Finansutskottets betänkande
2001/02:FIU2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi ochfinansförvaltning


Sammanfattning

Finansutskottet tillstyrker i betänkandet
regeringens förslag till fördelning av
utgifter på anslag inom utgiftsområdet.
Utskottet  biträder också  regeringens
förslag  till  investeringsplaner  och
låneramar för Statens fastighetsverk och
Fortifikationsverket liksom förslaget att
Premiepensionsmyndigheten skall beviljas
en rörlig kredit på 500 miljoner kronor
även för 2002. Vidare föreslås bl.a. att
Premiepensionsmyndigheten,
Insättningsgarantinämnden       och
Kärnavfallsfonden skall ges rätt att göra
placeringar  även  i skuldförbindelser
utfärdade av staten.
Ett antal motioner med anknytning till
utgiftsområdet  behandlas  också  i
betänkandet. Motionerna avstyrks.
I betänkandet finns fem reservationer
och två särskilda yttranden.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1.    Anslagen för 2002 inom
utgiftsområde 2

Riksdagen  anvisar för  budgetåret
2002  anslag  inom utgiftsområde  2
Samhällsekonomi och finansförvaltning,
enligt  efterföljande  specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 utgiftsområde 2 punkterna 13
och 14 samt avslår motionerna
2001/02:Fi220 av förste vice talmannen
Anders Björck och Christel Anderberg
(m),
2001/02:Fi260 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp),
2001/02:Fi263 av Lena Ek m.fl. (c),
2001/02:Fi276 av Per Landgren m.fl.
(kd) yrkandena 2-4,
2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m),
2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m) samt
2001/02:Fi294 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 10 i denna del.
Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c)
Reservation 3 (fp)

2.    Statens fastighetsverk

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag  till  investeringsplan  för
Statens fastighetsverk samt bemyndigar
regeringen  att  i  enlighet  med
propositionens förslag besluta om att
Fastighetsverket får ta upp lån inom
en ram på högst 7 miljarder kronor i
Riksgäldskontoret  för  investeringar
m.m.  Därmed  bifaller  riksdagen
proposition 2001/02:1 utgiftsområde 2
punkterna 6 och 8.

3.    Fortifikationsverket

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag  till  investeringsplan  för
Fortifikationsverket samt  bemyndigar
regeringen  att  i  enlighet  med
propositionens förslag besluta om att
Fortifikationsverket får ta upp lån
inom en ram på högst 5 085 miljoner
kronor  i  Riksgäldskontoret  för
investeringar  m.m. Därmed  bifaller
riksdagen   proposition   2001/02:1
utgiftsområde 2 punkterna 7 och 9.

4.    Rörlig kredit för
Premiepensionsmyndigheten

Riksdagen bemyndigar regeringen att
för 2002 besluta om en rörlig kredit i
Riksgäldskontoret  om  högst  500
miljoner  kronor för att tillgodose
Premiepensionsmyndighetens  behov  av
likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 utgiftsområde 2 punkt 12.

5.    Kapitalhöjning i
Europarådets utvecklingsbank

Riksdagen  godkänner  att  Sverige
medverkar   i  kapitalhöjning   i
Europarådets utvecklingsbank.  Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2001/02:1 utgiftsområde 2 punkt 10.

6.    Tillgångshantering inom
Riksgäldskontoret

Riksdagen antar de av  regeringen
framlagda förslagen till
1. lag om ändring i lagen (1992:1537)
om finansiering av framtida utgifter
för använt kärnbränsle m.m.,
2. lag om ändring i lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension,
3. lag om ändring i lagen (2000:981)
om fördelning av socialavgifter,
4. lag om ändring i lagen (1995:1571)
om insättningsgaranti,
5. lag om ändring i lagen (1999:158)
om investerarskydd.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 punkterna 1-5.

7.    Hantering av äldre
garantier till vissa bolag

Riksdagen bemyndigar regeringen att
ersätta  de ekonomiska förpliktelser
staten   har   i   form   av
kapitaltäckningsgaranti till  Statens
bostadslåneaktiebolag        och
grundfondförbindelse  till  Statens
bostadsfinansieringsaktiebolag,  SBAB
(publ.),  med garantier  till  SBAB
(publ.)  intill ett belopp  av  10
miljarder kronor med löptiden 10 år.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 utgiftsområde 2 punkt 11.

8.    Finansinspektionens
finansiering

Riksdagen avslår motion
2001/02:Fi276 av Per Landgren m.fl.
(kd) yrkande 1.
Reservation 4 (kd)

9.    Företagens
uppgiftslämnande

Riksdagen avslår motion
2001/02:N345 av Ewa Thalén Finné och
Leif Carlson (m).
Reservation 5 (m)

10.   Generationsräkenskaper

Riksdagen avslår motion
2001/02:Fi202 av Amanda Agestav  och
Magnus Jacobsson (kd).

Stockholm den 29 november 2001

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist


Följande  ledamöter  har  deltagit  i
beslutet: Jan Bergqvist (s), Mats Odell
(kd),  Gunnar  Hökmark  (m),  Bengt
Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s),
Johan Lönnroth (v), Lennart Hedquist (m),
Sonia Karlsson (s), Anna Åkerhielm (m),
Carin Lundberg (s), Siv Holma (v), Per
Landgren (kd), Gunnar Axén (m), Yvonne
Ruwaida (mp), Lena Ek (c), Karin Pilsäter
(fp) och Tommy Waidelich (s).


Förslag till beslut om anslag inom
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

Utskottets förslag överensstämmer med
regeringens förslag till
anslagsfördelning.
Belopp i 1 000-tal kronor
Politikområde          Reservanternas
Utskott     förslag i
Anslag        ets   förhållande till
utskottets
förslag
förslag
Res. Res. Res.
1   2  3

(m)  (c) (fp)
0 Effektiv statsförvaltning
1
1 Konjunkturinstitute 45 683
t (ram)
2 Riksrevisionsverket 157 268      -2
(ram)                000
3 Ekonomistyrningsver 60 006
ket (ram)
4 Statskontoret (ram) 71 470
5 Täckning av
merkostnader för
lokaler (ram)      420
6 Statistiska     394 439  -50  -12
centralbyrån (ram)       000  000
7 Folk- och      78 000  -78  -45 -78
bostadsstatistik        000  000 000
(res.)
8 Kammarkollegiet   26 914
(ram)
9 Nämnden för
offentlig
upphandling (ram)   7 443   -3
722
1 Statens kvalitets-
0 och kompetensråd
(ram)        12 057   -6  -12
029  057
1 Ekonomiska rådet   2 285
1 (ram)
1 Utvecklingsarbete  17 370     -17
2 (ram)                370
1 Arbetsgivarpolitisk  2 458
3 a frågor (ram)
1 Statliga       7 381
4 tjänstepensioner    000
m.m. (ram)
0 Finansiella system och tillsyn
2
1 Finansinspektionen  141 853      -9
(ram)                000
2 Insättningsgarantin  8 224
ämnden (ram)
3 Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnad
er (ram)       252 875     -10
000
4 Bokföringsnämnden   7 521
(ram)
5 Avgift för
Stadshypotekskassan
s grundfond (ram)     0
6 Insatser i
internationella
finansieringsinstit 60 000
utioner (ram)
7 Avsättning för      0
garantiverksamhet
(ram)
9 Övrig verksamhet
0
1 Riksdagens      27 122   -4
revisorer (ram)        000
Summa för       8 754  -141 -107 -78
utgiftsområdet     408  751  427 000


2001/02
FiU2


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning
Riksdagen har tidigare på förslag av
finansutskottet beslutat om ramar för
vart och ett av de 27 utgiftsområdena. I
detta betänkande tar utskottet ställning
till hur anslagen på utgiftsområde 2
skall fördelas inom den ram som lagts
fast för detta utgiftsområde.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I budgetpropositionen föreslår regeringen
att riksdagen godkänner den föreslagna
fördelningen av anslag inom utgiftsområde
2    liksom    förslagen    till
investeringsplaner   för    Statens
fastighetsverk och Fortifikationsverket.
Regeringen inhämtar i detta sammanhang
också riksdagens bemyndigande att  få
besluta om dels låneramar för dessa båda
myndigheter, dels en rörlig kredit för
Premiepensionsmyndigheten.     Vidare
föreslår  regeringen  att  riksdagen
godkänner att Sverige medverkar i en
kapitalhöjning    i    Europarådets
utvecklingsbank (CEB) och  antar  fem
lagförslag      som       ger
Insättningsgarantinämnden     (IGN),
Premiepensionsmyndigheten  (PPM)  och
Kärnavfallsfondens styrelse (KAF) rätt
att   göra  placeringar  även   i
skuldförbindelser utfärdade av staten.
Regeringen föreslår slutligen också att
den skall bemyndigas att ersätta vissa
äldre garantier utfärdade för SBAB och
Statens    bostadslånebolag    med
tidsbegränsade garantier anpassade till
den  nya  garantimodell  som  numera
tillämpas.
I  anslutning  till  dessa  förslag
behandlar  utskottet också ett  antal
motioner   väckta  under   allmänna
motionstiden.
Förslagen   i  propositionen   och
motionerna återges i bilaga 1.
Utskottets överväganden


Ekonomisk styrning inom utgiftsområdet
Utskottets bedömning i korthet
Utskottet konstaterar att kvaliteten på
redovisningen av mål och resultat för
utgiftsområdet har förbättrats i årets
budgetproposition. Vissa delmål behöver
dock preciseras. Arbetet med att ta
fram lämpliga resultatindikatorer bör
fortsätta och det är också angeläget
att mål- och resultatbedömningar samt
budgetförslag kopplas ihop och ses som
en integrerad helhet.

Utskottets bedömning

Riksdagen  beslutade  i  samband  med
behandlingen   av   förra   årets
budgetproposition om mål för de båda
politikområden   som   ingår   i
utgiftsområdet,  dvs.  politikområdena
Effektiv statsförvaltning och Finansiella
system    och    tillsyn.    Med
politikområdesindelningen      ville
regeringen få till stånd  en  bättre
koppling  mellan mål,  kostnader  och
resultat.
Finansutskottet  erinrade  i   det
sammanhanget  om  att  utskottet  vid
upprepade tillfällen slagit fast  att
målen  för en verksamhet måste  vara
välformulerade,    mätbara    och
uppföljningsbara     för     att
resultatstyrningen skall bli meningsfull
och målen skall kunna ställas i relation
till  kostnaderna. Det var,  framhöll
utskottet, också av värde  om  målen
uttrycks i sådana termer att de kan bilda
utgångspunkt för politiska prioriteringar
och diskussioner.
Av  förra  årets  budgetproposition
framgick också att regeringen hade för
avsikt att precisera målen och göra dem
mer    konkreta,   mätbara   och
uppföljningsbara i  samband  med  att
regleringsbreven    utformas    för
myndigheternas verksamheter.  Utskottet
ansåg  emellertid  att  målen  borde
formuleras på ett sådant sätt att de är
konkreta, mätbara och uppföljningsbara
redan när riksdagen skall ta ställning
till  hur  stora resurser som  skall
tillföras en viss verksamhet. I annat
fall framstår det inte som meningsfullt
för riksdagen att pröva tilldelningen av
resurser mot uppställda mål.
Redovisningen av mål och  regeringens
bedömning av uppnådda resultat har i
budgetpropositionen för 2002 byggts ut
och  förbättrats.  I  politikområdet
Effektiv   statsförvaltning   ingår
verksamheter av vitt skilda slag, och för
att  ge  en  bättre  överblick  har
presentationen av politikområdet delats
upp i sex olika delområden. För varje
delområde görs en genomgång  av  hur
verksamheten inom delområdet skall bidra
till att målet för politikområdet uppnås.
Politikens  inriktning inom delområdet
redovisas liksom de insatser som gjorts
inom och utanför delområdet. Vidare görs
en bedömning av uppnådda resultat innan
genomgången avslutas med en analys och
slutsatser.  Detta  upplägg   höjer
kvaliteten på framställningen och ger ett
fylligare underlag för den ekonomiska
resultatstyrningen.
För riksdagen är det viktigt att mål-
och resultatbedömningar kopplas ihop med
budgetförslagen och kan ses  som  en
integrerad helhet. Utskottet konstaterar
emellertid att de anslagsförändringar som
regeringen föreslår inte betingas  av
eventuella  brister som  uppdagats  i
samband med uppföljningen, utan grundas
på  mer  traditionella budgetpolitiska
prioriteringar. För att underlätta en
meningsfull uppföljning är det önskvärt
att några av delmålen får en tydligare
formulering. Detta är en förutsättning
för att göra det möjligt för ett parti
som vill öka eller minska anslaget att
lättare  kunna bedöma hur målet  bör
omformuleras  för  att  en  annan
viljeinriktning också skall komma till
uttryck  i  målformuleringen.   För
delområdet  Statliga  arbetsgivarfrågor
anges exempelvis målet vara "en samordnad
statlig   arbetsgivarpolitik    som
säkerställer att relevant kompetens finns
för att åstadkomma efterfrågat resultat".
Det vore här önskvärt med en tydligare
målformulering och kompletterande mått
som gör det möjligt för riksdagen att
följa upp målet på ett meningsfullt sätt.
Redovisningen   av   mål-   och
resultatstyrningen inom utgiftsområde 2
är alltså i årets budgetproposition mer
ambitiös och klart bättre än tidigare år.
Propositionen är också disponerad på ett
sådant sätt att budgetförslaget följer
direkt på mål- och resultatbedömningen.
Ännu har det dock inte skett en koppling
mellan  å  ena  sidan  mål-  och
resultatbedömningen och å andra sidan
själva  budgetförslaget. Det  återstår
således  åtskilligt  arbete  för  att
precisera  delmål, ta  fram  lämpliga
resultatindikatorer samt att koppla ihop
mål-  och  resultatbedömningar  med
budgetförslag.
I propositionen (avsnitten 5.4 och 5.6.2)
kommenteras också den fallstudie1  om
styrningen  av Finansinspektionen  som
finansutskottet redovisade i förra årets
betänkande. Av propositionen framgår att
regeringen har för avsikt att med ledning
av utskottets förslag fortsätta arbetet
med att utveckla uppföljningen av mål och
resultat. Syftet är att övergripande mål
skall  brytas  ner  i  mätbara  och
uppföljningsbara  delmål  för   att
resultatstyrningen skall bli meningsfull
och kunna relateras till kostnaderna.
Utskottet noterar med tillfredställelse
det  positiva gensvar som  utskottets
förslag rönt. Det hade emellertid varit
värdefullt om man i propositionen även
redovisat en plan över det fortsatta
utvecklingsarbetets  inriktning   och
utsträckning i tiden.

Anslagen för 2002 inom utgiftsområde 2

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  till
fördelning av anslag inom utgiftsområde
2.
De  i sammanhanget väckta motionerna
avstyrks.
Jämför  reservationerna  1-3   och
särskilda yttrandena 1 och 2

Propositionen

I utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning  ingår  de   båda
politikområdena Effektiv statsförvaltning
och  Finansiella system och  tillsyn.
Vidare ingår det fristående anslaget 90:1
Riksdagens revisorer, som regeringen inte
förfogar över.
Utgiftsområdet    föreslås     i
budgetpropositionen bli utökat genom att
man till det överför verksamhetsområdet
Staten   som   arbetsgivare   från
utgiftsområde  14 Arbetsliv.  Eftersom
detta verksamhetsområde bl.a. innefattar
anslaget för statliga tjänstepensioner
kommer som en följd härav omslutningen på
utgiftsområdet att öka med  7  383,4
miljoner kronor.
Regeringens     förslag     till
medelsanvisning för hela utgiftsområdet
uppgår till 8 754,4 miljoner kronor.
Nivån  motsvarar  den  av  riksdagen
fastställda ramen för utgiftsområdet och
fördelar sig på anslag på det sätt som
framgår  av  efterföljande   tabell
(punkterna  13 och 14). Av  tabellen
framgår   också  vilka  alternativa
anslagsnivåer   som   förordas   av
oppositionspartierna.

Tabell.  Förslag till  fördelning  av
utgifter   på   utgiftsområde   2
Samhällsekonomi  och  finansförvaltning
2002

Belopp i 1 000-tal kronor

I det följande återges först de förslag i
propositionen och motionerna som  har
effekt  på utgiftsområdets medelsbehov
varefter utskottet redovisar sin syn på
förslagen under rubriken Finansutskottets
samlade ställningstagande till anslagen
inom utgiftsområde 2.

Politikområdet Effektiv statsförvaltning

Verksamheten inom politikområdet syftar
till  att  effektivisera och utveckla
statsförvaltningen. Ett tiotal stabs- och
servicemyndigheter har detta som  sin
huvuduppgift.
Politikområdet omfattar de helt eller
delvis anslagsfinansierade myndigheterna
Konjunkturinstitutet,
Riksrevisionsverket,
Ekonomistyrningsverket,  Statskontoret,
Kammarkollegiet,       Statistiska
centralbyrån,  Nämnden  för  offentlig
upphandling samt Statens kvalitets- och
kompetensråd.  Dessutom  ingår   de
avgiftsfinansierade myndigheterna Statens
fastighetsverk,   Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket    och    Statens
pensionsverk.

Revisionens iakttagelser

Revisionen har inte haft några synpunkter
på årsredovisningarna för de myndigheter
som hör till politikområdet utan bedömt
dem i allt väsentligt rättvisande.
RRV har däremot i sin årliga rapport
framfört vissa generella och principiellt
viktiga frågor som rör politikområdet och
bl.a. pekat på problem i samband med att
myndigheter ombildas eller avvecklas.

Målet för politikområdet

Målet för politikområdet fastställdes i
samband   med   behandlingen   av
budgetpropositionen  för  2001.  Det
övergripande   målet   för   hela
politikområdet är att skapa en effektiv
statsförvaltning  som  i  sin  helhet
kännetecknas av hög produktivitet, god
kvalitet och bra service till nytta för
beslutsfattare,   medborgare    och
näringsliv.
Politikområdet  är  indelat  i  sex
delområden och för varje delområde anges
i propositionen hur verksamheten inom
delområdet skall bidra till att politik
områdets mål uppnås.
Delområdet Revisionsverksamhet omfattar
den verksamhet som Riksrevisionsverket
bedriver. Inom detta delområde gäller att
målet för politikområdet uppnås genom
granskningar av hög kvalitet och genom
beslutsunderlag som bidrar  till  att
förbättra  effektiviteten  i  statligt
finansierad verksamhet.
Delområdet  Ekonomisk  styrning  och
utveckling av statsförvaltningen omfattar
verksamhet  vid Ekonomistyrningsverket,
Statskontoret, Kammarkollegiet, Nämnden
för offentlig upphandling samt Statens
kvalitets- och kompetensråd. Verksamheten
inom  delområdet  skall  bidra  till
politikområdesmålet genom att ge  ett
efterfrågestyrt,  ändamålsenligt  och
kostnadseffektivt    stöd    till
Regeringskansliet   och    statliga
myndigheter.
Delområdet  Statliga arbetsgivarfrågor
omfattar  Arbetsgivarverket,  Statens
pensionsverk och vissa nämnder inom det
arbetsgivarpolitiska området. Målet för
delområdet    är   en    statlig
arbetsgivarpolitik som säkerställer att
relevant  kompetens  finns  för  att
åstadkomma efterfrågat resultat.
Delområdet   Statistik    omfattar
Statistiska  centralbyrån.  Målet  på
statistikens  område är lättillgänglig
statistik av god kvalitet. Detta mål
skall nås samtidigt som uppgiftslämnandet
hålls  nere, produktiviteten i  stati
stikproduktionen förbättras och lämnade
uppgifter skyddas. I propositionen anges
som lämpliga resultatindikatorer för att
mäta           måluppfyllelsen
kvalitetsutvecklingen          i
statistikproduktionen, uppgiftslämnarnas
kostnader,  produktivitetsutvecklingen,
andelen statistikprodukter som kan nås
genom   Internet  och  allmänhetens
förtroende för statistiken.
Delområdet     Prognos-     och
uppföljningsverksamhet      omfattar
Ekonomistyrningsverket,
Konjunkturinstitutet  och  Ekonomiska
rådet. Målet för området uppnås genom
tillförlitliga  och  väldokumenterade
prognoser  och  analyser  över  den
samhällsekonomiska och statsfinansiella
utvecklingen. I propositionen anges som
lämpliga  indikatorer för att  bedöma
måluppfyllelsen dels mått på prognosernas
tillförlitlighet,   dels   avnämarnas
synpunkter på analyserna, prognoserna och
utfallsredovisningarna.
Delområdet     Fastighetsförvaltning
omfattar   Statens   fastighetsverk,
Fortifikationsverket och Statskontoret.
Målet för politikområdet uppnås genom en
kostnadseffektiv statlig kapital-  och
fastighetsförvaltning. Det skall ske med
rimligt risktagande samt med likvärdig
avkastning och service i jämförelse med
andra alternativ. För fastighetsverket
gäller som mål att hyresgästerna skall
ges ändamålsenliga och konkurrenskraftiga
lokaler samt att verket skall uppfattas
som en serviceinriktad hyresvärd.

Konjunkturinstitutet

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 1:1
Konjunkturinstitutet förs upp med 45,7
miljoner kronor för 2002. Anslaget har
därvid  räknats upp med 1,7 miljoner
kronor, varav 0,7 miljoner kronor är pris-
och  löneomräkning samt 1,0  miljoner
kronor är ett resurstillskott för att
täcka   ökade   kostnader    för
enkätundersökningar  och  för   att
säkerställa     kvaliteten     på
Konjunkturinstitutets årliga rapport om
de samhällsekonomiska förutsättningarna
för lönebildningen.
Intäkterna  från Konjunkturinstitutets
avgiftsbelagda verksamhet beräknas nästa
år uppgå till 1,5 miljoner kronor.

Riksrevisionsverket

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 1:2
Riksrevisionsverket förs upp med 157,3
miljoner kronor för 2002.
Till  detta  kommer intäkterna  från
Riksrevisionsverkets    avgiftsbelagda
verksamhet som nästa år beräknas uppgå
till 74 miljoner kronor.

Motionerna

Kristdemokraterna välkomnar  i  motion
Fi276 att en ny, stark och oberoende
revisionsmyndighet   inrättas   under
riksdagen  i  enlighet med  förslaget
1999/2000:RS1 Riksdagen och den statliga
revisionen. En successivt högre andel
avgiftsfinansiering och den förestående
sammanslagningen med Riksdagens revisorer
2004 torde enligt motionärerna kunna leda
till besparingar under åren framöver. I
motionen  förslås  att  de   båda
myndigheternas verksamhet skall samordnas
fr.o.m. andra halvåret 2002 (yrkande 3),
och detta väntas tillsammans med övriga
förslag ge en besparing på 7,3 miljoner
kronor  2002.  Eftersom  motionärerna
samtidigt  föreslår  att  man  till
Riksrevisionsverket skall omfördela 13
miljoner   kronor  från  Riksdagens
revisorers anslag bör man enligt deras
mening räkna upp anslaget med netto (13-
7,3=) 5,7 miljoner kronor (yrkande 4).
Centerpartiet föreslår i motion Fi263
att  anslaget till Riksrevisionsverket
skall minskas med 2 miljoner kronor.

Ekonomistyrningsverket

Propositionen

Ekonomistyrningsverkets    verksamhet
finansieras dels med anslag, dels med
avgifter.  Regeringen  föreslår  att
ramanslaget  1:3 Ekonomistyrningsverket
skall vara oförändrat och föras upp med
60,0  miljoner kronor för 2002.  Vid
beräkningen av anslaget har dock en pris-
och löneomräkning gjorts med 1,1 miljoner
kronor  samt  en  slutjustering  av
kompensationen för avtalspensioner med -
0,4 miljoner kronor.
Med anslagsmedel finansieras huvuddelen
av verksamheten som omfattar prognoser,
utfall   och  ekonomisk  statistik,
utvecklingsarbete kring ekonomistyrning,
normering, budgetprocessen m.m. samt viss
rådgivning och stöd till regeringen.
Intäkterna från Ekonomistyrningsverkets
uppdragsverksamhet beräknas  nästa  år
uppgå till 140,3 miljoner kronor. Den
avgiftsfinansierade verksamheten  avser
bl.a. regeringsuppdrag, utbildning och
rådgivning,     ekonomi-     och
personaladministrativa  system   samt
internationella uppdrag. Det ekonomiska
målet  för  den  avgiftsfinansierade
verksamheten är full kostnadstäckning.

Statskontoret

Propositionen

Statskontorets  verksamhet  finansieras
dels  med anslag, dels med avgifter.
Regeringen föreslår att ramanslaget 1:4
Statskontoret skall vara oförändrat och
föras upp med 71,5 miljoner kronor för
2002. Vid beräkningen av anslaget har
dock en pris- och löneomräkning gjorts
med  1,3  miljoner  kronor  samt  en
slutjustering  av  kompensationen  för
avtalspensioner med 1,8 miljoner kronor.
Intäkterna   från   Statskontorets
avgiftsfinansierade verksamhet beräknas
nästa år uppgå till 47,9 miljoner kronor,
varav 31,3 miljoner kronor utgör intäkter
från uppdragsverksamhet, dvs. intäkter
som Statskontoret förfogar över.

Motionen

Kristdemokraterna anser i motion Fi276
bl.a.  att den del av Statskontorets
verksamhet  som är inriktad  på  att
effektivisera  statsförvaltningen  bör
koncentreras till RRV och att ett - som
motionärerna uttrycker det  -  vässat
Statskontor borde kunna samordnas med
Kammarkollegiet. Motionärerna  föreslår
därför att anslaget för nästa år minskas
med 16,5 miljoner kronor (yrkande 4).

Täckning av merkostnader för lokaler

Propositionen

Regeringen föreslår att anslaget  1:5
Täckning av merkostnader för lokaler förs
upp med 0,4 miljoner kronor för 2002,
dvs. med ett 8,4 miljoner kronor lägre
belopp än vad som ursprungligen anvisats
i årets statsbudget. På tilläggsbudget
för  innevarande  år  har  emellertid
anslaget därefter minskats från 8,8 till
1,8 miljoner kronor.
De utgifter som belastar anslaget är
hyror för vissa tomma lokaler för vilka
staten har betalningsansvar till dess att
avtalen går att avveckla. De huvudsakliga
faktorer som styr utgifterna på området
är    avtalskonstruktionerna   samt
möjligheterna att hyra ut lokalerna i
andra  hand. Statskontoret  disponerar
anslaget.

Statistiska centralbyrån

Propositionen

Statistiska   centralbyråns   (SCB)
verksamhet  finansieras  till  knappt
hälften  av anslag och i övrigt  av
avgifter.  Regeringen  föreslår  att
ramanslaget 1:6 Statistiska centralbyrån
skall uppgå till 394,4 miljoner kronor
för 2002. Vid beräkningen av anslaget har
en pris- och löneomräkning gjorts med 6,7
miljoner kronor samt en slutjustering av
premierna avtalsförsäkringar  med  4,1
miljoner kronor. Därutöver har anslaget
tillförts 11,6 miljoner kronor för att
påskynda en förstärkning av kvaliteten på
välfärdsstatistiken,  den  ekonomiska
statistiken och befolkningsstatistiken.

Motionerna

Moderata samlingspartiet ifrågasätter i
motion Fi287 i hur stor utsträckning
skattemedel  skall avsättas  för  att
finansiera en ökad statistikproduktion.
Enligt motionärerna bör SCB:s uppgifter
begränsas.   För  att   säkerställa
efterfrågan är det enligt motionärernas
mening rimligt att eftersträva en ökad
grad av avgiftsfinansiering. Anslaget bör
därför minskas med 50 miljoner kronor
nästa år.
Kristdemokraterna föreslår  i  motion
Fi276 att man bör tillsätta en utredning
för  att se över SCB:s organisation.
Motionärerna  vill  fullfölja   den
statistikreform som beslutades av 1993/94
års riksdag och som innebar att ansvaret
för  statistikproduktionen  i  viss
utsträckning  fördes  över  på  s.k.
statistikansvariga  myndigheter.   En
uppdelning  av  SCB  skulle  enligt
motionärerna kunna innebära att en del
ges ansvarar för myndighetsuppgifter, en
del ombildas till stabsenhet och ges
ansvar för bl.a. databaser och produktion
av   anslagsfinansierad   officiell
basstatistik samt att ytterligare en del
organiseras   som  ett   fristående
statistikbolag. Kristdemokraterna anser
också att ett från SCB fristående råd för
Sveriges officiella statistik bör bildas.
I motionen föreslås att anslaget minskas
med 15 miljoner kronor (yrkande 4).
Centerpartiet föreslår i motion Fi263
att anslaget till SCB skall minskas med
12 miljoner kronor.

Folk- och bostadsstatistik

Propositionen

Regeringen  föreslår att 78  miljoner
kronor anvisas på anslaget 1:7 Folk- och
bostadsstatistik för 2002. Vid utgången
av  2000  fanns  på  ett  särskilt
reservationsanslag    uppfört    på
statsbudgeten ett anslagssparande på 184
miljoner  kronor.  Den  höga  nivån
sammanhänger med att förberedelsearbetet
har senarelagts.

Motionerna

Moderata samlingspartiet motsätter sig i
motion  Fi287  genomförandet  av  en
registerbaserad folk- och bostadsräkning.
Motionärerna anser därför att några medel
inte skall anvisas på anslaget.
I  motion  Fi279  föreslår  samma
motionärer att riksdagen skall besluta
att  inte genomföra någon folk-  och
bostadsräkning 2005.
I motion Fi220 föreslår förste vice
talmannen Anders Björck och  Christel
Anderberg (m) att SCB skall lägga ned
såväl folk- och bostadsräkningen (yrkande
1) som yrkesregistret (yrkande 3) samt
att Lantmäteriverket skall lägga ned sitt
riksomfattande lägenhetsregister (yrkande
2).
Kristdemokraterna framhåller i motion
Fi276  att  partiet  motsatt  sig
tillvägagångssättet   vad    gäller
yrkesregister.  Motionärerna  är  även
skeptiska till omfattningen av den nu
planerade undersökningen och föreslår med
hänvisning härtill att anslaget för 2002
minskas med 30 miljoner kronor (yrkande
4).
Centerpartiet anser i motion Fi263 att
det  bör  genomföras  en  folk-  och
bostadsräkning.   Eftersom    denna
undersökning har senarelagts har  ett
stort reservationsbelopp byggts upp på
anslaget. Motionärerna bedömer att de
reserverade  och  anslagna   medlen
överstiger anslagsbehovet för att kunna
genomföra en registerbaserad folk- och
bostadsräkning. De föreslår därför att en
engångsvis indragning på 45  miljoner
kronor skall göras på anslaget.
Folkpartiet anser i motion Fi260 att
planeringen  av  en   folk-   och
bostadsräkning bör stoppas (yrkande 1)
och att några medel inte bör anvisas för
detta ändamål (yrkande 2). Det senare
yrkandet framför Folkpartiet också  i
motion Fi294 (yrkande 10 i denna del).

Kammarkollegiet

Propositionen

Kammarkollegiets verksamhet finansieras
till helt övervägande del med avgifter.
Regeringen föreslår att ramanslaget 1:8
Kammarkollegiet  förs  upp  med  26,9
miljoner kronor för 2002. Det är efter
pris- och löneomräkning m.m. 4 miljoner
kronor mindre än i år. Av minskningen
skall 3 miljoner kronor delfinansiera
verksamheten   vid  den   nybildade
Valmyndigheten och 1 miljon kronor bidra
till att förstärka kvaliteten i SCB:s
befolkningsstatistik.
Intäkterna från den avgiftsfinansierade
verksamheten beräknas nästa år uppgå till
205,8 miljoner kronor.

Motionen

Kristdemokraterna vill i motion Fi276
undersöka om inte kollegiets hantering av
arvs-, gåvo- och stämpelskatt kan föras
över till Riksskatteverket och om inte en
samordning med t.ex. Statskontoret kan ge
ytterligare   effektiviseringsvinster.
Anslaget bör enligt motionärerna minskas
med 6,9 miljoner kronor 2002 (yrkande 4).

Nämnden för offentlig upphandling

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 1:9
Nämnden för offentlig upphandling förs
upp med 7,4 miljoner kronor för 2002.
Av propositionen framgår också (avsnitt
4.9.3)  att  Nämnden  för  offentlig
upphandling  (NOU) för närvarande  är
föremål för översyn. Med hänsyn till den
offentliga upphandlingens omfattning och
möjligheterna till effektiviseringar är
det enligt regeringen viktigt att det
finns en ändamålsenlig tillsynsfunktion
för  den  offentliga  upphandlingen.
Regeringen anser att inriktningen och
omfattningen av NOU:s verksamhet skall
vara oförändrad i avvaktan på regeringens
ställningstagande   till   tillsynens
framtida  organisation. Detta  betyder
bl.a.  att  NOU  skall  prioritera
tillsynsverksamheten.

Motionerna

Moderata  samlingspartiet  föreslår  i
motion Fi287 att NOU skall slås samman
med Konkurrensverket som ombildas till en
ny  myndighet benämnd Konkurrens- och
upphandlingsverket.          De
samordningsfördelar som uppnås ger enligt
motionärerna vissa besparingar. För 2002
föreslår de att anslaget halveras och
således minskas med 3,7 miljoner kronor.
Kristdemokraterna föreslår  i  motion
Fi276 att NOU vid halvårsskiftet 2002
skall ombildas till en självständig del
av Konkurrensverket (yrkande 2). Den av
regeringen föreslagna anslagsnivån för
2002 bör enligt motionärerna höjas till
10 miljoner kronor, varav dock 6 miljoner
kronor   skall   överföras   till
Konkurrensverket.  I  motionen  yrkas
emellertid på att anslaget halveras och
således förs upp med 3,7 miljoner kronor
(yrkande 4).

Statens kvalitets- och kompetensråd

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 1:10
Statens kvalitets- och kompetensråd förs
upp med 12,1 miljoner kronor för 2002.
Statens  kvalitets- och  kompetensråd
skall stödja och stimulera arbetet med
kvalitetsutveckling          och
kompetensförsörjning inom den statliga
förvaltningen. Verksamheten finansieras
huvudsakligen med anslag, men till viss
del även med avgiftsintäkter.

Motionerna

Moderata samlingspartiet anser i motion
Fi287  att  rådet bör avvecklas  och
föreslår att anslaget för 2002 halveras
och således minskas med 6,0 miljoner
kronor.
Kristdemokraterna föreslår  i  motion
Fi276 att hela anslaget till rådet dras
in (yrkande 4).
Centerpartiet uppger i motion Fi263 att
partiet tidigare motsatt sig att rådet
inrättats. Motionärerna föreslår därför
att anslaget avvecklas.

Ekonomiska rådet

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 1:11
Ekonomiska  rådet förs upp  med  2,3
miljoner kronor för 2002.
Ekonomiska rådet som är knutet till
Finansdepartementet  består  av  sex
nationalekonomiska   forskare   samt
Konjunkturinstitutets generaldirektör som
adjungerad medlem.

Motionen

Kristdemokraterna bedömer i motion Fi276
att  den typ av insatser som  rådet
bedriver bör kunna rymmas under andra
anslag. Motionärerna föreslår därför att
anslaget avvecklas (yrkande 4).

Utvecklingsarbete

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 1:12
Utvecklingsarbete  minskas  med  2,4
miljoner kronor och förs upp med 17,4
miljoner kronor för 2002.
Anslaget  används för att finansiera
insatser  som  avser  budget-  och
verksamhetsutveckling och har på senare
år   framför  allt  bekostat  det
utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen
för VESTA (Verktyg för ekonomisk styrning
i staten). Syftet med VESTA-projektet är
att  skapa  ett  integrerat  statligt
koncernsystem för prognos, budgetering,
resultatstyrning           och
betalningsinformation.

Motionerna

Kristdemokraterna erinrar i motion Fi276
om att det utvecklingsarbete som anslaget
skall  finansiera gäller metoder  för
styrning  och uppföljning av  statens
resurser, något som enligt motionärerna
nu sköts av t.ex. RRV och ESV. Bland
annat med hänvisning härtill föreslås i
motionen att anslaget minskas med 10
miljoner kronor 2002 (yrkande 4).
Centerpartiet anser i motion Fi263 att
verksamhetsutveckling        samt
utvecklingsinsatser för  myndigheternas
ledning  bör  rymmas inom  respektive
myndighets ramanslag. I motionen föreslås
därför att anslaget avvecklas.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket  hör  fr.o.m.  nästa
budgetår  till  politikområdet.  Dess
verksamhet är inte anslagsfinansierad.
Merparten av verkets inkomster (drygt
90 %) utgörs i stället av medlemsavgifter
från myndigheter. Till en del finansieras
verksamheten också med vissa  direkta
avgifter samt från regeringens särskilda
anslag  Arbetsgivarpolitiska  frågor.
Medlemsavgiften utgår för närvarande med
0,1   %   av  medlemsmyndigheternas
bruttolönesumma men kommer nästa år att
sänkas till 0,09 %.

Arbetsgivarpolitiska frågor

Regeringen föreslår att anslaget 1:13
Arbetsgivarpolitiska frågor förs upp med
2,5 miljoner kronor för 2002. Anslaget
har  fram t.o.m. innevarande budgetår
redovisats på utgiftsområde 14 Arbetsliv
och  där benämnts Stabsuppgifter  vid
Arbetsgivarverket. Den nya benämningen
motiveras av att regeringen kan komma att
efterfråga   uppgifter   inom   det
arbetsgivarpolitiska området även från
annat håll än Arbetsgivarverket.
De utgifter som belastar anslaget är
bl.a.  arvoden  för  vissa  nämnder,
beredskapsuppgifter, medlemsavgifter för
vissa  samnordiska institutioner  samt
kostnader   för   utgivning   av
Arbetsgivarverkets  författningssamling
och för utmärkelsen För nit och redlighet
i rikets tjänst.

Statliga tjänstepensioner

Regeringen föreslår att anslaget 1:14
Statliga tjänstepensioner m.m. förs upp
med 7 381 miljoner kronor för 2002.
Anslaget  har fram t.o.m. innevarande
budgetår redovisats på utgiftsområde 14
Arbetsliv.
Anslaget  belastas med utgifter  för
personalpensionsförmåner  och  särskild
löneskatt  på  pensionskostnader  m.m.
Personalpensionsförmånerna  styrs  av
kollektivavtal  och  medelsbehovet  på
anslaget  av  antalet  förmånstagare,
medelvärdet   av   den   statliga
kompletteringspensionen   samt   av
basbeloppets förändringar.

Politikområdet Finansiella system och
tillsyn

Politikområdet omfattar reglering  och
tillsyn  av det finansiella systemet,
statsskuldsförvaltning,     statliga
garantier, insättarskydd, statens in- och
utlåning    samt    kassahållning,
premiepensionssystemet,  internationellt
finansiellt  samarbete,  kompletterande
redovisningsnormer  samt  tillsyn  av
spelmarknaden.
De   myndigheter  som  ingår   i
politikområdet är de helt eller delvis
anslagsfinansierade     myndigheterna
Finansinspektionen,
Insättningsgarantinämnden,
Riksgäldskontoret och Bokföringsnämnden.
Dessutom ingår den avgiftsfinansierade
Premiepensionsmyndigheten. Vidare ingår
den  på  utgiftsområde  17  uppförda
Lotteriinspektionen.

Revisionens iakttagelser

RRV har inte haft några synpunkter på
årsredovisningarna för de myndigheter som
ingår i politikområdet utan bedömer dem i
allt  väsentligt  som  rättvisande.
Finansinspektionen,
Insättningsgarantinämnden,
Premiepensionsmyndigheten       och
Lotteriinspektionen har  fått  betyget
fullt    tillfredsställande     i
Ekonomistyrningsverkets   EA-värdering.
Riksgäldskontoret   fick   EA-omdömet
tillfredsställande.
De revisionsorgan som granskar Nordiska
investeringsbanken  (NIB),  Europeiska
utvecklingsbanken (ERBD) och Europarådets
utvecklingsbank (CEB) har bedömt  att
dessa institutioners årsredovisningar för
2000 är rättvisande.

Målet för politikområdet

Målet för politikområdet fastställdes i
samband med beslut om budgetproposition
för 2001. Målet är

- att det finansiella systemet skall vara
effektivt och tillgodose såväl samhällets
krav på stabilitet som konsumenternas
intresse av ett gott skydd,
- att tillsynen skall bedrivas effektivt,
-  att  kostnaderna för  statsskulden
långsiktigt  minimeras  samtidigt  som
risken beaktas samt
- att statens finansförvaltning bedrivs
effektivt.

Finansinspektionen

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 2:1
Finansinspektionen förs upp med 141,9
miljoner kronor för 2002. Utöver pris-
och  löneomräkning motsvarar det  ett
resurstillskott på 1,9 miljoner kronor.
För att kunna förbereda genomförandet av
de nya kapitaltäckningsreglerna, tillförs
Finansinspektionen 8,2 miljoner kronor
fr.o.m. 2002.
Finansinspektionens      verksamhet
finansieras med anslag, och baserat på
dess storlek tar inspektionen årligen ut
en  obligatorisk  tillsynsavgift  samt
ansökningsavgifter för prövning av olika
typer av ärenden. Inspektionen tar också
ut en avgift för marknadsövervakning.
Inkomsterna från avgifterna redovisas på
inkomsttitel.
Därutöver  uppbär  Finansinspektionen
vissa  administrativa  avgifter  från
Bokföringsnämnden           och
Insättningsgarantinämnden som inte har
samband med tillsynsverksamheten och som
inspektionen själv får disponera. För
nästa år beräknas dessa inkomster uppgå
till 8,7 miljoner kronor.

Motionen

Centerpartiet föreslår i motion Fi263 att
anslaget till Finansinspektionen skall
minskas med 9 miljoner kronor.

Insättningsgarantinämnden

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 2:2
Insättningsgarantinämnden förs upp med
8,2 miljoner kronor för 2002.
Insättningsgarantinämnden     (IGN)
administrerar    det     statliga
insättningsgarantisystemet  samt  det
statliga investerarskyddet. De institut
som omfattas av dessa båda system skall
också  svara  för deras finansiering.
Avgiftsinkomsterna   redovisas   mot
inkomsttitel och ett belopp motsvarande
anslaget till IGN avräknas från dessa
inkomster. För 2002 beräknas inkomsterna
uppgå  till  401  miljoner  kronor.
Överskottet  placeras på  räntebärande
konto i Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets förvaltningskostnader

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 2:3
Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
förs upp med 252,9 miljoner kronor för
2002.
Anslaget  disponeras  för   löne-,
systemutvecklings-, lokal- och  övriga
förvaltningskostnader.      Anslaget
disponeras  även för  att  täcka  de
omkostnader   för   upplåning   och
låneförvaltning samt direkta kostnader
för statens betalningssystem som fram
t.o.m.  2000  finansierades  via  ett
särskilt  anslag B4 Riksgäldskontoret:
Vissa  kostnader  för  upplåning  och
låneförvaltning.

Motionen

Centerpartiet  föreslår i motion Fi263
att anslaget minskas med 10 miljoner
kronor. Motionärerna erinrar  om  att
statens kostnader för statsskuldsräntor
redovisas  vid sidan av utgiftstaket,
vilket enligt vad som uppges i motionen
däremot    inte    gäller    för
Riksgäldskontorets  provisionskostnader
för kronskulden. Centerpartiet vill i
sitt    budgetalternativ   amortera
statsskulden  snabbare än  regeringen,
vilket   minskar   upplåningsbehovet.
Motionärerna anser därför att anslaget
kan   minskas  i  den  föreslagna
omfattningen.

Bokföringsnämnden

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 2:4
Bokföringsnämnden förs  upp  med  7,5
miljoner  kronor för 2002. Nivån  är
förutom en mindre pris- och löneomräkning
densamma som i år.

Avgift för Stadshypotekskassans grundfond

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 2:5
Avgift för Stadshypotekskassans grundfond
förs upp med 0 kronor för 2002.
I  februari  1997  sålde  regeringen
statens innehav av aktier i Stadshypotek
AB  till Svenska Handelsbanken. Efter
försäljningen har Konungariket Sveriges
Stadshypotekskassa haft i uppgift att
förvalta en återstående obligationsskuld.
När skulden är reglerad skall kassan
likvideras. För att trygga utestående lån
finns en grundfond i form av en statlig
garantiförbindelse. Staten har åtagit sig
att  svara  för avgiften  för  denna
garantiförbindelse,  och  för   att
synliggöra denna subvention har avgiften
förts  upp som ett anslag.  Avgiften
motsvarar 1 % av grundfondens storlek.
Den  kvarstående  upplåningen  genom
Stadshypotekskassan  har  minskat  i
snabbare takt än beräknat, vilket slagit
igenom på grundfondens och därmed också
avgiftens  storlek som  båda  minskat
snabbt.  Till  följd härav  har  ett
anslagssparande byggts upp under flera
år, och detta anslagssparandet har bl.a.
kunnat  användas för  att  finansiera
efterföljande  års   avgifter   för
grundfonden.

Insatser i internationella
finansieringsinstitutioner

Propositionen
Regeringen föreslår att ramanslaget 2:6
Insatser     i    internationella
finansieringsinstitutioner förs upp med
oförändrat 60 miljoner kronor för 2002.
Fram  t.o.m. innevarande år benämndes
detta anslag Bidrag till kapitalet i
Europeiska utvecklingsbanken. Namnbytet
motiveras av att anslaget fått ett vidgat
ändamål  genom att det numera  också
används   för   att   finansiera
medlemsavgiften   till   Europarådets
utvecklingsbank (CEB) samt genom att det
fr.o.m. 2002 skall kunna belastas om
garantier    till   internationella
finansieringsinstitut behöver infrias.
Sverige skall enligt tidigare beslut
medverka i en höjning av grundkapitalet i
Europeiska utvecklingsbanken och teckna
andelar motsvarande 228 miljoner euro. Av
detta belopp skall sammanlagt 22,5 %
betalas in i åtta lika stora poster
fördelade på lika många år. Varje sådan
årlig  post uppgår således till  6,4
miljoner euro, eller 60 miljoner kronor.

Avsättning för garantiverksamhet

Sedan  1998  styrs  den  statliga
garantigivningen  av  nya  principer.
Omläggningen  genomfördes  för  att
kostnaderna för statens garantigivning
skulle  bli  synliga  och  för  att
verksamheten  långsiktigt  skulle  bli
finansiellt självbärande. I  det  nya
garantisystemet  förutsätts  avgifterna
täcka såväl den förväntade risken för ett
infriande  av  en  garanti  som  de
administrativa kostnaderna. Tas inte full
avgift ut betraktas mellanskillnaden som
en subvention, vilken skall belasta ett
anslag på budgeten. Sådana anslagsmedel
skall  liksom influtna garantiavgifter
föras  till  en  garantireserv  i
Riksgäldskontoret, och där användas för
att täcka infriandet av garantier.
Kvarstående  garantier som  utfärdats
enligt  äldre  regler -  s.k.  äldre
garantier - har nu invärderats i det nya
garantisystemet  och avgiftsbelagts  i
enlighet med de nya principerna. I två
fall med anknytning till utgiftsområdet
har regeringen ansett att full avgift
inte skall tas ut, och på tilläggsbudget
för 2001 har riksdagen därför nyligen
beslutat att föra upp ett nytt ramanslag
- Avsättning för garantiverksamhet - och
belasta det med ett belopp motsvarande
subventionsinslaget  för  dessa  båda
åtaganden.2

Propositionen

Regeringen föreslår att ramanslaget 2:7
Avsättning för garantiverksamhet förs upp
med 0 kr för 2002.

Premiepensionsmyndigheten

Propositionen
Premiepensionsmyndigheten (PPM) hör till
politikområdet, men dess verksamhet är
inte anslagsfinansierad. Sedan oktober
2000  täcks  utgifterna  för  PPM:s
administration dels med avgifter som tas
ut     från     pensionsspararnas
premiepensionskonton, dels med lån  i
Riksgäldskontoret för rörelsekapitalbehov
och anläggningstillgångar. Avgiften får
högst uppgå till 0,3 % per år av de
sammanlagda   tillgodohavandena   på
pensionsspararnas         konton.
Avgiftsintäkterna beräknas uppgå till 305
miljoner kronor 2002.

Ofördelat anslag

Målet för området
I budgetpropositionen redovisas inget mål
för  Riksdagens revisorers  verksamhet
2002.

Riksdagens revisorer

Propositionen

Riksdagens revisorer har till uppgift att
på  riksdagens vägnar granska statlig
verksamhet.   Riksdagsstyrelsen   har
föreslagit  att  ramanslaget   90:1
Riksdagens revisorer skall föras upp med
27,1 miljoner kronor för 2002.
Vid beräkningen av anslaget har en pris-
och löneomräkning gjorts med 0,4 miljoner
kronor  samt  en  slutjustering  för
avtalsförsäkringar med  -0,9  miljoner
kronor. Anslaget har därutöver räknats
upp med 1,2 miljoner kronor, men denna
ökning finansieras genom en lika stor
minskning av det på utgiftsområde  1
uppförda  anslaget  90:3  Riksdagens
förvaltningskostnader.

Motionerna

Moderata samlingspartiet erinrar i motion
Fi287   om   den  nya  fristående
revisionsmyndighet som skall bildas 2003.
De samordningsfördelar som uppnås genom
den nya organisationen gör det motiverat
att successivt trappa av anslaget till
Riksdagens   revisorer.  Motionärerna
föreslår därför att anslaget för 2002
minskas med 4 miljoner kronor.
Kristdemokraterna föreslår  i  motion
Fi276   att  Riksdagens  revisorers
verksamhet   skall  samordnas   med
Riksrevisionsverkets (RRV) fr.o.m. andra
halvåret  2002. Som en  följd  härav
föreslår motionärerna att hälften  av
revisorernas anslag skall överföras till
RRV (yrkandena 3 och 4).

Finansutskottets samlade
ställningstagande till anslagen inom
utgiftsområde 2

Utgiftsområde  2  Samhällsekonomi  och
finansförvaltning omfattar utgifter för
ett antal centrala myndigheter, kostnader
för   vissa  garantiåtaganden  samt
kapitaltillskott till ett internationellt
kreditinstitut. Dessutom ingår fr.o.m.
nästa år också utgifterna för statliga
tjänstepensioner.
Av utgiftsområdets 22 anslag fördelar
sig 21 på två politikområden. Ett anslag
- anslaget till Riksdagens revisorer -
har inte hänförts till något politik
område.
De  i  budgetpropositionen föreslagna
anslagen summerar sig till  8  754,4
miljoner kronor, dvs. samma nivå som
riksdagen  i  första  steget   av
budgetprocessen lagt fast som ram för
utgiftsområdet (bet. 2001/02:FiU1).
Förslag till alternativa anslagsnivåer
har    framförts   av   Moderata
samlingspartiet,    Kristdemokraterna,
Centerpartiet    och    Folkpartiet
liberalerna. Samtliga dessa alternativ
ryms inom den fastställda utgiftsramen
och innebär att de samlade utgifterna på
utgiftsområdet begränsas med alltifrån 78
till 142 miljoner kronor.
Utskottet har på de närmast föregående
sidorna redovisat hur regeringen önskar
fördela anslagen på utgiftsområdet och
vilka av oppositionspartiernas förslag
som har effekt på denna fördelning. I
motionerna föreslås alternativa nivåer
för sammanlagt 12 av utgiftsområdets 22
anslag. Utskottet övergår nu till att
redovisa  sin  samlade   syn   på
anslagsfördelningen. Prövningen inriktas
i första hand på de förslag där skilda
meningar framkommit.
Kristdemokraterna    anser    att
Riksrevisionsverket bör kunna öka sin
avgiftsfinansiering  och  att   den
förestående   sammanslagningen   med
Riksdagens revisorer kan leda till vissa
besparingar. Partiet vill därför minska
RRV:s och RR:s anslag med sammanlagt 7,3
miljoner kronor nästa år. I motionen
anges inte vilken del av RRV:s verksamhet
som  omfattas av kravet på en  ökad
avgiftsfinansiering. Dessutom gäller att
RRV:s avgiftsbelagda verksamhet i stor
utsträckning avser uppdrag som genomförs
för regeringens eller andra myndigheters
räkning. Under 2000 var det mindre än
20 % av RRV:s intäkter som kom från annat
håll   än   staten.   En   ökad
avgiftsfinansiering kan därför möjligen
minska belastningen på RRV:s anslag men
ger  knappast  en  besparing   på
statsbudgeten i dess helhet.
Riksdagens  samtliga  partier  har
enhälligt  beslutat  att  en   ny
revisionsmyndighet skall inrättas under
första halvåret 2003. Tre utredningar har
därefter tillsatts för att se över frågor
med anknytning till samgåendet, däribland
en organisationsutredning som enligt sina
direktiv skall utgå ifrån att samgåendet
mellan Riksrevisionsverket och Riksdagens
revisorer skall genomföras under första
halvåret 2003. Organisationsutredningen
skall ha slutfört sitt arbete senast den
30  november  2002. På vilken  grund
Kristdemokraterna anser att  man  kan
tillgodoräkna sig besparingseffekter av
ett    samgående   redan   innan
organisationsutredningen lagt fram sitt
betänkande framgår inte.
Även Centerpartiet vill minska anslaget
till Riksrevisionsverket om än med endast
2 miljoner kronor. Partiet preciserar
dock inte närmare sitt förslag.
Med  hänsyn härtill finner utskottet
ingen anledning att frångå regeringens
förslag till medelsanvisning för RRV.
Kristdemokraterna   föreslår    att
Statskontorets anslag för nästa år skall
minskas med 16,5 miljoner kronor. Genom
att föra över delar av Statskontoret till
RRV  -  som  i  Kristdemokraternas
budgetalternativ redan fått sitt anslag
nedskuret med närmare 6 miljoner kronor -
och  samordna kvarvarande  delar  med
Kammarkollegiet räknar Kristdemokraterna
med att kunna begränsa Statskontorets
anslag med 23 % nästa år.
Utskottet  vill med anledning  härav
erinra  om  att Statskontoret  liksom
Riksrevisionsverket          och
Ekonomistyrningsverket  fungerar  som
regeringens       stabsmyndigheter.
Statskontoret svarar därvid främst för
utrednings- och utvärderingsverksamhet.
När Riksrevisionsverket om något år går
upp   i   den   nya,   fristående
revisionsmyndigheten kommer detta att få
återverkningar även på de båda övriga
stabsmyndigheternas   arbetsuppgifter.
Enligt utskottets mening ter det sig
naturligt att man därvid samlat prövar
hur  stabsmyndigheternas  stöd  till
regeringen  skall vara organiserat  i
framtiden.  Utskottet är  med  hänsyn
härtill  inte  berett  att  frångå
regeringens förslag till medelsberäkning
för Statskontoret.
Moderata         samlingspartiet,
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
föreslår att Statistiska centralbyråns
anslag nästa år skall minskas med 50, 15
respektive 12 miljoner kronor. Moderata
samlingspartiet  är  rent  generellt
kritiskt till att skattemedel i så stor
utsträckning används för att finansiera
en  ökad statistikproduktion och vill
därför begränsa SCB:s uppgifter samt öka
avgiftsfinansieringen. Kristdemokraterna
föreslår att 1993/94 års statistikreform
fullföljs  och  att  ansvaret  för
statistikproduktionen i ökad utsträckning
förs   över  på  statistikansvariga
myndigheter. Centerpartiet föreslår utan
närmare  motivering att SCB:s  anslag
begränsas med 12 miljoner kronor.
Enligt utskottets mening fullgör SCB en
viktig uppgift genom att på ett opartiskt
sätt redovisa tillförlitlig statistik som
är ett nödvändigt underlag för statens,
kommunernas och näringslivets planering.
Utskottet finner för egen del att det i
propositionen         föreslagna
medelstillskottet till SCB är väl avvägt
mot bakgrund av de krav som ställs på
SCB. Utskottet ser därför ingen anledning
att ompröva förslaget att 394,4 miljoner
kronor skall anvisas till SCB för 2002.
Moderata         samlingspartiet,
Kristdemokraterna,  Centerpartiet  och
Folkpartiet  vill helt  eller  delvis
begränsa  anslaget  till  Folk-  och
bostadsstatistik. Kristdemokraterna vill
minska anslaget med 30 miljoner kronor
medan Centerpartiet som är för folk- och
bostadsstatistik   vill   göra   en
engångsindragning från anslaget på 45
miljoner kronor. De båda övriga partierna
motsätter sig helt att ett anslag förs
upp i budgeten.
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag och vill understryka att arbetet
med  folk- och bostadsstatistik måste
läggas  upp på ett sådant sätt  att
individernas integritet skyddas.  Inte
minst gäller det personer som av olika
skäl har berättigade behov av att gömma
sig.
Kristdemokraterna    anser    att
Kammarkollegiets hantering av arvs-, gåvo-
och stämpelskatt kan föras över till
Riksskatteverket och ifrågasätter om inte
en samordning med Statskontoret kan ge
ytterligare     effektivitetsvinster.
Kristdemokraterna föreslår  med  denna
motivering att Kammarkollegiets anslag
skall minskas med en fjärdedel.
Finansutskottet   avstyrker   detta
förslag.
Moderata    samlingspartiet    samt
Kristdemokraterna föreslår att anslaget
till Nämnden för offentlig upphandling
halveras.  NOU:s  verksamhet  är  för
närvarande  föremål  för   översyn.
Regeringen anser att inriktningen och
omfattningen av verksamheten skall vara
oförändrad  i avvaktan på regeringens
ställningstagande   till   tillsynens
framtida organisation.
Utskottet  instämmer  i  regeringens
bedömning  och  avstyrker  de  båda
förslagen.
Moderata         samlingspartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet vill
alla avveckla Statens kvalitets-  och
kompetensråd.  Moderata samlingspartiet
föreslår av denna anledning att anslaget
för nästa år halveras. De båda övriga
partierna vill däremot helt  avskaffa
anslaget.
Kvalitets- och kompetensrådet har till
uppgift  att  stimulera myndigheternas
kompetensförsörjning   samt   främja
kvalitetsarbetet  inom  förvaltningen.
Enligt utskottets mening fyller Kvalitets-
och kompetensrådet en uppgift som extern
pådrivare och idégivare i frågor som rör
kompetensförsörjningen  och  kvalitets
arbetet inom den statliga förvaltningen.
Kvalitets- och kompetensrådet inrättades
i början av 1999 och har således mindre
än tre års verksamhet bakom sig. Enligt
utskottets mening har rådet en viktig
uppgift att fylla, och det har inte
framkommit något som skulle ge anledning
att  krympa  eller  avveckla  rådets
verksamhet.
Kristdemokraterna föreslår att det till
Finansdepartementet  knutna  Ekonomiska
rådet avvecklas och att något anslag för
detta ändamål inte förs upp i budgeten.
Utskottet  vill med anledning  härav
erinra om att Ekonomiska rådet fungerar
som initiativtagare till forskning och
som en länk mellan Finansdepartementet
respektive Konjunkturinstitutet och den
nationalekonomiska  forskningen.   De
konferenser, seminarier och möten som
Ekonomiska  rådet ordnar  ger  enligt
regeringen ett gediget underlag för den
ekonomiska politikens utformning. Rådet
har också en viktig uppgift som rådgivare
till Konjunkturinstitutet i vetenskapliga
frågor,   särskilt   inom   området
makroekonomi,   modellbyggande   och
miljöekonomi. Mot bakgrunden härav är
utskottet inte berett att föreslå någon
avveckling av det ekonomiska rådet.
Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
föreslår   att   anslaget    för
Utvecklingsarbete minskas med 10 miljoner
kronor  respektive  avvecklas.  Det
utvecklingsarbete som anslaget är avsett
att   finansiera   sköts   enligt
Kristdemokraterna nu av t.ex. RRV och
ESV.   Centerpartiet   hävdar   att
verksamhetsutveckling        samt
utvecklingsinsatser för  myndigheternas
ledning  bör  rymmas inom  respektive
myndighets ramanslag.
Såsom framgått av den tidigare lämnade
redogörelsen är detta anslag inte avsett
för generella utvecklingsinsatser utan
används i första hand för att finansiera
det  s.k. VESTA-projektet, ett  brett
upplagt projekt som tillkommit för att få
till  stånd  ett integrerat  statligt
koncernsystem för prognoser, budgetering,
resultatstyrning           och
betalningsinformation. Avsikten är att
hela statsförvaltningen skall inordnas i
detta system. I projektet har de olika
partigrupperna   i   finansutskottet
medverkat  genom  en  parlamentarisk
referensgrupp som knutits till projektet.
Finansutskottet har tidigare ställt sig
bakom det utvecklingsarbete som bedrivs
inom VESTA-projektets ram och finner inte
anledning  att  nu  ompröva  detta
ställningstagande.  Utskottet  biträder
därför  regeringens  förslag   till
medelsberäkning på anslaget.
Centerpartiet  föreslår  utan  närmare
motivering   att   anslaget   till
Finansinspektionen skall minskas med 9
miljoner kronor.
Finansutskottet   avstyrker   detta
förslag.
Centerpartiet föreslår att anslaget för
Riksgäldskontorets förvaltningskostnader
skall minskas med 10 miljoner kronor.
Motivet härför sägs vara att statsskulden
kommer  att  minska  snabbare  med
Centerpartiets förslag till inriktning av
budgetpolitiken,  vilket  i  sin  tur
begränsar utgifterna för provisioner för
kronskulden.
Utskottet  vill  med hänsyn  härtill
erinra om att provisionskostnaderna för
kronskulden belastar utgiftsområde  26
Statsskuldsräntor fr.o.m. 2001.  Några
provisionskostnader finns således inte
längre uppförda bland Riksgäldskontorets
förvaltningskostnader.  Detta  framhöll
utskottet redan i förra årets betänkande
då Centerpartiet med samma motivering
också  föreslog  att  anslaget  för
Riksgäldskontorets förvaltningskostnader
skulle begränsas.
Utskottet avstyrker därför än en gång
Centerpartiets förslag beträffande detta
anslag.
Moderata samlingspartiet föreslår  att
anslaget till Riksdagens revisorer skall
minskas med 4 miljoner kronor. I avvaktan
på den förestående sammanslagningen av
Riksrevisionsverket  och   Riksdagens
revisorer  bör  Riksdagens  revisorers
anslag  trappas ned. Kristdemokraterna
anser  att  revisorernas  och  RRV:s
verksamhet bör samordnas fr.o.m. andra
halvåret 2002 och föreslår därför att
hälften av revisorernas anslag förs över
till RRV.
Enligt finansutskottets mening kan det
vid ett eventuellt samgående mellan RRV
och Riksdagens revisorer finnas anledning
att  se  över de båda myndigheternas
anslagstilldelning. Det bör dock  ske
först efter det att formerna för ett
sådant samgående närmare klarlagts. Såsom
tidigare   nämnts   kommer   den
organisationsutredning som skall se över
dessa frågor att ha slutfört sitt arbete
i november 2002, och enligt riksdagens
tidigare, enhälliga beslut skall den nya
revisionsmyndigheten bildas först under
första halvåret 2003.
Med hänsyn härtill avstyrker utskottet
Moderata    samlingspartiets    och
Kristdemokraternas förslag.
Sammanfattningsvis  biträder   alltså
utskottet  regeringens  förslag  till
fördelning av anslagen inom utgiftsområde
2 (punkterna 13 och 14). Samtliga motions
yrkanden som behandlas i detta sammanhang
avstyrks, dvs. motionerna Fi220  (m),
Fi260  (fp), Fi263 (c),  Fi276  (kd)
yrkandena 2-4, Fi279 (m), Fi287 (m) samt
Fi294 (fp) yrkande 10 i denna del.

Statens fastighetsverk

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att  riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  till
investeringsplan  och  låneram  för
Fastighetsverket.

Propositionen

Statens  fastighetsverk  är  central
förvaltningsmyndighet med uppgift  att
förvalta  det  fastighetsbestånd  som
regeringen   bestämmer.  Verksamheten
finansieras fullt ut med avgiftsintäkter.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
godkänna  en i propositionen (avsnitt
4.14.15,   punkt   8)   redovisad
investeringsplan    för    Statens
fastighetsverk.  Vidare  föreslås  att
Fastighetsverkets    låneram    i
Riksgäldskontoret för investeringar skall
vara 7 miljarder kronor även nästa år
(punkt 6).
I   budgetpropositionen   redovisas
följande investeringsplan för  Statens
fastighetsverk.

Investeringsplan    för    Statens
fastighetsverk

Miljoner kronor
Anska Progn BudgeBeräk Beräk
ffat os   t  nat  nat
t.o.m 2001 2002 2003 2004
.
2000
Inrikes   529, 218,2 357,9 357,5 199,9
4
Utrikes   20,9  20,1 18,1 15,0 10,0
Mark     8,7  23,1 12,4  6,8 3,5
Summa    559, 261,4 388,4 379,3 213,4
investering  0
ar


Finansutskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag
till investeringsplan och låneram för
Statens fastighetsverk. Det innebär att
utskottet tillstyrker punkterna 6 och 8 i
propositionen.

Fortifikationsverket

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att  riksdagen
godkänner  regeringens  förslag  till
investeringsplan  och  låneram  för
Fortifikationsverket.

Propositionen

Fortifikationsverket   är   central
förvaltningsmyndighet med  huvuduppgift
att förvalta statens försvarsfastigheter.
Verksamheten finansieras fullt ut med
avgiftsintäkter.
Regeringen föreslår att riksdagen skall
godkänna  en i propositionen (avsnitt
4.14.16,   punkt   9)   redovisad
investeringsplan           för
Fortifikationsverket. Vidare föreslås att
låneramen  för Fortifikationsverket  i
Riksgäldskontoret nästa år skall höjas
med  ca  1 miljard kronor till  5,1
miljarder kronor. Av den nya låneramen
skall 4,9 miljarder kronor få användas
för investeringar i mark, anläggningar
och lokaler samt 0,2 miljarder kronor för
investeringar i anläggningstillgångar för
förvaltningsändamål (punkt 7).
I   budgetpropositionen   redovisas
följande    investeringsplan    för
Fortifikationsverket.

Investeringsplan för Fortifikationsverket

Miljoner kronorFinansutskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag
till investeringsplan och låneram för
Fortifikationsverket. Det innebär  att
utskottet tillstyrker punkterna 7 och 9 i
propositionen.

Rörlig kredit för
Premiepensionsmyndigheten

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker att  riksdagen
godkänner regeringens förslag om  en
rörlig      kredit       för
Premiepensionsmyndighetens handel  med
fondandelar.

Propositionen

I propositionen (avsnitt 5.9.8) föreslås
att  regeringen även för 2002  skall
bemyndigas     att     tilldela
Premiepensionsmyndigheten (PPM) en rörlig
kredit i Riksgäldskontoret på högst 500
miljoner kronor. Den rörliga krediten är
avsedd att tillgodose PPM:s behov av
likviditet vid handeln med fondandelar
(punkt 12). Krediten skall täcka ojämna
likviditetsflöden  vid  denna  handel.
Regeringen har för avsikt att utvärdera
det fortsatta behovet av den särskilda
krediten.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet biträder regeringens förslag
att Premiepensionsmyndigheten beviljas en
rörlig kredit på 500 miljoner kronor i
Riksgäldskontoret även för 2002.  Det
innebär att utskottet tillstyrker punkt
12 i propositionen.

Kapitalhöjning i Europarådets
utvecklingsbank

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att riksdagen skall godkänna
att   Sverige  medverkar  i   en
kapitalhöjning   i    Europarådets
utvecklingsbank.

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen skall
godkänna att Sverige medverkar i  en
kapitalhöjning    i    Europarådets
utvecklingsbank, CEB  (avsnitt  5.5.1,
punkt 10).
CEB:s styrelse fattade i november 1999
beslut om att höja bankens eget kapital
med 1 847 miljoner euro. Efter höjningen
uppgår det egna kapitalet därmed till
3 248 miljoner euro.
Enligt tidigare ordning skall 11,04 %
av  bankens eget kapital utgöras  av
direkta     överföringar     från
medlemsländerna. Resterande del täcks av
garantier som medlemsländerna har ställt
ut.   Förhållandet  mellan  direkta
överföringar och garantiåtaganden skall
efter den beslutade kapitalhöjningen vara
oförändrat.
Avsikten är att 11,04 % av den nu
föreslagna   kapitalhöjningen   skall
finansieras genom en överföring  från
bankens  reservfond.  Styrelsebeslutet
leder  således  inte  till  några
betalningsförpliktelser        för
medlemsländerna, endast till ett utökat
garantiåtagande.
Sveriges kapitalandel i CEB är 2,57 %.
Skall vi efter den beslutade höjningen
behålla denna andel bör vi teckna kapital
för  ytterligare 47,5 miljoner  euro.
Eftersom 11,04 % härav finansieras på
annat sätt räcker det om Sverige utökar
sin garanti med 42,3 miljoner euro. Efter
kapitalhöjningen kommer i så fall det
svenska garantiåtagandet i CEB att uppgå
till 74,3 miljoner euro, motsvarande ca
686 miljoner kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet   tillstyrker   regeringens
förslag.  Det  innebär att  utskottet
tillstyrker punkt 10 i propositionen.

Tillgångshantering inom Riksgäldskontoret

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att Insättningsgarantinämnden,
Premiepensionsmyndigheten      och
Kärnavfallsfonden skall ges rätt att
placera i skuldförbindelser utfärdade
av staten.

Propositionen

Insättningsgarantinämnden     (IGN),
Premiepensionsmyndigheten  (PPM)  och
Kärnavfallsfondens styrelse (KAF)  har
tillsammans tillgångar på ca 60 miljarder
kronor placerade på räntebärande konto i
Riksgäldskontoret. Regeringen  föreslår
(avsnitt  5.8) att dessa myndigheter,
fr.o.m. den 1 juli 2002, skall ges rätt
att  placera även i skuldförbindelser
utfärdade av staten (punkterna 1-5).
Riksgäldskontoret   fungerar   som
internbank i statsförvaltningen, vilket
innebär att myndigheter är hänvisade till
kontoret för lån av medel  och  för
placering   av   överskott.   De
tillgodohavanden  som Riksgäldskontoret
hanterar i detta samanhang är i de flesta
fall av begränsad omfattning.
De placeringar som IGN, PPM och KAF har
i Riksgäldskontoret är dock av en annan
karaktär. Gemensamt för dessa myndigheter
är  dels att de förvaltar medel som
samlats in i särskild ordning och som är
avsatta för särskilda ändamål vid sidan
av statsbudgeten, dels att de hanterar
stora belopp. Förvaltningsansvaret  av
medlen ligger antingen hos myndigheten
eller hos anlitade externa förvaltare.
Myndigheterna kan i det här avseendet
anses   bedriva   en   långsiktig
tillgångsförvaltning.
Enligt   regeringens   mening   är
placeringar   i   Riksgäldskontoret
förknippade med problem för myndigheter
med   omfattande   eller   aktiv
tillgångshantering, främst beroende på
det  sätt på vilket Riksgäldskontoret
fastställer räntor, vilket kan leda till
mindre   avvikelser  från   rådande
marknadsräntor.  Vid förvaltningen  av
stora tillgångar kan även små avvikelser
från  marknadsräntan få stor  effekt.
Risken för fel prissättning blir särskilt
påtaglig vid reala placeringar eftersom
realobligationsmarknaden inte har samma
likviditet som den nominella marknaden.
Problemen ökar ytterligare i det fall en
myndighet avser att bedriva en aktiv
förvaltning  av  sina tillgångar  och
utvärdera sina placeringar mot  något
marknadsvärdesbaserat riktmärke.
IGN,  PPM och KAF skiljer sig från
övriga  myndigheter  även  i  ett
principiellt avseende eftersom eventuella
avvikelser   i   Riksgäldskontorets
räntesättning i slutändan kan sägas vara
av betydelse för aktörer utanför staten.
I  PPM:s  fall  är  det  exempelvis
premiepensionstagarna som gynnas eller
missgynnas  av en icke marknadsmässig
avkastning   på   de   tillfälliga
placeringarna i Riksgäldskontoret genom
högre  eller  lägre  utbetalning  av
premiepensionsmedel. I IGN:s och KAF:s
fall är det berörda finansiella institut
respektive kärnkraftsindustrin  och  i
sista hand elkonsumenterna som gynnas
eller missgynnas. Eventuella felaktiga
prissättningar är således inte enbart en
fråga   om   omfördelning   eller
internprissättning inom staten.
Om IGN, PPM och KAF ges rätt att göra
placeringar även i statspapper väntas
enligt propositionen drygt 40 miljarder
kronor  komma  att  omfördelas  från
placeringar på räntebärande kontor  i
Riksgäldskontoret          till
statspappersmarknaden.      Eftersom
placeringarna uteslutande görs i svenska
statspapper kommer omläggningen varken
att   påverka   den   konsoliderade
bruttoskulden  enligt EU:s  definition
eller  det finansiella sparandet,  ej
heller  vad som i budgetpropositionen
benämns den konsoliderade statsskulden.
Däremot  kommer  den  okonsoliderade
statsskulden  -  dvs.  statsskulden
redovisad  enligt  Riksgäldskontorets
definition - att öka med det belopp som
placeringarna omfattar. Det sammanhänger
med att Riksgäldskontorets inlåning från
myndigheter   inte    ingår    i
statsskuldsdefinitionen  medan  däremot
statspapper gör det. Skillnaden mellan
konsoliderad och okonsoliderad statsskuld
skulle därmed öka från ca 3 miljarder
kronor  till ca 43 miljarder kronor.
Regeringen har därför för avsikt att i
ökad   utsträckning   använda   den
konsoliderade  statsskulden  som  det
rättvisande måttet på fordringarna på
staten.
Förändringen kommer inledningsvis inte
att  påverka statens lånebehov  eller
budgetsaldot nämnvärt. Detta beror på att
Riksgäldskontorets  skuld  till  dessa
myndigheter i allt väsentligt bilateralt
byts  från  en  kassaskuld  till  en
värdepappersskuld  utan  att  någon
kassatransaktion äger rum.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet   tillstyrker   regeringens
förslag.  Det  innebär att  utskottet
tillstyrker   punkterna   1-5   i
propositionen.

Hantering av äldre garantier till vissa
bolag

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag att regeringen skall bemyndigas
att ersätta de ekonomiska förpliktelser
staten   har   i   form   av
kapitaltäckningsgaranti  till  Statens
bostadslåneaktiebolag        och
grundfondförbindelse  till   Statens
bostadsfinansieringsaktiebolag,   SBAB
(publ.), med tidsbegränsade garantier
till SBAB (publ.).

Propositionen

Staten  har  tidigare  utfärdat  en
grundfondförbindelse   till   Statens
bostadsfinansieringsaktiebolag,   SBAB
(publ.) samt en kapitaltäckningsgaranti
till Statens bostadslåneaktiebolag. För
att dessa åtaganden skall kunna hanteras
i enlighet med den nya garantimodellen
föreslår  regeringen  att  den  skall
bemyndigas  att  ersätta  dem  med
tidsbegränsade garantier till SBAB på upp
till 10 miljarder kronor (avsnitt 5.8,
punkt 11). Garantiramen skall varje år
minskas med 1 miljard kronor och alltså
vara helt avvecklad efter tio år. En
riskrelaterad avgift skall tas ut för
garantin, och enligt regeringen finns det
därför ingen anledning att anvisa något
anslag motsvarande subventionseffekten.
Utfärdande av den nya garantin medför
vidare att SBAB kan ändra koncernstruktur
utan   hinder   av  nu   gällande
kapitaltäckningsgaranti.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet   tillstyrker   regeringens
förslag.  Det  innebär att  utskottet
tillstyrker punkt 11 i propositionen.

Finansinspektionens finansiering

Utskottets förslag i korthet
I   en   motion   föreslås   att
Finansinspektionen    skall    få
tillgodogöra   sig  avgiftsinkomster
direkt.  Utskottet avstyrker motionen
eftersom  förslaget  strider   mot
budgetlagens krav på bruttoredovisning
av offentligrättsliga avgifter.
Jämför reservation 4

Motionen

Kristdemokraterna föreslår i motion Fi276
yrkande 1 att man skall utreda om inte
Finansinspektionens  verksamhet   kan
finansieras på ett effektivare  sätt.
Motionärerna anser att Finansinspektionen
som tillsynsmyndighet på sikt bör kunna
avgiftsfinansiera sin verksamhet genom
att tillåtas debitera finansinstituten
direkt för sina kostnader.

Finansutskottets ställningstagande

I propositionen tar regeringen (avsnitt
5.6.2) upp frågan om Finansinspektionens
avgiftssystem. Regeringen skriver  där
följande:
Finansinspektionen tilldelas årligen ett
ramanslag över statsbudgeten. Baserat på
anslagets  storlek  och  inbetalade
ansökningsavgifter tar inspektionen ut
en obligatorisk tillsynsavgift enligt
förordningen (1995:1116) om finansiering
av  Finansinspektionens  verksamhet.
Ansökningsavgifterna tas ut i enlighet
med avgiftsförordningen (1992:191) som
gäller för ett stort antal statliga
myndigheter.    Avgiften     för
marknadsövervakning  tas  ut  enligt
bestämmelserna i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument.
Finansinspektionens   kostnad   för
prövningen av vissa ärenden överstiger
väsentligt de avgifter som inspektionen
tar  ut  enligt  avgiftsförordningen.
Inspektionens  avgifter  bör  därför
anpassas till aktuell kostnadsnivå och
vara skilda från avgiftsförordningens
bestämmelser.  Finansinspektionen  har
därför haft regeringens uppdrag  att
inkomma med ett förslag om reformering
av  ansökningsavgifterna.  Förslaget
redovisas i rapporten Förslag till en ny
avgiftsreglering på Finansinspektionens
ansvarsområde (Fi2001/1136). Förslaget
innebär att en ny förordning utfärdas
som   reglerar   Finansinspektionens
avgifter vid prövning av olika ärenden
samt  att  aktuella  bestämmelser  i
anslutning  till  avgiftsförordningen
upphävs.
Förslaget har remissbehandlats. Av de
som  besvarat remissen har  samtliga
tillstyrkt förslaget eller lämnat det
utan erinran. Mot denna bakgrund avser
regeringen besluta nya avgiftsregler för
Finansinspektionen, som skall träda i
kraft från och med 2002.
Motionärerna     föreslår     att
Finansinspektionen på sikt  skall  få
debitera finansinstituten direkt för sina
kostnader.  Utskottet  behandlade  ett
likalydande motionsyrkande i betänkande
2000/01:FiU2. På förslag från utskottet
avslog riksdagen motionen. I betänkandet
konstaterade utskottet att de avgifter
som betalas till Finansinspektionen är
offentligrättsliga avgifter.  Utskottet
skrev (s. 34): "Enligt 9 § i budgetlagen
(1996:1059)  skall  offentligrättsliga
avgifter  som  beräknas av  riksdagen
redovisas mot inkomsttitlar. I 17 § samma
lag föreskrivs att statens inkomster och
utgifter skall budgeteras och redovisas
brutto på statsbudgeten. Av förarbetena
till budgetlagen (prop. 1995/96:220 s.
94) framgår att det inte finns något
undantag från bruttoprincipen beträffande
inkomster   som   redovisas   mot
inkomsttitlar. Sådana inkomster  skall
därför alltid budgeteras och redovisas
brutto."   Utskottet   ansåg   att
motionärernas förslag innebar ett avsteg
från   budgetlagens   krav    på
bruttoredovisning. Utskottet fann ingen
anledning att frångå budgetlagens krav.
Utskottet  anser inte att  det  har
framkommit något som föranleder utskottet
att    frångå   sitt    tidigare
ställningstagande. Motion  Fi276  (kd)
yrkande 1 avstyrks således.

Företagens uppgiftslämnande

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen inte
gör   något  tillkännagivande   om
småföretagens  uppgiftslämnande  inom
Intrastatsystemet   eftersom   detta
regleras på multilateral basis av EU:s
ministerråd.
Den i frågan väckta motionen avstyrks.
Jämför reservation 5

Motionen

I motion N345 av Ewa Thalén Finné och
Leif Carlson (m) konstateras att kravet
på  importerande småföretag att lämna
statistikuppgifter inom s.k. Intrastat är
så  detaljerat  att det  leder  till
godtyckliga    förenklingar    av
produktbeskrivningar hos företagen. Detta
medför att statistiken inte blir korrekt.
Motionärerna  anser   att   antalet
klassificeringar inom Intrastat  måste
minska till mer generella huvudgrupper.
Detta skulle bidra till ett av huvudmålen
för  företagspolitiken,  nämligen  att
förenkla det administrativa arbetet för
företagen  och  göra uppgiftslämnandet
relevant.

Utskottets ställningstagande

I och med medlemskapet i EU upphörde
möjligheten att från tulldokument hämta
statistiskt underlag för handeln  med
övriga EU-länder. Inom EU har man som
ersättning utvecklat ett statistiksystem
- Intrastat - som trädde i kraft 1993 för
att i stället direkt från företagen samla
in uppgifterna om införsel och utförsel
av  varor  mellan  medlemsländerna.
Intrastatsystemet  är  baserat   på
grundläggande EU-förordningar som gäller
i  samtliga EU-länder. Den  praktiska
tillämpningen skiljer sig dock  något
mellan medlemsländerna.
EU:s ministerråd har konstaterat att
information  om  varuhandeln  mellan
medlemsländerna är väsentlig för  att
kunna  visa  den  inre  marknadens
utveckling. Informationen måste baseras
på  detaljerade varuuppgifter för att
kunna  belysa  olika  sektorer  av
näringslivet. I rådets förordning (EEG)
3330/91  regleras uppgiftslämnandet  i
Intrastat.  Bland  annat  skall  den
åttasiffriga koden enligt den kombinerade
nomenklaturen (KN) anges för varje typ av
vara.  Varje medlemsland skall månadsvis
leverera Intrastatuppgifterna  på  den
finaste   varunivån   till   EU:s
statistikkontor Eurostat.
Utskottet  har  förståelse  för  att
uppgiftslämnararbetet i  Intrastat  är
stort  och  svårigheten att  redovisa
tillförlitliga uppgifter fördelade på 10
500 varukoder är uppenbar. Kvaliteten i
statistiken  på  den  finaste  nivån
ifrågasätts  ibland,  men  statistiken
efterfrågas trots det av många användare,
bl.a. inom näringslivet. Man har på EU-
nivån gjort några försök att förenkla
varunomenklaturen i Intrastat men inte
lyckats med detta. Enskilda medlemsländer
har ingen möjlighet att på nationell nivå
minska antalet klassificeringar i sin
statistikinsamling så länge EU med stöd
av  förordning kräver in  uppgifterna
enligt KN:s åttasiffernivå.
Enligt vad utskottet erfarit tillämpas
s.k.   trösklar  för  att  minska
uppgiftslämnarbördan  för  de   små
företagen. De företag vilkas utförsel
eller införsel under en 12-månadersperiod
överstiger tröskelvärdet är skyldiga att
lämna  uppgifter.  I  Sverige  är
tröskelvärdet 1,5 miljoner kronor sedan
1998, vilket innebär att alla företag med
årlig  införsel  eller  utförsel  som
understiger denna tröskel slipper helt
att lämna Intrastatuppgifter.
Utskottet vill samtidigt erinra om att
Statistiska  centralbyrån  i  olika
sammanhang  föreslagit förenklingar  i
Intrastat, inklusive ett helt nytt system
för statistiken. Förslagen har dock stött
på  kraftigt  motstånd  från  andra
medlemsländer.
Med  det anförda avstyrker utskottet
motion N345 (m).

Generationsräkenskaper

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att det inte bör
införas      några      årliga
generationsräkenskaper. Den i  frågan
väckta motionen avstyrks.

Motionen

I motion Fi202 av Amanda Agestav och
Magnus Jacobsson (kd) framhålls att det
är av stor vikt att samhället ständigt
ser över stödet till och inkomsterna från
olika generationer. Det är inte rimligt
att en generation får ta del av hela
kakan och efterföljande generationer får
nöja sig med de eventuella smulor som
finns  kvar.  Den  samhällsekonomiska
målsättningen för ett hållbart system
måste vara att varje generation över en
livscykel betalar sina kostnader för de
trygghetssystem och de  förmåner  som
medborgare har. Motionärerna  föreslår
därför  riksdagen  att  begära  hos
regeringen  en  årlig  översyn  av
generationsräkenskaperna.

Utskottets ställningstagande

Finansutskottet har vid flera tillfällen
behandlat      förslag      om
generationsräkenskaper3. Utskottet vill
erinra  om att en studie av  frågor
angående  generationsräkenskaper  har
utförts  av  Konjunkturinstitutet.  I
institutets            rapport
Generationsräkenskaper  (Ds  1995:70)
konstaterades  att varje  försök  att
värdera hur olika generationer påverkas
av sådana faktorer som utlandsskulden,
pensionsskulden,      statsskulden,
miljöskulden och den sociala  skulden
stöter  på  stora  principiella  och
statistiska   svårigheter.   Särskild
uppmärksamhet  ägnades  åt  den  s.k.
Kotlikoffmodellen           för
generationsräkenskaper, men i rapporten
redovisades också flera invändningar mot
denna modell.
Utskottet har från Finansdepartementet
inhämtat   att  Konjunkturinstitutets
rapport inte lett till något fortsatt
utvecklingsarbete för att skapa årliga
generationsräkenskaper         i
budgetpropositionen.   Det   innebär
emellertid inte att frågan har förblivit
outredd.   Långtidsutredningen   lade
särskild  vikt  vid den  demografiska
utvecklingens    betydelse    för
välfärdssystemen,   tillväxten   och
sysselsättningen (SOU 2000:7).  I  en
bilaga ägnas särskild uppmärksamhet åt
den åldrande befolkningens konsekvenser
för  svensk  ekonomi  (bilaga  9).
Pensionsreformen har också inneburit att
generationsfrågan  kommit  upp  till
belysning. Vidare har Expertgruppen för
studier i offentlig ekonomi, ESO,  i
rapporten  40-talisternas  uttåg  (Ds
2000:13)  presenterat nya demografiskt
baserade prognoser för den ekonomiska
utvecklingen i Sverige.
Ett brett underlag till diskussionen om
välfärdspolitikens förutsättningar  och
dess utmaningar har också överlämnats i
Välfärdsbokslutet över 1990-talet från
Kommittén Välfärdsbokslut. I kommitténs
slutbetänkande (SOU 2001:79)  ges  en
utförlig beskrivning av de demografiska
utmaningarna   för   den   svenska
socialpolitiska  modellens   framtida
inriktning.
Utskottet  anser  det  viktigt  att
regeringen  utförligt  och  metodiskt
analyserar välfärdsfördelningen  mellan
generationerna.  I detta  arbete  kan
generationsräkenskaperna vara av värde.
Utskottet finner det dock inte motiverat
att man varje år behöver ta fram sådana
räkenskaper.  Med  hänvisning  härtill
föreslår utskottet att riksdagen avslår
motion Fi202 (kd).
Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.Anslagen för 2002 inom utgiftsområde 2
- punkt 1 (m)

av Gunnar Hökmark, Lennart Hedquist,
Anna Åkerhielm och Gunnar Axén (alla
m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen anvisar för budgetåret 2002
anslag   inom   utgiftsområde   2
Samhällsekonomi och finansförvaltning på
det  sätt  som framgår av  det  med
reservation 1 (m) betecknade förslaget i
den  specifikation som  följer  efter
utskottets förslag till beslut. Därmed
bifaller riksdagen motionerna
2001/02:Fi220 av förste vice talmannen
Anders Björck och Christel Anderberg (m),
2001/02:Fi260 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp),
2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m),
2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
liksom    proposition    2001/02:1
utgiftsområde 2 punkterna 13 delvis och
14 delvis samt avslår motionerna
2001/02:Fi263 av Lena Ek m.fl. (c),
2001/02:Fi276 av Per Landgren m.fl. (kd)
yrkandena 2-4 och
2001/02:Fi294 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 10 i denna del.

Ställningstagande

Den 21 november 2001 beslöt en majoritet
i    riksdagen   bestående    av
socialdemokrater, vänsterpartister  och
miljöpartister att för 2002 fastställa
såväl nivå för utgiftstaket som ramar för
de  olika  utgiftsområdena.  Beslutet
innefattade  också  en  beräkning  av
statsbudgetens inkomster för 2002 liksom
de skatteförändringar som påverkar detta
års inkomster.
För budgetåret 2002 gäller därmed att
de samlade utgifterna på utgiftsområde 2
inte  får överstiga 8 754,4 miljoner
kronor  under  riksdagens  fortsatta
behandling.  Moderata  samlingspartiets
förslag  på utgiftsområdet understiger
klart denna nivå och kan således tas upp
till behandling.
Vi vidhåller vår uppfattning och anser
att anslagen inom utgiftsområde 2 bör
begränsas med sammanlagt 141,8 miljoner
kronor på det sätt som framgår av den
moderata motionen Fi287.
De  ständigt  höjda  anslagen  till
Statistiska centralbyrån (SCB) fortsätter
att öka. Statistikinsamlingen har med
åren tenderat att bli ett självändamål.
Enligt vår mening bör SCB:s uppgifter
minskas och fokuseras på väl avvägda
behov. Dessutom bör en större del av
verksamheten avgiftsfinansieras för att
öka medvetenheten om de verkliga behoven.
Vi  vill dessutom inte avdela några
medel till en folk- och bostadsräkning
2005.  Genom åren har vi  konsekvent
avvisat den registerbaserade folk- och
bostadsräkningen eftersom det innebär en
risk för att den personliga integriteten
åsidosätts.   Med   registerbaserade
undersökningar följer också en risk för
"missbruk"  av  de  uppgifter  som
sammanställs  utan att människor  kan
påverka äktheten i de uppgifter  som
lämnas. Medborgarnas möjlighet till insyn
minskar. Det är vår uppfattning  att
välfärden för den enskilda människan i
större utsträckning skall bestämmas av
den  enskildes  val  och  mindre  av
politikers och myndigheters behov  av
kontroll över samhällsplaneringen. Det är
mot  den bakgrunden som vi går emot
förslaget och anser att människors vardag
bör  styras  utifrån  tidens  egna
förutsättningar och behov och  mindre
utifrån statistik. Riksdagen bör därför
besluta att inte genomföra någon folk-
och bostadsräkning 2005. Vi tillstyrker
de motioner som för fram förslag av detta
slag,  däribland  de  båda  moderata
motionerna Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl.
och Fi220 av förste vice talmannen Anders
Björck och Christel Anderberg.
Vidare  anser  vi att  Nämnden  för
offentlig upphandling bör sammanföras med
Konkurrensverket och ombildas till en ny
myndighet,    Konkurrens-     och
upphandlingsverket, som med större kraft
och  effektivitet kan svara  för  en
tillfredsställande  tillsynsverksamhet.
Det gör det samtidigt möjligt att minska
anslaget med 3,7 miljoner kronor.
Statens kvalitets- och kompetensråd bör
enligt vår mening avvecklas, och vidare
anser vi att anslaget till Riksdagens
revisorer bör minskas med tanke på det
förestående    samgåendet     med
Riksrevisionsverket.
Vi  tillstyrker alltså det  moderata
förslaget  till anslagsfördelning  för
utgiftsområde 2 som redovisas i motion
Fi287 (m) där 5 av de 22 anslag som finns
uppförda på utgiftsområdet föreslås bli
minskade med sammanlagt 141,8 miljoner
kronor enligt följande.
Vi   avstyrker   därmed   delvis
propositionens förslag och övriga här
aktuella motioner.

Tabell. Moderata samlingspartiets förslag
till anslagsförändringar på utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2002

Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag        Regeri Anslag
ngens sför-
försla ändrin
g g (m)
1:6 Statistiska    394  -50
centralbyrån      439  000
1:7 Folk- och      78  -78
bostadsstatistik    000  000
1:9 Nämnden för   7 443 -3 722
offentlig
upphandling
1:10 Statens       12 -6 029
kvalitets- och     057
kompetensråd
90:1 Riksdagens     27 -4 000
revisorer        122
Summa         8 754  -141
408  751

2.Anslagen för 2002 inom utgiftsområde 2
- punkt 1 (c)

av Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen anvisar för budgetåret 2002
anslag   inom   utgiftsområde   2
Samhällsekonomi och finansförvaltning på
det  sätt  som framgår av  det  med
reservation 2 (c) betecknade förslaget i
den  specifikation som  följer  efter
utskottets förslag till beslut. Därmed
bifaller riksdagen motion
2001/02:Fi263 av Lena Ek m.fl. (c)
liksom    proposition    2001/02:1
utgiftsområde 2 punkterna 13 delvis och
14 delvis samt avslår motionerna
2001/02:Fi220 av förste vice talmannen
Anders Björck och Christel Anderberg (m),
2001/02:Fi260 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp),
2001/02:Fi276 av Per Landgren m.fl. (kd)
yrkandena 2-4,
2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m),
2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
samt
2001/02:Fi294 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 10 i denna del.

Ställningstagande

Riksdagen har den 21 november 2001 i
första steget av budgetprocessen ställt
sig bakom regeringens, Vänsterpartiets
och Miljöpartiet de grönas budgetförslag
för år 2002. Det innebär att riksdagen
för detta år nu har låst såväl utgiftstak
som ramar för de 27 utgiftsområdena samt
fattat  beslut  om  de  skatte-  och
avgiftsförändringar som skall träda i
kraft nästa år.
För budgetåret 2002 gäller därmed att
de samlade utgifterna på utgiftsområde 2
inte  får överstiga 8 754,4 miljoner
kronor  under  riksdagens  fortsatta
behandling. Centerpartiets förslag  på
utgiftsområdet understiger klart denna
nivå  och kan således tas upp  till
behandling.
Jag anser således att anslagen inom
utgiftsområde 2 bör begränsas med 107,4
miljoner kronor på det sätt som framgår
av den centerpartistiska motionen Fi263.
Anslagen   för   Riksrevisionsverket,
Statistiska    centralbyrån    och
Finansinspektionen bör alltså minskas med
2,  12 respektive 9 miljoner kronor.
Vidare bör enligt min mening Statens
kvalitets-  och  kompetensråd  helt
avvecklas   liksom   anslaget   för
utvecklingsarbete.
På  utgiftsområdet vill Centerpartiet
också   minska   anslaget   till
Riksgäldskontorets förvaltningskostnader
liksom anslagen till Riksrevisionsverket,
Finansinspektionen  och   Statistiska
centralbyrån. En engångsvis indragning
från   anslaget  för  Folk-   och
bostadsstatistik bör enligt vår mening
också  göras  med  tanke  på  den
anslagsreserv som byggts upp.
Av de 22 anslag som finns uppförda på
utgiftsområdet föreslår Centerpartiet i
sammandrag att 7 ändras på följande sätt.

Tabell. Centerpartiets förslag till
anslagsförändringar på utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning
2002

Belopp i 1 000 kronor
Anslag         Regeri Anslag
ngens sför-
försla
g ändrin
g (c)
1:2            157 -2 000
Riksrevisionsverket    268
1:6 Statistiska     394  -12
centralbyrån       439  000
1:7 Folk- och       78  -45
bostadsstatistik     000  000
1:10 Statens kvalitets-  12  -12
och kompetensråd     057  057
1:12 Utvecklingsarbete   17  -17
370  370
2:1            141 -9 000
Finansinspektionen    853
2:3            252  -10
Riksgäldskontoret:    875  000
Förvaltningskostnader
Summa          8 754  -107
408  427

3.Anslagen för 2002 inom utgiftsområde 2
- punkt 1 (fp)

av Karin Pilsäter (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen anvisar för budgetåret 2002
anslag   inom   utgiftsområde   2
Samhällsekonomi och finansförvaltning på
det  sätt  som framgår av  det  med
reservation 3 (fp) betecknade förslaget i
den  specifikation som  följer  efter
utskottets förslag till beslut. Därmed
bifaller riksdagen motionerna
2001/02:Fi220 av förste vice talmannen
Anders Björck och Christel Anderberg (m),
2001/02:Fi260 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp),
2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m),
2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
delvis och
2001/02:Fi294 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 10 i denna del
liksom    proposition    2001/02:1
utgiftsområde 2 punkterna 13 delvis och
14 samt avslår motionerna
2001/02:Fi263 av Lena Ek m.fl. (c) och
2001/02:Fi276 av Per Landgren m.fl. (kd)
yrkandena 2-4.

Ställningstagande

Jag anser att den planerade folk- och
bostadsräkningen inte bör  genomföras.
Folkpartiet liberalerna har hela tiden
motsatt  sig  planerna på  en  sådan
undersökning. Allt förberedelsearbete bör
omedelbart     avbrytas,     och
reservationsanslaget  1:7  Folk-  och
bostadsstatistik bör utgå i sin helhet
och              innestående
reservationsmedelsbehållningar avvecklas.
Jag  föreslår  alltså att  riksdagen
bifaller  de  båda  folkpartistiska
motionerna Fi260 och Fi294 yrkande 10 i
denna del.

4.Finansinspektionens finansiering -
punkt 8 (kd)

av Mats Odell och Per Landgren (båda
kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 8 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som framförs i reservation
4 om Finansinspektionens finansiering.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:Fi276 yrkande 1.

Ställningstagande

Finansinspektionens verksamhet är helt
avgiftsfinansierad, men inspektionen får
inte tillgodogöra sig de avgifter den tar
ut. Dessa redovisas i stället mot en
inkomsttitel  på  statsbudgeten  och
inspektionen tilldelas ett anslag som är
lika stort som de samlade avgifterna.
Principen är därvid den att det  är
Finansinspektionens samlade anslagsbehov
som styr hur stora avgifter som varje år
skall  tas ut. Får inspektionen  ett
resurstillskott påverkas således  inte
statskassan, eftersom ett ökat ramanslag
innebär ökade avgifter för institut under
tillsyn.
Vi  vill  starkt  ifrågasätta  denna
rundgång mellan avgifter och anslag. På
sikt   bör   enligt  vår   mening
Finansinspektionen få rätt att  själv
debitera finansinstituten direkt för sin
verksamhet  enligt  den  modell  som
tillämpas i Storbritannien och som även
gäller  för annan statlig verksamhet.
Utvecklingen  inom  finansmarknaderna
ställer  höga krav på alla  aktörer,
inklusive   Finansinspektionen.   Om
inspektionen själv får förfoga över sina
intäkter kan verksamheten snabbt anpassas
till uppkomna behov när så är nödvändigt
utan att man behöver gå omvägen via
statsbudgeten.
Enligt vår mening bör regeringen utreda
om inte Finansinspektionens verksamhet
kan finansieras på ett mer effektivt sätt
än i dag. I första hand tänker vi oss att
Finansinspektionen på angivet sätt skall
frikopplas från statsbudgeten,  varvid
utgiftstaket självklart får justeras ned
med ett belopp motsvarande det nuvarande
anslaget.
Vi föreslår alltså att riksdagen skall
tillkännage för regeringen som sin mening
vad   vi   har   framfört   om
Finansinspektionens finansiering. Detta
innebär att riksdagen bifaller motion
Fi276 yrkande 1.

5.    Företagens uppgiftslämnande -
punkt 9 (m)
6.
av Gunnar Hökmark, Lennart Hedquist,
Anna Åkerhielm och Gunnar Axén (alla
m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 9 borde ha följande betydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin   mening   att   småföretagens
uppgiftslämnande inom Intrastatsystemet
måste  förenklas.  Riksdagen  bifaller
därmed motion 2001/02:N345.

Ställningstagande

Företag som importerar är i dag tvingade
att lämna statistikuppgifter inom det
s.k. Intrastatsystemet. Kraven på dessa
statistikuppgifter är så detaljerade att
många  företag  tvingas  göra  egna
förenklingar i beskrivningen av  sina
produkter   för  att   klara   av
uppgiftslämnandet. Det är  således  i
praktiken inte möjligt att specificera
produkter i den grad som i dag krävs inom
Intrastat. Statistiken blir därför inte
så korrekt som det var tänkt.
Vi anser att företagens administration
av statistiklämnandet måste förenklas. Vi
föreslår   därför   att   antalet
klassificeringar inom Intrastat minskas
till mer generella huvudgrupper som skall
utgöra tillräckligt underlag för  all
sorts statistik som kan behövas. Detta
skulle bidra till ett av huvudmålen för
företagspolitiken,  att  förenkla  det
administrativa arbetet för företagen och
göra uppgiftslämnandet relevant. Enligt
vår mening bör regeringen verka för att
denna fråga på nytt tas upp på EU-nivån.
Vi  föreslår  alltså  att  riksdagen
bifaller Moderata samlingspartiets motion
N345.

Särskilda yttranden


Utskottets  beredning av ärendet  har
föranlett följande särskilda yttranden. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt
i utskottets förslag till riksdagsbeslut
som behandlas i avsnittet.

1.Anslagen för 2002 inom utgiftsområde 2

av Johan Lönnroth och Siv Holma (båda
v).
Vår uppfattning är att den ekonomiska
expertis som regeringen anser sig behöva
bör knytas direkt till Regeringskansliet.
Forskningspengar bör ges direkt  till
universiteten där också prioriteringar av
forskningsprojekt skall göras. Ekonomiska
rådet,   som   är   knutet   till
Finansdepartementet och som består av sex
nationalekonomiska  forskare,  är  ett
avsteg från denna princip. Vi  anser
därför  att  Ekonomiska  rådet  bör
avvecklas.

2.Anslagen för 2002 inom utgiftsområde 2

av Mats Odell och Per Landgren (båda
kd).
Riksdagen har den 21 november 2001 i
första steget av budgetprocessen ställt
sig bakom regeringens, Vänsterpartiets
och Miljöpartiet de grönas budgetförslag
för år 2002. Det innebär att riksdagen
för detta år nu har låst såväl utgiftstak
som ramar för de 27 utgiftsområdena samt
fattat  beslut  om  de  skatte-  och
avgiftsförändringar som skall träda i
kraft nästa år.
För budgetåret 2002 gäller därmed att
de samlade utgifterna på utgiftsområde 2
inte  får överstiga 8 754,4 miljoner
kronor  under  riksdagens  fortsatta
behandling. Kristdemokraternas förslag på
utgiftsområdet understiger denna nivå och
kan  således formellt tas  upp  till
behandling.
Eftersom riksdagsmajoriteten i första
steget  av  budgetprocessen   givit
budgetpolitiken en helt annan inriktning
än den vi önskat, avstår vi från att
redovisa något formellt motförslag till
anslagsfördelning inom utgiftsområde 2.
Vårt budgetalternativ - med våra förslag
till utgiftstak, anslagsfördelning och
skatteförändringar - bör nämligen ses som
ett sammanhållet paket där någon eller
några delar inte kan brytas ut  och
behandlas isolerat från de andra.
Vi vidhåller emellertid vår uppfattning
och anser att anslagen inom utgiftsområde
2 borde ha begränsats med netto 103,7
miljoner kronor på det sätt som framgår
av den kristdemokratiska motionen Fi276.
I den föreslår vi att såväl Ekonomiska
rådet  som  Statens  kvalitets-  och
kompetensråd avvecklas. Deras uppgifter
kan ombesörjas på annat sätt. Vi vill
också  omfördela  Statskontorets  och
Kammarkollegiets  arbetsuppgifter  och
räknar  med  att  det  skall  minska
budgetbelastningen. Regeringens satsning
på  utvecklingsarbete vill vi halvera
eftersom frågor av detta slag i dag sköts
av RRV och ESV. Även anslaget till folk-
och  bostadsräkningen vill vi minska,
främst med hänsyn till att vi motsätter
oss det sätt på vilket yrkesregistret har
hanterats och ställer oss skeptiska till
omfattningen  av  den  nu  planerade
undersökningen. Statistiska centralbyråns
verksamhet   bör   ombildas   och
statistikproduktionen  bör  i  viss
utsträckning   föras   över   på
statistikansvariga  myndigheter.  Det
minskar  behovet  av  anslagsmedel.
Riksrevisionsverket skall  enligt  ett
utredningsförslag  gå  samman   med
Riksdagens revisorer. Enligt vår mening
bör de båda myndigheternas verksamhet
samordnas redan fr.o.m. andra halvåret
2002, vilket tillsammans med en ökad
avgiftsfinansiering av RRV:s verksamhet
kan väntas begränsa medelsbehovet för RRV
och RR med sammanlagt 7 miljoner kronor.
Med  tanke på den mycket omfattande
offentliga upphandling som förekommer i
Sverige  har  Nämnden  för  offentlig
upphandling alltför begränsade resurser.
Vi ökar därför anslaget till nämnden men
föreslår samtidigt att nämnden fr.o.m.
andra halvåret 2002 ombildas till en
självständig del av Konkurrensverket. Det
av  oss  föreslagna  resurstillskottet
tillförs  därför  Konkurrensverket  på
utgiftsområde 24 Näringsliv.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Propositionen
I     proposition     2001/02:1
Budgetpropositionen    för    2002
utgiftsområde 2 föreslår regeringen4
1.  att  riksdagen antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1537) om finansiering av framtida
utgifter för använt kärnbränsle m.m.
(avsnitten 2.1 och 5.8),
2.  att  riksdagen antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1998:674)    om    inkomstgrundad
ålderspension (avsnitten 2.2 och 5.8),
3.  att  riksdagen antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(2000:981)   om   fördelning   av
socialavgifter (avsnitten 2.3 och 5.8),
4.  att  riksdagen antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1995:1571)   om  insättningsgaranti
(avsnitten 2.4 och 5.8),
5.  att  riksdagen antar  regeringens
förslag till lag om ändring i lagen
(1999:158)    om   investerarskydd
(avsnitten 2.5 och 5.8),
6. att riksdagen bemyndigar regeringen
att   besluta  om  att   Statens
fastighetsverk får ta upp lån inom en
ram av högst 7 000 000 000 kr  i
Riksgäldskontoret  för  investeringar
m.m.  i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 4.14.15),
7. att riksdagen bemyndigar regeringen
att besluta om att Fortifikationsverket
får ta upp lån inom en ram av högst 5
085 000 000 kr i Riksgäldskontoret för
investeringar m.m. i enlighet med vad
regeringen förordar (avsnitt 4.14.16),
8.   att   riksdagen   godkänner
investeringsplan    för    Statens
fastighetsverk  i enlighet  med  vad
regeringen förordar (avsnitt 4.14.15),
9.   att   riksdagen   godkänner
investeringsplan           för
Fortifikationsverket i enlighet med vad
regeringen förordar (avsnitt 4.14.16),
10.  att riksdagen godkänner Sveriges
medverkan   i   kapitalhöjning   i
Europarådets utvecklingsbank  (avsnitt
5.5.1),
11. att riksdagen bemyndigar regeringen
att ersätta de ekonomiska förpliktelser
staten   har   i   form   av
kapitaltäckningsgaranti  till  Statens
bostadslåneaktiebolag        och
grundfondförbindelse  till   Statens
bostadsfinansieringsaktiebolag,   SBAB
(publ.),  med  garantier  till  SBAB
(publ.) intill ett belopp av 10 000 000
000 kr med löptiden 10 år (avsnitt
5.8),
12. att riksdagen bemyndigar regeringen
att  för 2002 besluta om en rörlig
kredit i Riksgäldskontoret om högst 500
000  000  kr  för  att  tillgodose
Premiepensionsmyndighetens  behov  av
likviditet i handeln med fondandelar
(avsnitt 5.9.8),
13. att riksdagen för budgetåret 2002
anvisar anslagen under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning,
såvitt  avser anslag som står  till
regeringens   disposition,   enligt
följande uppställning: (se yrkande 14)
14. att riksdagen för budgetåret 2002
anvisar anslag under utgiftsområde  2
Samhällsekonomi  och finansförvaltning,
såvitt avser anslag som är avsedda för
riksdagen eller dess myndigheter, enligt
följande uppställning:
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag            Ansla Regeri
gstyp  ngens
försla
g
1:1 Konjunkturinstitutet  (ram)   45
683
1:2 Riksrevisionsverket   (ram)   157
268
1:3 Ekonomistyrningsverket (ram)   60
006
1:4 Statskontoret      (ram)   71
470
1:5 Täckning av       (ram)   420
merkostnader för lokaler
1:6 Statistiska       (ram)   394
centralbyrån             439
1:7 Folk- och        (res.   78
bostadsstatistik5      )     000
1:8 Kammarkollegiet     (ram)   26
914
1:9 Nämnden för offentlig  (ram)  7 443
upphandling
1:10 Statens kvalitets- och (ram)   12
kompetensråd             057
1:11 Ekonomiska rådet    (ram)  2 285
1:12 Utvecklingsarbete   (ram)   17
370
1:13 Arbetsgivarpolitiska  (ram)  2 458
frågor6
1:14 Statliga        (ram)  7 381
tjänstepensioner m.m.         000
2:1 Finansinspektionen   (ram)   141
853
2:2             (ram)  8 224
Insättningsgarantinämnden
2:3 Riksgäldskontoret:   (ram)   252
Förvaltningskostnader         875
2:4 Bokföringsnämnden    (ram)  7 521
2:5 Avgift för       (ram)    0
Stadshypotekskassans
grundfond
2:6 Insatser i       (ram)   60
internationella            000
finansieringsinstitutioner7
2:7 Avsättning för     (ram)    0
garantiverksamhet
90:1 Riksdagens revisorer8  (ram)   27
122
Summa                8 754
408


Motioner från allmänna motionstiden

I detta sammanhang behandlar utskottet
nedan  uppräknade  motioner  i  vilka
föreslås att riksdagen fattar följande
beslut.

2001/02:Fi202 av Amanda  Agestav  och
Magnus Jacobsson (kd)

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om
att   regeringen  i  samband  med
budgetpropositionen  varje  år  bör
presentera generationsräkenskaper.

2001/02:Fi220 av förste  vice  talman
Anders Björck och Christel Anderberg (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  Statistiska  centralbyrån  skall
lägga ned folk- och bostadsräkningen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Lantmäteriet skall lägga ned det
riksomfattande lägenhetsregistret.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  Statistiska  centralbyrån  skall
lägga ned yrkesregistret.

2001/02:Fi260 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
stopp  för  planering av folk-  och
bostadsräkningen.
2. Riksdagen anvisar till 1:7 Folk- och
bostadsstatistik för budgetåret  2002
78 000 000 kr mindre än vad regeringen
föreslagit eller således 0 kr.

2001/02:Fi263 av Lena Ek m.fl. (c):

Riksdagen anvisar med följande ändringar
i förhållande till regeringens förslag
anslagen   under  utgiftsområde   2
samhällsekonomi och finansförvaltning:
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag         Regerin Anslagsfö
gens    r-
förslag
ändring
(c)
1:2             157  -2 000
Riksrevisionsverket     268
1:6 Statistiska      394  -12 000
centralbyrån        439
1:7 Folk- och      78 000  -45 000
bostadsstatistik
1:10 Statens kvalitets- 12 057  -12 057
och kompetensråd
1:12 Utvecklingsarbete  17 370  -17 370
2:1 Finansinspektionen   141  -9 000
853
2:3 Riksgäldskontoret:   252  -10 000
Förvaltningskostnader    875
Summa           8 754 -107 427
408

2001/02:Fi276 av Per Landgren m.fl. (kd):

1. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till ändring av Finans
inspektionens  möjligheter  till  en
effektivare  finansiering  av  sin
verksamhet i enlighet med  vad  som
anförs i motionen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Nämnden för offentlig upphandling
skall  samordnas med Konkurrensverket
fr.o.m. andra halvåret 2002.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  Riksdagens revisorers verksamhet
skall samordnas med Riksrevisionsverket
fr.o.m. andra halvåret 2002.
4. Riksdagen beslutar att för budgetåret
2002 anvisa anslagen under utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag enligt uppställning:
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag         Regering Anslagsf
ens   ör-
förslag ändring
(kd)
1:2           157 300  +5 700
Riksrevisionsverket9
1:4 Statskontoret10   71 500 -16 500
1:6 Statistiska    394 400 -15 000
centralbyrån
1:7 Folk- och      78 000 -30 000
bostadsstatistik
1:8 Kammarkollegiet11  26 900  -6 900
1:9 Nämnden för     7 400  -3 700
offentlig upphandling12
1:10 Statens kvalitets- 12 100 -12 100
och kompetensråd
1:11 Ekonomiska rådet   2 300  -2 300
1:12 Utvecklingsarbete  17 400 -10 000
90.1 Riksdagens     27 100 -13 000
revisorer
Summa           8 754 -103 800
400

2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m):

Riksdagen beslutar att inte genomföra
folk- och bostadsräkning (FoB) 2005.

2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m):

Riksdagen beslutar att för budgetåret
2002 anvisa anslagen under utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
med följande förändringar i förhållande
till regeringens förslag i enlighet med
vad som anförs i motionen.
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag         Regeringe Anslagsf
ns   ör-
förslag ändring
(m)
1:6 Statistiska     394 439 -50 000
centralbyrån
1:7 Folk- och      78 000 -78 000
bostadsstatistik
1:9 Nämnden för      7 443  -3 722
offentlig upphandling
1:10 Statens kvalitets-  12 057  -6 029
och kompetensråd
90:1 Riksdagens      27 122  -4 000
revisorer
Summa         8 754 408 -141 751

2001/02:Fi294 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):

10. Riksdagen anvisar för budgetåret 2002
anslagen   under  utgiftsområde   2
Samhällsekonomi och finansförvaltning och
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommunerna enligt uppställningen i bilaga
2 (i denna del).
Belopp i 1 000-tal kronor
Anslag         Regeringe Anslagsf
ns   ör-
förslag ändring
(fp)
1:7 Folk- och      78 000 -78 000
bostadsstatistik
Summa         8 754 408 -78 000

2001/02:N345 av Ewa Thalén Finné och Leif
Carlson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
förenklingar för småföretagare vad gäller
lämnandet av statistik.

Bilaga 2
Regeringens lagförslag


1   Förslag till lag om ändring i
lagen (1992:1537) om finansiering av
framtida utgifter för använt
kärnbränsle m.m.
Härigenom föreskrivs att 7 a § lagen
(1992:1537) om finansiering av fram-tida
utgifter för använt kärnbränsle m.m.13
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse


7 a §
Kärnavfallsfondens  Kärnavfallsfondens
medel     skall medel     skall
placeras på konto i placeras     på
Riksgäldskontoret.  räntebärande  konto
i Riksgäldskontoret
eller       i
skuldförbindelser
utfärdade     av
staten.
Medlen  i  Kärnavfallsfonden  skall
förvaltas så att kraven på en god avkast-
ning   och   en  tillfredsställande
betalningsberedskap tillgodoses.

Avkastningen på fondens  medel  skall
läggas till kapitalet.Denna lag träder i kraft den 1 juli
2002.2   Förslag till lag om ändring i
lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 1 och 2
§§  samt 14 kap. 3 och 4 §§ lagen
(1998:674)    om    inkomstgrundad
ålderspension skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

8 kap.

1 §14
Premiepensionsmynd  Premiepensionsmynd
igheten    skall igheten    skall
ansvara     för ansvara     för
förvaltningen av de förvaltningen av de
av-giftsmedel  som av-giftsmedel  som
enligt 6 § lagen enligt 6 §  lagen
(2000:981)    om (2000:981)    om
fördelning    av fördelning    av
socialavgifter    socialavgifter  och
skall placeras på 8    §   lagen
konto      hos (1998:676)    om
Riksgäldskontoret  statlig
till dess att de ålderspensionsavgif
förs över enligt 2 t skall föras till
§   till  annan Riksgäldskontoret,
förvaltning.     till  dess   att
Myndigheten  skall medlen  förs  över
träffa avtal  med enligt  2 §  till
kontoret     om annan  förvaltning.
förräntning   och Medlen skall under
andra villkor för den   tillfälliga
placeringen   av förvaltningen   av
medlen. Myndigheten Premiepensionsmyndi
skall sträva efter gheten     vara
att med ett lågt placerade     på
risktagande och med räntebärande  konto
hänsyn till kravet i Riksgäldskontoret
på          eller       i
betalningsberedskap skuldförbindelser
uppnå  så   god utfärdade     av
avkastning    på staten.
medlen som möjligt. Premiepensionsmyndi
gheten skall sträva
efter att med ett
lågt   risktagande
och med hänsyn till
kravet      på
betalningsberedskap
uppnå   så   god
avkastning    på
medlen som möjligt.
Avkastningen skall fördelas mellan
pensionsspararna i förhållande till stor-
leken av vars och ens fastställda
pensionsrätt.

2 §15
När  pensionsrätt  När  pensionsrätt
för  premiepension för  premiepension
för       en för        en
pensionssparare har pensionssparare har
fastställts, skall fastställts,  skall
Premiepensionsmyndi Premiepensionsmyndi
gheten föra  över gheten  föra  över
medel som motsvarar medel som motsvarar
pensionsrätten samt pensionsrätten samt
avkastningen enligt avkastningen enligt
1 § andra stycket 1 § andra stycket
från         till förvaltning i
Riksgäldskontoret
till förvaltning i
1.      värdepappersfonder   eller
utländska fondföretag som avses i 3 §,
eller
2.
3.    Premiesparfonden eller
Premievalsfonden som förvaltas av Sjunde
AP-fonden enligt lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
4.
Om pensionsspararen har tagit ut
premiepension i form av livränta enligt
9 kap. 2 § skall medlen i stället föras
över till Premiepensionsmyndighetens liv-
ränteverksamhet.

14 kap.

3 §16
Om  ett  beslut  Om  ett  beslut
innebär     att innebär     att
fastställd      fastställd
pensionsrätt  för pensionsrätt   för
premiepension  har premiepension  har
höjts,    skall höjts,     skall
Premiepensionsmyndi Premiepensionsmyndi
gheten föra  över gheten  föra  över
medel som motsvarar medel som motsvarar
det   uppräknade det    uppräknade
beloppet enligt 2 § beloppet enligt 2 §
från      den från       den
tillfälliga     tillfälliga
förvaltningen  hos förvaltningen
Riksgäldskontoret  enligt 8 kap. 1 §
till fonder på det till fonder på det
sätt som anges i 8 sätt som anges i 8
kap.  4 § tredje kap.  4  § tredje
stycket.     Om stycket.     Om
pensionsspararen   pensionsspararen
har börjat ta ut har börjat ta  ut
premiepension   i premiepension   i
form  av livränta form  av  livränta
enligt 9 kap. 2 §, enlig 9 kap. 2 §,
skall beloppet  i skall  beloppet  i
stället föras över stället föras över
till         till
Premiepensionsmyndi Premiepensionsmyndi
ghetens       ghetens
livränteverksamhet. livränteverksamhet.


4 §
Om  ett  beslut  Om  ett  beslut
innebär     att innebär     att
fastställd      fastställd
pensionsrätt  för pensionsrätt   för
premiepension  har premiepension  har
sänkts,    skall sänkts,    skall
Premiepensionsmyndi Premiepensionsmyndi
gheten föra  över gheten  föra  över
medel som motsvarar medel som motsvarar
det   uppräknade det    uppräknade
beloppet enligt 2 § beloppet enligt 2 §
till      den till       den
tillfälliga     tillfälliga
förvaltningen  hos förvaltningen
Riksgäldskontoret  enligt 8 kap. 1 §
från den eller de från den eller de
fonder  i  vilka fonder  i  vilka
medel har placerats medel har placerats
för         för
pensionsspararens  pensionsspararens
räkning.  Fonderna räkning.  Fonderna
skall tas i anspråk skall tas i anspråk
i förhållande till i förhållande till
värdet av innehavet värdet av innehavet
i varje fond. Har i varje fond. Har
pensionsspararen   pensionsspararen
tagit      ut tagit       ut
premiepension   i premiepension   i
form  av livränta form  av  livränta
enligt 9 kap.    enligt 9 kap. 2 §,
skall  beloppet  i
2 §, skall beloppet stället betalas av
i stället betalas Premiepensionsmyndi
av          gheten      med
Premiepensionsmyndi omräkning     av
gheten     med fastställda
omräkning    av livräntebelopp.
fastställda
livräntebelopp.
Om   beloppet  inte   täcks   av
tillgodohavandet  på  pensionsspararens
premie-pensionskonto,   skall   det
resterande  beloppet  återkrävas  av
spararen om sänk-ningen av pensionsrätten
beror  på  att  den pensionsgrundande
inkomsten av annat förvärvsarbete har
sänkts eller på att pensionsrätt inte
borde ha tillgodo-räknats till följd av
bestämmelserna i 4 kap. 4 § om bristande
eller  underlåten avgiftsbetalning.  I
andra fall skall det resterande beloppet
återkrävas  endast om pensionsspararen
genom att lämna oriktiga uppgifter eller
genom att un-derlåta att fullgöra en
uppgifts- eller anmälningsskyldighet har
orsakat   att   pensionsrätt   för
premiepension har fastställts felaktigt
eller med ett för högt belopp.
Om  det  finns  särskilda  skäl  får
Premiepensionsmyndigheten helt eller del-
vis efterge krav på återbetalning enligt
andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli
2002.

3   Förslag till lag om ändring i
lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter

Härigenom föreskrivs att 6 §  lagen
(2000:981)   om   fördelning   av
socialavgifter skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt bet. Föreslagen lydelse
2001/02:SfU5

6 §

Den    andel    av    influtna
ålderspensionsavgifter  som  beräknas
utgöra  avgifter  för  inkomster  som
överstiger 8,07 gånger det för  året
gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap.
6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension skall föras till staten.
Den  andel  av  Den  andel  av
avgifterna   som avgifterna    som
beräknas  motsvara beräknas  motsvara
pensionsrätt  för pensionsrätt   för
premiepension  för premiepension  för
samma  år  skall samma  år  skall
föras     till föras      till
Riksgäldskontoret  Riksgäldskontoret
för   tillfällig för    tillfällig
förvaltning.     förvaltning  enligt
8 kap. 1 § första
stycket    lagen
(1998:674)    om
inkomstgrundad
ålderspension.
Återstoden av avgifterna skall föras till
Första-Fjärde  AP-fonderna  för  för-
valtning  enligt lagen (2000:192)  om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder).Denna lag träder i kraft den 1 juli
2002.

4   Förslag till lag om ändring i
lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen
(1995:1571) om insättningsgaranti skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

15 §
Nämnden   skall  Nämnden   skall,
placera  inbetalda sedan    nämndens
avgifter  på  ett förvaltningskostnad
räntebärande konto er för garantin har
i Riksgäldskontoret räknats av, placera
sedan   nämndens inbetalda  avgifter
förvaltningskostnad på   räntebärande
er för garantin har konto       i
räknats av.     Riksgäldskontoret
eller       i
skuldförbindelser
utfärdade     av
staten.
I den utsträckning behållna avgiftsmedel
inte räcker till för att betala ut er-
sättningar får nämnden låna medel  i
Riksgäldskontoret.Denna lag träder i kraft den 1 juli
2002.

5   Förslag till lag om ändring i
lagen (1999:158) om investerarskydd

Härigenom föreskrivs att 31 § lagen
(1999:158) om investerarskydd skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

31 §
Avgifter och andra  Avgifter och andra
medel  som  In- medel  som   In-
sättningsgarantinäm sättningsgarantinäm
nden   förvaltar nden    förvaltar
skall placeras på skall placeras  på
räntebärande konto räntebärande  konto
i          i Riksgäldskontoret
Riksgäldskontoret.  eller       i
Medlen får endast skuldförbindelser
användas    för utfärdade     av
utbetalning   av staten. Medlen får
ersättning  enligt endast användas för
denna lag samt för utbetalning    av
att täcka kostnader ersättning  enligt
för         denna lag samt för
tillhandahållande  att täcka kostnader
av          för
investerarskyddet  tillhandahållande
och    nämndens av
administrationskost investerarskyddet
nader för skyddet.  och     nämndens
administrationskost
Om de medel som nader för skyddet.
finns på konto hos
Riksgäldskontoret   Om  medlen  inte
inte  räcker till räcker till för att
för att betala ut betala      ut
ersättningar eller ersättningar  eller
om   ersättningar om   ersättningar
inte kan betalas på inte kan betalas på
annat  sätt,  får annat  sätt,  får
Insättningsgarantin Insättningsgarantin
ämnden låna medel i ämnden låna medel i
Riksgäldskontoret.  Riksgäldskontoret.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002._______________________________
1    Statens    styrning    och
resultatuppföljning          av
Finansinspektionens  verksamhet  (URD
2000/01:2) som finns redovisad som en
bilaga till betänkandet 2000/01:FiU2.
2  De garantiåtaganden för vilka full
avgift inte skall tas ut avser dels
Venantius AB, dels Sverige Hus i Sankt
Petersburg, eller A/O Dom Shvetsii. Se
vidare   budgetpropositionen   (prop.
2001/02:1), Reviderad finansplan avsnitt
9.3.2, samt utg.omr. 2 avsnitt 5.8.
3   Se  betänkandena  1993/94:FiU15,
1994/95:FiU13 och 2000/01:FiU2.
4   Förslag   14  framläggs   av
riksdagsstyrelsen.
5   Tidigare  benämnt  Folk-  och
bostadsräkning.
6  Tidigare benämnt Stabsuppgifter vid
arbetsgivarverket.
7 Tidigare benämnt Bidrag till kapitalet
i Europeiska utvecklingsbanken.
8 Anslag avsett för riksdagen eller dess
myndigheter.
9  RRV:s verksamhet föreslås slås samman
och samordnas med Riksdagens revisorers
fr.o.m.  andra  halvåret  2002.  Av
Riksdagens revisorers anslag överförs 13
miljoner   kronor   2002   (halva
verksamheten), 27,8 miljoner kronor 2003
och 28,3 miljoner kronor 2004 till RRV.
10  Statskontorets verksamhet föreslås
samordnas med Kammarkollegiet.
11  Kammarkollegiets verksamhet föreslås
samordnas med Statskontorets.
12 NOU:s verksamhet föreslås slås samman
och  samordnas  med  Konkurrensverkets
fr.o.m. andra halvåret 2002. Vi ökar
anslagen jämfört med regeringen med 2,6
miljoner kronor 2002, 4,9 miljoner kronor
2003 och 7,2 miljoner kronor 2004. Av
detta överförs 6,3 miljoner kronor 2002
(halva  verksamheten),  12,5  miljoner
kronor 2003 och 15 miljoner kronor 2004
till Konkurrensverket.
13 Lagen omtryckt 1995:1544.
14 Senaste lydelse 2000:986.
15 Senaste lydelse 2000:197.
16 Senaste lydelse 1999:390.