Trafikutskottets betänkande
2000/01:TU15

Lag om vägtrafikregister, m.m.


Innehåll

2000/01
TU15

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister,
m.m. samt två motioner. I likhet med regeringen
anser utskottet att det är väsentligt att förenkla,
modernisera  och effektivisera regelsystemet  på
trafikregisterområdet.  Utskottet  tillstyrker  i
huvudsak de av regeringen framlagda lagförslagen
som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.
I betänkandet finns en reservation (m).

Innehållsförteckning

Propositionen

Regeringen  (Näringsdepartementet)  föreslår  i
proposition  2000/01:95  att  riksdagen  antar
regeringens förslag till
1. Lag om vägtrafikregister,
2. Lag om vägtrafikdefinitioner,
3. Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts
utomlands,
4.  Lag  om  ändring i lagen (1972:435)  om
överlastavgift,
5. Lag om ändring i bilskrotningslagen (1975:343),
6. Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
7. Lag om ändring  i  lagen  (1976:206)  om
felparkeringsavgift,
8.  Lag  om  ändring  i lagen (1976:339) om
saluvagnsskatt,
9. Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
10.  Lag  om  ändring  i  skatteregisterlagen
(1980:343),
11.  Lag  om ändring i lagen (1984:318)  om
kontrollavgift vid olovlig par-
kering,
12.  Lag  om  ändring  i  fordonsskattelagen
(1988:327),
13.  Lag  om  ändring  i mervärdesskattelagen
(1994:200),
14. Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
15.  Lag om ändring i lagen (1997:1137)  om
vägavgift för vissa tunga for-
don,
16. Lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
17. Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
18. Lag  om  ändring  i lagen (1998:492) om
biluthyrning,
19.  Lag om ändring i lagen  (1998:620)  om
belastningsregister.
Lagförslagen fogas som bilaga till
detta betänkande.

Följdmotioner

2000/01:T11 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) vari
föreslås att riksdagen  fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om bevarande och gallring av
identifierbara felparkeringsuppgifter.

2000/01:T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen beslutar att regeringen  utreder
vägtrafikregistrets anpassning till EG-rätten.
2. Riksdagen beslutar att förtydliga vägregistrets
ändamål  i  syfte  att  stärka  den personliga
integriteten.
3. Riksdagen beslutar att behålla det nuvarande
sökbegreppet i vägtrafikregistret.
4. Riksdagen beslutar att i lagtexten ange att
direktåtkomst samt samkörning endast får ske i den
omfattning regeringen bestämmer.
5.  Riksdagen beslutar att införa ett starkare
sekretesskydd  genom  ett  rakt skaderekvisit i
sekretesslagstiftningen   för   uppgifter   om
personnummer i vägtrafikregistret.

BILAGA

Regeringens lagförslag


1. Förslag till lag om
vägtrafikregister2. Förslag till lag om
vägtrafikdefinitioner


3. Förslag till lag om ändring i
lagen (1971:965) om straff för
trafikbrott som begåtts utomlands

4. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift

5. Förslag till lag om ändring i bilskrotningslagen
(1975:343)
6. Förslag till lag om ändring i
trafikskadelagen (1975:1410)


7. Förslag till lag om ändring i
lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift


8. Förslag till lag om ändring i
lagen (1976:339) om saluvagnsskatt


9. Förslag till lag om ändring i
sekretesslagen (1980:100)


10. Förslag till lag om ändring i
skatteregisterlagen (1980:343)


11. Förslag till lag om ändring i
lagen (1984:318) om kontrollavgift
vid olovlig parkering


12. Förslag till lag om ändring i
fordonsskattelagen (1988:327)
13. Förslag till lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200)


14. Förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi


15. Förslag till lag om ändring i
lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon


16. Förslag till lag om ändring i
körkortslagen (1998:488)17.  Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen
(1998:490)
18. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:492) om
biluthyrning
19. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregisterElanders Gotab, Stockholm 2001

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet
I likhet med regeringen anser utskottet att
det är väsentligt att förenkla, modernisera
och  effektivisera   regelsystemet   på
trafikregisterområdet. Riksdagen bör därför
enligt utskottets mening bl.a. anta de i
propositionen framlagda förslagen till lag om
vägtrafikregister    och    lag   om
vägtrafikdefinitioner.     De    från
integritetssynpunkt viktiga gränserna  för
personregistreringen  regleras i lagen om
vägtrafikregister.

Regeringens förslag

I syfte att förenkla, modernisera och effektivisera
regelsystemet föreslår regeringen att  riksdagen
antar en ny lag om vägtrafikregister och en ny lag
om vägtrafikdefinitioner.
En  registerlag för hela trafikregisterområdet
föreslås,  lag  om  vägtrafikregister.  De från
integritetssynpunkt   viktiga   gränserna  för
personregistreringen regleras i den nya lagen, som
innehåller regler om registrets ändamål och de
övergripande  registerfrågorna i anslutning till
personuppgiftslagens (1998: 204) reglering. Eftersom
fordonsregistreringen utgör grunden för uttaget av
fordonsskatt och föreskrifter om  skatt  enligt
regeringsformen skall meddelas genom lag anges även
de grundläggande kriterierna för fordonsregistrering
i lagen.
Propositionen innehåller vidare förslag om de
centrala  definitionerna  på  vägtrafikområdet.
Grundläggande fordons- och viktbegrepp sammanförs
till en lag om vägtrafikdefinitioner.
Med anledning av att ett nytt register tillskapas
blir vidare enligt regeringen vissa följdändringar i
annan lagstiftning nödvändiga.
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att det är
angeläget   att  förenkla,  modernisera  och
effektivisera      regelsystemet      på
trafikregisterområdet. Utskottet tillstyrker därför,
med  ett undantag, de av regeringen  framlagda
lagförslagen.
Undantaget  gäller den föreslagna ändringen i
skatteregisterlagen. Riksdagen har nyligen antagit
en lag om att denna lag skall upphöra att gälla den
1  oktober  2001  (prop.  2000/01:33,  bet.
2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176). Samtidigt införs
en  ny  lag  om  behandling  av  uppgifter  i
skatteförvaltningens     beskattningsverksamhet.
Avsikten är dels att ersätta skatteregistret med en
databas, dels att i den nya lagen endast reglera
vilka kategorier av uppgifter som får behandlas i
databasen. Detaljfrågor skall regleras i förordning
eller genom myndighetsföreskrifter. Den fråga som
det nu lagda ändringsförslaget i skatteregisterlagen
gäller kommer i fortsättningen inte att omfattas av
någon reglering i lag. Riksdagen bör därför avslå
detta lagförslag.

Motionerna

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker två motioner (m) som
behandlar reglerna för rätten att utföra
tillfälliga inrikes godstransporter på väg i
ett annat land (cabotage) och vissa frågor om
den personliga integriteten. Utskottet anser
att de nya lagarna väl tillgodoser de krav
som kan ställas beträffande dessa frågor.
I motion T11 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
framhålls     att     personidentifierbara
felparkeringsavgifter bör tas bort omedelbart efter
det att avgiften erlagts av den betalningsskyldige.
För redovisning av influtna medel torde det enligt
motionären räcka med en antalsmässig och summamässig
kontroll och därmed avidentifierade uppgifter.

Per-Richard Molén m.fl. (m) begär i motion T12 att
regeringen  låter  utreda  vägtrafikregistrets
anpassning till EG-rätten (yrkande  1).  Enligt
motionen  överensstämmer inte den gamla svenska
förordningen med unionens nya regler för cabotage.
Regeringen föreslår att vägtrafikregistret, i den
utsträckning det behandlar personuppgifter, bör ha
till ändamål att tillhandahålla uppgifter bl.a. för
viss statlig eller kommunal verksamhet. Motionärerna
anser  att  registrets  ändamål bör förtydligas
eftersom skyddet för den personliga integriteten
förutsätter särskilda, klart preciserade ändamål för
vilka behandlingen av personuppgifter sker (yrkande
2).
Enligt  yrkande  3  i motionen bör nuvarande
sökbegrepp  behållas  i  vägtrafikregistret.  I
propositionen föreslås att endast de sökbegrepp som
regeringen beslutar om skall få användas.
I motionen framhålls vidare att det i lagtexten
bör anges att direktåtkomst och samkörning endast
får ske i den omfattning som regeringen bestämmer.
Enligt  propositionen  skall  direktåtkomst  för
personuppgifter medges endast för vissa särskilt
angivna ändamål och samkörning för inhämtande av
uppgifter till registret endast få ske inom ramen
för samma ändamål (yrkande 4).
Slutligen begär motionärerna att ett starkare
sekretesskydd införs för uppgifter om personnummer i
vägtrafikregistret (yrkande 5).

Utskottets ställningstagande

Reglerna för cabotage

I motion T12 av Per-Richard  Molén  m.fl. (m)
framhålls  att  de  svenska  reglerna  inte
överensstämmer med EG:s nya regler för cabotage.
Denna fråga bör därför enligt motionen utredas.
De nuvarande svenska reglerna i förordning 1987:27
innebär bl.a. att ett fordon skall anses vara i
internationell trafik i Sverige om fordonet införts
i Sverige  för tillfälligt brukande här. Dessa
regler har i propositionen, till den del de innebär
undantag från registreringsplikten, förts över till
lagen om vägtrafikregister.
I  förordningen  (EEG)  nr 3118/93 definieras
cabotage som rätt att utföra tillfälliga inrikes
transporter. Vad som skall  läggas i begreppet
tillfälliga  är  en uppgift för de  nationella
domstolarna och i sista hand EG-domstolen att tolka.
Regeringen bedömer att nu gällande regler för
internationell vägtrafik i Sverige inte står i strid
med de EG-förordningar som reglerar cabotage. Någon
gemenskapspraxis som belyser hur EG-förordningarna
skall tolkas finns ännu inte. Det  finns därför
enligt utskottets mening för närvarande inte något
behov av att ytterligare utreda hur den svenska
lagstiftningen skall anpassas till EG-rätten på
detta  område.  Yrkande  1 i motionen avstyrks
följaktligen.
Vissa integritetsfrågor

I motion T11 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
framhålls att felparkeringsuppgifter bör gallras
omedelbart efter det att avgiften erlagts. Utskottet
vill erinra om att enligt tryckfrihetsförordningens
bestämmelser har varje svensk medborgare rätt att ta
del av allmänna handlingar, inklusive uppgifter från
register som innehåller personuppgifter. Rätten att
ta del av allmänna handlingar utgör grunden för det
offentliga  arkivväsendet. Arkivlagen  (1990:782)
föreskriver att allmänna handlingar skall bevaras så
att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna
handlingar,   behovet   av  information  för
rättskipningen och förvaltningens och forskningens
behov. Enligt 10 § arkivlagen får gallring ske med
beaktande av dessa ändamål och av att arkiven utgör
en del av kulturarvet. I 9 § personuppgiftslagen
(1998:204) anges att personuppgifter  inte  får
bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålen  för behandlingen. I
regeringens   förslag  anges  att  det   i
vägtrafikregistret förs in de uppgifter som behövs
för kontroll av att felparkeringsuppgifter betalas
och influtna medel redovisas. Enligt 9 § per-
sonuppgiftslagen får dock personuppgifter bevaras
under längre tid för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål.
I propositionen föreslås regeringen få meddela
föreskrifter om begränsning av rätten att bevara
uppgifter.  Detta  föreslagna  bemyndigande  har
Lagrådet bedömt vara godtagbart och ha en viktig
praktisk funktion.
Motionären  har  ifrågasatt om en uppgift om
felparkering, efter det  att avgiften betalats,
behövs för kontroll av att influtna medel redovisas.
Som framgår ovan måste flera andra överväganden
göras.   Utöver  integritetsaspekterna   måste
medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar
och principerna för arkivering beaktas. Enligt dessa
principer skall, som tidigare nämnts, behovet av
information  för  rättskipning  och  förvaltning
beaktas. Utskottet vill i sammanhanget erinra om att
den som debiterats felparkeringsavgift skall erlägga
avgiften inom föreskriven tid även om talan förs om
undanröjande av betalningsskyldigheten. En omedelbar
gallring skulle därför äventyra möjligheterna till
återbetalning   av   inbetald   avgift   om
betalningsansvaret har undanröjts av domstol. En
sådan konsekvens bör, enligt utskottets mening, inte
accepteras från rättstrygghetssynpunkt.
I  motion  T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m)
framhålls att registrets ändamål bör förtydligas med
hänsyn till skyddet för den personliga integriteten
(yrkande 2).
Regeringen föreslår att vägtrafikregistret, i den
utsträckning det behandlar personuppgifter, bör ha
till ändamål att tillhandahålla uppgifter bl.a. för
viss statlig eller kommunal verksamhet. Som framgår
av 5 § lagförslaget skall den verksamhet som där
avses bedrivas med stöd av författning. Det betyder
att personuppgifter om exempelvis fordonsägare inte
skall tillhandahållas för verksamhet som inte genom
författning har lagts på staten eller en kommun även
om stat eller kommun mycket väl kan bedriva sådan
verksamhet. Bestämmelsen möjliggör behandling av
personuppgifter   för  att  kontrollera  att
fordonsägaren fullgör de skyldigheter som ålagts
denne  avseende  betalning  av fordonsskatt och
trafikförsäkringspremie. Vägtrafikregistret  skall
också  ha  till  ändamål  att  tillhandahålla
personuppgifter för det allmännas verksamhet i fråga
om  körkortsinnehavare   och  innehavare  av
yrkestrafiktillstånd.
Utskottet delar regeringens uppfattning att de
ändamål för behandling av personuppgifter som finns
i förslaget är berättigade och uttryckligt angivna.
Ändamålen är enligt utskottets mening tillräckligt
preciserade för att tillgodose ett skydd för den
personliga integriteten.
Enligt motion T12 (m) bör nuvarande sökbegrepp
bibehållas (yrkande 3).
I en databas kan uppgifter sökas och sammanställas
med hjälp av sökbegrepp. Utredningen föreslog att
alla uppgifter som skall få ingå i registret skulle
få användas som sökbegrepp med ett bemyndigande för
regeringen att föreskriva begränsningar.
Regeringen och flera remissinstanser anser att
utredningens förslag skulle innebära en ökad risk
för integritetsintrång och alltså  inte ge ett
tillräckligt skydd för den enskilde. I stället bör
enligt regeringen endast vissa särskilt angivna
sökbegrepp tillåtas. Dessa sökbegrepp bör dock inte
lagregleras, eftersom det är svårt att förutse vad
den tekniska utvecklingen kan föra med sig och
vilket behov som i framtiden kan finnas av tillåtna
sökbegrepp. På grund härav föreslår regeringen att
en bestämmelse tas in i lagen av innebörd att endast
de sökbegrepp som regeringen beslutar om skall vara
tillåtna.
Som  bil-,  körkorts-,  felparkerings-  och
förarprovsregistren  i dag är uppbyggda är det
möjligt  att  använda  sökbegreppen  person-,
samordnings-, organisations- och registreringsnummer
eller del av sådana nummer. I yrkestrafikregistret
är det även möjligt att använda andra sökbegrepp
såsom namn eller del av namn. Regeringen bedömer att
det för närvarande inte föreligger något behov av
att utvidga dessa sökmöjligheter.
Utskottet har inget att erinra mot vad regeringen
anfört om sökbegrepp.
I motion T12 (m) yrkas vidare att det i lagtexten
anges att direktåtkomst och samkörning endast får
ske  i den omfattning som regeringen bestämmer
(yrkande 4).
Direktåtkomst  innebär  att  den som använder
registret på egen hand kan söka i detta och få svar
på frågor, dock utan att själv kunna bearbeta eller
på  annat  sätt påverka innehållet. Utredningen
föreslog inte någon bestämmelse som reglerar frågan
om direktåtkomst  i  lagen utan hänvisade till
personuppgiftslagens  generella  bestämmelser  om
behandling av personuppgifter samt till att det
ankommer på den personuppgiftsansvarige att tillse
att behörighets- och säkerhetsfrågor löses på ett
tillfredsställande sätt innan behandlingen godtas.
I propositionen framhålls att som Datainspektionen
anfört gör sig integritetsaspekterna starkt gällande
när det  gäller möjligheter till direktåtkomst.
Regeringen anser därför att det är viktigt att
begränsningar i fråga om direktåtkomst alltjämt
förekommer. Frågan om möjlighet till direktåtkomst
bör   inte   enbart  överlåtas   på   den
personuppgiftsansvarige utan den bör regleras i
författning.  I  lagen  bör  därför,  enligt
propositionen, tas in en bestämmelse som begränsar
möjligheterna att medge direktåtkomst till de för
personuppgifter  särskilt  angivna  ändamålen  i
enlighet med föreskrifter meddelade av regeringen.
Direktåtkomst bör dock inte tillåtas om syftet med
åtkomsten  är  att  komplettera  kund-  eller
medlemsregister eller om syftet är att göra en s.k.
urvalsdragning.
Vid  överväganden  av i  vilken  utsträckning
samkörning bör tillåtas krävs det enligt regeringen
att integritetsaspekterna beaktas och noga övervägs.
Något generellt förbud mot samkörning är enligt
regeringens mening inte motiverat. I propositionen
framhålls att en rimlig avvägning är att tillåta
sådan behandling som sker inom ramen för registrets
ändamål. På samma sätt  som gäller beträffande
direktåtkomst bör dock samkörning inte tillåtas om
syftet  med åtkomsten är att komplettera eller
kontrollera kund- eller medlemsregister eller om
syftet är att göra en s.k. urvalsdragning. Eftersom
lagen är  avsedd att utgöra en yttre ram för
behandlingen  av  personuppgifter  föreslås  att
regeringen i lagen bemyndigas att till skydd för den
enskildes  integritet  föreskriva de ytterligare
begränsningar som kan anses påkallade.
Utskottet har inget att erinra mot vad regeringen
anfört om direktåtkomst och samkörning. Av det
anförda följer att syftet med motionsyrkandet är
tillgodosett.
Slutligen framhålls  i motion T12 (m) att ett
starkare sekretesskydd bör införas för uppgifter om
personnummer, bild och namnteckning (yrkande 5).
Utredningen föreslog att skärpt sekretess bör
gälla för uppgift om någons personnummer i det
framtida vägtrafikregistret.
Frågan om eventuell skärpning av sekretessen för
uppgift om personnummer har behandlats vid upprepade
tillfällen.  Regeringen  har  därvid  intagit
ställningen att skärpt sekretess inte bör införas
för  uppgifter  i  folkbokföringsregistret.  I
personuppgiftslagen föreskrivs dock ett särskilt
skydd  för  den  integritetskänsliga  uppgiften
personnummer. I propositionen föreslås också att
regeringen skall kunna föreskriva begränsningar i
fråga om samkörning och direktåtkomst som skulle
kunna ge ett visst skydd åt uppgift om personnummer.
Regeringen anför också att om skärpt sekretess
införs i vägtrafikregistret kan det vara möjligt att
komma åt uppgifter om personnummer på annat sätt,
t.ex. från folkbokföringsregistret. En skärpning av
sekretessen för åtkomst av uppgifter om personnummer
i enbart vägtrafikregistret skulle därför enligt
regeringen  inte  innebära  någon  avgörande
förstärkning av den enskilda integriteten.
Regeringen finner av dessa skäl att det inte finns
något behov av att skärpa sekretessen när det gäller
uppgift  om någons personnummer i det framtida
vägtrafikregistret.  Eftersom  både  pass-  och
körkortsregistret omfattar en mycket stor del av
landets befolkning anser regeringen att det är av
stor vikt att frågan om sekretess för namnteckning
och bild ses över i ett sammanhang. Ett arbete med
en  sådan  översyn  pågår  för närvarande inom
Regeringskansliet.
Utskottet har inget att erinra mot vad regeringen
anfört om sekretessfrågor.
Utskottet anser i likhet med motionärerna att det är
nödvändigt att skydda den personliga integriteten.
Detta  förutsätter  tydliga  regler  bl.a.  på
vägtrafikregisterområdet. Av det anförda följer att
utskottet inte har något att erinra mot vad som
anförs i propositionen om integritetsfrågor. Flera
av motionsyrkandena är redan tillgodosedda. Något
initiativ av riksdagen med anledning av motionerna
är enligt utskottets  mening inte erforderligt.
Riksdagen bör följaktligen avslå motionerna T11 (m)
och T12 (m) yrkandena 2-5.ReservationUtskottets förslag till riksdagsbeslut och
ställningstaganden har föranlett följande
reservation. I rubriken anges inom parentes
vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


Reglerna för cabotage (punkt 3)

av Per-Richard Molén (m), Tom Heyman (m), Lars
Björkman (m) och Birgitta Wistrand (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservationen. Riksdagen
bifaller därmed motion 2000/01:T12 yrkande 1.
Ställningstagande

Vi delar den uppfattning som framförs i motion T12
av  Per-Richard Molén m.fl. (m) att  det  för
domstolarna  torde vara svårt att tillämpa EU-
reglerna om cabotage och samtidigt ta hänsyn till
den i dag åldrade svenska förordningen från år 1987.
Regeringen bör därför låta utreda denna fråga.
Som framhålls i motionen är det viktigt att den
personliga integriteten skyddas. Det kan därför
finnas anledning att se över lagstiftningen på det
sätt som anges i motionen. Vi återkommer till denna
fråga om så blir erforderligt.


Förteckning över behandlade
förslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som
framförs under Utskottets överväganden
föreslår utskottet att riksdagen fattar
följande beslut:

1.   Skatteregisterlagen
Riksdagen avslår regeringens förslag till lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343).
2.   Regeringens lagförslag i övrigt
Riksdagen antar regeringens förslag till
1.  lag om vägtrafikregister,
2.  lag om vägtrafikdefinitioner,
3. lag om ändring i lagen (1971:965) om straff
för trafikbrott som begåtts utomlands,
4.   lag om ändring i lagen (1972:435) om
överlastavgift,
5.  lag  om  ändring  i  bilskrotningslagen
(1975:343),
6.   lag  om  ändring  i  trafikskadelagen
(1975:1410),
7.  lag  om ändring i lagen (1976:206) om
felparkeringsavgift,
8.  lag om ändring  i lagen (1976:339) om
saluvagnsskatt,
9.  lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
10. lag om ändring i lagen  (1984:318)  om
kontrollavgift vid olovlig parkering,
11.  lag  om  ändring  i  fordonsskattelagen
(1988:327),
12.  lag  om  ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200),
13. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
på energi,
14. lag om ändring i lagen  (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon,
15. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
16. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
17.  lag om ändring i lagen (1998:492)  om
biluthyrning,
18. lag  om  ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister.
3.   Reglerna för cabotage
Riksdagen avslår motion 2000/01:T12 yrkande 1.
Reservation (m)
4.   Vissa integritetsfrågor
Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T11 och
2000/01:T12 yrkandena 2-5.

Stockholm den 17 maj 2001


På trafikutskottets vägnar


Sven Bergström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Sven
Bergström (c), Per-Richard Molén (m), Jarl Lander
(s), Hans Stenberg (s), Johnny Gylling (kd), Tom
Heyman (m), Krister Örnfjäder (s), Lars Björkman
(m), Monica Green (s), Stig Eriksson (v), Tuve
Skånberg  (kd),  Birgitta  Wistrand (m), Mikael
Johansson (mp), Claes-Göran Brandin (s), Christina
Axelsson (s) och Sture Arnesson (v) och Elver
Jonsson (fp).
Redogörelse för ärendet


Den  19 december 1996 beslutade regeringen att
tillkalla en särskild utredare för att göra en
översyn av gällande författningar inom trafikområdet
och utarbeta förslag till de författningsändringar
som bedömdes som nödvändiga. Utredningen, som antog
namnet Trafikregisterutredningen,  överlämnade  i
december 1998 sitt betänkande Vägtrafikregistrering
(SOU 1998:162).
Lagrådet har yttrat sig över regeringens förslag.
Regeringen har följt Lagrådets synpunkter.