Trafikutskottets betänkande
2000/01:TU04

Instrument antagna av Internationella arbetskonferensens åttiofjärde möte, ILO:s elfte sjöfartssession m.m.


Innehåll

2000/01

TU4

Sammanfattning

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag att
riksdagen  godkänner  de  av  Internationella
arbetskonferensen år 1996 antagna konventionerna (nr
178)  om  tillsyn  av  sjömäns  arbets-  och
levnadsförhållanden  och  (nr  180)  om sjömäns
arbetstid och bemanningen på fartyg samt ett samma
år antaget protokoll till 1976 års konvention (nr
147) om miniminormer i handelsfartyg. Utskottet
tillstyrker vidare att svensk lagstiftning anpassas
till  de aktuella konventionerna.  Det  innebär
ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och sjö-
manslagen (1973:282). Lagändringarna, som föreslås
träda i kraft den      1 januari 2001, innebär
att minimiåldern för fartygsarbete ändras till 16-
årsdagen och en tidsram om tre månader införs för
sådan särskild besiktning som skall ske när fartyg
genomgått  större  ombyggnad,  reparation  eller
förnyelse.
I fråga om ILO-konventionen (nr 179) om rekrytering
av och arbetsförmedling för sjömän ansluter sig
utskottet till regeringens bedömning att Sverige för
närvarande inte bör tillträda konventionen.

Propositionen

Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition 1999/2000:119 att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
1.  lag  om  ändring  i  fartygssäkerhetslagen
(1988:49),
2. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
dels godkänner ILO:s konventioner  (nr 178) om
tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden
och (nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på
fartyg samt 1996  års protokoll till 1976 års
konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.
Lagförslagen är fogade som bilaga till betänkandet.

Utskottet

Bakgrund

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år
1920 inträdde Sverige som medlem av Internationella
arbetsorganisationen (ILO). Verksamheten bygger på
ett   trepartssamarbete   mellan   regerings-,
arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. ILO:s
beslutande   församling   -   Internationella
arbetskonferensen - kan besluta antingen om en
internationell konvention, avsedd att ratificeras av
organisationens  medlemmar,  eller   om   en
rekommendation, utan den bindande karaktär som en
ratificerad konvention har. Inom arton månader efter
det att konferensens session avslutats skall varje
medlemsstat   förelägga  landets  lagstiftande
församling antagna konventioner och rekommendationer
för lagstiftning eller andra åtgärder.
Internationella  arbetskonferensen  anordnade  i
oktober år 1996 en särskild sjöfartskonferens ägnad
åt sjöfolks levnads- och arbetsförhållanden. Det var
den 84:e Internationella arbetskonferensen och den
elfte  sjöfartssessionen  sedan  organisationens
tillkomst  år  1919. Konferensen antog sju nya
sjöfartsinstrument, nämligen
1. konventionen (nr 178) och rekommendationen
(nr 185) om tillsyn av sjömäns arbets- och
levnadsförhållanden,
2.
3. konventionen (nr 179) och rekommendationen
(nr  186)  om  rekrytering  av  och
arbetsförmedling för sjömän,
4.
5. konventionen (nr 180) om sjömäns arbetstid
och  bemanningen   på   fartyg  och
rekommendationen (nr 187) om sjömäns löner
och arbetstid samt bemanningen på fartyg,
6.
7. 1996 års protokoll till konventionen (nr
147) om miniminormer i handelsfartyg.
8.
Regeringens förslag och bedömning

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de
av Internationella arbetskonferensen år 1996 antagna
konventionerna  (nr 178) om tillsyn av sjömäns
arbets- och levnadsförhållanden och (nr 180) om
sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg samt ett
samma år antaget protokoll till 1976 års konvention
(nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.
Av propositionen framgår att svenska författningar
i stort sett uppfyller vad som krävs för att de
aktuella konventionerna skall kunna ratificeras.
Konventionen (nr 178) och rekommendationen (nr 185)
om   tillsyn   av   sjömäns   arbets-  och
levnadsförhållanden innehåller emellertid ett krav
på att ett fartyg skall besiktigas inom tre månader
från det att fartyget har genomgått väsentliga
förändringar    i    konstruktion    eller
bostadsarrangemang. Fartygssäkerhetslagen (1988:49)
innehåller redan i dag en bestämmelse om särskild
besiktning när ett fartyg har genomgått någon större
ombyggnad, reparation eller förnyelse eller när
fartyget har lidit skada som kan inverka menligt på
sjövärdigheten.  Någon  tidsram,   motsvarande
konventionens gräns på tre månader, inom vilken en
sådan besiktning  skall  ske  finns dock inte.
Regeringen föreslår därför att det i 10 kap. 7 §
fartygssäkerhetslagen  införs en tidsram om tre
månader inom vilken en särskild besiktning skall
ske.
Av propositionen framgår vidare att konventionen
(nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på
fartyg innehåller en regel om att ingen under 16 år
får arbeta ombord på ett fartyg. Motsvarande svenska
regel  i  sjömanslagen  (1973:282)  säger  att
arbetstagare inte får sysselsättas i fartygsarbete
före  det  kalenderår han fyller 16 år. Samma
åldersgräns gäller för fartygsarbete i yrkesmässig
verksamhet för andra än arbetstagare vilket regleras
i fartygssäkerhetslagen (1988:49). För att uppnå
överensstämmelse   med  konventionen  föreslår
regeringen att såväl regeln i sjömanslagen som den i
fartygssäkerhetslagen ändras så att åldersgränsen
för fartygsarbete flyttas från det kalenderår man
fyller 16 år till det datum man fyller 16 år.
Av  propositionen  framgår  att  den  aktuella
konventionen anger, när det gäller yrkesfisket att
detta   om   möjligt  skall  omfattas   av
konventionsbestämmelserna. Några andra undantag från
omfattning  av  bestämmelserna  medger  inte
konventionen. Regeringen föreslår mot denna bakgrund
att   den   nuvarande   bestämmelsen   i
fartygssäkerhetslagen, som medger att den som fyllt
13 år under vissa förutsättningar får utföra lättare
fartygsarbete,  begränsas till att avse  endast
fiskerinäringen.
I propositionen lämnar regeringen slutligen
en redogörelse för de av konferensen
antagna rekommendationerna (nr 185) om
tillsyn av sjömäns arbets- och
levnadsförhållanden och (nr 187) om sjömäns
löner och arbetstid samt bemanningen på
fartyg samt konventionen (nr 179) och
rekommendationen (nr 186) om rekrytering av
och arbetsförmedling för sjömän. Regeringen
anser att Sverige för närvarande inte bör
tillträda konventionen (nr 179) om
rekrytering av och arbetsförmedling för
sjömän. Av propositionen framgår att
regeringen avser att göra en samlad
bedömning av Sveriges förhållande till
ILO:s arbetsförmedlingskonventioner när
underlag för ett ställningstagande
föreligger även beträffande den av
Internationella arbetskonferensen år 1997
antagna konventionen (nr 181) om privat
arbetsförmedling.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att det ligger i linje med
svensk  tradition  att efterleva internationella
åtaganden, genom att anpassa nationella regler till
dem  som  överenskommits  internationellt.  Inom
sjöfartsområdet är detta av särskild betydelse med
hänsyn till näringens internationella karaktär. Inga
motioner har heller väckts i frågan. I konsekvens
härmed bör, som regeringen  föreslår, riksdagen
godkänna de av Internationella arbetskonferensen år
1996 antagna konventionerna (nr 178) om tillsyn av
sjömäns arbets- och levnadsförhållanden och (nr 180)
om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg samt
ett samma år antaget protokoll  till 1976 års
konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.
Utskottet anser att den svenska lagstiftningen bör
anpassas till de aktuella ILO-konventionerna och
tillstyrker att riksdagen antar regeringens förslag
till dels lag om ändring i fartygssäkerhetslagen
(1988:49), dels lag om ändring i  sjömanslagen
(1973:282).
Utskottet ansluter sig vidare till regeringens
bedömning att Sverige för närvarande inte  bör
tillträda konventionen (nr 179) om rekrytering av
och arbetsförmedling för sjömän.

Hemställan

Utskottet hemställer
att riksdagen
dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen
(1988:49),
2. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),
dels godkänner ILO:s konventioner (nr 178) om
tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden
och (nr 180) om sjömäns arbetstid och bemanningen på
fartyg samt 1996 års protokoll  till 1976 års
konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg.
Stockholm den 10 oktober 2000

På trafikutskottets vägnar

Monica Öhman

I beslutet har deltagit: Monica Öhman (s), Sven
Bergström (c), Per-Richard Molén (m), Hans Stenberg
(s), Karin Svensson Smith (v), Johnny Gylling (kd),
Tom Heyman (m), Krister Örnfjäder (s), Monica Green
(s), Inger Segelström (s), Stig Eriksson (v), Tuve
Skånberg  (kd),  Birgitta Wistrand (m),  Mikael
Johansson (mp), Claes-Göran Brandin (s), Jan-Evert
Rådhström (m) och Eva Flyborg (fp).

Bilaga

Propositionens lagförslag

1. Förslag till lag om ändring i
fartygssäkerhetslagen (1988:49)


2. Förslag till lag om ändring i sjömanslagen
(1973:282)