Skatteutskottets betänkande
2000/01:SKU24

Följdändringar till det nya studiestödssystemet, m.m.


Innehåll

2000/01

SkU24
(prop. 1999/2000:10 delvis,
prop. 2000/01:107 delvis)


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Hösten 1999 antog riksdagen en ny studiestödslag som
träder i kraft den 1 juli 2001 (prop. 1999/2000:10,
bet.  1999/2000:UbU7,  rskr. 1999/2000:96,  bet.
1999/2000:SfU7,   rskr.  1999/2000:120).   Vid
behandlingen   av  propositionen   överlämnade
utbildningsutskottet    frågan    om    den
författningstekniska   regleringen   av  vissa
följdändringar   i  skattelagstiftningen  till
skatteutskottet,  bl.a.  ändringar  i  den  nya
inkomstskattelag som  gäller  fr.o.m.  2002 års
taxering. I detta ärende tar skatteutskottet upp
denna lagstiftningsfråga.
Bidrag till korttidsstudier omfattas inte av den
nya studiestödslagen. Riksdagen har beslutat att
medel för sådana bidrag fr.o.m. den 1 juli 2001
skall anvisas  dels  till Statens institut för
särskilt  utbildningsstöd  (Sisus),  dels  som
statsbidrag till Landsorganisationen i Sverige (LO)
och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Sisus
och de båda fackliga organisationerna skall svara
för  fördelningen  av  korttidsbidrag  till  de
studerande (prop. 2000/01:1,  utg.omr. 15, bet.
2000/01:UbU2, rskr. 2000/01:100). Regeringen har
under våren lagt fram förslag om den lagstiftning
som krävs för att administrationen av bidragen till
korttidsstudier fr.o.m. den 1 juli 2001 skall kunna
genomföras  i  enlighet   med  det  nämnda
riksdagsbeslutet (prop. 2000/01:107). Regeringens
förslag  i  proposition  2000/01:107,  som  har
remitterats  till  utbildningsutskottet,  innebär
ytterligare  en  ändring  i  inkomstskattelagen.
Utbildningsutskottet  (bet.  2000/01:UbU18)  har
tillstyrkt regeringens förslag om bidrag till kort-
tidsstudier,   men   har   överlämnat   den
författningstekniska  regleringen av ändringen i
inkomstskattelagen till  skatteutskottet.  I det
följande  behandlar  skatteutskottet även den i
proposition 2000/01:107  föreslagna  ändringen i
inkomstskattelagen.
De lagar som regeringen föreslår ändringar i
framgår av bilaga 1 till betänkandet. Regeringens
förslag till lagtext finns  i bilaga 2. Efter
redaktionella justeringar och en komplettering får
lagförslagen de lydelser som framgår av bilaga 3.
Vid beslutet om en ny inkomstskattelag (prop.
1999/2000:2, bet. 1999/
2000:SkU2,  rskr. 1999/2000:117)  överfördes  de
särskilda reglerna för skattelättnader i samband med
utdelning av dotterbolag, de s.k. lex Asea-reglerna,
till inkomstskattelagen. En av dessa bestämmelser
gavs då en lydelse som skulle kunna tolkas så att
ett av de villkor som gäller för skattelättnaderna
har skärpts. Utskottet tar här upp frågan om en
rättelse.

Propositionernas huvudsakliga
innehåll

Proposition 1999/2000:10 delvis

I propositionen föreslås ändringar i skattereglerna
som en följd av att en ny studiestödslag införs den
1 juli 2001. Lagändringarna gäller - förutom att
hänvisningar till studiestödslagen ändras till att
avse den nya lagen - att korttidsstudiestöd och
andra stödformer som omformas  eller  avvecklas
(särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd
för  arbetslösa   och   timersättningen  vid
vuxenutbildning för utvecklingsstörda) tas bort från
inkomstskattelagens skattepliktsregler. Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2001, dvs.
samtidigt med att de nya studiestödsreglerna träder
i kraft.

Proposition 2000/01:107 delvis

I  propositionen  föreslås  att  bidrag  vid
korttidsstudier som fördelas av Sisus eller av LO
och  TCO  med stöd av  lagen  (1976:1046)  om
överlämnande   av  förvaltningsuppgifter  inom
Utbildningsdepartementets  verksamhetsområde  inte
skall tas upp i inkomstslaget tjänst.

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas  följdändringar  i
skattelagstiftningen till den nya studiestödslag som
träder i kraft den 1 juli 2001 och den nya ordning
för fördelning av bidrag till korttidsstudier som
skall  gälla  från  samma  tidpunkt.  Utskottet
tillstyrker med vissa redaktionella justeringar de
förslag till lagändringar som regeringen har lagt
fram.
Utskottet  föreslår  även  en  rättelse  i
inkomstskattelagens regler om skattelättnader vid
utdelning av andelar i dotterbolag, de s.k. lex
Asea-reglerna.
Vid betänkandet fogas en reservation (m, kd, fp).

Utskottets överväganden

Följdändringar till det nya
studiestödssystemet
Utskottets förslag i korthet
Utskottet  tillstyrker  de  ändringar  i
skattereglerna som regeringen har föreslagit
med  anledning  av  ett  nytt  samordnat
studiemedelssystem och en ny ordning för
bidrag till korttidsstudier fr.o.m. den 1
juli 2001.
Jfr reservation (m, kd, fp).
Propositionerna

I proposition 1999/2000:10 i denna del föreslås
följdändringar i skattelagstiftningen till den nya
studiestödslag som skall träda i kraft den 1 juli
2001.   Ändringarna   innebär   bl.a.   att
inkomstskattelagens skattepliktsregler anpassas till
det reformerade studiestödssystemet.
I proposition 2000/01:107 i denna del föreslås att
bidrag vid korttidsstudier som handhas av LO och TCO
med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av
förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde  och  av  Sisus  skall  vara
skattefria. I propositionen hänvisas till riksdagens
beslut med anledning av budgetpropositionen för
2001.  En  skattefrihet  överensstämmer  enligt
propositionen med vad som gäller för studiestöd
enligt den studiestödslag som träder i kraft den 1
juli 2001. De studerande i detta nya system får inte
stöd i egenskap av arbetstagare, och bidragsbeloppet
blir lika stort för alla. Beloppet till den enskilde
skall bestämmas till schablonbelopp utan anknytning
till inkomst.
Utskottets ställningstagande

Utskottet  behandlar  här  frågan  om  den
författningstekniska regleringen av följdändringar i
skattelagstiftningen till riksdagens tidigare beslut
om ett reformerat studiestöd och en ny ordning för
fördelning av bidrag vid korttidsstudier.
Utskottet  har  gjort  några  redaktionella
justeringar  i  de  av  regeringen  framlagda
lagförslagen. Därutöver har utskottet kompletterat
förslaget till ändring i lagen  (1991:586)  om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med en
ändring även i 7 § första stycket, som innehåller en
hänvisning till en av de punkter i 5 § första
stycket som nu kommer att omnumreras. Med dessa änd-
ringar tillstyrker utskottet de i propositionerna
framlagda  förslagen  till  följdändringar  i
skattelagstiftningen.   Utskottets   lagförslag
redovisas i bilaga 3.
I  ett senare betänkande (bet. 2000/01:SkU25)
kommer utskottet att behandla frågan om en justering
i mervärdesskattelagens regler med anledning av den
nya  ordningen för fördelning  av  bidrag  vid
korttidsutbildning.
Noteringsvillkoret i lex Asea
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår en rättelse i reglerna för
det s.k. noteringsvillkoret vid utdelning av
andelar i dotterbolag.
Bakgrund

Genom lagstiftning år 1991 infördes bestämmelser om
skattefrihet vid delning av bolag, den s.k. lex
Asea. Som villkor för skattefrihet krävs bl.a. att
åtminstone någon del av aktierna i moderbolaget
skall vara marknadsnoterade (noteringsvillkoret). I
den  upphävda  lagen  (1947:576)  om  statlig
inkomstskatt återfinns noteringsvillkoret i 3 § 7 a
mom. första stycket 2 där det anges att "Aktier i
moderföretaget skall vara marknadsnoterade  ". I
inkomstskattelagen  (1999:1229),  som  tillämpas
fr.o.m.  2002  års  taxering, finns motsvarande
bestämmelse i 42 kap. 16 § första stycket 2 där det
sägs  att  "aktierna  i  moderbolaget   är
marknadsnoterade".  Det har vid överföringen av
bestämmelsen till inkomstskattelagen inte angetts
att någon saklig förändring är åsyftad jämfört med
vad som gällde enligt lagen om statlig inkomstskatt.
Den ändrade lydelsen torde endast vara avsedd att
vara av redaktionell karaktär.
Skatteutskottet har nu erfarit att den lydelse
bestämmelsen erhållit i inkomstskattelagen skulle
kunna tolkas som att det varit fråga om en ändring i
sak. Skälet till detta är att ordet "aktier" har
ändrats till ordet "aktierna". Genom att ordet står
i  bestämd  form  i  inkomstskattelagen  skulle
bestämmelsen   kunna   förstås   som   att
noteringsvillkoret numera gäller samtliga aktier i
moderbolaget och inte som tidigare, någon del av
aktierna.
Utskottets ställningstagande
Någon ändring i sak var inte avsedd när den
aktuella   bestämmelsen   överfördes   till
inkomstskattelagen.  Den lydelse bestämmelsen nu
erhållit är enligt utskottets mening inte helt
entydig, varför det finns skäl att ändra den.
Utskottet föreslår att riksdagen antar det förslag
till ändring i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen som
framgår av utskottets lagförslag i bilaga 3. Lagänd-
ringen innebär att ordet "aktierna" byts ut mot
ordet "aktier". Härigenom framgår det tydligare att
noteringsvillkoret inte gäller samtliga aktier i
moderbolaget utan att det är tillräckligt att någon
del av aktierna är marknadsnoterade.
Reservation


Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservation. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.

Följdändringar till det nya studiestödssystemet
(punkt 1 och punkt 3 i motsvarande del)

av Carl Fredrik Graf (m), Helena Höij (kd), Carl
Erik Hedlund (m), Kenneth Lantz (kd), Catharina
Hagen (m), Stefan Hagfeldt (m) och Staffan Werme
(fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 och
punkt  3  i motsvarande del borde ha följande
lydelser:
1. Riksdagen godtar vad som anförs i reservationen
om  följdändringar  i  skattelagstiftningen  med
anledning av ett reformerat studiestöd och om bidrag
som fördelas av fackliga organisationer. Därmed
bifaller riksdagen delvis proposition 1999/2000:10 i
denna del och avslår proposition 2000/01:107 i denna
del.
3. Riksdagen - i fråga om följdändringar till det
nya studiestödssystemet - antar utskottets i bilaga
3 återgivna förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta,
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
med den ändringen att det i proposition 2000/01:107
föreslagna tillägget till den nya lydelsen av 11
kap. 34 § andra stycket skall utgå ur lagförslaget,
3.  lag  om  ändring  i  lagen (1999:1230) om
ikraftträdande av inkomstskattelagen.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis  proposition
1999/2000:10 i denna del och avslår proposition
2000/01:107 i denna del.
Ställningstagande
I samband med att riksdagen tog ställning till ett
nytt  studiestödssystem framförde  våra  partier
reservationer mot hela eller delar av regeringens
förslag. En majoritet i riksdagen har dock godtagit
regeringens förslag till den nya studiestödslag som
träder i kraft den 1 juli 2001. Mot denna bakgrund
motsätter vi oss inte de rena följdändringar som är
nödvändiga inför ikraftträdandet den 1 juli 2001.
När  det  gäller  behandlingen  av bidrag till
korttidsstudier, som regeringen nu i vår har lagt
fram lagförslag om, anser vi liksom företrädarna för
våra partier i utbildningsutskottet att riksdagen
inte bör anta en lagstiftning som ger fackföreningar
rätt att besluta om studiestöd som finansieras med
skattemedel och som utrustar dessa föreningar med
myndighetsfunktioner    gentemot    enskilda
bidragssökande.   Mot   denna  bakgrund  bör
skattefrihetsregeln för bidrag till korttidsstudier
inte heller vara utformad på det sätt regeringen
föreslagit.  Vi  yrkar  att  riksdagen  avslår
proposition 2000/01:107 i denna del.
BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag


Proposition 1999/2000:10 delvis

Regeringen (Utbildningsdepartementet)  föreslår i
proposition 1999/2000:10 i denna del att riksdagen
antar de i propositionen framlagda förslagen till

8. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta,
22. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
23. lag om  ändring  i  lagen  (1999:1230) om
ikraftträdande av inkomstskattelagen.

Proposition 2000/01:107 delvis

Regeringen (Utbildningsdepartementet)  föreslår i
proposition 2000/01:107 i denna del att riksdagen
antar det i propositionen framlagda förslaget till

3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Följdändringar till det nya
studiestödssystemet
Riksdagen godtar vad utskottet föreslår om
följdändringar  i  skattelagstiftningen  med
anledning av att ett reformerat studiestödssystem
träder i kraft den 1 juli 2001 och att en ny
ordning  för  fördelning  av  bidrag  till
korttidsstudier skall gälla från samma tidpunkt.
Därmed  bifaller  riksdagen  propositionerna
1999/2000:10 i denna del och 2000/01:107 i denna
del.
Reservation (m, kd, fp) - delvis
2.   Noteringsvillkoret i lex Asea
Riksdagen godtar vad utskottet föreslår om en
ändring  i  de  regler  som  gäller  för
skattelättnader vid  utdelning  av andelar i
dotterbolag.
3.   Lagförslagen
Riksdagen  antar  till  följd av vad  som
föreslagits i punkterna 1 och 2 ovan utskottets i
bilaga 3 återgivna förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta,
2.  lag  om  ändring  i  inkomstskattelagen
(1999:1229),
3. lag  om  ändring i lagen (1999:1230) om
ikraftträdande av inkomstskattelagen.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna
1999/2000:10 i denna del och 2000/01:107 i denna
del.
Reservation (m, kd, fp) - delvis

Stockholm den 15 maj 2001

På skatteutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne
Kjörnsberg (s), Carl Fredrik Graf (m), Per Rosengren
(v), Helena Höij (kd), Carl Erik Hedlund (m), Per
Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Lena Sandlin-
Hedman (s), Marie Engström (v), Kenneth Lantz (kd),
Catharina Hagen (m), Matz Hammarström (mp), Rolf
Kenneryd  (c),  Per-Olof  Svensson (s), Lennart
Axelsson (s), Stefan Hagfeldt (m) och Staffan Werme
(fp).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Lagförslag i proposition
1999/2000:10

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall ha
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  prop. Föreslagen lydelse
1999/2000:2
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:
1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som
utgått av anställning eller uppdrag hos svenska
staten eller svensk kommun;
-----------------------------------------------------
2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som
utgått av annan anställning eller annat uppdrag än
hos svenska staten eller svensk kommun, i den mån
inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;
-----------------------------------------------------
3. arvode och liknande ersättning som uppburits av
någon i egenskap av ledamot eller suppleant i
styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett
var verksamheten utövats;
-----------------------------------------------------
4. pension enligt lagen  (1962:381)  om allmän
försäkring till den del beloppet överstiger uppburen
folkpension  och pensionstillskott som uppburits
enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott
eller, för den som uppburit folkpension i form av
förtidspension, till den del beloppet överstiger
uppburen  folkpension  och  52  procent  av
pensionstillskott  som  uppburits  enligt 2 a §
sistnämnda  lag,  eller,  om folkpension enligt
bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen  om allmän
försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller
annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del
beloppet överstiger den pension som skulle ha utgått
om sådan samordning inte skett, och för annan
ersättning enligt lagen om allmän försäkring;
-----------------------------------------------------
5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos
svenska staten eller svensk kommun;
-----------------------------------------------------
6.  belopp,  som  utgår  på  grund  av  annan
pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om
försäkringen meddelats  i här i riket bedriven
försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från
pensionssparkonto   fört   av   ett  svenskt
pensionssparinstitut  eller  av  ett  utländskt
instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931)
om individuellt pensionssparande;
-----------------------------------------------------
7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring
samt annan pension eller förmån, om förmån utgår
från Sverige på grund av förutvarande tjänst och den
tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;
-----------------------------------------------------
8.  ersättning  enligt  lagen  (1954:243)  om
yrkesskadeförsäkring  eller  lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring  och lagen  (1989:225)  om
ersättning till smittbärare samt enligt annan lag
eller författning, som utgått till någon vid sjukdom
eller  olycksfall  i arbete eller på grund av
militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen
(1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;
-----------------------------------------------------
9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;
-----------------------------------------------------
10.  korttidsstudiestöd
enligt  studiestödslagen
(1973:349);
-----------------------------------------------------
11.  annan   härifrån  10.  annan  härifrån
uppburen,      genom uppburen,      genom
verksamhet här i riket verksamhet här i riket
förvärvad  inkomst  av förvärvad  inkomst  av
tjänst;          tjänst;
-----------------------------------------------------
12. återfört avdrag för  11. återfört avdrag för
egenavgifter enligt lagen egenavgifter enligt lagen
(1981:691) om socialav- (1981:691) om socialav-
gifter, egenavgifter som gifter, egenavgifter som
satts ned genom ändrad satts ned genom ändrad
debitering,  i den mån debitering,  i den mån
avdrag har medgetts för avdrag har medgetts för
avgifterna samt avgifter avgifterna samt avgifter
som avses i 62 kap. 6 § som avses i 62 kap. 6 §
inkomstskattelagen     inkomstskattelagen
(1999:000) och som satts (1999:000) och som satts
ned genom ändrad debite- ned genom ändrad debite-
ring i den mån avdrag har ring i den mån avdrag har
medgetts för avgifterna medgetts för avgifterna
och dessa inte hänför sig och dessa inte hänför sig
till näringsverksamhet;  till näringsverksamhet;
-----------------------------------------------------
13. sjöinkomst som avses  12. sjöinkomst som avses
i 64 kap. 3 och 4 §§ i 64 kap. 3 och 4 §§
inkomstskattelagen.    inkomstskattelagen.
-----------------------------------------------------
Som inkomst enligt första stycket 1-3 anses också
förskott på sådan inkomst. Som folkpension behandlas
även tilläggspension i den mån den enligt lagen om
pensionstillskott   föranlett   avräkning   av
pensionstillskott. Däremot räknas inte barnpension
eller vårdbidrag som folkpension.
-----------------------------------------------------
Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag
anses utövad här i riket även om tjänsteinnehavaren
i och för sin tjänst måste göra tillfälliga besök
utomlands eller under längre tid uppehålla sig där
under kringresande (t.ex. handelsresande).
-----------------------------------------------------
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock
endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en
obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Den
äldre lydelsen gäller  fortfarande  i fråga om
studiestöd  enligt den upphävda studiestödslagen
(1973:349).
-----------------------------------------------------
2.22  Förslag  till  lag  om  ändring  i
inkomstskattelagen (1999:000)
Härigenom föreskrivs att 9 kap. 7 § och 11 kap.
34 § inkomstskattelagen (1999:000) skall ha följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  prop. Föreslagen lydelse
1999/2000:2
-----------------------------------------------------
9 kap.
7 §
-----------------------------------------------------
Följande  räntor  och  Följande  räntor  och
avgifter får inte dras avgifter får inte dras
av:            av:
- räntor enligt 8 kap.  - räntor enligt 4 kap.
1 §   studiestödslagen 1 §   studiestödslagen
(1973:349),        (1999:000),
- avgifter enligt 22 §  - avgifter enligt 22 §
tredje  stycket  lagen tredje  stycket  lagen
(1993:737)       om (1993:737)       om
bostadsbidrag, och     bostadsbidrag, och
-  räntor enligt 36 §  -  räntor enligt 36 §
lagen (1996:        lagen (1996:
1030) om underhållsstöd.  1030) om underhållsstöd.
-----------------------------------------------------
11 kap.
34 §
-----------------------------------------------------
Följande ersättningar i samband med studier skall
tas upp:
-----------------------------------------------------
1. korttidsstudiestöd och
vuxenstudiebidrag enligt
studiestödslagen
(1973:349),
-----------------------------------------------------
2.         sådant  1. utbildningsbidrag för
utbildningsbidrag   för doktorander,
doktorander som avses i
4 kap.        3 §
studiestödslagen,
-----------------------------------------------------
3.   vuxenstudiebidrag
enligt lagen (1983:1030)
om särskilt vuxenstudie-
stöd för arbetslösa,
-----------------------------------------------------
4.        särskilt  2.       särskilt
utbildningsbidrag   och utbildningsbidrag , och
timersättning     vid
vuxenutbildning    för
psykiskt
utvecklingsstörda
(särvux) enligt 1 kap. 3
a § vuxenutbildningslagen
(1984:1118), och
-----------------------------------------------------
5.  ersättning   till  3.  ersättning  till
deltagare  i  tecken- deltagare  i  tecken-
språksutbildning   för språksutbildning   för
vissa föräldrar (TUFF).  vissa föräldrar (TUFF).
-----------------------------------------------------
Studiestöd enligt 3, 4  Studiestöd    enligt
och     6    kap. studiestödslagen
studiestödslagen   samt (1999:000) skall inte tas
studielån enligt 7 kap. upp.
samma lag skall inte tas
upp.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
-----------------------------------------------------
2. Den äldre lydelsen av 9 kap.  7 §  gäller
fortfarande  för  räntor  enligt  den  upphävda
studiestödslagen (1973:349).
-----------------------------------------------------
3. Den äldre lydelsen av 11 kap. 34 § gäller
fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats
enligt  den upphävda studiestödslagen (1973:349)
eller  enligt   övergångsbestämmelserna   till
studiestödslagen (1999:1395).
-----------------------------------------------------
2.23 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:000)
om ikraftträdande av inkomstskattelagen
Härigenom  föreskrivs  att  4  kap. 6 § lagen
(1999:000) om ikraftträdande av inkomstskattelagen
skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  prop. Föreslagen lydelse
1999/2000:2
-----------------------------------------------------
4 kap.
6 §
-----------------------------------------------------
Avgifter enligt 8 kap.  Avgifter enligt 8 kap.
studiestödslagen      den       upphävda
(1973:349) i dess lydelse studiestödslagen
före den 1 januari 1989 (1973:349) i dess lydelse
får inte dras av.     före den 1 januari 1989
får inte dras av.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
-----------------------------------------------------
Lagförslag i proposition 2000/01:107

2.3 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 11 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Lydelse  enligt  prop. Föreslagen lydelse
1999/2000:10
-----------------------------------------------------
11 kap.
34 §
-----------------------------------------------------
Följande ersättningar i samband med studier skall
tas upp:
1. utbildningsbidrag för doktorander,
2. särskilt utbildningsbidrag, och
3.    ersättning   till   deltagare   i
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
(TUFF).
-----------------------------------------------------
Studiestöd     enligt  Studiestöd    enligt
studiestödslagen      studiestödslagen
(1999:1395)  skall inte (1999:1395)  skall inte
tas upp.          tas  upp. Detta gäller
också   bidrag   till
studerande      vid
korttidsstudier som får
fördelas        av
Landsorganisationen   i
Sverige       eller
Tjänstemännens
Centralorganisation  med
stöd av lagen (1976:
1046) om överlämnande av
förvaltningsuppgifter
inom     Utbildnings-
departementets
verksamhetsområde  eller
av Statens institut för
särskilt utbildningsstöd.
-----------------------------------------------------
Bilaga 3

Utskottets lagförslag


1. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586)  om  särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta
Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1991:586) om särskild inkomst-
skatt för utomlands bosatta skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
5 §[1]
-----------------------------------------------------
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är:
1. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som
utgått av anställning eller uppdrag hos svenska
staten eller svensk kommun;
-----------------------------------------------------
2. avlöning eller därmed jämförlig förmån, som
utgått av annan anställning eller annat uppdrag än
hos svenska staten eller svensk kommun, i den mån
inkomsten förvärvats genom verksamhet här i riket;
-----------------------------------------------------
3. arvode och liknande ersättning som uppburits av
någon i egenskap av ledamot eller suppleant i
styrelse eller annat liknande organ i svenskt aktie-
bolag eller annan svensk juridisk person, oavsett
var verksamheten utövats;
-----------------------------------------------------
4. pension enligt lagen  (1962:381)  om allmän
försäkring till den del beloppet överstiger uppburen
folkpension  och pensionstillskott som uppburits
enligt 2 § lagen (1969:205) om pensionstillskott
eller, för den som uppburit folkpension i form av
förtidspension, till den del beloppet överstiger
uppburen  folkpension  och  52  procent  av
pensionstillskott  som  uppburits  enligt 2 a §
sistnämnda  lag,  eller,  om folkpension enligt
bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen  om allmän
försäkring samordnats med yrkesskadelivränta eller
annan i nämnda lagrum angiven livränta, till den del
beloppet överstiger den pension som skulle ha utgått
om sådan samordning inte skett, och för annan
ersättning enligt lagen om allmän försäkring;
-----------------------------------------------------
5. pension på grund av anställning eller uppdrag hos
svenska staten eller svensk kommun;
-----------------------------------------------------
6.  belopp,  som  utgår  på  grund  av  annan
pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om
försäkringen meddelats  i här i riket bedriven
försäkringsrörelse samt belopp som utbetalas från
pensionssparkonto   fört   av   ett  svenskt
pensionssparinstitut  eller  av  ett  utländskt
instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931)
om individuellt pensionssparande;
-----------------------------------------------------
7. pension på grund av tjänstepensionsförsäkring
samt annan pension eller förmån, om förmån utgår
från Sverige på grund av förutvarande tjänst och den
tidigare verksamheten huvudsakligen utövats här;
-----------------------------------------------------
8.  ersättning  enligt  lagen  (1954:243)  om
yrkesskadeförsäkring  eller  lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring  och lagen  (1989:225)  om
ersättning till smittbärare samt enligt annan lag
eller författning, som utgått till någon vid sjukdom
eller  olycksfall  i arbete eller på grund av
militärtjänstgöring eller i fall som avses i lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen
(1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän;
-----------------------------------------------------
9. dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;
-----------------------------------------------------
10.  korttidsstudiestöd
enligt  studiestödslagen
(1973:349);
-----------------------------------------------------
11.  annan   härifrån  10.  annan  härifrån
uppburen,      genom uppburen,      genom
verksamhet här i riket verksamhet här i riket
förvärvad  inkomst  av förvärvad  inkomst  av
tjänst;          tjänst;
-----------------------------------------------------
12. återfört avdrag för  11. återfört avdrag för
egenavgifter    enligt egenavgifter    enligt
socialavgiftslagen     socialavgiftslagen
(2000:980), egenavgifter (2000:980), egenavgifter
som  satts  ned  genom som  satts  ned  genom
ändrad debitering, i den ändrad debitering, i den
mån avdrag har medgetts mån avdrag har medgetts
för  avgifterna  samt för  avgifterna  samt
avgifter som avses i 62 avgifter som avses i 62
kap.         6 § kap.         6 §
inkomstskattelagen     inkomstskattelagen
(1999:1229) och som satts (1999:1229) och som satts
ned genom ändrad debite- ned genom ändrad debite-
ring i den mån avdrag har ring i den mån avdrag har
medgetts för avgifterna medgetts för avgifterna
och dessa inte hänför sig och dessa inte hänför sig
till näringsverksamhet;  till näringsverksamhet;
-----------------------------------------------------
13. sjöinkomst som avses  12. sjöinkomst som avses
i 64 kap. 3 och 4 §§ i 64 kap. 3 och 4 §§
inkomstskattelagen.    inkomstskattelagen.
-----------------------------------------------------
14. pension enligt lagen  13. pension enligt lagen
(1998:           (1998:
674)  om inkomstgrundad 674)  om inkomstgrundad
ålderspension.       ålderspension.
-----------------------------------------------------
Som inkomst enligt första stycket 1-3 anses också
förskott på sådan inkomst. Som folkpension behandlas
även tilläggspension i den mån den enligt lagen om
pensionstillskott   föranlett   avräkning   av
pensionstillskott. Däremot räknas inte barnpension
som folkpension.
-----------------------------------------------------
Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag
anses utövad här i riket även om tjänsteinnehavaren
i och för sin tjänst måste göra tillfälliga besök
utomlands eller under längre tid uppehålla sig där
under kringresande (t.ex. handelsresande).
-----------------------------------------------------
Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock
endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en
obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen.
-----------------------------------------------------
7 §[2]
-----------------------------------------------------
Särskild inkomstskatt tas  Särskild  inkomstskatt
ut  med 25 procent av tas ut med 25 procent av
skattepliktig  inkomst. skattepliktig  inkomst.
Särskild inkomstskatt tas Särskild inkomstskatt tas
dock ut med 15 procent av dock ut med 15 procent av
skattepliktig   inkomst skattepliktig   inkomst
beträffande inkomster som beträffande inkomster som
avses  i  5 §  första avses  i  5 §  första
stycket 13.        stycket 12.
-----------------------------------------------------
Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten
bortfaller.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och
tillämpas  på  inkomst  som  uppbärs  efter
ikraftträdandet.  Den  äldre  lydelsen  gäller
fortfarande i fråga om studiestöd  enligt  den
upphävda studiestödslagen (1973:349).
-----------------------------------------------------
2. Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 9 kap. 7 §, 11 kap. 34 § och 42 kap. 16 §
inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
9 kap.
7 §
-----------------------------------------------------
Följande  räntor  och  Följande  räntor  och
avgifter får inte dras avgifter får inte dras
av:            av:
- räntor enligt 8 kap.  - räntor enligt 4 kap.
1 §   studiestödslagen 1 §   studiestödslagen
(1973:349),        (1999:1395),
- avgifter enligt 22 §  - avgifter enligt 22 §
tredje  stycket  lagen tredje  stycket  lagen
(1993:737)       om (1993:737)       om
bostadsbidrag, och     bostadsbidrag, och
-  räntor enligt 36 §  -  räntor enligt 36 §
lagen (1996:        lagen (1996:
1030) om underhållsstöd.  1030) om underhållsstöd.
-----------------------------------------------------
11 kap.
34 §
-----------------------------------------------------
Följande ersättningar i samband med studier skall
tas upp:
-----------------------------------------------------
1. korttidsstudiestöd och
vuxenstudiebidrag enligt
studiestödslagen
(1973:349),
-----------------------------------------------------
2.         sådant  1. utbildningsbidrag för
utbildningsbidrag   för doktorander,
doktorander som avses i
4 kap.        3 §
studiestödslagen,
-----------------------------------------------------
3.   vuxenstudiebidrag
enligt lagen (1983:1030)
om särskilt vuxenstudie-
stöd för arbetslösa,
-----------------------------------------------------
4.        särskilt  2.       särskilt
utbildningsbidrag   och utbildningsbidrag , och
timersättning     vid
vuxenutbildning    för
psykiskt
utvecklingsstörda
(särvux) enligt 1 kap. 3
a § vuxenutbildningslagen
(1984:1118), och
-----------------------------------------------------
5.  ersättning   till  3.  ersättning  till
deltagare  i  tecken- deltagare  i  tecken-
språksutbildning   för språksutbildning   för
vissa föräldrar (TUFF).  vissa föräldrar (TUFF).
-----------------------------------------------------
Studiestöd enligt 3, 4  Studiestöd    enligt
och     6    kap. studiestödslagen
studiestödslagen   samt (1999:1395)  skall inte
studielån enligt 7 kap. tas  upp. Detta gäller
samma lag skall inte tas också   bidrag   till
upp.            studerande      vid
korttidsstudier som får
fördelas        av
Landsorganisationen   i
Sverige       eller
Tjänstemännens
Centralorganisation  med
stöd av lagen (1976:1046)
om   överlämnande  av
förvaltningsuppgifter
inom       Utbild-
ningsdepartementets
verksamhetsområde  eller
av Statens institut för
särskilt utbildningsstöd.
-----------------------------------------------------
42 kap.
16 §
-----------------------------------------------------
Utdelning från ett svenskt aktiebolag (moderbolaget)
i form av andelar i ett dotterbolag skall inte tas
upp om
-----------------------------------------------------
1. utdelningen lämnas i förhållande till innehavda
aktier i moderbolaget,
-----------------------------------------------------
2.    aktierna    i  2. aktier i moderbolaget
moderbolaget      är är marknadsnoterade,
marknadsnoterade,
-----------------------------------------------------
3. samtliga moderbolagets andelar i dotterbolaget
delas ut,
-----------------------------------------------------
4. andelar i dotterbolaget efter utdelningen inte
innehas av något företag som tillhör samma koncern
som moderföretaget,
-----------------------------------------------------
5. dotterbolaget är ett svenskt aktiebolag eller ett
utländskt bolag, och
-----------------------------------------------------
6. dotterbolagets näringsverksamhet till huvudsaklig
del består av rörelse eller, direkt eller indirekt,
innehav av andelar i sådana företag som till huvud-
saklig  del  bedriver  rörelse  och  i  vilka
dotterbolaget, direkt  eller  indirekt,  innehar
andelar med ett sammanlagt röstetal som motsvarar
mer än hälften av röstetalet för samtliga andelar i
företaget.
-----------------------------------------------------
Första  stycket  gäller  även om mottagaren av
utdelningen inte äger aktierna i det utdelande
bolaget.
-----------------------------------------------------
I  48  kap.  8 §  finns  bestämmelser  om
anskaffningsutgiften på andelarna i moderbolaget och
dotterbolaget.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
-----------------------------------------------------
2. Den äldre lydelsen av 9 kap.  7 §  gäller
fortfarande  för  räntor  enligt  den  upphävda
studiestödslagen (1973:349).
-----------------------------------------------------
3. Den äldre lydelsen av 11 kap. 34 § gäller
fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats
enligt  den upphävda studiestödslagen (1973:349)
eller  enligt   övergångsbestämmelserna   till
studiestödslagen (1999:1395).
-----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse 2000:992.
[2]: Senaste lydelse 1996:1340.
3. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av
inkomstskattelagen (1999:1229)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 6 § lagen (1999:1230) om ikraftträdande
av inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4 kap.
6 §
-----------------------------------------------------
Avgifter enligt 8 kap.  Avgifter enligt 8 kap.
studiestödslagen      den       upphävda
(1973:349) i dess lydelse studiestödslagen
före den 1 januari 1989 (1973:349) i dess lydelse
får inte dras av.     före den 1 januari 1989
får inte dras av.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
-----------------------------------------------------