Justitieutskottets betänkande
2001/02:JUU25

Sveriges tillträde till Förenta nationernasinternationella konvention om bekämpande avfinansiering av terrorism


Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens
proposition 2001/02:149 om Sveriges tillträde till
Förenta nationernas internationella konvention om
bekämpande av finansiering av terrorism samt en
motion som väckts i ärendet.
I  propositionen föreslås att riksdagen skall
godkänna konventionen. Som en följd härav föreslås
också en ny lag om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
som tar sikte på terroristbrottslighet.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag och avslår motionen.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den
1 juli 2002.
I ärendet finns en reservation (mp).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Godkännande av konventionen

Riksdagen godkänner den i bilaga 3 intagna
Förenta nationernas internationella konvention om
bekämpande av finansiering av terrorism.

2. Lagstiftning

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, m.m. och lag om
ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och
betalningsöverföring.  Därmed avslår riksdagen
motion 2001/02:Ju29.
Reservation 1 (mp)


Stockholm den 14 maj 2002

På justitieutskottets vägnar


Fredrik Reinfeldt


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik
Reinfeldt (m), Ingvar Johnsson (s), Märta Johansson
(s), Margareta Sandgren (s), Alice Åström (v),
Ingemar Vänerlöv (kd), Maud Ekendahl (m), Ann-Marie
Fagerström  (s),  Helena Zakariasén (s), Morgan
Johansson (s), Ragnwi Marcelind (kd), Anita Sidén
(m), Kia Andreasson (mp), Gunnel Wallin (c), Johan
Pehrson (fp), Lennart Bolander (m) och Sven-Erik
Sjöstrand (v).

2001/02

JuU25

Utskottets övervägandenRegeringen föreslår att Sverige skall tillträda
Förenta nationernas (FN) internationella konvention
om  bekämpande  av  finansiering  av terrorism.
Konventionen antogs den 9 december 1999 av FN:s
generalförsamling och öppnades för undertecknande
den  10  januari  2000.  Sverige  undertecknade
konventionen den 15 oktober 2001, och den trädde i
kraft  den  10  april  2002. Konventionen  har
undertecknats av samtliga medlemsstater i EU och har
ratificerats   av   Frankrike,  Nederländerna,
Storbritannien, Österrike och Spanien.

Konventionen innehåller inte någon definition av
begreppet terrorism eller terroristdåd utan anger i
stället vilka handlingar som skall utgöra brott i
konventionens  mening  och  därmed  också  vara
kriminaliserade  i  konventionsstaterna.  Sådana
handlingar är att någon direkt eller indirekt,
rättsstridigt och uppsåtligen tillhandahåller eller
samlar in tillgångar i syfte att de skall användas
eller med vetskap om att de är avsedda att användas,
helt eller delvis, för att utföra vissa närmare
angivna brott som faller under och definieras i de
fördrag som nämns i en bilaga till konventionen.
Varje konventionsstat skall dessutom se till att
finansieringsbrott  kan  beläggas  med  lämpliga
påföljder, varvid hänsyn skall tas till brottens
allvarliga   beskaffenhet.  Vidare  innehåller
konventionen  bestämmelser  om  bl.a.  domsrätt,
förverkande, utredning  av brott, utlämning och
rättsligt samarbete, överförande av frihetsberövade
för utredning och förebyggande av brott.
Som regeringen anför i propositionen talar mycket
för att terrordåden i USA den 11 september 2001 inte
hade kunnat genomföras utan omfattande finansiellt
stöd. Särskild uppmärksamhet har därför riktats mot
sådana handlingar som kan betraktas som finansiering
av terrorism. Åtgärder för att förebygga och bekämpa
sådan finansiering har blivit en fråga av särskilt
intresse i det internationella samarbetet - förutom
inom FN även i Europarådet, EU och den finansiella
aktionsgruppen  mot  penningtvätt  (FATF) - och
regeringen menar därför att det får anses angeläget
att Sverige så snart som möjligt ansluter sig till
konventionen.
Utskottet delar denna uppfattning.
Lagändringar krävs för att Sverige skall kunna
tillträda konventionen. Detta föreslås ske genom
införandet av en ny lag om straff för finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
m.m. Genom lagen görs det straffbart att samla in,
tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra
tillgångar i syfte att dessa skall användas eller
med vetskap om att de är avsedda att användas för
att begå sådana särskilt allvarliga brott som det
enligt  konventionen  skall vara straffbart att
finansiera. Försök till sådana handlingar görs också
straffbart. Ansvarsbestämmelserna skall dock inte
tillämpas om gärningen är belagd med samma eller
strängare straff i brottsbalken. Det införs en
särskild bestämmelse om utvidgad domsrätt för brott
som utom riket begåtts av svensk medborgare eller
utlänning som befinner sig här i riket. Tillgångar
som har varit föremål för brott enligt lagen eller
värdet därav samt utbyte av sådant brott skall kunna
förverkas.  De företag som omfattas  av  lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt åläggs vissa
skyldigheter,  däribland  en  gransknings-  och
uppgiftsskyldighet avseende tillgångar som skäligen
kan antas vara föremål  för  brott enligt den
föreslagna lagen. Dessa företag ges möjlighet att
föra register över sådana uppgifter som företaget
lämnat med stöd av den föreslagna lagen.
I motion Ju29 (mp) yrkas avslag på regeringens
förslag till lagstiftning. Motionärerna anser bl.a.
att konsekvenserna av den nya lagen inte analyserats
tillräckligt,  varför  bl.a.  den  enskildes
rättssäkerhet kan ifrågasättas.
Utskottet noterar inledningsvis att  det inom
Justitiedepartementet utarbetats en promemoria om
tillträdet till konventionen. Promemorian innehöll
förslag till de lagändringar som bör vidtas, och den
har varit föremål för remissbehandling. Regeringen
har därefter inhämtat Lagrådets  yttrande  över
lagförslagen, och regeringen har följt Lagrådets
förslag till ändringar.
Utarbetandet av lagstiftningen har, som framgår,
varit föremål för sedvanlig beredning. Utskottet
anser för sin del att propositionen i denna del
uppfyller  det  krav  på  analys  av  såväl
lagstiftningsbehovet som konsekvenserna därav som
bör ställas, och utskottet har inga invändningar mot
utformningen av den nya lag regeringen föreslår.
Inte  heller  i övrigt  finns  anledning  till
invändningar. Mot denna bakgrund anser utskottet att
riksdagen bör anta den föreslagna lagen om straff
för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet
i  vissa  fall, m.m. liksom ändringen i lagen
(1996:1006)    om    valutaväxling    och
betalningsöverföring och avslå motion Ju29.
ReservationLagstiftning (punkt 2)

av Kia Andreasson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om
straff  för  finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, m.m. och lag om ändring i
lagen  (1996:1006)   om   valutaväxling  och
betalningsöverföring.  Därmed bifaller  riksdagen
motion 2001/02:Ju29.

Ställningstagande

Enligt  min mening måste aktiv  och  uppsåtlig
finansiering av gärningar som kan definieras som
terrorism bekämpas. Givetvis måste en rad åtgärder
vidtas för att förhindra och beivra terroristdåd
samt inte minst för att förhindra uppkomsten av
terrorism. Jag ställer mig därför bakom ett svenskt
tillträde till den nu behandlade konventionen.

Däremot kan jag inte ställa  mig  bakom den
föreslagna  svenska  lagen.  Det  bristfälliga
underlaget medför att riksdagen svårligen kan ta
ställning till lagen som sådan. Jag efterlyser
därför  en mer  uttömmande  analys  av  lagens
konsekvenser för den enskildes rättssäkerhet och för
olika organisationers och gruppers verksamheter.
Olika former av ur ett rättighetsperspektiv legitim
verksamhet får under inga omständigheter på ett
otillbörligt sätt inskränkas eller motarbetas till
följd  av  de  internationella  och  nationella
strävandena att beivra terrorism.

Mot denna bakgrund anser jag alltså att den nu
föreslagna lagen inte skall införas. Regeringen bör,
efter det att den gjort en djupare analys, återkomma
till  riksdagen  med  ett  nytt  förslag  till
lagreglering. För att undvika lagkonkurrens och för
att uppnå en bättre systematik bör en sådan tas in i
brottsbalken i stället för i en särskild lag.Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


I  proposition  2001/02:149  har  regeringen
(Justitiedepartementet) föreslagit att riksdagen

1. godkänner Förenta nationernas internationella
konvention om  bekämpande  av finansiering av
terrorism,

2. antar regeringens förslag till lag om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, m.m. och

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen  (1996:1006)  om  valutaväxling  och
betalningsöverföring.

Följdmotion


2001/02:Ju29 av Kia Andreasson m.fl. (mp):

Riksdagen  avslår  regeringens  lagförslag  och
tillkännager för regeringen att den bör återkomma
med förslag till lagreglering i enlighet med vad som
anförs i motionen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag
Bilaga 3

Konventionstexter