Finansutskottets betänkande
2001/02:FIU17

Förändringar i kommunkontosystemet(prop. 2001/02:112)


Sammanfattning

I betänkandet behandlas dels regeringens
förslag    om    en    förändrad
finansieringsmodell          för
kommunkontosystemet, dels förslag om ökad
kontroll   av   systemet.   Från
kommunkontosystemet       utbetalas
ersättningar som kompenserar kommuner och
landsting för ingående mervärdesskatt i
icke skattepliktig verksamhet. Systemet
finansieras  genom att  kommuner  och
landsting betalar avgifter som är avsedda
att  täcka  uttagen.  Den  föreslagna
finansieringsmodellen   innebär   att
avgifterna som kommuner och landsting
betalar avskaffas och att uttagen ur
systemet  sker  från  statsbudgetens
inkomstsida. I samband med omläggningen
kommer de generella statsbidragen att
justeras ned motsvarande den  slopade
avgiften. Utskottet gör en precisering
angående principerna för finansiering av
framtida  ökningar  av  uttagen  ur
kommunkontosystemet.  Utvecklingen  av
uttagens omfattning kommer framöver att
vägas in som en faktor i den årliga
bedömningen av de generella statsbidragen
till kommuner och landsting.
I   betänkandet   föreslås   vissa
bestämmelser som möjliggör kontroll i
systemet. Riksskatteverket får förelägga
kommuner  och  landsting  att  lämna
uppgifter för kontroll av rätten till
ersättning. Om uppgifterna i en ansökan
om ersättning behöver kontrolleras genom
en  avstämning mot räkenskaperna, får
Riksskatteverket  komma  överens  med
kommunen eller landstinget om att en
sådan kontroll skall göras vid besök.
Kommuner och landsting skall lämna en
årsuppgift  efter utgången  av  varje
kalenderår. Riksskatteverket skall  få
möjlighet att göra revision hos en kommun
eller ett landsting. Vidare föreslås att
omprövning av ersättningsbeslut får ske
inom tre år. Regler om överklagande till
allmän   förvaltningsdomstol  införs.
Slutligen föreslås regler om kostnads-
och intäktsränta med en räntesats som
motsvarar      basräntan      i
skattebetalningslagen (1997:483).
De nya bestämmelserna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2003.
Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag. I betänkandet behandlas också 3
motioner med sammanlagt 6 motionsyrkanden
som   väckts  med  anledning   av
propositionen. Därutöver behandlas även
ett  motionsyrkande  som  väckts  med
anledning  av  regeringens  skrivelse
2001/02:102 Utvecklingen i den kommunala
sektorn.  Utskottet avstyrker samtliga
motionsyrkanden.
I betänkandet finns fyra reservationer.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.    Förändrad finansiering av
kommunkontosystemet

Riksdagen  godkänner  regeringens
förslag  om  riktlinjer  för  ny
finansiering  av kommunkontosystemet.
Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:112 yrkande 1.
Reservation 1 (m, kd, c, fp)

2.    Åtgärder för förbättrad
kontroll

Riksdagen antar regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lagen
(1995:1518)  om mervärdesskattekonton
för kommuner och landsting, lag om
ändring i lagen (2002:38) om ändring i
lagen     (1995:1518)      om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting, lag om ändring i  lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser
om  kommuns  och  annan  menighets
utdebitering av skatt, m.m. samt lag
om  ändring  i skattebetalningslagen
(1997:483). Därmed bifaller riksdagen
proposition  2001/02:112  yrkandena
2.1–2.4.

3.    Finansiering av
kontrollåtgärderna

Riksdagen avslår motion
2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl.
(c) yrkande 2.
Reservation 2 (kd, c)

4.    Förenkling av
administration och kontroll

Riksdagen avslår motion
2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl.
(c) yrkande 3.
Reservation 3 (c)

5.    Konkurrensneutralitet

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Fi23 av Per Landgren  m.fl.
(kd),
2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m),
2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl.
(c) yrkande 1 samt
2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter  m.fl.
(fp) yrkande 12.
Reservation 4 (m, kd, c, fp)

Stockholm den 16 maj 2002

På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet: Jan Bergqvist (s), Mats Odell
(kd),  Gunnar  Hökmark  (m),  Bengt
Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s),
Lennart Hedquist (m), Sonia Karlsson (s),
Anna Åkerhielm (m), Carin Lundberg (s),
Kjell Nordström (s), Siv Holma (v), Per
Landgren (kd), Gunnar Axén (m), Yvonne
Ruwaida (mp), Karin Pilsäter (fp), Lars
Bäckström (v) och Agne Hansson (c).
2001/02
FiU17

Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 26 oktober 2000
att  tillsätta  en  arbetsgrupp  inom
Finansdepartementet med uppgift att se
över kommunkontosystemet. Arbetsgruppens
uppdrag bestod i att analysera och belysa
frågan om finansieringen av systemet,
belysa de omfördelningseffekter systemet
ger  upphov till samt att  ta  fram
alternativa modeller för att  hantera
frågan  om återbetalning av  ingående
mervärdesskatt. Arbetsgruppen överlämnade
i maj 2001 rapporten Finansieringen av
Kommunkontosystemet – en översyn  (Ds
2001:30). Rapporten har remissbehandlats
och det hölls ett remissmöte den 1 juni
2001.
Den  21  december  2000  bemyndigade
regeringen det statsråd som ansvarar för
frågor om kommunal ekonomi att tillkalla
en särskild utredare med uppgift att
utreda frågan om kontroll och omprövning
av   beslut   om  utbetalning   i
kommunkontosystemet.  Med  stöd  av
bemyndigandet förordnades samma dag en
särskild  utredare.  I  juni  2001
överlämnade   utredaren   betänkandet
Kontroll  i  kommunkontosystemet  (SOU
2001:50).     Betänkandet     har
remissbehandlats.
Förslagen i propositionen har tagits
fram i samråd med Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Under beredningen har två skrivelser,
en från Kommun- och Landstingsförbunden
samt en från Västerås och Eskilstuna
kommuner, inkommit till utskottet.

Remiss till Lagrådet

De  föreslagna nya bestämmelserna  om
överklagande  i lagen (1995:1518)  om
mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting  och om efterbeskattning  i
skattebetalningslagen (1997:483) tillhör
det område som normalt bör granskas av
Lagrådet.  I den först nämnda  lagen
föreslås  bl.a. att prövningstillstånd
krävs för att kammarrätten skall få pröva
beslut  av  länsrätten.  Krav  på
prövningstillstånd är numera huvudregel
vid  överklagande  hos  kammarrätten.
Bestämmelsen är av så enkel beskaffenhet
att  Lagrådets hörande  skulle  sakna
betydelse. Detsamma gäller den föreslagna
ändringen i skattebetalningslagen.
Förslagen i motionerna återges i bilaga
1.
Lagförslagen fogas till betänkandet som
bilaga 2.
Utskottets överväganden1. Förändrad finansiering av
kommunkontosystemet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  i  proposition  2001/02:112
yrkande 1 om förändrad finansiering av
kommuners och landstings ersättning för
mervärdesskatt  i icke  skattepliktig
verksamhet.  Förslaget  innebär  att
ersättningen    redovisas     på
statsbudgetens  inkomstsida  samtidigt
som   de  generella  statsbidragen
reduceras.
Jämför reservation 1 (m, kd, c, fp).

Propositionen

Regeringen pekar i propositionen på att
dagens  kommunkontosystem har brister.
Systemet   medför  vissa   oönskade
omfördelningseffekter mellan kommuner och
mellan  landsting. Riksrevisionsverkets
kartläggning av omfördelningseffekterna
av  systemet  (RRV 2001:6) visar att
kommunkontosystemet av allt att  döma
föranleder en systematisk och långsiktig
omfördelning av medel mellan kommuner.
Avgiften till systemet försämrar dessutom
kommunernas  planeringsförutsättningar.
Den avgift som kommuner och landsting
betalar till systemet fastställs av RSV
senast den 10 september. Om avgiften
avviker från den förväntade kan detta
innebära att omprioriteringar måste göras
i ett sent skede av budgetprocessen.
Avgiften sätts utifrån en prognos över de
totala uttagen ur systemet, vilket gör
det svårt att undvika att över- eller
underskott uppstår. Den sista december
2000 skrev staten av en fordran  på
kommunsektorn på 3,8 mdkr som uppstått
genom att avgifterna under en rad år
varit lägre än uttagen.
Syftet med kommunkontosystemet är att
åstadkomma  konkurrensneutralitet   i
kommunernas och landstingens val mellan
entreprenad och egen regi inom verksamhet
som  inte  medför  skattskyldighet.
Regeringen konstaterar i propositionen
att systemet löser de flesta, men inte
alla,    problem    med    denna
konkurrensneutralitet.
Regeringen föreslår nu att kommunernas
och landstingens ersättning för ingående
moms  i icke skattepliktig verksamhet
redovisas på statsbudgetens inkomstsida.
Detta innebär att ersättningarna hanteras
på  motsvarande sätt  som  inom  det
ordinarie  momssystemet. Avgiften  som
kommuner  och landsting betalar  till
systemet föreslås avskaffas. Förslaget
innebär att problemen för kommunernas
budgetarbete med sena besked om avgiften
försvinner, liksom problemen med över-
och underskott i systemet. Beträffande
omfördelningseffekterna      skriver
regeringen att problemen med att nya
sådana effekter uppstår försvinner genom
den föreslagna finansieringen.
För  att  finansiera den  avskaffade
momsavgiften föreslås att det generella
statsbidraget sänks. Utgångspunkten för
den föreslagna finansieringsmodellen är
att kostnaderna för mervärdesskatt i icke
skattepliktig verksamhet även i framtiden
skall bäras av kommuner och landsting.
Utgångspunkten  för  sänkningen  av
statsbidragen är att den skall baseras på
kostnadsnivån för uttagen föregående år.
Detta enligt samma princip som användes
när  systemet  infördes  1996,  och
statsbidragen höjdes med 23 miljarder
kronor.
Regeringen    avser    att    i
budgetpropositionen för 2003 föreslå en
preliminär sänkning baserad på avgiften
för  2002 vilken uppgår till ca  31
miljarder kronor. I samband med  att
kommunkontosystemet infördes 1996 gjordes
en uppjustering av statsbidraget baserat
på kostnadsnivån på uttagen åren innan.
Den preliminära justering som kommer att
föreslås i budgetpropositionen för 2003
skall göras enligt samma princip, dvs.
sänkningen av statsbidragen kommer att
baseras på avgiften för 2002. I början av
2003 finns de definitiva beloppen och en
slutreglering  kan  då  göras  av
statsbidragen för 2004.
Kommuner och landsting skall  enligt
propositionen som princip även framöver
bära  kostnaderna för  moms  i  icke
skattepliktig verksamhet.  Omläggningen
innebär  dock att eventuella framtida
volymökningar inom systemet leder till
minskade inkomster för staten, i stället
för  som  nu  ökade  avgifter  för
kommunsektorn. För att principen  att
kostnaderna för mervärdesskatt i icke
skattepliktig verksamhet skall bäras av
kommuner  och  landsting  inte  skall
urholkas i takt med stigande  volym,
kommer  utvecklingen  av  uttagen  ur
systemet att vägas in i den  årliga
bedömningen   av   de   generella
statsbidragen.
Regeringen kommer också att föreslå att
utgiftstaket sänks genom  en  teknisk
justering med ett belopp som motsvarar
sänkningen av statsbidraget.

Finansutskottets ställningstagande

I propositionen föreslår regeringen en ny
finansieringsmodell för kommunernas och
landstingens kostnader för mervärdesskatt
i icke skattepliktig verksamhet.
Enligt finansutskottets bedömning leder
propositionens förslag till väsentliga
förbättringar. Genom att de avgifter som
kommuner och landsting betalar in till
systemet   tas   bort   förbättras
planeringsförutsättningarna för sektorn
avsevärt. Genom att avgifterna tas bort
försvinner också problemet med att nya
omfördelningseffekter uppstår.
I det nya systemet kommer en eventuell
fortsättning  av  volymökningen   i
kommunkontosystemet att leda till  en
inkomstminskning för staten i stället för
en  avgiftsökning  för  kommunsektorn.
Regeringen har i propositionen angivit
att utgångspunkten för den föreslagna
finansieringsmodellen är att kostnaderna
för mervärdesskatt i icke skattepliktig
verksamhet även i framtiden skall bäras
av kommuner och landsting. Regeringen har
därför också föreslagit att statsbidragen
preliminärt skall räknas ned med  31
miljarder kronor för 2003.
Utskottet kan ställa sig bakom denna
nedräkning av statsbidragen för 2003 med
31 miljarder kronor. När det gäller det
inkomstbortfall för staten som skulle
följa av framtida ökningar av uttagen ur
systemet  vill  utskottet  emellertid
framhålla att det inte kan vara  en
utgångspunkt  för  fastställande  av
statsbidragen att detta inkomstbortfall
skall  finansieras  av  kommuner  och
landsting  genom  en  reducering  av
statsbidragen.
Utskottet vill i stället framhålla att
huvudprincipen enligt propositionen är
att  det  skall införas  en  statlig
finansiering  av  kommunkontosystemet,
vilket innebär att uttagen från systemet
sker över statsbudgetens inkomstsida.
Utskottet  konstaterar dock samtidigt
att staten har ett berättigat intresse av
att  göra samlade bedömningar av det
samhällsekonomiska  utrymmet  för  den
kommunala konsumtionen. Vid eventuella
framtida ökningar av uttagen ur systemet
till  följd  av  volymförändringar  i
kommunkontosystemet  bör  behovet  av
förändrade statsbidrag därför ses i ett
större sammanhang och ingå som en del av
en  helhetsbedömning av kommunsektorns
behov av statsbidrag. Ökade uttag ur
kommunkontosystemet kan därvid vara en
återhållande faktor för statsbidragens
utveckling. I en helhetsbedömning bör
hänsyn  även  tas  till  eventuella
omfördelningseffekter mellan kommuner och
mellan landsting.
Utskottet anser att redovisningen av
beräkningen av de generella statsbidragen
bör göras på ett sådant sätt att det
klart framgår hur statsbidragen påverkats
av    förändrade    uttag    ur
kommunkontosystemet. Därmed  blir  det
också möjligt för riksdagen att bedöma
hur kostnaderna för mervärdesskatt i icke
skattepliktig verksamhet bör  fördelas
mellan kommunsektorn och staten.
Med den precisering som utskottet ovan
gjort   angående  principerna   för
finansieringen av framtida ökningar av
uttagen ur kommunkontosystemet och med
understrykande av att huvudprincipen är
en   statlig   finansiering   av
kommunkontosystemet tillstyrker utskottet
regeringens förslag till nya riktlinjer
för finansiering av kommunkontosystemet.
Utskottet tillstyrker därmed yrkande 1 i
proposition    2001/02:112,    dvs.
propositionens första dels-sats.

2. Åtgärder för förbättrad kontroll

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker  propositionens
förslag om att förbättra möjligheterna
till kontroll inom kommunkontosystemet.

Propositionen

I  dag saknas en kontrollfunktion  i
kommunkontosystemet. Riksskatteverket kan
inte göra någon materiell prövning av en
ansökan om ersättning eftersom det saknas
lagstöd för detta. Även möjligheterna
till  formell prövning är begränsade.
Möjligheter till omprövning och rättelse
kan   bara  göras  vid  uppenbara
felaktigheter     i     beslut.
Kontrollmöjligheter skulle öka systemets
trovärdighet  och underlätta  en  mer
enhetlig   tolkning  av   systemet.
Sammantaget  anser  regeringen  att
möjligheterna till kontroll i systemet
behöver förbättras.

Förutsättningar för rätt till ersättning

Det råder i dag viss otydlighet kring
vilken mervärdesskatt som kommuner och
landsting kan söka ersättning för ur
kommunkontosystemet. Lagen stadgar att
rätt  till ersättning ges för  sådan
mervärdesskatt som inte dragits av enligt
mervärdesskattelagen.  Av  förarbeten
framgår  dock att avsikten  var  att
ersättning skulle kunna sökas för sådan
mervärdesskatt som inte är avdragsgill
enligt mervärdesskattelagen, men detta
har inte kommit till tydligt uttryck i
lagtexten.  Detta  kan  innebära  att
mervärdesskatt som borde redovisas mot
det ordinarie mervärdesskattesystemet i
stället      redovisas      mot
kommunkontosystemet. För att förtydliga
gränsen mellan de båda systemen föreslår
nu regeringen en lagändring i enlighet
med förarbetenas intentioner. För de fall
det inte går att fastställa vilket system
mervärdesskatten skall redovisas mot får
en schablonfördelning användas. För att
inte  orsaka  kommunerna  betungande
administrativt   merarbete   föreslår
regeringen  att kommunerna  skall  få
använda en schablon i sådana fall då
fördelningen mellan de båda systemen inte
går att fastställa.

Ansökningens innehåll och
uppgiftsskyldighet för kommuner och
landsting

Regeringen  föreslår att  ansökan  om
ersättning från kommunkontosystemet skall
lämnas enligt fastställt formulär senast
två år efter utgången av det kalenderår
ersättningen  avser,  annars  anses
ersättningen ha fastställts till noll
kronor. Skulle ansökan komma senare så
kan detta omprövas. På så sätt behålls i
praktiken en generös ansökningstid. För
att förbättra möjligheterna till kontroll
av utbetalningar och öka möjligheterna
att följa utvecklingen på kontona bör
kommunerna  lämna  uppgifter  om  de
verksamheter     från     vilka
mervärdesskattekostnaderna  härrör  i
samband med ansökan. Riksskatteverket ges
också rätt att förelägga kommunerna att
lämna sådan information. Riksskatteverket
bör ges möjlighet att vid ett besök i
kommunen kontrollera uppgifter  i  en
ansökan genom att stämma av mot kommunens
räkenskaper. En skattemyndighet  skall
också ha rätt att genomföra besöket på
Riksskatteverkets uppdrag.

Årsuppgift

Efter utgången av året skall kommunerna,
enligt  regeringens  förslag,  lämna
årsuppgift till Riksskatteverket, dels om
den mervärdesskatt som inte får dras av
enligt  mervärdesskattelagen, dels  om
schablonbelopp  som  ersätts   från
kommunkontosystemet.    En    sådan
kontrolluppgift  ger  information  om
huruvida    kommunens    bokföring
överensstämmer med de belopp som betalats
ut    till    kommunen    från
kommunkontosystemet. Årsuppgiften skall
vara undertecknad. För att minimera det
extra arbete som årsuppgiften innebär för
kommunen bör uppgiftslämnandet så långt
som möjligt anpassas till de tider som
gäller för den årliga revisionen.

Fördjupad utredning – revision

Redovisningen  av  mervärdesskatt  i
kommunkontosystemet bör likställas med
redovisningen   i   det   ordinarie
mervärdesskattesystemet.
Revisionsreglerna för kommunkontosystemet
bör också knytas an till bestämmelserna i
skattebetalningslagen. Enligt denna lag
får  skattemyndigheten  besluta  om
skatterevision för att kontrollera att
deklarations-     och     annan
uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och
fullständigt eller att förutsättningar
finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som
kan antas uppkomma. Regeringen föreslår
nu att lagen om mervärdesskattekonton för
kommuner och landsting får motsvarande
regler. Riksskatteverket ges ansvar för
kontrollen  av kommunkontosystemet  på
samma sätt som man har ansvaret för det
ordinarie momssystemet. Riksskatteverket
får dock uppdra åt en skattemyndighet att
utföra  revisionen.  En  bestämmelse
föreslås också införas om att kommunen
skall vara Riksskatteverket behjälpligt
vid revisionen.

Omprövning

Beslut    om   utbetalning    ur
kommunkontosystemet fattas  i  dag  i
huvudsak med stöd av förvaltningslagen
där omprövning bara kan göras om ett
beslut är uppenbart felaktigt.  Bland
annat  de föreslagna revisionsreglerna
ställer dock krav på ökade möjligheter
till omprövning så att fel som framkommer
vid  revision  kan  rättas.  Sådana
bestämmelser finns bl.a.  i  4  kap.
taxeringslagen (1990:324) och i 21 kap.
skattebetalningslagen     (1997:483).
Regeringen föreslår att omprövning får
ske på kommunens initiativ inom tre år
efter utgången av det år ersättningen
avser och i vissa fall även efter denna
tid.  Regeringen föreslår  också  att
efterbeskattning skall kunna ske i vissa
fall   samt  regler  kring  vilka
ersättningsperioder ett omprövningsbeslut
skall hänföras till.

Överklagande

I  likhet med vad som gäller i det
ordinarie  mervärdesskattesystemet  bör
beslut  om  revision  inte   vara
överklagbara. Inte heller beslut  att
förelägga en kommun att lämna uppgift som
behövs för att kontrollera rätten till
ersättning bör gå att överklaga. Övriga
beslut bör kunna överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.  Överklagande  av
länsrättens beslut tas upp till prövning
endast   om  kammarrätten  meddelat
prövningstillstånd. Regeringen föreslår
också att ett ersättningsbeslut skall
gälla genast om inte annat föreskrivs
särskilt.

Räntor

De   föreslagna   revisions-   och
omprövningsreglerna   motiverar   att
kostnads- och intäktsränta tillämpas i
kommunkontosystemet  för  att  skapa
neutralitet i systemet. Räntesatsen bör
vara så stabil som möjligt och regeringen
föreslår därför att den skall motsvara
basräntan i skattebetalningslagen.
Samtliga förslag föreslås träda i kraft
den 1 januari 2003.

Finansutskottets ställningstagande

Enligt  utskottets  uppfattning  finns
starka  skäl  som  talar  för  att
kontrollmöjligheterna        inom
kommunkontosystemet  bör  förstärkas.
Möjligheterna för beslutsmyndigheten att
i  dag  kontrollera  underlaget  för
kommunernas ansökan om utbetalning ur
systemet liksom ompröva tidigare beslut
är mycket begränsade, trots att systemet
omsätter  över  30  miljarder  kronor
årligen.  Även  möjligheterna  till
rättelser av tidigare beslut är mycket
begränsade. En förbättrad kontroll skulle
också  bidra  till  att  tydliggöra
eventuella brister i systemet och skapa
förutsättningar  för  en  enhetligare
tillämpning av systemet. Detta skulle
sannolikt   också   öka   systemets
trovärdighet.
Med det anförda tillstyrker utskottet
regeringens  förslag  i  proposition
2001/02:112  yrkandena  2.1–2.4,  dvs.
propositionens andra dels-sats.

3. Finansiering av kontrollåtgärderna

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker ett motionsförslag
om att kostnaderna för administration
av  kontrollen av kommunkontosystemet
skall finansieras av staten.
Jämför reservation 2 (kd, c).

Propositionen

Förslagen    om   kontroll    av
kommunkontosystemet beräknas ge  ökade
kostnader för skatteförvaltningen  med
högst 3 miljoner kronor. Eftersom de
ökade kostnaderna avser hanteringen av
kommunkontosystemet  kommer  de  att
finansieras genom en justering av nivån
på   de   generella  statsbidragen.
Justeringen kommer att göras i samband
med den minskning av statsbidragen på ca
31 miljarder kronor som föranleds av den
föreslagna finansieringsmodellen.

Motionen

I motion Fi25 (c) framhålls att den
skärpta kontrollen kommer att medföra
ökade kostnader för såväl kommuner och
landsting som för skatteförvaltningen.
Eftersom den ökade kontrollen ligger i
statens  intresse  bör  den  också
finansieras av staten, och inte genom en
nedjustering  av  statsbidragen  till
kommuner  och  landsting  framhåller
motionärerna (yrkande 2).

Finansutskottets ställningstagande

Enligt utskottets uppfattning bör det
ligga i allas intresse att redovisningen
av mervärdesskatt i kommunkontosystemet
görs på ett korrekt sätt. Tyvärr har det
dock  förekommit  felaktigheter   i
redovisningen som visar att en  ökad
kontroll av systemet är motiverad  i
avvaktan på att samtliga kommuner och
landsting     har     utvecklat
redovisningssystem som svarar mot högt
ställda krav på korrekt redovisning av
mervärdesskatt  i  kommunkontosystemet.
Utskottet anser mot denna bakgrund att
det kan finnas skäl att öka kontrollen.
Hur  kostnaden  skall  fördelas  får
övervägas    i    samband    med
budgetbehandlingen under hösten 2002.
Med  det anförda avstyrker utskottet
motion Fi25 (c) yrkande 2.

4. Förenkling av administration och
kontroll

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker ett motionsförslag
om  att  utreda  möjligheterna  för
kommuner och landsting att  dra  av
ingående mervärdesskatt i ett och samma
mervärdesskattesystem.
Jämför reservation 3 (c).

Motionen

Motionärerna anser i motion Fi25 (c) att
den  naturliga fortsättningen på  att
staten  tar  över  finansieringen  av
kommunkontosystemet är att inleda ett
arbete med att förenkla administrationen
och kontrollen av systemet. Inriktningen
bör  vara  att söka möjligheter  för
kommuner  och landsting att  dra  av
ingående moms i ett och samma statligt
finansierade system (yrkande 3).

Finansutskottets ställningstagande

För att skapa konkurrensneutralitet i
valet  mellan  att  upphandla  icke
skattepliktiga tjänster  från  externa
entreprenörer eller producera dem i egen
regi,  infördes  1991  en  generell
avdragsrätt för ingående mervärdesskatt
för  kommuner  och landsting  i  det
ordinarie mervärdesskattesystemet.  Vid
Sveriges inträde i EU var dock denna
avdragsrätt  inte möjlig att  behålla
eftersom  den stred mot EG:s  sjätte
mervärdesskattedirektiv.
Kommunkontosystemet infördes 1996 för att
inom ramen för EG:s mervärdesskatteregler
så långt som möjligt ändå upprätthålla
konkurrensneutraliteten.
En  förändring av kommunkontosystemet
med  den  inriktning som motionärerna
förespråkar förutsätter en förändring av
EG:s  sjätte  mervärdesskattedirektiv.
Denna  fråga behandlades av utskottet
hösten 2000 (bet. 2000/01:FiU3 s. 20–24).
Utskottet  ställde  sig  då  bakom
regeringens bedömning att en förändring
av direktivet inte var rimlig inom en
överskådlig framtid, och skrev vidare att
man utgick från att regeringen bevakar
möjligheterna  till  förändringar  av
direktivet i framtiden.
Utskottet anser inte att det  finns
förutsättningar att inleda  en  sådan
utredning som motionärerna önskar.
Med  det anförda avstyrker utskottet
motion Fi25 (c) yrkande 3.

5. Konkurrensneutralitet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker motionsförslag om
att    begära   utredning    av
kommunkontosystemets förmåga att skapa
konkurrensneutralitet.     Utskottet
avstyrker också motionsförslag om att
tillkännage för regeringen att den bör
verka för en förändring av EG:s sjätte
mervärdesskattedirektiv.
Jämför reservation 4 (m, kd, c, fp).

Propositionen

Regeringen skriver i propositionen att
kommunkontosystemet löser merparten av de
konkurrensneutralitetsproblem    inom
kommunsektorn  som  momsbestämmelserna
skapar.  Det  finns dock  återstående
problem.   Regeringen  nämner   att
inlåsningseffekter kan uppstå för privata
huvudentreprenörer som inte får dra av
moms som underentreprenörer debiterar.
Regeringen nämner också problemen  då
privat   och  offentlig  verksamhet
konkurrerar inom verksamhet som  inte
medför skattskyldighet. Detta problem har
särskilt uppmärksammats inom tandvården.
Propositionen innehåller inga förslag
som   har   någon   effekt   på
kommunkontosystemets förmåga att skapa
konkurrensneutralitet.

Motionerna

I  motion  Fi24  (m)  påpekas  att
propositionen  inte  innehåller  några
förslag   för  att   rätta   till
kommunkontosystemets     snedvridande
effekter, trots att regeringen redan för
två år sedan aviserade att man avsåg att
ytterligare analysera behovet av sådana
förändringar. Motionärerna  anser  att
missgynnandet av privata entreprenörer
tillåts  fortgå  och  föreslår  ett
tillkännagivande om att regeringen bör
verka för att EG:s sjätte momsdirektiv
förändras så att det blir möjligt att
uppnå rättvisa konkurrensvillkor mellan
privat och offentligt driven verksamhet.
Kristdemokraterna anser i motion Fi23
(kd) att det är otillräckligt att som
regeringen gör – bara konstatera att det
föreligger     problem      med
konkurrensneutraliteten utan att  göra
något  åt  dem  – och föreslår  att
regeringen skall utreda alternativ för
att rätta till problemen. Motionärerna
anser att möjligheten att införa s.k.
uttagsbeskattning          inom
kommunkontosystemet behöver utredas.
I  dag finns ett antal problem med
konkurrenssnedvridning mellan privat och
offentlig verksamhet, t.ex. för privata
huvudentreprenörer, som inte åtgärdas av
regeringen i den aktuella propositionen.
Centerpartiet anser i motion Fi25 (c) att
regeringen  bör  lämna  förslag  som
åstadkommer den konkurrensneutralitet som
kommunkontosystemet syftar till.
Folkpartiet anför i motion Fi48 (fp)
att  förändringarna  som  föreslås  i
propositionen inte löser de problem som
finns med kommunkontosystemet. Systemet
behöver  reformeras  för  att  uppnå
konkurrensneutralitet  såväl   mellan
kommuner som mellan kommunalt finansierad
verksamhet i privat respektive egen regi
(yrkande 12).

Finansutskottets ställningstagande

Regeringen  aviserade  våren  2000  i
proposition 1999/2000:115 att man avsåg
att återkomma med ett uppdrag om att
analysera systemets effekter när  det
gäller   konkurrensneutraliteten.   I
föreliggande   proposition   upprepar
regeringen denna avsikt. Det finns därför
enligt  utskottets mening inte  någon
anledning att begära en utredning om
kommunkontosystemets   effekter   på
konkurrensneutraliteten.
Beträffande  en förändring  av  EG:s
sjätte mervärdesskattedirektiv uttalade
utskottet hösten 2000 (bet. 2000/01:FiU3
s. 20–24) att en förändring av direktivet
inte  var rimlig inom en överskådlig
framtid, och att utskottet utgick från
att regeringen bevakar möjligheterna till
förändringar av direktivet i framtiden.
Utskottet ser ingen anledning att för
närvarande  göra  några  ytterligare
uttalanden i frågan.
Med  det anförda avstyrker utskottet
motion Fi23 (kd), Fi24 (m), Fi25 (c)
yrkande 1 och Fi48 (fp) yrkande 12:
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas
i avsnittet.

1.Förändrad finansiering av
kommunkontosystemet – punkt 1 (m, kd,
c, fp)

av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark
(m),  Lennart  Hedquist  (m),  Anna
Åkerhielm  (m), Per Landgren  (kd),
Gunnar Axén (m), Karin Pilsäter (fp)
och Agne Hansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen godkänner utskottets förslag om
riktlinjer  för  ny  finansiering  av
kommunkontosystemet.  Därmed  bifaller
riksdagen delvis proposition 2001/02:112
yrkande 1.

Ställningstagande

Vi delar utskottsmajoritetens uppfattning
men anser att sista stycket borde ha
följande lydelse:
Med den precisering som utskottet ovan
gjort   angående  principerna   för
finansieringen av framtida ökningar av
uttagen ur kommunkontosystemet och med
understrykande av att huvudprincipen är
en   statlig   finansiering   av
kommunkontosystemet tillstyrker utskottet
delvis  regeringens förslag till  nya
riktlinjer   för  finansiering   av
kommunkontosystemet.      Utskottet
tillstyrker därmed delvis yrkande 1 i
proposition    2001/02:112,    dvs.
propositionens första dels-sats.

2.Finansiering av kontrollåtgärderna –
punkt 3 (kd, c)

av Mats Odell (kd), Per Landgren (kd)
och Agne Hansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservation
2. Därmed bifaller riksdagen motion
2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
yrkande 2.

Ställningstagande

Den ökade administrationen och kontrollen
som  följer  av  förslagen  i  detta
betänkande  kommer att medföra  högre
kostnader  för  såväl  kommuner  och
landsting som skatteförvaltningen. Den
ökade  kontrollen  ligger  i  statens
intresse och därför anser vi att staten,
och inte kommuner och landsting, skall
stå för de ökade kostnaderna.
Med  det  anförda föreslår  vi  att
riksdagen bifaller motion Fi25 (c) yrkan-
de 2.

3.Förenkling av administration och
kontroll – punkt 4 (c)

av Agne Hansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservation
2. Därmed bifaller riksdagen motion
2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
yrkande 3.

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör inleda ett
arbete med att förenkla kontrollen och
administrationen av kommunkontosystemet.
Inriktningen på ett sådant arbete bör
vara att söka möjligheter för kommuner
och landsting att kunna dra av ingående
mervärdesskatt i ett och samma statligt
finansierade system.
Med  det  anförda föreslår jag  att
riksdagen bifaller motion Fi25 (c) yrkan-
de 3.

4.Konkurrensneutralitet – punkt 5 (m,
kd, c, fp)

av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark
(m),  Lennart  Hedquist  (m),  Anna
Åkerhielm  (m), Per Landgren  (kd),
Gunnar Axén (m), Karin Pilsäter (fp)
och Agne Hansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservation
4.  Därmed bifaller riksdagen  delvis
motionerna
2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
2001/02:Fi23 Per Landgren m.fl. (kd)
2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
yrkande 1 samt
2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
yrkande 12.

Ställningstagande

Huvudproblemet med kommunkontosystemet är
enligt vår uppfattning att det inte fullt
ut åstadkommer den konkurrensneutralitet
som det syftar till. Problemet tar sig
flera  uttryck,  bl.a.  i  form  av
inlåsningseffekter          för
huvudentreprenörer, som inte kan dra av
mervärdesskatt  som  underentreprenörer
debiterar,    och    att    de
schablonersättningar som  tillämpas  i
systemet  inte  alltid motsvarar  den
verkliga mervärdesskatten. Vi anser att
det  är  oacceptabelt  att  privata
entreprenörer   som   arbetar   med
välfärdstjänster inte får verka på samma
villkor   som   gäller   offentliga
tjänsteproducenter.
I propositionen konstaterar regeringen
att   det   finns   problem   med
konkurrensneutraliteten men föreslår ändå
inget för att åstadkomma en lösning på
problemen.  Detta är  givetvis  högst
otillfredsställande.
Problemen  med  kommunkontosystemets
konkurrenssnedvridande      effekter
uppmärksammades redan 1999 i en statlig
utredning (SOU 1999:133), och regeringen
aviserade  för två år  sedan  (prop.
1999/2000:115)  att  man  avsåg  att
analysera frågan ytterligare. Det  är
anmärkningsvärt  att regeringen  trots
detta fortfarande väljer att inte ta tag
i frågan.
Vi anser att regeringen utan dröjsmål
bör utreda frågan om kommunkontosystemets
effekter  på  konkurrensneutraliteten
mellan verksamhet i egen regi och på
entreprenad, i syfte att så snart som
möjligt återkomma till riksdagen  med
förslag   som  fullt  ut   skapar
konkurrensneutralitet.   Detta   bör
riksdagen tillkännage för regeringen som
sin mening.
Med  det  anförda föreslår  vi  att
riksdagen delvis bifaller motionerna Fi23
(kd), Fi24 (m), Fi25 (c) yrkande 1 och
Fi48 (fp) yrkande 12.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag


Propositionen
Regeringen föreslår att riksdagen
1. dels godkänner riktlinjerna för ny
finansiering  av  kommunkontosystemet
(avsnitt 5.2),
2. dels antar regeringens förslag till
2.1 lag om ändring i lagen (1995:1518)
om   mervärdesskattekonton   för
kommuner och landsting,
2.2 lag om ändring i lagen (2002:38)
om ändring i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för  kommuner
och landsting,
2.3 lag om ändring i lagen (1965:269)
med  särskilda  bestämmelser  om
kommuns   och  annan  menighets
utdebitering av skatt, m.m.,
2.4   lag   om   ändring   i
skattebetalningslagen (1997:483).
Följdmotioner


2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. (kd):

Riksdagen begär att regeringen lägger
fram  förslag  till  ändring   av
kommunkontosystemet och momsreglerna så
att  problemen  med  den  bristande
konkurrensneutraliteten  undanröjs,  i
enlighet med vad som anförs i motionen.

2001/02:Fi24 av Gunnar Hökmark m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet    av    att    uppnå
konkurrensneutralitet mellan offentligt
och privat driven verksamhet.

2001/02:Fi25 av Rolf Kenneryd m.fl. (c):

1.  Riksdagen  begär  att  regeringen
återkommer med förslag som åstadkommer
den   konkurrensneutralitet   mellan
verksamhet i egen regi och entreprenad
som kommunkontosystemet syftar till.
2. Riksdagen beslutar att staten och inte
kommuner och landsting skall stå för de
ökade  kostnader  som  förslagen  i
propositionen     medför     för
skattemyndigheten.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
förenklingar   av  regelverk   och
administration av kommunkontosystemet.

Motion väckt med anledning av regeringens
skrivelse 2001/02:102


2001/02:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp):

12.   Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om reform av kommunkontosystemet
för att åstadkomma konkurrensneutralitet.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag