Utrikesutskottets betänkande
2000/01:UU06

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Ett avtal inom sju sektorer.


Innehåll

2000/01

UU6

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens
förslag om godkännande av avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och
Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.
Avtalet ingår i ett gemensamt paket tillsammans med
sex EG-avtal med Schweiz rörande transporter m.m.
Riksdagen har endast att ta ställning till avtalet
om fri rörligheter för personer. Avtalet medför
vissa lagändringar som även tillstyrks av utskottet.

Inga motioner har väckts med
anledning av betänkandet.

Propositionen

Regeringen föreslår i proposition 2000/01:55 Avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Ett avtal
inom sju sektorer, att riksdagen
dels godkänner
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
om fri rörlighet för personer,
dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1946:819) om upptagande
av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet,
3. lag om ändring i passlagen (1978:302),
4. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
5. lag  om  ändring  i  lagen  (1990:515)  om
auktorisation av handelskamrar,
6. lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer,
7. lag  om  ändring  i  lagen  (1997:238)  om
arbetslöshetsförsäkring,
8. lag  om  ändring  i  lagen  (1998:531)  om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
9. lag  om  ändring  i  lagen  (1999:678)  om
utstationering av arbetstagare,
10. lag  om  ändring  i  socialförsäkringslagen
(1999:799),
11. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).

Utskottet

Propositionens huvudsakliga innehåll

I  propositionen  föreslås att riksdagen  skall
godkänna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra
sidan om fri rörlighet för personer. Avtalet ingår i
ett gemensamt paket tillsammans med sex andra avtal
mellan  Europeiska gemenskapen å ena sidan och
Schweiz å andra sidan inom områdena luftfart, gods-
och persontransporter på väg och järnväg, handel med
jordbruksprodukter, ömsesidigt erkännande i samband
med bedömning av överensstämmelse, vissa aspekter
rörande   offentlig   upphandling   respektive
vetenskapligt   och  tekniskt  samarbete.  I
propositionen redogörs kortfattat för bakgrunden
till avtalet liksom för de sex EG-avtalen. Avtalet
om fri rörlighet för personer och dess bilagor
presenteras ingående. I propositionen lämnas också
förslag till de ändringar i svenska lagar som
godkännandet av avtalet om fri  rörlighet  för
personer kräver. Lagändringarna föreslås träda i
kraft den dag regeringen bestämmer.

Ärendet och dess beredning

Schweiz har valt att stå utanför avtalet om ett
europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES-avtalet).
I syfte att i viss utsträckning försöka uppnå ett
närmande mellan Europeiska unionen och Schweiz på
några viktigare områden, inleddes  förhandlingar
mellan parterna den 12 december 1994. Dessa kunde
avslutas i Wien den 11 december 1998 och resulterade
i sju sektorsavtal, dels ett s.k. blandat avtal om
fri  rörlighet  för  personer  ingånget  mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
sidan och Schweiz å andra sidan, dels sex s.k. EG-
avtal mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och
Schweiz å andra sidan inom områdena luftfart, gods-
och persontransporter på väg och järnväg, handel med
jordbruksprodukter, ömsesidigt erkännande i samband
med bedömning av överensstämmelse, vissa aspekter
rörande   offentlig   upphandling   respektive
vetenskapligt  och  tekniskt  samarbete.  I det
sistnämnda    avtalet    ingår   Europeiska
atomenergigemenskapen  (Euratom)  som  avtalspart
tillsammans med Europeiska gemenskapen.
Det är bara sektorsavtalet om fri rörlighet för
personer som skall godkännas av riksdagen. Övriga
avtal  har, som ovan  nämnts,  slutits  mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiz och skall därför
inte godkännas av riksdagen.
Regeringen beslutade  den  17  juni  1999  om
undertecknande för svensk del, och de sju avtalen
undertecknades i Luxemburg den 21 juni samma år. Det
schweiziska parlamentet godkände  avtalen den 8
oktober 1999. Avtalen antogs av Europaparlamentet
den 4 maj 2000. En folkomröstning ägde rum i Schweiz
den 21 maj 2000 vilken resulterade i att 67,2 %
röstade för avtals-
paketet.
I Utrikesdepartementets promemoria Avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
sidan och Schweiz å andra sidan - Ett avtal inom sju
sektorer, Ds 2000:52, behandlas avtalet samt de
lagstiftningsåtgärder som behövs för att Sverige
efter ratifikation skall kunna tillämpa avtalet.
Promemorian har remissbehandlats. En sammanställning
av  remissyttrandena  finns  tillgänglig  på
Utrikesdepartementet (dnr UD/2000/1411).

Lagrådet

De  lagändringar  som  föreslås  är  av  enkel
beskaffenhet. Tekniskt innebär lagändringarna att
bestämmelser som i dag gäller för EU-medborgare även
blir tillämpliga på de personer som omfattas av
avtalet. Regeringen anser  därför att Lagrådets
yttrande inte behöver inhämtas.

Avtalets disposition

Sektorsavtalen som ingår i avtalspaketet sträcker
sig  över sju sektorer:  luftfart,  gods-  och
persontransporter på väg och järnväg, handel med
jordbruksprodukter, ömsesidigt erkännande i samband
med  bedömning  av  överensstämmelse,  offentlig
upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete
samt  personers fria rörlighet. De sex  första
sektorsavtalen  är  gemenskapsrättsliga,  vilket
innebär att de sträcker  sig över områden där
Europeiska gemenskapen är behörig att besluta om
regler och därmed även att ingå avtalen, och att
medlemsstaterna - på motsvarande sätt som gäller
andra gemenskapsregler inom dessa områden - har att
anpassa sig till sektorsavtalens  innehåll. Vad
gäller det sista sektorsavtalet - avtalet om fri
rörlighet för personer- är förhållandet dock ett
annat. Detta sektorsavtal är ett s.k. blandat avtal
varmed avses att de avtalsslutande parterna utgörs
av Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
(dvs. EU-länderna) å ena sidan och Schweiz å andra
sidan. Det faktum att EU-länderna är avtalsslutande
parter betyder i praktiken  att  sektorsavtalet
innefattar områden som ligger inom den nationella
lagstiftningsmaktens kompetens. Detta föranleder i
sin tur att sektorsavtalet om fri rörlighet för
personer måste ratificeras av Europeiska unionens
samtliga medlemsstater. När sektorsavtalet om fri
rörlighet för personer har ratificerats av samtliga
EU-länder och ratificeringsinstrumenten överlämnats
till Europeiska unionens råd i Bryssel, fattar rådet
ett formellt beslut om avtalets ikraftträdande.
Enligt den s.k. giljotinklausulen i avtalet om fri
rörlighet  för  personer  behandlas  de  sju
sektorsavtalen   som  ett  gemensamt  paket.
Sektorsavtalen träder således i kraft respektive
sägs upp endast som en helhet. Innebörden av detta
är att avtalet förutsätter ett gemensamt agerande
mellan  Europeiska  unionens  medlemsstater  och
Europeiska gemenskapen i så måtto att båda parternas
agerande är erforderligt för att hela avtalspaketet,
dvs. samtliga sektorsavtal, skall kunna godkännas.
Att sektorsavtalen skall behandlas som ett paket är
ett   oeftergivligt   krav.  Giljotinklausulen
etablerades till följd av ett krav från Europeiska
unionen och med argumentet att enbart som ett
sammanhållet paket kan avtalet tillvarata  båda
sidors  intressen.  Klausulen  gäller dock inte
beträffande sektorsavtalet om vetenskapligt  och
tekniskt samarbete när detta löper ut år 2002 eller
i det fall detta sektorsavtal sägs upp av Schweiz
till  följd  av  en  modifiering av Europeiska
gemenskapens ramprogram på området.
De sju sektorsavtalen har  olika karaktär och
omfattning. Sektorsavtalet om luftfart utgör ett
integrationsavtal, där Schweiz förbinder sig att
tillämpa Europeiska gemenskapens regler på området,
medan sektorsavtalet om vetenskapligt och tekniskt
samarbete är ett vanligt samarbetsavtal. De fem
övriga sektorsavtalen avser däremot avreglering.
För varje sektorsavtal finns en gemensam kommitté
som skall säkerställa genomförandet på respektive
område samt besluta om tolkning och tillämpning av
respektive sektorsavtal.

Avtalets målsättningar

Avtalets syften är att fastställa rätt till inresa
och   vistelse,  upptagande   av   ekonomisk
förvärvsverksamhet som arbetstagare och etablering
som egenföretagare på de avtalsslutande parternas
territorier. För arbetstagare och egenföretagare
finns också en uttrycklig rätt att stanna kvar på de
avtalsslutande ländernas territorier. Även personer
som inte utövar ekonomisk förvärvsverksamhet ges
rätt till inresa och vistelse på de avtalsslutande
parternas territorier. Samtliga nämnda grupper skall
säkerställas  samma levnads-, anställnings-  och
arbetsvillkor som de egna medborgarna har rätt till.
Vidare uppges ett  syfte  vara att underlätta
tillhandahållandet av tjänster, särskilt vad gäller
kortvarigt tillhandahållande av tjänster, på de
avtalsslutande parternas territorier. Vad gäller
åtgärder för att liberalisera tjänstesektorn skall
avtalet uppfattas som ett första steg. I anslutning
till avtalets slutakt finns en gemensam förklaring
med  budskapet  att de avtalsslutande  parterna
förbinder sig att så snart som möjligt inleda
förhandlingar  om en allmän  liberalisering  av
tillhandahållandet  av  tjänster på grundval av
gemenskapens regelverk.
Avtalet  innehåller  även  artiklar  om  icke-
diskriminering  och  samordning  av  sociala
trygghetssystem.
I artikeln som behandlar övergångsbestämmelser samt
avtalets  framtida  utveckling är det generella
budskapet att öppnandet av arbetsmarknaderna sker
stegvis.

Utskottets överväganden

Utskottet  tillstyrker  att  riksdagen godkänner
avtalet mellan Europeiska gemenskapen  och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
om  fri  rörlighet  för  personer  samt  de i
propositionen föreslagna lagändringarna.

Hemställan

Utskottet hemställer
att  riksdagen  med bifall till proposition
2000/01:55 godkänner avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan
och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för
personer,
samt antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag  om  ändring  i lagen (1946:819) om
upptagande av ed för rättighets tillvaratagande
i utlandet,
3. lag om ändring i passlagen (1978:302),
4. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
5. lag  om  ändring i lagen (1990:515)  om
auktorisation av handelskamrar,
6. lag om ändring  i  lagen  (1995:528) om
revisorer,
7. lag  om  ändring i lagen (1997:238)  om
arbetslöshetsförsäkring,
8. lag om ändring  i  lagen  (1998:531) om
yrkesverksamhet  på  hälso-  och sjukvårdens
område,
9. lag  om  ändring i lagen (1999:678)  om
utstationering av arbetstagare,
10. lag om ändring  i socialförsäkringslagen
(1999:799),
11. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).

Stockholm den 25 januari 2001

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke

I beslutet har deltagit: Viola Furubjelke (s), Göran
Lennmarker (m), Sören Lekberg (s), Berndt Ekholm
(s), Lars Ohly (v), Bertil Persson (m), Carina Hägg
(s), Liselotte Wågö (m), Agneta Brendt (s), Marianne
Jönsson (s), Murad Artin (v), Sten Tolgfors (m),
Marianne Samuelsson (mp), Marianne Andersson (c),
Karl-Göran Biörsmark (fp), Fanny Rizell (kd) och
Rosita Runegrund (kd).


Lagtext
Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 2 och 9-11 §§, 12
kap. 2 § samt 33 kap.
8 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
8 kap.
2 §[1]
-----------------------------------------------------
Till   ledamot   av  Till   ledamot   av
advokatsamfundet   får advokatsamfundet   får
endast den antas som    endast den antas som
1. är svensk medborgare  1. är svensk medborgare
eller  medborgare i en eller  medborgare i en
annan   stat   inom annan   stat   inom
Europeiska unionen eller Europeiska    unionen,
Euro-peiska  ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsom-rådet,     samarbetsområdet eller i
Schweiz,
-----------------------------------------------------
2. har hemvist i Sverige  2. har hemvist i Sverige
eller i en annan stat eller i en annan stat
inom Europeiska unionen inom Europeiska unionen,
eller     Europeiska Europeiska   ekonomiska
ekonomiska         samarbetsområdet eller i
samarbetsområdet,     Schweiz,
-----------------------------------------------------
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för
behörighet till
domarämbete,
4. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig
praktisk och teoretisk utbildning,
5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva
advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall
medge undantag från antagningskraven såvitt gäller
första stycket 1 och 2. Detsamma gäller
antagningskraven enligt första stycket 3 och 4
beträffande den som är auktoriserad som advokat i en
annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.
-----------------------------------------------------
Den som har genomgått en  Den som har genomgått en
utbildning som krävs för utbildning som krävs för
att bli advokat i en stat att bli advokat i en stat
inom Europeiska unionen inom Europeiska unionen,
eller Europeiska ekono- Europeiska   ekonomiska
miska  samarbetsområdet samarbetsområdet eller i
och  som  i  Sverige Schweiz och som i Sverige
genomgått ett prov som genomgått ett prov som
visar  att  han  har visar  att  han  har
tillräckliga kunskaper om tillräckliga kunskaper om
den   svenska  rätts- den        svenska
ordningen,  skall anses rättsordningen,   skall
uppfylla  kraven enligt anses  uppfylla  kraven
första stycket 3 och 4. enligt första stycket 3
Detsamma gäller den som och 4. Detsamma gäller
registrerats enligt 2 a § den  som  registrerats
och som därefter under enligt 2 a § och som
minst  tre år bedrivit därefter under minst tre
faktisk och regelbunden år bedrivit faktisk och
advokatverksamhet    i regelbunden
Sverige,      under advokatverksamhet    i
förutsättning  antingen Sverige,      under
att     verksamheten förutsättning  antingen
huvudsakligen  omfattat att     verksamheten
svensk rätt eller att, om huvudsakligen  omfattat
verksamheten     inte svensk rätt eller att, om
huvudsakligen  omfattat verksamheten     inte
svensk   rätt,   den huvudsakligen  omfattat
registrerade  på  annat svensk rätt, den regi-
sätt   har  förvärvat strerade på annat sätt
tillräckliga  kunskaper har       förvärvat
och erfarenheter för att tillräckliga  kunskaper
antas  till  ledamot i och erfarenheter för att
samfundet.         antas  till  ledamot i
samfundet.
-----------------------------------------------------
Den som har blivit auktoriserad som advokat i
Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med
där gällande bestämmelser och som därefter under
minst tre år på ett tillfredsställande sätt har
tjänstgjort som biträdande jurist på advokatbyrå i
Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första
stycket 3-6.
Den som är försatt i konkurs eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får
inte antas till ledamot. Inte heller får den antas
till ledamot som enligt 3 § lagen (1985:354) om
förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.
är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.
Lagfaren domare i eller befattningshavare vid
domstol eller allmän åklagare eller kronofogde får
inte antas till ledamot; inte heller den som annars
är anställd i en stats eller kommuns tjänst eller
hos någon annan enskild än advokat, om inte
advokatsamfundets styrelse medger undantag.
9 §[2]
-----------------------------------------------------
Vad i rättegångsbalken  Vad i rättegångsbalken
eller i någon annan lag eller i någon annan lag
föreskrivs om advokater föreskrivs om advokater
skall i tillämpliga delar skall i tillämpliga delar
gälla även den som är gälla även den som är
auktoriserad som advokat auktoriserad som advokat
i någon annan stat inom i någon annan stat inom
Europeiska unionen eller Europeiska    unionen,
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet   när samarbetsområdet eller i
denne  är  verksam  i Schweiz  när  denne är
Sverige. Därvid skall han verksam i Sverige. Därvid
använda        den skall  han använda den
yrkesbeteckning    som yrkesbeteckning    som
används i den stat där används i den stat där
han  är  auktoriserad, han  är  auktoriserad,
uttryckt på denna stats uttryckt på denna stats
språk och med hänvisning språk och med hänvisning
till         den till         den
yrkesorganisation som han yrkesorganisation som han
tillhör eller till den tillhör eller till den
domstol vid vilken han domstol vid vilken han
enligt den statens lag enligt den statens lag
får tjänstgöra. Om rätten får tjänstgöra. Om rätten
kräver det, skall den som kräver det, skall den som
uppger  sig  uppfylla uppger  sig  uppfylla
kraven i första meningen kraven i första meningen
förete bevis härför.    förete bevis härför.
-----------------------------------------------------
Första stycket första meningen omfattar bestämmelsen
i 4 § andra stycket om advokatverksamhet i bolag
endast i fråga om den som är skyldig att vara
registrerad enligt 2 a §.
Advokatsamfundets styrelse skall underrätta behörig
myndighet eller organisation i den stat där
advokaten är auktoriserad om beslut i vilket det har
konstaterats att han åsidosatt sina plikter som
advokat.
10 §[3]
-----------------------------------------------------
Den som utan att vara  Den som utan att vara
behörig till det utger behörig till det utger
sig  för  att  vara sig  för  att  vara
auktoriserad som advokat auktoriserad som advokat
i  Sverige eller i en i  Sverige eller i en
annan   stat   inom annan   stat   inom
Europeiska unionen eller Europeiska    unionen,
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet,  döms samarbetsområdet eller i
till böter.        Schweiz, döms till böter.
-----------------------------------------------------
11 §[4]
-----------------------------------------------------
Regeringen      får  Regeringen      får
föreskriva      att föreskriva      att
bestämmelserna  i detta bestämmelserna  i detta
kapitel om registrering kapitel om registrering
av   den   som   är av   den   som   är
auktoriserad som advokat auktoriserad som advokat
i en stat inom Europeiska i en stat inom Europeiska
unionen  också  skall unionen  också  skall
omfatta  den  som  är omfatta  den  som  är
auktoriserad som advokat auktoriserad som advokat
i en stat inom Europeiska i en stat inom Europeiska
ekonomiska         ekonomiska
samarbetsområdet.     samarbetsområdet eller i
Schweiz.
-----------------------------------------------------
12 kap.
2 §[5]
------------------------------------------------------
Såsom ombud får inte brukas annan än den som rätten
med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare
verksamhet finner lämplig att vara ombud i målet.
Ombudet skall behärska svenska språket.
-----------------------------------------------------
Ombud skall ha hemvist i  Ombud skall ha hemvist i
Sverige eller i en annan Sverige, i en annan stat
stat  inom  Europeiska inom      Europeiska
ekonomiska         ekonomiska
samarbetsområdet;  dock samarbetsområdet eller i
får  även annan brukas Schweiz; dock får även
såsom ombud, om rätten annan brukas såsom ombud,
med   hänsyn   till om rätten med hänsyn till
omständigheterna  finner omständigheterna  finner
det lämpligen kunna ske.  det lämpligen kunna ske.
-----------------------------------------------------
Ej må den vara ombud, som är underårig eller i
konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken.
33 kap.
8 §[6]
-----------------------------------------------------
Har  part, som saknar  Har  part, som saknar
hemvist inom riket, inte hemvist inom riket, inte
hos  rätten  uppgivit hos  rätten  uppgivit
ombud, som har hemvist i ombud, som har hemvist i
riket eller i en annan riket, i en annan stat
stat  inom  Europeiska inom      Europeiska
ekonomiska  samarbetsom- ekonomiska
rådet och som äger att samarbetsområdet eller i
för  parten  ta  emot Schweiz och som äger att
delgivning i målet, får för  parten  ta  emot
rätten förelägga honom, delgivning i målet, får
då han första gången för rätten förelägga honom,
talan, att för sig ställa då han första gången för
sådant  ombud och göra talan, att för sig ställa
anmälan därom hos rätten. sådant  ombud och göra
Underlåter han det, får anmälan därom hos rätten.
delgivning med honom ske Underlåter han det, får
genom att handlingen med delgivning med honom ske
posten sänds till honom genom att handlingen med
under hans senaste kända posten sänds till honom
adress.          under hans senaste kända
adress.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 2000:172.
[2]: Senaste lydelse 1999:791.
[3]: Senaste lydelse 1999:791.
[4]: Senaste lydelse 1999:791.
[5]: Senaste lydelse 1992:1511.
[6]: Senaste lydelse 1992:1511.
Förslag till lag om ändring i lagen (1946:819) om
upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i
utlandet
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1946:819) om
upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i
utlandet skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1 §[7]1
Behöver någon få en uppgift bekräftad med ed,
antingen av honom själv eller av någon annan, för
att i utlandet ta till vara sin rätt till arv,
försäkring, pension, skadestånd, underhållsbidrag
eller någon annan rättighet som tillkommer honom,
får sådan ed tas upp av tingsrätt.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första  Vad som sägs i första
stycket gäller också den stycket gäller också den
som  för  att få idka som  för  att få idka
näring  inom Europeiska näring  inom Europeiska
ekonomiska         ekonomiska
samarbetsområdet behöver samarbetsområdet eller i
bekräfta med ed att han Schweiz behöver bekräfta
inte  varit  försatt i med ed att han inte varit
konkurs.          försatt i konkurs.
-----------------------------------------------------

Denna  lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
**FOOTNOTES**
[7]:1 Senaste lydelse 1994:1590.
Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)
Härigenom föreskrivs att 5 § passlagen (1978:302)
skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5 §[8]1
Svensk medborgare får ej resa ut ur riket utan att
medföra giltigt pass. Vad som har sagts nu gäller
dock ej
1. på fartyg mönstrat sjöfolk under tjänstgöring
ombord  på  fartyget  eller  fiskare  under
yrkesutövning,
2.  medlem av besättning på luftfartyg  under
tjänstgöring ombord på luftfartyget, om han har
luftfartscertifikat eller därmed jämförlig handling,
3. den som är medborgare även i annat land än
Sverige och som medför av myndighet i det landet
utfärdad legitimationshandling vilken gäller som
pass,
-----------------------------------------------------
4. den som reser till  4. den som reser till
någon av de stater som någon av de stater som
har  tillträtt  eller har  tillträtt  eller
anslutit   sig   till anslutit   sig   till
konventionen      om konventionen      om
tillämpning      av tillämpning      av
Schengenavtalet av den 14 Schengenavtalet av den 14
juni 1985 eller som har juni 1985 eller som har
slutit avtal om samarbete slutit avtal om samarbete
enligt konventionen med enligt konventionen med
konventionsstaterna,    konventionsstaterna eller
till Schweiz,
-----------------------------------------------------
5. passagerare på fartyg som efter utresan med
återvändande  tur  anlöper  svensk  hamn,  om
passageraren enligt de villkor som gäller för resan
inte tillåts stiga i land i främmande stat och
medför särskilt passerkort för resan.
-----------------------------------------------------
Det ankommer på polisen  Det ankommer på polisen
att       övervaka att       övervaka
efterlevnaden     av efterlevnaden     av
bestämmelserna i första bestämmelserna i första
stycket. Den som enligt stycket. Den som enligt
första  stycket  skall första  stycket  skall
medföra pass vid utresa medföra pass vid utresa
ur riket är skyldig att ur riket är skyldig att
på begäran visa upp sitt på begäran visa upp sitt
pass   för  polisman, pass   för  polisman,
särskilt    förordnad särskilt    förordnad
passkontrollant,      passkontrollant,
tulltjänsteman   eller tulltjänsteman   eller
tjänsteman      vid tjänsteman      vid
Kustbevakningen eller vid Kustbevakningen eller vid
Migrationsverket.     Migrationsverket.
Motsvarande  skyldighet Motsvarande  skyldighet
föreligger  vid  inresa gäller vid inresa från
från en stat som inte har annat land än
tillträtt eller anslutit
sig till konventionen om  1.  en  stat som har
tillämpning av Schengen-  tillträtt eller anslutit
avtalet av den 14 juni sig till konventionen om
1985 och inte heller har tillämpning      av
slutit avtal om samarbete Schengenavtalet av den 14
enligt konventionen med juni 1985,
konventionsstaterna,  om
det        svenska  2.  en  stat som har
medborgarskapet   inte slutit avtal om samarbete
styrks på annat sätt.   enligt konventionen med
konventionsstaterna eller
3. Schweiz.
Skyldigheten att uppvisa
pass vid inresa gäller
endast  om det svenska
medborgarskapet inte kan
styrkas på annat sätt.
-----------------------------------------------------

Denna  lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
**FOOTNOTES**
[8]:1 Senaste lydelse 2000:346.
Förslag till  lag om ändring i utlänningslagen
(1989:529)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 14 § samt 11 kap. 1
och 3 §§ utlänningslagen (1989:529)[9]1 skall ha
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
2 kap.
14 §[10]2
Utöver vad som följer av 4 a § får regeringen
meddela föreskrifter om
uppehållstillstånd för studier eller besök, och
uppehållstillstånd av humanitära skäl.
-----------------------------------------------------
Regeringen  får  också  Regeringen  får  också
meddela föreskrifter om meddela föreskrifter om
att  en  ansökan  om att  en  ansökan  om
uppehållstillstånd  får uppehållstillstånd  får
bifallas om det följer av bifallas om det följer av
en  överenskommelse med en  överenskommelse med
främmande stat, samt att främmande stat, samt att
uppehållstillstånd  får uppehållstillstånd  får
återkallas   för   de återkallas   för   de
utlänningar som omfattas utlänningar som omfattas
av  avtalet  om  ett av  avtalet  om  ett
Europeiskt   ekonomiskt Europeiskt   ekonomiskt
samarbetsområde   (EES) samarbetsområde   (EES)
även i andra fall än de eller  avtalet  mellan
som anges i 11 § första Europeiska  gemenskapen
stycket.          och dess medlemsstater å
ena sidan och Schweiz å
andra  sidan  om  fri
rörlighet  för personer
även i andra fall än de
som anges i 11 § första
stycket.
-----------------------------------------------------
Regeringen skall anmäla föreskrifter om
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 4 a § till
riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre
månader.
11 kap.
1 §[11]3
En utlänning som har ansökt om asyl i Sverige får
avvisas endast om muntlig handläggning har ingått
vid Migrationsverkets  handläggning  av ärendet.
Muntlig handläggning skall även annars företas på
begäran  av  utlänningen,  om  inte  en  sådan
handläggning skulle sakna betydelse för att avgöra
asylärendet.
I  ett asylärende vid Utlänningsnämnden  skall
muntlig handläggning ingå, om detta kan antas vara
till fördel för utredningen eller på annat sätt
bidra  till  ett  snabbt  avgörande.  Muntlig
handläggning  skall  även  annars  företas  på
utlänningens begäran, om det inte står klart att en
sådan handläggning är obehövlig i asylärendet.
-----------------------------------------------------
Utlänningsnämnden skall  Utlänningsnämnden skall
ha muntlig handläggning i ha muntlig handläggning i
ärenden som rör utvisning ärenden som rör utvisning
eller vägran att förnya eller vägran att förnya
ett  uppehållstillstånd ett  uppehållstillstånd
avseende de utlänningar avseende de utlänningar
som omfattas av avtalet som omfattas av avtalet
om   ett   Europeiskt om   ett   Europeiskt
ekonomiskt         ekonomiskt
samarbetsområde  (EES). samarbetsområde   (EES)
Även  ärenden  som rör eller  avtalet  mellan
avvisning  eller vägran Europeiska  gemenskapen
att        bevilja och dess medlemsstater å
uppehållstillstånd skall ena sidan och Schweiz å
handläggas muntligen, om andra  sidan  om  fri
det  begärs  av  en rörlighet för personer.
utlänning som omfattas av Även  ärenden  som rör
avtalet och som ansökt om avvisning  eller vägran
uppehållstillstånd.   I att        bevilja
detta  fall  får  dock uppehållstillstånd skall
muntlig   handläggning handläggas muntligen, om
underlåtas, om den skulle det  begärs  av  en
strida mot den nationella utlänning som omfattas av
säkerhetens intresse.   avtalen och som ansökt om
uppehållstillstånd.   I
detta  fall  får  dock
muntlig   handläggning
underlåtas, om den skulle
strida mot den nationella
säkerhetens intresse.
-----------------------------------------------------
Migrationsverket och Utlänningsnämnden får bestämma
att även andra personer än utlänningen skall höras
vid handläggningen.  Ersättning för inställelsen
lämnas i sådana fall enligt 6 kap. 15 § andra
stycket.
Särskilda bestämmelser om utredning som rör barn
finns i 1 a §.
3 §[12]4
Bestämmelserna  i  20  §  förvaltningslagen om
motivering av beslut gäller även för beslut som
meddelas i ärenden enligt denna lag, om inte något
annat följer av andra eller tredje stycket.
Ett beslut i fråga om uppehållstillstånd skall
alltid innehålla de skäl som ligger till grund för
beslutet.
-----------------------------------------------------
Vid beslut om visering  Vid beslut om visering
eller arbetstillstånd får eller arbetstillstånd får
skälen som ligger till skälen som ligger till
grund   för  beslutet grund   för  beslutet
utelämnas. En utlänning utelämnas. En utlänning
som omfattas av avtalet som omfattas av avtalet
om   ett   Europeiskt om   ett   Europeiskt
ekonomiskt         ekonomiskt
samarbetsområde  (EES), samarbetsområde   (EES)
utan att vara medborgare eller  avtalet  mellan
i ett EES land, har dock Europeiska  gemenskapen
alltid   rätt   till och dess medlemsstater å
motivering av ett beslut ena sidan och Schweiz å
om visering om det går andra  sidan  om  fri
honom emot.        rörlighet för personer,
utan att vara medborgare
i ett EES-land eller i
Schweiz, har dock alltid
rätt till motivering av
ett beslut om visering om
det går honom emot.
-----------------------------------------------------

Denna  lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
**FOOTNOTES**
[9]:1 Lagen omtryckt 1994:515.
[10]:2 Senaste lydelse 1996:1379.
[11]:3 Senaste lydelse 2000:292.
[12]:4 Senaste lydelse 1996:1379.
Förslag till lag om ändring i lagen (1990:515) om
auktorisation av handelskamrar
Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1990:515) om
auktorisation av handelskamrar skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
9 §[13]1
Regeringen  eller den myndighet som regeringen
bestämmer får uppdra åt auktoriserade handelskamrar
att utfärda sådana certifikat och andra dokument för
handelsändamål, som kan  behövas  på  grund av
internationella  överenskommelser eller utländska
föreskrifter om in- eller utförsel av varor.
-----------------------------------------------------
Vad som sägs i första  Vad som sägs i första
stycket  gäller  också stycket  gäller  också
sådana intyg för enskilda sådana intyg för enskilda
personer  om  faktiskt personer  om  faktiskt
utövande  av verksamhet utövande  av verksamhet
som behövs för att få som behövs för att få
idka   näring   inom idka   näring   inom
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet.     samarbetsområdet eller i
Schweiz.
-----------------------------------------------------
Beslut av auktoriserade handelskamrar i ärenden
enligt andra stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.


Denna lag träder i kraft  den dag regeringen
bestämmer.
**FOOTNOTES**
[13]:1 Senaste lydelse 1994:1591.
Förslag till lag om ändring i lagen (1995:528) om
revisorer
Härigenom föreskrivs att 4, 6-8 samt 16 §§ lagen
(1995:528) om revisorer skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4 §
För att bli godkänd revisor skall sökanden
1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,
-----------------------------------------------------
2. vara bosatt i Sverige  2. vara   bosatt   i
eller i en annan stat Sverige, i en annan stat
inom      Europeiska inom      Europeiska
ekonomiska         ekonomiska
samarbetsområdet,     samarbetsområdet eller i
Schweiz,
-----------------------------------------------------
3. varken  vara  i  konkurs,  vara  underkastad
näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken,  vara  förbjuden  att  utöva
rådgivningsverksamhet enligt 3 § lagen (1985:354) om
förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.
eller  vara  underkastad  någon  motsvarande
rådighetsinskränkning i en annan stat,
4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen,
och
5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva
revisionsverksamhet.
6 §
Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § 4
skall anses uppfyllt också av den som
-----------------------------------------------------
1. innehar  ett sådant  1. innehar  ett sådant
utländskt  examensbevis utländskt  examensbevis
som  krävs för att få som  krävs för att få
utföra     lagstadgad utföra     lagstadgad
revision  i  stat inom revision  i  stat inom
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet, och   samarbetsområdet eller i
Schweiz, och
-----------------------------------------------------
2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt
lämplighetsprov.
7 §
Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5
§ skall anses uppfyllt också av den som
-----------------------------------------------------
1. innehar ett sådant  1. innehar ett sådant
utländskt  examensbevis utländskt  examensbevis
som krävs för att utan som krävs för att utan
behörighetsbegränsning få behörighetsbegränsning få
utföra     lagstadgad utföra     lagstadgad
revision  i  stat inom revision  i  stat inom
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet, och   samarbetsområdet eller i
Schweiz, och
-----------------------------------------------------
2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt
lämplighetsprov.
8 §
-----------------------------------------------------
Revisorsnämnden får, om  Revisorsnämnden får, om
det finns särskilda skäl, det finns särskilda skäl,
medge  en  revisor att medge  en  revisor att
under viss tid behålla under viss tid behålla
godkännande     eller godkännande     eller
auktorisation     vid auktorisation     vid
bosättning    utanför bosättning    utanför
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet.     samarbetsområdet  eller
Schweiz.
-----------------------------------------------------

16 §
En revisor får driva revisionsverksamhet endast
såsom enskild näringsidkare eller i handelsbolag
eller aktiebolag som inte utövar annan verksamhet än
sådan som är förenlig med en revisors yrkesutövning.
-----------------------------------------------------
Revisorsnämnden   får  Revisorsnämnden   får
tillåta att en revisor tillåta att en revisor
som är verksam i Sverige som är verksam i Sverige
driver revisionsverksam- driver revisionsverksam-
het i en annan stat inom het i en annan stat inom
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet även om samarbetsområdet eller i
kravet i första stycket Schweiz även om kravet i
inte är uppfyllt.     första stycket inte är
uppfyllt.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den  dag regeringen
bestämmer.
Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring
Härigenom föreskrivs att 48 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
48 §
-----------------------------------------------------
Till   personer  som  Till   personer  som
uppfyller villkoren för uppfyller villkoren för
rätt att med bibehållen rätt att med bibehållen
ersättning söka arbete i ersättning söka arbete i
något  annat EU- eller något  annat EU- eller
EES-land     utfärdar EES-land eller i Schweiz
Arbetsmarknadsstyrelsen  utfärdar
intyg som visar rätten Arbetsmarknadsstyrelsen
till ersättning.      intyg som visar rätten
till ersättning.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
Förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5 kap.
7 §
Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och
sjukvården skall återkallas om den legitimerade
1. varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke
eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att
utöva yrket,
2.  på grund av sjukdom eller någon liknande
omständighet   inte   kan   utöva   yrket
tillfredsställande,
3. begär att legitimationen skall återkallas och
det inte finns hinder mot återkallelse från allmän
synpunkt, eller
4. ålagts prövotid enligt 6 § första stycket och
under  prövotiden på nytt varit oskicklig  vid
utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig
olämplig att utöva yrket.
Om det finns  särskilda skäl får återkallelse
underlåtas i fall som avses i första stycket 4,
varvid  föreskrift  om  prövotid  kan  meddelas
ytterligare en gång.
-----------------------------------------------------
Har  någon som blivit  Har  någon som blivit
auktoriserad i ett annat auktoriserad i en annan
land  inom  Europeiska stat  inom  Europeiska
ekonomiska  samarbetsom- ekonomiska
rådet (EES) fått legi- samarbetsområdet  (EES)
timation inom hälso- och eller  i  Schweiz fått
sjukvården och återkallas legitimation inom hälso-
den   auktorisationen, och sjukvården och åter-
skall även legitimationen kallas        den
återkallas.        auktorisationen,  skall
även    legitimationen
återkallas.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den  dag regeringen
bestämmer.
Förslag till lag om ändring i lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare
Härigenom föreskrivs att 1, 8 och 9 §§ samt
rubriken närmast före 8 § lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
1 §
Denna  lag gäller när en arbetsgivare som är
etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar
arbetstagare  här  i landet i samband med att
arbetsgivaren  tillhandahåller  tjänster  över
gränserna.
-----------------------------------------------------
Dessutom finns i 8 §  Dessutom finns i 8 §
bestämmelser      om bestämmelser      om
arbetsgivare som har sitt arbetsgivare som har sitt
hemvist  eller  säte i hemvist  eller  säte i
Sverige och utstationerar Sverige och utstationerar
arbetstagare  till  ett arbetstagare  till  ett
annat  medlemsland inom annat  medlemsland inom
Europeiska   ekonomiska Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet (EES).  samarbetsområdet  (EES)
eller Schweiz.
-----------------------------------------------------
Utstationeringar till
andra länder inom EES
Utstationeringar till
andra länder inom EES
eller Schweiz
-----------------------------------------------------
8 §
-----------------------------------------------------
När  arbetsgivare  med  När  arbetsgivare  med
hemvist  eller  säte i hemvist  eller  säte i
Sverige   utstationerar Sverige   utstationerar
arbetstagare till annat arbetstagare till annat
land  inom  EES, skall land  inom  EES  eller
arbetsgivaren tillämpa de Schweiz,      skall
nationella  bestämmelser arbetsgivaren tillämpa de
varigenom  det  landet nationella  bestämmelser
genomfört         varigenom  det  landet
Europaparlamentets  och genomfört
rådets direktiv 96/71/EG Europaparlamentets  och
av den 16 december 1996 rådets direktiv 96/71/EG
om  utstationering  av av den 16 december 1996
arbetstagare  i samband om  utstationering  av
med tillhandahållande av arbetstagare  i samband
tjänster.         med tillhandahållande av
tjänster.
-----------------------------------------------------
Första stycket hindrar inte att arbetsgivaren
tillämpar bestämmelser eller villkor som är
förmånligare för arbetstagaren.
9 §[14]1
Arbetsmiljöverket skall vara förbindelsekontor och
tillhandahålla  information  om  de arbets- och
anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en
utstationering i Sverige.
För information om kollektivavtal som kan komma att
bli tillämpliga skall Arbetsmiljöverket hänvisa till
berörda kollektivavtalsparter.
-----------------------------------------------------
Arbetsmiljöverket skall  Arbetsmiljöverket skall
även   samarbeta  med även   samarbeta  med
motsvarande        motsvarande
förbindelsekontor i andra förbindelsekontor i andra
länder inom EES.      länder inom EES och i
Schweiz.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den  dag regeringen
bestämmer.
**FOOTNOTES**
[14]:1 Lydelse enligt SFS 2000:772.
Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen
(1999:799)
Härigenom  föreskrivs  att  4  kap.  1  §
socialförsäkringslagen (1999:799) skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
För tid då en försäkrad  För tid då en försäkrad
vistas i ett land som inte vistas i ett land
inte ingår i Europeiska som ingår i Europeiska
ekonomiska      sam- ekonomiska      sam-
arbetsområdet (EES) får arbetsområdet (EES) eller
förmåner som grundas på i Schweiz får förmåner
bosättning utges endast i som grundas på bosättning
de fall som avses i 2 och utges endast i de fall
3 §§.           som avses i 2 och 3 §§.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.
Förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1999:1395)
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § och rubriken
närmast före 1 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395)
skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
Medborgare i annat
EU/EES-land
Medborgare i annat
EU/EES-land eller Schweiz
-----------------------------------------------------
1 kap.
4 §
-----------------------------------------------------
Utländska medborgare som  Utländska medborgare som
på grund av anställning på grund av anställning
eller  etablering  som eller  etablering  som
egenföretagare  här  i egenföretagare  här  i
landet   kan  härleda landet   kan  härleda
rättigheter  från  EG- rättigheter i fråga om
rätten eller avtalet om sociala förmåner från
Europeiska   ekonomiska
samarbetsområdet (EES) i  1. EG-rätten,
fråga om sociala förmåner
skall när det gäller rätt  2. avtalet om Europeiska
till  studiestöd enligt ekonomiska
denna lag jämställas med samarbetsområdet  (EES),
svenska medborgare under eller
de förutsättningar  som
anges i föreskrifter av  3.   avtalet  mellan
regeringen  eller  den Europeiska  ge-menskapen
myndighet som regeringen och dess medlemsstater å
bestämmer.    Detsamma ena sidan, och Schweiz å
gäller make, sambo och andra  sidan  om  fri
barn   till   sådana rörlighet för personer,
utländska medborgare.
skall  när det gäller
rätt  till  studiestöd
enligt   denna   lag
jämställas med  svenska
medborgare  under  de
förutsättningar som anges
i   föreskrifter   av
regeringen  eller  den
myndighet som regeringen
bestämmer.    Detsamma
gäller make sambo  och
barn   samt   andra
familjemedlemmar   till
sådana     utländska
medborgare.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.