslig
karaktär skall de anmäla karaktär förövats eller
förhållandet till berörd om    att    allmän
nämnd. Om nämnden finner förvaltningsdomstols
att   det  föreligger avgörande   åsidosatts,
misstanke om brott och skall   de   anmäla
inte   utan  oskäligt förhållandet till berörd
dröjsmål vidtar åtgärder, nämnd. Om nämnden efter
är revisorerna skyldiga en  sådan anmälan inte
att rapportera nämndens vidtar  åtgärder  utan
agerande       till oskäligt  dröjsmål,  är
fullmäktige.   revisorerna skyldiga att
rapportera  det  till
fullmäktige. Detta gäller
dock  inte  om anmälan
avser misstanke om att
brott  förövats   och
nämnden finner att det
inte föreligger en sådan
misstanke.
-----------------------------------------------------
10 §
-----------------------------------------------------
Revisorernas  granskning  Revisorernas granskning
omfattar inte ärenden som omfattar inte ärenden som
avser myndighetsutövning avser myndighetsutövning
mot någon enskild i andra mot någon enskild i andra
fall    än    när fall än
handläggningen av sådana
ärenden   har  vållat  1. när handläggningen av
kommunen      eller sådana ärenden har vållat
landstinget   ekonomisk kommunen      eller
förlust   eller   när landstinget   ekonomisk
granskningen  sker från förlust,
allmänna synpunkter.

2.  när  granskningen
gäller  hur  nämnderna
verkställer avgöranden av
allmänna
förvaltningsdomstolar,
eller
3. när granskningen sker
från allmänna synpunkter.
-----------------------------------------------------
10 kap.
-----------------------------------------------------
Förutsättningar    för
verkställighet
-----------------------------------------------------
14 a §
-----------------------------------------------------
Ett  beslut  som  kan
överklagas     enligt
bestämmelserna  i detta
kapitel får verkställas
innan det har vunnit laga
kraft om inte särskilda
skäl talar emot det.
-----------------------------------------------------
15 §
-----------------------------------------------------
Om  ett  beslut  har  Om  ett  beslut  har
upphävts   genom  ett upphävts   genom  ett
avgörande som har vunnit avgörande som har vunnit
laga  kraft  och  om laga  kraft  och  om
beslutet   redan  har beslutet   redan  har
verkställts,  skall det verkställts,  skall det
organ  som  har fattat organ  som  har fattat
beslutet  se  till att beslutet  se  till att
verkställigheten rättas i verkställigheten rättas i
den utsträckning som det den utsträckning som det
är möjligt.        är möjligt. Ett beslut om
rättelse skall meddelas
utan oskäligt dröjsmål.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.


**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 2000:277.
2 Förslag till lag om ändring i
lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade


Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade
dels att 26 a § skall upphöra att gälla,
dels att 27 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya
paragrafer, 28 a-d §§, samt närmast före 28 a § en
ny rubrik av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
27 §[2]1
-----------------------------------------------------
Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av
länsstyrelsen   får  överklagas  hos  allmän
förvaltningsdomstol om beslutet avser
1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 §
andra stycket,
-----------------------------------------------------
5. tillstånd till enskild  5.   tillstånd  till
verksamhet enligt 23 §,  enskild verksamhet enligt
23 §, eller
6.  föreläggande eller
återkallelse av tillstånd  6.  föreläggande eller
enligt 24 §, eller     återkallelse av tillstånd
enligt 24 §.
7. avslag på en begäran
om vitesföreläggande
enligt 26 a §.
-----------------------------------------------------
Prövningstillstånd  krävs  vid överklagande till
kammarrätten.
-----------------------------------------------------
Beslut i frågor som avses  Beslut  i  frågor som
i  första  stycket 1-6 avses i första stycket
gäller    omedelbart. gäller    omedelbart.
Länsrätten     eller Länsrätten     eller
kammarrätten  får  dock kammarrätten  får  dock
förordna att dess beslut förordna att dess beslut
skall gälla först sedan skall gälla först sedan
det vunnit laga kraft.   det vunnit laga kraft.
-----------------------------------------------------

Särskild avgift
-----------------------------------------------------
28 a §
-----------------------------------------------------
En  kommun  eller ett
landsting som underlåter
att   utan   oskäligt
dröjsmål  tillhandahålla
en insats enligt 9 § som
någon är berättigad till
enligt   en  domstols
avgörande, skall åläggas
att betala en särskild
avgift.
Avgiften   tillfaller
staten.


-----------------------------------------------------
28 b §
-----------------------------------------------------
Den särskilda avgiften
fastställs till lägst tio
tusen kronor och högst en
miljon kronor.
När  avgiftens storlek
fastställs  skall  det
särskilt  beaktas  hur
länge dröjsmålet pågått
och hur allvarligt det i
övrigt kan anses vara.
Avgiften får efterges om
det finns synnerliga skäl
för det. I ringa fall
skall inte någon avgift
tas ut.
-----------------------------------------------------
28 c §
-----------------------------------------------------
Frågor  om  särskild
avgift  prövas  efter
ansökan av länsstyrelsen
av den länsrätt inom vars
domkrets  kommunen  är
belägen. En ansökan som
avser  ett  landsting
prövas av den länsrätt
inom   vars  domkrets
landstingets förvaltning
förs.
Prövningstillstånd krävs
vid  överklagande  till
kammarrätten.
-----------------------------------------------------
28 d §
-----------------------------------------------------
Om en kommun eller ett
landsting efter att ha
ålagts   att   betala
särskild      avgift
fortfarande  underlåter
att    tillhandahålla
insatsen får ny särskild
avgift dömas ut.
Särskild  avgift  får
dömas ut bara om ansökan
enligt 28 c § delgetts
kommunen      eller
landstinget inom två år
från det att domen om
insatsen  vunnit  laga
kraft.
-----------------------------------------------------
____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om
dröjsmål med verkställighet  av  avgöranden som
meddelats före lagens ikraftträdande.


**FOOTNOTES**
[2]:1Senaste lydelse 2000:526.
3 Förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (2001:453)


Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen
(2001:453)
dels att 13 kap. 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 16 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya
paragrafer, 16 kap. 6 a-d §§, samt närmast före 16
kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
16 kap.
4 §
-----------------------------------------------------
Länsstyrelsens beslut i  Länsstyrelsens beslut i
ärenden  om  tillstånd ärenden  om  tillstånd
enligt  7  kap.  1 §, enligt  7  kap.  1 §,
omhändertagande    av omhändertagande    av
personakt enligt 7 kap. 5 personakt enligt 7 kap. 5
§  eller  föreläggande §  eller  föreläggande
eller förbud enligt 13 eller förbud enligt 13
kap. 6 § samt beslut om kap. 6 § får överklagas
avslag på en begäran om hos        allmän
vitesföreläggande enligt förvaltningsdomstol.
13  kap.  7  §  får
överklagas  hos  allmän
förvaltningsdomstol.
-----------------------------------------------------
I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut
enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna  i  15  kap. 7 § sekretesslagen
(1980:100).
Länsstyrelsens  beslut  om  omhändertagande  av
personakt enligt 7 kap. 5 § och om föreläggande
eller förbud enligt 13 kap. 6 § samt domstols
motsvarande   beslut   gäller   omedelbart.
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs
för att verkställa ett beslut om omhändertagande av
personakt.
-----------------------------------------------------
Särskild avgift
-----------------------------------------------------
6 a §
-----------------------------------------------------
En kommun som underlåter
att   utan   oskäligt
dröjsmål  tillhandahålla
bistånd enligt 4 kap. 1 §
som någon är berättigad
till enligt en domstols
avgörande, skall åläggas
att betala en särskild
avgift.
Avgiften   tillfaller
staten.
-----------------------------------------------------
6 b §
-----------------------------------------------------
Den särskilda avgiften
fastställs till lägst tio
tusen kronor och högst en
miljon kronor.
När  avgiftens storlek
fastställs  skall  det
särskilt  beaktas  hur
länge dröjsmålet pågått
och hur allvarligt det i
övrigt kan anses vara.
Avgiften får efterges om
det finns synnerliga skäl
för det. I ringa fall
skall inte någon avgift
tas ut.
-----------------------------------------------------
6 c §
-----------------------------------------------------
Frågor  om  särskild
avgift  prövas  efter
ansökan av länsstyrelsen
av den länsrätt inom vars
domkrets  kommunen  är
belägen.
-----------------------------------------------------
6 d §
-----------------------------------------------------
Om en kommun efter att
ha ålagts  att  betala
särskild      avgift
fortfarande  underlåter
att    tillhandahålla
biståndet får ny särskild
avgift dömas ut.
Särskild  avgift  får
dömas ut bara om ansökan
enligt 6 c § delgetts
kommunen inom två år från
det  att  domen  om
biståndet  vunnit  laga
kraft.
-----------------------------------------------------
____________

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Äldre bestämmelser gäller när fråga är om
dröjsmål  med  verkställighet av avgöranden som
meddelats före lagens ikraftträdande.