Utrikesutskottets betänkande
2000/01:UU03

Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden


Innehåll

2000/01

UU3

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i detta betänkande regeringens
framställning i proposition 2000/01:9 Exportkontroll
m.m. av produkter med dubbla användningsområden om
förslag till ny lag om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. I
konsekvens härmed avstyrker utskottet regeringens
förslag i proposition 1999/2000:124 yrkande 35 om
lag om ändring i lagen (1998:397) om strategiska
produkter.
Utskottet tillstyrker även propositionens 2000/01:9
övriga lagförslag.
Samtliga nya lagar träder i kraft den 1 januari
2001.
I betänkandet behandlar utskottet även tre motioner
som väckts med anledning av proposition 2000/01:9.
Samtliga motioner besvaras eller avstyrks.

Till betänkandet är fogat två reservationer och ett
särskilt yttrande.

Propositionerna

2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med
dubbla användningsområden

Regeringen  föreslår  i  proposition  2000/01:9
Exportkontroll  m.m.  av produkter  med  dubbla
användningsområden att riksdagen antar regeringens
förslag till
1. lag  om  kontroll  av  produkter med dubbla
användningsområden och av   tekniskt bistånd,
2.
3. lag  om  ändring  i  lagen  (1988:205)  om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut,
4.
5. lag  om  ändring  i  lagen  (1992:1300)  om
krigsmateriel,
6.
7. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat
land inom Europeiska unionen,
8.
9. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
10.
11. lag om ändring i lagen (2000:000) om straff för
smuggling.
12.
1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m.

Regeringen föreslår i proposition
1999/2000:124 yrkande 35 att
riksdagen antar regeringens förslag
till lag om ändring i lagen
(1998:397) om strategiska
produkter.

Motionerna

2000/01:U1 av Lars Ohly m.fl. (v) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förslag
till lag om kontroll av produkter  med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd, att
tillståndsgivningen när det gäller införsel i landet
av vissa kemiska och biologiska produkter bevaras.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att Sverige inte skall ansluta sig till
gemenskapens generella exporttillstånd nr EU 001.
3. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förslag
till lag om kontroll av produkter  med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd, att
regeringen får möjlighet att ingripa i ärenden som
är av principiell betydelse eller av särskild vikt.
2000/01:U2 av Marianne Andersson och Agne Hansson
(c) vari föreslås att riksdagen fattar följande
beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i
alla forum som inbegriper  förhandlingar  kring
internationella regelverk som berör kryptering och
export av kryptoprodukter bör agera för att det
faktum   att   en   produkt   innehåller
krypteringsfunktioner inte ensamt skall kunna utgöra
grund för klassificering som strategisk produkt.

2000/01:U3 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionens kapitel 3 anförs om
riskerna med den militära utvecklingen i EU och att,
till följd av denna utveckling, Sveriges möjligheter
att självt besluta i utrikes- och säkerhetspolitiska
frågor och om vilka länder och produkter som skall
omfattas av exportkontroll minskar.
2. Riksdagen begär att regeringen redovisar för
riksdagen hur exportkontrollen av produkter med
dubbla användningsområden fungerar.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionens kapitel 5.1 och 5.2
anförs om att den nya förordningen faktiskt innebär
begränsningar av medlemsländernas beslutanderätt.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionens kapitel 6.1 anförs om att
en bestämmelse med krav på tillstånd till införsel
av  biologiska produkter och  kemikalier  skall
införas.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionens kapitel 6.2 anförs om att
bestämmelsen om tillståndskrav för tillhandahållande
av produkter med dubbla användningsområden inte
skall avskaffas.

Utskottet

Propositionernas huvudsakliga innehåll

Proposition 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av
produkter med dubbla användningsområden

I propositionen föreslås en ny lag om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och  av
tekniskt bistånd, som skall ersätta lagen (1998:397)
om strategiska produkter.
Produkter med dubbla användningsområden är sådana
produkter som har en etablerad civil användning men
som också kan användas för militärt bruk. De har
hittills i Sverige kallats strategiska produkter.
Den  svenska exportkontrollen  när  det  gäller
produkter med dubbla användningsområden regleras av
rådets förordning (EG) nr 3381/94 om upprättandet av
en gemenskaps-
ordning för kontroll av export av varor med dubbla
användningsområden och av  lagen om strategiska
produkter.
På området för exportkontroll  antogs  en  ny
förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en
gemenskapsordning  för kontroll  av  export  av
produkter och teknik med dubbla användningsområden
av rådet den 22 juni 2000. Den nya förordningen
trädde i kraft den  28 september 2000. Vidare
beslutade rådet den 22 juni 2000 om en gemensam
åtgärd 2000/401/GUSP om kontroll av tekniskt bistånd
som står i samband  med  viss  slags  militär
slutanvändning.
Den nya förordningen innebär att utrymmet för och
behovet av nationell särreglering minskar. Detta för
i sin tur med sig omfattande ändringar i den svenska
lagstiftningen på området. Den gemensamma åtgärden
avser kontroll som inte återfinns i det nuvarande
svenska regelverket. I propositionen föreslås att
den nu gällande lagen om strategiska produkter
ersätts med en helt ny lag.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari
2001, då lagen (1998:397) om strategiska produkter
skall upphöra att gälla.

Ärendet och dess beredning

Europeiska gemenskapernas kommission lade den 15 maj
1998 fram  ett  förslag till en ny förordning
beträffande exportkontroll av varor och teknik med
dubbla användningsområden. Förslaget lämnades i juni
samma år till en rådsarbetsgrupp. Efter granskning
och behandling av förslaget antog rådet sedan, den
22 juni 2000, en ny förordning (EG) nr 1334/2000 om
upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av
export  av produkter  och  teknik  med  dubbla
användningsområden.
I rådsarbetsgruppen behandlades också förslag till
rådets gemensamma åtgärd om kontroll av tekniskt
bistånd som står i samband med vissa slags militär
slutanvändning. Rådet beslutade den 22 juni 2000
även om en gemensam åtgärd 2000/401/GUSP om kontroll
av tekniskt bistånd som står i samband med viss
slags militär slutanvändning.
Inom  Utrikesdepartementet  har  utarbetats  en
promemoria, Produkter med dubbla användningsområden,
som har remissbehandlats av flera instanser.
Regeringen beslutade den 7 september 2000 att
inhämta Lagrådets yttrande över propositionens fem
första lagförslag. Lagrådet har i huvudsak godtagit
förslagen men har också föreslagit vissa ändringar,
väsentligen rörande utformningen av bestämmelserna
om  straff m.m. Regeringen har följt Lagrådets
förslag,  förutom  såvitt avser bestämmelser om
förverkande.

Exportkontroll av strategiska produkter

EG-rätten

Produkter med dubbla användningsområden omfattas av
EG-rättens regler om varors fria rörlighet enligt
artiklarna 28 och 29 (f.d. artiklarna 30 och 34) i
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
(EG-fördraget). Vidare omfattas sådana produkter av
den gemensamma handelspolitiken enligt artikel 133
(f.d. artikel 113) i EG-fördraget.
En för Europeiska gemenskapen (EG) gemensam ordning
för kontroll av export av dessa produkter antogs med
stöd av artikel 113 i EG-fördraget i dess lydelse
före Amsterdamfördraget den 19 december 1994 genom
förordning (EG) nr 3381/94 om upprättande av en
gemenskapsordning för kontroll av export av varor
med dubbla användningsområden. Förordningen trädde i
kraft den 1 januari 1995 och började tillämpas den 1
juli 1995.
Rådets förordning (EG) nr 3381/94 syftar till fri
rörlighet   för   produkter   med   dubbla
användningsområden inom EG  samt  exportkontroll
gentemot tredje land.
Förordningen innebär i huvudsak att tillstånd krävs
till  export  av  sådana  produkter  som finns
förtecknade  i  bilaga  I  till  rådets beslut
94/942/GUSP  av  den 19 december 1994 om  den
gemensamma åtgärden för kontroll av export av varor
med dubbla användningsområden. Detta beslut har
antagits av rådet inom ramen för den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) på grundval
av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen
(Unionsfördraget), i fortsättningen benämnt GUSP-
beslutet.

Den svenska lagstiftningen

Sverige har sedan lång tid tillbaka lagstiftning som
reglerar utförsel av såväl krigsmateriel som varor
och  teknik med dubbla användningsområden (s.k.
strategiska produkter), dvs. produkter som har en
etablerad civil användning men som  också  kan
användas för militärt ändamål. Sedan år 1918 finns
ett generellt förbud mot utförsel av krigsmateriel.
Förbudet finns numera i  lagen  (1992:1300) om
krigsmateriel.
Regler om utförsel, dvs. export till tredje land
och överföringar inom EG, av varor och teknik med
dubbla användningsområden finns i lagen (1998:397)
om strategiska produkter och förordningen (1998:400)
om strategiska produkter (ändrad senast den 13 april
2000).
Frågor om tillstånd till utförsel av produkter med
dubbla användningsområden prövas i första hand av
Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

En ny EG-förordning

I artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 3381/94
föreskrivs att kommissionen vartannat år skall lägga
fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om
tillämpningen av förordningen.
I en rapport i maj 1998 till Europaparlamentet och
rådet  om  tillämpningen  av  förordningen  om
upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av
export av  varor med dubbla användningsområden,
uppgav kommissionen att den nuvarande gemensamma
exportkontrollordningen  inte  fungerade  på ett
tillfredsställande sätt. Kommissionen menade därför
att den nuvarande ordningen måste förenklas och
stärkas för att se till att Europa får en effektiv
och hanterbar exportkontrollordning,  som stöder
politiken för icke-spridning utan att snedvrida
konkurrensen mellan europeiska exportörer.

Rättslig grund

I likhet med rådets förordning (EG) nr 3381/94 är
den rättsliga grunden för den nya förordningen
artikel 133 i EG-fördraget.
Enligt  den tidigare gällande ordningen skulle
frågan om vilka  produkter  som  omfattades av
exportkontrollen beslutas inom ramen för  GUSP.
Enligt artikel 11 i den nya förordningen skall
produktförteckningarna beslutas inom  ramen  för
första pelaren med stöd av artikel 133 i EG-
fördraget.

Generellt gemenskapstillstånd

Enligt artikel 6 i den nya förordningen införs ett
generellt gemenskapstillstånd till export av vissa
produkter  till vissa tredje länder som  finns
uppräknade i bilaga II till förordningen. Det nya
gemenskapstillståndet syftar till att omsätta den
faktiska   samstämmighet  som  råder  mellan
medlemsstaterna beträffande export till vissa länder
till ett harmoniserat gemenskapstillstånd. Förslaget
är också ett steg mot en ökad harmonisering av
medlemsstaternas  exportpolitik av produkter med
dubbla  användningsområden.  Det  medför  också
förenklingar för de exporterande företagen.

Generalklausulen

Artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 3381/94
innehöll  en  generalklausul  med direktverkande
bestämmelser om krav på tillstånd till export av
produkter med dubbla användningsområden som inte
omfattas av GUSP-beslutet, om dessa var eller kunde
vara  avsedda  för  hantering  i  samband  med
massförstörelsevapen samt missiler till dessa.
Tillståndskravet för sådana produkter behålls i den
nya förordningen och återfinns i artikel 4.1.

Tillstånd i övrigt

Enligt artikel 5 i den nya förordningen kan en
medlemsstat förbjuda export av produkter som annars
är  tillåten  eller  göra  en  sådan  export
tillståndspliktig på grund av skäl som rör nationell
säkerhet  eller  med  hänsyn  till  mänskliga
rättigheter. Detta är en nyhet jämfört med rådets
förordning (EG) nr 3381/94.

En gemensam åtgärd om kontroll av tekniskt bistånd

Den rättsliga grunden för den gemensamma åtgärden är
artikel 14 i Unionsfördraget och den har sålunda
antagits inom ramen för den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken  inom  den andra pelaren. De
tjänster som den gemensamma åtgärden omfattar faller
utanför  den  rättsliga grunden  för  den  nya
förordningen, artikel 133 i EG-fördraget. EG saknade
kompetens att inom den första pelaren reglera de
tjänster som den gemensamma åtgärden omfattar.
Artikel 5 innehåller medlemsstaternas egentliga
åtaganden  enligt  den  gemensamma  åtgärden.
Utformningen  av  artikel  5  innebär  att
medlemsstaterna inte har åtagit sig att införa
bestämmelser som genomför den gemensamma åtgärden
utan enbart att lägga fram sådana förslag. För
svensk del tillgodoses därför behovet av riksdagens
medverkan i lagstiftningsarbetet  till följd av
bestämmelserna i 10 kap. regeringsformen.

Proposition 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m.

Förslaget till ny smugglingslagstiftning innebär
redaktionella följdändringar i lagen (1998:397) om
strategiska produkter.

Motionerna

I  kommittémotion  2000/01:U1  (v) betonas  att
Vänsterpartiet  ställer  sig tveksamt  till  de
förändringar som föreslås i proposition 2000/01:9
angående införseln av s.k. dual use-produkter i
Sverige. Det påpekas i motionen att en del av
regeringens  argumentation  för  avskaffandet av
införselbestämmelserna består i svårigheterna att
kontrollera införseln av s.k. dual use-produkter.
Vänsterpartiet menar dock  att  med  de  ökade
befogenheter som regeringen föreslår beträffande
Tullverkets möjligheter att bekämpa smuggling borde
de svårigheter som anges i proposition 2000/01:9
logiskt sett vara undanröjda. Riksdagen bör begära
förslag från regeringen om ändring i denna del i
Förslag  till  lag  om  produkter  med  dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd (yrkande
1).
I yrkande 2 hävdas att Sverige inte bör ansluta sig
till EG:s exporttillstånd nr EU001 i den del som ger
ett generellt tillstånd för export av s.k. dual use-
produkter till länder utanför EU. Man bör avstå från
alltför vittgående generella löften i så känsliga
frågor som krigsmaterielexport och export av s.k.
dual use-produkter.
Vidare  framhåller Vänsterpartiet att 4 § i
förslaget till lagtext angående tillståndsgivning
innebär att en myndighet själv kan avgöra om ett
ärende är av principiell betydelse eller av särskild
vikt och därför skall överlämnas till regeringen för
prövning. Formuleringen medför att regeringen både
berövas  och  undgår  ansvar  för  myndigheters
handläggning och att den svenska riksdagen inte kan
behandla ärenden som den anser viktiga. Riksdagen
bör därför begära förslag om ändring i denna del av
nämnda paragraf (yrkande 3).
I  motion  2000/01:U2  (c)  understryks  att
Centerpartiet anser att proposition 2000/01:9 är en
föredömlig implementering av EG-rätten och att man
inte har några invändningar. Regeringen uppmanas
dock att verka för  en liberal tillämpning av
regelverket  som  berör  produkter  med  dubbla
användningsområden, såsom avancerad kryptoteknik.
Svårigheterna att kontrollera produkter som i dag
finns på en massmarknad eller är lätt tillgängliga
på en öppen marknad inom landet borde därför få till
följd att dessa  produkter  helt undantas från
exportkontroll. Kontrollen bör i stället reserveras
för produkter som inte tillhandahålls fritt på en
intern marknad. Med den snabbt ökande användningen
av kryptering i vardagssituationer är det olämpligt
att  det  faktum  att  en  produkt  innehåller
krypteringsfunktioner  ensamt skall kunna utgöra
grund för klassificering som strategisk produkt.

I  kommittémotion  2000/01:U3  (mp)  uttrycker
Miljöpartiet   grundläggande   kritik   mot
centraliseringen  inom  EU  och konstaterar att
utvecklingen inom den andra pelaren, EU:s gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), har lett till
att ländernas vetorätt har försvagats samtidigt som
EU nu skapar ett gemensamt utrikesdepartement och en
gemensam EU-utrikesminister. Miljöpartiet betonar
att kopplingen mellan VEU och EU innebär att EU:s
ministerråd kan besluta om militära aktioner och att
besluten vid toppmötet i Helsingfors leder till att
EU kan agera självständigt utanför EU:s gränser. Det
finns även planer på samarbete för att främja
vapenexport utanför EU. Vidare påpekas att EG-
domstolen  har  fastställt  att gemenskapen har
exklusiv behörighet i fråga om exportkontroll av
produkter med dubbla användningsområden och att
produktförteckningarna som är bilagda förordningen
skall uppdateras av rådet. Sveriges möjligheter att
självt besluta om vilka produkter och länder som
skall omfattas av  exportkontroll skulle därmed
successivt minska. I yrkande 1 begärs att riksdagen
skall påtala de risker den beskrivna utvecklingen
innebär för Sveriges möjligheter att besluta i
utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.
Miljöpartiet betonar vikten av att följa upp vad
den nya lagstiftningen innebär för kontrollen av
produkter med dubbla användningsområden. Regeringen
bör ges i uppdrag att regelbundet redovisa hur
exportkontrollen fungerar i det avseendet (yrkande
2).
Artikel 5 i den nya förordningen ger en medlemsstat
möjlighet att förbjuda eller kräva tillstånd till
export av produkter med dubbla användningsområden
som inte finns upptagna i bilaga I av förordningen,
av skäl som rör nationell säkerhet eller av hänsyn
till  mänskliga  rättigheter.  Detta  innebär
inskränkningar av medlemsländernas beslutanderätt
jämfört med motsvarande artikel i rådets förordning
(EG)  nr  3381/94  som  inte  innehöll  några
begränsningar i detta avseende. På liknande sätt
innebär  artikel  21,  enligt motionärerna,  en
begränsning av medlemsstaternas möjlighet att föra
en egen utrikespolitik (yrkande 3).
Den föreslagna lagstiftningen innehåller även en ny
bestämmelse  (artikel  4.5)  enligt  vilken  en
medlemsstat  får  anta  eller behålla nationell
lagstiftning om tillståndskrav  för  export  av
produkter  med dubbla användningsområden utanför
bilaga I i förordningen, om exportören har anledning
att misstänka att produkterna är eller kan vara
avsedda för någon av de användningar som anges i
artikel 4.1 i förordningen. I den nuvarande lagen om
strategiska produkter finns inte någon motsvarande
bestämmelse. Miljöpartiet anser  att  Sverige i
största möjliga utsträckning skall behålla och/eller
införa bestämmelser som ökar möjligheterna  att
begränsa  exporten  av  produkter  med  dubbla
användningsområden (yrkande 4) och därmed förhindra
att Sverige bidrar till upprustning.
Miljöpartiet tar även upp förslaget i proposition
2000/01:9 att bestämmelsen om krav på tillstånd för
tillhandahållande av strategiska produkter, 12 §
lagen om strategiska  produkter,  bör avskaffas
eftersom  dess efterlevnad är mycket svår  att
kontrollera.  Miljöpartiet  anser  dock,  liksom
remissinstansen Säkerhetspolisen, att det inte kan
uteslutas att bestämmelsen har en preventiv effekt
och att den därför bör finnas kvar. Motionärerna
anser mot bakgrund härav att bestämmelsen inte skall
avskaffas (yrkande 5).

Utskottets överväganden

Lag om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd, lagen om
strategiska produkter m.m.

Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni
2000 om upprättande av en gemenskapsordning för
kontroll av export av produkter och teknik är i
kraft sedan den 28 september 2000. Det här aktuella
lagförslaget innehåller kompletterande bestämmelser
till denna förordning.

Införsel av vissa kemiska och biologiska produkter
m.m.

I motion 2000/01:U1 (v) kräver Vänsterpartiet att
tillståndsgivningen när det gäller införsel i landet
av vissa kemiska och biologiska produkter skall
behållas  (yrkande  1). Miljöpartiets motion U3
yrkande 4 har liknande innebörd och betonar att
Sverige bör behålla och/eller införa bestämmelser
som ökar möjligheterna att begränsa exporten av
produkter med dubbla användningsområden och därmed
förhindra att Sverige bidrar till upprustning. I
Vänsterpartiets  motion  framhålls  även  att
regeringens förslag till lagtext § 4 bör ändras så
att regeringen får möjlighet att ingripa i ärenden
av principiell betydelse eller av särskild vikt
(yrkande 3).
FN:s konvention om kemiska vapen undertecknades av
Sverige den 13 januari 1993 och trädde i kraft den
29 april 1997. Konventionen förbjuder allt innehav
samt all utveckling, produktion och användning av
kemiska vapen och föreskriver att existerande lager
av kemiska vapen skall förstöras. Anslutna stater är
skyldiga att utöva kontroll också över kemiska
utgångsämnen som inte utgör vapen och att verifiera
efterlevnaden  av  konventionen.  Samtliga  EU:s
medlemsstater är anslutna till konventionen.
FN-konventionens  reglering  av  frågor rörande
kemiska vapen samt dess verifikationsbestämmelser
har  omsatts  i och kompletterats  med  svensk
lagstiftning. Således  infördes (1994) bl.a. en
bestämmelse  rörande  införsel  av  biologiska
produkter och kemikalier enligt lista 2 i FN:s
konvention om kemiska vapen. Enligt 13 § lagen om
strategiska produkter får sådana produkter inte
föras in i landet utan tillstånd.
Utförsel av produkter med dubbla användningsområden
regleras i sin helhet av rådets i detta ärende
aktuella förordning (EG) nr 1334/2000. Den nya
förordningen  föreskriver  tillståndskrav  vid
överföringar mellan medlemsstater bara för sådana
produkter med dubbla användningsområden som finns
förtecknade i bilaga IV. Enligt artikel 28 i EG-
fördraget är importrestriktioner i övrigt förbjudna
mellan medlemsstaterna.
Enligt proposition 2000/01:9 behöver den svenska
bestämmelsen om införseltillstånd anpassas till den
nya  förordningen.  Samtidigt måste bestämmelsen
utformas på ett sätt som gör att Sverige uppfyller
de  förpliktelser som följer av internationella
överenskommelser.
För att  även i fortsättningen kunna uppfylla
förpliktelserna enligt FN:s konvention om kemiska
vapen  föreslås  att  regleringen om  krav  på
importtillstånd för vissa kemiska produkter, s.k.
lista 2-ämnen, utformas som ett bemyndigande för
regeringen,  eller  den  myndighet  regeringen
bestämmer, att meddela föreskrifter om krav på
införseltillstånd från vissa länder som inte är
anslutna till konventionen.
Proposition 2000/01:9 anger vidare att kravet på
införselrestriktioner för biologiska produkter med
dubbla användningsområden  kan  avskaffas i sin
helhet, eftersom Sverige beträffande dessa produkter
inte har ingått några internationella förpliktelser
att kräva sådana tillstånd.
Konventionen om biologiska vapen och toxinvapen
från år 1972 förbjuder all utveckling, produktion
och lagring av biologiska vapen och organiska gifter
för militärt bruk. Till konventionen har omkring 130
länder anslutit sig, däribland Sverige.
Utskottet konstaterar att det finns bekymmersamma
brister  i  skyddet beträffande  kontrollen  av
biologiska produkter med dubbla användningsområden.
När konventionen om totalförbud mot biologiska vapen
och toxinvapen antogs,  bedömdes det inte vara
möjligt att nå fram till bestämmelser för kontroll
av  efterlevnaden.  Sådana  ansågs på teknikens
dåvarande stadium inte heller vara oundgängliga.
Senare  års utveckling av genteknik  m.m.  har
förändrat situationen. Bristen på möjligheter att
kontrollera förbudet mot biologiska vapen framstår
alltmer som en stor svaghet i konventionen.
Utskottet anser emellertid inte att förslagen i
proposition 2000/01:9 ytterligare förvärrar dessa
brister. Problemen måste lösas genom fortsatt arbete
med förändringar via konventioner för att förhindra
att  biologiska  produkter  kan  användas  vid
vapenframställning.
Mot bakgrund av det anförda anser utskottet att
yrkande 1 i proposition 2000/01:9, i den del som rör
10 § i lagförslaget,  bör  tillstyrkas. Därmed
avstyrker utskottet motion 2000/01:U3 (mp) yrkande 4
och anser att motion 2000/01:U1 (v) yrkande 1 kan
besvaras med vad utskottet anfört.
I motion 2000/01:U1 (v) yrkande 3 föreslås, som
nämnts ovan, att den aktuella lagen utformas så att
regeringen får möjlighet att ingripa i ärenden som
är av principiell betydelse eller av särskild vikt.
Frågor om tillstånd regleras i den föreslagna
lagens 4 §. Enligt utskottets uppfattning motsvarar
denna i sak 5 § i den nuvarande lagen om strategiska
produkter.
Enligt paragrafens andra stycke är en myndighet
skyldig att med eget yttrande överlämna ärende till
regeringens  prövning om det är av principiell
betydelse eller annars av särskild vikt. Denna
bestämmelse  riktar  sig mot och binder berörd
myndighet. Emellertid är det så, enligt tredje
stycket i samma paragraf, att regeringen därutöver
kan meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande
av ärenden till regeringen. Genom detta stadgande
öppnas  möjlighet att beakta de synpunkter som
framförs i motionen.
Enligt utskottets uppfattning kan motion 2000/01:U1
(v) yrkande 3 besvaras med vad som ovan anförts.

Motionärerna bakom motion 2000/01:U1 anser vidare
(yrkande 2) att Sverige inte bör ansluta sig till
gemenskapens exporttillstånd nr EU001 för produkter
med dubbla användningsområden som  innebär  ett
generellt exporttillstånd för vissa länder utanför
EU.
Utskottet konstaterar med anledning  härav att
gemenskapens exporttillstånd nr EU001 utgör en del
av EG:s förordning nr 1334/2000. Rådets förordning
är direktverkande och juridiskt bindande, varför den
av motionärerna föreslagna åtgärden ej står till
buds.
Därmed avstyrks motion 2000/01:U1 (v) yrkande 2.

Krypteringsprodukter

I motion 2000/01:U2 (c) betonar motionärerna vikten
av att regeringen verkar för en liberal tillämpning
av regelverket beträffande kryptering och export av
kryptoprodukter.

Utskottet behandlade  krypteringsfrågor  i  sitt
betänkande 1999/2000:UU7 och anförde där angående
varulistan  för informationssäkerhet,  som  även
innefattar civila kryptoprodukter med möjlig militär
tillämpning, följande:

... att viss teknologi på denna lista kommer att
undantas från exportkontroll i december 2000, såvida
medlemsstaterna inte överenskommer att fortsätta
kontrollen. Sverige deltar i detta arbete och kommer
fortsättningsvis, enligt vad utskottet erfarit, att
än  mer  verka  för  en  friare  handel  med
kryptoprodukter  som ett led i utvecklingen av
elektroniska tjänster men med hänsynstagande till
att det kvarstår ett säkerhetspolitiskt betingat
intresse av att försvåra åtkomsten av starka krypton
för exempelvis sådana användare som är länkade till
utveckling eller produktion av massförstörelsevapen.
Vidare beaktas att Sverige, för att säkra egen
tillgång till utländsk högteknologi, har ett behov
av att upprätthålla samma kontrollnivå som viktigare
leverantörs-länder. Enligt utskottets mening innebär
detta en lämplig avvägning. Utskottet vill framhålla
att  ovan  redovisade  synsätt  också bör vara
vägledande för Sveriges insatser i samband med
arbetet med den nya rådsförordningen som är under
utarbetande.

Utskottet vidhåller sin uppfattning och konstaterar
att regeringen fortsatt har arbetat aktivt med dessa
frågor och att det synsätt som utskottet gav uttryck
för i betänkande 1999/2000:UU7 till stor del har
genomförts i praktiken. Sverige har både inom EU och
Wassenaar-arrangemanget  (WA), så långt möjligt,
verkat för en liberalisering  av  handeln  med
kryptoprodukter  och  utskottet  förutsätter att
arbetet fortsätter med samma inriktning. Utskottet
har också erfarit att, som ett exempel på den
fortgående liberaliseringen, tidigare begränsningar
av nyckellängden på kryptoprodukter är på väg att
överges vad avser s.k. massmarknadsprodukter.

Utskottet anser att motion 2000/01:U2 (c)  kan
besvaras med vad som ovan anförts.

Nationell bestämmanderätt i säkerhetspolitiska
frågor

Miljöpartiet uttrycker i motion 2000/01:U3 (yrkande
1) oro för att Sveriges möjligheter att själv
besluta i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor
minskar till följd av anpassningen till den militära
utvecklingen inom EU. Yrkande 3 i motionen, vilket
mera fokuserar på exportkontrollfrågor, har i allt
väsentligt samma innebörd.

Utskottet vill inledningsvis erinra om sitt tidigare
ställningstagande  i  betänkande  1999/2000:UU10
Verksamheten i Europeiska unionen under 1999, där
det bl.a. sägs:

Utskottet  konstaterar att diskussionen om EU:s
säkerhets- och försvarspolitik, på grundval av de
nya skrivningarna i grundfördragen, handlar om civil
och militär krishantering, inte om att bygga upp
ett   gemensamt   försvar   eller   bindande
säkerhetsgarantier. Utskottet vill även framhålla
att Sveriges bidrag till krishantering efter ett
politiskt beslut av unionens medlemsländer, oavsett
om denna genomförs under Natos eller EU:s ledning,
är frivilligt och grundas på ett svenskt nationellt
beslut  i det enskilda fallet. Slutligen  vill
utskottet  i  denna  del  framhålla  att  EU:s
krishantering utformas i enlighet med FN-stadgans
principer.
Utskottet konstaterar sammanfattningsvis att den
utveckling som sker inom EU gäller krishantering,
inte  gemensamt  försvar  eller   ömsesidiga
försvarsgarantier  och  betonar  att FN-stadgans
principer skall följas. Utskottet finner således att
de beslut som har fattats och de åtgärder som
förutses  är  förenliga  med  Sveriges militära
alliansfrihet. - - -
Utrikesutskottet anser att den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken är ett viktigt instrument
för unionen, där EU:s medlemsstater kan agera mer
kraftfullt än vad de hade kunnat göra var för sig.
Inte  minst  gäller  detta  möjligheten  till
krishantering och konfliktförebyggande. Utskottet
vill även betona att EU förenar politisk tyngd med
ekonomisk  styrka  och  ett  brett spektrum av
instrument som kan användas för att  förebygga
konflikter och hantera kriser och krig. Det vore
enligt utskottets uppfattning helt fel väg att gå
att  avföra  den  gemensamma  utrikes-  och
säkerhetspolitiken från unionens samarbetsområden.

Mot bakgrund av motionsyrkandena vill utskottet
erinra om de vetomöjligheter som finns på det här
aktuella området. Utskottet vill också framhålla att
EU-samarbetet är av grundläggande betydelse för att
varaktigt trygga stabilitet och säkerhet i Europa
och att det är ett samarbete som vi inordnar oss i
med syfte att vinna inflytande och medbestämmande i
viktiga  frågor,  inklusive  frågor  rörande
exportkontroll. Sveriges säkerhet måste i allt högre
grad grundas på gemensam säkerhet byggd på hållfasta
politiska  och  ekonomiska  relationer  mellan
demokratiska stater.

Vad gäller här aktuella exportkontrollfrågor vill
utskottet  påpeka,  att  det kommer att finnas
möjligheter till ingripanden på nationell nivå.
Enligt förslaget i proposition 2000/01:9 definieras
i artikel 8 i den nya rådsförordningen de kriterier
som medlemsstaterna skall beakta vid beslut om
beviljande  av  exporttillstånd,  nämligen  sina
åtaganden enligt internationella överenskommelser om
icke-spridning och kontroll av känsliga varor eller
genom ratificering  av relevanta internationella
fördrag, sina förpliktelser enligt de sanktioner som
har  införts  av FN:s säkerhetsråd  eller  som
överenskommits i  andra  internationella  organ,
nationella utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter,
i tillämpliga fall inbegripet de som täcks av EU:s
uppförandekod för vapenexport, samt den avsedda
slutanvändningen och risken för omdirigering.
Utskottet önskar i sammanhanget framhålla att den
nuvarande lagen om strategiska produkter föreskriver
att tillstånd till utförsel av produkter med dubbla
användningsområden skall lämnas, om det inte strider
mot  Sveriges  utrikes-,  säkerhets-   eller
försvarspolitiska   intressen.   Därvid   har
utgångspunkten varit att principerna som ligger till
grund för prövningen av exporttillstånd av produkter
med dubbla användningsområden skall utvecklas genom
regeringens praxis och inte genom lagstiftning (se
prop. 1995/96:31).
Eftersom den nya förordningen innebär ett försök
att   närmare   harmonisera   medlemsstaternas
exportkontroll, har man som ett led i denna strävan
i den nya förordningens artikel 8 lagt fast de
kriterier medlemsstaterna skall beakta vid beslut om
beviljande av tillstånd till export. De fastlagda
kriterierna avviker inte från de kriterier som redan
används i Sverige vid bedömningen av frågan om
exporttillstånd skall ges. Bestämmelserna i artikel
8 i den nya förordningen kräver därför inte någon
kompletterande svensk lagstiftning. Det innebär i
sin tur att  bestämmelserna  i  4 § lagen om
strategiska produkter bör kunna avskaffas.
Med det ovan anförda anser utskottet att  ett
särskilt  tillkännagivande inte är påkallat och
därmed avslår utskottet motion 2000/01:U3 yrkandena
1 och 3.

Redovisningsfrågor

Miljöpartiet  begär  i  motion  2000/01:U3  att
regeringen regelbundet redovisar för riksdagen hur
exportkontrollen  av  produkter  med  dubbla
användningsområden   fungerar   (yrkande   2).
Motionärerna  hänvisar  till  regeringens årliga
redogörelse  för Sveriges krigsmaterielexport  i
skrivelse till riksdagen som även har innehållit en
redovisning av kontroll av produkter med dubbla
användningsområden. Miljöpartiet betonar att det är
av yttersta vikt att det även i fortsättningen
utförs någon form av uppföljning av vad den nya
lagstiftningen  innebär för kontrollen av dessa
produkter.
Regeringens  redogörelse  för  den  svenska
exportkontrollpolitiken   och   exporten   av
krigsmateriel  år  1999  (skr.  1999/2000:110)
innehåller en utökad redovisning av den kontroll av
produkter med dubbla användningsområden som utövas
med  stöd  av  lagen (1998:397) om strategiska
produkter. Utskottet utgår från att motsvarande
redovisning,  mutatis  mutandis,  görs  även  i
framtiden.
Utskottet har i tidigare betänkanden haft tillfälle
att ta ställning till yrkanden rörande en utvidgad
redovisningsskyldighet och har då konstaterat att
regeringens årliga redogörelse uppfyller rimliga
krav på konkretion och ger en god samlad bild av den
svenska krigsmaterielexporten. Utskottet har även
uttryckt som sin uppfattning att regeringen bör
efterkomma önskemål om att ta med alla uppgifter som
det inte finns skäl att hemlighålla. Sekretess för
affärshemligheter,   liksom  utrikessekretessen,
framhölls av utskottet som begränsande faktorer i
detta sammanhang.
Utskottet menar att motion 2000/01:U3 yrkande 2 kan
besvaras med vad som ovan anförts.

Lagförslaget i övrigt

Utskottet har ovan tagit ställning till yrkande 1 i
proposition 2000/01:9, i den del som rör 10 § i
lagförslaget.  Enligt utskottets uppfattning  är
lagförslaget i övrigt lämpligt utformat.

Därmed tillstyrks yrkande 1 i proposition 2000/01:9
vad avser 1-9 samt 11-25 §§.

Övergångsbestämmelserna

Miljöpartiet  yrkar  i  motion  2000/01:U3  att
bestämmelserna i 12 § lagen om strategiska produkter
med krav på tillstånd för tillhandahållande av
sådana produkter ej skall avskaffas (yrkande 5).
Enligt propositionen förstås med tillhandahållande
försäljning, upplåtelse, utbjudande mot ersättning,
lån, gåva eller förmedling. Genomgående gäller att
förfarandena skall avse produkter som finns utanför
Sverige. Så snart produkten finns i Sverige gäller
reglerna om utförsel. Bestämmelsen är exempelvis
tillämplig när  en person avser att i Sverige
förmedla tillverkningsutrustning  från  ett land
utanför Sverige till ett annat.
Regeln, som korresponderar med den som återfinns i
4 och 5 §§ lagen om krigsmateriel, anger att vissa
produkter med dubbla användningsområden som finns
utom landet inte får här i landet och inte heller
utom landet av svensk myndighet, svenskt företag
eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas
här tillhandahållas utan tillstånd, om produkterna
inte får föras ut från Sverige eller exporteras utan
tillstånd enligt lagen om strategiska produkter
eller rådets förordning (EG) nr 3381/94.
Bestämmelsen om tillhandahållande infördes i den
svenska lagstiftningen  för  att  förhindra att
framställningen av kemiska stridsmedel främjas genom
vissa andra förfaranden än utförsel av utrustning
eller kemiska substanser från Sverige. För att
ytterligare förhindra framställning och utvecklingen
av kärnladdningar samt biologiska och kemiska vapen
utvidgades den senare  till att avse alla produkter
som omfattas av lagen om strategiska produkter.
Den ursprungliga bestämmelsen tillkom innan Sverige
blev medlem i EU och innan Sverige anslöt sig till
FN:s konvention om kemiska vapen (se ovan).
Bestämmelsen    om    tillståndskrav   för
tillhandahållande  av  produkter  med  dubbla
användningsområden är mycket svår att kontrollera
och  tillämpas  inte  alls i praktiken. Enligt
regeringens  bedömning kan  det  därför  starkt
ifrågasättas om den verkligen fyller någon praktisk
funktion.
Med hänsyn till dessa omständigheter finns det
enligt regeringens bedömning inte någon anledning
att behålla bestämmelsen. Den föreslås därför bli
avskaffad.
Utskottet delar regeringens syn på bestämmelsen om
tillståndskrav för tillhandahållande av produkter
med dubbla användningsområden och avstyrker därmed
motion 2000/01:U3 yrkande 5.

I  övergångsbestämmelserna  föreslås  att  lagen
(1998:397) om strategiska produkter skall upphöra
att  gälla.  Samtidigt föreslås  i  proposition
1999/2000:124 yrkande  35  att  riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1998:397) om strategiska produkter. Av uppenbara
skäl är detta förslag mindre ändamålsenligt.

Med avstyrkande  av  yrkande  35 i proposition
1999/2000:124  tillstyrker  utskottet   därmed
övergångsbestämmelserna  enligt  yrkande  1  i
proposition 2000/01:9.

Lagförslagen i övrigt


Utskottet tillstyrker yrkandena 2-6 i
proposition 2000/01:9.

Hemställan

Utskottet hemställer
   1. beträffande tillstånd till införsel
av vissa kemiska och biologiska produkter
att riksdagen med avslag på motion 2000/01:U3 yrkande 4 och
med bifall till yrkande 1 (delvis) i proposition
2000/01:9 antar regeringens förslag till lag om
kontroll   av   produkter   med   dubbla
användningområden och av tekniskt bistånd såvitt
avser 10 § i lagförslaget samt förklarar motion
2000/01:U1 yrkande 1 besvarad med vad utskottet
anfört,
res. 1 (mp)
   2. beträffande regeringens möjligheter
att ingripa i ärenden av principiell betydelse
att riksdagen förklarar motion 2000/01:U1 yrkande 3 besvarad
med vad utskottet anfört,
     3.   beträffande   gemenskapens
exporttillstånd nr EU001
att riksdagen avslår motion 2000/01:U1 yrkande 2,
*
4. beträffande krypteringsprodukter
*att riksdagen förklarar motion 2000/01:U2 besvarad med vad
utskottet anfört,
  5. beträffande nationell bestämmanderätt
i säkerhetspolitiska frågor
att riksdagen förklarar motion 2000/01:U3 yrkandena 1 och 3
besvarad med vad utskottet anfört,
  6. beträffande redovisningsfrågor
att riksdagen förklarar motion 2000/01:U3 yrkande 2 besvarad
med vad utskottet anfört,
   7. beträffande övergångsbestämmelserna
m.m.
att riksdagen med avslag på yrkande 35 i proposition
1999/2000:124 och på motion 2000/01:U3 yrkande 5
tillstyrker yrkande 1 (delvis) i proposition
2000/01:9 såvitt avser övergångsbestämmelserna,
res. 2 (v, mp)
   8. beträffande ny lag om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd
att  riksdagen med bifall till yrkande 1 (delvis)  i
proposition 2000/01:9 antar regeringens förslag
till lag om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd i den
mån det inte omfattas av utskottets hemställan
ovan,
  9. beträffande propositionens 2000/01:9
lagförslag i övrigt
att riksdagen med bifall till yrkandena 2-6 i proposition
2000/01:9 antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut,
b) lag om ändring i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel,
c) lag om ändring i lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen,
d)  lag  om  ändring  i strålskyddslagen
(1988:220),
e) lag om ändring i lagen (2000:000) om
straff för smuggling.
Stockholm den 14 november 2000

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke


I beslutet har deltagit: Viola Furubjelke (s), Göran
Lennmarker (m), Sören Lekberg (s), Berndt Ekholm
(s), Bertil Persson (m), Carina Hägg (s), Liselotte
Wågö (m), Agneta Brendt (s), Murad Artin (v), Jan
Erik Ågren (kd), Marianne Samuelsson (mp), Marianne
Andersson (c), Karl-Göran Biörsmark (fp), Birgitta
Ahlqvist (s), Karin Enström (m), Eva Zetterberg (v)
och Rosita Runegrund (kd).

**Reservationer

1. Tillstånd till införsel av vissa kemiska
och biologiska produkter (mom. 1)

Marianne Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 9
börjar med "Enligt proposition 2000/01:9" och slutar
med "vad utskottet anfört." bort  ha  följande
lydelse:
EU-förordningen innehåller en bestämmelse (artikel
4.5) enligt vilken en medlemsstat får anta eller
behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för
export av produkter med dubbla användningsområden
utanför bilaga I i förordningen, om exportören har
anledning att misstänka att produkterna är eller kan
vara avsedda för någon av de användningar som anges
i artikel 4.1 i förordningen. Detta innebär en
inskränkning jämfört med den nuvarande lagen om
strategiska produkter som inte innehåller någon
motsvarande bestämmelse.
Utskottet anser emellertid att Sverige i största
möjliga utsträckning skall införa bestämmelser som
ökar möjligheterna  att  begränsa  exporten  av
produkter med dubbla användningsområden och därmed
förhindra att Sverige bidrar till upprustning.
Utskottet anser därför att regeringen bör återkomma
till riksdagen med ett lagförslag som tillgodoser
dessa synpunkter. Vad utskottet sålunda anfört bör
med anledning av motion 2000/01:U3 yrkande 4 ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande tillstånd till införsel av
vissa kemiska och biologiska
produkter

att riksdagen med bifall till regeringens förslag i
proposition 2000/01:9 yrkande 1 (delvis)
till lag om kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd såvitt avser 10 § i lagförslaget
och med anledning av motion 2000/01:U3
yrkande 4 som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört samt
förklarar motion 2000/01:U1 yrkande 1
besvarad med vad utskottet anfört,


2. Övergångsbestämmelserna m.m. (mom. 7)

Murad Artin och Eva Zetterberg (båda v) samt
Marianne Samuelsson (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 14
börjar med "Bestämmel-sen om tillståndskrav " och
slutar med "motion 2000/01:U3 yrkande 5." bort ha
följande lydelse:
Regeringen anser att bestämmelsen om tillståndskrav
för tillhandahållande av strategiska produkter i 12
§ lagen om strategiska produkter bör avskaffas på
grund av att den är mycket svår att kontrollera och
att den inte alls tillämpas i praktiken.
Utskottet  anser  däremot,  i  likhet  med
remissinstansen Säkerhetspolisen, att även om den
praktiska tillämpningen av bestämmelsen är svår så
kan det inte uteslutas att redan förekomsten av
bestämmelsen  har  en  preventiv  effekt.  Ett
avskaffande av regeln kan komma att medföra att
Sverige  blir bas för förmedlingsverksamhet  av
produkter med dubbla användningsområden. Utskottet
menar mot denna bakgrund att en bestämmelse med
nämnda innebörd bör finnas.
Utskottet anser därför att regeringen bör återkomma
till riksdagen med ett lagförslag som tillgodoser
detta. Vad utskottet sålunda  anfört  bör  med
anledning  av  motion 2000/01:U3 yrkande 5 ges
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande övergångsbestämmelserna m.m.
att riksdagen med avslag på regeringens
förslag i proposition 1999/2000:124
yrkande 35 om lag om ändring i
lagen (1998:397) om strategiska
produkter bifaller proposition
2000/01:9 yrkande 1 (delvis) såvitt
avser övergångsbestämmelserna samt
med anledning av motion 2000/01:U3
yrkande 5 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet
anfört,

Särskilt yttrande

Nationell bestämmanderätt i
säkerhetspolitiska frågor
(mom. 5)

Murad Artin  och Eva Zetterberg (båda v) samt
Marianne Samuelsson (mp) anför:

Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att man bör
överföra kompetens till medlemsländerna när det
gäller sådana politiska områden som hanteras bäst på
nationell nivå. I och med Amsterdamfördraget har
utvecklingen inom den andra pelaren, EU:s gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), lett till att
ländernas vetorätt försvagats samtidigt  som EU
bygger upp ett gemensamt utrikesdepartement med en
gemensam EU-utrikesmininister. Beslut vid toppmötet
i Helsingfors innebär vidare att VEU, EU:s militära
del, nu har kopplats till EU och därmed har EU:s
ministerråd möjlighet att fatta beslut om militära
aktioner. EU skall enligt besluten även kunna agera
självständigt utanför EU:s gränser, också i sådana
fall när det inte finns ett FN-mandat för en militär
intervention. Sammantaget  leder  detta till en
militarisering av EU.
Dessutom  har  utrikesutskottet  i  tidigare
betänkanden  konstaterat att det internationella
samarbetet inom försvarsindustrin ökar. Detta leder
till ytterligare samordning som innebär att de
svenska  kraven gällande  export  riskerar  att
urholkas.  EG-domstolen  har  fastställt  att
gemenskapen har exklusiv behörighet i fråga om
exportkontroll   av   produkter  med  dubbla
användningsområden. Vidare skall, enligt artikel 11
i den nya förordningen, produktförteckningarna som
återfinns i bilagorna till förordningen uppdateras
av rådet.
Vänsterpartiet  och  Miljöpartiet  anser  att
regeringens   lagförslag  innebär  ytterligare
inskränkningar beträffande Sveriges möjligheter att
självt besluta i utrikes- och säkerhetspolitiska
frågor och följaktligen  även beträffande vilka
produkter  och  länder som skall  omfattas  av
exportkontroll.

Lagtext


Förslag till lag om kontroll av produkter
med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller kontroll av produkter med
dubbla användningsområden och kontroll av tekniskt
bistånd.
Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till
rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni
2000 om upprättande av en gemenskapsordning för
kontroll av export av produkter och teknik med
dubbla användningsområden[1].
Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om
krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

Definitioner

2 § Med produkter med dubbla användningsområden,
export, exportör och exportdeklaration avses i denna
lag detsamma som i artikel 2 i rådets förordning
(EG) nr 1334/2000.

3 § Med militära produkter enligt artikel 4.2 och
4.3 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 avses i
denna lag de produkter  som enligt 1 § lagen
(1992:1300) om krigsmateriel utgör krigsmateriel.
Med tekniskt bistånd avses i  denna lag allt
tekniskt  stöd som har samband med reparation,
utveckling,  tillverkning,  montering,  testning,
underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som
kan anta sådana former som utbildning, överföring av
kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster.

Tillstånd

4 § Frågor om tillstånd enligt rådets förordning
(EG) nr 1334/2000, denna lag eller föreskrifter som
har  meddelats  med  stöd  av lagen prövas av
Inspektionen för strategiska produkter eller den
myndighet som regeringen bestämmer.
En myndighet skall med eget yttrande lämna över ett
ärende till regeringens prövning, om ärendet har
principiell betydelse eller annars är av särskild
vikt.
Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om
överlämnande av ärenden till regeringen.

Export och överföring

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en
produkt med dubbla användningsområden skall omfattas
av krav på tillstånd till export enligt artikel 5.1
i rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer  får  meddela  föreskrifter  för  att
komplettera bestämmelserna  om exporttillstånd i
artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer  får meddela föreskrifter om krav på
tillstånd till överföring som avses i artikel 21.2 a
i rådets förordning (EG) nr 1334/2000.

8 § För tillstånd  till  utförsel  av  använt
kärnbränsle gäller de begränsningar som anges i 20 a
och 24 §§ strålskyddslagen (1988:220).

Tekniskt bistånd

9  § Tekniskt bistånd får inte lämnas utanför
Europeiska gemenskapen om det är avsett att användas
i samband med utveckling, produktion, hantering,
bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering
eller spridning av kemiska eller biologiska vapen
eller av kärnvapen eller andra kärnladdningar eller
i samband med utveckling, produktion, underhåll
eller lagring av missiler som är i stånd att bära
sådana vapen.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag
från förbudet.

Införsel

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter  om krav på
tillstånd  till införsel av kemiska prekursorer
(utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av
kemiska stridsmedel.

Återkallelse

11 § Tillstånd till export eller överföring enligt
rådets förordning (EG) nr 1334/2000 kan återkallas,
om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i
förordningen eller en föreskrift som har meddelats
med stöd av förordningen eller denna lag eller om
det finns andra särskilda skäl till återkallelse.
En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om
inte något annat beslutas.

Årlig avgift och deklarationer

12 § Föreskrifter om skyldighet för tillverkare av
produkter som avses i denna lag att betala årliga
avgifter för att  täcka  statens kostnader för
Inspektionen för strategiska produkter finns i 22 §
lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
Den som är avgiftsskyldig skall varje år lämna en
deklaration till inspektionen med de uppgifter som
behövs för att bestämma  avgifterna, enligt de
närmare föreskrifter som regeringen meddelar.
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag
från deklarationsskyldigheten.
13 § Enligt de närmare föreskrifter som regeringen
eller  den  myndighet  som regeringen bestämmer
meddelar skall en deklaration varje år lämnas av den
som
1. producerar, bereder, förbrukar, för in eller för
ut kemiska prekursorer (utgångsämnen)  som  kan
användas för tillverkning av kemiska stridsmedel,
2.  under  något av de tre senaste åren har
producerat, berett, förbrukat, fört in eller fört ut
sådana produkter, eller
3. producerar diskreta organiska kemikalier.
Deklarationen skall innehålla uppgifter om
1. verksamheten under det gångna kalenderåret,
2. den verksamhet som planeras för det kommande
kalenderåret,
3. ändringar i verksamheten som planeras för det
pågående kalenderåret.
Deklarationen skall ges in till den myndighet som
regeringen bestämmer.

Uppgiftskontroll

14 § Den som har lämnat en deklaration enligt 13 §
skall, på begäran av den myndighet som avses i 13 §
tredje stycket, också lämna de upplysningar och
handlingar  som  kan  behövas för kontroll  av
uppgifterna i deklarationen.
För denna kontroll har företrädare för myndigheten
rätt till tillträde till de områden, lokaler och
anläggningar där sådan verksamhet  bedrivs  som
omfattas av deklarationsskyldigheten och får där
göra undersökningar och ta prover. Detta gäller dock
inte utrymme som utgör någons bostad.
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs
för att kontrollen skall kunna genomföras.

Tillsyn

15 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i
rådets förordning (EG) nr 1334/2000, denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
skall utövas av  Inspektionen  för  strategiska
produkter  eller  den  myndighet som regeringen
bestämmer (tillsynsmyndigheten).
Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.
16 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få
de upplysningar och handlingar  som behövs för
kontroll av den som för överföring inom Europeiska
gemenskapen eller för export tar befattning med
produkter med dubbla användningsområden eller av den
som ger tekniskt bistånd. Med handling förstås
framställning i skrift eller bild samt upptagning
som kan läsas, avlyssnas  eller på annat sätt
uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.
Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till
lokaler där den som avses i första stycket bedriver
sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymme som
utgör någons bostad.
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs
för  att  tillsynen  skall  kunna  genomföras.
Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av andra
statliga myndigheter för sin tillsyn.
17 § Den som enligt artikel 16.2 eller 21.5 i rådets
förordning (EG) nr 1334/2000 är skyldig att bevara
och på begäran av tillsynsmyndigheten visa upp
handlingar skall bevara dessa i fem år eller den
längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar
kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

Straff m.m.

18 § Den som uppsåtligen utan tillstånd
1.   exporterar   produkter   med   dubbla
användningsområden som avses i artiklarna 3, 4.1-4.3
och 5.1 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000, eller
2. överför produkter med dubbla användningsområden
som avses i artikel 21 i samma förordning,
döms till böter eller fängelse i högst två år.
Vad som föreskrivs i första stycket gäller också
den  som  uppsåtligen  genom  sådan elektronisk
överföring som avses i artikel 2 b iii i rådets
förordning (EG) nr 1334/2000 utan tillstånd
1. exporterar programvara eller teknik som avses i
artiklarna 3, 4.1-4.3 och 5.1 i samma förordning,
eller
2. överför programvara eller teknik som avses i
artikel 21 i samma förordning.
Om brott enligt första eller andra stycket är att
anse som grovt döms till fängelse, lägst sex månader
och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det
särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i
en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning, eller om gärningen inneburit en
allvarlig   kränkning   av   ett   betydande
samhällsintresse.
19 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som
avses i 18 § första eller andra stycket döms till
böter eller fängelse i högst två år.
Om gärningen är ringa, skall den inte medföra
ansvar.
20  § Den som uppsåtligen bryter mot 9 § döms till
böter eller fängelse i högst två år.
Om brottet  är att anse som grovt döms till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det
särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i
en brottslighet som utövats systematiskt eller i
större omfattning, eller om gärningen inneburit en
allvarlig   kränkning   av   ett   betydande
samhällsintresse.
21 § För försök till brott enligt 18 § första eller
andra stycket eller 20 § första stycket samt för
försök, förberedelse och stämpling till grovt brott
enligt 18 § tredje stycket eller 20 § andra stycket
döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

22 § Till böter eller fängelse i högst sex månader
döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om
tillstånd eller i någon annan handling som är av
betydelse för prövningen av ett ärende enligt rådets
förordning (EG) nr 1334/2000 eller denna lag eller i
en deklaration som avses i 12 eller 13 §,
2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats
med stöd av artikel 6.2 i samma förordning eller
bryter mot kontroll- eller ordningsföreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lag,
3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt
artikel 4.4 i samma förordning,
4. åsidosätter  sin  uppgiftsskyldighet  enligt
artikel 21.7 i samma förordning, eller
5. bryter mot artikel 16.2 eller 21.5 i samma
förordning eller mot 17 §.
Om gärningen är ringa, skall den inte medföra
ansvar.
23 §  Om det inte är uppenbart oskäligt, skall
följande egendom förklaras förverkad:
1. produkt som varit föremål för brott enligt denna
lag eller värdet på en sådan produkt,
2. utbyte av brott enligt denna lag,
3. vad någon tagit som ersättning för kostnader i
samband med ett brott enligt denna lag, eller värdet
av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt
denna lag.
En produkt som avses i första stycket 1 eller en
särskild rätt till produkten får inte förklaras
förverkad, om produkten eller rättigheten efter
brottet förvärvats av någon som inte haft vetskap om
eller skälig anledning till antagande om egendomens
samband med brottet. Vid förverkande enligt första
stycket 1 av en produkt gäller inte bestämmelserna i
36 kap. 5 § första och andra styckena brottsbalken
om hos vem förverkande får ske.
Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott
enligt  denna  lag får förklaras förverkad, om
förverkandet behövs för att förebygga brott enligt
denna lag eller det annars finns särskilda skäl till
det. I stället för egendomen  får  dess värde
förklaras förverkat. I 36 kap. 5 § brottsbalken
finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske
och om särskild rätt till förverkad egendom.
I stället för förverkande enligt tredje stycket av
egendomen eller dess värde får rätten föreskriva att
någon åtgärd vidtas med egendomen som förebygger
fortsatt missbruk av den. I sådana fall får även en
del av egendomens värde förklaras förverkat.
24 § Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid
ge in en sådan deklaration som avses i 12 eller 13
§, får den myndighet som skall ta emot deklarationen
vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra
sin skyldighet.

Överklagande

25 § Beslut av en annan myndighet än regeringen att
återkalla ett tillstånd får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndighets
beslut enligt 14, 16 och 24 §§.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande  till
kammarrätten.
Andra förvaltningsbeslut enligt rådets förordning
(EG) nr 1334/2000 eller enligt denna lag får inte
överklagas.
_________________

Denna lag träder i kraft den 1
januari 2001, då lagen (1998:397)
om strategiska produkter skall
upphöra att gälla.

**FOOTNOTES**
[1]:  EGT  L  159,  30.6.2000, s. 1 (Celex
32000R1334).
Förslag till lag om ändring i lagen
(1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1988:205) om
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall ha
följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
2§[2]
Lagen gäller inte beslut av en sådan nämnd vars
sammansättning är bestämd i lag och vars ordförande
skall vara eller ha varit ordinarie domare.
Lagen gäller inte heller
1.  beslut  av arrendenämnd, hyresnämnd  eller
övervakningsnämnd,
2. beslut om svenskt medborgarskap,
3. beslut om utlänningars vistelse i riket,
4. beslut om värnpliktigas eller reservpersonals
inkallelse eller tjänstgöring inom försvarsmakten,
5. beslut enligt lagen (1966:413) om vapenfri
tjänst,
6. beslut som rör skatter eller avgifter,
7. beslut enligt lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering eller beslut i frågor om allmän
likviditetsindragning eller allmän prisreglering,
8.  andra  beslut enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel än sådana som avser återkallelse av
tillstånd enligt 3 eller 4 §,
9. beslut om tillstånd till sådan verksamhet som
avses i 1 § 3-4 lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet,
-----------------------------------------------------
10. beslut enligt lagen  10. andra beslut enligt
(1998:397) om strategiska lagen  (0000:000)  om
produkter.         kontroll av produkter med
dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd
än regeringens beslut som
avser  återkallelse  av
tillstånd.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

**FOOTNOTES**
[2]: Senaste lydelse 1998:398.
Förslag till lag om ändring i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1992:1300) om
krigsmateriel skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
22 §[3]
-----------------------------------------------------
För att täcka statens  För att täcka statens
kostnader       för kostnader       för
Inspektionen     för Inspektionen     för
strategiska   produkter strategiska   produkter
skall  den  som  har skall  den  som  har
tillstånd att tillverka tillstånd att tillverka
krigsmateriel   enligt krigsmateriel   enligt
denna lag eller den som denna lag eller den som
tillverkar produkter som tillverkar produkter som
omfattas av inspektionens omfattas av inspektionens
tillsyn enligt 19 § lagen tillsyn enligt 12 § lagen
(1998:397) om strategiska (0000:000) om kontroll av
produkter årligen betala produkter  med  dubbla
en  avgift,  om  det användningsområden och av
fakturerade  värdet  av tekniskt bistånd årligen
tillverkarens    sålda betala en avgift, om det
produkter av dessa slag fakturerade  värdet  av
under året överstiger 2 tillverkarens    sålda
500 000 kr. Inspektionen produkter av dessa slag
bestämmer avgiften efter under året överstiger
ett   för   samtliga 2   500   000   kr.
avgiftsskyldiga   lika Inspektionen  bestämmer
förhållande  till  det avgiften efter ett för
fakturerade värdet.    samtliga avgiftsskyldiga
lika förhållande till det
fakturerade värdet.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

**FOOTNOTES**
[3]: Senaste lydelse 1998:399.
Förslag till lag om ändring i lagen
(1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom
Europeiska unionen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:701) om
Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett
annat land inom Europeiska unionen skall ha följande
lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 §[4]
Lagen är tillämplig endast beträffande följande
varor:
-----------------------------------------------------
1.  krigsmateriel  som  1.  krigsmateriel  som
avses i lagen (1992:1300) avses i lagen (1992:1300)
om  krigsmateriel,  och om  krigsmateriel,  och
produkter  som avses i produkter  som avses i
lagen  (1998:397)  om lagen  (0000:000)  om
strategiska produkter,   kontroll av produkter med
dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd,
-----------------------------------------------------
2.  varor  som  skall  beskattas  enligt lagen
(1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel,
3.  narkotika som avses i narkotikastrafflagen
(1968:64),
4. vapen och ammunition som avses i vapenlagen
(1996:67),
5. injektionssprutor och kanyler,
6. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel,
7.  springstiletter,  springknivar,  knogjärn,
kaststjärnor,  riv- eller nithandskar, batonger,
karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,
8. kulturföremål  som  avses  i 5 kap. lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.,
9. hundar och katter för annat ändamål än handel,
10.  spritdrycker,  vin  och  starköl  enligt
alkohollagen  (1994:1738),  teknisk  sprit  och
alkoholhaltiga preparat enligt lagen (1961:181) om
försäljning av teknisk sprit m.m. samt tobaksvaror
vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen
(1993:581),
11. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk
och reptiler,
12. andra djur än sådana som anges ovan och
produkter av djur, om det finns särskild anledning
att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en
allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att
medföljande  dokument  är  ofullständiga  eller
felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller
att de villkor som i övrigt gäller för införseln
inte är uppfyllda,
13. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om
förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,
14. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor.
___________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

**FOOTNOTES**
[4]: Senaste lydelse 2000:266.
Förslag  till  lag  om  ändring  i
strålskyddslagen (1988:220)

Härigenom föreskrivs att 20 § strålskyddslagen
(1988:220) skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
20§[5]
Tillstånd krävs för att
1. tillverka, till landet införa, transportera,
saluföra,  överlåta, upplåta, förvärva,  inneha,
använda, deponera, återvinna eller återanvända ett
radioaktivt ämne eller ett material som innehåller
radioaktiva ämnen,
2.  tillverka,  till  landet införa, saluföra,
överlåta,  upplåta, förvärva,  inneha,  använda,
installera eller underhålla en teknisk anordning som
kan och är avsedd att sända ut joniserande strålning
eller sådan del av anordningen som är av väsentlig
betydelse från strålningssynpunkt,
3.  tillverka, till landet  införa,  saluföra,
överlåta,  upplåta,  förvärva,  inneha, använda,
installera  eller  underhålla  andra  tekniska
anordningar än sådana som avses i 2 och som kan
alstra  joniserande  strålning  och  för  vilka
regeringen  eller  den myndighet som regeringen
bestämmer föreskrivit krav på tillstånd,
-----------------------------------------------------
4. från landet utföra  4. från landet utföra
radioaktivt ämne, om inte radioaktivt ämne, om inte
tillstånd  finns enligt tillstånd  finns enligt
lagen  (1998:397)  om lagen  (0000:000)  om
strategiska produkter.   kontroll av produkter med
dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd.
-----------------------------------------------------

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

**FOOTNOTES**
[5]: Senaste lydelse 2000:264.
Förslag till lag (2000:000) om straff för
smuggling

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2000:000) om
straff för smuggling skall ha följande lydelse.

-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  prop. Föreslagen lydelse
1999/2000:124
-----------------------------------------------------
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m.
för gärningar som rör införsel till eller utförsel
från landet av varor. Har det i lag eller annan
författning föreskrivits straff för den som bryter
mot ett förbud mot eller villkor för att föra in
eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i
den författningen om inget annat är föreskrivet.
I 19-22, 26, 27 och 32 §§  finns  särskilda
bestämmelser om befogenheter för att förhindra,
utreda och beivra brott enligt denna lag eller
brott, som rör införsel till eller utförsel från
landet av varor, enligt någon av de författningar
som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller
även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen
(1968:64)  som  avses i 12 § tredje  stycket.
Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller
besluta om förverkande gäller dock inte vid brott
enligt narkotikastrafflagen.
-----------------------------------------------------
De  författningar  som  De  författningar  som
avses i andra stycket är avses i andra stycket är
lagen  (1960:419)  om lagen  (1960:419)  om
förbud i vissa fall mot förbud i vissa fall mot
införsel av spritdrycker, införsel av spritdrycker,
lagen  (1994:1565)  om lagen  (1994:1565)  om
beskattning  av  viss beskattning  av  viss
privatinförsel,   lagen privatinförsel,   lagen
(1996:701) om Tullverkets (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges befogenheter vid Sveriges
gräns mot ett annat land gräns mot ett annat land
som   är  medlem  i som   är  medlem  i
Europeiska unionen, lagen Europeiska unionen, lagen
(1998:506)       om (1998:506)       om
punktskattekontroll  av punktskattekontroll  av
transporter  m.m.  av transporter  m.m.  av
alkoholvaror, tobaksvaror alkoholvaror, tobaksvaror
och mineraloljeprodukter, och mineraloljeprodukter,
samt tullagen.       lagen  (0000:000)  om
kontroll av produkter med
dubbla användningsområden
och av tekniskt bistånd
samt tullagen.
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001