Motion till riksdagen
2000/01:Fö17
av Jóhannesson, Berit (v)

med anledning av prop. 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m.


Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen begär att regeringen redovisar skillnaden mellan att leda
styrkor och att leda transporter, mellan underhållstjänst och uppgifter av
logistikkaraktär samt hur denna skillnad konkret påverkar den operativa
ledningens omfattning och struktur i samband med internationella
insatser.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inga bindningar vad gäller den centrala ledningen för
Försvarsmakten genomförs innan Försvarsmakten inkommit med sin
helhetslösning.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att delar av Försvarsmaktens högsta ledning skall
decentraliseras samt att regeringen skall återkomma till riksdagen
avseende redovisning av Försvarsmaktens högsta ledning.
4. Riksdagen avslår regeringens förslag att Operativa insatsledningen skall
lokaliseras till Täby/Näsby park.
5. Riksdagen begär att regeringen återkommer med redovisning av
militärdistrikten när redovisning av ÖB:s syn på utredningen Nationella
skyddsstyrkor föreligger.
Motivering
I den föreliggande propositionen 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom
det militära försvaret m.m. påpekar regeringen: "Operativa
insatsledningens huvuduppgift är att genomföra insatsledning med
underställda förband, upprätthålla beredskap och leda övningsverksamhet.
Insatsledningen kan ske nationellt och internationellt. Beträffande det
senare bör det noteras att om Sverige deltar i en multinationell insats som
leds av t.ex. Nato, FN eller EU, så avgränsas normalt Sveriges och
därmed Operativa insatsledningens ledningsuppgifter till att främst avse
ledning av svenska förbands transport till insatsområdet, underhållstjänst
samt uppgifter i övrigt av logistikkaraktär m.m. under den tid insatsen
pågår." (sid 6)
Internationell verksamhet är en av Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter
som dessutom kommer att få ökad tyngd. Det måste vara stor skillnad på att
leda styrkor inom internationell verksamhet jämfört med att leda styrkornas
transporter, underhållstjänst och uppgifter av logistikkaraktär. Därför borde
regeringen redovisa skillnaden härvidlag och hur denna skillnad konkret
påverkar den operativa ledningens omfattning och struktur i samband med
internationella insatser.
Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.
Regeringen skriver i den föreliggande propositionen : "Genom att ett antal
regionala och taktiska staber lagts ned i och med övergången till
Försvarsmaktens nya ledningsorganisation, återfinns sedan den 1 juli 2000
huvuddelen av befattningar för Försvarsmaktens högre yrkesofficerare inom
Mälarregionen." (sid 7)
Liksom regeringen antyder i texten, anser Vänsterpartiet att detta är en
negativ utveckling, allra helst som 75-80 % av förbanden finns ute i landet.
Regeringen bedömer att det är av stor vikt att det skapas förutsättningar för en
god personalförsörjning av Försvarsmaktens centrala ledning. Likaså är det
betydelsefullt att även i framtiden, och inom ramen för den nya insats- och
grundorganisationen, finns möjlighet för officerare att göra s.k. regional
karriär vid staber, skolor och centra. (sid 8)
Försvarsmakten har i budgetunderlaget för 2002 anmält att en
utlokalisering av delar av den centrala ledningen på ett bättre sätt
säkerställer en långsiktig försörjning av militär personal. Försvarsmakten
utreder vidare vilka verksamheter och tjänster som kan utlokaliseras från
Mälardalsregionen. Man har utrett och fastställt kriterierna för detta, och
nästa steg är att överväga vilka verksamheter som passar in på dessa
kriterier och därmed kan komma ifråga för utlokalisering. Försvarsmakten
säger i sitt underlag att utlokalisering är en komplex fråga och att det
kräver grannlaga och samordnade insatser för att framgångsrikt genom
föra detta. Vi håller med Försvarsmakten på den punkten. Regeringens
ställningstagande citerat ovan samt Försvarsmaktens skrivningar i
budgetunderlaget inför 2002 rimmar illa med den föreliggande
propositionens konkreta förslag om flyttning av OPIL till Täby/Näsby
park. Därför bör inga bindningar vad gäller den centrala ledningen för
Försvarsmakten genomföras innan Försvarsmakten inkommit med sin
helhetslösning.
Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.
OPIL är i dagsläget organiserat på flera platser. Den operativa ledningen
(OpL) finns lokaliserat i FMV:s lokaler på Gärdet i Stockholm. Här
genomfördes investeringar för att tillgodose behovet av länkad databild.
Dessutom genomfördes icke obetydliga investeringar i syfte att tillgodose
behovet av datateknologi och för att åstadkomma access till försvarets
ledningssystem. Arbetslokaler för cirka 100 personer iordningställdes.
Arméns taktiska kommando finns i Enköping med långsiktigt
hyreskontrakt. Här finns arbetsplatser för 120 personer. Man får här stöd från
S1.
Marinens taktiska kommando finns på Berga. Bra lokaler och
ledningsteknologi.
Flygvapnets taktiska kommando finns på F16. Idag en flottilj med allt vad
det innebär av stöd från den.
När Försvarsmakten och regeringen nu konstaterar den negativa
utvecklingen som centraliseringen av ledningsresurser till Mälardalsregionen
givit är det viktigt att lämna öppet även för OPIL. En idé i syfte att
decentralisera OPIL kan vara att OpL sitter kvar i Stockholm, i de lokaler som
redan har iordningställts. Arméns taktiska kommando kan lokaliseras till
Skövde. Då får man en möjlighet för lokal karriär för västra Sveriges
officerare. Sambandet med ett starkt regemente är till fördel. Ett annat
alternativ är att kommandot blir kvar i Enköping. Marinens taktiska
kommando kan lokaliseras till Karlskrona eller Göteborg. Detta skulle ge
karriärfördelar för södra respektive västra Sveriges personal. Flygvapnets
taktiska kommando kan lokaliseras till en flottilj i södra eller norra Sverige.
Försvarsmaktens framtida nätverksbaserade ledningssystem skall göra det
möjligt att leda stridskrafter var de än befinner sig och från vilken stab som
helst. Ledningen skall kunna genomföras i nära realtid. En logisk följd av
detta borde därför vara att delar av Försvarsmaktens högsta ledning skall
decentraliseras samt att regeringen skall återkomma till riksdagen avseende
redovisning av Försvarsmaktens högsta ledning.
Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.
Regeringens förslag i föreliggande proposition rimmar illa med den
kunskap och insikt som regeringen redovisar. Regeringen föreslår att den
operativa ledningen skall flytta till Täby/Näsby park. Man föreslår därmed att
Totalförsvarets pliktverks kontor skall omprövas med omflyttning eller
nybyggnation. Men på området finns också Amfibiestridsskolan. Det nämns
inte i propositionen, men den planeras flytta till Lindö på Amfib1-området. I
samband med försvarsutskottets behandling av proposition 1999/2000:97
Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten m.m. uttalade utskottet "att
Amfibiestridsskolan inte bör inordnas i något av amfibieregementena utan ha
en från dessa förband fristående ställning. Därmed tydliggörs att
Amfibiestridsskolan är en angelägenhet för hela amfibiekåren." Detta som
svar på förslaget att inordna Kustartilleriets stridsskola i Vaxholms
amfibieregemente och samtidigt byta namn till Amfibiestridsskolan. Om
skolan flyttar till Vaxholms regemente kommer den att kopplas till Amfib1
och förlorar då sin neutrala punkt som nuvarande lokalisering innebär. I
samma hus som Amfibiestridsskolan finns också Nordcap.
Förslaget att lokalisera OPIL till Täby/Näsby park kommer att resultera i
flyttkostnader som inte till sin storlek är vare sig analyserade eller
redovisade
i regeringens proposition. Det är viktigt att försvarets resurser används på ett
bra och ändamålsenligt sätt. Förlaget att göra en flyttkarusell som vare sig är
kostnadsberäknat eller analyserat är därför slöseri med skattebetalarnas
pengar. Det är inte bara de kostnader som redovisats i propositionen vad
gäller iordningställande av lokaler och flyttning av OPIL, det är också
kostnader för de lokaler som lämnas och för Pliktverket och
Amfibiestridsskolans flyttning och omställning. Till detta hör den kunskap
om dominansen i Mälardalsregionen som både regeringen och
Försvarsmakten redovisat. Att i detta osäkra läge föreslå en flyttning och
samordning av OPIL till Täby/Näsby park kan inte godtas.
Därför bör riksdagen avslå regeringens förlag att Operativa
insatsledningen skall lokaliseras till Täby/Näsby park.
Vänsterpartiet föreslog bland annat i motionen med anledning av
proposition 1999/2000: 30 Det nya försvaret att antalet militärdistrikt borde
vara sex istället för de fyra som regeringen föreslog. Detta med tanke på den
viktiga uppgift den regional nivån har, men också på grund av att indelning i
fyra distrikt skulle komma att omfatta för stora geografiska områden. De orter
där den militära verksamheten lades ner skulle enligt det förslaget också få
utökade militärdistriktsenheter. Militärdistriktsstaberna och
militärdistriktsgrupperna utgör Försvarsmaktens organisation för regional
territoriell ledning i hela skalan från fred till krig. Försvarsmakten har
genomfört en utredning benämnd Nationella skyddsstyrkor. ÖB har ännu ej
redovisat sin syn på utredningen. Helt avgörande för att regeringen skall
kunna redovisa ledningsfunktion och ledningsförhållande i militärdistrikten är
att ÖB:s syn på utredningen är klar. Dessa styrkors dimensioner dominerar i
hög grad ledningsbehoven i militärdistrikten. Men de påverkar också givetvis
synen på och dimensioneringen av den centrala ledningsstrukturen.
Militärdistriktsgrupperna måste ges ledningsresurser för att leda nationella
skyddsstyrkor i fred, kris och krig, inte bara hemvärnsförband som regeringen
redovisar i sin proposition. Med stöd av detta anser Vänsterpartiet att
regeringen skall återkomma till riksdagen avseende redovisning av
militärdistrikten när redovisning av ÖB:s syn på utredningen Nationella
skyddsstyrkor föreligger.
Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Stockholm den 4 april 2001
Berit Jóhannesson (v)
Murad Artin (v)
Stig Sandström (v)
Maggi Mikaelsson (v)
Willy Söderdahl (v)
Eva Zetterberg (v)
Lars Ohly (v)