Utrikesutskottets betänkande
2000/01:UU05

Svenskt medlemskap i Interamerikanska investeringsbolaget


Innehåll

2000/01

UU5

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens
proposition  2000/01:39  Svenskt  medlemskap  i
Interamerikanska  investeringsbolaget.  Regeringen
föreslår dels att Sverige ansluter sig till avtalet
om    upprättande    av    Interamerikanska
investeringsbolaget, dels att lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall även skall
omfatta   Interamerikanska  investeringsbolagets
styrelseledamöter och tjänstemän.
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens
förslag.
Lagförslaget  har  fogats till betänkandet som
bilaga.

Propositionen

Regeringen yrkar i proposition 2000/01:39 Svenskt
medlemskap i Interamerikanska investeringsbolaget
1. att riksdagen godkänner avtalet om Sveriges
anslutning  till  avtalet  om  upprättande  av
Interamerikanska investeringsbolaget (IIC),
2. att riksdagen antar regeringens förslag till lag
om ändring i
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

Utskottet

Propositionen

Sverige  lämnade  in  en  medlemsansökan  till
Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) i maj
1998.  Kostnaderna  för  ett eventuellt svenskt
medlemskap godkändes av riksdagen den 10 december
1998 (prop. 1998/99:1 utg.omr. 7, bet. 1998/99:UU2,
rskr. 1998/99:73).
Regeringen framhåller i propositionen att efter
förhandlingar mellan representanter för den svenska
regeringen och medlemsländerna i IIC har enighet
nåtts  om villkoren för Sveriges medlemskap  i
organisationen. Villkoren redovisas i propositionens
bilaga 1.
Vidare  framhåller  regeringen  att  Sverige
skriftligen  skall  bekräfta  sitt medlemskap i
organisationen till de överenskomna villkoren under
förutsättning  att riksdagen godkänner  Sveriges
anslutning till avtalet av den 19 november 1984 om
upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget
och de nödvändiga lagändringarna som följer av
anslutningen. Avtalet redovisas i propositionens
bilaga 2.
Verksamheten     inom     Interamerikanska
investeringsaktiebolaget (IIC) inleddes 1989 i syfte
att  främja  den  ekonomiska  utvecklingen  i
Latinamerika och i Karibien, bl.a. genom lån och
investeringar i privata företag. Målgruppen är små
och medelstora företag som har svårt att erhålla
kaptialförsörjning  på  den  öppna  marknaden.
Verksamheten kompletterar därvid Interamerikanska
utvecklingsbankens  (IDB)  verksamhet,  vilken
huvudsakligen inriktas på statliga investeringar och
i   begränsad  utsträckning  större  privata
investeringar.
Regeringen konstaterar i propositionen att år 1995
beslutade bolagets styrelse att aktivt söka utvidga
medlemskretsen med de medlemsländer i IDB, däribland
Sverige, som hittills stått utanför IIC.
Vad gäller avtalets innehåll noterar regeringen att
i artikel VII anges de principer för immunitet och
privilegier, som varje medlemsland är skyldigt att
införa på sitt territorium för att IIC skall kunna
utföra sin verksamhet. IIC skall vara en juridisk
person. Dess egendom, tillgångar och arkiv skall
vara okränkbara och skyddade mot husrannsakan och
annan undersökning, förfogande, konfiskering och
expropriation eller annan form av beslag eller
utmätning. Tjänstemän i IIC skall åtnjuta immunitet
mot rättsliga förfaranden som grundas på handlingar
de utfört  i  tjänsten och de privilegier som
stipuleras i avtalet.
Sveriges medlemskap i IIC träder i kraft så snart
bolagets styrelse godkänt villkoren för medlemskapet
och den svenska regeringen bekräftat medlemskapet i
IIC  under förutsättning att riksdagen  godkänt
Sveriges anslutning till avtalet och de nödvändiga
lagändringarna.
Vidare framhåller regeringen i propositionen att
Sverige som medlem i IIC kommer att ingå i samma
valgrupp som Danmark, Norge och Finland. Danmark är
sedan tidigare medlem i IIC, medan Norge och Finland
blir medlemmar samtidigt som Sverige.
Regeringen föreslår i propositionens yrkande 1 att
riksdagen godkänner avtalet om Sveriges anslutning
till avtalet om upprättande av Interamerikanska
investeringsbolaget.
Regeringen  framhåller  att  för  att avtalets
bestämmelser  skall  bli gällande inför svenska
myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.
Frågan  om  immunitet  och  privilegier  för
internationella organ och personer med anknytning
till sådan organ regleras i lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 §
åtnjuter vissa i en bilaga till lagen angivna organ
och personer med anknytning till sådana  organ
immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i
stadga eller i avtal som är i kraft i förhållande
till Sverige. Regeringen menar att bilagan bör
kompletteras så att den också omfattar IIC och
ledamöterna  i  dess  styrelse  samt  bolagets
tjänstemän.
I propositionens yrkande 2 föreslår regeringen
därför att lagen (1997:661) om  immunitet  och
privilegier  i  vissa  fall även skall omfatta
Interamerikanska investeringsbolaget och ledamöterna
i dess styrelse samt bolagets tjänstemän. Regeringen
föreslår att den föreslagna lagändringen träder i
kraft den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Utskottet finner att regeringens motiv för ett
svenskt   medlemskap   i   Interamerikanska
investeringsbolaget är väl grundade och tillstyrker
regeringens förslag om ett riksdagens godkännande av
Sveriges anslutningsavtal till IIC.
Vidare föreslår regeringen att lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall även skall
omfatta IIC liksom dess styrelse och tjänstemän i
enlighet  med  vad  som  gäller  för  andra
internationella organisationer av liknande karaktär.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag även i
denna del.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.   beträffande   godkännande   av
anslutningsavtal
att riksdagen med bifall till proposition 2000/01:39 yrkande
1 godkänner avtalet om Sveriges anslutning till
avtalet  om  upprättande av Interamerikanska
investeringsbolaget (IIC),
2. beträffande immunitet och privilegier
att riksdagen med bifall till proposition 2000/01:39 yrkande
2 antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall.
Stockholm den 23 november 2000

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke


I beslutet har deltagit: Viola Furubjelke (s), Göran
Lennmarker (m), Sören Lekberg (s), Berndt Ekholm
(s), Holger Gustafsson (kd), Bertil Persson (m),
Carina Hägg (s), Liselotte Wågö (m), Agneta Brendt
(s), Marianne Jönsson (s), Murad Artin (v), Jan Erik
Ågren (kd), Sten Tolgfors (m), Marianne Samuelsson
(mp),  Marianne  Andersson  (c)  och Karl-Göran
Biörsmark (fp).
Förslag till lag om ändring i lagen
(1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall
Härigenom  föreskrivs  att  bilagan till  lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall[1] skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bilaga[2]

--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Immunitet  och/eller privilegier Tillämplig
gäller för följande         internationell
överenskommelse
----------------------------------------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------------------
Internationella Fysiska
organ      personer
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------------------------------
62.       Ledamöter    i Avtalet den 19
Interamerikanska bolagets styrelse november  1984
investeringsbolagetoch personer med om upprättande
(IIC)      tjänst    hos av
bolaget      Interamerikanska
investeringsbolaget
(IIC)

----------------------------------------------------
____________
Denna  lag träder i kraft den dag regeringen
bestämmer.


**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1994:717.
[2]: Senaste lydelse 1999:5.