Bostadsutskottets betänkande
2001/02:BOU3

Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor


Sammanfattning

I  detta  betänkande  behandlar bostadsutskottet
regeringens  förslag  i  proposition  2001/02:41
Hyresgästinflytande  vid  ombyggnad  och  andra
hyresrättsliga frågor. Utskottet behandlar därjämte
de  sex  motioner som väckts med anledning av
propositionen samt vidare motioner från den allmänna
motionstiden  vilka  har  ett  samband  med
propositionens förslag.

Utskottet  föreslår  att  riksdagen  antar
propositionens  lagförslag  och  avslår samtliga
motionsförslag.
Lagförslagen avser ändringar i hyreslagen (12 kap.
jordabalken), hyresförhandlingslagen och lagen om
arrendenämnder och hyresnämnder.
Enligt propositionens förslag skall hyresgästernas
inflytande över förbättrings- och ändringsåtgärder
stärkas genom en bestämmelse om att hyresnämnden,
vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen
att en åtgärd genomförs, skall väga hyresvärdens
intresse av att åtgärden genomförs mot de skilda
intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha
av att åtgärden inte vidtas.  Vidare  omfattar
förslaget  att  hyresvärden skall få ansöka om
tillstånd till en förbättrings- eller ändringsåtgärd
först två månader efter det att han eller hon har
lämnat ett skriftligt meddelande om åtgärden till
hyresgästen. Det föreslås också att hyresnämnden
skall  kunna  förbjuda  en förbättrings-  eller
ändringsåtgärd som av särskild anledning kan antas
bli påbörjad utan hyresgästens godkännande eller
hyresnämndens tillstånd. En åtgärd som har utförts
utan godkännande eller tillstånd skall dessutom inte
beaktas vid prövningen av hyran förrän det har
förflutit  fem år sedan åtgärden slutfördes. I
propositionen lämnas också förslag om förstärkning
av vissa andrahandshyresgästers besittningsskydd.
Även vissa regler om lokalhyra föreslås ändrade. Det
föreslås bl.a. att den ersättning som hyresgästen
har rätt till vid s.k. obefogad förlängningsvägran
alltid skall uppgå till ett belopp som motsvarar
minst en årshyra för lokalen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
2002.
Till betänkandet har 28 reservationer och ett
särskilt yttrande fogats.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. De åtgärder som hyresgästernas
inflytande omfattar
Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo8 yrkande
1, 2001/02:Bo292 yrkande 2 och 2001/02:Bo308
yrkande 1.
Reservation 1 (mp)

2. Formerna för hyresgästinflytandet -
regeringsförslaget

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga
2.  Därmed  bifaller  riksdagen  proposition
2001/02:41  i  denna  del och avslår motion
2001/02:Bo6 yrkande 3 i denna del.
Reservation 2 (c)

3. Formerna för hyresgästinflytandet -
hyresgästernas passivitet och svarstid

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:Bo3
yrkandena 1 och 2, 2001/02: Bo4 yrkande 1 samt
2001/02:Bo7 yrkandena 2 och 3.
Reservation 3 (m, fp, -)
Reservation 4 (v)

4. Formerna för hyresgästinflytande -
primär förhandlingsskyldighet

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 2.
Reservation 5 (v)

5. Hyresnämndens prövning -
regeringsförslaget

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga
2.  Därmed  bifaller  riksdagen  proposition
2001/02:41 i denna del och avslår motionerna
2001/02:Bo3 yrkande 3 och 2001/02:Bo6 yrkande 3 i
denna del.
Reservation 6 (m, -)
Reservation 7 (c)

6. Hyresnämndens prövning - den enskilde
hyresgästens intressen

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 3
och 2001/02:Bo8 yrkande 2.
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

7. Utvärdering av de nya reglerna om
hyresgästinflytande

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 4.
Reservation 10 (v)

8. Ombyggnad och varsamhetsreglerna i plan-
och bygglagen

Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo6 yrkande
2 och 2001/02:Bo292 yrkande 4.
Reservation 11 (c)

9. Förbud att utföra åtgärd

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga
2.  Därmed  bifaller  riksdagen  proposition
2001/02:41  i denna del och  avslår  motion
2001/02:Bo5 yrkande 1.
Reservation 12 (kd)

10. Hyressättningssanktion -
regeringsförslaget

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga
2.  Därmed  bifaller  riksdagen  proposition
2001/02:41  i  denna  del och avslår motion
2001/02:Bo3 yrkande 4.
Reservation 13 (m, -)

11. Hyressättningssanktion - tidsgräns
m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo6 yrkande
5 och 2001/02:Bo8 yrkande 3.
Reservation 14 (c)
Reservation 15 (mp)

12. Översyn av reglerna om
hyresgästinflytande

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo292 yrkande
1.

13. Handikappanpassning av
bostadslägenhet

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo8 yrkande 4.
Reservation 16 (mp)

14. Besittningsskydd för bostadshyresgäster
vid blockuthyrning - regeringsförslaget

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga
2.  Därmed  bifaller  riksdagen  proposition
2001/02:41  i denna del och  avslår  motion
2001/02:Bo5 yrkande 2.
Reservation 17 (kd)

15. Besittningsskydd för bostadshyresgäster
vid blockhyresavtal - begreppet
blockuthyrare

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 6.
Reservation 18 (v)

16. Interimistiska beslut om avflyttning då
hyresrätten är förverkad

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och
hyresnämnder i denna del enligt bilaga 2. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna
del och avslår motion 2001/02:Bo3 yrkande 5.
Reservation 19 (m, -)

17. Ansvaret för privata hyreshus

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo7 yrkande 1.
Reservation 20 (fp)

18. Ersättningsreglerna

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga
2.  Därmed  bifaller  riksdagen  proposition
2001/02:41  i  denna  del och avslår motion
2001/02:Bo3 yrkande 6.
Reservation 21 (m, -)

19. Utredningen vid hyresnämnden

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i jordabalken i denna del enligt bilaga
2.  Därmed  bifaller  riksdagen  proposition
2001/02:41  i  denna  del och avslår motion
2001/02:Bo8 yrkande 5 i denna del.
Reservation 22 (mp)

20. Hyra för mindre serviceföretag

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:A226
yrkande 10 och 2001/02: So501 yrkande 8.
Reservation 23 (c)

21. Förfarandet vid tvister

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo8 yrkande 5 i
denna del.
Reservation 24 (mp)

22. Indexreglering m.m. i lokalhyresavtal

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo3 yrkande 7.

Reservation 25 (m, -)

23. Förtida uppsägning av lokalhyresavtal
vid dödsfall

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo5 yrkande 3.
Reservation 26 (kd, c, fp)

24. Lagförslagen i övrigt

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag  om ändring i hyresförhandlingslagen
(1978:304) och
3. lag om ändring  i  lagen  (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder,
enligt bilaga 2, i den mån lagförslagen inte
omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed
bifaller riksdagen proposition 2001/02:41 i denna
del.

25. Bygglovskrav för åtgärder i
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 5.
Reservation 27 (v, kd, c, fp)

26. Tillgänglighet m.m.

Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo6 yrkande 1.
Reservation 28 (kd, c)
Stockholm den 22 januari 2002

På bostadsutskottets vägnar


Lennart Nilsson


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart
Nilsson (s), Bengt-Ola Ryttar (s), Lilian Virgin
(s), Owe Hellberg (v), Ulla-Britt Hagström (kd),
Sten Andersson (-), Inga Berggren (m), Anders Ygeman
(s), Siw Wittgren-Ahl (s), Sten Lundström (v),
Annelie Enochson (kd), Carl-Erik Skårman (m), Helena
Hillar Rosenqvist (mp), Rigmor Stenmark (c), Yvonne
Ångström  (fp), Ewa Thalén Finné (m) och Leif
Jakobsson (s).

2001/02

BoU3


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade propositionen den 18 oktober
2001. I utskottsärendet har inkommit skrivelser från
Sveriges     Fastighetsägareförbund     och
Lokalhyresgästerna vilka organisationer också inför
utskottet  muntligen  lämnat  synpunkter  på
regeringsförslaget.


Propositionens huvudsakliga innehåll


I propositionen föreslås ändringar i hyreslagen (12
kap. jordabalken), hyresförhandlingslagen och lagen
om arrendenämnder och hyresnämnder.

Enligt  regeringsförslaget skall hyresgästernas
inflytande över förbättrings- och ändringsåtgärder
stärkas genom en bestämmelse om att hyresnämnden,
vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen
att en åtgärd genomförs, skall väga hyresvärdens
intresse av att åtgärden genomförs mot de skilda
intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha
av att åtgärden inte vidtas. Vidare föreslås att
hyresvärden skall få ansöka om tillstånd till en
förbättrings-  eller ändringsåtgärd tidigast två
månader efter det att han eller hon har lämnat ett
skriftligt meddelande om åtgärden till hyresgästen.
Det föreslås också att hyresnämnden skall kunna
förbjuda en förbättrings- eller ändringsåtgärd som
av särskild anledning kan antas bli påbörjad utan
hyresgästens  godkännande  eller  hyresnämndens
tillstånd.  En  åtgärd  som  har utförts  utan
godkännande eller tillstånd skall dessutom inte
beaktas vid prövningen av hyran förrän det har
förflutit fem år sedan åtgärden slutfördes. Om
lägenheten har hyrts ut till någon annan än den som
skulle ha godkänt åtgärden eller någon närstående
till denne, skall åtgärden dock beaktas.
Vidare föreslås att hyresgästens besittningsskydd
vid andrahandsupplåtelse stärks. En hyresgäst som
hyr en bostadslägenhet i andra hand av en hyresvärd
som  har  hyrt  lägenheten  genom  ett  s.k.
blockhyresavtal skall ha besittningsskydd som en
förstahandshyresgäst.
Om  ett  bostadshyresavtal har sagts upp med
uppsägningstid, har hyresgästen rätt att bo kvar i
lägenheten till dess att det blivit slutligt avgjort
om hyresgästen har rätt  till  förlängning  av
hyresförhållandet eller inte. För att förhindra att
avhysningsförfarandet  förhalas  föreslås  att
hyresnämnden i en förlängningstvist skall kunna
förordna att ett beslut om att hyresgästen skall
flytta på grund av att hyresrätten är förverkad får
verkställas även om beslutet inte har vunnit laga
kraft.
Även  regler  om  lokalhyra  behandlas  i
propositionen. Förslagen bygger här på gällande rätt
enligt  vilken skälig hyra för lokaler är den
gällande marknadshyran. I den föreslagna lagtexten
klargörs att marknadshyran i första hand skall
bestämmas med utgångspunkt i en jämförelse med hyran
för andra liknande lokaler på orten. Det föreslås
vidare att den ersättning som hyresgästen har rätt
till vid s.k. obefogad förlängningsvägran alltid
skall uppgå till ett belopp som motsvarar minst en
årshyra för lokalen.
I propositionen behandlas även vissa frågor om
handikappanpassning av lägenheter, interimistiska
beslut om ändring av hyran, hyresgästernas ställning
då lägenheten har förstörts genom en olyckshändelse,
indexreglering av lokalhyra och förtida uppsägning
av lokalhyresavtal vid dödsfall. I dessa delar
lämnas dock inte några förslag.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
2002.

Utskottets övervägandenUtskottet  behandlar   under  detta  avsnitt
propositionens förslag och bedömningar  i  allt
väsentlig endast i de delar de mött invändningar i
motionerna.

Hyresgästinflytande vid ombyggnad


De åtgärder som hyresgästernas inflytande
omfattar


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslagen om att
hyresgästerna skall ges initiativrätt till
ombyggnadsåtgärder  och att hyresgästernas
inflytande även skall gälla åtgärder som
vidtas för att lägsta godtagbara standard
skall uppnås. Jämför reservation 1 (mp).

Enligt regeringens bedömning bör bestämmelserna om
vilka  åtgärder  som  hyresgästernas  inflytande
omfattar inte ändras.

Enligt  dagens regler begränsas  hyresnämndens
prövning till  de åtgärder hyresvärdens ansökan
avser. Enligt motion 2001/02:Bo292 (kd) yrkande 2
bör hyresgästerna sedan hyresvärden anhängiggjort
ett  ärende  vid  hyresnämnden  ha  en  sådan
initiativrätt att de kan få prövade vilka åtgärder
som skall vidtas  och hur de skall genomföras
(förslag om tillkännagivande).
Förslaget i motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 1
avser att hyresgästerna bör ha inflytande även över
åtgärder som vidtas för att en lägenhet skall uppnå
lägsta   godtagbara  standard  (förslag   om
tillkännagivande). Även i motion 2001/02:Bo308 (mp)
yrkande 1 tas frågan om lägsta godtagbara standard
upp. Enligt motionärerna bör  de boende ha en
generell tale- och förhandlingsrätt även vad gäller
lägsta godtagbara standard i syfte att de skall ha
en  möjlighet  att påverka sina boendekostnader
(förslag om tillkännagivande).
Sedan  länge  har  det  varit  ett  viktigt
bostadspolitiskt mål att samtliga bostadslägenheter
skall  uppfylla  vissa  grundläggande  krav  på
boendestandard.  Denna grundsyn har kommit till
uttryck i reglerna om lägsta godtagbara standard.
Dessa regler omfattar, förutom en definition av
denna standard, att en hyresgäst hos hyresnämnderna
kan  utverka  ett  upprustningsföreläggande.  De
omfattar  också  att hyresvärden  oberoende  av
hyresgästens inställning får genomföra förbättringar
så att en sådan standard uppnås. Reglerna om lägsta
godtagbara standard uppbärs av ett starkt allmänt
hyresgästintresse och avser att tillgodose bl.a.
hälsoskydd  samt  motverka  segregation.  Enligt
utskottets mening kan det därför inte komma i fråga
att  ge  de för tillfället i ett hus  boende
hyresgästerna ett bestämmande inflytande över om en
åtgärd som avser att tillgodose kravet på lägsta
godtagbara standard skall få genomföras. Utskottet
noterar att mp-motionärerna vill gå än längre genom
att ge den enskilde hyresgästen ett bestämmande
inflytande beträffande den egna lägenheten. Mp-
motionerna bör av angivna skäl inte vinna bifall.
Kd-motionärerna  är  av  den uppfattningen  att
hyresgästerna skall ges en, låt vara begränsad,
initiativrätt till vilka ombyggnadsåtgärder  som
skall  vidtas  och  hur  dessa  åtgärder skall
genomföras. Enligt utskottets mening skulle en sådan
ordning föra alltför långt och dess konsekvenser
skulle bli oförutsebara. Utskottet är nu inte berett
att ställa sig bakom förslaget eller någon variant
av detta. Kd-motionen bör därför inte bifallas.

Formerna för hyresgästinflytande


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och
avslå  motstående  motionsförslag  liksom
motionsförslagen    om   hyresgästernas
passivitet, primär förhandlingsskyldighet och
förlängning  av  hyresgästernas  svarstid.
Regeringsförslaget innebär att åtgärder som
avser de gemensamma delarna av fastigheten
skall ha godkänts av hyresgästerna i mer än
hälften av de berörda bostadslägenheterna.
Förslaget innebär  vidare att hyresvärden
skall kunna ansöka om hyresnämndens tillstånd
att utföra en åtgärd tidigast två månader
efter det att ett skriftligt meddelande har
lämnats   till   hyresgästen.   Jämför
reservationerna 2 (c), 3 (m, fp -,), 4 (v)
och 5 (v).

Regeringsförslaget

Regeringen  har  bedömt  att  inflytandet  över
förbättrings-   och   ändringsåtgärder   även
fortsättningsvis  bör  utövas  av  de  enskilda
hyresgästerna. Det bör inte göras någon ändring i
den nuvarande bestämmelsen  om  att hyresvärden
skriftligen   skall   meddela   de   berörda
bostadshyresgästerna  om  de förbättrings- eller
ändringsåtgärder  som han vill  utföra.  Enligt
regeringen bör det inte införas några särskilda
bestämmelser om innehållet i meddelandet eller om
skyldighet   för   hyresvärden  att  anordna
informationsmöten.

För att åtgärderna skall få vidtas skall det
liksom  hittills  krävas  att  de  berörda
bostadshyresgästerna  har godkänt dem eller att
hyresnämnden har lämnat tillstånd. Regeringen har
dock  föreslagit  att  om  åtgärderna avser de
gemensamma delarna av fastigheten, skall de ha
godkänts av hyresgästerna i mer än hälften av de
berörda bostadslägenheterna. För närvarande krävs
godkännande av hyresgästerna i minst hälften av
lägenheterna. Regeringen har vidare föreslagit att
hyresvärden skall kunna ansöka hos hyresnämnden om
tillstånd att utföra åtgärden tidigast två månader
efter det att det skriftliga meddelandet har lämnats
till hyresgästen. I dag gäller en tidsfrist på en
månad.
I motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 3 i denna del
yrkas  avslag  på propositionen i  denna  del.
Motionärerna motiverar sitt förslag med att parterna
på bostadshyresmarknaden  genom  det mellan dem
pågående samarbetet bör ges tillfälle att lösa de nu
aktuella frågorna på det sätt som passar dem bäst
utan mellanliggande ingrepp av staten.
Enligt utskottets mening saknas det anledning att
avslå regeringens förslag av det skäl motionärerna
anger. Regeringens lagförslag i denna del bör därför
antas av riksdagen.

Hyresgästernas passivitet och svarstid

I  motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande  1  föreslås
införandet av en presumtionsregel. Den skall gälla
om  en  hyresgäst förhåller  sig  passiv  till
hyresvärdens meddelande. Har hyresgästen inte hört
av sig till hyresnämnden och aktivt protesterat mot
en föreslagen åtgärd, skall den  anses godkänd
(förslag  om  tillkännagivande).  Till  detta
motionsförslag är kopplat ett förslag, yrkande 2, om
att hyresgästens svarstid förlängs till tre månader
(lagförslag som bör antas av riksdagen).

Också i motion 2001/02:Bo7 (fp) yrkande 2 föreslås
att en sådan presumtion skall gälla vid hyresgästens
passivitet (förslag om tillkännagivande).
Både i motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 1 och motion
2001/02:Bo7 (fp) yrkande 3 föreslås att hyresgästens
svarstid förlängs till tre månader (förslag om
tillkännagivande respektive lagförslag som bör antas
av riksdagen).
Det är önskvärt att hyresvärden är aktiv i sina
kontakter med hyresgästen i syfte att de skall bli
ense om de åtgärder som skall genomföras. Den
föreslagna passivitetsregeln skulle uppmuntra en
passivitet också från hyresvärdens sida. Enligt
utskottets mening bör det således inte komma i fråga
att i hyreslagen införa en bestämmelse om att en
hyresgäst genom sin passivitet skulle anses ha
godkänt en åtgärd hyresvärden önskar se genomförd.
Vidare anser utskottet att det i vart fall inte nu
bör övervägas att förlänga den  av  regeringen
föreslagna tvåmånadersfristen. I enlighet med vad
utskottet har anfört bör riksdagen avslå m-, v- och
fp-motionerna.

Primär förhandlingsskyldighet

I motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 2 föreslås att det
skall införas en primär förhandlingsskyldighet i
fråga om hyresändring med anledning av en tilltänkt
ombyggnad (förslag om tillkännagivande). Syftet är
att  hyresgästen  med  utgångspunkt  i  det
förhandlingsresultatet   som  hyresvärden  och
hyresgästorganisationen når skall kunna ta ställning
till upprustnings- och ändringsåtgärderna.

Det system för hyresgästinflytande  som lagen
innehåller bygger på att hyresgästerna har vissa
rättigheter på ett individuellt  plan  gentemot
hyresvärden.  Inget  hindrar  naturligtvis  att
hyresgästerna samverkar  i  sina  kontakter med
hyresvärden. En enad front mot hyresvärden kan
säkert många gånger visa sig fruktbar. Det i grunden
individbaserade systemet har fördelar, bl.a. att det
möjliggör en individuell anpassning av standarden i
lägenheterna. Också motionärerna synes godta det
individuellt anpassade systemet. Ett annat av deras
förslag i samma motion avser t.o.m. att stärka det
individuella hyresgästintresset. Förslaget att i
förväg förhandla fram hyror framstår på olika sätt
som mindre lyckat. Det går knappast att få fram ett
tillräckligt bra underlag för att kunna förhandla
fram exakta hyror som senare skall vara bindande.
Det skall ses mot bakgrund av att det kan vara fråga
om att olika åtgärder skall genomföras i de olika
lägenheterna och att man inte vet vilka av de
åtgärder hyresvärden önskar se genomförda, eller
erbjuder hyresgästerna, som kommer att genomföras.
Genomförandet  är ju beroende av hyresgästernas
godkännande eller  hyresvärdens tillstånd. Under
samrådet mellan hyresvärden och hyresgästerna kan
dessutom omfånget och inriktningen av ombyggnaden
komma att förändras. De fördelar som motionen syftar
till skulle inte komma att uppnås. Det bör vidare
uppmärksammas   att   ett   genomförande  av
motionsförslaget skulle medföra en skyldighet för
hyresnämnden att fastställa hyran för det fall att
hyresvärden eller hyresgästorganisationen strandar
förhandlingen.
Utskottet avstyrker på anförda skäl v-motionen.

Hyresnämndens prövning


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och
avslå  motstående  motionsförslag  liksom
motionsförslagen  om  att  den  enskilde
hyresgästens intressen skall ges ökad tyngd.
Regeringsförslaget innebär att principerna
för den intresseavvägning som skall ske vid
hyresnämndens prövning ändras. Hyresvärdens
intresse av att åtgärden genomförs skall
vägas mot de skilda intressen som hyresgäster
i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte
vidtas. Jämför reservationerna 6 (m, -), 7
(c), 8 (v) och 9 (mp).

Regeringsförslaget

Liksom hittills bör, enligt regeringens bedömning,
gälla att hyresnämnden skall bifalla en ansökan om
tillstånd till en förbättrings- eller ändringsåtgärd
om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att
åtgärden genomförs och det inte är oskäligt mot
hyresgästen att den genomförs. Principerna för den
intresseavvägning som skall ske vid prövningen av om
det  är  oskäligt mot hyresgästen att åtgärden
genomförs bör emellertid ändras.

Regeringen föreslår att vid prövningen av om det
är oskäligt mot hyresgästen att åtgärden genomförs
skall  hyresvärdens  intresse  av att  åtgärden
genomförs  vägas  mot de skilda intressen  som
hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden
inte vidtas. Förslaget innebär att 18 f § hyreslagen
ändras. Liksom hittills  skall,  om  det finns
särskilda skäl, även omständigheter som hänför sig
till den enskilde hyresgästen få beaktas.
I motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande 3 lämnas förslag
om avslag på propositionens förslag avseende ny
lydelse av 18 f § hyreslagen. Förslaget lämnas med
hänvisning till vad Lagrådet uttalat bl.a. om att
det inte kan anses tillfredsställande att sakliga
ändringar genomförs vilkas innebörd inte alls eller
endast med svårighet kan utläsas ur lagtexten och
att  den  föreslagna  lagtexten  gör rättsläget
svårbedömbart för de inblandade parterna. Enligt
motionärerna kvarstår Lagrådets kritik i förhållande
till det i propositionen framlagda förslaget.
Den tidigare omnämnda motionen 2001/02:Bo6 (c),
yrkande 3, avser även  i denna del, med samma
motivering, att regeringens förslag skall avslås.
Om den gällande ordningen har sagts att den i
främsta rummet har till syfte att skapa en dialog
mellan hyresvärden och hyresgästerna. Det är enligt
utskottets mening en mycket väsentlig funktion hos
regelsystemet.  Det  kan   konstateras   att
hyresgästernas intressen när det gäller prövningen
vid hyresnämnderna i alltför stor utsträckning fått
stå tillbaka för de intressen hyresvärdarna velat
tillgodose. När det gäller större ombyggnader, som
omfattar stambyte, har läget beskrivits så att
hyresgästerna i allt väsentligt har ett reellt
inflytande  endast  över  s.k.  lyxåtgärder.
Propositionens förslag avser att öka hyresgästernas
inflytande i inte oväsentlig omfattning samtidigt
som hyresvärdarnas fastighetsekonomiska intressen
blir beaktade. Det finns, såsom regeringen redogör
för, goda skäl för denna ändrade ordning. Regeringen
har, efter viss kritik från Lagrådet, i sitt till
riksdagen lämnade förslag till ny lydelse av 18 f §
hyreslagen framhävt att inte ett hyresgästintresse
utan skilda slag av sådana intressen skall beaktas
vid den prövning hyresnämnden skall göra. Någon
närmare precisering är knappast möjlig. Den av
regeringen föreslagna formuleringen bör därför kunna
godtas.  M-motionens avslagsyrkande avstyrks  på
angivna skäl. Enligt utskottets mening saknas det
anledning att avslå regeringens förslag av det skäl
c-motionärerna anger. Utskottet tillstyrker således
propositionens lagförslag i denna del.

Den enskilde hyresgästens intressen

Enligt motionärerna bakom motion 2001/02:Bo4 (v)
yrkande 3 skall den enskilde hyresgästens intresse -
det  subjektiva hyresgästintresset - vägas  mot
fastighetsägarens utan hänsyn till det objektiva
eller  vanliga  hyresgästintresset  (förslag  om
tillkännagivande).

Förslaget i motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 2
avser att den enskilde hyresgästens intressen skall
ges ökad tyngd. Enligt motionärerna kan det ske
genom en ändrad lydelse av 18 f § hyreslagen;
hyresvärdens intresse bör först vägas mot  det
intresse den berörde hyresgästen har av att åtgärden
inte vidtas; först därefter kommer att särskild vikt
skall läggas vid sådana intressen som hyresgäster i
allmänhet har liksom intressen som delas av ett
betydande antal boende i de berörda fastigheterna
(förslag om tillkännagivande).
Som redan framgått anser utskottet att regeringens
förslag bör åstadkomma en rimlig avvägning mellan
olika hyresgästintressen och hyresvärdens intresse.
Det måste noteras att ombyggnadsåtgärder vanligen
kan beröra flera generationer av hyresgäster och att
de bör tilltala  breda grupper av hyresgäster.
Åtgärderna måste också förefalla rimliga ur ett
fastighetsförvaltningsperspektiv  sett  på längre
sikt.  De förslag som återfinns i v- och mp-
motionerna,  som  avser  att  det  subjektiva
hyresgästinresset skall vara helt eller i mycket
stor  utsträckning  styrande  för  hyresnämndens
bedömning, skulle få alltför negativa konsekvenser i
detta  avseende.  Liksom  hittills bör enskilda
hyresgästers önskemål som inte är ett uttryck för de
intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha
bli beaktade om det finns särskilda skäl. Motionerna
avstyrks därför.

Utvärdering av de nya reglerna om
hyresgästinflytande


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslaget om en
utvärdering av de nya reglerna  om ökat
hyresgästinflytande. Jämför reservation 10
(v).

I motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 4 föreslås att en
utvärdering av lagändringens effekter vad gäller
hyresgästernas   inflytande   (förslag   om
tillkännagivande). Avsikten med motionsförslaget är
att garantera den efterstävade  förändringen av
praxis som skall ge de enskilda hyresgästerna ett
reellt inflytande.

Lagrådet hade vid sin granskning av regeringens
lagförslag synpunkter på lagtextens utformning av 18
f § som reglerar hyresnämndens prövning. Lagrådet
konstaterade att formuleringarna i den gällande och
föreslagna lydelsen är mycket likartade, och att det
inte är lätt att av lagtexten sluta sig till vilken
saklig ändring som  åsyftats.  Även  om  vissa
förklaringar lämnats i motiven ansåg Lagrådet det
inte  tillfredsställande att  sakliga  ändringar
genomförs vilkas innebörd inte alls eller endast med
svårighet kan utläsas ur lagtexten. Det anmärktes
också att kriterierna enligt såväl nu gällande
lagtext som den till Lagrådet remitterade - "det
intresse som hyresgäster i allmänhet kan antas ha"
respektive "de intressen som hyresgäster vanligen
kan antas ha" - ger utrymme för mycket skiftande
bedömningar och gör rättsläget svårbedömbart för de
inblandade parterna.
Regeringen har med anledning av vad Lagrådet
uttalat ändrat sitt förslag till ny lydelse av 18 f
§ hyreslagen i syfte att tydliggöra den ändring som
förordas. Det torde inte vara möjligt att närmare
precisera vilken tyngd som skall tillmätas olika
faktorer. Det är mycket skiftande förhållanden som
kan råda vid en ombyggnad. Därtill kommer att
parterna kan ha mer eller mindre starka intressen i
ett enskilt fall.
Regeringen uttalar i propositionen att det kan
finnas  anledning   att   vidta  ytterligare
lagstiftningsåtgärder, om praxis inte utvecklas i
önskvärd riktning. Regeringen uttalar också sin
avsikt  att följa utvecklingen på området. Mot
bakgrund av detta finns det inte nu anledning för
riksdagen  att  genom  ett tillkännagivande  ta
initiativ till att en utvärdering genomförs med det
i och för sig vällovliga syfte som anges i v-
motionen. Motionen avstyrks.

Ombyggnad och varsamhetsreglerna i plan- och
bygglagen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslagen om en
skyldighet för hyresnämnden att underrätta
byggnadsnämnden  om  en  ombyggnad  som
aktualiserar  varsamhetsreglerna.  Jämför
reservation 11 (c).

Enligt regeringens bedömning bör det inte införas
några bestämmelser om att hyresnämnden skall pröva
om en förbättrings- eller ändringsåtgärd är förenlig
med  bestämmelserna  om  varsamhet i plan- och
bygglagen (1987:10). Om det i  ett  ärende om
tillstånd till en förbättrings- eller ändringsåtgärd
eller ett upprustningsföreläggande uppkommer  en
fråga om en åtgärd är förenlig med plan- och
bygglagens  bestämmelser  om  varsamhet,  bör
hyresnämnden  underrätta byggnadsnämnden.  Enligt
regeringens mening bör detta regleras i förordning.
Av regeringens skäl för sin bedömning framgår att
regeringen    avser    att   införa   en
underrättelseskyldighet för hyresnämnden.

I motion 2001/02:Bo292 (kd) yrkande 4 föreslås att
hyresnämnden skall ges skyldighet  att  upplysa
byggnadsnämnden  när  ombyggnader  som  berör
varsamhetsreglerna i PBL skall genomföras (förslag
om tillkännagivande). I väntan på svar skall enligt
motionärerna ärendet vila i hyresnämnden.
Också i motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 2 föreslås
att hyresnämnderna ges skyldighet  att  upplysa
byggnadsnämnden  när  ombyggnader  som  berör
varsamhetsreglerna i PBL skall genomföras (förslag
om tillkännagivande).
Regeringen har förklarat sin avsikt att genom
förordning införa en underrättelseskyldighet för
hyresnämnden. Motionärerna kommer därför att bli
tillgodosedda. Det saknas enligt utskottets mening
anledning  att  införa en  föreskrift  om  att
hyresnämndsärendet  skall  vila  intill  dess
byggnadsnämnden  färdigbehandlat varsamhetsfrågan.
Utskottet anser med hänsyn till detta att riksdagen
bör avslå kd- och c-motionerna.

Förbud att utföra åtgärd


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och
avslå    motstående    motionsförslag.
Regeringsförslaget innebär att hyresnämnden
skall kunna förbjuda en förbättrings- eller
ändringsåtgärd som påbörjas eller av särskild
anledning  kan  antas  bli påbörjad utan
godkännande av hyresgästen eller tillstånd av
hyresnämnden. Jämför reservation 12 (kd).

Enligt regeringens förslag skall hyresnämnden kunna
förbjuda en förbättrings- eller ändringsåtgärd som
påbörjas eller av särskild anledning kan antas bli
påbörjad utan godkännande  av hyresgästen eller
tillstånd av hyresnämnden. Förslaget innebär att 18
h § hyreslagen får ny lydelse.

I motion 2001/02:Bo5 (kd) yrkande 1 föreslås att
riksdagen avslår regeringens förslag till ändring
av, såsom motionen får förstås, 18 h § hyreslagen.
Motionsförslaget  motiveras  främst  med  att
lagbestämmelsens förutsebarhet brister.
Lagrådet har föreslagit en viss justering av 18 h
§ hyreslagen vilket förslag regeringen följt. Syftet
har varit att bestämmelsen skall återspegla den
restriktivitet vid tillämpningen som varit avsedd.
Lagrådet har i övrigt inte haft några invändningar
vad gäller förutsebarheten hos den nya bestämmelsen.
Enligt utskottets mening bör regeringens förslag
till ny lydelse av 18 h § hyreslagen genomföras.
Utskottet tillstyrker därför propositionens förslag
i denna del och avstyrker kd-motionen.

Hyressättningssanktion


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och
avslå  motstående  motionsförslag  liksom
motionsförslagen om sanktionens längd och
möjligheter till jämkning. Regeringsförslaget
innebär   att   förbättrings-   eller
ändringsåtgärder som inte varit tillåtna men
som ändå vidtagits inte skall beaktas vid
prövning av  hyran under fem år. Jämför
reservationerna 13 (m, -), 14 ( c) och 15
(mp).

Regeringsförslaget

Om en hyresvärd har utfört en förbättrings- eller
ändringsåtgärd utan godkännande eller tillstånd,
skall åtgärden, enligt regeringens förslag, inte
beaktas vid prövning av hyran, om det inte har
förflutit fem år sedan åtgärden slutfördes eller
lägenheten har upplåtits till en annan hyresgäst än
den som skulle ha godkänt åtgärden eller till en
hyresgäst som har övertagit lägenheten från den som
skulle ha godkänt åtgärden och som är närstående
till denne. Förslaget i denna del innebär att i
hyreslagen införs en ny paragraf, 55 a §.

Enligt förslaget i motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande
4 skall hyresnämnden utifrån omständigheterna i
varje enskilt fall ta ställning till hur lång tid
sanktionen skall gälla (lagförslag som bör antas av
riksdagen). Sanktionen skall maximalt kunna göras
gällande i fem år.
Regeringens    förslag    avseende    en
hyressättningssanktion gentemot den hyresvärd som
inte följer reglerna om hyresgästinflytande vid
ombyggnad  är ett viktigt instrument  för  att
garantera regelsystemet. Enligt utskottets mening
bör därför regeringens mer verksamma förslag i denna
del bifallas. Detta innebär att utskottet avstyrker
m-motionen.

Tidsgräns m.m.

I motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 3 föreslås däremot
att sanktionsregeln bör ha effekt under tio år och
att den skall gälla för närstående, t.ex. vid
dödsfall   eller   skilsmässa  (förslag   om
tillkännagivande).

I motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 5 föreslås att
sanktionsbestämmelserna  bör  kombineras med  en
jämkningsregel (förslag om tillkännagivande).
Regeringens förslag synes välavvägt såväl vad
gäller sanktionstidens längd som i övrigt. Det finns
inte skäl att genom ett tillkännagivande  till
regeringen nu föra vidare de förslag om en framtida
ändring av bestämmelsen såsom motionärerna bakom c-
och mp-motionerna önskar se genomförda. Motionerna
avstyrks. Erfarenheter av sanktionsregeln bör vinnas
innan ett närmare ställningstagande görs i dessa
frågor.

Översyn av reglerna för hyresgästinflytande


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslaget om en
översyn av reglerna om hyresgästinflytande.

I motion 2001/02:Bo292 (kd) yrkande 1 föreslås att
en  översyn  genomförs  av  reglerna   för
hyresgästinflytande   vid   ombyggnad   och
förbättringsarbeten (förslag om tillkännagivande). I
motionen anges den inriktning översynen bör få.

En översyn av reglerna om hyresgästinflytande vid
ombyggnad har nyligen genomförts, och utskottet har
ovan behandlat de lagförslag som lagts fram med
anledning av denna översyn och som mött invändningar
i motioner. Det finns mot denna bakgrund inte nu
anledning att gå motionärerna  till mötes. Kd-
motionen avstyrks. Det kan anmärkas att det är fråga
om en fristående motion, dvs. den har inte väckts
med anledning  av propositionen utan under den
allmänna motionstiden.

Vissa andra frågor om bostadshyra
m.m.


Handikappanpassning av bostadslägenhet


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslaget om rätt
till handikappanpassning. Jämför reservation
16 ( mp).

I propositionen redovisar regeringen att den anser att behovet
av  en  lagreglerad  rätt för hyresgäster  med
funktionshinder att utföra anpassningsåtgärder inte
förefaller vara så stort. Vidare  uttalas  att
principiella skäl talar mot att ge hyresgäster rätt
att utan hyresvärdens  godkännande  utföra  mer
vittgående åtgärder i fastigheten. Dessutom påtalas
risken att en del hyresvärdar, för att undgå mera
omfattande ändringsarbeten än de annars  skulle
behöva  acceptera,  skulle  prioritera  andra
bostadssökande.

I motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 4 förespråkar
motionärerna  att  det  införs  en  rätt  till
handikappanpassning av bostadslägenheter. Yrkandet
avser    åtgärder    som    det   lämnas
bostadsanpassningsbidrag   för   (förslag   om
tillkännagivande).
Regeringen anser övervägande skäl tala för att de
nuvarande  bestämmelserna i hyreslagen om vilka
åtgärder som  en  hyresgäst  får  utföra  utan
hyresvärdens samtycke inte bör utvidgas. Regeringen
säger sig dock vara beredd att, om det i framtiden
skulle  visa sig att hyresvärdar  vägrar  låta
hyresgäster med funktionshinder utföra den typ av
åtgärder som nu avses, återkomma i frågan.
Bostadsutskottet ansluter sig till regeringens
bedömning och avstyrker motion 2001/02:Bo8 (mp)
yrkande 4.

Besittningsskydd för bostadshyresgäster vid
blockuthyrning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och
avslå  motstående  motionsförslag  liksom
motionsförslaget om att blockuthyrning bör
ges en annan innebörd. Regeringsförslaget
innebär  att  en hyresgäst som  hyr  en
bostadslägenhet i andra hand av en hyresvärd
som  har  hyrt  lägenheten  genom  s.k.
blockhyresavtal   skall   ha   samma
besittningsskydd  som hyresgäster som hyr
direkt   av  fastighetsägaren.   Jämför
reservationerna 17 (kd) och 18 (v).

Regeringsförslaget

En hyresgäst som hyr en bostadslägenhet i andra hand
av en hyresvärd som har hyrt lägenheten genom s.k.
blockhyresavtal skall enligt regeringens förslag ha
samma besittningsskydd som hyresgäster  som hyr
direkt av fastighetsägaren. Förslaget innebär en
ändring av 45 § hyreslagen.

I motion 2001/02:Bo5 (kd) yrkande 2 föreslås att
riksdagen avslår regeringens förslag till ändring av
45  §  hyreslagen.  Motionärerna  befarar  att
hanteringen av riktat boende (bostäder för äldre,
missbrukare, anställda m.m.) riskerar att försvåras
av den föreslagna lagändringen  dels genom att
avtalsskyddet kommer att behöva förhandlas bort,
dels genom att fastighetsägare kan komma att bli
mindre benägna att hyra ut lägenheter till kommuner
för sådana mycket angelägna ändamål. Motionärerna
hänvisar  till de remissynpunkter  som  Svenska
Kommunförbundet, Stockholms kommun och Malmö kommun
framfört till regeringen.
Regeringen har i propositionen konstaterat att
starka skäl talar för att andrahandsupplåtelser av
lägenheter som omfattas av blockhyresavtal skall
vara förenade med motsvarande besittningsskydd som
förstahandsupplåtelser.  Utskottet  delar  den
bedömningen. I likhet med regeringen har utskottet
inte sådana farhågor som framförts i kd-motionen.
Riksdagen bör därför anta propositionens lagförslag
i denna del och avslå kd-motionen.

Begreppet blockuthyrare

I motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 6 lämnas förslag om
att begreppet blockuthyrare bör ges en tydligare
innebörd så att lagstiftningen omfattar alla som hyr
ut tre eller fler lägenheter i andra hand (förslag
om tillkännagivande).

Den  utvidgning  av  besittningsskyddet  som
regeringen föreslår gäller om upplåtaren har hyrt
lägenheten  tillsammans  med  minst  två  andra
lägenheter för att hyra ut dem i andra hand.
Regeringen har i den nya bestämmelsen anknutit till
vad som menas med ett blockhyresavtal i en annan
hyreslagsbestämmelse  som  medger  att  det  i
blockhyresavtal tas in förbehåll som strider mot
hyreslagens tvingande  bestämmelser (1 § sjätte
stycket). Enligt utskottets mening synes detta mest
lämpligt. Utskottet avstyrker därför v-motionen.

Interimistiska beslut om avflyttning då
hyresrätten är förverkad


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och
avslå    motstående    motionsförslag.
Regeringsförslaget innebär att hyresnämnden i
en förlängningstvist skall kunna förordna att
ett beslut om att hyresgästen skall flytta på
grund av att hyresrätten är förverkad får
verkställas även om beslutet inte har vunnit
laga kraft Jämför reservation 19 (m, -).

Hyresnämnden skall enligt regeringens förslag i en
förlängningstvist kunna förordna att ett beslut om
att hyresgästen skall flytta på grund av  att
hyresrätten är förverkad får verkställas även om
beslutet   inte   har  vunnit  laga  kraft
(verkställighetsförordnande).

I motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande 5 föreslås att
verkställighetsförordnande  skall  meddelas  av
tingsrätt.
Motionsförslaget synes närmast vara motiverat av
att motionärerna vill avskaffa hyresnämnderna och
därför  inte  vill  effektivisera  hyresnämndens
verksamhet. Utskottet ställer sig inte bakom någon
av  dessa tankar. Utskottet tillstyrker  därför
propositionens lagförslag i denna del och avstyrker
motionen.

Ansvaret för privata hyreshus


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslaget om ett
tillkännagivande  om ansvaret för privata
hyreshus. Jämför reservation 20 (fp).

I motion 2001/02:Bo7 (fp) yrkande 1 föreslås att
riksdagen som sin mening skall ge regeringen till
känna vissa resonemang i fråga om ansvaret för
privata hyreshus.

Enligt utskottets mening bör riksdagen inte genom
tillkännagivanden redovisa allmänt hållna resonemang
av det slag som motionärerna föreslår. Redan av
detta skäl föreslår utskottet att riksdagen utan ett
närmare ställningstagande i sak avslår fp-motionen.

Indirekt besittningsskydd vid
lokalhyra


Ersättningsreglerna


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag och
avslå    motstående    motionsförslag.
Regeringsförslaget  innebär  att  om  ett
hyresförhållande upphör till följd av en
obefogad vägran att förlänga avtalet, skall
hyresgästen alltid ha rätt till ersättning
motsvarande  minst  en  årshyra.  Jämför
reservation 21 (m, -).

Regeringen föreslår en ändring i 58 b § hyreslagen
som innebär att om hyresförhållandet upphör till
följd av en obefogad vägran att förlänga avtalet,
skall hyresgästen alltid ha rätt till en ersättning
motsvarande minst en årshyra. Förslaget innebär att
den nu gällande begränsningen till fyra basbelopp
tas bort.

I motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande 6 föreslås att
riksdagen skall besluta att inte göra den föreslagna
ändringen. Enligt motionärerna framstår behovet av
regeländringen inte som klart.
Regeringen  anför i propositionen att med de
hyresnivåer som nu råder i vissa storstadslägen
motsvarar minimiskadeståndet i många fall endast
någon enstaka månadshyra. Begränsningen till fyra
basbelopp sägs också leda till att skadeståndet,
ställt i relation till den totala hyreskostnaden,
blir mindre om det rör sig om en större lokal
jämfört med om det rör sig om en mindre lokal. Till
det  kommer  att  det  enligt uppgift från en
branschorganisation (Svensk Handel) under de senaste
åren har blivit allt vanligare att hyresvärdar inte
godtar den marknadshyra som hyresnämnden har angett
i sitt yttrande utan fordrar en högre hyra. Mot
denna bakgrund anser regeringen att hyresgästernas
rätt  till  ersättning  bör  stärkas.  För att
besittningsskyddet inte i så hög grad skall vara
beroende av hyresgästens verksamhet och lönsamhet
föreslås att begränsningen av minimiersättningen
till fyra basbelopp tas bort.
Bostadsutskottet ansluter sig till regeringens
bedömningar och tillstyrker regeringsförslaget i
denna del samt avstyrker m-motionen.

Utredningen vid hyresnämnden


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör avslå motionsförslaget  om
utredningen  vid  hyresnämnden.  Jämför
reservation 22 (mp).

I motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 5 i denna del
anser  motionärerna  att  det  bör  införas en
bestämmelse om att ett yttrande i hyresnämnden skall
grundas på utredningen i ärendet.

Regeringen har gjort bedömningen att det inte bör
införas  en bestämmelse om att ett yttrande i
hyresnämnden skall grundas på utredningen i ärendet.
Enligt propositionen får redan gällande rätt anses
innebära  att  hyresnämnden  i  alla  slag  av
prövningsförfaranden skall grunda sitt avgörande på
den utredning som parterna har åberopat. Vidare att
i förarbetena till bestämmelsen om skälig hyra anges
att  nämnden  själv  får  tillföra  ärendet
jämförelsematerial endast om nämnden finner att den
av parterna åberopade utredningen är bristfällig
eller uppenbart missvisande och att parterna då
måste få del av materialet och beredas tillfälle att
yttra  sig  över  det.  Avslutningsvis anmärker
regeringen att en sådan bestämmelse skulle - såsom
flera remissinstanser har påpekat - kunna leda till
oklarhet om vad som gäller i andra typer av ärenden
som hyresnämnden handlägger.
Bostadsutskottet ansluter sig till regeringens
bedömningar och tillstyrker den föreslagna ändringen
i 12 kap. 57 a § jordabalken och avstyrker mp-
motionen i denna del.

Hyra för mindre serviceföretag


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslagen om hyra
för mindre serviceföretag. Jämför reservation
23 (c).

I  motionerna 2001/02:A226 (c) yrkande 10  och
2001/02:So501 (c) yrkande 8 förespråkar motionärerna
att lokalhyreslagstiftningen ses över så att mindre
serviceföretag  inte  drabbas  av   oskäliga
hyreshöjningar som i sin tur medför att tillgång
till service går förlorad. Yrkandet  får anses
innebära  att  det skall övervägas att utforma
hyreslagens bestämmelser om hyra för lokal på ett
sätt  som  innebär  särlösningar  för  mindre
serviceföretag.

Beträffande  hyreshöjningars  skälighet  vill
utskottet  framhålla  att  (som  framgår  av
propositionen)  ingen  av remissinstanserna  har
ifrågasatt att lokalens marknadshyra, dvs. den hyra
som lokalen vid hyrestidens utgång kan antas betinga
på öppna marknaden, skall utgöra norm för vad som
skall anses som skälig hyra (se 12 kap. 57 a §
första stycket jordabalken). Inte heller regeringen
har ansett att det finns anledning att ändra på
denna ordning.
Bostadsutskottet ansluter sig till regeringens
bedömningar och vill för sin del inte ställa sig
bakom särlösningar av det slag som förespråkas i c-
motionerna. Bostadsutskottet avstyrker c-motionerna.

Förfarandet vid tvister


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå motionsförslaget om
förfarandet vid tvister. Jämför reservation
24 (mp).

I motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 5 i denna del
förespråkar  motionärerna  att  hyresnämnden får
möjlighet att förlänga hyrestiden med högst tre
månader (förslag om tillkännagivande).

Motionsyrkandet och motsvarande förslag från den
utredning som föregick propositionen kan ses mot
bakgrund av att, som anges i propositionen, ett
yttrande om marknadshyra inte anses kunna avges
efter hyrestidens utgång och att detta i kombination
med andra faktorer kan leda till att hyresnämnden
inte hinner avge ett begärt yttrande.
Regeringen anser att övervägande skäl talar för
att utredningens förslag inte bör genomföras och
framhåller  bl.a.  att eftersom uppsägningstiden
regelmässigt uppgår till minst nio månader, bör
parterna i det stora flertalet fall hinna slutföra
sina   förhandlingar   och   redovisa   det
jämförelsematerial som de åberopar i god tid före
hyrestidens utgång. Vidare anförs att det är mycket
ovanligt att en part vägrar att gå med på en
förlängning av hyrestiden.
Om det i framtiden skulle visa sig att hyresvärdar
eller hyresgäster i ökad utsträckning vägrar gå med
på   förlängning  av  hyrestiden  när  ett
marknadshyresyttrande  har  begärts,  säger  sig
regeringen emellertid vara beredd att återkomma i
frågan.
Bostadsutskottet  finner  för  sin  del  inte
tillräckliga skäl för att göra en annan bedömning än
den som regeringen har gjort men vill framhålla
vikten av att utvecklingen på området följs. Mp-
motionen avstyrks i denna del.

Vissa andra frågor om lokalhyra


Indexreglering m.m. i lokalhyresavtal


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå motionsförslaget om
indexreglering m.m. i lokalhyresavtal. Jämför
reservation 25 (m, -).

I motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande 7 föreslås att hyra
enligt "annan beräkningsgrund" skall vara giltig vid
avtal som löper över minst två år. Yrkandet avser
främst möjligheten till indexreglering (lagförslag
till riksdagsbeslut).

Som redovisas i propositionen infördes år 1989 de
nuvarande bestämmelserna om att avtalen måste ha en
bestämd hyrestid på minst tre år om det skall vara
möjligt  att  bestämma  hyra  enligt  annan
beräkningsgrund. Dessförinnan krävdes endast att
hyrestiden var längre än ett år. Bakgrunden till
1989 års ändring var att det hade visat sig att
avtalstiderna hade tenderat att minska till den
gräns då indexklausul var tillåten, dvs. i praktiken
två år. Det ansågs att nackdelarna för hyresgästerna
med  indexreglering  kunde uppvägas om de fick
trygghet av längre avtalstider.
Regeringen anför nu bl.a. att en återgång till den
tidigare möjligheten att indexreglera korttidsavtal
torde, vad gäller effekterna på hyresutvecklingen,
gynna  främst  hyresvärdarna.  De  nuvarande
bestämmelserna  om  hur hyra för lokaler skall
bestämmas  bör inte ändras  enligt  regeringens
bedömning.
Bostadsutskottet  gör  samma  bedömning  som
regeringen och avstyrker m-motionen.

Förtida uppsägning av lokalhyresavtal vid
dödsfall


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör avslå motionsförslaget  om
förtida uppsägning av lokalhyresavtal vid
dödsfall. Jämför reservation 26 (kd, c, fp).

I motion 2001/02:Bo5 (kd) yrkande 3 förespråkas att
dödsboet efter en avliden lokalhyresgäst skall ha
rätt  att  säga upp lokalhyresavtalet i förtid
(förslag om tillkännagivande).

Även detta förslag  har  varit  föremål  för
regeringens överväganden och avvisats. Bland skälen
för regeringens bedömning vill utskottet peka på
följande: Enligt utredningen brukar de frågor som
uppstår i samband med att lokalhyresgäster avlider
regleras  på  frivillig  väg. Om  det  bedrivs
näringsverksamhet i lokalen och näringsverksamheten
överlåts,  har  dödsboet  möjlighet  att  få
hyresnämndens tillstånd  till en överlåtelse av
hyresrätten. Ett lokalhyresförhållande har vanligen
kommersiell prägel. Om hyresgästens eller dennes
dödsbo hade möjlighet att frånträda  avtalet i
förtid, skulle hyresvärden inte längre få någon
kompensation för investeringen. Såsom utredningen
har påpekat finns det också anledning att anta att
en rätt till förtida uppsägning vid dödsfall skulle
leda  till  att  hyresvärdarnas vilja att göra
investeringar i uthyrda lokaler minskar. Det kan
också antas att hyresvärdarna skulle försöka trygga
sina intressen genom att ställa krav på personlig
borgen e.d.
Bostadsutskottet anser mot denna bakgrund att det
inte föreligger tillräckliga skäl  för  att gå
motionärerna  till  mötes  och avstyrker motion
2001/02:Bo5 (kd) yrkande 3.

Lagförslagen i övrigt


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag i
den  mån  de i övrigt inte omfattas av
utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut.
Regeringsförslagen  i dessa delar innebär
bl.a. att en hyresgästorganisation  skall
kunna ansöka om att en förhandlingsordning
som   har   ingåtts  av  en   annan
hyresgästorganisation skall upphävas och i
fråga om lokaler ett klargörande av att
marknadshyran i första hand skall bestämmas
med utgångspunkt i en jämförelse med hyran
för andra liknande lokaler.

Utskottet som inte finner skäl att närmare redovisa
sina överväganden beträffande regeringsförslaget i
de delar  det saknas motstående motionsförslag,
tillstyrker lagförslagen i dessa delar. Det gäller
en ändring i hyresförhandlingslagen som avser att en
hyresgästorganisation skall kunna ansöka om att en
förhandlingsordning som har ingåtts av en annan
hyresgästorganisation skall upphävas. Vidare gäller
det bl.a. en ändring i hyreslagen som i fråga om
lokaler avser klargöra att marknadshyran i första
hand  skall  bestämmas  med  utgångspunkt i en
jämförelse med hyran för andra liknande lokaler.


Övriga frågor


Bygglovskrav för åtgärder i kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör avslå motionsförslagen  om
bygglovskrav för åtgärder i kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Jämför reservation 27
(v, kd,, c, fp).

Motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 5 innehåller förslag
om  bygglovsprövning  av  inre  förändringar  i
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (förslag om
tillkännagivande).

Förslaget motsvarar yrkanden som avstyrktes av
utskottet  våren  2000 och våren 2001 (bet.
1999/2000:BoU7   respektive   2000/01:BoU9).
Utskottet anförde vid det första tillfället bl.a.
följande.
Inredande av ytterligare bostad eller lokal är
bygglovspliktigt enligt 8 kap. 1 § medan inre
förändringar i övrigt i princip inte är det.
Regleringen i 8 kap. 6 § första stycket 3 PBL ger
dock kommunen - såvitt gäller byggnader som är
särskilt   värdefulla   från   historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde
av denna karaktär  -  möjlighet  att införa
prövningsplikt och härigenom bevaka att olika
detaljer på och även inne i dessa byggnader
bevaras.  Det  kan  gälla t.ex. gipsfigurer,
ornament,  stuckaturer,  dörrar,   fönster,
verandasnickerier, kakelugnar och takmålningar.
Kommunen  har  även  möjlighet  att  genom
skyddsbestämmelser tillgodose bevarandeintressen.
Planlösning,   intressanta   konstruktioner,
installationer och fast inredning av olika slag
avsågs kunna omfattas av denna möjlighet (prop.
1985/86:1).
Som framgår av den kortfattade redogörelsen
ovan innebär nu gällande reglering att det finns
ett väl tilltaget utrymme för att genom kommunala
beslut införa prövningsplikt för inre åtgärder.

Utskottet gör samma bedömning i dag och avstyrker v-
motionen.


Tillgänglighet m.m.


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå  motionsförslagen  om
tillgänglighet m.m. Jämför reservation 28
(kd, c).

Motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 1 tar upp frågor om
bl.a. tillgänglighet.

Motionärerna  föreslår  att  riksdagen  skall
tillkännage för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att tillgängligheten måste öka i
alla boendemiljöer. De framhåller att människors
inflytande över sitt boende måste förstärkas, att
delaktighet i beslutsgången för det egna boendet ger
människor ett större självbestämmande över sitt liv,
att hela samhället stärks genom att den enskilda
människan  ges  ett ökat ansvar, att en trygg
boendemiljö är en grundläggande förutsättning för
god livskvalitet i boendet, att all planering måste
utgå  från  att alla  människor  involveras  i
samhällsplaneringen,   att   människor   med
funktionshinder måste få vara med och forma sina
boendemiljöer samt att tillgängligheten måste öka i
alla boendemiljöer.
De utgångspunkter som motionärerna lyfter fram
torde delas av så gott som alla. Det får således
anses vara av vikt att alla de frågor som tas upp i
motionen beaktas i det kommunala beslutsfattandet
och att tillgängligheten i den bebyggda miljön
garanteras  alla.  Utskottet finner  dock  inte
tillräckliga skäl för  att  göra  det  begärda
tillkännagivandet och avstyrker c-motionen.

ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. De åtgärder som hyresgästernas inflytande
omfattar (punkt 1) (mp)

av Helena Hillar Rosenqvist (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 1. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2001/02:Bo8  yrkande 1 och
2001/02:Bo308  yrkande  1  samt  avslår  motion
2001/02:Bo292 yrkande 2.

Ställningstagande

En hyresvärd som vill utföra en förbättrings- eller
ändringsåtgärd skall antingen ha ett godkännande av
berörda hyresgäster eller tillstånd av hyresnämnden.

Godkännande behövs dock inte om åtgärden vidtas
för att en bostadslägenhet skall uppnå  lägsta
godtagbara standard.
Hyresnämnden skall bifalla en ansökan om det inte
anses  oskäligt  mot  hyresgästen  att åtgärden
genomförs. Vid denna prövning skall hyresvärdens
intresse vägas mot det intresse som hyresgäster i
allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas
(det objektiva hyresgästintresset). Om det finns
särskilda skäl får även omständigheter som hänför
sig endast till den enskilde hyresgästen beaktas.
Sedan  andra  hälften  av  1990-talet  har
boendekostnadens andel av den disponibla inkomsten
ökat mer för boende med hyresrätt än för andra
boendeformer. Därför kan det betraktas som ett
''''''''objektivt hyresgästintresse'''''''' att hyrorna hålls nere
och att slentrianmässiga standardförbättringar med
åtföljande hyreshöjningar undviks.
Många hyresgäster är nöjda med den standard deras
lägenhet har och tycker det är onödigt med en
ombyggnad. De uppskattar den kvalitet som finns i
det lite äldre bostadsbeståndet och vill bevara den
med varsam upprustning hellre än utbyte av skåp och
bänkar.
Av  detta  följer  att  hyresgästerna bör ha
inflytande även över åtgärder som vidtas för att en
lägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard,
vilket bör ges regeringen till känna.
Jag föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motionerna  2001/02:Bo8  (mp)
yrkande 1 och 2001/02:Bo308 (mp) yrkande 1 samt
avslår motion 2001/02:Bo292 (kd) yrkande 2.

2. Formerna för hyresgästinflytandet -
regeringsförslaget (punkt 2) (c)

av Rigmor Stenmark (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag i denna del.
Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo6 (c)
yrkande 3 i denna del.

Ställningstagande

I propositionen presenteras förslag som innebär att
hyresgästernas inflytande över förbättrings- och
ändringsåtgärder stärks.

I början av året träffades en överenskommelse om
utveckling av hyresboendet mellan organisationerna
på    bostadshyresmarknaden,    Hyresgästernas
Riksförbund, Sveriges Fastighetsägareförbund  och
SABO. De tre organisationerna är överens om att
diskutera hur hyresrätten kan utvecklas för att få
en väl fungerande hyresmarknad med hyresbostäder som
hyresgästerna   efterfrågar.   En   av   de
diskussionsgrupper som bildats behandlar bland annat
inflytandefrågor i hyresboendet,  där frågan om
hyresgästinflytande   vid  förbättrings-   och
ombyggnadsåtgärder ingår som en del.
Utgångspunkten för diskussionerna är att inom
ramen för gällande lagstiftning finna former för
hyresgästinflytandet som de tre organisationerna
sedan skall kunna rekommendera sina medlemmar att
följa. Mot bakgrund av de politiska låsningar som
finns kring reglerna för hyresbostäder  är det
viktigt att det konstruktiva samarbete som inletts
mellan bostadshyresmarknadens parter får fortsätta
utan mellanliggande ingrepp av staten.
Jag anser att det är olyckligt att regeringen
lägger  fram  förslag  om ändrade  regler  för
hyresgästinflytandet just nu eftersom det pågår
diskussioner mellan parterna på bostadsmarknaden som
bl.a. rör inflytandefrågor i hyresboendet.
Jag anser därför att de förslag i propositionen
som rör  formerna  för hyresgästinflytandet och
hyresnämndens prövning inte bör genomföras. Detta
bör riksdagen besluta om.
Jag  föreslår  således  att riksdagen  avslår
regeringens förslag i denna del. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 3 i denna
del.

3. Formerna för hyresgästinflytandet -
hyresgästernas passivitet och svarstid
(punkt 3) (m, fp, -)

av Sten Andersson (-), Inga Berggren (m), Carl-
Erik Skårman (m), Yvonne Ångström (fp) och Ewa
Thalén Finné (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 3. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2001/02:Bo3  yrkande 1 och
2001/02:Bo7 yrkande 2, bifaller delvis motionerna
2001/02:Bo3 yrkande 2 och 2001/02:Bo7 yrkande 3 samt
avslår motion 2001/02:Bo4 yrkande 1.

Ställningstagande

Om förbättrings- och ändringsåtgärder skall utföras
måste hyresvärden skriftligen meddela hyresgästerna
detta (18  e  § hyreslagen). Hyresgästerna har
därefter, enligt regeringsförslaget, två månader på
sig att godkänna åtgärden. Om inte hyresgästen hör
av sig till hyresvärden måste denne vända sig till
hyresnämnden för att få tillstånd till åtgärden.
Ansökan till hyresnämnden får, enligt regeringens
förslag,  göras  tidigast  två  månader  sedan
hyresgästen lämnades det skriftliga meddelandet.

Det är bra att svarstiden för hyresgästen ökas.
Det finns dock ett inbyggt problem i systemet. Många
hyresgäster svarar inte på hyresvärdens förfrågning
på grund av att de inte har något att anmärka eller
att de glömmer bort att svara. Resultatet av detta
är att hyresnämnden tvingas besluta i ärenden där
egentligen inte någon hyresgäst motsätter sig de
föreslagna förändringarna.
Om en hyresgäst inte aktivt godkänt en åtgärd
innebär dagens regler att hyresvärden måste vända
sig till hyresnämnden. Detta medför ökade kostnader
och en ökad belastning för hyresnämnderna. Ett
bättre alternativ är att införa en presumtion vid
passivitet. Har inte hyresgästen hört av sig till
hyresnämnden  och  aktivt  protesterat  mot  en
föreslagen åtgärd, skall förslaget anses godkänt.
För att hyresgästen skall ges god tid att tänka
över hyresvärdens meddelande bör dock svarstiden
förlängas till tre månader. Fastighetsägaren bör ha
god framförhållning och hyresgästen bör ha tid både
att tänka över förslaget  och  att  agera. En
förutsättning för att den förlängda svarstiden skall
införas är dock att passivitet skall räknas som ett
godkännande av förslaget.
Vi  föreslår  att  riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller  riksdagen  motionerna  2001/02:Bo3 (m)
yrkande 1 och 2001/02:Bo7 (fp) yrkande 2, bifaller
delvis motionerna 2001/02:Bo3 (m) yrkande 2 och
2001/02:Bo7  (fp) yrkande 3 samt avslår motion
2001/02:Bo4 (v) yrkande 1.

4. Formerna för hyresgästinflytandet -
hyresgästernas passivitet och svarstid
(punkt 3) (v)

av Owe Hellberg (v) och Sten Lundström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 4. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo4 yrkande 1 samt avslår
motionerna 2001/02:Bo3 yrkandena  1 och 2 samt
2001/02:Bo7 yrkandena 2 och 3.

Ställningstagande

Regeringen föreslår att den tid som fastighetsägarna
måste  avvakta  efter  det att information  om
ändringsåtgärder lämnats till hyresgästerna innan de
kan vända sig till hyresnämnd skall förlängas till
två månader. Syftet är att stimulera till samråd och
förhandlingar   mellan   fastighetsägare   och
hyresgäster. Vi anser att det finns starka skäl för
att förlänga tidsfristen ytterligare en månad. Det
huvudsakliga skälet är att hyresgästerna skall ges
ett ökat inflytande och att de således bör ges god
tid att ta ställning. I ett fastighetsägarperspektiv
har det hävdats att en längre tidsfrist kan leda
till fördyringar, men det bedömer vi  vara av
marginell omfattning. Hyresgästernas möjlighet att
ta ställning väger tyngre. Vi föreslår därför att
tvåmånadersregeln ändras till en tremånadersregel,
så att fastighetsägare får vänta tre månader innan
begäran om tillstånd kan göras hos hyresnämnden.

Vi är emot en passivitetsregel av det slag som
föreslås i m- och kd-motionerna eftersom den skulle
motverka inflytandereglernas syfte att skapa samråd
mellan hyresvärden och hyresgästerna.
Vi  föreslår  att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 1
och avslår motionerna 2001/02:Bo3 (m) yrkandena 1
och 2 samt 2001/02:Bo7 (fp) yrkandena 2 och 3.

5. Formerna för hyresgästinflytande - primär
förhandlingsskyldighet (punkt 4) (v)

av Owe Hellberg (v) och Sten Lundström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 5. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo4 yrkande 2.

Ställningstagande

Hyran är vanligtvis den största kostnaden för ett
hushåll. En förändrad hyra får direkt genomslag på
ett hushålls utgifter. Ett hushåll bör ha möjlighet
att förutse vilken hyra som skall betalas. Den
framförhållningen bör finnas även på lång sikt. De
hyresförhandlingar som sker mellan fastighetsägare
och hyresgästförening måste alltid utgå från de
boendes betalningsförmåga. På samma sätt bör hänsyn
tas till betalningsförmågan vid ombyggnad och andra
åtgärder. Därför är det nödvändigt att koppla samman
den individuella förhandlingen om åtgärderna med den
kollektiva förhandlingen om den kommande hyresnivån.

Förhandlingar  bör samordnas genom att primär
förhandlingsskyldighet införs. Det skulle innebära
att fastighetsägare och hyresgästorganisation först
förhandlar fram en hyra efter föreslagna åtgärder
och att de enskilda hyresgästerna sedan samlat kan
ta   ställning  till  dessa  åtgärder  och
hyresförändringar. En sådan ordning ger fördelar för
fastighetsägaren  genom  att  denne  vet vilket
ekonomiskt utrymme som finns för åtgärden och då
inte behöver oroa sig för justeringar i efterhand.
För hyresgästerna blir det betydligt enklare att ta
ställning till en åtgärd om de vet vilka kostnader
det medför.  Dessutom blir den organisation av
hyresgäster som har förhandlingsordning aviserad på
ett tidigt stadium.
Vi föreslår att  riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 2.

6. Hyresnämndens prövning - regeringsförslaget
(punkt 5) (m, -)

av Sten Andersson (-), Inga Berggren (m), Carl-
Erik Skårman (m) och Ewa Thalén Finné (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till ny lydelse
av 12 kap. 18 f § jordabalken. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo3 yrkande 3 och avslår
motion 2001/02:Bo6 yrkande 3 i denna del.

Ställningstagande

Regeringen har föreslagit en ändring av 18 f §
hyreslagen. I paragrafen ges i andra stycket
vissa riktlinjer för prövningen av om det i ett
särskilt  fall  skall anses oskäligt mot en
hyresgäst att hyresvärden vidtar standardhöjande
åtgärder eller andra förändringar på fastigheten.
Det anges i styckets nuvarande  lydelse att
hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs
därvid skall vägas  mot  det  intresse  som
hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att
åtgärden inte vidtas. Enligt den föreslagna nya
lydelsen skall  hyresvärdens intresse av att
åtgärden genomförs vägas mot de skilda intressen
som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att
åtgärden inte vidtas. Lagrådet har yttrat sig
över förslaget:
De två formuleringarna är mycket likartade, och
det är inte lätt att av lagtexten sluta sig till
vilken saklig ändring som åsyftats. Även om vissa
förklaringar lämnas i motiven, kan det inte anses
tillfredsställande  att  sakliga  ändringar
genomförs, vilkas innebörd inte alls eller endast
med svårighet kan utläsas ur lagtexten.
Det kan också anmärkas att kriterierna enligt
såväl den  nu  gällande  som den föreslagna
lagtexten (...) ger utrymme för mycket skiftande
bedömningar och gör rättsläget svårbedömbart för
de inblandade parterna.

Lagrådets kritik kvarstår eftersom regeringen i sin
proposition inte uppfyllt Lagrådets krav. Vill man
ändra i lagen skall detta tydligt framgå. Genom
regeringens förslag saknas den förutsebarhet som
alla parter har intresse av. Om lagen är otydlig och
medför osäkerhet om rättstillämpningen  riskerar
detta att gå ut över äganderätten. Vi anser därför
att 18 f § hyreslagen inte bör ändras på det sätt
som regeringen föreslagit.

Vi  föreslår  således  att  riksdagen  avslår
regeringens förslag till ny lydelse av 12 kap. 18 f
§ jordabalken. Därmed bifaller riksdagen motion
2001/02:Bo3  (m)  yrkande 3 och avslår  motion
2001/02:Bo6 (c) yrkande 3 i denna del.

7. Hyresnämndens prövning - regeringsförslaget
(punkt 5) (c)

av Rigmor Stenmark (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till ny lydelse
av 12 kap. 18 f § jordabalken. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo6 yrkande 3 i denna del
och avslår motion 2001/02:Bo3 yrkande 3.

Ställningstagande

I propositionen presenteras förslag som innebär att
hyresgästernas inflytande över förbättrings- och
ändringsåtgärder stärks.

I början av året träffades en överenskommelse om
utveckling av hyresboendet mellan organisationerna
på    bostadshyresmarknaden,    Hyresgästernas
Riksförbund,  Sveriges Fastighetsägareförbund och
SABO. De tre organisationerna är överens om att
diskutera hur hyresrätten kan utvecklas för att få
en väl fungerande hyresmarknad med hyresbostäder som
hyresgästerna   efterfrågar.   En   av   de
diskussionsgrupper  som bildats behandlar  bl.a.
inflytandefrågor i hyresboendet,  där frågan om
hyresgästinflytande   vid  förbättrings-   och
ombyggnadsåtgärder ingår som en del.
Utgångspunkten för diskussionerna är att inom
ramen för gällande lagstiftning finna former för
hyresgästinflytandet som de tre organisationerna
sedan skall kunna rekommendera sina medlemmar att
följa. Mot bakgrund av de politiska låsningar som
finns kring reglerna för hyresbostäder  är det
viktigt att det konstruktiva samarbete som inletts
mellan bostadshyresmarknadens parter får fortsätta
utan mellanliggande ingrepp av staten.
Jag anser att det är olyckligt att regeringen
lägger  fram  förslag  om ändrade  regler  för
hyresgästinflytandet just nu eftersom det pågår
diskussioner mellan parterna på bostadsmarknaden som
bl.a. rör inflytandefrågor i hyresboendet.
Jag anser därför att de förslag i propositionen
som rör  formerna  för hyresgästinflytandet och
hyresnämndens prövning  bör  avslås.  Detta bör
riksdagen besluta om.
Jag  föreslår  således  att  riksdagen avslår
regeringens förslag till ny lydelse av 12 kap. 18 f
§ jordabalken. Därmed bifaller riksdagen motion
2001/02:Bo6 (c) yrkande 3 i denna del och avslår
motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande 3.

8. Hyresnämndens prövning - den enskilde
hyresgästens intressen (punkt 6) (v)

av Owe Hellberg (v) och Sten Lundström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 8. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo4 yrkande 3 och avslår
motion 2001/02:Bo8 yrkande 2.

Ställningstagande

Regeringens  förslag att slopa det objektiva
hyresgästintresset är ett steg i rätt riktning,
men  det  bör  ersättas  av det  subjektiva
hyresgästintresset, inte det som är ''''''''vanligt
förekommande''''''''.  Syftet med en förändring  av
hyreslagen bör vara att ge hyresgästerna ett ökat
och därmed omfattande inflytande vid ombyggnader.
Med den lösning som regeringen föreslår finns det
inga garantier för att så kommer att bli fallet.

Hyresgästernas Riksförbund  har mycket riktigt
påpekat  att boendet blir alltmer  individuellt
anpassat. Det bör lämnas stort utrymme för en sådan
utveckling även för boende i hyreshus. Den enskilda
hyresgästens intresse bör väga tungt i en prövning,
och det är enligt vår mening det bästa sättet att
stärka hyresgästernas ställning. Innebörden av en
förändrad  hyreslag  bör vara att den enskilde
hyresgästens intresse vägs mot fastighetsägarens
utan att hänsyn tas till det s.k. objektiva eller
vanliga hyresgästintresset. Således skall det krävas
att den enskilde hyresgästens intresse skall vägas
mot   fastighetsägarens   intresse   vid  en
ombyggnadsåtgärd.
Vi  föreslår  att  riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 3
och avslår motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 2.

9. Hyresnämndens prövning - den enskilde
hyresgästens intressen (punkt 6) (mp)

av Helena Hillar Rosenqvist (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 9. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo8 yrkande 2 och avslår
motion 2001/02:Bo4 yrkande 3.

Ställningstagande

Den  enskilde  hyresgästen  bör ges en formell
talerätt. Detta kan ske genom att man vänder på
lydelsen i 12 kap. 18 f § hyreslagen så att
hyresvärdens intresse av att en åtgärd vidtas vägs
mot det intresse den berörda hyresgästen har av att
åtgärden inte vidtas. Först därefter kommer att
särskild vikt skall läggas  vid  intressen som
hyresgäster i allmänhet har av att åtgärden inte
vidtas, liksom vid intressen som delas av ett
betydande antal boende i de berörda fastigheterna.

Jag föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 2
och avslår motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 3.

10. Utvärdering av de nya reglerna om
hyresgästinflytande (punkt 7) (v)

av Owe Hellberg (v) och Sten Lundström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 10. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo4 yrkande 4.

Ställningstagande

Om hyresvärdsintresset skall vägas mot, som det säg
i regeringens lagmotiv, ''''''''skilda slag av vanligt
förekommande hyresgästintressen'''''''' måste det innebära
en reell förändring av praxis. I det på riksdagens
bord lagda förslaget har i den centrala bestämmelsen
om hyresnämndens prövning regeringen hållit fast vid
att  ange  relevant  intresse  med  orden ''''''''som
hyresgäster i allmänhet kan antas ha'''''''' (även om
lagtexten nu talar om ''''''''de skilda intressen som
hyresgäster''''''''). I remissen till Lagrådet talades i
stället om de intressen ''''''''som hyresgäster vanligen
kan antas ha''''''''. Här skall erinras om Lagrådets kritik
mot att de åsyftade förändringarna dåligt kommit
till uttryck i lagtexten. Regeringens förändring av
lagtexten efter det att Lagrådet granskat den inger
oss vissa betänkligheter. Den lär knappast  ha
utgjort en förbättring av det slag Lagrådet avsett.

Det finns inga garantier för att det kommer att
bli några större förändringar. Därför bör det göras
en utvärdering av de fall som prövas i hyresnämnden
enligt den nya lagbestämmelsen. Vi föreslår att en
sådan utvärdering görs två till tre år efter lagens
ikraftträdande. Det hanteras ca 100 ärenden per år i
hyresnämnden. Dessa bör kunna utgöra en god grund
för en utvärdering som visar om den nya bestämmelsen
är tillräcklig eller om det måste ske ytterligare en
skärpning. Såväl hyresnämndens behandling av ärenden
som prövningar i högre domstolsinstans bör ingå i
underlaget för utvärderingen. Om lagändringen inte
föranlett mer än en marginell förändring bör en ny
översyn av lagen göras så att syftet med ett ökat
hyresgästinflytande uppnås.
Vi  föreslår  att  riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 4.

11. Ombyggnad och varsamhetsreglerna i plan-
och bygglagen (punkt 8) (c)

av Rigmor Stenmark (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 11. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo6 yrkande 2 och avslår
motion 2001/02:Bo292 yrkande 4.

Ställningstagande

Vid ombyggnader av gamla hus måste hänsyn tas till
värdefull kulturell miljö. Alltför många hus med fin
gammal byggnadsstil har förstörts trots att bl.a.
hyresgästerna  påtalat  detta  och  kommit  med
varsammare ändringsförslag. I plan- och bygglagen
finns bestämmelser om att ändring av en byggnad
skall  utföras  varsamt  så  att  byggnadens
karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska,
historiska,  kulturhistoriska,  miljömässiga  och
konstnärliga värden tas till vara. Bestämmelserna
tillämpas av byggnadsnämnden vid handläggningen av
ärenden om bygglov och bygganmälan.

Eftersom inre ändringar i en byggnad inte kräver
bygglov och i många fall inte heller omfattas av
bestämmelserna om bygganmälan finns det brister i
hur  bevarandeintresset  tas  till  vara  vid
ombyggnader. Hyresnämnden bör därför - som också
föreslås  i propositionen - ges skyldighet att
upplysa byggnadsnämnden när ombyggnader som berör
varsamhetsreglerna i PBL skall genomföras. Jag anser
emellertid att denna skyldighet bör införas i lag
med hänsyn till att det är väsentligt att riksdagen
får ett inflytande  över utformningen av detta
åliggande  och en kontroll  över  bestämmelsens
fortlevnad. Lagformen markerar också den vikt som en
sådan bestämmelse är uttryck för.
Jag föreslår  att  riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 2
och avslår motion 2001/02:Bo292 (kd) yrkande 4.

12. Förbud att utföra åtgärd (punkt 9) (kd)

av Ulla-Britt Hagström (kd) och Annelie Enochson
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag i denna del.
Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo5 yrkande
1.

.Ställningstagande

I fråga om sådana ändringsåtgärder som inte
godkänts av hyresgästen  eller  tillåtits av
hyresnämnden föreslår regeringen att inte bara
påbörjade åtgärder  ska  kunna förbjudas och
beläggas med vite, utan också åtgärder som kan
antas bli påbörjade.

En  rad  av  de  hyresnämnder  som  utgjort
remissinstans har avstyrkt förslaget såsom det fanns
i utredningens betänkande. Lagrådet har betonat
vikten av att det tydligt framgår av lagtexten att
förbudet bör användas restriktivt. Vi anser att
lagtexten och förarbetena inte är utformade på ett
sådant sätt att det i förväg på ett enkelt sätt kan
bedömas när förutsättningarna för tillämpning av
förbudet finns. Regeln hotar att slå mot den som av
missförstånd inte inhämtat godkännande likaväl som
mot den som agerar illojalt. Den riskerar därmed att
bakbinda fastighetsägare eftersom  de  redan på
planstadiet kan beläggas med vite.
Vi anser att regeringsförslaget i nu behandlad del
inte bör genomföras.
Vi föreslår därför att regeringens förslag i denna
del  avslås.  Därmed  bifaller riksdagen motion
2001/02:Bo5 (kd) yrkande 1.

13. Hyressättningssanktion - regeringsförslaget
(punkt 10) (m, -)

av Sten Andersson (-), Inga Berggren (m), Carl-
Erik Skårman (m) och Ewa Thalén Finné (m)..

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 13. Därmed bifaller
riksdagen delvis motion 2001/02:Bo3 yrkande 4.

Ställningstagande

Regeringens förslag  omfattar sanktioner för en
hyresvärd  som  utför  en  förbättrings-  eller
ändringsåtgärd utan godkännande av hyresgäst eller
tillstånd av hyresnämnden. Om hyresvärden utför
sådant arbete skall åtgärden inte beaktas  vid
prövningen av hyran förrän fem år har förflutit
sedan åtgärden slutfördes eller lägenheten upplåtits
till annan hyresgäst.

Det  finns  anledning att ha sanktioner  mot
hyresvärdar som bryter mot lagen. Det måste dock
finnas en möjlighet till en rimlig avvägning av
sanktionen utifrån omständigheterna i fallet.
Ett exempel kan vara att en hyresvärd söker och
får  tillstånd för att genomföra ett stambyte.
Stambytet     innefattar     standardhöjande
ändringsåtgärder av väggarna och tillstånd  har
medgivits för det. Under arbetets gång upptäcks dock
mögel i golvet. Det är naturligtvis bättre för både
hyresvärd  och hyresgäst att detta åtgärdas då
hantverkare redan  är  på  plats och arbete i
lägenheten redan pågår. I och med arbetet med att
åtgärda  möglet  är  det  i  många  fall
företagsekonomiskt  försvarbart  att vidta vissa
standardhöjande åtgärder även gällande golvet. Det
är inte rimligt att hyresvärden i ett sådant fall
skall vänta fem år innan åtgärden kan beaktas vid
hyressättningen.
Vårt  förslag  är  att  hyresnämnden  utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet skall avgöra
hur lång tid sanktionen skall gälla. Den maximala
tiden för sanktionsmöjligheten bör vara fem år.
Vi har inte haft möjlighet att genom utskottets
kansli bereda förslaget så att riksdagen nu skall
kunna anta den lagändring vi önskar se genomförd.
Vi  föreslår  således  endast  att  riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad vi
framför. Därmed bifaller delvis riksdagen motion
2001/02:Bo3 (m) yrkande 4.

14. Hyressättningssanktion - tidsgräns m.m.
(punkt 11) (c)

av Rigmor Stenmark (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 11
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 14. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo6 yrkande 5 och avslår
motion 2001/02:Bo8 yrkande 3.

Ställningstagande

I fråga om sanktioner för en hyresvärd som inte
inväntar ett godkännande av hyresgäst eller erhåller
ett tillstånd av hyresnämnden men ändå genomför en
ombyggnadsåtgärd föreslår regeringen en särskild
hyressättningsbestämmelse. Hyresvärden skall inte ha
rätt att höja hyran på grund av en sådan åtgärd
innan fem år har förflutit.

Jag anser  att  det  finns anledning att ha
sanktioner mot hyresvärdar som bryter mot lagen, men
det måste i det enskilda fallet finnas en möjlighet
till  en  rimlig  avvägning.  Den  särskilda
hyressättningsbestämmelsen bör därför kombineras med
en jämkningsregel.
Jag föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 5
och avslår motion 2001/02:Bo8 yrkande 3.

15. Hyressättningssanktion - tidsgräns m.m.
(punkt 11) (mp)

av Helena Hillar Rosenqvist (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 11
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 15. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo8 yrkande 3 och avslår
motion 2001/02:Bo6 yrkande 5.

Ställningstagande

Bostaden  utgör  en  viktig  trygghetsfaktor  i
människors liv. Förutsättningarna för att bo kvar
får inte ändras för drastiskt. Om en fördyrande
ombyggnad kommer till stånd utan att vare sig
hyresgästen eller hyresnämnden tillåtit det skall
inte hyresvärden kunna ta ut högre hyra för detta.
Besittningsskyddet måste ges en reell innebörd.
Regeringen föreslår att fem år skall förflyta sedan
åtgärden slutfördes innan hyran får höjas. Jag anser
att tio år är en skälig tid. Detta skall även gälla
för närstående t.ex. vid dödsfall eller skilsmässa.

Jag  föreslår att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 3
och avslår motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 5.

16. Handikappanpassning av bostadslägenhet
(punkt 13) (mp)

av Helena Hillar Rosenqvist (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 13 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 16. Därmed bifaller
riksdagen 2001/02:Bo8 yrkande 4.

Ställningstagande

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer
med funktionshinder för att ge dem möjlighet till
ett eget  boende.  Bidrag lämnas såväl till
personer som äger sin bostad som till personer
som innehar den med bostadsrätt eller hyresrätt.
I vissa  kommuner  lämnas  bidrag  även för
elsanering. En fastighetsägare har rätt till
återställningsbidrag för kostnader för att ta
bort anordningar som har installerats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag. Den kartläggning som
utredningen har gjort visar att det är mycket
ovanligt att hyresvärdar vägrar hyresgäster med
funktionshinder  att utföra åtgärder som det
lämnas bostadsanpassningsbidrag för. Men det har
förekommit och därför anser vi att en särskild
bestämmelse om rätt till handikappanpassning av
bostadslägenheter bör införas. Denna rätt bör
även omfatta åtgärder som avser elsanering.

Vi  föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 4.

17. Besittningsskydd för bostadshyresgäster vid
blockuthyrning - regeringsförslaget
(punkt 14) (kd)

av Ulla-Britt Hagström (kd) och Annelie Enochson
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 14 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag i denna del.
Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo5 yrkande
2.

Ställningstagande

I propositionen föreslås att en hyresgäst som hyr en
bostadslägenhet genom s.k. blockhyresavtal skall ha
samma  besittningsskydd som hyresgäster som hyr
direkt  av   fastighetsägaren.  Blockuthyrning
*****************************************************************************-
d *a*n*d*r*a*h*a*n*d*s*u*t*h*y*r*n*i*n*g*  *d*ä*r*
*e*n*  *h*y*r*e*s*g*ä*s*t* *h*y*r* *u*t* *e*t*t*
*f*l*e*r*t*a*l*   *l*ä*g*e*n*h*e*t*e*r*  *o*c*h*
*i*n*t*e* *h*a*r* *f*ö*r*  *a*v*s*i*k*t* *a*t*t*
*b*o*s*ä*t*t*a* *s*i*g* *s*j*ä*l*v* *i* *n*å*g*o*n*
*a*v* *d*e*m* *-d *ä*r* *f*r*ä*m*s*t* *r*i*k*t*a*d*
*t*i*l*l* *s*ä*r*s*k*i*l*d*a* *k*a*t*e*g*o*r*i*e*r*
*a*v*    *h*y*r*e*s*g*ä*s*t*e*r*,*    *s*o*m*
*ä*l*d*r*e*,*         *s*t*u*d*e*n*t*e*r*,*
*m*i*s*s*b*r*u*k*a*r*e*         *e*l*l*e*r*
*a*n*s*t*ä*l*l*d*a* *v*i*d* *e*t*t* *f*ö*r*e*t*a*g*.

Som Kommunförbundet, Stockholms kommun och Malmö
kommun påpekat finns det i många kommuner som har
behov av en möjlighet att upplåta lägenheter utan
besittningsskydd,  bl.a.  träningslägenheter  för
missbrukare. Hanteringen av riktat boende riskerar
att försvåras av den föreslagna lagändringen, dels
genom att avtalsskyddet kommer att behöva förhandlas
bort, dels genom att fastighetsägare kan komma att
bli mindre benägna att hyra ut lägenheter till
kommuner för sådana mycket angelägna ändamål.
Vi anser mot den bakgrunden att regeringsförslaget
i denna del bör avslås. Därmed bifaller riksdagen
motion 2001/02:Bo5 (kd) yrkande 2.

18. Besittningsskydd för bostadshyresgäster vid
blockhyresavtal - begreppet blockuthyrare
(punkt 15) (v)

av Owe Hellberg (v) och Sten Lundström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 18. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo4 yrkande 6.

Ställningstagande

Den definition av upplåtare vid blockuthyrning som
används innebär att blockuthyrning förekommer då tre
eller flera lägenheter hyrs av en upplåtare vid ett
och samma tillfälle. Det vill säga att den som har
flera avtal om att hyra lägenheter, där endast två
lägenheter  ingår  i  varje avtal, kan bedriva
andrahandsuthyrning utan att omfattas av reglerna
som gäller för blockuthyrning. Det betyder att
regeringens  förslag  om  besittningsskydd  vid
blockuthyrning inte avser dessa fall. Vi anser att
begreppet  blockuthyrare bör ges  en  tydligare
innebörd, så att lagstiftningen omfattar alla som
hyr ut tre eller fler lägenheter i andra hand.

Vi  föreslår  att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 6
motion.

19. Interimistiska beslut om avflyttning då
hyresrätten är förverkad (punkt 16) (m, -)

av Sten Andersson (-), Inga Berggren (m), Carl-
Erik Skårman (m) och Ewa Thalén Finné (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 16 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 19. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo3 yrkande 5.

Ställningstagande

Det  finns  ingen anledning  att  invända  mot
regeringens förslag om verkställighetsförordnande då
hyresrätten  är  förverkad.  Möjligheten  till
inhibition och överklagande ändras  inte  genom
förslaget.

Vi anser dock att verkställighetsbeslut skall
fattas  av domstol och inte av hyresnämnd och
föreslår därför att beslut i angivna frågor skall
fattas av tingsrätt. Vår allmänna ståndpunkt är att
tvister skall avgöras av allmän domstol och inte av
hyresnämnden som är partssammansatt. Hyresnämnden är
inte en domstol enligt svensk rättstradition.
Vi  föreslår  att  riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande 5.

20. Ansvaret för privata hyreshus (punkt 17)
(fp)

av Yvonne Ångström (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 17
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 20. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo7 yrkande 1.

Ställningstagande

Vem  har  ansvaret  för  privata  hyreshus,
fastighetsägaren    eller    hyresgästerna?
Utgångspunkten är att fastighetsägaren har både
rättigheter och skyldigheter. Den som äger har
alltid ansvaret. Samtidigt måste hänsyn tas till
de enskilda hyresgästerna, så att de kan få ett
rimligt inflytande över sitt boende.

Genom flera lagändringar under 1990-talet har
hyresgästernas   inflytande  i  samband  med
ombyggnationer förstärkts  kraftigt  utifrån den
intresseavvägning som bör finns mellan ägarens och
hyresgästens önskemål.
Det nya förslaget innebär att den hyresgäst som
tycker att hyran blir för hög ges möjligheter att
stoppa en ombyggnad.  Regeringen skriver i sin
motivering att hyresgästens intresse av att hyran
inte höjs kan väga över hyresvärdens intresse av att
åtgärden vidtas.
Meningen tycks vara att ekonomiska överväganden om
vilken hyra som krävs för att fastigheten skall
kunna hållas i skick får vika. Byggnadstekniska
bedömningar om vad som kan krävas  för husets
fortbestånd saknar betydelse.
Det är inte ovanligt att ombyggnader leder till
kraftiga hyreshöjningar, i synnerhet om hyran varit
mycket låg tidigare. Hyresgästerna har redan i dag
ett fullgott rättsligt skydd genom att hyresnämnden
kan förhindra oskäliga hyresnivåer.
Effekterna  av  de  nya  reglerna  om  ökat
hyresgästinflytande kan bli stora. Det finns risk
för att inga nya ombyggnader alls  kommer att
genomföras. Ingen, vare sig fastighetsägare eller
banker, vågar ta risken att bygga om när det inte
går  att  finansiera  genom  hyreshöjning.  Om
fastighetsägarna inte får ta sitt ansvar för sina
hyreshus får vi ett nytt problem på den redan hårt
drabbade bostadsmarknaden.
Det kommer visserligen att ta många år innan en
förslumning  syns  i  verkligheten,  men  den
kapitalförstöring som ligger i förslaget kommer så
småningom att ge synliga resultat.
Det finns också andra effekter. De fastighetsägare
som  hittills  motstått  frestelsen  att  sälja
fastigheterna till sina hyresgäster i form  av
bostadsrättsföreningar får nya argument. Antalet
hyreslägenheter minskar. Och ingen vågar satsa på
nyproduktion.
Jag föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo7 (fp) yrkande
1.

21. Ersättningsreglerna (punkt 18) (m, -)

av Sten Andersson (-), Inga Berggren (m), Carl-
Erik Skårman (m) och Ewa Thalén Finné (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 18 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i
12 kap. 58 §  b  jordabalken.  Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo3 yrkande 6.

Ställningstagande

Begränsningen av ersättningen till fyra basbelopp
föreslår regeringen  skall  tas bort. En sådan
förändring kan medföra långtgående konsekvenser för
hyresvärden. Behovet av en regelförändring framstår
inte  klart  då  befintliga skadeståndsrättsliga
principer ger utrymme för ersättning för faktisk
skada vid obefogad uppsägning. I brist på en klar
behovs- och konsekvensanalys bör den föreslagna
förändringen inte genomföras.

Vi föreslår att  riksdagen avslår regeringens
förslag till ändring i 12 kap. 58 § b jordabalken.
Därmed bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo3 (m)
yrkande 6.

22. Utredningen vid hyresnämnden (punkt 19)
(mp)

av Helena Hillar Rosenqvist (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 19
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 22. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo8 yrkande 5 i denna del.

Ställningstagande

En förutsättning för att en lokalhyresgäst skall
kunna få ersättning vid obefogad uppsägning är att
han  eller  hon  har  hänskjutit  tvisten till
hyresnämnden för medling. Härvid skall hyresnämnden
på begäran av någon av parterna avge ett yttrande om
marknadshyran för lokalen.

Ett yttrande  skall  enligt  förarbetena till
hyreslagen grundas på den utredning som parterna
åberopar.   Nämnden   kan   också   tillföra
jämförelsematerial i ärendet.
Frågan  är  om lagens bestämmelser  ger  ett
tillräckligt besittningsskydd för lokalhyresgäster i
allmänhet. Enligt  min  mening bör en särskild
bestämmelse  införas  om  att ett  yttrande  i
hyresnämnden skall grundas på utredningen i ärendet.
Jag  föreslår att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 5
i denna del.

23. Hyra för mindre serviceföretag (punkt 20)
(c)

av Rigmor Stenmark (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 20
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 23. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2001/02:A226 yrkande 10 och
2001/02:So501 yrkande 8.

Ställningstagande

Vissa områden saknar post, bank och apotek. Detta
gör den vardagliga servicen svårtillgänglig för dem
som bor i området. De statliga bolagen har ett
ansvar att upprätthålla och utveckla servicen i
utsatta  bostadsområden.  Om boendeformerna  och
bostadsägandet tillåts bli mer varierat skulle också
den privata och den offentliga servicen få ett
större underlag. Många områden saknar ofta också
småföretagare. Även detta är en viktig orsak till
det dåliga serviceutbudet.

För att den lokala utvecklingskraften skall få
fäste krävs bra och billiga lokaler. När den lokala
hyresmarknaden är överhettad riskerar de mindre
företagen att slås ut. Lokalhyreslagstiftningen bör
därför ses över så att mindre serviceföretag inte
drabbas av oskäliga hyreshöjningar som i sin tur
medför att tillgång till service går förlorad.
Riksdagen bör hos regeringen begära förslag om en
översyn av lokalhyreslagstiftningen så att mindre
serviceföretag   inte  drabbas  av  oskäliga
hyreshöjningar.
Jag föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motionerna  2001/02:A226  (c)
yrkande 10 och 2001/02:So501 (c) yrkande 8.

24. Förfarandet vid tvister (punkt 21) (mp)

av Helena Hillar Rosenqvist (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 21
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 24. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo8 yrkande 5 i denna del.

Ställningstagande

En  stor andel av hyresnämndens  yttranden  om
marknadshyra  avges under stark tidspress, ofta
beroende på att parterna brukar begära yttrande när
det endast återstår en kort del av hyrestiden. I
vissa fall gör tidsbristen att hyresnämnden inte
avger något yttrande. Hyresnämnden bör därför få
möjlighet att förlänga hyrestiden med högst tre
månader.  Detta  kan  också  medverka till att
kvaliteten på yttrandena förbättras.

Jag  föreslår att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo8 (mp) yrkande 5
i denna del.

25. Indexreglering m.m. i lokalhyresavtal
(punkt 22) (m, -)

av Sten Andersson (-), Inga Berggren (m), Carl-
Erik Skårman (m) och Ewa Thalén Finné (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 22 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 25. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo3 yrkande 7.

Ställningstagande

Regeringen har beslutat att inte föreslå utökade
möjligheter   för  bl.a.  indexreglering  av
lokalhyresavtal.

Vår bedömning är  att  indexklausuler  medför
fördelar för både hyresgäst och hyresvärd och att
fördelarna väger över. De gör t.ex. att hyresvärdars
incitament för att säga upp ett hyresavtal minskar.
Detta är i sig positivt. Vi anser även, till
skillnad mot regeringen, att sådana klausuler bör
bli tillåtna även vid kortare avtalstider än nu
gällande tre år.
Det  bör  dock  inte bli möjligt att införa
indexklausuler i avtal som löper på för kort tid
eftersom det kan leda till en oönskad ökning av
antalet avtal med korta avtalstider. Vi anser en
rimlig avvägning vara att avtal med förbehåll om att
hyran skall utgå med belopp som bestäms enligt annan
beräkningsgrund (t.ex. indexreglering) skall vara
giltigt vid avtal som löper över minst två år.
Eftersom vårt förslag inte har varit föremål för
granskning av Lagrådet anser vi att regeringen
skyndsamt bör utarbeta den föreslagna lagändringen
och efter granskning i Lagrådet återkomma till
riksdagen med ett förslag till ändring av 12 kap. 19
§ jordabalken.
Vi  föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo3 (m) yrkande 7.

26. Förtida uppsägning av lokalhyresavtal vid
dödsfall (punkt 23) (kd, c, fp)

av Ulla-Britt Hagström (kd), Annelie Enochson
(kd), Rigmor Stenmark (c) och Yvonne Ångström
(fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 23 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 26. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo5 yrkande 3.

Ställningstagande

De flesta lokalhyresavtal sluts på bestämd tid om
tre eller fem år. Avtalet kan i princip sägas upp
endast vid avtalstidens slut. Det gäller även om
hyresgästen  skulle  avlida  under  pågående
avtalstid. Hyreslagstiftningsutredningen fick i
uppdrag att utreda förutsättningarna för en regel
om  rätt  till  förtida  uppsägning  av
lokalhyresavtal på grund av hyresgästens död.
Regeringen har valt att i propositionen inte
föreslå någon sådan ny regel.

Som utredningen liksom regeringen  konstaterat
finns det ur principiell synvinkel skäl som talar
för att en rätt till förtida uppsägning bör införas.
Det finns t.ex. en risk att dödsbon som inte kan
driva verksamheten vidare eller överlåta den tvingas
i konkurs.
Regeringen  avvisar  en  regeländring  med
motiveringen att det är ovanligt att hyresvärdar
vägrar medverka till frivilliga lösningar och att
nuvarande regler i dessa fall ger dödsboet vissa
möjligheter att begränsa sin skada.  Regeringen
hänvisar också till att försäkringsbolag erbjuder
avbrottsförsäkringar när  nyckelperson i företag
skadas eller avlider. Det är dock få småföretagare
som har en sådan försäkring, vilket bl.a. beror på
dålig kännedom om försäkringen.
Med tanke på de starka principiella skäl som
finns, och då det inte helt går att förlita sig på
försäkringar och frivilliga lösningar, anser vi att
det bör införas bestämmelse om att dödsboet efter en
avliden lokalhyresgäst skall ha rätt att säga upp
lokalhyresavtalet i förtid.
Vi  föreslår  att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo5 (kd) yrkande
3.

27. Bygglovskrav för åtgärder i
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(punkt 25) (v, kd, c, fp)

av Owe Hellberg (v), Ulla-Britt Hagström (kd),
Sten Lundström (v), Annelie Enochson (kd), Rigmor
Stenmark (c) och Yvonne Ångström (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 25 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 27. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo4 yrkande 5.

Ställningstagande

Byggnadsnämndens  möjligheter  att  säkerställa
varsamhet vid förändringar är begränsade. Därför bör
plan- och bygglagen ändras genom att det införs
bygglovsplikt för inre förändringar i vissa fall.
Det  finns  skäl att återkomma till frågan om
varsamhetsreglerna vid en kommande översyn av PBL.
Frågan  om att införa bygglovsplikt  för  inre
förändringar i byggnader med kulturhistoriska värden
bör övervägas i det sammanhanget.

I tidigare  lagstiftning kunde byggnadsnämnden
förhindra bygglovspliktiga inre ändringar som ansågs
förvanska byggnaden genom att inte ge bygglov. I den
nya lagstiftningen  är  inte  inre förändringar
lovpliktiga och därmed inte möjliga att förhindra. I
dagens läge är byggnadsnämndens enda möjlighet att
förhindra förändringar att i kontrollplanen ställa
krav på ett utlåtande från en fristående sakkunnig.
Den sakkunniges utlåtande är dock inte grund för
myndighetsbeslut och sanktionerna vid överträdelser
är svaga. Detta har lett till ett betydligt sämre
skydd  för  särskilt värdefulla kulturhistoriska
byggnader. En kommun har i dag rätt att utöka
bygglovsplikten för särskilt värdefulla byggnader
när det gäller underhållsåtgärder, men däremot inte
för inre förändringar. Det bör göras möjligt att
förhindra förvanskande ändringar i kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Därför krävs en ändring av 8
kap. 6 § PBL. Det som ovan anförs om bygglovskrav i
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör riksdagen
som sin mening ge regeringen till känna.
Vi  föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo4 (v) yrkande 5.

28. Tillgänglighet m.m. (punkt 26) (kd, c)

av Ulla-Britt Hagström (kd), Annelie Enochson
(kd) och Rigmor Stenmark (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 26 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 28. Därmed bifaller
riksdagen motion 2001/02:Bo6 yrkande 1.

Ställningstagande

Vi anser  att  som  ett  led i en hållbar
boendepolitik för att möta människors behov och
skilda  förutsättningar  måste  den  enskilda
människan  stå  i  centrum.  Möjligheter och
konsekvenser för individen och familjen är det
avgörande i allt beslutsfattande.

Människors inflytande  över sitt boende måste
förstärkas. Delaktighet i beslutsgången för sitt
eget  boende  ger  människor  ett   större
självbestämmande över sitt liv. Genom att ge den
enskilda människan ett ökat ansvar stärks hela
samhället.
Trygg   boendemiljö  är  en  grundläggande
förutsättning för god livskvalitet i boendet. All
planering måste utgå från  att  alla människor
involveras i samhällsplaneringen. Människor  med
funktionshinder måste få vara med och forma sina
boendemiljöer. Tillgängligheten måste öka i alla
boendemiljöer. Detta bör ges regeringen till känna.

Vi  föreslår  att  riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi framför. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Bo6 (c) yrkande 1.Särskilt yttrandeUtskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttrande.


Hyresnämndens prövning m.m. (kd)


Ulla-Britt Hagström (kd) och Annelie Enochson (kd)
anför:

I mitten av nittiotalet genomfördes en reform av
reglerna om hyresgästinflytande. Reglerna som trädde
i kraft den 1 april 1997 ledde tyvärr inte till den
framgång många hyresgäster hoppats på. Det nya i
reformen är att den enskilde skall kunna säga nej
till  standardhöjningar  som  påverkar  hyran
(bruksvärdet).   Nytt  är  också  att,  om
lägenhetsförändringar sker genom att lägenhetsplanen
görs  om med annan lägenhet,  hyresgästen  har
möjlighet att motsätta sig detta. Fastighetsägaren
har rätt att utföra beaktansvärda åtgärder. Reformen
har dock inte lett till avsevärda förbättringar. I
vissa fall har normalt fastighetsunderhåll blivit
inkörsporten   till    stora   ombyggnader.
Samarbetsformerna   mellan   hyresgäster   och
fastighetsägare måste förbättras. Regeringen har
därför i den nu behandlade propositionen återkommit
i frågan.

Lagrådets kritik beträffande  lydelsen av den
centrala bestämmelsen i 18 f § hyreslagen - om att
sakliga  ändringar  inte  bör genomföras vilkas
innebörd inte alls eller med svårighet kan utläsas
ur lagtexten - har viss bärighet även mot den
lydelse av lagrummet som återfinns i propositionen.
Hyresvärdens intresse som skall vägas mot ''''''''det
intresse'''''''' som hyresgäster i allmänhet kan antas ha
ändras till ''''''''de skilda intressen'''''''' som hyresgäster i
allmänhet  kan  antas  ha.  Vi  anser  att
lagbestämmelserna fortfarande är alltför generellt
utformade,    vilket   kan   leda   till
tolkningssvårigheter.
Hyresgästerna likaväl  som fastighetsägarna är
betjänta av en välavvägd och förutsebar rättslig
reglering. Vi anser därför att ett tillägg till 18 f
§ bort prövas med lydelsen: "Sedan hyresgästerna
delgivits att hyresvärden lämnat in ansökan till
hyresnämnden enligt föregående stycke,  får  en
hyresgäst eller grupper av hyresgäster inom en månad
ansöka hos hyresnämnden om tillstånd kan tillstyrkas
eller ej samt ange grunderna för talan".
Vi   anser   att   exemplifieringen   i
författningskommentaren är för svagt preciserad. Det
borde förtydligas om en hyresgästs lägenhet skall
fortsätta existera efter förbättringsarbeten om inte
mycket preciserade och angelägna skäl däremot kan
anföras av hyresvärden. En hyresvärds skäl ifråga om
åtgärder för fastighetens bestånd, ändamålsenlig
förvaltning samt rimlig vinst på verksamheten bör
kunna motiveras utöver allmänna påståenden för att
beaktas. Hyresnämnds och hovrättens tillgång till
sakkunnig, s k råd, bör regleras i de särskilda
regler som finns för respektive instans, nämligen
lagen om arrende- och hyresnämnder respektive lagen
om rättegången i vissa mål i Svea Hovrätt.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen

I proposition 2001/02:41 föreslås att riksdagen
antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i jordabalken,

2.  lag  om  ändring  i  hyresförhandlingslagen
(1978:304),

3. lag  om  ändring  i  lagen  (1973:188)  om
arrendenämnder och hyresnämnder.

Följdmotioner


2001/02:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om presumtion vid
passivitet.

2. Riksdagen beslutar att förlänga hyresgästernas
svarstid, i 12 kap. 18 e, jordabalken till tre
månader i enlighet med vad som anförs i motionen.

3. Riksdagen beslutar att inte göra den föreslagna
ändringen i 12 kap. 18 f § jordabalken.

4. Riksdagen beslutar att den föreslagna skrivningen
till 12 kap. 55 a § jordabalken skall ändras till
att  innefatta  att hyresnämnden skall  pröva
sanktionens längd i enlighet med vad som anförs i
motionen.

5. Riksdagen beslutar att verkställighetsbeslut vid
förverkande  av  hyresrätt  skall  fattas  av
tingsrätt.

6. Riksdagen beslutar att inte göra den föreslagna
ändringen i 12 kap. 58 b § jordabalken.

7.  Riksdagen  beslutar att hyra enligt ''annan
beräkningsgrund'' skall vara giltig vid avtal som
löper över minst två år.

2001/02:Bo4 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att förlänga
tidsfristen  för  ansökan  om  tillstånd  hos
hyresnämnd till tre månader efter information till
hyresgäst.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  primär
förhandlingsskyldighet  vid  upprustnings-  och
ändringsåtgärder.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om hyresgästernas
medgivande vid ombyggnad.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utvärdering av
lagförändringens   effekter   vad   gäller
hyresgästernas inflytande.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om bygglovskrav för
åtgärder i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om definitionen av
upplåtare vid blockuthyrning.

2001/02:Bo5 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd):

1. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring
i 12 kap. 18 § jordabalken avseende förbud mot
åtgärd som kan antas bli påbörjad utan godkännande
eller tillstånd.

2. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring
i 12 kap. 45 § jordabalken avseende bestämmelser
kring s.k. blockhyresavtal.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att dödsboet efter
en avliden lokalhyresgäst skall ha rätt att säga
upp lokalhyresavtalet i förtid.

2001/02:Bo6 av Rigmor Stenmark m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
tillgängligheten måste öka i alla boendemiljöer.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att hyresnämnden
ges skyldighet att upplysa byggnadsnämnden när
ombyggnader som berör varsamhetsreglerna i PBL
skall genomföras.

3.  Riksdagen beslutar att avslå de förslag i
propositionen   som   rör   formerna   för
hyresgästinflytandet och hyresnämndens prövning.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att sanktioner mot
hyresvärdar som bryter mot lagen bör kombineras
med en jämkningsregel.

2001/02:Bo7 av Yvonne Ångström och Karin Pilsäter
(fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ansvaret för
privata hyreshus.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om presumtion vid
passivitet.

3. Riksdagen beslutar att förlänga hyresgästernas
svarstid i 12 kap. 18 e § jordabalken till tre
månader i enlighet med vad som anförs i motionen.

2001/02:Bo8 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som  i motionen anförs om lägsta
godtagbara standard.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om formell
talerätt för de boende.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om sanktioner mot
hyresvärd som inte följer reglerna.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om rätt till
handikappanpassning.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om indirekt
besittningsskydd för lokalhyresgäst.


Motioner från allmänna motionstiden
(fristående motioner)


2001/02:Bo292 av Ulla-Britt Hagström och Annelie
Enochson (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en översyn
görs av reglerna för hyresgästinflytande  vid
ombyggnad/förbättringsarbeten.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att hyresgästerna
ges initiativrätt, så att ett ärende kan prövas
och avgöras i hyresnämnden.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om informationsplikt
från hyresnämnd till byggnadsnämnd.

2001/02:Bo308 av Matz Hammarström m.fl. (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att de boende bör
ges generell tale- och förhandlingsrätt, även vad
gäller lägsta godtagbara standard.

2001/02:A226 av Agne Hansson m.fl. (c):

10. Riksdagen begär hos regeringen en översyn av
lokalhyreslagstiftningen i enlighet med vad i
motionen anförs.

2001/02:So501 av Agne Hansson m.fl. (c):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av en
översyn av lokalhyreslagstiftningen.
Bilaga 2

Regeringens lagförslag


1. [1]Förslag till lag om ändring i
jordabalken

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken

dels att 12 kap. 18 d, 18 e, 18 f, 18 h, 45, 50,
55, 57 a och 58 b §§ skall ha följande lydelse,
dels att det  i balken skall införas en ny
paragraf, 12 kap. 55 a §, av följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------

12 kap.
18 d §
En  fastighetsägare  får  endast  under  de
förutsättningar som anges i andra stycket
1. utföra sådana standardhöjande  åtgärder  på
fastigheten som har en inte obetydlig inverkan på en
bostadslägenhets bruksvärde, eller
2. utföra åtgärder som medför en inte oväsentlig
ändring av en bostadslägenhet eller av de gemensamma
delarna av fastigheten.
-----------------------------------------------------
För att sådana åtgärder  För att sådana åtgärder
skall få vidtas krävs det skall få vidtas krävs det
att de har godkänts av de att de har godkänts av de
berörda          berörda
bostadshyresgästerna    bostadshyresgästerna
eller  att hyresnämnden eller  att hyresnämnden
har lämnat tillstånd till har lämnat tillstånd till
åtgärderna. Om åtgärderna åtgärderna. Om åtgärderna
avser  de  gemensamma avser  de  gemensamma
delarna av fastigheten, delarna av fastigheten,
krävs det att de har god- krävs  det att de har
känts av hyresgästerna i godkänts av hyresgästerna
minst  hälften  av  de i mer än hälften av de
berörda          berörda
bostadslägenheterna eller bostadslägenheterna eller
att  hyresnämnden  har att  hyresnämnden  har
lämnat  tillstånd  till lämnat  tillstånd  till
åtgärderna.  Godkännande åtgärderna.  Godkännande
eller  tillstånd behövs eller  tillstånd behövs
inte,  om  åtgärderna inte,  om  åtgärderna
vidtas  för  att  en vidtas  för  att  en
bostadslägenhet   skall bostadslägenhet   skall
uppnå lägsta godtagbara uppnå lägsta godtagbara
standard enligt 18 a § standard enligt 18 a §
sjätte   och   sjunde sjätte   och   sjunde
styckena.         styckena.
-----------------------------------------------------
Med fastighetsägare jämställs innehavare av tomträtt
och ägare av byg[2]gnad som tillhör någon annan än
markägaren. Med hyresgäst avses i 18 d-h §§ även den
som tidigare varit hyresgäst, om hans hyresavtal har
upphört med anledning av en större ombyggnad och han
har rätt att flytta tillbaka till en lägenhet i
fastigheten efter ombyggnaden och kan anses vara
berörd av den åtgärd det är fråga om.
18 e §
Om hyresvärden vill utföra sådana åtgärder som
avses i 18 d §, skall han skriftligen meddela de
berörda bostadshyresgästerna detta.
-----------------------------------------------------
Om    en    berörd  Om    en    berörd
bostadshyresgäst   inte bostadshyresgäst   inte
godkänner åtgärden, får godkänner åtgärden, får
hyresvärden  ansöka hos hyresvärden  ansöka hos
hyresnämnden om tillstånd hyresnämnden om tillstånd
att  utföra  åtgärden. att  utföra  åtgärden.
Ansökan   får   göras Ansökan   får   göras
tidigast en månad efter tidigast  två  månader
det  att  meddelandet efter det att meddelandet
lämnats  till  hyres- lämnats till hyresgästen.
[3]gästen.
-----------------------------------------------------
Bestämmelsen i 16 § femte stycket tillämpas också
när ansökan enligt andra stycket har gjorts.
18 f §
En  ansökan enligt 18 e § andra stycket skall
bifallas,  om  hyresvärden har ett beaktansvärt
intresse av att åtgärden genomförs och det inte är
oskäligt mot hyresgästen att den genomförs.
-----------------------------------------------------
Vid prövningen av om det  Vid  prövningen av om
är   oskäligt   mot det[4] är oskäligt mot
hyresgästen att åtgärden hyresgästen att åtgärden
genomförs      skall genomförs      skall
hyresvärdens intresse av hyresvärdens intresse av
att  åtgärden genomförs att  åtgärden genomförs
vägas mot det intresse vägas  mot  de  skilda
som   hyresgäster   i intressen som hyresgäster
allmänhet kan antas ha av i allmänhet kan antas ha
att åtgärden inte vidtas. av  att  åtgärden inte
Om det finns särskilda vidtas.  Om  det finns
skäl,    får   även särskilda skäl, får även
omständigheter som hänför omständigheter som hänför
sig  endast  till  den sig  endast  till  den
enskilde   hyresgästen enskilde   hyresgästen
beaktas.          beaktas.
-----------------------------------------------------

18 h §
-----------------------------------------------------
Om  en  förbättrings-  Om  en  förbättrings-
eller ändringsåtgärd som eller ändringsåtgärd som
avses i 18 d § påbörjas avses i 18 d § påbörjas
utan  godkännande eller eller   av   särskild
tillstånd,     skall anledning kan antas bli
hyresnämnden   förbjuda påbörjad utan godkännande
hyresvärden  att utföra eller  tillstånd, skall
åtgärden.  Förbudet får hyre[5]snämnden förbjuda
förenas med vite.     hyresvärden  att utföra
åtgärden. Förbudet  får
förenas med vite.
-----------------------------------------------------
En fråga om förbud prövas på ansökan av en berörd
bostadshyresgäst.
På ansökan av hyresvärden får hyresnämnden upphäva
ett förbud.
Bestämmelserna i 16 § fjärde-sjätte styckena
tillämpas också när ansökan enligt andra stycket har
gjorts.45 §
Bestämmelserna i 46-52 §§ gäller vid upplåtelser av
bostadslägenheter, om inte
1. hyresavtalet avser upplåtelse i andra hand av en
lägenhet i dess helhet och hyresförhållandet upphör
innan det har varat längre än två år i följd,
2. hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser
ett  möblerat  rum  eller  en  lägenhet  för
fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan
det har varat längre än nio månader i följd,
3. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen
bostad, eller
4. hyresvärden säger  upp hyresförhållandet att
upphöra i förtid på den grunden att hyresrätten är
förverkad och annat inte följer av 47 §.
-----------------------------------------------------
Bestämmelsen  i första
stycket 1 gäller inte om
upplåtaren  har  hyrt
lägenheten  tillsammans
med minst två lägenheter
till för att hyra ut dem
i andra hand.
-----------------------------------------------------
Har hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad
handling kommit överens om, att hyresrätten inte
skall vara förenad med rätt till förlängning, gäller
överenskommelsen om den godkänts av hyresnämnden.
Överenskommelsen gäller dock utan sådant godkännande
om den[6] träffas efter det att hyresförhållandet
har inletts och avser en hyresrätt som är förenad
med rätt till förlängning. Om en make eller sambo
som inte har del i hyresrätten hade sin bostad i
lägenheten när överenskommelsen träffades, gäller
överenskommelsen mot den maken eller sambon endast
om han eller hon har godtagit den.

50 §

**FOOTNOTES**
[1]:aft den 1 april 2002.
2. I
[2]:fråga om hyresavtal som har
[3]: sagts upp före ikraftträda
[4]:ndet gäller 13 a och 32 §§
[5]:i sina äldre lydelser.

3. I

[6]: fråga om en tvist enligt 2
-----------------------------------------------------
Är frågan om förlängning  Är frågan om förlängning
av hyresavtalet ännu ej av hyresavtalet ännu inte
avgjord  när hyrestiden avgjord  när hyrestiden
går ut, har hyresgästen går ut, har hyresgästen
rätt  att  bo  kvar i rätt  att  bo  kvar i
lägenheten  till  dess lägenheten till dess frå-
frågan   är  slutligt gan är slutligt avgjord.
avgjord. För den tid som
hyresgästen sålunda bor  Bestämmelsen  i första
kvar i lägenheten skall stycket gäl-ler inte om
de   förut   gällande hyresnämnden    enligt
hyresvillkoren tillämpas 13 a §  andra  stycket
till dess hyresvillkoren lagen  (1973:188)  om
för  samma  tid  blir arrendenämnder    och
slutligt bestämda.     hyresnämnde[7]r    har
bestämt att ett beslut om
åläggande för hyresgästen
att  flytta enligt den
paragrafens första stycke
får verkställas även om
det inte har vunnit laga
kraft.
För  den  tid  som
hyresgästen bor kvar i
lägenheten skall de förut
gällande  hyresvillkoren
tillämpas  till  dess
hyresvillkoren för samma
tid   blir   slutligt
bestämda.
-----------------------------------------------------

55 §
Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans
storlek,  skall  hyran fastställas till skäligt
belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om
den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som
med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.
Vid prövning enligt första stycket skall främst
beaktas hyran för lägenheter i hus som ägs och
förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Om en
jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får
i stället beaktas hyran för lägenheter på en annan
ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade
förhållanden på hyresmarknaden.
-----------------------------------------------------
Vid en prövning enligt  Vid en prövning enligt
första stycket skall även första stycket skall även
bestämmelserna i 55 b § bestämmelserna i 55 a och
iakttas.          55 b §§ iakttas.
-----------------------------------------------------
Om en förhandlingsklausul i ett hyresavtal har
slopats och det ingår förhandlingsersättning i hyran
enligt 20 § hyresförhandlingslagen (1978:304), har
hyresgästen utan  hinder  av  bestämmelserna  i
första-tredje styckena rätt att få hyran sänkt med
ett belopp som motsvarar ersättningen.
Om tvisten gäller något annat villkor än hyran,
skall villkor som hyresvärden eller hyresgästen har
ställt upp gälla i den mån det är skäligt med hänsyn
till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid
avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden
och omständigheterna i övrigt. Hyrestiden skall vara
obestämd, om inte bestämd hyrestid av särskild
anledning är lämpligare.
Om hyresvärden och hyresgästen kommer överens om
villkoren för fortsatt uthyrning i en tvist enligt
första eller femte stycket, gäller de överenskomna
villkoren, oavsett vad som föreskrivs i nämnda
stycken,  i  den  mån  inte  annat följer  av
bestämmelserna i övrigt i denna balk.

-----------------------------------------
55 a §
Vid  prövning av
hyran skall en åt-
gärd som avses i
18 d § och som har
höjt  lägenhetens
bruksvärde inte be-
aktas, om
1. godkännande
eller   tillstånd
krävdes  för  att
åtgärden skulle få
vidtas och sådant
godkännande  eller
tillstånd  in[8]te
har lämnats,
2. lägenheten  är
upplåten till den
hyresgäst    som
skulle ha godkänt
åtgärden eller till
en hyresgäst  som
har    övertagit
hyresrätten  från
denne enligt 33 §
andra stycket, 34 §
eller  47 § andra
stycket, och
3. det     vid
tidpunkten   för
ändringen av hyran
har förflutit högst
fem   år  sedan
åtgärden
slutfördes.
-----------------------------------------


57 a §
-----------------------------------------------------
Vid  tillämpningen  av  Vid  tillämpningen  av
57 §  första stycket 5 57 §  första stycket 5
skall en krävd hyra inte skall en krävd hyra inte
anses som skälig, om den anses som skälig, om den
överstiger den hyra som överstiger den hyra som
lokalen vid hyrestidens lokalen vid hyrestidens
utgång kan antas betinga utgång kan antas betinga
på   öppna  marknaden på   öppna  marknaden
(marknadshyra).    När (marknadshyra).
marknadshyran  bestäms, Marknadshyran  skall  i
skall  främst  beaktas första hand bestämmas med
hyran   för   närmast utgångspunkt i en jäm-
jämförliga  lokaler  på förelse  med hyran för
orten.  Endast  om det andra liknande lokaler på
finns särskilda skäl får orten.  Endast  om det
hänsyn tas till ökning av finns särskilda skäl får
lokalens värde, som en hänsyn tas till ökning av
hyresgäst       har lokalens värde, som en
åstadkommit.        hyresgäst       har
åstadkommit.
-----------------------------------------------------
I tvist om ersättning enligt 57 § får
yttrande av hyresnämnden frångås endast
om det är uppenbart
1. när yttrand[9]et avser
marknadshyran, att denna är påtagligt
högre eller lägre än hyresnämnden
angett,
2. när yttrandet avser anvisad lokal,
att hyresnämndens bedömning inte varit
riktig.
I fall som avses i andra stycket 1 får
utredning som inte har lagts fram under
medlingen, beaktas vid prövningen endast
om det finns synnerliga skäl.
58 b §
-----------------------------------------------------
Om hyresgästen har rätt  Om hyresgästen har rätt
till  ersättning enligt till  ersättning enligt
57 §, 58 § fjärde stycket 57 §, 58 § fjärde stycket
eller  58 a §  tredje eller  58 a §  tredje
stycket,   skall  hy- stycket,   skall  hy-
resvärden alltid betala resvärden alltid betala
ersättning      till ersättning      till
hyresgästen  med  ett hyresgästen  med  ett
belopp som motsvarar en belopp som motsvarar en
årshyra  för  lokalen årshyra  för  lokalen
enligt  det  uppsagda enligt  det  uppsagda
hyresavtalet, dock högst hyresavtalet.
ett  belopp  som  vid
hyrestidens    utgång
motsvarar fyra basbelopp
enligt 1 kap. 6 § lagen
(1962:381)  om  allmän
försäkring.
-----------------------------------------------------
Om hyresgästen på grund av att
hyresförhållandet har upphört har
förorsakats en förlust som inte täcks av
ersättning enligt första stycket, skall
hyresvärden i skälig omfattning ersätta
hyresgästen för denna förlust. Om
förlusten har samband med att
hyresgästen har bekostat ändring av
lokalen, skall förlusten beaktas endast
om hyresvärden har samtyckt till
ändringen eller om hyresgästen har
träffat hyresavtalet under förutsättning
att han skulle få utföra ändringen.


1. Denna lag träder i kraft den 1
april 2002.
2. I fråga om åtgärder som har
påbörjats före ikraftträdandet skall
12 kap. 55 a § inte tillämpas samt
12 kap. 18 d och 55 §§ tillämpas i sina
äldre lydelser. Om ett meddelande enligt
12 kap. 18 e § har lämnats till
hyresgästen före ikraftträdandet, skall
denna paragraf tillämpas i sin äldre
lydelse. 12 kap. 18 f § skall tillämpas
i sin äldre lydelse om ansökan om
tillstånd till åtgärden har kommit in
till hyresnämnden före ikraftträdandet.
3. I fråga om hyresavtal som avser
upplåtelse i andra hand och har ingåtts
före ikraftträdandet gäller 12 kap. 45 §
i sin äldre lydelse.

4. I frå[10]ga om hyresavtal
som har sagts upp före
ikraftträdandet skall
12 kap. 50, 57 a och 58 b §§
tillämpas i sina äldre
lydelser.**FOOTNOTES**

[7]:§ andra stycket hyresförhan

[8]:d

[9]:lingslagen   som   har
hänskjutits till hyresnämnd före
ikraftt

[10]:r
2. Förslag till lag om
ändring i
hyresförhandlingslagen
(1978:304)


Härigenom  föreskrivs  att  3 a §
hyresförhandlingslagen (1978:304) skall
ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------

3 a §1
-----------------------------------------------------
Om det finns särskilda  Om det finns särskilda
skäl, får hyresnämnden i skäl, får hyresnämnden på
en tvist som avses i 2 § ansökan    av    en
andra  stycket förordna organisation      av
att          en hyresgäster besluta att
förhandlingsordning inte en  förhandlingsordning
vidare skall gälla för inte längre skall gälla
huset eller husen som det för ett eller flera av de
är fråga om.        hus          som
förhandlingsordningen
avser.
I ärendet är hyresvärden
och          den
hyresgästorganisation som
är     part     i
förhandlingsordningen
sökandens motparter. Om
förhandlingsordningen
gäller  även  för  en
organisation      av
fastighetsägare, är även
den    organisationen
sökandens motpart.
-----------------------------------------------------

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om en tvist enligt 2 § andra
stycket som har hänskjutits till hyresnämnden
före ikraft[11]trädandet gäller 3 a § i sin
äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 1997:64.


**FOOTNOTES**

[11]:ädandet gäller 17 § i sin äl
3. Förslag till lag om ändring i
lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder


Härigenom föreskrivs att 13 a, 17 och 32 §§
lagen  (1973:188)  om  arrendenämnder  och
hyresnämnder skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------

13 a §1
Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet
skall upphöra att gälla, får hyresnämnden efter
yrkande  av  hyresvärden i beslutet ålägga
hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då
lägenheten skall lämnas.
-----------------------------------------------------
Upphör hyresavtalet att
gälla på den grunden att
hyresrätten är förverkad,
får  hyresnämnden,  om
hyresvärd[12]en yrkar det
och det finns skäl till
det,   bestämma   att
beslutet om åläggande för
hyresgästen  att flytta
får verkställas även om
det inte har vunnit laga
kraft.  Om  det  finns
anledning,     skall
hyresnämnden  då  före-
skriva  att hyresvärden
skall ställa säkerhet för
skadestånd som han kan
bli skyldig att betala om
beslutet ändras.
-----------------------------------------------------

17 §2
Om det finns anledning, skall nämnd eller den
nämnden förordnar besiktiga den fastighet som
ärendet rör. Parterna skall beredas tillfälle
att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får
också föranstalta om annan nödvändig utredning.
I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a
eller 31 § jordabalken skall arrendenämnden
inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant
yttrande  skall  också  inhämtas  om  det
beträffande jordbruksarrende uppkommer fråga om
tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4
eller 7 § tredje stycket lagen (1985:658) om
arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.
I ärende som avses i 9 kap. 9 § jordabalken får
arrendenämnden, om utredningen ger anledning
till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen
om   arrendeställets   avkastningsförmåga.
Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse
inom vars område fastigheten är belägen.
I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt
22 § hyresförhandlingslagen (1978:304) skall
hyresnämnden, om det finnes erforde[13]rligt,
bereda den hyresgästorganisation som har ingått
den klandrade överenskommelsen tillfälle att
yttra sig.
-----------------------------------------------------
Om det begärs prövning
av en fråga som avses i
3 a § hyresförhandlings-
lagen,      inträder
organisation med vilken
förhandlingsordning gäl-
ler  som  medpart till
hyresvärden      vid
handläggningen av ärendet
i den delen.
-----------------------------------------------------

32 §3
-------------------------------------------------------
Föres ej talan mot nämnds  Om hyresnämndens beslut
beslut enligt 9 kap. 14 §- enligt      följande
eller  12 kap. 24 a §, bestämmelser     inte
55 c §  åttonde  stycket överklagas, får beslutet
eller 55 d § jordabalken, verkställas      som
22, 23, 26, eller 27 § hy- lagakraftägande dom:
resförhandlingslagen
(1978:304),  13 a § denna  -  9 kap.  14 § eller
lag eller 13 eller 15 § 12 kap.  24 a §, 55 c §
eller 25 § första stycket åttonde  stycket  eller
bostadsförvaltningslagen   55 d § jordabalken,
(1977:792),  får beslutet
verkställas      såsom  - 22, 23, 26 eller 27 §
lagakraftägande dom.     hyresförhandlingslagen
(1978:304),
Har hyresnämnden med stöd
av 31 §  första  stycket  - 13 a § första stycket
bostadsförvaltningslagen   denna lag,
förordnat att beslut enligt
13 eller 15 § eller 25 §  eller
första stycket nämnda lag
skall   lända    till  - 13 eller 15 § eller 25
efterrättelse genast, får § första stycket bostads-
även  sådant  beslut, om förvaltningslagen
hovrätten  ej  förordnat (1977:792).
annat, verkställas  såsom
lagakraftägande dom.     Beslut av hyresnämnden
enligt  13 a §  andra
stycket denna  lag  om
verkställighet  av  ett
enligt första stycket i
samma paragraf meddelat
beslut  får verkställas
som lagakraftägande dom,
om   hovrätten   inte
bestämmer  något annat.
Detsamma  gäller   om
hyresnämnden med stöd av
31 §  första  stycket
bostadsförvaltningslagen
har bestämt att beslut
enligt  13 eller 15 §
eller 25 § första stycket
i den lagen skall gälla
genast.
-------------------------------------------------------

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet gäller 13 a och
3. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket hyresförhandlingslagen som har


**FOOTNOTES**S