Socialutskottets betänkande
2000/01:SOU16

Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter


Innehåll

2000/01
SoU16


Redogörelse för ärendetPropositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Folkhälsoinstitutet
fr.o.m. den 1 juli 2001 skall få en ny roll inom
folkhälsoområdet och att institutets namn ändras
till Statens folkhälsoinstitut. Institutet skall
ansvara för sektorsövergripande uppföljning  och
utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet, vara
nationellt  kunskaps-centrum  för  metoder  och
strategier på området och ansvara för övergripande
tillsyn   inom   alkohol-,   narkotika-  och
tobaksområdena.
I   propositionen   föreslås   vidare  att
Alkoholinspektionen skall avvecklas den 1 juli 2001
och  att  dess  uppgifter  enligt  alkohollagen
(1994:1738) samtidigt skall föras över till Statens
folkhälsoinstitut. Den 1 juli 2001 skall institutet
också ta över Socialstyrelsens uppgifter enligt
tobakslagen (1993:581).  Slutligen  föreslås att
institutet  skall  kunna  genomföra  nationellt
samordnade insatser på folkhälsoområdet efter beslut
av regeringen.

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och
uppgifter samt 11 motionsyrkanden som väckts i
anledning  av propositionen. Vidare behandlas 6
motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1999
och den allmänna motionstiden 2000.
Utskottet anser det viktigt att det finns en
statlig myndighet med ett samlat ansvar för frågor
inom  folkhälsoområdet.  Folkhälsoarbetet  skall
bedrivas sektorsövergripande och syfta till att
främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador.
Institutet skall vara en resurs i form av ett
nationellt  kunskaps-centrum i förhållande  till
kommuner,  landsting,  andra  myndigheter  och
organisationer  i  folkhälsofrågor.  Genom  att
institutet tillförs tillsynsuppgifter inom alkohol-
och tobaksområdena kommer institutet att kunna ta
ett  helhetsgrepp  för  några av de viktigaste
bestämningsfaktorerna  för folkhälsan.  Utskottet
föreslår  därmed  att riksdagen  godkänner  vad
regeringen föreslår om Folkhälsoinstitutets nya roll
samt att Alkoholinspektionen avvecklas den 1 juli
2001   och   att  kvarvarande  medel  från
Alkoholinspektionens  ramanslag från samma datum
disponeras av institutet. Utskottet tillstyrker även
i övrigt propositionens förslag. Samtliga motioner
avstyrks.
RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,
har den 26 april 2001 uppvaktat utskottet med
anledning av Folkhälsoinstitutets uppdrag angående
de homosexuellas situation i samhället.
I betänkandet finns fem reservationer och ett
särskilt yttrande.

Propositionen

2000/01:99:

dels att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),

2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),

3. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

dels att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår
om Folkhälsoinstitutets nya roll, om avveckling av
Alkoholinspektionen  och om överföring  mellan
anslag (avsnitt 5.1).

Motioner med anledning av
proposition 2000/01:99

2000/01:So35 av Chris Heister m.fl. (m):

1. Riksdagen beslutar avslå propositionen vad gäller
ombildning av Folkhälsoinstitutet till Statens
folkhälsoinstitut.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen om avveckling av
Folkhälsoinstitutet.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen om inrättandet av
ett nationellt institut för hälsa och medicin.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen om tillsyn inom
ANT-området.

2000/01:So36 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp):

1. Riksdagen avslår regeringens proposition i delen
om ny roll för Folkhälsoinstitutet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om breddande av det
s.k. homosexuppdraget till att avse frågor kring
homosexuellas, bisexuellas  och  transpersoners
situation.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vilken myndighet som
i framtiden bör ha ett övergripande ansvar att
bevaka homosexuellas, bisexuellas och transpersoners
situation.

2000/01:So37 av Gunnel Wallin (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i  motionen   anförs   om
Folkhälsoinstitutets  fortsatta  ansvar  över
administrationen av organisationsstöd.

2. Riksdagen tillkännager, med avslag på regeringens
förslag, för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att Folkhälsoinstitutet bör
behålla sitt namn.

2000/01:So38 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, c, fp,
mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
homosexuppdraget alltjämt skall kvarstå som en
uppgift för Folkhälsoinstitutet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om att  även
transpersoner skall inkluderas i homosexuppdraget.

Motioner från allmänna motionstiden
1999

1999/2000:So201 av Thomas Julin m.fl. (mp):

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att ombilda
Alkoholinspektionen till en myndighet med ansvar
för alkohol- och tobakslagstiftning,

1999/2000:So491 av Ingrid Burman m.fl. (v):

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att utreda om
Folkhälsoinstitutet skall tilldelas ett större
övergripande ansvar för informationsarbete till
barn och unga,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av att
precisera  tydliga  delmål för att underlätta
utvärdering av metoder och resultat i arbetet mot
tobaksrökning,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om behovet av mer
regelbunden statistisk uppföljning av arbetet mot
tobaksrökning,

Motioner från allmänna motionstiden
2000

2000/01:So322 av Gudrun Schyman m.fl. (v):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av ett
förtydligande om var det samlade ansvaret för
folkhälsoarbetet ska ligga.

2000/01:So471 av Lars Gustafsson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i   motionen   anförs   om
Folkhälsoinstitutet.
2.

Utskottets överväganden

Frågan om avslag på propositionen

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att
avslå propositionen.
Jämför reservation 1 (m).
Motion

I motion 2000/01:So35 av Chris Heister m.fl. (m)
hemställs att riksdagen beslutar avslå propositionen
vad gäller ombildning av Folkhälsoinstitutet till
Statens folkhälsoinstitut (yrkande 1). Motionärerna
anser att förslaget varken löser problemen med
gränsdragning mellan myndigheter eller underlättar
ett effektivt resursutnyttjande. Förslaget innebär
vidare   ett   brott   mot   den   svenska
förvaltningstraditionen,  då  regeringen försöker
skapa  ett  osjälvständigt  stabs-organ  under
regeringen, även om detta inte sägs i klartext i
propositionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är viktigt att det finns en
statlig myndighet med ett samlat ansvar för frågor
inom folkhälsoområdet. Utskottet delar regeringens
uppfattning att Folkhälsoinstitutets roll bör ändras
och att huvuduppgifterna bör vara att ansvara för
uppföljning  och utvärdering av folkhälsan  och
insatserna på folkhälsoområdet, att vara nationellt
kunskapscentrum  för metoder och strategier  på
området och att ansvara för övergripande tillsyn
inom alkohol-,  narkotika-  och  tobaksområdena.
Utskottet avstyrker därmed motion 2000/01:So35 (m)
yrkande 1.

Ny roll för Folkhälsoinstitutet

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godkänner regeringens förslag om
Folkhälsoinstitutets   nya   roll,   om
avvecklingen av Alkoholinspektionen och om
överföring av medel mellan anslag. Förslaget
innebär också att institutet byter namn till
Statens folkhälsoinstitut den 1 juli 2001.
Vidare   innebär   det   att  Statens
folkhälsoinstitut tar över Socialstyrelsens
uppgifter  enligt tobakslagen  (1993:581).
Utskottet föreslår  att  riksdagen avslår
motionerna 1999/2000:So201 (mp) yrkande 5,
2000/01:So35 (m) yrkandena 2-4, 2000/01:So36
(fp) yrkande 1, 2000/01:So37 (c) yrkande 2,
2000/01:So322 (v) yrkande 5 och 2000/01:So471
(kd) yrkande 1. Jämför reservationerna 2 (m),
3 (c) och 4 (fp).
Propositionen

I propositionen föreslås att Folkhälsoinstitutet
fr.o.m. den 1 juli 2001 får en ny roll inom
folkhälsoområdet och att institutets namn ändras
till Statens folkhälsoinstitut. Institutet skall,
enligt  propositionen,  ansvara  för  sektors-
övergripande  uppföljning  och  utvärdering  av
insatserna inom folkhälsoområdet. Uppföljningen och
utvärderingen skall ske ur ett målgruppsperspektiv
och med fokus på könsskillnader och socioekonomiska
skillnader i hälsa. Institutet skall vara nationellt
kunskapscentrum  för metoder och strategier  på
området och ansvara för övergripande tillsyn inom
alkohol-,   narkotika-   och   tobaksområdena.
Alkoholinspektionen föreslås avvecklas den 1 juli
2001 och dess uppgifter samtidigt föras över till
Statens  folkhälsoinstitut.  Institutet  föreslås
vidare ta över Socialstyrelsens uppgifter enligt
tobakslagen  (1993:581).  Institutet  bör främja
tillgången  på  statistik av god kvalitet inom
alkohol-, narkotika- och tobaksområdena genom att
initiera metodutveckling av standarder i samarbetet
med användare  och  producenter  samt publicera
statistik.
Många av de uppgifter som Folkhälsoinstitutet gavs
vid inrättandet skall institutet fullfölja även i
fortsättningen, anförs det. Regeringen anser dock
att institutet skall bistå regeringen i större
utsträckning än i dag med beslutsunderlag i form av
uppföljningar, utvärderingar och andra analyser.
Institutet  skall  regelbundet  till  regeringen
redovisa utvecklingen på folkhälsoområdet och göra
en analys av insatser på området och ge förslag till
åtgärder.
En av huvuduppgifterna för institutet föreslås
vara att ansvara för uppföljning och utvärdering av
folkhälsan  och  insatserna på folkhälsoområdet.
Regeringen menar att institutet är den myndighet som
är bäst lämpad att samla berörda sektorsmyndigheter
i arbetet med att följa upp och utvärdera insatser
inom området. Det innebär att institutet skall ha
organisatoriska  förutsättningar  för att arbeta
sektorsövergripande   inom   folkhälsoområdet.
Regeringen bedömer att samverkan kommer att ske
främst med myndigheter på central nivå men även med
myndigheter på lokal och regional nivå och med
frivillig-organisationer. I propositionen redovisas
att Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14) i
oktober 2000 överlämnat betänkandet Hälsa på lika
villkor, nationella  mål  för  folkhälsan  (SOU
2000:91). Betänkandet bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.  Regeringens  avsikt  är  att
institutet  skall  spela en avgörande  roll  i
uppföljningen och utvärderingen av de nationella
folkhälsomålen. Institutet bör följa arbetet med
genomförandet av de nationella folkhälsomålen och
förbereda  för  att  styra  inriktningen  av
uppföljnings- och utvärderingsinsatserna mot dessa
mål, anförs det.
Ett övergripande mål för Folkhälsoinstitutet är
att genom förebyggande insatser förebygga sjukdomar
och skador och att främja hälsa, särskilt hos de
grupper  som  är  sämst  gynnade  ur  ett
folkhälsoperspektiv. Det finns fortfarande stora
skillnader  i  ohälsa  mellan olika grupper  i
samhället. Det finns även perioder i livet när
människor är särskilt utsatta  för hälsorisker.
Sådana  perioder är barn- och ungdomsåren  och
ålderdomen. Institutet kommer att ha till uppgift
att följa upp och utvärdera insatser avseende bl.a.
barns uppväxtmiljö. Institutet skall med hjälp av
olika samverkanspartners analysera olika risk- och
friskfaktorer, följa barns hälsa utifrån  olika
aspekter m.m., anförs det.
I propositionen anförs att en andra huvuduppgift
för  institutet  är  att  vara  nationellt
kunskapscentrum för metoder  och  strategier på
folkhälsoområdet. Institutet bör samla erfarenheter
och forskning om metoder och strategier som är
viktiga  i  folkhälsoarbetet.  Institutet  skall
utveckla   och   följa   upp  metoder  för
hälsokonsekvensbedömningar. Verksamheten skall stå
på  vetenskaplig  grund. Institutet skall bistå
kommuner, landsting och  andra myndigheter samt
organisationer med kunskap om framgångsrika metoder
för folkhälsoarbete. Den pådrivande rollen bör i
fortsättningen mest ta sig uttryck i uppföljning och
utvärdering av insatser inom folkhälsoområdet och
spridning av dessa resultat, anförs det.
Statens  folkhälsoinstitut   skall,   enligt
propositionen, som en tredje huvuduppgift ha ansvar
för övergripande tillsyn inom områdena alkohol,
narkotika och tobak (ANT). Genom att institutet
skall ha det samlade ansvaret för övergripande
tillsyn skapas förutsättningar för att få ett bättre
underlag för uppföljningar och utvärderingar inom
ANT-området, anförs det. Det är även viktigt att
ANT-frågorna  hålls  samman  med  det  övriga
folkhälsoarbetet. Regeringen  anser  således att
institutet  skall  vara  central  tillsyns- och
uppföljningsmyndighet när det gäller bestämmelserna
i alkohollagen (1994:1738). Uppgiften skall övertas
från Alkoholinspektionen den 1 juli 2001 då Alkohol-
inspektionen upphör som myndighet. Kvarvarande medel
från Alkoholinspektionens ramanslag skall från samma
datum disponeras av institutet. De nya uppgifterna
innebär   att  institutet  i  stället  för
Alkoholinspektionen skall arbeta med att ge ut
föreskrifter   och   allmänna   råd,   följa
rättstillämpningen samt följa upp och utvärdera
vilka konsekvenser nya regler får. I uppgifterna
ingår också rådgivning, information och utbildning,
som t.ex. att ta fram informationsmaterial till stöd
för de tillsynsansvariga på länsstyrelserna och i
kommunerna. En särskild uppgift är att följa upp att
kommunernas tillståndsgivning på serveringsområdet
utvecklas i överensstämmelse med lagens intentioner.
Med anledning av myndighetens ombildning föreslår
regeringen att Folkhälsoinstitutets namn fr.o.m. den
1 juli 2001 ändras till Statens folkhälsoinstitut.
Förslaget  innebär ändring av namnet i aktuell
lagstiftning, nämligen i 65 b § socialtjänstlagen
(1980:620),  31 a § hälso- och  sjukvårdslagen
(1982:763) samt i 16, 19, 20 och 25 §§ tobakslagen
(1993:581). Vidare anser regeringen det lämpligt att
förtydliga Konsumentverkets ansvar för tillsynen
över  bestämmelserna  för  marknadsföring  av
tobaksvaror genom ett tillägg i 19 § tobakslagen
(1993:581).
De lagändringar som föranleds av att institutet
tar över  Alkoholinspektionens  uppgifter enligt
alkohollagen  (1994:1738) och skatteregisterlagen
(1980:343)  presenteras i proposition 2000/01:97
Vissa ändringar i alkohollagen.
Motioner

I motion 2000/01:So35 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs  tillkännagivanden  om  avveckling  av
Folkhälsoinstitutet (yrkande 2), om inrättandet av
ett nationellt institut  för hälsa och medicin
(yrkande 3) och om tillsyn inom ANT-området (yrkande
4). Motionärerna anser att det finns flera orsaker
till att avveckla Folkhälsoinstitutet, bl.a. har
institutet förbrukat mycket av sin trovärdighet
genom tvivelaktiga kampanjer. Däremot finns det ett
behov av ett nationellt kunskapscentrum inom hälso-
och  medicinområdet. Ett sådant institut skulle
innebära en kraftsamling för bl.a. bioteknik med
medicinsk  inriktning,  bioinformatik,  klinisk
forskning, folkhälsoforskning samt IT i hälso- och
sjukvården. Vad gäller tillsynsverksamheten inom
ANT-området anser motionärerna att flertalet av de
frågor som handhas av Alkoholinspektionen borde
kunna   hanteras  av  Riksskatteverket   och
skattemyndigheterna. För servering av alkohol finns
redan en regional tillsyn i länsstyrelsernas regi.
Det saknas enligt motionärerna behov av en central
normgivning  utöver  lagar och förordningar  på
serveringsområdet.  Regeringen  bör  i  övriga
tillsynsfrågor återkomma med ett nytt förslag om
organisation av tillsynen inom området.

I motion 2000/01:So322 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
begärs  tillkännagivande  om  behovet  av  ett
förtydligande  om var det samlade ansvaret för
folkhälsoarbetet  skall  ligga  (yrkande  5).
Motionärerna anser bl.a. att det behövs en ökad
samverkan mellan de olika huvudmännen och olika
projekt för att folkhälsoarbetet skall få bättre
genomslagskraft samt möjlighet att kunna dra nytta
av goda erfarenheter.

I motion 2000/01:So471 Lars Gustafsson m.fl. (kd)
begärs tillkännagivande om vad i motionen anförs om
Folkhälsoinstitutet (yrkande 1). Motionärerna anser
att Folkhälsoinstitutet enbart skall koncentrera sig
på centrala nationella funktioner som informations-
och kunskapscentrum med uppgift att bistå regionala
och lokala aktörer. Kompetensen på olika plan skulle
kunna  utnyttjas  bättre  genom  att  låta
Folkhälsoinstitutet  fungera  som  en  nationell
koordinator.

I motion 2000/01:So37 av Gunnel Wallin (c) yrkas att
riksdagen med avslag på regeringens förslag som sin
mening   ger  regeringen  till  känna  att
Folkhälsoinstitutet bör behålla sitt namn (yrkande
2). Motionären anser att Folkhälsoinstitutet är ett
förankrat begrepp. Institutet bör därför behålla
sitt namn.

I motion 2000/01:So36 av Kerstin Heinemann m.fl.
(fp)  yrkas  att  riksdagen avslår  regeringens
proposition  i  delen  om  ny  roll  för
Folkhälsoinstitutet (yrkande 1). Regeringen anför
att Folkhälsoinstitutet bör ombildas till Statens
folkhälsoinstitut  med delvis nya uppgifter  av
"stabsmyndighetskaraktär"  på  folkhälsoområdet.
Motionärerna anser att detta strider  mot  den
inriktning som Folkhälsoinstitutet hittills haft och
som varit framgångsrik.

I motion 1999/2000:So201 av Thomas Julin m.fl. (mp)
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att ombilda
Alkoholinspektionen till en myndighet med ansvar för
alkohol-  och  tobakslagstiftning  (yrkande  5).
Motionärerna anser att det är en klar fördel om en
myndighet  har det samlade  ansvaret  för  all
lagstiftning som berör tobaksområdet.

Bakgrund och tidigare behandling

Utskottet har nyligen i betänkande 2000/01:SoU10
avstyrkt ett motionsyrkande (m) liknande So35 (m)
yrkande 3 med  begäran  om  inrättande av ett
nationellt institut för medicin och  hälsa.  I
betänkandet (s. 89-91), vartill hänvisas, ges en
bred redovisning av frågans tidigare behandling.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är viktigt att det finns en
statlig myndighet med ett samlat ansvar för frågor
inom folkhälsoområdet.  En förbättrad hälsa och
minskade skillnader i ohälsa är centrala mål för
välfärdspolitiken. Grundtankarna för statens ansvar
för folkhälsoarbetet  så  som  de beskrevs vid
inrättandet av Folkhälsoinstitutet år 1992 gäller
även  i  dag. Folkhälsoarbetet  skall  bedrivas
sektorsövergripande och syfta till att främja hälsa
och förebygga sjukdom och skador. Institutet skall
vara  en  resurs  i  form  av ett  nationellt
kunskapscentrum  i  förhållande  till  kommuner,
landsting, andra myndigheter och organisationer i
folkhälsofrågor. Genom  att  institutet tillförs
tillsynsuppgifter inom alkohol- och tobaksområdena
kommer institutet kunna ta ett helhetsgrepp för
några av de viktigaste bestämningsfaktorerna för
folkhälsan. Motionerna 1999/2000:So201 (mp) yrkande
5, 2000/01:So322 (v) yrkande 5 och 2000/01:So471
(kd) yrkande 1 är därmed tillgodosedda.
Utskottet föreslår att riksdagen godkänner vad
regeringen föreslår om Folkhälsoinstitutets nya roll
samt att Alkoholinspektionen avvecklas den 1 juli
2001   och   att  kvarvarande  medel  från
Alkoholinspektionens  ramanslag från samma datum
disponeras av institutet. Utskottet tillstyrker att
den tillsyn enligt tobakslagen som i dag bedrivs av
Socialstyrelsen förs över till institutet fr.o.m.
den 1 juli 2001. För att markera institutets nya
roll tillstyrker utskottet att namnet ändras till
Statens folkhälsoinstitut och att socialtjänstlagen
(1980:620), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
tobakslagen  (1993:581)  ändras  i enlighet med
regeringens förslag. Motionerna 2000/01:So35 (m)
yrkandena 2 och 4, 2000/01:So36 (fp) yrkande 1 och
2000/01:So37 (c) yrkande 2 avstyrks.
Utskottet har inte ändrat inställning i frågan om
inrättande av ett nationellt institut för hälsa och
medicin. Motion 2000/01:So35 (m) yrkande 3 avstyrks
således.

Information om tobaksrökning

Utskottets förslag i korthet
Utskottet, som ovan bl.a. tillstyrkt att
Statens folkhälsoinstitut får tillsynsansvar
enligt  tobakslagen,  anser  att  motion
1999/2000:  So491  (v)  yrkandena 1-3 är
tillgodosedd.
Motioner

I motion 1999/2000:So491 av Ingrid Burman m.fl. (v)
angående    bl.a.    tobaksrökning   begärs
tillkännagivanden   om   att   utreda   om
Folkhälsoinstitutet skall  tilldelas  ett större
övergripande ansvar för informationsarbetet till
barn och unga (yrkande 1), om behovet av att
precisera  tydliga  delmål  för att  underlätta
utvärdering av metoder och resultat i arbetet mot
tobaksrökning (yrkande 2) och om behovet av mer
regelbunden statistisk uppföljning av arbetet mot
tobaksrökning (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tillstyrkt att institutet kommer att
få tillsynsansvar enligt tobaks-lagen. Utskottet
delar  bedömningen  att  institutet bör ha ett
samordnande ansvar för tobaksstatistiken. Regeringen
har för avsikt att ge institutet i uppdrag att ta
fram  en modell för att bättre kunna samordna
statistiken   på  alkohol-,  narkotika-  och
tobaksområdena. Utskottet konstaterar vidare att i
2001 års ekonomiska vårproposition, 2000/01:100,
aviseras  ett tillskott till Folkhälsoinstitutet
(Statens folkhälsoinstitut) på 30 miljoner kronor
årligen under perioden 2002-2004 för att förstärka
arbetet med tobaksprevention. Motionen är därmed
tillgodosedd.

Uppdrag angående de homosexuellas
situation i samhället

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motionerna 2000/01:So36 (fp)
yrkandena 2 och 3 och 2000/01:So38 (v, c, fp,
mp) om det s.k. homosexuppdraget. Jämför
reservation 5 (fp).
Propositionen
I propositionen redovisas att Folkhälsoinstitutet
sedan år 1992 har ett regeringsuppdrag angående
homosexuellas situation  i  samhället. Uppdraget
innebär bl.a. att ansvara för sektorsövergripande
samordning av insatser för de homosexuella och att
följa utvecklingen av de homosexuellas situation,
bl.a. vad gäller förekomst av diskriminering. I
april 1999 trädde lagen (1999:133) om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning i kraft och vid samma tidpunkt inrättades
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO). HomO har till uppgift att se till
att den nya lagen efterlevs, att verka för att
diskriminering på grund av sexuell läggning inte
heller förekommer på andra områden av samhällslivet
och följa den internationella utvecklingen inom
ansvarsområdet. Ombudsmannen har därmed vissa av de
uppgifter som Folkhälsoinstitutet tidigare har haft
i sitt uppdrag. Regeringen anser att institutets
uppgift bör koncentreras till att i första hand
följa forskningen  om  homosexuella utifrån ett
hälsoperspektiv och att i sitt uppföljnings- och
utvärderingsarbete  uppmärksamma   homosexuellas
situation med avseende på särskilda hälsorisker.

Motioner

I motion 2000/01:So36 av Kerstin Heinemann m.fl.
begärs tillkännagivanden om breddande av det s.k.
homosexuppdraget  till  att  avse  frågor kring
homosexuellas,  bisexuellas  och  transpersoners
situation (yrkande 2) och om vad i motionen anförs
om vilken myndighet som i framtiden bör ha ett
övergripande  ansvar  att  bevaka homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners situation (yrkande
3). Folkhälsoinstitutet har sedan bildandet haft
uppdraget att ansvara för en övergripande samordning
av insatser för homosexuella, att följa utvecklingen
av  homosexuellas  situation,  bl.a. vad gäller
eventuell förekomst av diskriminering och i sådant
fall i vilka former diskriminering kan motverkas,
och att vidta egna och följa andra myndigheters
informationsinsatser  samt  följa forskningen om
homosexualitet och homosexuellas förhållanden. I
propositionen föreslås nu att institutets uppgift
bör koncentreras till att i första hand följa
forskningen  om  homosexuella  utifrån   ett
hälsoperspektiv  och  att  i  uppföljnings- och
utvärderingsarbetet  uppmärksamma  homosexuellas
situation med avseende på särskilda hälsorisker.
Motionärerna vill att Folkhälsoinstitutet även i
framtiden skall ha övergripande bevakningsansvar på
området.

Också i motion 2000/01:So38 av Tasso Stafilidis
m.fl. (v, c, fp, mp) yrkas att homosexuppdraget
alltjämt  skall  kvarstå  som  en uppgift  för
Folkhälsoinstitutet  (yrkande 1) och  att  även
transpersoner skall inkluderas i homosexuppdraget
(yrkande 2). Motionärerna anför att det inte räcker
med att hänvisa till att HomO redan utför en del av
uppgifterna, då det som HomO främst arbetar med är
frågor som rör diskriminering ur ett juridiskt
perspektiv.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  konstaterar  att  Ombudsmannen  mot
diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO,
har till uppgift att se till att lagen om förbud mot
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning  efterlevs  och  att  verka  för  att
diskriminering på grund av sexuell läggning inte
heller förekommer på andra områden av samhällslivet.
HomO  skall  också  följa  den  internationella
utvecklingen inom ansvarsområdet. HomO har därmed
vissa av de uppgifter  som  Folkhälsoinstitutet
tidigare har haft i sitt uppdrag. Utskottet har
inget att erinra mot att Statens folkhälsoinstitut i
första  hand koncentrerar  sig  på  att  följa
forskningen om homosexuella utifrån ett hälsoper-
spektiv  och  i  sitt  uppföljnings-   och
utvärderingsarbete  uppmärksammar  homosexuellas
situation med avseende på särskilda hälsorisker. I
arbetet ingår att på samma sätt som för övriga
målgrupper ansvara för att samla berörda myndigheter
i  arbetet  med uppföljning och utvärdering av
insatser  inom  området.  Utskottet  anser  att
motionerna 2000/01:So36 (fp) yrkandena 2 och 3 och
2000/01:So38 (v, c, fp, mp) inte bör föranleda något
initiativ från riksdagens sida. Motionerna avstyrks.

Administration av organisationsstöd

Utskottets förslag i korthet
Utskottet, som anser att regeringens förslag
angående  organisationsstöd  bör avvaktas,
föreslår  att  riksdagen  avslår  motion
2000/01:So37 (c) yrkande 1.
Propositionen

I propositionen  anför  regeringen att det bör
övervägas   att   administrationen   av   de
organisationsstöd  som  i  dag  hanteras  av
Folkhälsoinstitutet på sikt bör föras över till
Socialstyrelsen.   Uppgiften   att   fördela
organisationsstöd  faller  inte  inom någon  av
institutets föreslagna huvuduppgifter. Tills vidare
bör   de   ifrågavarande   organisationsstöden
administreras  av  Statens  folkhälsoinstitut.
Regeringen avser att återkomma.

Motion

I motion 2000/01:So37 av Gunnel Wallin (c) begärs
tillkännagivande om Folkhälsoinstitutets fortsatta
ansvar över administrationen av organisationsstöd
(yrkande 1).

Utskottets ställningstagande
I  propositionen   görs   bedömningen  att
administrationen av de organisationsstöd som i dag
hanteras av Folkhälsoinstitutet på sikt bör föras
över till Socialstyrelsen. Tills vidare föreslås de
ifrågavarande organisationsstöden dock administreras
av Statens folkhälsoinstitut. Regeringen avser att
återkomma i frågan. Utskottet anser att riksdagen
inte bör föregripa regeringens  förslag. Motion
2000/01:So37 (c) yrkande 1 avstyrks därmed.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförts
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Avslag på propositionen
Riksdagen avslår motion 2000/01:So35 yrkande 1.
Reservation 1 (m)
2. Ny roll för Folkhälsoinstitutet
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763),
3. lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
Folkhälsoinstitutets nya roll, om avveckling av
Alkoholinspektionen och om överföring  mellan
anslag (avsnitt 5.1 i propositionen). Riksdagen
avslår motionerna 1999/2000:So201  yrkande 5,
2000/01:So35 yrkandena 2-4, 2000/01: So36 yrkande
1, 2000/01:So37 yrkande 2, 2000/01:So322 yrkande
5 och 2000/01:So471 yrkande 1.
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)
3. Information om tobaksrökning
Riksdagen  avslår  motion  1999/2000:So491
yrkandena 1-3.
4. Uppdrag angående de homosexuellas
situation i samhället
Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:So36
yrkandena 2 och 3 och 2000/01:So38.
Reservation 5 (fp)
5. Administration av organisationsstöd
Riksdagen avslår motion 2000/01:So37 yrkande 1.

Stockholm den 8 maj 2001

På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ingrid
Burman (v), Chris Heister (m), Susanne Eberstein
(s), Margareta Israelsson (s), Rinaldo Karlsson (s),
Chatrine Pålsson (kd), Leif Carlson (m), Conny Öhman
(s), Hans Hjortzberg-Nordlund (m), Lars U Granberg
(s), Elisebeht Markström (s), Rolf Olsson (v), Lars
Gustafsson  (kd),  Thomas  Julin  (mp), Kenneth
Johansson (c), Kerstin Heinemann (fp) och Lars
Elinderson (m).

Reservationer

Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.

1. Avslag på propositionen (punkt 1)

av Chris Heister (m), Leif Carlson (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund (m) och Lars Elinderson (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
1.  Riksdagen beslutar att avslå propositionen.
Riksdagen  bifaller  därmed  motion 2000/01:So35
yrkande 1.
Ställningstagande

Vi anser att propositionens förslag varken löser
problemen med gränsdragning mellan myndigheter eller
underlättar  ett  effektivt  resursutnyttjande.
Förslaget innebär vidare ett brott mot den svenska
förvaltningstraditionen,  då regeringen  försöker
skapa  ett  osjälvständigt  stabsorgan  under
regeringen, även om detta inte sägs i klartext i
propositionen. Vi föreslår att riksdagen avslår
propositionen och tillkännager för regeringen som
sin mening vad vi nu har anfört. Riksdagen bifaller
därmed motion 2000/01:So35 (m) yrkande 1.

2. Ny roll för Folkhälsoinstitutet (punkt 2)

av Chris Heister (m), Leif Carlson (m), Hans
Hjortzberg-Nordlund (m) och Lars Elinderson (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
2. Riksdagen avslår regeringens förslag till
dels lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),
dels lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), och
dels om ändring i tobakslagen (1993:581).
Riksdagen  dels  godkänner  inte vad regeringen
föreslår om Folkhälsoinstitutets  nya  roll, om
avveckling av Alkoholinspektionen och om överföring
mellan anslag, dels ger som sin mening till känna
för regeringen vad som anförs i reservation 2.
Riksdagen  bifaller därmed  motion  2000/01:So35
yrkandena 2-4 och avslår motionerna 1999/2000:So201
yrkande 5, 2000/01:So36 yrkande 1, 2000/01:So37
yrkande 2, 2000/01:So322 yrkande 5 och 2000/01:471
yrkande 1.
Ställningstagande

Vi anser att Folkhälsoinstitutet bör avvecklas.
Det finns flera orsaker till detta, bl.a.
har institutet förbrukat mycket av sin
trovärdighet genom tvivelaktiga kampanjer.
Däremot anser vi att det finns ett behov av
ett nationellt kunskapscentrum inom hälso-
och medicinområdet. Ett sådant skulle
innebära en kraftsamling för bl.a. bioteknik
med medicinsk inriktning, bioinformatik,
klinisk forskning, folkhälsoforskning samt
IT i hälso- och sjukvården. Vad gäller
tillsynsverksamheten inom ANT-området anser
vi att flertalet av de frågor som hanteras
av Alkoholinspektionen borde kunna hanteras
av Riksskatteverket och skattemyndigheterna.
För servering av alkohol finns redan en
regional tillsyn i länsstyrelsernas regi. Vi
anser således att det saknas behov av en
central normgivning utöver lagar och
förordningar på serveringsområdet. Vi vill
erinra om att vi i flera år krävt att
Alkoholinspektionen skall avvecklas.
Regeringen bör i övriga tillsynsfrågor
återkomma med ett nytt förslag om
organisation av tillsynen inom området. Vi
föreslår att riksdagen dels avslår
lagförslagen, dels inte godkänner
regeringens förslag om Folkhälsoinstitutets
nya roll, om avveckling av
Alkoholinspektionen och om överföring mellan
anslag och dels som sin mening ger
regeringen tillkänna vad i reservationen
anförts. Riksdagen bifaller därmed motion
2000/01:So35 (m) yrkandena 2-4.


3. Ny roll för Folkhälsoinstitutet (punkt 2)

av Kenneth Johansson (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
2. Riksdagen dels avslår regeringens förslag till
lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) och
lag  om  ändring i hälso-  och  sjukvårdslagen
(1982:763),
dels antar  förslaget till lag om ändring i
tobakslagen (1993:581) med den ändringen att ordet
"Socialstyrelsen"   skall   bytas   ut   mot
"Folkhälsoinstitutet" i 16, 19, 20 och 25 §§ och
dels  godkänner  vad  regeringen  föreslår  om
Folkhälsoinstitutets nya roll, om avveckling av
Alkoholinspektionen och om överföring mellan anslag.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 3. Riksdagen bifaller
därmed motion 2000/01:So37 yrkande 2 och avslår
motionerna 1999/2000:So201 yrkande 5, 2000/01:So35
yrkande 2-4, 2000/01:So36 yrkande 1, 2000/01:So322
yrkande 5 och 2000/01:So471 yrkande 1.
Ställningstagande

Jag anser att Folkhälsoinstitutet  är  ett väl
förankrat begrepp och att institutet därför bör
behålla sitt namn. Detta bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna samtidigt  som
riksdagen avstyrker förslag till ändring av namnet i
aktuell  lagstiftning. Riksdagen bifaller därmed
motion 2000/01:So37 (c) yrkande 2.

4. Ny roll för Folkhälsoinstitutet (punkt 2)

av Kerstin Heinemann (fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
2. Riksdagen avslår regeringens förslag till
dels lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620),
dels lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), och
dels om ändring i tobakslagen (1993:581).
Riksdagen  dels  godkänner  inte vad regeringen
föreslår om Folkhälsoinstitutets  nya  roll, om
avveckling av Alkoholinspektionen och om överföring
mellan anslag, dels ger som sin mening till känna
för regeringen vad som anförs i reservation 4.
Riksdagen  bifaller därmed  motion  2000/01:So36
yrkande 1 och avslår motionerna 1999/2000:So201
yrkande 5, 2000/01:So35 yrkandena 2-4, 2000/01:So37
yrkande 2, 2000/01:So322 yrkande 5 och 2000/01:So471
yrkande 1.
Ställningstagande

Regeringen föreslår att Folkhälsoinstitutet ombildas
till Statens folkhälsoinstitut  med  delvis nya
uppgifter   av   "stabsmyndighetskaraktär"  på
folkhälsoområdet. Enligt min uppfattning strider
detta  förslag  mot  den   inriktning  som
Folkhälsoinstitutet hittills haft och som varit
framgångsrik.   Jag  anser  också  att  de
tillsynsuppgifter   som   nu   ligger   på
Alkoholinspektionen  bättre  hör  hemma  hos
Socialstyrelsen  än hos Folkhälsoinstitutet. Jag
föreslår att riksdagen dels avslår lagförslagen,
dels  inte  godkänner  regeringens  förslag  om
Folkhälsoinstitutets nya roll, om avveckling av
Alkoholinspektionen och om överföring mellan anslag
och dels som sin mening ger regeringen till känna
vad jag här har anfört med anledning av motion
2000/01:So36 (fp) yrkande 1.

5. Uppdrag angående de homosexuellas situation
i samhället (punkt 4)

av Kerstin Heinemann (fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 5. Därmed
bifaller riksdagen motionerna 2000/01:So36 yrkandena
2 och 3 och 2000/01:So38.
Ställningstagande
Folkhälsoinstitutet  har  sedan bildandet haft
uppdraget att ansvara för en övergripande samordning
av  insatserna  för  homosexuella,  att  följa
utvecklingen av homosexuellas situation, bl.a. vad
gäller förekomsten av diskriminering och i sådant
fall i vilka former diskrimineringen kan motverkas
och att vidta egna och följa andra myndigheters
informationsinsatser samt att följa forskningen om
homosexualitet och homosexuellas förhållanden. Jag
avvisar  regeringens förslag  om  att  begränsa
uppdraget till att enbart avse att följa forskningen
om homosexuella utifrån ett hälsoperspektiv och att
i uppföljnings- och utvärderingsarbetet uppmärksamma
homosexuellas situation med avseende på särskilda
hälsorisker. Jag anser att Folkhälsoinstitutet även
i framtiden skall ha övergripande bevakningsansvar
på området. Jag anser också att uppdraget bör vidgas
till  att  avse  frågor  kring  homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners situation. Riksdagen
bör som sin mening ge regeringen till känna vad som
anförts i reservationen med bifall till motionerna
2000/01:So36 (fp) yrkandena 2 och 3 och 2000/01:So38
(v, c, fp, mp).
Särskilt yttrande


Utskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Administration av organisationsstöd (punkt 5)

av Kenneth Johansson (c).
Jag anser att Folkhälsoinstitutet  bör ha kvar
ansvaret   för   administrationen   av   de
organisationsstöd som i dag hanteras av myndigheten.
Jag  avvisar  därmed  tanken  att  föra  över
organisationsstödet  till  Socialstyrelsen.  Då
regeringen nu inte lägger något förslag i frågan
avstår jag dock från att reservera mig.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Bilaga 2

Regeringens lagförslag2.1 Förslag till lag om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620)

Härigenom  föreskrivs  att  i  65  b  §
socialtjänstlagen (1980:620)[1] ordet
"Folkhälsoinstitutet" skall bytas ut mot "Statens
folkhälsoinstitut".
----------------

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

**FOOTNOTES**
[1]: Lagen omtryckt 1988:871.
Senaste lydelse av 65 b § 1999:482.2 Förslag till lag om ändring i
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Härigenom föreskrivs att i 31 a § hälso- och
sjukvårdslagen
(1982:763)[2]1 ordet "Folkhälsoinstitutet"  skall
bytas mot "Statens
folkhälsoinstitut".
----------------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.


**FOOTNOTES**
[2]:1 Lagen omtryckt 1992:567.
Senaste lydelse av 31 a § 1999:49.

2.3 Förslag till lag om ändring i
tobakslagen (1993:581)

Härigenom  föreskrivs  i fråga om tobakslagen
(1993:581)[3]1
dels  att  i  16,  20 och 25 §§[4]2  ordet
"Socialstyrelsen" skall bytas ut mot
"Statens folkhälsoinstitut",
dels att 19 § skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
19 §[5]3
-----------------------------------------------------
Den centrala tillsynen över att denna lag och
föreskrifter som meddelas
med stöd av lagen följs utövas av
1. Arbetsmiljöverket när det gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och
som är upplåtna
enbart för personal, och
b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall
tillämpas, samt
-----------------------------------------------------
2.  Socialstyrelsen när 2.        Statens
det gäller         folkhälsoinstitut när
det gäller
-----------------------------------------------------
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna
enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9-11 §§,
d) handel enligt 12 §, och
e) produktkontroll m.m. enligt 16-18 §§.
Den omedelbara tillsynen utövas av
1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och
andra utrymmen för
vilka verket har den centrala tillsynen, och
-----------------------------------------------------
2. den eller de nämnder 2. den eller de nämnder
som   kommunfullmäktige som   kommunfullmäktige
bestämmer när det gäller bestämmer när det gäller
dels  de  miljöer  och dels  de  miljöer  och
lokaler   för   vilka lokaler för vilka Statens
Socialstyrelsen har den folkhälsoinstitut har den
centrala tillsynen, dels centrala tillsynen, dels
handel enligt 12 §.    handel enligt 12 §.
-----------------------------------------------------
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra
stycket 2.
-----------------------------------------------------
För   tillsyn  över
efterlevnaden     av
bestämmelserna    för
marknadsföring  i 14 §
finns särskilda regler i
marknadsföringslagen
(1995:450).
-----------------------------------------------------
-----------------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

**FOOTNOTES**
[3]:1 Lagen omtryckt 1996:941.
[4]:2 Senaste lydelse av
16 § 1996:941
20 § 1996:941
25 § 2000:767.
[5]:3 Senaste lydelse 2000:767.