Arbetsmarknadsutskottets betänkande
2001/02:AU1

Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv


Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens
budgetproposition för år 2002 med förslag till
anslag på utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14
Arbetsliv. Ramen för utgiftsområde 13 uppgår till
58,9 miljarder kronor och ramen för utgiftsområde 14
till 1 miljard kronor.

Utgiftsområde   13  omfattar  politikområdet
Arbetsmarknadspolitik. Anslagen inom utgiftsområdet
hänför  sig  främst  till  kontantstödet  vid
arbetslöshet och deltagande i arbetsmarknadsprogram.
Utgiftsområde 14 omfattar politikområdena Arbetsliv
och Jämställdhetspolitik  och  anslag  på dessa
områden.
I ärendet behandlas också Riksdagens revisorers
förslag om otraditionella medel (2000/01:RR7) och
regeringens  skrivelse  (skr.  2000/01:142)  om
Arbetsmarknadsverkets   organisation.  Utskottet
behandlar också ett till arbetsmarknadsutskottet
överlämnat  yrkande  i  regeringens  proposition
2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i
hela landet. I betänkandet behandlas också ett antal
motionsförslag, drygt 120, som väckts dels under
allmänna  motionstiden  hösten  2001, dels  med
anledning  av proposition 2001/02:4,  Riksdagens
revisorers förslag respektive regeringens skrivelse.
I  betänkandets  inledande  avsnitt  redovisar
utskottet   sin  syn  på  inriktningen  av
arbetsmarknadspolitiken. Utskottet konstaterar att
det råder osäkerhet om utvecklingen av den svenska
ekonomin och därmed också om utvecklingen på den
svenska arbetsmarknaden. Det finns ett antal problem
för framtiden på arbetsmarknaden,  bl.  a. låg
sysselsättningsgrad  i  vissa grupper, regionala
obalanser och stor deltidsarbetslöshet. Utskottet
konstaterar att en  alltför  stor  del av den
arbetsföra befolkningen står utanför arbetskraften
och den reguljära arbetsmarknaden. Åtgärder för att
minska arbetslösheten och öka arbetskraftsutbudet
måste sättas in på bred front om målet om en
sysselsättningsgrad på 80 % i åldrarna 20-64 år
skall nås.
Utskottet avstyrker det förslag om otraditionella
medel som Riksdagens revisorer lämnat med hänvisning
till att grunden för den kritik som framförts i
revisorernas rapport till stor del fallit bort sedan
de otraditionella medlen i huvudsak ersatts av
arbetsmarknadsprogrammet     Projekt     med
arbetsmarknadspolitisk   inriktning.   Utskottet
förutsätter dock att de bedömningar som ligger till
grund  för revisorernas kritik beaktas också i
Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) fortsatta verksamhet
med kvalitetsfrågorna.
Utskottet stöder de åtgärder regeringen vidtagit
beträffande ledningsformen inom Arbetsmarknadsverket
(AMV).  Motioner  med  anledning av regeringens
skrivelse om AMV:s organisation avstyrks.
På utgiftsområde 13 föreslås att 15,2 miljoner
kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter skall få
användas för tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen.
Det belopp på 700 miljoner kronor som hittills
anvisats   i   form    av    tillfälliga
personalförstärkningar  föreslås  bli  permanent
överfört     till     Arbetsmarknadsverkets
förvaltningsanslag.
Budgetförslaget innefattar  en höjning av den
lägsta ersättningsnivån i aktivitetsstödet, dvs. det
stöd  som  lämnas  till  dem  som  deltar  i
arbetsmarknadspolitiska program, från nuvarande 143
kr per dag till 183 kr från år 2002. En höjning
planeras även år 2003. Ersättningen till deltagare i
kommunala ungdomsprogram (16-19-åringar) föreslås
bli enhetlig i hela landet för de ungdomar som inte
fullgjort gymnasieskolan. Ersättningen, som är ett
skattepliktigt belopp, bör uppgå till 1 360 kr per
månad. För ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning
bör kommunen även i fortsättningen besluta  om
ersättning. För deltagare i ungdomsgarantin (20-24-
åringar) föreslås en höjning av ersättningen från
nuvarande 2 562 kr per månad till 3 160 kr från
kommande årsskifte.
Utskottet  tillstyrker  införande  av  ett
pendlingsbidrag enligt det förslag som lagts fram i
den  regionalpolitiska   propositionen  (prop.
2001/02:4)   och   som   överlämnats   till
arbetsmarknadsutskottet. Utskottet anser att det är
viktigt  att  pröva  olika  sätt att stimulera
rörligheten på arbetsmarknaden. Vidare ser utskottet
positivt på att det bedrivs en försöksverksamhet med
s.k.  friår i ca tio kommuner under  perioden
2002-2004.
Utskottet  finner  det  oroande  att  många
arbetshandikappade personer fortfarande har svårt
att få en förankring på arbetsmarknaden och att
situationen  har försämrats för  vissa  grupper
arbetshandikappade. Därför ser utskottet positivt på
att regeringen i budgetpropositionen aviserat en
översyn av hur de arbetshandikappades ställning
skall stärkas på framtidens arbetsmarknad. Utskottet
utgår från att översynen skall ha en bred ansats och
omfatta en rad olika frågor rörande insatser för
arbetshandikappade,  däribland lönebidragssystemet
och verksamheten vid Samhall.
Utskottet  är  oroat  över  att  antalet
sjukskrivningar, liksom anmälda arbetsskador och
arbetssjukdomar,  har  ökat kraftigt.  Utskottet
ställer sig positivt till det omfattande arbete som
regeringen   påbörjat   genom   det   s.k.
elvapunktsprogrammet  för att motverka ohälsa i
arbetslivet.
Sammanfattningsvis   tillstyrker   utskottet
regeringens  förslag till anslagstilldelning  på
utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. Också när det gäller
utgiftsområde 14 Arbetsliv ställer sig utskottets
bakom regeringens förslag till anslagstilldelning.

Reservationer och särskilda yttranden


I en gemensam reservation av företrädarna  för
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Folkpartiet  kritiserar  de  inriktningen  av
arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken. De fyra
partierna pekar på att det är över 700 000 personer
som saknar ett riktigt arbete eller som vill arbeta
mer. Sysselsättningsgraden är lägre, och den öppna
arbetslösheten   och   antalet  deltagare  i
arbetsmarknadspolitiska program högre, än för tio år
sedan. Regeringens arbetsmarknadspolitik har i högre
grad varit inriktad på att dölja arbetslöshet än på
den så viktiga matchningen på arbetsmarknaden och på
att göra arbetssökande bättre förberedda för en
föränderlig arbetsmarknad. Trots hög arbetslöshet
råder det brist på arbetskraft i vissa branscher och
områden och de regionala skillnaderna är stora.
Många invandrare, funktionshindrade och äldre står
utanför arbetsmarknaden. Tillväxtfrämjande åtgärder
måste  med  kraft  sättas  in  för  att  öka
sysselsättningen och arbetskraftsutbudet.

Incitamenten för att arbeta och utbilda sig måste
öka. Arbetsmarknadspolitiken måste moderniseras och
anpassas till varierande förhållanden ute i landet.
Arbetsförmedlingen måste bli effektivare och ha ett
mer    tillväxtinriktat    arbetssätt.   De
arbetsmarknadspolitiska insatserna bör inriktas mot
bristyrkesutbildningar    och    meningsfulla
yrkesinriktade             utbildningar.
Arbetslöshetsförsäkringen skall vara allmän  och
obligatorisk med en högre grad av egenfinansiering.
Arbetsrättsliga regleringar som skapar problem för
nytillträdande på arbetsmarknaden men också för
bl.a.  småföretagen  måste  undanröjas.  Det
förebyggande arbetet mot ohälsa i arbetslivet måste
bli mer inriktat mot individen och villkoren i
arbetslivet bör göras mer flexibla.
I en annan reservation anser de fyra partierna med
anledning  av  regeringens skrivelse  om  AMV:s
organisation att det  är  nödvändigt att ändra
myndighetsstrukturen från grunden. Myndigheten bör
ges  en förhållandevis liten organisation, vars
verksamhet i möjligaste mån bör begränsas till
myndighetsutövning, resursfördelning och upphandling
av utbildningar. Arbetsmarknadsmyndigheten bör ha
ett ansvar för att förmedlingsverksamhet bedrivs i
hela landet.
Totalt  har  14  reservationer och ett antal
särskilda yttranden avgivits i ärendet.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Allmän inriktning av politiken

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:A206
yrkandena 1-3, 2001/02:A259 yrkandena 1 och 3,
2001/02:A267   yrkande   2,   2001/02:A294,
2001/02:A323 yrkandena 1-3 och 4 i denna del,
2001/02:A331,   2001/02:A341,   2001/02:A343,
2001/02:A367  yrkandena  1,  2,  26 och 35,
2001/02:A381 i denna del, 2001/02:A382 yrkande 4
i denna del, 2001/02:A389 yrkandena 2, 3, 5-8,
10, 11, 13, 17, 21 och 27, 2001/02:A391 yrkandena
1 och 4, 2001/02:N267 yrkande 16, 2001/02:N315
yrkande 11, 2001/02:N370 yrkande 9, 2001/02:Sf400
yrkande 3 i denna del och 2001/02:Bo323 yrkande
5.
Reservation 1 (m, kd, c, fp)

2. Riksdagens revisorers förslag om
otraditionella medel inom
arbetsmarknadspolitiken

Riksdagen avslår dels Riksdagens revisorers
förslag 2000/01:RR7, dels motionerna 2000/01:A9,
2000/01:A10  yrkande  1  i  denna  del  och
2000/01:A11.
Reservation 2 (m, kd)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)

3. Myndighetsledning inom AMV

Riksdagen avslår motion 2000/01:A22.
Reservation 5 (m)

4. Förändringar avseende AMS

Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:A20,
2000/01:A21,  2001/02:A281  yrkandena  1-5,
2001/02:A323 yrkande 4 i denna del, 2001/02:A389
yrkande 1, 2001/02:Sf400 yrkande 3 i denna del
och  2001/02:So637  yrkande  9.  Regeringens
skrivelse  2000/01:142  Arbetsmarknadsverkets
organisation läggs till handlingarna.
Reservation 6 (m, kd, c, fp)

5. Decentralisering av
arbetsmarknadspolitiken m.m.

Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:A10
yrkandena 1 i denna  del,  2  och  3 samt
2000/01:A19.
Reservation 7 (c)

6. Regionala kompetensråd

Riksdagen avslår motion 2001/02:A291.

7. Mål för politikområdet
Arbetsmarknadspolitik

Riksdagen avslår motion 2001/02:A384 yrkande
14.

Reservation 8 (m)

8. Kreditering på skattekonto

Riksdagen avslår motion 2001/02:Sk471 yrkande
38.
Reservation 9 (m)

9. Pendlingsbidrag

Riksdagen godkänner regeringens förslag att
införa ett pendlingsbidrag för veckopendling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4
punkt 6 och avslår motion 2001/02:N31 yrkande 10.
Reservation 10 (m, kd)

10. Friår

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:A220
yrkande  10,  2001/02:A367  yrkande  13  och
2001/02:A385 yrkande 1.

11. Åtgärder för att förbättra
arbetsmarknaden för arbetshandikappade

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:A227
yrkande 3, 2001/02:A259 yrkande 4, 2001/02:A310
yrkandena 1 och 2, 2001/02:A311, 2001/02:A336,
2001/02:A340,   2001/02:A348,   2001/02:A362,
2001/02:A367 yrkande 18, 2001/02:A389 yrkandena
22 och 23 samt 2001/02:So240 yrkande 4.
Reservation 11 (kd, c, fp)

12. Översyn av Samhall

Riksdagen  avslår  motionerna  2001/02:A332,
2001/02:A347,  2001/02:A367  yrkande  19  och
2001/02:A389 yrkande 24.
Reservation 12 (kd, c, fp)

13. Anslag på utgiftsområde 13 för 2002

a) Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Riksdagen godkänner att 15 210 000
kronor av inflytande
arbetsmarknadsavgifter enligt lagen (2000:981) om
fördelning av socialavgifter får användas för
tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2001/02:1
utgiftsområde 13 punkt 3 med den ändringen att
godkännandet skall avse arbetsmarknadsavgifter
enligt den ovannämnda lagen.

b) Bemyndigande beträffande anslaget 22:2

Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2002, i fråga om
ramanslaget    22:2    Bidrag    till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda  åtaganden  innebär utgifter om högst
4 000 000 000 kronor under åren 2003-2005. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2001/02:1
utgiftsområde 13 punkt 4.

c) Ändring i 2 § lagen om arbetsmarknadspolitiska
program

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen
(2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program med
de ändringar som framgår av bilaga 4. Därmed
bifaller riksdagen delvis proposition 2001/02:1
utgiftsområde 13 punkt 1 och  avslår motion
2001/02:A367 yrkande 8 i denna del.

d) Ändring i 4 § lagen om arbetsmarknadspolitiska
program

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program enligt bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1
utgiftsområde 13 punkt 2.

e) Bemyndigande beträffande anslaget 22:3

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om
ramanslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning
och  övriga  kostnader,  ingå  ekonomiska
förpliktelser som  inklusive  tidigare gjorda
åtaganden innebär utgifter om högst 3 000 000 000
kronor under åren 2003-2005. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 13
punkt 5.

f) Bemyndigande beträffande anslaget 22:4

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om
ramanslaget  22:4  Särskilda  insatser  för
arbetshandikappade, ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär
utgifter om högst 6 000 000 000 kronor under åren
2003-2005. Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 6.

g) Bemyndigande beträffande anslaget 22:6

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om
ramanslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för
perioden 2000-2006, ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär
utgifter om högst 4 000 000 000 kronor under åren
2003-2008. Därmed bifaller riksdagen proposition
2001/02:1 utgiftsområde 13 punkt 7.

h) Anvisning av anslag under Utgiftsområde 13

Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
enligt vad som framgår av bilaga 2. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2001/02:1
Utgiftsområde  13 punkt 8 och avslår motion
2001/02:A384 yrkande 7.
i) Motionsyrkanden om budgetförslagen för år 2002
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna i
efterföljande förteckning.

14. Mål för politikområde Arbetsliv m.m.

 Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A335 och
2001/02:A384 yrkande 25.
Reservation 13 (m)

15. Upphävande av lagen om vissa avvikelser
från semesterlagen

 Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om upphävande av lagen (1990:631) om avvikelser
från  vissa  bestämmelser  i  semesterlagen
(1977:480)  enligt bilaga 3. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 14
punkt 1.

16. Ändring i lagen om utstationering av
arbetstagare

 Riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1999:678) om utstationering
av arbetstagare enligt bilaga 3. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 14
punkt 2.

17. Målet för politikområde
Jämställdhetspolitik

 Riksdagen avslår motion 2001/02:A384 yrkande
26.
Reservation 14 (m)

18. Anslag på utgiftsområde 14 för 2002

 a) Bemyndigande beträffande anslaget 23:2

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om
ramanslaget  23:2  Arbetslivsinstitutet,  ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
åtaganden medför utgifter om högst 100 000 000
kronor under åren 2003-2005. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 14
punkt 3.

b) Anvisning av anslag under Utgiftsområde 14

Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv
enligt vad som framgår av bilaga 2. Därmed
bifaller  riksdagen  proposition  2001/02:1
Utgiftsområde  14 punkt 4 och avslår motion
2001/02:A384 yrkande 15.

c) Motionsyrkanden om budgetförslagen för år 2002

Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna i
efterföljande förteckning.


Stockholm den 29 november 2001På arbetsmarknadsutskottets vägnar


Sven-Erik Österberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sven-
Erik Österberg (s), Hans Andersson (v), Margareta
Andersson (c)*, Mikael Odenberg (m)*, Björn Kaaling
(s), Martin Nilsson (s), Stefan Attefall (kd)*, Kent
Olsson (m)*, Laila Bjurling (s), Patrik Norinder
(m)*, Kristina Zakrisson (s), Camilla Sköld Jansson
(v), Maria Larsson (kd)*, Henrik Westman (m)*,
Barbro Feltzing (mp), Elver Jonsson (fp)* och Anders
Karlsson (s).

*Deltar inte i förslaget till riksdagsbeslut såvitt
avser förslagspunkterna 13 och 18.

Förteckning över  av  utskottet i punkt 13 i)
avstyrkta motionsyrkanden (UO13)
-----------------------------------------------------
Motion   Motionärer          Yrkande
-----------------------------------------------------
Fördelning på utgiftsområden
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader
-----------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)  9 och 36 i
denna del
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)  5 och 8
-----------------------------------------------------
2001/02:A389Elver Jonsson m.fl. (fp)   28 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:Fi294Lars Leijonborg m.fl. (fp) 16 i denna
del
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd
-----------------------------------------------------
2001/02:A251Maria Larsson m.fl. (kd)   1 och 2
-----------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)  36 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   1-3 och 4 i
denna del
-----------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)  1, 2 och 9
-----------------------------------------------------
2001/02:A389Elver Jonsson m.fl. (fp)   28 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:Fi294Lars Leijonborg m.fl. (fp) 16 i denna
del
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning och
övriga kostnader
-----------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)  6, 8 i
denna del,
12, 16 och
36 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)  4 och 10
-----------------------------------------------------
2001/02:A389Elver Jonsson m.fl. (fp)   28 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:Fi294Lars Leijonborg m.fl. (fp) 16 i denna
del
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:4 Särskilda
insatser         för
arbetshandikappade
-----------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)  36 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A389Elver Jonsson m.fl. (fp)   28 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:Fi294Lars Leijonborg m.fl. (fp) 16 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:Kr417Inger Davidson m.fl. (kd)  6
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:5 Rådet för
Europeiska  socialfonden i
Sverige
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:6 Europeiska
socialfonden   m.m.  för
perioden 2000-2006
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:7 Institutet för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)  6 och 11
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:8 Bidrag till
administration      av
grundbelopp
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)  12
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:9 Bidrag till
Samhall AB
-----------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)  36 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
Anslaget 22:10 Bidrag till
Stiftelsen    Utbildning
Nordkalotten
-----------------------------------------------------
2001/02:A382Margareta Andersson (c)   4 i denna
del
-----------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)  13
-----------------------------------------------------
Förteckning  över  av utskottet i punkt 18 c)
avstyrkta motionsyrkanden (UO14)
-------------------------------------------------------
Motion  Motionärer            Yrkande
-------------------------------------------------------
Fördelning på utgiftsområden
-------------------------------------------------------
2001/02:A381Margareta Andersson (c)    i denna del
-------------------------------------------------------
Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket
-------------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)   33 och 36 i
denna del
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   16
-------------------------------------------------------
2000/01:A381Margareta Andersson m.fl (c)  i denna del
-------------------------------------------------------
Anslaget 23:2
Arbetslivsinstitutet
-------------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)   34 och 36 i
denna del
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   17
-------------------------------------------------------
Anslaget 23:3 Särskilda
utbildningsinsatser m.m.
-------------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)   36 i denna
del
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   18
-------------------------------------------------------
Anslaget 23:4 Arbetsdomstolen
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   19
-------------------------------------------------------
Anslaget 23:7 Ombudsmannen mot
diskriminering  på  grund av
sexuell läggning (HomO)
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   20 och 24 i
denna del
-------------------------------------------------------
Anslaget 23:8
Medlingsinstitutet
-------------------------------------------------------
2001/02:A367Stefan Attefall m.fl. (kd)   36 i denna
del
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   21
-------------------------------------------------------
Anslaget 24:1
Jämställdhetsombudsmannen
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   22 och 24 i
denna del
-------------------------------------------------------
Anslaget 24:2 Särskilda
jämställdhetsåtgärder
-------------------------------------------------------
2001/02:A384Mikael Odenberg m.fl. (m)   23
-------------------------------------------------------

2001/02

AU1


Redogörelse för ärendetI detta ärende behandlas regeringens budgetproposition
2001/02:1  volym  7  avseende  utgiftsområdena  13
Arbetsmarknad  och  14  Arbetsliv  jämte  113
motionsyrkanden som är väckta  under den allmänna
motionstiden. Arbetsmarknadsutskottet har i år valt att
begränsa budgetbetänkandet till att, vid sidan om
inriktningen av politiken, i huvudsak behandla strikt
budgetrelaterade  frågor.  AU1  är därmed ett mer
begränsat betänkande än föregående år.  Frågor om
arbetsmarknadspolitiska            program,
arbetslöshetsförsäkring,   särskilda  grupper  på
arbetsmarknaden,   arbetsmiljö,   arbetstid   och
jämställdhet kommer i stället att tas upp i särskilda
betänkanden under våren.

I ärendet behandlas också Riksdagens  revisorers
förslag om otraditionella medel (2000/01:RR7)  och
regeringens  skrivelse  (skr.  2000/01:142)  om
Arbetsmarknadsverkets organisation med motioner som
väckts  med  anledning  av  förslaget  respektive
skrivelsen.  Utskottet  behandlar  också  ett till
arbetsmarknadsutskottet   överlämnat   yrkande  i
regeringens  proposition 2001/02:4 En politik  för
tillväxt och livskraft  i hela landet, jämte ett
motionsyrkande.
Utskottets överväganden1. Allmänna frågor


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner det förslag till
allmän inriktning av politiken som regeringen
redovisar  i  budgetpropositionen.  Förslaget
bygger  på  en  överenskommelse   mellan
Socialdemokraterna,   Vänsterpartiet   och
Miljöpartiet  de gröna. Riksdagen avslår de
förslag som förs fram i motionerna. Jämför
reservation 1 (m, kd, c, fp).

Propositionen


De   arbetsmarknadspolitiska   insatserna   skall
koncentreras till att effektivt matcha arbetssökande
mot lediga platser och insatser för att motverka
flaskhalsar samt stödja dem som har svårast att få
arbete.  Insatserna  skall präglas av respekt för
individen, rättstrygghet och en tydligare arbets- och
kompetenslinje.

Att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten är
en  prioriterad  uppgift  och  målet  är  full
sysselsättning. På vägen mot full sysselsättning satte
regeringen 1998 även upp delmålet om att andelen
reguljärt sysselsatta mellan 20 och 64 år skulle öka
från dåvarande knappa 75 % till 80 % 2004. En fortsatt
låg arbetslöshet och en ökning av sysselsättningen är
också viktiga medel för att uppnå regeringens mål att
halvera antalet socialbidragstagare. Målet om 80 %
ligger inom räckhåll.
I dag utvecklas  arbetslöshet och sysselsättning
ojämnt mellan olika regioner och olika grupper av
människor. För att möta detta måste alla människors
erfarenhet, kompetens och vilja att arbeta tas till
vara. Sysselsättningen måste fortsätta att öka och alla
människor måste få möjlighet att ta del av de nya
jobben.
Arbets- och kompetenslinjen är grunden i den svenska
arbetslivs- och arbetsmarknadspolitiken. För att främja
en snabb tillsättning av lediga platser och motverka
långtidsarbetslöshet   och   utslagning   från
arbetsmarknaden  prioriteras  aktiva insatser  före
passivt understöd. Det innebär att  de  som  har
svårigheter att få eller behålla ett arbete i första
hand  skall  erbjudas  utbildning  eller  andra
kompetenshöjande insatser för att öka sina möjligheter
till anställning. Dessa insatser tillsammans med en
effektiv platsförmedling förbättrar arbetsmarknadens
funktionssätt och motverkar därigenom flaskhalsar.
Insatserna måste i än större utsträckning än tidigare
inriktas på ett effektivt platsförmedlingsarbete och
insatser inom ramen för aktivitetsgarantin för grupper
som har svårast att få  ett  arbete.  Förstärkta
arbetsgivarkontakter   är   viktiga   såväl   i
platsförmedlingsarbetet   som  inom  ramen  för
aktivitetsgarantin. Den könsuppdelade arbetsmarknaden
skall  motverkas  och mångfalden  i  den  svenska
arbetskraften skall bättre tas till vara. Inlåsnings-
samt undanträngningseffekter och konkurrenssnedvridning
i  de  arbetsmarknadspolitiska  programmen  skall
motverkas.    Arbetsgivarnas    missbruk    av
arbetsmarknadspolitiska  program  måste  kraftfullt
åtgärdas. En viktig uppgift  är  också att skapa
förutsättningar för en fortsatt god tillväxt genom
insatser som ökar arbetskraftsutbudet.
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor är
ett grundläggande och självklart mål i regeringens
politik. Det handlar framför allt om att ha ett
helhetsperspektiv och att säkerställa en samverkan
mellan   de   olika  verksamhetsområdena   inom
arbetslivspolitiken.  En  god  och  utvecklande
arbetsmiljö, kunskap och kompetens i arbetslivet, en
arbetsrättspolitik som skapar trygghet, flexibilitet
och delaktighet, mångfald,  jämställdhet och icke-
diskriminering samt arbetsfred och  lönebildning i
samhällsekonomisk balans ger tillsammans en god grund
för tillväxt, sysselsättning och ett konkurrenskraftigt
näringsliv. Därmed skapas också ett arbetsliv där den
enskilde individen känner trygghet, tillfredsställelse
och behåller sin hälsa.
Jämställdhetspolitikens inriktning på utvecklings-
och förändringsarbete i syfte att främja jämställdhet
mellan kvinnor och män ligger fast. Ett intensifierat
arbete med att vidareutveckla metoder och strategier
för att införliva ett jämställdhetsperspektiv inom
andra politikområden har inletts under 2001.
Arbetsmarknaden och arbetslivet är centrala områden
för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsombudsmannen,
JämO, såväl som övriga myndigheter på arbetsmarknads-,
arbetslivs-  och  utbildningsområdet utgör  viktiga
instrument för att bekämpa  löneskillnader  mellan
kvinnor  och  män,  motverka  den  könsuppdelade
arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för människor
att kombinera arbete och familjeliv. Skärpningen av
jämställdhetslagen som trädde i kraft i januari 2001
innebär att regeringen söker nya lösningar för att
förverkliga jämställdhet i arbetslivet.

Motioner


Oppositionspartiernas alternativ till inriktningen
av politiken

Moderaterna lämnar i sin motioner A323 (yrk. 1-3 och 4
i denna del), A391 (yrk. 1 och 4) och N315 (yrk. 11)
sin syn på arbetsmarknadspolitiken. Ett samhällsklimat
som stimulerar arbete och kunskap måste skapas. Det
skall löna sig att arbeta och driva företag. Skatten på
arbete och kunskap bör sänkas för alla. Utbildning
måste prioriteras i alla led från grundskola till
kontinuerlig  vidareutbildning.   Fastighetsskatten
motverkar den ekonomiska tillväxten och bör på sikt
avskaffas. Reglerna som omgärdar start och drift av
företag måste förenklas och antalet regler minskas.

Lönebildning bör ske lokalt. Individuella  löner
belönar  mer  direkt  de anställdas kunskaper och
arbetsresultat. Det måste  bli  enklare bl.a. att
anställa  fler  medarbetare.  Arbetsrätten  måste
moderniseras  och  anpassas  efter  internationell
verksamhet. De stelbenta  turordningsreglerna måste
avskaffas. De anställda och arbetsgivarna skall genom
förhandlingar komma överens om arbetstidens längd och
utformning. Det skall vara lönt för den enskilde att
arbeta mer och alla skall ha råd att arbeta mindre.
Moderaterna vill förbättra den enskildes drivkrafter
för att söka och acceptera även lägre betalda arbeten.
Den svenska arbetsmarknaden är tudelad. I vissa
regioner sjunker den officiella arbetslösheten relativt
snabbt, medan den i andra delar av landet bara minskar
marginellt.  Arbetslösheten  är  mycket  hög bland
arbetshandikappade och bland invandrare. Sjukfrånvaron
ökar  liksom  antalet  förtidspensioneringar.  Den
geografiska och sociala rörligheten måste öka liksom
rörligheten mellan olika branscher och företag.
Arbetsmarknadspolitiken måste  läggas om för att
uppmuntra  arbetslinjen  fullt  ut och  möjliggöra
individuella lösningar. Den enskilde måste få ett ökat
inflytande över vilken utbildning eller aktivitet han
eller hon vill satsa på. Åtgärder som leder till nya
arbeten måste prioriteras framför tillfälliga lösningar
med bidrag och meningslös  terapiverksamhet. Olika
arbetsmarknadsåtgärder  som  innebär  subventionerad
sysselsättning slår ut ordinarie  arbetstillfällen.
Sådana undanträngningseffekter måste motverkas. Flera
av de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
- liksom aktivitetsgarantin - bör slopas till förmån
för mer individuellt inriktade insatser. Utbildning av
olika  slag  bör utgöra den dominerande insatsen.
Insatserna skall vara oberoende av om den arbetslöse
uppbär arbetslöshetsersättning eller socialbidrag.
Den  nuvarande  arbetslöshetsförsäkringen  måste
reformeras.  Försäkringen  skall  vara  allmän och
obligatorisk  för  alla arbetstagare som uppfyller
försäkringens villkor. Arbetslöshetsförsäkringen skall
vara en omställningsförsäkring och ersättning utgå
endast 300 ersättningsdagar. En övergångslösning mellan
en strikt bortre parentes och socialbidrag måste dock
prövas. Ett bättre försäkringsmässigt  samband bör
skapas  genom  en  utökad  självfinansiering.  En
försäkringspremie,  vars  storlek  relateras  till
månadslönen, bör ersätta dagens fasta avgifter till a-
kassorna. De nuvarande arbetslöshetsförsäkringarna bör
upplösas    och    Riksförsäkringsverket   och
försäkringskassorna överta hela ansvaret för den nya
arbetslöshetsförsäkringen. Det gör det möjligt att
slopa  huvuddelen  av  de  regel-,  kontroll- och
sanktionssystem som regeringen har tvingats att införa.
Kristdemokraterna ger sin syn på inriktningen av
arbetsmarknadspolitiken i motionerna A367 (yrk. 1, 2,
26 och 35) och N370 (yrk. 9). Full sysselsättning är
ett viktigt politiskt mål. En förutsättning för att
målet skall uppnås är att det svenska näringslivets
konkurrenskraft upprätthålls gentemot omvärlden. En
långsiktig och stabil ekonomisk politik i samspel med
en aktiv arbetsmarknadspolitik är nödvändig för att
skapa ett gott samhälle där alla får möjlighet att
delta i samhällsbyggandet. Ett arbete är för de flesta
av   största   vikt   för  god  livskvalitet.
Subsidiaritetsprincipen måste  vara  en  grund för
arbetsmarknadspolitiken. Samhällets insatser skall vara
stödjande när så krävs, dock utan att skada den
ordinarie  arbetsmarknaden. Företagsdemokratin skall
vara utformad så att såväl kapital som arbetsinsats
berättigar  till inflytande och medbestämmanderätt.
Arbetsmarknadens parter bör eftersträva flexibilitet
vad gäller löner till ungdomar. Individuella löneavtal
bör underlättas.
Kristdemokraterna är kritiska till  att  det  i
budgetpropositionen, som partiet uttrycker det, blandas
friskt mellan mål, övergripande mål, uppgifter och
verksamhetsmål  för  arbetsmarknadspolitiken.  Bara
verksamhetsmålen har utformats som kvantitativa mål att
mäta  och  följa  upp.  Regeringen  bör  se över
målbeskrivningen för arbetsmarknadspolitiken och göra
delmål  mätbara.  Målen  skall  inte  detaljstyra
verksamheter i deras val av metoder (yrk. 2).
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste ses över.
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder skall prioriteras framför
passivt  kontantstöd.  Långtidsarbetslöshet  skall
bekämpas kraftfullt. Ett utvecklat lärlingssystem bör
finnas.   Flaskhalsar   måste  undanröjas   och
arbetsmarknadsutbildningen samordnas med det reguljära
utbildningssystemet. Kommuner, arbetsförmedlingar och
försäkringskassorna bör samverka.
Den statliga arbetsförmedlingen bör ha nära kontakter
med näringslivet och vara aktiv och uppsökande för att
hjälpa  äldre  och  långtidsarbetslösa.  Privata
arbetsförmedlingar bör uppmuntras och bemanningsföretag
utnyttjas för att minska arbetslösheten.
Arbetslöshetsförsäkringen  bör  vara  allmän  och
obligatorisk  och finansieras med egenavgifter och
arbetsgivaravgifter.
Arbetsrätten bör  göras mer flexibel och bättre
anpassad till de mindre företagens situation.
Aktiva åtgärder bör vidtas  för  att bryta den
könssegregerade  arbetsmarknaden.  Lika  lön  för
likvärdigt arbete och  jämställda  lönevillkor för
kvinnor  och  män  skall gälla. Diskriminering  i
arbetslivet skall motarbetas med väl fungerande lagar.
Det  finns  också  ett  behov  av  ett  samlat
ombudsmannaämbete  för  diskrimineringsfrågor,  med
riksdagen som huvudman. Stat och kommun bör föregå med
gott exempel bl.a. när det  gäller  att anställa
människor  med  funktionshinder, äldre arbetskraft,
invandrare  och  personer  som  är  i  behov  av
rehabilitering.  Mobbning  på  arbetsplatsen  skall
bekämpas.  Stora  ansträngningar  bör  vidtas  på
arbetsmiljöområdet för att anpassa lokaler, maskiner
och  utrustning, arbetsuppgifter,  arbetstempo  och
arbetstider  till  de  anställdas  behov  och
förutsättningar. Små enheter skall eftersträvas där
människor kan överblicka sin arbetssituation och där
goda personliga  relationer med arbetskamrater kan
utvecklas.
Ökad flexibilitet inom arbetsmarknadsområdet, lägre
löneskatter, förbättringar i  företagsklimatet samt
satsning på tjänstesektorn är några huvudpunkter i de
gemensamma program som upprättats inom EU. Regeringen
har inte tagit till sig de förslag som medlemsländerna
enats om på dessa områden. Regeringen bör snarast
revidera sin handlingsplan  med  anledning av EG-
kommissionens riktlinjer för sysselsättningen. Sverige
bör också betona vikten av att subsidiaritetsprincipen
tillämpas konsekvent i EU.

Centerpartiet anför följande i motionerna A259 (yrk. 1
och 3), A381 i denna del och A382 (yrk. 4 i denna del)
om  inriktningen av politiken.  Möjligheterna  att
försörja sig själv genom eget arbete är av stor
betydelse  för  den enskilde individen. Framtidens
arbetsmarknad skall syfta till att stärka enskildas
självbestämmande genom att öka möjligheter till egen
försörjning och till att skapa en god livskvalitet.

Arbetsmarknadspolitiken bör inriktas på tre spår till
arbete.  Rätten  till  grundläggande  utbildning,
högkvalitativa      yrkesutbildningar     och
övergångsarbetsmarknader.
Det måste löna sig att arbeta. Centerpartiet hänvisar
till andra motioner partiet  väckt och menar att
politiken skall syfta till att öka incitamenten för den
enskilde att ta ett arbete, öka sitt självbestämmande
och höja sin livskvalitet. Reformerna bidrar till en
ökad  livskraft  och företagsamhet i hela landet.
Skattesänkningar   och   en   sänkning   av
arbetsgivaravgifterna föreslås.  Riskkapitalmarknaden
breddas för att fler företag skall ges möjlighet att
växa. Den sociala tryggheten för företag ökar genom
förändringar      i     föräldraförsäkringen.
Arbetsmarknadspolitiken  bör decentraliseras och en
friare användning av de arbetsmarknadspolitiska medlen
bör medges.
Ett livslångt lärande ger människor trygghet på
arbetsmarknaden. Det måste startas fler företag och
befintliga företag måste ges möjlighet att växa. En
välutbyggd  infrastruktur  underlättar  företagande,
vidgar de lokala arbetsmarknaderna och underlättar för
människor att ta sig till och från arbetet.

Folkpartiet förordar i sina motioner A389 (yrk. 2, 3,
5-8, 10, 11, 13, 17, 21 och 27) och N267 (yrk. 16)
följande     inriktning    av    politiken.
Arbetsmarknadspolitikens  grundsyfte måste vara att
förstärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden
så att de kan få ett nytt jobb så snart som möjligt
efter  arbetslöshetens  inträdande.  En  effektiv
arbetsmarknadspolitik  måste finnas i hela landet.
Arbetsmarknadspolitiken kan aldrig ensam skapa nya
arbetstillfällen. Arbetsmarknadspolitiken vilar på tre
ben; en offensiv arbetsmarknadspolitik riktad mot den
enskilde, en näringslivspolitik för fler arbeten genom
företagande och en ekonomisk politik för sunda och
sanerade statsfinanser.

Utgångspunkten är att den enskilde individen står i
centrum. Arbetsmarknadspolitiken måste bygga på tilltro
till individen. Folkpartiet kaller det "den djupa
arbetsmarknadspolitiken".
Det måste vara mindre krångligt att starta och driva
företag. Skattesänkningar, anpassning av arbetsrätten
för småföretagare och regelförenklingar av olika slag
föreslås.
Arbetsmarknadspolitiken är och förblir en statlig
angelägenhet. Kommunal arbetsmarknadspolitik riskerar
att tränga undan riktiga arbeten.
Ett arbete har inte bara betydelse för den enskildes
ekonomi. Arbetet har också ett betydelsefullt socialt
värde. Detta är extra viktigt för arbetshandikappade.
Deras ställning är utsatt, och Folkpartiet förordar
därför  extra  satsningar  på  lönebidrag  och
anställningsstöd för människor med funktionshinder.
Arbetsmarknaden måste breddas genom att fler kommer i
arbete. Annars finns det risk för att flaskhalsar och
ökad regional obalans uppstår. Oacceptabelt många är
långtidsarbetslösa. Åtgärderna skall i huvudsak vara
inriktade på utbildningsinsatser så att arbetskraftens
kompetens kan  höjas.  Sysselsättningen  måste öka
markant. Politiken måste föras på ett sådant sätt som
stimulerar till fler arbetstillfällen i tjänstesektorn.
Politiken måste  också  underlätta  geografisk och
yrkesmässig rörlighet. All kraft måste läggas ned för
att  motverka  långa  tider  utan  arbete.  De
långtidsarbetslösa riskerar annars  att komma allt
längre ifrån arbetsmarknaden.
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna  bör  kunna
privatiseras  och genomföras av andra aktörer som
utbildningsföretag, komvux, folkhögskolor m.m. Detta
gäller främst yrkesutbildningar.
Arbetslöshetsförsäkringen  bör  omfatta  alla  på
arbetsmarknaden.  Den  skall  utformas  som  en
omställningsförsäkring med tidsbegränsad  ersättning
baserad på inkomstbortfall för alla dem som arbetat
under en viss tid. Ersättningen bör motsvara 80 % av
inkomstbortfallet upp till en viss nivå. Ersättningen
skall successivt trappas ned. För utförsäkrade bör ett
efterskydd finnas som visserligen ger lägre ersättning
än arbetslöshetsförsäkringen men som inte påverkas av
t.ex. besparingar eller fastighetsinnehav.
Det traditionella könsmönstret på arbetsmarknaden
måste luckras upp så att kvinnor söker sig till
traditionellt  mansdominerade  yrken  och  tvärtom.
Regeringen  bör  vidta åtgärder för att bryta de
offentliga monopolen och ta fram en plan för att bryta
det traditionella könsmönstret.
Strukturomvandlingen i näringslivet ställer stora
krav på arbetskraftens kompetens. Det bör vara möjligt
att mitt i livet ta ett friår för att fortbilda sig.
Ett  sådant  friår   skulle  finansieras  via
pensionssystemet.
I Folkpartiets motion Sf400 (yrk. 3 i denna del) om
integration tas frågor om invandrarnas  besvärliga
situation på arbetsmarknaden upp. De förslag som lämnas
i motionen överensstämmer i stora drag med de förslag
som lämnas i den arbetsmarknadspolitiska motionen A389.

Övriga motioner

Vänsterpartiet aktualiserar sysselsättningsmålet i sin
motion A267 (yrk.  2).  Enligt  motionärerna  bör
regeringen omedelbart tillsätta en utredning som under
våren 2002 skall föreslå vilka kompletterande insatser
som  krävs  för att nå  målet  om  en  reguljär
sysselsättningsgrad på 80 % år 2004.

Krister Örnfjäder och Ann-Marie Fagerström (båda s)
anser i motion A341 att insatser måste vidtas för att
minska arbetslösheten bland "kommunalare".

I motion A343 anför Göte Wahlström m.fl. (alla s) att
det behövs kraftfulla åtgärder för att kommuner och
landsting skall klara det framtida personalbehovet.
Lika angeläget är det att arbetsmarknaden förändras så
att människors vilja till utbildning och arbete inom
vård- och omsorgsområdet stimuleras.

Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (båda s) pläderar
i motion A294 för att staten på olika sätt skall bidra
till  ett ökat antal  arbetstillfällen  och  ökad
sysselsättning på landsbygden.

Ola Rask (s) påtalar i motion A331 vikten av att
särskilt uppmärksamma hur sysselsättningsgraden för
utsatta grupper utvecklas efter att målet om 80 % i
arbete eller studier har uppnåtts i riket.

Ulla-Britt Hagström (kd) tar upp frågor om incitament
för arbetskraftsinvandring till Sverige i motion A206
(yrk. 1-3).

Karin Pilsäter m.fl. (fp) anför i motion Bo323 (yrk. 5)
att de sociala faktorer som leder till segregation i
storstadsområdena i hög grad drabbar personer med
utländsk bakgrund. Det långvariga socialbidragsberoende
som många har måste ersättas med möjligheter till egen
försörjning genom arbete och företagande.


Arbetsmarknadsutskottets syn på den allmänna
inriktningen av politiken m.m.


Arbetsmarknadsläget

Riksdagen har nyligen fastställt utgiftsramar m.m.
för år åren 2002-2004. Finansutskottet anförde i det
betänkande som låg till grund för beslutet bl.a.
följande (bet. 2001/02:FiU1):
Det  finns  en mycket stor osäkerhet  om  den
internationella       konjunkturutvecklingen.
Tillväxttakten förväntas sjunka under de närmsta
åren, efter de senaste årens höga tillväxttal.
Avmattningen internationellt, som tilltagit under
våren och sommaren, slår mot den svenska industrin
och mot exporten av svenska varor och tjänster. Även
tillväxttakten i hushållens konsumtion avtar en del
till följd av bl.a. konjunkturavmattningen, en lägre
sysselsättningstillväxt,  låga  aktiekurser  och
minskad optimism om den ekonomiska framtiden.

Enligt AMS kvartalsrapport för tredje kvartalet i år är
konjunkturdämpningens effekter än så länge begränsade
på  den  svenska  arbetsmarknaden. Efterfrågan  på
arbetskraft   har  försvagats   samtidigt   som
arbetslöshetens nedgång visar tecken på utplaning.
Andelen sysselsatta av hela befolkningen i åldrarna
20-64 år uppgick under det tredje kvartalet 2001 till
79,5 % i genomsnitt, att jämföra med 78,5 % under
tredje kvartalet i fjol. Sysselsättningsökningen har
till  största  delen  fortsatt  att  ske  inom
tjänstesektorn.  Däremot  har sysselsättningen inom
industrin minskat. AMS noterar  en  försvagning i
efterfrågan på arbetskraft. Särskilt markant är att
antalet   nyanmälda   platser   minskat   inom
verkstadsindustrin.

Enligt AMS månadsstatistik för oktober år var den
öppna arbetslösheten i slutet av oktober 3,9 % av
arbetskraften, jämfört med 4,0 % vid samma tid förra
året. I absoluta tal ökade dock arbetslösheten med 1
000 personer under nämnda period. Antalet ungdomar i
åldrarna 20-24 som är öppet  arbetslösa  eller i
arbetsmarknadspolitiska program har ökat med 3 000
personer till

38  000  sedan  i oktober förra året. 6,4 % av
arbetskraften var arbetslös eller deltog i program -
jämfört med 7 % förra året. Andelen i program och öppen
arbetslöshet har sjunkit i samtliga län det senaste
året, och var högst i Norrbottens län med 12,1 % och
lägst i Stockholm med 3,2 %.

Under oktober månad varslades 9 000 personer om
uppsägning. Hittills i år har 53 000 personer varslats,
vilket enligt AMS kan jämföras med Asienkrisen år 1996.
Det är 6 000 fler än i oktober förra året. Varslen
drabbar främst tillverkningsindustrin. Drygt 80 % av
dem som varslas är män. Färre platser anmäls nu till
arbetsförmedlingen än tidigare. Bland de näringsgrenar
där den procentuella nedgången är som störst återfinns
verkstadsindustri och övrig tillverkningsindustri.
SCB:s AKU-undersökningar för oktober månad visar att
den sysselsättningsökning som noterats sedan lång tid
nu tycks ha upphört. Mellan september och oktober i år
var antalet  sysselsatta oförändrat, medan antalet
arbetslösa ökade. Arbetskraften uppgick i oktober till
4,4 miljoner personer eller 77,9 % av befolkningen i
åldersgruppen 16-64 år. Det är en ökning med 41 000
jämfört med året innan. Under oktober månad var 78,2 %
av befolkningen i åldrarna 20-64 år sysselsatt på den
reguljära arbetsmarknaden.
TCO:s  platsannonsindex för november  månad  som
publicerades i dagarna visar en kraftig nedgång av
antalet lediga arbeten. Under perioden augusti-oktober
var minskningen hela 37 %. Enligt TCO vänder sig de
orubricerade annonserna  i  stor utsträckning till
tjänstemän och där är nedgången högst påtaglig. TCO
menar att antalet annonser är ett tidigt tecken på en
trögare  arbetsmarknad.  Det  innebär  inte  att
arbetslösheten ökar utan indikerar att det blir svårare
att byta jobb.
Även arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande till
finansutskottet  om  ramarna (2001/02:AU1y) påtalat
osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen och därmed
också utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Det
finns tecken på att sysselsättningsökningen nu planar
ut och att arbetslösheten kommer att öka. Beredskap
måste  finnas  för  ett  ökat  tryck  på  de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och för att antalet
deltagare i arbetsmarknadspolitiska  program kanske
måste öka för att hålla den öppna arbetslösheten nere.
Sådana effekter har redan kunnat noteras. Enligt AMS
har antalet personer i konjunkturberoende program ökat
med 26 000 de senaste tre månaderna, detta för att möta
den  försämrade  konjunkturen. Fortfarande är dock
betydligt färre i sådana åtgärder än föregående år.
Utskottet kan i detta sammanhang nämna att regeringen
i budgetpropositionen aviserat att den avser att ge AMS
i uppdrag att följa upp de varsel som anmälts och
redovisa  i  vilken omfattning varslen leder till
uppsägning. Det är viktigt att arbetsgivarna tar sitt
sociala ansvar och inte vältrar över en stor del av
ansvaret på samhället.
Arbetsmarknadsutskottet framhöll i nämnda yttrande
också  att det finns ett antal problem även  om
arbetsmarknaden  skulle fortsätta att vara stabil.
Sysselsättningsgraden bland äldre, funktionshindrade
och personer med utländsk bakgrund är alltför låg. De
regionala obalanserna är fortfarande stora. I ett
försämrat konjunkturläge drabbas ofta personer med
svagt fotfäste på arbetsmarknaden värst av stigande
arbetslöshet. Arbetslösheten är stor bland lågutbildade
och deltidsarbetslösheten oacceptabelt hög. Antalet
personer med långa inskrivningstider är alltför stort,
även om det skett en markant förbättring på senare tid.

Mål för sysselsättningen m.m.

Utskottet har tidigare uttryckt sitt fulla stöd för
målet om full sysselsättning. Ett delmål är att den
reguljära sysselsättningen i åldrarna 20-64 år under år
2004 skall uppgå till minst 80 %.

Enligt en av Finansdepartementet redovisad kalkyl i
budgetpropositionen   kommer   den   reguljära
sysselsättningsgraden att uppgå till 78,3 % år 2004.
Det innebär att det finns en risk att delmålet för
sysselsättningen inte kommer att uppnås, även om det,
som regeringen uttrycker det, ligger inom räckhåll.
Åtgärder  för  att  minska arbetslösheten och öka
arbetskraftsutbudet måste nu sättas in på bred front om
målet skall kunna förverkligas. Alltför stor del av den
arbetsföra befolkningen står utanför arbetskraften och
den  reguljära  arbetsmarknaden.  Ett  ökat  antal
förtidspensioneringar  utgör  allvarliga  hot  mot
möjligheterna att höja sysselsättningsgraden. Flera
grupper  har under 1990-talet  drabbats  hårt  av
utslagning från arbetsmarknaden. Det gäller personer
med utländsk bakgrund, funktionshindrade och äldre.
Därtill kommer att  det  finns  ett  stort antal
undersysselsatta och deltidsarbetslösa. Sverige, liksom
andra  europeiska  länder, står också inför stora
demografiska  förändringar.  Antalet  personer  i
yrkesverksam ålder kommer att minska kraftigt. För att
möta detta måste alla människors erfarenhet, kompetens
och vilja att arbeta tas till vara. Sysselsättningen
måste fortsätta att öka och alla människor måste få
möjlighet att ta de nya jobben. Insatserna gäller alla
som står utan arbete, såväl före detta kommunanställda,
som berörs i motion A341, som andra.
Arbets- och kompetenslinjen är grunden i den svenska
arbetslivs- och  arbetsmarknadspolitiken, och måste
hävdas än mer. Arbetslivspolitiken måste integreras mer
i sysselsättningspolitiken. En ökad sysselsättning får
inte ske på bekostnad av ökade sjukskrivningstal.
Satsningar på bristyrkesutbildning för högutbildade
invandrare,   insatser   för   att   minska
deltidsarbetslösheten,      erbjudande     om
sysselsättningsstöd och skatterabatter för arbetsgivare
som anställer långtidsarbetslösa är några bra exempel
på åtgärder som vidtagits. Insatser för att minska
ohälsan i arbetslivet är andra exempel. Detta är dock
inte tillräckligt. Som framhålls i Vänsterpartiets
motion är ett ökat arbetskraftsutbud och en högre
sysselsättningsgrad av största betydelse för svensk
ekonomi och välfärd. Utskottet delar dessa synpunkter
och utgår i från att regeringen analyserar frågan och
återkommer med förslag till lämpliga åtgärder. Det
ankommer på regeringen att avgöra hur detta skall ske.
Som Ola Rask påpekar i motion A331 måste särskild
uppmärksamhet ägnas åt de mycket stora arbetslöshetstal
och den låga sysselsättningsgrad  som råder bland
personer med utländsk bakgrund. Även i motion Bo323
(yrk.  5)  påtalas  invandrarnas  situation  i
storstadsområdena.

I den s.k. storstadssatsningens stads- och
kommundelar är deltagandet i arbetslivet mycket
lågt. Sysselsättningsgraden ligger i vissa områden
mellan 30 och 40 %, dvs. ungefär hälften av
riksgenomsnittet. Kommuner som omfattas av
storstadssatsningen kan sluta avtal med
länsarbetsnämnden och försäkringskassan i länet om
lokal samverkan med utvecklingsprogram för
arbetslösa i de berörda områdena. Särskilda medel
har tilldelats arbetsförmedlingar i berörda
områden för tillfälliga personalförstärkningar.
Enligt AMS har alla tre storstadslänen lagt
tyngdpunkten på insatser direkt inriktade mot
arbetslivet. Enligt Integrationsverkets delrapport
- Den nationella utvärderingen av
storstadssatsningen - i juni i år har andelen
arbetslösa under åren 1998 och 2000 minskat i
samtliga sju storstadskommuner. Minskningen av
andelen arbetslösa har i procentenheter räknat
varit större i flera av berörda områden än i
respektive kommuns övriga områden. Utvecklingen av
sysselsättningsgraden bland grupper med svag
förankring på arbetsmarknaden bör enligt utskottet
följas särskilt noggrant.

Mål för politiken på utgiftsområdena 13 och 14

I budgetpropositionen för 1999 aviserade regeringen att
en översyn  av mål och verksamhetsstrukturer inom
samtliga  utgiftsområden  skulle  inledas.  Inom
Regeringskansliet skulle ett samlat grepp tas när det
gäller målfrågor, och strategier skulle utarbetas för
uppföljning och utvärdering av statlig verksamhet.
Enligt  vad  arbetsmarknadsutskottet  erfarit  från
Näringsdepartementet pågår en intensiv verksamhet inom
ramen  för  denna  översyn.  En  lägesrapport  om
översynsarbetet lämnades i budgetpropositionen för år
2001 (prop. 2000/01:1 volym 1 s. 244). Tills vidare ser
målstrukturen ut på följande sätt.

Den  statliga  verksamheten  delades  in  i  47
politikområden i budgetpropositionen för år 2001. Tre
av dessa sorterar under utgiftsområdena 13 och 14,
nämligen arbetsmarknad, arbetsliv och jämställdhet.
Jämställdhet är ett sektorsövergripande politikområde,
vilket innebär att jämställdheten även är ett mål i
andra politikområden. I ett nästa steg skall enligt
sistnämnda proposition politikområdena  delas in i
verksamhetsområden för vilka mål skall formuleras. En
sådan indelning har skett  avseende politikområdet
Arbetsliv och skall också enligt intentionerna så
småningom formuleras för politikområdet Arbetsmarknad.
Verksamhetsområdena skall i sin tur delas  in  i
verksamhetsgrenar.
I budgetpropositionen under utgiftsområde 13 anges
målet för arbetsmarknadspolitiken - en väl fungerande
arbetsmarknad  med  full  sysselsättning  och  god
ekonomiskt tillväxt. Målet är detsamma som föregående
år. Detta enda mål har ersatt de fyra övergripande mål
som  tidigare  gällde  för arbetsmarknadspolitiken,
nämligen att hålla nere vakanstiderna  för lediga
platser, minska långtidsarbetslösheten, motverka långa
tider utan reguljärt arbete och medverka till att
underlätta och stimulera omställning och därigenom öka
flexibiliteten    på    arbetsmarknaden.    I
budgetpropositionen framhålls  att  förändringen  i
indelning  i  politikområden  inte  innebär  att
arbetsmarknadspolitikens uppgifter har ändrats.
I regleringsbrevet för Arbetsmarknadsverket för i år
har regeringen indelat  AMV:s  verksamhet i olika
verksamhetsgrenar. Under respektive verksamhetsgren har
regeringen formulerat ett antal mål enligt följande.

1. Verksamhetsgrenen Matchning på arbetsmarknaden.

- Mål 1: Målet är effektiv matchning mellan vakanser
och arbetssökande på arbetsförmedlingen. Arbetsgivare
som anmäler lediga platser till arbetsförmedlingen
skall få tillräckligt med  sökande för att kunna
anställa inom rimlig tid.

- Mål 2: Målet är en effektiv sökprocess så att
arbetslöshetstiderna  blir  korta.   Individuella
handlingsplaner med hög kvalitet skall upprättas i
samverkan mellan arbetsförmedling och den arbetssökande
inom tre månader.

- Mål 3: Målet är att antalet långtidsinskrivna som
inte haft ett reguljärt arbete de senaste två åren
skall minska kontinuerligt under året och vara mindre
än 40 000 personer i slutet av budgetåret.

2. Verksamhetsgrenen Kompetenshöjande insatser samt
stöd till dem som har det svårast på arbetsmarknaden.

- Mål 1: Målet är att andelen personer som fått arbete
90 dagar efter avslutad arbetsmarknadsutbildning i
genomsnitt skall uppgå till minst 70 %.

- Mål 2: Målet är att i genomsnitt minst 57 000
arbetshandikappade personer per månad skall ha lämplig
sysselsättning under år 2001 för beloppet som tilldelas
under  anslaget  22:4  Särskilda  insatser  för
arbetshandikappade.

- Mål 3: Målet är att den genomsnittliga bidragsnivån i
lönebidrag  som lämnas till andra arbetsgivare än
allmännyttiga organisationer skall uppgå till högst 58
% av den bidragsgrundande lönekostnaden.

3.    Verksamhetsgrenen    Verksamhetsutveckling,
uppföljning, tillsyn och kontroll av arbetsförmedling,
de   arbetsmarknadspolitiska   programmen   och
arbetslöshetsförsäkringen.

- Mål: En effektiv tillsyn, kontroll och uppföljning
för att säkerställa  en  likformig och rättssäker
tillämpning av regelverk.

4. Verksamhetsgrenen Arbetslivstjänster

- Mål: Verksamheten skall medverka till att personer
som står utanför arbetslivet skall kunna gå tillbaka
till sitt tidigare arbete eller få ett annat arbete.

För politikområdet Arbetsliv finns mål på två nivåer.
Målet för hela politikområdet är ett bra arbetsliv med
väl  fungerande  arbetsvillkor. Politikområdet  har
indelats i verksamhetsområden (vars motsvarighet alltså
ännu inte finns på politikområdet Arbetsmarknad). För
varje verksamhetsområde har formulerats ett mål.

1. Verksamhetsområde Arbetsmiljö: Målet är en bra och
utvecklande arbetsmiljö.

2. Verksamhetsområde Kunskap och kompetens: Målet är en
ökad kunskap om och i arbetslivet.

3. Verksamhetsområde Arbetsrätt: Målet är en arbetsrätt
som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.

4. Verksamhetsområde Icke-diskriminering: Målet är att
diskriminering i arbetslivet och i samhället i övrigt
inte skall förekomma.

5. Verksamhetsområde Medling och lönebildning: Målet är
arbetsfred och en lönebildning i samhällsekonomisk
balans.

För politikområdet Jämställdhet är målet att kvinnor
och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom livets alla områden.

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att det
finns  relevanta  och  uppföljningsbara  mål  för
arbetsmarknadspolitiken och AMV. Utskottet delar denna
uppfattning. Enligt utskottets mening är det angeläget
att det arbete som pågår inom Regeringskansliet så
långt  det  är  möjligt resulterar  i  mät-  och
uppföljningsbara mål såsom riksdagen beslutat, så att
det blir meningsfullt att ställa dessa i relation till
kostnaderna  (jfr.  bet.  1999/2000:FiU13,  rskr.
1999/2000:106). Samtidigt bör det framhållas att en del
av de mål som anges under exempelvis politikområdet
Arbetsliv inte direkt kan relateras till kostnader på
statsbudgeten, det  gäller t.ex. verksamhetsområdet
Arbetsrätt. Motsvarande gäller i stor utsträckning
också  för politikområdet  Jämställdhet.  Det  kan
konstateras att kopplingen är svag mellan de totala
insatserna på dessa politikområden och de anslag som
hänförs dit. De mål som skall vara uppföljningsbara
måste  vara  tydliga  och  inte  alltför  allmänt
formulerade. Riksdagen bör heller  inte  precisera
alltför detaljerade mål eftersom sådana riskerar att
leda till centralstyrning av den operativa styrningen
(se också 1999/2000:AU7). Utskottet utgår ifrån att
detta också är en utgångspunkt för regeringen i det
fortsatta översynsarbetet. Något tillkännagivande till
regeringen anser utskottet inte vara behövligt.

Arbetsmarknadspolitikens tillväxtfrämjande och
fördelningspolitiska roll

Arbetsmarknadspolitiken har under senare år lagts om
mot en mer tillväxtfrämjande inriktning. Samtidigt har
insatserna mot dem som har det svårast att få arbete
stärkts. Det övergripande målet är som nämnts en väl
fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och
god    ekonomisk   tillväxt.   Målet    för
arbetsmarknadspolitiken  uppnås  genom  en effektiv
matchning  mellan arbetssökande och lediga arbeten
tillsammans med kompetenshöjande insatser och andra
program för arbetslösa. Arbetsmarknadspolitiken skall
också bidra till tillväxt och ett konkurrenskraftigt
näringsliv  i  alla delar av landet  samt  skapa
förutsättningar för flexibilitet, trygghet, delaktighet
och jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.
Könsuppdelningen på arbetsmarknaden skall motverkas.

Arbets- och kompetenslinjen har länge hävdats i
arbetsmarknadspolitiken.      Aktivitetsgarantin,
förändringar i arbetslöshetsförsäkringen samt minskning
av marginaleffekter vid ökat arbetsutbud bidrar till
att stärka incitamenten att arbeta.
I 2001 års ekonomiska vårpropositionen aviserade
regeringen att åtgärder skulle vidtas för att minska
rundgången   mellan   aktivitetsgaranti    och
arbetslöshetsersättning.  Utskottet utgår ifrån att
regeringen återkommer i början av nästa år med förslag
till hur denna rundgång skall kunna undvikas så att
människor inte fastnar i aktivitetsgarantin utan att få
arbete.
RRV framhåller i sin analys i rapporten Effektivare
arbetsförmedling (RRV 2001:15) att AMV har svårt att få
balans   mellan   de   tillväxtpolitiska   och
fördelningspolitiska       målen       inom
arbetsmarknadspolitiken. RRV menar att AMV tenderar att
lägga   alltför   stor   tyngdpunkt   på   de
fördelningspolitiska målen, något som kan innebära att
arbetsgivarkontakter inte prioriteras tillräckligt. En
konsekvens av detta kan enligt RRV bli svårigheter att
förmedla jobb till sökande med behov av särskilt stöd.
Enligt  en  tidigare  rapport  från  RRV  -
Arbetsförmedlingens  företagsinriktade  arbete  (RRV
2001:2)  -  tycks  den  tid som totalt ägnas åt
företagsinriktat  arbete ha större  betydelse  för
resultatet än inriktningen av sådana aktiviteter. De
mer framgångsrika kontoren har dock i högre grad än
jämförelsekontoren arbetat med s.k. individualiserad
arbetsgivarservice i form av aktivt matchningsarbete
och individuellt utformad rekryteringsservice  till
företagen.   Den  större  satsningen  på  ett
företagsinriktat arbetssätt tycks enligt RRV inte ha
påverkat utfallet negativt för sökande vid dessa kontor
med  behov  av särskilt stöd eftersom målen  för
långtidsarbetslösa respektive långtidsinskrivna hade
uppfyllts i lika hög grad som vid övriga kontor.
De   arbetsmarknadspolitiska  insatserna  skall
koncentreras till att effektivt matcha arbetssökande
mot lediga platser och insatser för att motverka
flaskhalsar. Samtidigt skall den stödja dem som har
svårast att få arbete. Många arbetslösa med svag
anknytning till arbetsmarknaden saknar egna kontakter
och nätverk. Dessa har därför större förutsättningar
att få ett arbete via arbetsförmedlingen om den har
goda arbetsgivarkontakter (se också IFAU:s rapport
2001:5  Funktionshindrade  personer  med  nedsatt
arbetsförmåga - ett arbetsgivarpespektiv).
De ovan refererade rapporterna tyder på att ett
välutvecklat företagsinriktat arbete inte behöver gå ut
över de fördelningspolitiska målen. Regeringen har i
propositionen också betonat att insatserna i än större
utsträckning  måste  inriktas  på  ett  effektivt
platsförmedlingsarbete för grupper som har svårast att
få ett arbete och anger särskilt  att förstärkta
arbetsgivarkontakter är viktiga. Utskottet instämmer i
detta.
En förutsättning för att genomföra detta är att
arbetsförmedlingarna   har   tillräckligt   med
personalresurser. Utskottet är därför positivt till det
förslag  som  lämnas  om  medel  för  tillfälliga
personalförstärkningar och som utskottet återkommer
till nedan i avsnitt 4. Utskottet anser att det, även
om uppgiften är svår, är viktigt att det inte skapas en
motsättningen mellan tillväxt- och fördelningspolitiska
ambitioner.
För att arbetsmarknadspolitiken skall kunna befrämja
tillväxten är det nödvändigt med insatser som ökar
arbetskraftsutbudet. Långtidsinskrivna och ofrivilligt
deltidsarbetande är grupper som i dag inte är fullt
utnyttjade på arbetsmarknaden. Det finns dessutom många
som vill arbeta, men som står utanför arbetsmarknaden
av olika skäl, till exempel många invandrare och
personer med funktionshinder. Genom att ta tillvara
dessa människors kompetens eller, när så behövs, stärka
den kan ett mycket stort arbetskraftsutbud utnyttjas.
Inför framtiden med stora demografiska förändringar och
ett minskat antal personer i yrkesverksam ålder är det
av allra största vikt att alla människors erfarenhet,
kompetens och vilja att arbeta tas till vara.
Utskottet  har  ingen  annan  uppfattning  än
oppositionspartierna om betydelsen för tillväxten av
faktorer som en väl fungerande lönebildning, arbetsrätt
och arbetslöshetsförsäkring. Däremot skiljer det sig i
frågan  om  vad som ligger i detta. I fråga om
arbetsrätten har  utskottet  vid  flera tillfällen
understrukit  att  arbetstagarnas  trygghet   i
anställningen och inflytande i arbetet är av stor
betydelse för sysselsättningstillväxten.
I flera motioner framhålls det att åtgärder också på
andra  politikområden  är  nödvändiga  för en god
utveckling på arbetsmarknaden, för tillväxten  och
sysselsättningen. Utskottet kan instämma i detta och
konstaterar att insatser för ett bättre företagsklimat
görs inom näringspolitikens område (utgiftsområde 24).
Det handlar om att främja sunda konkurrensvillkor,
minskad regelbörda m.m. Vuxenutbildning  inom  det
reguljära utbildningssystemet har också betydelse för
att bereda vuxna möjlighet att vidga sina kunskaper och
utveckla sin kompetens. Under våren 2001 beslutade
riksdagen   att  utbildningsformen   kvalificerad
yrkesutbildning  skulle permanentas. För närvarande
bereds också ett förslag inom Regeringskansliet om
individuellt kompetenssparande.
I följande avsnitt återkommer utskottet till frågor
om  rörligheten på arbetsmarknaden.  De  regionala
tillväxtavtalen är ett instrument i det regionala
utvecklingsarbetet där arbetsmarknadspolitiska aktörer
spelar en viktig roll i samverkan med aktörer inom
andra    politikområden.    Satsningar    på
arbetsmarknadsrelaterade  utbildningar  utgör  ett
väsentligt inslag i de regionala tillväxtavtalen. Också
genomförandet  av  de  lokala utvecklingsavtal som
tecknats mellan regeringen och sju kommuner i de tre
storstadsregionerna  är arbetsmarknadspolitiken  ett
viktigt instrument i sammanhanget.

Arbetskraftens rörlighet m.m.

Strukturomvandlingen på  arbetsmarknaden  med  ökad
internationalisering,  snabbare  teknisk utveckling,
kortare   produktcykler   och  förändringar   i
arbetsorganisationer är exempel  på  faktorer  som
ställer  krav på flexibilitet i arbetskraften. En
lättrörlig arbetskraft underlättar matchningsprocessen
mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket
är en nödvändighet för en väl fungerande arbetsmarknad.
Faktorer som påverkar rörligheten är bl.a. graden av
utbildning   hos   individen,   familje-   och
bostadsförhållanden    och   tillgången   till
kommunikationer.    För    arbetslösa    utgör
arbetslöshetsförsäkringens och arbetsmarknadspolitikens
utformning, liksom förmedlingsverksamhetens inriktning
andra viktiga faktorer.

Arbetslöshetsförsäkringen skall genom sin utformning
stimulera den arbetslöse till omställning till annat
arbete. De regeländringar som trädde i kraft i februari
i  år och som innebär att arbetsmarknadspolitiska
program inte längre återkvalificerar till nya perioder
med arbetslöshetsersättning stärker försäkringens roll
som    omställningsförsäkring,    utan    att
försörjningstryggheten  urholkas.  Den  effektiva
sökprocessen  syftar  till att nå ett arbete och
stimulera yrkesmässig och geografisk rörlighet.
I propositionen Förnyad arbetsmarknadspolitik för
delaktighet och rättvisa (prop. 1999/2000:98) betonar
regeringen att det är viktigt att Arbetsmarknadsverket
underlättar geografisk  rörlighet  på  den svenska
arbetsmarknaden.  Arbetsmarknadsutskottet  kan  i
sammanhanget konstatera att Riksrevisionsverket har
granskat arbetsförmedlingarnas arbete med geografisk
rörlighet. Enligt RRV var frågan i praktiken lågt
prioriterad. Förmedlingarna hade emellertid inte fått
några signaler om att satsa mer på att öka rörligheten
bland de arbetssökande. Arbetsförmedlingarna saknar
dessutom effektiva redskap för att förmå arbetssökande
att flytta till arbete (RRV:s rapport 2001:20).
För att stimulera rörligheten för arbetslösa, som av
t.ex. familjeskäl inte  kan flytta på kort sikt,
föreslår regeringen i propositionen En politik för
tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4)
att ett bidrag till veckopendling skall införas på
försök. Regeringen  gör  också bedömningen att en
utredning  om  rörlighetsstimulerande  medel  inom
arbetsmarknadspolitiken, med särskild tyngdpunkt på
flyttningsbidrag,  bör  tillsättas. Utskottet,  som
välkomnar dessa initiativ, återkommer till förslaget om
pendlingsbidrag  under  anslaget  22:3  Köp  av
arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader i avsnitt
4.

Deltidsarbetslösheten

Enligt AMS månadsstatistik för oktober månad var 90 623
personer  deltidsarbetslösa. Det är visserligen en
minskning sedan motsvarande tid föregående år med
ungefär 22 000 personer, men deltidsarbetslösheten är
fortfarande alltför hög. Kommande pensionsavgångar och
stora rekryteringsbehov av personal medför ett ökat
behov av arbetskraft inom bl.a. vård och omsorg, en
sektor där deltidsarbetslöshet är vanligt förekommande.

Bättre  personalplanering,  ändrade arbetsmetoder,
flexiblare arbetstidsmodeller och ökad samverkan mellan
arbetsgivare,   fackliga   organisationer   och
arbetsförmedlingen behövs  för  att  åstadkomma en
förändring på längre sikt. Utskottet ser detta som en
viktig  jämställdhetsfråga  eftersom  de  flesta
deltidsarbetslösa är kvinnor.
Enligt budgetpropositionen bör 100 miljoner kronor
per år avsättas under 2002-2004  för  att minska
deltidsarbetslösheten.  Medlen  bör  användas  till
aktiviteter   såsom   kompetensutveckling   för
deltidsarbetslösa,    informationsinsatser    och
förändringar i arbetsorganisationen.
AMS har fått i uppdrag att i överläggningar påverka
arbetsgivare som har hög andel deltidsarbetslöshet,
även inom andra sektorer än vård och omsorg, att
anpassa sin organisation så att deltidsanställda kan
erbjudas den arbetstid som de efterfrågar. Villkoren
för arbetsmarknadsutbildningen inom vård och omsorg har
skärpts, på så sätt att garantier från arbetsgivaren
krävs att åtgärden  leder  till  anställning  med
arbetstider som motsvarar sökandens önskemål.
Utskottet anser att det är angeläget att ofrivillig
deltidsarbetslöshet kraftfullt  motverkas. Utskottet
välkomnar därför de satsningar som regeringen gör i
detta avseende och kommer noga att följa utvecklingen i
denna fråga.

EU-samarbetet på sysselsättningsområdet och
arbetskraftsinvandring

Regeringen poängterar att arbetsmarknadspolitiken skall
ligga i linje  med EU:s sysselsättningsriktlinjer.
Kristdemokraterna har ingen annan uppfattning om detta,
men anser att regeringen bortser från väsentliga inslag
i sysselsättningsriktlinjerna.

I den gemensamma rapporten om sysselsättningen för år
2000  säger  EG-kommissionen  bl.a.  att  Sveriges
handlingsplan för sysselsättning år 2000 ligger väl i
linje med den europeiska sysselsättningsstrategin och
innehåller en ambitiös sysselsättningspolitik och klara
mål. Sverige har fått två rekommendationer från rådet
angående genomförandet  av sysselsättningspolitiken.
Rekommendationerna avsåg dels minskat skattetryck på
inkomst av arbete, dels könsuppdelningen på den svenska
arbetsmarknaden.
Utskottet  kan  liksom regeringen konstatera att
åtgärder har vidtagits på dessa områden, såväl vad
gäller  sänkta  skatter  som  den  könssegregerade
arbetsmarknaden.
Synen på hur riktlinjerna skall omsättas i nationell
politik  bestäms  i  grunden  av  synen  på
sysselsättningspolitiken i stort. Utskottet delar inte
Kristdemokraternas syn på inriktningen av politiken.
I detta sammanhang behandlar utskottet också motion
A206 (kd) som tar upp frågor med anknytning till
arbetskraftsinvandring  till  Sverige.  AMS  och
Migrationsverket fick i december 2000 i uppdrag av
regeringen att lämna förslag på vad som kan göras inom
gällande lagstiftning för att bättre kunna tillgodose
de ökade behoven av arbetskraft. I uppdraget ingick att
följa upp rapporter om arbetskraftsinvandring  och
arbetskraftsbehov som tidigare lämnats till regeringen.
I sin rapport i april i år framhöll myndigheterna bl.a.
att de ser behov av en mer generell översyn av dagens
regelsystem  när det gäller arbetskraftsinvandring.
Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Utskottet, som ser dessa frågor som mycket viktiga,
avvaktar resultatet av denna översyn.

Övrigt

Frågor   om  Arbetsmarknadsverkets  organisation,
decentralisering m.m. tas upp i avsnitt 3 nedan.

Slutsats

Med hänvisning till vad som anförts finner utskottet
inte anledning till något uttalande från riksdagens
sida med anledning  av  de behandlade motionerna.
Utskottet avstyrker därför motionerna A206 yrkandena
1-3 (kd), A259 yrkandena 1 och 3 (c), A267 yrkande 2
(v), A294 (s), A323 yrkandena 1-3 och 4 i denna del
(m), A331 (s), A341 (s), A343 (s), A367 yrkandena 1, 2,
26 och 35 (kd), A381 i denna del (c), A382 yrkande 4 i
denna del (c), A389 yrkandena 2, 3, 5-8, 10, 11, 13,
17, 21 och 27 (fp), A391 yrkandena 1 och 4 (m), N267
yrkande 16 (fp), N315 yrkande 11 (m), N370 yrkande 9
(kd), Sf400 yrkande 3 i denna del (fp) och Bo323
yrkande 5 (fp).


2.  Förslag  från  Riksdagens  revisorer om
otraditionella       medel      inom
arbetsmarknadspolitiken, 2000/01:RR7
Utskottets förslag i korthet
Riksdagens revisorer efterfrågar åtgärder med anledning av
kritik  som  framförts  om  projekt  med
otraditionella medel. Utskottet gör bedömningen
att det inte finns behov av att begära en sådan
redovisning.  Motioner  med  anledning  av
revisorernas   förslag  avstyrks.   Jämför
reservationerna 2 (m, kd), 3 (c) och 4 (fp).

Revisorerna


I april 1999 beslutade Riksdagens revisorer att göra en
granskning   av   otraditionella   medel   inom
arbetsmarknadspolitiken.  Granskningen  omfattar tre
typer   av   otraditionella   insatser   inom
arbetsmarknadspolitiken.  Dessa  var  de  "vanliga"
otraditionella åtgärderna som funnits sedan slutet av
1980-talet,  den  försöksverksamhet  med  friare
medelsanvändning i fem län som bedrevs under åren 1998
och 1999 samt EU:s mål 3-program under perioden 1995
till  1999. Resultatet av revisorernas  granskning
presenterades i rapporten 1999/2000:13 Otraditionella
medel i juni 2000.  Ett  viktigt  underlag  för
granskningen var uppföljningar och utvärderingar som
gjorts   av   Arbetsmarknadsstyrelsen   (AMS),
Riksrevisionsverket,  Statskontoret,  Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering samt av oberoende
utvärderare. Revisorerna konstaterar att genomförandet
av ett antal viktiga förändringar påbörjats sedan
utvärderingarna lämnats till regeringen. Revisorerna
ansåg dock att ett antal problem kvarstod och att dessa
borde ges fortsatt uppmärksamhet. De problem  som
påtalades gällde målformuleringar och måluppfyllelse,
ansvar och beslutanderätt vid samverkan mellan olika
aktörer, avsaknad av tydliga regelverk, internkontroll
och återrapportering av resultaten samt uppföljning och
erfarenhetsspridning.

Revisorerna  föreslår  att  riksdagen  begär att
regeringen återredovisar vilka åtgärder som regeringen
vidtagit för att motverka den typ av problem som
uppmärksammas i revisorernas rapport (yrk. 1) och att
regeringen tar initiativ till utarbetandet av ett
system   för   att  säkerställa   tillförlitlig
projektinformation och relevanta individdata (yrk. 2).

Motioner väckta med anledning av revisorernas
förslag


Kristdemokraterna pekar i kommittémotion 2000/01:A9 på
att  revisorerna  funnit  brister  vad  gäller
målbeskrivningar,  dokumentation,  utvärdering  och
regelverk för de otraditionella medlen. Många av de
projekt som finansierades med otraditionella medel hade
för kort varaktighet. Tillförlitligheten av de data som
ligger till grund för utvärderingen av otraditionella
medel är omdiskuterad. Riksdagen bör därför begära
återrapportering från regeringen om de åtgärder som
vidtagits för att motverka de problem med otydliga
regelverk och oklar rollfördelning som påtalats (yrk.
1). Regeringen bör också ta initiativ till att utarbeta
ett enhetligt system för insamlande, säkerställande och
analys av relevanta individdata och projektinformation
(yrk. 2).

I motion 2000/01:A10 redovisar Centerpartiet sin syn
att   arbetsmarknadspolitiken  måste  bli   mer
decentraliserad med större möjligheter att fatta beslut
lokalt om de ekonomiska resurser som är kopplade till
arbetsmarknadspolitiken.  Regelverken  för  hur  de
arbetsmarknadspolitiska  medlen  får  användas  bör
utformas på ett sådant sätt att det finns stor öppenhet
för  nya  samverkansformer  och  otraditionella
arbetsmetoder (yrk. 1). Genom en ökad samordning av
samhällets insatser på lokal och regional nivå kan
arbetslösheten mötas effektivare (yrk. 2). De medel som
utnyttjas för  arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör
fördelas   för   beslut   i   de   lokala
arbetsförmedlingsnämnderna  i respektive kommun. En
modell för fördelning av resurser bör utgå från dels
antalet arbetslösa, dels hur länge en arbetslös i
genomsnitt går arbetslös, dels ett antal individuella
faktorer som  exempelvis  tidigare utbildningsnivå,
sociala bindningar, arbetshandikapp etc. Det måste
finnas en större öppenhet för olika sätt att använda de
arbetsmarknadspolitiska  resurserna.  Resurserna bör
kunna  användas  till  arbetsmarknadsutbildning  av
övertalig arbetskraft, åtgärder för att förstora den
lokala arbetsmarknaden eller till start av nya företag,
allt efter behov. Klara målbeskrivningar måste finnas
liksom möjligheter till uppföljning och utvärdering av
insatserna, såväl på regional, lokal som individuell
nivå (yrk. 3).

Folkpartiet tar i sin kommittémotion 2000/01:A11 upp
det förhållandet att revisorerna i rapporten ifrågasatt
behovet av särskilt utrymme för otraditionella insatser
inom anslaget och att revisorerna i stället pekat på
möjligheterna till ökad frihet  inom de ordinarie
programmen. Folkpartiet anser att revisorernas förslag
är otillräckligt och att riksdagen i stället bör begära
att regeringen återkommer med förslag till hur de
otraditionella medlen kan infogas i ordinarie anslag.


Utskottets ställningstagande


Gemensamt för de otraditionella insatserna var att de
syftade  till  att  förnya  och  effektivisera
arbetsmarknadspolitiken inom ramen för de övergripande
nationella målen för ökad sysselsättning och minskad
arbetslöshet. Avsikten var att pröva lokala insatser på
området. Utskottet har i olika sammanhang uttryckt en
positiv  hållning  till  tanken  att  det  inom
arbetsmarknadspolitiken finns möjlighet till en mer
flexibel  medelsanvändning.  Dessvärre  har  de
otraditionella projekten i stor utsträckning haft ett
för svagt arbetsmarknadspolitiskt fokus, oklara mål och
syften, oklar fördelning av ansvar och beslutanderätt
samt  kännetecknats  av  bristfällig  uppföljning.
Generellt sett har det funnits en för svag koppling
mellan de otraditionella insatserna och de effekt- och
verksamhetsmål   som   satts   upp   för  den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Utskottet  ser
allvarligt på kritiken.

De otraditionella insatserna tillkom i slutet av
1980-talet och svarade initialt mot ett behov av frihet
vid   sidan   av   de   hårt   regelstyrda
arbetsmarknadspolitiska programmen. Regelförenklingar
avseende  programmen  har  nu  genomförts  och
programstrukturen är mer ändamålsenlig och motsvarar
behoven hos de arbetssökande för att bli gångbara på
arbetsmarknaden. Från och med år 2001 infördes ett nytt
arbetsmarknadspolitiskt  program  -  projekt  med
arbetsmarknadspolitisk inriktning. Detta program har i
huvudsak ersatt de "vanliga" otraditionella medlen.
Projekt  med  arbetsmarknadspolitisk  inriktning
regleras   i   förordningen   (2000:634)   om
arbetsmarknadspolitiska program. Med sådant projekt
avses  insatser  som  sker  i  samverkan  mellan
länsarbetsnämnden och andra aktörer på arbetsmarknaden
och inte kan anordnas  inom ramen för de övriga
programmen men inte heller strider mot bestämmelserna
om andra program (31 §). Länsarbetsnämnden skall ingå
överenskommelse med den som skall samverka om ett
projekt   med  arbetsmarknadpolitisk  inriktning.
Länsarbetsnämnden skall därvid särskilt beakta att
projektet är förenligt med de huvuduppgifter för den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten som anges i 3 och
4   §§   förordningen   (2000:628)   om   den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Överenskommelsen
skall innehålla uppgifter om projektets syfte, innehåll
och  omfattning,  formerna  för  länsarbetsnämndens
medverkan i projektet, hur projektet skall finansieras,
avtalat projektstöd till den som i samverkan med
länsarbetsnämnden anordnar projektet och hur projektet
skall  följas  upp och utvärderas. I förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program stadgas
också att projekt inte får användas till ersättning som
avser försörjning av den som deltar i projekt (32 §).
Den totala medelsramen för otraditionella insatser
har omfattat andra ändamål än projekt, t.ex. förhöjda
dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd och
reseersättning vid arbetsmarknadsutbildning. Det är
bara projekt som ersätts av det nya programmet. Övriga
ändamål finansieras under andra anslagsposter.
AMV har i regleringsbrevet för år 2001 ålagts att
inkomma  med  en  återrapport  om  projekten  med
arbetsmarknadspolitisk inriktning vad avser formerna av
projekt,  antalet  deltagare, vilka målgrupper som
deltagit i projekten, kostnaden per deltagare samt de
resultat som uppnåtts i form av övergångar till arbete,
utbildning eller andra arbetsmarknadspolitiska program.
För att förbättra internkontrollen av projektverksamhet
färdigställdes under januari 2001 ett nytt IT-stöd för
det nya programmet.
Genom de förändringar som regeringen har genomfört
har grunden för  kritiken  avseende otraditionella
åtgärder till stor del fallit bort. Utskottet utgår
ifrån att regeringen för en fortlöpande dialog med AMS
om hur kvaliteten i verksamheten  kan  förbättras
ytterligare och att de bedömningar som ligger till
grund för revisorernas kritiska granskning beaktas i
det fortsatta arbetet. I nuläget ser utskottet däremot
inte behov av ett tillkännagivande enligt revisorernas
förslag. Utskottet avstyrker revisorernas förslag (yrk.
1 och 2) samt motionerna 2000/01:A9 (kd), 2000/01:A10
yrkande 1 i denna del (c) och 2000/01:A11 (fp).

Utskottet behandlar Centerpartiets förslag om ökad
decentralisering av arbetsmarknadspolitiken, samordning
mellan olika aktörer i arbetsmarknadspolitiken och
resursfördelningsmodeller  i  följande  avsnitt  om
Arbetsmarknadsverkets organisation.


3. Arbetsmarknadsverkets organisation
m.m.


Utskottets förslag i korthet
Utskottet ställer sig bakom de förändringar regeringen
beslutat  om  rörande  styrelseformen  i
Arbetsmarknadsverket  (AMV).  Motioner  med
anknytning till frågor om AMV:s organisation
avstyrks. Jämför reservationerna 5 (m), 6 (m,
kd, c, fp) och 7 (c).

I  detta  avsnitt  behandlas regeringens skrivelse
2000/01:142   Arbetsmarknadsverkets   organisation,
motioner som är väckta med anledning av skrivelsen samt
motioner  med anknytning  till  frågor  om  AMV:s
organisation, väckta under den allmänna motionstiden
denna höst.


Bakgrund


Arbetsmarknadsverket består av Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS) och 20 länsarbetsnämnder. AMS är chefsmyndighet
för länsarbetsnämnderna. Varje länsarbetsnämnd är en
egen myndighet  inom Arbetsmarknadsverket (AMV). I
länsarbetsnämnderna   ingår   den   offentliga
arbetsförmedlingen och arbetslivstjänster.

Både AMS och länsarbetsnämnderna har ledningsformen
styrelse med fullt ansvar. En styrelse med fullt ansvar
utgör det högsta  ledningsorganet  vid  respektive
myndighet.  Såväl  generaldirektören  för  AMS som
respektive länsarbetsdirektör för länsarbetsnämnderna
har i en sådan organisation till uppgift att sköta den
löpande verksamheten enligt sina styrelsers direktiv
och riktlinjer.
AMS har i skrivelse till regeringen i slutet av förra
året  föreslagit  att  myndigheten   AMS  och
länsarbetsnämnderna  slås  samman till en gemensam
myndighet. AMS ansåg att den nuvarande organisatoriska
ordningen medförde en otydlig styrning av verksamheten
och ansvaret för denna. Detta äventyrade enligt AMS
allvarligt effektiviteten, kvaliteten, enhetligheten
och rättssäkerheten hos myndigheten.
I proposition  1997/98:136 Statlig förvaltning i
medborgarnas tjänst behandlas frågor om myndigheternas
ledningsformer (bet. 1997/98:KU31). Det är regeringen
själv som, utan hörande av riksdagen, avgör vilken
ledningsform som skall tillämpas i myndigheter. De tre
ledningsformerna är styrelse med fullt ansvar, styrelse
med   begränsat   ansvar  och  enrådighetsverk.
Ledningsformen styrelse med begränsat ansvar ansågs ha
sitt värde inte minst som forum för demokratisk insyn
och medborgerligt inflytande och den ansågs kunna vara
att föredra i flera sammanhang, bl.a. där bredd och
mångfald är önskvärd i verksamheten eller där samsyn
och samordning med andra myndigheter är av särskild
vikt. Ledningsformen styrelse med fullt ansvar för
verksamheten bör övervägas främst för myndigheter som
arbetar under affärsliknande förhållanden eller har en
verksamhet  som  innebär  stort  finansiellt  och
självständigt ansvar.

Skrivelsen


Ledningsformen  vid  länsarbetsnämnderna bör enligt
regeringen ändras till styrelse med begränsat ansvar.
Landshövdingen  bör  även  fortsättningsvis  vara
styrelsens ordförande. Förändringen bör genomföras den
1 januari 2002.

Arbetsmarknadspolitiken utgör en viktig del i det
regionala samspelet för utveckling och tillväxt. Det
fordras  därför  enligt  regeringen  en  regional
organisation som säkerställer den nationella politiken
och har möjlighet att göra prioriteringar utifrån
lokala och regionala förutsättningar.
Ansvarsfördelningen i AMV är otydlig. Vid både AMS
och länsarbetsnämnderna finns i dag styrelser med fullt
ansvar. Styrelsen för AMS utgör myndighetens ledning
och den ansvarar inför regeringen för verksamheten
enligt de mål som har satts upp. Kravet på en mer
strategisk, samordnad och effektiv styrning av AMV kan
bli svårare att genomföra om även länsarbetsnämnderna
leds av styrelser med fullt ansvar.
AMV har en omfattande och komplex verksamhet med stor
geografisk spridning. Verksamheten har stor bredd och
mångfald och för att lyckas med uppdraget krävs en
samordning  och  en  samverkan  med  flera  andra
myndigheter, parter och organisationer på såväl central
som regional och lokal nivå. Arbetsmarknadspolitiken
innebär också många beslut som rör individer och
företag. Att säkerställa den demokratiska insynen och
det medborgerliga inflytandet är  därför  särskilt
angeläget. Regeringen har bedömt att det lämpligaste
sättet att säkerställa insyn och inflytande är att det
inom verket finns en regional myndighetsnivå  med
tydligt uppdrag från AMS. Länsarbetsnämnderna skall
därför finnas kvar som egna myndigheter. För att skapa
bättre förutsättningar för en tydligare styrning och
ansvarsfördelning inom AMV skall styrelseformen ändras
till   styrelser   med   begränsat   ansvar.
Länsarbetsnämndernas  uppgift   kommer  även  i
fortsättningen att vara att leda, samordna och utveckla
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet och
se till att den bedrivs effektivt.
När det gäller ledningsformen styrelse med begränsat
ansvar är huvudregeln att myndighetschefen skall vara
ordförande i styrelsen. Regeringen anser att det bör
göras  ett  avsteg  från denna huvudregel så att
landshövdingen  även  fortsättningsvis  skall  vara
ordförande i länsarbetsnämndens styrelse.
För att tydliggöra AMS roll som chefsmyndighet vid
styrningen av verksamheten inom verket samt för att ta
fasta på det regionala och lokala inflytandet anser
regeringen att AMS skall kunna delegera frågor för
avgörande till respektive länsarbetsnämnd.
Regeringen avser att noggrant följa utvecklingen och
låta utvärdera resultatet av de företagna ändringarna
efter två år för att därefter ta ställning till hur den
fortsatta styrningen av AMV lämpligen bör ske.

Motioner väckta med anledning av regeringens
skrivelse


I Moderaternas kommittémotion  2000/01:A22 framförs
förslaget att AMS och länsarbetsnämnderna bör slås ihop
till en myndighet. En hänvisning görs till förslag i
andra motioner om en mer genomgripande omläggning av
svensk arbetsmarknadspolitik.  En  sådan förändring
genomförs dock inte på en natt, sägs det i motionen och
det finns därför anledning att fästa största vikt vid
de grundläggande styrningsproblem som finns vid dagens
myndighet. Dagens styrningsproblem inom AMV leder till
brister i effektivitet,  kvalitet, enhetlighet och
rättssäkerhet. Vikten av lokalt inflytande och lokal
förankring skall enligt Moderaterna på intet sätt
bagatelliseras,  men  det  är  inte  en fråga om
myndighetens formella organisation utan snarare en
fråga om arbetssätt och myndighetskultur.

I kommittémotion 2000/01:A21 yrkar Kristdemokraterna
att riksdagen begär att regeringen gör en total översyn
av AMV:s och AMS organisation och arbetssätt. De anför
följande. Regeringens åtgärd att ändra styrelseformen
för länsarbetsnämnderna till styrelse med begränsat
ansvar är en halvmesyr. Genom åtgärden kommer man inte
åt problemet med otydlig styrning, ineffektivitet och
byråkrati i organisationen. Det är knappast troligt att
förändringen leder till en tydligare ledning och därmed
större effektivitet menar Kristdemokraterna vidare.
Översynen bör få en sådan inriktning att AMS får en
tydligare stabsfunktion med möjlighet till ytterligare
rationaliseringar. Ett mindre antal program kan leda
till att administrationen centralt i AMS och inom
länsarbetsnämnderna minskar. Förmedling av arbete skall
prioriteras. Arbetsmarknadspolitiken är ett tydligt
nationellt ansvar. Det är dock på den lokala nivån man
har  den  kunskap som leder till största möjliga
effektivitet. AMV:s struktur på lokal och regional nivå
samt samarbetet med olika aktörer bör övervägas noga. I
sammanhanget bör också utredas hur bemanningsföretag
och andra aktörer både kan utveckla och komplettera
arbetsförmedlingsverksamhet.

Centerpartiet föreslår i kommittémotion 2000/01:A19 att
riksdagen  begär  att  regeringen  återkommer till
riksdagen med förslag om hur det lokala och regionala
ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i framtiden skall
utformas. Centerpartiet ställer sig negativt till att
styrningen  av  AMV  centraliseras.  En  tydligare
uppdelning av ansvaret i AMV kan åstadkommas genom att
stärka länsarbetsnämndernas  ansvar  och  omfördela
resurser från AMV centralt till länsarbetsnämnderna. En
majoritet av tillsättningen av lediga tjänster på
arbetsmarknaden  sker  i  dag  genom  informella
informationskanaler, vilket visar att det behövs en
stark lokal kännedom om efterfrågan på arbetsmarknaden.
En modell för fördelning av resurser bör utgå ifrån
dels  antalet  arbetslösa,  dels  hur  länge  en
arbetssökande i genomsnitt går arbetslös och dels
utifrån  ett  antal individuella faktorer  (främst
tidigare utbildning).  Denna  fördelning  bör vara
huvuduppgiften för AMV, inte att göra sig till tolk för
vilka arbetssätt som bäst lämpar sig i olika delar av
landet.

Det bör vara möjligt att i större omfattning samordna
insatser av olika aktörer inom arbetsmarknadspolitiken
och därigenom öka effektiviteten i AMV:s arbete lokalt
och regionalt. Arbetsförmedling, socialtjänst, hälso-
och sjukvård samt utbildningssystem bör samverka. Ett
sådant  arbetssätt förutsätter att den lokala och
regionala styrningen av arbetet är starkt. I motionen
hänvisar Centerpartiet till att Riksrevisionsverket i
en rapport ansett att styrningen av AMV bör vara
föremål för en större utredning innan en omorganisation
sker.

Folkpartiet anser i kommittémotionen 2000/01:A20 att
nuvarande AMS bör ersättas med en ny myndighet som ges
en roll med tyngdpunkt  på myndighetsutövning och
tillsyn  och  som  främjar  en bättre  fungerande
arbetsmarknad.  Delar  av  "servicefunktionen"  i
arbetsmarknadspolitiken,  som  arbetsförmedling  och
yrkesutbildning kan privatiseras, eller genomföras av
andra  aktörer  som  utbildningsföretag,  komvux,
folkhögskolor etc. En rad nya aktörer ges möjlighet att
växa fram såsom privata arbetsförmedlingar, branschvisa
arbetsförmedlingar, kanske i fackförbundsregi, privata
utbildningsföretag, ideella  föreningar, kooperativ,
nätverk och nya bemanningsföretag.  Någon form av
statlig förmedling bör dock finnas i glest befolkade
eller  arbetsmarknadssvaga  områden  i  Sverige.
Förmedlingsverksamhet måste bedrivas utifrån lokala
förhållanden.

Åtskilliga arbetslösa kommer säkert också framöver
att  behöva  ekonomiskt  stöd  för att  öka  sin
"anställbarhet". Till det kommer att det i ett system
med privata förmedlingar kan finnas behov av att
finansiera avgiften för själva jobbsökningen för mer
svårplacerad arbetskraft. Den arbetslösa bör få en
"omställningspeng",  vars  storlek  beror på vilka
statligt finansierade insatser som anses behövas för
att den arbetslöse  skall  få  nytt  arbete. Den
bedömningen är en myndighetsuppgift.
Förutom en liten central stabsfunktion hos den nya
myndigheten bör det finnas ett nät av kontor över
landet, s.k. jobbkontor. Den främsta uppgiften för
jobbkontoren  bör  vara  att  fatta  beslut  om
omställningspengen.  Till  myndighetsuppgiften skall
också  höra  att  auktorisera  de  aktörer  på
arbetsmarknaden  hos  vilka  omställningspengen kan
användas, och att upphandla s.k. jobbgarantiprogram för
långtidsarbetslösa. En sådan jobbgaranti bör gälla för
personer som är socialbidragsberoende på grund av
arbetslöshet. Ett särskilt efterstöd bör utgå till dem
som blivit utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen.
Dessa hänvisas till en bemanningspool som sköts av ett
uthyrnings- eller bemanningsföretag.
Liknande synpunkter förs också fram i Folkpartiets
motioner A389 (yrk. 1) och Sf400 (yrk. 3 i denna del)
som väckts under den allmänna motionstiden. Förslaget
om omställningspeng förs även fram i Folkpartiets
motion So637 (yrk. 9).

Motioner väckta under den allmänna motionstiden


I partimotion  A323  (yrk. 4 i denna del) anför
Moderaterna att en ny effektiv myndighet som ersätter
AMS bör inrättas. Förmedling av arbete som kan skötas
bättre eller lika bra av andra aktörer än staten skall
ges möjlighet att i fri konkurrens göra detta. Lokala
arbetsförmedlingar  kan   avknoppas  från  AMV.
Rekryteringsföretagen kan hjälpa  nya  grupper  av
arbetssökande och bemanningsföretagen kan vidga sina
verksamhetsfält. Genom dessa åtgärder sammantagna kan
arbetsmarknadspolitikens     förvaltningskostnader
reduceras kraftigt. Skattemedel som därmed frigörs kan
användas till insatser till de arbetslösa som är i
störst behov av stöd. Den nya arbetsmarknadsmyndigheten
skall   vara  regeringens   expertmyndighet   i
arbetsmarknadsfrågor.  Den  skall  ansvara för att
godtagbara  förmedlingstjänster erbjuds  över  hela
landet,     administrera      schabloniserade
arbetsmarknadspolitiska stöd som flytt- och starta-
eget-bidrag   samt   bedriva   den   yttersta
myndighetsutövning som fordras för att fördela medel
som anslås över statsbudgeten för övriga insatser.
Myndigheten skall också ha till uppgift att identifiera
yrken  och  branscher  där  det  kan  uppstå
flaskhalsproblem.   AMS  övervakningsansvar  över
arbetslöshetsförsäkringen  liksom administration och
beslut   om   lönebidrag  bör  flyttas   till
försäkringskassorna.

Folkpartiets motioner  väckta  under  den allmänna
motionstiden, A389 (yrk. 1), Sf400 (yrk. 3 i denna del)
och So637 (yrk. 9) har redovisats ovan.

Agneta Lundberg och Göran Norlander (båda s) påtalar i
motion  A291  de  regionala  skillnaderna  på
arbetsmarknaden och anser att en noggrann analys bör
göras vid fördelningen av arbetsmarknadspolitiska medel
och vid bedömningen av vilken typ av utbildning som
krävs för att möta arbetslivets behov även lokalt.

Göran Lindblad (m) föreslår i motion A281 (yrk. 1-5)
att AMS läggs ned. En arbetsgaranti skulle kunna
införas där kommunen åläggs att inom viss tid ordna
arbete till den arbetslöse. En s.k. kompetenspeng bör
införas och privata entreprenörer bör i huvudsak sköta
den kommunala jobbgarantin.


Utskottets ställningstagande


Utskottet vill  inledningsvis  framhålla att AMV:s
ledningsform, som nämnts ovan, beslutas av regeringen.
Det  är  således inte en fråga som faller under
riksdagens prövning.  Utskottet  skall dock beröra
frågan, främst med anledning av de motioner som väckts
i ärendet.

RRV har under senare år kunnat notera brister i
verksamhetsstyrning  inklusive  uppföljning   och
internkontroll på olika nivåer inom AMV. RRV menar att
ett effektivt genomförande av arbetsmarknadspolitiken
kräver att chefsmyndighetens befogenheter och ansvar
ses över och klargörs (RRV 2001:15 s. 53). Även en
intern utredning hos AMS visar att den nuvarande
organisationen av verket bidrar till osäkerhet  i
styrningsfrågorna,   primärt   mellan  AMS  och
länsarbetsnämnderna.
Arbetsmarknadspolitiken har under de senaste åren
lagts om mot en tydligare tillväxtfrämjande inriktning.
Samtidigt har insatserna för dem som har det svårast
att få ett arbete stärkts. De arbetsmarknadspolitiska
insatserna  måste  inriktas på kärnuppgifterna (se
utskottet  under  rubriken   Allmänna  frågor).
Förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning ser
olika ut i olika delar av landet. Människors utbildning
och kompetens, utbud och efterfrågan på arbete, närhet
till infrastruktur och  marknader,  tillgång  till
riskkapital och social service, företagsstrukturer och
traditioner av företagande är sådant som kan skilja
väsentligt  mellan  olika  regioner.  En  viktig
utgångspunkt för att kunna  ta  till  vara dessa
skillnader på ett strategiskt sätt är att politiken kan
anpassas  till  lokala och regionala förhållanden.
Politiken måste också stimulera samverkan och samarbete
mellan olika sektorer och aktörer för att de åtgärder
som genomförs skall vara så välinriktade och effektiva
som möjligt (prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7).
Liksom  regeringen  anser utskottet att det  är
angeläget att det finns en regional organisation som
både säkerställer den nationella politiken och har
möjlighet att göra prioriteringar utifrån lokala och
regionala förutsättningar. Det fortsatta arbetet med
tillväxtavtalen understryker betydelsen av detta. Ett
bibehållande  av  länsarbetsnämnderna  som  egna
myndigheter säkerställer den så viktiga demokratiska
insynen  och det medborgerliga inflytandet,  såsom
regeringen också framhållit. I förordning (2001:623)
med instruktion för Arbetsmarknadsverket som träder i
kraft  den  1  janauri  2002  regleras  närmare
befogenheterna för respektive styrelser. De ändringar
son skett i instruktionen innebär att en del av det
ansvar  och  de  uppgifter  som  tidigare låg på
länsarbetsnämndernas  styrelser  nu  flyttats  till
länsarbetsdirektörerna. Styrelsen skall dock avgöra de
arbetsmarknadspolitiska  frågor inom länet som AMS
bestämt i sin arbetsordning eller i särskilda beslut.
Länsstyrelserna samordnar  statlig  och  kommunal
verksamhet i länet. De har till uppgift att stimulera
näringslivets utveckling med mål bl.a. att skapa nya
arbeten.  De  har  ett  planeringsansvar  för
infrastrukturfrågor  och  bevakar  mångfalds-  och
jämställdhetsfrågor i länet. Den speciella kompetens
som landshövdingarna besitter i egenskap av statens
företrädare i regionala sammanhang bör tas till vara
även i fortsättningen. Utskottet stöder med anledning
av vad som anförts här regeringens beslut att låta
landshövdingen även fortsättningsvis vara ordförande i
länsarbetsnämndernas styrelse.
I några motioner ifrågasätts värdet av de åtgärder
regeringen vidtagit  beträffande myndighetsledningen
inom verket. Utskottet vill framhålla att den kritik
som i olika sammanhang framförts mot AMV vad gäller
ekonomistyrning, internkontroll och oklarheter i AMS
roll som chefsmyndighet också måste åtgärdas på andra
plan. I skrivelsen nämns som exempel utveckling av
controllerfunktioner  på olika nivåer inom verket,
användandet av verksamhetsplaner som ett instrument att
klargöra vilken verksamhet som skall bedrivas, vilka
prioriteringar som skall göras etc. Också fördelningen
av resurser har betydelse i sammanhanget. Regeringen
har aviserat att den avser att göra en utvärdering av
de företagna ändringarna efter  två år. En sådan
utvärdering  vore  värdefull  anser  utskottet.
Sammanfattningsvis innebär det anförda att utskottet
avstyrker motion 2000/01:A22 (m).
I motioner från såväl Moderaterna som Folkpartiet
lämnas förslag om stora förändringar avseende AMV.
Utskottet   vill   påminna  om  att  en  av
arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter är att
stödja dem som har det svårast att få arbete. Så
drastiska förändringar som dessa partier föreslår kan
vara  svårförenliga  med  arbetsmarknadspolitikens
fördelningspolitiska  mål.  Det  är  heller  inte
realistiskt    att    tro   att   offentlig
arbetsförmedlingsverksamhet  kan  bedrivas  på  ett
effektivt  sätt  enbart  i glest befolkade  eller
arbetsmarknadssvaga regioner som Folkpartiet förordar.
Därmed är inte sagt att specialistförmedlingar eller
privata arbetsförmedlingar skulle sakna betydelse för
utvecklingen på arbetsmarknaden. Utskottet delar inte
heller Kristdemokraternas uppfattning om en reformering
av AMS. Motionerna 2000/01:A20 (fp), 2000/01:A21 (kd),
A281 yrkandena 1-5 (m), A323 yrkande 4 i denna del (m),
A389 yrkande 1 (fp), Sf400 yrkande 3 i denna del (fp)
och So637 yrkande 9 (fp) avstyrks.
I några av motionerna  (se också referat under
föregående avsnitt) förespråkas en decentralisering av
arbetsmarknadspolitiken. Utskottet har redan varit inne
på denna fråga och betonat vikten  av  att  den
arbetsmarknadspolitiska  verksamheten  anpassas till
skilda förutsättningar och behov i olika delar av
landet.  I  förra  årets  budgetbetänkande  (bet.
2000/01:AU1 s. 18) redovisades innehållet i en IFAU-
rapport - Erfarenheter av svensk arbetsmarknadspolitik
(stencilserie 2001:1). Sammanfattningsvis kan sägas att
rapporten utmynnar i att det är för tidigt att säga om
fördelarna eller nackdelarna med ökad decentralisering
överväger. Å ena sidan kan man på lokal nivå ha bättre
information som leder till att de lokala aktörerna
fattar mer välgrundade beslut än vad centrala aktörer
skulle göra. Å andra sidan finns det risk för att man
på den lokala nivån bortser från att besluten kan ha
konsekvenser också utanför den egna regionen. Utskottet
efterlyste och efterlyser alltjämt mer forskning på
området. Motion 2000/01:A10 yrkande 1 i denna del (c)
och 2000/01:A19 i denna del (c) avstyrks därmed.
Utskottet  kan konstatera, med anledning av vad
Centerpartiet   anfört   om   samverkan,   att
Riksförsäkringsverket,         Socialstyrelsen,
Arbetsmiljöverket och AMS har ett gemensamt uppdrag att
tillsammans utveckla samverkan för att stödja individer
i behov av rehabilitering att komma in i och tillbaka
till arbete. Det samarbete som sker inom ramen för
storstadssatsningen kan också nämnas i sammanhanget.
Motion A19 i denna del (c) och A10 yrkande 2 (c)
avstyrks.
Centerpartiet lämnar i ett par motioner förslag till
ny resursfördelningsmodell för AMV.
Fördelningen av resurser till respektive län sker
efter en fördelningsnyckel som AMS centralt upprättat.
Varje enskild  länsarbetsnämnd  har sedan en egen
fördelningsnyckel  som  anpassats till  de  lokala
förhållandena. Arbetsförmedlingskontoren förhandlar med
länsarbetsnämnderna och erhåller  ett  anslag  för
verksamhetsåret.
I AMS fördelningsmodell för år 2001 vägs olika
kriterier samman. Kriterierna tar sikte på uppdragens
omfattning  (antal  nyanmälda   platser,  antal
arbetssökande, antal deltagare i program), service
(befolkningens storlek, ett regionalt grundanslag som
är lika för alla länsarbetsnämnder, antalet kommuner
som  utgör lokala  arbetsmarknader,  länsyta)  och
föregående års fördelning. I detta sammanhang kan
utskottet nämna att RRV i en rapport RRV 2001:15
Effektivare  arbetsförmedling  har  anfört  att
fördelningsmodellen  innebär att arbete med lediga
platser, vilket kräver ett företagsinriktat sätt, ur
resursfördelningssynpunkt premieras mindre än arbete
med sökande/program. Inom uppdragsvolymen har platserna
fått en resurstilldelningsvikt på 30 % medan sökande
och arbetsmarknadspolitiska program har vikten 70 %.
Enligt RRV motverkar detta effektiva prioriteringar av
förmedlingens  insatser när det gäller arbete med
sökande respektive företag. Det är, enligt utskottet,
angeläget  att  AMV  fortlöpande  omprövar  de
resursfördelningsmodeller som tillämpas inom verket.
Det åligger verket att fördela anslagna medel på ett
sådant  sätt  att  de  riktlinjer  och  mål  för
arbetsmarknadspolitiken som ställs upp av riksdagen och
regeringen beaktas. Till skillnad från Centerpartiet
anser utskottet inte att frågan om fördelningsmodellens
operativa utformning bör avgöras av riksdagen, utan
även fortsättningsvis enligt nuvarande decentraliserade
modell. Motionerna 2000/01:A10  yrkande 3 (c) och
2000/01:A19 i denna del (c) avstyrks.
Vad gäller motion A291 om den lokala efterfrågan på
arbetskraft vill utskottet påminna om de regionala
kompetensråd som finns i alla län. Kompetensråden har
representanter       för      näringslivet,
arbetstagarorganisationer,  kommuner,   universitet
och/eller    högskolor,    länsstyrelser   och
arbetsmarknadsmyndigheterna.   Därutöver   varierar
sammansättningen (se AMS återrapport om de regionala
kompetensråden till regeringen i augusti i år). Syftet
med råden är att de snabbt skall kunna identifiera
specifika områden där det råder eller befaras brist på
arbetskraft, och ge berörda aktörer möjlighet att
tidigt vidta åtgärder. Motion A291 (s) avstyrks i den
mån den inte tillgodosetts med vad utskottet anfört.
Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens
skrivelse 2000/01:142 till handlingarna.

4. Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad


Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till
anslag på utgiftsområde 13 budgetåret 2002 och
avstyrker  samtliga  motionsyrkanden som rör
anslagen.
Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag
om  användning  av  medel för  tillsyn  av
arbetslöshetsförsäkringen,  om  ändringar  av
ersättningsreglerna vid deltagande i kommunala
ungdomsprogram    respektive    kommunal
ungdomsgaranti, om införande av pendlingsbidrag
vid veckopendling och om bemyndiganden rörande
fyra av anslagen under utgiftsområdet.
Med hänvisning till att försöksverksamhet med
friår  i  tio  kommuner   aviseras   i
budgetpropositionen avstyrks motionsförslag om
friår. Motioner om åtgärder för att förbättra
arbetsmarknaden för arbetshandikappade och om
översyn av Samhall AB avstyrks med hänvisning
till en aviserad utredning om arbetshandikappade
och arbetsmarknaden. En motion om avskaffande av
möjligheter till kreditering på skattekonto i
fråga  om  anställningsstöd  avstyrks  med
hänvisning till  tidigare  riksdagsbeslut  i
frågan.
Jämför reservationerna 8 (m), 9 (m), 10 (m, kd),
11 (kd, c, fp) och 12 (kd, c, fp).

4.1 Mål för politikområdet


Propositionen

För politikområdet Arbetsmarknadspolitik gäller år 2002
samma mål som under innevarande budgetår och något
förslag om mål läggs inte fram i budgetpropositionen
för nästa år. Målet är därmed en väl fungerande
arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk
tillväxt.

Motion

Moderata samlingspartiet anser i motion A384 (yrk. 14)
att regeringens förslag till mål för politikområdet
Arbetsmarknad skall avslås. Partiet hänvisar därvid
till förslagen i motionerna A219 Lokal lönebildning,
A223  En  individuell utbildningsinvestering,  A278
Arbetshandikappade, A318 En flexibel och individuell
arbetstid, A323 En arbetsmarknad  för  alla, A368
Bemanningsföretag,   A391   Yrkesutbildning   och
arbetsmarknadspolitik  och  Sf345  Vårdbidraget för
funktionshindrade barn.

Utskottets ställningstagande

Arbetsmarknadsutskottet  behandlade  i  betänkande
2000/01:AU1 regeringens förslag om att målet  för
politikområdet Arbetsmarknadspolitik skall vara en väl
fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och
god ekonomisk tillväxt. Utskottet tillstyrkte förslaget
och  avstyrkte  samtidigt ett avslagsyrkande  från
Moderaterna med samma  innebörd  som  partiet  nu
återkommit med. Riksdagen beslutade i enlighet med
utskottets  förslag.  Utskottet  delar  regeringens
uppfattning att nuvarande mål för politikområdet bör
kvarstå oförändrat under budgetåret 2002 och avstyrker
därmed förslaget i motion A384 yrkande 14 (m).


4.2 Vissa frågor rörande
arbetsmarknadspolitiska program,
arbetslöshetsersättning m.m.


Behandlingen av motionsförslag

Som inledningsvis framgått  under rubriken Ärendets beredning
planerar utskottet att våren 2002  i  betänkanden
behandla  en  rad  frågor rörande utformningen av
arbetsmarknadspolitiska            program,
arbetslöshetsförsäkringen m.m. liksom motionsförslag
med anknytning till detta. De motionsförslag  som
behandlas i avsnitt 4.3 nedan är av sådan art att de
skulle vara direkt anslagspåverkande  också i ett
kortare perspektiv och/eller beröra andra frågor än
anslagsfrågor som tas upp i budgetpropositionen.

Strukturen på arbetsmarknadspolitiska program

Utskottet avser som nyss framgått att återkomma till
frågor  om  utformningen av arbetsmarknadspolitiska
program i ett betänkande senare under riksmötet. Olika
arbetsmarknadspolitiska program berörs dock i flera
förslag i anslagsfrågor i avsnittet nedan. Av detta
skäl väljer utskottet att här ge en överblick över
nuvarande programstruktur.


-----------------------------------------------------
Arbetsmarknadspolitiska program
-----------------------------------------------------
1. Arbetsmarknadsutbildning
-----------------------------------------------------
2. Arbetspraktik
-----------------------------------------------------
3. Stöd till start av näringsverksamhet
-----------------------------------------------------
4. Aktivitetsgaranti
-----------------------------------------------------
5. Ungdomsinsatser
-----------------------------------------------------
Kommunala program för ungdomar
-----------------------------------------------------
Ungdomsgaranti för ungdomar 20-24 år
-----------------------------------------------------
6. Förberedande insatser
-----------------------------------------------------
Arbetslivsinriktad rehabilitering
-----------------------------------------------------
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling
-----------------------------------------------------
Datortek
-----------------------------------------------------
Förberedande eller orienterande utbildningar
-----------------------------------------------------
7. Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
-----------------------------------------------------
8. Anställningsstöd
-----------------------------------------------------
Allmänt anställningsstöd
-----------------------------------------------------
Förstärkt anställningsstöd (2-årsinskrivna)
-----------------------------------------------------
Särskilt anställningsstöd (personer över 57 år)
-----------------------------------------------------
Förstärkt anställningsstöd (4-årsinskrivna)
-----------------------------------------------------
9.  Särskilda  insatser  för  personer  med
arbetshandikapp
-----------------------------------------------------
Lönebidrag
-----------------------------------------------------
Skyddat arbete hos Samhall
-----------------------------------------------------
OSA (Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare)
-----------------------------------------------------
SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd)
-----------------------------------------------------
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet
-----------------------------------------------------
Stöd till personligt biträde
-----------------------------------------------------
Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen
-----------------------------------------------------


Utöver de ovan angivna programmen finns ytterligare
former av arbetsmarknadspolitiska insatser, exempelvis
flyttningsbidrag, stöd till utbildning av anställda och
medel för s.k. brytprojekt.


4.3 Anslagsfrågor


Motion

Centerpartiet anser i motion A382 (yrk. 4 i denna del)
att de kostnader som är förenade med försörjningsstöd
skall samlas under utgiftsområde 13 medan de kostnader
som inte sammanhänger med försörjningsstöd skall samlas
under utgiftsområde 14. Syftet är att uppnå bättre
samordning och större rättvisa.

Utskottets ställningstagande

Centerpartiets budgetförslag innebär som framgått en
omfördelning mellan utgiftsområdena 13-15. Förslaget om
omfördelning mellan utgiftsområden förs också fram i
partiets ekonomisk-politiska motion Fi293 som nyligen
har behandlats av finansutskottet och i kommittémotion
A381 som behandlas i detta betänkande.

Finansutskottet  har  i  betänkande  2001/02:FiU1
behandlat  förslaget  rörande omfördelningar mellan
utgiftsområden i motion Fi293 och anför bl.a. följande:
De  gjorda  omfördelningarna  försämrar  [...]
överblicken  över  motionärernas  förslag  och
omöjliggör dessutom alla jämförelser på aggregerad
nivå med regeringens och övriga oppositionspartiers
förslag på dessa utgiftsområden. Ett av syftena med
den nuvarande indelningen i utgiftsområden är just
att man snabbt och enkelt skall kunna få en bild av
partiernas prioriteringar mellan olika politiskt
relevanta områden. Denna fördel går emellertid helt
förlorad om man i likhet med Centerpartiet i stor
skala börjar omfördela mellan olika utgiftsområden.
Till detta kommer att riksdagen inte samtidigt i
sin  beslutsprocess  kan tillämpa  mer  än  en
indelningsgrund   för   statsbudgeten.   Om
rambeslutsmodellen skall fungera, måste respektive
utgiftsområde vara entydigt definierat.

Riksdagen har beslutat i enlighet med finansutskottets
förslag (rskr. 2001/02:34-35).

Med hänvisning till vad finansutskottet anfört och i
och med att arbetsmarknadsutskottet ställer sig bakom
regeringens uppfattning om fördelning av anslagen på
utgiftsområden m.m. avstyrks motion A382 yrkande 4 i
denna del (c).

Anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall    4 537 055   sparande
-15 021
-------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag    4 435 159 1 prognos     4 457 000
-------------------------------------------------------------
2002  Förslag   4 517 058
-------------------------------------------------------------
2003  Beräknat   4 630 935 2
-------------------------------------------------------------
2004  Beräknat   4 722 294 3
-------------------------------------------------------------
1 Inklusive slutjustering med anledning av de statliga
avtalsförsäkringarna. En närmare beskrivning av dessa finns i
tilläggsbudgeten i samband med budgetpropositionen (avsnitt 9.2).
2 Motsvarar 4 521 758 tkr i 2002 års prisnivå.

3 Motsvarar 4 521 058 tkr i 2002 års prisnivå.

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
| 4 517 058 | -225   | -50 000  | -4 517  | -1 100 |
|      |   853 |      |  058 * |   000|
-----------------------------------------------------------
* Nettoeffekt om hänsyn tas till Centerns budgetförslag
avseende anslaget på både utgiftsområde 13 och
utgiftsområde 14: -642 821 tkr

Från anslaget finansieras kostnaderna för
personal  och  lokaler  samt  andra
förvaltningskostnader    vid    AMS,
länsarbetsnämnderna          samt
arbetsförmedlingarna.   Under  anslaget
redovisas  också  IAESTE-praktik  (The
International Association for Exchange of
Students for Technical Experience) samt de
avgiftsfinansierade  verksamheterna  vid
Arbetslivstjänster (ALT) och Aske kursgård.

Regeringen föreslår att de 700 miljoner
kronor som AMV fått använda för tillfälliga
personalförstärkningar  i  syfte  att
upprätthålla kvalitet i förmedlingsarbetet
permanent överförs till anslaget från och
med år 2002. Av detta belopp bör 165
miljoner  kronor användas i syfte  att
särskilt   stärka   ställningen   på
arbetsmarknaden för personer med utländsk
bakgrund.
Arbetsförmedlingens   kontrollfunktion
måste   förstärkas.   Arbets-   och
kompetenslinjen i arbetsmarknadspolitiken
måste hävdas, och förmedlingarna  skall
kontrollera att de arbetssökande står till
arbetsmarknadens förfogande.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar
ett ramanslag om 4 517 058 000 kr. Vidare
föreslås att 15 210 000 kr av inflytande
arbetsmarknadsavgifter   enligt   lagen
(1981:691) om socialavgifter får användas
för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen
(prop. punkt 3).

Motioner

I   avsnitt  3  Arbetsmarknadsverkets
organisation m.m. behandlas ett flertal
motionsförslag  rörande  förändringar  i
Arbetsmarknadsverkets organisation. I detta
sammanhang tar utskottet upp förslag som
skulle  påverka  förvaltningskostnaderna
också i ett kortare perspektiv.

Moderata samlingspartiet förordar i motion
A384    att   en   ny   statlig
arbetsmarknadsmyndighet inrättas från år
2004. Den nya statliga myndigheten skall
vara expertmyndighet i arbetsmarknadsfrågor
och ersätta den nuvarande organisationen
med   21   myndigheter   och   418
arbetsförmedlingar.  Myndigheten  skall
ansvara    för    att   godtagbara
förmedlingstjänster erbjuds i hela landet,
administrera arbetsmarknadspolitiska stöd
och bedriva erforderlig myndighetsutövning.
Partiets  förslag  om  reformering  av
arbetslöshetsförsäkringen innebär att AMS
ansvar  för  tillsyn  kan  upphöra när
försäkringen     flyttas     från
arbetslöshetskassorna  till den allmänna
försäkringskassan. Administration av beslut
om  lönebidrag  flyttas  likaså  till
försäkringskassan.   Detta   möjliggör
nedläggning av AMS. För budgetåret 2002
beräknar  Moderaterna  anslaget  till
4 291 205 000  kr,  vilket  innebär  en
minskning  med  226 miljoner kronor  i
förhållande till regeringens förslag (yrk.
5 och 8).

Kristdemokraterna pekar i motion A367 på
behovet av en parlamentarisk översyn av
Arbetsmarknadsverket  och på besparingar
inom myndigheten. Partiet menar att det
finns tydliga indikationer på problem med
styrning, resultatuppföljning och kontroll
av medelsanvändningen. Till detta kommer
att internadministrationen är alltför stor
och att myndigheten har dubbla styrsystem
genom centrala AMS och länsarbetsnämnderna
med de lokala arbetsförmedlingarna. Nya
former för  arbetsmarknadspolitiken  bör
prövas.  Sammantaget talar detta enligt
Kristdemokraterna för en grundlig översyn
av  arbetsmarknadspolitiken  och  AMV:s
organisation  genom  en  parlamentarisk
utredning.   Innan   utredningsarbetet
slutförts bör AMS i egenskap av central
myndighet förändras  mot  en  tydligare
stabsroll.   Förändringen   innefattar
rationaliseringar som gör det möjligt att
minska anslaget. Anslagsminskningar  kan
också  komma  till  stånd  genom  att
länsarbetsnämnderna  regionaliseras eller
samordnas med länsstyrelserna och som en
följd     av     att    antalet
arbetsmarknadspolitiska program reduceras,
vilket  i  sin  tur leder till mindre
administration   inom    AMS   och
länsarbetsnämnderna.        Partiets
budgetalternativ innebär besparingar på 50
miljoner kronor på anslaget (yrk. 9 och 36
i denna del).

Centerpartiets förslag i motion A382 (yrk.
4   i  denna  del)  innebär   att
arbetsmarknadspolitiken decentraliseras och
att de arbetsmarknadspolitiska medlen kan
användas     friare.     Samtliga
försörjningssystem samordnas, vilket leder
till flexibilitet och besparingar. Partiet
avvisar  regeringens  förslag  om  ett
tillskott till anslaget på 700 miljoner
kronor   för   personalförstärkningar.
Sammantaget innebär Centerpartiets förslag
att anslaget tas bort från utgiftsområde 13
och i stället förs upp på utgiftsområde 14,
då med ett belopp som är 642,8 miljoner
kronor lägre än vad regeringen föreslagit.

Folkpartiet vill enligt motionerna Fi294
(yrk. 16 i denna del) och A389 (yrk. 28 i
denna       del)      reformera
arbetsmarknadspolitiken.  Det  bör  vara
möjligt  att  använda  andra former av
åtgärder    såsom   anlitande   av
bemanningsföretag. Därigenom kan resurserna
till  AMS  minskas   samtidigt  som
effektiviteten ökar. Sammantaget  räknar
partiet med att anslaget kan minskas med
1 100 miljoner kronor i förhållande till
vad som föreslås i budgetpropositionen.

Utskottets ställningstagande

I    betänkandets    avsnitt    3
Arbetsmarknadsverkets  organisation  m.m.
behandlas regeringens skrivelse 2000/01:142
Arbetsmarknadsverkets organisation.

Samtliga    budgetförslag    från
oppositionspartierna  innebär  väsentliga
nedskärningar   av   anslaget   till
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader.   Gemensamt  för
motionsförslagen är också att de innebär
betydande minskningar av resurserna till
arbetsmarknadspolitiska  program  liksom
stora organisatoriska förändringar  inom
verket.  Gemensamt  för  förslagen  om
drastiska  nedskärningar  redan  under
budgetåret  2002  är vidare att de är
orealistiska. Som utskottet konstaterat i
avsnitt  1  drabbas  personer med svag
förankring på arbetsmarknaden  ofta  av
stigande  arbetslöshet  i ett försämrat
konjunkturläge.  Utskottet  finner  det
ansvarslöst att i en sådan situation genom
omfattande anslagsnedskärningar  kraftigt
reducera  möjligheterna  att  motverka
effekterna av en konjunkturförsämring.
Utskottet har i inledande avsnitt  i
betänkandet  redovisat  sin syn på det
organisatoriska förändringsarbete som pågår
respektive     förbereds     inom
Arbetsmarknadsverket och även lämnat vissa
synpunkter på volym och struktur när det
gäller   de   arbetsmarknadspolitiska
programmen.  När  det  gäller  verkets
organisation har utskottet behandlat både
övergripande  ledning  av  verket  och
exempelvis      ekonomi-      och
verksamhetsstyrning. I nyssnämnda avsnitt
har utskottet vidare behandlat förslag om
omläggning av arbetsmarknadspolitiken.

Motionsförslagen   rörande   anslaget
föranleder  utskottet  att något beröra
organisations- och styrningsfrågor också i
detta sammanhang. Här kan nämnas att verket
under   hösten   infört   en   ny
ledningsorganisation, Arbetsmarknadsverkets
ledningsgrupp,   som   består   av
generaldirektören,         samtliga
länsarbetsdirektörer, de fem direktörerna i
Arbetsmarknadsstyrelsen, GD-samordnaren och
informationschefen. Ledningsgruppen skall
fungera som verkets högsta organ och ha
till uppgift att utveckla verket som en
sammanhållen    linjeorganisation   i
överensstämmelse med beslut som slagits
fast  av  myndighetens  styrelse  och
generaldirektör.   Enligt   utskottets
uppfattning bör dessa åtgärder, tillsammans
med övriga organisatoriska förändringar som
behandlas i avsnitt 3 Arbetsmarknadsverkets
organisation  m.m.  leda  till  bättre
samordnad  och effektivare styrning  av
Arbetsmarknadsverket.

Också i fråga om bl.a. ekonomi- och
verksamhetsstyrning   pågår   en  rad
aktiviteter inom verket. Här kan nämnas att
man inom ramen för ett projekt inom dessa
områden  behandlar en rad frågor kring
regelverk och regelefterlevnad, systemstöd
och    kvalitetssäkring.    Samtliga
länsarbetsnämnder  har  under  år  2000
inrättat en controllerfunktion.
I detta sammanhang vill utskottet något
beröra revisionen av Arbetsmarknadsverket.
Utskottet    har    noterat    att
Riksrevisionsverket gjort bedömningen att
verkets årsredovisning i allt väsentligt är
rättvisande och att Ekonomistyrningsverket
funnit  ekonomiadministrationen   fullt
tillfredsställande. Det finns dock, som
regeringen påpekat i budgetpropositionen
och som utskottet berört  i avsnitt 3
Arbetsmarknadsverkets organisation  m.m.,
utrymme  för  förbättringar.  Utskottet
instämmer i regeringens uppfattning att
analysen av måluppfyllelsen i många fall är
bristfällig  och  svårtolkad.  Större
ansträngningar bör göras för att få till
stånd en mer relevant målstruktur och att
belysa varför flera mål inte har uppnåtts
samt vad som krävs för att målen skall
uppnås. Ett sådant översynsarbete pågår
enligt  vad utskottet har erfarit inom
Regeringskansliet.

Regeringens  förslag  om  en  permanent
överföring till anslaget av det belopp på
700 miljoner kronor som hittills anvisats i
form  av  medel   för   tillfälliga
personalförstärkningar aviserades redan i
2001 års ekonomiska vårproposition (prop.
2000/01:100).     Arbetsförmedlingarnas
uppgifter och insatser har inte minskat
under senare  år  trots ett förbättrat
arbetsmarknadsläge.    Inte    minst
aktivitetsgarantin    kräver    stora
personalresurser.   De   regler   för
arbetslöshetsersättningen som gäller sedan
början  av  året  innebär  vidare  att
arbetsförmedlingen kommer att ha en mer
aktiv roll i förhållande till dem som
uppbär ersättning. Samtidigt finns  det
enligt  utskottets uppfattning skäl att
betona   att    verksamheten   vid
arbetsförmedlingen måste  förhindra  och
motverka flaskhalsar på arbetsmarknaden och
att den måste svara mot företagens behov.
Utskottet tillstyrker mot denna bakgrund
förslaget  om  att 700 miljoner kronor
permanent överförs till anslaget.

Med hänvisning till vad som anförts i
detta  sammanhang  samt  i avsnitten 1
Allmänna frågor och 3 Arbetsmarknadsverkets
organisation m.m. tillstyrker  utskottet
regeringens förslag till medelsanvisning
under anslaget och avstyrker motionerna
A367 yrkandena 9 och 36 i denna del (kd),
A382 yrkande 4 i denna del (c), A384
yrkandena 5 och 8 (m), A389 yrkande 28 i
denna del (fp) och Fi294 yrkande 16 i denna
del (fp). Sist i detta avsnitt finns en
sammanställning    av    utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.
Utskottet biträder vidare  regeringens
förslag att 15 210 000 kr av inflytande
arbetsmarknadsavgifter skall få användas
för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen
(prop. punkt 3). I propositionens punkt 3
hänvisas  till  lagen  (1981:691)  om
socialavgifter. Rätteligen bör förslaget
avse lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter  som  i berört hänseende
ersatte den förstnämnda lagen fr.o.m. den 1
januari 2001. Utskottets  förslag  till
riksdagsbeslut  utformas i enlighet med
detta.

Anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd1


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall   32 251 353   sparande
-530 990
-------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag   38 445 136 2 prognos     36 710 000
-------------------------------------------------------------
2002  Förslag   36 023 000
-------------------------------------------------------------
2003  Beräknat  36 063 000
-------------------------------------------------------------
2004  Beräknat  35 958 000
-------------------------------------------------------------
1 Nytt anslag från år 2001. Redovisningen av
utfall och anslagssparande 2000 avser det tidigare
under utgiftsområdet för budgetåret 2000 uppförda
anslaget A 1 Bidrag till arbetslöshetsersättning.

2 Inklusive en minskning med 474 864
tkr på tilläggsbudget i samband med
den ekonomiska vårpropositionen 2001.
Tusental kronor
---------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens  förslag  i  förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag               |
--------------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |   fp   |
--------------------------------------------------------------
|36 023 000 | -3 525  | -8 125  | -6 981  | -11 740 000|
|      |   000 |   000 |  000 * |     **|
--------------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om hänsyn tas till Centerns
budgetförslag avseende anslaget på både
utgiftsområde 13 och utgiftsområde 14: -
6 981 000 tkr
** Vid beredningen av ärendet har det
framkommit att ändringen i motion A389
(yrk. 28 i denna del) i förhållande till
regeringens förslag av anslaget 22:2 Bidrag
till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd beräknats till ett annat
belopp än vad som skett i partiets
ekonomisk-politiska motion Fi294 (yrk. 16).
Det korrekta beloppet återfinns enligt vad
som framkommit vid beredningen i motion
Fi294 vilket utskottet beaktar vid
behandlingen av motionerna.

Anslaget  används huvudsakligen till
finansiering av kostnaderna för
arbetslöshetsersättning   vid
öppen   arbetslöshet   och
aktivitetsstöd för personer som
deltar i arbetsmarknadspolitiska
program.    Aktivitetsstödet
motsvarar          den
arbetslöshetsersättning
deltagarna skulle ha fått om de
varit öppet arbetslösa. Den som
inte  är  berättigad  till
arbetslöshetsersättning får 143
kr per dag i aktivitetsstöd.

Aktivitetsstöd  får  även
användas  för  viss nationell
medfinansiering som svarar mot
utbetalningar  från  anslaget
Europeiska socialfonden m.m. för
perioden 2000-2006.  Likaså får
aktivitetsstöd  användas  för
medfinansiering  av  regionala
tillväxtavtal för insatser som
ryms  inom  ramen  för  de
arbetsmarknadspolitiska reglerna
och med utgångspunkt i de mål
och  prioriteringar som finns
uppsatta           för
arbetsmarknadspolitiken.
Utgifterna under anslaget har
minskat kraftigt  mellan åren
1999  och  2000. De påverkas
främst  av  omfattningen  på
programmen  och  den  öppna
arbetslösheten,
ersättningsnivåerna,
ersättningsperiodernas längd och
villkoren  för  rätt  till
arbetslöshetsersättning.
Minskningen  har  dock  inte
motsvarat den takt  i vilken
arbetslösheten har gått ned. Det
beror på att sammansättningen av
gruppen   arbetslösa   har
förändrats och att de arbetslösa
i  större  utsträckning  än
tidigare     har    haft
inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning samt på
att   lägsta   nivån   på
aktivitetsstöd har höjts till
143   kr  per  dag.  Den
genomsnittliga ersättningsnivån
beräknas öka ytterligare genom
de höjningar  som  gjorts av
ersättningsnivåerna     inom
arbetslöshetsförsäkringen
eftersom motsvarande höjningar
görs  för  aktivitetsstödet.
Därutöver kommer  den  lägsta
nivån på aktivitetsstöd stegvis
att höjas ytterligare. I ett
första steg år 2002 skall en
höjning ske till 183 kr per dag.
Regeringen   föreslår  att
riksdagen anvisar ett ramanslag
om 36 023 miljoner kronor för
budgetåret  2002.  Av  detta
belopp beräknas 8 608 miljoner
kronor för aktivitetsstöd, 24
229 miljoner kronor för bidrag
till   arbetslöshetsersättning
samt 3 185 miljoner kronor för
statliga ålderspensionsavgifter
avseende aktivitetsstöden  och
bidrag           till
arbetslöshetsersättning.
Vidare    föreslås    i
budgetpropositionen     att
riksdagen bemyndigar regeringen
att för anslaget under år 2002
ingå  ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare åtaganden
innebär utgifter om högst 4 000
miljoner kronor under 2003-2005
(prop. punkt 4).

Motioner

Moderata     samlingspartiet
förespråkar  i  motion  A384
införande   av  en  allmän
arbetslöshetsförsäkring   som
administreras   av   staten.
Försäkringen  skall  vara  en
omställningsförsäkring    som
finansieras    med    en
försäkringspremie som relateras
till månadslönen. Premien skall
utgå med 2 % procent på sådana
inkomster     som     är
ersättningsberättigande, och den
skall   vara   avdragsgill.
Ersättning skall endast kunna
utgå under en ersättningsperiod
om 300 dagar och möjlighet till
återkvalificering skall endast
kunna ske genom vad  partiet
benämner riktigt arbete. Genom
den          föreslagna
försäkringsutformningen blir det
möjligt att slopa huvuddelen av
dagens  regel-, kontroll- och
sanktionssystem,  vilket  får
ekonomiska  konsekvenser  för
berörda   myndigheter.   Den
enskilde  kompenseras  för de
höjda egenavgifterna genom sänkt
skatt.

Sammanfattningsvis  beräknar
Moderaterna besparingarna  för
budgetåret  2002  till  3 525
miljoner  kronor  varav 2 450
miljoner  kronor avser  högre
egenfinansiering.     Totalt
beräknar partiet att anslaget
skall  uppgå till drygt 34,9
miljarder kronor (yrk. 1, 2 och
9).

Kristdemokraterna  vill enligt
motionerna A251 (yrk. 1 och 2)
och A367 (yrk. 36 i denna del)
införa en allmän obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring från den
1 januari 2002.  Försäkringen
skall ge grundläggande ekonomisk
trygghet så länge man står till
arbetsmarknadens förfogande. Den
bör utformas så att det alltid
lönar sig bättre att ta ett
kort, tillfälligt arbete än att
låta  bli.  Egenfinansieringen
(finansieringsavgiften)   bör
höjas till en tredjedel i den
nya  försäkringen.  Höjningen
kompenseras   genom   sänkt
inkomstskatt, däribland  genom
höjning av grundavdraget vilket
minskar   marginaleffekterna.
Sammantaget beräknas  anslaget
minska med 8 125 miljoner kronor
i förhållande till regeringens
förslag. Av detta belopp avser
5 260  miljoner  kronor  höjd
finansieringsavgift  och  300
miljoner  kronor  bibehållet
högsta   ersättningstak   i
försäkringen. Detta framgår av
motion Fi292 som behandlas i
betänkande 2001/02:FiU1.

Centerpartiet betonar i motion
A382 (yrk. 1-3 och 4 i denna
del) att arbete alltid måste
löna            sig.
Arbetslöshetsförsäkringen
reformeras    genom    att
medlemsavgiften       till
arbetslöshetskassan  höjs till
200 kr per månad vilket beräknas
motsvara   en   kassamässig
besparing för staten på 2 300
miljoner kronor. Medlemsavgiften
till arbetslöshetskassan skall
vara        avdragsgill.
Ersättningstaket  bör  enligt
Centern sänkas till 580 kr per
dag vilket  leder  till  att
reservationslönen   för  den
arbetslöse minskar. Detta gör
att anslaget beräknas minska med
ca 400 miljoner kronor. I fråga
om aktivitetsstödet föreslås en
höjning till 200 kr per dag
vilket kostnadsberäknas till 110
miljoner kronor, ett belopp som
beräknas rymmas inom befintlig
ram. I partiets budgetförslag
minskas  anslaget med  totalt
6 981 miljoner kronor.

Folkpartiet räknar i motionerna
Fi294 (yrk. 16 i denna del) och
A389 (yrk. 28 i denna del) med
anslagsbesparingar  på  11 740
miljoner  kronor,  bl.a. till
följd   av  en  reformerad
arbetslöshetsförsäkring   och
höjda egenavgifter.

Utskottets ställningstagande

Arbetsmarknadsutskottet   har
nyligen       kommenterat
oppositionens   förslag   om
arbetslöshetsförsäkringen i ett
yttrande till finansutskottet om
ramarna för utgiftsområdena 13
och 14 (yttr. 2001/02:AU1y). I
yttrandet          har
arbetsmarknadsutskottet   rest
flera invändningar mot Moderata
samlingspartiets  förslag till
utformning          av
arbetslöshetsförsäkringen.  Där
framhålls det att den slopade
anknytningen        till
arbetslöshetskassan kan innebära
ett  minskat  ansvar för att
kostnaderna hålls  nere;  den
nuvarande   kopplingen  till
dagpenningnivån innebär indirekt
ett ansvar för lönenivån inom
kassans  område. Förslaget är
dessutom  fördelningspolitiskt
tveksamt bl.a. med hänsyn till
avdragsrätten  för  avgiften.
Efter en genomgång av de olika
budgetförslagen  har utskottet
dragit slutsatsen att de bygger
på förutsättningar som inte kan
accepteras.   Finansutskottet
instämmer   i   betänkande
2001/02:FiU1   i  utskottets
kritik.

Kristdemokraterna  räknar  i
sitt  anslagsförslag  med att
redan  år  2002 kunna minska
utgifterna på utgiftsområde 13
med närmare 9 miljarder kronor
varav drygt 8,1 miljarder kronor
avser besparingar på anslaget
22:2     Bidrag     till
arbetslöshetsersättning   och
aktivitetsstöd. Därav beräknar
partiet de minskade utgifterna
för  arbetslöshetsförsäkringen
till drygt 5,2 miljarder kronor.
Arbetsmarknadsutskottet  har i
yttrande  AU1y  rest  en rad
invändningar mot den föreslagna
utformningen         av
arbetslöshetsförsäkringen  och
därvid     bedömt    att
Kristdemokraternas beräkning av
besparingarna redan budgetåret
2002    är    orealistisk.
Finansutskottet   delar   i
betänkandet   FiU1   denna
uppfattning.
Folkpartiets     beräknade
besparing på anslaget 22:2 med
drygt  11,7 miljarder  kronor
budgetåret  2002  är  än mer
orealistisk          än
Kristdemokraternas.     Den
utformning          av
arbetslöshetsförsäkringen  som
Folkpartiet förordar är dessutom
otydligt   beskriven   och
administrativt krånglig. Denna
uppfattning         har
arbetsmarknadsutskottet framfört
i     yttrandet    AU1y.
Finansutskottet  instämmer  i
betänkandet FiU1 också i denna
bedömning.
Som   framgått   beräknar
Centerpartiet    i    sitt
budgetförslag besparingarna till
nära 7 miljarder kronor på det
aktuella anslaget. I likhet med
ovannämnda   förslag  bygger
beräkningen på förutsättningar
som arbetsmarknadsutskottet inte
kan acceptera, vilket påtalats i
yttrande AU1y. Utskottet avvisar
där partiets förslag redan med
hänsyn till förslaget om sänkt
tak  för  ersättningen  från
arbetslöshetsförsäkringen.  En
sådan  sänkning  skulle  i
praktiken  innebära  att ännu
större grupper försäkrade än i
dag  inte  skulle få en 80-
procentig ersättningsnivå.
Centerpartiets  budgetförslag
innefattar   som   framgått
omfördelningar      mellan
utgiftsområdena 13-15 som bl.a.
inkluderar   samordning   av
kontantstöden  och  som  sägs
medföra ökade samordningsvinster
och    större    rättvisa.
Finansutskottet konstaterar  i
betänkande FiU1 att partiet inte
redovisar några regeländringar
eller  förslag till  hur  de
samordnade  stödformerna skall
användas, men att motionärerna
likväl förväntar sig att man på
utgiftsområdet  mycket  snabbt
skall     kunna     göra
effektivitetsvinster      i
miljardklassen  till följd av
denna  åtgärd. Finansutskottet
finner det svårt att se hur
något som i praktiken endast är
omflyttning  av  anslag  på
statsbudgeten skall kunna  ge
upphov till besparingar av denna
omfattning.
I detta sammanhang kan nämnas
att regeringen under innevarande
riksmöte  avser att återkomma
till  riksdagen   med   en
proposition          om
aktivitetsgarantin      och
arbetslöshetsförsäkringen.
Med  hänvisning  till  det
anförda  biträder  utskottet
regeringens   förslag   till
medelsanvisning för budgetåret
2002. Utskottet avstyrker därmed
motionerna A251 yrkandena 1 och
2 (kd), A367 yrkande 36 i denna
del (kd), A382 yrkandena 1-3 och
4 i  denna  del  (c),  A384
yrkandena 1, 2 och 9 (m), A389
yrkande 28 i denna del (fp) och
Fi294 yrkande 16 i denna del
(fp). Sist i detta avsnitt finns
en sammanställning av utskottets
ställningstagande i fråga  om
anslagen på utgiftsområde 13.
Utskottet   biträder  även
regeringens   förslag   till
bemyndigande  i  fråga  om
åtaganden  för  2002,  vilket
innebär  att  förslaget  bör
bifallas (prop. punkt 4).

Anslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning och
övriga kostnader1


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall   15 647 851   sparande
2 498 841
-------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag    5 417 318 2 prognos     4 931 000
-------------------------------------------------------------
2002  Förslag   4 682 582
-------------------------------------------------------------
2003  Beräknat   4 310 318 3
-------------------------------------------------------------
2004  Beräknat   3 808 775 3
-------------------------------------------------------------
1 Nytt anslag från 2001.
Redovisningen av utfall och
anslagssparande 2000 avser det
tidigare under budgetåret 2000 under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv uppförda anslaget A 2
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Anslagssparandet från 2000 har förts
bort som en indragning av
anslagsbelopp.
2 Inklusive en minskning med 343 768
tkr på tilläggsbudget i samband med
den ekonomiska vårpropositionen 2001.
3 Motsvarar 4 790 216 tkr i 2002 års
prisnivå.
Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
| 4 682 582 | -1 170  | -820 000 | -4 682  | -1 171 |
|      |   000 |      |  582 * |   000|
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om hänsyn tas till
Centerns budgetförslag avseende
anslaget på både utgiftsområde
13 och utgiftsområde 14: -
1 683 105 tkr

Ändamålen för anslaget
är i huvudsak köp av
arbetsmarknadsutbildning,
flyttningsbidrag  och
övriga  kringkostnader
vid
arbetsmarknadspolitiska
program.

Situationen    på
arbetsmarknaden   har
fortsatt att förbättras
vilket   gjort  att
antalet  deltagare  i
arbetsmarknadspolitiska
program    minskat.
Utgifterna för köp av
arbetsmarknadsutbildning
och  övriga kostnader
uppgick under år 2000
till  5 155 miljoner
kronor vilket var 3 852
miljoner kronor lägre
än  år  1999.  Detta
förklaras främst av en
mindre  omfattning  i
arbetsmarknadsutbildningen,
att anställningsstöden
från hösten 1999 sker i
form         av
skattekreditering   i
stället för bidrag samt
av  minskade utgifter
för   projekt   med
arbetsmarknadspolitisk
inriktning  (tidigare
benämnda otraditionella
insatser).
I budgetpropositionen
föreslår regeringen att
riksdagen anvisar ett
ramanslag om  4  682
582 000   kr   för
budgetåret 2002. Vidare
föreslås att riksdagen
bemyndigar  regeringen
att för anslaget under
år 2002 ingå ekonomiska
förpliktelser    som
inklusive   tidigare
åtaganden    innebär
utgifter om högst 3 000
miljoner kronor under
åren 2003-2005 (prop.
punkt 5).
I budgetpropositionen
läggs   också  fram
förslag   om   nya
ersättningsregler inom
de      kommunala
ungdomsprogrammen. När
det   gäller  dessa
program föreslås  att
riksdagen     antar
regeringens   förslag
till lag om ändring i
lagen  (2000:625)  om
arbetsmarknadspolitiska
program (prop.  punkt
1).
I    fråga   om
ungdomsgarantin
föreslås att riksdagen
antar    regeringens
förslag till  lag om
ändring   i   lagen
(2001:486) om ändring i
lagen  (2000:625)  om
arbetsmarknadspolitiska
program (prop. punkt.
2). Det kan här noteras
att  ändringen enligt
SFS 2001:486 ännu inte
trätt   i   kraft.
Lagförslagen   enligt
punkterna 1 och 2 i
budgetpropositionen
framgår  av bilaga 3
till betänkandet.
I     proposition
2001/02:4 En  politik
för   tillväxt  och
livskraft i hela landet
föreslår regeringen att
ett pendlingsbidrag för
veckopendling införs på
försök.    Bidraget
föreslås gälla från den
1   januari   2002.
Propositionen  har  i
denna    del   av
näringsutskottet
överlämnats    till
arbetsmarknadsutskottet.
Syftet är att skyndsamt
stimulera  rörligheten
på arbetsmarknaden för
arbetslösa som på kort
sikt inte kan flytta
t.ex. av familjeskäl.
Bidraget skall riktas
till arbetslösa som får
arbete i regioner med
arbetskraftsbrist  och
som har ett yrke där
arbetslösheten är hög
på hemorten. Bidraget
bör avse en fri hemresa
varannan vecka. Den som
beviljas  stöd  skall
kunna få detta under
sammanlagt  högst sex
månader  under   en
tvåårsperiod. Bidraget
skall kunna lämnas till
arbetslös  som  fått
anställning under minst
tre  månader  (prop.
punkt 6).
Regeringen   avser
enligt
budgetpropositionen att
våren  2002 återkomma
till riksdagen med ett
förslag       om
försöksverksamhet  med
ett s.k. friår under
perioden   2002-2004.
Försöksverksamheten
innebär     enligt
budgetpropositionen att
anställda  skall  ha
möjlighet till ledighet
upp till ett år med
villkoret      att
arbetsgivaren samtidigt
anställer      en
långtidsarbetslös  som
vikarie för den som är
ledig.
Försöksverksamheten
skall  avgränsas till
cirka tio kommuner.

Motioner

I avsnitt 1 Allmänna
frågor    behandlas
motionsförslag av mer
övergripande  karaktär
från      Moderata
samlingspartiet,
Kristdemokraterna  och
Folkpartiet   rörande
utformningen  av  de
arbetsmarknadspolitiska
programmen.

I  nyssnämnda avsnitt
behandlas   Moderata
samlingspartiets motion
A323. Partiet anser i
den bl.a. att flera av
de    traditionella
programmen  inklusive
aktivitetsgarantin bör
avskaffas till förmån
för    individuellt
inriktade   insatser,
dominerade      av
utbildning. Detta krav
framförs också i motion
A384 (yrk. 4 och 10)
som behandlas i detta
sammanhang och där det
också framhålls att de
individuella åtgärderna
kan  och  måste  få
varierande  inriktning
beroende på individens
bakgrund,  behov  och
motivation.   Partiet
betonar att ansvar och
valmöjligheter  måste
flyttas så att den som
är   arbetslös  får
inflytande över beslut
hos olika myndigheter.

Anslaget   beräknas
uppgå  till  3  500
miljoner kronor vilket
motsvarar en minskning
med  1 170  miljoner
kronor i  förhållande
till    regeringens
förslag.
I motion Sk471 (yrk.
38)  vill Moderaterna
att  riksdagen  skall
besluta att inte längre
medge kreditering  på
skattekonto  avseende
anställningsstöd.

Som framgått redovisar
utskottet i avsnitt 1
Allmänna     frågor
övergripande synpunkter
på utformningen av de
arbetsmarknadspolitiska
programmen.     Där
behandlas
Kristdemokraternas
motion N370 i vilken
partiet  kräver  en
översyn av åtgärderna
och bl.a. betonar att
arbetsmarknadsutbildningen
i  högre  grad  bör
samordnas  med  det
reguljära
utbildningsväsendet. I
detta    sammanhang
behandlas motion A367
(yrk. 6, 8, 12, 13, 16
och 36 i denna del) där
partiet     närmare
utvecklar     sina
synpunkter      på
utformningen  av  de
arbetsmarknadspolitiska
programmen.

Därvid beskriver man
tillkomsten  av olika
former        av
anställningsstöd  och
varnar  för  ständiga
regeländringar   som
medför     minskad
överskådlighet och ökad
byråkrati.     För
långstidsarbetslösa
förespråkar
Kristdemokraterna
individuella
handlingsplaner och ett
personligt   anpassat
stöd   till   den
långtidsarbetslöse,
ökade  krav  på  den
sökande att vara aktiv
samt        ett
anställningsstöd  för
den   som   varit
långtidsinskriven  mer
än två år där stödet
utgör   75  %  av
lönekostnaden under de
första  sex månaderna
och därefter 25 % i
ytterligare 18 månader.
Insatser  med  denna
utformning    borde
tillsammans med övriga
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder      vara
tillräckliga (yrk. 6).
I fråga om ungdomars
situation      på
arbetsmarknaden
pläderar
Kristdemokraterna  för
ett antal principer som
bör  styra  politiska
insatser.  Utbildning
skall uppmuntras  och
premieras,
utbildningssystemet
skall ge även praktiskt
inriktade    elever
möjlighet      att
utvecklas,  kommunerna
skall    ha   det
grundläggande ansvaret
för ungdomar upp till
20 år, och de ungdomar
som  inte  går  i
gymnasiet  skall  få
kommunal praktik  som
ger        reell
arbetslivserfarenhet.
Alla ungdomar mellan 18
och  24  år  skall
erbjudas   reguljärt
arbete      eller
meningsfulla  studier.
Partiet  anser  att
regeringen  lagt fram
rimliga förslag  till
ersättning     vid
deltagande i kommunala
ungdomsprogram
respektive   kommunal
utvecklingsgaranti
(yrk. 8).
Arbetsgivare   som
anordnar arbetspraktik
skall   svara   för
delfinansiering  genom
ett
finansieringsbidrag.
Det är enligt partiet
positivt att det i dag
finns en möjlighet till
undantag från kravet på
finansieringsbidrag för
bl.a.  utrikes födda,
arbetshandikappade och
för       ideella
organisationer   som
anordnar arbetspraktik.
Även      statliga
myndigheter bör enligt
Kristdemokraterna
undantas      från
finansieringsbidraget
eftersom dagens regler
leder till en rundgång
i det statliga systemet
och till att viktiga
uppgifter     inom
exempelvis naturvården
riskerar att inte bli
utförda  om  ansvarig
myndighet måste betala
finansieringsbidrag
(yrk. 12).
Kristdemokraterna
välkomnar
försöksverksamheten med
friår i tio kommuner
men anser att den bör
begränsas till personer
mellan 45 och 55 år. Om
en anställd  vid ett
företag   deltar  i
försöket  måste  det
ställas   krav   på
företaget   att  en
arbetslös tas in som
vikarie. Ett sabbatsår
skulle   alternativt
kunna bekostas av den
enskilde genom förtida
pensionsuttag   (yrk.
13).
Flyttningsbidraget
bör avskaffas eftersom
bidraget inte har någon
avgörande  effekt  på
benägenheten att flytta
till ett arbete (yrk.
16). Kristdemokraterna
avvisar i motion N31
yrkande 10 också det
förslag       om
försöksverksamhet  med
ett pendlingsbidrag som
läggs    fram   i
proposition  2001/02:4
med motiveringen  att
bidrag  som utgår på
försök       ofta
permanentas.  Partiet
vill  i  stället öka
avdragsrätten    för
arbetsresor   oavsett
bostadsort.
Kristdemokraternas
anslagsförslag är 820
miljoner kronor lägre
än  vad  regeringen
beräknat.  Sammanlagt
520 miljoner kronor av
besparingen är en följd
av partiets förslag om
ökade  resurser  för
tjänster  inom  vård,
skola  och  omsorg,
företags-      och
tillväxtfrämjande
åtgärder  och  sänkt
skatt        på
hushållstjänster,
vilket  leder  till
minskade kostnader för
arbetsmarknadspolitiska
program.
Flyttningsbidraget bör
avskaffas,    vilket
motsvarar en besparing
på 200 miljoner kronor.
Partiet motsätter sig
också att 100 miljoner
kronor sätts  av för
insatser      mot
deltidsarbetslöshet.

Centerpartiet räknar i
motionerna  A381  (i
denna   del)   som
behandlas     under
utgiftsområde  14 och
A382 (yrkande 4 i denna
del) som behandlas i
detta sammanhang  med
stora  besparingar på
anslaget. Dessa följer
av en decentraliserad
arbetsmarknadspolitik
och friare användning
av
arbetsmarknadspolitiska
medel. Likaså minskar
anslagsbehovet  genom
insatser      för
företagande,    ett
reformerat
inkomstskattesystem och
betydande
skattesänkningar  för
låg-        och
medelinkomsttagare m.m.
som ger incitament till
arbete. Förutom som en
följd av minskad volym
på          de
arbetsmarknadspolitiska
programmen  reduceras
anslaget  genom  en
överföring  av  500
miljoner kronor  till
anslaget 17:11 för att
åstadkomma
skattelättnader   för
arbetsgivare    inom
övergångsarbetsmarknader.
Vidare   görs   en
engångsvis  indragning
av  anslaget på  500
miljoner kronor.

Under beredningen har
det  framkommit  att
anslaget   Köp   av
arbetsmarknadsutbildning
och övriga kostnader,
som partiet hänför till
utgiftsområde  14,  i
motion A381 åsatts ett
felaktigt
anslagsnummer.   Det
korrekta anslagsnumret
skall vara 22:3, vilket
beaktas av  utskottet
vid  behandlingen  av
motionen.
Sammantaget innebär
Centerpartiets
budgetalternativ  att
hela anslaget tas bort
från utgiftsområde 13
och i stället förs upp
på utgiftsområde 14 med
ett  belopp  som  är
1 683 105 000 kr lägre
än  vad  regeringen
föreslagit.

Folkpartiets
budgetförslag     i
motionerna Fi294 (yrk.
16 i denna del) och
A389 (yrk. 28 i denna
del) utgår  från att
arbetsmarknadspolitiken
reformeras,   vilket
leder till ett minskat
antal  deltagare  i
arbetsmarknadspolitiska
program liksom  lägre
anslagsbehov.  Partiet
beräknar ett anslag som
är  1 171  miljoner
kronor lägre än vad som
föreslås       i
budgetpropositionen.

I  detta sammanhang
kan   nämnas   att
Folkpartiet  i motion
A389 som behandlas i
avsnitt  1  Allmänna
frågor  förordar  en
förändrad
programstruktur liksom
ett   friår   för
kompetensutveckling som
finansieras    genom
pensionssystemet.   I
anslutning till detta
avstyrker    partiet
försöksverksamhet  med
friår.

Miljöpartiet pläderar i
motion A220 (yrk. 10)
för att friår införs i
hela landet och inte
bara    i    tio
försökskommuner. Genom
införande av ett friår
får  den  anställde
möjlighet  att berika
sitt  liv genom  att
studera  eller  vara
hemma   med  barnen
samtidigt  som   en
arbetslös får arbete.

Frågan om införande av
friår i hela landet tas
också upp i motion A385
(yrk. 1)  av  Barbro
Feltzing (mp) som vill
att  försöket  skall
utvärderas i syfte att
undersöka möjligheterna
till införande av friår
i hela landet.

Utskottets
ställningstagande

Som framgått behandlar
utskottet i avsnitt 1
Allmänna     frågor
övergripande   frågor
rörande utformningen av
arbetsmarknadspolitiska
program.

Kristdemokraterna
framför i motion A367
synpunkter på insatser
för långtidsarbetslösa
och  presenterar  då
förslag   om   hur
anställningsstödet bör
utformas.
Arbetsmarknadsutskottet
uttryckte i förra årets
budgetbetänkande
uppfattningen att det
kan  finnas anledning
att i förenklande syfte
samordna  regelverken
för anställningsstöden
men ansåg att man bör
avvakta den fortsatta
utvecklingen    och
uppföljningen    av
anställningsstöden
innan    eventuella
förändringar övervägs.
Utskottet redogjorde i
sammanhanget  för ett
uppdrag  till  IFAU
(Institutet     för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering) att följa
upp  och  utvärdera
anställningsstöden.
Slutrapport    från
uppdraget beräknas bli
avlämnad  i  december
2002.
Arbetsmarknadsutskottet
vidhåller      sin
uppfattning     att
resultatet      av
uppföljningsarbetet bör
avvaktas och avstyrker
därmed  motion  A367
yrkande 6 (kd).
När   det  gäller
Kristdemokraternas
förslag i motion A367
om   att   statliga
myndigheter    skall
undantas från kravet på
ett finansieringsbidrag
på 3 000 kr per månad
vid arbetspraktik vill
utskottet peka på att
kraven på sådana bidrag
mildrats eller tagits
bort i en rad fall. Så
är      exempelvis
finansieringsbidraget
reducerat till 1 000 kr
om praktikanordnaren är
staten, en kommun eller
ett landsting och den
som   anvisas   är
långtidsinskriven  som
arbetssökande vid den
offentliga
arbetsförmedlingen.
Vidare  ställs,  som
Kristdemokraterna också
påpekat, inga krav på
finansieringsbidrag om
praktiken anordnas för
personer      med
arbetshandikapp,
invandrare  eller för
ideell organisation som
anordnar arbetspraktik.
Inte  heller  krävs
finansieringsbidrag
exempelvis för den som
deltar        i
aktivitetsgarantin, för
handledare i datortek
eller  för  den  som
deltar i arbetspraktik
antingen       i
vägledningssyfte under
maximalt  åtta veckor
eller som en integrerad
del         av
arbetsmarknadsutbildning.
Till detta kommer att
ekonomiskt  stöd  för
merkostnader    som
föranleds      av
arbetspraktik    får
lämnas  till  ideella
organisationer   som
anordnar arbetspraktik
och  till  statliga
anordnare      av
arbetspraktik   inom
skogsvårds-,
naturvårds-     och
kulturmiljövårdsområdena.
Utskottet  finner mot
denna bakgrund  ingen
anledning   att   i
dagsläget  ytterligare
utöka flexibiliteten i
bestämmelserna rörande
finansieringsbidrag vid
arbetspraktik    och
avstyrker därmed motion
A367 yrkande 12 (kd).
I motion Sk471 (yrk.
38) anser Moderaterna
att det  inte längre
skall vara möjligt med
kreditering     på
skattekonto  avseende
anställningsstöd.
Utskottet har tidigare
behandlat      ett
motsvarande   förslag
från  Moderaterna  i
betänkande
1999/2000:AU7.    Då
konstaterade utskottet
att        samma
finansieringsform
använts  sedan den 1
oktober 1999 för bl.a.
det      allmänna
anställningsstödet,
något som Moderaterna
uttryckligen    hade
tillstyrkt  i  motion
1999/2000:Fi20. I den
sistnämnda   motionen
förklarade partiet att
man  inte hade någon
erinran  mot att det
allmänna
anställningsstödet
ändrades  från  ett
kontantbidrag   till
kreditering     på
skattekonto. Ändringen
till  kreditering  på
skattekonto mötte inte
heller  någon erinran
från  finansutskottets
sida och godkändes av
riksdagen    (prop.
1998/99:100,   yttr.
AU3y, bet. FiU27, rskr.
249).  Med hänvisning
till vad som anförts
avstyrker
arbetsmarknadsutskottet
motion  Sk471 yrkande
38.
Utskottet konstaterar
att det till stor del
råder överensstämmelse
mellan de  synpunkter
som Kristdemokraterna i
motion A367 för fram
angående  utformningen
av
arbetsmarknadspolitiska
program  för ungdomar
och den uppfattning som
utskottet  företräder.
Motion A367 yrkande 8
(kd) får anses besvarad
med  vad  utskottet
anfört.
Som  framgått  har
regeringen      i
budgetpropositionen
lagt fram två förslag
till  ändringar  av
reglerna för ersättning
vid deltagande  i de
kommunala
ungdomsprogrammen
(16-19   år)   och
ungdomsgarantin (20-24
år).
Ersättningen   till
deltagare   i   de
kommunala
ungdomsprogrammen
föreslås vara enhetlig
i  hela  landet  och
motsvara studiebidraget
till den som studerar i
gymnasieskolan,  dvs.
950  kr  per  månad
(avsnitt   2.1   i
propositionen).
Motiveringen till denna
ersättningsnivå   är
enligt regeringen att
deltagande i kommunala
ungdomsprogram   inte
skall  medföra  högre
ersättning  än  vid
gymnasiestudier.
Utskottet delar i sak
regeringens uppfattning
men  förordar  vissa
ändringar i förhållande
till propositionen.
Den första ändringen
avser        den
ersättningsnivå på 950
kr per månad som anges
i lagförslaget och där
beräkningen enligt vad
utskottet erfarit från
Regeringskansliet
utgått från att det är
frågan om en skattefri
ersättning medan det i
själva verket är frågan
om en beskattningsbar
inkomst.  Ersättningen
bör, för att motsvara
ett icke skattepliktigt
belopp  på  950  kr,
ändras till 1 360 kr.
Det   skattepliktiga
beloppet har beräknats
enligt  en   gängse
tillämpad schablon.
I det av regeringen
framlagda lagförslaget
görs ingen åtskillnad
mellan  ungdomar  som
inte     fullföljt
gymnasieutbildning och
ungdomar som gjort det.
Den     nyssnämnda
ersättningsnivån   på
1 360 kr bör avse den
förstnämnda kategorin.
För   ungdomar  som
fullföljt
gymnasieutbildning bör
kommunen  liksom  för
närvarande besluta om
vilken ersättning som
skall lämnas.
Med de av utskottet
föreslagna
förändringarna  anser
utskottet att riksdagen
bör  anta  förslaget
avseende  2  § lagen
(2000:625)      om
arbetsmarknadspolitiska
program  (prop. punkt
1).     Regeringens
respektive  utskottets
förslag  framgår  av
bilaga 4.
Det andra förslaget
till  lagändring  som
läggs   fram    i
budgetpropositionen
(avsnitt  2.2)  avser
ersättning     vid
deltagande      i
ungdomsgarantin enligt
4 § lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska
program.  Lagändringen
avser paragrafen i dess
lydelse  enligt  SFS
2001:486.  Regeringens
förslag  framgår  av
bilaga  3.  Utskottet
tillstyrker     den
föreslagna höjningen av
ersättningsnivån  till
deltagare       i
ungdomsgarantin från 2
562 kr per månad till 3
160 kr per månad från
den 1 januari 2002 och
anser att riksdagen bör
anta    lagförslaget
(prop. punkt 2).
Som framgått har ett
förslag om försöksvis
införande      av
pendlingsbidrag  lagts
fram    i    den
regionalpolitiska
propositionen  (prop.
2001/02:4)  och  av
näringsutskottet
överlämnats    till
arbetsmarknadsutskottet.
Utskottet,     som
behandlat  frågan  om
rörlighet      på
arbetsmarknaden också i
betänkandets inledande
del, finner det viktigt
att det prövas olika
former av insatser för
att      stimulera
rörligheten     på
arbetsmarknaden  bland
arbetslösa  personer.
Geografisk  och/eller
yrkesmässig  rörlighet
underlättar matchningen
på arbetsmarknaden. Av
AMS kvartalsrapport 3
för år 2001 framgår att
rörligheten    bland
arbetslösa är fortsatt
låg. Bindningen  till
ett  visst  yrke  är
mindre   stark   än
bindningen till en viss
ort.  Med  hänvisning
till vad som anförts
tillstyrker  utskottet
regeringens förslag i
proposition  2001/02:4
om  att  införa  ett
pendlingsbidrag   för
veckopendling  (prop.
punkt 6) och avstyrker
motion N31 yrkande 10
där  Kristdemokraterna
avvisar   förslaget.
Utskottet   avstyrker
också  motion  A367
yrkande 16 där partiet
förordar avskaffande av
flyttningsbidraget.
Den försöksverksamhet
med s.k. friår i cirka
tio   kommuner  som
aviseras       i
budgetpropositionen har
föranlett      tre
motionsyrkanden.
Miljöpartiets
motionärer i A220 och
A385  förespråkar  en
utvidgning  till hela
landet      medan
Kristdemokraterna   i
motion   A367   som
framgått  vill införa
vissa restriktioner i
försöksverksamheten
alternativt  pröva en
annan   form   av
finansiering  av  ett
friårsförsök. Utskottet
anser  att det finns
skäl  att   avvakta
regeringens  aviserade
förslag om den närmare
utformningen     av
försöksverksamheten och
avstyrker  motionerna
A220 yrkande 10 (mp),
A367 yrkande 13 (kd)
och A385  yrkande  1
(mp).
I    fråga   om
medelsanvisning  under
anslaget    hänvisar
utskottet  till  de
synpunkter     som
framförts  tidigare i
betänkandet     på
oppositionspartiernas
förslag      till
besparingar     och
anslagsberäkningar
beträffande  bl.a. nu
aktuellt    anslag.
Utskottet   avstyrker
motionerna     A367
yrkandena 6, 8, 12, 16
och  36 i denna del
(kd), A382 yrkande 4 i
denna del (c),  A384
yrkandena 4 och 10 (m),
A389 yrkande 28 i denna
del  (fp)  och Fi294
yrkande 16 i denna del
(fp)  och  biträder
regeringens   förslag
till medelsanvisning.
Utskottet tillstyrker
vidare   regeringens
förslag  i fråga  om
bemyndigande  för  år
2002 (prop. punkt 5).

Anslaget 22:4
Särskilda insatser för
arbetshandikappade


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall    6 171 290   sparande
433 3671
-------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag    6 542 240   prognos     6 321 000
-------------------------------------------------------------
2002  Förslag   7 139 492
-------------------------------------------------------------
2003  Beräknat   7 198 857 2
-------------------------------------------------------------
2004  Beräknat   7 258 715 2
-------------------------------------------------------------
1 Anslagssparandet beräknas
tas i anspråk för förslaget
på tilläggsbudget i
budgetpropositionen att
överföra motsvarande belopp
till anslaget 22:10 Bidrag
till lönegarantiersättning.
2 Motsvarar 7 109 492 tkr i
2002 års prisnivå.

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
| 7 139 492 |     | 100 000  | -7 139  | 50 000 |
|      |     |      |  492 * |     |
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om hänsyn
tas till Centerns
budgetförslag avseende
anslaget på både
utgiftsområde 13 och
utgiftsområde 14: -99 439
tkr

Ändamålet för anslaget
är statsbidrag till
skyddat arbete hos
offentliga
arbetsgivare (OSA),
anställningar  med
lönebidrag,
särskilt
introduktions- och
uppföljningsstöd
(SIUS),
projektmedel  för
personer    med
arbetshandikapp och
stöd      till
hjälpmedel    på
arbetsplatsen m.m.
Anslaget får även
användas för viss
nationell
medfinansiering som
svarar     mot
utbetalningar från
anslaget Europeiska
socialfonden  m.m.
för    perioden
2000-2006.
Utgifterna  under
anslaget  påverkas
främst      av
omfattningen   av
lönebidrag och OSA
samt   av   den
genomsnittliga
kostnaden för dessa
stödformer. Syftet
är       att
arbetssökande
personer    med
arbetshandikapp
skall  ges  samma
möjligheter   att
delta i arbetslivet
som personer utan
arbetshandikapp.

Oberoende   av
konjunkturläge har
arbetshandikappade
svårigheter att få
arbete. Anställning
med   lönebidrag,
skyddat arbete hos
offentliga
arbetsgivare  och
anställning    i
Samhall  AB  är
viktiga medel för
att underlätta för
arbetshandikappade
att få ett arbete.
Detta   motiverar
enligt  regeringen
en samlad översyn
av   hur   de
arbetshandikappades
ställning   skall
stärkas     på
framtidens
arbetsmarknad.
Regeringen
förordar    att
försöksverksamheten
med  Kulturarvs-IT
förlängs till att
gälla även under år
2002.
Regeringen anser
att AMV inte har
använt  tilldelade
resurser för  att
minska
arbetslösheten
bland
funktionshindrade i
tillräcklig
omfattning under år
2000 och betonar i
budgetpropositionen
att det är viktigt
att AMV fullt ut
utnyttjar    de
tilldelade
resurserna.
Regeringen föreslår
att    riksdagen
anvisar     ett
ramanslag om 7 139
492 000 kr under år
2002.
Regeringen  bör
därutöver
bemyndigas att för
år 2002 besluta om
åtaganden   under
anslaget som medför
framtida utgifter.
Riksdagen föreslås
bemyndiga
regeringen att för
anslaget under 2001
ingå   ekonomiska
förpliktelser  på
högst   6   000
miljoner   kronor
under   2003-2005
(prop. punkt 6).

Motioner

Kristdemokraterna
konstaterar    i
motionerna   A227
(yrk. 3) och A367
(yrk. 18 och 36 i
denna del) att det,
trots  de senaste
årens
högkonjunktur,
kvarstår   stora
problem     för
arbetshandikappade
personer att komma
ut i arbetslivet.
Partiet förespråkar
därför en översyn
av       hur
arbetsförmedlingarna
ger  stöd  till
funktionshindrade
så  att de skall
kunna komma ut i
arbetslivet liksom
av     Samhalls
funktion och vilka
åtgärder    som
behöver vidtas för
att bolaget skall
lyckas bättre med
sitt uppdrag. Det
är  önskvärt  att
ökad tonvikt läggs
på  att  använda
lönebidrag  bl.a.
för att de personer
som vill och kan
arbeta på vanliga
arbetsplatser skall
få      större
möjligheter  till
detta.  I  detta
syfte föreslås att
anslaget 22:4 ökas
med  100 miljoner
kronor  genom  en
överföring av detta
belopp     från
anslaget    22:9
Bidrag till Samhall
AB.

Vid  anställning
med lönebidrag i en
ideell förening bör
det såväl för en
nyanställd  person
som  för den som
haft  en  sådan
anställning  efter
den  1 juli 1995
vara möjligt med en
bidragsnivå på 90
%.
Frågan     om
Kulturarvs-IT  tas
upp i motion Kr417
(yrk.   6)  där
Kristdemokraterna
föreslår    att
verksamheten  inom
det    treåriga
projektet   skall
utökas  till  att
även    omfatta
Sollefteå och Ånge
kommuner.

Centerpartiet pekar
i motionerna So240
(yrk.  4),  A259
(yrk. 4) och A382
(yrk. 4  i denna
del)   på   att
lönebidragssystemet
har stor betydelse
för
arbetshandikappades
möjligheter   att
komma   ut   på
arbetsmarknaden men
också  bl.a.  för
ideella
organisationers
tillgång    till
arbetskraft.  Den
högsta
bidragsgrundande
lönekostnaden  vid
heltidsarbete, det
s.k.
lönebidragstaket,
är 13 700 kr per
månad. Beloppet har
varit  oförändrat
under lång tid och
motsvarar på intet
sätt      den
löneutveckling som
ägt rum i samhället
i  övrigt.  Detta
medför svårigheter
för  arbetsgivare
att behålla eller
anställa  personer
med
arbetshandikapp.
Centerpartiet
finner     det
angeläget att höja
lönebidragstaket
till 15 000 kr per
månad och anser att
regeringen  skall
lägga fram förslag
om   ett   mer
flexibelt
lönebidragssystem.
Det  anslagsbelopp
som  framgår  av
budgetpropositionen
kommer  inte  att
kunna   utnyttjas
fullt ut utan kan
minskas.

Sammantaget
innebär
Centerpartiets
budgetalternativ
att hela anslaget
tas  bort  från
utgiftsområde  13
och i stället förs
upp       på
utgiftsområde  14,
då med ett belopp
som är 99 439 000
kr lägre än  vad
regeringen
föreslagit.

Också    Folkpartiet
betonar      i
motionerna  Fi294
(yrk. 16 i denna
del) och A389 (yrk.
22, 23 och 28 i
denna del) vikten
av    särskilda
insatser    för
arbetshandikappade
för att underlätta
deras situation på
arbetsmarknaden.
Arbetslinjen måste
gälla  även  för
arbetshandikappade.
Förtidspensioneringar
måste undvikas  i
största   möjliga
utsträckning.  För
många i gruppen är
anställning   med
lönebidrag  eller
skyddat arbete inom
Samhall     bra
alternativ.
Lönebidragstaket
har      varit
oförändrat  under
många år. Detta har
lett  till  allt
större svårigheter
för
funktionshindrade
med  kvalificerade
utbildningar att få
lämpligt  arbete.
Därför måste taket
höjas. Folkpartiet
anser att anslaget
bör höjas med 50
miljoner   kronor
jämfört med vad som
föreslås     i
budgetpropositionen.

I en rad enskilda
motioner (alla s)
ställs krav på en
översyn     av
arbetsmarknaden för
arbetshandikappade
personer  och  på
ändringar av taket
eller     andra
komponenter    i
lönebidragssystemet.
Det     gäller
motionerna   A310
(yrk. 1 och 2) av
Barbro   Hietala
Nordlund   m.fl.,
A311  av  Lisbeth
Staaf-Igelström
m.fl.,  A336  av
Carin Lundberg och
Rinaldo  Karlsson,
A340 av Ann-Marie
Fagerström  m.fl.,
A348   av  Lars
Wegendal m.fl. och
A362   av  Göte
Wahlström m.fl.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet redovisar
här  inledningsvis
några uppgifter om
funktionshindrade
personers ställning
på arbetsmarknaden
ur forskarantologin
Funktionshinder och
välfärd    (SOU
2001:56)    från
kommittén
Välfärdsbokslut
över   1990-talet
(dir. 1999:7).  I
studien
konstateras   att
utvecklingen under
det     gångna
decenniet   varit
både  positiv och
negativ.

Andelen
förvärvsarbetande
har tydligt minskat
såväl       i
befolkningen   i
stort som i gruppen
funktionshindrade.
Likaså     har
tidsbegränsat
arbete    blivit
vanligare  i båda
grupperna.   Det
finns dock enligt
studien inga tecken
på       att
funktionshindrade
personers
förankring    på
arbetsmarknaden
under  1990-talet
skulle      ha
försvagats mer än
vad  som  varit
fallet  för andra
grupper.
Sysselsättningen
har  minskat  och
arbetslösheten ökat
i ungefär lika stor
utsträckning bland
befolkningen   i
stort  respektive
bland
funktionshindrade
personer.  Andelen
förvärvsarbetande
var  dock  klart
lägre   i   den
sistnämnda gruppen
än    i   den
förstnämnda såväl i
slutet  av  1990-
talet  som  ett
decennium tidigare.
Allra    mest
oroande är enligt
forskarantologin
den    kraftiga
ökningen av andelen
personer i gruppen
funktionshindrade
som har långvariga
psykiska besvär och
som     enligt
undersökningsdata
varken
förvärvsarbetar,
studerar,    är
arbetssökande eller
uppbär   pension.
Enligt studien har
man  också funnit
att personer  med
funktionshinder
tenderar  att  i
högre grad än andra
ha enformiga  och
fysiskt  olämpliga
arbeten.   Dessa
skillnader har dock
minskat under 1980-
talet.
Även      om
arbetsmarknaden för
funktionshindrade,
som framgått ovan,
i vissa avseenden
har  förändrats i
positiv  riktning
under  1990-talet
visar
Välfärdskommitténs
studie att andelen
funktionshindrade
med  arbete  har
minskat.   Denna
andel      har
visserligen
reducerats i alla
grupper      i
befolkningen  men
förändringen  har
skett  från olika
utgångslägen.
Slutsatsen av detta
kan   vara  att
personer    med
funktionshinder  i
förvärvsarbete  i
slutet  av  1990-
talet  kanske  i
högre grad än tio
år tidigare utgörs
av ett slags elit
av
funktionshindrade,
menar  författarna
av
forskarantologin.
Då,  i slutet av
1980-talet,
förvärvsarbetade en
betydligt  större
andel   av   de
funktionshindrade,
men arbetsvillkoren
för dessa tycks i
flera avseenden ha
varit sämre än vad
som är fallet  i
dag.
AMV hade tredje
kvartalet 2001 inte
helt    uppnått
verksamhetsmålet
att minst 57 000
arbetshandikappade
i  genomsnitt per
månad skulle vara
sysselsatta   med
lönebidrag  eller
OSA.   Resultatet
dittills under året
var  i genomsnitt
56 150 sysselsatta
per     månad.
Utvecklingen under
året  har  dock
inneburit    en
successiv ökning av
antalet
sysselsatta, vilket
enligt     AMS
sannolikt  är  en
följd  av att de
flesta
länsarbetsnämnder
har   satt   av
särskilda resurser
för att arbeta med
lönebidragsfrågor.
Samtidigt  påtalar
flera
länsarbetsnämnder
enligt  AMS ökade
svårigheter att få
fram    lämpliga
arbeten. Enligt AMS
uppfattas taket för
den
bidragsgrundande
lönekostnaden  på
13 800 kr av många
som ett hinder för
att   intressera
arbetsgivare  för
att    anställa
personer    med
lönebidrag.   En
annan  förklaring
till svårigheterna
att       nå
verksamhetsmålet
kan     enligt
budgetpropositionen
vara      att
arbetshandikappade
har      fått
anställning   med
andra  stöd  än
lönebidrag.
AMV hade tredje
kvartalet 2001 inte
fullt  ut uppnått
målsättningen  att
den genomsnittliga
bidragsnivån  för
lönebidrag  (exkl.
allmännyttiga
organisationer)
skall  uppgå till
högst 58 %.  Den
genomsnittliga
nivån     bland
anställda  den 15
september  uppgick
till 58,4 %. Det
fanns    tydliga
regionala
skillnader    i
måluppfyllelse.
I   den  ovan
refererade
forskarantologin,
andra   studier,
budgetpropositionen
och  ett  antal
motioner
konstateras   att
många
arbetshandikappade
personer
fortfarande   har
svårt  att få en
förankring    på
arbetsmarknaden och
att situationen har
försämrats   för
vissa  grupper av
arbetshandikappade.
Utskottet  finner
detta oroande och
ser därför positivt
på att regeringen i
budgetpropositionen
aviserar     en
omfattande översyn
av       hur
arbetsmarknaden för
arbetshandikappade
skall     kunna
stärkas.
En sådan översyn
ligger  också  i
linje  med  vad
utskottet förordade
i   sitt  förra
budgetbetänkande
(bet. 2000/01:AU1).
Där konstateras att
det  pågick  ett
flertal projekt och
utvärderingar m.m.
rörande
lönebidragen och de
olika stöden till
arbetshandikappade.
Utskottet
underströk behovet
av ett samlat grepp
över insatserna för
stöd      till
arbetshandikappade
och förutsatte att
regeringen  skulle
beakta      de
synpunkter   som
framförts av bl.a.
Riksrevisionsverket
och  vid  behov
återkomma   till
riksdagen    med
förslag     på
åtgärder.    På
förslag    från
utskottet  riktade
riksdagen    ett
tillkännagivande
till regeringen med
denna   innebörd
(rskr.
2000/01:103).
Utskottet  utgår
från   att  den
översyn     som
aviseras     i
budgetpropositionen
skall ha en bred
ansats och omfatta
en  rad  frågor
rörande  insatser
för
arbetshandikappade,
däribland   bl.a.
lönebidragssystemet
och  verksamheten
vid  Samhall  men
också      hur
arbetsförmedlingarna
arbetar i syfte att
underlätta   för
arbetshandikappade
att  komma  ut i
arbetslivet. Likaså
förutsätter
utskottet    att
frågor      om
arbetsplatsanpassning
och  ett utvidgat
arbetgivaransvar
behandlas     i
översynen.
Utgångspunkten för
översynsarbetet
måste vara målet om
full sysselsättning
och delaktighet för
alla       på
arbetsmarknaden.
I      detta
sammanhang kan även
understrykas  att
ett samhälle som är
tillgängligt  för
alla utgör mål för
EU:s strategi för
funktionshindrade.
Strategin    är
inriktad  på  tre
huvudområden:
samarbete  mellan
kommissionen  och
medlemsstaterna,
full  delaktighet
för
funktionshindrade
personer    och
integrering av ett
handikapperspektiv
vid utformning av
politiken på olika
områden.     En
nyckelfråga    i
sammanhanget   är
åtgärder  för att
förändra attityder
gentemot
funktionshindrade i
arbetslivet.
Därför  behandlas
frågor      om
arbetshandikappade
såväl       i
sysselsättningsriktlinjerna
som i riktlinjerna
för programmet mot
fattigdom    och
social utslagning.
Ministerrådet  har
vidare beslutat att
år 2003 skall vara
ett   Europeiskt
handikappår.   I
beslutet
konstateras   att
utestängningen  av
funktionshindrade
från
arbetsmarknaden har
ett klart samband
med
attitydrelaterade
hinder     och
bristande
information   om
funktionshinder
(KOM  (2001)  271
slutlig).
Med  hänvisning
till den planerade
översynen avstyrks
motionerna   A227
yrkande  3  (kd),
A259 yrkande 4 (c),
A310 yrkandena  1
och  2 (s), A311
(s), A336 (s), A340
(s), A348 (s), A362
(s), A367 yrkande
18  (kd),  A389
yrkandena 22 och 23
(fp)  och  So240
yrkande 4 (c).
Utskottet har i
två    tidigare
budgetbetänkanden
(bet. 1999/2000:AU1
respektive   bet.
2000/01:AU1)
behandlat  förslag
från
Kristdemokraterna
om  att  utvidga
försöksverksamheten
med  Kulturarvs-IT
och därvid avstyrkt
dessa. I likhet med
tidigare  avvisar
utskottet förslaget
om   en  utökad
försöksverksamhet.
Utskottet
tillstyrker
regeringens förslag
till
medelsanvisning på
anslaget    och
avstyrker  därmed
motionerna   A367
yrkande 36 i denna
del  (kd),  A382
yrkande 4 i denna
del  (c),  A389
yrkande 28 i denna
del (fp) och Fi294
yrkande 16 i denna
del (fp) och Kr417
yrkande  6  (kd).
Sist   i  detta
avsnitt finns  en
sammanställning av
utskottets
ställningstagande i
fråga om anslagen
på  utgiftsområde
13.
Utskottet
biträder    även
regeringens förslag
i   fråga   om
bemyndigande för år
2002 (prop. punkt
6).

Anslaget 22:5
Rådet för
Europeiska
socialfonden i
Sverige


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
2001  Anslag     92 400            96 8271
Utgiftsprognos
-------------------------------------------------------------
2002  Förslag     92 400
-------------------------------------------------------------
2003  Beräknat    94 645 2
-------------------------------------------------------------
2004  Beräknat    96 503 2
-------------------------------------------------------------
1 Myndigheten
disponerar utöver
anslagsbeloppet ett
utgående
överföringsbelopp om
5 328 000 kr från det
för budgetåret 2000 på
statsbudgeten uppförda
anslaget
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader,
anslagspost 4 Rådet
för Europeiska
socialfonden i
Sverige, m.m.
2Motsvarar 92 400 tkr
i 2002 års prisnivå.
Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|  92 400 |     |      | -92 400  |     |
|      |     |      |    * |     |
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om
hänsyn tas till
Centerns
budgetförslag
avseende anslaget på
både utgiftsområde
13 och utgiftsområde
14: ingen
anslagsförändring.

Ändamålet  för
anslaget   är
kostnader  för
personal,
lokaler   och
andra
förvaltningskostnader
vid Rådet för
Europeiska
socialfonden i
Sverige
(Svenska  ESF-
rådet) samt för
medfinansiering
av     s.k.
tekniskt  stöd
inom de berörda
socialfondsprogrammen.

Efter
beaktande  av
ökade    IT-
kostnader  för
Svenska  ESF-
rådet föreslår
regeringen att
riksdagen
anvisar   ett
ramanslag om 92
400 000 kr för
budgetåret
2002.

Motion

Centerpartiet
förordar   i
motion   A382
(yrk. 4 i denna
del)    att
anslaget  tas
bort    från
utgiftsområde
13 och flyttas
till
utgiftsområde
14.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet  har
som  framgått
ovan ställt sig
bakom
regeringens
fördelning  av
anslagen   på
utgiftsområden
och  avstyrkt
den     av
Centerpartiet
föreslagna
indelningen.
Mot  bakgrund
härav avstyrker
utskottet
motion   A382
yrkande  4  i
denna del (c)
och  biträder
regeringens
förslag  till
medelsanvisning
under anslaget.
Sist  i detta
avsnitt  finns
en
sammanställning
av  utskottets
ställningstagande
i  fråga  om
anslagen   på
utgiftsområde
13.


Anslaget 22:6
Europeiska
socialfonden
m.m. för
perioden
2000-2006


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
2000  Utfall       3 419 Anslagssparande
637 581
-------------------------------------------------------------
2001  Anslag     1 633 000           700 000
Utgiftsprognos
-------------------------------------------------------------
2002  Förslag     1 721 460
-------------------------------------------------------------
2003  Beräknat    1 533 000
-------------------------------------------------------------
2004  Beräknat    1 538 000
-------------------------------------------------------------

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
| 1 721 460 |     |      | -1 721  |     |
|      |     |      |  460 * |     |
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om
hänsyn tas till
Centerns
budgetförslag
avseende anslaget på
både utgiftsområde
13 och utgiftsområde
14: -58 460 tkr

Under detta anslag redovisas utbetalningarna från
Europeiska socialfonden för programperioden 2000-2006.
Utbetalningarna avser delfinansiering av insatser inom
strukturfondsmålen 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativet
Equal. Från anslaget bekostas även
Mål 3- programmet som startade i oktober 2000 är indelat
i fyra insatsområden, Kompetensutveckling för sysselsatta,
Ökad anställbarhet och företagaranda, Integration, mångfald
och jämställdhet respektive Lokal utveckling. Den totala
omfattningen av mål 3
Vissa ytterligare kostnader för den statliga medfinansieringen
av kompetensutveckling för sysselsatta inom mål 1 och 3 har
tillkommit jämfört med regeringens beräkningar före utarbetandet
av programdokumenten och anslaget bör därför engångsvis för år 20
Vidare föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen
att under år 2002 ingå ekonomiska åtaganden under anslaget som
inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 4 000
miljoner kronor under 2003-2008 (prop. punkt 7).
Motion
Centerpartiet förordar i motion A382 (yrk. 4 i denna del) att
anslaget tas bort från utgiftsområde 13 och i stället uppförs
på utgiftsområde 14 med 1 663 000 000 kr, vilket är 58 460 000 kr
lägre än regeringens förslag.
Utskottets ställningstagande
Utskottet har som framgått ovan ställt sig bakom regeringens
fördelning av anslagen på utgiftsområden och avstyrkt den av
Centerpartiet föreslagna indelningen. Mot bakgrund härav avstyrker
utskottet motion A382 yrkande 4 i denna del (c) och biträder reg
regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget. Sist i detta
avsnitt finns en sammanställning av utskottets ställningstagande i fråga om
anslagen på utgiftsområde 13.
Utskottet tillstyrker också regeringens förslag till bemyndigande
för år 2002 (prop. punkt 7). I propositionens punkt 7 hänvisas
till ramanslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden
2000-2006. Anslagsnumret skall rätteligen vara 22:6. I
utskottets hemställan framgår anslagets korrekta benämning.
Anslaget 22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall     16 724   sparande
5 407
-------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag     20 582 1 prognos       20 000
-------------------------------------------------------------
2002  Förslag     20 596
-------------------------------------------------------------
2003  Beräknat    21 106 2
-------------------------------------------------------------
2004  Beräknat    21 503 2
-------------------------------------------------------------
1 Inklusive  slutjustering med anledning av de statliga
avtalsförsäkringarna.
En närmare  beskrivning av  dessa finns i tilläggsbudgeten i
samband med  budgetpropositionen (avsnitt 9.2).
2 Motsvarar 20 596 tkr i 2002 års prisnivå.

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|  20 596 | +4 404  |      | -20 596  |     |
|      |     |      |    * |     |
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om hänsyn tas till Centerns budgetförslag avseende anslaget
på både utgiftsområde 13 och utgiftsområde 14: ingen anslagsförändring.
Ändamålet för anslaget avser kostnader för projekt, personal,
lokaler och andra förvaltningskostnader vid Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
Det arbete inom arbetsmarknadspolitisk utvärdering som IFAU
har bedrivit under år 2000 ligger enligt regeringen väl i
linje med de behov som riksdagen har påvisat för att öka
kunskapen om arbetsmarknadspolitikens effekter.
Arbetsmarknadspolitiska program
Motioner
Moderata samlingspartiet vill i motion A384
(yrk. 6 och 11) få till stånd ett vidgat uppdrag
för Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering så att detta får i uppgift att årligen
utvärdera resultaten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna varvid
Centerpartiet förordar i motion A382 (yrk. 4 i
denna del) att anslaget tas bort från utgiftsområde
13 och flyttas till utgiftsområde 14.
Under beredningen har det framkommit att anslaget
Bidrag till administration av grundbelopp, som
partiet hänför till utgiftsområde 14, i motion
A382 åsatts ett felaktigt anslagsnummer. Det
korrekta anslagsnumret skall vara 22:8, vilket beaktas vid
behandlingen av motionen.
Utskottets ställningstagande
Arbetsmarknadsutskottet har i en rad betänkanden
betonat vikten av den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten följs upp och utvärderas och instämmer
i Moderaternas uppfattning att det är angeläget att
fortlöpande och noggrant undersöka effektiviteten i
de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU) har enligt sin instruktion (1996:1426) i
uppdrag att främja, stödja och genomföra utvärdering
av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,
studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärderi
funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder
inom utbildningsväsendet. Institutet har sedan tillkomsten år 1997 varje år
fått ökade anslag fram till innevarande budgetår då anslaget uppgår till
cirka 20,6 miljoner kronor. Samtidigt som institutets verksamhet successivt
har vuxit och utvecklats har det varje år hittills haft ett anslagssparande
på mer än 5 miljoner kronor. Enligt budgetpropositionen väntas utgifterna
budgetåret 2001 för första gången ungefär motsvara tilldelat anslag.
Utskottet kan mot denna bakgrund konstatera att institutets verksamhet
expanderat kraftigt sedan tillkomsten samtidigt som tilldelade medel inte
till fullo har utnyttjats.
En lång rad forskningsprojekt pågår,
planeras eller har redan avslutats inom IFAU.
Information om forskningsverksamheten finns
tillgänglig bl.a. på institutets hemsida
www.ifau.se. Bland de projekt som redovisas
där kan nämnas studien Den svenska arbetsm

Också inom AMS och på en rad högskolor m.m. bedrivs uppföljning och
utvärdering av de arbetsmarknadspolitiska programmen. AMS publicerar en
årlig rapport om arbetsmarknadspolitiska program. Den senaste rapporten,
Arbetsmarknadspolitiska program - årsrapport 2000, skall ge en övergripande
bild av de arbetsmarknadspolitiska program och insatser som funnits under
år 2000 bl.a. i fråga om syfte, innehåll, regelverk, deltagare, volymer,
resultat och kostnader.
Med hänvisning till vad som anförts avstyrker utskottet förslaget om ett
vidgat uppdrag för IFAU när det gäller utvärdering av de
arbetsmarknadspolitiska insatserna.
Utskottet finner regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget
väl avvägt och tillstyrker detta. Därmed avstyrks motion A384 yrkandena 6
och 11 (m). Utskottet har som framgått ovan ställt sig bakom regeringens
fördelning av anslagen på utgiftsområden och avstyrkt den av Centerpartiet
föreslagna indelningen. Mot bakgrund härav avstyrker utskottet motion A382
yrkande 4 i denna del (c). Sist i detta avsnitt finns en sammanställning av
utskottets ställningstagande i fråga om anslagen på utgiftsområde 13.
Anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbelopp
Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
-
Anslags-
2000  Utfall     55 172   sparande
7 4091
------------------------------------------------------------
-
Utgifts-
2001  Anslag     63 244   prognos       58 000
------------------------------------------------------------
-
2002  Förslag     61 000
------------------------------------------------------------
-
2003  Beräknat    62 598 2
------------------------------------------------------------
-
2004  Beräknat    63 623 3
------------------------------------------------------------
-
1 Av  anslagssparandet har 5 535 tkr  förts bort
från  anslaget.
2 Motsvarar  61 000 tkr i  2002 års  prisnivå.
3  Motsvarar  61 000 tkr i  2002  års  prisnivå.
Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|  61 000 | -61 000 |      | -61 000  |     |
|      |     |      |    * |     |
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om hänsyn tas till Centerns budgetförslag avseende
anslaget på både utgiftsområde 13 och utgiftsområde 14: ingen
anslagsförändring.
Ändamålet för anslaget är vissa förvaltningskostnader i den kompletterande
arbetslöshetskassan ALFA. Utgifterna avser administrationen av
grundbeloppet för de icke anslutna. Under åren 2000-2002 beräknas även 8
miljoner kronor för teknikinvesteringar avseende de icke anslutna i
arbetslöshetskassan ALFA.
Det totala antalet anslutna uppgår till 29 000 personer. Under år 2000
betalade ALFA- kassan ut arbetslöshetsersättning till närmare 46 600
personer. Av dessa var 7 800 personer anslutna till kassan. Övriga, 38 800
personer, erhöll grundbelopp.
Motioner
Ett införande av en allmän arbetslöshetsförsäkring enligt Moderata
samlingspartiets förslag medför enligt motion A384 (yrk.12) att anslaget 22
:8 kan utgå.
Centerpartiet förordar i motion A382 (yrk. 4 i denna del) att anslaget tas
bort från utgiftsområde 13 och flyttas till utgiftsområde 14.
Utskottets ställningstagande
Utskottet har ovan avstyrkt Moderata samlingspartiets förslag om införande
av en allmän arbetslöshetsförsäkring. I konsekvens med detta avstyrker
utskottet också partiets förslag i motion A384 yrkande 12 (m) om att låta
anslaget 22:8 utgå.
Utskottet har som framgått ovan ställt sig bakom regeringens fördelning av
anslagen på utgiftsområden och avstyrkt den av Centerpartiet föreslagna
indelningen. Mot bakgrund härav avstyrker utskottet motion A382 yrkande 4 i
denna del (c). Sist i detta avsnitt finns en sammanställning av utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på utgiftsområde 13.
Utskottet har noterat att det i olika delar av budgetpropositionen anges
olika benämningar på anslaget 22:8. Utskottet förordar att benämningen
fastställs till Bidrag till administration av grundbelopp och utformar
förslaget till riksdagsbeslut i enlighet med detta.
Anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB
Propositionen
Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall   4 262 419   sparande
0
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag   4 262 419   prognos     4 262 419
------------------------------------------------------------
2002  Förslag   4 262 419
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat  4 262 419
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat  4 262 419
------------------------------------------------------------

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
| 4 262 419 |     | -100 000 | -4 262  |     |
|      |     |      |  419 * |     |
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om hänsyn tas till Centerns budgetförslag avseende
anslaget på både utgiftsområde 13 och utgiftsområde 14: ingen
anslagsförändring.
Samhall AB har som uppgift att genom produktion av efterfrågade varor och
tjänster erbjuda meningsfullt och utvecklande arbete med god arbetsmiljö åt
arbetshandikappade där behoven finns. Ändamålet för anslaget avser
ersättning till Samhall AB för de merkostnader som bolaget har jämfört med
andra företag. Merkostnadsersättningen skall bl.a. täcka kostnader för
anpassad arbetstakt, geografisk spridning, diversifierad verksamhet och
stödinsatser för arbetsanpassning. Utgifterna på anslaget styrs främst av
antalet anställda med arbetshandikapp och antalet timmar som dessa arbetat.

Samhall har i avtalet mellan staten och bolaget för år 2000 åtagit sig att
utarbeta och redovisa hur Samhall som arbetsmarknadspolitisk åtgärd har en
rehabiliterande effekt för arbetshandikappade anställda under tiden som de
arbetar i Samhallkoncernen. Av slutrapporteringen av detta uppdrag framgår
att Samhall kommer att än tydligare i personalutvecklingsprocessen fokusera
på de arbetshandikappades personliga utvecklingsplaner och framför allt på
arbetet med rekrytering och övergångar i samverkan med arbetsförmedlingen.
Uppföljning och utvärdering av personalutvecklingsarbetet kommer att ske
kontinuerligt med en första redovisning i samband med koncernplaneringen
för 2003.
Som framgått har regeringen i budgetpropositionen pekat på att
arbetshandikappade personer oberoende av konjunkturläge har svårigheter att
få arbete. Detta motiverar enligt regeringen en samlad översyn av hur de
arbetshandikappades ställning skall stärkas på framtidens arbetsmarknad.
Motioner
Kristdemokraterna finner i motion A367 (yrk. 19 och 36 i denna del)
anledning att göra en bredare översyn av Samhalls inriktning och uppdrag
men också av arbetsmarknadspolitiken för arbetshandikappade i stort.
Översynen bör bl.a. inriktas på de problem som är förknippade med att finna
balans mellan Samhalls sociala uppdrag å ena sidan och uppdraget att
bedriva verksamheten så effektivt som möjligt å den andra. Det sociala
uppdraget måste komma mer i fokus utan att kostnaderna skenar iväg
samtidigt som mycket talar för att Samhalls roll i arbetsmarknadspolitiken
bör tonas ned i förhållande till andra instrument. I avvaktan på en översyn
bör anslaget till Samhalls verksamhet minskas med 100 miljoner kronor som i
stället förs till lönebidragsanslaget (22:4).
Vid beredningen har det framkommit att anslaget Bidrag till Samhall AB i
motion A367 har åsatts ett felaktigt anslagsnummer. Det korrekta
anslagsnumret skall vara 22:9, vilket beaktas av utskottet vid behandlingen
av motionen.
Centerpartiet förordar i motion A382 (yrk. 4 i denna del) att anslaget tas
bort från utgiftsområde 13 och flyttas till utgiftsområde 14.
Folkpartiet pekar i motion A389 (yrk. 24) på problem kring Samhall AB:s
verksamhet som enligt partiet uppmärksammats på senare tid. Rapporter har
kommit om att vinstkravet på bolaget gör att många anställda känner sig
stressade. Vidare finns en risk för konkurrenssnedvridning när det statligt
ägda bolaget konkurrerar på den öppna marknaden. Folkpartiet pläderar för
en skyndsam översyn av Samhall AB:s organisation.
Också i motionerna A332 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s) och A347 av
Lars Wegendal m.fl. (s) förespråkas en översyn av Samhall.
Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att Samhall AB:s styrelse i oktober 2001 fattade
beslut om en ny organisation för bolaget från år 2002 samtidigt som
åtgärder skall vidtas i syfte att förbättra personalutvecklingsarbetet,
utveckla affärsverksamheten och effektivisera administrationen. Bolaget har
dessförinnan i juni 2001 lagt fram förslag till regeringen om en ändrad
finansieringsmodell för Samhalls verksamhet.
I flera motioner uttrycks farhågor bl.a. för att den sociala delen av
Samhalls verksamhet har tonats ner och att stressproblem ökat i omfattning
inom bolaget. Som nämnts skall bolaget enligt gällande avtal med staten
utarbeta och redovisa olika sätt som visar på att Samhall som
arbetsmarknadspolitisk åtgärd har en rehabiliterande effekt för
arbetshandikappade anställda under tiden som de arbetar i Samhallkoncernen.
Vidare skall Samhall redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att
förbereda anställda med arbetshandikapp för en övergång till reguljär
anställning utanför koncernen.
Som vidare framgått har regeringen i budgetpropositionen aviserat en
översyn av hur de arbetshandikappades ställning skall stärkas på framtidens
arbetsmarknad. Översynen väntas som nämnts innefatta även den
arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete i Samhall. Utskottet finner
mot denna bakgrund att de motionsyrkanden där det förespråkas en översyn av
Samhalls verksamhet delvis kan anses tillgodosedda. Motionerna A332 (s),
A347 (s), A367 yrkande 19 (kd) och A389 yrkande 24 (fp) avstyrks därmed av
utskottet.
Utskottet biträder regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker
därmed motion A367 yrkande 36 i denna del (kd). Utskottet har som framgått
ovan ställt sig bakom regeringens fördelning av anslagen på utgiftsområden
och avstyrkt den av Centerpartiet föreslagna indelningen. Mot bakgrund
härav avstyrker utskottet motion A382 yrkande 4 i denna del (c). Sist i
detta avsnitt finns en sammanställning av utskottets ställningstagande i
fråga om anslagen på utgiftsområde 13.
Anslaget 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Propositionen
Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall     7 229   sparande
0
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag     7 229   prognos       7 229
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     7 229
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat    7 229
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat    7 229
------------------------------------------------------------

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|   7 229 | -7 229  |      | -7 229 * |     |
-----------------------------------------------------------
*Nettoeffekt om hänsyn tas till Centerns budgetförslag avseende anslaget på
både utgiftsområde 13 och utgiftsområde 14: ingen anslagsförändring.
Samhall AB har som uppgift att genom produktion av efterfrågade varor och
tjänster erbjuda meningsfullt och utvecklande arbete med god arbetsmiljö åt
arbetshandikappade där behoven finns. Ändamålet för anslaget avser
ersättning till Samhall AB för de merkostnader som bolaget har jämfört med
andra företag. Merkostnadsersättningen skall bl.a. täcka kostnader för
anpassad arbetstakt, geografisk spridning, diversifierad verksamhet och
stödinsatser för arbetsanpassning. Utgifterna på anslaget styrs främst av
antalet anställda med arbetshandikapp och antalet timmar som dessa arbetat.

Samhall har i avtalet mellan staten och bolaget för år 2000 åtagit sig att
utarbeta och redovisa hur Samhall som arbetsmarknadspolitisk åtgärd har en
rehabiliterande effekt för arbetshandikappade anställda under tiden som de
arbetar i Samhallkoncernen. Av slutrapporteringen av detta uppdrag framgår
att Samhall kommer att än tydligare i personalutvecklingsprocessen fokusera
på de arbetshandikappades personliga utvecklingsplaner och framför allt på
arbetet med rekrytering och övergångar i samverkan med arbetsförmedlingen.
Uppföljning och utvärdering av personalutvecklingsarbetet kommer att ske
kontinuerligt med en första redovisning i samband med koncernplaneringen
för 2003.
Som framgått har regeringen i budgetpropositionen pekat på att
arbetshandikappade personer oberoende av konjunkturläge har svårigheter att
få arbete. Detta motiverar enligt regeringen en samlad översyn av hur de
arbetshandikappades ställning skall stärkas på framtidens arbetsmarknad.
Motioner
Kristdemokraterna finner i motion A367 (yrk. 19 och 36 i denna del)
anledning att göra en bredare översyn av Samhalls inriktning och uppdrag
men också av arbetsmarknadspolitiken för arbetshandikappade i stort.
Översynen bör bl.a. inriktas på de problem som är förknippade med att finna
balans mellan Samhalls sociala uppdrag å ena sidan och uppdraget att
bedriva verksamheten så effektivt som möjligt å den andra. Det sociala
uppdraget måste komma mer i fokus utan att kostnaderna skenar iväg
samtidigt som mycket talar för att Samhalls roll i arbetsmarknadspolitiken
bör tonas ned i förhållande till andra instrument. I avvaktan på en översyn
bör anslaget till Samhalls verksamhet minskas med 100 miljoner kronor som i
stället förs till lönebidragsanslaget (22:4).
Vid beredningen har det framkommit att anslaget Bidrag till Samhall AB i
motion A367 har åsatts ett felaktigt anslagsnummer. Det korrekta
anslagsnumret skall vara 22:9, vilket beaktas av utskottet vid behandlingen
av motionen.
Centerpartiet förordar i motion A382 (yrk. 4 i denna del) att anslaget tas
bort från utgiftsområde 13 och flyttas till utgiftsområde 14.
Folkpartiet pekar i motion A389 (yrk. 24) på problem kring Samhall AB:s
verksamhet som enligt partiet uppmärksammats på senare tid. Rapporter har
kommit om att vinstkravet på bolaget gör att många anställda känner sig
stressade. Vidare finns en risk för konkurrenssnedvridning när det statligt
ägda bolaget konkurrerar på den öppna marknaden. Folkpartiet pläderar för
en skyndsam översyn av Samhall AB:s organisation.
Också i motionerna A332 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s) och A347 av
Lars Wegendal m.fl. (s) förespråkas en översyn av Samhall.
Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att Samhall AB:s styrelse i oktober 2001 fattade
beslut om en ny organisation för bolaget från år 2002 samtidigt som
åtgärder skall vidtas i syfte att förbättra personalutvecklingsarbetet,
utveckla affärsverksamheten och effektivisera administrationen. Bolaget har
dessförinnan i juni 2001 lagt fram förslag till regeringen om en ändrad
finansieringsmodell för Samhalls verksamhet.
I flera motioner uttrycks farhågor bl.a. för att den sociala delen av
Samhalls verksamhet har tonats ner och att stressproblem ökat i omfattning
inom bolaget. Som nämnts skall bolaget enligt gällande avtal med staten
utarbeta och redovisa olika sätt som visar på att Samhall som
arbetsmarknadspolitisk åtgärd har en rehabiliterande effekt för
arbetshandikappade anställda under tiden som de arbetar i Samhallkoncernen.
Vidare skall Samhall redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att
förbereda anställda med arbetshandikapp för en övergång till reguljär
anställning utanför koncernen.
Som vidare framgått har regeringen i budgetpropositionen aviserat en
översyn av hur de arbetshandikappades ställning skall stärkas på framtidens
arbetsmarknad. Översynen väntas som nämnts innefatta även den
arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete i Samhall. Utskottet finner
mot denna bakgrund att de motionsyrkanden där det förespråkas en översyn av
Samhalls verksamhet delvis kan anses tillgodosedda. Motionerna A332 (s),
A347 (s), A367 yrkande 19 (kd) och A389 yrkande 24 (fp) avstyrks därmed av
utskottet.
Utskottet biträder regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker
därmed motion A367 yrkande 36 i denna del (kd). Utskottet har som framgått
ovan ställt sig bakom regeringens fördelning av anslagen på utgiftsområden
och avstyrkt den av Centerpartiet föreslagna indelningen. Mot bakgrund
härav avstyrker utskottet motion A382 yrkande 4 i denna del (c). Sist i
detta avsnitt finns en sammanställning av utskottets ställningstagande i
fråga om anslagen på utgiftsområde 13.
Anslaget 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall    973 028   sparande
92 660
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag    963 367 1 prognos     1 246 685
------------------------------------------------------------
2002  Förslag    388 000
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat   416 000
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat   416 000
------------------------------------------------------------
1 Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med
budgetpropositionen för 2002 med 433 367 tkr.
Från anslaget finansieras utbetalning av ersättningar till arbetstagare
för lönefordringar vid konkurs i enlighet med lönegarantilagen (1992:497).
Från anslaget betalas också ersättningar till länsstyrelserna för deras
arbete med utbetalning av lönegarantimedel samt till Kammarkollegiet för
administrativa kostnader. Från och med budgetåret 2001 nettobudgeteras
anslaget. Således får återvunna medel ur konkurser disponeras för ändamålet
för anslaget.
Utgifterna vad gäller lönegarantiersättningar styrs av antalet konkurser,
av hur många som omfattas av konkurserna, ersättningstidens längd samt av
de bestämmelser som styr rätten till ersättning.
Regeringen anser att det behövs ett tydligare myndighetsansvar för
lönegarantin. Ett utredningsförslag med denna innebörd bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
För budgetåret 2002 föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett anslag
på 388 miljoner kronor.
Utskottet biträder regeringens anslagsberäkning. Nedan finns en
sammanställning av utskottets ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområde 13.
4.4 Sammanställning av utskottets ställningstagande i fråga om anslagen m.
m. på utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Av nedanstående tabell framgår regeringens och oppositionspartiernas
förslag till fördelning av anslag på utgiftsområde 13.
Tusental
kronor
--------------------------------------------------------------------------
|   |Anslag   |Regeringen| m   |  kd   |  c    |  fp  |
--------------------------------------------------------------------------
|22:1 |Arbetsmarknadsverkets|4 517 |-225 853 | -50 000 |-4 517 058 |-1100000
|
|   |förvaltningskostnader| 058 |     |      |      |
|
--------------------------------------------------------------------------
|22:2 |Bidrag till    | 36 023 | -3 525 |-8 125 000 |-6 981 000 |
-|
|   |arbetslöshetsersättning|000 |  000 |      |      |
11 740 000**               |
|   |och        |     |     |      |      |
|
|   |aktivitetsstöd  |     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
|22:3 |Köp av      | 4 682 |   - | -820 000 |-4 682 582 |-1
171 000
|
|   |arbetsmarknadsutbildning|582|1 170 000|      |      |
|
|   |och övriga    |     |     |      |      |
|
|   |kostnader     |     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:4 |Särskilda     | 7 139 |     | 100 000 |-7 139 492 |
50 000|
|   |insatser för   |  492 |     |      |
|     |
|   |arbetshandikappade|     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:5 |Rådet för     | 92 400 |     |      | -92 400 |
|
|   |Europeiska    |     |     |      |      |
|
|   |socialfonden i  |     |     |      |      |
|
|   |Sverige      |     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:6 |Europeiska    | 1 721 |     |      |    -1 |
|
|   |socialfonden m.m. |  460 |     |      | 721 460 |
|
|   |för perioden   |     |     |      |      |
|
|   |2000-2006     |     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:7 |Institutet för  | 20 596 | 4 404 |      | -20 596 |
|
|   |arbetsmarknadspolitisk|   |     |      |      |
|
|   |utvärdering    |     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:8 |Bidrag till    | 61 000 |-61 000 |      | -61 000 |
|
|   |administration av |     |     |      |
|     |
|   |grundbelopp    |     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:9 |Bidrag till    | 4 262 |     | -100 000 |-4 262 419 |
|
|   |Samhall AB    |  419 |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:10 |Bidrag till    | 7 229 | -7 229 |      |  -7 229 |
|
|   |Stiftelsen    |     |     |      |      |
|
|   |Utbildning    |     |     |      |      |
|
|   |Nordkalotten   |     |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
--------------
|22:11 |Bidrag till    |388 000 |     |      |      |
|
|   |lönegarantiersättning|   |     |      |      |
|
-------------------------------------------------------------------
-------------
|Summa          | 58 915 |   -4 |   - 8 |   -29 |
-13|
|            |  236 |984 678 | 995 000 | 485 236 |961
000**|
-------------------------------------------------------------------
-------------
** Vid behandlingen av motion A389 (yrk. 28 i denna del) har det
framkommit att ändringen i förhållande till regeringens förslag av anslaget
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd beräknats till
ett annat belopp än vad som skett i partiets ekonomisk- politiska motion
Fi294 (yrk. 16). Det korrekta beloppet återfinns enligt vad som framkommit
vid beredningen i motion Fi294, vilket utskottet beaktar i behandlingen av
motionerna.
Av avsnitt 4.3 framgår att utskottet anslutit sig till regeringens förslag
om fördelning på anslag av utgifterna på utgiftsområde 13. Det innebär att
propositionen tillstyrks i denna del (prop. punkt 8) samtidigt som
utskottet avstyrker motionerna A251 yrkandena 1 och 2 (kd), A367 yrkandena
6, 8, 9, 12, 16 och 36 i denna del (kd), A382 yrkandena 1-3 och 4 i denna
del (c), A384 yrkandena 1, 2, 4-13 (m), A389 yrkande 28 (fp), Fi294 yrkande
16 i denna del (fp) och Kr417 yrkande 6 (kd).
5. Utgiftsområde 14 Arbetsliv
Utgiftsområde 14 Arbetsliv består av politikområdena Arbetslivspolitik och
Jämställdhetspolitik.
5.1 Politikområdet Arbetslivspolitik
Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till anslag och bemyndigande på
utgiftsområde 14 Arbetsliv under budgetåret 2002 och avstyrker samtliga
motionsyrkanden som rör anslagen.
Jämför reservationerna 13 och 14 (m).
Propositionen
I propositionen föreslår regeringen - utan att framställa något särskilt
yrkande - att målet för politikområdet skall vara ett bra arbetsliv med väl
fungerande arbetsvillkor.
Enligt regeringen skall arbetslivspolitiken inom ramen för målet bidra
till tillväxt, sysselsättning och ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Politikområdet indelas i ett antal verksamhetsområden: arbetsmiljö,
kunskap och kompetens, arbetsrätt, icke- diskriminering samt medling och
lönebildning. Till politikområdet hör Internationella arbetsorganisationens
(ILO) verksamhet. Politikområdet omfattar myndigheterna Arbetsmiljöverket,
Arbetslivsinstitutet, Arbetsdomstolen, Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar, ILO- kommittén, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning (HomO) och Medlingsinstitutet.
För varje verksamhetsområde uppställs mål. Dessa framgår av följande
uppställning.
- En bra och utvecklande arbetsmiljö (verksamhetsområde arbetsmiljö).
- En ökad kunskap om och i arbetslivet (verksamhetsområde kunskap och
kompetens).
- En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet (
verksamhetsområde arbetsrätt).
- Diskriminering i arbetslivet och i samhället i övrigt skall ej förekomma
(verksamhetsområde icke- diskriminering).
- Arbetsfred och en lönebildning i samhällsekonomisk balans (
verksamhetsområde medling och lönebildning).
I redogörelsen för verksamhetsområdet arbetsmiljö pekar regeringen på att
ohälsan i arbetslivet uppvisar en alarmerande ökning som bl.a. leder till
att de långa sjukskrivningarna ökar. Regeringen anser därför att det bör
vidtas kraftfulla åtgärder. Som ett led i detta arbete presenteras ett
åtgärdsprogram som består av elva punkter. Syftet med programmet är att
sätta individen i centrum och att göra arbetsgivarnas ansvar för hälsan
tydligare. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med arbetsmarknadens
parter. För att få underlag för arbetet har regeringen tillsatt en särskild
utredare som skall utarbeta förslag till en samlad handlingsplan för ökad
hälsa i arbetslivet, HpH- utredningen (dir. 2000:92). Utredaren har lämnat
en delrapport i juni 2001. Senast i december i år skall förslag till
långsiktiga åtgärder redovisas. Dessutom har en arbetsgrupp inom
Näringsdepartementet tagit fram en handlingsplan med en strategi för att
komma till rätta med utvecklingen av den arbetsrelaterade ohälsan och som
skall bidra till en förnyelse av arbetsmiljöarbetet. Arbetsgruppen har i
sin slutrapport (Ds 2001:28) i maj 2001 lämnat förslag till en
handlingsplan som anger inriktningen av det fortsatta arbetet.
Regeringens elvapunktsprogram ser ut på följande sätt.
Åtgärder för bättre arbetsmiljö och tydligare arbetsgivaransvar
1. Nationella mål för ökad hälsa i arbetslivet
Regeringen har påbörjat ett arbete med att formulera övergripande mål för
ökad hälsa i arbetslivet. Under våren 2002 avser regeringen att återkomma
med en redovisning av arbetet.
2. Trepartssamtal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter
Regeringen aviserar att man kommer att ta initiativ till trepartssamtal
mellan regeringen och arbetsmarknadens parter för att skapa samsyn samt
samordna insatserna i strategin för att motverka ohälsa i arbetslivet.
Samtalen kommer att avse både förebyggande arbete och rehabilitering.
3. Ekonomiska drivkrafter för arbetsgivaren att förebygga ohälsa
Regeringen kommer att inleda ett arbete med att ge arbetsgivarna starkare
ekonomiska drivkrafter att ta större ansvar för arbetsvillkor och för att
integrera det förebyggande och rehabiliterande arbetet i verksamheten.
4. Utveckling av arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet skall utvecklas vidare. Bland annat kommer medel att
avsättas under 2001 för att stärka metodutvecklingen inom
företagshälsovården. Medel kommer också att avsättas under 2001-2002 för
att utbilda regionala skyddsombud i arbetsmiljölagstiftningen.
5. Hälsobokslut
Särskilda ekonomiska drivkrafter i styrsystemet kommer att införas inom
den offentliga sektorn.
6. Försök att minska ohälsan inom den offentliga sektorn
Regeringen kommer att inleda särskilda försök hos några av de stora
offentliga arbetsgivarna för att förebygga och minska sjukfrånvaron.
Åtgärder för snabb återgång till arbete vid ohälsa
7. Förnyelse av rehabilitering - individen i centrum
För att förhindra passivisering och för att underlätta för den sjukskrivne
att komma tillbaka till arbete är det enligt regeringen nödvändigt både att
välfungerande individanpassad rehabilitering sätts in i tid och att en
tydlig ansvarsfördelning görs. För att åstadkomma detta krävs en förnyelse
av den administrativa hanteringen av sjukfall som bedöms ligga i riskzonen
för långtidssjukskrivning samt av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
Regeringens avsikt är att inleda förnyelsearbetet på några orter för att
sedan skyndsamt utvidga det till att omfatta hela landet.
8. Justeringar av den gällande lagstiftningen för att höja kvaliteten i
rehabiliteringsarbetet
Regeringen föreslår bl.a. att bestämmelsen om försäkringskassans
fördjupade bedömning av sjukpenningsrätten skall upphöra att gälla.
9. Former för sjukskrivningsprocessen
Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket kommer att få i uppdrag att
närmare klargöra omfattningen av problemen och följderna för
sjukförsäkringens kostnader samt att lämna förslag till utvecklingen av
formerna för sjukskrivningsprocessen.
Forskning m.m.
10. Förbättrad statistik och forskning på ohälsområdet
Enligt regeringen finns det behov av mer utvecklad forskning och statistik
. Regeringen aviserar att den har för avsikt att återkomma med preciserade
åtgärder på detta område.
11. Förbättrad tillgänglighet till behandling i hälso- och sjukvården
Regeringen påpekar att hälso- och sjukvården under perioden 2001-2004
kommer att tillföras 9 miljarder kronor. Inriktningen är bl.a. att stärka
primärvården och öka patienternas möjlighet att etablera en fast
läkarkontakt. Landstingen kommer dessutom att under perioden 2002-2004
tillföras sammanlagt 3,75 miljarder kronor för att öka tillgängligheten
till behandlingar i hälso- och sjukvården.
Under verksamhetsområde kunskap och kompetens hänvisar regeringen till att
Arbetslivsinstitutet påbörjat ett omställningsarbete i syfte att
koncentrera resurserna och utveckla nya organisationsformer för att möta
nya situationer och behov i arbetslivet. I samband med en översyn av
institutets verksamhet har frågan om att flytta över vissa av institutets
forskningsuppgifter till andra organ aktualiserats. Bland annat kommer
vissa delar av institutets laborativa verksamhet att överföras till olika
högskolor.
Inom ramen för verksamhetsområde arbetsrätt noteras att regeringen har
gett Arbetslivsinstitutet i uppdrag att se över den arbetsrättsliga
lagstiftningen. Regeringen anser, med hänsyn till den kommande
arbetskraftsbristen, att det är viktigt att de som önskar bereds möjlighet
att arbeta full tid.
Regeringen noterar i anslutning till verksamhetsområde icke-
diskriminering att det pågår arbete för att förebygga och motverka
diskriminering men att det är ett långsiktigt arbete och att det ännu inte
går att avläsa effekterna av bl.a. HomO:s verksamhet.
Slutligen påpekar regeringen i sin redogörelse för verksamhetsområde
medling och lönebildning att Medlingsinstitutet är en ny myndighet som
fortfarande är under uppbyggnad. Regeringen anser därför att det inte går
att dra några långtgående slutsatser om institutets verksamhet.
Motioner
Moderaterna anser i kommittémotion A384 (yrk. 25) att regeringens förslag
till mål för politikområdet Arbetslivspolitik bör avvisas med hänvisning
till partiets politik som presenteras i motionerna A219 Lokal lönebildning,
A318 En flexibel och individuell arbetstid, A323 En arbetsmarknad för alla
och Sf345 Vårdbidraget för funktionshindrade barn.
I kommittémotion A381 (i denna del) föreslår Centerpartiet, i enlighet med
ståndpunkten att utgiftsområde 13 endast skall bestå av försörjningsstöd,
att följande anslag från utgiftsområdet skall överföras till utgiftsområde
14: 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader - anslaget har i
motionsyrkandet felaktigt åsatts nummer 22:2 -, 22:4 Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade, 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, 22:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, 22:7 Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 22:8 Bidrag till administration av
grundbelopp, 22:9 Bidrag till Samhall AB, 22:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten och 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning.
I motion A335 behandlar Lena Sandlin- Hedman m.fl. (s) det s.k.
elvapunktsprogrammet. Motionärerna välkomnar programmet men anser att det
behövs ytterligare åtgärder. Bland annat anser motionärerna att det bör
införas ett mål som innebär att den arbetsrelaterade ohälsan halveras före
2006.
Såväl oppositionspartierna som enskilda motionärer har i motioner framfört
förslag som rör olika arbetsmiljöfrågor. Bland annat framförs synpunkter på
regeringens elvapunktsprogram. Dessa motioner kommer utskottet att behandla
i ett särskilt betänkande om arbetslivsfrågor våren 2002.
Utskottets ställningstagande
Vid en jämförelse av regeringens förslag
när det gäller utgiftsområde 14 med förra årets budgetproposition kan
konstateras att regeringen valt en något annorlunda struktur. Liksom förra
året är utgiftsområdet indelat i s.k. politikområden som bl.a. omfattar ett
antal myndigheters anslag. För varje politikområde finns ett mål angivet.
Utgiftsområdet omfattade för innevarande budgetår tre politikområden:
Arbetslivspolitik, Jämställdhetspolitik och Effektiv statsförvaltning. Från
och med budgetåret 2002 överförs politikområdet Effektiv statsförvaltning
till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. En annan
förändring jämfört med tidigare är att politikområde Arbetslivspolitik fr.o
.m. budgetåret 2002 skall vara indelat i s.k. verksamhetsområden, för vilka
det skall gälla särskilda mål. Politikområde Jämställdhetspolitik är dock
inte indelat i verksamhetsområden.
De nu angivna förändringarna är föranledda av den översyn av mål och
verksamhetsstruktur som regeringen inlett och som utskottet redovisar för
under avsnitt 1 Allmän inriktning. Enligt regeringen kommer strukturen att
förändras på så sätt att politikområdena indelas i verksamhetsområden som i
sin tur indelas i verksamhetsgrenar.
När det gäller frågan om mål på de olika nivåerna anser utskottet, vilket
framgått ovan, att det är angeläget att arbetet som pågår inom
Regeringskansliet så långt som möjligt resulterar i mät- och
uppföljningsbara mål som gör det meningsfullt att ställa dem mot kostnader
på området. Samtidigt skall det framhållas att en del av de mål som anges
under politikområdet Arbetsliv inte direkt kan relateras till kostnader som
belastar statsbudgeten, exempelvis verksamhetsområdet arbetsrätt. Utskottet
kan också konstatera att målen för vissa verksamhetsområden, exempelvis
icke- diskriminering, har större räckvidd än målet för politikområdet.
Målet för verksamhetsområdet anges som "Diskriminering i arbetslivet och i
samhällslivet i övrigt skall ej förekomma" och går därmed utöver det som
rör arbetslivet. Till detta kommer att regeringen när den beskriver vilka
insatser som gjorts inom verksamhetsområdet anger insatser både inom och
utanför politikområdet. Dessa exempel visar att det kan bli svårt att få en
överblick över målstrukturen på politikområden men också att det kan bli
svårt att bryta ner de övergripande målen på verksamhetsområdena. Utskottet
är medvetet om att Regeringskansliets arbete med dessa frågor ännu pågår
och förutsätter att synpunkter av det nu angivna slaget kan beaktas i det
fortsatta arbetet.
Utskottet kan konstatera att det kommer att vidtas en rad åtgärder inom de
olika verksamhetsområdena under politikområdet. Utskottet, som är positivt
till dessa åtgärder, vill i detta sammanhang beröra utvecklingen som rör
den ökade ohälsan inom arbetslivet.
I likhet med regeringen kan utskottet konstatera att antalet
sjukskrivningar har öka kraftigt under slutet av 1990- talet. Det är
framför allt de långa sjukskrivningarna som har ökat. Även anmälda
arbetsskador och arbetssjukdomar har ökat. Den största ökningen av
arbetssjukdomar avser sjukdomar som har sociala och organisatoriska orsaker
. Bland arbetssjukdomarna dominerar de belastningsrelaterade.
Enligt utskottet är utvecklingen mycket oroande. Utskottet är därför
positivt till det omfattande arbete som regeringen påbörjat genom det s.k.
elvapunktsprogrammet. Det är dock viktigt att betona att arbetets
tyngdpunkt måste ligga på arbetsmarknadens parter och andra aktörer i
arbetslivet som har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet enligt gällande
lagstiftning och regelverk. En viktig utgångspunkt för detta arbete är att
alla skall kunna delta i arbetslivet efter sin förmåga. Detta kräver fokus
på förebyggande insatser så att arbetsförhållanden och arbetsmiljö inte ger
upphov till sjukdom eller arbetsskada samt en väl fungerande medicinsk och
arbetslivsinriktad rehabilitering och effektiva försäkringssystem. Enligt
utskottets mening innebär det moderna arbetsgivaransvaret att arbetsgivaren
har ett större ansvar för att anpassa arbetsförhållandena till den enskilda
individen och att säkerställa en god arbetsmiljö så att alla kan vara
delaktiga i arbetslivet.
Regeringen har som ett led i nämnda åtgärdspaket förklarat att den kommer
att ta initiativ till trepartssamtal mellan regeringen och arbetsmarknadens
parter för att söka samsyn och samordna insatserna på området.
Trepartssamtalen inleds i höst, och i samband med det kommer en
informationssatsning att genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter
. För detta ändamål föreslår regeringen att anslaget för Arbetsmiljöverket
tillförs 5 miljoner kronor på tilläggsbudget för år 2001. Riksdagen har den
21 november 2001 beslutat i enlighet med regeringens förslag. Enligt vad
utskottet har erfarit har ovannämnda samtal nu inletts.
Utskottet kan därför med tillfredsställelse notera att det genom
elvapunktsprogrammet har inletts ett arbete som bör kunna främja hälsan i
arbetslivet. Utskottet förutsätter att man inom ramen för trepartssamtalen
och elvapunktsprogrammet i övrigt kan följa utvecklingen på området och
finna lösningar och metoder för att förbättra hälsan och hejda utvecklingen
av sjukskrivningar och förtidspensioner. Även om utskottet har sympati för
de synpunkter som framförs i motion A335 anser utskottet att det finns skäl
att invänta effekterna av de aviserade åtgärderna. Därigenom får man ett
säkrare beslutsunderlag innan ytterligare åtgärder föreslås. I avvaktan på
ett sådant underlag finns det enligt utskottets mening inte anledning att
slå fast ett mål av det slag som förespråkas i motionen.
Med hänsyn till det ovan anförda avstyrker utskottet motionerna A384
yrkande 25 (m) och A335 (s).
Som framgår av motionsredogörelsen framför Centerpartiet förslag som
innebär en annan fördelning av anslagen på utgiftsområdena 13 och 14 än
regeringens. Enligt Centerpartiets förslag skall vissa anslag tas bort från
utgiftsområde 13 och föras över till utgiftsområde 14.
Av avsnittet om utgiftsområde 13 ovan framgår att utskottet valt att
ställa sig bakom regeringens förslag om fördelning av anslagen på
utgiftsområdet. Utskottet avstyrker därför motion A381 i denna del (c).Anslaget
23:1
Arbetsmiljöverket


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall     377 215 1 sparande
26 520
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag     548 500 1 prognos     496 600
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     566 611
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat    580 349 2
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat    591 624 2
------------------------------------------------------------
1
Inklusive  en  minskning  med 1 913 tkr på tilläggsbudget i
samband med budgetpropositionen för 2002, varav minskning
med 6 913 tkr avser  slutjustering med anledning av de
statliga avtalsförsäkringarna och en ökning med 5 000 tkr
avser trepartssamtal inom ramen för en strategi för
hälsa i arbetslivet.
2
Motsvarar 566 611 tkr i 2002 års prisnivå.
Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|566 611   | - 28   | - 50 000 | - 7 080  |     |
|      | 330   |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
Från anslaget finansieras kostnader för personal och lokaler
samt övriga förvaltningskostnader vid Arbetsmiljöverket.
Under anslaget redovisas även verkets avgiftsfinansierade
informationsverksamhet.

Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen har fr.o.m. den 1 januari
2001 ombildats till en myndighet, Arbetsmiljöverket.
I Arbetsmiljöverkets uppgifter ingår bl.a. att utöva tillsyn över att
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen efterlevs, att utarbeta och
sprida information för att förbättra arbetsmiljön och att meddela
föreskrifter och allmänna råd på arbetsmiljöområdet.
Motioner
Av kommittémotion A384 (yrk. 16) framgår att Moderaterna anser att
Arbetsmiljöverkets uppdrag är omfattande och att verksamheten är
betydelsefull men att det enligt deras uppfattning inte finns anledning att
öka anslaget. Moderaterna föreslår därför att till anslaget anvisas 538
miljoner kronor, dvs. ca 28 miljoner kronor lägre än enligt regeringens
förslag.
I kommittémotion A367 hävdar Kristdemokraterna att det, genom
sammanslagningen av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen till en
myndighet, har skapats bättre förutsättningar att uppnå effektiviseringar.
Enligt Kristdemokraterna bör Arbetsmiljöverket prioritera utbildning och
stöd till regionala arbetsmiljöskyddsombud.
Kristdemokraterna påpekar att verket under senare år har fått ökade
anslag med 70 miljoner kronor, vilka inte har kunnat förbrukas. Med
hänvisning till dessa ökningar av anslaget och till de
rationaliseringsvinster som bör kunna uppnås efter sammanslagningen anser
partiet att det är möjligt att reducera anslagstilldelningen med 50
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag (yrk. 33 och 36 i denna del
).
Centerpartiet förordar i kommittémotion A381 i denna del, en lägre
medelsanvisning än vad regeringen gör. Enligt partiet innebär
sammanslagningen av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen avsevärda
effektiviseringsvinster.
Utskottets ställningstagande
Som utskottet redan påpekat är utvecklingen när det gäller den
arbetsrelaterade ohälsan mycket oroväckande och helt oacceptabelt. Antalet
arbetstagare som drabbas ökar kraftigt och leder till stort mänskligt
lidande för den enskilde och betydande kostnader för individen och
samhället. Arbetsmiljön har stor betydelse i sammanhanget. Enligt
utskottets uppfattning har Arbetsmiljöverket en central roll när det gäller
att hejda den negativa utvecklingen och komma till rätta med problemen.
Arbetsmiljöverket har bl.a. till uppgift att se till att arbetstids- och
arbetsmiljölagstiftningen efterlevs och att meddela föreskrifter och
allmänna råd på arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverket skall också främja
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i dessa frågor.
Anslagsökningarna under en rad år måste ses som ett led i förstärkningen
av detta arbete. Att som vissa partier föreslå minskade anslag i denna
process skulle enligt utskottets uppfattning vara kontraproduktivt och
motverka arbetet med att bekämpa ohälsa i arbetslivet. Utskottet biträder
därför propositionen i denna del. Med hänsyn till det anförda avstyrker
utskottet motionerna A367 yrkandena 33 och 36 i denna del (kd), A381 i
denna del (c) och A384 yrkande 16 (m). I slutet av detta avsnitt finns en
sammanställning av utskottets ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.


Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall     159 253   sparande
2 8461
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag     329 850 2 prognos     357 800
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     310 085
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat    317 863 3
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat    323 599 3
------------------------------------------------------------
1
Efter justering kommer beloppet
att uppgå till 7 991 tkr.
2
Inklusive förslag till tilläggsbudget
i samband med budgetpropositionen
för 2002.
3
Motsvarar  310 085 tkr i 2002 års
prisnivå.
Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|310 085   | - 15   | - 30 000 |      |     |
|      | 504   |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
Från anslaget finansieras Arbetslivsinstitutets (ALI) kostnader för
forsknings- utvecklings- och utbildningsverksamhet inklusive samarbetsavtal
med externa parter. Anslaget finansierar också Arbetslivsinstitutets
kostnader för personal och lokaler samt övriga förvaltningskostnader vid
institutet.
Arbetslivsinstitutets uppgift är att forska, utveckla, utbilda och
förmedla kunskap om och i arbetslivet. Enligt regeringen bör institutet
fungera som ett nationellt kunskapscentrum som både bedriver
arbetslivsrelaterad, mångvetenskaplig forskning och fungerar som brygga
mellan vetenskap och praktik.
Under 2001 har Arbetslivsinstitutet en bemyndiganderam för anslaget som
medger att institutet får besluta om medel för bidrag och uppdrag som
medför utgifter för budgetåren 2002-2005 inom en ram som tillsammans med
tidigare fattade beslut får uppgå till högst 180 miljoner kronor. Med
anledning av institutets minskade behov av bemyndigande om ekonomiska
förpliktelser anser regeringen att bemyndiganderamen för år 2002 bör uppgå
till högst 100 miljoner kronor för budgetåren 2003-2005 (prop. yrk. 3).
Regeringen konstaterar i sina överväganden att det finns brister i
styrningen av Arbetslivsinstitutet och att verksamheten har blivit svår att
överblicka. Vid institutet har det under 2001 inletts ett omfattande
omställningsarbete för att uppnå en budget i balans. Institutet har också
utformat en långsiktig strategi för sin verksamhet.
Enligt regeringen måste Arbetslivsinstitutet organiseras så att
kunskapskraven i arbetslivet både på kort och lång sikt kan tillgodoses.
Institutet måste koncentrera sina resurser och bygga en organisation med
hög kompetens för samarbete med olika parter för spridning av
forskningsresultat.
I samband med en översyn av Arbetslivsinstitutets verksamhet har det
framkommit att vissa av institutets forskningsuppgifter bör flyttas över
till olika högskolor. Som ett led i denna överföring av forskningsuppgifter
föreslår regeringen att riksdagen överför 25,9 miljoner kronor från
utgiftsområde 14 till utgiftsområde 16, politikområde Utbildningspolitik.
Arbetslivsinstitutet kommer att se över de externa samarbetsavtal som i
dag utgör en stor del av institutets kostnader.
Det skall också genomföras en översyn av den regionala verksamheten.
Översynen skall redovisas senast den 15 maj 2002.
Enligt regeringen finns det sedan länge en nära relation mellan
Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket. Regeringen aviserar att den har
för avsikt att se över institutets verksamhet i ett vidare sammanhang.
Enligt regeringen bör myndigheter som Arbetsmiljöverket, Vinnova,
Institutet för tillväxtpolitiska studier, NUTEK och ALMI kunna utveckla ett
dynamiskt samarbete med Arbetslivsinstitutet så att arbetslivsfrågorna
integreras och kopplas till tillväxt- och innovationsfrågor. Översynen bör
klargöra roll- och ansvarsfördelning men också samordningsmöjligheter som
finns mellan Arbetslivsinstitutet och nämnda myndigheter.
Regeringen avser också att tillsammans med Arbetslivsinstitutet genomföra
en översyn av den ekonomiadministrativa styrningen.
Motioner
Enligt kommittémotion A384 (yrk. 17) anser Moderaterna att
Arbetslivsinstitutets uppdrag är omfattande och verksamheten betydelsefull
men att det inte finns någon anledning attöka anslagen för detta institut.
Moderaterna föreslår därför att drygt 294,5 miljoner kronor anvisas under
anslaget, dvs. ca 15 miljoner kronor mindre än enligt regeringens förslag.

Kristdemokraterna konstaterar i kommittémotion A367 (yrk. 34 och 36 i
denna del) att det finns allvarliga brister i styrningen av
Arbetslivsinstitutet. Partiet anser att regeringens översyn av institutet
och dess relationer till andra myndigheter bör vara grundlig och
förutsättningslös. Mycket talar för att institutets forskningsresurser
kommer till effektivare användning om de används till att finansiera
forskning inom andra institutioner, exempelvis universitet.
Kristdemokraterna anser att stora delar av institutets informations- och
utbildningsverksamhet bör kunna överföras till Arbetsmiljöverket.
Institutet bör dessutom kunna genomföra rationaliseringar av sin verksamhet
. Den arbetslivsinriktade forskningen inriktad på
arbetsorganisationsområdet bör prioriteras. Kristdemokraterna gör
bedömningen att anslaget bör kunna minska med 30 miljoner kronor för år
2002 och att verksamheten bör kunna avvecklas på tre års sikt. Institutets
forskningsresurser bör kunna överflyttas till Arbetsmiljöverket och andra
aktörer inom området.
Utskottets ställningstagande
Den utveckling som för närvarande pågår inom arbetslivet innebär snabba
och djupgående förändringar för den enskilde. Arbetsvillkoren har för många
grupper drastiskt förändrats och kan leda till minskad trygghet och sämre
hälsa. Enligt utskottets uppfattning är det väsentligt att det finns en
forskning av hög kvalitet som kan granska hela arbetslivet. För detta krävs
bl.a. en väl fungerande organisation som kan stödja och vara pådrivande i
utvecklingsarbetet och i kunskapsspridningen.
Utskottet anser därför att Arbetslivsinstitutet har en roll för
arbetslivsforskningen. Utskottet kan dock notera, vilket regeringen har
påpekat, att det finns brister i styrningen och att det har blivit svårt
att överblicka institutets verksamhet. Av propositionen framgår att
regeringen har vidtagit och avser att vidta ett antal åtgärder för att
komma till rätta med dessa problem. Regeringen kommer bl.a. att göra en
översyn av institutets verksamhet i ett vidare sammanhang. Enligt
utskottets uppfattning bör man avvakta resultaten av detta innan några
ytterligare förändringar av institutets verksamhet genomförs. Utskottet
vill i detta sammanhang understryka vikten av att arbetet med att
fastställa kriterier vid utformandet av gränsvärden inte får bli lidande
när vissa delar av den laborativa verksamheten överförs till universitet
och högskolor.
Utskottet, som biträder regeringens förslag till bemyndigande (prop. yrk.
3) och medelsanvisning, avvisar därför de besparingsförslag som framförs i
motionerna A367 yrkandena 34 och 36 i denna del (kd) och A384 yrkande 17 (m
). I slutet av detta avsnitt finns en sammanställning av utskottets
ställningstagande i fråga om anslagen på utgiftsområdet.
Anslaget 23:3 Särskilda utbildningsinsatser m.m.

Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall     373 601 1 sparande
77 921
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag      46 000   prognos      85 000
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     46 000
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat     46 000
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat     46 000
------------------------------------------------------------
1
Anslaget avser tidigare ramanslag B3 Forskning, utveckling och
utbildning m.m.
Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|46 000   | - 23   | - 20 000 |      |     |
|      | 000   |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
Av anslaget får Arbetslivsinstitutet använda 46 miljoner kronor till
arbetsmarknadens parter för arbetsmiljöutbildningar för fackliga
förtroendemän och viss EU- bevakning.
Motioner
Moderaterna anser i kommittémotion A384 att anslaget bör reduceras
successivt och föreslår att 23 miljoner kronor anvisas till anslaget (yrk.
18).
I kommittémotion A367 anser Kristdemokraterna att det är tveksamt att
statliga bidrag skall utgå i all evighet till utbildning av övriga fackliga
förtroendevalda eftersom stödet till de regionala skyddsombuden har
överförts till Arbetsmiljöverkets anslag. Enligt partiet bör de fackliga
organisationerna själva eller i samarbete med arbetsgivarna kunna
finansiera sådan utbildning. Kristdemokraterna föreslår därför att anslaget
årligen skall minskas med 20 miljoner kronor (yrk. 36 i denna del).
Utskottets ställningstagande
Enligt utskottet finns det inte skäl att nu göra någon förändring av de
bidrag som lämnas inom ramen för detta anslag. Utskottet, som ställer sig
bakom regeringens förslag till medelsanvisning, avstyrker motionerna A367
yrkande 36 i denna del (kd) och A384 yrkande 18 (m). I slutet av detta
avsnitt finns en sammanställning av utskottets ställningstagande i fråga om
anslagen på utgiftsområdet.
Anslaget 23:4 Arbetsdomstolen


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall      17 320   sparande
1 333
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag      19 245 1 prognos      20 659
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     19 032
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat     19 493 2
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat     19 878 2
------------------------------------------------------------
1    Inklusive    förslag    till    tilläggsbudget
i samband    med    budgetpropositionen    2002.
2    Motsvarar 19 032 tkr i 2002 års prisnivå.
Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|19 032   | - 19   |      |      |     |
|      | 032   |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
Arbetsdomstolen är en specialdomstol för arbetsrättsliga tvister, dvs
. tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Från
anslaget finansieras kostnader för personal, lokaler och andra
förvaltningskostnader för Arbetsdomstolens verksamhet.
Motion
Moderaterna förklarar i kommittémotion A384 (yrk. 19) att de är
principiella motståndare till specialdomstolar och partssammansatta
domstolar. Som en följd av detta ställningstagande föreslås att
Arbetsdomstolen läggs ned och att dess uppgifter överförs till allmänna
domstolar. Moderaterna anser att anslaget skall utgå.
Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att Moderaterna grundar sitt förslag till
medelsanvisning på sin uppfattning att Arbetsdomstolen bör läggas ned.
Utskottet som vid ett flertal tillfällen behandlat liknande förslag från
Moderaterna, senast i betänkande 2000/01:AU5 Vissa arbetsrättsliga frågor m
.m., delar inte denna uppfattning utan anser liksom tidigare att domstolen
bör vara kvar. Moderaternas förslag i motion A384 yrkande 19 att anslaget
bör utgå avstyrks därför. Utskottet biträder regeringens förslag till
medelsanvisning under anslaget. I slutet av detta avsnitt finns en
sammanställning av utskottets ställningstagande i fråga om anslagen på
utgiftsområdet.
Anslaget 23:5 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Propositionen
Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall        41   sparande
13
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag        58   prognos        58
------------------------------------------------------------
2002  Förslag       59
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat       60 1
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat       62 1
------------------------------------------------------------
1 Motsvarar    59 tkr i    2002 års    prisnivå.

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU) avger utlåtanden i
frågor som
avser tillämpningen av lagen (1949:345)
om rätten till arbetstagares
uppfinningar.
Om tvist uppstår mellan arbetstagare och arbetsgivare
kan någon av dem inhämta utlåtande av nämnden.
Anslaget finansierar nämndens verksamhet.

Utskottet ställer sig bakom regeringens
förslag till medelsanvisning under anslaget.
I slutet av detta avsnitt finns en sammanställning
av utskottets ställningstagande i fråga om anslagen
på utgiftsområdet.


Anslaget 23:6 Internationella arbetsorganisationen (ILO)


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall      20 097   sparande
4 824
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag      22 195   prognos      21 500
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     22 195
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat     22 195
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat     22 195
------------------------------------------------------------
Anslaget   finansierar   Sveriges
andel  av   kostnaderna för verksamheten inom Internationella
arbetsorganisationen   (ILO).

Utskottet  biträder  regeringens  förslag  till
medelsanvisning  under  anslaget. I slutet  av detta  avsnitt
finns en  sammanställning  av  utskottets  ställningstagande
i fråga om  anslagen  på  utgiftsområdet.


Anslaget   23:7   Ombudsmannen   mot   diskriminering
på grund   av   sexuell   läggning   (HomO)


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall      2 777   sparande
199
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag      4 041 1  prognos      4 015
------------------------------------------------------------
2002  Förslag      4 394
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat     4 503 2
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat     4 587 2
------------------------------------------------------------
1 Inklusive    förslag till tilläggsbudget    i samband
med
budgetpropositionen    för 2002.
2 Motsvarar    4 394 tkr i    2002   års    prisnivå.
Tusental
kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|4 394    | - 4 394 |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
HomO har till uppgift att se till att lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning följs. HomO skall
också verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte
förekommer på andra områden i samhällslivet. Till dessa uppgifter kommer
att HomO bl.a. genom information och rådgivning skall öka kunskaperna hos
arbetsgivare och arbetstagare om diskriminering på grund av sexuell
läggning.
Motion
I kommittémotion A384 anser Moderaterna, i enlighet med sitt förslag att
de fyra ombudsmännen Handikappsombudsmannen, Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering slås samman, att anslaget bör utgå
och att ett nytt anslag under utgiftsområde 14 bör införas.
Under utgiftsområde 14 föreslås för den nyinrättade myndigheten att det
införs ett anslag 24: (Ny) Ombudsmannen mot diskriminering, som tillförs 32
,2 miljoner kronor (yrk. 20 och 24 i denna del).
Utskottets ställningstagande
Riksdagen har (bet. 2000/01:KU3, rskr. 2000/01:33-35) gett regeringen i
uppdrag att tillsätta en utredning med uppgift att undersöka om det finns
förutsättningar för att slå samman Jämställdhetsombudsmannen (JämO),
Barnombudsmannen (BO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO),
Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning (HomO). Utskottet, som inte vill föregripa utredningen,
avstyrker förslaget om ett nytt anslag. Motion A384 yrkandena 20 och 24 i
denna del (m) bör därför avslås.
Utskottet biträder i övrigt regeringens förslag till medelsanvisning på
anslaget 23:7. I slutet av detta avsnitt finns en sammanställning av
utskottets ställningstagande i fråga om anslagen på utgiftsområdet.

Anslaget 23:8 Medlingsinstitutet


Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall      4 296   sparande
7 251
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag      45 207   prognos   51 552
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     46 074
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat     47 187 1
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat     48 125 1
------------------------------------------------------------
1  Motsvarar    46 074 tkr i 2002 års prisnivå.
Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |     |
-----------------------------------------------------------
|46 074   | - 23   | - 26 000 |      |     |
|      | 037   |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
Från anslaget finansieras Medlingsinstitutets kostnader för personal,
lokaler, lönestatistik och andra förvaltningskostnader. Institutets uppgift
är att medla i arbetstvister och verka för en väl fungerande lönebildning.
Institutet är också statistikansvarig myndighet för den officiella
lönestatistiken.
Motioner
Moderaterna förordar i kommittémotion A384 att Medlingsinstitutets uppdrag
begränsas, varför anslaget kan minskas med ca 23 miljoner kronor (yrk. 21).

I kommittémotion A367 (yrk. 36 i denna del) anser Kristdemokraterna att
ansvaret för den officiella lönestatistiken bör ligga hos SCB och föreslår
därför att anslaget minskas med 26 miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag. Utskottet noterar att anslaget i motionen åsatts ett
felaktigt anslagsnummer: 23:9. Det korrekta anslagsnumret skall vara 23:8,
vilket beaktas av utskottet vid behandlingen av motionen.
Utskottets ställningstagande
Utskottet, som biträder regeringens förslag till medelsanvisning, avvisar
besparingsförslagen som framförs i ovanstående motioner. Utskottet
avstyrker därför motionerna A367 yrkande 36 i denna del (kd) och A384
yrkande 21 (m). I slutet av detta avsnitt finns en sammanställning av
utskottets ställningstagande i fråga om anslagen på utgiftsområdet.
Vissa lagförslag
Regeringen konstaterar i propositionen att lagen (1990:631) om avvikelser
från vissa bestämmelser i semesterlagen (1977:480) innebär att det till
utgången av mars 1992 fanns möjligheter att göra vissa avvikelser från
bestämmelserna om semesterledighet i semesterlagen. Eftersom lagen är
tidsbegränsad finns det enligt regeringen inget behov av att ha den kvar.
Regeringen föreslår därför att riksdagen upphäver den (prop. yrk. 1).
Regeringen föreslår också vissa ändringar i lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare. Förslaget är föranlett av de ändringar som
genomfördes i jämställdhetslagen hösten 2000 och som trädde i kraft den 1
januari 2001. Dessa lagändringar har inte beaktats i 1999 års lag. Enligt
regeringen bör de hänvisningar till jämställdhetslagen som finns i 1999 lag
om utstationering av arbetstagare anpassas till jämställdhetslagen i dess
nya lydelse. Det är inte fråga om några ändringar i sak (prop. yrk. 2).
Utskottet har ingen erinran mot förslagen utan tillstyrker dessa.
5.2 Politikområdet Jämställdhetspolitik
Propositionen
Politikområdet omfattar samordningsansvar för jämställdhetspolitiken i
stort samt anslagen för Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och särskilda
jämställdhetsåtgärder. I propositionen anges - utan att det framställs
något särskilt yrkande -att målet för politikområdet Jämställdhetspolitik
skall vara att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet är ett
sektorövergripande politikområde, vilket innebär att jämställdhet även är
ett mål i andra politikområden.
Jämställdhetspolitikens mål innebär enligt regeringen en jämn fördelning
av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika
villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor
samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det innebär också lika tillgång till
utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner,
intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från
könsrelaterat våld.
Resultatet av jämställdhetspolitiken mäts bl.a. genom att följa de
ekonomiska resursernas fördelning mellan kvinnor och män samt kvinnors och
mäns representation i kommittéer och statliga lekmannastyrelser.
Jämställdhetspolitikens resultat framkommer även i övriga politikområdens
resultatredovisning eftersom jämställdhetspolitiken är sektorövergripande.
I propositionen lämnas en redovisning för de insatser som genomförts på
politikområdet Jämställdhet och inom andra politikområden.
Under rubriken Analys och slutsatser påpekar regeringen att politikområdet
inrymmer samordningsansvaret för regeringens jämställdhetspolitik. För
närvarande överväger regeringen hur ett köns- och jämställdhetsperspektiv
på ett mer strukturerat sätt skall integreras i regeringens samlade politik
och hur dessa bör redovisas inom ramen för budgetprocessen. Uppsatta
jämställdhetsmål och verksamhet för att främja jämställdheten inom andra
politikområden bör tydligare relateras till de övergripande målen för
jämställdhetspolitiken. Syftet är bl.a. att skapa bättre underlag för att
bedöma vilka resultat som erhållits och i vilken mån de
jämställdhetspolitiska målen uppnåtts.
Regeringen vill att departementen skärper uppmärksamheten på
könsfördelningen vid tillsättning av ledamöter i kommittéer, styrelser och
nämnder för att uppnå en jämnare könsfördelning.
Regeringen utgår också från att de förändringar som genomförts i
jämställdhetslagen kommer att leda till att löneskillnaderna minskas.
Motion
Moderaterna motsätter sig i motion A384 (yrk. 26) regeringens mål för
politikområdet med hänvisning till partiets politik som presenteras i
motion A228 Jämställdhet.
Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att den kritik Moderaterna framför mot
regeringens mål utgår från en politik med andra utgångspunkter än den
regeringen förespråkar och som utskottet biträder. Med hänsyn till det
anförda anser utskottet att det inte finns skäl att föreslå någon
förändring av målet för politikområdet. Utskottet avstyrker därför motion
A384 yrkande 26 (m).

Anslaget 24:1 Jämställdhetsombudsmannen
Propositionen

Anslagsutvecklingen

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000 Utfall      16 565   sparande
1 124
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001 Anslag      18 572   prognos
1          18 107
------------------------------------------------------------
2002 Förslag      20 886
------------------------------------------------------------
2003 Beräknat     21 396 2
------------------------------------------------------------
2004 Beräknat     21 808 2
------------------------------------------------------------
1 Inklusive slutjustering med anledning av de statliga
avtalsförsäkringarna.
En närmare beskrivning av detta finns i tilläggsbudgeten i
samband med budgetpropositionens avsnitt 9.2.
2 Motsvarar 20 886 i 2002 års prisnivå.
Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|20 866   | - 20   |      |      |     |
|      | 866   |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
Från anslaget betalas kostnader för JämO med kansli och för
Jämställdhetsnämnden. De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på
området är anmälningar om könsdiskriminering respektive arbetsgivares
bristande förmåga att leva upp till jämställdhetslagens krav på aktiva
åtgärder. Vidare styrs utgifterna av JämO:s insatser för att följa upp
lagens krav på aktiva åtgärder och för att fullgöra det
informationsansvar som ålagts myndigheten.
Mot bakgrund av vissa förslag på högskoleområdet föreslås en
förstärkning av ombudsmännen med sammanlagt 2 miljoner kronor. JämO:s
anslag tillförs 600 000 kr från anslag 25:73 på utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning.

Motion

I kommittémotion A384 anser Moderaterna, i enlighet med sitt förslag
att de fyra ombudsmännen Handikappsombudsmannen,
Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av
sexuell läggning och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering slås samman
, att anslaget bör utgå och att ett nytt anslag under utgiftsområde 14
bör införas.
Under utgiftsområde 14 föreslås för den nyinrättade myndigheten att
det införs ett nytt anslag 24:Ny Ombudsmannen mot diskriminering, som
tillförs 32,2 miljoner kronor (yrk. 22 och 24 i denna del).
Utskottets ställningstagande

Som utskottet har konstaterat ovan vid behandlingen av anslag 23:7 har
riksdagen gett regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med
uppgift att undersöka om det finns förutsättningar för att slå samman
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Barnombudsmannen (BO), Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).
Utskottet, som inte vill föregripa utredningen, avstyrker förslaget om
ett nytt anslag. Motion A384 yrkandena 22 och 24 i denna del (m) bör
därför avslås.
Utskottet har i ingen erinran mot regeringens förslag till
medelstilldelning. I slutet av detta avsnitt finns en sammanställning
av utskottets ställningstagande i fråga om anslagen på utgiftsområdet.
Anslaget 24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Propositionen

Anslagsutveckling

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
Anslags-
2000  Utfall      25 061   sparande
19 528
------------------------------------------------------------
Utgifts-
2001  Anslag      13 706   prognos     30 234
------------------------------------------------------------
2002  Förslag     12 206
------------------------------------------------------------
2003  Beräknat     13 706
------------------------------------------------------------
2004  Beräknat     13 706
------------------------------------------------------------

Tusental kronor
------------------------------------------------------------
|Regeringens | Oppositionens förslag i förhållande till|
|förslag   |regeringens förslag             |
-----------------------------------------------------------
|      |  m   |  kd   |  c   |  fp  |
-----------------------------------------------------------
|12 206   | - 6 103 |      |      |     |
-----------------------------------------------------------
Från anslaget betalas
kostnader      för
jämställdhetsåtgärder
som  syftar till att
främja   jämställdhet
mellan kvinnor och män.
Anslagsmedlen  används
till   projekt  och
insatser för att främja
utvecklingen    mot
jämställdhet     på
särskilt   angelägna
områden samt till att
pröva metoder m.m. för
jämställdhetsarbete.

Motion

Moderaterna föreslår i
kommittémotion   A384
(yrk.  23)  att till
anslaget skall anvisas
6 103 000 kr, dvs. en
halvering i förhållande
till    regeringens
förslag.

Utskottets
ställningstagande

Utskottet  tillstyrker
regeringens   förslag
till  medelsanvisning
och avstyrker  därmed
motion A384 yrkande 23
(m). I slutet av detta
avsnitt   finns  en
sammanställning   av
utskottets
ställningstagande   i
fråga om anslagen på
utgiftsområdet.

5.3
Sammanställning
av utskottets
ställningstagande
i fråga om
anslagen m.m. på
utgiftsområde 14
Arbetsliv

Av nedanstående tabell
framgår regeringens och
oppositionspartiernas
förslag och fördelning
av   anslag    på
utgiftsområde 14.

Tusental kronor
--------------------------------------------------------
-----------
|   |Anslag      |Regeringen | m   | kd
|  c   |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:1 |Arbetsmiljöverket | 566 611 |-28 330 | -50
|  -7 080|
|   |         |      |     | 000
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:2 |Arbetslivsinstitutet|310 085 |-15 504 | -30
|     |
|   |         |      |     | 000
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:3 |Särskilda     |  46 000 |-23 000 | -20
|     |
|   |utbildningsinsatser|     |     | 000
|     |
|   |m.m.       |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:4 |Arbetsdomstolen  |  19 032 |-19 032 |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:5 |Statens nämnd för |    59 |     |
|     |
|   |arbetstagares   |      |     |
|     |
|   |uppfinningar   |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:6 |Internationella  |  22 195 |     |
|     |
|   |arbetsorganisationen|     |     |
|     |
|   |(ILO)       |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:7 |Ombudsmannen mot |  4 394 | -4 394 |
|     |
|   |diskriminering på |      |     |
|     |
|   |grund av sexuell |      |     |
|     |
|   |läggning (HomO)  |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|23:8 |Medlingsinstitutet|  46 074 |-23 037 | -26
|     |
|   |         |      |     | 000
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|24:1 |Jämställdhetsombudsmannen|20 886|-20 886|
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|24:2 |Särskilda     |  12 206 | -6 103 |
|     |
|   |jämställdhetsåtgärder|    |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|Av oppositionspartier föreslagna anslag
|
--------------------------------------------------------
-----------
|22: 1 |Arbetsmarknadsverkets|    |     |
|3 874 237|
|   |förvaltningskostnader|    |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22: 3 |Köp av      |      |     |
|2 999 477|
|   |arbetsmarknadsutbildning|   |     |
|     |
|   |och övriga    |      |     |
|     |
|   |kostnader     |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22:4 |Särskilda     |      |     |
|7 040 053|
|   |insatser för   |      |     |
|     |
|   |arbetshandikappade|      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22:5 |Rådet för     |      |     |
|  92 400|
|   |Europeiska    |      |     |
|     |
|   |socialfonden i  |      |     |
|     |
|   |Sverige      |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22:6. |Europeiska    |      |     |
|1 663 000|
|   |socialfonden m.m. |      |     |
|     |
|   |för perioden   |      |     |
|     |
|   |2000-2006     |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22:7 |Institutet för  |      |     |
|  20 596|
|   |arbetsmarknadspolitisk|    |     |
|     |
|   |utvärdering    |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22:8 |Bidrag till    |      |     |
|  61 000|
|   |administration av |      |     |
|     |
|   |grundbeloppet   |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22:9 |Bidrag till    |      |     |
|4 262 419|
|   |Samhall AB    |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|22:10 |Bidrag till    |      |     |
|  7 229|
|   |Stiftelsen    |      |     |
|     |
|   |Utbildning    |      |     |
|     |
|   |Nordkalotten   |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
-----------
|24:  |Ombudsmannen mot |      |+ 32 193 |
|     |
|   |diskriminering  |      |     |
|     |
--------------------------------------------------------
----------
|Summa          |1 047 542 | - 108 |- 126 |
+ 20 013|
|            |      |  093 | 000 |
331|
--------------------------------------------------------
----------
Av avsnitten 5.1-5.2 framgår
att utskottet har anslutit sig
till regeringens  förslag om
fördelning  på  anslag  av
utgifterna på utgiftsområde 14.
Detta innebär att propositionen
tillstyrks  i berörda  delar
(prop. yrk. 4) samtidigt som
motionerna A367 yrkandena 33,
34 och 36 i denna del (kd) och
A384  yrkandena  15-24  (m)
avstyrks.
ReservationerUtskottets förslag till
riksdagsbeslut och
ställningstaganden har
föranlett följande
reservationer. I rubriken
anges inom parentes
vilken punkt i utskottets
förslag till
riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Allmän inriktning av
politiken (punkt 1) (m,
kd, c, fp)

av Margareta Andersson (c),
Mikael Odenberg (m), Stefan
Attefall (kd), Kent Olsson
(m), Patrik Norinder (m),
Maria Larsson (kd), Henrik
Westman  (m)  och  Elver
Jonsson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under punkt 1 borde ha följande
lydelse:

1. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
1. Riksdagen bifaller därmed
motionerna     2001/02:A206
yrkandena  1-3,  2001/02:A259
yrkandena 1 och 3, 2001/02:A323
yrkandena 1-3 och 4 i denna
del, 2001/02:A367 yrkandena 1,
2, 26 och 35, 2001/02:A381 i
denna del, 2001/02:A382 yrkande
4 i denna del, 2001/02:A389
yrkandena 2, 3, 5-8, 10, 11,
13, 17, 21 och 27, 2001/02:A391
yrkandena 1 och 4, 2001/02:N267
yrkande   16,  2001/02:N315
yrkande   11,  2001/02:N370
yrkande   9,  2001/02:Sf400
yrkande 3 i denna del samt
2001/02:Bo323 yrkande  5 och
avslår motionerna 2001/02:A267
yrkande  2,   2001/02:A294,
2001/02:A331, 2001/02:A341 och
2001/02:A343.

Ställningstagande

Arbetsmarknadsläget

Vi har nyligen i avvikande mening nr 1 i yttrande
till finansutskottet över ramar
för    utgiftsområde   13
Arbetsmarknad och utgiftsområde
14    Arbetsliv    (yttr.
2001/02:AU1y) gett vår syn på
arbetsmarknadsläget.  I  den
avvikande meningen konstaterade
vi  att  den internationella
konjunkturutvecklingen    är
svårbedömd och att en redan
svag  konjunktur  som kunnat
skönjas under våren och tidig
höst dämpats ytterligare. Det
finns   tecken   på   att
arbetsmarknadsläget kan komma
att försämras ytterligare.

Konjunkturinstitutets
månadsbarometer  för november
månad visar en fortsatt svag
industrikonjunktur.  Företagen
redovisar minskad orderingång,
och  även  produktion  och
sysselsättning  har  fallit
ytterligare. Aktiviteten inom
byggindustrin har stagnerat de
senaste månaderna och företagen
redovisar    en   vikande
sysselsättning. Inom  handeln
kvarstår den splittrade bilden
där   försäljningen    av
motorfordon har fortsatt att
minska, medan såväl dagligvaru-
som    sällanköpsvaruhandeln
redovisar stigande volymer.
Enligt AMS  månadsstatistik
för oktober månad i år har den
öppna  arbetslösheten  bland
ungdomar ökat med mer än 7 000
personer sedan oktober månad
förra året. Antalet nyanmälda
platser har sjunkit med ca 15 %
sedan  föregående  år,  från
närmare 42 000 till strax över
35 000.   9 000   personer
varslades om uppsägning. Det är
6 000 fler än under oktober
förra året. Antalet deltagare i
konjunkturberoende program är
fortfarande högt. Hela 111 700
personer    deltog    i
arbetsmarknadspolitiska program
i oktober månad. De senaste tre
månaderna  har  enligt  AMS
antalet    deltagare    i
arbetsmarknadspolitiska program
ökat  med  26 000.  Antalet
nyanmälda  platser  var  ca
35 300,  vilket  innebär  en
minskning i förhållande till
förra årets 41 800. Den totala
arbetslösheten  (dvs.  öppet
arbetslösa  och deltagare  i
arbetsmarknadspolitiska
program) var för riket i sin
helhet 6,4 %. I sammanhanget
bör noteras att den  totala
arbetslösheten i vissa delar av
landet är betydligt högre än
så, med Norrbottens 12,1 % som
högst.
Enligt TCO:s platsannonsindex
fortsätter       antalet
platsannonser att minska. Under
årets första nio månader sjönk
antalet      orubricerade
platsannonser med nästan 20 %
jämfört med samma period förra
året. Under augusti-oktober var
minskningen 37 %. Minskningen
av antalet annonser är enligt
TCO  ett  tidigt  tecken på
trögare arbetsmarknad.
Vi är mycket oroade över att
ungdomsarbetslösheten    och
antalet varsel om uppsägning
ökar. Detta i kombination med
att antalet nyanmälda platser
till arbetsförmedlingen minskar
indikerar    en    svag
sysselsättningsutveckling
framöver.  De  uppgifter som
publicerats av TCO om antalet
platsannonser        och
Konjunkturinstitutets
månadsbarometer   förstärker
denna bild.
Regeringen tar lätt på de
varningstecken       som
arbetsmarknaden  uppvisar. En
snabbt   vikande   ekonomi
förvärrar en  sedan tidigare
dåligt        fungerande
arbetsmarknad.
Vi har länge varit kritiska
mot    att    regeringens
arbetsmarknadspolitik i så hög
grad  varit inriktad på att
minska    den     öppna
arbetslösheten.   Fler   än
någonsin saknar arbeten på den
reguljära arbetsmarknaden. Det
verkliga läget kan sammanfattas
i följande tabell.

-----------------------------------------------------
|Var är människorna   |Antal   |I procent av  |
|            |individer |arbetskraften |
-----------------------------------------------------
|Öppet arbetslösa    |175 000  |4,0      |
-----------------------------------------------------
|I           |111 800  |2,5      |
|arbetsmarknadsåtgärder |      |        |
-----------------------------------------------------
|Sammanlagd officiell |286 800  |6,5      |
|arbetslöshet      |      |        |
-----------------------------------------------------
|Latent arbetssökande  |131 000  |2,9      |
-----------------------------------------------------
|Arbetslösa    inom | 40 000  |0,9      |
|Kunskapslyftet  (ca |      |        |
|hälften av det totala |      |        |
|antalet studerande)  |      |        |
-----------------------------------------------------
|Undersysselsatta    |259 000  |5,9      |
-----------------------------------------------------
|Antal  människor  i |716 800  |15,7      |
|arbetsför ålder som |      |        |
|inte har ett riktigt |      |        |
|arbete eller som vill |      |        |
|arbeta mer       |      |        |
-----------------------------------------------------
Källa: SCB:s  översikt  över
arbetsmarknadsläget i oktober
2001.

Därtill    kommer    höga
sjukskrivningstal och ett stort
antal förtidspensioneringar.

Regeringen   använder  de
arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna  på ett felaktigt
sätt. I stället för att tjäna
som ett smörjmedel i ekonomin,
att matcha arbetssökande och
arbetsgivare  och  att  göra
arbetssökande bättre förberedda
för    en    föränderlig
arbetsmarknad,  har  de fått
tjäna som ett sätt att dölja
arbetslöshet.
Trots den höga arbetslösheten
råder det brist på arbetskraft
i vissa branscher och områden
(t.ex. inom vård och omsorg).
Fortfarande   råder   stora
regionala olikheter. I vissa
regioner sjunker arbetslösheten
relativt snabbt, medan den i
andra  delar av landet bara
minskar marginellt. Den totala
obalansen   (dvs.   öppet
arbetslösa  och  deltagare i
arbetsmarknadspolitiska
program) är runt eller över 10
% i fem av landets län. Äldre,
invandrare och  personer med
utländsk   bakgrund   och
funktionshindrade      har
fortfarande en oacceptabelt låg
sysselsättningsgrad och alltför
höga     arbetslöshetstal.
Tillväxtfrämjande   åtgärder
måste sättas in med kraft för
ökad sysselsättning  och ett
ökat arbetskraftsutbud.
Målet är full sysselsättning.
Regeringen har satt upp som
delmål att 80 % av befolkningen
i åldrarna 20-64 år skall vara
sysselsatt  på den reguljära
arbetsmarknaden år 2004. Inte
ens regeringen själv tror att
det målet kommer att uppnås.
En jämförelse med läget för
drygt tio år sedan visar att
antalet sysselsatta i dag är
lägre än under konjunkturtoppen
då. Antalet sysselsatta var som
mest 4,5 miljoner år 1990 att
jämföra  med  dagens  4,2
miljoner. Sysselsättningsgraden
var som ett årsgenomsnitt 83 %
år 1990 medan den endast uppgår
till 78,2 % i dag. Den öppna
arbetslösheten uppgick då till
1,8 %. Bara omkring 1 % av
arbetskraften   deltog   i
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder,  att  jämföra  med
dagens ca 2,5 %.
Antalet  sysselsatta  ökade
mellan  1997  och  2000 med
206 900 personer. Under samma
tid    ökade    antalet
sjukfrånvarande  med 125 000.
Det innebär att den faktiska
sysselsättningen bara ökat från
70,7 % till 71,5 % under denna
tid.  Ungefär  60  %  av
sysselsättningsökningen
motsvaras alltså av en ökning i
sjukfrånvaron. Utvecklingen av
det växande antalet sjukskrivna
framstår alltmer som ett av de
allvarligaste problemen på den
svenska  arbetsmarknaden. Den
högsta  sjukfrånvaron   har
personal som arbetar inom den
kommunala  sektorn.  Därtill
kommer    att    antalet
förtidspensioneringar ökar, och
detta gäller även unga. Det
finns enligt vår mening all
anledning att närmare analysera
de bakomliggande orsakerna till
denna utveckling.

Inriktningen av politiken

En aktiv politik måste till för
en uthållig och stabil tillväxt
samt företagande. Invånarna i
alla  delar av landet skall
känna trygghet,  ha tillgång
till god livskvalitet samt en
mångfald  av möjligheter att
bidra  till  sin  egen  och
samhällets utveckling genom ett
stort mått av frihet och goda
möjligheter till arbete. Den
enskildes   kunskaper   och
kompetens  utvecklas  på  en
arbetsmarknad  som uppmuntrar
mångfald,   rörlighet   och
utbildning. Den enskilde skall
ha möjlighet att förändra sin
egen situation och att försörja
sig själv.  Politiken  måste
bygga  på ökad tilltro till
individens förmåga och medge
ett ökat individuellt ansvar
kombinerat  med  en  stark
solidaritet  med  de  mest
utsatta. Människorna måste ha
makten över den egna vardagen.
För att detta  skall  kunna
uppnås  erfordras  en  rad
reformer,  däribland  på det
arbetsmarknadspolitiska
området.

En alltför stor del av den
arbetsföra  befolkningen  är
fortfarande       utanför
arbetskraften. Den demografiska
utvecklingen måste mötas med en
politik för tillväxt och ett
ökat  arbetskraftsutbud.  Det
måste bli bättre balans mellan
tillgång   på    utbildad
arbetskraft         och
arbetsmarknadens     behov.
Arbetslösheten måste avvecklas
som samhälleligt problem.
Det finns en rad brister i
arbetsmarknadens funktionssätt
som har bidragit till ett antal
problem:  dåligt  fungerande
lönebildning,  höga barriärer
för    nytillträde   till
arbetsmarknaden som medför risk
för bestående utanförskap samt
arbetsrättsliga regleringar som
i sin tur skapar problem, inte
minst för småföretagen.
För  att  få  en  bättre
fungerande  arbetsmarknad med
minskad arbetslöshet och ökad
sysselsättning      måste
incitamenten  för att arbeta
stärkas. Enligt vår uppfattning
skapar      skattesystemet
tillsammans med bidrags- och
avgiftssystemen    orimliga
marginaleffekter  för  stora
grupper.  I framtiden  måste
skatterna utformas så att de
ger möjlighet att påverka den
egna  livssituationen   och
stimulerar arbete, sparande och
utbildning. Minskad skattebörda
och  lägre  marginaleffekter
bidrar till  att  fler  får
möjlighet  att  komma in på
arbetsmarknaden och  att det
lönar sig att arbeta.
Ett  gynnsamt  klimat  för
företagande är av största vikt
i  kampen  mot  den  höga
arbetslösheten. Politiken måste
också skapa förutsättningar så
att fler företag kan växa och
så  att  den  underlättar
företagande  efter de  olika
regionernas        egna
förutsättningar  och  behov.
Skatterna på företagande och
arbete måste sänkas. Modernare
och bättre anpassade regelverk
krävs  för  att  underlätta
startande  och  drivande  av
företag.  Tjänstesektorn  för
hushållstjänster kan genom nya
regler   bidra  med  nytt
företagande. En reducerad skatt
på hushållsnära tjänster skulle
också bidra till att det blev
lättare  att  kombinera  ett
aktivt    yrkesliv    med
föräldraansvar.
Rörligheten        på
arbetsmarknaden måste öka. Det
gäller såväl den geografiska
rörligheten som den sociala och
yrkesmässiga. Det underlättar
framväxten av nya företag och
branscher.
Som löntagare skall man kunna
välja mellan olika arbetsgivare
även  om  man  arbetar  med
sjukvård,    omsorg   och
undervisning.  De  offentliga
monopolen måste brytas. Detta
ger förutsättningar  för  en
bättre  löneutveckling  för
kvinnor.      Kooperativt
företagande  kan  vara  en
företagsform som uppskattas av
kvinnor. De problem som finns i
arbetsmarknadens funktionssätt
ger tydliga effekter i form av
en   starkt  könssegregerad
arbetsmarknad,      stora
svårigheter för invandrare att
få     tillgång    till
arbetsmarknaden på rättvisa och
likvärdiga villkor och leder
också till att handikappade i
betydande     utsträckning
utestängs från arbetsmarknaden.
Lönebildningen behöver vara
mer flexibel och förändras så
att den blir förenlig med en
god      samhällsekonomisk
utveckling. Möjligheterna till
lokala avtal bör underlättas.
Det är hög tid att undanröja
arbetsrättsliga regleringar som
skapar    problem    för
nytillträdande        på
arbetsmarknaden och också för
bl.a.       småföretagen.
Arbetsmarknadslagstiftningen
måste medge flexibilitet för
anställda och för arbetsgivare.
Det kan exempelvis gälla frågor
om  arbetstidens  längd  och
förläggning.
Arbetslöshetsförsäkringen
skall   vara  allmän  och
obligatorisk. Det skall vara en
omställningsförsäkring.
Arbetsmarknadspolitiken skall
stimulera till  arbete. Även
skattepolitiken måste som sagts
ovan utformas så att arbete
premieras.  Arbetsförmedlingen
måste bli effektivare. Ett mer
tillväxtorienterat  arbetssätt
med fokus på företagskontakter
gynnar också personer med svag
ställning  på arbetsmarknaden
(RRV   2001:15).   Privata
bemanningsföretag,
rekryteringsföretag     och
utbildningsanordnare    bör
utnyttjas i högre grad än i
dag. Vi återkommer till det i
vår gemensamma reservation nr
6.
Vi menar att det är viktigt
att stärka det lokala ansvaret
för de arbetslösas situation.
Insatserna bör inriktas mot det
som den arbetslöse är bra på
och det som hon eller han kan
åstadkomma,  i  stället  för
konstlade kurser och program
som alltför ofta inte leder
till  något  arbete  på den
reguljära arbetsmarknaden.  I
stället  för  volyminriktade
arbetsmarknadspolitiska program
som syftar till att pressa ned
den öppna arbetslösheten är det
angeläget att insatserna riktas
mot bristyrkesutbildning  och
meningsfulla   yrkesinriktade
utbildningar.      Antalet
arbetsmarknadspolitiska program
bör  minskas och regelverket
kring dessa förenklas.
Det är av avgörande betydelse
att utbildning på alla nivåer
från grundskola till högskola
präglas av hög kvalitet för att
den kompetens  som  är  ett
viktigt  fundament  för  hög
framtida tillväxt skall kunna
vidmakthållas och utvecklas.
Lärlingssystem  bör  enligt
utskottets uppfattning ingå som
en  naturlig  del  i  såväl
ungdoms- som vuxenutbildning.
Genom   att   yrkesinriktad
utbildning  integreras  mer
målmedvetet   i   företagen
förbättras   effektiviteten.
Lärlingsutbildningen    bör
expandera  och ersättningarna
fastställas till en nivå som
gör     lärlingsprogrammen
attraktiva också för företagen.

EU-samarbete för sysselsättning

Vi  kan  konstatera   att
arbetsmarknadspolitiken   och
arbetslösheten har blivit en
allt viktigare fråga inom EU.
En  ökad  flexibilitet  på
arbetsmarknadsområdet,  lägre
löneskatter, förbättringar  i
företagsklimatet      samt
satsningar på tjänstesektorn är
några av huvudingredienserna i
EU:s sysselsättningsriktlinjer.
Regeringen har inte tagit till
sig  budskapet  enligt  vår
uppfattning.   Den  svenska
handlingsplanen bör revideras
så  att den bättre  stämmer
överens  med riktlinjerna på
dessa områden.

Sverige bör  också  betona
vikten     av     att
subsidiaritetsprincipen
tillämpas i EU-samarbetet på
sysselsättningsområdet.

Arbetsliv

Antalet  sjukskrivningar  och
antalet  anmälda arbetsskador
har ökat kraftigt under slutet
av 1990-talet. Arbetssjukdomar
orsakade av organisatoriska och
sociala faktorer har ökat mest
av   samtliga   sjukdomar.
Flertalet är relaterade till
stress     och     hög
arbetsbelastning.

Vi ser med stor oro på denna
utveckling.  Det förebyggande
arbetet mot ohälsa måste bli
mer inriktat på den enskilde
individen.   Villkoren   i
arbetslivet måste  göras mer
flexibla så att människor får
större   inflytande   över
arbetstider,   den   egna
kompetensen  och  den  egna
arbetsmiljön. Företagen bör ges
bättre incitament att arbeta
för en förbättrad arbetsmiljö
på de arbetsplatser och i de
yrkesgrupper  där  ohälsa är
vanligt förekommande. Det är
dock inte  bara villkoren i
arbetslivet som har betydelse
för människors hälsa utan också
människors hela livssituation.
Vi återkommer därför även i
detta  sammanhang  till vårt
tidigare  nämnda förslag  om
hushållsnära tjänster, vilket
skulle  kunna underlätta för
familjer att klara av kraven i
arbetslivet.
Ansträngningar  bör  också
göras   för   att   få
förtidspensionerade     och
långtidssjukskrivna att återgå
till arbetslivet.

2. Riksdagens revisorers
förslag om otraditionella
medel inom
arbetsmarknadspolitiken
(punkt 2) (m, kd)

av  Mikael Odenberg  (m),
Stefan Attefall (kd), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m), Maria Larsson (kd) och
Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under punkt 2 borde ha följande
lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
2. Riksdagen bifaller därmed
Riksdagens revisorers förslag
2000/01:RR7   och   motion
2000/01:A9   samt   avslår
motionerna 2000/01:A10 yrkande
1 i denna del och 2000/01:A11.

Ställningstagande

Riksdagens revisorer har i en
rapport, 2000/01:RR7, undersökt
arbetet  med  otraditionella
insatser på  arbetsmarknaden.
Revisorerna fann att det för de
otraditionella medlen saknades
tydlig  målbeskrivning  och
nödvändiga    krav    på
dokumentation och utvärdering.
Många projekt har dessutom haft
en för kort varaktighet för att
vara möjliga att utvärdera.

Avsikten    med    de
otraditionella medlen var att
dessa skulle användas på ett
friare  sätt utifrån  lokala
förutsättningar och behov. Det
är  viktigt  att det  finns
tydligt formulerade regelverk
för nya verksamheter och att
det inte  råder oklarhet om
verksamhetens mål och gränser.
För att undanröja  risk för
olika   tolkningar   måste
personalen få  utbildning om
innehållet  i  regelverket.
Beträffande de otraditionella
medlen har det saknats såväl
tydliga målformuleringar  som
regelverk. Det har lett till
att  dessa  medel bl.a. har
använts  till  att  täcka
underskott    på    andra
verksamhetsområden.  Detta är
mycket  anmärkningsvärt.  Det
nytänkande som åsyftades med
aktiviteten har till stor del
uteblivit. Många projekt hade
så kort varaktighet att det
inte  gick  att  dra  några
slutsatser av dem.
Det     är     högst
otillfredsställande     att
regeringen inte från början har
gett tydlig information om hur
dokumentation och utvärdering
skulle ske. Stora brister i
dessa avseenden har framkommit
på  olika  håll  i  landet.
Sammanfattningsvis  har dessa
brister   medfört   stora
svårigheter med att utvärdera
utfallet av verksamheten med
otraditionella medel.
Arbetsmarknadsutskottet
uppmärksammade i samband med
behandlingen         av
budgetpropositionen  för  år
2000, betänkande 1999/2000:AU1,
problemen med de otraditionella
medlen. Arbetsmarknadsutskottet
utgick  från  att regeringen
snarast skulle vidta åtgärder
och  redovisa  desamma  för
riksdagen. Vi tycker att det är
anmärkningsvärt att det ännu
inte har skett. Visserligen har
de  "vanliga"  otraditionella
medlen i huvudsak ersatts med
projekt           med
arbetsmarknadspolitisk
inriktning. Till skillnad från
majoriteten anser vi dock inte
att det bör medföra att man
skall bortse från revisorernas
rapport. Det är nu viktigt att
säkerställa att de misstag som
begicks med de otraditionella
medlen   inte   upprepas.
Regeringen   bör   därför
återrapportera till riksdagen
om de åtgärder som vidtagits
för att motverka de problem med
otydliga regelverk och oklar
rollfördelning som påtalats i
denna  reservation  och  i
revisorernas rapport.
Institutet        för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering   (IFAU)   och
Riksrevisionsverket  har haft
olika   uppfattningar   om
tillförlitligheten  när  det
gäller de data som ligger till
grund  för  utvärdering  och
utveckling av de otraditionella
insatserna. Det är därför av
yttersta vikt att regeringen
tar initiativ till att utarbeta
ett  enhetligt  system  för
insamlande, säkerställande och
analys av relevanta individdata
och projektinformation.
Vad vi har anfört här bör ges
regeringen till  känna.  Det
anförda innebär att vi anser
att motion 2000/01:A9 liksom
Riksdagens revisorers förslag
2000/01:RR7 yrkandena 1 och 2
bör bifallas medan motionerna
2000/01:A10 yrkande 1 i denna
del och 2000/01:A11 bör avslås.

3. Riksdagens revisorers
förslag om otraditionella
medel inom
arbetsmarknadspolitiken
(punkt 2) (c)

av Margareta Andersson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag  anser  att  utskottets
förslag under punkt 2 borde ha
följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
3. Riksdagen bifaller därmed
motion 2000/01:A10 yrkande 1 i
denna  del   samt  avslår
Riksdagens revisorers förslag
2000/01:RR7  samt  motionerna
2000/01:A9 och 2000/01:A11.

Ställningstagande

AMS    statistik    över
arbetslösheten ger vid handen
att det råder stora skillnader
när     det     gäller
arbetslöshetstalen  på  olika
håll i landet. Som exempel kan
nämnas  Norrbottens  län som
redovisar en öppen arbetslöshet
på 12,1 % i oktober i år. Detta
är nästan fyra gånger högre
arbetslöshet än i Stockholm och
nästan   dubbelt  så  hög
arbetslöshet som i landet som
helhet. Detta visar att det är
nödvändigt   att   förnya
arbetsmarknadspolitiken. Genom
en ökad decentralisering med
större möjligheter att lokalt
besluta  om  de  ekonomiska
resurser som är kopplade till
arbetsmarknadspolitiken   och
genom en ökad samverkan mellan
lokala och regionala aktörer
kan  de  lokala   behoven
tillgodoses       bättre.
Arbetsmarknadsverkets
organisation måste förändras.
Jag har utvecklat den frågan i
en reservation tillsammans med
Moderaterna, Kristdemokraterna
och Folkpartiet, se reservation
nr  6.  En  decentraliserad
arbetsmarknadspolitik   måste
vara medlet för att stärka den
regionala    och   lokala
utvecklingskraften.

Med   en  decentraliserad
arbetsmarknadspolitik krävs det
att utrymmet  ökar  för att
använda   de   ekonomiska
resurserna   kopplade  till
arbetsmarknadspolitik    mer
otraditionellt  än  vad  som
fallet är i dag. Att dra upp
riktlinjer och klara gränser
för  hur  de  otraditionella
medlen  skall  få  användas
riskerar att hämma framväxten
av  samverkan  mellan  olika
aktörer på lokalt plan efter de
förutsättningar som finns. De
arbetsmarknadspolitiska medlen,
i sin helhet, bör användas på
ett sådant sätt att tiden i
arbetslöshet  förkortas  för
samtliga berörda. Regelverket
för      hur      de
arbetsmarknadspolitiska medlen
får  användas  bör  således
utformas på ett sådant sätt att
det finns en stor öppenhet för
nya  samverkansformer   och
otraditionella arbetsmetoder.
Jag anser att detta bör ges
regeringen till känna och jag
tillstyrker  därmed  motion
2000/01:A10 yrkande 1 i denna
del. Jag avstyrker riksdagens
revisorers förslag 2000/01:RR7
samt motionerna 2000/01:A9 och
2000/01:A11.

4. Riksdagens revisorers
förslag om otraditionella
medel inom
arbetsmarknadspolitiken
(punkt 2) (fp)

av Elver Jonsson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

2. Jag anser att utskottets
förslag under punkt 2 borde ha
följande lydelse:

Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
4. Riksdagen bifaller därmed
motion 2000/01:A11 och avslår
Riksdagens revisorers förslag
2000/01:RR7  samt  motionerna
2000/01:A9  och  2000/01:A10
yrkande 1 i denna del.

Ställningstagande

Resultatet   av  Riksdagens
revisorers granskning  av de
otraditionella      medlen
presenteras  i  en  rapport
(1999/2000:13  Otraditionella
medel),    vilken    har
remissbehandlats. Revisorernas
granskning  bygger på  bl.a.
uppföljningar och utvärderingar
som    genomförts    av
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS),
Riksrevisionsverket   (RRV),
Institutet         för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering       (IFAU),
Statskontoret  samt oberoende
utvärderare.   I  rapporten
konstateras följande. Det är
omöjligt att dra några säkra
slutsatser  om hur "vanliga"
otraditionella  åtgärder  och
försökslänsprojekt bidrog till
uppfyllelsen av de nationella
målen. Skälet till detta är
framför allt att inriktningen
på bestämda mål och målgrupper
varit för svag samt att det
funnits brister i redovisningen
av insatserna. Mål 3-projekten
har  visserligen  redovisats
bättre  och  målbilden  var
klarare.   Blandningen   av
målgrupper, insatsområden och
prioriteringar  i  enskilda
projekt gör det dock svårt att
isolera resultat och effekter
såväl för olika målgrupper som
för  olika  åtgärder. - Den
kritik som revisorerna kunde
redovisa var genomgående hård.

Revisorerna ansåg att en del
åtgärder visserligen vidtagits
för    att    förbättra
tillämpningen, men påpekade att
ett antal problem kvarstod. De
problem  som  avsågs  rörde
brister    vad    gäller
målformuleringar,
ansvarsfördelning      och
beslutanderätt,    otydliga
regelverk,    brister   i
internkontrollen      och
återrapporteringen      av
resultaten. Revisorerna ansåg
också  att  det  krävs  en
utvärdering av verksamheten i
förhållande  till  målen.  I
rapporten      ifrågasatte
revisorerna  behovet av  ett
särskilt   utrymme    för
otraditionella  insatser inom
anslaget. De pekade i stället
på möjligheten till ökad frihet
inom  ordinarie  program och
ökade möjligheter att kombinera
olika typer av aktiviteter.
Jag anser att de förslag som
revisorerna nu lägger fram inte
kan anses vara tillräckliga.
Regeringen bör i stället få i
uppdrag att utforma förslag om
hur de otraditionella medlen
skall kunna  infogas  i  de
reguljära anslagen.
Jag anser att detta bör ges
regeringen till känna och jag
tillstyrker  därmed  motion
2000/01:A11  och  avstyrker
Riksdagens revisorers förslag
2000/01:RR7  samt  motionerna
2000/01:A9  och  2000/01:A10
yrkande 1 i denna del.

5. Myndighetsledning inom
AMV (punkt 3) (m)

av Mikael Odenberg (m), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under punkt 3 borde ha följande
lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
5. Riksdagen bifaller därmed
motion 2000/01:A22.

Ställningstagande

Arbetsmarknadsverket   (AMV)
består            av
Arbetsmarknadsstyrelsen  (AMS)
och de 20 länsarbetsnämnderna
med   sammanlagt   11 000
anställda.    AMS    är
chefsmyndighet       för
länsarbetsnämnderna.   Varje
länsarbetsnämnd utgör en egen
myndighet.        Såväl
chefsmyndigheten AMS som varje
länsarbetsnämnd har  en egen
styrelse  med  fullt ansvar.
Under   styrelserna    är
generaldirektören  respektive
länsarbetsdirektörerna
myndighetschef.  AMS styrelse
har  i  en  skrivelse  till
regeringen den 17 december 2000
lämnat förslag om att denna
organisation  av verket  bör
ändras. Förslaget innebär att
de 21 myndigheterna slås samman
till en enda myndighet. Skälet
är framför  allt att dagens
avsaknad  av  en   tydlig
linjeorganisation  anses leda
till         betydande
styrningsproblem.

Regeringen har inte hörsammat
AMS begäran. Regeringen tycks
mena att det visserligen finns
styrningsproblem men att det
nog är lugnast om allt får
förbli vid det gamla. Förslaget
om  att  bringa  ordning  i
styrningen  av AMV reduceras
därmed till en korrigering av
länsarbetsnämndernas
ledningsform.
Vi  anser att den svenska
arbetsmarknadspolitiken   bör
genomgå      genomgripande
förändringar.      Dagens
arbetsmarknadsverk   bör  i
huvudsak avvecklas och statens
myndighetsroll    begränsas
kraftigt. Vi återkommer till
frågan   i   en  gemensam
reservation         med
Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Folkpartiet
(se reservation 6).
En sådan förändring genomförs
dock inte över en natt. Det
finns därför skäl att fästa
största   vikt   vid   de
grundläggande styrningsproblem
som finns vid dagens myndighet.
Såväl Riksrevisionsverket (RRV)
som Ekonomistyrningsverket har
i  olika  sammanhang påtalat
allvarliga brister hos AMV. Mot
den här bakgrunden finner vi
det   anmärkningsvärt   att
regeringen  så  totalt  har
underkänt  de  förslag  till
reformering         av
myndighetsstrukturen  som har
lagts fram av AMS styrelse och
generaldirektör.
Det är uppenbart att dagens
styrningsproblem inom AMV leder
till brister i effektivitet,
kvalitet,  enhetlighet  och
rättssäkerhet. Därmed äventyras
ytterst möjligheterna för AMS
att    säkerställa    att
verksamheten bedrivs i linje
med riksdagens och regeringens
uppdrag.  De  arbetssökande
medborgarna kan heller  inte
tillförsäkras rättssäkerhet och
likabehandling.   Det   är
illavarslande  att regeringen
enligt sin skrivelse inte avser
att    göra    någonting
substantiellt   åt   dessa
missförhållanden.
Vi  vill  på  intet  sätt
bagatellisera vikten av lokalt
inflytande    och   lokal
förankring. Däremot  tror vi
inte   att   den   lokala
förankringen   i   dagens
arbetsmarknadsverk   är  en
funktion           av
myndighetsstrukturen.
Annorlunda uttryckt menar vi
att  regionalt  och  lokalt
inflytande  är  en fråga om
arbetssätt och myndighetskultur
snarare  än  om myndighetens
formella organisation.
Vi anser att regeringen skall
tillmötesgå  AMS  styrelses
förslag och slå samman AMS och
de 20 länsarbetsnämnderna till
en gemensam myndighet. Denna
uppfattning bör ges regeringen
till  känna. Vi  tillstyrker
därmed  Moderaternas  motion
2000/01:A22.

6. Förändringar avseende AMS
(punkt 4) (m, kd, c, fp)

av Margareta Andersson (c),
Mikael Odenberg (m), Stefan
Attefall (kd), Kent Olsson
(m), Patrik Norinder (m),
Maria Larsson (kd), Henrik
Westman  (m)  och  Elver
Jonsson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under punkt 4 borde ha följande
lydelse:

4. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
6. Riksdagen bifaller därmed
motionerna     2000/01:A20,
2000/01:A21,    2001/02:A281
yrkandena  1-5,  2001/02:A323
yrkande  4  i  denna  del,
2001/02:A389   yrkande   1,
2001/02:Sf400 yrkande 3 i denna
del och 2001/02:So637 yrkande
9.

Ställningstagande

Såväl Riksrevisionsverket som
Ekonomistyrningsverket  har i
olika   sammanhang  påtalat
brister inom  AMV.  Kritiken
gäller   verksamhetsstyrning,
internkontroll,
resultatuppföljning m.m. Även
AMS anser att den nuvarande
myndighetsstrukturen leder till
brister   i   effektivitet,
kvalitet,  enhetlighet  och
rättssäkerhet.

En alltför stor del av AMS
verksamhet  ägnas  åt onödig
byråkrati    enligt   vår
uppfattning. Regelverket kring
den   arbetsmarknadspolitiska
verksamheten   är   alltför
detaljerat  och ger inte de
lokala
arbetsförmedlingskontoren  och
de  arbetslösa  tillräcklig
frihet och flexibilitet. Vi är
därför överens om att det på
lång sikt inte är tillräckligt
att ändra ledningsformen för
AMS för att komma till rätta
med  de  problem  som  nyss
berörts.  Det  är i stället
nödvändigt   att  reformera
myndighetsstrukturen    från
grunden. Myndigheten bör ges en
förhållandevis      liten
organisation, vars verksamheten
i möjligaste mån bör begränsas
till    myndighetsutövning,
resursfördelning      och
upphandling av utbildningar. På
orter där det finns en marknad
för     det     skulle
bemanningsföretag,   privata
arbetsförmedlingar,
rekryteringsföretag     och
utbildningsanordnare   kunna
utnyttjas i större omfattning
än i dag för en stor del av
arbetsförmedlingarnas nuvarande
uppgifter.   Det   gäller
exempelvis
platsförmedlingsverksamhet och
anordnande          av
yrkesutbildningar. Det bör dock
poängteras         att
arbetsmarknadspolitik  är  en
statlig angelägenhet. Den nya
arbetsmarknadsmyndigheten  bör
därför ha ett ansvar för att
godtagbar förmedlingsverksamhet
bedrivs i hela landet.
Arbetsmarknaden ser olika ut
i  olika  delar  av landet.
Arbetsförmedlingsverksamhet
måste baseras på kunskaper om
yrken eller branscher på den
lokala arbetsmarknaden där det
kan uppstå flaskhalsar så att
utbildningar  som leder till
arbete kan erbjudas. En stor
del av tillsättningen av lediga
tjänster  sker  i dag genom
informella informationskanaler.
Det är därför nödvändigt att
förmedlingen har kännedom om
den  lokala  arbetsmarknaden,
inte minst när det gäller de så
viktiga   kontakterna   med
näringslivet.   En   ökad
samordning        mellan
arbetsförmedling,
försäkringskassa, kommuner och
omkringliggande näringsliv har
visat goda resultat och bör
ytterligare uppmuntras.

Det  anförda innebär att vi
tillstyrker     motionerna
2000/01:A20 (fp), 2000/01:A21
(kd), A281 yrkandena 1-5 (m),
A323 yrkande 4 i denna del (m),
A389  yrkande 1 (fp), Sf400
yrkande 3 i denna del (fp) och
So637 yrkande 9 (fp).


7. Decentralisering av
arbetsmarknadspolitiken
m.m. (punkt 5) (c)

av Margareta Andersson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag  anser  att  utskottets
förslag under punkt 5 borde ha
följande lydelse:

5. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
7. Riksdagen bifaller därmed
motionerna     2000/01:A10
yrkandena 1 i denna del, 2 och
3 samt 2000/01:A19.

Ställningstagande

Många lokala arbetsmarknader är
ofta alltför små för att kunna
hantera  arbetslöshet på ett
effektivt  sätt.  Jag  har
tidigare i reservation nr 3 om
otraditionella medel varit inne
på      att      de
arbetsmarknadspolitiska medlen
bör användas på ett sådant sätt
att  tiden  i  arbetslöshet
förkortas för samtliga berörda
och att regelverket för hur de
arbetsmarknadspolitiska medlen
får användas utformas på ett
sådant sätt att det finns en
stor  öppenhet  för   nya
samverkansformer      och
otraditionella arbetsmetoder.

Många av dem som blir eller
riskerar     att    bli
långtidsarbetslösa är i behov
av  samordnade insatser från
många   aktörer,  en  del
kommunala, andra statliga eller
privata. Vi  i Centerpartiet
förordar  ett  kontor  för
arbetslösa.  Kommunerna  bör
samordna sådana insatser. För
den enskilde underlättar det
att bara behöva vända sig till
en handläggare som  har det
huvudsakliga ansvaret för alla
kontakter   med   berörda
myndigheter. Jag är övertygad
om att en ökad samordning av
samhällets insatser medför att
arbetslöshet kan mötas på ett
effektivare sätt. Många aktörer
bör    kunna    samverka:
arbetsförmedling, socialtjänst,
hälso-  och  sjukvård,  samt
aktörer          inom
utbildningssystemet. Var och en
i en sådan samverkan kan bidra
med  sina  kunskaper  och
erfarenheter  för  en samlad
bedömning  av  behovet  av
insatser. Gränserna  för hur
ekonomiska    medel   för
arbetsmarknadspolitiska
insatser får användas bör vara
friare och  medge  ett  mer
otraditionellt användande. Inom
vissa regioner kan det vara av
större värde att använda dessa
till            ren
arbetsmarknadsutbildning   av
övertalig  arbetskraft, medan
medlen på andra ställen kan
göra större nytta genom att
förstora    den    lokala
arbetsmarknaden, start av nya
företag eller andra liknande
insatser.
En individuell handlingsplan
bör upprättas för var och en
där det anges vilka insatser
från olika aktörer som behövs,
vilka åtaganden som gäller för
dessa,  liksom  för   den
arbetssökande.  Det bör vara
möjligt att lokalt besluta om
vilka  resurser  som  skall
tillföras.  De  medel  som
utnyttjas          för
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder bör därmed fördelas
för  beslut  i  de  lokala
arbetsförmedlingsnämnderna  i
respektive kommun.
En modell för fördelning av
resurser i kommunerna bör utgå
från dels antalet arbetslösa,
dels hur länge en arbetssökande
i genomsnitt går arbetslös och
ett antal individuella faktorer
som   exempelvis   tidigare
utbildningsnivå,    sociala
bindningar,   arbetshandikapp
etc. De arbetsmarknadspolitiska
medlen skall användas på ett
sätt  som  inte  snedvrider
konkurrensen  eller  skapar
undanträngningseffekter. Klara
målbeskrivningar bör finnas så
att en adekvat utvärdering och
uppföljning kan göras av de
beslutade insatserna på såväl
regional  som  lokal-  och
individnivå.
Med det anförda tillstyrker
jag  Centerpartiets  motioner
2000/01:A10 yrkande 1 i denna
del, 2 och 3 och 2000/01:A19.

8. Mål för politikområdet
Arbetsmarknadspolitik
(punkt 7) (m)

av Mikael Odenberg (m), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under punkt 7 borde ha följande
lydelse:

7. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
8 om målet för politikområde
Arbetsmarknadspolitik.
Riksdagen  bifaller  därmed
motion 2001/02:A384 yrkande 14.

Ställningstagande

Vi är inte beredda att ställa
oss bakom regeringens förslag
till  mål för politikområdet
Arbetsmarknadspolitik   utan
anser att detta bör avslås av
riksdagen. I stället förordar
vi  en  politik  som skapar
förutsättningar   för   ett
ekonomiskt,  kulturellt  och
socialt  växande   Sverige.
Politiken skall utformas så att
den främjar en väl fungerande
arbetsmarknad   där   alla
människor  och  företag  har
möjlighet  att  växa  och
utvecklas  och  förmår bryta
nuvarande  utveckling   mot
utanförskap och tudelning av
samhället. Vi utvecklar vår syn
på   arbetsmarknadspolitiken
närmare i motionerna A219 om
lönebildning,   A223   om
individuell  investering  i
utbildning,    A278    om
arbetshandikappade,  A318  om
arbetstid,    A368    om
bemanningsföretag,  A391  om
yrkesutbildning       och
arbetsmarknaden och Sf345 om
vårdbidrag         för
funktionshindrade barn samt i
vår        övergripande
arbetsmarknadspolitiska
kommittémotion A323 om hur en
arbetsmarknad för alla skall
skapas. Med hänsyn till det
anförda bör motion A384 yrkande
14 bifallas.


9. Kreditering på
skattekonto (punkt 8) (m)

av Mikael Odenberg (m), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under punkt 8 borde ha följande
lydelse:

8. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
9   om   kreditering   på
skattekonto. Riksdagen bifaller
därmed  motion  2001/02:Sk471
yrkande 38.

Ställningstagande

Vi anser att kreditering på
skattekonto      avseende
anställningsstöd  inte längre
skall medges och förordar att
riksdagen beslutar om detta.
Motion Sk471 yrkande 38 bör
således bifallas.


10.Pendlingsbidrag (punkt 9)
(m, kd)

av  Mikael  Odenberg (m),
Stefan Attefall (kd), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m), Maria Larsson (kd) och
Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under punkt 9 borde ha följande
lydelse:

9. Riksdagen avslår proposition
2001/02:4 punkt 6 och bifaller
därmed  motion  2001/02:N31
yrkande 10.

Ställningstagande

Regeringens förslag om att på
försök    införa    ett
pendlingsbidrag avstyrks bl.a.
därför att erfarenheten visar
att bidrag som införs på försök
ofta permanentas utan att det
genomförs   någon   närmare
prövning och utvärdering efter
försökstidens slut. Vi vill i
stället minska kostnaderna för
resor till och från arbetet
genom  ökad avdragsrätt. Med
hänsyn till det anförda bör
regeringens   förslag   i
proposition 2001/02:4 punkt 6
avslås av riksdagen och motion
N31 yrkande 10 bifallas.


11.Åtgärder för att
förbättra arbetsmarknaden
för arbetshandikappade
(punkt 11) (kd, c, fp)

av Margareta Andersson (c),
Stefan Attefall (kd), Maria
Larsson  (kd)  och  Elver
Jonsson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till vad som
anförts under ställningstagande
i reservation 10 anser vi att
utskottets förslag under punkt
11 borde ha följande lydelse:

11. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
ställningstagande i reservation
11  om  Åtgärder  för  att
förbättra arbetsmarknaden för
arbetshandikappade.  Riksdagen
bifaller  därmed  motionerna
2001/02:A227   yrkande   3,
2001/02:A259   yrkande   4,
2001/02:A367  yrkande 18 och
2001/02:A389 yrkandena 22 och
23 samt 2001/02:So240 yrkande 4
och   avslår   motionerna
2001/02:A310 yrkandena 1 och 2,
2001/02:A311,   2001/02:A336,
2001/02:A340, 2001/02:A348 samt
2001/02:A362.

Ställningstagande

Utformningen         av
lönebidragssystemet  har stor
betydelse          för
arbetshandikappade  personers
möjligheter att få tillträde
till      arbetsmarknaden.
Bidragsnivån         i
lönebidragssystemet har länge
varit oförändrad vilket medfört
tilltagande  svårigheter  att
finna  arbetsgivare  som  är
beredda att anställa personer
med lönebidrag. Likaså har det
medfört  ökande problem  för
funktionshindrade      med
kvalificerade utbildningar att
få lämpligt arbete. Därför är
det  angeläget  att göra en
översyn av det s.k. taket i
lönebidragssystemet  och  att
göra systemet mer flexibelt.

Med hänsyn till det anförda
bör motionerna A227 yrkande 3,
A259 yrkande 4, A367 yrkande
18, A389 yrkandena 22 och 23
samt So240 yrkande 4 bifallas
medan motionerna A310 yrkandena
1 och 2, A311, A336, A340, A348
och A362 bör avslås i den mån
de inte kan anses besvarade med
vad utskottet anfört.

12.Översyn av Samhall
(punkt 12) (kd, c, fp)

av Margareta Andersson (c),
Stefan Attefall (kd), Maria
Larsson  (kd)  och  Elver
Jonsson (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under  punkt  12  borde  ha
följande lydelse:
12. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
12 om Översyn av Samhall AB.
Riksdagen  bifaller  därmed
motionerna 2001/02:A367 yrkande
19 och 2001/02:A389 yrkande 24
samt   avslår   motionerna
2001/02:A332 och 2001/02:A347.

Ställningstagande

Samhall AB har under många år
haft en viktig uppgift när det
gäller att erbjuda arbete till
arbetshandikappade. På senare
tid  har  det  dock  kommit
rapporter om ökande problem med
att hantera balansen mellan det
sociala uppdraget att å ena
sidan  anordna  arbete  för
arbetshandikappade personer och
att å den andra bedriva så
affärsmässigt     effektiv
verksamhet   som   möjligt.
Rapporterna  har  exempelvis
handlat om ökad förekomst av
stress och bristande trygghet
bland anställda i bolaget och
om risker  för att Samhalls
verksamhet, som ju bedrivs med
stöd av statliga anslag, kan
medföra   snedvridning   av
konkurrensförhållandena.

Vi  anser  att  det  bör
genomföras en bred utvärdering
och  översyn  av  Samhalls
uppdrag. Vår uppfattning är att
det sociala  uppdraget måste
komma mer i fokus samtidigt som
statens   kostnader   för
verksamheten måste hållas nere.
Motionerna A367 yrkande 19 och
A389 yrkande 24 tillstyrks av
utskottet medan motionerna A332
(s) och A347 (s) avstyrks i den
mån  de  inte  kan  anses
tillgodosedda med vad utskottet
anfört.

13.Mål för politikområdet
Arbetsliv m.m. (punkt 14)
(m)

av Mikael Odenberg (m), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under  punkt  14  borde  ha
följande lydelse:

14. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
13 om målet för politikområde
Arbetslivspolitik.  Riksdagen
bifaller   därmed   motion
2001/02:A384 yrkande  25 och
avslår motion 2001/02:A335.

Ställningstagande

Vi kan inte ställa sig oss
bakom regeringens förslag till
mål   för   politikområdet
Arbetsliv. I stället anser vi
att  arbetslivspolitiken  bör
utformas  i enlighet med de
förslag  vi  presenterar  i
motionerna A219, A318, A323 och
Sf345 och som innebär en lång
rad politiska förändringar. Vi
förordar bl.a. en reformering
av  skattesystemet,  sänkta
reservationslöner samt åtgärder
för  att   förbättra  och
decentralisera lönebildningen.
I de reformer vi förespråkar
ingår också en rad förändringar
av   arbetsrätten   liksom
möjligheter  till  betydligt
flexiblare arbetstider  än i
dag.  Med  hänsyn  till det
anförda bör motion A384 yrkande
25 bifallas och motion A335
avslås.


14.Mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik
(punkt 17) (m)

av Mikael Odenberg (m), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag
under  punkt  17  borde  ha
följande lydelse:

17. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad
som    framförs    under
Ställningstagande i reservation
14 om målet för politikområdet
Jämställdhetspolitik. Riksdagen
bifaller   därmed   motion
2001/02:A384 yrkande 26.

Ställningstagande

Vi motsätter oss regeringens
mål  för politikområdet  och
förordar   i  stället  en
inriktning          av
jämställdhetspolitiken   som
innebär att den bidrar till att
självständiga kvinnor och män
kan forma sin tillvaro enligt
egna önskemål  och behov. I
sammanhanget har familjepolitik
och   skattepolitik   stor
betydelse    liksom   ett
avskaffande av den offentliga
sektorns monopol  inom många
kvinnodominerade yrken. Motion
A384  yrkande 26 bör därför
bifallas.

Särskilda yttranden


Utskottets beredning av ärendet
har   föranlett   följande
särskilda yttranden. I rubriken
anges  inom  parentes vilken
punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i
avsnittet.


Politiken på
utgiftsområdena 13
och 14 (m)


av Mikael Odenberg (m), Kent
Olsson (m), Patrik Norinder
(m) och Henrik Westman (m).

Inledning


Den 21 november 2002 beslöt
riksdagens majoritet bestående
av      Socialdemokrater,
Vänsterpartister      och
Miljöpartister att fastställa
ekonomiska ramar för de olika
utgiftsområdena i den statliga
budgeten och en beräkning av
statens  inkomster  avseende
2002. Samtidigt beslutades om
preliminära utgiftstak för åren
2003 och 2004.

Moderata samlingspartiet har
i parti- och kommittémotioner
förordat en annan inriktning av
den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken.      Ett
övergripande  mål  för  den
ekonomiska politiken bör vara
en sänkt utgiftskvot. För detta
krävs  såväl en moderniserad
arbetsmarknad och avregleringar
som sänkta skatter och lägre
offentliga utgifter.
Våra  förslag syftar också
till att skapa förutsättningar
för ett ekonomiskt, kulturellt
och socialt växande Sverige. Vi
vill satsa på en utbildning som
ger  alla större möjligheter
till ett rikare liv. Genom en
större enskild sektor och ett
starkare civilt samhälle kan
både  människor  och företag
växa. Fler kan komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden. Den
sociala tryggheten ökar också i
andra  bemärkelser genom att
hushållen  får  en  större
ekonomisk   självständighet.
Friheten att välja bidrar både
till  mångfald,  en  bättre
kvalitet  och  en  större
trygghet.   De   enskilda
människorna  får  ett större
inflytande över sitt liv.
Vi  har  föreslagit  en
långtgående   växling  från
subventioner och bidrag till
omfattande skattesänkningar för
alla,  främst  låg-   och
medelinkomsttagare.  Samtidigt
värnar vi de människor som är i
störst  behov  av gemensamma
insatser och som har små eller
inga möjligheter att påverka
sin egen situation. Vi slår
också fast att det allmänna
skall tillföras resurser för
att på ett tillfredsställande
sätt  kunna  genomföra  de
uppgifter  som  måste  vara
gemensamma. Avsevärda resurser
tillförs t.ex. för att bryta
den ökade sjukfrånvaron och de
ökande förtidspensioneringarna.
Vårt budgetalternativ - med
våra förslag  till utgiftstak,
anslagsfördelning      och
skatteförändringar - bör ses
som en helhet där inte någon
eller några delar kan brytas ut
och behandlas isolerat från de
andra. När riksdagens majoritet
nu genom riksdagsbeslutet den
21 november om ramar för de
olika utgiftsområdena valt en
annan inriktning av politiken,
deltar vi  inte  i  det nu
aktuella    beslutet   om
anslagsfördelning     inom
utgiftsområdena 13 och 14.

Den allmänna inriktningen av
politiken


Moderaterna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Folkpartiet
liberalerna  har avgivit  en
gemensam   reservation   om
inriktningen av politiken, se
reservation 1. Därutöver vill
vi anföra följande.

I parti- och kommittémotioner
förordar vi en ny inriktning på
politiken i Sverige. Vi vill
skapa    ett    dynamiskt
samhällsklimat   som   ger
möjligheter  för  alla  att
förverkliga  sina  ideal och
livsdrömmar. Sverige måste få
en arbetsmarknad som är mer
rörlig  och  öppen  -  en
arbetsmarknad för alla. Om det
skall  kunna  uppnås  måste
skatten  på  arbete  sänkas,
särskilt för dem som har låga
och  medelstora  inkomster.
Likaså krävs sänkt skatt på
utbildning   och   kunskap.
Utbildning måste prioriteras i
alla led från grundskola till
kontinuerlig vidareutbildning.
Ett lägre skattetryck skulle
innebära att företag kunde växa
och att fler företag skulle
startas. Det skulle i sin tur
leda till fler anställningar
och färre arbetslösa.
Vi anser också att det måste
blir lättare för företag att
etablera  sig,  växa  och
utvecklas i Sverige. Reglerna
kring start  och  drift  av
företag inklusive anställning
av medarbetare måste bli färre
och enklare.

Lönebildningen bör ske lokalt
med  utgångspunkt  från  att
individuella  löner tydligare
värdesätter     anställdas
kunskaper och arbetsresultat.
Dagens   arbetsrätt   måste
moderniseras och anpassas till
en        internationell
arbetsmarknad. Principen  att
sist anställd automatiskt blir
först ut, när personal sägs
upp,  skall  tas  bort  -
turordningsreglerna    måste
avskaffas.         Våra
arbetsrättsreformer  ger  en
bättre     balans    på
arbetsmarknaden   och   ett
gynnsammare   företagsklimat.
Arbetstidens   längd   och
förläggning bör avgöras genom
förhandlingar mellan anställda
och arbetsgivare.

När     det    gäller
myndighetsstrukturen     på
arbetsmarknadsområdet hänvisar
vi till reservation 5.

Utgiftsområde 13
Arbetsmarknad


Allmänt

Som framgått vill vi skapa ett
dynamiskt  samhällsklimat som
ger möjligheter för alla att
förverkliga  sina  ideal och
livsdrömmar. Om Sverige skall
få en arbetsmarknad för alla
förutsätter det att både den
geografiska  och den sociala
rörligheten ökar.

Vi vill slopa flera av de
traditionella
arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna till förmån för mer
individuellt     inriktade
insatser,  främst utbildning.
Ungdomar  bör  t.ex.  kunna
genomgå    företagsinriktad
lärlingsutbildning.
Aktivitetsgarantin    skall
successivt  avskaffas.  Som
framgår nedan förordar vi ökad
frihet och mångfald när det
gäller arbetsförmedling.
Dagens       omfattande
byråkratiska AMS skall läggas
ned  och  ersättas  med  en
begränsad,       central
arbetsmarknadsmyndighet.
En  viktig  del  i  de
arbetsmarknadsreformer    vi
förespråkar är införande av en
allmän   och   obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring   för
alla arbetstagare som uppfyller
försäkringsvillkoren.
Administrationen       av
försäkringen skall skötas av
staten,  och  de  nuvarande
arbetslöshetskassorna   skall
upplösas.  Försäkringen skall
vara en omställningsförsäkring.
Dagens fasta medlemsavgifter i
arbetslöshetskassan    skall
successivt  ersättas  med en
försäkringspremie vars storlek
relateras  till  månadslönen.
Premien skall vara avdragsgill
vid inkomstbeskattningen.
Genom fri konkurrens skall
andra aktörer  än staten få
möjlighet    att    sköta
förmedlingen av arbeten. Lokala
arbetsförmedlingar     kan
exempelvis  avknoppas  från
dagens        myndighet,
rekryteringsföretag kan hjälpa
nya grupper av arbetssökande,
specialistförmedlingar   växa
fram  och  bemanningsföretag
vidga sin verksamhet. Flera av
de        traditionella
arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna        liksom
aktivitetsgarantin bör slopas
till   förmån   för   mer
individuellt     inriktade
insatser. Dessa bör utformas
utifrån  individens bakgrund,
behov och motivation. Vi anser
att   merparten   av   de
arbetsmarknadspolitiska
insatserna bör utgöras av olika
former av utbildning.

Anslaget 22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader

Genom  den  reformering  av
arbetslöshetsförsäkringen  och
de   arbetsmarknadspolitiska
programmen som vi förordar kan
anslaget          22:1
Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader reduceras
med  225,9  miljoner  kronor
jämfört   med   regeringens
förslag.

Anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

En          reformerad
arbetsmarknadspolitisk   och
införandet   av   en   ny
arbetslöshetsförsäkring enligt
vårt  förslag  medför  att
anslaget  22:2  Bidrag  till
arbetslöshetsersättning   och
aktivitetsstöd kan skäras ned
med 3 525 miljoner kronor.

Anslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning och
övriga kostnader

Vi vill slopa delar av dagens
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och ersätta dem med
mer individuella insatser. Vi
motsätter    oss    också
försöksverksamhet med friår och
vill          avskaffa
flyttningsbidraget.    Våra
förslag leder till att anslaget
22:3      Köp      av
arbetsmarknadsutbildning  och
övriga kostnader kan minskas
med 1 170 miljoner kronor.

Anslaget 22:7 Institutet för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering

Det är angeläget att genomföra
offentliga   och   årligen
återkommande utvärderingar av
de   arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna.  Institutet  för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering bör få ett utvidgat
uppdrag  med denna innebörd.
Därför  ökas  anslaget  22:7
Institutet         för
arbetsmarknadspolitisk
utvärdering med 4,4 miljoner
kronor.

Anslaget 22:8 Bidrag till
administration av
grundbelopp

Anslaget  22:8  Bidrag  till
administration av grundbelopp
kan avvecklas till följd av
införandet   av   en   ny
arbetslöshetsförsäkring enligt
vårt förslag.

Anslaget 22:10 Bidrag till
Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten

Vi  anser  att anslaget 22:10  Bidrag  till
Stiftelsen      Utbildning
Nordkalotten bör avvecklas.

Sammanställning över
anslagen 22:1-22:3,
22:7-22:8 och 22:10

Tusental kronor
----------------------------------------------------------
|   |Anslag       |Anslagstyp|Utskottet|
Moderaterna    |
----------------------------------------------------------
|22:1 |Arbetsmarknadsverkets|ramanslag| 4 517 | -225 853|
|   |förvaltningskostnader|    |  058 |     |
----------------------------------------------------------
|22:2 |Bidrag till     |ramanslag| 36 023 |-3 525 000
|
|   |arbetslöshetsersättning|   |  000 |     |
|   |och aktivitetsstöd |     |     |     |
----------------------------------------------------------
|22:3 |Köp av       |ramanslag| 4 682 |    -|
|   |arbetsmarknadsutbildning|   |  582 |1 170 000|
|   |och övriga     |     |     |     |
|   |kostnader      |     |     |     |
----------------------------------------------------------
|22:7 |Institutet för   |ramanslag| 20 596 |  4 404|
|   |arbetsmarknadspolitisk|    |     |     |
|   |utvärdering     |     |     |     |
----------------------------------------------------------
|22.8 |Bidrag till     |ramanslag| 61 000 | -61 000|
|   |administration av  |     |     |     |
|   |grundbelopp     |     |     |     |
----------------------------------------------------------
|22:10|Bidrag till     |obetecknat| 7 229 |  -7 229|
|   |Stiftelsen     |anslag  |     |     |
|   |Utbildning     |     |     |     |
|   |Nordkalotten    |     |     |     |
----------------------------------------------------------
|Summa           |     | 58 915 |-4 984 678
|
|             |     |  236 |     |
----------------------------------------------------------
Utgiftsområde 14 Arbetsliv


Allmänt

Utvecklingen vad gäller sjukskrivningar
och förtidspensioner är oroande och måste
följas upp noggrant. Vi kan konstatera
att det för närvarande finns 100 000
människor som har varit sjukskrivna i mer
än ett år (maj 2001). Bara mellan juli
2000  och  juli  2001  har  antalet
långtidssjukskrivna ökat med 28 %. Under
perioden januari-september i år uppgick
utbetalningarna av sjukpenning till 27
miljarder     kronor     (källa
Riksförsäkringsverket). Regeringen räknar
enligt  budgetpropositionen  med  att
kostnaderna för sjukskrivningar år 2002
kommer att uppgå till  50  miljarder
kronor. Sjukfrånvaron bland personal i
offentlig sektor är särskilt stor.

Enligt   vår  uppfattning   hotar
sjukfrånvaron  att  bli  vårt största
samhällsproblem, och vi anser att det
finns all anledning att ta den skenande
utvecklingen vad gäller sjukskrivningar
på yttersta allvar.  Det  måste till
kraftfulla åtgärder för att vända denna
utveckling. Ett sätt att motverka ohälsan
i arbetslivet  kan  vara  att  skapa
förutsättningar för en individuell och
flexibel arbetstid. En sådan möjlighet
gynnar   både   arbetstagare   och
arbetsgivare.  I  vår  motion om den
ekonomiska politiken, Fi291, föreslår vi
ett 13-punktsprogram för att göra fler
friska och för att göra rehabiliteringen
snabbare.

Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Enligt    vår   uppfattning   är
Arbetsmiljöverkets uppdrag omfattande och
verksamheten betydelsefull, men vi anser
inte att det finns någon anledning att
öka anslaget. Vi föreslår därför att
anslaget fastställs till 538 miljoner
kronor.

Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet

I  likhet  med  vad  som gäller för
Arbetsmiljöverket           är
Arbetslivsinstitutets uppdrag omfattande
och verksamheten betydelsefull. Enligt
vår uppfattning finns det dock ingen
anledning att öka anslaget för detta
institut. Vi föreslår därför att det till
anslaget anvisas drygt  294  miljoner
kronor.

Anslaget 23:3 Särskilda
utbildningsinsatser m.m.

Vi  anser att anslaget bör reduceras
successivt och föreslår att det till
anslaget anvisas 23 miljoner kronor.

Anslaget 23:4 Arbetsdomstolen

Vi moderater är principiella motståndare
till     specialdomstolar     och
partssammansatta domstolar. Enligt vår
uppfattning bör därför Arbetsdomstolen
läggas ned och dess uppgifter överföras
till  det  allmänna  domstolsväsendet.
Anslaget 23:4 bör därmed utgå.

Anslaget 23:7 Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO)

De fyra ombudsmän som har till uppgift
att    utöva    tillsyn    över
diskrimineringslagstiftningen      i
arbetslivet bör slås ihop till en enda
myndighet,    Ombudsmannen    mot
diskriminering, och ett nytt anslag under
utgiftsområde  14  bör  skapas  för
ändamålet. Anslaget bör tillföras drygt
32 miljoner kronor för budgetåret 2001.
Samtidigt slopas under utgiftsområde 14
anslagen   23:7  Ombudsmannen   mot
diskriminering  på  grund  av sexuell
läggning    (HomO)    och   24:1
Jämställdhetsombudsmannen (JämO). Under
andra utgiftsområden slopas anslagen för
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
(DO)  respektive  Handikappombudsmannen
(HO).  Vidare innebär  förslaget  att
Jämställdhetsnämnden  och  Nämnden mot
diskriminering sammanläggs.

Anslaget 23:8 Medlingsinstitutet

Vi anser att Medlingsinstitutets uppdrag
bör begränsas. Detta får återverkningar
på anslaget 23:8 som bör reduceras med ca
23 miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag.

Anslaget 24:1
Jämställdhetsombudsmannen

Som framgår av vad vi anfört ovan under
anslaget 23:7 är vi av den uppfattningen
att de fyra ombudsmännen DO, HO, HomO och
JämO  bör  slås ihop till  en  enda
myndighet,    Ombudsmannen    mot
diskriminering, och att ett nytt anslag
bör skapas för ändamålet. Detta får till
följd  att  övriga  anslag som avser
diskrimineringsombudsmännen bör utgå.

Anslaget 24:2 Särskilda
jämställdhetsåtgärder

Enligt vår uppfattning bör anslaget 24:2
Särskilda jämställdhetsåtgärder minskas
med 6,1 miljoner kronor.

Sammanställning över anslagen
23:1-23:4, 23:7-23:8, 24:2 och 24:
(Ny)


Tusental kronor
------------------------------------------------------
|    |Anslag     |Anslagstyp|Utskottet|
Moderaterna  |
------------------------------------------------------
|23:1  |Arbetsmiljöverket|ramanslag|566 611|- 28 330|
------------------------------------------------------
|23:2  |Arbetslivsinstitutet|ramanslag|310 085|- 15
504      |
------------------------------------------------------
|23:3  |Särskilda   |ramanslag|46 000 |- 23 000 |
|    |utbildningsinsatser|   |    |     |
|    |m.m.      |     |    |     |
------------------------------------------------------
|23:4  |Arbetsdomstolen|ramanslag|19 032 |- 19 032 |
------------------------------------------------------
|23:7  |Ombudsmannen  |ramanslag| 4 394 |- 4 394 |
|    |mot      |     |    |     |
|    |diskriminering |     |    |     |
|    |på grund av  |     |    |     |
|    |sexuell    |     |    |     |
|    |läggning    |     |    |     |
|    |(HomO)     |     |    |     |
------------------------------------------------------
|23:8  |Medlingsinstitutet|ramanslag|46 074|- 23 037|
------------------------------------------------------
|24:1  |Jämställdhetsombudsmannen|ramanslag|20 886|-
20 886       |
------------------------------------------------------
|24:2  |Särskilda   |ramanslag|12 206 |- 6 103 |
|    |jämställdhetsåtgärder|  |    |     |
------------------------------------------------------
|24:(Ny)|Ombudsmannen  |     |    |+ 32 193 |
|    |mot      |     |    |     |
|    |diskriminering |     |    |     |
------------------------------------------------------
|Summa         |     | 1 047 |- 108 093|
|            |     |  542 |     |
------------------------------------------------------
Politiken på utgiftsområdena 13 och 14 (kd)


av Stefan Attefall (kd) och Maria Larsson (kd).

Den allmänna inriktningen av politiken


Kristdemokraterna har i parti- och kommittémotioner förordat en annan
inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken än den
regeringen och dess stödpartier föreslår.
Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att långsiktigt
förbättra Sveriges tillväxtförutsättningar genom strukturella reformer och
strategiska skattesänkningar på arbete och sparande. Därigenom skapas
förutsättningar för att sysselsättningen skall kunna öka i en sådan
utsträckning att välfärden tryggas för alla.
Det handlar bl. a. om arbetsmarknaden, som måste göras mer flexibel och
där den kraftigt ökande sjukfrånvaron måste mötas med en förbättrad
arbetsmiljö och rehabilitering. Det handlar om skatterna på arbete och
företagande som måste sänkas. Det handlar om det svenska konkurrenstrycket
som måste förbättras. Vidare måste den offentliga sektorn förnyas för att
bättre möta konsumenternas/brukarnas behov och bättre tillvarata
personalens kompetens och idéer. Dessutom måste valfriheten inom
familjepolitiken öka, rättsväsendet återupprättas, pensionärernas
ekonomiska situation stärkas och infrastrukturen förbättras.
Målet med våra reformer på dessa områden är att skapa förutsättningar för
en uthålligt hög tillväxt, där sysselsättningen kan öka utan att
inflationen tar fart, där den enskildes valfrihet, personliga ansvar och
välfärd kan öka utan politisk detaljstyrning, där den offentliga sektorn
kan vitaliseras och möta ökande behov utan att jagas av krympande
skattebaser, och där statens finanser inte kollapsar vid nästa
lågkonjunktur.
Riksdagsmajoriteten - bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartister och
Miljöpartister - har beslutat om ramar för de olika utgiftsområdena och
därmed ställt sig bakom en annan inriktning av politiken. Därför redovisar
vi i detta särskilda yttrande (i stället för i en reservation) den del av
vår politik som rör utgiftsområdena 13 och 14 och som vi skulle ha yrkat
bifall till om vårt förslag till ramar hade vunnit riksdagens bifall i
första beslutsomgången.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader

Arbetsmarknadsverket har en förvaltningsbudget på drygt 4 500 miljoner
kronor. Inom AMV finns utbredd kritik mot den omfattande
internadministrationen. Samtidigt finns det tydliga indikationer på
brister i verksamheten när det gäller styrning, uppföljning och kontroll.
Dagens arbetsmarknad innebär nya utmaningar för den traditionella
arbetsmarknadspolitiken, bl.a. genom möjligheter till samverkan mellan
arbetsmarknadsmyndigheten och privata bemanningsföretag och genom att
verksamheter kan läggas ut på entreprenad. Det behövs en grundlig översyn
av arbetsmarknadspolitiken och AMV:s organisation. Det har vi
Kristdemokrater betonat i den gemensamma reservationen Allmän inriktning
av politiken som vi står bakom tillsammans med Moderaterna, Centern och
Folkpartiet och som redovisas ovan.
Redan innan översynen av AMV är klar anser vi att AMS bör få tydligare
stabskaraktär. Färre arbetsmarknadspolitiska program medför också
besparingar genom att administrationen minskar. Anslaget 22:1
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader kan därmed reduceras med 50
miljoner kronor.
Anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Vi Kristdemokrater vill införa en allmän obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring från år 2002. Försäkringen skall ha enkla och
uthålliga regler, uppmuntra den arbetslöse att söka arbete och ge en
rimlig ekonomisk trygghet. Den skall utformas så att den aktiverar den
arbetslöse och skapar incitament att skaffa ett nytt arbete. Allt arbete,
oavsett anställningsform, skall löna sig bättre än att inte arbeta.
Ersättningsnivån bör det första året vara 80 % av den lön man hade vid
inträdet i arbetslöshet. Den ersättningsgrundande inkomsten skall därefter
beräknas som 80 % av genomsnittsinkomsten de senaste 24 månaderna.
Ersättningsnivån skall höjas för varje arbetad timme. Byte av yrke,
bransch och inkomstläge skall stimuleras. Varje arbetslös skall få en
individuell utredning och en handlingsplan.
Egenfinansieringen bör höjas till en tredjedel i den nya försäkringen men
höjningen skall kompenseras genom sänkt inkomstskatt, bl.a. i form av ett
högre grundavdrag. Därmed minskar marginaleffekterna. Försäkringen skall
även fortsättningsvis vara ett statligt ansvarsområde.
Vi räknar med att medelsbehovet under anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskar med 8 125 miljoner
kronor budgetåret 2002. I huvudsak beror detta på vårt förslag till
reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen, men också på våra förslag om
företagsfrämjande och tillväxtorienterande åtgärder.
Anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader

Aktiva arbetsmarknadsåtgärder skall prioriteras före passivt kontantstöd.
Antalet arbetsmarknadspolitiska program skall reduceras väsentligt och
regelverket förenklas. Inom de arbetsmarknadsutbildningar som erbjuds bör
också lärlingsutbildning finnas med som ett alternativ.
Långtidsarbetslöshet skall bekämpas på ett kraftfullt sätt. Vi förordar
individuella handlingsplaner och ett personligt anpassat stöd till den
långtidsarbetslöse, ökade krav på den arbetslöse att vara aktiv samt ett
anställningsstöd för den som har varit långtidsinskriven mer än två år.
Detta anställningsstöd bör lämnas med 75 % av lönekostnaden under de
första sex månaderna och därefter 25 % i ytterligare 18 månader.
Det är av yttersta vikt att alla ungdomar mellan 18 och 24 år erbjuds
arbete i det reguljära arbetslivet eller meningsfulla studier. Vi anser
att rimliga förslag har lagts fram i budgetpropositionen om förändrade och
enhetliga ersättningsnivåer vid deltagande i kommunala ungdomsprogram
respektive utvecklingsgaranti.
I vissa fall kan i dag undantag medges från kravet på att en arbetsgivare
som anordnar arbetspraktik skall betala ett finansieringsbidrag på 3 000
kr per månad och person. Vi anser att även statliga myndigheter bör
undantas från finansieringsbidraget.
Kristdemokraterna välkomnar den aviserade försöksverksamheten med friår
men anser att också alternativa utformningar kan övervägas. När det gäller
flyttningsbidrag respektive pendlingsbidrag anser vi att dessa inte har
någon avgörande inverkan på människors benägenhet att flytta. Bidrag av
denna karaktär bör således inte lämnas. I en gemensam reservation
tillsammans med Moderaterna utvecklar vi vår kritik mot förslaget att
införa ett pendlingsbidrag.
Med hänvisning till ovanstående åtgärder, och i viss mån med hänsyn till
de företagsfrämjande och tillväxtorienterade åtgärder som vi föreslår,
beräknar vi anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga
kostnader till ett belopp som är 820 miljoner kronor lägre än vad som
föreslagits i budgetpropositionen.
Anslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade

I gemensamma reservationer tillsammans med Centern och Folkpartiet pekar
vi på behovet av åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden för
arbetshandikappade och på behovet av en bredare översyn och utvärdering av
Samhall AB. Vi menar att de arbetshandikappade måste tillförsäkras ett
fortsatt aktivt arbetsliv.
Från Kristdemokraternas sida menar vi att det är angeläget att genom en
översyn klargöra hur Samhalls inriktning och uppdrag skall utformas på
lång sikt liksom hur andra särskilda insatser för arbetshandikappade skall
utformas. I avvaktan på översynen anser vi att anslaget 22:4 Särskilda
insatser för arbetshandikappade bör tillföras ytterligare 100 miljoner
kronor i förhållande till regeringens förslag. Motsvarande minskning bör
göras på anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB.
Anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB

Med hänvisning till det ökade anslag som förordas för lönebidrag till
arbetshandikappade förordar vi att anslaget 22:9 Bidrag till Samhall AB
minskas med 100 miljoner kronor.Utgiftsområde 14 Arbetsliv


Allmänt

Under slutet av 1990-talet har antalet sjukskrivningar ökat kraftigt.
Kostnaden var 1998 ca 20 miljarder kronor och har sedan dess fördubblats.
Sjukskrivningarna kostar i dag statskassan 12 miljoner kronor om dagen. En
stor del av ökningen har sin grund i problem med stress.
Enligt vår uppfattning måste arbetsmiljön beaktas redan på
planeringsstadiet. Stora ansträngningar måste göras för att anpassa lokaler
, maskiner och utrustning, arbetsuppgifter, arbetstempo och arbetstider
till de anställdas behov och förutsättningar. Tekniken måste vara
underordnad människan. Små enheter måste eftersträvas där människan kan
överblicka sin arbetssituation och där goda personliga relationer med
arbetskamrater kan utvecklas.
Vad gäller regeringens s.k. elvapunktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet
som presenteras i budgetpropositionen kan vi konstatera att det är
otillräckligt för att möta de galopperande sjukskrivningstalen. Inte minst
saknas handlingskraft för att påskynda rehabiliteringsinsatserna.
Vi anser att det krävs en helhetssyn på människan när man skall angripa
ohälsoproblemet. Regeringen relaterar problemet med stress enbart till
arbetslivet. Arbetsplatsen och dess beskaffenhet står endast för ca 50 % av
alla sjukskrivningsorsaker. Det finns faktorer utanför arbetsplatsen som
sannolikt i stor utsträckning bidrar till ohälsan, såsom t.ex. individens
ekonomi och relationsproblem. Många har det svårt att få hela sin
livssituation att gå ihop. Utformningen av familje-, folkhälso-, skatte-
och jämställdhetspolitiken har därför också stor betydelse för
möjligheterna att komma till rätta med ohälsan. Det förebyggande arbetet
måste ses i ett långt perspektiv. Åtgärder måste sättas in för att
förebygga ohälsa och för att förhindra att en redan uppkommen sjukdom
återkommer eller förvärras. I det perspektivet blir det för snävt att bara
se till arbetsplatserna och de problem som kan uppstå där.
De långa sjukskrivningarna ökar, vilket tyder på att det tar för lång tid
från det att sjukdom bekräftats till dess rehabiliteringsinsatser sätts in.
Trots att antalet långtidssjukskrivningar över 30 dagar har fördubblats de
senaste fyra åren är antalet rehabiliteringsinsatser oförändrat. Bland de
430 000 personer som i dag lämnat arbetsmarknaden med förtidspension finns
med all säkerhet många som skulle ha haft en möjlighet att komma tillbaka
till arbetslivet om de hade fått en snabbare rehabiliteringsinsats.
I utredningen Rehabilitering i arbete - en reform för individen i centrum
(SOU 2000:78), den s.k. Gerhard Larsson-utredningen, lämnas bra förslag som
skulle kunna genomföras omgående. Vi står bakom förslaget som innebär att
en rehabiliteringsförsäkring införs som finansieras via arbetsgivaravgiften
, men med staten som medfinansiär under en övergångsperiod. Den ersätter en
stor del av de olika system för rehabilitering och ersättningar som finns i
dag. Försäkringskassan och yrkesinspektionen förstärks.
Regeringen har i stället valt att tillsätta en arbetsgrupp som skall
arbeta vidare med frågorna. Det vittnar om brist på handlingskraft och
förlänger en svår situation för många människor. Vi beklagar denna onödiga
väntan på en ny rehabiliteringsorganisation.
Det är helt nödvändigt att regeringen, trots att man skjuter på detta
beslut, snabbt ser till att rehabiliteringsarbetet på försäkringskassorna
och arbetsplatserna fungerar. Handläggningstiden måste kortas till gagn för
den enskilda människan.
I offentlig sektor är problemen med sjukfrånvaro, såväl lång som kort,
särskilt stora. Det är viktigt att Sveriges största arbetsgivare tar sitt
ansvar på allvar. En ordentlig analys bör göras av den offentliga sektorns
speciella problem. Vid en sådan genomlysning bör bl. a. frågor tas upp om
hur delaktighet och inflytande för de anställda kan öka och hur den
kompetensutveckling som är nödvändig kan genomföras.
En viktig åtgärd för att förbättra människors arbetsförhållanden är enligt
vårt förmenande att möjliggöra en större flexibilitet och ett större
inflytande för individen över arbetstiden. Arbetstidslagstiftningen måste
därför utformas så att arbetsgivare och arbetstagare i ökad utsträckning
lokalt kan fastställa arbetstiden efter sina behov och önskemål.
Lagstiftningen bör skapa förutsättningar för parterna att i kollektivavtal
finna lösningar i avvägningen mellan verksamhetens och de anställdas behov.

Vi vill också framhålla att arbetsgivarna har en central roll när det
gäller de anställdas arbetsmiljö och rehabilitering. Det förebyggande
arbetet kan inte överskattas. Varje arbetsgivare har enligt
arbetsmiljölagen skyldighet att genomföra ett s.k. systematiskt
arbetsmiljöarbete. Även Arbetsmiljöverket måste arbeta aktivt med såväl
psykisk som fysisk ohälsa. Arbetsmiljöverket bör fungera som en uppsökande
samarbetspartner för de företag, organisationer och offentliga
förvaltningar som vill ha råd och stöd i arbetet med att motverka och
förhindra fysisk och psykisk ohälsa.
När det sedan gäller diskriminering i arbetslivet anser vi att den skall
motarbetas med väl fungerande lagar. Stat och kommun bör föregå med gott
exempel bl. a. då det gäller anställda människor med funktionshinder, äldre
arbetskraft, invandrare och personer som är i behov av rehabilitering.
Mobbning på arbetsplatsen måste aktivt bekämpas.
Vi kan konstatera att en stor del av arbetsmarknaden är könssegregerad.
Aktiva åtgärder för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män måste
vidtas. Lika lön för likvärdigt arbete och jämställda lönevillkor för
kvinnor och män skall gälla.
Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Vi anser att det genom sammanslagningen av Arbetarskyddsstyrelsen och
Yrkesinspektionen till en myndighet har skapats bättre förutsättningar att
uppnå effektiviseringar. Verket har också under senare år fått ökade anslag
med 70 miljoner kronor vilka inte fullt ut har kunnat förbrukas. Med
hänvisning till dessa ökningar av anslaget och till de
rationaliseringsvinster som bör kunna uppnås efter sammanslagningen anser
vi att det är möjligt att reducera anslagstilldelningen med 50 miljoner
kronor i förhållande till regeringens förslag. Enligt vår uppfattning bör
Arbetsmiljöverket prioritera utbildning och stöd till regionala
arbetsmiljöskyddsombud.

Anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet

Det kan konstateras att det finns allvarliga brister i styrningen av
Arbetslivsinstitutet. Vi anser att den aviserade översynen av institutet
och dess relationer till andra myndigheter bör vara grundlig och
förutsättningslös. Mycket talar för att institutets forskningsresurser
kommer till effektivare användning om de finansierar forskning inom andra
institutioner, exempelvis universiteten. Enligt vår uppfattning bör stora
delar av institutets informations- och utbildningsverksamhet kunna
överföras till Arbetsmiljöverket. Institutet bör dessutom kunna genomföra
rationaliseringar av sin verksamhet. Den arbetslivsinriktade forskningen
inriktad på arbetsorganisationsområdet bör prioriteras. Sammantaget gör vi
bedömningen att anslaget bör kunna minska med 30 miljoner kronor för år
2002 och att verksamheten bör kunna avvecklas på tre års sikt. Institutets
forskningsresurser bör kunna överflyttas till Arbetsmiljöverket och andra
aktörer inom området.

Anslaget 23:3 Särskilda utbildningsinsatser m.m.

Eftersom stödet till utbildningen av de regionala skyddsombuden har
överförts till Arbetsmiljöverkets anslag anser vi att det är tveksamt att
statliga bidrag skall utgå i all evighet till utbildning av övriga fackliga
förtroendevalda. Enligt vår uppfattning bör de fackliga organisationerna
själva eller i samarbete med arbetsgivarna kunna finansiera sådan
utbildning. Vi föreslår därför att anslaget årligen skall minskas med 20
miljoner kronor.

Anslaget 23:8 Medlingsinstitutet

Vi anser att huvudansvaret för statistiken på löneområdet bör ligga hos
SCB. Med hänsyn till detta anser vi att anslaget 23:8 Medlingsinstitutet
bör bestämmas till 20 074 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner mindre än
regeringens förslag.

Politiken på utgiftsområdena 13 och 14 m.m. (c)

av Margareta Andersson (c).

Inledning

Vi centerpartister förordar en förnyad, decentraliserad och flexibel
arbetsmarknadspolitik som inriktas på tre spår till arbete: grundläggande
utbildning, högkvalitativa utbildningar och övergångsarbetsmarknader.
Arbete måste alltid löna sig. Vi vill genom en rad reformer öka
incitamenten att ta ett arbete, öka självbestämmandet och höja
livskvaliteten. Detta bidrar till ökad företagsamhet och sysselsättning
samt minskad arbetslöshet i hela landet. Som ett led i reformerna skall
arbetsmarknadspolitiken decentraliseras och en friare användning av de
arbetsmarknadspolitiska medlen medges. Höjda reseavdrag leder till att de
lokala arbetsmarknaderna blir väsentligt större än i dag.
I vårt budgetalternativ förespråkar vi att försörjningsstöden för dem som
är arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska program eller i vuxenutbildning
samordnas till utgiftsområde 13. Genom att på detta sätt renodla
inriktningen av utgiftsområdet uppnås bättre samordning och större
flexibilitet. Det blir också lättare att få överblick över kostnaderna. Vi
anser att de anslagsposter som inte kan härledas till försörjningsstöd bör
flyttas till utgiftsområde 14 Arbetsliv. Totalt räknar vi med att den ökade
samordningen leder till besparingar på 1 500 miljoner kronor.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader

Centerpartiet förordar som framgått en decentralisering av
arbetsmarknadspolitiken liksom en friare medelsanvändning. Detta,
tillsammans med den samordning av försörjningsstöden som vi förespråkar,
medför ökad flexibilitet och besparingar bl.a. på anslaget 22:1. Vi avvisar
regeringens förslag om ett anslagstillskott på 700 miljoner kronor för
personalförstärkningar. Anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader bör minskas med 642,8 miljoner kronor i förhållande
till regeringens förslag.

Anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Arbetslöshetsförsäkringen bör reformeras i flera avseenden.
Medlemsavgiften till arbetslöshetskassan bör höjas till 200 kr per månad
samtidigt som den skall vara avdragsgill. Den höjda medlemsavgiften medför
att statens bidrag till försäkringen minskas i motsvarande grad.
Ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen bör sänkas till 580 kr per dag
. Inom ramen höjs aktivitetsstödet till 200 kr per dag. Kontrollen av
försäkringen bör effektiviseras. Totalt räknar vi med att förändringarna
medför besparingar på 6 981 miljoner kronor på anslaget 22:2 Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader

Ett genomförande av vår politik på arbetsmarknadsområdet och samordningen
av försörjningsstöd som behandlats ovan leder till betydande
anslagsbesparingar. Likaså minskar anslagsbehovet till följd av
företagsfrämjande insatser och skattereformer som ger incitament till
arbete. Anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
beräknas till ett belopp som är 1 683 miljoner kronor lägre än vad
regeringen föreslagit.

Anslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade

Från Centerpartiets sida finner vi det angeläget att höja lönebidragstaket
till 15 000 kr per månad. Den reformerade arbetsmarknadspolitik som vi
förordar och som har beskrivits ovan innefattar ett mer flexibelt
lönebidragssystem. Vi bedömer att anslaget 22:4 Särskilda insatser för
arbetshandikappade kan minskas med 99,4 miljoner kronor. Detta anslag har
inte tidigare utnyttjats helt.

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket

Enligt vår uppfattning innebär sammanslagningen av Arbetarskyddsstyrelsen
och Yrkesinspektionen att man kan uppnå avsevärda effektiviseringsvinster.
Vi föreslår därför att anslaget reduceras med ca 7 miljoner kronor i
förhållande till regeringens förslag.

Politiken på utgiftsområdena 13 och 14 m.m. (fp)

av Elver Jonsson (fp).

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Allmänt

Arbetsmarknadspolitiken bör reformeras. Utgångspunkten för Folkpartiets
arbetsmarknadspolitik är att individen står i centrum. Dess grundläggande
syfte skall vara att förstärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden
så att de kan få nytt arbete så snart som möjligt. Dessutom måste
näringspolitiken utformas så att den leder till fler arbeten genom
företagande, och den ekonomiska politiken bedrivas så att den ger sunda
statsfinanser. Detta påverkar sysselsättning och arbetslöshet samt leder
till minskat behov av arbetsmarknadspolitiska insatser.
På arbetsmarknadsområdet bör man kunna använda andra former av åtgärder
som anlitande av bemanningsföretag. Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader kan också reduceras väsentligt.
Arbetslöshetsförsäkringen bör reformeras så att avgiftsfinansieringen ökar,
vilket leder till reducerade utgifter för staten. Den enskilde kompenseras
för den högre avgiften genom sänkt skatt.
Från Folkpartiets sida betonar vi vikten av särskilda insatser för
arbetshandikappade på arbetsmarknaden. De statliga insatserna för att
stärka arbetshandikappades ställning måste prioriteras. Därför ökar vi
resurserna för insatser för denna grupp.
Anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader

Som framgått anser vi från Folkpartiets sida att arbetsmarknadspolitiken
bör reformeras och att nya former av åtgärder bör kunna användas. Detta
leder till att resurserna för AMS kan minskas samtidigt som effektiviteten
ökar. Anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader reduceras
med 1 100 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag.

Anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Betydande anslagsbesparingar kan uppnås genom en reformering av
arbetsmarknadspolitiken och av arbetslöshetsförsäkringen. Totalt räknar vi
med att förändringarna medför besparingar på 11 740 miljoner kronor på
anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.


Anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader

Den politik vi förespråkar leder till minskat anslagsbehov för de
arbetsmarknadspolitiska programmen samtidigt som också programstrukturen
bör förbättras och effektiviseras. Färre personer kommer att delta i
arbetsmarknadspolitiska program. Anslaget 22:3 Köp av
arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader beräknas till ett belopp som
är 1 171 miljoner kronor lägre än vad regeringen föreslagit.

Anslaget 22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade

Som framgått betonar Folkpartiet starkt insatser för att främja
arbetshandikappade på arbetsmarknaden. Arbetslinjen måste gälla också för
arbetshandikappade. Lönebidragstaket måste höjas. Vi anser att anslaget 22:
4 Särskilda insatser för arbetshandikappade bör ökas med 50 miljoner kronor
.


Utgiftsområde 14 Arbetsliv


Ett stort problem inom arbetslivet är den kraftigt ökade frånvaron på
grund av ohälsa. Av utredaren Jan Rydhs rapport (S 2000:07) framgår att
frånvaron på grund av ohälsa år 1999 motsvarade ca 700 000 årsarbetare,
vilket var ca 13,5 % av befolkningen i åldrarna 20-64 år. År 2004 beräknas
bortfallet ha vuxit till motsvarande 820 000 årsarbetare. Enligt en
motsvarande beräkning för år 2006 är bortfallet 850 000 årsarbetare, vilket
betyder att 16,3 % av befolkningen i åldrarna 20-64 år skulle vara
frånvarande på grund av ohälsa. Enligt vår uppfattning är det angeläget att
bryta denna trend.

Den allt vanligare utbrändheten ställer nya krav på de verktyg som finns
för att förbättra och bedöma arbetsmiljön. De fackliga organisationerna
arbetar redan i dag med att bedöma och märka datorutrustningar och
kontorsmöbler. Enligt Folkpartiets uppfattning behövs på samma sätt en
kvalitetsbedömning av den sociala arbetsmiljön och personalpolitiken.
Det kan konstateras att bl.a. Arbetsmiljöverket har efterlyst nya metoder
att mäta stress. I Sverige har vi en lång tradition att uppmärksamma och
åtgärda fysiska problem som buller och avgaser på våra arbetsplatser. Dessa
åtgärder är bra, men i framtiden kommer det att krävas att lagstiftare,
arbetsgivare och fackliga organisationer också tar arbetsplatsernas s.k.
mjuka arbetssjukdomar, dvs. stress och psykosocial ohälsa, på betydligt
större allvar. För att detta skall lyckas måste vi inse att kortsiktiga
neddragningar som går ut på att till varje pris spara på personal i
"slimmade" verksamheter kan bli kontraproduktiva. Vi behöver därför en ny
syn på arbetsorganisation och ledning så att vi tar till vara den guldgruva
som medarbetarnas resurser och engagemang för verksamheten utgör.
Vi anser också att det är viktigt att förbättra rehabiliteringsinsatserna.
Aktiva rehabiliteringsinsatser minskar den enskildes lidande. Dessutom kan
man göra stora samhällsekonomiska vinster. Folkpartiet har under många år
verkat för att landstinget skall få större resurser för
rehabiliteringsverksamhet. Vi har bl.a. föreslagit kraftigt utökade
statsbidrag för denna verksamhet.
Bilaga 1


Förteckning över behandlade förslag


Proposition 2001/02:1

I propositionen 2001/02:1 föreslår regeringen

dels för utgiftsområde 13 Arbetsmarknad att riksdagen

1. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program (avsnitt 2.1)
2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:486) om
ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program (avsnitt 2.2)

3. godkänner att 15 210 000 kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter
enligt lagen (1981:691) om socialavgifter får användas för tillsynen av
arbetslöshetsförsäkringen (avsnitt 4.9.1)
4. bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:2
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på
högst 4 00 000 000 kronor under åren 2003-2005 (avsnitt 4.9.2)
5. bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:3 Köp
av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på
högst 3 000 000 000 kronor under åren 2003-2005 (avsnitt 4.9.3)
6. bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:4,
Särskilda insatser för arbetshandikappade, ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 6 000 000
000 kronor under åren 2003-2005 (avsnitt 4.9.4)
7. bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 22:7
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på
högst 4 000 000 000 kronor under åren 2003-2008 (avsnitt 4.9.6)
8. för budgetåret 2002 anvisar anslagen under utgiftsområde 13
Arbetsmarknad enligt följande uppställning:


Tusental kronor
-------------------------------------------------------------
|   |Anslag             |Anslagstyp |Regeringen
|
-------------------------------------------------------------
|22:1 |Arbetsmarknadsverkets     |ramanslag |4 517 058|
|   |förvaltningskostnader     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:2 |Bidrag till          |ramanslag |36 023 000
|
|   |arbetslöshetsersättning och  |      |     |
|   |aktivitetsstöd         |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:3 |Köp av             |ramanslag |4 682 582|
|   |arbetsmarknadsutbildning och  |      |     |
|   |övriga kostnader        |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:4 |Särskilda insatser för     |ramanslag |7 139 492|
|   |arbetshandikappade       |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:5 |Rådet för Europeiska      |ramanslag |  92 400|
|   |socialfonden i Sverige     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:6 |Europeiska socialfonden m.m.  |ramanslag |1 721 460|
|   |för perioden 2000-2006     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:7 |Institutet för         |ramanslag |  20 596|
|   |arbetsmarknadspolitisk     |      |     |
|   |utvärdering          |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22.8 |Bidrag till administration av |ramanslag |  61 000|
|   |grundbelopp          |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:9 |Bidrag till Samhall AB     |ramanslag |4 262 419|
-------------------------------------------------------------
|22:10|Bidrag till Stiftelsen     |obetecknat |  7 229|
|   |Utbildning Nordkalotten    |anslag   |     |
-------------------------------------------------------------
|22:11|Bidrag till          |ramanslag | 388 000|
|   |lönegarantiersättning     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|Summa                |      |58 915 236
|
-------------------------------------------------------------
dels för utgiftsområde 14 Arbetsliv att riksdagen

1. antar förslaget till lag om upphävande av lagen (1990:631)
om avvikelser
från vissa bestämmelser i semesterlagen (1977:480) (avsnitt 2.1)
2. antar förslaget till lag om ändring i lagen (1999:678) om
utstationering av
arbetstagare (avsnitt 2.2)
3. bemyndigar regeringen att under 2002,  i fråga om
ramanslaget 23:2
Arbetslivsinstitutet, ingå ekonomiska förpliktelser  som
inklusive tidigare
åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under
åren 2003-2005
(avsnitt 4.8.2)
4. för budgetåret 2002 anvisar anslagen under utgiftsområde 14
Arbetsliv enligt
följande uppställning:

Tusental kronor
---------------------------------------------------
|  |Anslag          |Anslagstyp|
Regeringen |
---------------------------------------------------
|23:1|Arbetsmiljöverket     |ramanslag|566 611|
---------------------------------------------------
|23:2|Arbetslivsinstitutet   |ramanslag|310 085|
---------------------------------------------------
|23:3|Särskilda         |ramanslag| 46 000|
|  |utbildningsinsatser m.m. |     |    |
---------------------------------------------------
|23:4|Arbetsdomstolen      |ramanslag| 19 032|
---------------------------------------------------
|23:5|Statens nämnd för     |ramanslag|   59|
|  |arbetstagares       |     |    |
|  |uppfinningar       |     |    |
---------------------------------------------------
|23:6|Internationella      |ramanslag| 22 195|
|  |arbetsorganisationen   |     |    |
|  |(ILO)           |     |    |
---------------------------------------------------
|23:7|Ombudsmannen mot     |ramanslag| 4 394|
|  |diskriminering på grund  |     |    |
|  |av sexuell läggning    |     |    |
|  |(HomO)          |     |    |
---------------------------------------------------
|23:8|Medlingsinstitutet    |ramanslag| 46 074|
---------------------------------------------------
|24:1|Jämställdhetsombudsmannen |ramanslag| 20 886|
---------------------------------------------------
|24:2|Särskilda         |ramanslag| 12 206|
|  |jämställdhetsåtgärder   |     |    |
-------------------------------------------------------------
|Summa                |      |1 047 542|
-------------------------------------------------------------
Proposition 2001/02:4


Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om

1.6. införande av ett pendlingsbidrag för veckopendling (avsnitt 9.2.11)

Förslag från Riksdagen revisorer 2000/01:RR7


Riksdagens revisorer föreslår

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
revisorerna anfört angående återredovisning till
riksdagen av vilka åtgärder som regeringen vidtagit för att motverka
den typ av problem som har uppmärksammats i
revisorernas rapport,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
revisorerna anfört angående ett system för att
säkerställa tillförlitlig projektinformation och relevanta individdata.

Regeringens skrivelse 2000/01:142

I skrivelsen belyser regeringen Arbetsmarknadsverkets uppdrag och
organisation.

Motioner från allmänna motionstiden 2001

2001/02:Fi294 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari yrkas

16. Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslagen under utgiftsområde
13 Arbetsmarknad enligt uppställning.
Miljoner kronor
UO13 Arbetsmarknad -13 961
22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader -1 100
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd -11 740
22:3 Köp av arb m utb o övr kostn -1 171
22:4 Särskilda insatser för arbetshandikappade 50

2001/02:Sk471 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m) vari yrkas

38. Riksdagen beslutar att inte längre medge kreditering på skattekonto
avseende anställningsstöd.

2001/02:Sf400 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari yrkas

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetsmarknadspolitiken.

2001/02:So240 av Kenneth Johansson m.fl. (c) vari yrkas

4. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om ett mer
flexibelt lönebidragssystem.

2001/02:So637 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari yrkas

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om inrättandet av en
"omställningspeng" för människor som söker arbete.

2001/02:Kr417 av Inger Davidson m.fl. (kd) vari yrkas

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om projektet kulturarvs-IT.

2001/02:N267 av Eva Flyborg m.fl. (fp) vari yrkas

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetsmarknadens funktionssätt.

2001/02:N315 av Per Westerberg m.fl. (m) vari yrkas

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en öppen, rörlig och flexibel
arbetsmarknad.

2001/02:N370 av Alf Svensson m.fl. (kd) vari yrkas

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om framtidens arbetsmarknad.

2001/02:A206 av Ulla-Britt Hagström (kd) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetskraftsinvandring.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att stärka Sveriges position i
konkurrensen om den internationella kompetensen.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att undersökningar bör göras om
den offentliga sektorns internationella attraktionskraft som arbetsgivare.

2001/02:A220 av Matz Hammarström m.fl. (mp) vari yrkas

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om inrättandet av ett friår i hela
landet.

2001/02:A227 av Magnus Jacobsson m.fl. (kd) vari yrkas

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av ökade lönebidrag.

2001/02:A251 av Maria Larsson m.fl. (kd) vari yrkas

1. Riksdagen beslutar om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
att gälla fr.o.m. den 1 januari 2002.
2. Riksdagen beslutar att höja egenfinansieringen av
arbetslöshetsförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 2002.

2001/02:A259 av Agne Hansson m.fl. (c) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om
att framtidens arbetsmarknadspolitik skall
syfta till att stärka de enskildas självbestämmande genom att öka deras
möjligheter till egen försörjning och
därigenom även skapa en ökad livskvalitet för den enskilde.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att regeringen bör återkomma
till riksdagen med förslag om att införa tre spår till arbete i form av
grundläggande utbildning, högkvalitativa
yrkesutbildningar och övergångsarbetsmarknader.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att den bidragsgrundande
lönekostnaden, vid nyanställningar och när lönebidragen omförhandlas, bör
höjas från dagens 13 700 kronor per månad
till 15 000 kronor per månad.

2001/02:A267 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari yrkas

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en ny utredning som
under våren 2002 presenterar förslag på kompletterande insatser för att
förverkliga sysselsättningsmålet 2004 och
att möjliggöra fortsatt sysselsättningsväxt med sikte på full
sysselsättning.

2001/02:A281 av Göran Lindblad (m) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att lägga ned AMS.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att kommunerna i Sverige bör
åläggas att införa jobbgaranti för arbetslösa.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att merparten av AMS anslag bör
överföras till kommunerna för att hantera jobbgarantin.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att införa en kompetenspeng.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att privata entreprenörer i
huvudsak skall sköta den kommunala jobbgarantin.

2001/02:A291 av Agneta Lundberg och Göran Norlander (s) vari yrkas
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en noggrann analys både när det gäller
arbetsmarknadspolitiska resursernas storlek
och utbildningsbehov.

2001/02:A294 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (s) vari yrkas
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförts om ökad sysselsättning på landsbygden.

2001/02:A310 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av formen för
lönebidragsanställningar i ideella föreningar.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om taket i lönebidraget.

2001/02:A311 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om lönebidragen.

2001/02:A323 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om betydelsen av att bryta den
växande tudelningen av Sverige.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om åtgärder för att skapa ett
samhällsklimat som stimulerar arbete och kunskap och som gör
arbetsmarknaden tillgänglig för alla.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en reformering av
arbetslöshetsförsäkringen.
4.  Riksdagen  tillkännager  för  regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om reformering av
arbetsmarknadspolitiken och dess organisation.

2001/02:A331 av Ola Rask m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av att särskilt uppmärksamma hur sysselsättningsgraden
för utsatta grupper utvecklas efter att
målet om 80 % i arbete eller studier har uppnåtts i riket.

2001/02:A332 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om en översyn för ett reformerat Samhall.

2001/02:A335 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om 11-punktsprogrammet för ökad hälsa i arbetslivet.

2001/02:A336 av Carin Lundberg och Rinaldo Karlsson (s) vari yrkas
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om tak för lönebidrag.

2001/02:A340 av Ann-Marie Fagerström m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkän i motionen anförs om en utredning om de funktionshindrades
arbetsmarknad och där också anställning med lönebidrag
belyses.

2001/02:A341 av Krister Örnfjäder och Ann-Marie Fagerström (s) vari yrkas
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska arbetslösheten
bland kommunalare.

2001/02:A343 av Göte Wahlström m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att kraftfulla åtgärder måste vidtas inom vård- och
omsorgsområdet för att skapa stimulans för
utbildning och anställning.

2001/02:A347 av Lars Wegendal m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en total översyn av verksamheten på Samhall.

2001/02:A348 av Lars Wegendal m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om lönebidragsanställningar.

2001/02:A362 av Göte Wahlström m.fl. (s) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om översyn av krontalstaket för lönebidrag.

2001/02:A367 av Stefan Attefall m.fl. (kd) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om arbetsmarknadspolitikens
inriktning.
2.  Riksdagen  tillkännager  för  regeringen  som sin mening vad
i motionen  anförs  om  målen  för
arbetsmarknadspolitiken.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om anställningsstödets storlek och
regelverk.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ungdomsarbetslösheten och
ersättningen för deltagande i den kommunala ungdomsgarantin.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en översyn av AMV och
besparingar inom myndigheten.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om statliga myndigheter och
finansieringsbidraget för arbetspraktik.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om sabbatsår/friår.
16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen  anförs  om  avskaffande av
flyttningsbidraget.
18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om nivån på lönebidrag i ideella
organisationer.
19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Samhall AB och lönebidragen.
26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en moderniserad arbetsrätt.
33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Arbetsmiljöverket.
34. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om Arbetslivsinstitutet och dess
utbildningsinsatser.
35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en svensk handlingsplan för att
genomföra de åtgärder mot arbetslöshet vilka EU-länderna gemensamt kommit
fram till.
36. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 anvisa anslagen
under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad och
utgiftsområde 14 Arbetsliv med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag, enligt uppställning:

---------------------------------------------------------------
|Arbetsmarknad, utgiftsområde 13  |Regeringens |Anslags-  |
|Anslag, tusental kronor      |förslag   |förändring |
---------------------------------------------------------------
|22:1 Arbetsmarknadsverkets     | 4 517 058 |  -50 000|
|förvaltningskostnader       |       |      |
---------------------------------------------------------------
|22:2 Bidrag till          | 36 023 000 | -8 125 000|
|arbetslöshetsersättning och    |       |      |
|aktivitetsstöd           |       |      |
---------------------------------------------------------------
|22:3 Köp av            | 4 682 582 |  -820 000|
|arbetsmarknadsutbildning och    |       |      |
|övriga kostnader          |       |      |
---------------------------------------------------------------
|22:4 Särskilda insatser för    | 7 139 492 |  100 000|
|arbetshandikappade         |       |      |
---------------------------------------------------------------
|22:10 Bidrag till Samhall AB    | 4 262 419 |  -100 000|
---------------------------------------------------------------
|Summa totalt för utgiftsområde 13 | 58 915 236 | -8 995 000|
---------------------------------------------------------------
|Arbetsliv, utgiftsområde 14    |Regeringens |Anslags-  |
|Anslag , tusental kronor      |förslag   |förändring |
---------------------------------------------------------------
|23:1 Arbetsmiljöverket       |  566 611 |  -50 000|
---------------------------------------------------------------
|23:2 Arbetslivsinstitutet     |  310 085 |  -30 000|
---------------------------------------------------------------
|23:3 Särskilda utbildningsinsatser |   46 000 |  -20 000|
|m.m.  |       |      |
---------------------------------------------------------------
|23:9 Medlingsinstitutet      |   46 074 |  -26 000|
---------------------------------------------------------------
|Summa totalt för utgiftsområde 14 | 1 014 500 |  -126 000|
---------------------------------------------------------------


2001/02:A381 av Margareta Andersson m.fl. (c) vari yrkas Riksdagen
anvisar med följande ändringar i förhållande
till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv:

-----------------------------------------------------------
|Anslag, tkr            |Regeringens|Anslags- |
|                 |förslag  |förändring|
-----------------------------------------------------------
|23:1 Arbetsmiljöverket      |566 611  |-7 080  |
-----------------------------------------------------------
|22:1    Arbetsmarknadsverkets |      |3 874 237 |
|förvaltningskostnader       |      |     |
-----------------------------------------------------------
|22:2      Köp      av |      |2 999 477 |
|arbetsmarknadsutbildning   och |      |     |
|övriga kostnader         |      |     |
-----------------------------------------------------------
|22:4  Särskilda  åtgärder för |      |7 040 053 |
|arbetshandikappade        |      |     |
-----------------------------------------------------------
|22:5  Rådet  för  Europeiska |      |92 400  |
|socialfonden i Sverige      |      |     |
-----------------------------------------------------------
|22:6 Europeiska socialfonden m.m. |      |1 663 000 |
|för perioden 2000-2006      |      |     |
-----------------------------------------------------------
|22:7    Institutet    för |      |20 596  |
|arbetsmarknadspolitisk-      |      |     |
|utvärdering            |      |     |
-----------------------------------------------------------
|22:8 Bidrag till administration |      |61 000  |
|av grundbelopp till icke anslutna |      |     |
-----------------------------------------------------------
|22:9 Bidrag till Samhall AB    |      |4 262 419 |
-----------------------------------------------------------
|22:11 Bidrag  till Stiftelsen |      |7 229   |
|Utbildning Nordkalotten      |      |     |
-----------------------------------------------------------
|Summa för utgiftsområdet     |1 048 000 |+ 20 013 |
|                 |      |331    |
-----------------------------------------------------------
2001/02:A382 av Margareta Andersson m.fl. (c) vari yrkas

1. Riksdagen beslutar höja medlemsavgiften till a-kassan till 200 kronor
per månad i enlighet med vad i motionen anförs.
2. Riksdagen beslutar sänka taket på ersättningsnivån i a-kassan till
580 kronor per dag i enlighet med vad i motionen anförs.
3. Riksdagen beslutar höja den lägsta nivån i aktivitetsstödet till 200
kronor per dag i enlighet med vad i motionen anförs.
4. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad:

-------------------------------------------------------------
|Anslag, tkr            |Regeringens |Anslags- |
|                  |förslag   |förändring|
-------------------------------------------------------------
|22:1    Arbetsmarknadsverkets |4 517 058  |-4 517 058|
|förvaltningskostnader       |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:2     Bidrag     till |36 023 000 |-6 981 000|
|arbetslöshetsersättning    och |      |     |
|aktivitetsstöd           |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:3      Köp      av |4 682 582  |-4 682 582|
|arbetsmarknadsutbildning   och |      |     |
|övriga kostnader          |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:4  Särskilda  åtgärder  för |7 139 492  |-7 139 492|
|arbetshandikappade         |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:5  Rådet  för  Europeiska |92400    |-92 400  |
|socialfonden i Sverige       |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:6 Europeiska socialfonden m.m. |1 721 460  |-1 721 460|
|för perioden 2000-2006       |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:7    Institutet    för |20 596   |-20 596  |
|arbetsmarknadspolitisk utvärdering |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:8 Bidrag till administration av |61 000   |-61 000  |
|grundbelopp till icke anslutna   |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:9 Bidrag till Samhall AB    |4262 419  |-4 262 419|
-------------------------------------------------------------
|22:10  Bidrag  till Stiftelsen |7 229    |-7 229  |
|Utbildning Nordkalotten      |      |     |
-------------------------------------------------------------
|Summa för utgiftsområdet      |58 915 000 |- 29 485 |
|                  |      |236    |
-------------------------------------------------------------
2001/02:A384 av Mikael Odenberg m.fl. (m) vari yrkas

1. Riksdagen beslutar att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring i
enlighet med vad som anförs i motionen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om egenfinansiering i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och
dess ekonomiska
konsekvenser.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en reformerad arbetsmarknadspolitik.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en ny, bantad arbetsmarknadsmyndighet.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett vidgat uppdrag för Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de totala utgiftsramarna gällande (tabell 5.9) utgiftsområde 13
Arbetsmarknad.
8. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 13 politikområde 22:1 Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader för år 2002
4 291 205 000 kronor.
9. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 13 politikområde 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd för
år 2002 34 948 000 000 kronor.
10. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 13 politikområde 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och
övriga kostnader för
år 2002 3 512 582 000 kronor.
11. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 13 politikområde 22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering för år
2002 4 404 000 kronor utöver vad regeringen föreslagit eller således 25.
000.000 kronor.
12. Riksdagen beslutar att låta anslaget till utgiftsområde 13
politikområde 22:8 Bidrag till administration av grundbelopp till icke
anslutna för år 2002 utgå i
enlighet med vad som anförs i motionen.
13. Riksdagen beslutar att låta anslaget till utgiftsområde 13
politikområde 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för år
2002 utgå i enlighet med
vad som anförs i motionen.
14. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet
Arbetsmarknad i enlighet med vad som anförs i motionen.
15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de totala utgiftsramarna gällande utgiftsområde 14 Arbetsliv.
16. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 14 politikområde 23:1 Arbetsmiljöverket för år 2002 538 281
000 kronor.
17. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 14 politikområde 23:2 Arbetslivsinstitutet för 2002 294 581
000 kronor.
18. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 14 politikområde 23:3 Särskilda utbildningsinsatser m.m. för
år 2002 23 000 000
kronor.
19. Riksdagen beslutar att låta anslaget till utgiftsområde 14
politikområde 23:4 Arbetsdomstolen för år 2002 utgå i enlighet med vad som
anförs i motionen.
20. Riksdagen beslutar att låta anslaget till utgiftsområde 14
politikområde 23:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning för år 2002 utgå i
enlighet med vad som i motionen anförs.
21. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 14 politikområde 23:8 Medlingsinstitutet för år 2002 23 037
000 kronor.
22. Riksdagen beslutar att låta anslaget till utgiftsområde 14
politikområde 24:1 Jämställdhetsombudsmannen för år 2002 utgå i
enlighet med vad som anförs i
motionen.
23. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till
utgiftsområde 14 politikområde 24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder för
år 2002 6 103 000
kronor.
24. Riksdagen beslutar att uppföra ett nytt anslag till utgiftsområde 14
politikområde 24:Ny Ombudsmannen mot diskriminering och anvisar för år 2002
32 193 000
kronor i enlighet med vad som anförs i motionen.
25. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet
Arbetsliv i enlighet med vad som anförs i motionen.
26. Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för politikområdet
Jämställdhetspolitik i enlighet med vad som anförs i motionen.

2001/02:A385 av Barbro Feltzing (mp) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en utvärdering av friårsförsöket i syfte att undersöka
möjligheterna att låta
friåret bli en generell möjlighet i hela landet.

2001/02:A389 av Elver Jonsson m.fl. (fp) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att reformera AMS organisation.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om den "djupa" arbetsmarknadspolitiken.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetets goda värde.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om inriktningen av arbetsmarknadspolitiken.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fler jobb i tjänstesektorn.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att skapa förutsättningar för fler jobb genom företag.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om rörligheten på arbetsmarknaden.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om jämställdhet på arbetsmarknaden.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om valfrihet i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de långtidsarbetslösas situation.
21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kompetensutveckling.
22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om de arbetshandikappades roll på arbetsmarknaden.
23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att taket för lönebidragsanställningar bör höjas.
24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en översyn av Samhall AB:s organisation.
27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetslöshetsförsäkringen.
28. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till
regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt
uppställning:

------------------------------------------------------------
|Anslag           |Regeringens  |
Anslagsförändringar |
|              |förslag    |        |
------------------------------------------------------------
|22:1 Arbetsmarknadsverkets |4 517 058   |1 100 000   |
|förvaltningskostnader   |       |        |
------------------------------------------------------------
|22:2   Bidrag   till |36 023 000  |11 490 000   |
|arbetslöshetsersättning  |       |        |
|och aktivitetsstöd     |       |        |
------------------------------------------------------------
|22:3    Köp    av |4 682 582   |1 171 000   |
|arbetsmarknadsutbildning  |       |        |
|och övriga kostnader    |       |        |
------------------------------------------------------------
|22:4      Särskilda |7 139 492   |+50 000    |
|arbetsinsatser    för |       |        |
|handikappade        |       |        |
------------------------------------------------------------
|Summa för utgiftsområdet  |58 915 236  |13 811 000   |
------------------------------------------------------------
2001/02:A391 av Mikael Odenberg m.fl. (m) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetsmarknadspolitikens konsekvenser.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om det växande utanförskapet på arbetsmarknaden.

2001/02:Bo323 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) vari yrkas

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om arbetsmarknadspolitik för integration,

Motion väckt med anledning av proposition 2001/02:4


2001/02:N31 av Harald Bergström m.fl. (kd) vari yrkas

10. Riksdagen avslår regeringens förslag om införandet av ett
pendlingsbidrag för veckopendling.

Motioner väckta med anledning av Riksdagens revisorers förslag 2000/01
:RR7


2000/01:A9 av Maria Larsson m.fl. (kd) vari yrkas

1. Riksdagen begär hos regeringen återrapportering om de åtgärder som
denna vidtagit för att motverka de problem med otydliga regelverk och oklar
rollfördelning som påtalas i motionen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
anförs om system för att säkerställa tillförlitlig projektinformation och
relevanta individdata.

2000/01:A10 av Margareta Andersson m.fl. (c) vari yrkas

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
anförts om en ökad samordning av samhällets insatser på lokal och regional
nivå för att möta arbetslöshet effektivare.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
anförts om fördelning, användning och utvärdering av
arbetsmarknadspolitiska medel på lokal, regional och statlig nivå.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
anförts om att regelverket om hur arbetsmarknadspolitiska medel får
användas utformas på ett sådant sätt att det finns en stor öppenhet för nya
samverkansformer och otraditionella arbetsmetoder.

2000/01:A11 av Elver Jonsson m.fl. (fp) vari yrkas Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att regeringen ska
återkomma till riksdagen med förslag om hur de otraditionella medlen ska
kunna infogas i ordinarie anslag.


Motioner väckta med anledning av regeringens skrivelse 2000/01:142


2000/01:A19 av Margareta Andersson m.fl. (c) vari yrkas Riksdagen begär
att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur det lokala och
regionala ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i framtiden skall utformas.

2000/01:A20 av Elver Jonsson m.fl. (fp) vari yrkas Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att en ny myndighet
skapas istället för nuvarande AMS, som ges en ny roll som främjar en bättre
fungerande arbetsmarknad med tyngdpunkt på myndighetsutövning och tillsyn.

2000/01:A21 av Stefan Attefall m.fl. (kd) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en
total översyn av Arbetsmarknadsverkets och Arbetsmarknadsstyrelsens
organisation och arbetssätt.


2000/01:A22 av Mikael Odenberg m.fl. (m) vari yrkas Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en
sammanslagning av AMS och länsarbetsnämnderna till en gemensam myndighet.


Bilaga 2

Förslag till beslut om anslag inom utgiftsområdena 13 och 14


Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad (punkt 13)

Belopp i tusental kronor
-------------------------------------------------------------
|   |Anslag             |Anslagstyp |Utskottets
|
|   |                |      |förslag |
-------------------------------------------------------------
|22:1 |Arbetsmarknadsverkets     |ramanslag |4 517 058|
|   |förvaltningskostnader     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:2 |Bidrag till          |ramanslag |36 023 000
|
|   |arbetslöshetsersättning och  |      |     |
|   |aktivitetsstöd         |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:3 |Köp av             |ramanslag |4 682 582|
|   |arbetsmarknadsutbildning och  |      |     |
|   |övriga kostnader        |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:4 |Särskilda insatser för     |ramanslag |7 139 492|
|   |arbetshandikappade       |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:5 |Rådet för Europeiska      |ramanslag |  92 400|
|   |socialfonden i Sverige     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:6 |Europeiska socialfonden m.m.  |ramanslag |1 721 460|
|   |för perioden 2000-2006     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:7 |Institutet för         |ramanslag |  20 596|
|   |arbetsmarknadspolitisk     |      |     |
|   |utvärdering          |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22.8 |Bidrag till administration av |ramanslag |  61 000|
|   |grundbelopp          |      |     |
-------------------------------------------------------------
|22:9 |Bidrag till Samhall AB     |ramanslag |4 262 419|
-------------------------------------------------------------
|22:10|Bidrag till Stiftelsen     |obetecknat |  7 229|
|   |Utbildning Nordkalotten    |anslag   |     |
-------------------------------------------------------------
|22:11|Bidrag till          |ramanslag | 388 000|
|   |lönegarantiersättning     |      |     |
-------------------------------------------------------------
|Summa                |      |58 915 236
|
-------------------------------------------------------------


Utgiftsområde 14 Arbetsliv (punkt 18)


Belopp i tusental kronor
---------------------------------------------------
|  |Anslag          |Anslagstyp|
Utskottets |
|  |             |     |förslag|
---------------------------------------------------
|23:1|Arbetsmiljöverket     |ramanslag|566 611|
---------------------------------------------------
|23:2|Arbetslivsinstitutet   |ramanslag|310 085|
---------------------------------------------------
|23:3|Särskilda         |ramanslag| 46 000|
|  |utbildningsinsatser m.m. |     |    |
---------------------------------------------------
|23:4|Arbetsdomstolen      |ramanslag| 19 032|
---------------------------------------------------
|23:5|Statens nämnd för     |ramanslag|   59|
|  |arbetstagares       |     |    |
|  |uppfinningar       |     |    |
---------------------------------------------------
|23:6|Internationella      |ramanslag| 22 195|
|  |arbetsorganisationen   |     |    |
|  |(ILO)           |     |    |
---------------------------------------------------
|23:7|Ombudsmannen mot     |ramanslag| 4 394|
|  |diskriminering på grund  |     |    |
|  |av sexuell läggning    |     |    |
|  |(HomO)          |     |    |
---------------------------------------------------
|23:8|Medlingsinstitutet    |ramanslag| 46 074|
---------------------------------------------------
|24:1|Jämställdhetsombudsmannen |ramanslag| 20 886|
---------------------------------------------------
|24:2|Särskilda         |ramanslag| 12 206|
|  |jämställdhetsåtgärder   |     |    |
-------------------------------------------------------------
|Summa             |     |1 047 542|
-------------------------------------------------------------


Bilaga 3

Regeringens lagförslag


Regeringen har följande förslag till lagtext.

Utgiftsområde 13


1. Lag om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program


Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
2§
En  kommun  får  anordna praktik eller annan
verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som
inte  genomgår  gymnasieskola  eller  liknande
utbildning till dess de fyller 20 år.
Kommunen har rätt till ersättning från staten för
sådan verksamhet. Rätten till ersättning gäller
under förutsättning att avtal träffas med regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer. I ett
sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla
för att ersättning skall lämnas.
-----------------------------------------------------
Kommunen  beslutar  om  Kommunen skall till den
vilken  ersättning  som som deltar i verksamheten
skall lämnas till den som och som inte fullföljt
deltar i verksamheten.   utbildning      inom
gymnasieskolan betala ut
ersättning  med  1 360
kronor per månad.
För  övriga  deltagare
beslutar  kommunen  om
vilken  ersättning  som
skall lämnas.
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.


2. Lag om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om
arbetsmarknadspolitiska program


Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska
program istället för dess lydelse enligt lagen
(2001:486) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4 §
Den som är berättigad till ersättning enligt lagen
(1997:238)  om  arbetslöshetsförsäkring  har vid
deltagande i verksamhet som anordnas av kommunen
enligt 3 § rätt till aktivitetsstöd.
Kommunen skall till den som tar del av verksamhet
enligt 3 § och som uppbär försörjningsstöd enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) när han eller
hon börjar delta i verksamheten utge ersättning med
ett  belopp  som  motsvarar  försörjningsstödet.
Detsamma skall gälla beträffande den för vilken
fattas beslut om sådant försörjningsstöd som avses i
första stycket under tid som han eller hon deltar i
verksamheten.
-----------------------------------------------------
Kommunen  skall  till  Kommunen  skall  till
deltagare   som  inte deltagare   som  inte
erhåller    ersättning erhåller    ersättning
enligt första eller andra enligt första eller andra
stycket   betala   ut stycket   betala   ut
ersättning  med  2 562 ersättning  med  3 160
kronor per månad.     kronor per månad.
-----------------------------------------------------
Ersättningen enligt andra och tredje stycket skall benämnas
utvecklingsersättning.

Utgiftsområde 14


3. Förslag till lag om upphävande av lagen (1990:631) om avvikelser från
vissa
bestämmelser i semesterlagen (1977:480)


Enligt Riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1990:631) om
avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen
(1977:480) skall upphöra att gälla vid utgången av 2001.

4. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare


Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1999:678) om utstationering av
arbetstagare skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
-------------------------------------------------------------------
5 §

En arbetsgivare skall, oavsett vilken lag som annars gäller för
anställningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för
utstationerade arbetstagare:
- 2 §, 5 § andra och tredje stycket, 7 § första och andra stycket,
16, 17, 24, 27-29, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),
- 2 §, 4 § första stycket och 16-22 §§ föräldraledighetslagen (1995
:584),
-----------------------------------------------------
- 15 §, 16 och 17 §§  - 15 och 16 §§, 17 § 2-5
när   det   gäller samt    21-28    §§
befordran     eller jämställdhetslagen
utbildning     för (1991:433),
befordran, samt 18-28
§§  jämställdhetslagen
(1991:433),
-----------------------------------------------------
- 3, 8 och 9 §§, 10 § 2-5 samt 11-20 §§ lagen (1999:130) om åtgärder
mot etnisk diskriminering i arbetslivet,
- 2-4 §§, 5 § 2-5 och 6-16 §§ lagen (1999:132) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder samt
- 2-4 §§, 5 § 2-5 och 6-15 §§ lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.
Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen (
1982:673) och arbetsmiljölagen (1977:1160) samt, när det
gäller arbetsgivare som bedriver uthyrning av arbetskraft, 4, 6
och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och
uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i första och andra
stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller
villkor som är förmånligare för arbetstagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

Bilaga 4

Utskottets lagförslagUtgiftsområde 13

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska
program


-----------------------------------------------------
Propositionen       Utskottets förslag
-----------------------------------------------------
2§
En  kommun  får  anordna praktik eller annan
verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som
inte  genomgår  gymnasieskola  eller  liknande
utbildning till dess de fyller 20 år.
Kommunen har rätt till ersättning från staten för
sådan verksamhet. Rätten till ersättning gäller
under förutsättning att avtal träffas med regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer. I ett
sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla
för att ersättning skall lämnas.
-----------------------------------------------------
Kommunen skall till den  Kommunen skall till den
som deltar i verksamheten som deltar i verksamheten
betala ut ersättning med och som inte fullföljt
950 kronor per månad.   utbildning      inom
gymnasieskolan betala ut
ersättning  med  1 360
kronor per månad.
För  övriga  deltagare
beslutar  kommunen  om
vilken  ersättning  som
skall lämnas.
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.