Skatteutskottets betänkande
2000/01:SKU26

Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. (prop. 2000/01:118)


Innehåll

2000/01
SkU26


Redogörelse för ärendet


I proposition 2000/01:118 Inköp av bränsle och
alkohol utan punktskatt, m.m. föreslås att det
nuvarande systemet för skattefria inköp av alkohol
och bränsle i lagen om alkoholskatt och lagen om
skatt på energi ersätts med ett system där sådana
inköp förutsätter att  köparen  är godkänd som
skattebefriad förbrukare. Endast den som med hänsyn
till   sina   ekonomiska   förhållanden  och
omständigheterna i övrigt är lämplig skall kunna
godkännas.  Ett  godkännande  som  skattebefriad
förbrukare skall kunna återkallas. Upplags-havares
och andra skattskyldigas rätt till avdrag i systemet
förutsätter att varorna tas emot av en skattebefriad
förbrukare.
Vidare  föreslås  ändringar  i  reglerna  om
skattskyldighetens inträde för upplagshavare enligt
lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och
lagen om skatt på energi. Ändringarna innebär att de
kopplingar till civilrättsliga begrepp som i dag
finns tas bort. Genom ändringarna tydliggörs att
avgörande för när skattskyldighet inträder är var
varorna fysiskt befinner sig.
Vissa  ändringar föreslås i bestämmelserna om
säkerhet  och  ledsagar-dokument  i  lagen  om
tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om
skatt på energi.
När det gäller alkoholskatt föreslås att undantag
från skatteplikt skall gälla för alkoholinnehållet i
vissa i gemenskapsrätten angivna produkter.
Utökade möjligheter till revision föreslås bl.a.
hos  den  som  ansöker  om  godkännande  som
upplagshavare, skattebefriad förbrukare, registrerad
varu-mottagare samt för kontroll av skatteupplag.
Det föreslås också att det skall vara möjligt för
beskattningsmyndigheten att direkt rikta en revision
mot tredje man i ärenden om återbetalning av skatt
enligt lagen om skatt på energi.
Slutligen föreslås en lag om särskild uppbörd av
fordonsskatt år 2001. Lagen innehåller bestämmelser
om skatteårets längd och skattens storlek för fordon
med slutsiffra fem i registreringsnumret.
Lagen om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001
föreslås träda i kraft den 1 juli 2001. Övriga
ändringar föreslås träda i kraft den 1 oktober 2001.
I betänkandet behandlar utskottet  också fyra
motioner som väckts under den allmänna motionstiden
2000 och som rör frågan om reducerad mervärdesskatt
på grund av stöld, rån eller annat tillgreppsbrott.
Regeringens förslag  till  riksdagsbeslut  och
förslagen i motionerna finns i bilaga 1. Regeringens
lagförslag framgår av bilaga 2.

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
proposition 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol
utan punktskatt, m.m. och den motion som väckts i
ärendet. I propositionen föreslås en rad ändringar
när det gäller förfarandereglerna för punktskatter
på  mineraloljeprodukter  samt  alkohol  och
tobaksvaror. Bland annat föreslås att nuvarande
system för skattefria inköp av alkohol och bränsle i
lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi
ersätts med ett system där sådana inköp förutsätter
att köparen är godkänd som skattebefriad förbrukare.
I propositionen  föreslås  också  att  beskatt-
ningsmyndigheten  får  utökade  möjligheter till
revision av bl.a. upplagshavare och skatteupplag
samt hos tredje man i ärenden om återbetalning av
skatt enligt lagen om skatt på energi.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag  och
avstyrker den motion som väckts i ärendet.
I betänkandet behandlas också fyra motioner om
reducerad mervärdesskatt för förlust av kontanta
medel genom stöld och rån som väckts under den
allmänna motionstiden  2000. Utskottet avstyrker
motionerna.
I betänkandet finns 2 reservationer.

Propositionen

Regeringen (Finansdepartementet) föreslår i
proposition 2000/01:118:

att riksdagen antar de i propositionen framlagda
förslagen till
1.  lag  om ändring i lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt,
2. lag om ändring  i  lagen  (1994:1564) om
alkoholskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
4. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel,
5.  lag  om  ändring  i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisreglerings-avgifter,
6. lag om särskild uppbörd av fordonsskatt år
2001.

Följdmotion

2000/01:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en möjlighet
att överklaga  ett  negativt  beslut avseende
"skattebefriad förbrukare" införs.

2.  Riksdagen  avslår  förslaget att möjliggöra
tredjemansrevision i ärenden  om återbetalning
enligt lagen om skatt på energi.

Motioner från allmänna motionstiden

2000/01:Sk605 av Birger Schlaug (mp):

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag
till   ändring   av   skattereglerna   vid
förmögenhetsbrott.

2000/01:Sk624 av Margareta Cederfelt och Catharina
Elmsäter-Svärd (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att avdrag för moms medges
vid förlust till följd av rån och stöld.

2000/01:Sk662 av Henrik S Järrel (m):

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag
till ändring i syfte att tillåta avdrag för moms på
rånat belopp.

2000/01:Sk723 av Ana Maria Narti (fp):
Riksdagen begär att regeringen skyndsamt låter
utreda frågan om moms på pengar som stulits från
handlare.
BILAGA 2

Regeringens lagförslag

Utskottets överväganden

Tredjemansrevision i
återbetalningsärenden
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om
utökad möjlighet till revision av tredje man
i ärenden om återbetalning av skatt enligt
lagen  om  skatt  på  energi och avslår
motionsyrkandet.
Jämför reservation 1 ( m).
Gällande bestämmelser

Den 1 januari 1999 infördes regler om revision av
den som ansökt om återbetalning av skatt enligt
lagen om skatt på gödselmedel, lagen om tobaksskatt,
lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi
(LSE) (prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr.
68). Vidare fick beskattnings-myndigheten möjlighet
att förelägga tredjeman att ge in kontrolluppgift
rörande förhållanden mellan honom eller henne och
den som ansökt om återbetalning. På förslag av
skatteutskottet infördes också bestämmelser om att
beskattningsmyndigheten skall få besluta om revision
hos  tredjeman  för  att  kontrollera  att den
uppgiftsskyldighet som uppkommer i och med ett
tredjemansföreläggande har fullgjorts riktigt och
fullständigt.

Propositionen

I propositionen föreslås att det skall vara möjligt
att besluta om s.k. tredjemansrevision i ärenden om
återbetalning enligt lagen om skatt på energi.
Enligt regeringens uppfattning finns behov av
tredjemansrevision främst vid återbetalningsärenden
enligt LSE och då i synnerhet vid värmeleveranser
till   industriföretag   och   växthusodlare.
Värmeleverantörer  kan  genom  återbetalning  få
skattenedsättning på bränslen och el som använts för
att framställa värme, om värmen har levererats för
tillverkningsprocessen  i  industriell verksamhet
eller  för  växthusuppvärmning  vid  yrkesmässig
växthusodling (9 kap. 5 § LSE).
När  det  gäller kontroll av en ansökan  om
återbetalning av skatt avseende värmeleveranser är
det enligt regeringens mening inte tillräckligt att
kontrollera den som ansöker om återbetalning av
skatten utan även det företag dit värmen levereras
måste kunna kontrolleras. Med nuvarande regler måste
beskattningsmyndigheten först förelägga tredjeman
(dvs. det företag dit värmen levererats) att ge in
uppgifter  som  tar  sikte på hur verksamheten
bedrivits för att därefter, utifrån de uppgifter som
kommer in, genom en revision kunna göra en mer
omfattande kontroll av att uppgifterna är riktiga,
dvs. att förutsättningarna för återbetalning är
uppfyllda. Detta är, menar regeringen, en onödig
omgång. Dessutom framhålls att det kan vara svårt
att utforma föreläggandet till tredjeman på ett från
kontrollsynpunkt   effektivt   sätt   eftersom
beskattningsmyndigheten  sannolikt saknar närmare
kännedom om det företag som skall kontrolleras.
Regeringen anser att beskattningsmyndigheten bör
ges befogenhet att besluta om revision hos tredjeman
i återbetalningsärenden, dvs. att direkt rikta en
revision mot tredjeman utan föregående föreläggande.
Motioner

I motion Sk31 yrkande 2 av Carl Fredrik Graf m.fl.
(m)  yrkas  att  riksdagen avslår förslaget om
tredjemansrevision. Motionärerna anför att de av
rättssäkerhetsskäl  inte  kan  ställa sig bakom
förslaget  om  att  utvidga  möjligheten  till
tredjemansrevision.

Utskottets ställningstagande

Av   propositionen   framgår   att   s.k.
tredjemansföreläggande   och   den  begränsade
revisionsmöjlighet som är kopplad till detta inte är
ett fullgott kontrollinstrument i alla situationer.
Utskottet  anser  i  likhet med regeringen att
kontrollåtgärderna i ärenden om återbetalning av
skatt enligt lagen om skatt på energi skulle bli
effektivare  om  beskattningsmyndigheten  fick
befogenhet att besluta om revision hos tredje man
utan föregående föreläggande. Utskottet tillstyrker
propositionen i denna del och avstyrker motion Sk31.

Propositionen i övrigt

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag  i
propositionen  i  övrigt.  Motionsyrkandet
avstyrks.
Propositionen

I propositionen föreslås i övrigt en rad ändringar
på   punktskatteområdet.   Förslagen   innebär
sammanfattningsvis följande.
Nuvarande system för skattefria inköp av alkohol
och bränsle mot försäkran i lagen om skatt på
alkohol och lagen om skatt på energi föreslås
ersättas  med  ett system där skattefria inköp
förutsätter att köparen är godkänd som skattebefriad
förbrukare.  Skälet  är  bl.a.  att  nuvarande
försäkranssystem vid flera tillfällen missbrukats,
vilket lett till betydande skattebortfall och att
kontrollen därför måste förbättras. Höga krav bör
enligt regeringens mening ställas på den som ansöker
om godkännande som skattebefriad förbrukare. Därför
bör endast den som med hänsyn till sina ekonomiska
förhållanden och omständigheterna i övrigt  är
lämplig  kunna  godkännas.  Ett godkännande som
skattebefriad förbrukare skall enligt propositionen
kunna återkallas.
För att kontrollen av systemet skall bli effektiv
föreslås att en skattebefriad förbrukare löpande
skall bokföra inköp och förbrukning av obeskattade
varor och på lämpligt sätt se till att det finns
underlag för kontroll av att varor som köpts in utan
skatt  används  för  det  ändamål  som  var
förutsättningen för skattefrihet.
Upplagshavares och andra skattskyldigas rätt till
avdrag  föreslås  bli direkt kopplade till att
försäljning skett till en skattebefriad förbrukare.
Den som är godkänd som skattebefriad förbrukare
och registrerad som varumottagare föreslås få göra
avdrag för skatt på alkoholvaror som förvärvats från
annat EU-land och förbrukas för ett skattefritt
ändamål. En liknande avdragsrätt finns redan i lagen
om skatt på energi.
Vidare  föreslås  ändringar  i  reglerna  om
skattskyldighetens inträde för upplagshavare enligt
lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och
lagen om skatt på energi. Ändringarna innebär att de
kopplingar till civilrättsliga begrepp som i dag
finns tas bort. Genom ändringarna tydliggörs att
avgörande för när skattskyldighet inträder är var
varorna fysiskt befinner sig. För att underlätta
kontrollen av bl.a. att obeskattade varor förvaras i
godkända skatteupplag och av varor som transporteras
mellan medlemsländerna samt för att  fastställa när
skattskyldighet  inträtt   föreslås  att  en
upplagshavare för varje skatteupplag löpande skall
bokföra affärshändelser och varurörelser som rör
skattepliktiga  varor samt regelbundet inventera
lagret av sådana varor.
Krav på vandelsprövning införs i vissa fall för
den som ansöker om registrering som skattskyldig
enligt lagen om tobaksskatt och lagen om skatt på
gödselmedel. Vandelsprövning införs eftersom den som
registrerats som skattskyldig har möjlighet att
hantera obeskattade varor.
Undantag från skatteplikt skall gälla  för
alkoholinnehållet i vissa i gemenskapsrätten angivna
produkter (t.ex. i läkemedel, vinäger, smakämnen i
livsmedel och choklad). Därmed åtgärdas nuvarande
diskrepans i reglerna för produkter som importeras
och sådana som framställs inom landet.
Förutom utökade  möjligheter  till revision i
ärenden om återbetalning enligt lagen om skatt på
energi  som  behandlats  ovan  föreslås  att
beskattnings-myndigheten skall ges befogenhet att
besluta  om  revision hos den som ansöker  om
godkännande som upplagshavare eller skattebefriad
förbrukare samt hos den som ansöker om registrering
som varumottagare. Revision bör även få göras hos en
sådan representant som en distansförsäljare utser
och för att kontrollera skatteupplag.
Slutligen föreslås en lag om särskild uppbörd av
fordonsskatt  för  år  2001.  Lagen  innehåller
bestämmelser  om skatteårets längd och skattens
storlek  för  fordon  med  slutsiffra  fem  i
registreringsnumret.
Motioner

I motion Sk31 yrkande 1 av Carl Fredrik Graf m.fl.
(m) begärs ett tillkännagivande om att avslag på en
ansökan om godkännande som skattebefriad förbrukare
skall kunna överklagas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot
regeringens  förslag  och  tillstyrker  därför
propositionen även i dessa delar.
Avslag  på  en  ansökan  om godkännande  som
skattebefriad  förbrukare  liksom  beslut  om
återkallelse av godkännanden  kommer  att kunna
överklagas  till  allmän  förvaltningsdomstol.
Motionsyrkandet om överklagandemöjlighet i ärenden
om skattebefriad förbrukare är således tillgodosett
genom propositionen och avstyrks därför.

Reducerad mervärdesskatt


Stöld och rån

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen  avslår  motioner  om reducerad
mervärdesskatt för förlust av kontanta medel
genom stöld eller rån.
Jämför reservation 2 (m, kd, fp, mp).
Gällande bestämmelser m.m.

Enligt  1  kap. 1 § mervärdesskattelagen skall
mervärdesskatt betalas vid om-sättning av varor och
tjänster om omsättningen är skattepliktig och sker i
yrkesmässig verksamhet. Bestämmelser om hur och på
vilket underlag skatten skall beräknas finns i 7
kap. mervärdesskattelagen. Normalt beräknas skatten
som en procentsats på priset  för varan eller
tjänsten  (beskattningsunderlaget).  Enligt  en
särskild bestämmelse får den skattskyldige minska
beskattnings-underlaget om det uppkommer en förlust
på en fordran avseende ersättning för en vara eller
en tjänst, s.k. kundförlust. Minskningen får ske med
ett belopp som motsvarar förlusten.
Mervärdesskattelagen  innehåller i övrigt inte
några bestämmelser om att hänsyn skall tas till
förluster  i en verksamhet. En skattskyldig är
således skyldig att redovisa mervärdesskatt även om
den ersättning han eller hon har uppburit för en
omsättning har förlorats genom exempelvis stöld e.d.
Det   är   endast   vid   kundförlust  som
beskattningsunderlaget får minskas.
De nu redovisade reglerna i mervärdesskattelagen
stämmer överens med bestämmelserna i EG:s sjätte
mervärdesskattedirektiv. EG-direktivet medger inte
att beskattningsunderlaget får ändras därför att
vederlaget för en eller flera omsättningar förloras
genom t.ex. stöld.
Från och med 1999 års taxering föreligger en viss
avdragsrätt vid inkomst-beskattningen för förluster
av kontanta medel i näringsverksamhet genom brott.
Enligt den aktuella propositionen (prop. 1996/97:154
s. 35 f.) övervägde regeringen att också föreslå
regler som skulle göra det möjligt att  ändra
underlaget vid mervärdesbeskattningen när förluster
uppkommit  genom  brott,  t.ex.  stöld.  Enligt
regeringens bedömning tydde emellertid en genom-gång
av EG-rätten på att EG-reglerna inte medgav att
Sverige  införde  regler  för  ändring  av
beskattningsunderlaget i sådana fall då vederlaget
för en omsatt vara eller tjänst stulits. Dessutom
ansåg regeringen att ett införande av en rätt till
ändring av beskattningsunderlaget skulle strida mot
mervärdes-skattelagens  grundläggande  principer.
Regeringen föreslog därför inte några regler som
skulle göra det möjligt att ändra underlaget vid
mervärdes-beskattningen.
Skatteutskottet, som beträffande denna fråga var
enigt, avvek inte från regeringens bedömning (bet.
1997/98:SkU2). Detta ställningstagande upprepades
senare av utskottet i ett nytt betänkande, dock att
något parti denna gång lämnade en reservation (bet.
1997/98:SkU17).
Motionerna

I  motionerna Sk624 av Margareta Cederfelt och
Catharina Elmsäter-Svärd (båda m), Sk662 av Henrik S
Järrel (m) och Sk723 av Ana Maria Narti (fp)
efterlyses  en  möjlighet  till  avdrag  vid
mervärdesskatteredovisningen för förlust på grund av
stöld eller rån. Även Birger Schlaug (mp) begär i
motion Sk605 ett förslag av regeringen som går ut på
att  skatt  inte  skall tas ut på pengar som
företagaren bestulits på. Motionärerna anser att den
nuvarande ordningen är  stötande,  orättvis och
ologisk.

Utskottets ställningstagande
Med hänvisning till den ovan lämnade redovisningen
om vad som förekommit rörande den nu aktuella frågan
vidhåller  utskottet  sin  uppfattning att  ett
införande  av  en  rätt  till  reducering  av
beskattningsunderlaget för mervärdesskatt på det
sätt som motionärerna begär skulle strida mot såväl
gällande EG-regler som grundläggande principer för
mervärdesskatte-redovisningen. Ett tillmötesgående
av motionärernas önskemål skulle dessutom ge upphov
till vissa problem, t.ex. då det gäller hanteringen
av gjorda  avdrag  för ingående mervärdesskatt,
försäkringsfrågor m.m. Utskottet avstyrker därför
motionerna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Tredjemansrevision i
återbetalningsärenden
Riksdagen godkänner vad utskottet föreslår om
tredjemansrevision i återbetalningsärenden enligt
lagen  om  skatt på energi. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2000/01:118 i denna del och
avslår motion 2000/01:Sk31 yrkande 2.
Reservation 1 (m) - delvis
2. Propositionen i övrigt
Riksdagen godkänner vad utskottet i övrigt
föreslår  i  fråga   om   ändringar  på
punktskatteområdet. Därmed bifaller  riksdagen
proposition 2000/01: 118 i dessa delar och avslår
motion 2000/01:Sk31 yrkande 1.
3. Reducerad mervärdesskatt på grund av
stöld eller rån
Riksdagen  avslår  motionerna 2000/01:Sk605,
2000/01:Sk624, 2000/01:
Sk662 och 2000/01:Sk723.
Reservation 2 (m, kd, fp, mp)
4. Lagförslagen
Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta
betänkande återgivna förslagen till
1.  lag om ändring i lagen (1994:1563)  om
tobaksskatt,
2. lag  om  ändring i lagen (1994:1564) om
alkoholskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi,
4. lag om ändring i lagen (1984:409) om skatt på
gödselmedel,
5. lag om ändring i  lagen  (1984:151)  om
punktskatter och prisreglerings-avgifter,
6. lag om särskild uppbörd av fordonsskatt år
2001.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2000/01:118
i denna del.
Reservation 1 (m) - delvis

Stockholm den 15 maj 2001

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Per Rosengren
(v), Helena Höij (kd), Carl Erik Hedlund (m), Per
Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Lena Sandlin-
Hedman (s), Marie Engström (v), Kenneth Lantz (kd),
Catharina Hagen (m), Matz Hammarström (mp), Rolf
Kenneryd  (c), Per-Olof Svensson  (s),  Lennart
Axelsson (s), Stefan Hagfeldt (m) och Staffan Werme
(fp).

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och
ställningstaganden har föranlett följande
reservationer. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag
till riksdagsbeslut som behandlas i
avsnittet.


1. Tredjemansrevision i återbetalningsärenden
(punkt 1 och punkt 4 i motsvarande del) - m

av Carl Fredrik Graf (m), Carl Erik Hedlund (m),
Catharina Hagen (m) och Stefan Hagfeldt (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 och
punkt 4 i motsvarande del borde ha följande lydelse:
1. Riksdagen avslår propositionen i denna del och
bifaller motion 2000/01:
Sk31 yrkande 2.
4.  Riksdagen - i fråga om ändringar i lagen
(1994:1776) om skatt på energi - antar de i bilaga 2
till detta betänkande återgivna förslagen med den
ändringen att den föreslagna nya lydelsen av 9 kap.
14 § andra stycket utgår ur förslaget.
Ställningstagande

Nuvarande befogenheter för att kontrollera att den
som ansökt om återbetalning av skatt har lämnat
riktiga och fullständiga uppgifter är enligt vår
mening fullt tillräckliga. I den mån uppgifter
behöver inhämtas från någon annan än den som ansökt
om återbetalning av skatt finns möjlighet att begära
in    sådana    uppgifter   genom   s.k.
trejdemansföreläggande. Vi avstyrker förslaget i
propositionen om utvidgade revisionsbefogenheter för
beskatt-ningsmyndigheten i ärenden om återbetalning
enligt lagen om skatt på energi.

2. Reducerad mervärdesskatt på grund av stöld
eller rån (punkt 3) - m, kd, fp, mp

av Carl Fredrik Graf (m), Helena Höij (kd), Carl
Erik Hedlund (m), Kenneth Lantz (kd), Catharina
Hagen  (m),  Matz  Hammarström (mp),  Stefan
Hagfeldt (m) och Staffan Werme (fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i reservationen anförs om reducerad
mervärdesskatt på grund av stöld eller rån. Därmed
bifaller riksdagen delvis motionerna 2000/01:Sk605,
2000/01:Sk624, 2000/01:Sk662 och 2000/01:Sk723.
Ställningstagande

Det förhållandet att näringsidkare till följd av
mervärdesbeskattningens   konstruktion   tvingas
redovisa mervärdesskatt på all sin omsättning - även
om han eller hon förlorat vederlaget i form av
kontanta medel till följd av rån, stöld eller annat
tillgreppsbrott  -  har  föranlett  ett flertal
riksdagsmotioner de senaste åren. Att näringsidkaren
tvingas  betala  in mervärdesskatten utan någon
reduktion har upplevts som stötande, orättvist och
stridande mot det allmänna rättsmedvetandet. Det
skulle enligt utskottets uppfattning vara en fördel
om reglerna kunde mjukas upp.
Enligt regeringens ovan redovisade bedömning efter
en tidigare genomgång av EG-rätten och den ordning
som gällde i övriga EU-länder tydde genomgången på
att EG-reglerna inte medgav att Sverige införde
regler för korrigering av beskattningsunderlaget i
sådana fall då vederlaget för en omsatt vara eller
tjänst stulits. Utskottet anser att regeringen bör
göra en förnyad analys av rättsläget och agera inom
EU för att få till stånd en ändring i direktivet så
att en reducering av mervärdesskatten kan ske efter
rån, stöld och liknande tillgreppsbrott. Om det
skulle visa sig att det trots allt finns ett utrymme
redan nu för en sådan reform bör regeringen lägga
fram förslag för riksdagen så snart som möjligt.
Vad nu anförts bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna. Härmed tillstyrker utskottet
delvis motionerna Sk624 (m), Sk662 (m), Sk723 (fp)
och Sk605 (mp).
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag