Finansutskottets betänkande
2001/02:FIU9

Utgivning av elektroniska pengar(prop. 2001/02:85)


Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
förslag i proposition 2001/02:85  Utgivning  av
elektroniska pengar. I propositionen föreslås en ny
lag om utgivning av elektroniska pengar. Dessutom
föreslås vissa följdändringar i lagen (1995:1559) om
årsredovisning   för   kreditinstitut   och
värdepappersbolag m.fl. lagar.

Den föreslagna nya lagen bygger på EG-direktivet
2000/46/EG av den 18 september 2000 om rätten att
starta och driva affärsverksamhet i institut för
elektroniska pengar samt  om  tillsyn av sådan
verksamhet. Direktivet har tillkommit mot bakgrund
av en snabbt ökande elektronisk handel. Syftet med
direktivet är att uppnå en fungerande inre marknad
inom EU (EES) för utgivning av elektroniska pengar
genom  en grundläggande harmonisering  och  ett
ömsesidigt   erkännande   av  medlemsstaternas
näringsrättsliga lagstiftning på området.
Den nya lagen samt övriga lagändringar föreslås
träda  i  kraft  den  27 april  2002.  Vissa
övergångsbestämmelser är nödvändiga. Lagförslagen
fogas som bilaga 2 till betänkandet.
Ingen motion har väckts i ärendet.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslutUtgivning av elektroniska pengar

Riksdagen  antar  de av regeringen  framlagda
förslagen till

1. lag om utgivning av elektroniska pengar,
2.  lag om ändring i lagen  (1995:1559)  om
årsredovisning   för   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
3. lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt,
4. lag om  ändring  i  lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning  och  stora  exponeringar  för
kreditinsitut och värdepappersbolag,
5. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag,
6. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar samt
7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.

Stockholm den 7 mars 2002

På finansutskottets vägnar


Jan Bergqvist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Bergqvist (s), Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m),
Bengt Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s), Johan
Lönnroth (v), Anna Åkerhielm (m), Carin Lundberg
(s), Kjell  Nordström (s), Siv Holma (v), Per
Landgren (kd), Gunnar Axén (m), Yvonne Ruwaida (mp),
Lena Ek (c), Karin  Pilsäter  (fp),  Carl-Axel
Johansson (m) och Hans Hoff (s).
2001/02

FiU9

Utskottets överväganden


Utgivning av elektroniska pengar

Utskottets förslag i korthet

I propositionen föreslår regeringen bl.a. att
riksdagen skall anta en ny lag om utgivning
av elektroniska pengar. Den nya lagen bygger
på ett EG-direktiv. Utskottet tillstyrker
regeringens förslag.

Propositionen

I propositionen föreslås en ny lag om utgivning av
elektroniska  pengar.  Dessutom  föreslås  vissa
följdändringar i lagen (1995:1559) om årsredovisning
för  kreditinstitut och värdepappersbolag  m.fl.
lagar.

Den nya lagen bygger på EG-direktivet 2000/46/EG
av den 18 september 2000 om rätten att starta och
driva affärsverksamhet i institut för elektroniska
pengar  samt  om  tillsyn av sådan verksamhet.
Direktivet har tillkommit mot bakgrund av en snabbt
ökande elektronisk handel. Syftet med direktivet är
att uppnå en fungerande inre marknad inom EU (EES)
för  utgivning av elektroniska pengar genom en
grundläggande  harmonisering  och ett ömsesidigt
erkännande  av  medlemsstaternas näringsrättsliga
lagstiftning på området.
Elektroniska pengar kan kortfattat beskrivas som
pengar som finns lagrade på en elektronisk produkt
av något slag, dvs. ett betalningsmedel eller ett
betalningsinstrument som inte är pappersburet som
sedlar, checkar etc. Elektroniska pengar kan till
exempel vara olika former av kort, utan koppling
till ett individuellt konto, som kan användas hos
fler säljare än hos utgivaren, och som kan användas
både på Internet och i butiker. Det kan också vara
helt  Internetbaserade  system.  I  Sverige  är
användningen  av  elektroniska  pengar  i denna
betydelse  ännu  inte särskilt utbredd, men en
utveckling av tekniken är att vänta.
Elektroniska pengar definieras i lagen som ett
penningvärde  som  representerar  en fordran på
utgivaren  och  som,  utan att finnas på  ett
individualiserat  konto,  är  lagrat  på  ett
elektroniskt medium och godkänns som betalningsmedel
av andra företag än utgivaren. För att institutet
skall kunna utnyttja den inre marknaden enligt
principerna  om   en   enda   auktorisation,
hemlandstillsyn och ömsesidigt erkännande krävs dock
även att de elektroniska pengarna ges ut i utbyte
mot medel till minst samma belopp.
Den nya lagen är tillämplig på alla utgivare av
elektroniska pengar som  inte  är banker eller
kreditmarknadsföretag. De sistnämnda  institutens
verksamhet regleras i bankrörelselagen (1987:617)
respektive    lagen    (1992:1610)    om
finansieringsverksamhet. Den nya lagens regler om
inlösen och säkerhet och kontroll i utgivarens
system  skall  dock gälla även för banker och
kreditmarknadsföretag.
Finansinspektionens tillstånd krävs för utgivning
av elektroniska pengar. Utgivaren skall vara ett
svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening
eller ett utländskt företag. I lagen ställs vissa
kvalitetskrav på verksamheten och dess organisation
samt på ägare och ledning. För utgivaren gäller en
ytterst  strikt begränsning av  annan  tillåten
verksamhet   och   stränga  matchnings-  och
placeringsregler. I lagen tas in motsvarande regler
om tillträde till den inre marknaden som gäller för
banker och kreditmarknadsföretag. Finansinspektionen
får under vissa förutsättningar medge att  ett
svenskt  aktiebolag  eller  en svensk ekonomisk
förening som avser att ge ut elektroniska pengar
undantas från lagens regler.  Ett institut för
elektroniska   pengar   skall   stå   under
Finansinspektionens  tillsyn. Inspektionen ges i
lagen i princip samma möjligheter till kontroll och
ingripande   som  gäller  för  banker  och
kreditmarknadsföretag.
På begäran av innehavaren skall ett institut för
elektroniska  pengar,  en  bank  eller  ett
kreditmarknadsföretag   lösa   in   utestående
elektroniska pengar i sedlar och mynt eller genom
överföring till ett konto om innehavaren begär det
under den avtalade giltighetstiden. Vid inlösen får
institutet endast ta ut en avgift som motsvarar den
kostnad som är absolut nödvändig för att genomföra
transaktionen.
Direktivet om elektroniska pengar innehåller, som
framgått ovan, ett näringsrättsligt regelverk på
området. Frågan om hur elektroniska pengar förhåller
sig till civilrättsliga regler samt vilka materiella
och processuella bestämmelser som bör gälla vid
användning   av   elektroniska  pengar  samt
konsumenträttsliga  aspekter  är  föremål  för
överväganden inom Justitiedepartementet.
Den nya lagen samt övriga lagändringar föreslås
träda  i  kraft  den  27 april  2002.  Vissa
övergångsregler  blir  gällande  för  svenska
aktiebolag, svenska  ekonomiska  föreningar  och
utländska  företag för elektroniska pengar från
tredjeland som bedriver utgivning av elektroniska
pengar före lagens ikraftträdande.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens
förslag till

1. lag om utgivning av elektroniska pengar,
2.  lag  om  ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning   för   kreditinstitut   och
värdepappersbolag,
3. lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt,
4.  lag  om ändring i lagen (1994:2004)  om
kapitaltäckning  och  stora  exponeringar  för
kreditinsitut och värdepappersbolag,
5. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag,
6. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar,
7. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


1 Förslag till lag om utgivning av
elektroniska pengar

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559)
om
årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag
3 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:768) om
åtgärder mot penningtvätt
4 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:2004)
om
kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag
5 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om
byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
6 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar
7 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.