Socialutskottets betänkande
2000/01:SOU04

Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade


Innehåll

2000/01

SoU4

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade och sex motionsyrkanden som
väckts med anledning av propositionen.
I propositionen föreslås att kommuner ges möjlighet
att om synnerliga skäl föreligger träffa avtal om
kostnadsansvar för insatser för stöd och service
enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för en enskild person
som genom insats enligt 9 § 8 eller 9 LSS inte
längre är eller inte kommer att vara bosatt i
kommunen. Sådant avtal får träffas med en annan
kommun än hemkommunen eller en enskild vårdgivare i
en annan kommun.
Utskottet anser att tillämpningsområdet för den
föreslagna paragrafen, 17 a § LSS, kan komma att
inskränkas på ett icke avsett sätt om det ställs
krav på synnerliga skäl för paragrafens tillämpning.
Utskottet anser därför att ett krav på särskilda
skäl   bättre   motsvarar   det   avsedda
tillämpningsområdet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari
2001.

I betänkandet finns två reservationer.

Propositionen

I  proposition  2000/01:6  föreslår  regeringen
(Socialdepartementet) att riksdagen antar förslaget
till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Lagförslaget fogas till betänkandet som bilaga.

Motionerna

2000/01:So18 av Chris Heister m.fl. (m) vari yrkas
2. att riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag  om  bibehållet  finansieringsansvar för
hemkommunen i enlighet med vad som anförs i motio-
nen.
2000/01:So19 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) vari
yrkas
1. att riksdagen avslår proposition 2000/01:6 Avtal
om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen
(1993:387)  om  stöd  och  service  till vissa
funktionshindrade,
2. att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om handikappeng,
3. att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om övergångsregler.
2000/01:So20 av Carina Adolfsson Elgestam (s) vari
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att individens
rättighet till bosättning sätts i centrum.

2000/01:So21 av Cinnika Beiming
m.fl. (s, mp) vari yrkas att
riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om kostnadsansvaret
för insatser enligt LSS.

Utskottet

Bakgrund

Regeringen har i proposition 1999/2000:115 Vissa
kommunalekonomiska frågor, vilken beslutades den 25
maj 2000 och som ännu inte har behandlats av
riksdagen,  gjort  bedömningen  bl.a.  att  ett
statsbidrag bör införas  för kommuner med höga
kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
För särskilt dyra insatser enligt LSS har därutöver
gjorts bedömningen att ett extra statsbidrag bör
införas.  Regeringen  har i propositionen  även
behandlat frågan om en utvidgad rätt för kommunerna
att träffa avtal om kostnadsansvar för personer som
är eller kommer att bli folkbokförda i en annan
kommun. Då regeringen funnit att denna fråga inte
blivit tillräckligt belyst under beredningen av
proposition 1999/2000:115 har den dock återkommit
med förslag härom i nu föreliggande proposition
2000/01:6.

I  budgetpropositionen  för  2001,  volym  2,
utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommuner,
föreslås ett statsbidrag införas 2001 och 2002 som
en övergångslösning, i avvaktan på en långsiktigt
hållbar lösning, för att kompensera kommuner som har
höga kostnader för verksamhet enligt LSS (prop.
1999/2000:115). Statsbidraget beräknas uppgå till
350 miljoner kronor per år och finansieras med medel
från anslaget 91:2 Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting. Samtidigt bör 350
miljoner  kronor  föras till detta anslag från
anslaget 91:1 Generellt statsbidrag till kommuner
och landsting.
För särskilt kostnadskrävande insatser enligt LSS
avses vidare ett särskilt statsbidrag införas 2001
och 2002, som kommuner  kan  ansöka om (prop.
1999/2000:115). Det särskilda bidraget  beräknas
uppgå till 100 miljoner kronor per år.
Till följd av införandet av bidragen för insatser
enligt  LSS har  regeringen  givit  Statistiska
centralbyrån  respektive  Socialstyrelsen  vissa
utredningsuppdrag.

Propositionen i huvuddrag

I proposition 2000/01:6 föreslås att kommunerna ges
möjlighet att träffa avtal om nytt eller i vissa
fall bibehållet kostnadsansvar för insatser enligt 9
§ LSS i en annan kommun än hemkommunen för en
enskild person som genom insatser enligt 9 § 8 eller
9 blivit folkbokförd i den andra kommunen. Sådana
avtal får träffas med en annan kommun än hemkommunen
eller en enskild vårdgivare i en annan kommun.
Tillägget görs i syfte att underlätta för enskilda,
t.ex. personer som har en ovanlig diagnos eller som
har komplicerade funktionshinder, att få tillgång
till anpassade boendelösningar och särskild kom-
petens som det kan vara svårt att tillhandahålla i
små kommuner. Tillägget ger också möjlighet för
kommuner med ett litet befolkningsunderlag att sam-
verka om bl.a. gemensamma gruppbostäder för att
kunna erbjuda fler boendealternativ än vad som
annars varit fallet.

Fråga om avslag på propositionen m.m.

I motion 2000/01:So19 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp) hemställs att riksdagen avslår regeringens
proposition (yrkande 1) samt att riksdagen begär att
regeringen återkommer med ett förslag om
handikappeng (yrkande 2). Motionärerna begär också
övergångsregler tills en modell med handikappeng
skulle kunna träda i kraft (yrkande 3). Regeringen
bör skyndsamt utforma sådana övergångsregler.

Utskottets bedömning
Utskottet ställer sig i huvudsak bakom
propositionens förslag. Motion So19 (fp)
avstyrks därför.
Avtal mellan kommuner: Bibehållet
kostnadsansvar enligt LSS m.m.
Propositionen

Regeringen anför i propositionen att enligt 17 § LSS
får en kommun, med bibehållet ansvar, sluta avtal
med någon annan om att tillhandahålla insatser
enligt LSS till personer som är bosatta i kommunen.
Kommunen  kan uppdra åt någon annan  (enskild,
stiftelse, företag,  annan  kommun,  etc.)  att
tillhandahålla  insatser  genom  avtal.  Någon
motsvarande rätt att träffa avtal om insatser för
personer som inte bor i kommunen finns enligt
regeringen inte i LSS.
Regeringen föreslår att en ny bestämmelse införs i
LSS, med innebörden att en kommun får teckna avtal
om kostnadsansvar för insatser enligt 9 § LSS för
en enskild person som är eller har varit bosatt i
kommunen om denne beviljats insats enligt 9 §  8
eller 9 LSS i en annan kommun och därmed blivit
folkbokförd där. Regeringen föreslår att ett sådant
avtal får ingås med en annan kommun eller en enskild
vårdgivare  i  en  annan kommun. Den utvidgade
möjligheten  skall  till  skillnad  från  lagen
(1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade omfatta
även personer som flyttar till annan kommun efter
den 1 januari 1996 samt även personer som ingår i
personkretsens tredje grupp enligt 1 § LSS. I pro-
positionen anförs vidare att för det fall den
enskilde senare själv väljer att bosätta sig på den
nya orten kan detta inte ifrågasättas med hänvisning
till det upprättade avtalet. I sådana fall övergår
ansvaret till den nya kommunen.
Vad beträffar de ekonomiska konsekvenserna  av
propositionen uppger regeringen att den noggrant
kommer att följa utvecklingen av tecknande av avtal
och vilka effekter dessa får för den enskilde.
Regeringen avser därför att ge Socialstyrelsen och
länsstyrelserna i uppdrag att under åren 2001-2002
tillsammans göra en utvärdering av effekterna.

Motionerna

I motion 2000/01:So18 av Chris Heister m.fl. (m)
yrkas att riksdagen begär att regeringen lägger fram
ett förslag om bibehållet finansieringsansvar för
hemkommunen (yrkande 2). Motionärerna pekar på att
de tidigare har begärt att regeringen återkommer
till riksdagen med förslag som säkrar att även de
som  får  hjälp  enligt  LSS garanteras reella
möjligheter att - med bibehållet betalningsansvar
för hemkommunen - söka boende- och vårdformer på
andra sidan kommungränsen. Denna begäran kvarstår.
Motionärerna anser vidare att det vore rimligt med
en princip där betalningsansvaret under en begränsad
tid kvarstår för den f.d. hemkommunen, för att
därefter helt övergå till den nya hemkommunen.

I motion 2000/01:So21 av Cinnika Beiming m.fl. (s,
mp) yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförts om kost-
nadsansvaret för insatser enligt LSS. Motionärerna
anför att vissa kommuner, bl.a. Södertälje, får ta
ett mycket stort nationellt ansvar på grund av att
andra kommuner av olika skäl inte bygger ut sin egen
verksamhet för personer med stora eller mycket
speciella    funktionshinder.   Frågan   om
kostnadsansvaret är mycket väsentlig för kommuner i
denna situation. Dock är frågan framför allt viktig
för att upprätthålla god omsorg och levnadsstandard
för människor med funktionshinder.  Motionärerna
pekar på att de avtal om placering i annan kommun
som kommunerna enligt förslaget i propositionen
tillåts att ingå  utgör "frivilliga avtal", vilka
kan sägas upp.
I motion 2000/01:So20 av Carina Adolfsson Elgestam
(s) begärs att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförts om att indivi-
dens rättighet till bosättning sätts i centrum.
Motionären anför att det är bra att kommunerna ges
möjlighet att träffa avtal och därmed öppnar för ett
ökat samarbete mellan kommuner vad det gäller LSS.
Kommunerna har dock olika möjligheter att ekonomiskt
klara sitt uppdrag. Vissa betalar till systemet,
andra inte. I vissa kommuner där det fortfarande kan
finnas ekonomiska problem är det lätt att se enbart
på sin egen kommuns ekonomi. Kommungränserna får
inte vara det avgörande utan den funktionshindrade
individen måste sättas i centrum. Motionären anför
vidare att det är angeläget att följa utvecklingen
av tecknade avtal och vilka effekter den får för den
enskilde.
Utskottets bedömning
Utskottet instämmer i regeringens bedömning att
boendesituationen i första hand skall lösas i den
kommun där den enskilde är bosatt och i de fall den
enskilde själv väljer att flytta till en annan
kommun skall ansvaret övergå till den nya kommunen.
I dag finns det dock drygt 1 000 personer för vilka
beslut  om insatsen särskilt boende enligt LSS
fattats av en annan kommun än den där det särskilda
boendet är beläget och där den kommun personen
flyttat från svarar för kostnaden. Utskottet utgår
från att flertalet av dessa personer får insatsen
särskilt boende i en annan kommun på grund av
svårigheter att bygga upp särskild kompetens och
särskilda resurser för deras behov på hemorten.
Utöver  de exempel på särskild  kompetens  som
regeringen nämner i propositionen kan det också vara
fråga om t.ex. läkepedagogisk eller socialterapeu-
tisk verksamhet men även andra särskilda stödformer.
I vissa fall kan avtal om kostnadsansvar också
motiveras av andra orsaker, som t.ex. praktiska
svårigheter att ordna boende på hemorten.
Utskottet anser att tillämpningsområdet för den
föreslagna paragrafen kan komma att inskränkas på
ett  icke avsett sätt om det ställs krav  på
synnerliga  skäl  för  paragrafens  tillämpning.
Utskottet anser därför att ett krav på särskilda
skäl   bättre   motsvarar   det   avsedda
tillämpningsområdet.
Enligt vad utskottet erfarit finns redan i dag
avtal med syfte att reglera kostnadsansvaret mellan
hemkommunen och den andra kommunen. Utskottet anser
att det finns skäl att utgå från att de avtal som
löper  i  dag  inom  det  aktuella  området
fortsättningsvis kommer  att rymmas inom lagens
tillämpningsområde. Detsamma bör, om inte annat
framgår av de enskilda avtalen,  anses gälla de
avtal som avser barn och ungdomar under 18 år och
som omfattar tid efter artonårsdagen. Vidare noterar
utskottet att regeringen noggrant kommer att följa
utvecklingen  av tecknande av avtal och  vilka
effekter dessa får för den enskilde. Regeringen
avser  därför  att  ge  Socialstyrelsen  och
länsstyrelserna i uppdrag att under åren 2001 och
2002 göra en utvärdering av effekterna.
Utskottet tillstyrker förslaget till 17 a § dock
med  den ändringen att synnerliga ersätts  med
särskilda.
Motionerna So20 (s) och So21 (s, mp) får anses
tillgodosedda med det anförda.
Utskottet delar inte bedömningen i motion So18 (m)
yrkande 2. Motions-yrkandet avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen avslår motion 2000/01:So19,
res. 1 (fp)
2. beträffande bibehållet kostnadsansvar
m.m.
att riksdagen med avslag på motionerna
2000/01:So18  yrkande  2,  2000/01:So20  och
2000/01:So21 antar regeringens förslag till lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service  till  vissa  funktionshindrade  med
följande  ändring,  nämligen  att  ordet
"synnerliga" skall bytas ut mot "särskilda".
res. 2 (m)
Stockholm den 26 oktober 2000

På socialutskottets vägnar
Ingrid Burman

I beslutet har deltagit: Ingrid
Burman (v), Chris Heister (m),
Susanne Eberstein (s), Margareta
Israelsson (s), Chatrine Pålsson
(kd), Leif Carlson (m), Conny Öhman
(s), Hans Hjortzberg-Nordlund (m),
Lars U Granberg (s), Elisebeht
Markström (s), Lars Gustafsson
(kd), Kenneth Johansson (c),
Catherine Persson (s), Lars
Elinderson (m), Lena Olsson (v),
Helena Hillar Rosenqvist (mp) och
Harald Nordlund (fp).

Reservationer

1. Avslag på propositionen (mom. 1)

Harald Nordlund (fp) anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
3 börjar med "Utskottet ställer sig" och slutar med
"avstyrks därför" bort ha följande lydelse:
Utskottet som delar bedömningen i motion So19 (fp)
föreslår att propositionen avslås och förordar i
stället  ett  system  med  handikappeng.  En
valfrihetsreform med handikappeng är en fortsättning
på den frihetsreform som rätten till personlig
assistans inneburit. En reform med handikappeng är
enligt utskottet ytterligare ett stort steg framåt
för att säkra att även de personer som har en
ovanlig diagnos eller komplicerade funktionshinder
får tillgång till lösningar vad gäller boende och
annan kompetens oavsett vilken kommun de bor i.
Regeringen bör snarast återkomma med ett förslag
till hur en handikappeng i enlighet med inriktningen
i motion So19 (fp) närmare bör utformas. Vidare
krävs det enligt utskottet övergångsregler tills en
modell  med  handikappeng  kan  träda i kraft.
Regeringen  bör skyndsamt utforma sådana  över-
gångsregler.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande avslag på propositionen
att riksdagen med anledning av  motion 2000/01:So19 dels
avslår  proposition 2000/01:6, dels som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

2. Bibehållet kostnadsansvar m.m. (mom. 2)

Chris  Heister  (m),  Leif Carlson  (m),  Hans
Hjortzberg-Nordlund (m) och Lars Elinderson (m)
anser

dels att den del av utskottets betänkande som på s.
5 börjar med "Utskottet instämmer" och slutar med
"Motionsyrkandet avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet förutsätts, om valfrihet skall
kunna bli verklighet även för funktionshindrade, att
t.ex. vårdhem, skolor och olika boendeformer för
funktionshindrade är tillgängliga för alla människor
inte bara för personer i vissa kommuner. Rätten att
flytta  bör inte vara beroende av  kommunernas
benägenhet att teckna eller inte teckna avtal om
kostnadsansvar.  De enskilda som vill  utnyttja
vårdhem och boendeformer i andra kommuner förblir
även med regeringens förslag i den nya propositionen
liksom deras hemkommuner  utlämnade till  andra
kommuners  välvilja  och  godtycke.  LSS är en
rättighetslagstiftning som ställer stora krav på
kommunerna. Kommunerna har redan med den utformning
som LSS nu har haft varierande ambitioner att leva
upp till lagens intentioner. Mot den bakgrunden
anser utskottet att det saknas anledning att i den
nu förevarande frågan välja en lösning som för
kommunernas  del  bygger  på  en  långtgående
frivillighet.  Regeringen  bör  återkomma  till
riksdagen med förslag som säkrar att även de som får
hjälp enligt LSS garanteras reella möjligheter att
med  bibehållet betalningsansvar för hemkommunen
söka boende  och  vårdformer  på  andra  sidan
kommungränsen. Utskottet anser det rimligt med en
princip där betalningsansvaret under en begränsad
tid kvarstår för den f.d. hemkommunen, för att
därefter helt övergå till den nya hemkommunen.
Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning
av motion So18 (m) yrkande 2 som sin mening ge
regeringen till känna. Motionerna So20 (s) och So21
(s) avstyrks.

dels att utskottets hemställan under 2 bort ha
följande lydelse:
2. beträffande bibehållet kostnadsansvar m.m.

att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So18
yrkande 2 och med avslag på motionerna 2000/01:So20
och 2000/01:So21 dels antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade med följande
ändring, nämligen att ordet "synnerliga" skall bytas
ut mot "särskilda", dels som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.
I propositionen framlagt lagförslag