Justitieutskottets betänkande
2001/02:JUU21

Värdlandsavtal för Organisationen för det globalanätverket för vattenfrågor, m.m.


Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Godkännande av värdlandsavtal

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges
regering och Organisationen  för det globala
nätverket för vattenfrågor om immunitet  och
privilegier för Organisationen för det globala
nätverket för vattenfrågor och dess personal.


2. Immunitet och privilegier

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall med den ändringen att den
nya punkten i bilagan till lagen ges nummer 67.

3. Bemyndigande

Riksdagen bemyndigar regeringen att tillsammans
med Stockholms stad ombilda institutet Stockholms
Internationella  Vatteninstitut,   SIWI,  till
stiftelse.

Stockholm den 25 april 2002

På justitieutskottets vägnarFredrik Reinfeldt

Följande ledamöter har deltagit i
beslutet: Fredrik Reinfeldt (m), Ingvar
Johnsson (s), Märta Johansson (s),
Margareta Sandgren (s), Ingemar Vänerlöv
(kd), Maud Ekendahl (m), Ann-Marie
Fagerström (s), Jeppe Johnsson (m),
Helena Zakariasén (s), Yvonne Oscarsson
(v), Ragnwi Marcelind (kd), Anita Sidén
(m), Kia Andreasson (mp), Johan Pehrson
(fp), Göran Norlander (s) och Sture
Arnesson (v).
2001/02

JuU21

Utskottets övervägandenSverige har undertecknat ett s.k. värdlandsavtal med
Organisationen  för  det globala nätverket  för
vattenfrågor, Global Water Partnership Organisation,
med  anledning  av  att  regeringen  inbjudit
organisationen att förlägga sitt sekretariat till
Stockholm.
Enligt avtalet skall organisationen, dess peronal
och personer med uppdrag för organisationen samt
familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll
åtnjuta immunitet och privilegier i Sverige. I
propositionen föreslås  att  riksdagen godkänner
avtalet och beslutar om en erforderlig ändring i
lagen om immunitet och privilegier i vissa fall.
Lagändringen  föreslås  träda  i kraft den dag
regeringen bestämmer.
Därutöver  föreslås  att riksdagen  bemyndigar
regeringen att tillsammans  med Stockholms stad
ombilda  institutet  Stockhoms  Internationella
Vatteninstitut, SIWI, till stiftelse.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag. Den nya
punkten i bilagan till lagen om immunitet och
privilegier i vissa fall bör dock ges nummer 67, se
SFS 2002:87 och bet. 2001/02:JuU17.Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen

I proposition 2001/02:155 har regeringen
(Utrikesdepartementet) föreslagit att riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sveriges regering och
Organisationen  för det globala nätverket för
vattenfrågor om immunitet och privilegier för
Organisationen för  det globala nätverket för
vattenfrågor och dess personal,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall samt

3. bemyndigar regeringen  att tillsammans med
Stockholms  stad  ombilda institutet  Stockholms
Internationella  Vatteninstitut,   SIWI,  till
stiftelse.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag
Bilaga 3

Konventionstext