Utbildningsutskottets betänkande
2000/01:UBU04

Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg


Innehåll

2000/01

UbU4

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
förslag till en ny lag om registerkontroll av
personal  inom  förskoleverksamhet,  skola  och
skolbarnsomsorg  samt förslag till ändringar  i
skollagen och i lagen  om  belastningsregister.
Därtill behandlas sju motionsyrkanden.
Lagförslagen syftar till att stärka barns och
ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp. En
lämplighetsprövning genom kontroll av utdrag ur
polisens belastningsregister skall införas för alla
typer av anställningar inom förskoleverksamheten,
förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga
barn samt skolbarnsomsorgen. Utdragen bör begränsas
till att visa om personen i fråga dömts  för
sexualbrott och vissa andra grövre brott mot liv och
hälsa. Registerkontrollen skall enbart omfatta den
som erbjuds anställning och blir då det sista ledet
i anställningsförfarandet.
Arbetsgivaren föreslås bli skyldig att genomföra
registerkontroller.  Ingen  skillnad skall göras
mellan verksamheter som drivs i offentlig regi och
sådana som drivs av enskilda. I skollagen införs
bestämmelser om att tillstånd eller godkännande att
driva enskild verksamhet kan återkallas om inte
kontroller  görs.  Den som erbjuds  anställning
föreslås  bli  skyldig  att  själv  inhämta
registerutdrag och lämna detta till arbetsgivaren.
Utskottets majoritet ställer sig till alla delar
bakom det som regeringen föreslår och anser att
riksdagen skall anta lagförslagen. Dessa avses träda
i kraft den 1 januari 2001. Samtliga motionsyrkanden
bör enligt utskottet avslås.
Två reservationer finns till betänkandet. Moderata
samlingspartiet framför  kritik  mot regeringens
förslag  och  begär att riksdagen skall  avslå
propositionen.  Kristdemokraterna   vill   att
registerkontroll också skall göras av dem som antas
till lärarutbildning.

Propositionen

Regeringen  har  i  proposition  1999/2000:123
Lämplighetsprövning    av   personal   inom
förskoleverksamhet,  skola  och  skolbarnsomsorg
föreslagit
1. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om   registerkontroll   av   personal   inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,
2. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om   ändring   i   lagen   (1998:620)   om
belastningsregister,
3. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i skollagen (1985:1100).
Lagförslagen bifogas som bilaga 1, bilaga 2 och
bilaga 3 till detta betänkande.

Motionerna

Motioner med anledning av proposition
1999/2000:123 Lämplighetsprövning av
personal inom förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg

1999/2000:Ub38  av  Monica  Green och Christina
Axelsson (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att personer som
genomgår  lärarutbildning skall lämplighetsprövas
innan de påbörjar sin första verksamhetsförlagda
utbildningsperiod,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att fortsätta
arbetet med att utveckla metoder för att skydda barn
mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella
övergrepp.
1999/2000:Ub39 av Christina Axelsson och Ann-Marie
Fagerström (s) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att även personal
inom     familjedaghemsverksamheten    skall
lämplighetsprövas,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att även barnskötare
och fritidsledare skall uppräknas vid kategorier som
skall  lämplighetsprövas   inom   skol-  och
barnomsorgsverksamheterna.
1999/2000:Ub40 av Beatrice Ask m.fl. (m) vari yrkas
att  riksdagen  avslår  regeringens  proposition
1999/2000:123.

1999/2000:Ub41 av Alice Åström m.fl. (v) vari yrkas
att riksdagen avslår proposition 1999/2000:123.

Motion med anledning av proposition
1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning

1999/2000:Ub33 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) vari
yrkas
14. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att reglerna
för  lämplighetsprövning  också  bör  omfatta
lärarutbildningen.

Utskottet

Inledning

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om
registerkontroll    av    personal    inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg samt
förslag till ändringar i skollagen (1985:1100) och i
lagen   (1998:620)   om   belastningsregister.
Lagförslagen syftar till att stärka  barns och
ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp genom
att förhindra att personer som dömts för vissa brott
anställs inom dessa verksamheter.
Till grund för propositionen ligger betänkandet
Lämplighetsprövning    av   personal   inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (SOU
1998:
69) som avlämnats av en år 1997 tillkallad särskild
utredare.
Betänkandet  har remissbehandlats. Lagrådet har
granskat lagförslagen och lämnat vissa synpunkter.
Regeringen har i propositionen i huvudsak följt
Lagrådets förslag.

Registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg

Regeringen  föreslår  i  propositionen  att  en
lämplighetsprövning  genom registerkontroll skall
införas för alla typer  av  anställningar inom
förskoleverksamheten,        förskoleklassen,
skolverksamheten  för  skolpliktiga  barn  samt
skolbarnsomsorgen.
Med registerkontroll avses kontroll av utdrag ur
polisens belastningsregister. Utdraget bör enligt
propositionen begränsas till att omfatta sexualbrott
samt mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt
rån och barnpornografibrott.
Registerkontrollen skall enbart omfatta den som
erbjuds anställning och blir då det sista ledet i
anställningsförfarandet.
Regeringen anmärker att det i dag inte finns någon
samlad bild av förekomsten av sexuella övergrepp på
barn av personal inom dessa verksamheter. Det finns
ingen  anledning  att  överdriva förekomsten av
övergrepp från personal. Tvärtom finns det anledning
att tro att förekomsten är  mycket  begränsad.
Vetskapen om att sexuella övergrepp över huvud taget
förekommer föranleder emellertid regeringen  att
föreslå åtgärder för att så långt det är möjligt
minska risken för att sådana övergrepp sker.
Avgörande för frågan huruvida  registerkontroll
skall införas är avvägningen mellan å ena sidan
intresset att minska riskerna för övergrepp och å
andra sidan skyddet för den personliga integriteten.
Regeringen anför att ett kontrollförfarande i sig
kan anses som  ett  intrång  i den personliga
integriteten, oavsett om personen förekommer  i
registret eller inte. Utlämnandet av en upplysning
om att en viss person inte har antecknats för något
brottsligt kan dock knappast  anses  som någon
nämnvärd integritetskränkning. En registeruppgift
som visar att en viss person har begått brott är
däremot att betrakta som integritetskänslig. Enligt
regeringen är emellertid vissa brott av sådant slag
att det starkt bör ifrågasättas om personer som
dömts för dessa brott bör arbeta med barn och
ungdom.
Skälen för en kontroll väger enligt regeringens
bedömning så tungt att man måste acceptera att
skyddet för den personliga integriteten inskränks
till viss del.  Särskilt  framhåller regeringen
Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter att vidta alla lämpliga åtgärder för att
förhindra att barn förmås eller tvingas att delta i
olagliga sexuella handlingar.
Enligt Europakonventionen angående skydd för de
mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande
friheterna får ingrepp mot den enskildes privatliv
ske med stöd av lag för det fall detta är nödvändigt
för att förebygga brott eller skydda andra personers
fri- och rättigheter. Enligt regeringen strider inte
förslagen i propositionen mot Europakonventionen.
Villkoren för undantag måste anses uppfyllda.
Den personliga  integriteten i arbetslivet och
frågan om kontroll och registrering av arbetstagarna
är för närvarande föremål  för utredning (dir.
1999:73). Resultatet av uppdraget skall redovisas
senast den 1 april 2001. Regeringen bedömer dock att
lämplighetsprövning  genom  registerkontroll  bör
införas utan dröjsmål avseende personer som anställs
i    förskoleverksamheten,    förskoleklassen,
skolverksamheten  för  skolpliktiga  barn  samt
skolbarnsomsorgen.
Enligt förslaget till lag om registerkontroll av
personal  inom  förskoleverksamhet,  skola  och
skolbarnsomsorg skall den som erbjuds en anställning
inom sådana verksamheter vara skyldig att till den
som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur
belastningsregistret. Utdraget skall vara högst ett
år  gammalt.  Den  som inte  har  lämnat  ett
registerutdrag får inte anställas. Dock får den som
inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma
arbetsgivare anställas utan  att ha lämnat ett
registerutdrag.
Arbetsgivaren blir alltså skyldig att genomföra en
registerkontroll av den som erbjuds anställning.
Även korttidsanställd personal skall omfattas av
bestämmelserna.  Däremot  föreslås  inte  något
anställningsförbud.   Enligt   regeringen  bör
arbetsgivaren själv få avgöra om en person med
registeranteckning ändå kan anställas. Regeringen
förutsätter att arbetsgivare kommer att vara mycket
försiktiga när det gäller att anställa personer som
företer registerutdrag med registeranteckning och
att rekrytering generellt sker med stor medvetenhet
och noggrannhet.
Av hänsyn främst till den personliga integriteten
bör redan  anställda  inte  omfattas  av någon
registerkontroll.  Regeringen  påpekar att dessa
personer inte har någon möjlighet att avstå från att
kontrolleras, vilket en arbetssökande har.
Registerkontroller  skall  enligt  lagförslaget
införas inom förskoleverksamheten, förskoleklassen,
grundskolan,   den   obligatoriska  särskolan,
specialskolan, sameskolan, fristående skolor för
skolpliktiga  elever,  riksinternatskolorna  som
anordnar utbildning som motsvarar grundskolan samt
inom skolbarnsomsorgen. Bestämmelserna skall gälla
även för den som efter regeringens medgivande enligt
lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden inom
skolan får bedriva undervisning för skolpliktiga
barn. Ingen skillnad skall göras mellan verksamheter
som drivs i offentlig regi och sådana som drivs av
enskilda.
När det gäller verksamhet i offentlig regi får det
enligt regeringen anses vara ett tjänsteåliggande
för den som ansvarar för rekrytering av personal att
fullgöra kontrollskyldigheten.
Beträffande enskilt bedriven  verksamhet  skall
kommunerna respektive Statens skolverk inom ramen
för tillsynsverksamheten granska att arbetsgivarna
verkligen genomför registerkontroller. Om en enskild
arbetsgivare inte iakttar sina skyldigheter enligt
lagen om registerkontroll när det gäller anställning
av personal och bristerna  inte avhjälps efter
påpekande, skall tillståndet eller godkännandet för
verksamheten kunna återkallas. Föreskrifter om detta
finns intagna i förslaget till lag om ändring i
skollagen (1985:
1100).
I sammanhanget anför regeringen att det är önskvärt
att personer som nyligen  flyttat till Sverige
omfattas av samma regler om registerkontroll som
andra och att registerutdrag lämnas från det land
eller de länder där personen tidigare har varit
bosatt. Dock kan det för närvarande inte ställas
krav på registerutdrag från annat land än Sverige.
Denna omständighet aktualiserar enligt regeringen en
hög grad av noggrannhet i anställningsförfarandet i
övrigt.
Registerkontrollen skall ske genom att den som
erbjuds anställning själv inhämtar registerutdrag ur
polisens belastningsregister och lämnar detta till
arbetsgivaren. En lagregel om rätten för en enskild
att få ett utdrag om sig själv enligt den föreslagna
registerkontrollagen återfinns i förslaget till lag
om   ändring   i   lagen   (1998:620)   om
belastningsregister. Enligt propositionen bör det
ankomma på regeringen eller  den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
vilka brott som skall tas med på ett registerutdrag
med begränsat innehåll. Avsikten  är också att
föreskrifter skall meddelas om att uppgifter som
skall ingå i ett sådant registerutdrag inte får vara
äldre än ett visst antal år.
På begäran av den som lämnat registerutdrag skall
det återlämnas i original. Regeringen framhåller att
med en sådan ordning bör arbetsgivaren givetvis
behålla en kopia av utdraget, bl.a. för att göra det
möjligt att efter en anställning kunna kontrollera
att handläggningen varit korrekt.
Regeringen föreslår  att  riksdagen  antar  de
redovisade  lagförslagen.  De nya bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.
Yrkanden om avslag på propositionen framställs i två
motioner.
I Moderata samlingspartiets motion 1999/2000:Ub40
understryker  motionärerna  att  de  till fullo
instämmer i att barn skall erbjudas trygga miljöer
inom barnomsorg och skola, samt att övergrepp mot
barn och ungdomar inom dessa verksamhetsområden
också måste förebyggas. Moderaterna ställer sig dock
tveksamma till huruvida man med regeringens förslag
om registerkontroll skulle kunna uppnå dessa syften.
De anser vidare att förslaget är oförenligt med
flera centrala rättsprinciper. Enligt deras mening
krävs i stället ökad kvalitet vid rekrytering och
vad avser den dagliga arbetsledningen vid förskolor
och andra institutioner, för att personer som inte
är lämpliga för uppgifterna skall kunna uteslutas.
Liknande invändningar mot regeringsförslaget förs
fram i motion  1999/2000:Ub41 (v). Motionärerna
påpekar att om föreslagen lagreglering införs, finns
det risker för att denna får stora smittoeffekter på
andra yrkesgrupper.  Lagregler  om  kontroll av
registerutdrag  tenderar  att  få  formen  av
yrkesförbud. Motionärerna tror  inte heller att
regeringsförslaget kommer att öka skyddet för barnen
mot att utsättas för övergrepp. Det viktigaste
instrumentet för att skydda barn mot övergrepp inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg måste
vara att anställningsprocessen vid nyrekryteringar
genomförs  så  grundligt  som  möjligt,  anser
motionärerna.
U t s k o t t e t  föreslår att riksdagen - med
avslag på motionerna 1999/2000:
Ub40 och 1999/2000:Ub41 - antar regeringens förslag
till  lag om registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg samt
förslag till ändringar i lagen  (1998:620)  om
belastningsregister och i skollagen (1985:1100).
Utskottet vill understryka att regeringens förslag
om registerkontroll till alldeles övervägande del
avser obligatoriska verksamheter med ansvar för små
barn och unga människor samt verksamheter som, utan
att vara obligatoriska, utnyttjas av den absoluta
merparten av alla barn. Utskottet delar regeringens
bedömning att vetskapen om att sexuella övergrepp
över huvud taget förekommer inom verksamheterna
motiverar lagregler om registerkontroll. Skyddet för
barnen måste ses som det övergripande intresset och
den vuxnes integritet får stå tillbaka för detta.
Förslagen i propositionen är inte avgörande för att
barn och unga i förskoleverksamheten, skolan och
skolbarnsomsorgen skall få en trygg, stimulerande
och utvecklande miljö. Förslagen är inte heller ett
absolut skydd mot att direkt olämpliga personer
anställs i dessa verksamheter. Självfallet krävs det
även andra åtgärder för att  uppnå detta. Men
förslagen kan öka möjligheterna att uppnå en god
miljö  och  att  rätt  personer  anställs  i
verksamheterna. Genom lagregler om registerkontroll
görs en markering att personer, som dömts för
sexualbrott eller andra brott som visar likgiltighet
för andras liv, hälsa och integritet, inte utan
särskild prövning bör arbeta med barn och unga.
Utskottet anser att det inte föreligger några
motsättningar mellan regeringen och motionärerna när
det gäller synen på  behovet av grundlighet i
anställningsprocessen och kvalitet i den dagliga
arbetsledningen. Regeringen betonar i propositionen
att anställningsintervjuer, noggrann genomgång av
meritförteckning och ingående referenstagning bör
vara    självklara    moment    i   allt
anställningsförfarande. Det förhållandet att  en
registerkontroll genomförs får inte leda till att
noggrannheten i övrigt blir mindre. Arbetsledningen
måste kontinuerligt följa verksamheten och varje
anställds relationer till de barn och ungdomar som
finns inom denna. Såväl av hänsyn till de anställda
som  till  barnen  är det viktigt att arbetet
organiseras på sådant sätt att det så långt möjligt
inte finns utrymme för övergrepp eller misstankar om
övergrepp. En ny eller oerfaren arbetstagare bör
introduceras i arbetet  av en erfaren kollega.
Arbetslag med flera vuxna som arbetar med barnen har
betydelse för att erbjuda en verksamhet som är
pedagogiskt stimulerande och utvecklande.
I frågan om eventuella risker för smittoeffekter av
en  lagreglering  om  registerkontroll  noterar
utskottet, att regeringen i propositionen anmäler
sin avsikt att noga följa utvecklingen och vid
tecken på missbruk av registerutdrag ta upp frågan
på nytt.

Personkretsen för registerkontrollen

I motion 1999/2000:Ub39 (s) begärs ett förtydligande
av    vilka    personalkategorier    inom
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen som avses
bli  föremål för registerkontroll.  Motionärerna
hänvisar till att olika yrkeskategorier nämns i
propositionen.   De   vill   poängtera   att
förskoleverksamhet inbegriper såväl förskola som
familjedaghem,  varför  även  dagbarnvårdarna  i
familjedaghemmen bör kontrolleras (yrk. 1). Också
barnskötare och fritidsledare bör räknas upp bland
de personalkategorier som skall lämplighetsprövas
genom registerkontroll (yrk. 2).  Om inte alla
verksamhetsformer liksom alla yrkesgrupper nämns
tillsammans, kan det enligt motionärerna finnas risk
för olika behandling.
U  t  s k o t t e t  föreslår avslag  på
motionsyrkandena.
Enligt regeringsförslaget, som utskottet tillstyrkt
i det föregående, skall registerkontrollen omfatta
alla som erbjuds arbeten inom förskoleverksamhet,
skola och skolbarnsomsorg. Generellt sett finns det
inte någon personalkategori inom verksamheterna som
aldrig kommer i kontakt med barn och ungdomar. Att
räkna  upp  vilka  yrkeskategorier  som  skall
lämplighetsprövas  genom  registerkontroll  anser
utskottet vara olämpligt just med hänsyn till att
uppräkningen kanske inte blir heltäckande. Det är
även motiverat att ha en öppen formulering med tanke
på att nya yrkesgrupper i framtiden kan komma att
erbjudas arbete i de aktuella verksamheterna.
Frågan om registerkontroll av lärarstuderande tas
upp i två motioner. Enligt motion 1999/2000:Ub33
yrkande 14 från Kristdemokraterna bör riksdagen göra
ett  tillkännagivande  om  att  reglerna  för
registerkontroll också bör omfatta lärarutbildningen
med  hänsyn till att delar av utbildningen är
verksamhetsförlagd.  I motion 1999/2000:Ub38 (s)
yrkande 1 hävdas att i konsekvens med att alla som
erbjuds arbete inom skola och barnomsorg skall lämna
ett registerutdrag, bör även de som utbildas till
lärare kontrolleras innan de påbörjar sin första
verksamhetsförlagda utbildningsperiod.
U t s k o t t e t anser att motionsyrkandena bör
avslås med hänvisning till följande.
Lärarutbildningskommittén   föreslog  i  sitt
betänkande Att lära och leda - en lärarutbildning
för samverkan och utveckling (SOU 1999:63) att
sökande skall antas  till  lärarutbildning  med
förbehållet att de skall förete utdrag ur polisens
belastnings- och misstankeregister.  Av utdragen
skall framgå att sökanden inte dömts för eller står
under  åtal  för sexualbrott, mord, dråp, grov
misshandel,  människorov,   grovt   rån  och
barnpornografibrott.
I propositionen En förnyad lärarutbildning - som
utskottet behandlar i sitt betänkande 2000/01:UbU3 -
redovisas att remissinstanserna varit negativa till
kommitténs förslag i denna del (prop. 1999/2000:135,
s. 56 f.). Regeringen anmärker i denna proposition
att det inte är givet att alla personer som genomgår
lärarutbildning kommer att arbeta med barn och
ungdom.   Enligt   regeringens  mening   bör
lämplighetsprövning genom registerkontroll begränsas
till att avse personer som erbjuds anställning inom
förskoleverksamhet, förskoleklass,  skolverksamhet
för  skolpliktiga barn samt skolbarnsomsorg,  i
enlighet med det här aktuella regeringsförslaget.
I likhet med regeringen anser utskottet att det
skulle föra för långt att införa registerkontroll
även av personer som antas till lärarutbildning.
Utskottet förutsätter att lämpligheten hos dem som
antagits följs upp under utbildningens gång. Av
särskild vikt är det att uppmärksamma studenters
relationer  till  barn  och  ungdomar  under
praktikperioder. Utskottet ser det som självklart
att   den   verksamhetsförlagda   delen   av
lärarutbildningen sker i närvaro av handledare eller
i arbetslag.

Genomförande

Som utskottet tillstyrkt i det föregående skall de
nya lagreglerna om registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg träda
i kraft den 1 januari 2001.
I propositionen sägs att Rikspolisstyrelsen bör
ansvara  för  utformningen  och  den  praktiska
hanteringen av registerutdragen. Registerutdrag bör
erhållas  utan  kostnad  för  den  som erbjuds
anställning inom verksamheterna.
Regeringen  bedömer  att  arbetet  med de nya
registerutdragen kommer att innebära ökade kostnader
för myndigheten. I budgetpropositionen för 2001
(prop. 2000/01:1 utg.omr. 16) föreslår regeringen
under  anslaget  Bidrag  till  viss  verksamhet
motsvarande  grundskola  och  gymnasieskola  att
2 225 000  kr  förs över till utgiftsområde  4
Rättsväsendet, anslaget Polisorganisationen. Därtill
överförs 500 000 kr som en engångsanvisning för
systemutveckling för år 2001.
Utskottet kommer att ta ställning till förslagen i
budgetpropositionen i sitt betänkande 2000/01:UbU1.

Övrigt

Enligt motion 1999/2000:Ub38 (s) yrkande 2 behövs
ett fortsatt arbete med att utveckla metoder för att
skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp. En metod kan vara att stärka
barns och ungdomars självkänsla, anför motionärerna.
Ett annat sätt att minska risken för övergrepp är
att all barnverksamhet har mycket stor öppenhet och
god insyn.
U t s k o t t e t har ingen annan uppfattning än
motionärerna.    Den    nu    föreslagna
lämplighetsprövningen   av   personal   genom
registerkontroll är en del i det arbete som ständigt
måste fortgå för att på olika sätt stärka barns och
ungdomars skydd mot övergrepp.
Enligt utskottets mening måste det inom barnomsorg
och skola föras en fortlöpande diskussion kring
frågor om hur man kan förebygga alla former av
kränkning och förhindra att barn far illa. Det
handlar om relationer såväl mellan barnen inbördes
som mellan barnen och vuxna. Det handlar också om
att hävda barns rätt i samhället. Förskolans och
skolans värdegrund bör prägla hela den pedagogiska
verksamheten.
Med det anförda föreslår utskottet avslag  på
motionsyrkandet.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  registerkontroll  av
personal inom förskoleverksamhet,  skola och
skolbarnsomsorg
att riksdagen med avslag på motionerna 1999/2000:Ub40 och
1999/2000:Ub41 antar regeringens förslag till
a) lag om registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,
b) lag  om  ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister,
c) lag om ändring i skollagen (1985:1100),
res. 1 (m)
2. beträffande förtydligande i fråga om
personalkategorier
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ub39 yrkandena 1 och
2,
3.  beträffande  registerkontroll  av
lärarstuderande
att riksdagen avslår motionerna 1999/2000:Ub33 yrkande 14
och 1999/2000:Ub38 yrkande 1,
res. 2 (kd)
4. beträffande behovet av fortsatt arbete
för att stärka barns och ungdomars skydd mot
sexuella övergrepp
att riksdagen avslår motion 1999/2000:Ub38 yrkande 2.
Stockholm den 12 oktober 2000

På utbildningsutskottets vägnar

Jan Björkman

I beslutet har deltagit: Jan Björkman (s), Britt-
Marie Danestig (v), Beatrice Ask (m), Eva Johansson
(s), Inger Lundberg (s), Yvonne Andersson (kd), Lars
Hjertén (m), Tomas Högström (m), Torgny Danielsson
(s), Lennart Gustavsson (v), Erling Wälivaara (kd),
Gunnar Goude (mp), Sofia Jonsson (c), Ulf Nilsson
(fp), Agneta Lundberg (s), Anders Sjölund (m) och
Nils-Erik Söderqvist (s).

Reservationer

1. Registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg (mom. 1) - m

Beatrice Ask (m), Lars Hjertén (m), Tomas Högström
(m) och Anders Sjölund (m) anför:

Enligt vår mening bör riksdagen avslå propositionen
i sin helhet. Vi instämmer till fullo i att barn
skall erbjudas trygga miljöer inom barnomsorg och
skola, samt att övergrepp mot barn och ungdomar inom
dessa verksamhetsområden också måste förebyggas.
Dock ställer vi oss tveksamma till huruvida man med
regeringens förslag om registerkontroll skulle kunna
uppnå dessa syften, ett ifrågasättande som stöds av
remissvar från bl.a. BRÅ och Rikspolisstyrelsen. En
lagstiftning av den dignitet  som  föreslås  i
propositionen måste vila på en väl underbyggd grund.
Regeringens oförmåga att redovisa ett påvisbart
behov av registerkontroll och på vilket sätt en
sådan skulle kunna förhindra de fall av kränkningar
av barn som förekommit i omsorgsverksamheten visar
att någon sådan grund inte finns. Vidare anser vi
att förslaget är oförenligt med flera centrala
rättsprinciper. I stället krävs ökad kvalitet vid
rekrytering  och  vad  avser  den  dagliga
arbetsledningen   vid  förskolor  och  andra
institutioner.  Riksdagen  bör  bifalla  motion
1999/2000:
Ub40.

Mot bakgrund av det anförda anser vi att utskottet
under moment 1 bort hemställa
1.  beträffande  registerkontroll  av
personal inom  förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Ub40 och med
anledning  av  motion 1999/2000:Ub41  avslår
regeringens förslag till
a) lag om registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg,
b) lag om  ändring  i lagen (1998:620) om
belastningsregister,
c) lag om ändring i skollagen (1985:1100),

2. Registerkontroll av lärarstuderande
(mom. 3) - kd

Yvonne Andersson (kd) och Erling Wälivaara (kd)
anför:

Lämplighetsprövning genom  registerkontroll skall
enligt regeringen inte ske vid  antagning till
lärarutbildning, eftersom det inte är säkert att den
som utbildar sig till lärare med nödvändighet kommer
att arbeta med barn. Vi finner denna argumentation
märklig, då regeringen samtidigt förespråkar utökad
verksamhetsförlagd  tid  inom  lärarutbildningen.
Enligt  vår  uppfattning  bör  reglerna  för
registerkontroll också omfatta lärarutbildningen med
hänsyn  till  att  delar  av  utbildningen  är
verksamhetsförlagd. Praktikskolor skall självfallet
omfattas av samma trygghet som skolor som inte tar
emot lärarstuderande. Detta bör riksdagen med bifall
till motion 1999/2000:Ub33 yrkande 14 som sin mening
ge regeringen till känna.

Mot bakgrund av det anförda anser vi att utskottet
under moment 3 bort hemställa
3.  beträffande  registerkontroll  av
lärarstuderande
att riksdagen med bifall till motion 1999/2000:Ub33 yrkande
14  och med anledning av motion 1999/2000:Ub38
yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna
vad som ovan anförts,

Regeringens lagförslag
Förslag till lag om registerkontroll av
personal inom förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg
Förslag till lag om ändring i lagen
(1998:620) om belastningsregister


Förslag till lag om ändring i skollagen
(1985:1100)