Trafikutskottets betänkande
2000/01:TU07

Lag om järnvägssystem för höghastighetståg


Innehåll

2000/01

TU7

Sammanfattning

I  betänkandet  tillstyrker utskottet förslag i
proposition 2000/01:29 om att riksdagen antar dels
en ny lag om järnvägssystem för höghastighetståg,
dels vissa mindre ändringar i två befintliga lagar -
järnvägssäkerhetslagen och lagen om byggande av
järnväg.  De nya bestämmelserna, som föreslås träda
i kraft den 1 januari 2001, skall ses mot bakgrund
av Sveriges förpliktelse att i vår rättsordning
införliva bestämmelser i ett EG-direktiv om det
transeuropeiska     järnvägssystemet     för
höghastighetståg.

Propositionen

Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition  2000/01:29  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till
1. lag om järnvägssystem för höghastighetståg,
2.  lag  om  ändring  i järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157),
3. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande
av järnväg.
Lagförslagen är fogade som bilaga till betänkandet.

Utskottet

Regeringens förslag

I propositionen föreslås en ny lag om järnvägssystem
för höghastighetståg med syfte att genomföra rådets
direktiv  96/48/EG  av  den  23  juli 1996 om
driftskompatibiliteten  hos  det  transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetståg.  Sådana tåg
skall  enligt  direktivet  konstrueras  för att
garantera en säker trafik
-  vid en hastighet på minst 250 km/tim på de
linjer som särskilt anläggs för höghastighetståg,
samtidigt som det under lämpliga förhållanden skall
vara möjligt att uppnå hastigheter på över 300
km/tim,
-  vid en hastighet på omkring 200 km/tim på
befintliga linjer som särskilt anpassas.
Den nya lagen innehåller grundläggande bestämmelser
om vad som gäller för att utrustning, dvs. delsystem
och  komponenter  som  är  nödvändiga  för
driftskompatibilitet,  skall  få  släppas ut på
marknaden och tas i bruk, bemyndiganden att meddela
närmare föreskrifter om detta och vissa bestämmelser
om tillsyn och tvångsmedel m.m. Huvuddelen  av
direktivets bestämmelser är av teknisk karaktär och
förutsätts  därför  genomföras  med  stöd  av
föreskrifter  på myndighetsnivå. I propositionen
föreslås  också  vissa  mindre  ändringar  i
järnvägssäkerhetslagen  (1990:1157)  och  lagen
(1995:1649)  om  byggande  av järnväg.  De nya
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari
2001.

Utskottets ställningstagande

Lagförslagen  föranleder  ingen  erinran  från
utskottets sida och tillstyrks därför.

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande lagförslagen
att riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om järnvägssystem för höghastighetståg,
b. lag om ändring  i järnvägssäkerhetslagen
(1990:1157),
c. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg.
Stockholm den 28 november 2000
På trafikutskottets vägnar
Monica Öhman

I beslutet har deltagit: Monica Öhman (s), Sven
Bergström (c), Jarl Lander (s), Hans Stenberg (s),
Karin Svensson Smith (v), Johnny Gylling (kd), Tom
Heyman (m), Krister Örnfjäder (s), Lars Björkman
(m), Inger Segelström (s), Stig Eriksson (v), Tuve
Skånberg  (kd),  Birgitta Wistrand (m),  Mikael
Johansson (mp), Claes-Göran Brandin (s), Jan-Evert
Rådhström (m) och Marianne Beyer (fp).Propositionens lagförslag

1. Förslag till lag om järnvägssystem för
höghastighetståg2.   Förslag  till  lag  om  ändring  i
järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
3. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg