Skatteutskottets betänkande
2000/01:SKU04

Förenklad skattedeklaration


Innehåll

2000/01

SkU4

Sammanfattning

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag  om
förenklade regler för fysiska personers redovisning
av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Propositionen

Regeringen  (Finansdepartementet)  föreslår  i
proposition 2000/01:7 att riksdagen antar de i
propositionen framlagda förslagen till
1.  lag  om  ändring  i  skattebetalningslagen
(1997:483),
2.  lag om ändring  i  lagen  (1990:325)  om
självdeklaration och kontrolluppgifter,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:000),
5. lag om ändring i lagen (2000:000) om fördelning
av socialavgifter.
I propositionen föreslås att en fysisk person eller
ett dödsbo som anlitar en annan fysisk person för
ett arbete skall få redovisa skatteavdrag  och
arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet i en
förenklad skattedeklaration. Detta skall inte gälla
om ersättningen utgör utgift i en av utbetalaren
bedriven näringsverksamhet eller betalas ut till en
person som har F-skattsedel.
I den förenklade skattedeklarationen behöver endast
redovisas nödvändiga identifikationsuppgifter för
utbetalaren     och    betalningsmottagaren,
redovisningsperiod,  ersättningens  storlek  samt
storleken på skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.
En förenklad skattedeklaration skall lämnas för
varje mottagare av ersättning för arbete och bara
för de redovisningsperioder som ersättning betalats
ut. För att uppnå ytterligare förenklingar föreslås
att   skattebetalningslagens   regler    om
förseningsavgift  inte  skall  tillämpas  på
ersättningar  som får redovisas i en förenklad
skattedeklaration och att skönsbeskattning enligt
schablon på grund av tidigare lämnade förenklade
skattedeklarationer inte skall få göras.
Den förenklade  skattedeklarationen  skall även
utgöra kontrolluppgift och läggas till grund för
förtryckta uppgifter på uppdragstagarens förenklade
självdeklaration.
På  ersättningar som redovisas i en förenklad
skattedeklaration skall skatteavdrag göras med 30 %.
Vid en  beräkning  av  arbetsgivaravgifter som
redovisas i en förenklad skattedeklarationen skall
avdrag göras med 5 % av avgiftsunderlaget. Hänsyn
skall inte tas till sådant avdrag vid beräkning av
arbetsgivaravgifter som redovisas i en "vanlig"
skattedeklaration  eller  vid  beräkning  av
egenavgifter.
Vidare föreslås att värdet av bostadsförmån och
kostförmån som en fysisk person får av en annan
fysisk person och som ges ut i dennes hushåll skall
beräknas till 600 kr för hel kalendermånad eller 20
kr per dag för del av kalendermånad för bostad och
50 kr för två eller flera måltider per dag. Förmån
av en måltid per dag skall inte tas upp.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1
januari  2001.  Bestämmelserna  om  förenklad
skattedeklaration skall dock tillämpas först under
beskattningsåret 2002.
Regeringens lagförslag finns i
bilaga till betänkandet.

Utskottet

Ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens
förslag utan tillstyrker proposition 2000/01:7.
I en annan proposition har regeringen föreslagit
att riksdagen skall anta en ny socialavgiftslag och
en ny lag om fördelning av socialavgifter (prop.
2000/01:8 Ny socialavgiftslag). De ändringar i de
nämnda  lagförslagen som föreslås i förevarande
proposition (lagförslag 4 och 5) bör beslutas i
samband med att riksdagen beslutar om de  nya
lagarna. Utskottet överlämnar lagförslag 4 och 5
till  socialförsäkringsutskottet  för  att denna
författningstekniska samordning skall kunna ske.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande förenklad redovisning av
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter
att riksdagen godtar proposition 2000/01:7 i denna del,
2. beträffande lagförslagen
att riksdagen  med anledning av proposition
2000/01:7 i denna del och vad utskottet ovan
anfört och hemställt antar de vid propositionen
fogade förslagen till
1.  lag  om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),
2. lag om ändring  i  lagen (1990:325) om
självdeklaration och
kontrolluppgifter,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Inga reservationer


Stockholm den 17 oktober 2000

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

I beslutet har deltagit: Arne Kjörnsberg (s), Carl
Fredrik Graf (m), Lisbeth Staaf-Igelström (s), Per
Rosengren (v), Helena Höij (kd), Carl Erik Hedlund
(m), Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Marie
Engström (v), Catharina Hagen (m), Rolf Kenneryd
(c), Johan Pehrson (fp), Per-Olof Svensson (s),
Lennart Axelsson (s), Annelie Enochson (kd) och Inga
Berggren (m)